NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID"

Transkrypt

1 NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID WD6D-M101 INSTRUKCJA OBS UGI PAL SECAM Dla u ytkowników: Sprawd uwa nie numer modelu i numer seryjny znajduj cy si zty u urz dzenia i wprowad te informacje poni ej. Zachowaj je na przysz o. Numer modelu Numer seryjny 1 Wprowadzenie Po czenia Nagrywanie Odtwarzanie Edytowanie Inne Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Ustawienia funkcji Funkcje magnetowidu

2 . Wprowadzenie rodki ostro no ci UWAGA: ABY OGRANICZY RYZYKO PO ARU LUB PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE NALE Y NARA A URZ DZENIA NA DZIA ANIE DESZCZU LUB WILGOCI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UWAGA: ABY OGRANICZY RYZYKO PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMOWA OS ONY (TAK E TYLNEJ). WEWN TRZ OBUDOWY NIE MA CZ CI, KTÓRE MOG BY WYMIENIANE PRZEZ U YTKOWNIKA. NAPRAW POWINIEN DOKONYWA WY CZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Z ty u lub na spodzie obudowy znajduj si dane znamionowe i wa na uwaga. Symbol b yskawicy wewn trz trójk ta równobocznego ma ostrzega u ytkownika przed wyst puj cym na nieizolowanych elementach wewn trz obudowy urz dzenia niebezpiecznym napi ciem, które mo e stwarza niebezpiecze stwo pora enia elektrycznego. Symbol wykrzyknika wewn trz trójk ta równobocznego ma informowa u ytkownika o istnieniu wa nych instrukcji obs ugi i konserwacji (serwisowych) wpodr czniku do czonym do urz dzenia. Symbol urz dzenia KLASY II (z podwójn izolacj ) Bezpiecze stwo pracy z laserem Niniejsze urz dzenie zosta o sklasyfikowane jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. W tym urz dzeniu znajduje si laser. Ze wzgl du na mo liwo uszkodzenia oka tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu mog próbowa wykonywa czynno ci serwisowe przy tym urz dzeniu. PRZESTROGA: U YCIE ELEMENTÓW STERUJ CYCH, WYKONYWANIE REGULACJI LUB ZASTOSOWANIE PROCEDUR INNYCH NI PRZEDSTAWIONE W TEJ INSTRUKCJI MO E BY PRZYCZYN NARA ENIA NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. PRZESTROGA: KLASA 2M, WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE GDY URZ DZENIE JEST OTWARTE.NIE KIEROWA WZROKU BEZPO REDNIO NA PROMIE. PO O ENIE: WEWN TRZ OBUDOWY, OBOK MECHANIZMU PRZESUWU. Zasilanie Zasilacz jest pod czony i urz dzenie znajduje si pod napi ciem po pod czeniu kabla sieciowego do gniazdka V pr du przemiennego o cz stotliwo ci 50 Hz. Aby w czy urz dzenie, naci nij przycisk [STANDBY-ON Q]. UWAGA:OBUDOWA ZAWIERA ELEMENTY POD NAPI CIEM. NIE ODKR CA ADNYCH WKR TÓW. 2 Przestroga 1 Nie nale y podejmowa próby otwarcia obudowy. Wewn trz nie ma cz ci, które u ytkownik mo e podda czynno ciom serwisowym. Wszystkie czynno ci serwisowe mo e wykonywa tylko wykwalifikowany personel. 2 W obudowie po bokach i u do u znajduj si szczeliny i otwory s u ce do wentylacji. Aby zagwarantowa niezawodno dzia ania i ochroni urz dzenie przed przegrzaniem, nie wolno blokowa ani zakrywa tych otworów. Nale y unika instalowania urz dzenia w zamkni tych przestrzeniach, na przyk ad szafkach, je eli nie mo na w nich zapewni odpowiedniej wentylacji. 3 Urz dzenie powinno znajdowa si z dala od grzejników iinnych róde ciep a. 4 Nie wolno u ywa urz dzenia w pobli u róde silnego pola elektromagnetycznego. 5 Nie wolno wsuwa do urz dzenia adnych przedmiotów przez szczeliny ani otwory w obudowie. Mog one wej w kontakt zcz ciami pod napi ciem lub spowodowa krótkie zwarcie, wywo uj c po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. 6 Aby ograniczy ryzyko po aru lub pora enia pr dem elektrycznym, urz dzenie nale y chroni przed dzia aniem kropli p ynów lub zachlapaniem. Nie nale y równie stawia na nim przedmiotów wype nionych p ynami, na przyk ad dzbanków. 7 Nie wolno stawia urz dzenia pionowo. Mo na go u ywa tylko w pozycji poziomej (urz dzenie le y p asko). 8 Przed przyst pieniem do u ywania urz dzenia nale y si upewni, e jest wy czony tryb nagrywania przy u yciu zegara. 9 Urz dzenie pozostaje w trybie gotowo ci po jego wy czeniu i gdy jest do niego pod czony kabel sieciowy. Wy wietlacz na panelu przednim nie wieci si. Jest to tryb oszcz dzania energii (ECO) w trybie gotowo ci. 10 Nie wolno umieszcza na urz dzeniu adnych materia ów atwopalnych (na przyk ad wiec). 11 Przed przeniesieniem urz dzenia nale y z niego wyj dyski iod czy kabel sieciowy z gniazdka ciennego. 12 Gdy urz dzenie ulegnie uszkodzeniu lub nie jest u ywane, nale y od czy wtyczk kabla sieciowego z gniazdka ciennego, aby ca kowicie wy czy urz dzenie. 13 Tyczka kabla sieciowego powinna zosta w pobli u i by gotowa do u ycia. 14 Aby zapewni prawid owe i bezpieczne przeprowadzenie instalacji i pod czenie urz dzenia do instalacji multimedialnej, nale y przeczyta instrukcj obs ugi. 15 Wokó urz dzenia zachowa odst p 20 cm od otworów wentylacyjnych.

3 INFORMACJA NA TEMAT RECYKLINGU Oznakowanie tego sprz tu symbolem przekre lonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zu ytego sprz tu wraz z innymi odpadami (zagro one kar grzywny). Szczegó owe informacje na temat przetwarzania i recyklingu zu ytego sprz tu mo na uzyska w urz dzie miasta lub gminy, w zak adzie przetwarzania zu ytego sprz tu. Przekazanie sprz tu do w a ciwych punktów zbiórki lub przetwarzania przyczynia si do ochrony rodowiska i ogranicza negatywny wp yw szkodliwych sk adników znajduj cych si w sprz cie, na zdrowie ludzi. Gospodarstwa domowe pe ni wa n rol w odpowiedzialnym zagospodarowaniu tego typu odpadów. Dzi kujemy Pa stwu za ekologiczn postaw. Funai promuje ochron rodowiska. Baterii nie nale y wyrzuca ani spala, lecz nale y pozbywa si ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz cymi odpadów chemicznych. Poni sze informacje dotycz tylko krajów cz onkowskich UE: Obecno symbolu wskazuje, e dany produkt nie mo e by traktowany jako odpad komunalny. Zapewniaj c w a ciw utylizacj tego produktu, pomo esz zapobiec potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mog yby zosta wywo ane niew a ciw utylizacj niniejszego produktu. Aby zdoby wi cej szczegó owych informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj si z lokalnym urz dem miejskim, s u bami zajmuj cymi si odpadami komunalnymi lub sklepem, gdzie zakupi e dany produkt. Poni sze informacje obowi zuj tylko w krajach cz onkowskich UE: Utylizacja baterii i/lub akumulatorów Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza, e baterii i/lub akumulatorów nie wolno wyrzuca do pojemników razem z odpadami komunalnymi. Je li bateria lub akumulator zawiera wi ksz ilo o owiu (Pb), rt ci (Hg) i/lub kadmu (Cd) ni okre lono to w Dyrektywie dotycz cej baterii (2006/66/EC), poni ej przekre lonego symbolu pojemnika na mieci pojawi si chemiczny symbol o owiu (Pb), rt ci (Hg) i/lub kadmu (Cd). Anga uj c si w oddzieln zbiórk baterii, pomo esz zapewni w a ciw utylizacj produktów i baterii i w ten sposób pomo esz zapobiec potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Aby zdoby wi cej szczegó owych informacji na temat dost pnych w twoim kraju programów dot. zbiórki i recyklingu, skontaktuj si z lokalnym urz dem miejskim lub sklepem, gdzie zakupi e dany produkt. Pb, Hg, Cd Pomó chroni rodowisko!!! Wyczerpanych baterii nie nale y wrzuca do kosza na mieci. Mo na je odda w punkcie gromadzenia wyczerpanych baterii lub odpadów specjalnych. Aby uzyska szczegó owe informacje, nale y skontaktowa si z odpowiednim urz dem. Nie wolno stawia urz dzenia na meblu, który mo e zosta przechylony przez dziecko lub osob doros, która si o niego opiera, stoi na nim, ci gnie go lub wchodzi na niego. Spadaj ce urz dzenie mo e by przyczyn powa nych obra e lub mierci. Nie wolno wykorzystywa powietrza pod ci nieniem do czyszczenia urz dzenia. Gaz znajduj cy si wewn trz tego urz dzenia mo e spowodowa zap on i wybuch. Lokalizacja urz dzenia Aby zagwarantowa bezpiecze stwo i optymaln wydajno tego urz dzenia, nale y spe ni nast puj ce warunki: Urz dzenie nale y zainstalowa w poziomej i stabilnej pozycji. Nie nale y zbli a urz dzenia do innego sprz tu elektronicznego jak np. wzmacniacza, telewizora itd., aby zapobiec odkszta ceniu obudowy urz dzenia, jego uszkodzeniu, po arowi lub usterkom. Nie wolno umieszcza adnych przedmiotów na obudowie urz dzenia. Nale y chroni urz dzenie przed bezpo rednim wiat em s onecznym i nie nara a na kontakt z silnymi ród ami ciep a. Unika miejsc zakurzonych lub wilgotnych. Unika miejsc z niedostateczn wentylacj w celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciep a. Nie wolno blokowa otworów wentylacyjnych na bokach urz dzenia. Nie wolno stawia urz dzenia w miejscu, nara onym na silne drgania lub silne pole magnetyczne. Unikanie niebezpiecze stwa pora enia elektrycznego i po aru Nie wolno trzyma kabla sieciowego mokrymi r kami. Nie wolno od cza urz dzenia od gniazdka sieciowego, ci gn c za kabel sieciowy. Nale y chwyta za wtyczk. Je eli na urz dzenie zostanie przypadkowo rozlana woda, nale y natychmiast od czy kabel sieciowy i odda urz dzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przeprowadzenia naprawy serwisowej. Ostrze enie dotycz ce kondensacji pary wodnej W przypadku przeniesienia urz dzenia z zimnego do ciep ego pomieszczenia, po ogrzaniu zimnego pomieszczenia lub w warunkach wysokiej wilgotno ci wewn trz mo e kondensowa si para wodna z powietrza. W takiej sytuacji urz dzenia nie nale y u ywa przynajmniej przez 2 godziny, aby umo liwi wyschni cie wn trza. Informacja o przestrzeganiu praw autorskich Nieautoryzowane kopiowanie, transmitowanie, publiczne odtwarzanie iwypo yczanie dysków jest zabronione. W produkcie zastosowano technologi ochrony praw autorskich obj t prawami patentowymi i innymi prawami w asno ci intelektualnej nale cymi do Rovi Corporation. Odtwarzanie kodu ród owego i dezasemblacja s zabronione. Informacje na temat sygna ów ze skanowaniem progresywnym Nale y pami ta, e nie wszystkie telewizory wysokiej rozdzielczo ci (HD) s wpe ni zgodne z tym produktem, co mo e by przyczyn wy wietlania artefaktów w obrazie. W przypadku wyst pienia problemów z wyj ciem ze skanowaniem progresywnym w rozdzielczo ci 480 lub 576 zalecane jest prze czenie si na wyj cie o standardowej rozdzielczo ci. W przypadku pyta dotycz cych zgodno ci posiadanego telewizora z z tym produktem w trybie 480p lub 576p prosimy o kontakt z naszym centrum obs ugi klientów. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D s znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. Wprowadzenie Po czenia Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Nagrywanie Ustawienia Funkcje Odtwarzanie Edytowanie Inne funkcji magnetowidu 3

4 Program Dolby Digital Recording umo liwia klientom nagrywanie dysków DVD-R z wysokiej jako ci wideo i stereofoniczn cie k d wi kow. Ten standard, u ywany zamiast formatu PCM, pozwala zaoszcz dzi miejsce przeznaczone do nagrywania, umo liwiaj c uzyskanie wy szej rozdzielczo ci wideo lub przed u aj c czas nagrywania na ka dym dysku DVD. Dyski DVD, przygotowane przy u yciu programu Dolby Digital Recording, mog by odtwarzane na wszystkich odtwarzaczach DVD-Video. Uwaga: Dotyczy to odtwarzaczy obs uguj cych konkretne nagrywalne p yty DVD. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Nazwa DivX, DivX Certified oraz powi zane z nimi loga s znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub podmiotów stowarzyszonych wykorzystywanymi na licencji. Logotypy Kodak i KODAK Picture CD Compatible to znaki towarowe firmy Kodak wykorzystywane w oparciu o licencj. DVB is a registered trademark of the DVB Project to znak handlowy DVD Format/Logo Licensing Corporation. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ( MPEG-4 VIDEO ) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L. L. C. SEE SURROUND oraz logo s znakami towarowymi firmy Thomson S.A. Uwaga: Dostarczenie tego produktu nie oznacza przekazania licencji ani te nie znaczy adnego prawa do rozpowszechniania wraz ztym produktem materia ów wsystemach nadawczych nastawionych na zysk (naziemnych, satelitarnych, kablowych ani te winnych kana ach rozpowszechniania), aplikacjach streamingowych (przez Internet, intranety iinne sieci), inne systemy rozpowszechniania materia ów (aplikacje p atnego d wi ku, czy d wi ku na danie i temu podobne) b d na no nikach fizycznych (p yty kompaktowe, p yty DVD, struktury pó przewodnikowe, dyski twarde, karty pami ci i temu podobne). Na takie rozpowszechnianie nale y uzyska osobn licencj.prosz sprawdzi gdzie mo na uzyska szczegó owe informacje. Konserwacja CZYSZCZENIE URZ DZENIA Nale y u y mi kkiej szmatki lekko nawil onej roztworem agodnego detergentu. Nie nale y u ywa roztworów zawieraj cych alkohol, spirytus, amoniak lub materia y cierne. CZYSZCZENIE DYSKÓW Je eli dysk zabrudzi si, nale y go wyczy ci przeznaczon do tego szmatk. Dysk nale y wyciera od rodka na zewn trz. Nie wolno wyciera ruchami kolistymi. Nie nale y u ywa rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcie czalników, rodków czyszcz cych dost pnych w sprzeda y, detergentów, rodków czyszcz cych zawieraj cych materia y cierne, sprayów antystatycznych przeznaczonych do dysków analogowych. OBCHODZENIE SI Z DYSKAMI Z dyskami nale y obchodzi si w taki sposób, aby na ich powierzchni nie pozosta y odciski palców ani kurz. Gdy nie s u ywane, zawsze nale y je przechowywa w opakowaniu ochronnym. CZYNNO CI SERWISOWE W przypadku awarii urz dzenia nie nale y próbowa samodzielnie rozwi zywa problemu. Wewn trz nie ma cz ci, które u ytkownik mo e podda czynno ciom serwisowym. Nale y wy czy urz dzenie, od czy kabel sieciowy i skonsultowa si ze sprzedawc lub autoryzowanym centrum obs ugi. CZYSZCZENIE SOCZEWKI DYSKU Je eli urz dzenie nie pracuje prawid owo, pomimo podj cia czynno ci opisanych w rozdziale Rozwi zywanie problemów i odpowiednich cz ciach instrukcji obs ugi, zespó laserowej g owicy optycznej mo e by zabrudzony. Nale y skontaktowa si ze sprzedawc lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu sprawdzenia i wyczyszczenia zespo u laserowej g owicy optycznej. AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE G OWICY Automatycznie czy ci g owice wideo podczas wk adania lub wyjmowania kasety, dzi ki czemu ogl dany obraz jest wyra ny. Chocia odbierany program telewizyjny b dzie wyra ny, odtwarzany obraz mo e by zamglony lub zatrzymywany. Taki problem mog powodowa zanieczyszczenia odk adaj ce si na g owicach wideo, u ywanych przez d ugi czas lub korzystanie z kaset z wypo yczalni lub zu ytych. Je li podczas odtwarzania na ekranie pojawi si pasy lub nie enie, b dzie to oznacza, e prawdopodobnie g owice wideo wymagaj czyszczenia. 1 Prosz naby w sklepie ze sprz tem elektronicznym dobry rodek do czyszczenia g owic wideo w magnetowidach (VHS). 4

5 2 Je li rodek do czyszczenia g owic wideo nie rozwi zuje problemu, nale y uzyska porady sprzedawcy lub autoryzowanego centrum obs ugi. Przed u yciem rodka do czyszczenia g owic wideo nale y zapozna si instrukcj jego u ytkowania. G owice wideo wymagaj czyszczenia jedynie w wypadku pojawienia si problemu. Dostarczane akcesoria Pilot zdalnego sterowania z 2 bateriami R6 (1,5 V) Kabel RF Instrukcja obs ugi Dysk CD-ROM Karta gwarancyjna Funkcje Urz dzenie to oferuje nast puj ce funkcje. Nagrywanie DVD VCR Nagrywanie do 12 programów Ustawianie nagrywania jednym naci ni ciem przy u yciu zegara (OTR): (DVD) [E Strona 32] (VCR) [E Strona 71] VPS/PDC: [E Strona 34] DVD Ustawianie automatycznych znaczników rozdzia ów: [E Strona 30] Tworzenie automatycznej listy odtwarzania (Tylko dyski w trybie ) Automatyczne finalizowanie nagrania (Tylko dyski /-R w trybie wideo): [E Strona 41] Automatyczne tworzenie menu tytu ów (Tylko dyski /-R w trybie wideo): [E Strona 41] Kopiowanie DVD VCR Kopiowanie DV: (DVD) [E Strony 38-39] (VCR) [E Strona 72] Tryb kopiowania: [E Strona 40] Odtwarzanie DVD D wi k o jako ci kinowej w systemie surround: [E Strona 19] Szybkie wyszukiwanie: [E Strona 50] Pomijanie reklam: [E Strona 47] Odtwarzanie z listy oryginalnej lub list odtwarzania (Tylko dyski w trybie ): [E Strona 42] Wirtualny system d wi ku surround: [E Strona 53] Odtwarzanie danych, zarejestrowanych w urz dzeniu USB: [E Strona 43] Odtwarzanie podczas nagrywania oraz jednoczesne odtwarzanie i nagrywanie: [E Strona 49] Odtwarzanie plików w formacie MP3 / JPEG / DivX / KODAK Picture CD: [E Strony 42-46] VCR Szybkie wyszukiwanie: [E Strony 72-73] Edytowanie DVD R czne dodawanie lub usuwanie znaczników rozdzia u: [E Strony 56-57] Tworzenie tytu ów do listy odtwarzania (Tylko dyski w trybie ): [E Strona 58] Usuwanie tytu ów: [E Strona 55] Usuwanie sceny z tytu u (Tylko dyski w trybie ): [E Strona 59] Edytowanie nazwy tytu u: [E Strona 56] czenie tytu ów (Tylko dyski w trybie ): [E Strona 58] Dzielenie tytu ów (Tylko dyski w trybie ): [E Strona 57] Ochrona tytu ów (Tylko dyski w trybie ): [E Strona 57] Natychmiastowe dodawanie lub usuwanie znaczników rozdzia ów (tylko dla dyski w trybie wideo): [E Strona 57] Zgodno Odtwarzanie dysków nagranych w trybie wideo na zwyk ym odtwarzaczu DVD: [E Strona 41] Inne DVD DVD System skanowania progresywnego: [E Strony 17, 67] HDMI (High-Definition Multimedia Interface): [E Strony 18, 69] Wprowadzenie Po czenia Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Nagrywanie Ustawienia Funkcje Odtwarzanie Edytowanie Inne funkcji magnetowidu 5

6 Spis tre ci Wprowadzenie... 2 rodki ostro no ci... 2 Funkcje... 5 Obja nienia dotycz ce instrukcji obs ugi... 7 Przegl d dost pnych funkcji Instalowanie baterii w pilocie Prze czanie si pomi dzy trybem DVD i magnetowidem12 Obja nienia dotycz ce interfejsu ekranowego Obja nienia dotycz ce wy wietlacza na panelu przednim Po czenia Pod czanie do telewizora Pod czanie do urz dze zewn trznych Cyfrowy sygna audio w celu zapewnienia lepszej jako ci d wi ku Podstawowe ustawienia / funkcje obrazu telewizora Ustawienie wst pne Ustawienie kana u Funkcje obrazu TV Nagrywanie Informacje o nagrywaniu dysków DVD Formatowanie dysku Wybieranie trybu audio Nagrywanie podstawowe i ustawianie nagrywania jednym naci ni ciem przy u yciu zegara OTR (One-touch Timer Recording) Nagrywanie przy u yciu zegara Nagrywanie przy u yciu zegara (EPG) Po czenie z tunerem satelitarnym Ustawienia sprz tu zewn trznego Informacje o kopiowaniu DV Kopiowanie z kamery cyfrowej na dysk DVD Tryb kopiowania Ustawianie ochrony dysku Finalizowanie dysków Edytowanie...54 Obja nienia dotycz ce listy tytu ów Edytowanie dysków Ustawienia funkcji...60 Ustawienia ogólne Funkcje magnetowidu...71 Odtwarzanie Nagrywanie podstawowe i ustawianie nagrywania jednym naci ni ciem przy u yciu zegara OTR (One-touch Timer Recording) Wyszukiwanie Inne dzia ania Zmiana systemu koloru telewizji System d wi ku stereo Hi-Fi Inne...74 Rozwi zywanie problemów Rozwi zywanie problemów w przypadku komunikatów ob dach Kody j zyków Dane techniczne Deklaracja zgodno ci...koniec Podr cznika Odtwarzanie Odtwarzanie podstawowe Odtwarzanie z przeno nego urz dzenia flash USB Odtwarzanie specjalne Wyszukiwanie Odtwarzanie wielokrotne / losowe / programowe / pokaz slajdów Wybieranie formatu audio i wideo

7 Obja nienia dotycz ce instrukcji obs ugi Symbole u ywane w instrukcji obs ugi Aby wskaza tryby nagrywania lub typy no ników zwi zane z okre lonymi funkcjami, na pocz tku poszczególnych procedur pojawiaj si nast puj ce symbole. Symbol DVD-V Video DVD-R CD MP3 JPEG DivX VCR Opis Dotyczy dysków w formacie DVD-Video Dotyczy dysków w trybie wideo Dotyczy dysków w trybie Dotyczy dysków DVD-R w trybie wideo Dotyczy dysków w formacie Audio CD Dotyczy dysków CD-RW/-R i urz dze USB z plikami MP3 Dotyczy dysków CD-RW/-R i urz dze USB z plikami JPEG Dotyczy dysków /-R i CD-RW/-R iurz dze USB z plikami DivX (Odtwarzanie plików DivX zurz dzenia USB nie jest gwarantowane.) Dotyczy ta m VHS Use only cassettes marked VHS ( ) Symbole dotycz ce ustawiania tunera i nagrywania z niego Poni ej przedstawiono opis u ywanych w tej instrukcji symboli, zwi zanych z ustawianiem tunera. ANALOG : Ustawienia dost pne tylko w trybie analogowym. DVB PAL SECAM : Ustawienia dost pne tylko w trybie DVB. Skrót DVB oznacza telewizyjn transmisj cyfrow z nadajników naziemnych (Digital Terrestrial Television). Wprowadzenie Po czenia Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Nagrywanie Ustawienia Funkcje Odtwarzanie Edytowanie Inne funkcji magnetowidu 7

8 No nik do odtwarzania/nagrywania Typ no nika DVD-R Logo Format Mo e zosta sformatowany w trybie lub wideo Tryb wideo Tryb Automatycznie formatowany w trybie wideo Dost pne funkcje Ikona Maksymalny czas nagrywania Nagrywanie/odtwarzanie wersje Funkcje nagrywania Zgodno 480 min. (12 cm) 144 min. (8 cm) 1-6 Wer. 1.1/1.2 Zgodno z wer. 1.1/1.2 CPRM Mo liwo odtworzenia na wi kszo ci odtwarzaczy DVD. Konieczne sfinalizowanie dysku (zostanie utworzone menu tytu u). 480 min (12 cm) 144 min (8 cm) Mo liwo odtworzenia tylko wurz dzeniu zgodnym ztrybem. Zalecane sfinalizowanie dysku Wer. 2.0/2.1 DVD-R 480 min (12 cm) 144 min (8 cm) Mo liwo odtworzenia na wi kszo ci odtwarzaczy DVD. Konieczne sfinalizowanie dysku (zostanie utworzone menu tytu u). Nagrywanie programów TV Ponowne u ycie po usuni ciu bie cej zawarto ci Nagrywanie obrazów w formacie 16:9 Nagrywanie programów do jednorazowego kopiowania Tworzenie rozdzia ów wsta ych odst pach czasu (automatyczne tworzenie rozdzia ów) Video * Funkcje edytowania Lista odtwarzania Orygina Usuwanie scen Edytowanie nazwy tytu u Tworzenie rozdzia ów w dowolnym miejscu (znacznik rozdzia u) Dzielenie tytu u czenie tytu ów Usuwanie tytu u Tworzenie listy odtwarzania Ochrona tytu u : Dost pne Szary: niedost pne * Tylko zgodny dysk CPRM. Odtwarzacze DVD oznaczone logo mog odtwarza dyski, nagrane w trybie. 8

9 Dyski do odtwarzania Typ dysku DVD-VIDEO CD-DA Logo Ikona Pliki do odtwarzania Typ tytu u MP3 JPEG DivX Ikona No nik DVD-V MP3 CD-RW/-R Urz dzenie USB CD JPEG CD-RW/-R Urz dzenie USB O FORMACIE WIDEO DIVX: DivX to cyfrowy format wideo stworzony przez firm DivX, LLC, podmiot stowarzyszony firmy Rovi Corporation. Niniejsze urz dzenie jest oficjalnym urz dzeniem DivX Certified odtwarzaj cym pliki w formacie DivX. Na stronie internetowej divx.com znajduje si wi cej informacji oraz narz dzia do konwersji plików na nagrania w formacie DivX. INFORMACJE NA TEMAT US UG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Niniejsze urz dzenie DivX Certified musi zosta zarejestrowane, aby mog o odtwarza filmy w formacie DivX zakupione przez us ug Video-on-Demand (VOD). Aby uzyska kod rejestracyjny, nale y znale sekcj DivX VOD w menu konfiguracji urz dzenia. Aby uzyska wi cej informacji na temat zako czenia rejestracji, nale y przej na stron vod.divx.com. Logo DivX Certified umo liwia odtwarzanie tre ci wideo w formacie DivX, w tym tre ci premium. W tym urz dzeniu nie mo na odtwarza no ników, zawieraj cych pliki DivX z funkcj odtwarzania DivX GMC (Global Motion Compensation), która jest funkcj uzupe niaj c formatu DivX. Dyski, których nie mo na odtwarza Nast puj cych dysków nie mo na odtwarza wtym urz dzeniu. Dysk CD-ROM Dysk CD-I (Compact Disc-Interactive) Video CD (VCD) Super Video CD (SVCD) Dysk VSD (Video Single Disc) Dysk DVD-ROM Dysk DVD-Audio Niesfinalizowany dysk Dysk DVD lub CD, który zawiera pliki w formacie Windows Media Audio Dysk /-R, nagrany w niezgodnym formacie Dysk Blu-ray Dysk HD DVD Podczas odtwarzania wymienionej poni ej p yty mo e nie by s yszany d wi k. Dysk SACD (Super Audio CD) s yszalny b dzie tylko d wi k z warstwy CD. D wi k, zapisany na warstwie SACD wysokiej g sto ci, nie b dzie s yszany. Systemy kolorów W tym urz dzeniu jest u ywany system PAL. Istnieje jednak mo liwo odtwarzania dysków DVD nagranych w innych systemach kolorów, np. wntsc. DivX CD-RW/-R /-R Urz dzenie USB (odtwarzanie nie jest gwarantowane) Kody regionalne To urz dzenie jest przeznaczone do odtwarzania dysków DVD, przeznaczonych do regionu 2. Je li na dysku DVD nie znajduje si aden z tych symboli regionów, takiego dysku DVD nie mo na odtworzy w tym urz dzeniu. Numer umieszczony na tle kuli ziemskiej odnosi si do regionu wiata. Poni ej przedstawiono dyski, które zosta y przetestowane, zapewniaj dobr jako nagrania i s zgodne z tym urz dzeniem: Urz dzenie mo e jednak nie odczyta poprawnie zawarto ci dysku. Zale y to od stanu jego powierzchni. Verbatim JVC Maxell DVD-R 8x, 2x 4x DVD-R 8x/16x 2 Wprowadzenie Po czenia Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Nagrywanie Ustawienia Funkcje Odtwarzanie Edytowanie Inne funkcji magnetowidu 9

10 Przegl d dost pnych funkcji Panel przedni 1 2 3* V 500mA 21* 3 19* 2 17* * * 1 Urz dzenie mo na równie w czy, naciskaj c te przyciski. Urz dzenie mo na równie w czy, naciskaj c te przyciski tylko wtedy, gdy ta ma wideo znajduje si w urz dzeniu. Naci nij przycisk, aby w czy urz dzenie lub prze czy go w tryb gotowo ci. (Aby ca kowicie wy czy urz dzenie, nale y od czy kabel sieciowy.) 1 Wska nik STANDBY-ON 12 Przycisk DUBBING 2 Komora na kasety 13 Przyciski PROG. K \ L 3 Przycisk OPEN\CLOSE A * 1 (DVD) 14 Wy wietlacz (jest wy czony w trybie gotowo ci) 4 Wska niki VCR/DVD 15 Okno czujnika podczerwieni 5 Taca dysku 16 Przycisk RECORD I (VCR) 6 Gniazdo DV-IN (AV3) 17 Przycisk AY B * 2 (VCR) 7 Gniazdo wej ciowe USB 18 Przycisk F.FWD D * 2 (VCR) 8 Przycisk RECORD I (DVD) 19 Przycisk REW E * 2 (VCR) 9 Przycisk AY B * 1 (DVD) 20 Przycisk STOP\EJECT C A (VCR) 10 Przycisk STOP C (DVD) 21 Przycisk STANDBY-ON Q * 3 11 Przycisk SELECT Nazwy przycisków opisanych w instrukcji obs ugi W tej instrukcji opisano g ównie sposób przeprowadzania operacji za pomoc pilota zdalnego sterowania. Niektóre czynno ci mo na wykona przy u yciu przycisków na panelu przednim. Panel tylny Kabel sieciowy 6 Gniazdo AV2 (DECODER) 2 Gniazdo HDMI OUT 7 Gniazdo AV1 (TV) 3 Gniazdo DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) 8 Wej cie ANTENNA IN 4 Gniazda wyj ciowe AUDIO OUT (L\R) 9 Wyj cie ANTENNA OUT 5 Gniazda COMPONENT VIDEO OUT Nie nale y dotyka wewn trznych styków gniazd na panelu tylnym. Wy adowanie elektrostatyczne mo e doprowadzi do trwa ego uszkodzenia urz dzenia. Po wy czeniu urz dzenia nale y pozostawi na jedn minut pod czony do niego kabel sieciowy. W innym wypadku mo e doj do utraty danych lub nieprawid owej pracy urz dzenia. To urz dzenie nie jest wyposa one w modulator cz stotliwo ci radiowych. 10

11 Pilot zdalnego sterowania Przycisk STANDBY-ON Q 2 Przycisk INPUT SELECT 3 Przyciski numeryczne 4 Przycisk SAT.LINK 5 Przycisk TEXT 6 Przycisk AUDIO 7 Przycisk TOP MENU (DVD) 8 Przyciski kierunkowe K / L / 0 / 1 9 Przycisk DISAY 10 Przyciski CZERWONY/ZIELONY/ Ó TY/NIEBIESKI Przycisk SYSTEM ( Ó TY) (VCR) Przycisk SEARCH (NIEBIESKI) (VCR) 11 Przycisk REV E 12 Przycisk AY B 13 Przycisk SKIP H (DVD) 14 Przycisk VCR 15 Przycisk PAUSE F 16 Przycisk DUBBING 17 Przycisk SETUP 18 Przycisk TIMER SET 19 Przycisk HDMI 20 Przycisk OPEN\CLOSE EJECT A 21 Przyciski PROG. G\H 22 Przycisk TIME SHIFT (DVD) 23 Przycisk C 24 Przycisk CLEAR 25 Przycisk GUIDE 26 Przycisk SUBTITLE 27 Przycisk MENU/LIST (DVD) 28 Przycisk ENTER/OK 29 Przycisk RETURN/BACK 30 Przycisk FWD D 31 Przycisk STOP C 32 Przycisk SKIP G (DVD) 33 Przycisk DVD 34 Przycisk CM SKIP (DVD) 35 Przycisk REC SPEED 36 Przycisk REC 37 Przycisk 1.3x/0.8x AY (DVD) 38 Przycisk TIMER PROG. Nazwy przycisków opisanych w instrukcji obs ugi W tej instrukcji opisano g ównie sposób przeprowadzania operacji za pomoc pilota zdalnego sterowania. Niektóre czynno ci mo na wykona przy u yciu przycisków na panelu przednim. Je li wy czysz to urz dzenie, funkcja [OPEN\CLOSE EJECT A] na pilocie zdalnego sterowania nie jest dost pna. Nale y wówczas u y przycisku [OPEN\CLOSE A] lub [STOP\EJECT C A] na urz dzeniu. Wprowadzenie Po czenia Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Nagrywanie Ustawienia Funkcje Odtwarzanie Edytowanie Inne funkcji magnetowidu 11

12 Instalowanie baterii w pilocie 2 baterie R6 (1,5 V) (w zestawie) nale y zainstalowa w pilocie, zwracaj c uwag na odpowiednie ustawienie biegunów wed ug oznacze wewn trz przedzia u baterii Prze czanie si pomi dzy trybem DVD i magnetowidem Wybierz, które urz dzenie ma by obs ugiwane w pierwszej kolejno ci. Naci nij przycisk [DVD] lub [VCR] na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk [SELECT] na panelu przednim. Przestroga Niepoprawne u ywanie baterii mo e grozi wyciekiem lub wybuchem. Nie nale y u ywa jednocze nie starych i nowych baterii. Nie nale y u ywa jednocze nie ró nych rodzajów baterii. Nale y upewni si, e bieguny dodatni (+) i ujemny ( ) baterii s po o one zgodnie z oznaczeniami w przedziale baterii. Baterie nale y wyj, je eli sprz t nie b dzie u ywany przez miesi c lub d u ej. Pozbywaj c si zu ytych baterii, nale y stosowa si do przepisów administracyjnych lub zalece ogólnych dotycz cych ochrony rodowiska obowi zuj cych na terenie danego kraju lub obszaru. Baterii nie wolno ponownie adowa, powodowa krótkich spi, podgrzewa ich ani rozmontowywa. Przycisk Wska niki Przycisk VCR Przycisk DVD Pilot zdalnego sterowania informacje Nale y upewni si, e mi dzy pilotem zdalnego sterowania a czujnikiem pilota na urz dzeniu nie znajduj si przeszkody. U ywaj c pilota, nale y uwzgl dni zasi g i k t roboczy, zgodnie z rysunkiem. DVD Naci nij przycisk [DVD] na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk [SELECT] na panelu przednim. (Sprawd, czy wska nik DVD wieci na zielono.) VCR Naci nij przycisk [VCR] na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk [SELECT] na panelu przednim. (Sprawd, czy wska nik VCR wieci na pomara czowo.) 5 m (30 ) 7 m 5 m (30 ) W promieniu oko o 5 m Maksymalny odst p: Odleg o od ekranu: oko o 7 m Przesuni cie od kierunku prostopad ego do ekranu: oko o 5 m, maksymalnie 30 stopni Niezawodno dzia ania pilota mo e zosta zak ócona w przypadku wystawienia czujnika pilota na urz dzeniu na silne wiat o s oneczne lub fluorescencyjne. Piloty zdalnego sterowania ró nych urz dze mog wzajemnie zak óca swoj prac. Nale y zachowa ostro no, u ywaj c pilotów sprz tu znajduj cego si blisko urz dzenia. W przypadku zmniejszenia si zasi gu dzia ania pilota nale y wymieni baterie. 12

13 Obja nienia dotycz ce interfejsu ekranowego Menu WY WIETLACZ DVD Naci nij najpierw przycisk [DVD]. Po w o eniu do urz dzenia dysku naci nij przycisk [DISAY], aby wy wietli interfejs ekranowy. Interfejs ekranowy zawiera informacje, dotycz ce zawarto ci nagranej na dysku. 5 T 1/ 5 C 1/ :01:00 / 1:23:45 - R W ORG 1 TF1 DVD 2H 1:53 Jest to ekran przyk adowy do obja nie. Elementy wy wietlane na ekranie ró ni si wzale no ci od rzeczywistego trybu. 1 Wskazuje typ dysku i tryb formatu. 2 Wskazuje typ tytu ów, dost pnych dla dysków w trybie. 3 Wskazuje numer kana u, nazw stacji (tylko kana analogowy) lub wybrany tryb zewn trznego kana u wej ciowego. 4 Wskazuje no nik, pr dko nagrywania i dost pny pozosta y czas nagrywania. 5 Wskazuje numer bie cego tytu u i czn liczb tytu ów, numer bie cego rozdzia u i czn liczb rozdzia ów oraz up yw czasu i ca kowity czas odtwarzania danego tytu u. 6 Znaczenie poszczególnych ikon: : Wyszukiwanie : D wi k : Napisy : K t uj cia : Powtarzanie : Znacznik : Redukcja zak óce : Powi kszenie : D wi k przestrzenny 7 Wskazuje stan operacji. 8 Informuje o tym, które urz dzenie jest wybrane. : Odtwarzacz DVD : Urz dzenie USB W niektórych opisach w tym podr czniku uwzgl dniono tylko jeden przyk adowy typ dysku Po wy wietlaniu menu wy wietlacza naciskaj kolejno przycisk [DISAY], aby wy wietli nast puj ce informacje. <Informacje o tytule i nazwie pliku> Informacje o tytule Tytuł Mój tytuł (tylko w przypadku odtwarzania dysku w trybie i niesfinalizowanego dysku /-R w trybie wideo) Informacje o pliku Nazwa pliku Mój plik (tylko w przypadku odtwarzania plików MP3/JPEG/ DivX ) <Informacje znaczników MP3> (tylko w przypadku odtwarzania plików MP3) Informacje o tytule Tytuł Informacje o arty cie Imię i nazwisko artysty Informacje o albumie Nazwa albumu <Informacje o trybie HDMI> Informacja o Video : 480p / YCbCr Informacja o Audio : Bitstream (tylko w przypadku wyj obrazu przez gniazdo HDMI) 1 Wskazuje rozdzielczo obrazu na wyj ciu HDMI. 2 Wskazuje format sygna u wideo HDMI. 3 Wskazuje format sygna u audio HDMI. W przypadku braku informacji zostanie wy wietlony symbol Wprowadzenie Po czenia Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Nagrywanie Ustawienia Funkcje Odtwarzanie Edytowanie Inne funkcji magnetowidu 13

14 W trybie magnetowidu wy wietlany jest interfejs ekranowy trybu magnetowidu. Naci nij najpierw przycisk [VCR]. Naci nij przycisk [DISAY], aby wy wietli interfejs ekranowy.. VCR 12:00 AV2 STEREO Menu INFO DVB Naci nij przycisk [C] podczas ogl dania programu DVB, aby wy wietli informacje o programie Channel 4+1 English 11:53 Mon 7 6 SP 0:00:00 STEREO 4 5 Jest to ekran przyk adowy do obja nie. Elementy wy wietlane na ekranie ró ni si wzale no ci od rzeczywistego trybu. 1 Bie cy czas 2 Numer pozycji 3 Stan d wi ku odbieranego programu lub urz dzenia zewn trznego 4 Stan d wi ku bie co odtwarzanej ta my wideo 5 Licznik ta my 6 Pr dko nagrywania lub odtwarzania 7 Stan bie cej ta my 6 NOW: Castle 5 NEXT: Burning Questions 1 J zyk cie ki d wi kowej 2 Numer kana u 3 Nazwa kana u 4 Bie ca data i godzina 5 Informacje o nast pnym programie 6 Informacje o bie cym programie 11:23 12:20 Stereo AD Sub Entertainment 27 min left 12:20 12:25 Okno zostanie automatycznie zamkni te po 4 sekundach. Mo na te nacisn przycisk [RETURN\BACK], aby go zamkn. Naci nij ponownie przycisk [C], gdy zostanie wy wietlone okno, aby wy wietli wi cej informacji. Naci nij przycisk [RETURN\BACK], aby zako czy. 14

15 Menu g ówne Naci nij przycisk [SETUP], aby wy wietli menu g ówne. Nast pnie za pomoc przycisku [K \ L] wybierz menu i naci nij przycisk [ENTER\OK], aby wy wietli podmenu. Naci nij przycisk [RETURN\BACK], aby powróci do poprzedniego ekranu. Symbol jest wy wietlany po w o eniu dysku CD-DA/MP3/JPEG/ KODAK Picture CD. Symbol jest wy wietlany po pod czeniu pami ci USB z plikami w formacie MP3/JPEG. Ustawienie ogólne Odtwarzanie: [E Strona 64] 2 Wy wietlacz: [E Strona 66] 3 Vídeo: [E Strona 67] 4 Nagrywanie: [E Strony 30-31, 37, 41] 5 Zegar: [E Strona 68] 6 Kana : [E Strony 21-26] 7 DivX: [E Strony 45, 68] 8 HDMI: [E Strona 69] 9 Ustaw. DVB: [E Strona 69] 10 Zres. wsz.: [E Strona 70] Ustaw. DVB Ustawienie ogólne Odtwarzanie Wyświetlacz Vídeo Nagrywanie Zegar Kanał DivX HDMI Ustaw. DVB Zres. wsz. Ustawianie Ustawienie ogólne Programowanie Lista tytułów Menu DVD Tryb odtwarzania dysku Odtwarzanie USB Ustawienie ogólne Odtwarzanie Wyświetlacz Vídeo Nagrywanie Zegar Kanał DivX HDMI Ustaw. DVB Zres. wsz. 1 Blok. Dost pu: [E Strona 69] 2 Blokada rodzicielska: [E Strona 69] 3 J zyk: [E Strona 70] Blok. Dostępu Blokada rodzicielska Język Informacje 4 Informacje: [E Strona 70] Blokada rodzicielska Wyjście audio Język menu dyskowego Język audio Język napisów Ikona Kąta Tryb Nieruchomy System TV Programowanie Umo liwia zaprogramowanie nagrywania przy u yciu zegara. [E Strona 33] Lista tytu ów Umo liwia wywo anie listy tytu ów. [E Strona 54] Menu DVD 1 Formatowanie 2 Finalizowanie 3 Zabezp. zapisu WYŁ WŁ Usuń listy tytułów 4 1 Formatowanie (tylko ): [E Strony 30-31] 2 Finalizowanie: [E Strona 41] 3 Zabezp. Zapisu (Tylko dysk w trybie ): [E Strona 41] 4 Usu listy tytu ów (Tylko dysk w trybie ): [E Strona 58] Tryb odtwarzania dysku Dysk Audio CD Odtwarzanie losowe: [E Strona 51] 2 Odtwarzanie programu: [E Strona 51] Dysk CD-RW/-R z plikami w formacie MP3 / JPEG / KODAK Picture CD Muzyka (pliki MP3): [E Strona 51] 4 Zdj cie (pliki JPEG): [E Strony 51, 52] 5 Pokaz slajdów (pliki JPEG/KODAK Picture CD): [E Strona 52] Odtwarzanie USB 1 2 Menu DVD Tryb odtwarzania dysku Odtwarzanie losowe Odtwarzanie programu Muzyka Zdjęcie Tryb odtwarzania dysku Muzyka Zdjęcie Odtwarzanie USB Odtwarzanie losowe Pokaz slajdów Odtwarzanie losowe Pokaz slajdów 1 Muzyka (pliki MP3): [E Strona 51] 2 Zdj cie (pliki JPEG): [E Strony 51, 52] Wprowadzenie Po czenia Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Nagrywanie Ustawienia Funkcje Odtwarzanie Edytowanie Inne funkcji magnetowidu 15

16 Obja nienia dotycz ce wy wietlacza na panelu przednim 1 2 DTV DB VCR DVD Wska nik DTV : Pojawia si, gdy kana jest nadawany w trybie cyfrowym. 2 Numer tytu u / cie ki i rozdzia u : Numer tytu u / cie ki : Numer rozdzia u 3 Bie cy stan urz dzenia F : Pojawia si podczas wstrzymania odtwarzania dysku. Jest widoczne równie przy odtwarzaniu klatka po klatce. B : Pojawia si podczas odtwarzania dysku. F B : Pojawia si podczas odtwarzania do przodu / wty w zwolnionym tempie. : Pojawia si w przypadku ustawienia i uruchomienia funkcji programowania przy u yciu zegara lub funkcji nagrywania jednym naci ni ciem przy u yciu zegara (OTR). Jest wy wietlany po przej ciu urz dzenia w tryb gotowo ci Po czenie z tunerem satelitarnym lub tryb nagrywania. Miga, gdy z powodu b du nie zosta o wykonane nagrywanie programu ustawione przy u yciu zegara i nagrywanie z tunera satelitarnego. I: Pojawia si podczas nagrywania. Miga podczas wstrzymania nagrywania. DB DVD : Pojawia si, gdy ta ma wideo znajduje si w urz dzeniu. : Pojawia si, gdy dysk znajduje si w urz dzeniu. : Pojawia si podczas kopiowania. :Pojawia si, gdy urz dzenie znajduje si w trybie wyj cia DVD lub w trybie gotowo ci zegara do nagrywania na dysku DVD. VCR :Pojawia si, gdy urz dzenie znajduje si w trybie wyj cia magnetowidu lub w trybie gotowo ci zegara do nagrywania na magnetowidzie. 4 Wy wietlane s nast puj ce warto ci Czas odtwarzania Numer bie cego tytu u / rozdzia u / cie ki / pliku Czas nagrywania / czas pozosta y Zegar Numer kana u Czas pozosta y nagrywania jednym naci ni ciem przy u yciu zegara (OTR) Wybrana rozdzielczo wideo HDMI Gdy zasilanie jest wy czone lub urz dzenie znajduje si w trybie gotowo ci zegara, wy wietlacz na panelu przednim jest wy czony (wyj tkiem jest sytuacja, w której nagrywanie z tunera satelitarnego jest w trybie gotowo ci). Jest to nowa funkcja oszcz dzania energii (ECO). Komunikaty ekranowe DVD Taca dysku jest otwarta. DVD Pojawia si, gdy zostanie wybrana rozdzielczo sygna u wideo HDMI (480p). DVD Taca dysku zamyka si. DVD Pojawia si, gdy zostanie wybrana rozdzielczo sygna u wideo HDMI (576p). DVD Trwa adowanie dysku. DVD Pojawia si, gdy zostanie wybrana rozdzielczo sygna u wideo HDMI (720p). DVD Na dysku s nagrywane dane. DVD Pojawia si, gdy zostanie wybrana rozdzielczo sygna u wideo HDMI (1080i). DVD Pojawia si, gdy nagrywanie z tunera satelitarnego jest w trybie gotowo ci. DVD Pojawia si, gdy zostanie wybrana rozdzielczo sygna u wideo HDMI (1080p). 16

17 Po czenia Pod czanie do telewizora Urz dzenie nale y pod czy do telewizora, maj c na uwadze funkcje dost pne w istniej cym sprz cie. Przed instalacj nale y od czy od zasilania telewizor i urz dzenie Sygna z telewizji kablowej 1 2 Pod cz kabel anten lub kabel telewizji kablowej do gniazda ANTENNA IN tego urz dzenia. Po cz gniazdo ANTENNA OUT w urz dzeniu z gniazdem antenowym telewizora. Po cz gniazdo AV1 (TV) typu SCART w tym urz dzeniu z gniazdem typu SCART telewizora. lub Przy u yciu gniazda typu SCART Kabel audio/wideo (brak w zestawie) Antena Kabel RF (brak w zestawie) 1 Kabel typu SCART/RCA (brak w zestawie) Adapter SCART (brak w zestawie) Do gniazda antenowego Kabel RF (dostarczony) 2 Kabel typu SCART (brak w zestawie) Je eli telewizor nie jest wyposa ony w gniazdo typu SCART, u yj do po czenia dost pnej w sprzeda y przej ciówki SCART lub kabla typu SCART/RCA. To urz dzenie nale y pod cza bezpo rednio do telewizora. Je eli kable AV s pod czone do magnetowidu, obraz mo e by zniekszta cony ze wzgl du na dzia anie systemu ochrony przed kopiowaniem. Analogowa telegazeta jest dost pna w trybie magnetowidu tylko na wyj ciu AV1 (TV). Do dekodowania analogowej telegazety nale y u y pilota telewizora. Po zmianie ustawienia Wyj cie video ( SCART (RGB), Komponent (Przepl.) lub Komponent (Prog.) ) nale y go pod czy do odpowiedniego gniazda w telewizorze. Je li ustawienie zostanie zmienione, np. na Komponent (Przepl.) lub Komponent (Prog.) gdy kabel typu SCART jest pod czony do telewizora, sygna wideo mo e by zniekszta cony. Korzystanie z gniazd COMPONENT VIDEO OUT i gniazd AUDIO OUT (L\R) Je li telewizor jest wyposa ony w gniazda wej ciowe komponentowego sygna wideo, mo na u y kabla komponentowego sygna u wideo (aby pod czy gniazda COMPONENT VIDEO OUT) i sygna u d wi ku (aby pod czy gniazda AUDIO OUT (L/R)). Gdy u ywany jest ten typ po czenia, opcj Wyj cie video nale y ustawi na Komponent (Prog.) lub Komponent (Przepl.). Patrz rozdzia Wyj cie video (Domy lnie: SCART (RGB)) na str. 67. Po czenie kablem komponentowego sygna u wideo zapewnia obraz o wiele wy szej jako ci. 1 Kabel d wi ku (brak w zestawie) Wej cie d wi ku 2 Kabel komponentowego sygna u wideo (brak w zestawie) Wej cie komponentowego sygna u wideo Y PB/CB PR/CR Po cz gniazda COMPONENT VIDEO OUT w tym urz dzeniu z gniazdami wej ciowymi komponentowego sygna u wideo telewizora. 2 Po cz gniazda AUDIO OUT (L\R) w tym urz dzeniu z gniazdami wej ciowymi audio telewizora. Po wykonaniu po cze wybierz ustawienie Wyj cie video. (Patrz str. 67.) Wybór odtwarzania z funkcj skanowania progresywnego (576p/480p lub 576i/480i z przeplotem) Je li telewizor jest zgodny z funkcj skanowania progresywnego (576p/480p), pod cz go do gniazd COMPONENT VIDEO OUT w tym urz dzeniu i ustaw opcj Wyj cie video na Komponent (Prog.) w menu Ustawianie. (Patrz str. 67.) Nast pnie uaktywnij tryb skanowania progresywnego w telewizorze. Je eli telewizor nie jest zgodny z trybem skanowania progresywnego, ustaw opcj Wyj cie video na Komponent (Przepl.). Zastosuj dost pn w handlu przej ciówk, je li w telewizorze lub monitorze wyst puje gniazdo wideo typu BNC. Tryb skanowania progresywnego mo e by u ywany wy cznie w przypadku po czenia komponentowego i HDMI. 1 Wprowadzenie Po czenia Nagrywanie Odtwarzanie Edytowanie Inne Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Ustawienia funkcji Funkcje magnetowidu 17

18 Korzystanie z portu zgodnego ze standardem HDMI [PO CZENIE HDMI] Port HDMI umo liwia przesy anie sygna ów wideo i audio bez ich konwersji do postaci analogowej. Nie s wymagane po czenia audio. Do pod czenia u yj kabla HDMI (dost pnego w sprzeda y). Po cz gniazdo wyj cia w urz dzeniu z gniazdem wej cia HDMI odbiornika telewizyjnego. Kabel HDMI (brak w zestawie) tego urz dzenia HDMI IN Wybór rozdzielczo ci sygna u wideo HDMI Naci nij przycisk [HDMI], aby wybra rozdzielczo sygna u wideo HDMI. Ka dorazowe naci ni cie przycisku [HDMI] powoduje zmian rozdzielczo ci sygna u wideo. 576p (PAL) / 480p (NTSC) 720p 1080i 1080p (Rozdzielczo sygna u wideo HDMI, która nie jest obs ugiwana przez monitor, zostanie pomini ta.) TV Do gniazda wej ciowego HDMI Poniewa HDMI jest ci gle rozwijaj c si technik, mo liwe jest, e niektóre urz dzenia z wej ciem HDMI mog nie dzia a prawid owo z tym urz dzeniem. Je li b dzie u ywany monitor niezgodny z systemem HDCP, obraz b dzie nieprawid owy. Po ród urz dze obs uguj cych HDMI s i takie, które mog sterowa innymi urz dzeniami przez gniazdo HDMI. Tym urz dzeniem nie mo na jednak sterowa przez gniazdo HDMI. Sygna y audio z gniazda HDMI (w tym cz stotliwo próbkowania, liczba kana ów i d ugo bitowa) mog by ograniczane przez pod czone urz dzenie. W ród monitorów obs uguj cych HDMI niektóre nie obs uguj sygna ów wyj ciowych audio (np. projektory). Przy po czeniach zurz dzeniami takimi jak to, sygna y audio nie s wysy ane z gniazda wyj ciowego HDMI. Gdy gniazdo HDMI tego urz dzenia jest po czone do monitora zgodnego z systemem DVI-D (zgodny z systemem HDCP) za pomoc kabla konwertuj cego HDMI-DVI, sygna y s wysy ane jako cyfrowe sygna y RGB. Je li pod czone urz dzenie nie jest zgodne z HDMI BITSTREAM, nie b dzie odtwarzany d wi k w formacie DTS. W przypadku zaniku zasilania lub od czenia urz dzenia od gniazdka sieciowego mog wyst pi pewne problemy z ustawieniami wej cia HDMI. Sprawd ponownie ustawienie HDMI. Rzeczywiste tryby wyj ciowe wed ug no ników Format nagrywania audio dysków Dolby Digital Ustawienie Dolby Digital / DTS / MPEG tego urz dzenia PCM Strumieniowo Rzeczywisty sygna wyj ciowy 2-kana owy sygna PCM Dolby Digital DVD-Video DivX LPCM PCM Strumieniowo 2-kana owy sygna PCM W. DTS DTS WY - MPEG PCM 2-kana owy sygna PCM Strumieniowo MPEG Dolby PCM 2-kana owy sygna PCM Digital Strumieniowo Dolby Digital MP3 PCM Strumieniowo 2-kana owy sygna PCM MP2 PCM 2-kana owy sygna PCM Strumieniowo MPEG W przypadku dysków Audio CD i plików MP3 zawsze b dzie generowany 2-kana owy sygna PCM, niezale nie od ustawienia Dolby Digital. Je li pod czone urz dzenie nie jest zgodne z HDMI BITSTREAM, d wi k b dzie odtwarzany jako sygna PCM nawet po wybraniu opcji Strumieniowo w ustawieniu Dolby Digital. (Patrz str. 65.) System ochrony praw autorskich Aby odtwarza cyfrowe obrazy filmowe DVD przez po czenie HDMI, zarówno odtwarzacz, jak i monitor (lub wzmacniacz AV) musz obs ugiwa system ochrony praw autorskich o nazwie HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection System). HDCP to technika ochrony przed kopiowaniem, zawieraj ca szyfrowanie danych i uwierzytelnianie po czonego urz dzenia AV. W tym urz dzeniu jest u ywany system HDCP. Prosimy o zapoznanie si zinstrukcj obs ugi posiadanego monitora (lub wzmacniacza AV), w której znajduje si wi cej informacji. * HDMI: High Definition Multimedia Interface 18

19 Pod czanie do urz dze zewn trznych Urz dzenie jest wyposa one w trzy z cza wej ciowe. Naci nij kolejno przycisk [INPUT SELECT], aby wybra tryb zewn trznego kana u wej ciowego, a nast pnie naciskaj kolejno przycisk [PROG. G\H], aby wybra wej cie AV1, AV2 lub DV(AV3). Przed pod czaniem nale y upewni si, e wszystkie urz dzenia s wy czone. Nagrywanie z odtwarzacza DVD, tunera satelitarnego lub innego sprz tu audio-wideo za po rednictwem gniazda wyj ciowego typu SCART (AV2) Gniazdo wyj ciowe AV (typu SCART) Kabel typu SCART (brak w zestawie) AV2 (DECODER) Gdy program TV jest nagrywany z tunera satelitarnego/dekodera, kabel typu SCART nale y pod czy do gniazda AV2 (DECODER). (Patrz str. 36.) Sygna zurz dzenia zewn trznego b dzie przekazywany automatycznie, gdy telewizor jest pod czony do wej cia AV1, aurz dzenie zewn trzne jest w czone i pod czone do wej cia AV2 przy u yciu kabla typu SCART. (Sygna nie b dzie jednak przekazywany, gdy urz dzenie jest wy czone.) Je li chcesz monitorowa sygna ztego urz dzenia, naci nij przycisk [DISAY] lub wy cz urz dzenie zewn trzne. (Sygna z tego urz dzenia mo na monitorowa tylko podczas odtwarzania.) Je li chcesz monitorowa sygna z innego wej cia, naci nij przycisk [DISAY], a nast pnie przycisk [INPUT SELECT], aby wybra dany tryb zewn trznego kana u wej ciowego, po czym wybierz dany kana wej ciowy przy u yciu przycisku [PROG. G\H]. Nagrywanie z kamery DV (DV(AV3)) Do pod czenia kamery DV mo na u y gniazda wej ciowego DV-IN (AV3) (na panelu przednim). DV(AV3) (na panelu przednim) 5V 500mA Kabel DV (4-stykowy) (brak w zestawie) Cyfrowy sygna audio w celu zapewnienia lepszej jako ci d wi ku Dekoder Dolby Digital, DTS lub MPEG itd. COAXIAL Gniazdo wej ciowe cyfrowego audio Kabel koncentryczny (brak w zestawie) Opcjonalne po czenia widoczne na powy szej ilustracji umo liwiaj uzyskanie d wi ku wy szej jako ci Aby uzyska czysty d wi k cyfrowy wysokiej jako ci, pod cz cyfrowy sprz t audio za po rednictwem gniazda DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL). Je eli format audio cyfrowego sygna u wyj ciowego nie jest zgodny z charakterystyk odbiornika, w odbiorniku zostanie wygenerowany silny zniekszta cony d wi k lub nie b dzie on wytwarza adnych d wi ków. Pod czanie dekodera Dolby Digital, DTS lub MPEG Pod czenie wielokana owego dekodera Dolby Digital lub DTS umo liwia korzystanie z zalet wielokana owego systemu d wi ku przestrzennego Dolby Digital lub DTS. Po pod czeniu dekodera Dolby Digital nale y ustawi opcj Dolby Digital w menu Wyj cie video na warto Strumieniowo. (Patrz str ) Po pod czeniu dekodera DTS nale y ustawi opcj DTS wmenu Wyj cie video na warto W.. (Patrz str ) Po pod czeniu dekodera MPEG nale y ustawi opcj MPEG w menu Wyj cie video na warto Strumieniowo. (Patrz str ) Pod czanie do magnetofonu MD lub DAT COAXIAL ród a d wi ku nagranego w formacie zgodnym z wielokana owym systemem d wi ku przestrzennego Dolby Digital nie mo na nagra na magnetofonie MD ani DAT jako d wi ku cyfrowego. Je li nie jest pod czony do dekodera Dolby Digital, nale y ustawi opcj Dolby Digital w menu Wyj cie video na warto PCM. Odtwarzanie dysku DVD przy niepoprawnych ustawieniach mo e spowodowa ha as, zak ócenia i doprowadzi do uszkodzenia g o ników. W celu pod czenia magnetofonu MD lub DAT nale y ustawi opcj Dolby Digital i MPEG na PCM praz ustawi opcj DTS na WY w menu Wyj cie video. Gniazd AUDIO OUT (L\R) mo na u y do pod czania systemu audio. Wprowadzenie Po czenia Nagrywanie Odtwarzanie Edytowanie Inne Pod. ustawienia / funkcje obrazu TV Ustawienia funkcji Funkcje magnetowidu DV OUT 19

20 Podstawowe ustawienia / funkcje obrazu telewizora Ustawienie wst pne Po pierwszym w czeniu zasilania tego urz dzenia nale y wykona nast puj ce czynno ci. 1 Naci nij przycisk [STANDBY-ON Q]. 2 W cz telewizor. Wybierz wej cie, do którego pod czone jest urz dzenie. Automatycznie zostanie wy wietlony ekran Initial Setting. 3 Wybierz j zyk w menu ekranowym OSD za pomoc przycisków [K \ L]. Nast pnie naci nij przycisk [ENTER\OK], aby przej do nast pnego kroku. OSD Language Italiano Polski Romana Русский Slovenský Español 4 Naci nij przycisk [K \ L] i wybierz kraj, aby poprawnie odbiera lokalne kana y telewizyjne. Nast pnie naci nij przycisk [ENTER\OK], aby przej do nast pnego kroku. To ustawienie jest dost pnie g ównie w przypadku kana ów cyfrowych. Państwo Francja Hiszp. - Peninsula Hiszp. - Wyspy Kanar. Niemcy Włochy Szwajcaria Republika Czeska Inny Kana ów cyfrowych nie mo na prawid owo odbiera wkrajach, które nie zosta y wymienione powy ej. W takim wypadku wybierz opcj Inny. 5 Wybierz dany typ strojenia (obowi zuj cy w danym obszarze) przyciskami [K \ L], a nast pnie naci nij przycisk [ENTER\OK]. Strojenie automatyczne Upewnij się, że antena jest podłączona do gniazda ANTENNA IN. Strojenie cyfrowe Strojenie cyfr&analog Strojenie analogowe Urz dzenie rozpocznie wyszukiwanie kana ów, dost pnych na danym obszarze. Strojenie cyfrowe: B d automatycznie skanowane i zapami tywane tylko kana y cyfrowe DVB, dost pne na danym obszarze. Strojenie cyfrowe i analogowe: B d automatycznie skanowane i zapami tywane kana y analogowe i cyfrowe DVB, dost pne na danym obszarze. Strojenie analogowe: B d automatycznie skanowane i zapami tywane tylko kana y analogowe, dost pne na danym obszarze. Je li urz dzenie nie zapami ta o adnego kana u, wy wietlony zostanie ekran sprawdzenia anteny. Naci nij przycisk [ENTER\OK], aby ponownie rozpocz automatyczne wyszukiwanie lub naci nij przycisk [RETURN\BACK], aby anulowa ustawienia pocz tkowe. 6 Po zako czeniu ustawiania kana ów pojawi si ekran Ustawienia zegara. Ustawienia zegara 01 / 01 / 2013 (WTO) 0 : 00 Zostan automatycznie wy wietlone bie ca data i godzina. Je li bie ca data i godzina s poprawne, naci nij przycisk [RETURN\BACK], aby zako czy. Je li s niepoprawne, naci nij przycisk [ENTER\OK] iprzejd do rozdzia u Ustawienia zegara na str Po zako czeniu wprowadzania ustawie Ustawienia zegara, pojawi si komunikat potwierdzaj cy Ustawienia zaawansowane. W ustawieniach zaawansowanych można ustawić kategorię dotyczącą zużycia energii. Przejść do ustawień zaawansowanych? Tak Nie Je li chcesz kontynuowa ustawienia w sekcji Ustawienia zaawansowane, wybierz opcj Tak za pomoc strza ek [K \ L], a nast pnie naci nij [ENTER\OK]. Je li chcesz pomin to ustawienie, wybierz opcj Nie za pomoc strza ek [K \ L], a nast pnie naci nij [ENTER\OK]. 8 Wybierz dan opcj za pomoc strza ek [K \ L], a nast pnie naci nij [ENTER\OK]. Wyjście antenowe WŁ. WYŁ Przestroga Domy lne ustawienie opcji Wyj cie antenowe to WY. Gdy opcja Wyj cie antenowe jest ustawiona na WY, a urz dzenie to znajduje si w stanie gotowo ci, to sygna TV nie jest przesy any do telewizora w celu oszcz dzania zu ycia energii. Je li chcesz ogl da telewizj, gdy urz dzenie to znajduje si w stanie gotowo ci, ustaw opcj Wyj cie antenowe na W. Je li po wykonaniu cz ci Ustawienia wst pne trzeba od czy zasilanie sieciowe, najpierw nale y wy czy zasilanie i pozostawi urz dzenie w trybie gotowo ci na co najmniej 1 minut przed prób od czenia kabla sieciowego. W innym wypadku mo e doj do utraty danych. Je li chcesz ponownie ustawi ka d opcj cz ci Ustawienia wst pne, mo na to wykona wcz ci Ustawienie ogólne. Patrz J zyk menu ekranowego (Domy lnie: English) na str. 66. Patrz Ustawienie kraju na str. 23. Patrz Strojenie automatyczne (DVB i ANALOG) na str. 21. Patrz Strojenie automatyczne (ANALOG) na str. 21. Patrz Strojenie automatyczne (DVB) na str. 23. Patrz Zegar na str. 68. Zapami tany kana mo na dostosowa wcz ci Ustawienie ogólne. Szczegó owe informacje mo na znale w dalszej cz ci instrukcji. Patrz Strojenie r czne (ANALOG) na str. 22. Patrz Strojenie r czne (DVB) na str. 23. Patrz Pomijanie wst pnie ustawionego kana u na str

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

NAGRYWARKA HDD I DVD / MAGNETOWID

NAGRYWARKA HDD I DVD / MAGNETOWID NAGRYWARKA I DVD / MAGNETOWID TD6D-M101 INSTRUKCJA OBS UGI PAL SECAM Dla u ytkowników: Sprawd uwa nie numer modelu i numer seryjny znajduj cy si zty u urz dzenia i wprowad te informacje poni ej. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA TELEWIZJI

CYFRYZACJA TELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI 1. Co to jest cyfryzacja telewizji? 2. Dlaczego zachodzą te zmiany? 3. Czycyfryzacja jest obowiązkowa? 4. Termin wyłączenia sygnału analogowego 5. Co to jest telewizja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Środki ostrożności Przed użyciem wielofunkcyjnego pilota przewodowego przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj podręcznik użytkownika w bezpiecznym, łatwo

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de.

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de. Serwis Instrukcja obsługi avm.de/en/manuals Wsparcie avm.de/en/support Utylizacja Zgodnie z dyrektywami europejskimi adaptera FRITZ!Powerline 540E i kabli nie należy utylizować jako odpady domowe. Należy

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID E9TF0ED_PL.book Page Wednesday, March 7, 200 2:47 PM NAGRYWARKA / MAGNETOWID WD6D-D443DB INSTRUKCJA OBSŁUGI PL PAL SECAM Dla użytkowników: Sprawdź uważnie numer modelu i numer seryjny znajdujący się ztyłu

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny telewizor LED 46HFL5008D/12. aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych

Profesjonalny telewizor LED 46HFL5008D/12. aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych Page 1 of 5 Telewizor hotelowy Porównaj produkty Otwórz wszystkie szczegółowe dane techniczne 55HFL5008D/12 46HFL5008D/12 40HFL5008D/12 Oxigen Aplikacje Smart TV Kontrola aplikacji Wiele profili aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi.

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Wprowadzenie Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Niniejszy dokument ułatwi szybkie przygotowanie się do pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

[Położenie tekstu ostrzeżenia]

[Położenie tekstu ostrzeżenia] Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD [Położenie tekstu ostrzeżenia] Informacje o Podręczniku instalacji i Podręczniku użytkownika Podręcznik instalacji (Ten podręcznik) Zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką KDL-40R550C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka Łączność z doskonałą rozrywką Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Technologia Clear Resolution Enhancer Wbudowana technologia Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo