Plan prezentacji. Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie. Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan prezentacji. Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie. Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników"

Transkrypt

1 Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata , adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorców PARP, 1 lutego 2010

2 Plan prezentacji Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie Podstawowe założenia i zakres projektowanych ewaluacji Konstrukcja narzędzi badawczych Metodologia i logika pomiaru Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników Organizacja procesu wdrażania Pogłębiony profil beneficjenta Efekty wsparcia 2

3 3 Krótko o Gallupie Ponad 20 milionów wysłuchanych rocznie opinii osób i zrelacjonowanych zachowań (z tego ponad w Polsce) Ponad 1 miliard zadawanych pytań każdego roku Lata 40. /50. Lata otwarcie biura Gallupa w Polsce Stworzenie pojęcia zaangażowania pracowników w miejscu pracy oraz zaangażowania klientów (ewaluacja zarządzania KL) 1935 Prekursor badań wizerunkowych i pomiaru wartości marki George Gallup pionier badań rynku i opinii publicznej (autor metody próby reprezentacyjnej dla badań społecznych) zakłada firmę

4 Krótko o projekcie Podstawowe założenia Konstrukcja narzędzi badawczych Metodologia i logika pomiaru

5 Założenia projektu Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (przedsiębiorstwa) Kwestionariusz internetowy CAWI Elastyczność rozwiązania możliwość modyfikacji oraz uruchamiania nowych badań Bezpieczeństwo i łatwość zarządzania danymi Możliwość bieżącej kontroli i łatwego zarządzania procesem ewaluacji Kwestionariusz internetowy CAWI Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Kwestionariusz internetowy CAWI Kwestionariusz internetowy CAWI System Internetowych Badań Ewaluacyjnych PARP (SIBE) Kwestionariusz internetowy CAWI Kwestionariusz internetowy CAWI Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Zarządzanie własnością intelektualną 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Kwestionariusz internetowy CAWI Kwestionariusz internetowy CAWI 6.1 Paszport do eksportu Help Desk dla respondentów realizacja Uruchamianie rund badawczych, monity Analiza danych Porównywalność danych ze statystyką publiczną Raporty i prezentacje wyników Sprostanie potrzebom informacyjnym : PARP, Ministerstwa, Opinia publiczna

6 Co wyznaczało zakres planowanych ewaluacji? Baza wskaźników Grupy Eksperckiej ds. ewaluacji POIG Wskaźniki na poziomie działania Potrzeby informacyjne Zespołów Wdrażających Wskaźniki na poziomie priorytetu Narzędzie ewaluacji on-going Propozycje zespołu badawczego oraz Sekcji Ewaluacji PARP 6

7 Porównywalność ze statystyką publiczną Porównywalność między Działaniami Konstrukcja narzędzi badawczych CAWI Kwestionariusz CAWI (3)Bloki pytań specyficznych dla Działania (2)Blok pytań rdzeniowych (wspólnych) (1)Formularz wskaźników metryczkowych Profile beneficjentów i projektów, modele biznesowe Pomiar założonych wskaźników Źródła informacji o dofinansowaniu Motywy korzystania ze wsparcia publicznego Modele pracy nad wnioskiem i obsługi formalnej projektów, koszty wynajęcia firm wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji Problemy w realizacji projektów Dane zbierane wg. metodologii GUS/Eurostat Dane o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (przychody, zatrudnienie, nakłady na działalność innowacyjną itp.) Innowacyjność przedsiębiorstw Firma otrzymuje informację o rozpoczęciu badania Panel logowania NIP: Hasło: ****** HTTPS Panel WWW beneficjenta Wyloguj ankieta ewaluacyjna formularz wskaźników metryczkowych FAQ Wydruk formularza metryczkowego 7

8 Logika pomiaru poziom projektu Data podpisania umowy Prognozowana data rozpoczęcia projektu Data rozliczenia projektu A B C D P Prognozowana data zakończenia projektu Pomiar początkowy: P A + 1/3*[C-B] Okres trwałości K Pomiar końcowy: K= D + 24msc Wprowadzenie dwóch pomiarów umożliwia: Zbadanie dwóch istotnych momentów w realizacji projektów: początku realizacji projektu, z możliwością dopytania o okres przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pierwszych dwóch lat okresu trwałości projektu Zebranie danych dla wszystkich lat pomiędzy pomiarem początkowym a końcowym oraz bieżące badanie trendów ekonomicznych obserwowanych wśród beneficjentów POIG 8

9 Logika pomiaru poziom działania Aktualizacja baz danych Prezentacja wyników* Prezentacja wyników* Projekt 1 Projekt n P1 Projekt 2 K2 Pn Projekt n Kn Połowa okresu realizacji: H1 I okres realizacji badania Połowa okresu realizacji: H2 II okres realizacji badania styczeń czerwiec grudzień Pomiar początkowy (P) Jeżeli H1 Pn H2 Pn Projekt n badamy w I okresie realizacji, w przeciwnym wypadku n zbadamy w II okresie realizacji badania Analogicznie Pomiar końcowy (K) Jeżeli H1 Kn H2 Kn Projekt n badamy w I okresie realizacji, w przeciwnym wypadku n zbadamy w II okresie realizacji badania

10 Ewaluacja on-going PO IG Wizualizacje wyników ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przegląd według kluczowych zagadnień 10

11 ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA Źródła infomacji, instytucje wdrażające, problemy z realizacją projektów 11

12 Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania...? Działanie % 10% 25% 8% 2% Działanie % 40% 2% 8% Działanie % 5% 10% 5% 65% Działanie % 35% 45% 5% 5% 0% 40% 60% 80% 100% z Internetu od przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z przekazu prasowego od pracownika PARP lub ze spotkań organizowanych przez PARP Inne Na wykresie pokazano odsetki najczęstszych wskazań 12

13 Wiedza o PO IG, postrzeganie instytucji wdrażających Najbardziej użyteczne źródło wiedzy na etapie pisania wniosku 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% Internet Szkolenia PARP/RIF Firma konsultingowa Kontakt telefoniczny z PARP/RIF Inne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% Na wykresach pokazano odsetki najczęstszych wskazań 13

14 Ocena instytucjonalnych źródeł informacji 49% beneficjentów POIG zwróciło się do PARP z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu lub udzielenie dodatkowych infromacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie Przydatność uzyskanych informacji Życzliwość pracowników instytucji Łatwość uzyskania informacji 0% 40% 60% 80% 100% 75% beneficjentów POIG zwróciło się do PARP z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu lub udzielenie dodatkowych infromacji na etapie realizacji projektu Przydatność uzyskanych informacji Życzliwość pracowników instytucji Łatwość uzyskania informacji 0% 40% 60% 80% 100% Bardzo dobrze Raczej dobrze Przeciętnie Raczej źle Bardzo źle Nie mam zdania Podobnie pytamy o ocenę RIF, Punktów Konsultacyjnych i firm konsultingowych. 14

15 Ocena organizacji etapu ubiegania się o dofinansowanie Średnia ocena wybranego aspektu organizacji Zrozumiałość reguł ubiegania się o dofinansowanie Koordynacja działań między PARP i RIF związanych z procesem przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie Dostępność informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych Szybkość procesu oceny wniosków Funkcjonalność Generatora Wniosków [?: aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie] Zrozumiałość kryteriów oceny wniosków Bardzo źle (1) Przeciętnie(3) Bardzo dobrze (5) 15

16 Ocena organizacji etapu ubiegania się o dofinansowanie Średnia ogólna ocena organizacji (3,3) Zrozumiałość reguł ubiegania się o dofinansowanie 5 Koordynacja działań między PARP i RIF związanych z procesem przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie Dostępność informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych Szybkość procesu oceny wniosków Funkcjonalność Generatora Wniosków [?: aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie] Zrozumiałość kryteriów oceny wniosków Bardzo źle (1) Przeciętnie(3) Bardzo dobrze (5) 16

17 Ocena organizacji etapu ubiegania się o dofinansowanie Średnia ocena wybranego aspektu organizacji Średnia ogólna ocena organizacji (3,3) Zrozumiałość reguł ubiegania się o dofinansowanie 5 Koordynacja działań między PARP i RIF związanych z procesem przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie 3, ,2 2,5 Dostępność informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych 1 4,3 Szybkość procesu oceny wniosków 4,9 3 Funkcjonalność Generatora Wniosków [?: aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie] Zrozumiałość kryteriów oceny wniosków Bardzo źle (1) Przeciętnie(3) Bardzo dobrze (5) 17

18 Problemy w trakcie realizacji projektu Zmieniające się wzory dokumentów (np. formularze wniosków, wzory umów) Konieczność opóźnienia momentu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji projektu Trudności z ubieganiem się o refundację (formalności związane z wnioskami o płatność) Opóźnienia w wypłacie środków Trudności w uzyskaniu założonych we wniosku wartości wskaźników Opóźnienia w realizacji harmonogramu Konieczność zmiany zakresu rzeczowego projektu Trudności z modyfikacjami budżetu projektu (np. przesunięcia między kategoriami wydatków) w Inne 0% 40% 60% 80% 100% 5% 10% 23% 32% 47% 50% 56% 64% Na wykresie pokazano odsetki przedsiębiorców, kórzy doświadczyli danego problemu 100% Jeżeli problem wystąpił Stopień uciążliwości problemu 1 5 2,3 4,2 4,9 5 2,2 3,1 3,4 2,3 4,9 W tabeli pokazano wartości średnie odpowiedzi na skali 1 (w ogóle nie uciążliwe) i 5 (bardzo uciążliwe) 18

19 POGŁĘBIONY PROFIL BENEFICJENTA Rodzaje projektów, startegie rynkowe, współpraca z firmami konsultingowymi 19

20 Strategie rynkowe beneficjentówpoig Prosimy wskazać główny powód, dla którego Państwa firma, jako jedno z podstawowych źródeł finansowania swojego przedsięwzięcia, wybrała środki publiczne? 8% 5% 7% 5% 15% 5% 10% Brak kapitału własnego 45% Brak możliwości pozyskania kapitału Obniżenie ryzyka finansowego przedsięwzięcia Dla nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku Konkurencja z firmami korzystającymi z dotacji Pozyskiwanie dotacji strategią firmy Okazja do obniżenia kosztów wcześniej planowanego przedsięwzięcia Inne Co przede wszystkim chcieliby Państwo osiągnąć poprzez realizację projektu współfinansowanego ze środków Działania POIG? 15% 10% 15% 25% 10% 15% 15% 10% 10% 25% 10% 15% 5% 15% 15% 30% 15% mikro małe średnie duże Zdecydowanie obniżenie kosztów Raczej obniżenie kosztów Koszty i jakość w równym stopniu Raczej podniesienie jakości Zdecydowanie podniesienie jakości Inne 20

21 Charakter projektów w Działaniu 8.2 POIG Projekt polegał głównie na 40% 60% 0% 50% 100% wdrożeniu od podstaw nowego rozwiązania informatycznego modyfikacji oraz integracji istniejących rozwiązań informatycznych Celem realizowanego projektu było głównie 55% 45% 0% 50% 100% dopasowanie naszego systemu informatycznego do rozwiązania bądź rozwiązań wykorzystywanych przez naszych partnerów biznesowych udostępnienie naszym partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych między naszymi firmami Jeżeli celem było dopasowanie systemu do rozwiązań wykorzystywanych przez partnerów Czy w celu dopasowania swojego rozwiązania informatycznego do rozwiązań z których korzystają Państwa partnerzy, należało 10% 45% 25% wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie jak to wykorzystywane przez Państwa partnerów biznesowych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację kompatybilną z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Państwa partnerów biznesowych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalność pod kątem kompatybilności z rozwiązaniami inne działanie 21

22 Rodzaje e-usług w ramach projektów dofinansowanych z Działania 8.1 Główna kategoria e-usług świadczonych przez Beneficjenta w wyniku wsparcia z Działania % 5% 4% 45% 10% 8% 6% 5% e-pośrednictwo e-zarządzanie e-bezpieczeństwo e-wiedza Najczęstsze sposoby świadczenia usług typu e-wiedza 2% 4% 12% 5% 19% 58% Inne Web 2.0, portale społecznościowe, portale z ogłoszeniami on-line, rozwiązania umożliwiające komunikację on-line Dostarczanie usług radiowych, telewizyjnych on-line Dostarczanie informacji i bieżących wiadomości Udostępnianie zasobów elektronicznych do pobrania za pośrednictwem Internetu Narzędzia i platformy e-learningowe 22

23 Rodzaje projektów dofinansowanych z Działania 4.2 Typ projektu: Rozwój lub podjęcie działalności B+R Opracowanie i wdrożenie wzoru przemysłowego Opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego Przekształcenie w Centrum Badawczo- Rozwojowe 5% 25% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 55% CBR Jakiej głównie korzyści oczekiwali/oczekują Państwo z uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego? 7% 3% 15% 30% 25% Większy potencjał działalności badawczo-rozwojowej Korzyści wynikające ze zwolnień podatkowych i odliczeń Większy prestiż firmy 100% 50% 0% nie tak Czy w toku realizacji projektu dofinansowanego z Działania % Wybudowano nowe laboratorium badawcze / specjalistyczne? 35% Istotnie zmodernizowano dotychczas istniejące laboratorium badawcze / specjalistyczne? 55% Nieznacznie zmodernizowano dotychczas istniejące laboratorium badawcze / specjalistyczne? Nawiązanie intensywnej współpracy z instytucjami naukowymi Nawiązanie intensywnej współpracy z innymi przedsiębiorstwami Czy wzory przemysłowe/użytkowe opracowane w ramach projektu współfinansowanego z Działania 4.2, są unikalne w skali światowej? unikalne w skali europejskiej? unikalne w skali krajowej? 0% 50% 100% tak nie trudno powiedzieć 23

24 Doświadczenia beneficjentów z firmami konsultingowymi W jaki sposób firma pracowała nad wnioskiem? 10% 25% samodzielnie 10% 15% ze wsparciem firmy konsultingowej wyrównany wkład firmy wnioskującej i konsultingowej firma konsultingowa, konsultacje z firmą wyłącznie firma konsultingowa Sposoby wynagrodzenia za pomoc w otrzymaniu dofinansowania 7% 13% 15% 25% 40% ustalona z góry kwota prowizja od przyznanej kwoty dofinansowania zaliczka zwracana w przypadku nieuzyskania dofinansowania brak opłaty, ale firma prowadzi dalej projekt sposób mieszany/inny zatrudniony przez firmę ekspert Zdaniem 80% beneficjentów, którzy korzystali z pomocy firmy konsultingowej, przyczyniła się ona do otrzymania dofinansowania W stopniu bardzo małym [1] 3,94 bardzo dużym [5] 35% 25% 0% 50% 100% do 2 tys. PLN 2-5 tys. PLN 5-8 tys. PLN pow. 8 tys. PLN 24

25 EFEKTY WSPARCIA Innowacyjność, B+R, zatrudnienie, pozycja konkurencyjna, inne wskaźniki 25

26 POIG jako szansa na sfinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych 76% beneficjentów miało pomysł na projekt przed dowiedzeniem się o istnieniu PO IG. Prosimy o wyobrażenie sobie sytuacji, w której nie byłoby takiej możliwości, Projekt realizowany jak dotacja z PO IG. Czy w tej sytuacji Państwa projekt zostałby zrealizowany? 100% 80% 60% 100% 80% 60% Z jakich źródeł staraliby się Państwo sfinansować swój projekt, gdyby nie było możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach PO IG? 40% 0% Mikro Małe Średnie Duże nie mniejszy zakres podobny zakres większy zakres 40% 0% mikro małe średnie duże kapitał własny firmy kredyt z banku Venture Capital inne 26

27 Analiza trendów ekonomicznych 40% 30% Rok złożenia wniosku o dofinansowanie 76% beneficjentów uważa, że bez projektu współfinansowanego z POIG poziom zartudnienia w ich firmie byłby obecnie niższy 10% 0% -10% Średni przyrost zatrudnienia w % w stosunku do 2007 Średnie tempo wzrostu zatrudnienia Pomiar końcowy Na wykresie pokazano dane dla pojedynczej kohorty beneficjentów tych, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w tym samym roku 27

28 Analiza trendów ekonomicznych 40% 0% - Rok złożenia wniosku o dofinansowanie r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 r+3 r+4 Średni przyrost przychodów ze sprzedaży w % w stosunku do r Średnie tempo wzrostu przychodów sprzedaży Średni przyrost nakładów na innowacje w stosunku do roku złożenia wniosku o dofinansowanie w poszczególnych kohortach beneficjentów 60% 40% 0% 55% 45% 35% 25% 1 rok po... 2 lata po... 3 lata po.. 4 lata po... 5 lat po 28

29 Wycena rzeczywistej wartości wsparcia - Conjoint [Przykład: Firma uzyskała wsparcie wysokości 150 tys. PLN] Państwa firma otrzymała wsparcie wysokości 150 tys. PLN. Prosimy sobie wyobrazić, że istnieje możliwość otrzymania części tej kwoty bez jakichkolwiek zobowiązań co do trybu wykorzystania środków. Co by Państwo wybrali? Projekt PO IG, 150 tys. PLN [Respondent wybrał opcję po lewej] 60 tys. PLN bez zobowiązań 100% 80% 60% Kwota wybrana zamiast wsparcia PO IG 61% wybór PO IG [powyżej 80%] 80% dotacji 60% dotacji 40% dotacji Podbijamy ofertę : co wybraliby Państwo obecnie? 40% 16% dotacji Projekt PO IG, 150 tys. PLN 90 tys. PLN bez zobowiązań 7% 4% 0% Wynik wyceny wartości wsparcia = 10%*0, %*0, %*0, %*0, %*0,61 = 74,6% 12% 29

30 Efekty Działania 8.1 Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje pozycję strony WWW Państwa firmy w wynikach wyszukiwania Google dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną e-usługę? 50% 10% 11% 39% Strona naszej firmy wyświetla się jako pierwszy wynik wyszukiwania. Strona naszej firmy wyświetla się na pierwszej stronie 10 wyników wyszukiwania. Strona naszej firmy wyświetla się jako jeden z dalszych wyników wyszukiwania. Nasza strona nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania Google. Rozwój świadczenia e-usług wartości średnie wskaźników dla beneficjentów wybranej rundy Działania rok złożenia wniosku e-kienci indywidualni miesięcznie e-klienci biznesowi miesięcznie zarejestrowanych kont 31 XII aktywnych kont 31 XII odwiedzin strony miesięcznie [tys.]

31 Cel: eko-innowacyjność (4. oś priorytetowa) 27% firm wprowadziło technologie środowiskowe, polegające na obniżeniu materiałochłonności na jednostkę produktu 15% 15% 30% obniżeniu energochłonności na jednostkę produktu obniżeniu emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwo użyciu materiałów mniej zanieczyszczających lub niebezpiecznych dla środowiska zmniejszeniu zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza lub poziomu hałasu 24% firm wprowadziło eko-produkty, których korzyść dla środowiska polega na 25% 35% 40% zmniejszeniu zużycia energii Łącznie 40% firm wprowadziło technologię środowiskową lub eko-produkt. Pytamy o powody. zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby lub poziomu hałasu Powody, dla których firma wprowadziła innowacje korzystne dla środowiska obowiązujące już regulacje dotyczące środowiska lub podatki związane z zanieczyszczaniem środowiska regulacje dotyczące środowiska lub podatki związane z zanieczyszczaniem środowiska przewidywane w dostępność rządowych grantów, subsydiów lub innych finansowych zachęt do wprowadzania innowacji obecny lub spodziewany popyt ze strony klientów na innowacje korzystne dla środowiska dobrowolny kodeks lub porozumienia (umowy) dotyczące dobrych ekologicznych praktyk w inny powód 10% 10% 5% 35% 25% 15% 0% 5% 10% 15% 31

32 Rozwój działalności B+R a oddziaływanie PO IG Czy Państwa firma prowadzi obecnie działalność badawczo-rozwojową zewnętrzną? wewnętrzną? 40% 30% 55% 0% 50% 100% [Pomiar końcowy:] Czy obecnie w Państwa firmie istnieje dział badawczo-rozwojowy? 15% 60% 45% 55% Tak, został utworzony przed realizacją dofinansowanego projektu lub w jej trakcie. Tak, został utworzony po zakończeniu realizacji dofinansowanego projektu. Nie, w naszej firmie nie ma działu B+R. tak nie Bez filtra Czy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Państwa firma prowadziła działalność B+R? zewnętrzną? wewnętrzną? Rozpoczęto działalność B+R Czy podjęcie działalności B+R jest efektem realizacji dofinansowanego projektu? Jeżeli dział istniał przy pomiarze początkowym i kontynuuje działalność 30% 55% 70% 45% 0% 50% 100% liczbę realizowanych projektów badawczych przez dział B+R zwiększenie nakładów na wewnętrzną działalność B+R wzrost zatrudnienia w dziale B+R tak nie 85% 15% 60% 80% 100% 46% tak nie Czy realizacja dofinansowanego projektu przełożyła się na 82% 76% tak nie 54% 18% 24% 0% 50% 100% 32

33 Dziękujemy za uwagę. 33

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców wydanie 2 Grudzień 2009 adresy instytucji organizujących konkursy adresy punktów konsultacyjnych zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP)

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu, SGH Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) I. Diagnoza 1. Gospodarka, w tym sektor MSP

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7 61-741 Poznań tel.: 61 855 05 28 e-mail: biuro@proregio.org.pl

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo