Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji"

Transkrypt

1 Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji zajmuje się bardzo szerokim spektrum działań związanych z problematyką zrównoważonego gospodarowania przestrzenią miejską oraz kształtowaniem wysokiej jakości życia mieszkańców. Obok realizacji zadań Organu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej realizuje, inicjuje i koordynuje inwestycje miejskie oraz kształtuje warunki sprzyjające prywatnemu inwestowaniu na terenie miasta. W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie gminy, w lipcu 2012r. przystąpiono do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Czeladź na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Program ten został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/742/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 maja 2013 roku. Celem programu jest korelacja realizacji założeń dokumentów strategicznych kraju i regionu z działaniami podejmowanymi na terenie gminy. Ponieważ Czeladź znajduje się w strefie, dla której przekroczone są wartości wskaźników zanieczyszczenia powietrza, do najważniejszych należą działania prowadzące do poprawy stanu sanitarnego powietrza. Obecnie za podstawowe źródło zanieczyszczenia powietrza uważa się niską emisję czyli zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m., do których należą m.in. zanieczyszczenia emitowane przez indywidualne piece domowe, niewielkie kotłownie, a także transport komunikacyjny. W Czeladzi, w ramach działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji dotowane są inwestycje polegające na wymianie starego pieca grzewczego na nowoczesny spełniający określone normy ekologiczne. W tym celu uchwałą z dnia 28 lipca 2010 roku przyjęto Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na modernizacje systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w budynkach i lokalach mieszkalnych. W okresie od 2010 do 2014 roku przyznano 211 dotacji średnio po 1000 zł każda. Innym działaniem mającym na celu ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu są działania na rzecz likwidacji wyrobów azbestowych z ternu Czeladzi. Obecnie dobiegają końca prace nad Programem usuwania azbestu, którego celem jest stworzenie warunków do oczyszczenie miasta z tej bardzo szkodliwej dla zdrowia i jednocześnie bardzo rozpowszechnionej w środowisku substancji. Działania te są zgodne z punktem 4.3 Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata Podstawową częścią programu jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Zinwentaryzowane wyroby azbestowe zostały już wprowadzone do ogólnokrajowej Bazy Azbestowej, co jest podstawowym warunkiem do przeprowadzania działań związanych z ich usuwaniem. Działania w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest będą opisane w sporządzanym programie. Dla ujętych w programie zadań gmina będzie miała możliwość uzyskać dofinansowanie w szczególności przeznaczone dla osób chcących usunąć odpady zawierające azbest ze swojej posesji. W celu optymalizacji gospodarki energetycznej Czeladzi prowadzone są prace nad Aktualizacją założenia do planu zaopatrzenia w energię cieplna, elektryczna i gaz do roku Zadaniem tego programu jest kształtowanie gospodarki

2 energetycznej gminy w sposób uporządkowany przez skorelowanie działań gminy i zakładów energetycznych. Dokument będzie uwzględniać zapisy Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, ma być również skorelowany z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub gdy nie ma mpzp z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Opracowanie dokumentu pozwoli na stworzenie lepszego wizerunku i promocję gminy poprzez plany energetyczne zorientowane na zrównoważony rozwój oraz przez podniesienie konkurencyjności i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W celu ograniczenia wydatków na energie elektryczną ponoszonych przez Gminę Czeladź, od 2013 roku gmina uczestniczy w zbiorowym przetargu na zakup energii elektrycznej na kolejny rok organizowany za pośrednictwem Górnośląskiego Związku Metropolitarnego Metropolia Silesia. Zakup energii w systemie zbiorowym pozwolił na znaczną obniżkę kosztów energii w roku Obecnie dobiega końca przetarg na zbiorowy zakup energii w roku W celu wprowadzenia dalszych oszczędności prowadzone są obecnie rozmowy z Przedsiębiorstwem Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące modernizacji słupów oświetleniowych i opraw pozostających własnością przedsiębiorstwa. Dotyczy to blisko połowy systemu oświetlenia Czeladzi. Kontynuując działania zmierzające do podniesienia jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska w roku 2015 Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji zamierza realizować zadania mające na celu podniesienie jakości powietrza atmosferycznego, rewitalizacji terenów zieleni miejskiej oraz sprzyjające aktywności fizycznej mieszkańców. Dokumentem otwierającym możliwości pozyskiwania środków na zadania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza będzie sporządzenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Obowiązek sporządzenia tego programu nie wynika z obowiązujących zapisów prawa, nie mniej jednak jest on niezbędny przy występowaniu o dofinansowanie większości działań związanych z ochroną środowiska i gospodarki energetycznej gminy. Wolę sporządzenia takiego programu wyraziła także Rada Miejska przyjmując stosowną uchwałę (Uchwała Nr LXVI/981/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Czeladź.) Zadaniem programu będzie usystematyzowanie działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez działania obejmujące nie tylko kwestie pozyskiwania i źródeł energii, ale także nośników energii i transportu. Pierwszym etapem sporządzenia niniejszego programu będzie przeprowadzenie na początku 2015 roku Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji,. Zakończenie prac nad programem planowane jest na koniec 2015 roku. Opracowanie programu będzie stanowiło podstawę do występowania o środki finansowe wspierające inwestycje w zakresie eliminacji źródeł niskiej emisji, stosowania odnawialnych źródeł energii i innych działań służących ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza. Zadaniem o bardzo dużym spektrum oddziaływania, zarówno społecznym jak i ekologicznym będzie realizacja systemu ścieżek rowerowych umożliwiających bezpieczne poruszanie się rowerem po całym mieście. Od 29 sierpnia do 16 października mieszkańcy miasta mieli możliwość wypowiedzenia się odpowiadając

3 na pytania ankiety dotyczącej rozwoju infrastruktury ruch rowerowego na terenie miasta. W ramach prowadzonej sondy wpłynęło ponad 200 wypełnionych ankiet. Obecnie trwają prace nad ich opracowaniem. Dalsze konsultacje społeczne będą prowadzone we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej. Opracowanie projektów realizacyjnych przewidziane jest na rok Równocześnie staramy się o pozyskanie środków na rewitalizację Doliny Brynicy. Dolina Brynicy to bardzo ważna część miasta z jednej strony korytarz ekologiczny zasilający tereny zurbanizowane, z drugiej strony obszar o wysokich walorach kulturowych z urządzonymi parkami miejskimi i terenami rekreacyjnymi. Już w 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z Wojkowicami, Siemianowicami Śląskimi i Piekarami Śląskimi w celu wspólnej realizacji projektu Zielone Płuca Obszaru Funkcjonalnego Doliny Brynicy. W ramach projektu współpracujące miasta ubiegają się o blisko trzymilionowe wsparcie finansowe (750 tysięcy na każdą gminę) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Pozyskane środki będą przeznaczone na przeprowadzenie diagnozy stanu istniejącego, analizy potrzeb oraz przygotowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parków miejskich, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych znajdujących się w Dolinie Brynicy. Projekt znajduje się na liście projektów oczekujących. Nie zależnie od projektu Zielone Płuca Obszaru Funkcjonalnego Doliny Brynicy na bieżąco, zgodnie z art. 83 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2013 poz.627 z zm.), w decyzjach zezwalających na wycinkę drzew i krzewów wyznaczane są tzw. nasadzenia kompensacyjne, czyli nasadzenia drzew i krzewów w zamian za wycięcie drzewa np. kolidującego i infrastrukturą techniczną. Utrzymanie zróżnicowanych gatunkowo terenów zieleni jest bardzo ważne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Rośliny zielone, w tym drzewa, dzięki procesom fotosyntezy polegającym na pochłanianiu dwutlenku węgla i produkcji tlenu zapewniają możliwość przeżycia organizmów żywych. W mieście pełnią bardzo ważną rolę ekologiczną w sposób znaczący łagodzą mikroklimat, regulują gospodarkę wodną oraz pochłaniają zanieczyszczenia pyłowe i hałas. Drzewa i krzewy są miejscem bytowania i pożywieniem dla wielu gatunków ptaków pełniących funkcje fitosanitarne. W ostatnim czasie nasadzenia kompensacyjne przeprowadzone zostały na skwerze przy ul. Betonowej, rogu ul. Sikorskiego i 3-go Kwietnia. Uzupełniono również zadrzewienia przy Alei Rodów Czeladzkich. Kolejne nasadzenia będą przeprowadzane w parkach m.in. wskazano teren do nasadzeń w Parku Kościuszki I Parku Grabek. Poza terenami publicznymi nasadzenia kompensacyjne realizowane są na działkach prywatnych. Zamierzamy również opracować w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju Społecznego Aktualizację Programów Rewitalizacji Obszarów Miejskich w celu umożliwienia realizacji synchronizowanych projektów socjalno-inwestycyjnych prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców, w których obok wskazania potrzeb i możliwości realizacji inwestycji podnoszących standard zamieszkania będą realizowane m.in. programy mające na celu wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz podniesienie poczucia odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, a także programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu i organizacji warunków tworzenia nowych miejsc pracy.

4 Podniesieniu świadomości ekologicznej Czeladzian maja służyć prowadzone działania proekologiczne, w ramach których m.in.: wspieramy czeladzkie szkoły w organizacji Dni Ziemi, fundujemy nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie "W zdrowym ciele zdrowy duch" i Współgramy z przyrodą", a w 2013 roku zakupiliśmy książki z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto koordynujemy i fundujemy nagrody w cyklicznej, ogólnopolskiej imprezie Sprzątanie Świata W roku 2012 koordynowaliśmy realizację seminarium Zielono mi", a w 2013 przedstawienia teatralno-ekologiczne pt. W poszukiwaniu Leśnego Szumu" przeznaczonych dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.. Na przestrzeni lat gmina Czeladź wspierała pszczelarzy z Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy Ziemi Zagłębiowskiej w zakupie leków dla pszczół, koła łowieckie w zakupie zboża paszowego dla zwierząt wolno żyjących w celu dokarmiania zimą. Z budżetu gminy dofinansowywano również zarybianie zbiornika Przetok. W miesięczniku Echo Czeladzi często zamieszczane są artykuły, informujące oraz promujące właściwe zachowanie wobec przyrody. Z myślą o Czeladzianach i ich psach rozważamy też potrzebę i możliwości zorganizowania na terenach publicznych miasta wybiegu dla psów. Psy do prawidłowego rozwoju potrzebują codziennej dawki ruchu z możliwością swobodnego biegania. Brak możliwości wybiegania się może być przyczyną problemów ze zdrowiem, a także problemów behawioralnych np. wzmożona agresja. Niestety, dla zachowania bezpieczeństwa Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie zezwala na spuszczanie ze smyczy psa w kagańcu na terenach mało uczęszczanych przez ludzi. Miejski wybieg dla psów dawał by możliwość wybiegania psa w sposób nie zagrażający innym, a także umożliwiałby mieszkańcom, w sposób bezpieczny, aktywnie wypoczywać bawiąc się ze swoim psem. Byłby rodzajem ogrodzonego parku, w którym psy pod okiem swoich opiekunów mogłyby swobodnie biegać. Podczas organizowanego w Park Prochownia spotkania Czeladzian i ich pupili, uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej pomysłu realizacji wybiegu dla psów, w której mogli określić najkorzystniejszą dla nich lokalizację ewentualnego wybiegu oraz wskazać czego oczekują od takiego miejsca. Wszyscy z dużym zainteresowaniem przyjęli ta inicjatywę. W niedługim czasie ankieta będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w miejscach publicznych tak, aby każdy mieszkaniec mógł się wypowiedzieć w tej sprawie. W ramach realizacji zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2014, 856 tj.) co roku, do 31 marca Burmistrz Miasta przygotowuje a Rada Miejska uchwala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jednym z zadań określonych w tym programie jest opieka nad wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie. Dla realizacji tego zadania corocznie w okresie jesienno-zimowym zostaje zakupiona sucha karma dla wolnożyjących kotów z terenu Czeladzi. Karma wydawana jest raz w miesiącu, w ilości ok. 2kg na trzy koty opiekunom społecznym, którzy mają w tut. Urzędzie podpisaną deklarację opiekuna społecznego. Deklaracja oprócz innych danych zawiera też informacje o ilość kotów przewidzianych do zabiegów sterylizacji i kastracji pozostających pod opieka danej osoby. Obecnie w Czeladzi jest 20

5 opiekunów społecznych, zajmujących się 116 kotami. W programie na rok 2014 uwzględniona została możliwość kastracji i sterylizacji kotów. Do końca września 2014 roku 38 kotek zostało poddanych zabiegowi sterylizacji i 14 kocurów zabiegowi kastracji na łączną kwotę 5 712,00 zł. W ramach realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na zasadach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012,391 tj. ze zm.) został zorganizowany i wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi w Czeladzi. W ramach organizacji tego systemu przeprowadzono akcję edukacyjną polegającą na opracowaniu i rozprowadzeniu ulotek, broszur, plakatów przybliżających zasady segregacji odpadów. Na stronie internetowej Urzędu Miasta powstała zakładka pod nazwą Gospodarka Odpadami, gdzie zamieszczane są wszelkie informacje, w tym informujące o zasadach gospodarki odpadami na terenie miasta, uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczące gospodarki odpadami i działania systemu gospodarowania odpadami, wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne, informacja o znajdującej się na terenie gminy Czeladź firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wzór wniosku o wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej oraz linki do stron związanych z gospodarowaniem odpadami. W lokalnej gazecie ECHO CZELADZI zamieszczane były artykuły popularyzujące i zawierające podstawowe informacje o gospodarce odpadami. Tam też zamieszczane są harmonogramy wywozu odpadów. W roku 2012 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Przedsiębiorstwa prowadzącego PSZOK, odbierającego i przetwarzającego odpady w okresie od lipca 2013 do końca czerwca Przez ostanie 2 lata koordynowano działania prowadzone na terenie miasta przez firmę odbierającą odpady. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej na odbiór i przetwarzanie odpadów na kolejne dwa lata. Co roku zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy opracowano Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Czeladź. W zakresie inwestycji miejskich na przełomie lat 2013/2014 zrealizowano projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W wyniku realizacji projektu powstały warunki do nabywanie przez Czeladzian nowych umiejętności pozwalających wykorzystywać technologie informatyczne w celach gospodarczych, edukacyjnych, komunikacyjnych i innych oraz podnoszenia kwalifikacji wzmacniających konkurencyjność mieszkańców Czeladzi na rynku pracy. W ramach projektu wykonano 2 telecentra, 9 multimedialnych kiosków informacyjnych (infokiosków), 9 otwartych punktów dostępu do internetu (HotSpot`ów) oraz sieć radiową LTE wraz z centrum zarządzania siecią znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego. Na potrzeby sieci radiowej zamontowano 5 stacji bazowych i 1 stację pośredniczącą. Sygnał internetowy do multimedialnych kiosków informacyjnych przekazują anteny pełniące również rolę otwartych punktów dostępu do internetu. Za pomocą infokiosków wyposażonych w dotykowy ekran może korzystać z wybranych portali internetowych przekazujących informacje o mieście. Telecentra znajdują się w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia i w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ulicy Nowopogońskiej 227e. Wyposażone są w

6 12 komputerów typu all-in-one z dostępem do internetu. Można tam korzystać z aplikacji biurowych, multimedialnych i edukacyjnych. Do tej pory skorzystało z nich blisko 700 osób. Stworzona w ramach projektu sieć radiowa LTE będzie mogła być wykorzystana dla organizacji nowoczesnego, zrównoważonego miasta m.in. przez tworzenie systemu zarządzania energią, regulowania ruchem samochodowym, kontrolowania systemu infrastruktury technicznej i innych. W 2015 roku planujemy wdrożyć system pozwalający na tworzenie i udostępnianie informacji przestrzennej w oparciu o oprogramowanie GIS-owskie. Wdrożenie tego systemu umożliwi realizacje zadań gminnych wynikających z obowiązku wdrożenia zapisów ustawy z 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010, 76, 489 ze zm.). W ramach realizacjij ustawy należy dokonać cyfryzacji planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany uchwalone po 7 czerwca 2010 roku powinny być dostępne w wersji cyfrowej w terminie do października 2015 roku. Oprogramowanie GIS-owskie wykorzystywane do cyfryzacji dokumentów planistycznych będzie również wykorzystywane przy inwentaryzacjach i analizach danych przestrzennych np. inwentaryzacji emitorów niskiej emisji oraz umożliwi tworzenie informacji przestrzennej przeznaczonej do udostępniania na portalu internetowym gminy lub bezpośrednio jako aplikacje informacyjne np. w infokioskach. W latach prowadzone były prace nad sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Opracowany dokument jest zapisem polityki przestrzennej gminy i tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju Czeladzi. Pomimo, że wielokrotnie był przedkładany do dyspozycji Radzie Gminy, ta nie ustosunkowała się do uwag nieprzyjętych przez Burmistrza i nie uchwaliła go. Obecnie, sporządzone studium przed oddaniem do dyspozycji Radzie Gminy musi być poddane analizie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, uzgodnień i zakresu ponowienia procedury sporządzenia dokumentu. W 2014 roku w Wydziale wykonano Analizę stanu zagospodarowania przestrzennego Czeladzi. Wnioski z tej analizy zostały przekazane Radzie Miejskiej. W analizie wskazano potrzebę aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wskazano obszary, dla których zalecane jest opracowanie planów miejscowych. Są to kolejne zadania dla Wydziału planowane na rok 2015 i następne. W ramach działań promocyjnych koordynujemy zadania realizowane przez Urząd Miasta, przygotowujemy materiały promocyjne gminy w tym najnowsze wydanie mapy gminy, przygotowujemy obchody różnego rodzaju uroczystości z udziałem Władz Gminy, uczestniczymy w targach i spotkaniach promocyjnych.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Masłów Nr / /2014 z dnia...2014 r. GMINA MASŁÓW

PROJEKT Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Masłów Nr / /2014 z dnia...2014 r. GMINA MASŁÓW PROJEKT Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Masłów Nr / /2014 z dnia...2014 r. GMINA MASŁÓW Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów Masłów

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 23 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyszkowice w 2016 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. 685.349,53 zł 672.298,78 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. 685.349,53 zł 672.298,78 zł ) Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 125/08 z 12 marca 2008 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2007 rok. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 4071

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 4071 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 4071 UCHWAŁA Nr XXXIV/332/13 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3195 UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3195 UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3195 UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. UCHWAŁA Nr XXXVI/252/2014 RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 1328 UCHWAŁA NR XLVIII/918/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 26 lutego 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 1328 UCHWAŁA NR XLVIII/918/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 1328 UCHWAŁA NR XLVIII/918/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/204/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 26 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/204/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 26 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1620 UCHWAŁA NR XVII/204/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 23 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 23 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU. Projekt Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia... PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r.

Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art.11

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 16 Podsumowanie i wnioski W 880.16 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji Założeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 3202 UCHWAŁA NR LVIII/517/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 3202 UCHWAŁA NR LVIII/517/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 3202 UCHWAŁA NR LVIII/517/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r.

Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMINY OPATÓWEK w 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMINY OPATÓWEK w 2015 roku Uchwała Nr 36/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 czerwca 2016 roku Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2016 roku. Na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Hrubieszowa z dnia..

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2013 roku. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 314/XXXI/VI/2014 RADY GMINY LINIA. z dnia 7 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 314/XXXI/VI/2014 RADY GMINY LINIA. z dnia 7 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 314/XXXI/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 3719 UCHWAŁA NR XLI/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 3719 UCHWAŁA NR XLI/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 3719 UCHWAŁA NR XLI/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 4 Numer karty GOR Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz w 2012 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz w 2012 roku PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r. PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art. 11 a w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁOPNICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁOPNICE. z dnia r. Projekt z dnia 25 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁOPNICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 9 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 9 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pińczów Na podstawie art..18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 1785 UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 26 marca 2013 r.

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 1785 UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 1785 UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 4557 UCHWAŁA NR XXIX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 4557 UCHWAŁA NR XXIX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 4557 UCHWAŁA NR XXIX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/ 256 /2014 Rady Gminy Popielów

Uchwała Nr XXXVI/ 256 /2014 Rady Gminy Popielów Projekt z dnia 14 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr XXXVI/ 256 /2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia..

Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia.. Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia.. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie. z dnia..

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie. z dnia.. - P R O J E K T - UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia.. w sprawie : przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2015roku. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skierbieszów w 2012 roku. Rozdział 1.

(PROJEKT) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skierbieszów w 2012 roku. Rozdział 1. Załącznik do uchwały nr Rady Gminy Skierbieszów z dnia... (PROJEKT) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skierbieszów w 2012 roku Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/XVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 73/XVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 73/XVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piława

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój Załącznik do Uchwały Nr XIX / 106 / 2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI /180/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia r.

UCHWAŁA NR XVI /180/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia r. UCHWAŁA NR XVI /180/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 19.02.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2016.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2016 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR 21/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piława

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/531/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR XXXVIII/531/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR XXXVIII/531/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm) uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr /../2015. Rady Miejskiej w Lubsku z dnia..2015 r

PROJEKT. Uchwała Nr /../2015. Rady Miejskiej w Lubsku z dnia..2015 r PROJEKT Uchwała Nr /../2015 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia..2015 r w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Numer karty PSZ Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/184/2014 RADY GMINY NUR. z dnia 25 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/184/2014 RADY GMINY NUR. z dnia 25 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/184/2014 RADY GMINY NUR z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2014"

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 24 marca 2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 24 marca 2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 24 marca 2015 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trąbki Wielkie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu usuwania azbestu z terenu miasta Torunia

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu usuwania azbestu z terenu miasta Torunia Raport z konsultacji społecznych projektu Programu usuwania azbestu z terenu miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI I Przedmiot konsultacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r.

Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE ROKIETNICA W 2015 ROKU. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr././2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr././2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr././2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie:uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 2 kwietnia 2015r.

UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 2 kwietnia 2015r. UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Działania Funduszu związane ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Katowice, 12 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo