RYNEK ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE"

Transkrypt

1 RYNEK ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE RYNEK ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE TRENDY, TENDENCJE I FINANSOWANIE RAPORT ZAWIERA ANALIZĘ NASTĘPUJĄCYCH ASPEKTÓW: TRENDY I PERSPEKTYWY Zmiany w strukturze energii Dyrektywa Unii Europejskiej Powierzchnia paneli słonecznych Trendy w sprzedaży Eksport polskich kolektorów słonecznych Porównanie do innych europejskich krajów Warunki naturalne BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ CONQUEST CONSULTING Nastawienie w kwestii instalacji kolektorów słonecznych Profil potencjalnego nabywcy Powody warunkujące instalację paneli FINANSOWANIE Cele Plany Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Białe certyfikaty Inne rozwiązania ConQuest Consulting ul. Opoczyńska 10/ Warsaw tel. +48 (22) fax. +48 (22)

2 ŹRÓDŁA ENERGII W obecnej strukturze źródeł energii w Polsce nadal główne miejsce zajmują źródła konwencjonalne. Można znaleźć kilka wyjaśnień takiej sytuacji. Przede wszystkim, Polska jest krajem, gdzie węgiel jest względnie tanim i powszechnym paliwem (dzięki dużym krajowym złożom). W konsekwencji, jest to główne źródło energii dla elektrowni w Polsce. Ponadto, inwestycje w nowoczesne rozwiązania wymagają przeznaczenia na ten cel znaczących środków finansowych. DYREKTYWA UE Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie 2009/28/WE, każde państwo członkowskie ma obowiązek zwiększyć udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do roku Dla Polski, cel został ustanowiony na poziomie 15%. Niemniej jednak, dotychczasowe tempo zachodzących zmian nie jest wystarczające i w najbliższych latach sektor energetyczny będzie wymagał dalszego rozwoju. ZMIANY W STRUKTURZE ENERGII Poniższy wykres przedstawia zmiany w strukturze źródeł energii w Polsce między rokiem 2001 i Dane dotyczą tzw. energii pierwotnej, uzyskiwanej w procesie przetwarzania produktów energetycznych ze źródeł naturalnych do postaci użytkowej. Zarówno w 2001, jak i w 2009, większość energii zużywanej w Polsce pochodziła z konwencjonalnych elektrowni stosujących węgiel jako paliwo. Źródła odnawialne stanowiły jedynie 5,1% w 2001 roku (w porównaniu do średniej unijnej wynoszącej 10,6%). W ciągu kolejnych ośmiu lat zwiększyły się do 9%, co nadal stanowiło połowę wyniku osiągniętego przez Unię Europejską (18,3%). STRUKTURA ENERGII W POLSCE energia odnawialna 5,1% energia odnawialna 9,0% 2001 energia konwencjonalna 94,9% 2009 energia konwencjonalna 91,0%

3 TRENDY W SPRZEDAŻY Zgodnie z tym, co przedstawiono na wykresie, powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w Polsce dynamicznie się zwiększa, szczególnie od roku 2004, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i otrzymała znaczące fundusze. Pomiędzy rokiem 2000 i 2010 omawiana powierzchnia wzrosła z m 2 do m 2, czyli o ponad 3 000%. Większość tego typu urządzeń to kolektory płaskie, które stanowią około 70% całkowitej sprzedaży na rynku. Ponadto, ten model jest także najczęściej produkowany, w przeciwieństwie do kolektorów rurowych. PO KRYZYSIE Według danych opublikowanych przez Instytut Energii Odnawialnej (IEO), w 2010 roku zainstalowano w Polsce kolektory słoneczne o łącznej powierzchni wynoszącej m 2. Jest to poziom porównywalny do obserwowanego rok wcześniej. Kryzys finansowy w Unii Europejskiej spowodował spowolnienie w branży, co wpłynęło negatywnie na eksport polskich produktów. Spadek sprzedaży był obserwowany w wielu innowacyjnych dziedzinach, jednak istnieje prawdopodobieństwo, iż polepszenie się sytuacji gospodarczej na świecie odwróci negatywny trend. POWIERZCHNIA PANELI SŁONECZNYCH W POLSCE Powierzchnia kolektorów słonecznych w następnym roku (m2 x 1000) 145,9 Całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych (przed analizowanym okresem) (m2 x 1000) 144,3 129,6 68,2 509,9 41,6 365,6 27,7 28,9 236,0 13,6 21,0 30,1 43,2 69,6 98,5 126,2 167,8 7,4 9,1 13,1 26,

4 FIRMY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU Na polskim rynku kolektorów słonecznych działa około 40 firm. O jego silnej koncentracji świadczy fakt, iż w 2009 roku 60% omawianego rynku było obsługiwane przez cztery firmy, natomiast dwa lata później ich liczba zwiększyła się do 6. Taka sytuacja stwarza możliwości dla rozwoju i zdobywania udziałów w rynku. Oferta polskich producentów jest skierowana zarówno na rynek wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Świadczy o tym także fakt, iż blisko 50% (czyli około m 2 ) urządzeń produkowanych w Polsce jest sprzedawanych poza granicami kraju, głównie do Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Republiki Czeskiej oraz Słowacji. EKSPORT POLSKICH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

5 POLSKA A INNE KRAJE Pomiędzy rokiem 2009 i 2010 sprzedaż kolektorów słonecznych spadła w wielu krajach Europy Zachodniej m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Słabe rezultaty, jak już wspominano, mogą być wyjaśnione niekorzystną sytuacją gospodarczą wywołaną kryzysem finansowym. Pomimo tego faktu, wartość polskiego rynku kolektorów słonecznych wzrosła w tym okresie o 3,2%, a od 2000 roku rozwija się on w średnim tempie na poziomie około 40% rocznie. Dania +6,6% Irlandia -3,4% Belgia -24,5% Wielka Brytania +18,1% Holandia -9,8% Polska +3,2% Niemcy -24,5% Czechy +66,4% Słowacja +11,1% Francja -3,4% Szwajcaria -3,9% Austria -21,4% Węgry -4,5% Włochy +3,2% Słowenia -13,6% Portugalia +4,9% Hiszpania -13,9%

6 CELE Obecnie, znacznym problemem w sferze energetyki w Polsce jest deprecjacja aktywów stosowanych w omawianym sektorze. W rzeczywistości blisko połowa wykorzystywanych maszyn i sprzętów ma lat. W rezultacie, konieczna jest realizacja inwestycji, co wynika także z wymagań określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej. W 2010 roku polski rząd zaakceptował Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wdrażając rozwiązania przewidziane w unijnej Dyrektywie 28/2009/WE. Celem jest osiągnięcie 15% udziału przez źródła odnawialne w strukturze energii w Polsce. Poziom ten według prognoz zostanie osiągnięty głównie dzięki energii wiatrowej. Niemniej jednak Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w sferze ciepła, energia słoneczna będzie jednym z głównych źródeł. W konsekwencji popyt na kolektory do roku 2020 będzie się dynamicznie zwiększał, co zostało zaprezentowane na poniższym wykresie. 125,4 129,4 137,1 46,7 3,6 14, PERSPEKTYWY Zgodnie z danymi European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), wartość polskiego rynku kolektorów słonecznych może rosnąć w najbliższym czasie w średniorocznym tempie na poziomie 30% i osiągnąć 20 mln metrów kwadratowych zainstalowanych kolektorów do 2020 roku, co oznacza 0,5 m 2 na osobę. Niemniej jednak, przewidywania rządu polskiego są mniej optymistyczne, gdyż szacunki wskazują, iż kolektory słoneczne mogą osiągnąć w tym samym okresie 14,7 mln metrów kwadratowych.

7 WARUNKI NATURALNE Potencjał wynikający z geograficznego położenia Polski jest także obiecujący. Powierzchnia kolektorów słonecznych zainstalowanych w krajach o podobnym nasłonecznieniu wskazuje, iż warunki do rozwoju sektora na tej szczerości geograficznej są wystarczające. Przykładowo, w Niemczech w 2010 w użytku znajdowało się m 2 kolektorów słonecznych, w porównaniu do m 2 w Polsce. Irlandia Holandia Dania POZIOM Wielka Brytania NASŁONECZNIENIA W EUROPIE ORAZ Belgia Niemcy Polska POWIERZCHNIA ZAINSTALOWANYCH KOLEKTORÓW (m 2 ) Francja Czechy Austria Słowacja Węgry Włochy Słowenia Portugalia Hiszpania kwh/m 2

8 BADANIE DOTYCZĄCE POPYTU Badanie przeprowadzone przez ConQuest Consulting na grupie 800 respondentów dotyczyło podejścia Polaków do pomysłu instalowania kolektorów słonecznych i powodów, dla których mogliby taką możliwość rozważyć. POPULARNOŚĆ Wyniki badania pokazują, iż korzystanie z kolektorów słonecznych nie jest w Polsce zbyt popularne, gdyż tylko 8% respondentów potwierdziło, że używa takich urządzeń w celu poprawienia efektywności energetycznej w ich gospodarstwach domowych. Zwiększająca się świadomość dotycząca alternatywnych źródeł energii w polskim społeczeństwie daje dystrybutorom tych urządzeń szansę na zwiększenie sprzedaży, ponieważ 30% ankietowanych deklaruje chęć zakupu kolektorów słonecznych. Niemniej jednak znacząca grupa ponad połowa pytanych nie wyraziła znaczącego zainteresowania tematem. Nie są zainstalowane i nie mam zamiaru instalować ich w przyszłości 37% PROFIL POTENJCALNEGO ODBIORCY Tak, są zainstalowane 8% Nie są zainstalowane i nie roważałem takiej możliwośći 25% Nie są zainstalowane, ale planuję/ rozważam to 30% WSIE A MIASTA Warunku życia mają bardzo duże znaczenie w przypadku decyzji związanych z instalacją kolektorów słonecznych. Badanie pokazało, że 37% respondentów mieszkających na wsi planuje zainstalować w przyszłości urządzenia na dachach swoich domów, podczas gdy w miastach, w których liczba ludności przekracza mieszkańców tylko 14%. Taka sytuacja wynika z faktu, iż 56% wskazało, że w ogóle nie ma takiej możliwości albo nie wie, czy kolektory są już zainstalowane na budynku, w którym mieszkają. młody (wiek lat) Grafika przedstawia profil potencjalnego klienta zainteresowanego zakupem kolektorów słonecznych. mieszkaniec wsi pracownik umysłowy wyższego szczebla uzyskujący miesięczny dochód powyżej PLN

9 POWODY INSTALACJI KOLEKTORÓW 12% 7% 6%1% 38% Duża energooszczędność (ograniczenie kosztów zużycia energii) Pozytywny wpływ na środowisko naturalne Możliwość uzyskania dofinansowania Niska cena urządzeń 17% 19% Nie wiem / trudno powiedzieć Nic by mnie nie skłoniło Inne przyczyny Większość respondentów uczestniczących w ankiecie wskazała, że poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów są głównym powodem, dla których rozważyliby instalację kolektorów słonecznych (38%). Atrakcyjna cena została wybrana w 12% przypadków, co dowodzi, że w kwestii efektywności energetycznej dominuje wśród Polaków myślenie długookresowe. Świadomość dotycząca wpływu produkcji energii na środowisko jest także dość wyraźna, gdyż była to druga najczęściej wybierana odpowiedź (19%). RÓŻNICE WYNIKAJĄCE Z PROFESJI Poniższa tabela wskazuje, że korzyści wynikające z wykorzystania kolektorów słonecznych są dostrzegane przez różne grupy zawodowe. Przedsiębiorcy zwracają dużą uwagę na cenę, podczas gdy pracownicy fizyczni i umysłowi niższego szczebla oraz rolnicy częściej pod uwagę biorą także pozytywny wpływ stosowania takiego rozwiązania na środowisko. pracownik umysłowy wyższego szczebla pracownik umysłowy niższego szczebla prywatny przedsiębiorca pracownik fizyczny lub rolnik inny status zawodowy Niska cena urządzeń Duża energooszczędność Pozytywny wpływ na środowisko Możliwość uzyskania dofinansowania Nie wiem / trudno powiedzieć Nic by mnie nie skłoniło Inne przyczyny 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 POTRZEBY Regulacje unijne oraz silna potrzeba zmiany struktury sektora energetycznego powoduje konieczność wprowadzenia bodźców zachęcających do wykorzystywania źródeł odnawialnych na różnych poziomach. Polski rząd, także dzięki środkom z Unii Europejskiej, przygotował wsparcie finansowe, między innymi, dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. WSPARCIE Z EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przygotował 75 mln EUR na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku polskim. Głównym celem utworzonego Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF) jest zwiększenie efektywności energetycznej w tym sektorze. Wśród wielu urządzeń, które mogą zostać sfinansowane z dotacji przyznawanej w ramach programu, znajdują się także panele słoneczne. OFERTA NFOŚiGW W trzecim kwartale 2010 roku wybrane polskie banki zaczęły oferować kredyty dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki programowi tej instytucji, jest możliwe otrzymanie dotacji w wysokości 45% kosztu instalacji kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzewania wody. Oferta jest skierowana do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych. W 2010 oraz 2011 roku prawie wszystkie środki zostały wykorzystane. Do końca 2014 roku beneficjentom zostaną przekazane dotacje o wartości blisko 200 mln PLN. INNE ROZWIĄZANIA Na początku 2012 roku rozpoczął się nabór wniosków na dotacje z tzw. Funduszy Norweskich. Na program przeznaczone zostało 75 mln PLN. Ze środków można finansować działania mające na celu rozwój wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Program będący rezultatem współpracy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego został przewidziany na lata Poprzednia edycja przeprowadzana w latach obejmowała 25 mln EUR, które zostały w całości wykorzystane. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PROCESIE PRODUKCJI W 2011 roku polski parlament uchwalił ustawę o efektywności energetycznej, która wprowadziła wiele rozwiązań skierowanych na racjonalne wykorzystanie energii. Na tej podstawie powstały tzw. białe certyfikaty. Są one przyznawane za optymalizację wykorzystania energii poprzez zmniejszenie zużycia oraz strat w przesyle i dystrybucji energii. Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcenie przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną, ciepło lub gaz do poprawienia efektywności energetycznej w ich pracy.

11 BIBLIOGRAFIA Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny (GUS) Firmy zarabiają na klimacie, Rzeczpospolita (www.rp.pl) Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki Informacje Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF) Informacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Potencjał inwestycyjny w energetyce odnawialnej do 2020 r., Gazeta Wyborcza (wyborcza.pl) Renewable Energy in Poland 2011, Gramwzielone.pl Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2009, Instytut Energii Odnawialnej Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2010 podsumowanie, Instytut Energii Odnawialnej Rynek kolektorów w 2010 roku w Polsce, heliosfera.pl Solar thermal markets in Europe. Trends and market statistics 2010, European Solar Thermal Industry Federation Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku O NAS ConQuest Consulting jest polską firmą zajmującą się badaniami rynku od 14 lat. Doświadczenie zdobyte w tym czasie oraz efektywne metody dają gwarancję wysokiej jakości badań. Wśród 450 zakończonych sukcesem projektów znalazło się wiele dotyczących niszowych produktów i sektorów. Liczne referencje od zadowolonych klientów potwierdzają, że nasza firma może pomóc Państwu we wprowadzaniu produktów i usług na nowe rynki geograficzne czy produktowe. Niniejszy raport nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Raport przygotowali: Agnieszka Masiuk ConQuest Consulting ul. Opoczyńska 10/ Warszawa tel. +48 (22) fax. +48 (22) Krzysztof Sieradzki

12 PATRONI MEDIALNI

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1 Strona1 Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim Strona2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Determinanty rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce... 6 1. Determinanty naturalne i ekologiczne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport 2013 Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport z badania sektora MSP w województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków warszawa, kwiecień 2013 Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków 1 Zespół autorski w składzie EC

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Copyright do wydania polskiego PZPF Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A JAKOŚĆ POWIETRZA CEM O TYM W JAK OCIEPLO- NYCH DOMACH MIESZKAJĄ POLACY I CZYM W NICH GRZEJĄ ANDRZEJ GUŁA O

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce 1. Potencjalni klienci W sytuacji braku w Polsce systemu wsparcia promującego przyłączanie małych źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA analiza problemu i rekomendacje Wy daw ca: Fundacja In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju ul. Na bie la ka 15, lok.

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo