Systemy powiadamiania w UE jako narzędzie reagowania na zagrożenia biologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy powiadamiania w UE jako narzędzie reagowania na zagrożenia biologiczne"

Transkrypt

1 Systemy powiadamiania w UE jako narzędzie reagowania na zagrożenia biologiczne Anna Świątecka Służba Medyczna Biuro Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Ryn,

2 2

3 System zarządzania kryzysowego DG SANCO jako mechanizm koordynujący działania na poziomie UE Wg. The Commision Health Emergency Facility: for a coordinated menagement of public health emergency at EU level. European Commission Health and Consumer Protection Directorate-General, European Communities, 2007 (w modyfikacji W.Dębiński, A. Świątecka) Rzecznik prasowy Komisarz ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów ARGUS Wyższy poziom decyzyjny DG SANCO (Dyrektor Generalny, zastępca, doradcy, dyrektorzy) Centrum działań operacyjnych (Health Emergency Operations) Zewnętrzni partnerzy Wewnętrzni Partnerzy (w tym Inne DG) ECDC Inne agencje Ministrowie Zdrowia państw UE EWRS HSC Inne Dyrektoriaty Generalne Inne systemy alarmowania WHO GHS SANCO ARGUS, Punkty kontaktowe, Inne systemy alarmowania RASFF Rada UE Parlament

4 Reagowanie na poziomie międzynarodowym Podstawą działań we współczesnym świecie jest podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym: 1. ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA World Health Organisation (WHO) rewizja IHR International Health Regulations (od 2005 r.) 2. UNIA EUROPEJSKA 4

5 Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne CEL MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISÓW ZDROWOTNYCH International Health Regulations (IHR) Zadaniem IHR jest przeciwdziałanie transgranicznemu szerzeniu się chorób przy równoczesnym unikaniu utrudnień w międzynarodowym ruchu osobowym i towarowym Zmiany w nowych IHR (2005) w porównaniu do rewizji z 1969 r.: - powołanie przez każdy kraj Punktu Kontaktowego IHR, który za pośrednictwem Punktu Kontaktowego WHO będzie mógł całodobowo odbierać informacje od pozostałych krajów będących stroną IHR (ponad 180 państw) - zastąpienie listy chorób podlegających notyfikacji do Punktu Kontaktowego WHO specjalnym algorytmem 5

6 Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne ZDARZENIE STANOWIĄCE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM 1. Zdarzeniami takimi mogą być wszelkie sytuacje powodujące zachorowania niezależnie od ich źródła i charakteru (biologiczne, chemiczne i radiacyjne) 2. Zdarzenia takie kwalifikuje się przy pomocy algorytmu pozwalającego ocenić zagrożenie, jakie dane zdarzenie stanowi w wymiarze międzynarodowym 6

7 Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych 1. przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach będących zagrożeniem dla zdrowia publicznego w wymiarze międzynarodowym, 2. weryfikacja informacji i analiza zdarzeń w oparciu o zasady naukowe i wg instrumentu zawartego w IHR, proponowanie podjęcia odpowiednich działań, 3. przekazywanie otrzymanych powiadomień organom administracji publicznej i podmiotom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, 4. informowanie Punktu Kontaktowego WHO o zdarzeniach mających miejsce na terenie Polski, 5. przesyłanie do Punktu Kontaktowego WHO informacji o podejmowanych w kraju działaniach, 6. współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za wykrywanie i reagowanie na zagrożenia dla zdrowia publicznego, 7

8 Od 2004 r polskie instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne otrzymały m.in.: 1. możliwość koordynacji działań na poziomie UE, 2. dostęp do nowych źródeł wiedzy dotyczących zagrożeń biologicznych i chemicznych, 3. dostęp do nowych, wspólnych narzędzi służących wymianie informacji, 4. dostęp do nowych, wspólnych narzędzi służących szybkiemu raportowaniu i konsultowaniu działań, 5. pomoc w opracowaniu procedur dotyczących zagrożeń dla zdrowia publicznego, 6. pomoc w reagowaniu na zagrożenia transgraniczne, 7. możliwość udziału w unijnych szkoleniach, warsztatach, ćwiczeniach. 8

9 Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego Health Security Committee (HSC) - koordynacja działań i wsparcie Komisji Europejskiej. SKŁAD : 1. przedstawiciele administracji krajowych, 2. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO), 3. przedstawiciele Komisji Europejskiej, 4. inne służby i agencje (ECDC, EMA). GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA : 1. ogólne plany gotowości, 2. przygotowania na wypadek pandemii grypy, zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, 3. koordynacja działań związanych z zagrożeniem bioterrorystycznym, 4. poprawa przygotowań na wypadek zagrożeń transgranicznych. 9

10 Priorytetowe działania Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowotnego: 1. ocena zagrożeń i ryzyka, 2. planowanie gotowości (pomoc techniczna oraz wytyczne dla krajów członkowskich), 3. doradztwo naukowe, 4. zarządzanie kryzysowe i testowanie planów, 5. wsparcie dla międzysektorowych i międzynarodowych działań na rzecz przygotowań na wypadek zagrożeń. 10

11 WSPÓLNOTOWA SIEĆ NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO I ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH System Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (EWRS) 1. wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi, DG SANCO, ECDC, WHO, 2. zgłaszanie określonych przypadków zachorowań na choroby zakaźne, 3. koordynacja działań pomiędzy zainteresowanymi stronami, 4. wzajemna pomoc 11

12 PUNKT KONTAKTOWY EWRS (Early Warning and Response System - EWRS) szybkie ostrzeganie państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej o przypadkach wystąpienia zachorowań na jedną z 44 chorób zakaźnych objętych w UE nadzorem epidemiologicznym (jeśli istnieje zagrożenie jej transgranicznego szerzenia się na pozostałe kraje UE), informowanie o podjętych w odpowiedzi działaniach przeciwepidemicznych. koordynacja działań w sytuacjach zagrożenia. 12

13 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Zadania: 1. rozpoznawanie, ocena i powiadamianie o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, 2. wzmacnianie i rozwój nadzoru epidemiologicznego oraz systemów wczesnego ostrzegania w krajach UE, 3. opracowywanie i wydawanie wytycznych dotyczących zagrożeń zdrowotnych, 4. dostarczanie państwom UE opinii i wytycznych naukowych, 5. koordynacja działań w wypadku zagrożenia, 6. zapewnienie spójnych działań pomiędzy państwami członkowskimi, a instytucjami unijnymi oraz organizacjami międzynarodowymi. 13

14 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności European Food Safety Authority (EFSA): 1. dokonywanie ocen ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności, 2. zapewnienie odpowiedniej jakości produktów żywnościowych, 3. zapewnienie ochrony konsumentów, 4. dostarczanie państwom UE opinii naukowych, 5. doradztwo naukowe w zakresie pasz, zdrowia zwierząt, ochrony zdrowia roślin. 14

15 Europejska Agencja Leków European Medicines Agency (EMA). 1. dokonywanie naukowej oceny w zakresie bezpieczeństwa leków, 2. ocena wniosków o europejskie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych 3. nadzór nad lekami produkowanymi na rynek UE, 4. monitorowanie bezpieczeństwa leków, 5. doradztwo naukowe dla firm pracujących nad rozwojem nowych leków 15

16 RAS BICHAT Rapid Alarm System for Biological and Chemical Attacks and Threats cel powołania: stworzenie precyzyjnego mechanizmu współpracy, umożliwiającego szybkie konsultacje i koordynację działań podejmowanych w związku z zagrożeniami dla zdrowia publicznego, związanymi z atakami, w których mogą zostać użyte czynniki biologiczne, chemiczne, radiologiczne. 1. stworzenie w krajach UE systemu szybkiego ostrzegania w przypadku celowego użycia ww. czynników, 2. utworzenie centrum kryzysowego, w którym dokonuje się stosownych analiz, zarządza zdarzeniami zgłaszanymi przez poszczególne kraje. Moderatorem systemu jest Komisja Europejska. System łączy HSC, DG SANCO oraz punkty kontaktowe w krajach członkowskich. 16

17 Krajowy System Informowania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych - Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union (RASFF). 1. Krajowy Punkt Kontaktowy (Główny Inspektorat Sanitarny), do którego składają informacje: PKPK (Podpunkty KPK) oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2. Podpunkt Krajowego Punktu Kontaktowego (PKPK), do którego składają informacje inspekcje podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcja Handlowa 3. Terenowe organy urzędowej kontroli żywności (szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz punkty graniczne) nadzorowane przez Ministra Zdrowia (PIS) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4. Terenowe organy Inspekcji Handlowej; 5. Jednostki naukowo-badawcze zaangażowane w proces oceny ryzyka w ramach Systemu 17

18 Podstawowe zadania Punktu Kontaktowego po otrzymaniu informacji o zagrożeniu: 1. identyfikacja produktu i miejsca jego wytworzenia, 2. oszacowanie zagrożenia, 3. zebranie danych nt. przeprowadzonych testów, 4. informowanie Punktu Centralnego RASFF, 5. współpraca z innymi krajami. 18

19 RAS CHEM system służy wymianie informacji i koordynacji działań związanych z katastrofami chemicznymi. HEOF Health Emergency Operations Facility aktywowany przez Dyrektora Generalnego DG SANCO tylko w przypadku poważnego kryzysu. Zadania: 1. Ocena poziomu zagrożenia, 2. Koordynacja działań pomiędzy Komisją Europejską, państwami członkowskimi, agencjami (ECDC, EFSA, EMEA) i organizacjami międzynarodowymi (WHO). 19

20 SKŁAD HEOF: SENIOR MENAGEMENT TEAM oraz 4 zespoły operacyjne: 1. Komunikacja kontakt z mediami, formułowanie komunikatów dla mediów, współpraca z rzecznikami prasowymi państw członkowskich, 2. Kontakt z Prezydencją, Radą i Parlamentem UE, inne komitety zewnętrzne 3. Koordynacja działań wewnątrz Komisji Europejskiej (ARGUS), 4. Komunikacja i koordynacja działań (Health Emergency Operations Team) z MZ państw członkowskich, ECDC oraz organizacjami międzynarodowymi. Senior Menagement Team współpracuje z Komisarzem ds. Zdrowia zapewniając koordynację działań na poziomie politycznym. ARGUS narzędzie koordynujące przepływ informacji i koordynację działań politycznych wewnątrz Komisji Europejskiej. 20

21 Narzędzia wspierające państwa członkowskie w reagowanie na zagrożenia. MedlSys (Medical Intelligence System) - monitorowanie sytuacji i ew. ocena ryzyka na podstawie informacji internetowych. System analizuje ok artykułów dziennie z ok stron internetowych. Analizowane są m.in. : lokalizacja zdarzeń, podejrzenia co do czynnika etiologicznego itp.). HEDIS (Health Emergency & Diseases Information System) narzędzie internetowe dostarczające państwom członkowskim informacji o aktualnej sytuacji w momencie wystąpienia epidemii chorób zakaźnych i innych zagrożeń zdrowotnych. MATRIX 1. pozwala na ocenę poziomu zagrożenia, 2. dostęp do bazy wytycznych związanych z zagrożeniami zdrowotnymi i innych specjalistycznych baz danych, 3. klasyfikacja zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne, 4. algorytmy postępowania i reagowania na poszczególne zagrożenia. 21

22 INNE SIECI SPECJALISTYCZNE: 1. Europejska Sieć Nadzoru nad HIV/AIDS EuroHIV (European Network for HIV/AIDS Surveillance) 2. Europejska Siec Nadzoru nad Gruźlicą EuroTB (European Tuberculosis Surveillance Network) 3. Europejska Sieć Nadzoru nad Wybranymi Chorobami Zakaźnymi, którym można zapobiegać drogą szczepień - EUVAC.NET (European surveillance network for selected vaccine-preventable diseases) 4. Europejska Grupa Robocza w zakresie zakażeń Legionella EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) 5. Europejska Sieć Nadzoru nad Grypą EISN (European Influenza Surveillance Network) 6. Europejska Sieć w zakresie Diagnostyki Importowanych Chorób Wirusowych - ENIVD (European Network for Diagnostics of "Imported" Viral Diseases) 7. Europejska Sieć Nadzoru nad Opornością na Antybiotyki EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) 22

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! Anna Świątecka Służba Medyczna 23

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI C 72/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.3.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie finansowania programu prac na 2014 r. w zakresie narzędzi informatycznych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 Warszawa Maj 2012 1 Spis treści I. Wstęp...4 II. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych...8 1.

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego,

Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego, Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego, uwzględniające wszystkie rodzaje zagrożeń Przy wsparciu Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ na terenie województwa Śląskiego w 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ na terenie województwa Śląskiego w 2007 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ na terenie województwa Śląskiego w 2007 r. 2 Spis treści Wstęp. 1. Struktura, zadania i kadry Inspekcji Weterynaryjnej. Struktura Inspekcji Weterynaryjnej.

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298 Zadania w zakresie monitorowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r. KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa 2012 r. 2 WSTĘP 5 1. AKTUALNY STAN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI:

EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI: EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI: Stan obecny i przyszły europejski raport opracowany dzięki Międzynarodowej Sieci Współpracy FoodMAC nt ICT Technologie informacyjno-komunikacyjne w europejskim sektorze rolno-spożywczym

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 1.4.2009 r. SEC(2009) 416 WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania Wpływ

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Tłumaczenie niniejszych Wytycznych na język polski zostało staraniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego

Bardziej szczegółowo