Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji"

Transkrypt

1 Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji zajmuje się bardzo szerokim spektrum działań związanych z problematyką zrównoważonego gospodarowania przestrzenią miejską oraz kształtowaniem wysokiej jakości życia mieszkańców. Obok realizacji zadań Organu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej realizuje, inicjuje i koordynuje inwestycje miejskie oraz kształtuje warunki sprzyjające prywatnemu inwestowaniu na terenie miasta. W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie gminy, w lipcu 2012r. przystąpiono do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Czeladź na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Program ten został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/742/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 maja 2013 roku. Celem programu jest korelacja realizacji założeń dokumentów strategicznych kraju i regionu z działaniami podejmowanymi na terenie gminy. Ponieważ Czeladź znajduje się w strefie, dla której przekroczone są wartości wskaźników zanieczyszczenia powietrza, do najważniejszych należą działania prowadzące do poprawy stanu sanitarnego powietrza. Obecnie za podstawowe źródło zanieczyszczenia powietrza uważa się niską emisję czyli zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m., do których należą m.in. zanieczyszczenia emitowane przez indywidualne piece domowe, niewielkie kotłownie, a także transport komunikacyjny. W Czeladzi, w ramach działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji dotowane są inwestycje polegające na wymianie starego pieca grzewczego na nowoczesny spełniający określone normy ekologiczne. W tym celu uchwałą z dnia 28 lipca 2010 roku przyjęto Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na modernizacje systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w budynkach i lokalach mieszkalnych. W okresie od 2010 do 2014 roku przyznano 211 dotacji średnio po 1000 zł każda. Innym działaniem mającym na celu ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu są działania na rzecz likwidacji wyrobów azbestowych z ternu Czeladzi. Obecnie dobiegają końca prace nad Programem usuwania azbestu, którego celem jest stworzenie warunków do oczyszczenie miasta z tej bardzo szkodliwej dla zdrowia i jednocześnie bardzo rozpowszechnionej w środowisku substancji. Działania te są zgodne z punktem 4.3 Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata Podstawową częścią programu jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Zinwentaryzowane wyroby azbestowe zostały już wprowadzone do ogólnokrajowej Bazy Azbestowej, co jest podstawowym warunkiem do przeprowadzania działań związanych z ich usuwaniem. Działania w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest będą opisane w sporządzanym programie. Dla ujętych w programie zadań gmina będzie miała możliwość uzyskać dofinansowanie w szczególności przeznaczone dla osób chcących usunąć odpady zawierające azbest ze swojej posesji. W celu optymalizacji gospodarki energetycznej Czeladzi prowadzone są prace nad Aktualizacją założenia do planu zaopatrzenia w energię cieplna, elektryczna i gaz do roku Zadaniem tego programu jest kształtowanie gospodarki

2 energetycznej gminy w sposób uporządkowany przez skorelowanie działań gminy i zakładów energetycznych. Dokument będzie uwzględniać zapisy Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, ma być również skorelowany z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub gdy nie ma mpzp z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Opracowanie dokumentu pozwoli na stworzenie lepszego wizerunku i promocję gminy poprzez plany energetyczne zorientowane na zrównoważony rozwój oraz przez podniesienie konkurencyjności i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W celu ograniczenia wydatków na energie elektryczną ponoszonych przez Gminę Czeladź, od 2013 roku gmina uczestniczy w zbiorowym przetargu na zakup energii elektrycznej na kolejny rok organizowany za pośrednictwem Górnośląskiego Związku Metropolitarnego Metropolia Silesia. Zakup energii w systemie zbiorowym pozwolił na znaczną obniżkę kosztów energii w roku Obecnie dobiega końca przetarg na zbiorowy zakup energii w roku W celu wprowadzenia dalszych oszczędności prowadzone są obecnie rozmowy z Przedsiębiorstwem Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące modernizacji słupów oświetleniowych i opraw pozostających własnością przedsiębiorstwa. Dotyczy to blisko połowy systemu oświetlenia Czeladzi. Kontynuując działania zmierzające do podniesienia jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska w roku 2015 Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji zamierza realizować zadania mające na celu podniesienie jakości powietrza atmosferycznego, rewitalizacji terenów zieleni miejskiej oraz sprzyjające aktywności fizycznej mieszkańców. Dokumentem otwierającym możliwości pozyskiwania środków na zadania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza będzie sporządzenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Obowiązek sporządzenia tego programu nie wynika z obowiązujących zapisów prawa, nie mniej jednak jest on niezbędny przy występowaniu o dofinansowanie większości działań związanych z ochroną środowiska i gospodarki energetycznej gminy. Wolę sporządzenia takiego programu wyraziła także Rada Miejska przyjmując stosowną uchwałę (Uchwała Nr LXVI/981/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Czeladź.) Zadaniem programu będzie usystematyzowanie działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez działania obejmujące nie tylko kwestie pozyskiwania i źródeł energii, ale także nośników energii i transportu. Pierwszym etapem sporządzenia niniejszego programu będzie przeprowadzenie na początku 2015 roku Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji,. Zakończenie prac nad programem planowane jest na koniec 2015 roku. Opracowanie programu będzie stanowiło podstawę do występowania o środki finansowe wspierające inwestycje w zakresie eliminacji źródeł niskiej emisji, stosowania odnawialnych źródeł energii i innych działań służących ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza. Zadaniem o bardzo dużym spektrum oddziaływania, zarówno społecznym jak i ekologicznym będzie realizacja systemu ścieżek rowerowych umożliwiających bezpieczne poruszanie się rowerem po całym mieście. Od 29 sierpnia do 16 października mieszkańcy miasta mieli możliwość wypowiedzenia się odpowiadając

3 na pytania ankiety dotyczącej rozwoju infrastruktury ruch rowerowego na terenie miasta. W ramach prowadzonej sondy wpłynęło ponad 200 wypełnionych ankiet. Obecnie trwają prace nad ich opracowaniem. Dalsze konsultacje społeczne będą prowadzone we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej. Opracowanie projektów realizacyjnych przewidziane jest na rok Równocześnie staramy się o pozyskanie środków na rewitalizację Doliny Brynicy. Dolina Brynicy to bardzo ważna część miasta z jednej strony korytarz ekologiczny zasilający tereny zurbanizowane, z drugiej strony obszar o wysokich walorach kulturowych z urządzonymi parkami miejskimi i terenami rekreacyjnymi. Już w 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z Wojkowicami, Siemianowicami Śląskimi i Piekarami Śląskimi w celu wspólnej realizacji projektu Zielone Płuca Obszaru Funkcjonalnego Doliny Brynicy. W ramach projektu współpracujące miasta ubiegają się o blisko trzymilionowe wsparcie finansowe (750 tysięcy na każdą gminę) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Pozyskane środki będą przeznaczone na przeprowadzenie diagnozy stanu istniejącego, analizy potrzeb oraz przygotowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parków miejskich, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych znajdujących się w Dolinie Brynicy. Projekt znajduje się na liście projektów oczekujących. Nie zależnie od projektu Zielone Płuca Obszaru Funkcjonalnego Doliny Brynicy na bieżąco, zgodnie z art. 83 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2013 poz.627 z zm.), w decyzjach zezwalających na wycinkę drzew i krzewów wyznaczane są tzw. nasadzenia kompensacyjne, czyli nasadzenia drzew i krzewów w zamian za wycięcie drzewa np. kolidującego i infrastrukturą techniczną. Utrzymanie zróżnicowanych gatunkowo terenów zieleni jest bardzo ważne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Rośliny zielone, w tym drzewa, dzięki procesom fotosyntezy polegającym na pochłanianiu dwutlenku węgla i produkcji tlenu zapewniają możliwość przeżycia organizmów żywych. W mieście pełnią bardzo ważną rolę ekologiczną w sposób znaczący łagodzą mikroklimat, regulują gospodarkę wodną oraz pochłaniają zanieczyszczenia pyłowe i hałas. Drzewa i krzewy są miejscem bytowania i pożywieniem dla wielu gatunków ptaków pełniących funkcje fitosanitarne. W ostatnim czasie nasadzenia kompensacyjne przeprowadzone zostały na skwerze przy ul. Betonowej, rogu ul. Sikorskiego i 3-go Kwietnia. Uzupełniono również zadrzewienia przy Alei Rodów Czeladzkich. Kolejne nasadzenia będą przeprowadzane w parkach m.in. wskazano teren do nasadzeń w Parku Kościuszki I Parku Grabek. Poza terenami publicznymi nasadzenia kompensacyjne realizowane są na działkach prywatnych. Zamierzamy również opracować w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju Społecznego Aktualizację Programów Rewitalizacji Obszarów Miejskich w celu umożliwienia realizacji synchronizowanych projektów socjalno-inwestycyjnych prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców, w których obok wskazania potrzeb i możliwości realizacji inwestycji podnoszących standard zamieszkania będą realizowane m.in. programy mające na celu wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz podniesienie poczucia odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, a także programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu i organizacji warunków tworzenia nowych miejsc pracy.

4 Podniesieniu świadomości ekologicznej Czeladzian maja służyć prowadzone działania proekologiczne, w ramach których m.in.: wspieramy czeladzkie szkoły w organizacji Dni Ziemi, fundujemy nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie "W zdrowym ciele zdrowy duch" i Współgramy z przyrodą", a w 2013 roku zakupiliśmy książki z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto koordynujemy i fundujemy nagrody w cyklicznej, ogólnopolskiej imprezie Sprzątanie Świata W roku 2012 koordynowaliśmy realizację seminarium Zielono mi", a w 2013 przedstawienia teatralno-ekologiczne pt. W poszukiwaniu Leśnego Szumu" przeznaczonych dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.. Na przestrzeni lat gmina Czeladź wspierała pszczelarzy z Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy Ziemi Zagłębiowskiej w zakupie leków dla pszczół, koła łowieckie w zakupie zboża paszowego dla zwierząt wolno żyjących w celu dokarmiania zimą. Z budżetu gminy dofinansowywano również zarybianie zbiornika Przetok. W miesięczniku Echo Czeladzi często zamieszczane są artykuły, informujące oraz promujące właściwe zachowanie wobec przyrody. Z myślą o Czeladzianach i ich psach rozważamy też potrzebę i możliwości zorganizowania na terenach publicznych miasta wybiegu dla psów. Psy do prawidłowego rozwoju potrzebują codziennej dawki ruchu z możliwością swobodnego biegania. Brak możliwości wybiegania się może być przyczyną problemów ze zdrowiem, a także problemów behawioralnych np. wzmożona agresja. Niestety, dla zachowania bezpieczeństwa Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie zezwala na spuszczanie ze smyczy psa w kagańcu na terenach mało uczęszczanych przez ludzi. Miejski wybieg dla psów dawał by możliwość wybiegania psa w sposób nie zagrażający innym, a także umożliwiałby mieszkańcom, w sposób bezpieczny, aktywnie wypoczywać bawiąc się ze swoim psem. Byłby rodzajem ogrodzonego parku, w którym psy pod okiem swoich opiekunów mogłyby swobodnie biegać. Podczas organizowanego w Park Prochownia spotkania Czeladzian i ich pupili, uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej pomysłu realizacji wybiegu dla psów, w której mogli określić najkorzystniejszą dla nich lokalizację ewentualnego wybiegu oraz wskazać czego oczekują od takiego miejsca. Wszyscy z dużym zainteresowaniem przyjęli ta inicjatywę. W niedługim czasie ankieta będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w miejscach publicznych tak, aby każdy mieszkaniec mógł się wypowiedzieć w tej sprawie. W ramach realizacji zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2014, 856 tj.) co roku, do 31 marca Burmistrz Miasta przygotowuje a Rada Miejska uchwala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jednym z zadań określonych w tym programie jest opieka nad wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie. Dla realizacji tego zadania corocznie w okresie jesienno-zimowym zostaje zakupiona sucha karma dla wolnożyjących kotów z terenu Czeladzi. Karma wydawana jest raz w miesiącu, w ilości ok. 2kg na trzy koty opiekunom społecznym, którzy mają w tut. Urzędzie podpisaną deklarację opiekuna społecznego. Deklaracja oprócz innych danych zawiera też informacje o ilość kotów przewidzianych do zabiegów sterylizacji i kastracji pozostających pod opieka danej osoby. Obecnie w Czeladzi jest 20

5 opiekunów społecznych, zajmujących się 116 kotami. W programie na rok 2014 uwzględniona została możliwość kastracji i sterylizacji kotów. Do końca września 2014 roku 38 kotek zostało poddanych zabiegowi sterylizacji i 14 kocurów zabiegowi kastracji na łączną kwotę 5 712,00 zł. W ramach realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na zasadach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012,391 tj. ze zm.) został zorganizowany i wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi w Czeladzi. W ramach organizacji tego systemu przeprowadzono akcję edukacyjną polegającą na opracowaniu i rozprowadzeniu ulotek, broszur, plakatów przybliżających zasady segregacji odpadów. Na stronie internetowej Urzędu Miasta powstała zakładka pod nazwą Gospodarka Odpadami, gdzie zamieszczane są wszelkie informacje, w tym informujące o zasadach gospodarki odpadami na terenie miasta, uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczące gospodarki odpadami i działania systemu gospodarowania odpadami, wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne, informacja o znajdującej się na terenie gminy Czeladź firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wzór wniosku o wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej oraz linki do stron związanych z gospodarowaniem odpadami. W lokalnej gazecie ECHO CZELADZI zamieszczane były artykuły popularyzujące i zawierające podstawowe informacje o gospodarce odpadami. Tam też zamieszczane są harmonogramy wywozu odpadów. W roku 2012 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Przedsiębiorstwa prowadzącego PSZOK, odbierającego i przetwarzającego odpady w okresie od lipca 2013 do końca czerwca Przez ostanie 2 lata koordynowano działania prowadzone na terenie miasta przez firmę odbierającą odpady. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej na odbiór i przetwarzanie odpadów na kolejne dwa lata. Co roku zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy opracowano Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Czeladź. W zakresie inwestycji miejskich na przełomie lat 2013/2014 zrealizowano projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W wyniku realizacji projektu powstały warunki do nabywanie przez Czeladzian nowych umiejętności pozwalających wykorzystywać technologie informatyczne w celach gospodarczych, edukacyjnych, komunikacyjnych i innych oraz podnoszenia kwalifikacji wzmacniających konkurencyjność mieszkańców Czeladzi na rynku pracy. W ramach projektu wykonano 2 telecentra, 9 multimedialnych kiosków informacyjnych (infokiosków), 9 otwartych punktów dostępu do internetu (HotSpot`ów) oraz sieć radiową LTE wraz z centrum zarządzania siecią znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego. Na potrzeby sieci radiowej zamontowano 5 stacji bazowych i 1 stację pośredniczącą. Sygnał internetowy do multimedialnych kiosków informacyjnych przekazują anteny pełniące również rolę otwartych punktów dostępu do internetu. Za pomocą infokiosków wyposażonych w dotykowy ekran może korzystać z wybranych portali internetowych przekazujących informacje o mieście. Telecentra znajdują się w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia i w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ulicy Nowopogońskiej 227e. Wyposażone są w

6 12 komputerów typu all-in-one z dostępem do internetu. Można tam korzystać z aplikacji biurowych, multimedialnych i edukacyjnych. Do tej pory skorzystało z nich blisko 700 osób. Stworzona w ramach projektu sieć radiowa LTE będzie mogła być wykorzystana dla organizacji nowoczesnego, zrównoważonego miasta m.in. przez tworzenie systemu zarządzania energią, regulowania ruchem samochodowym, kontrolowania systemu infrastruktury technicznej i innych. W 2015 roku planujemy wdrożyć system pozwalający na tworzenie i udostępnianie informacji przestrzennej w oparciu o oprogramowanie GIS-owskie. Wdrożenie tego systemu umożliwi realizacje zadań gminnych wynikających z obowiązku wdrożenia zapisów ustawy z 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010, 76, 489 ze zm.). W ramach realizacjij ustawy należy dokonać cyfryzacji planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany uchwalone po 7 czerwca 2010 roku powinny być dostępne w wersji cyfrowej w terminie do października 2015 roku. Oprogramowanie GIS-owskie wykorzystywane do cyfryzacji dokumentów planistycznych będzie również wykorzystywane przy inwentaryzacjach i analizach danych przestrzennych np. inwentaryzacji emitorów niskiej emisji oraz umożliwi tworzenie informacji przestrzennej przeznaczonej do udostępniania na portalu internetowym gminy lub bezpośrednio jako aplikacje informacyjne np. w infokioskach. W latach prowadzone były prace nad sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Opracowany dokument jest zapisem polityki przestrzennej gminy i tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju Czeladzi. Pomimo, że wielokrotnie był przedkładany do dyspozycji Radzie Gminy, ta nie ustosunkowała się do uwag nieprzyjętych przez Burmistrza i nie uchwaliła go. Obecnie, sporządzone studium przed oddaniem do dyspozycji Radzie Gminy musi być poddane analizie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, uzgodnień i zakresu ponowienia procedury sporządzenia dokumentu. W 2014 roku w Wydziale wykonano Analizę stanu zagospodarowania przestrzennego Czeladzi. Wnioski z tej analizy zostały przekazane Radzie Miejskiej. W analizie wskazano potrzebę aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wskazano obszary, dla których zalecane jest opracowanie planów miejscowych. Są to kolejne zadania dla Wydziału planowane na rok 2015 i następne. W ramach działań promocyjnych koordynujemy zadania realizowane przez Urząd Miasta, przygotowujemy materiały promocyjne gminy w tym najnowsze wydanie mapy gminy, przygotowujemy obchody różnego rodzaju uroczystości z udziałem Władz Gminy, uczestniczymy w targach i spotkaniach promocyjnych.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo