REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI Placówki Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 w formie Dziennego Opiekuna działają na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ), statutu i niniejszego Regulaminu organizacyjnego. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Dziennego Opiekuna w ramach Programu Maluch na Uczelni (zwanego dalej Dziennym Opiekunem). 2. Dzienny Opiekun działa na podstawie Statutu ustalonego przez organizatora Dziennego Opiekuna, czyli. 3. Dzienny Opiekun świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze, pielęgnacyjne i edukacyjne dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia włącznie. 4. Dzienny Opiekun jest wpisany do wykazu Dziennych Opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Warunki przyjęcia dzieci do Dziennego Opiekuna 1. Do Dziennego Opiekuna mogą być przyjęte dzieci, które: a) mają ukończone 1 rok życia do 3 lat, b) posiadają pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów,

2 Przy przyjmowaniu dzieci do Dziennego Opiekuna w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci: pracowników, doktorantów, studentów lub osób związanych umową z Wyższą Szkołą Prawa im. Heleny Chodkowskiej, w przypadku nie wykorzystania wszystkich wolnych miejsc w placówce istnieje możliwość przyjęcia dzieci, których rodzice nie są związani z Wyższą Szkołą Prawa im. Heleny Chodkowskiej. 2. Dzieci przyjmowane są przez dyrektora placówki na podstawie kolejności zgłoszeń. 3. Warunki rekrutacji: a) Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do Dziennego Opiekuna powinni złożyć dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy, ankietę informacyjną o dziecku, ankietę żywieniową oraz wzór upoważnienia do odbioru dziecka oraz dokument poświadczający status studenta lub pracownika Uczelni. b) O kolejności decyduje data wypełnienia formularza i określenie preferencji wyboru. 4. Wysokość opłat ustalana jest przez. 5. Opłatę miesięczną za pobyt dziecka w palcówce należy wpłacać do 5-go dnia każdego miesiąca, jest ona naliczana z góry za każdy miesiąc. 6. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez cały rok. Organizacja pracy Dziennego Opiekuna. 1. Dzienny Opiekun organizuje opiekę nad dziećmi przez okres 12 miesięcy z dwutygodniową przerwą urlopową w lipcu lub sierpniu. 2. Dzienny Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Dzienny Opiekun nie sprawuje opieki nad dziećmi w dniach ustawowo wolnych od pracy.

3 4. Dziecko u Dziennego Opiekuna nie może przebywać dłużej niż 10 godzin dziennie. Zasady funkcjonowania Dziennego Opiekuna 1. Dzienny Opiekun zapewnia opiekę zbliżoną do warunków domowych. 2. Dziecko przebywające u Dziennego Opiekuna otrzymuje zbilansowane wyżywienie odpowiadające potrzebom danego wieku rozwojowego. 3. Organizacja opieki obejmuje higienę snu i odpoczynku. 4. Zagwarantowana jest właściwa opieka pielęgnacyjna. 5. Organizowane są zajęcia zabawowe z elementami edukacji, uwzględniane są indywidualne potrzeby rozwojowe. 6. Podejmuje się działania profilaktyczne i zapewnia się każdemu dziecku opiekę oraz wsparcie ze strony wykwalifikowanego Dziennego Opiekuna. 7. Dba się o nawiązanie partnerskich relacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Rodzice są informowani przez Dziennego Opiekuna o wszelkich niepokojących objawach zachowania i funkcjonowania dziecka. Zasady przebywania dzieci u Dziennego Opiekuna. 1. Dzieci przyjmowane do Dziennego Opiekuna powinny być zdrowe (bez objawów chorobowych). Jeżeli w trakcie pobytu dziecka u Dziennego Opiekuna nastąpi pogorszenie stanu zdrowia, rodzice zostaną poinformowani o tej sytuacji telefonicznie i zobowiązani do szybszego odbioru dziecka. W przypadkach gdy występuje nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka, dzienny opiekun ma również prawo zawiadomić najbliższą placówkę zdrowotną, która udzieli pomocy medycznej choremu dziecku. 2. Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w danym dniu do godziny 8.00 rano.

4 3. Jeśli dziecko było nieobecne z powodu choroby powyżej 14 dni, rodzic ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Dziennego Opiekuna. Zasady odbioru dzieci z placówki. 1. Do odbioru dzieci od Dziennego Opiekuna upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, pokrewieństwo, adres, nr dowodu tożsamości, nr telefonu kontaktowego do rodzica, datę i podpis rodziców. 2. Dzieci odbierane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 3. Dzieci powinny być odbierane do godziny Dzienny Opiekun ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna upoważniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem. Wówczas dziecko pozostawia się u Dziennego Opiekuna do momentu przybycia zawiadomionej przez placówkę innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. Obowiązki rodziców Rodzice przyprowadzający dzieci do Dziennego Opiekuna, zobowiązani są do: a) Przyprowadzania dzieci zdrowych, zadbanych i ubranych odpowiednio do pogody. b) Powiadomienia o chorobie przewlekłej dziecka oraz jego gorszym samopoczuciu, c) Przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy Dziennego Opiekuna, d) Brania udziału w zebraniach organizowanych przez Dziennego Opiekuna. e) Uczestniczenia wraz z dzieckiem w dniach adaptacyjnych organizowanych u Dziennego Opiekuna. f) Poinformowania Dziennego Opiekuna o specjalnych potrzebach zdrowotnych i rozwojowych swojego dziecka.

5 Obowiązki Dziennego Opiekuna Dzienny Opiekun zobowiązany jest do: a) Sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi pod jego opieką, b) Zapewnienia dzieciom warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami, c) Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz wyuczenia nawyków higienicznych, d) Prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku, możliwości oraz zainteresowań dzieci, e) Zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w placówce, Postępowanie w nagłych przypadkach. 1. Gdy dziecko ma objawy chorobowe należy natychmiast powiadomić rodziców. 2. W przypadkach zagrożenia zdrowia i życia należy bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe i poinformować o sytuacji rodziców dziecka. Dokumentacja Dzienny Opiekun prowadzi dokumentację: a) Kartę obecności dziecka w ciągu miesiąca, b) Program edukacyjny, Plany miesięczne. c) Zorganizowanych wyjść, wycieczek i imprez, spotkań z rodzicami i dziećmi poza godzinami pracy Dziennego Opiekuna d) Kontaktów z rodzicami Plan współpracy z rodzicami e) Karta wypadków i zdarzeń, karta zdrowia dziecka, ankiety informacyjna i żywieniowa

6 f) Karta wycieczki g) Prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją dzieci Ubezpieczenie. 1. Dzieci uczęszczające do Dziennego Opiekuna posiadają grupowe ubezpieczenie NNW 2. Koszty ubezpieczenia zawarte są w opłacie wpisowej wpłacanej przez rodziców w chwili podpisana umowy. Skargi i wnioski dotyczące pracy Dziennego Opiekuna należy składać osobiście lub pisemnie w godzinach pracy do. Z niniejszym regulaminem zapoznał się Dzienny Opiekun. Regulamin wchodzi w życie z dniem i został zatwierdzony przez. oraz Wyższą Szkołą Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Regulamin jest przedstawiany rodzicom dzieci uczęszczających do Dziennego Opiekuna od roku i jest dostępny u Dziennego Opiekuna. Podpis Prezesa Podpis przedstawiciela Uczelni

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE Na podstawie art.30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235 ze zm.) dokonano wpisu do Rejestru Żłobków

Bardziej szczegółowo

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276 Or.0050.361.2015 Dokument : 2015-58974 Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia 361/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.06.2015 r. UMOWA ZLECENIA NR. /.. O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Maja Maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU MALUCHA Zielona Dolina Teresa Bakun ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok.1 15-274 Białystok

REGULAMIN KLUBU MALUCHA Zielona Dolina Teresa Bakun ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok.1 15-274 Białystok REGULAMIN KLUBU MALUCHA Zielona Dolina Teresa Bakun ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok.1 15-274 Białystok Klub malucha Zielona Dolina zwany dalej Klubem, mieści się przy ulicy Jerzego Waszyngtona 22 lok.1

Bardziej szczegółowo

Statut Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha w Proniewiczach"

Statut Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha w Proniewiczach Statut Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha w Proniewiczach" ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści Punktem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne " 1 "

Postanowienia Ogólne  1 Statut Małpi Gaj Akademia Edukacji Montessori w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu - 1 - STATUT Przedszkola PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA...

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21 W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21 W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21 W KRAKOWIE Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Organizacja, zadania oraz zakres opieki i wychowania realizowane przez żłobek.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim Zawarta w Kamieńcu Wrocławskim w dniu pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Wypełniając umowę należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady organizowania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Żłobka KANGUREK 24 w Opolu. Opole, Styczeo 2014 Opracowała dyrektor mgr Marzena Trojanowska

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Żłobka KANGUREK 24 w Opolu. Opole, Styczeo 2014 Opracowała dyrektor mgr Marzena Trojanowska REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Żłobka KANGUREK 24 w Opolu Opole, Styczeo 2014 Opracowała dyrektor mgr Marzena Trojanowska Drodzy Rodzice niniejszy Regulamin Organizacyjny powstał przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r.

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r. Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI z dnia: 25 03 2014 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo