Monitoring rynku energii elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring rynku energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce wymaga ciągłego monitoringu rozumianego jako metoda badań ekonomicznych, polegająca na długookresowej obserwacji określonych zjawisk ekonomicznych, dziedzin gospodarki lub wybranych podmiotów gospodarczych, w celu poznania ich reakcji na działanie określonych czynników, zmieniających warunki ich występowania lub funkcjonowania. Podstawowym celem monitorowania tworzącego się rynku energii elektrycznej jest wcześniejsze wykrycie i zidentyfikowanie zagrożeń oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w kształtowaniu się konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce (patrz Promowanie konkurencji Biuletyn URE Nr 5/2001 ). Sposobem osiągnięcia założonego celu będzie prowadzenie stałej obserwacji funkcjonowania rynku ze szczególnym uwzględnieniem omówionych w dalszej części artykułu zagadnień oraz obserwacja wyspecyfikowanych symptomów na podstawie przyjętych wskaźników. Koncepcja monitorowania rynku energii elektrycznej przewiduje system alertów określających sposób reakcji Regulatora na poszczególne zdarzenia na rynku energii elektrycznej. Alerty są oznaczone cyframi od 0 do 3: 0 oznacza, iż sytuacja nie budzi niepokoju brak działań Prezesa URE, 1 oznacza, iż nastąpiło zdarzenie niezgodne ze stanem pożądanym, które wymaga zebrania dodatkowych informacji, 2 oznacza, iż nastąpiło zdarzenie niezgodne ze stanem pożądanym, które wymaga działań ze strony Prezesa URE, wynikających z przysługujących mu uprawnień (nałożenia kary, cofnięcia zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, cofnięcia koncesji, rozstrzygnięcia sporu), 3 oznacza, iż nastąpiło zdarzenie niezgodne ze stanem pożądanym, które wymaga podjęcia działań przez organy inne niż Prezes URE (np. Minister Gospodarki, Minister Skarbu Państwa, Prezes UOKiK). Szczegółowo przedmiot i sposoby monitorowania w poszczególnych obszarach opisane są poniżej. I. Zależności cenowo popytowe oraz cenowo podażowe 1. Wielkości rezerwy mocy dyspozycyjnej w systemie elektroenergetycznym i koszty transferu energii Symptom 1: Nadmiar mocy w systemie elektroenergetycznym Pozytywnym aspektem nadmiaru mocy w systemie jest możliwość powstania konkurencji pomiędzy wytwórcami. Jednocześnie, negatywnym skutkiem nadmiaru mocy jest wzrost kosztów, w tym konieczność pokrycia kosztów osieroconych wynikających z kosztów stałych mocy niepracujących. W związku z tym rozważa się czasowe odstawienie części mocy do rezerwy długoterminowej w celu zmniejszenie kosztów ich utrzymania. Alert 1.

2 Symptom 2: Niedobór rezerwy mocy w systemie elektroenergetycznym Niedobór rezerwy mocy w systemie może spowodować wzrost cen energii elektrycznej (syndrom kalifornijski), zagrożenie dla bezpiecznej pracy systemu, a nawet doprowadzić do przerwania dostaw energii. Alerty 1 3. Symptom 3:Wzrost kosztów ograniczeń systemowych Zjawisko to oznacza nadmierną pracę nieefektywnych jednostek wytwórczych, co sprawia, że praca systemu elektroenergetycznego nie jest optymalna. Alerty Kształtowanie się wolumenów i cen energii elektrycznej sprzedawanej w poszczególnych segmentach rynku, ze szczególnym uwzględnieniem energii sprzedawanej przez PSE S.A. i energii zwolnionej z taryfowania (ilości powyżej Minimalnej Ilości Energii MIE) oraz badanie zależności wysokości cen energii od popytu i podaży Symptom 4a: Relacje udziałów poszczególnych segmentów rynku energii elektrycznej inne od pożądanych Symptom 4b: Relacje cenowe w poszczególnych segmentach rynku energii elektrycznej inne od pożądanych Badaniu podlegają prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych segmentów rynku w zakresie ilości energii elektrycznej, która będzie przedmiotem obrotu w poszczególnych segmentach oraz poziom średnich cen. Oczekiwane zjawiska to zmniejszanie się udziału MIE, a zwiększanie wolumenu transakcji na rynku kontraktów bilateralnych i giełdzie energii oraz ukształtowanie się na stałym poziomie udziału rynku bilansującego (do 5%). Średnie ceny zakupu energii elektrycznej w kontraktach bilateralnych powinny być niższe od cen MIE, ponieważ nadmiar energii elektrycznej w systemie spowoduje eliminowanie z rynku źródeł oferujących najwyższe ceny. Cena na rynku bilansującym powinna być wyższa niż na giełdzie energii. Alerty 1 2. Symptom 5: Niestabilność przepływów pieniężnych, wahania cen średnich sprzedaży Zjawisko to może spowodować utratę płynności przez niektórych uczestników rynku. Alert 1. Symptom 6: Zmiany elastyczności cenowej popytu i podaży Rynek energii elektrycznej w Polsce nie wykazuje elastyczności, jeśli chodzi o stronę popytu, natomiast powinien wykazywać elastyczność cenową podaży ze względu na nadmiar oferowanych mocy. Alert 1.

3 Symptom 7: Wzrost cen energii elektrycznej sprzedawanej przez PSE S.A. spółkom dystrybucyjnym powyżej limitu MIE Cena energii sprzedawanej powyżej limitu minimalnej ilości energii powinna być niższa od ceny energii w MIE w zatwierdzonej taryfie dla energii elektrycznej PSE S.A. Alert 1. II. Realizacja zasady dostępu do korzystania z usług przesyłowych (Third Party Access TPA) 1. Zakres i stopień realizacji funkcjonowania zasady TPA oraz identyfikacja barier dostępu do usług przesyłowych Symptom 8a: Spadek liczby odbiorców uprawnionych korzystających z TPA Symptom 8b: Spadek wolumenu obrotów energii elektrycznej nabywanej z wykorzystaniem zasady TPA Podstawowe wskaźniki zastosowane podczas badania to liczba podmiotów korzystających z przysługujących im uprawnień oraz ilość energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom uprawnionym. Rejestrowane będą także wszystkie skargi wpływające od odbiorców uprawnionych w celu zidentyfikowania barier dostępu. Prezes URE zamierza prowadzić działania informujące odbiorców o przysługujących im uprawnieniach oraz przeciwdziałać próbom utrudniania korzystania z dostępu do usług przesyłowych odbiorcom uprawnionym. Alerty: 0 (wzrost liczby odbiorców i wolumenu obrotów), 1 (wielkości stałe), 2 (spadek). Symptom 9a: Zawyżenie stawek opłat przesyłowych przez spółki dystrybucyjne i PSE S.A. Symptom 9b: Odmowa świadczenia usług przesyłowych Symptom 9c: Nierównoprawne traktowanie odbiorców uprawnionych do korzystania z usług przesyłowych w stosunku do innych odbiorców Powyższe symptomy oznaczają istnienie barier dostępu do sieci. Alert 2. Symptom 10a: Niezrozumienie przepisów przez odbiorców uprawnionych Symptom 10b: Obawy przed zmniejszeniem pewności dostaw Symptom 10c: Obowiązek zakupu MIE przenoszony na odbiorców uprawnionych

4 Powyższe symptomy mogą prowadzić do rezygnacji uprawnionych odbiorców z korzystania z usług przesyłowych. Alerty 1 3. III. Praktyki monopolistyczne oraz siła rynkowa przedsiębiorstw energetycznych 1. Praktyki monopolistyczne Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) Symptom 11a: Spadek liczby transakcji i wolumenu obrotów na giełdzie energii elektrycznej Symptom 11b: Skargi przedsiębiorstw obrotu na OSP Obserwacji podlegają: wolumen obrotów na giełdzie energii oraz rejestrowane skargi przedsiębiorstw obrotu, które wskazują na niewłaściwe funkcjonowanie rynku. Alerty Siła rynkowa przedsiębiorstw energetycznych Siła rynkowa mierzona będzie koncentracją kapitału z uwzględnieniem: grup kapitałowych, powiązań kapitałowych poziomych i pionowych, powiązań kapitałowych z innymi branżami (np. telekomunikacja). Badaniu poddany zostanie udział danego podmiotu (np. przedsiębiorstwa, spółki lub grupy kapitałowej) w sprzedaży energii w zdefiniowanych segmentach rynku z uwzględnieniem zakresu terytorialnego oraz rodzaju towaru lub usługi. Symptom 12a: Zawyżony poziom cen odbiegający od cen uzasadnionych kosztami Symptom 12b: Zaniżony poziom cen odbiegający od cen uzasadnionych kosztami Ceny odbiegające w górę od uzasadnionych kosztami powodują generowanie nadmiernych zysków przez przedsiębiorstwa wytwórcze. Natomiast sprzedaż energii po cenach poniżej cen uzasadnionych kosztami, prowadząca do wysokich strat, może być spowodowana polityką monopolistyczną odbiorcy, zbyt wysokimi kosztami własnymi lub próbą wyeliminowania konkurencji. Alerty 1 3. Symptom 13a: Nadmierna koncentracja kapitału pozioma i pionowa

5 Symptom 13b: Istnienie powiązań kapitałowych z innymi branżami Nadmierna koncentracja kapitału może zapewnić jednemu lub kilku podmiotom uprzywilejowaną pozycję na rynku, co daje możliwość manipulacji wielkością produkcji energii oraz wysokością proponowanych cen. Powiązania kapitałowe z innymi branżami mogą umożliwić stosowanie zaniżonych cen energii w celu wyeliminowania konkurencji lub powodować transfer środków z sektora elektroenergetycznego do innych branż. Alerty 1 2. IV. Rynek bilansujący Symptom 14 Relacje inne niż pożądane W powyższym obszarze badaniu poddana jest wysokość cen w funkcji zapotrzebowania na energię elektryczną w tym segmencie rynku. Pożądaną relacją jest aby ceny energii elektrycznej na rynku bilansującym były zróżnicowane ze względu na zmiany dobowego i godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Alert 1 2. Symptom 15a: Redukcja ilości energii elektrycznej nabywanej w kontraktach bilateralnych spowodowana ograniczeniami systemowymi Symptom 15b: Redukcja ilości energii elektrycznej nabywanej w kontraktach bilateralnych spowodowana innymi ograniczeniami Symptom 15c: Nadmierny wzrost wolumenu obrotów na ryku bilansującym Zbyt duże obroty na rynku bilansującym oraz występowanie ograniczeń systemowych powodujących konieczność istotnych zmian w planowanym rozdziale obciążeń prowadzą do spadku wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej w innych segmentach rynku (szczególnie na giełdzie energii) oraz wzrostu cen energii na rynku bilansującym. Alert 1. V. Obowiązkowe zakupy energii elektrycznej 1. Wywiązywanie się z obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych przez PSE S.A., spółki dystrybucyjne oraz przedsiębiorstwa obrotu Symptom 16: Niewywiązanie się z obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych Kontroli Prezesa URE podlegać będzie ilość zakupionej energii z zgodnie z limitem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz

6 wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na przedsiębiorstwo obrotu zostanie nałożona kara. Alert 2. Symptom 17: Odmowa zakupu energii ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych Zjawisko to może być oznaką stosowania praktyk dyskryminujących niektórych wytwórców. Alerty 1 3.<> * * * Zaproponowany sposób monitorowania rynku energii elektrycznej pozwoli na aktywne włączenie się Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesy tworzenia i umacniania zachowań rynkowych przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. Jednocześnie stanowi on swoisty system wczesnego ostrzegania przed możliwością wystąpienia ewentualnych zagrożeń deformacji kształtującego się rynku.

Promowanie konkurencji

Promowanie konkurencji Promowanie konkurencji Autorzy: Robert Guzik, Zdzisław Muras, Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 5/2001) Lato w polskiej energetyce to okres zmniejszonego popytu na energię, planowanych

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Regulacyjna rola państwa na przykładzie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i elektroenergetyki

Regulacyjna rola państwa na przykładzie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i elektroenergetyki GOSPODARKA NARODOWA 5-6 (261-262) Rok LXXXIII/XXIV maj-czerwiec 2013 s. 43-67 Rafał NAGAJ * Regulacyjna rola państwa na przykładzie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i elektroenergetyki Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Udzielanie zgody przez Prezesa URE na budowę gazociągu bezpośredniego wybrane problemy Kodeksy sieci instrument regulacji rynku gazu w UE Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej?

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Sławomir Horbaczewski Janusz Nowak Krzysztof Sobieraj Bank Energetyki SA Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Pomimo postępów w reformowaniu polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

III.4. System opłat kompensacyjnych

III.4. System opłat kompensacyjnych III.4. System opłat kompensacyjnych Dotychczasowe koncepcje rozwiązania kontraktów długoterminowych nie przyniosły zadowalających rezultatów. Jak się wydaje jednym z ważniejszych, obok złożoności samego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie rynku energii w Polsce

Kształtowanie rynku energii w Polsce 668 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Kształtowanie rynku energii w Polsce 1. Wprowadzenie Energetyka jest głównym czynnikiem rozwoju gospodarki, decydującym

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko***

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZAGADNIENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE Tom 48 Zeszyt 1 2003 Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZARZĄDZANIE PORTFELEM ZAKUPÓW NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO**** W wyniku liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo