PRO-CONSULTING sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRO-CONSULTING sp. z o.o."

Transkrypt

1 PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt budowlany Adres inwestycji: Gliwice ul. Grażyny dz. nr 188, 872 Inwestor: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach ul. Chorzowska 50A Gliwice Projektanci: Branża drogowa mgr inż. Dominika Woźniak Branża wod-kan mgr inż. Adrian Fröhlich Gliwice, marzec Gliwice, ul. ŁuŜycka 16, tel/fax , ,www.pro-consulting.net.pl, KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy ,00 PLN, NIP , REGON: ING Bank Śląski S.A. III o./gliwice

2 SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO- CZĘŚĆ DROGOWA 6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO- ODWODNIENIE ZJAZDU 7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA II ZAŁĄCZNIKI 1. Wypis z ewidencji gruntów 2. Upoważnienie 3. Kserokopia KRS nr Decyzja nr ZDM /381/11/PC z dn r. 5. Decyzja nr ZDM /264/11/PC z dn r. 6. Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia sieci teletechnicznej, pismo nr TOTSSAU.CD /11 z dnia r 7. Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych, pismo nr VNSP/NGL/BSZ/G/S11/068937/2011 z dnia Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia gazociągu, pismo znak: Z /11 z dnia r 9. Warunki techniczne odprowadzenia wody opadowej, pismo znak PU-70344/210/11 z dnia r 10. Uzgodnienie dokumentacji- odwodnienie zjazdu, pismo znak: PU z dnia r 11. Pismo Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znak OGP-SWI TTWN/1258 z dnia r 12. Oświadczenia projektantów branży drogowej i wod-kan 13. Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe Kserokopie uprawnień projektowych Kserokopie przynależności do izby III. RYSUNKI 1 ORIENTACJA Skala 1: PLAN ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 3 PLAN SYTUACYJNY DRÓG skala 1:100 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:50 5 PLAN SYTUACYJNY ODWODNIENIE ZJAZDU skala 1:500 6 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ skala 1:100/500 7 WYKOP - 2

3 1. DANE OGÓLNE 1.1 Nazwa i lokalizacja inwestycji Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb Kolej). Projektowany zjazd i jego odwodnienie zlokalizowane będzie w Gliwicach przy ul. Grażyny na działce nr 188 i 872 (działka drogowa). 1.2 Inwestor Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach ul. Chorzowska 50A Gliwice. 1.3 Podstawa opracowania zlecenie i wytyczne Inwestora mapa do celów projektowych w skali 1:500 uzyskane decyzje i uzgodnienia wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz.U. nr 140 poz. 906) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126 poz. 839) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu z drogi niepublicznej ul. Grażyny w Gliwicach na działkę o numerze ew. 188 wraz z odwodnieniem, na której znajduje się budynek Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach. 3. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje: część opisową część rysunkową 3

4 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gliwice, powiat Gliwice, obręb ewidencyjny Kolej, działki ewidencyjne 872,188. Droga ul. Grażyny z której wykonany będzie zjazd posiada jezdnię o szerokości 6,0m i nawierzchnię z betonu asfaltowego. Jezdnia posiada krawężniki, odwodnienie odbywa się poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych. Wzdłuż jezdni biegnie chodnik o szerokości 2,0m. Chodnik od strony działki inwestora ograniczony jest murkiem na którym znajduje się ogrodzenie. Za ogrodzeniem, w miejscu planowanego zjazdu aktualnie występuje teren utwardzony z trylinki. 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO- CZĘŚĆ DROGOWA Projektowany zjazd z drogi niepublicznej wykonany będzie pod kątem prostym. Szerokość zjazdu wynosić będzie 3,50m i będzie ona mniejsza niż szerokość drogi do której będzie włączony (6,0m). Rozgraniczenie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze oraz kostki betonowej na zjeździe zaprojektowano za pomocą krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22cm, ułożonego na ławie betonowej z oporem. Krawężnik będzie wystawał 2cm ponad istniejącą nawierzchnie asfaltową. Na połączeniu chodnika ze zjazdem zaprojektowano łagodne obniżenie nie powodujące utrudnienia i zagrożenia dla pieszych. Pochylenie podłużne zjazdu na długości 7m będzie wynosiło 5% w kierunku ul. Grażyny, na dalszym odcinku zostanie dopasowane do istniejącego terenu, jednak nie będzie ono większe niż 6,5%. Pochylenie poprzeczne zjazdu na styku z ul. Grażyny zostanie dostosowane do rzędnych wysokościowych na drodze. Wzdłuż krawędzi chodnika istnieje ogrodzenie, w miejscu projektowanego zjazdu zostanie ono rozebrane na szerokość ok. 6,0m. W związku z kolizją zjazdu z istniejącym fundamentem, zostanie on ścięty na szerokości 0,50m. W odległości 2,0m od krawędzi jezdni ulicy (za chodnikiem) zaprojektowano odwodnienie liniowe w celu uniknięcia napływu wód deszczowych na ulicę Grażyny. Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiają rysunki nr 2 i 3. 4

5 Konstrukcja nawierzchni zjazdu Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z następujących warstw: - Kostka betonowa -kolor czerwony 8 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0 31,5mm stabilizowanego mechanicznie 20cm - Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0 63mm stabilizowanego mechanicznie 20cm Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rys. nr 4. Razem: 51 cm 6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO- ODWODNIENIE ZJAZDU Projektowane odwodnienie zjazdu będzie zawierać odwodnienie liniowe i połączone zostanie przewodem PVC-U DZ110 SDR34 SN8 Lite do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. Odwodnienie zjazdu będzie wykonane w całości na działce Inwestora t.j. na działce r 188. Po zakończeniu wszystkich prac ziemnych ulice, chodniki przez które prowadzone jest przyłącze należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy uzbrojenia terenu: Wyszczególnienie Przyłącze grawitacyjne deszczowe PVC-U DZ110 SDR34 SN8 Lite Odwodnienie liniowe dł. 3,5 m ACO DRAIN Multiline V 100 ze skrzynką przyłączeniową głęboką z rusztem o nośności D400 Razem 2,34 m 1 kpl 6.1 Odwodnienie zjazdu W ramach inwestycji na rozpatrywanym terenie zaprojektowano odwonienie liniowe ACO DRAIN Multiline V 100 ze skrzynką przyłączeniową głęboką z rusztem o nośności D400. Odwodnienie liniowe będzie połączone z istniejącą studzienką przewodem kanalizacyjnym PVC-U DZ110 SDR34 SN8 Lite. Istniejące studzienki kanalizacyjne na terenie projektowanego zjazdu należy dopasować wysokościowo do rzędnych wysokościowych projektowanego zjazdu. 6.2 Obliczenie ilości wód opadowych Obliczenie zlewni projektowanego zjazdu: Powierzchnie utwardzone (współczynnik spływu 0,9) chodniki i drogi brukowe (odwodnienie w teren)- 0,0035 ha z 0,9 = 0,00315 q=0,00315 x 150 = 0,47 l/s. 5

6 6.3 Roboty ziemne Przy głębokościach do 3 m wykopy muszą być umocnione wypraskami ażurowymi, a powyżej 3 m wypraskami pełnymi. Podsypkę i obsypkę należy wykonać z piasku, zasypkę z gruntów rodzimych pod terenem zielonym dodatkowo humus wg projektu zieleni. Wysokość podsypki wynosi 0,20 m, obsypki 0,30 m. W rejonie robót kanalizacyjnych może wystąpić woda gruntowa w tej sytuacji przewidziano pompowanie wody bezpośrednio z wykopów. Do odwodnienia zastosować przenośną pompę zatapialną do pracy w ciężkich warunkach o wydajności q = 1-15 l/s i wysokości podnoszenia H 10 m sł. wody. Na czas realizacji robót budowlanych teren należy oznakować i zabezpieczyć. 6.4 Warunki techniczne wykonywania kanałów i rurociągów Wykopy liniowe o głębokości H<3,0 m w wykonać jako wąskoprzestrzenne, obustronnie zabezpieczone wypraskami stalowymi ażurowymi, a wykopy o gł. H>3,0 m zabezpieczyć wypraskami stalowymi pełnymi, W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem oraz przy zbliżeniach z elementami zagospodarowania terenu np. ogrodzeniem należy wykopy wykonywać ręcznie, natomiast na pozostałych odcinkach stosować sprzęt mechaniczny. Rury należy układać zgodnie z zaleceniami producenta, standardowo na podsypce piaskowej o grubości 0,20 m i obsypce 30 cm Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie z zaleceniami użytkownika danej sieci, Wykopy odwadniać, w zależności od potrzeb lokalnych. Zastosować rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC (SDR 34, SN8) lite z wydłużonym kielichem, Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia, Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie, Roboty ziemne przy budowie kanalizacji należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami: PN-B Roboty podziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, BN-83/ Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, PN-92/B Wodociągi. Przewody zewnętrzne, wymagania i badania, PN-92/B Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze, 6

7 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych: Budowę proj. kanałów należy zacząć wykonywać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spływu medium i spadku kanału, Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiary sprawdzające dla studni istniejącej, do której następuje włączenie oraz przekopy kontrolne w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem dla ewentualnego skorygowania głębokości proj. sieci, a prace prowadzić pod nadzorem inwestora i użytkownikami urządzeń podziemnych, - Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach sanitarnych, Przewodów z tworzyw sztucznych przy temperaturze poniżej 0 C nie należy montować w wykopie z uwagi na zmniejszenie ciągliwości materiału oraz trudności z właściwym zagęszczaniem podłoża i obsypki, Przy układaniu należy zwrócić uwagę na jakość rur, nie mogą być zdeformowane i uszkodzone oraz powinny leżeć całą płaszczyzną na podsypce, Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej rury kanalizacyjne z PVC łączone są na kielich i uszczelkę gumową, Połączenie wykonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do kielicha drugiej. Wewnątrz kielicha, we wgłębieniu na całym obwodzie znajduje się pierścień uszczelniający, Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem jego właścicieli po uprzednim przeszkoleniu. Natomiast skrzyżowania kabli telekomunikacyjnych z projektowaną kanalizacją należy zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z projektem, Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć geodezyjne znaki osnowy państwowej, Na czas realizacji robót budowlanych teren należy oznakować i zabezpieczyć. 6.5 Odbiory i sprawdzenia - Odbiory robót ziemnych należy wykonać zgodnie z normą BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze wraz z PN-68/B Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, Odbiory techniczne przewodów należy wykonać zgodnie z z normą PN-EN 1610; Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, Przed przystąpieniem do właściwych robot montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlegają: wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie kabli i przewodów napotkanych w obrębie wykopu, 7

8 umocnienie wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału, Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735, W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe, Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego polegającego na: sprawdzeniu protokołów z odbioru częściowego i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, sprawdzeniu protokołów z prób szczelności, w szczególności sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia, sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów. Odbiory: częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami, Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia, Zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych przy budowie nowych sieci kanalizacyjnych, jak również przy przebudowie starych kolektorów na nowe -występuje: przy pracy w studzienkach rewizyjnych na czynnych kolektorach, którymi płyną ścieki, przy pracy w wykopach otwartych oraz nad nimi. 7 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W związku tym, iż pod chodnikiem po zachodniej stronie ul. Grażyny biegnie sieć gazowa, kabel elektryczny oraz teletechniczny po wykonaniu planowanego zjazdu na drogę gminną znajdą się one pod jego nawierzchnią, przewidziano zabezpieczenie istniejących sieci wg otrzymanych warunków: - istniejący gaz zgodnie z pismem Z /11 z dnia r - istniejący kabel teletechniczny zgodnie z pismem TOTSSAU.CD /11 z dnia r - istniejące kable energetyczne zgodnie z pismem VNSP/NGL/BSZ/G/S11/068937/2011 z 8

9 dnia r W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy, przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne celem ich dokładnego zlokalizowania. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć w sposób następujący: - kable telekomunikacyjne Przy przebiegu równoległym z istniejącymi urządzeniami przyłączy teletechnicznych projektowany kanał sanitarny oraz deszczowy zostanie ułożony w odległości min. 0,8 m. Przy braku możliwości zachowania minimalnej odległości zostanie zastosowana rura ochronna również w przebiegu równoległym. W punktach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną kanalizacją urządzenia teletechniczne podziemne w razie potrzeby zostaną zabezpieczone za pomocą rur ochronnych dwudzielnych typu AROT 120 PS. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej zostanie wykonane metodą bezprzerwową zgodnie z normą ZN-96 TP S.A Zostaną zachowane bezpieczne odległości pionowe w punktach skrzyżowań urządzeń przyłączy teletechnicznych z projektowaną kanalizacją. 8 UWAGI OGÓLNE W celu precyzyjnego określenia parametrów technicznych i technologicznych zaproponowanych rozwiązań projektowych, w projekcie określono konkretne technologie i materiały budowlane. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych materiałów, urządzeń i technologii, pod warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych i jakościowych jak wskazane w dokumentacji. Zmiany pociągające za sobą konieczność dokonania korekt rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej. Ewentualne zmiany wprowadzane przez Wykonawcę niezgodne ze standardami przyjętymi w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. Opis sporządzili: Mgr inż. Dominika Woźniak Mgr inż. Adrian Fröhlich 9

10

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom PROJEKT ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Stan istniejący 4. Stan projektowany 4.1. Stan prawny 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 5. Sieć wodociągowa 5.1.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, 32-830 Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / 6 790 188; 600 654 123 REGON: 850354599 NIP: 873-133-03-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo