S P R A W O Z D A N I E Z P O S I E D Z E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z P O S I E D Z E N I A"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z P O S I E D Z E N I A Zamkniętej Grupy Roboczej Rapid Alert System for Food and Feed w dniu r. w Brukseli dotyczące prac nad rozporządzeniem do art. 50 rozporządzenia 178/2002. Działania wdrażające system RASFF. Na poprzednich posiedzeniach w 2007 r. i 2008 r. Komisja prezentowała projekt rozporządzenia w sprawie działań wdrażających do systemu RASFF. Trzy rozdziały z ww. rozporządzenia zostały dokładnie omówione podczas posiedzenia w dniu r. dając możliwość odpowiedniego skomentowania każdego rozdziału.( ) Na posiedzeniu Komisja poinformowała, iż rozporządzenie będzie formalnie zatwierdzone w Październiku 2009 roku. Część informacji zawarta w dokumencie roboczym (nowa nazwa wytycznych) została przeniesiona do rozporządzenia. Natomiast ogólny pakiet wiadomości i informacji będzie dostępny w późniejszym czasie w tych dwóch dokumentach. Ponadto Komisja przypomniała, iż Art. 51 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności- stosowanie środków daje uprawnienie do wykonania art stanowi o tym, iż środki mające na celu realizację art. 50 zostaną przyjęte przez Komisję po konsultacji z Urzędem, zgodnie z procedurą, określoną w art. 58 ust. 2. Środki te określą w szczególności specyficzne warunki i procedury właściwe dla przekazywania powiadomień i informacji uzupełniających. Hiszpania zadała pytanie w związku z pojawieniem się nowej kategorii powiadomień oprócz dotąd obecnych kategorii - żywności i paszy nowa kategoria to materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, która została zawarta w art. 2 p. 6 ww. rozporządzenia. Komisja odpowiedziała, iż rozporządzenie implementuje tylko art. 50, w związku z tym nie ma możliwości prawnych wykroczenia poza obszar zawarty w ww. artykule. Irlandia przypomniała, iż art. 50 odnosi się tylko do żywności i paszy. W art. 50 mówi się jasno o powiadamianiu o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie grożącym zdrowiu ludzkiemu, pochodzącym z żywności lub paszy. Komisja potwierdziła, iż rzeczywiście w art. 50 nie ma nic wspomniane o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nawet w przypadku powiadamiania o odrzuceniu na granicy wiąże się ono z odrzuceniem związanym z bezpośrednim lub pośrednim ryzykiem dla zdrowia ludzkiego, partii, kontenera, albo ładunku żywności lub paszy. Irlandia natomiast wspomniała o problemie, jaki dotyczy migracji z nylonowych przyborów kuchennych, w związku z tym jest zdania, iż materiały takie również powinny być włączone do opracowywanego rozporządzenia. Komisja odpowiedziała, iż legalnie nie jest to włączone do art. 50, więc będą z tym trudności, dlatego też Komisja poprosi o pomoc Departament Prawny, by móc rozwiązać ten problem. 1

2 Ponadto Komisja wspomniała, iż powiadomienia typu NEWS ostatnio stały się bardziej popularne i bardziej wykorzystywane niż w poprzednich latach. Do tej pory dodatkowe powiadomienia do głównego NEWS a były numerowane kolejnym wolnym numerem. W większości przypadków było tak, iż np. pierwotne powiadomienie typu NEWS miało numer zaś dodatkowe informacje do niego znajdowały się pod numerem W związku z tym Komisja postanowiła przyjąć taką samą numerację dodatkowych powiadomień tzw. follow up do powiadomień typu NEWS, jak w przypadku powiadomień alarmowych i informacyjnych. Ułatwi to m.in. szybsze znajdowanie dodatkowych informacji, tematów powiązanych z danym powiadomieniem. W chwili obecnej wygląda to następująco jeśli pierwotne powiadomienie typu NEWS ma numer to dodatkowe informacje powiadomienie follow up będzie miało numer add01. Na bieżąco wyjaśniano sporne kwestie i problematyczne sprawy. Rozdział 2 artykuł 3 mówi o wymaganiach dla członków sieci systemu RASFF. W p. 1 ww. artykułu jest mowa, iż każdy członek sieci systemu RASFF powinien wyznaczyć jeden (krajowy) punkt kontaktowy. Komisja zaznaczyła słowo krajowy w nawiasie, ponieważ na chwilę obecną nie zostało jeszcze do końca ustanowione słowo, które miałoby mieć podobne znaczenie, które by obowiązywało we wszystkich Państwach Członkowskich. Słowo to miałoby identyfikować jedyny Punkt Kontaktowy, który otrzymywałby wszystkie powiadomienia i informacje dotyczące systemu, oraz który byłby w bezpośrednim kontakcie z Komisją. Takowy Punkt Kontaktowy powinien przekazywać wszelkie informacje zgodnie z właściwością do odpowiednich władz, w celu podjęcia odpowiednich działań. Każde Państwo Członkowskie powinno przesłać wszystkie wymagane dane na temat wyznaczonego Punktu Kontaktowego na formularzu, stworzonym specjalnie na ten cel, który będzie zawarty w Aneksie do ww. rozporządzenia. W związku z tym Malta stwierdziła, iż każda modyfikacja w Punkcie Kontaktowym będzie powodowała zmianę rozporządzenia. Komisja odpowiedziała, iż nie będzie to konieczne, jeśli stworzy się artykuł, który będzie kwestie dotyczące modyfikacji aneksów, w tym danych tam zawartych regulował. Niektóre Państwa Członkowskie miały zastrzeżenia do tego, iż powiadomienia w przypadku alarmowania o poważnym zagrożeniu powinny być przetłumaczone na język angielski. Komisja wyjaśniła, iż w wielu Państwach ta sprawa jest nadal trudna do zrealizowania i w związku z tym postara się dojść do konsensusu. Francja wyjaśniła, iż musiałby mieć w takim przypadku zespół tłumaczy. który by się zajmował tymi tłumaczeniami. W związku z tym Komisja wyjaśniła, iż nie ma obowiązku tłumaczenia, Państwa Członkowskie są natomiast proszone, aby w przypadku przesyłania powiadomień alarmowych, czy też bardzo ważnych wiadomości tłumaczyć słowa kluczowe na język angielski. 2

3 Kwestie języka zostały zawarte w art. 6 p. 1. Jeżeli natomiast Państwa Członkowskie nie zmienią zdania, bądź też mogą wyniknąć z tego jakieś problemy to można ten punkt z rozporządzenia przenieść do dokumentu roboczego. Włochy potwierdziły, iż właśnie im o to chodziło. Faktem jest, że oni pracują z językiem angielskim, ale ten punkt można zdecydowanie przenieść do dokumentu roboczego, ponieważ prawnie nie można tego wymusić, a póki to będzie w rozporządzeniu to jest to automatycznie narzucane odgórnie, do czego nie można dopuścić. W związku z tym Komisja zgodziła się, by ten punkt przenieść do dokumentu roboczego. Ponadto Komisja poprosiła, aby Państwa Członkowskie w chwili przesyłania powiadomień klasyfikowały je do alarmowych, informacyjnych bądź NEWS. Dodatkowo będzie stworzony Aneks techniczny, w którym będą zawarte wszelkie wyjaśnienia, które mogą się okazać przydatne. Będą w nim zawarte m.in. informacje, w jaki sposób prawidłowo wypełniać formularz. Szwecja zadała pytanie odnośnie sformułowania: metody analityczne i sposoby zapobiegania lub wyeliminowania ryzyka, gdyż nie jest ono do końca jasne. Komisja wyjaśniła, iż chodzi o to, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności może zostać poproszony przez Komisję o dostarczenie informacji na temat nadzoru lub możliwości podejmowania działań w celu zapobiegania ryzyku lub jego eliminacji. Włochy wróciły jeszcze do preambuły 4, która mówi, iż oszacowanie, czy powiadomienie powinno być przesłane, czy też nie powinno być wyłącznie w oparciu o fakty naukowe oraz przenikliwe mając na względzie ochronę zdrowia konsumentów, niezależnie od liczby konsumentów, które mogą być przedmiotem omawianego zagrożenia. Ale czy tylko? Czy nie powinno to być znacznie szersze znaczenie? Hiszpania natomiast poddała wątpliwości listę C odnoszącą się do paszy czy nie powinno być ona jednak zamieszczona w dokumencie roboczym? Co też robić w przypadku wykrycia nieautoryzowanego GMO, jeśli np. ocena EFSA jest zadowalająca? Po drugie - czy nie powinny być w takim razie stworzone kryteria przez EFSA, aby uniknąć właśnie takich nieporozumień? Komisja powiedziała, iż zanotowała sugestie i będzie to wyjaśniane. Irlandia z kolei przeszła do art. 5 p.a w którym to mowa, iż Państwa Członkowskie są zobligowane do powiadamiania Komisji w przypadku działań podejmowanych w celu zablokowania, zatrzymania czy też zniszczenia lub wycofywania jednej lub kilku przesyłek żywności lub paszy lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i gdzie wymagane jest podjęcie natychmiastowych przez inne Państwo Członkowskie systemu, ponieważ dana żywność, pasza lub materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą być również obecne na ich rynku. Irlandia zastanawia się czy nie użyć innego słowa zamiast zablokowanie? Komisja powiedziała, iż można zamiast słowa block użyć słowa detained, jednakże, aby wszystko było zgodnie z prawem musi tą kwestię poruszyć z Departamentem Prawnym. 3

4 Z kolei przechodząc do p. 2 ww. artykułu większość Państw Członkowskich, w tym Polska ponownie zapytała o definicję dystrybucji lokalnej, gdyż może być ona różnie rozumiana i przez to może dochodzić do nieporozumień. Czy to oznacza to samo, co krajowa dystrybucja? Komisja zwróciła uwagę, iż czasami wykryte zagrożenie w żywności czy też paszy będące dystrybuowane lokalnie może być interesujące dla innych Państw Członkowskich i dlatego jest ono warte do przesłania w ramach systemu RASFF. Komisja przypomniała także o obowiązku przestrzegania art. 29 z rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Ww. artykuł mówi o tym, iż pasza, w tym także pasza dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub zagrożenie dla środowiska, postanowienia art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 stosuje się odpowiednio. Jednakże należy tu podkreślić słowo poważne zagrożenie, bo tylko do takiego odnosi się ten zapis. Cypr z kolei zapytał w takim razie jaka jest definicja poważnego zagrożenie? Zapytanie Cypru poparła Polska i niektóre Państwa Członkowskie. Komisja odpowiedziała, iż jest to trudne do wyjaśnienia, dlatego w tym celu zostały stworzone listy zawarte w Aneksie do rozporządzenia lista A, B i C. Nie ma jednej, ogólnej definicji określającej poważne ryzyko Każdy przypadek powinien być omawiany jako odosobniony. Krok po kroku. Przechodząc z kolei do art. 4 Włochy poprosiły, żeby nie podawać określeń stricte czasowych, a zamiast nich dać określenie tak szybko jak to tylko możliwe. Komisja natomiast poinformowała, iż te wspomniane 24 godziny odnoszą się do Komisji, która ma obowiązek przekazać powiadomienie za pośrednictwem systemu RASFF w przeciągu 24 godzin od jego otrzymania. Natomiast Państwom Członkowskim nie narzuca się żadnych ram czasowych w tym rozporządzeniu, jednakże jak wiadomo, celem tego systemu jest wczesne reagowanie na pojawiające się zagrożenia. W związku z tym należy przesyłać tak szybko, jak to tylko możliwe. W dokumencie roboczym zawarte są te informacje, jednak Komisja uważa, iż przydałoby się także zamieścić to w rozporządzeniu. Irlandia zaproponowała, aby zamiast tych 24 godzin zamieścić bez niepotrzebnej zwłoki. Komisja weźmie to pod uwagę po posiedzeniu, gdzie będą brane pod uwagę zgłoszenia wszystkich Państw Członkowskich. 4

5 Komisja na bieżąco przesyła i uaktualnia stronę CIRCA w powiadomienia alarmowe oraz w dodatkowe powiadomienia follow up do powiadomień alarmowych, nie czekając na dzienne zestawienie ogólne, które zawiera wszystkie powiadomienia i jest przesyłane pod koniec dnia. Ponadto poza godzinami pracy, jeśli Komisja otrzymuje informację zakwalifikowaną do powiadomienia alarmowego, Państwo Członkowskie, które jest zaangażowane w powiadomienie alarmowe jest powiadamiane o tym telefonicznie a także wiadomość elektroniczna jest wysyłana z informacjami, które otrzymała Komisja. W związku z tym telefon alarmowy jest wykorzystywany tylko w przypadku alarmowych sytuacji. Włochy poprały Komisję, iż tylko w przypadkach, gdzie jest więcej informacji zawartych warto przesłać powiadomienie, bo jeśli np. prześle się informację, iż dana żywność, która stwarza zagrożenie została dystrybuowana na teren Włoch, jednak nie wiadomo dokładnie gdzie ona trafiła, to taka informacja jest zbędna, gdyż nie można podjąć żadnych działań, bez uzyskania dalszych informacji. Komisja poinformowała, iż jeśli w danym powiadomieniu przesłanym po godzinach pracy nie ma żadnych przydatnych informacji, to wtedy jest ono blokowane i nie przesyłane dalej. Natomiast zawsze kontaktujemy się, jeśli jakieś działania mogą zostać podjęte przez Państwo Członkowskie. Francja poparła zgłaszanie jedynie w przypadku alarmowych sytuacji, jednakże Państwa Członkowskie muszą pamiętać, aby informować, czy dana informacja została podana do opinii publicznej. Zdarzają się dość często sytuacje, gdzie prasa wie dużo wcześniej o jakimś przypadku. Zdarza się to często np. przed rozpoczęciem weekendu, gdzie jak wiadomo, Urzędy w weekend nie pracują. W związku z tym może lepiej było by wiedzieć zawczasu o takich sytuacjach. Komisja powiedziała, iż weźmie to pod rozważanie. Przechodząc z kolei do art. 8 p. 4 Komisja zwróciła uwagę, iż powiadomienia o odrzuceniach na granicy mogę również być wycofywane, jeśli tylko Państwo Członkowskie przedstawi właściwą argumentację. W związku z tym zamieszczenie informacji o tym w rozporządzeniu jest bardzo przydatne. W rozdziale 6 Wymiana informacji z Krajami Trzecimi Komisja wyjaśniła, iż cześć informacji w Art. 11 p. 1 oraz p. 2 i 3 może zostać przeniesiona do dokument roboczego. Węgry zwróciły uwagę Komisji, iż w p. 1 mowa jest o pochodzeniu z Kraju Trzeciego, dystrybucji do Kraju Trzeciego. W związku z tym, jeśli coś pochodzi z Kraju Trzeciego, to Kraje UE importują to, natomiast, jeśli mamy do czynienia z dystrybucją do Kraków Trzecich, to jest to eksport. W ww. punkcie zapomniano wspomnieć o kraju importującym. Komisja podziękowała i naniesie poprawki. Poruszając natomiast kwestie art. 12 Komisja poinformowała, iż wdrażanie art. 52 leży ponad art. 50. Szwecja poruszyła p. 2 ww. artykułu, który mówi, iż bez uszczerbku dla postanowień artykułów 10 i 52 rozporządzenia 178/2002 i 7 rozporządzenia 882/2004, członkowie systemu mogą ułatwiać rozpowszechnianie streszczonych informacji przekazanych przez Komisję, jednakże powinni ujawnić więcej informacji, jeśli ochrona człowieka albo zdrowie zwierząt daje podstawy do ujawnienia tych informacji. W związku z powyższym, które części powiadomienia mogą zostać ujawnione społeczeństwu? 5

6 Komisja odparła, iż Państwa Członkowskie mogą ujawnić więcej informacji, jeśli są one ważne z punktu widzenia ochrony konsumenta i w takich przypadkach Państwa Członkowskie są zobligowane do tego. Niemcy zapytały, co w takim przypadku z regułą poufności? Komisja odparła, iż różne Kraje mają różną politykę w kwestii informowania opinii publicznej. Niektóre mają otwartą politykę, inne nie chcą ujawniać zbytnio informacji. Niemcy odpowiedziały, iż u nich nie jest to tak oczywiste i szeroko otwarte. Komisja uważa, iż powinniśmy być bardziej otwarci. Tak otwarci, jak to tylko możliwe. Włochy stwierdziły, iż potrzebujemy dojść do konsensusu w tej kwestii. Potrzebna jest tu harmonizacja działań. Może to Komisja powinna podejmować decyzję, które informacje powinny być przekazywane do opinii publicznej, skoro uważa, że powinniśmy tak być otwarci, jak to tylko możliwe? Może powinniśmy też powiadamiać o wszystkich wycofywanych produktach? Komisja odparła, iż publikuje tygodniowe zestawienia, ale mimo wszystko powinniśmy być bardziej otwarci. Generalnie sprawa dotyczy ujawniana nazw firm zaangażowanych w dane powiadomienie. Każde Państwo ma inne podejście do tego. Dania przypomniała, iż Komisja miała przesłać kwestionariusz dotyczący powyższych informacji, które każde z Państw Członkowskich miało wypełnić, tak, by Komisja miała wgląd, jak sytuacja się przedstawia w każdym z Państw Członkowskich. Komisja obiecała, że prześle ww. kwestionariusz. Niemcy zgodziły się z Danią. Należy bowiem, dowiedzieć się, jak każde z Państw Członkowskich reguluje kwestie związane z poufnością. Komisja przypomniała jedynie, iż w przypadku, gdy mamy do czynienia z wycofywaniem z podaniem do opinii publicznej należy w formularzu powiadomienia zaznaczyć opcję podania informacji do wiadomości publicznej. Dzięki temu będzie jasne, które produkty są wycofywane i konsument został o tym poinformowany. Konsument w takich przypadkach ma prawo wiedzieć, ze taki i taki produkt został wycofany ze względu na poważne zagrożenie dla zdrowia. Będzie przez to wiedział, jaki to jest produkt, skąd pochodzi i do jakiego kraju odnosi się dystrybucja. Raport roczny RASFF 2008 Komisja przedstawiła wstępne roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu RASFF za rok Zwykle Komisja publikuje raport roczny w pierwszym kwartale każdego roku, jednakże ze względu na uroczystość 30 lecia funkcjonowania systemu RASFF w tym roku raport zostanie opublikowany w nieco późniejszym terminie. 6

7 Jeśli Państwa Członkowskie chcą zawrzeć jakieś informacje w raporcie rocznym (dodatkowe tematyki, jakieś szczególne informacje, nowe zestawienia tabelaryczne, itp.) Komisja wyznaczyła termin dwóch tygodni od dnia r na przesyłanie sugestii do wkładu raportu rocznego za rok Ponadto Komisja zaprezentowała wszystkim Państwom Członkowskim, będącym na posiedzeniu nowe logo systemu RASFF: W obecnym raporcie rocznym jest także zaprezentowany nowy podział powiadomień, na powiadomienia kontroli na rynku, w skład których wchodzą powiadomienia informacyjne i alarmowe, oraz powiadomienia o odrzuceniu na granicy i typu NEWS. Jak wynika ze wstępnych danych w 2008 roku 3099 pierwotnych powiadomień zostało przesłanych w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach, w skład których 1710 stanowiły powiadomienia kontroli na rynku oraz 1389 powiadomień o odrzuceniach na granicy. Spośród powiadomień o kontroli na rynku 549 powiadomień to powiadomienia alarmowe, zaś 1611 to liczba powiadomień informacyjnych. Do pierwotnych powiadomień były również przesyłane dodatkowe powiadomienia, których w sumie zostało przesłanych 3975 (zarówno do alarmowych, informacyjnych, jak i do odrzuceń na granicy. 7

8 Klasyfikacja powiadomień w roku powiadomienia dodatkowe tzw. follow up pierwotne powiadomienia alarmowe informacyjne odrzucenia na granicy Jak wynika z przedstawionej powyżej grafiki bez dodatkowych powiadomień najliczniejszą grupę powiadomień stanowiły powiadomienia o odrzuceniach na granicy, jednakże biorąc pod uwagę przesyłane dodatkowe informacje do pierwotnych powiadomień najliczniejszą grupę stanowią wtedy powiadomienia informacyjne. Ponadto od początku 2008 roku Komisja dodała nową kategorię, jako podstawę do przesyłania powiadomienia zatrucia pokarmowe, które to maja być przesyłane w przypadku nie tylko wystąpienia ogniska zachorowania, lub epidemii, ale także, gdy zatrucie pokarmowe wystąpiło nawet u jednej osoby przez spożycie danej, konkretnej żywności i wystąpienia charakterystycznych objawów. Tak więc w chwili obecnej postawą do powiadomienia są kategorie: 1. Kontrola na rynku 2. Odrzucenie na granicy 3. Kontrola na granicy przesyłka zwolniona (próbka screeningowa) 4. Kontrola własna - wewnętrzna firmy 5. Skarga konsumenta 6. Zatrucie pokarmowe. W raporcie rocznym zamieszczono także analizę trendów oraz wybrano niektóre tematy, które określono, jako warte zamieszczenia w sprawozdaniu: 8

9 - leki weterynaryjne SEM w krewetkach; - dodatki do żywności słodycze - mini yelli cups; - metale ciężki znacznie mniej powiadomień dot. rtęci w rybach; - aflatoksyny więcej wykrytych aflatoksyn w produktach zbożowych; - pozostałości pestycydów amitraz w gruszkach; - materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością ftalany w pokrywkach / słoikach; - zagrożenia mikrobiologiczne Listeria; - dioksyny mięso wieprzowe z Irlandii; - genetycznie modyfikowana żywność i pasze; - suplementy diety z leki - cienka linia; - melamina w żywności i paszy; - olej mineralny w oleju słonecznikowym. 9

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością URZĄD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością dr Elżbieta Buchmiet Departament Informacji o Produktach Biobójczych

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Migracja z opakowań do żywności - przegląd 1989: opakowania jogurtów -> oleje mineralne 1996-1999: lakiery

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1830/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

Eisenstadt 25-29 czerwca 2012

Eisenstadt 25-29 czerwca 2012 Eisenstadt 25-29 czerwca 2012 Warsztaty doskonalące w higienie mięsa i produktów mięsnych Hotel Burgenland Eisenstadt Udział wzięło 26 osób z 20 krajów Nr.rozp Tytuł Wersja skonsolidowana Regulacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)?

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? W latach 2000-2007 kwestie związane z GMO omawiane były na forum, powołanej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 53/14 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/296 z dnia 24 lutego 2015 r. ustanawiająca proceduralne warunki współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji elektronicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

HIGIENA PASZ PYT. i ODP.

HIGIENA PASZ PYT. i ODP. SANCO/3655/2005 HIGIENA PASZ PYT. i ODP. 1. Czy rolnicy, którzy sami nie produkują paszy, ale podają ją zwierzętom a) są objęci rozporządzeniem? Tak. Zakres rozporządzenia (rozporządzenie (WE) nr 183/2005)

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

CEIOPS-DOC-02/06. Protokół

CEIOPS-DOC-02/06. Protokół CEIOPS-DOC-02/06 Protokół Dotyczący współpracy właściwych władz Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10.1. Co to są dokumenty i zapisy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? W każdym systemie zarządzania dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 marca 2016 r. (OR. en) 6490/1/13 REV 1 EXT 1 WTO 38 COASI 21 OC 70 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI Nr dok.: Data: 22 lutego 2013 r. 6490/1/13 REV 1 RESTREINT UE Nowe oznaczenie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/10 6.2.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 2.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 223/1 (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UN EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie szczegółów różnych kategorii

Bardziej szczegółowo

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne dotyczą wszystkich! www.regulis.pl

Wymagania prawne dotyczą wszystkich! www.regulis.pl Kwestia właściwej identyfikacji wymagań prawnych ma kluczowe znaczenie dla skuteczności systemów zarządzania dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Wielu organizacjom przysparza ona

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.1.2016 L 8/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty Mazurek w sprawie obniżenia stawki podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne]

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne] Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 1 [Postanowienia ogólne] 1. Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

FM Bank PBP S.A. Spis treści

FM Bank PBP S.A. Spis treści Polityka Informacyjna FM Bank PBP S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie prasowe. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH

Oświadczenie prasowe. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH Oświadczenie prasowe Bruksela, 25 lipca 2014 r. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH Europejskie organy ochrony danych odbyły spotkanie poświęcone prawu do bycia zapomnianym z operatorami

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

Fabryka czekolady konkurs. Etap I

Fabryka czekolady konkurs. Etap I Fabryka czekolady konkurs. Etap I Wprowadzenie do konkursu Duże przedsiębiorstwo produkujące różne rodzaje czekolad i czekoladek zdecydowało się otworzyć fabrykę w Twoim mieście. Niestety właściciele fabryki

Bardziej szczegółowo

W Ochronie Dostarczanej Żywności

W Ochronie Dostarczanej Żywności W Ochronie Dostarczanej Żywności Październik 2003 Działania FDA w zakresie wdrożenia nowych przepisów Informacja o nowych przepisach dotyczących zapobiegania bioterroryzmowi żywnościowemu: Proponowane

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.98.2013 ZPO Poznań, dnia grudnia 2013 r. TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

Bardziej szczegółowo

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Do wykonawców 0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług związanych ze stworzeniem i aktualizacją

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone Control checks at border inspection posts 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone produkt złożony : środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zamierzasz pracować w Danii?

Zamierzasz pracować w Danii? Zamierzasz pracować w Danii? Duńska Inspekcja Pracy Telefon +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk Kraje Unii Europejskiej/Europejskiej Strefy Gospodarczej (UE/EEA) Azory Baleary (Majorka, Ibiza) Belgia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Wykonawcy -

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Wykonawcy - Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi - Wykonawcy - Warszawa, 09/12/2014 Ewelina Kutyła www.eurodyn.com Agenda 1. European Dynamics wykonawca systemu ekatalogi 2. Platforma ekatalogi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Rozdział 1: CLP nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA. ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH

NOTATKA. ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH NOTATKA ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH 1. W dniu 7 lipca 2010 roku w siedzibie Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych odbyło się spotkanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Nowe Ramy Prawne (z ang. New Legal Framework = NLF) Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Krzysztof Zawiślak 1 NOWE PODEJŚCIE Propozycja zmian została przyjęta w Komisji dn. 14 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 33/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.2.2013 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 91/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia W związku z e-mailem Pana Grzegorza Ignaczewskiego w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję roślinną,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/19

11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/19 11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/19 DYREKTYWA KOMISJI 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim

Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim Bruksela, dnia 13 czerwca 2008 r. Sprawozdanie nr 23/2008 Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim 1) Ogólnie Komisja Petycji liczy 40 członków i jest jedną z 20 komisji Parlamentu Europejskiego. Na jej

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Prawodawstwo, Taryfa Celna Prawo celne Ref. Ares(2014)3397137-14/10/2014 Bruksela, 06 października 2014r. TAXUD/A2/SPE/MRe

Bardziej szczegółowo

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.148.2012/36 ZPO Poznań, dnia marca 2013 r. MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Substancje niepożądane w żywności i paszach Substancje anaboliczne hormonalne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2011 KOM(2011) 516 wersja ostateczna 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2015 r. C(2015) 6507 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. ELASTYCZNOŚĆ BRZMIENIA) ZALECENIA OPRACOWANE PRZEZ EKSPERTÓW Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE UCZESNTICZĄCYCH W PRACACH GRUPY

Bardziej szczegółowo

Otrzymują: - MG (Departament Regulacji Gospodarczych, Departament Spraw Europejskich) - UKIE - Stałe przedstawicielstwo RP przy UE

Otrzymują: - MG (Departament Regulacji Gospodarczych, Departament Spraw Europejskich) - UKIE - Stałe przedstawicielstwo RP przy UE Warszawa, grudnia 2006 roku. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA Komitetu technicznego (TAC) wspierającego Komisję Europejską w zakresie dyrektywy 2002/95/EC (ROHS) oraz dyrektywy 2002/96/EC (WEEE) w dniu 22 listopada

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA

OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6 lipca 2012 r. NFU 786 OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA Szanowny Panie, pragnę poinformować o rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

2014-12-10. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

2014-12-10. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Maria Drzewicka Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DRUGIEGO SPOTKANIA STRON. Aneks DECYZJA II/1 ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE

RAPORT Z DRUGIEGO SPOTKANIA STRON. Aneks DECYZJA II/1 ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Rada Gospodarczo Społeczna ECE/MP.PP/2005/2/Add.2 20 czerwca 2005 r. Dystrybucja: ogólna Oryginał: angielski EUROPEJSKA KOMISJA GOSPODARCZA Spotkanie Stron Konwencji o

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa żywnościowego w Polsce jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawuje

Bardziej szczegółowo

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają Regulamin Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Definicje 1 Użyte w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne]

Regulamin Konkursu ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne] Regulamin Konkursu ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 1 [Postanowienia ogólne] 1. Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I SPRAW RODZINNYCH (DCFS)

OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I SPRAW RODZINNYCH (DCFS) CFS 403/P Rev 2/2013 Stan Illinois Departament ds. Dzieci i Spraw Rodzinnych OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I

Bardziej szczegółowo