Zagadnienia. 1. Bezpieczeństwo żywności. 2. System monitoringu wody. 3. Wspólna Sieć Nadzoru Epidemiologicznego. w Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia. 1. Bezpieczeństwo żywności. 2. System monitoringu wody. 3. Wspólna Sieć Nadzoru Epidemiologicznego. w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Warszawa

2 Zagadnienia 1. Bezpieczeństwo żywności 2. System monitoringu wody 3. Wspólna Sieć Nadzoru Epidemiologicznego w Unii Europejskiej 4. System reagowania kryzysowego w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

3 Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, a także mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu i umacnianiu zdrowia zbiorowości oraz kształtowaniu w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań. CEL DZIAŁANIA: - ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych - zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych ZADANIA: -bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami: - higieny środowiska, - higieny pracy w zakładach pracy, - higieny radiacyjnej, - higieny procesów nauczania i wychowania, - higieny wypoczynku i rekreacji, - zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, - higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, - działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych. /Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z późn. zm./

4

5

6 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Jest to priorytetowe zadanie akcesyjne stanowiące zespół wzajemnie ze sobą powiązanych działań systemowych, we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego, od pola do stołu mających na celu zapewnienie zmniejszenia ryzyka zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych, fizycznych produktów żywnościowych i środków żywienia zwierząt. W części prewencyjnej stanowi istotny element systemu ochrony zdrowia ludzi.

7 Strategia bezpieczeństwa żywności podstawowy dokument obejmujący całokształt krajowego bezpieczeństwa żywności, opracowany w GIS we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia i rekomendowany Radzie Ministrów jako dokument rządowy. Komisja Europejska uznała Strategię za ważny dokument krajowy w procesie negocjacji Polski z UE, w obszarze bezpieczeństwa żywności.

8 Polskie prawo żywnościowe w świetle przepisów UE. 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, znowelizowana w październiku 2003 r. w ramach harmonizacji z wymogami UE - implementuje ok. 80 unijnych aktów prawnych (dyrektyw i rozporządzeń). 2. Akty wykonawcze do ww. ustawy implementują ok. 40 obowiązujących w UE aktów prawnych.

9 Najważniejsze zmiany w polskim ustawodawstwie żywnościowym Wprowadzono zasadę jednoznacznej odpowiedzialności produce-nta za jakość zdrowotną żywności, w tym za jej bezpieczeństwo. Zniesiono atesty Państwowego Zakładu Higieny i zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego wydawane dotychczas przez wyżej wymienionych na żywność, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. żywność pomagającą w odchudzaniu, preparaty dla sportowców, żywność dla małych dzieci, środki spożywcze bezglutenowe) oraz suplementy diety. Wprowadzono obowiązek jedynie powiadomienia przez przedsię-biorcę Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obro-tu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-go oraz suplementów diety. Uproszcza to obrót handlowy i swobodny przepływ towarów.

10 cd Uregulowano podstawy prawne produkcji i wprowadzania do obrotu nowej żywności (novel food), w tym żywności zawierającej lub składającej się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Wprowadzono obowiązek wdrożenia systemu HACCP dla zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu, bez względu na ich wielkość. Wprowadzono podstawę prawną do opracowania przez przedsiębiorców (ich związki i stowarzyszenia) poradników branżowych dotyczących systemu HACCP w różnych rodzajach technologii produkcji i obrotu żywnością.

11 CELEM REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI JEST: zapewnienie bezpiecznej żywności na przestrzeni całego łańcucha żywnościowego rozpoczynając od pola, a kończąc na jej dystrybucji i stole konsumenta, zmniejszenie ryzyka zatruć i zakażeń pokarmowych oraz chorób powstających wskutek spożycia żywności zanieczyszczonej mikrobiologicznie, chemicznie bądź fizycznie, a także strat w gospodarce żywnościowej kraju, zapobieganie zagrożeniom biologicznym żywności w przypadku bioataku i wykorzystanie żywności jako nośnika broni biologicznej, zapewnienie m.in. poprzez właściwy system kontroli granicznej, dopływu żywności importowanej (po 1 maja 2004 r. żywność z krajów trzecich) spełniającej normy i wymagania jakości zdrowotnej ustanowione przepisami prawnymi w pełni implementującymi ustawodawstwo Wspólnotowe,

12 cd. sukcesywna harmonizacja krajowego prawa żywnościowego z prawem Unii Europejskiej oraz efektywne jego wdrażanie w praktyce, zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu urzędowej kontroli łańcucha żywnościowego oraz monitorowania zanieczyszczeń, zapewnienie Rządowi, Parlamentowi i opinii publicznej stałego dopływu wiarygodnych informacji o bezpieczeństwie żywności, budowanie i umacnianie zaufania konsumentów do jakości zdrowotnej żywności oraz stwarzanie w ten sposób warunków sprzyjających polskim interesom gospodarczym.

13 Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ urzędowej kontroli żywności nadzoruje zakłady produkujące i wprowadzające do obrotu środki spożywcze inne niż pochodzenia zwierzęcego, bowiem zgodnie z art. 40 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia do organów Inspekcji Weterynaryjnej należy nadzór nad produkcją i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

14 Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują jakość zdrowotną całej żywności oferowanej konsumentowi np. w sklepach, hurtowniach, giełdach towarowych. Zasady, wg których przebiega kontrola, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia urzędowej kontroli żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 186).

15 W roku 2003 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawowały nadzór nad ponad 290 tys. obiektami produkcji i obrotu żywnością. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych (m.in. mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych) oraz w kierunku oceny znakowania pobrano próbek środków spożywczych, w tym próbek produktów krajowych i importowanych. Ogółem liczba próbek środków spożywczych, krajowych i importowanych, zbadanych przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2003 wynosi W porównaniu do lat ubiegłych - w roku 2003 jakość zdrowotna środków spożywczych zarówno produkcji krajowej jak i importowanych uległa poprawie - 7,5% próbek zbadanych nie spełniało obowiązujących w kraju wymagań jakości zdrowotnej (w 2000 r. 10,6 %).

16 Poniższe zestawienie przedstawia sytuację w odniesieniu do środków spożywczych krajowych i importowanych. Jakość zdrowotna środków spożywczych w latach Środki spożywcze Razem W tym: krajowe importowane Rok Próbki zbadane Próbki zakwestio nowane % Próbki zbadane Próbki zakwestio nowane % Próbki zbadane Próbki zakwestio nowane % , , , , , , , , , , , ,1

17 Pod względem mikrobiologicznym największe zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów stanowią zanieczyszczenia bakteriami chorobotwórczymi, w tym głównie bakteriami Salmonella. Z uwagi na niedopuszczalne zanieczyszczenia mikrobiologiczne w latach najczęściej kwestionowano następujące produkty (wg odsetka prób kwestionowanych ogółem): Ciastka z kremem 24,6 27,1 20,1 Masło (z obrotu) 21,1 19,6 19,4 Mleko spożywcze (z obrotu) 16,7 14,6 19,4 Wyroby garmażeryjne 19,2 11,4 10,6 Lody 11,3 9,9 11,4 Ryby i przetwory rybne (z obrotu) 11,0 11,5 5,5 Przetwory mleczne (bez masła i lodów z obrotu) 13,3 12,5 6,8

18 Pomimo widocznej poprawy w niektórych asortymentach (np. ciastka z kremem, wyroby garmażeryjne oraz pobranych z obrotu: przetworów mlecznych, a także ryb i przetworów rybnych) ww. produkty należą do najbardziej zanieczyszczonych mikrobiologicznie. W roku 2003 pogorszyła się jakość mleka spożywczego oraz lodów. Jakość zdrowotna ciastek z kremem oraz wyrobów garmażeryjnych stanowi istotny problem z uwagi na to, że są one najczęściej przyczyną zatruć pokarmowych. Wysoki odsetek kwestionowanych prób masła, w tym również z powodu zmienionych cech organoleptycznych wiązać można z dużym nasyceniem rynku, zatem w obrocie znajduje się masło ze znacznie wydłużonym terminem przydatności do spożycia. Mleko płynne spożywcze kwestionowano głównie za nadmierną ogólną liczbę drobnoustrojów, przetwory mleczne natomiast za zanieczyszczenie drożdżami i pleśniami.

19 Środki spożywcze z importu najczęściej kwestionowano: ze względu na obecność szkodników lub ich pozostałości (głównie dotyczyło to kawy, herbaty, ziarna kakaowego, orzeszków arachidowych oraz ziarna sezamu), z uwagi na zmienione cechy organoleptyczne, w tym widoczne zapleśnienie (np. orzechy arachidowe, ziarno kakaowe, kawa). Znakowanie środków spożywczych także pomimo pewnej poprawy w stosunku do lat ubiegłych nie jest jeszcze prawidłowe. Świadczy to o nie przestrzeganiu przepisów prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856).

20 Najczęściej stwierdzonymi uchybieniami w znakowaniu środków spożywczych były: brak daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, brak informacji o zastosowanych do produkcji substancjach dodatkowych dozwolonych np. polepszaczy w pieczywie, konserwantów w napojach bezalkoholowych, rodzaju użytych barwników, brak określenia nazwy producenta lub jego siedziby (szczególnie dotyczyło to: pieczywa, wędlin i niektórych przetworów zbożowych), brak etykiety na mięsie mielonym i wędlinach, bądź umieszczanie etykiet w pojemnikach tak, aby nie były one widoczne dla konsumentów, nietrwale przymocowane etykiety do opakowań, nietrwałe, łatwo usuwalne napisy na folii z tworzywa sztucznego.

21 Pod względem mikrobiologicznym ze zbadanych próbek produktów zakwestionowano 7,55% (w 2002r. 8,49%), z powodu zanieczyszczenia bakteriami chorobotwórczymi 1,73%, w tym Salmonellą 0,27% oraz pozostałymi bakteriami 7,75%. Pod względem chemicznym z zbadanych próbek produktów zakwestionowano 1,84% (w 2002 r. 2,26%), za zawyżoną zawartość metali szkodliwych dla zdrowia 1,73%, w tym kadmu 0,57% i ołowiu 0,50%.

22 Wyniki kontroli obiektów produkcji i obrotu żywnością oraz badań laboratoryjnych żywności przeprowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku Skontrolowano obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku. 2. Przeprowadzono kontroli i rekontroli ww. obiektów. 3. Nałożono mandatów, na kwotę ok. 4,8 mln PLN

23 Utworzono w Polsce System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Ma on na celu utrzymać wysoki stopień ochrony zdrowia i życia konsumentów w oparciu o zbieranie i szybkie przekazywanie informacji o zakwestionowanych produktach mogących stanowić potencjalne zagrożenie. Siecią RASFF w Polsce kieruje Główny Inspektor Sanitarny poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy, który działa w systemie 24-godzinnym. Zespół 20 ekspertów naukowych powołanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego do oceny ryzyka analizuje wszystkie zgłoszenia, dokonuje oceny ryzyka i proponuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu działania zaradcze, które są podejmowane w drodze decyzji.

24 Do dnia 31 grudnia 2003 r. Krajowy Punkt Kontaktowy otrzymał ponad 171 zgłoszeń zarówno z kraju jak i z Komisji Europejskiej o niebezpiecznych produktach żywnościowych lub paszach. Bez względu na to, czy zgłoszenie miało charakter alarmowy czy niealarmowy w każdym przypadku zespół ekspertów naukowych dokonywał oceny ryzyka. Główny Inspektor Sanitarny w oparciu o otrzymaną analizę ryzyka podjął działania zapewniające wyeliminowanie zagrożenia. Zakwestionowane produkty zostały wycofane z rynku zgodnie z ustawowymi kompetencjami każdego z organów urzędowej kontroli żywności. Podejmowano również działania wyjaśniające i stosownie do stanu faktycznego, działania zaradcze.

25 Schemat Organizacyjny Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych znych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF

26 Podsumowanie. W ostatnich latach jakość zdrowotna środków spożywczych dostępnych na polskim rynku, szczególnie produkcji krajowej ulegała systematycznej poprawie, choć nie jest to poprawa w pełni satysfakcjonująca. Należy przypuszczać, że zarówno wdrażanie przepisów prawa żywnościowego jak i coraz wyższy poziom świadomości przedsiębiorców oraz konsumentów wpłyną na dalszą poprawę bezpieczeństwa żywności.

27

28 Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329 tekst jednolity) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) w pełni implementujące Dyrektywę 98/83/EC o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

29 Rozporządzenie to określa m. in.: 1. Wymagania bakteriologiczne jakie powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (m. in. obecność bakterii z gr. E. coli, Enterekoków, Clostridia redukujące siarczany, oraz ogólną ilość bakterii), fizykochemiczne (np. ph, obecność amoniaku, azotanów, chloru, ołowiu, żelaza, manganu, itp.) i organoleptyczne (barwa, zapach, smak), 2. Minimalną częstotliwość i miejsce pobierania próbek do badania oraz zakres badania wody, 3. Program monitoringu jakości wody (wprowadzone zostało pojęcie monitoringu kontrolnego, który obejmuje podstawowe badania jakości wody, niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz monitoringu przeglądowego, który obejmuje wszystkie wskaźniki niezbędne do dokonywania ocen porównawczych i długoterminowych prognoz jakości wody).

30 c.d. 4. Sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody (zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, natomiast każdy stosowany materiał, wyrób, preparat w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny)

31 Główny Inspektor Sanitarny po ukazaniu się powyższego rozporządzenia opracował i przekazał na początku stycznia 2003 r. Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym do wdrożenia - wytyczne dla stacji sanitarno- epidemiologicznych, dotyczące realizacji monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi. Równocześnie zgodnie z zapisami rozporządzenia zostali wytypowani koordynatorzy monitoringu na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

32 Monitoring jakości wody jest elementem bieżącego nadzoru nad jakością wody w wytypowanych punktach pobrania próbek, wyznaczonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Punkty te są zlokalizowane w: ujęciach wody, miejscach podawania wody do sieci rozdzielczej, sieci rozdzielczej, miejscu czerpania wody przez odbiorców usług czyli bezpośrednio z kranu u konsumenta.

33 W 2003 r. służby s sanitarne skontrolowały y blisko 18,9 tys. wodociągów w i 2,5 tys. studni. Wodę dobrą spełniaj niającą wymagania wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. dostarczało o ogółem 81,3% skontrolowanych wodociągów w (w miastach 83,5 %, na terenach wiejskich 80,8%).

34 Jakość wody kontrolowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną 2002 r r. 21% 19% 79% 81% dobra zła dobra zła

35 Wsparciem merytorycznym i finansowym programu monitoringu jakości wody jest projekt Phare 2002 PL/IB/2002/EN/02, pt.: Utworzenie systemu monitoringu jakości wody do picia dostarczanej konsumentom. Celem projektu jest: dostosowanie istniejącego systemu nadzoru i kontroli jakości wody do standardów monitoringu wody do picia prowadzonego przez Unię Europejską, modernizacja sieci laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie systemu zarządzania jakością, stworzenie informatycznej bazy danych oraz systemu komunikowania w tym zakresie w całym kraju, szkolenia pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzenia monitoringu jakości wody, systemu zarządzania jakością oraz nowoczesnych metod badawczych i informatycznych.

36

37 Światowa sytuacja w zakresie chorób zakaźnych nie uległa w ostatnim dziesięcioleciu znaczącej poprawie, a w zakresie szeregu jednostek (gruźlica, malaria, AIDS, leiszmaniozy) wręcz pogorszeniu. W ostatnim 20-leciu pojawiło się ponad 30 nowych chorób zakaźnych.

38 W 1998 roku postanowiono o utworzeniu w Unii Europejskiej systemu wczesnego ostrzegania o ogniskach wybranych chorób zakaźnych, oraz systemu łączącego krajowe przedsięwzięcia służące zapobieganiu chorobom zakaźnym i nadzorze nad nimi. Kontrolę nad tymi postanowieniami sprawuje Komisja Europejska, zaś szczegóły ustala Komitet Sieci stanowiący reprezentację krajów członkowskich.

39 24 września 1999 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję o ustanowieniu wspólnej europejskiej sieci nadzoru na chorobami zakaźnymi. Decyzja ta miała stanowić dopełnienie i wzbogacenie ogólnoświatowego nadzoru chorób zakaźnych zgodnie z możliwościami naukowymi i technologicznymi Europy i specyfiką tego kontynentu.

40 Modernizacja sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych Celem prowadzonej obecnie modernizacji systemu nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych jest dostosowanie sieci nadzoru epidemiologicznego oraz kontroli chorób zakaźnych do wymagań Unii Europejskiej określonych w: - decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 24 września 1998 roku w sprawie założenia sieci nadzoru epidemiologicznego oraz kontroli chorób zakaźnych w Unii Europejskiej nr 2119/98/EC - decyzji Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie chorób zakaźnych przeznaczonych do stopniowego obejmowania nadzorem przez Wspólnotową sieć na podstawie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2119/98/WE.

41 Modernizacja sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych Program jest realizowany w ramach: Programu pilotażowego który objął swoim zasięgiem 3 województwa: - kujawsko-pomorskie - lubelskie - opolskie Programu PHARE 2003 Modernizacja sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych, który obejmie pozostałe 13 województw.

42 Modernizacja sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych Zadanie zakłada modernizację obecnego systemu nadzoru epidemiologicznego poprzez utworzenie komputerowego systemu: zbierania przesyłania analizy statystycznej danych o nowych przypadkach zachorowań na choroby zakaźne oraz utworzenie sytemu wczesnego powiadamiania o przypadkach chorób szczególnie niebezpiecznych, których wystąpienie może być efektem ataku bioterrorystycznego. Ww. działania pozwolą na wymianę informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz włączenie Polski do wspólnej sieci nadzoru epidemiologicznego.

43 Pilotażowa sieć nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych ideowy schemat przepływu informacji PSSE Hrubieszów PSSE Janów Lub. PSSE Krasnystaw PSSE Kraśnik PSSE Lubartów PSSE Łęczna PSSE Łuków PSSE Opole Lub. PSSE Parczew PSSE Puławy PSSE Radzyń Podl. PSSE Ryki PSSE Świdnik PSSE Tomaszów Lub. Połączenia sieci PESEL-NET Połączenia komutowane

44 EWRS i RAS-BICHAT EWRS Early Warning and Response System System wczesnego ostrzegania i reagowania dla zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych koordynowany przez: Komitet ds. Sieci (wspólnotowa sieć nadzoru epidemiologicznego ustanowiona została Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2119/98/WE) RAS BICHAT Rapid Alert System Biological and Chemical Attacks and Threats System wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi, chemicznymi i radiacyjnymi koordynowany przez: Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego UE

45 EWRS Cel systemu Szybkie ostrzeganie państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej o: przypadkach wystąpienia zachorowań na jedną z 44 objętych w UE nadzorem epidemiologicznym chorób zakaźnych -jeśli istnieje zagrożenie jej transgranicznego szerzenia się na pozostałe kraje UE informowanie o podjętych w odpowiedzi działaniach przeciwepidemicznych

46 RAS - BICHAT Cel systemu Cel systemu Integracja informacji o różnym stopniu pewności i pochodzących z różnych źródeł o zagrożeniach, biologicznych, chemicznych lub radiacyjnych i ich szybkie przekazanie do: państw członkowskich UE (punktów kontaktowych RAS-BICHAT) pozostałych 9 wspólnotowych systemów wczesnego ostrzegania stosownie do zakresu ich działania (np.ewrs-u) służące informacji, ocenie lub weryfikacji zdarzeń albo podjęcia w odpowiedzi na nie stosownych działań

47 RAS BICHAT Procedura oceny i kwalifikowania zdarzenia Ocena zagrożenia na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu ze względu na : wiarygodności zgłoszenia, potwierdzenie wystąpienia zagrożenia, skali zagrożenia, określony w schemacie zarządzania kryzysowego W schemacie zarządzania kryzysowego wyróżnia się skale zagrożenia, co jest związane z jego charakterem; np. zagrożeniem chemicznym, biologicznym bądź radiacyjnym.

48 RAS-BICHAT Procedura oceny i kwalifikowania zdarzenia

49 RAS BICHAT Zasady funkcjonowania i korzyści Łatwość wymiany informacji według określonych, wspólnych kryteriów zgłaszania stanu zagrożenia: klasyfikacja zgłoszenia przypadków wymiana informacji o zagrożeniach; telefonicznie, poprzez wspólną sieć oraz telekonferencje, Przygotowanie systemu szkoleń w celu ciągłego doskonalenia współpracy i wymiany informacji w ramach systemu. Wdrożenie ciągłej wymiany informacji na temat stale pojawiających się zagrożeń, współpraca z innymi instytucjami; krajowymi i międzynarodowymi Określenie klasyfikacji zagrożeń i postępowanie zgodne z opracowanymi procedurami (tzw. Standardowe Procedury Operacyjne),

50 RAS - BICHAT PROPONOWANY SCHEMAT POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIU

51

52 Stosownie do zakresu kompetencji, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2002 r.): Minister koordynuje działania w zakresie: 1) Zapewnienia bezpieczeństwa żywności, 2) zapobiegania wystąpieniu zagrożeń biologicznych, zwłaszcza spowodo- wanych działalnością o charakterze terrorystycznym.

53

54 Państwowa Inspekcja Sanitarna posiada wypracowane metody postępowania na wypadek wystąpienia w Polsce szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej, które obejmują: zgłaszanie przypadków w zachorowań, identyfikację czynnika chorobotwórczego, rczego, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, ustalenie osób b narażonych na zachorowanie, wydawanie zaleceń i zarządze dzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zachorowań.

55 Mając na uwadze konieczność ujednolicenia zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych opracowano szereg procedur, które znalazły swoje miejsce na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

56

57

58

59 Ośrodek Zarządzania Kryzysowego Głównego Inspektora Sanitarnego (OZK GIS) powołany w celu zapewnienia w pełni skutecznego i uporządkowanego kierowania Państwową Inspekcją Sanitarną w przypadku ataku bronią biologiczną, a także w innych sytuacjach nadzwyczajnych (np. powódź, awarie radiacyjne). Ośrodek zapewnia ciągłe zbieranie informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz aktualnej sytuacji sanitarno - higienicznej i epidemiologicznej kraju, która będzie podstawą podejmowania określonych decyzji przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

60

61

62 Do głównych zadań Ośrodka Zarządzania Kryzysowego Głównego Inspektora Sanitarnego (OZK GIS) należy: Ø monitorowanie sytuacji sanitarno epidemiolo- gicznej w kraju poprzez pozyskiwanie i groma- dzenie informacji z województw i powiatów (stacje sanitarno-epidemiologiczne), krajowych i regionalnych centrów w ratownictwa i ochrony ludności, jednostek nadrzędnych, dnych, mediów, a także e z placówek naukowo badawczych, Ø dokonanie wstępnej analizy i oceny stanu sanitarno - epidemiologicznego na terenie kraju, Ø uruchamianie systemu alarmowania i powiada- miania,

63 Do głównych zadań OZK GIS należy (cd( cd): Ø Ø Ø Ø wypracowywanie propozycji rozwiąza zań w sytuacjach kryzysowych, przygotowywanie projektów w decyzji, w zakresie postępowania powania admini- stracyjnego, inicjowanie i koordynowanie działania ania sił i wykorzystania środków w PIS na terenie całego kraju, dokumentowanie podejmowanych działań na szczeblu Głównego G Inspektora Sanitarnego.

64 ZARZĄDZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w sprawie jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania a o zagrożeniu epidemicznym Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126 poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 1. Określa się jednostki chorobowe, zespoły objawów oraz zdarzenia powodujące uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania. 2. Wykaz jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

65 ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Wykaz jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, które powodują uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania Jednostki chorobowe - Botulizm -Cholera -Dżuma -Gorączka Q - Ospa prawdziwa - Tularemia -Wąglik w postaci płucnej lub jelitowej - Wirusowe gorączki krwotoczne Zespoły objawów -Porażenia symetryczne wiotkie - Choroby gorączkowe z objawami krwotocznymi, bez wyjaśnienia przyczyny, szczególności u osób, które w okresie 3 tygodni powróciły z zagranicy

66 - Choroby gorączkowe z objawami niewydolności oddechowej u osób, które w okresie 3 tygodni powróciły z obszarów szerzenia się SARS Zdarzenia: - Wystąpienie w zbliżonym czasie dużej liczby niewyjaśnionych zachorowań, zespołów chorobowych lub zgonów o podobnym obrazie klinicznym, powodujących w szczególności zmiany na skórze i/lub błonach śluzowych, objawy uszkodzenia układu nerwowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego lub uszkodzenia wieloukładowe - Pojawienie się wśród ludności niespotykanych wcześniej chorób lub zespołów o nieznanym wcześniej obrazie klinicznym - Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób lub zespołów chorobowych - Zaobserwowanie braku skuteczności stosowanego zazwyczaj leczenia występujących powszechnie chorób - Nawet pojedynczy przypadek choroby spowodowany niewystępującym w kraju czynnikiem, u osoby, która nie opuszczała Polski w ostatnim okresie

67 - Wystąpienie zachorowań w nietypowym dla nich sezonie i terenie geograficznym; - Wystąpienie u wielu chorych nietypowych dla danego czynnika zakaźnego objawów chorobowych - Podobne genetyczne typy czynników etiologicznych wyizolowanych z różnych źródeł odległych w czasie i terenie - Izolacja niespotykanego, atypowego czynnika zakaźnego, podejrzanego o modyfikację genetyczną lub uzyskanego ze źródeł uznanych za nieczynne - Niewyjaśniony, epidemiczny wzrost zachorowań na chorobę uważaną za endemiczną - Jednoczesne wystąpienie ognisk zachorowań na podobne choroby na niegraniczących ze sobą obszarach w kraju lub zagranicą - Wystąpienie przypadków szerzenia się dobrze znanych chorób w sposób dla nich nietypowy - Wystąpienie licznych ognisk zatruć pokarmowych, wykraczających poza granice jednego województwa.

68 W CELU PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W OSTATNIM OKRESIE PODJĘTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: Zakupiono 30 luminometrów dla WSSE i GSSE. Wyposażono WSSE w sprzęt zabezpieczający przed patogenami wysoce zaraźliwymi. Opracowano dla wszystkich SSE plany reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych. Zakupiono szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. W każdym województwie wytypowano osoby, które w pierwszej kolejności zostaną zaszczepione przeciwko ospie prawdziwej.

69 CD: Opracowano zasady modernizacji elektronicznego nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi (GISK-NET) oraz planuje się rozszerzenie na obszar całego kraju systemu GISK-NET (w ramach programu Phare). Opracowano internetowy kurs dotyczący zakażeń szpitalnych oraz kontynuowany jest internetowy kurs Bioterroryzm (zarejestrowanych jest ok osób, ukończyło ok. 600 osób). Planuje się przeszkolenie ok osób pracowników pionów epidemiologii PIS w zakresie prowadzenia analizy epidemiologicznej (w ramach programu Phare).

70 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Marek Ludwik Grabowski

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki.

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. I CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i sprawnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W sierpniu 2017 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

BADANIA WODY Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ (ISW) W RAMACH BADAŃ WŁAŚCICIELSKICH

BADANIA WODY Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ (ISW) W RAMACH BADAŃ WŁAŚCICIELSKICH BADANIA WODY Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ (ISW) W RAMACH BADAŃ WŁAŚCICIELSKICH BADANIA WŁAŚCICIELSKIE Z ISW PRZEPISY PRAWA Obowiązek badań właścicielskich (isw) w przypadku zakładów produkcji żywności

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności - przepisy

Bezpieczeństwo żywności - przepisy Bezpieczeństwo żywności - przepisy Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono szereg norm prawnych w

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania w UE jako narzędzie reagowania na zagrożenia biologiczne

Systemy powiadamiania w UE jako narzędzie reagowania na zagrożenia biologiczne Systemy powiadamiania w UE jako narzędzie reagowania na zagrożenia biologiczne Anna Świątecka Służba Medyczna Biuro Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Ryn, 19.09.2012

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rządu. właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pełnomocnik Rządu. właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik Rządu KONTROLA ds. organizacji W ADMINISTRACJI struktur administracji publicznej RZĄDOWEJ właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wspierające elementy Planów Bezpieczeństwa Wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych dotyczących żywności

Spis aktów prawnych dotyczących żywności 2015-07-19 Spis aktów prawnych dotyczących żywności Spis aktów prawnych dotyczących żywności Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) projekt z dnia. w sprawie wykazu chorób mogących stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu postępowania z cudzoziemcem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII LUB PANDEMII GRYPY

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII LUB PANDEMII GRYPY Z A T W I E R DZ A M Andrzej WOJTYŁA GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII LUB PANDEMII GRYPY DYREKTOR DEPARTAMENTU PRZECIWEPIDEMICZNEGO Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI PK - 01

PROCEDURA KONTROLI PK - 01 Strona / stron 1 z 5 POSTĘPOWANIE Z PRÓBKAMI wydania 03 1. Cel procedury. Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania z próbkami. 2. Przedmiot i zakres stosowania procedury. 2.1. Przedmiotem procedury

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu

Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT OCHRONY PRZYRODY ZESPÓŁ DS. GMO Małgorzata Woźniak Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu 2002-2005 REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ w

Bardziej szczegółowo

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola.

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola. PROCEDURA KWARANTANNY 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zachorowanie na gorączkę

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w woj. śląskim w latach

Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w woj. śląskim w latach Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w woj. śląskim w latach 2013 2015 Ze względu na wysoką toksyczność wielu pestycydów ustalono szereg zaleceń i sformułowano przepisy zabezpieczające populacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII (LUB PANDEMII) GRYPY

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII (LUB PANDEMII) GRYPY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY ZATWIERDZAM ANDRZEJ TRYBUSZ GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII (LUB PANDEMII) GRYPY DYREKTOR DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r.

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. INFORMACJA w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. Zgodnie z Programem kontroli planowej nr GI-GNK-400-16/09 w zakresie jakości handlowej pr zetworów rybnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce.

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. 1 Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. Służby sanitarno epidemiologiczne swoją działalność rozpoczęły po I wojnie. Podstawę do ich działania, dała uchwalona przez Sejm RP w 1919

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli jakości handlowej. i prawidłowości oznakowania mięsa

Informacja. z kontroli jakości handlowej. i prawidłowości oznakowania mięsa WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG-0331-5/2010 Kielce dn. 12. 07. 2010 r Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY Zdr-wet/47, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za I kwartał 2013 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za I kwartał 2013 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za I kwartał 2013 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 12 placówek, w tym: - 6 placówek sieci handlowych,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przygotowywał liczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy W środowisku pracy mogą występować niepożądane czynniki mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w pośrednim

Bardziej szczegółowo