Badanie uŝytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie uŝytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny"

Transkrypt

1 Rozdział 16 Badanie uŝytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny Streszczenie. Przedstawiono badania reakcji uŝytkowników systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, wykorzystywanego w ponad stu firmach w Polsce, na zmianę interfejsu, przy zmianie platformy systemu z DOS na Windows. Badania przeprowadzono na grupie 12 uŝytkowników. W badaniach wykorzystano system, słuŝący do obsługi operacji kasowych. Ocenianymi aspektami były skuteczność, wydajność i satysfakcja uŝytkownika. Badania wykazały, Ŝe system Dos-owy umoŝliwiał bardziej efektywną pracę i był lepiej oceniany przez uŝytkowników posiadających doświadczenie w pracy z systemami Dosowymi. Nowi uŝytkownicy, jako system bardziej intuicyjny i prostszy w obsłudze, wybierali system Windows. 1 Wstęp W wielu polskich firmach, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korzysta się z aplikacji napisanych jeszcze dla systemu Dos, pomimo, Ŝe juŝ od kilku lat nikt nie korzysta z tego systemu operacyjnego. Nie ma teŝ powszechnej tendencji do zmiany tego oprogramowania. Zmiany, jeŝeli juŝ do nich dochodzi, wywołane są najczęściej nie zniechęceniem do systemu Dos-owego, ale wymogami związanymi z wprowadzaniem nowych technologii wewnątrz firmy. W aplikacjach pisanych dla systemu Dos uŝytkownik korzysta z interfejsu tekstowego. W takim modelu interfejsu informacje przedstawiane są jako symbole z określonego zestawu znaków, a ekran (urządzenie wyjściowe) ma postać prostokątnej macierzy, której najmniejszą rysowaną jednostką jest znak. Interakcja uŝytkownika systemu z komputerem polega na wpisywaniu poszczególnych znaków do systemu przy uŝyciu klawiatury. Z kolei w systemie Windows mamy do czynienia z graficznym sposobem prezentacji danych. Graficzny interfejs uŝytkownika (ang. GUI Graphical User Interface) przedstawia informacje i pozwala na interakcje człowiek-komputer poprzez rysowanie i obsługiwanie elementów graficznych, zwanych widŝetami lub kontrolkami. Głównym elementem systemu z graficznym interfejsem uŝytkownika jest okno programu, wewnątrz tego okna rozmieszczone są elementy graficzne wspomagające interakcje człowieka z komputerem. Bogdan Trawiński, Barbara Trzcińska Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej, WybrzeŜe Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław, Polska

2 B. Trawiński, B. Trzcińska Pierwszą zauwaŝalną róŝnicą pomiędzy tymi trybami jest obsługa z wykorzystaniem myszy, w trybie tekstowym wszystkie interakcje wykonywane są z uŝyciem jedynie klawiatury, podczas gdy w trybie graficznym wiele akcji uŝytkownika wykonywanych jest właśnie za pomocą myszy. W trakcie przejścia z systemu obsługiwanego w trybie tekstowym na system w trybie graficznym moŝliwy jest etap pośredni z wykorzystaniem tzw. okna hybrydowego, czyli okna w trybie tekstowym, który umoŝliwia umieszczanie elementów graficznych oraz obsługę zdarzeń za pomocą myszy. Celem badań prezentowanych w niniejszym rozdziale było pokazanie, w jaki sposób uŝytkownicy reagują na zmianę interfejsu oprogramowania, porównanie efektywności pracy na aplikacjach Dos-owych i Windows-owych, a więc dokonanie oceny jakości, w tym przede wszystkim uŝyteczności aplikacji w obu systemach operacyjnych. 2 UŜyteczność systemów informacyjnych Dostępnych jest wiele pozycji literaturowych na temat teorii uŝyteczności [7], [9], [1], projektowania zorientowanego na uŝytkownika [5], [6], [8], [12], [13] i badania uŝyteczności [2], [3], [6], [11], [14] wiele przydatnych materiałów moŝna znaleźć na polskiej stronie internetowej Zgodnie z normą ISO 9241 uŝyteczność moŝna określić jako zakres, w jakim produkt moŝe być wykorzystywany przez określonych uŝytkowników w celu osiągnięcia wymaganych rezultatów z odpowiednią skutecznością, efektywnością i satysfakcją w określonym kontekście uŝycia [1]. Wpływ na uŝyteczność mają wydajność, trafność, dokładność pracy i uzyskanych wyników, ale przede wszystkim satysfakcja uŝytkownika, czyli stopień swobody, komfortu i pozytywnego nastawienia do oprogramowania. Rys. 1. Struktura badania uŝyteczności [1] W celu zbadania uŝyteczności systemu niezbędne jest stworzenie odpowiednich testów, a do ich przeprowadzenia niezbędne jest dokonanie: opisu celu, jaki chcemy uzyskać wskazanymi działaniami uŝytkownika; 17

3 Badanie uŝytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny opisu wszystkich składników kontekstu uŝycia systemu takich, jak: charakterystyka uŝytkownika, opis wykonywanych zadań, wykorzystywany sprzęt i środowisko testów. Oceniając uŝyteczność systemu naleŝy posługiwać się trzema podstawowymi miarami: skuteczność (ang. effectiveness), która określa, w jakim stopniu został osiągnięty oczekiwany i wymagany rezultat; wydajność (ang. efficiency) określający jakość działania systemu, czyli zasoby wykorzystane w trakcie wykonywania poszczególnych zadań; zadowolenie uŝytkownika (ang. user satisfaction) odczucia uŝytkownika w trakcie uŝywania systemu, komfort działania. Produkt informatyczny charakteryzujący się wysoką uŝytecznością pozwala na wykonanie zadania szybciej, łatwiej i z mniejszą liczbą popełnionych błędów; skrócenie czasu nauki i szkolenia, zapobiegające frustracji uŝytkownika; osiągnięcie zadowolenia przez uŝytkownika ze sprawnie wykonanej pracy; pozytywne nastawienie uŝytkownika i brak jego oporów przed ponownym uŝyciem oprogramowania. 3 Opis badanego systemu Badaniu poddano program Kasa-Dos (aplikacja dla systemu Dos) oraz jego unowocześnioną wersję Kasa-Win (aplikację dla systemu Windows) [1]. Program ten przeznaczony jest dla firm, które dokumentują obrót gotówkowy, czyli wpłaty lub wypłaty pienięŝne do lub z kasy firmy. System Kasa-Dos sprzedawany jest od kilkunastu lat i aktualnie jest wykorzystywany przez ponad 1 klientów na terenie całego kraju. Jest to odrębne oprogramowanie, jednak zwykle jest dołączane do innych systemów, jak systemy finansowo-księgowe; księgi przychodów i rozchodów; systemy ewidencji magazynowej i fakturowania sprzedaŝy. Rys. 2. Struktura powiązań relacyjnych w bazie danych systemu Kasa-Win 171

4 B. Trawiński, B. Trzcińska System Kasa-Dos został oprogramowany przy uŝyciu języka Clipper 5.1 i korzysta z bazy danych w formacie dbase, natomiast system Kasa-Win został zrealizowany w środowisku Borland Delphi 6., a jego baza danych w systemie Microsoft SQL Server. Struktury baz danych obu systemów są podobne na rys. 2 przedstawiono diagram powiązań relacyjnych pomiędzy podstawowymi tabelami w systemie Kasa-Win. Systemy Kasa-Dos i Kasa-Win zostały podzielone na następujące moduły funkcjonalne (rys. 3): kasa przyjmie, kasa wyda, raporty kasowe oraz funkcje systemowe. Rys. 3. Model funkcjonalny badanych systemów Kasa-Dos i Kasa-Win 4 Wyniki badań W badaniach wzięło udział 12 ochotników, których wybrano z dwóch grup: 6 uczestników spośród osób, które wcześniej pracowały z poprzednią Dos-ową wersją badanego systemu, pozostałych 6 uczestników nie miało Ŝadnej styczności z systemem Kasa, rekrutowano ich spośród rekrutowano spośród studentów i absolwentów uczelni ekonomicznych. Uczestnicy mieli do wykonania 1 zadań w pełni odzwierciedlających funkcjonalność systemu. Zadania obejmowały podstawowe operacje wykonywane z wykorzystaniem systemu kasowego, były one następujące: 1) wystawienie i wydrukowanie dowodu Kasa Przyjmie(KP), 2) wystawienie i wydrukowanie dowodu Kasa Wyda(KW) z dopisaniem nowego kontrahenta, 3) zmiana danych kontrahenta, 4) otwarcie nowego raportu kasowego, wystawienie i wydrukowanie dowodu KW, 5) wyszukanie i wydrukowanie dowodu kasowego KP, 6) odczytanie podstawowych danych z raportu kasowego z danego tygodnia, 7) wyszukanie ostatniego dowodu KP i korekta pozycji, 8) wyszukanie dowodu kasowego dla wybranego kontrahenta, wystawionego w danym dniu, 9) wyszukanie i wydrukowanie określonego raportu kasowego, 1) wystawienie, wydrukowanie i usunięcie dowodu KW. Dla kaŝdego zadania określono warunek zaliczenia zadania oraz wartości procentowe poszczególnych etapów zadnia, aby moŝliwe było późniejsze określenie stopnia poprawności wykonania. 172

5 Badanie uŝytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny 4.1 Poprawność wykonywania zadań Oceniano poprawność danych wpisywanych do systemu dotyczących kontrahentów, pracowników oraz dowodów kasowych. Zaobserwowano, Ŝe uczestnicy nie popełniali wielu błędów w trakcie badania. Dla obu systemów poprawność wykonywania zadań sięgała 1%, wynika z tego, Ŝe oba systemy są proste i intuicyjne. Biorąc pod uwagę kryterium poprawności wprowadzania danych nie zauwaŝono róŝnic pomiędzy systemem Kasa-Dos a Kasa-Win. 4.2 Czas wykonywania zadań Czas [s] a) pracujący w cześniej Kasa-Dos Kasa-Win Czas [s] b) nieznający systemu Kasa-Dos Kasa-Win Nr zadania Nr zadania Rys. 4. Średni czas wykonania zadań UŜytkownicy pracujący wcześniej z systemem Kasa-Dos początkowo czuli dyskomfort w trakcie korzystania z systemu Kasa-Win. Świadczą o tym wyniki przedstawione na wykresie na rys. 4a, gdzie zaobserwowano znacznie dłuŝszy czas wykonywania zadań w systemie Kasa-Win aniŝeli w systemie Kasa-Dos. Podobne zestawienie dla uŝytkowników nieznających systemu Kasa-Dos przebiega na korzyść systemu Kasa-Win. Czas wykonywania zadań w systemie Kasa-Win był krótszy (rys. 4b). a) system Kasa-Dos b) system Kasa-Win Kliknięcia Pracujący wcześniej Nieznający systemu Nr zadania Kliknięcia Pracujący wcześniej Nieznający systemu Nr zadania Rys. 5. Średnia liczba kliknięć (lub uderzeń w klawiaturę) przy wykonywaniu zadań 173

6 B. Trawiński, B. Trzcińska 4.3 Liczba kliknięć lub uderzeń w klawiaturę Wykresy na rys. 5 przedstawiają liczbę kliknięć i/lub uderzeń w klawiaturę dla badanych systemów. W przypadku pracy z systemem Dos bardzo waŝna okazała się praktyka oraz okres, jaki uŝytkownik przepracował z systemem. Pracując z systemami Dos-owymi niezbędne jest poświęcenie czasu na naukę systemu i zapamiętanie podstawowych funkcji systemu (skrótów klawiszowych), jednak z upływem czasu praca z takim systemem jest szybsza, wręcz automatyczna. Po analizie zachowania uczestników badania w systemie Windows zaobserwowano, Ŝe dla obu grup średnia ilość kliknięć jest podobna, co pozwala wyciągnąć wniosek, Ŝe system jest jednakowy dla wszystkich, jest prosty, intuicyjny i prawdopodobnie doświadczenie w niewielkim stopniu moŝe wpłynąć na szybkość i wydajność pracy z takim systemem. 4.4 Wyniki ankiety Analizując wyniki oceny łatwości nauki i obsługi systemu, intuicyjności i przejrzystości systemu oraz satysfakcji pracy z systemem zestawiono wyniki obu systemów ze względu na jedenaście następujących kryteriów, zawartych w pytaniach ankiety: 1) Szybkość nauki systemu; 2) Łatwość nauki systemu; 3) Przyjazność systemu; 4) Konieczność korzystania z pomocy; 5) Łatwość zrozumienia poleceń i funkcji systemu; 6) Łatwość obsługi skrótów klawiszowych; 7) Czytelność prezentowanych w systemie danych; 8) Rozpoznawalność ekranów oraz funkcji systemu; 9) Satysfakcja pracy z systemem; 1) Kolorystyka interfejsu i jej wpływ na czytelność danych w systemie; 11) Szybkość wykonywania pracy. a) Oceny kryteriów Liczba punktów Kasa- Dos Kasa-Win b) Oceny uŝytkow ników Liczba punktów Kasa-Dos Kasa-Win Nr pytania Nr uczestnika Rys. 6. Suma punktów przyznanych przez uczestników dla poszczególnych kryteriów Sumę punktów przyznanych przez uŝytkowników dla kaŝdego z kryteriów pokazano na Rys. 6a. System Kasa-Dos został oceniony zdecydowanie lepiej dla kryteriów 6 i 11, natomiast system w Kasa-Win dla kryteriów 3, 4 i 8. Dla kaŝdego z kryteriów sumaryczna 174

7 Badanie uŝytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny ocena zawierała się w przedziale od do 24 punktów. Przyjęto, więc Ŝe kryterium jest ocenione bardzo dobrze, jeśli suma punktów przekracza 16, natomiast źle, gdy suma punktów nie przekracza 8 punktów. Na tej podstawie za najlepiej ocenione cechy systemu Kasa-Dos przyjęto: szybkość nauki systemu, łatwość nauki systemu, łatwość obsługi skrótów klawiszowych, kolorystykę interfejsu i jej wpływ na czytelność danych prezentowanych w systemie oraz szybkość wykonywania pracy w systemie. NajniŜsze noty zanotowano dla konieczności korzystania z pomocy w trakcie pracy z systemem. Dla systemu Kasa-Win najlepsze wyniki wypadły dla: szybkości nauki systemu, łatwości nauki systemu, przyjazności systemu, braku konieczności korzystania z pomocy oraz łatwości rozpoznania ekranów i funkcji systemu. NajniŜej oceniono łatwość obsługi skrótów klawiszowych oraz szybkość pracy z systemem. Rys. 6b przedstawia wykres sumy punktów przyznanych przez kaŝdego uŝytkownika obu systemom. Pierwsza grupa sześciu uŝytkowników zdecydowanie lepiej oceniła system Kasa-Dos, są to uczestnicy wcześniej korzystający z tej wersji systemu, natomiast druga grupa to uczestnicy nieznający Ŝadnej wersji i dla tej grupy lepszy wydaje się być system Kasa-Win. Wynika to z wcześniej zauwaŝonych juŝ cech decydujących o łatwości nauki i obsługi systemu z interfejsem graficznym oraz intuicyjności działań w takim systemie. Zalety systemów Dos-owych, takie jak wydajność i szybkość pracy są w stanie zauwaŝyć jedynie uŝytkownicy, którzy przez dłuŝszy czas pracują z takim systemem, dzieje się tak w przypadku uŝytkownika 12, który posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w pracy z systemami Dos-owymi, dlatego mimo pierwszego kontaktu z systemem Kasa-Dos lepiej ocenia właśnie ten system. 5 Podsumowanie badań W dobie powszechnie przyjętego systemu operacyjnego Windows, kaŝdy uŝytkownik jest przyzwyczajony do interfejsu okienkowego i zaczynają pojawiać się opinie, Ŝe taki interfejs jest jedynym słusznym. System Windows powstał w wyniku rozwoju technologii, ale jedną z podstawowych przyczyn powstania systemu operacyjnego z graficznym interfejsem i obsługą myszy, ułatwiającą poruszanie się po systemie, była próba upowszechnienia uŝywania sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych. Systemy ze środowiskiem graficznym miały pomóc zwykłemu uŝytkownikowi, nieznającemu zaawansowanych zasad działania systemów komputerowych, zapoznać się z komputerem i moŝliwościami, jakie oferuje. Niestety wprowadzenie interfejsu graficznego ma równieŝ swoje wady. Bardzo często obsługa myszy spowalnia pracę z aplikacją. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe system umoŝliwiający aktywowanie wszystkich poleceń tylko i wyłącznie za pomocą klawiatury będzie obsługiwany znacznie szybciej niŝ system, który do poprawnego wykonywania funkcji potrzebuje obsługi myszy komputerowej. Nasuwa się więc wniosek, Ŝe poprawnie zaprojektowana aplikacja Windows-owa powinna umoŝliwiać obsługę wszystkich funkcji i poleceń za pomocą klawiszy. JednakŜe nawet, jeśli taka obsługa jest zapewniona, uŝytkownicy często nie potrafią oprzeć się uŝyciu myszy. Wynika to z przyzwyczajenia i traktowania myszy jako podstawowego urządzenia wskazującego. Technologię Dos-ową moŝna uznać za technologię przestarzałą oraz pod kaŝdym niemal względem ustępującą technologii Windows. Aplikacje Dos-owe tracą udziały w rynku, ale jednak ku zdziwieniu ekspertów, bardzo powoli. W związku z tym naleŝałoby spróbować wydobyć z nich to, co najlepsze i wykorzystać te cechy w nowoczesnych aplikacjach. 175

8 B. Trawiński, B. Trzcińska Literatura 1. International Standard ISO :1998(E): Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 11: Guidance on usability, Ivory M.Y., Hearst M. A.: The State of the Art in Automating Usability Evaluation of User Interfaces. ACM Computing Surveys, Vol. 33, No. 4, December 21, pp Karwicki T., Trawiński B.: Badanie uŝytkowników w czasie wdraŝania nowego internetowego systemu informacyjnego. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Czesława Daniłowicza. [Szklarska Poręba, września 24]. Vol. 1.: Oficyna Wydaw. PWroc., Wrocław, Maguire M.C.: User Centered Requirements Handbook. Report D5.3. RESPECT Consortium, Nielsen J.: Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Helion, Gliwice Nielsen J.: Why You only need to Test With 5 Users, Norman D. A.: Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books Norman D. A.: The Design of Everyday Things. Basic Books Pearrow M.: Funkcjonalność stron internetowych. Helion Prętczyński Z., Materny M., Kotulski Z.: HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w: J. Kisielnicki [ed.], Informatyka narzędziem zarządzania w XXI w., s , PJWSTK i Wydział Zarządzania UW, Warszawa Rubin J.: Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests, John Wiley & Sons, Spolsky J.: Projektowanie interfejsu uŝytkownika. Poradnik dla programistów. Mikom, Warszawa Tidwell J.: Designing interfaces: Patterns for effective interaction design, O Reilly Media, Trzcińska B.: Problemy przenoszenia systemów informacyjnych ze środowiska DOS do Windows. Praca magisterska. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny

Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny Rozdział 16 Badanie użytkowników systemu informacyjnego przy zmianie interfejsu z tekstowego na graficzny Streszczenie. Przedstawiono badania reakcji użytkowników systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

HCI Human Computer Interaction

HCI Human Computer Interaction HCI Human Computer Interaction Bartosz Dzirba Gabriel Kujawski praca dyplomowa magisterska opiekun: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski 1 Plan prezentacji HCI Co to jest? W jakim celu? Jak projektować? Etapy

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Wprowadzenie do interakcji

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Komunikacja człowiek - komputer 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram sekwencji. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram sekwencji. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

komputer Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

komputer Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa komputer Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FIN-ST

SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FIN-ST SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FIN-ST System Ewidencji Środków Trwałych FIN-ST jest programem przeznaczonym do prowadzenia pełnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania techniczne Uruchomienie aplikacji Zasady pracy z aplikacją Interfejs aplikacji formularza elektronicznego...

1. Wymagania techniczne Uruchomienie aplikacji Zasady pracy z aplikacją Interfejs aplikacji formularza elektronicznego... Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Instrukcja obsługi aplikacji formularza elektronicznego on-line Badanie pełne Spis Treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Uruchomienie aplikacji... 2 3.

Bardziej szczegółowo

User Experience. agenda. Projektowanie rozwiązań przyjaznych uŝytkownikom. Zarys user experience i usability Koncepcja user-centered design Ćwiczenie

User Experience. agenda. Projektowanie rozwiązań przyjaznych uŝytkownikom. Zarys user experience i usability Koncepcja user-centered design Ćwiczenie User Experience. Projektowanie rozwiązań przyjaznych uŝytkownikom Dnia: 26.04.2008 r. agenda Zarys user experience i usability Koncepcja user-centered design Ćwiczenie Przedstawienie wyników i podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DOBORU OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DOBORU OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY InŜynieria Rolnicza 14/2005 Halina Pawlak Katedra Podstaw Techniki Akademia Rolnicza w Lublinie KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DOBORU OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY Streszczenie W artykule przedstawiono zasady

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

program dla opracowujących wnioski o dotacje

program dla opracowujących wnioski o dotacje EKOEFEKT program dla opracowujących wnioski o dotacje 1. Podstawowe informacje EKOEFEKT to program komputerowy do wykonywania obliczeń efektu ekologicznego dla działań w zakresie: modernizacji źródła ciepła,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ Helena Dudycz Wprowadzenie Podstawą kaŝdej trafnie podjętej decyzji jest pozyskana, przetworzona i odpowiednio zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypadków testowych

Tworzenie przypadków testowych Tworzenie przypadków testowych Prowadząca: Katarzyna Pietrzyk Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wymagania 3. Przypadek testowy Definicja Schemat Cechy dobrego przypadku testowego 4. Techniki projektowania Czarnej

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika: od pracy, przez emocje, do relacje

Interfejs użytkownika: od pracy, przez emocje, do relacje This paper should be cited as: Sikorski, M. (2006). Interfejs użytkownika: od pracy, przez emocje, do relacje. Unpublished paper presented at Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce Conference, Warszawa

Bardziej szczegółowo

3.0. Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! Zobacz wizualne zmiany platformy! INTERAKTYWNOŚĆ MOBILNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ERGONOMIA

3.0. Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! Zobacz wizualne zmiany platformy! INTERAKTYWNOŚĆ MOBILNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ERGONOMIA 3.0 Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! INTERAKTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ MOBILNOŚĆ INTUICYJNOŚĆ Całkowicie nowy interfejs użytkownika ERGONOMIA Zobacz wizualne zmiany platformy! NOWE MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Uniwersytet Jagielloński Interfejsy graficzne Wykład 2 Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Barbara Strug 2011 Hall of shame Hall of shame Model wodospad Feedback Problem z modelem waterfall Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów.

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. WETI 23 lutego 2010 Plan prezentacji Harmonogram 1 Harmonogram Definicja Zależności miedzy zadaniami Wykres Gantta Diagram PERT 2 3 4 5 Prawie jak motto

Bardziej szczegółowo

I. Raport wykonywalności projektu

I. Raport wykonywalności projektu Spis treści: " I. " Raport wykonywalności projektu..." str. 2 " II. " Glosariusz projektu... " str. 4 " III. " Diagramy relacji encja-związek..." str. 6 " IV. " Diagramy przepływu danych..." str. 7 " V.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA Software testing Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie metali Computer Support for Process Production of Metals Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP2.D1F.O.16.93 Management and Production

Bardziej szczegółowo

ABC. Rama3D Wersja 6.2 Opis

ABC. Rama3D Wersja 6.2 Opis ABC Rama3D Wersja 6.2 Opis Krzysztof GRAJEK ABC Rama3D Wersja 6.2 Opis Na prawach rękopisu PRO-SOFT Gliwice 2004 Projekt graficzny okładki: Wojciech PAZDUR, juster@grafik.3d.pl Oprogramowanie serii ABC

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

Kosztorysy i zlecenia w programie Integra 7

Kosztorysy i zlecenia w programie Integra 7 Str. 1 1. Kosztorysy napraw Tworzenie kosztorysów pozwala na przygotowanie klientom wstępnej wyceny naprawy. WaŜne jest, aby informacja dotycząca kosztów została przekazana klientowi szybko i rzetelnie.

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK B Anna Gontarek-Janicka 1 KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 REZULTATY I PRODUKTY... 2 ZAWARTOŚĆ KWESTIONARIUSZA...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek:., Specjalność:... PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Opracowanie: dr inż. Paweł Skrobanek Wrocław 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo