Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego"

Transkrypt

1 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego

2 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 2 Niniejszy materiał powstał jako rezultat projektu: MROCZNA STRONA GRANICY skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach województwa podkarpackiego graniczących z Ukrainą Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa Priorytetu: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Numer i nazwa Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Numer i nazwa Poddziałania: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Nr projektu: WND-POKL /08 Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona projektu: Realizator projektu: BD Center Paweł Walawender Zaczernie, Miłocin229 tel./fax (017) , tel. (017) Internet: Kierownik projektu: dr Paweł Walawender

3 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 3 SPIS TREŚCI WSTĘP RUCH GRANICZNY NIELEGALNE MIGRACJE PRZEMYT ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ TRANSGRANICZNA SPIS ILUSTRACJI... 20

4 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 4 WSTĘP Wyrazistymi elementami w krystalizującej się obecnie nowej Europie są dwa podstawowe nurty polityczne, z których pierwszy poszerza, pogłębia i doskonali procesy integracyjne paostw, a drugi dokonuje jej rozwarstwienia poprzez regionalizację i współpracę transgraniczną. W nurcie pierwszym, tak charakterystycznym dla Unii Europejskiej, obserwuje się podejmowanie wspólnych decyzji ekonomiczno-politycznych np. w odniesieniu do polityki walutowej, handlowej czy też rolnej, co jest odbierane jako osłabianie władz paostwowych. Natomiast w drugim nurcie, poprzez wzrost współpracy gospodarczej i społeczno-kulturalnej w regionach i obszarach transgranicznych, wzrasta znaczenie władz regionalnych w zakresie gospodarki, kultury i oświaty, a także bezpieczeostwa i porządku publicznego. Zjawisko to w pewnych gremiach społeczeostwa budzi niepokój przed atomizacją i zanikiem paostwowości w Europie, a w innych wzbudza nadzieję, że decentralizacja i wzrost znaczenia regionów przybliży obywateli do procesów podejmowania decyzji gospodarczych i politycznych oraz zwiększy efektywnośd ich kontroli nad aparatem władzy. Idea autonomii lokalnej znalazła się w systemie prawa międzynarodowego po sporządzonej w Madrycie 21 maja 1980 r. Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy między wspólnotami i władzami terytorialnymi oraz Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 r. Według Konwencji Ramowej za współpracę transgraniczną uważa się każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie porozumieo i przyjęcie uzgodnieo koniecznych do realizacji takich zamierzeo, w tym pomiędzy rządami. Uzgodnienia dotyczące współpracy Polski ze wszystkimi krajami ościennymi, zostały zawarte w odpowiednich kontraktach jak np. w Traktacie między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy 18 maja 1992 r. Opierając się na postanowieniach ww. traktatów oraz Konwencji Madryckiej, Polska 24 maja 1993 r. zawarła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy transgranicznej, które weszło w życie 27 października 1993 r. W tak kształtującej się obecnie rzeczywistości polityczno-gospodarczej Europy zjawiskiem zupełnie normalnym stała się wielopłaszczyznowa współpraca pomiędzy osobami z wybranych obszarów graniczących ze sobą paostw. Statystycy przyjmują, że obszar przygraniczny obejmuje pas terytorialny do 100 km od granicy, a ekonomiści i socjolodzy, że sięga on w głąb kraju tak głęboko jak daleko docierają wzajemne wpływy kulturowe, społeczne oraz ekonomiczne sąsiadów. W praktyce przyjmuje się, że rejon transgraniczny (euroregion) składa się z jednostek administracyjnych danego kraju leżących na jego peryferiach i przylegających do wspólnej granicy z historycznie ukształtowanymi

5 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 5 odrębnościami etniczno-kulturowymi, językowymi czy też religijnymi. Granica dla tych regionów stanowi szansę jak też barierę dla gospodarczego, społecznego i kulturowego ich rozwoju. Z problemem tym wiąże się pojęcie przenikliwości granicy jako bariery przestrzennej z jej techniczną infrastrukturą oraz pojęcie otwartości rozumianej w szerokim sensie, uwzględniającym aktualną politykę zagraniczną sąsiednich paostw, warunki do wspólnych inwestycji gospodarczych oraz wzajemną otwartośd na różne formy współpracy społeczności z obszarów przygranicznych. Prowadzone badania w ramach projektu Mroczna strona granicy mają na celu wykazanie, że po akcesji Polski do Unii Europejskiej do swoistych zjawisk występujących w regionach przygranicznych Podkarpacia znajdujących się przy polsko-ukraioskiej granicy nadal konieczne jest ich systemowe, uzasadniane ekonometrycznie i ciągłe monitorowanie oraz prognozowanie w krótkich i długich horyzontach czasowych. W procesie tym z uwagi na fakt, że wschodnia granica Polski jest zewnętrzną granicą UE należy uwzględnid wszelkie aspekty wynikające ze współpracy transgranicznej Polski i pozostałych paostw europejskich z Ukrainą.

6 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str RUCH GRANICZNY Odcinek granicy Unii Europejskiej z Ukrainą leżący w Polsce ma długośd 526,3 km. Częśd podkarpacką długości 236,2 km uszczelnia Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej (BOSG), a pozostały jest ochraniany przez Nadbużaoski Oddział Straży Granicznej. W województwie podkarpackim drogowe przejścia graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą chronione przez BOSG znajdują się w Korczowej, Krościenku i Medyce, a kolejowe też w Krościenku oraz Przemyślu i Werchracie. Dane statystyczne przytaczane w raporcie dotyczą tylko tych sześciu przejśd, pominięto dane z lotniczych przejśd w Jasionce k. Rzeszowa oraz w Mielcu, gdzie ruch międzynarodowy skierowany jest głównie na zachód Europy. Tabela 1 Ruch paszportowy Przejścia graniczne ruch paszportowy 2009r. 2008r. % RAZEM ,4% Korczowa ,1% Werchrata Medyka ,7% Przemyśl ,5% Krościenko /droga/ ,2% Krościenko /kolej/ ,6% razem na odcinku wschodnim ,0% Rzeszów ,5% Mielec ,1% razem lotnicze ,5% Polacy ,7% Cudzoziemcy ,0%

7 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 7 Tabela 2 Ruch graniczny ogółem Przejścia graniczne ogółem 2009r. 2008r. % RAZEM ,4% Korczowa ,3% Werchrata ,6% Medyka ,5% Przemyśl ,1% Krościenko /droga/ ,5% Krościenko /kolej/ ,4% razem na odcinku wschodnim ,9% Rzeszów ,8% Mielec ,6% razem lotnicze ,8% Polacy ,6% Cudzoziemcy ,1%

8 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 8 Tabela 3 Ruch graniczny środków transportu 2009r. 2008r. % środki transportu ogółem, w tym: środki transportu drogowego, z tego: ,30% ,20% samochody osobowe ,51% autobusy ,59% samochody ciężarowe ,13% inne środki transportu: ,78% pociągi osobowe ,34% pociągi towarowe ,56% samoloty ,99%

9 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str NIELEGALNE MIGRACJE Modnym intelektualnie hasłem ostatnich kilkunastu lat stało się twierdzenie, iż granice paostw i ich ochrona to w obliczu globalizacji i rosnącej integracji ekonomicznej problemy drugorzędne dla bezpieczeostwa wewnętrznego. Prorocy globalizacji i adwokaci wolnego rynku optymistycznie udowadniali, iż takie pojęcie, jak obszar terytorialny paostwa jest już passe i popularyzowali pojęcie paostw bez granic w przepływach zarówno usług, towarów, jak i ludzi. Tak było do 11 września 2001 roku. W świecie po 11 września problem ochrony terytorialnej paostwa nabrał w dyskursach politycznych nowej jakości, w Europie po 11 marca 2004 roku powrócił ze zdwojoną siłą i w tym kontekście zjawisko migracji międzynarodowych zaczęło z nową mocą byd postrzegane jako jedno z realnych zagrożeo dla bezpieczeostwa wewnętrznego. Migracje międzynarodowe od dawna już rozważane są w dyskursach politycznych w kontekście różnorakich zagrożeo. W ciągu ostatnich dwudziestu lat rosnący systematycznie napływ imigrantów do krajów Unii Europejskiej spowodował, iż tania, cudzoziemska siła robocza postrzegana zaczęła byd również jako destabilizator bezpieczeostwa społecznego. Destabilizator analizowany i kojarzony jednak głównie z sytuacją na rynkach pracy, tj. poziomem bezrobocia, segmentacją rynków pracy, dostępem do świadczeo socjalnych, konkurencyjnością na rynkach pracy etc. Wkrótce gdy imigranci stanowid zaczęli od pięciu do dziesięciu procent ludności większości krajów obecnej Unii Europejskiej a stało się tak pod koniec lat migranci przestali byd uważani za czynnik wzbogacający kulturę kraju przyjmującego i do zagrożeo ekonomicznych doszło pojęcie zagrożenia dla narodowej tożsamości i kultury. W świecie po 11 września międzynarodowe migracje przestały już byd li tylko przedmiotem dysput demograficzno-społecznych, próbujących równoważyd kwestie wzrostu gospodarczego i integracji kulturowej z problemem dobrobytu i dobrego samopoczucia wyborców. Relacja bezpieczeostwo wewnętrzne imigranci wydaje się w obecnej sytuacji nabierad coraz większego znaczenia i, jak już zostało wspomniane, jakości. Związek pomiędzy migracjami a bezpieczeostwem wewnętrznym jest jednym z tych aspektów dyskursu politycznego, który może, moim zdaniem, w najbliższej przyszłości wpływad na kształt narodowych polityk migracyjnych oraz politykę migracyjną Unii Europejskiej. W ostatnim okresie różne środki i mechanizmy kontroli granic i przepływu osób zaczęły byd wprowadzane ze zdwojoną siłą. Polityka migracyjna to obszar, na którym przestrzeganie przepisów prawa narodowego i międzynarodowego może dobrze współdziaład w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu i transnarodowej przestępczości zorganizowanej. Zaostrzona kontrola graniczna, zaostrzona kontrola wjazdów, bardziej restrykcyjna polityka wizowa, stosowanie nowoczesnych środków służących identyfikacji tożsamości, gromadzenie oraz regionalna wymiana danych osobowych (w kontekście europejskim to schengeoski system informacyjny SIS, Eurodac i Europol), dotyczących między innymi osób, które naruszyły prawo, to środki niestety konieczne we współczesnym świecie. Koncentrują się one jednak głównie na kontroli przepływów osobowych i dlatego mogą nie

10 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 10 byd wystarczające zarówno w walce z terroryzmem, jak i rozwojem sił ekstremistycznych i przestępczości zorganizowanej. Wyzwaniem dla bezpieczeostwa wewnętrznego jest rozważenie wspomnianych wyżej środków i mechanizmów kontroli granic i przepływu osób w szerokim wymiarze społeczno-ekonomicznym dotyczącym relacji większości z mniejszościami. Tabela 4 Niedopuszczenia do przekroczenia granicy RP 2009r. 2008r. % ogółem ,8% na wjazd ,3% na wyjazd ,1% obywatele RP (na wyjazd) ,8% cudzoziemcy w tym: ,4% na wjazd ,3% na wyjazd ,3% Tabela 5 Odmowy wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP 2009r. 2008r. % RAZEM w tym w przejściach granicznych: ,3% Korczowa ,3% Medyka ,5% Przemyśl ,1% Krościenko /droga/ ,4% Krościenko /kolej/ ,1% razem na odcinku wschodnim ,1% Rzeszów ,2% Mielec razem na lotniskach ,2% Tabela 6 Zatrzymani ogółem przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

11 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str r. 2008r. wzrost/spadek % ogółem ,3% obywatele RP ,4% cudzoziemcy ,4% poza przejściami granicznymi, w tym: ,2% obywatele RP ,7% cudzoziemcy ,9% w przejściach granicznych, w tym: ,5% obywatele RP ,2% cudzoziemcy ,7% Tabela 7 Zatrzymani na poszczególnych przejściach granicznych 2009r. 2008r. % przejścia graniczne Korczowa ,9% Medyka ,7% Przemyśl ,7% Krościenko /droga/ ,9% Krościenko /kolej/ ,3% Wydział ds. Cudzoziemców 1 7 Wydział Operacyjno- Śledczy razem na odcinku wschodnim ,1% na lotniczej ,5%

12 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 12 Tabela 8 Zatrzymani ze względu na odcinek granicy Korczowa Medyka Przemyśl Krościenko /droga/ Krościenko /kolej/ Rzeszów Wydział ds. Cudzoziemców Razem razem na odcinku razem z Polski Polacy cudzoziemcy razem do Polski Polacy cudzoziemcy Ogółem Polacy Ogółem cudzoziemcy

13 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str PRZEMYT Straż Graniczna nie jest wiodącą służbą w zakresie zwalczania przemytu. Przypadki takie ujawniane są w trakcie realizacji podstawowych zadao formacji związanych z kontrolą ruchu granicznego i ochroną granicy paostwowej. Przemyt towarów obejmuje zarówno towary akcyzowe (alkohol, papierosy), substancje ropopochodne, samochody (w tym kradzione), sprzęt elektroniczny, płyty CD i DVD, narkotyki, jak również dewizy, broo czy dobra kultury. Okresowe nasilenie się przemytu poszczególnych towarów wynikało z dysproporcji cenowych w różnych częściach Europy (zmieniająca się polityka celna paostw). Częśd przemytu odbywała się na zamówienie - dotyczyło to np. luksusowych samochodów czy dzieł sztuki. Przemytem zajmowały się zarówno pojedyncze osoby, tzw. mrówki, jak i zorganizowane grupy przestępcze. Połowa przemytu zostaje ujawnione na przejściach granicznych. Najwyższą wartośd przemytu ujawnionego na przejściach granicznych odnotowano w Korczowej. W 2009 r. i I półroczu 2010 r. odnotowano spadek wartości ujawnionego przemytu, wynikający głównie ze zmniejszenia wartości zatrzymanego alkoholu. Przemyt towarów przez granicę, podobnie jak nielegalna migracja i fałszerstwo dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy paostwowej, stanowi element katalogu przestępczości granicznej. Przestępstwa przemytnicze stanowiły jednak odrębną grupę czynów zabronionych, niepowiązaną z nielegalną migracją czy fałszerstwem dokumentów. W 2009 r. zjawisko przemytu towarów obejmowało swym zakresem zarówno towary akcyzowe, substancje ropopochodne, sprzęt komputerowy, płyty CD i DVD, jak i dewizy, broo czy dobra kultury. Okresowe nasilenie się przemytu poszczególnych towarów wynikało zazwyczaj z dysproporcji cenowych w różnych częściach Europy (zmieniająca się polityka celna paostw), konkretnego zapotrzebowania, bądź też miało związek z przemytem na zamówienie np. luksusowych samochodów czy dzieł sztuki. Przemytem zajmowały się zarówno pojedyncze osoby tzw. mrówki, jak i zorganizowane grupy przestępcze. Osoby zamieszkałe w rejonach przygranicznych często przenosiły dozwolone ilości towaru działając na zlecenie osoby trudniącej się pośrednictwem lub bezpośrednią dystrybucją alkoholu (zamawiający pochodzili z pograniczna oraz z głębi kraju). Najczęściej przemycany był alkohol, papierosy, substancje ropopochodne oraz płyty CD, DVD i programy komputerowe pochodzące z nielegalnej produkcji. Towary wnoszone były w dozwolonych ilościach w ruchu pieszym lub ukrywane w skrytkach lub przestrzeniach konstrukcyjnych (przerobione baki na paliwo, koła jezdne). Przemyt w pociągach odbywał się za przyzwoleniem, a nawet przy współudziale pracowników kolei. Przemytem zajmowały się jednak przede wszystkim zorganizowane grupy przestępcze. Proceder ten zapewniał im znaczne korzyści materialne. Możliwości przemytnicze uzależnione były od posiadanego przez daną grupę zaplecza technicznego, lokalowego i finansowego oraz powiązao z innymi grupami przestępczymi (z głębi kraju i z zagranicy). W skład grup, obok Polaków, wchodzili również cudzoziemcy (często przebywający legalnie na terytorium RP). Grupy przestępcze zajmowały się skupowaniem

14 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 14 i gromadzeniem towarów (pochodzących z tzw. przemytu mrówczego), jego rozprowadzaniem w kraju (w tym wytwarzaniem fałszywych znaków akcyzy, nalepek na butelki i nakrętek, przerabianiem przemyconego spirytusu na różnego rodzaju wódki). Międzynarodowe grupy przestępcze organizowały przemyt towarów o znacznej wartości (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych). Papierosy ukrywane były w TIR-ach, w ładunkach jadących tranzytem przez Polskę (rolkach wykładziny podłogowej, deskach, workach z mrożonkami, beczkach ze smołą, europaletach). Jako osłona wykorzystywane były również wyroby szklane, które utrudniały odczyt obrazu z urządzenia typu Heimann. Tabela 9 Szacunkowa wartośd zatrzymanego przemytu odcinek granicy wartość przemytu % 2009r. 2008r. ogółem zł zł -42,2% w przejściach granicznych poza przejściami granicznymi zł zł -51,4% zł zł -5,2% Tabela 10 Szacunkowa wartośd zatrzymanego przemytu na poszczególnych przejściach przejścia graniczne wartość przemytu % 2009r. 2008r. ogółem zł zł -67,3% Korczowa zł zł -53,3% Medyka zł zł -24,0% Przemyśl zł zł -85,4% Krościenko /droga/ zł zł -98,3% Krościenko /kolej/ zł zł -87,1% Werchrata zł -100,0% razem na odcinku wschodnim zł zł -66,8% Rzeszów zł zł -83,8%

15 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 15 Tabela 11 Przemyt poza przejściami granicznymi wartość przemytu Placówki SG 2009r. 2008r. % ogółem zł zł -9,3% Horyniec Zdrój zł zł 265,9% Lubaczów zł zł 279,4% Korczowa zł zł -64,2% Kalników zł zł 19,6% Medyka zł zł -72,7% Hermanowice 177 zł zł -95,5% Huwniki zł 100,0% Wojtkowa zł zł 100,0% Krościenko zł zł 7,4% Czarna Górna Stuposiany zł zł Ustrzyki Górne Sanok (od r.) zł 100,0% Rzeszów zł zł 100,0% Wydział Operacyjno - Śledczy zł zł 42,9% Wydział ds.cudzoziemców zł zł -84,6% Wydział Zabezpieczenia Działao zł

16 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 16 Tabela 12 Przemyt samochodów 2009r. 2008r. odcinek granicy liczba wartość w zł liczba wartość w zł % ogółem zł zł Korczowa zł zł -34,1% Medyka zł zł 24,3% Krościenko /droga/ zł zł 100,0% razem w przejściach zł zł -3,8% Korczowa zł zł -33,3% Medyka zł 100,0% Horyniec Zdrój zł zł -50,0% Czarna Górna zł 100,0% Kalników zł -100,0% Wojtkowa zł -100,0% razem poza przejściami zł zł 33,3%

17 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ TRANSGRANICZNA We współczesnym świecie coraz większe znaczenie odgrywają transgraniczne, czy transnarodowe powiązania oraz globalne współzależności. Globalizacja, która jest znakiem naszych czasów, nie omija zjawisk patologicznych, naruszających wzorce zachowao, postaw określonych w systemie normatywnym, a przy tym powodujących - mniej lub bardziej widoczne - szkody społeczne. Jednym z takich patologicznych zjawisk, które niesie ze sobą poważne zagrożenie dla bezpieczeostwa publicznego jest przestępczośd zorganizowana. Przestępczośd zorganizowana, która pierwotnie była zjawiskiem lokalnym, charakterystycznym w zasadzie wyłącznie dla pewnych regionów świata, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w wyniku przemian jakościowych, stała się bolączką całej społeczności międzynarodowej, zajmując czołową pozycję na liście największych problemów globalnych. W Europie zaś, gdzie tak wyraźnie zaznaczają się procesy politycznego i ekonomicznego jednoczenia paostw kontynentu, zagrożenie ze strony zorganizowanej przestępczości ma szczególny wydźwięk. Postępująca integracja, której konsekwencją jest m.in. tworzenie się jednolitego rynku bez granic wewnętrznych, opartego na swobodzie przepływu osób, towarów, usług i kapitału nie oznacza przecież wyłącznie korzyści, ale także zagrożenia. To co ułatwia rozwój gospodarczy i społeczny jednoczącego się obszaru, sprzyja bowiem także szerzeniu się międzynarodowej przestępczości, wykorzystującej, powstałe w wyniku zniesienia naturalnych barier, luki w zakresie bezpieczeostwa i kontroli. Dlatego też tak istotna z punktu widzenia bezpieczeostwa obywateli Unii Europejskiej a także paostw nie należących do Wspólnot, jest ścisła współpraca organów ścigania w walce z przejawami najgroźniejszej przestępczości. Chod pojęcie przestępczości zorganizowanej należy do jednych z najbardziej spornych pojęd w nauce kryminologii, to właściwie wszyscy badacze tego fenomenu podkreślają, że istotą zjawiska jest działanie w ramach grupy, w celu osiągnięcia korzyści wartości majątkowych lub władzy. Jako charakterystyczną cechę wskazuje się przy tym fakt, że grupy przestępcze wybierają nielegalną działalnośd z uwzględnieniem najmniejszego ryzyka wykrycia i ukarania, najmniejszych kosztów i nakładów oraz najwyższy i szybki do osiągnięcia zysk. Przestępczośd transnarodowa najczęściej wiąże sie z przestępczością zorganizowana tj. traktowana jest jako jedna z cech przestępczości zorganizowanej. Oznacza to, że mimo istnienia jednego centrum decyzyjnego działalnośd przestępcza przekracza narodowe granice paostw. Dlatego mówi sie o przestępczości transnarodowej lub transgranicznej. Samo określenie transnarodowa należy rozumied w kontekście np. przepływu informacji, pieniędzy, przedmiotów, bądź osób przez granice danego paostwa. Termin ten może byd równie użyty dla określenia ruchów, ideologii, czy organizacji których zakres nie ogranicza sie do granic narodowych.

18 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 18 Globalizacja handlu oraz społeczne zapotrzebowanie na pewne nielegalne usługi czy dobra prowadzi do przeniesienia działalności organizacji przestępczych z płaszczyzny narodowej na płaszczyznę transnarodowa. Na przestępczośd zorganizowaną nie można patrzed jak na zjawisko statyczne, gdyż struktury angażujące się w różnego rodzaju nielegalną działalnośd odznaczają się wysoką zdolnością w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków ich funkcjonowania i poszukują coraz to nowych obszarów i metod działania. Znoszenie granic wewnętrznych między paostwami Wspólnot Europejskich oraz wzmacnianie warunków do tworzenia się różnego rodzaju powiązao międzynarodowych to nie jedyne czynniki sprzyjające rozwojowi zjawiska zorganizowanej przestępczości. Rozwój ten jest bowiem także wypadkową złożonej sytuacji ekonomicznej i społecznej w różnych rejonach kontynentu, w szczególności zaś utrzymujących się dysproporcji w poziomie życia w poszczególnych krajach. Jeżeli bowiem wziąd pod uwagę, że PKB per capita, liczony według parytetu siły nabywczej, w najbiedniejszych krajach Europy Mołdawii i Albanii wyniósł w 2005 roku odpowiednio niespełna 2400 USD i 4800 USD, podczas gdy w krajach najbogatszych, takich jak: Austria, Dania, Luksemburg, Norwegia, czy Szwajcaria sięgał lub nawet przekraczał 30 tys. USD, a także to, że stopa bezrobocia w niektórych krajach Europy (Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Serbia) utrzymuje się na poziomie trzydziestu kilku procent, odpowiedź na pytanie dlaczego tak dynamicznie rozwija się handel ludźmi, czy przemyt nielegalnych migrantów ze Wschodu na Zachód przestaje byd trudna. Te ostatnie czynniki, jak również ciągle wysoki poziom korupcji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej i krajach Półwyspu Bałkaoskiego powoduje, że właśnie te regiony starego kontynentu są obecnie najbardziej zagrożone przestępczością zorganizowaną, która poprzez zdobywanie coraz silniejszego wpływu na aparat paostwowy i świat polityki często nabiera wręcz mafijnego charakteru. Przestępczośd zorganizowana, w tym zwłaszcza ta o międzynarodowym charakterze nie jest dla Europy wyłącznie wewnętrznym zagrożeniem. Coraz częściej bowiem na terenie starego kontynentu operują grupy przestępcze o azjatyckim, południowo-amerykaoskim, czy afrykaoskim rodowodzie a związki przestępcze wywodzące się z paostw europejskich z kolei podejmują działalnośd poza granicami Europy. W ten sposób tworzy się globalna sied przestępczych powiązao, której zwalczanie już dawno przekroczyło możliwości pojedynczych paostw. Z publikowanych corocznie przez Europol oraz Radę Europy raportów poświęconych zjawisku przestępczości zorganizowanej wynika, że do głównych kierunków działalności przestępczej należą: przestępczośd narkotykowa (nielegalna produkcja, przemyt i handel), handel ludźmi (zarówno w celu ich seksualnego wykorzystania, jak również do pracy przymusowej), organizowanie nielegalnej migracji, przestępczośd gospodarcza (oszustwa, przestępstwa podatkowe, handel podrobionymi towarami), fałszowanie euro, pranie pieniędzy. Prowadzone od lat obserwacje i analizy wykazują przy tym, że w poszczególnych dziedzinach aktywności grup przestępczych zachodzą poważne zmiany ilościowe i jakościowe, co pociąga za sobą spadek liczby przestępstw jednego rodzaju (w ostatnich

19 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str. 19 latach spada na przykład liczba kradzieży samochodów), na rzecz wzrostu przestępstw innego rodzaju (np. przemyt niebezpiecznych odpadów, podrabianie kart płatniczych). Do najgroźniejszych syndykatów przestępczych działających w Europie zaliczane są grupy: albaoskie, tureckie i kurdyjskie, rosyjskie, litewskie, bułgarskie, polskie i włoskie a z grup, które swój rodowód wywodzą spoza kontynentu grupy kolumbijskie, chioskie, wietnamskie oraz nigeryjskie. Wymienione grupy różnią się między sobą strukturą, modelem kierownictwa, używanymi w przestępczej działalności metodami, czy wreszcie obszarami największej aktywności, łączy je natomiast wysoka skłonnośd do umiędzynaradawiania swoich działao. Organizacje przestępcze dążą do objęcia swa działalnością jak największego obszaru, szukając przy tym miejsc, gdzie wymiar sprawiedliwości oraz organy ścigania wykazują słaba skutecznośd. Jednocześnie, najbardziej atrakcyjne obszary - to te gdzie dostarczanie nielegalnych dóbr i usług przynosi wysokie zyski. Powstanie zorganizowanych grup przestępczych mających bazę w jednym paostwie, ale rozciągających swoja działalnośd na obszar innego paostwa lub kilku paostw, przy posiadaniu sprzyjających warunków dla ich działao sugeruje posługiwanie się terminem: transnarodowych organizacji przestępczych (transnational criminal organizations TCO s). Organizacje te zajmują sie głównie handlem narkotykami, handlem żywym towarem, handlem materiałami radioaktywnymi, handlem bronią, kradzieżą i przemytem samochodów oraz praniem pieniędzy. Ponieważ wymienione powyżej przestępstwa uznawane są powszechnie za zjawiska o wysokim stopniu niebezpieczeostwa dla zdrowia i porządku publicznego gremia międzynarodowe podejmują wiele debat nad znalezieniem możliwie jak najskuteczniejszych środków do ich zwalczania. Wprowadzanie takich środków w życie wymaga jednak od paostw ustanowienia ich ścisłej współpracy w sprawach karnych i dokonywania zmian w obowiązujących przepisach krajowych celem harmonizacji oraz unifikacji prawa i postępowania karnego w Europie. Tak, aby sprawca danego przestępstwa nie czuł sie bezkarny na terytorium innego paostwa. Przeciwstawienie się narastającemu zagrożeniu ze strony transgranicznej przestępczości zorganizowanej wymagad będzie zwiększania wysiłków służących z jednej strony ograniczaniu czynników sprzyjających rozwojowi tego negatywnego zjawiska, a więc szeroko rozumianej prewencji, z drugiej strony zwalczaniu przejawów aktywności organizacji przestępczych. Osiągnięcie wymiernych rezultatów możliwe będzie jednak wyłącznie poprzez zaangażowanie w ten proces wszystkich paostw europejskich oraz poprzez zacieśnianie współpracy międzynarodowej organów ścigania.

20 Raport z analizy danych dotyczących pogranicza polsko ukraińskiego str SPIS ILUSTRACJI Tabela 1 Ruch paszportowy... 6 Tabela 2 Ruch graniczny ogółem... 7 Tabela 3 Ruch graniczny środków transportu... 8 Tabela 4 Niedopuszczenia do przekroczenia granicy RP Tabela 5 Odmowy wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP Tabela 6 Zatrzymani ogółem przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Tabela 7 Zatrzymani na poszczególnych przejściach granicznych Tabela 8 Zatrzymani ze względu na odcinek granicy Tabela 9 Szacunkowa wartośd zatrzymanego przemytu Tabela 10 Szacunkowa wartośd zatrzymanego przemytu na poszczególnych przejściach Tabela 11 Przemyt poza przejściami granicznymi Tabela 12 Przemyt samochodów... 16

Rzeszów-Jasionka Horyniec-Zdrój. Korczowa. Województwo Świętokrzyskie. Zasięg strefy MRG Zasięg strefy nadgranicznej. Województwo Lubelskie.

Rzeszów-Jasionka Horyniec-Zdrój. Korczowa. Województwo Świętokrzyskie. Zasięg strefy MRG Zasięg strefy nadgranicznej. Województwo Lubelskie. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ochrania południowowschodni odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej dzielony z Republiką Ukrainy na długości 239 km, stanowiący jednocześnie fragment zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

MROCZNA STRONA GRANICY Skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą

MROCZNA STRONA GRANICY Skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą MROCZNA STRONA GRANICY Skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego.

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego. Struktura i zadania Służby S Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Małgorzata Czesak - Izba Celna w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej Śląski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/komenda/nasza-sluzba/6807,nasza-sluzba.html Wygenerowano: Niedziela, 29 października 2017, 21:32 Autor: 31.08.2016 Jeszcze

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 8. Uwagi końcowe...

Spis treści. 8. Uwagi końcowe... Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 7 Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Rozdział 1 Współczesny wymiar granic Wspólnoty Europejskiej (wybrane aspekty)... 13 1.1. Granica państwowa ujęcie

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej Katarzyna Kaczmarek Agenda Trochę historii Zmiany na granicach po wejściu do strefy Schengen i zmiany zadań SG Zmiany strukturalne Zmiany zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 czerwca 20 r. (08. 06) (OR. en) 050/ JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 84 CRIMORG 8 ENFOCUSTOM 52 PESC 78 RELEX 603 NOTA Od: Prezydencja Do: Coreper/Rada Nr poprz. dok. 0088/2/

Bardziej szczegółowo

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział l. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA WARUNEK ZASADNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz Europejska polityka regionalna

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach data aktualizacji: 2016.09.28 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza data aktualizacji: 2016.03.30 Główny Urząd Statystyczny podsumował dane o ruchu granicznym oraz wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna w ramach EWG

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przestępczość transgraniczna w strefie Schengen

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przestępczość transgraniczna w strefie Schengen i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem u i nauki zdalnej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przestępczość transgraniczna w strefie Schengen Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO A AAARIANNA GRETA. Euroregiony. a integracja europejska. Wnioski dla Polski

ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO A AAARIANNA GRETA. Euroregiony. a integracja europejska. Wnioski dla Polski ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO A 368790 AAARIANNA GRETA Euroregiony a integracja europejska Wnioski dla Polski WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO tódź 2003 Spis treści Wstęp 7 CZĘŚĆ I -

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Azjatycka przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej

Azjatycka przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE Azjatycka przestępczość zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej . Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej Dr Magdalena Lesińska Seminarium PISM Polityka imigracyjna w starzejącej się Europie Warszawa 28.10.2010 Czy Polska

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZONO PODRÓBKI O WARTOŚCI 52 MILIONÓW ZŁOTYCH

ZABEZPIECZONO PODRÓBKI O WARTOŚCI 52 MILIONÓW ZŁOTYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/149284,zabezpieczono-podrobki-o-wartosci-52-milionow-zlotych.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 października 2017, 14:13 ZABEZPIECZONO PODRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP Opracował: Krzysztof KACZMAR 1 BEZPIECZEŃSTWO jednostka, grupa społeczna, organizacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swego istnienia lub podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/2153,straz-graniczna-w-schengen.html Wygenerowano: Środa, 20 września 2017, 18:17 Straż Graniczna w Schengen Autor:

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/11214,minister-spraw-wewnetrznych-wizytowala-grani ce-16092015r.html Wygenerowano: Czwartek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 za rok 2016 dotyczące Kosowa Motyw B B. mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, oraz mając na uwadze, że harmonogram akcesji

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Prawa ofiar Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Handel ludźmi narusza prawa i oddziałuje na życia niezliczonej liczby ludzi w Europie i poza nią. Coraz więcej kobiet, mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji MONITORING PRZEMYTU Znajdujące się na terenie Polski środki

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Piotr Kaźmierkiewicz 27 września 2010 Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny Sylabus Mały ruch graniczny Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Liczba godzin w semestrze: Przedmioty wprowadzające Założenia i cele Forma zaliczenia Treści programowe: Symbol (numer) Państwowa

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami w latach 2008-2009 w przejściach granicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych i ruchu granicznego Tomasz Komornicki IGiPZ PAN Strategia dla granic spotkanie robocze 24.02.2009 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/19107,funkcjonariusze-karpackiego-oddzialu-sg-pelniacy-sluzbew-placowce-sg-w-krakowie.html Wygenerowano: Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 11:05 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 11 września 2015 Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie - Działania polskiego

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej?

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej? Artur Prażniewski Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego 1. Definicja Spójność terytorialna przynosi coraz to nowe zagadnienia oraz stawia istniejące problemy w nowym świetle.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r.

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. PROJEKT stan na dzień 19.11.2008 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Globalny kontekst zarządzania Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM VI Konferencja Transgraniczna Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką zbiór rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Nowa granica. [ Europa i jej granice ] dla Europy

Nowa granica. [ Europa i jej granice ] dla Europy [ Europa i jej granice ] W chwilach niepewności co do dalszych losów traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej panuje dość powszechne przekonanie, że stoimy w obliczu pilnej potrzeby ponownego pozyskania

Bardziej szczegółowo

SłuŜba Celna dla EURO2012

SłuŜba Celna dla EURO2012 SłuŜba Celna dla EURO2012 Izba Celna w Przemyślu zasięg terytorialny Przejś rzejścia graniczne Izby Celnej w Przemyślu EURO 2012 - działania Koncepcja funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE POLSKI ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 3 (161) 2011 ISSN 1731-815 Tomasz BĄK BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE POLSKI Artykuł porusza problematykę zorganizowanej przestępczości transgranicznej. W referacie zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY Z DNIA 8 LISTOPADA O CUDZOZIEMCACH Ustawa przekazana Marszałkowi Senatu RP w dniu 12 listopada 2013 r.

PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY Z DNIA 8 LISTOPADA O CUDZOZIEMCACH Ustawa przekazana Marszałkowi Senatu RP w dniu 12 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. Senat RP Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY Z DNIA 8 LISTOPADA O

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

I. Drogowe przejście graniczne w Medyce.

I. Drogowe przejście graniczne w Medyce. RPO-554754-X/07/MS Notatka z wizytacji drogowego przejścia granicznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Ukrainy w Medyce oraz kolejowego przejścia granicznego w Przemyślu W dniach 17 i 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach

Bardziej szczegółowo

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 PL CONSILIUM Schengen Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 Spis treści WPROWADZENIE 1 SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB 2 WSPÓŁPRACA POLICYJNA I CELNA 2 Granice wewnętrzne 2 Granice zewnętrzne 3 SIS system

Bardziej szczegółowo

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej,

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami", działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania.

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Konferencja Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar. Warszawa, 28 czerwca 2010 roku Wyzwania instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie składników majątkowych w przestępczości transgranicznej wspólnego rynku Unii Europejskiej

Zabezpieczanie składników majątkowych w przestępczości transgranicznej wspólnego rynku Unii Europejskiej Zabezpieczanie składników majątkowych w przestępczości transgranicznej wspólnego rynku Unii Europejskiej Strefa Schengen a przestępczość transgraniczna Członkostwo w strefie Schengen od dawna rodziło wiele

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki Myśl globalnie działaj lokalnie dr Katarzyna Czech Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 7 kwietnia 2014 roku Co to jest gospodarka światowa? zbiorowość

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, wrzesień 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

Współpraca transgraniczna w zakresie ratownictwa medycznego.

Współpraca transgraniczna w zakresie ratownictwa medycznego. Współpraca transgraniczna w zakresie ratownictwa medycznego. Robert Pietryszyn w Jeleniej Górze 2014 2007 2014. na przykładzie realizacji programów unijnych Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Definicje

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi.

Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi. im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ul. Bema 100 Białystok Doświadczenia Podlaskiego Oddziału w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi. za wzorowe wykonywanie czynności służbowych na wniosek

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Procesy globalizacyjne

Procesy globalizacyjne Procesy globalizacyjne Cele lekcji pojęcie globalizacja ; płaszczyzny globalizacji; przykłady procesów globalizacji; wpływ globalizacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionów; skutki globalizacji dla

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/11078,odprawa-kadry-kierowniczej-sg-12-13-lutego-2 015-r.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo