dla Miasta i Gminy Szczytna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Miasta i Gminy Szczytna"

Transkrypt

1 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczytna Załącznik do uchwały Nr XXVII/225/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 czerwca 2005 roku Szczytna,

2 INVESTMENT MANAGEMENT ENVIRONMENT CONSULTING ul. Racławicka 2/ Wrocław tel. +71/ Program Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Szczytna Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szczytna Zespól autorski: dr inż. Maria Stanisławska inż. Janusz Marlinga mgr inż. Przemysław Nowak mgr inż. Ewa Exner mgr Radosław Kaniewski 2

3 Szczytna, 2004 Spis treści: 1.WPROWADZENIE METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEGO OBSZARU INFORMACJE OGÓLNE POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ŚRODOWISKO NATURALNE I GLEBY Budowa geologiczna Gleby KLIMAT Parowanie terenowe Wiatry OTOCZENIE TERYTORIALNE I POWIĄZANIA Z INNYMI OŚRODKAMI ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY Formy użytkowania terenów UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE Uwarunkowania gospodarcze STRUKTURA ROZWOJU PRZEMYSŁU INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-INŻYNIERYJNA GMINY Układ kolejowy Infrastruktura drogowa Zaopatrzenie Gminy w energię elektryczną Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny Gospodarka wodno-ściekowa Zaopatrzenie w wodę Gospodarka ściekowa Sieć sanitarna Sieć kanalizacji deszczowej GOSPODARKA NA TERENIE GMINY Rolnictwo Przemysł i usługi STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE GMINY SZCZYTNA WODY POWIERZCHNIOWE Podsumowanie JAKOŚĆ WÓD Wody powierzchniowe Kryteria Ogólna charakterystyka jakości wód powierzchniowych Ocena stanu czystości wód zlewni Bystrzycy Dusznickiej Źródła zanieczyszczeń wód WODY PODZIEMNE Źródła skażenia wód podziemnych KORZYSTANIE Z WÓD GOSPODAROWANIE ODPADAMI POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Stan aktualny HAŁAS Stan aktualny PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE str.

4 4.8.2Stan aktualny AWARIE PRZEMYSŁOWE Stan aktualny OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Charakterystyka chronionych zbiorowisk roślinnych Formy ochrony obszarowej Pomniki Przyrody Parki Użytki ekologiczne Wybrane elementy fauny LASY Stan aktualny Tendencje zmian OCHRONA GLEB Tendencje zmian OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN Złoża kopalin MELIORACJE WODNE - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Melioracje wodne Ochrona przeciwpowodziowa ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OPRACOWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SZCZYTNA Polityka ekologiczna państwa Program Ochrony Środowiska województwa dolnośląskiego Dotychczasowe działania w zakresie ochrony środowiska w gminie Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony środowiska Powiatowy Program Ochrony Środowiska Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczytna POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE Cele długoterminowe Realizacja programu ochrony wód Zaopatrzenie w wodę Ścieki komunalne Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Wody opadowe Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej Działania nieinwestycyjne GOSPODARKA ODPADAMI Cele długoterminowe POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Cele długoterminowe HAŁAS Cele długoterminowe PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Cele długoterminowe AWARIE PRZEMYSŁOWE Cele długoterminowe OCHRONA PRZYRODY Cele długoterminowe OCHRONA GLEB Cele długoterminowe LASY Cele długoterminowe: TERENY POPRZEMYSŁOWE Cele długoterminowe OCHRONA PRZED POWODZIĄ Cele długoterminowe: EDUKACJA PROEKOLOGICZNA Edukacja ekologiczna formalna (szkolna) i pozaszkolna ZADANIA KRÓTKOTERMINOWE

5 7.2OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCHRONA POWIETRZA HAŁAS AWARIE PRZEMYSŁOWE I ZDARZENIA KRYZYSOWE OCHRONA PRZYRODY TERENY POPRZEMYSŁOWE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SZCZYTNA WSTĘP OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZYTNA KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SZCZYTNA ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE W PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE PROGRAMU MONITOROWANIE PROGRAMU MONITORING WEWNĘTRZNY MONITORING UCZESTNIKÓW PROGRAMU MONITORING ZEWNĘTRZNY WPŁYW REALIZACJI POŚ DLA GMINY SZCZYTNA NA STAN ŚRODOWISKA WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI WPŁYW NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE WPŁYW NA POWIETRZE WPŁYW NA PRZYRODĘ WPŁYW NA POZOSTAŁE EKOSYSTEMY ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE STRESZCZENIE PROGRAMU LITERATURA

6 1. Wprowadzenie Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem administracji, która poprzez swoją politykę powinna zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom. Dodatkowym wyzwaniem jest członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym gminę jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony środowiska. Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz przede wszystkim - pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy aktualnej sytuacji dla danego rejonu. Zadanie takie ma spełniać program ochrony środowiska. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(art. 17.1) i ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (art. 14.) obligują organ wykonawczy Gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, którego częścią składową jest gminny plan gospodarki odpadami. Program ochrony środowiska określa hierarchię niezbędnych działań, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Gminy Szczytna, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego na jego terenie. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie Gminy. 2. Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania programu Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Gminy w Szczytnej, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także prace instytutów i placówek naukowo badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa. Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez wywiady i sondaże. Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień z uwzględnieniem dostępnych danych za okres 2003 roku, czasami gdy dane zostały oficjalnie opublikowane z roku Dla potrzeb Programu zostało wykorzystane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczytna, a także inne dokumenty o charakterze planistycznym. Koncepcja Programu oparta jest o zapisy następujących dokumentów: 6

7 1. Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. 2. Polityka ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować: cele średniookresowe do 2010 roku zadania na lata monitoring realizacji Programu nakłady finansowe na wdrożenie Programu Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie: cele i zadania o charakterze systemowym, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne. 3. Program ochrony środowiska województwa dolnośląskiego do roku 2004 oraz cele długoterminowe do roku W dokumencie tym określono długoterminową politykę ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu. 4. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być uwzględnione: zadania własne gminy (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy), zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom centralnym) Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi obecnie aktami wykonawczymi do ustawy Prawo ochrony środowiska i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie. 3. Charakterystyka analizowanego obszaru 3.1 Informacje ogólne Miasto i Gmina Szczytna należy do grupy gmin o charakterze miejsko-wiejskim, jest w tej kategorii jedną z większych gmin województwa dolnośląskiego. Obszar Gminy wynosi km 2 i jest zamieszkały przez mieszkańców ( r.), co plasuje gminę na 38 miejscu pod względem powierzchni oraz na 68 miejscu pod względem liczby mieszkańców w województwie dolnośląskim, spośród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Gmina składa się jedynie z 8 wsi oraz centralnego ośrodka municypalnego miasta Szczytna, które jest największą i najliczniej zamieszkałą miejscowością gminy a zarazem siedzibą organów władzy samorządowej. Samo miasto liczy ok mieszkańców, tj. ok. 70 % ogółu ludności gminy. Miasto pełni funkcje 7

8 centrum gospodarczo-handlowo-administracyjnego. Obszar gminy Szczytna posiada wysoki stopień zalesienia. Kompleksy leśne występują przede wszystkim w wyższych partiach górskich. Są to głównie lasy szpilkowe i lasy mieszane. Wszystkie kompleksy leśne objęte są strefą ochronną natomiast reliktowe zespoły roślinne, występujące w obrębie torfowisk wysokich, zamknięte są granicami rezerwatu ścisłego (rezerwat: "Torfowisko Pod Zieleńcem"). Kompleksy leśne znajdujące się na południe od miasta Szczytna stanowią część Obszaru chronionego krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie, natomiast znajdujące się na północ od miasta stanowią część Parku Narodowego Gór Stołowych bądź jego otuliny. 3.2Położenie administracyjne Administracyjnie gmina Szczytna położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim. Gmina jest jedną z większych terytorialnie w swoim powiecie ale zajmuje tylko 8 % obszaru tego dużego powiatu. Gmina należy do typowych gmin miejsko-wiejskich z wyraźnie wykształconym i zdecydowanie dominującym ośrodkiem stołecznym. Gmina liczy 8 miejscowości, zgrupowanych w 7 sołectwach oraz miasto Szczytna. Gmina zajmuje środkową i zachodnią część powiatu kłodzkiego leżącego w południowej części Dolnego Śląska. Gmina od wschodu graniczy z gminą Polanica Zdrój, gminą wiejską Kłodzko oraz z gminą Bystrzyca Kłodzka, od południa niewielki odcinek gminy stanowi również granicę z Republiką Czeską, od zachodu z gminami Duszniki Zdrój, Lewin Kłodzki i na bardzo niewielkim odcinku z gminą Kudowa Zdrój w okolicach Łężyc. Północną granicę stanowi granica z gminą Radków. Jak wspomniano gmina leży w Kotlinie Kłodzkiej, która wchodzi w skład południowej części Dolnego Śląska, który jest krainą historyczno-etnograficzną w południowo-zachodniej Polsce, obejmującą ziemie położone po obu stronach środkowej Odry, pomiędzy okolicami Brzegu Opolskiego a Nysą Łużycką. Dolny Śląsk wchodzi w obręb regionów fizyczno-geograficznych: Sudetów, Niziny Śląskiej, Nizin Śląsko-Łużyckich, Wału Trzebnickiego, Obniżenia Milicko-Głogowskiego, Wzniesień Zielonogórskich. 3.3Położenie geograficzne Omawiany obszar wg regionalizacji fizyczno - geograficznej J. Kondrackiego należy do: Strefy Lasów mieszanych => Prowincji Masywu Czeskiego => Podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim => Makroregionu Sudety Środkowe => zasięgiem swym obejmuje środkową część mezoregionów Góry Bystrzyckie i Góry Stołowe. W podziale tym wyróżnia się jeszcze mikroregion Obniżenie Dusznicko-Szczytnieńskie, którego znaczą część obejmuje gmina. Pod względem geograficznym teren gminy położony jest w Sudetach Środkowych i obejmuje fragmenty czterech jednostek: część północna gminy leży w obrębie Gór Stołowych, część zachodnia należy do Obniżenia Dusznicko-Szczytnieńskiego, część południowa leży w obrębie Gór Bystrzyckich, natomiast część wschodnia gminy położona jest w obrębie Kotliny Kłodzkiej. Przez obszar gminy przechodzi wododział - część jej terenu należy do zlewni Morza Bałtyckiego (95 % powierzchni) a część do zlewni Morza Północnego (rejon zachodniej części torfowiska: Torfowisko pod Zieleńcem"). Obniżenie Dusznickie to również część starego szlaku handlowego z rozwiniętym od historycznie osadnictwem. Rozwój cywilizacyjny poszczególnych terenów w dużej mierze uzależniony jest od wymiany gospodarczej i kulturalnej. Położenie geograficzne, szlaki 8

9 handlowe, drogi wodne warunkują wymianę towarów, przemieszczanie się ludności. Trasa pradawnego szlaku handlowego (bursztynowego) prowadziła przez Nachod, Kudowę, Kłodzko z odnogą na Międzylesie, Kłodzko do Wrocławia, Kalisza i nad Bałtyk. 3.4Środowisko naturalne i gleby. Około połowa obszaru gminy leży w obrębie północnej części Gór Bystrzyckich mających w tej części charakter płaskowyżu z mało urozmaiconą morfologią i z niewielkimi deniwelacjami: Ich północne i zachodnie zbocza są strome a doliny niewielkich potoków głęboko wcięte. Średnie wysokości bezwzględne wynoszą od około 750 m n.p.m. do ok. 800 m n.p.m.. Występują tutaj niewielkie kulminacje jak: Góra Wolarz (852,0 m n.p.m.), Kuźnicka Góra (816,2 m n.p.m.), Wilcza Góra (ok. 770,0 m n.p.m.); Zbójnicka Góra (828,3 m n.p.m.), Góra Ptasia (869,7 m n.p.m.), Góra Piekielnica (805,3 m n.p.m.) i Góra Biesiec (832,9 m n.p.m.). Południowo-zachodnia części wierzchowiny ma charakter podmokłego obniżenia, w którym znajduje się rozległe torfowisko-wysokie ( Torfowisko pod Zieleńcem"). Obszar torfowisk obejmuje ha przez co zaliczają się one do największych torfowisk wysokich w Sudetach. Obszar torfowisk objęty jest rezerwatem ze względu na występującą tutaj reliktową (tundrową) szatę roślinną. Doliny rzeczne występujące w obrębie masywu Gór Bystrzyckich są wąskie, głęboko wcięte, o stromych zboczach i nierównych spadkach. Większe deniwelacje widoczne są w obrębie przełomowych dolin Bystrzycy Dusznickiej i Szklanej Wody. Głęboka, przełomowa dolina Bystrzycy Dusznickiej oddziela Góry Bystrzyckie od masywu Gór Stołowych, charakteryzujących się bardzo urozmaiconą rzeźbą morfologiczną, z licznymi skałkami, rumowiskami skalnymi, ostańcami denudacyjnymi i rozcięciami erozyjnymi. Góry Stołowe; południowo - wschodnia część pasma, stanowiąca dolne i środkowe piętro gór, o wysokości bezwzględnej odpowiednio w granicach i m npm. Są to unikalne w Europie, jedyne w Polsce góry płytowe. Odcinek Gór Stołowych występujących na obszarze gminy ograniczony jest z obu stron wyraźnymi krawędziami: na północnym wschodzie krawędzią Radkowa, natomiast na południowym zachodzie krawędzią Batorowa. W obrębie wierzchowiny Gór Stołowych, stanowiącej trzeciorzędową powierzchnię zrównania, wysokości bezwzględne wynoszą średnio od 450 m n.p.m. do 700 m n.p.m. Kulminacje reprezentowane są przez pozostałości najstarszego poziomu zrównania w formie ostańców i grzbietów, często przybierających fantastyczne kształty. Zachodnia część gminy leży na pagórkowatym, mało zróżnicowanym morfologicznie obszarze Obniżenia Dusznickiego z wysokościami bezwzględnymi osiągającymi od ok. 450 m n.p.m. do ok. 580 m n.p.m. Niewielki północno-wschodni fragment obszaru gminy leży w obrębie Kotliny Kłodzkiej. Teren jest tu falisty, pocięty dolinami potoków, o ogólnym nachyleniu ku wschodowi. Współczesne zróżnicowanie morfologiczne terenu związane jest bezpośrednio z budową geologiczną, zarówno z odpornością skał na czynniki erozyjne jak też z tektoniką. Obecny obraz rzeźby terenu powstał w wyniku zachodzących procesów peneplenizacji i diastrofizmu trzeciorzędowego. Występuje mozaika łąk, pastwisk, lasów i w mniejszym stopniu pól uprawnych, przy czym zdecydowanie dominują obszary leśne. Według zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej obszar gminy należy do VII Krainy Sudeckiej, a w jej obrębie do Dzielnicy Sudetów Środkowych (VII.2) i mezoregionu Gór Stołowych i Bystrzyckich (VII.2.g). W mezoregionie tym największe powierzchnie zajmują siedliska BMG (ponad 53%), a także BG i LMG. W porównaniu z pozostałymi mezoregionami Dzielnicy Sudetów Środkowych mezoregion Gór Stołowych i Bystrzyckich charakteryzuje się najwyższą lesistością, wyraźnie uboższymi siedliskami, niższą potencjalną produkcyjnością siedlisk oraz wyraźnie wyższym udziałem drzewostanów świerkowych. 9

10 Według regionalizacji geobotanicznej (Pawłowski) Góry Stołowe wchodzą w skład Podokręgu Sudetów Środkowych, Okręgu Sudetów Zachodnich w Dziale Sudeckim Podprowincji Hercyńsko-Sudeckiej. Podokręg ten traktowany jest jako przejściowy między właściwymi Sudetami Zachodnimi i Sudetami Wschodnimi. O przejściowym charakterze terenu świadczy obecność kilku grup gatunków roślin mających tu swoje wschodnie lub zachodnie granice zasięgów. Zgodnie z najnowszym i najbardziej szczegółowym podziałem regionalnym opartym na kryteriach geobotanicznych (Matuszkiewicz 1993) część gminy leżąca na obszarze Gór Stołowych należy do Podokręgu (G.la.8a) w Okręgu Wewnętrznych Pasm Sudetów Środkowych, który wchodzi do Podkrainy Sudetów Zachodnich, Krainy Sudeckiej, Działu Sudeckiego, Podprowincji hercyńsko-czeskiej, Prowincji subatlantyckiej górskiej. Pod względem zróżnicowania roślinności potencjalnej w stosunku do podokręgów sąsiednich Góry Stołowe wyróżniają się: w stosunku do Gór Bystrzyckich i Orlickich (G.la.Sb) - brakiem grądu, łęgu, kwaśnej dąbrowy i dobrze wykształconego boru wysokogórskiego oraz obecnością specyficznych borów sosnowych. Region gminy w zależności od położenia pokrywają trzy podstawowe rodzaje gleb. Są to gleby górskie występujące jako: gleby brunatne wyługowane, brunatne kwaśne, rzadziej bielicowe, pochodzenia wietrzelinowego, gleby nizinne i wyżynne: bielicowe i brunatne, gleby dolinne, do których zalicza się mady, mady górskie, gleby murszowe, glejowe i mułowe-torfowe. Są to gleby ubogie, niskich klas bonitacyjnych. Ostatni rodzaj gleb występuję wzdłuż cieków powierzchniowych a także w rejonach licznie występujących na obszarze gminy mokradeł górskich o charakterze torfowisk wysokich lub przejściowych. Budowa morfologiczna obszaru gminy ma niewątpliwy wpływ na sposób zagospodarowania terenów gminy. Obszar Gminy generalnie opada z rejonu głównych pasm Gór Stołowych i Orlickich w kierunku wschodnim ku Kotlinie Kłodzkiej. Rejon zachodni gminy stanowi najwyższą część gminy i osiąga rzędne m npm - Rudnik, Wolarz w Górach Bystrzyckich czy Kopa Śmierci 830 m npm w Górach Stołowych. Najniższym punktem gminy są dolne partie miejscowości Wolany osiągające rzędną m npm. Głównym bogactwem gminy są jej siedliska leśne z przeważającym udziałem świerka, w mniejszym stopniu buka, brzozy brodawkowatej oraz niewielkie domieszki klonu, jawora, jesionu, wiązu, olszy czy jarzębiny. Lasy obecnie dość różnią się swym składem od stanu pierwotnego. Jedynie na obszarach rezerwatów przyrody, które znajdują się na obszarze gminy lub bezpośrednio przy jej granicach takich jak Rezerwat Wielkie Torfowisko Batorowskie w Górach Stołowych i Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem, które to rezerwaty florystyczno - leśne chronią różne typy lasów pierwotnych (bukowo-jodłowe) o cechach zespołów naturalnych Budowa geologiczna Szczegółowa budowa geologiczna obszaru gminy przedstawiona jest na arkuszach Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali l : wydanej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Arkusze: Wambierzyce, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Szalejów Górny, Lewin Kłodzki, Mostownice, Jeleniów. Obszar gminy Szczytna położony jest w Sudetach w obrębie kilku jednostek geologicznych: -metamorfiku Gór Bystrzyckich i Orlickich, -depresji śródsudeckiej -oraz rowu górnej Nysy. Południowa część gminy leży w obrębie północnej części metamorfiku Gór Bystrzyckich i Orlickich, który budują dwie główne serie skalne: 10

11 -seria suprakrustalna zbudowana z łupków łyszczykowych z wkładkami marmurów, kwarcytów, erlanów i amfibolitów oraz paragnejsów; wiek tej serii określa się na górny proterozoik-starszy paleozoik, -seria infrakrustalna złożona z granitognejsów, występujących w różnych odmianach teksturalnych, najczęściej występują granitognejsy laminowo-oczkowe, pręcikowe i odmiany niewykazujące tekstur kierunkowych, wiek serii określony jest na przełom starszy paleozoik. Na seriach metamorficznych miejscami zalega osadowa pokrywa górnokredowa. Górny cenoman o zmiennej miąższości od 10 do 40 m reprezentowany jest przez utwory sekwencji transgresywnej. Są to zlepieńce podstawowe, piaskowce glaukonitowe, mułowce, wapniste mułowce. W stropowej części tej sekwencji spotyka się liczne skamieniałości małży gruboskorupowych. Piaskowce zaliczane do górnego cenomanu tworzą często kilkumetrowej miąższości, zwięzłe ławice o regularnej, prostopadłościennej bloczności. W związku z tym często określa się je jako dolne piaskowce ciosowe. Utwory turonu o łącznej miąższości kilkuset metrów dzielą się na kilka poziomów litofacjalnych. Najniżej w profilu występują margle krzemionkowo-ilaste poziomu Inoceramus labiatus o miąższości w granicach m. Są to skały drobnoziarniste, silnie skonsolidowane, na świeżych powierzchniach jasnoszare. Wykazują silne spękania pionowe i wyraźną oddzielność poziomą naśladującą uławicenie. Lokalnie występują w nich niewielkie wkładki i soczewki spongiolitów (M. Ziółkowska 1994, 1996). Wyżej leżą utwory drugiego poziomu litofacjalnego turonu. Są to przede wszystkim margle krzemionkowe, mułowce wapniste i piaskowce poziomu Inoceramus lamarcki, których miąższość określa się na około m. Margle i mułowce są ciemnoszare, zwięzłe, nielaminowane, o oddzielności płytowej, czasem silnie zaburzone przez bioturbacje. W obrębie piaskowców wyróżnia się piaskowce subarkozowe oraz arenity sublityczne. Piaskowce są zwięzłe, charakteryzują się pionowym, prostopadłym do uławicenia systemem spękań (ciosem), stąd też określane są jako środkowe piaskowce ciosowe. Piaskowce te zazębiają się z osadami marglistymi i mułowcowymi. W utworach turonu spotyka się liczne skamieniałości. Osady czwartorzędowe reprezentowane są przez utwory glin deluwialnych, często z domieszką rumoszu skalnego, tworzących się na stokach górskich od okresu zlodowacenia północno-polskiego do dzisiaj. Doliny rzeczne wypełnione są holoceńskimi utworami piaszczysto - żwirowymi z często występującymi w nich dużymi głazami i blokami. Obniżenia terenu z licznymi wysiękami i młakami, wypełnione są namułami torfiastymi i torfami. Największe wystąpienie torfów wysokich o powierzchni ok. 2 km 2 znajduje się w okolicy Zieleńca i objęte jest ścisłym rezerwatem ( Torfowisko pod Zieleńcem") Gleby Przydatność rolnicza gleb na terenie gminy nie jest wysoka i zaliczyć je można raczej do gleb mało zasobnych lub ubogich, co odbija się na jakości tak siedlisk leśnych jak i warunkach uprawowych. Są to gleby górskie występujące jako: gleby brunatne wyługowane, brunatne kwaśne, rzadziej bielicowe, pochodzenia wietrzelinowego, gleby nizinne i wyżynne: bielicowe i brunatne, oraz gleby dolinne, do których zalicza się mady, mady górskie, gleby murszowe, glejowe i mułowotorfowe - pokryte piaskami i żwirami lodowcowymi i glinami zwałowymi. W zasięgu masywów górskich obejmujących całą zachodnią część obszaru dominują gliny stokowe wytworzone ze zwietrzelin utworów metamorficznych, których granicę wyznacza obszar Kotliny Kłodzkiej. Mady rzeczne pokrywają obniżenia rzek głównie Bystrzycy Dusznickiej ale również Kamiennego Potoku, Czerwonej Wody i ich większych dopływów. W części obszaru głównie pod lasami występują też gleby słabo wykształcone na zwietrzelinach 11

12 kamienisto-szkieletowych skał metamorficznych Pod względem rolniczej przydatności występuje kompleks zbożowy górski oraz owsiano-ziemniaczany i owsiano-pastewny. Klasy gruntów ornych na obszarze gminy przedstawią się następująco: Przybliżony udział klas gruntów na terenie gminy w % I II III a III b I V a IV b V VI VI z Razem % Z powyższej tabeli wynika, że na obszarze gminy występuje niezbyt duży odsetek gruntów ornych. Dodatkowo przeważają grunty klas niskich co sprawia, że w gminie panują raczej słabe warunki dla rozwoju dużych gospodarstw rolnych nastawionych na uprawę. Przybliżony udział klas użytków zielonych na terenie gminy w % I II III IV V VI razem % Z powyższej tabeli wynika, że na obszarze gminy występuje stosunkowo znaczny odsetek użytków zielonych, wśród których przeważają grunty klas niższych. Duża powierzchnia użytków zielonych daje dobre warunki dla hodowli bydła. 3.5Klimat Klimat charakterystyczny dla Sudetów Środkowych wyraża się charakterem przejściowym między morskim a kontynentalnym, rozkład temperatur ściśle zależy od wysokości terenu oraz ekspozycji stoków. Zima trwa średnio tygodni, okres wegetacyjny ok. 27 tygodni. Opady w kotlinach wynoszą l 000 mm, na grzbietach górskich ponad l 100 mm. Zlewnia Bystrzycy Dusznickiej położona jest w strefie klimatu górskiego Sudetów, dzielnicy Subregionu Kotliny Kłodzkiej. Specyficzny jest tu topoklimat kotlin śródgórskich, charakteryzujący się złagodzeniem ostrych cech klimatu górskiego. Występują tu łagodne zimy i mniej upalne lata niż na przedgórzu Sudeckim. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia T o C VII w Dusznikach 15,40 o C), zarazem obfitującym w największą ilość opadów. Najzimniejszym miesiącem w roku jest styczeń (średnia w Kłodzku - minus 3,20 o C). W styczniu notuje się największe opady śnieżne okresu zimowego. Liczba dni poniżej 0 o C wynosi 50 dni. Góry Stołowe charakteryzują się klimatem umiarkowanym wilgotnym i stanowią enklawę wśród obszarów z klimatem wilgotnym. Średnia wilgotność powietrza dla stacji Duszniki w okresach i wynosiła % prężności pary wodnej: 11,3 milibara. Warunki hydrologiczne zlewni uzależnione są od czynników klimatycznych: - wielkości zasilania meteorycznego (wszelkie formy opadów) - wielkości strat na parowanie i ewapotranspirację Istotnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie systemu hydrologicznego jest wododziałowe położenie. Fakt ten ma podstawowe znaczenie na zasoby odnawialne. Mogą one być odnawiane jedynie z opadów atmosferycznych. W rozkładzie opadu w ciągu roku wyraźnie przeważa zasilanie w okresie letnim (V-X) nad zasilaniem w okresie zimowym. Suma opadów w poszczególnych miesiącach letnich (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) często przekracza 100 mm. Najniższe sumy opadów notuje się w grudniu, styczniu i lutym, przy czym jest to w większości opad śnieżny, który w trakcie trwania ujemnych temperatur nie daje bezpośredniego zasilania wód podziemnych podłoża i wód powierzchniowych cieków. 12

13 Duże dysproporcje w opadach obserwuje się pomiędzy półroczami letnim i zimowym. Inną cechą opadów jest ich zróżnicowanie przestrzenne gdzie na stokach dowietrznych występują opady wyższe nawet o 200 mm w skali roku. Innym elementem są opady śnieżne, które mogą zatrzymywać się na obszarze zlewni kilka miesięcy (do kwietnia), następnie przy sprzyjających warunkach w wyniku powolnego topnienia odnawiają zasoby wodne wód podziemnych Tab. Średnie roczne temperatury powietrza na obszarze przylegającym do gminy Szczytna. Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok Duszniki Zdr. -3,1-3,6 0,3 5,0 10,2 14,0 15,7 14,8 11,2 7,0 2,3-0,3 6,1 Kłodzko -2,2-2,9 1,4 6,5 11,6 15,4 17,0 16,1 12,4 8,1 3,4 0,8 7,3 Kudowa Zdr. -2,6-3,0 1,2 6,2 11,3 15,2 16,7 15,6 11,8 7,4 3,0 0,3 6,9 20 Średnie roczne temperatury powietrza stacja Duszniki Zdr. -2,3-3,0 1,1 6,0 11,2 15,1 16,8 15,8 12,1 7,6 3,2 0,6 7, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tab. Sumy miesięczne (mm) opadów atmosferycznych ( ) Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok Duszniki Zdr Kudowa Zdr Polanica Zdr Duszniki Zdr. Kudowa Zdr. Polanica Zdr I III V VII IX XI Powyższy wykres ilustruje znacznie wyższe sumy opadów miesięcznych występujących na obszarze Obniżenia Dusznickiego w porównaniu ze stacjami bezpośrednio graniczącymi z obszarem gminy Parowanie terenowe Istotnym zagadnieniem jest również w bilansie wodnym wielkość parowania terenowego. Parowanie wg Atlasu Hydrologicznego Polski określone metodą Konstatinowa przeciętnie w ciągu roku wynosi mm, przy czym na półrocze letnie przypada mm a na zimowe 110 mm. Są to wartości średnie tak więc wartości rzeczywiste w zależności od stanu pogody w danym roku mogą się zmieniać w dużym zakresie. 13

14 3.5.2Wiatry Bardzo istotnym elementem klimatu, wpływającym na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest wiatr. Dominującym kierunkiem dla Szczytnej i okolic jest sektor zachodni (SWW, W, SSW), na który przypada ok. 36 % ogólnej sumy wiatrów. Na wiatry z kierunków zachodnich przypada od 17% do 20%. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi od 3 do 3,5 m/s. Bezwietrznych jest średnio 10 do 15% dni w roku. Tab. Częstość (%) kierunków wiatru i cisz w Dusznikach Zdr ( ) m-c N NE E SE S SW W NW C I 7,4 5,7 1,8 1,1 15,3 26,9 6,2 2,7 32,9 II 9,1 7,6 2,9 1,4 10,7 28,3 9,3 2,4 28,3 III 15,2 12,9 1,7 1,0 10,6 20,5 6,2 1,7 30,2 IV 13,0 8,1 1,2 1,5 9,9 24,5 6,0 3,1 32,7 V 15,3 10,1 1,3 0,8 8,8 19,6 6,6 1,8 35,7 VI 12,5 6,2 1,4 1,5 8,4 16,5 10,8 4,8 37,9 VII 8,7 4,7 1,3 0,8 7,0 21,7 11,3 2,5 42,0 VIII 5,3 2,7 1,3 0,9 7,4 23,7 11,1 3,9 43,7 IX 6,6 3,5 2,5 1,4 8,7 26,3 12,1 1,9 37,0 X 8,3 4,0 0,6 0,9 8,5 27,1 11,7 1,4 37,5 XI 9,2 6,6 2,0 0,9 9,4 24,6 9,2 1,3 36,8 XII 6,4 4,9 2,0 0,9 8,3 31,2 6,1 2,2 38,0 3.6Otoczenie terytorialne i powiązania z innymi ośrodkami Otoczenie terytorialne Gminy Szczytna istotnie wpływa na warunki jego funkcjonowania. Szczytna jest położona w południowej części województwa dolnośląskiego, w zachodniej części subregionu kłodzkiego. Od zachodu graniczy z miastem Duszniki Zdrój, gminą Lewin Kłodzki i na niewielkim odcinku z miastem Kudowa Zdrój, od północy z gminą Radków, od wschodu z gminą Kłodzko i miastem Polanicą Zdrój, od południa na krótkim odcinku z gminą Bystrzyca Kłodzka oraz z Republiką Czeską. Gmina Szczytna jest połączona dobrym układem komunikacyjnym (kolejowym i drogowym) z dużymi ośrodkami miejskimi przede wszystkim Kłodzkiem i Wrocławiem oraz sąsiednimi gminami poprzez sieć dróg lokalnych, co stwarza możliwości codziennego przemieszczania się ludności np. do szkół lub zakładów pracy położonych w miejscowościach sąsiednich. Miejscowości zwłaszcza w środkowej części gminy znajdują się w zasięgu stosunkowo dogodnych połączeń komunikacji międzymiastowej oraz drogowych i częściowo kolejowych. Wymienione wyżej ośrodki są stosunkowo łatwo osiągalne dobrą jak na warunki polskie siecią dróg, w tym niektóre z nich ponadregionalną drogą krajową nr 8 biegnącą z Wrocławia do Republiki Czeskiej poprzez drogowe przejście graniczne Kudowa Zdrój Słone. Transport kolejowy o charakterze lokalnym realizowany jest na przebiegającej symetrycznie przez gminę magistrali kolejowej II rzędu relacji Kłodzko Główne - Kudowa, przez co Szczytna posiada dobre i szybkie połączenia kolejowe ze wszystkimi liczącymi się ośrodkami miejskimi w kraju. Czynne są również w sąsiadujących gminach inne lokalne drogowe (Tłumaczów) i turystyczne przejścia graniczne (Cihalka, Czermna, Masarykova Chata, itp.). Poprzez układ dróg krajowych i linię kolejową PKP gmina Szczytna połączona jest dogodnie z sąsiednimi gminami, głównymi ośrodkami regionu jak Kłodzko, Nowa Ruda, Wałbrzych i stolicą całego makroregionu południowo - zachodniego Wrocławiem. 14

15 3.7Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy 3.7.1Formy użytkowania terenów Powierzchnia geodezyjna Gminy wynosi ha. Znaczny jest udział gruntów leśnych oraz zadrzewień i zakrzywień, ogółem obszary leśne stanowią aż 62.7 %, następny duży udział w zagospodarowaniu przestrzennym gminy mają użytki rolne ok. 32,2 %. Pozostałe obszary zajmują tereny zurbanizowane (m. Szczytna) drogi, obiekty infrastrukturalne. Zagospodarowanie przestrzenne gminy implikuje jej budowa morfologiczna. Lasy, które stanowią olbrzymi, jak na warunki krajowe, odsetek przestrzeni gminy zajmują rozległe górskie partie pasm gór Bystrzyckich i Stołowych. Kierunki użytkowania gruntów w Szczytnej szczegółowo przedstawia tabela. Tab. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych (ogółem w ha, wg SP w Kłodzku ). Wyszczególnienie Powierzchnia Razem Grunty orne Użytki rolne Sady Łąki Pastwiska Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty i nieużytki W hektarach Województwo Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Wykres. Struktura użytkowania gruntów w gminie Szczytna Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych (ogółem w ha). 32,21% 62,70% 5,09% Użytki rolne Pozostałe grunty i nieużytki lasy Po za tym Szczytna charakteryzuje się nieznacznym udziałem terenów zainwestowanych w ogólnej powierzchni Gminy. Grunty zabudowane, zurbanizowane i nieużytki stanowią 5 % powierzchni. Do najbardziej zainwestowanych jednostek należą największe miejscowości: Szczytna, w dużo mniejszym stopniu Wolany i Niwa. Miejscowości te należą również do najgęściej zaludnionych z pewną ilością usług i drobną wytwórczością. Tereny wytwórcze koncentrują się więc głównie w centralnym ośrodku regionu - mieście Szczytna. 15

16 W strukturze użytkowania terenów stosunkowo znaczącą pozycję zajmują tereny komunikacyjne około 3,2 % - głównie ze względu na tereny zajęte przez drogi i linię kolejową. Większość terenów niezainwestowanych koncentruje się na obszarach chronionych gminy, głównie PNGS i wysokich partii górskich. Użytki rolne zajmują ok. 32,2 %, w tym grunty orne stanowią 48.7 %, duży odsetek stanowią łąki 28,5 % i pastwiska 22,4 %, niewiele jest natomiast sadów ok. 0,3 % powierzchni. Wody powierzchniowe płynące i stojące, głównie Bystrzyca Dusznicka i jej dopływy zajmują ok. 0,2 %. Wykres. Struktura użytkowania gruntów rolnych Użytkowanie gruntów rolnych 48,74% 0,31% 22,41% 28,53% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Struktura użytkowania gruntów w gminie jest zdecydowanie odmienna do struktury ich użytkowania w całym województwie. Zauważyć można znacznie wyższy odsetek gruntów leśnych, znacznie wyższy jest odsetek gruntów pod łąkami i pastwiskami, niższy jest natomiast odsetek gruntów ornych, zainwestowanych jak i nieużytków. Tabela pośrednio uwidacznia wybitne turystyczne i krajoznawcze walory gminy. Wykorzystanie rolnicze gleb wskazuje, iż zdecydowanie priorytetowym kierunkiem powinna być hodowla przeważnie bydła i owiec na co wskazuje odsetek powierzchni pastwisk - 8,9 % i łąk - 7 %. Te zasoby środowiska przyrodniczego były trwałą podstawą rozwoju w przeszłości funkcji rolniczej obszaru oraz stwarzają możliwości znaczącej roli tej funkcji w perspektywie. W przeszłości głównym użytkownikiem areału były państwowe gospodarstwa rolne, reprezentowane przez Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Szczytnej, spółdzielnie produkcyjne w Słoszowie, Niwie i Szczytnej. W gminie działały też 373 indywidualne gospodarstwa rolne. Obecną strukturę gospodarstw rolnych przedstawia tabela. Grupa obszarowa wg ilości ha Liczba gospodarstw Ogółem ha ha ha i więcej 11 16

17 3.8 Uwarunkowania demograficzne Dla całego środowiska naturalnego istotnym jest, jak kształtuje się sytuacja demograficzna na danym terenie. Ogólna ilość mieszkańców gminy, sytuacja gospodarcza i jej koniunktura, ilość podmiotów gospodarczych, zamożność mieszkańców itd. ma wpływ na pośrednią i bezpośrednią ilość wytwarzanych w danej społeczności odpadów, ilości generowanych ścieków czy obciążeń dotyczących powietrza atmosferycznego. Wg informacji z urzędu miasta i gminy Szczytna gminę zamieszkuje 7616 osób ( r.). Dla scharakteryzowania sytuacji demograficznej w gminie na tle powiatu i województwa posłużono się dostępnymi danymi zawartymi w roczniku statystycznym z 2003 roku (dane dotyczące gminy Szczytna uzyskane z UMiG nie pokrywają się z danymi Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego). Tabela. Ludność (WUS 2003) Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 km 2 Kobiety na 100 mężczyzn Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Województwo ,6 108,1 56,9 Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Gęstość zaludnienia w gminie jest wyższa niż przeciętna na obszarach wiejskich i jest znacznie niższa od średniej ogólnokrajowej. Przeciętna ogólnokrajowa wynosi ok. 123 osoby na 1 km 2 powierzchni kraju, natomiast w gminie Szczytna wynosi 55 M/km 2. Jest to jedna z najniższych gęstości zaludnienia w całym województwie dolnośląskim, trzykrotnie niższa od średniej wojewódzkiej. Gęstość zaludnienia gmin przyległych różni się znacząco gdyż są to gminy o charterze miejskim. Pozostałe parametry charakterystyczne odpowiadają średniej w powiecie jak i województwie. Największą miejscowością gminy jest oczywiście miasto Szczytna (ok osób wg WUS) leżąca w centralnej części gminy, następnie wsie Wolany powyżej 500 mieszkańców, mieszkańców posiadają wsie Łężyce i Niwa, mieszkańców ma tylko 1 wieś. Pozostałe wsie to małe jednostki osadnicze liczące poniżej 200 mieszkańców, z tego 1 poniżej 20 mieszkańców. Tabela. Struktura ludności w przedziałach wiekowych na tle województwa i powiatu (WUS 2003) Wyszczególnienie Ogółem Przedprodukcyjny Razem Produkcyjny Poprodukcyjny Województwo Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Struktura ludnościowa w gminie różni się od struktury całego powiatu jak i województwa w niewielkim zakresie. Dość znaczne różnice można zauważyć w odsetku osób w wieku poprodukcyjnym gdzie udział tej kategorii 17

18 wiekowej jest niższy o ok. 1,5 % od średniej wojewódzkiej i niższy niemal o 2,5 % od średniej w powiecie. Korzystna jest również relacja liczby kobiet do liczby mężczyzn znacznie różniąca się od średniej wojewódzkiej i krajowej. Gęstość zaludnienia (średnia) jest dużo niższa niż średnia w województwie i również nieco niższa od średniej dla terenów wiejskich. Udział ludności w wieku produkcyjnym jest równy przeciętnej w województwie i nieco niższy niż w powiecie. Tabela. Migracje ludności (wg WUS 2003) Napływ Odpływ Saldo migracji Wyszczególnienie Razem Z miast Ze wsi Z zagranicy Razem Z miast Ze wsi Z zagranicy Ogółem Na 1000 ludności Województwo ,7 Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Migracje ludności przedstawiają się podobnie na tle całego województwa i powiatu, choć powiat ma tu mniej korzystnie relacje. Gmina ma niewielkie, ale ujemne saldo migracji, co nie pozwala wyciągać jakiś ogólniejszych wniosków. Ogólnie można stwierdzić, że gmina nie jest objęta szczególnymi migracjami a trwałość zasiedlenia pozostaje na niezmienionym poziomie. W zasadzie saldo migracji jest niższe, w porównaniu z powiatem ale wyższe od reszty województwa, świadczy to o względnie korzystnym postrzeganiu gminy Szczytna jako miejsca zamieszkania względem innych miejscowości w powiecie. Migracja ujemna jest niekorzystna, ponieważ z reguły większość osób migrujących na stałe z Gminy to osoby z wyższym i średnim wykształceniem lub zdobywające to wykształcenie Tabela. Ruch naturalny ludności (wg WUS 2003) Wyszczególnienie Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny W liczbach bezwzględnych Na 1000 ludności Województwo ,7 8,4 9,5-1,1 Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Gmina charakteryzuje się, ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym (nieznacznym) saldem migracji. Przyrost naturalny jest stale ujemny co jest zjawiskiem ogólnopolskim z demograficznego punktu widzenia niekorzystnym. W ciągu dekady może ubyć ok. 200 osób co odpowiada wielkościowo przeciętnej wsi w gminie. Jest to zjawisko niekorzystne mogące mieć poważny wpływ na rozwój całego miasta i gminy, niemniej jednak jest to zależne od kondycji całego społeczeństwa. Według prognoz demograficznych regres będzie się pogłębiał w najbliższych 20 latach, zjawiska wyludniania się gmin będą więc się nasilać. Dla odwrócenia lub zahamowania tej tendencji potrzebny jest korzystny wizerunek gminy, który będzie przyciągał nowych mieszkańców. 18

19 3.9Uwarunkowania infrastrukturalne Uwarunkowania infrastrukturalne stanowią często o sposobie i standardzie życia. Podział ludności na miejską i wiejską wymusza m.in. sposoby ogrzewania mieszkań i indywidualnych gospodarstw. Taki układ decyduje też (oprócz uwarunkowań geograficznych związanych z dostępnością do wszystkich terenów zamieszkałych czy terenów przez, które prowadzone będą infrastrukturalne inwestycje liniowe) o sposobach rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki ściekowej czy wodnej. Miasto to także nastawienie na większą konsumpcję, czyli powstanie większej ilości odpadów oraz ich inna morfologia. Warunki ogólnie nazywane cywilizacyjnymi, czyli dostęp do gazu, energii elektrycznej, sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej składają się na szereg czynników warunkujących generowanie źródeł problemów w środowisku z jednej strony, a z drugiej przy pomocy tych samych mediów, pozwalają rozwiązywać problemy w sposób bardziej zorganizowany i bezpieczniejszy dla środowiska naturalnego. Dla prób uchwycenia tego rodzaju wskaźników ważnych w analizie zagadnienia, zebrano w tabelach charakterystyczne liczby dotyczące tych zagadnień. Tabela. Wodociągi i kanalizacja (wg WUS 2003) Wyszczególnienie Sieć w km Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych Wodociągowej Kanalizacji Wodociągowej Kanalizacji Woda dostarczona gospodarstwom domowym Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną Województwo 12333,9 5573, Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Wodociągi: Liczba mieszkańców korzystających z wodociągu 5895 osoby co daje wskaźnik 76,63 % Długość sieci wodociągowej 66 km Ilość ujęć wody 8 Zużycie wody m 3 /rok Q śr = 1562,2 m 3 /d Q maks = 2213,0 m 3 /d przy maksimum godzinowym Q maksh =145,9 m 3 /h; Wydajność ujęć 1850 m 3 /d (bez ujęcia przy ul. Zacisze - Qd = 1850 m 3 /d) Średnie zużycie na mieszkańca 31,0 m 3 /rok Struktura zużycia wody: - gospodarstwa domowe m 3 /rok 76,78 % - przemysł m 3 /rok 5,69 % - inne m 3 /rok 17,63 % Stopień zwodociągowania miasto - 90 % wieś 43 % Kanalizacja: Długość sieci kanalizacyjnej 20,5 km Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej 0,0 km Liczba oczyszczalni ścieków 0 (ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Polanicy) 19

20 Udział gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych podłączonych do sieci - 35 % Wydajność oczyszczalni: - Polanica m 3 /d Tabela. Ludność korzystająca z energii elektrycznej i gazowej (wg WUS 2003). Wyszczególnienie Sieć rozdzielcza Gaz Energia elektryczna Połączenia Odbiorcy Zużycie w dam 3 Odbiorcy Zużycie w prowadzące MW do budynków mieszkalnych Województwo Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Niezbyt wysoki procent ludności korzystającej z gazu ziemnego do celów grzewczych na terenach o walorach wybitnie ekologicznych będzie decydował o dalszej konieczności rozwoju sieci przesyłowej gazu na obszarze gminy. Dotyczy to głównie samej Szczytnej oraz miejscowości Wolany, Złotno Uwarunkowania gospodarcze Każde przedsięwzięcie inwestycyjne wymaga znacznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcia, które trzeba realizować w ochronie środowiska również ich wymagają, a jednocześnie nie jest dla nich widoczny efekt zwrotu, jak przy każdym przedsięwzięciu tzw. końca rury. Nie sposób realizować te przedsięwzięcia bez swoich środków finansowych, które w większości przypadków muszą stanowić wkład własny przy poszukiwaniu pieniędzy z różnych źródeł finansowania. Poniżej, w tabelach, przedstawiono sytuację, w jakiej znajduje się samorząd gminy. Korzystając z danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego uwidoczniono dochody i wydatki budżetu powiatu, dochody i wydatki budżetów gmin oraz zarejestrowane podmioty gospodarcze wg REGON w gminie i powiecie kłodzkim. Zasobność tych budżetów oraz ilość podmiotów gospodarczych prowadzących działalność, ich wielkość, a tym samym możliwość generowania nowych miejsc pracy, będzie decydowała o zasobności kieszeni podatnika indywidualnego. Ta z kolei ma bardzo duży wpływ na możliwość przeprowadzania reform społecznych mających na celu przeniesienie kosztów, np. zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków czy gospodarki odpadami, na jego faktycznego wytwórcę. Można, bowiem z dużą dozą prawdopodobieństwa, stwierdzić, że w obecnej sytuacji gospodarczej największym wytwórcą obciążeń dla środowiska nie jest anonimowe miasto czy powiat, ale każdy członek społeczności i to on w swojej działalności nie tylko w zakładzie pracy, ale też w swoim gospodarstwie domowym przysparza środowisku najwięcej problemów i obciążeń. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z preferencjami związanymi z podatkami lokalnymi daje większą szansę na osiągnięcie przychodów, które można przeznaczyć na rozwiązywanie problemów środowiska naturalnego. Jak w poprzednich przypadkach poniżej zebrano dane mające odzwierciedlić potencjalne rozwiązywanie problemów finansowych przy poszukiwaniu środków na realizację Planu i Programu. Tabela. Dochody budżetu gminy na tle województwa i powiatu (wg WUS 2003) 20

21 Wyszczególnienie Ogółem W tym Razem Dochody własne W tym podatek Od Dochodowy nieruchomości od osób Subwencje ogólne Dotacje z budżetu państwa Ogółem na 1 mieszkańca w zł fizycznych W tysiącach złotych Województwo , , , , , ,6 1719,94 Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca są znacznie niższe od dochodów gmin na obszarze całego powiatu kłodzkiego i raczej niskie jak na gminy o stosunkowo dużym centralnym ośrodku administracyjno-usługowo-przemysłowym. Dochody te są też sporo niższe od dochodów uzyskiwanych przeciętnie w gminach województwa dolnośląskiego. Powoduje to, że ogólne dochody gminy są również stosunkowo niskie natomiast potrzeby w zakresie inwestycji infrastrukturalnych są duże. Tabela. Wydatki budżetowe (wg WUS 2003) Wyszczególnienie Ogółem W tym Dotacje Świadczenia na rzec osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Razem W tysiącach złotych W tym wynagrodzenia Wydatki majątkowe Razem W tym inwestycje Województwo , , , , , , ,1 Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Tabela. Wydatki budżetów gmin według działów (wg WUS 2003) Wyszczególnienie Ogółem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa W tym Oświata i wychowanie W tysiącach złotych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zdrowia i opieka społeczna Ogółem na 1 mieszkańca w zł Województwo , , , , , ,1 1817,93 Powiat Kłodzko Miasto i gmina Szczytna Tabela. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w KRUPGN REGON (wg WUS 2003) Wyszczególnienie Ogółem Przemysł Budownictwo Handel i Naprawy W tym Transport, gospodarka magazynowa i łączność Obsługa nieruchomości i firm, nauka Ochrona zdrowia i opieka społeczna Województwo Powiat Kłodzko

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 marca 2006 r. Nr 37 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: 782 - Nr XXVIII/193/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów UWARUNKOWANIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów ul. Kaczkowskiego 6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Skrzyszów z dnia....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 PROGRAM Załącznik do uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2015r. OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2022 AKTUALIZACJA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA WARSZAWA Nazwa opracowania: Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. dla Gminy Stryszawa na lata 2015-2030

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. dla Gminy Stryszawa na lata 2015-2030 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stryszawa na lata 2015-2030 Zespół autorski: mgr inż. Alina Baca mgr inż. Piotr Baca mgr inż. Tomasz Sumera

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO G M I N Y K O W AR Y Wrocław Mannheim Drezno 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Kolonowskie 2013 AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLONOWSKIE ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 2012 r. 2 1. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1. Cel zakres pracy, powiązanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na GMINA KALISZ POMORSKI Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrocław Kalisz Pomorski 2014 1 Spis treści WSTĘP... 4 I. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

BIELSKO BIAŁA, LISTOPAD 2003 ROK

BIELSKO BIAŁA, LISTOPAD 2003 ROK TYTUŁ OPRACOWANIA: PRORAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MINY LIPOWA Wersja ostateczna ZLECENIODAWCA: WYKONAWCA: URZĄD MINY LIPOWA BESKIDZKI FUNDUSZ EKOROZWOJU BIELSKO BIAŁA, LISTOPAD 2003 ROK Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PABIANICKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 Pabianice, wrzesień 2012 rok SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 1 1.1

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 AKTUALIZACJA Żórawina r. 1 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo