REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 Strona1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Jesteśmy blisko przedszkole przyzakładowe przy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Podstawowe pojęcia Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K (2009) Działaniu oznacza to Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. 3. Poddziałaniu oznacza to Poddziałenie Projekty na rzecz promocji równości szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 4. Projekcie oznacza to Projekt pt. Jesteśmy blisko przedszkole przyzakładowe przy realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL / Projektodawcy oznacza to Europrimus Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-036) przy ul. Wyspiańskiego Danych osobowych oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu. 7. Przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Pracowniku (zatrudnionym) oznacza to pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). 9. Pracowniku oznacza to osobę zatrudnioną w firmie Europrimus Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-036) przy ul. Wyspiańskiego 13 na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło).

2 Strona2 2 Informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Jesteśmy blisko przedszkole przyzakładowe przy Europrimus Consulting Sp. z o.o. finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). 2. Projekt jest odpowiedzią na poważne problemy w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym jakie mają obecnie rodzice wychowujący małe dzieci. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety, powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich. W związku z powyższym niezbędne staje się wprowadzenie instrumentów, które przyczynią się do złagodzenia problemów występujących w obszarze praca zawodowa rodzina. Celem projektu jest stworzenie przyzakładowego przedszkola, które pomoże pracującym rodzicom pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Placówka będzie realizowała podstawę wychowania przedszkolnego w zakresie określonym odpowiednimi przepisami. 3. Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego w okresie od r. do r. 4. Projektodawcą realizującym Projekt jest, z siedzibą w Zielonej Górze (65-036) przy ul. Wyspiańskiego mieści się przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach-Osiedlu, ( Kleosin). 6. Projekt adresowany jest do rodziców/opiekunów prawnych wychowujących dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, będących pracownikami oraz pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny. Wsparciem zostanie objętych 40 osób będących pracownikami ww. podmiotów. 7. Pierwszy proces rekrutacji uczestników Projektu rozpocznie się w dniu r. Rekrutacja uczestników Projektu ma charakter ciągły i prowadzona będzie przez cały okres realizacji Projektu, z zastrzeżeniem, że kolejne edycje rekrutacji będą organizowane w zależności od potrzeb. Informacja o zakończeniu procesu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej: 8. Przedszkole zlokalizowane zostanie przy ul. Ciołkowskiego 54 w Białymstoku. Przedszkole rozpocznie działalność od sierpnia 2011 r.

3 Strona3 3 Zakres wsparcia w ramach Projektu 1. W ramach Projektu wsparcie skierowane jest do pracujących rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zatrudnionych w:, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach z sektora MŚP 1 prowadzących działalność na terenie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny. 2. Wsparciem objętych zostanie 40 osób, w tym: a) 11 pracowników ; b) 29 pracowników instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny. 3. W ramach Projektu oferowana jest bezpłatna opieka dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w ramach struktury Niepublicznego Przedszkola Europrymusek. 4. Opieka zapewniona zostanie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do Organizacja placówki przedszkolnej: a) zajęcia prowadzone w przedszkolu będą miały charakter edukacyjno wychowawczy; b) w ramach zajęć realizowana będzie pełna podstawa programowa obowiązująca w placówkach wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie; c) przedszkole wdroży metodę wychowania Thomasa Gordona, według której realizowany będzie Ogólnopolski Program Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład d) zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metody Marii Montessori; e) obok podstawy programowej nieodpłatnie realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne; f) Rodzice i dzieci będą korzystać również z nieodpłatnych konsultacji z logopedą oraz uczestniczyć w szkoleniach w ramach programu Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład ; g) zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w 3 oddziałach - każdy oddział będzie liczył średnio od 8 do 16 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. h) czas przebywania dziecka w przedszkolu nie może przekroczyć 10 godzin dziennie. i) wyżywienie zostanie zapewnione dzieciom w formie cateringu przy zachowaniu norm bezpieczeństwa i higieny. 1 Przedsiębiorstwa z sektora MŚP należy rozumieć jako następujące kategorie przedsiębiorstw: - mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: zatrudnia od 2 do 9 pracowników, - małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż od 10 do 49 pracowników, - średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 249 pracowników.

4 Strona4 4 Kryteria uczestnictwa w Projekcie 1. W Projekcie mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku od 2,5 2 do 6 lat, którzy spełniają następujące warunki: a) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/mianowania lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych lub przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny; b) z własnej inicjatywy są zainteresowani korzystaniem z usług Niepublicznego Przedszkola Europrymusek ; c) posiadają zameldowanie na terenie państwa polskiego. 2. Grupę docelową stanowiły będą: a) 4 osoby z terenów wiejskich; b) 30 kobiet. 3. W pierwszej kolejności do Projektu przyjmowani będą pracownicy Europrimus Consulting Sp. z o.o. Ponadto priorytetowo traktowane będą: a) kobiety; b) osoby z terenów wiejskich; c) osoby zatrudnione na umowę o pracę; d) osoby, których dzieci będą przebywały w przedszkolu min. 8 godz. 4. Kryteria rekrutacyjne będą uwzględniały charakterystykę grupy docelowej, zakres wsparcia oraz postulaty polityki równości płci i równości szans. 5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń tak samo ocenionych przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 5 Procedura rekrutacji Uczestników Projektu 1. Rekrutacja uczestników Projektu będzie miała charakter: a) Zamknięty: w odniesieniu do pracowników O możliwości uczestnictwa w Projekcie wszyscy pracownicy zostaną poinformowani przez Kierowników Działów oraz za pośrednictwem plakatów informacyjnych umieszczonych w miejscu pracy, a także bezpośrednio drogą ową. b) Otwarty: w odniesieniu do pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP i prowadzących działalność na terenie Miasta Białystok i Gminy Juchnowiec Kościelny. 2 Z dniem r. dziecko powinno mieć ukończone 2,5 roku.

5 Strona5 2. Informacje o terminie i warunkach rekrutacji przekazane zostaną: a) za pośrednictwem plakatów informacyjnych wywieszonych w miejscu prowadzenia działalności oraz w miejscach publicznych; b) za pośrednictwem informacji zamieszczonych na portalu internetowym, stronie internetowej Projektu: oraz stronie internetowej Projektodawcy: c) za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych w prasie lokalnej. 3. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny dostarczyć osobiście do siedziby Biura Projektu na adres: ul. Jeździecka 1, Ignatki-Osiedle, Kleosin, wypełniony i podpisany komplet następujących dokumentów: a) Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2 do umowy uczestnictwa w Projekcie; b) Deklaracja udziału Uczestnika w Projekcie Załącznik 3 do umowy uczestnictwa w Projekcie; c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 4 do umowy uczestnictwa w Projekcie; d) Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, podpisane przez pracodawcę i opatrzone pieczęcią pracodawcy Załącznik nr 5 do umowy uczestnictwa w Projekcie; e) Kserokopia dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie na obszarze państwa polskiego (poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisana przez osobę składającą dokumenty) Załącznik nr 6 do umowy uczestnictwa w Projekcie. Wzory dokumentów wraz z regulaminem rekrutacji dostępne na stronie internetowej Projektu: oraz w siedzibie Biura Projektu pod adresem: ul. Jeździecka 1, Ignatki-Osiedle, Kleosin. 6. Uczestnik zostanie dopuszczony do udziału w rekrutacji pod warunkiem złożenia w okresie trwania rekrutacji kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz spełnianie kryteriów zawartych w 3 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia niepełne, czy też zawierające nieprawidłowo wypełnione dokumenty zostaną odrzucone. 7. W pierwszej kolejności jako Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani pracownicy, w dalszej kolejności pracownicy zatrudnieni w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny z uwzględnieniem kryteriów zawartych w 3 pkt O ostatecznym zakwalifikowaniu do grupy Uczestników Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz po przeprowadzeniu wywiadu indywidualnego z potencjalnym uczestnikiem Projektu. 9. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu: oraz w siedzibie Biura Projektu pod adresem: ul. Jeździecka 1, Ignatki-Osiedle, Kleosin.

6 Strona6 10. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 11. Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Projekcie zostaną podpisane stosowne umowy o uczestnictwie w Projekcie. 6 Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie do r. 2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do bezpłatnej opieki nad dzieckiem w wieku od 2,5 do 6 lat, którą zapewnia w ramach Projektu Projektodawca poprzez uruchomienie Niepublicznego Przedszkola Europrymusek. 3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez Projektodawcę przez cały okres trwania Projektu. 4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczania dokumentów wskazanych przez Projektodawcę. 7 Zasady rezygnacji oraz wypowiedzenia udziału w Projekcie 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. Oświadczenie woli uczestnika Projektu należy złożyć w siedzibie Biura Projektu. 2. Wypowiedzenie udziału w Projekcie Uczestnikowi przez Projektodawcę za pisemnym oświadczenie nastąpi w przypadku niewypełniania przez Uczestnika zobowiązań wynikających z umowy uczestnictwa w Projekcie, Regulaminu Niepublicznego Przedszkola Europrymusek, a także w przypadku złożenia zgłoszenia zawierające nieprawdziwe dane. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany wytycznych PO KL. 3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: oraz oświadcza, iż jest on dla niego zrozumiały, przyjmuje go do wiadomości i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Sporządzono w Ignatkach Osiedlu, dnia r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt Bim Bam Bom przedszkole

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo