PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowaƒ w automatyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowaƒ w automatyce"

Transkrypt

1 PROFInet Technoogie i apikacje Opis systemu Standard da zastosowaƒ w automatyce

2 Peryferia rozproszone Integracja systemów poowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instaacja sieci Wprowadzenie Krótki czas rozwoju nowych produktów powoduje, e automatyka przemys owa podega ciàg ym zmianom. Dotyczy to równie sieci poowych, które w ostatnim czasie ueg y bardzo znaczàcemu rozwojowi. Pozwaajà one na zastàpienie systemu o strukturze centranej, systemem rozproszonym. W dziedzinie sieci poowych od 15 at iderem na rynku jest standard PROFIBUS. Rozwój dzisiejszej automatyki jest przede wszystkim zwiàzany z technoogiami informatycznymi (IT) i przyj tymi w nich standardami takimi jak TCP/IP oraz XML. Integracja tych technoogii z nowoczesnà automatykà wprowadzi a znaczàcy post p w zakresie komunikacji pomi dzy systemami sterowania, rozszerzajàc mo iwo- Êci konfiguracyjne, diagnostyk oraz zdany serwis. Z za o enia funkcje te stanowià integranà cz Êç systemu PROFInet. PROFInet jest nowoczesnym standardem da automatyki, opartym na sieci przemys owej Ethernet. PROFInet pozwaa w prosty sposób na integracj i reaizacj automatyki procesowej, jak i sterowanie nap dami (Motion Contro). Obok mo iwoêci wykorzystania technoogii IT, wa nà ro w za o eniach sieci PROFInet odgrywa idea zabezpieczenia inwestycji. PROFInet pozwaa na integracj istniejàcych sieci poowych, np. PROFIBUS, bez potrzeby modyfikacji istniejàcych urzàdzeƒ. Pozwaa to na zabezpieczenie inwestycji zarówno da u ytkownika, jak i da producentów urzàdzeƒ. PROFInet spe nia wszystkie stawiane wymagania przez automatyk, dzi ki zebranym przez wiee at doêwiadczeniom przy tworzeniu sieci PROFI- BUS i Industria Ethernet. Wykorzystanie otwartych standardów, prosta obs uga i integracja istniejàcych urzàdzeƒ by o od poczàtku wyznacznikami sieci PROFInet. PROFInet zintegrowano w normie IEC Ciàg e prace nad daszym rozwojem systemu PROFInet zapewniajà u ytkownikom d ugie perspektywy w reaizacji projektów. Zastosowanie standardu PROFInet pozwaa na obni enie kosztów instaacji, projektu oraz uruchomienia. Da u ytkowników sieci, PROFInet stwarza mo iwoêç atwej rozbudowy oraz zapewnia wysokà niezawodnoêç instaacji. Wysokà jakoêç eementów PROFInet zapewnia certyfikacja opracowana przez PROFIBUS Internationa. Dokument ten w szczegó owy sposób opisuje w jaki sposób sprawdzaç i testowaç rozwiàzania PROFIBUS oraz ustanowione standardy IT zaimpementowane w systemie PROFInet. 2

3 Spis treêci 1. Ogóne informacje o PROFInet Rozproszone urzàdzenia poowe (PROFInet IO) Automatyka rozproszona (mode komponentów PROFInet) Komunikacja Instaacja sieci Integracja IT Integracja struktur poowych Zdecentraizowane urzàdzenia poowe Przegàd funkcji Mode urzàdzenia Opis urzàdzenia (GSD) Konfiguracja i wymiana danych Diagnostyka Rozproszona automatyka Modu y technoogiczne Komponenty PROFInet In yniering PROFInet Opis komponentów (PCD) Edytor po àczeƒ PROFInet Runtime Komunikacja PROFInet Komunikacja standardowa TCP/UDP Komunikacja w Rea Time Komunikacja w PROFInet IO Komunikacja pomi dzy komponentami Instaacja sieci Topoogia sieci Okabowanie sieci PROFInet Z acza Switche Integracja z IT Zarzàdzanie siecià Us ugi Web OPC Integracja systemów sieciowych Strategia migracji Integracja poprzez Proxie Integracja apikacji sieci poowych PROFInet i inne sieci poowe Przyk ad modu ów maszyny Oferta PNO Rozwój technoogii Wytyczne odnoênie zachowania jakoêci Wsparcie techniczne S ownik

4 1. Ogóne informacje o sieci PROFInet PROFInet jest nowoczesnym standardem przemys owym opracowanym przez PROFIBUS Internationa do budowy zintegrowanych i zwartych systemów automatyki, opartym na sieci Industria Ethernet. PROFInet pozwaa na integracj w jednej sieci prostych urzàdzeƒ poowych oraz apikacji krytycznych czasowo. System PROFInet umo iwia równie budow rozproszonych systemów automatyki opartych na modeu komponentów (Component based automation). Wymiana danych pomi dzy sterownikiem, a peryferiami Sterownik: IO-Controer Ethernet 1.1 Rozproszone urzàdzenia poowe (PROFInet IO) Rozproszone urzàdzenia poowe mo na zintegrowaç w sieci PROFInet IO. Wykorzystana jest tutaj podobna metoda dzia ania, jak w przypadku sieci PROFIBUS DP, gdzie dane z fizycznych wejêç i wyjêç urzàdzeƒ poowych sà cykicznie przesy ane do sterownika PLC. PROFInet IO opisuje mode urzàdzenia wzorowany na modeu sieci PROFIBUS DP zawierajàcy sot i kana. Parametry urzàdzenia opisane sà przez pik GSD (Genera Station Description) bazujàcy na technoogii XML. Konfiguracja sieci PROFInet IO jest podobna do konfiguracji sieci PROFIBUS DP, gdzie poszczegóne urzàdzenia przypisywane sà do sterownika ju na etapie tworzenia samej konfiguracji. 1.2 Automatyka rozproszona (mode komponentów PROFInet) Mode komponentów PROFInet jest efektywny w przypadku rozproszonych instaacji przemys owych. Dedykowany jest da urzàdzeƒ inteigentnych oraz programowanych urzàdzeƒ automatyki. Mode komponentów PROFInet traktuje poszczegóne modu y maszyny ub instaacji jako modu y technoogiczne. System automatyki rozproszonej oparty na bazie modu ów technoogicznych, znacznie upraszcza podzia maszyny ub instaacji na grupy funkcyjne, przez co u atwia programowanie oraz dodatkowo pozwaa na powtórne wykorzystanie poszczegónych modu ów. Takie podejêcie obni a koszty opracowania ca oêci systemu. Peryferia: IO-Devices Rys 1: Architektura sieci PROFInet IO PROFInet bazujàcy na modeu komponentów jest opisywany za pomocà pików PCD (PROFInet Component Description). Piki XML, który mo na tworzyç za pomocà generatora komponentów dostarczanego przez producenta sprz tu ub za pomocà programu PROFInet Component. 1.3 Komunikacja Standard PROFInet wykorzystuje ró ne warstwy w procesie komunikacji, ró niàce si wydajnoêcià: PROFInet przesy a dane niekrytyczne czasowo takie jak parametry, dane konfiguracyjne, informacje o po àczeniach, za pomocà kana u TCP/UDP oraz IP. Pozwaa to na integracj poziomu automatyki z innymi sieciami informatycznymi zak adu (MES, ERP). Do transmisji danych procesowych krytycznych czasowo wewnàtrz instaacji wykorzystywany jest kana czasu rzeczywistego SRT (Soft Rea Time). Kana ten jest impementowany jako oprogramowanie w sterownikach. Da apikacji synchronizowanych czasowo, dost pna jest komunikacji z izochronicznym kana em czasu rzeczywistego (IRT), która zapewnia dok adnoêç impusów na poziomie 1 µs przy okresie zegara 1 ms. Rys. 2: Mechanika, eektryka/eektronika i oprogramowanie stanowià poszczegóne modu y technoogiczne da modeu komponentowego 4

5 1.4 Instaacja sieci Warstwa fizyczna sieci PROFInet oparta jest na bazie standardu przemys owego Ethernet. Daje to producentowi urzàdzeƒ jasne wytyczne co do wymagaƒ odnoênie interfejsu i okabowania. Zasady wykonania instaacji zawarto w podr czniku instaacji sieci PROFInet PROFInet Instation Guideine. 1.5 Integracja IT Zarzàdzanie siecià obejmuje wszystkie funkcje wymagane do administrowania urzàdzeniami PROFInet w sieci opartej na standardzie fizycznym Ethernet. Obejmuje ono konfiguracj i diagnostyk sieci. Da technoogii internetowych wykorzystywane sà mechanizmy bazujàce na sieci Ethernet, które pozwaajà na dost p do komponentów PROFInet przez standardowe technoogie znane z sieci internet. Aby zapewniç otwarte po àczenie z innymi systemami, PROFInet wykorzystuje mechanizmy OPC DA oraz DX. 1.6 Integracja struktur poowych Zasadniczà cechà systemu PROFInet jest bezprobemowe przejêcie z istniejàcych sieci poowych, takich jak PRO- FIBUS DP, do opartej na standardzie Ethernet sieci PROFInet. Da producentów sprz tu, wykonawców maszyn i urzàdzeƒ oraz koƒcowych u ytkowników stanowi to zabezpieczenie ich istniejàcych inwestycji. PROFInet pozwaa na dwa sposoby zintegrowaç istniejàce sieci poe: Integracja urzàdzeƒ poowych przez urzàdzenia zwane proxy: w tym przypadku proxy reprezentuje urzàdzenia poowe ni szego poziomu w sieci Ethernet. Wykorzystujàc koncepcj proxy, PROFInet pozwaa na proste àczenie istniejàcych oraz nowo zainstaowanych urzàdzeƒ. Integracja ca ych apikacji sieci poowych: segment sieci poowej jest w takim przypadku reprezentowany jako niezae ny komponent. Przyk adem takiego komponentu jest urzàdzenie PROFInet, które jest równoczeênie urzàdzeniem sieci poowej, np. PROFIBUS DP. Ca a funkcjonanoêç ni ej po- o onej sieci poowej jest umieszczona w proxy jako komponent, który jest nast pnie dost pny w sieci Ethernet Ethernet Proxy PROFIBUS Rys 3: Integracja systemu PROFIBUS do PROFInet poprzez urzàdzenie Proxy 5

6 2. Zdecentraizowane urzàdzenia poowe W systemie PROFInet IO integracja rozproszonych urzàdzeƒ poowych odbywa si bezpoêrednio na poziomie sieci Ethernet. W tym ceu zosta a zapo yczona metoda dost pu master- -save znana z systemu PROFIBUS DP, która w PROFInet jest okreêana jako dostawca- odbiorca (providerconsumer). Z punktu widzenia komunikacji wszystkie urzàdzenia pod àczone do sieci Ethernet sà traktowane na równym poziomie. Przypisanie urzàdzeƒ poowych do g ównego sterownika w sieci PROFInet odbywa si podczas konfiguracji, w której wykorzystywany jest znany w sieci PROFI- BUS interfejs u ytkownika: rozproszone peryferia odczytujà sygna y wej- Êciowe i przesy ajà je do sterownika. Zadaniem sterownika jest przetworzenie otrzymanych sygna ów i nast pne przes anie danych wyjêciowych do rozproszonych urzàdzeƒ peryferyjnych. 2.1 Przegàd funkcji Standard PROFInet IO wyró nia trzy typy urzàdzeƒ: IO-Controer, IO-Device, IO-Supervisor: IO-Controer: Sterownik, na którym wykonywany jest program sterujàcy instaacjà; IO-Device: urzàdzenie poowe, przypisane (zdanie) do sterownika IO-Controer; IO-Supervisor: urzàdzenie programujàce (ub komputer PC) z funkcjami diagnostycznymi itp. Program z dost pem do sygna ów procesowych poprzez obraz procesu PLC np. PLC IO - Controer Diagnostyka Up/Downoad IO- Controer Standard/UDP Dane konfig CR: Powiàzania komunikacyjne Dane mogà byç przesy ane pomi dzy sterownikiem (IO-Controer), a urzàdzeniami poowymi (IODevices) poprzez nast pujàce kana y: cykiczne dane wej/wyj poprzez kana czasu rzeczywistego; aarmy zdarzeƒ przez kana czasu rzeczywistego; parametryzacja, konfiguracja i odczyt informacji diagnostycznych poprzez kana standardowy oparty na UDP/IP. W pierwszej fazie nawiàzywania komunikacji poprzez kana UDP/IP, okre- Êane sà powiàzania apikacyjne (IO- -AR) pomi dzy urzàdzeniami IO-Controer i IO-Device. Zawierajà one kika powiàzaƒ komunikacyjnych (CR), przez które przesy ane sà dane konfiguracyjne, dane wej/wyj oraz przerwania. Urzàdzenie IO-Controer przesy a dane konfiguracyjne oraz parametry przypisanych urzàdzeƒ IODevice wykorzystujàc Record Data CR. Cykiczna wymiana danych wej/wyj jest zaimpementowana w IO CR. Zdarzenia Kana Rea Time DaneIO Record data CR IO data CR IO AR Aarm CR Kana Rea Time Aarmy IO-Device AR: Powiàzania apikacyjne Rys 4: Powiàzanie komunikacyjne da PROFInet IO wg modeu Consumer/Provider Programator PC IO - Supervisor Uruchomienie diagnostyka acykiczne sà przesy ane i potwierdzane za pomocà Aarm CR do urzàdzenia IO-Controer. W PROFInet wyst pujà nast pujàce typy aarmów: od àczenie, przy àczenie, aarm diagnostyczny, statusu oraz od- Êwie ania. Mo iwe jest równie zdefiniowanie aarmów u ytkownika da danego urzàdzenia. Do ka dego aarmu mo e byç przypisany wysoki ub niski poziom priorytetu. 2.2 Mode urzàdzenia Da urzàdzeƒ PROFInet IO-Device okre- Êono jednoity mode, który pozwaa na konfiguracj zarówno modu owych jak i kompaktowych urzàdzeƒ poowych. Zosta on oparty na modeu PROFIBUS DP. Da urzàdzeƒ modu- owych wykorzystuje si soty do instaowania modu ów. Modu y te wyposa ane sà w kana y wej/wyj, przez które wymieniane sà z procesem dane wejêciowe i wyjêciowe. Modu owa budowa gwarantuje, i istniejàce modu y wej/wyj PROFIBUS DP mogà byç u ywane daej w sieci PRO- FInet bez jakichkowiek modyfikacji. Konfiguracja Dane produkcyjne Aarmy Rys 5: Zakres funkcji PROFInet IO Urzàdzenie IO-Device Odczyt i zapis danych IO Diagnostyka Status/sterowanie Parametryzacja Rys 6: Mode urzàdzenia da PROFInet IO odpowiada modeowi PROFIBUS DP 6

7 Zapewnia to ochron inwestycji producentów sprz tu oraz u ytkowników (np. wykorzystanie cz Êci zamiennych). Ka de urzàdzenie IO-Device ma przypisany unikany identyfikator PROFInet IO urzàdzenia. Jest to 32-bitowy numer identyfikacyjny podzieony na 16-bitowy identyfikator producenta oraz 16-bitowy identyfikator urzàdzenia. Identyfikator producenta przyznawany jest przez Profibus Internationa. Natomiast identyfikator urzàdzenia jest przypisywany przez producenta sprz tu tak, aby odpowiada jego wymaganiom projektowym. 2.3 Opis urzàdzenia (GSD) Urzàdzenie PROFInet IO-Device integrowane jest do narz dzi konfiguracyjnych w ten sam sposób jak urzàdzenia PROFIBUS DP, tzn. przez pik opisu urzàdzenia GSD. Parametry urzàdzenia zawarto w piku GSD (Genera Station Description), który zawiera wszystkie potrzebne informacje, tj.: w aêciwoêci urzàdzenia IODevice (np. parametry komunikacyjne); zainstaowane modu y (typ oraz ioêç); dane konfiguracyjne poszczegónych modu ów (np. modu ów wejêç anaogowych); parametry modu ów (np ma); teksty komunikatów b dów da potrzeb diagnostyki (np. zwarcie, przerwanie przewodu). Pik GSD tworzony jest w technoogii XML. Fakt, i XML jest otwartym, szeroko rozpowszechnionym i uznanym standardem do opisu danych, oznacza atwy dost p do narz dzi oraz pozwaa na: tworzenie i sprawdzanie zgodnoêci przez zaimpementowanie standardowych narz dzi; zintegrowanie j zyków obcych do opisu; tworzenie struktur hierarchicznych. Struktura piku GSD odpowiada normie ISO i zawiera cz Êç specyfikujàcà da urzàdzenia (dane konfiguracyjne, parametry modu ów) oraz cz Êç opisujàcà komunikacj (pr dkoêç transmisji i interfejs po àczeniowy). GSD 1 Configuration in Engineering 1 GSD import into the engineering too 2 Net and Device configuration, downoad into the Controer 3 Automatic data exchange between IO-Controer and IO-Decentra Rys 7: Droga od projektowania do wymiany danych 2.4 Konfiguracja i wymiana danych Utworzone piki opisu urzàdzeƒ IODevices sà importowane do narz dzia konfiguracyjnego. Poszczegónym kana om wej/wyj urzàdzeƒ poowych przypisane sà adresy peryferyjne. Adresów wejêciowe zawierajà odebrane wartoêci procesowe. Program sterujàcy apikacjà przetwarza je i na ich podstawie obicza wartoêci wyjêç peryferyjnych, które przesy a do procesu. Narz dzie konfiguracyjne zawiera tak- e mo iwoêç parametryzacji modu- ów oraz kana ów, np. zakres 4 20 ma kana u anaogowego. Po zakoƒczonej konfiguracji, otrzymane dane konfiguracyjne sà przesy ane do sterownika IOControer. Urzàdzenia IO-Device sà automatycznie parametryzowane i konfigurowane przez sterownik, a nast pnie przechodzà w tryb cykicznej wymiany danych. 2.5 Diagnostyka PROFInet IO zawiera wieopoziomowà diagnostyk, która pozwaa na szybkà okaizacj oraz usuwanie usterek. W przypadku wystàpienia b du, uszkodzone urzàdzenie IO-Device generuje aarm diagnostyczny w sterowniku IO-Controer. Aarm ten wywo uje odpowiadajàcà mu procedur w programie sterownika, która zapewnia odpowiednià reakcj na b àd. Uszkodzenie urzàdzenia oznacza najcz Êciej, e wymaga ono wymiany. 2 3 Controer Fied Devices Sterownik IO-Controer w takim wypadku automatycznie przeprowadzi parametryzacj i konfiguracj nowo zainstaowanego modu u ub urzàdzenia. Dane diagnostyczne majà nast pujàcà struktur hierarchicznà: ï numer sotu (modu ); numer kana u; typ kana u (wej/wyj); zakodowana przyczyna b du (np. zwarcie, przerwanie przewodu); dodatkowe specyficzne informacje producenta. W przypadku kiedy b àd wystàpi w kanae wej/wyj, uszkodzone urzàdzenie równie generuje aarm diagnostyczny w sterowniku. Aarm ten wywo uje odpowiednià procedur w programie sterujàcym. Dopiero kiedy procedura obs ugi b du zostanie wykonana, sterownik potwierdzi aarm w urzàdzeniu. Taki mechanizm potwierdzania zapewnia sekwencyjne przetwarzanie wyst pujàcych b dów przez sterownik. 7

8 3. Rozproszona automatyka Prace rozwojowe w dziedzinie automatyki przemys owej zmierzajà w kierunku tworzenia maszyn oraz instaacji z o onych z modu ów. Taka struktura pozwaa na atwiejszà rozbudow systemów automatyki i tworzenie systemów rozproszonych. PROFInet dostarcza rozwiàzania pozwaajàce na ogiczny podzia urzàdzeƒ i traktowanie tych sk adowych jako modu y technoogiczne. Vendor specific Programming Configuration Parameterization PROFInet Connection Editor Vendor specific Programming Configuration Parameterization Vendor independent Vendor specific Programming Configuration Parameterization 3.1 Modu y technoogiczne Podczas procesu produkcyjnego funkcje automatyki instaacji ub maszyny reaizowane sà przez zdefiniowane wzajemne powiàzania mechaniczne, eektryczne, eektroniczne oraz ogik ub oprogramowanie sterujàce. Na bazie tego PROFInet okreêa mechaniczne, eektryczno eektroniczne oraz sterujàce cz Êci w znaczeniu funkcjonanym, tworzàc modu y technoogiczne (Rys. 2). Vendor B PROFIBUS 3.2 Komponenty PROFInet Odpowiednikiem modu u technoogicznego w programowaniu instaacji jest tzw. komponent PROFInet. Ka dy komponent PROFInet posiada interfejs, który zawiera zmienne technoogiczne wymieniane z innymi komponentami. Komponenty sà modeowane przy u yciu standardowej technoogii COM. Technoogia COM stanowi przysz oêciowà, obiektowo zorientowanà koncepcj pozwaajàcà na tworzenie apikacji wykorzystujàcych przygotowane komponenty. Cechà komponentów jest to, i sà one jednostkami autonomicznymi i mogà tworzyç wzajemne powiàzania z innymi komponentami. Komponenty te mo na swobodnie àczyç w wi ksze grupy oraz mo na je wykorzystywaç wieokrotnie bez wzg du na ich budow wewn trzna. PROFInet jednoznacznie definiuje mechanizmy dost pu do interfejsu komponentu. WiekoÊç modu ów technoogicznych OkreÊenie wiekoêci komponentów jest wa ne ze wzg du na atwoêç ich wieokrotnego wykorzystywania w ró nych systemach bioràc pod uwag koszty oraz dost pnoêç. Istotne jest àczenie poszczegónych komponentów tak eastycznie jak to mo iwe wykorzystujàc zasad podzia ów na modu y, tak aby stworzyç kompetny system. Jednak, z jednej strony zbyt ma e rozdrobnienie powodujà, e z technoogicznego punktu widzenia, instaacja jest za bardzo z o ona, co powoduje wy sze koszty in ynieringu. Z drugiej strony jednak, zbyt du e komponenty zmniejszajà mo iwoêç ich powtórnego wykorzystania, co skutkuje wy szymi kosztami impementacji. Komponenty programowe sà tworzone przez producenta maszyny ub procesu. Projektowanie bazujàce na kompo Komponenty programowe sà tworzone przez producenta maszyny ub Vendor A PROFIBUS Fiedbus Vendor C Rys 8: Koncepcja oprogramowania w PROFInet niezae noêç od producenta procesu. Projektowanie bazujàce na komponentach ma g ówny wp yw na obni enie kosztów in ynieryjnych, kosztów sprz tu oraz na czasoch onnym definiowaniu systemu automatyki. Podczas opracowywania komponentu, ich wiekoêç mo e dotyczyç pojedynczego urzàdzenia, jak i mo e obejmowaç ca e z o one maszyny. 3.3 In yniering PROFInet Koncepcja in ynieringu niezae nego od dostawcy jest podstawà przy tworzeniu systemu konfiguracji PROFInet. Z jednej strony pozwaa ona na projektowanie narz dzi konfiguracyjnych pozwaajàcych na u ywanie komponentów ró nych dostawców, z drugiej strony umo iwia rozszerzanie funkcjonanoêci przez u ytkownika ub producenta. Mode in ynieringu wyró nia programowanie ogiki sterujàcej poszczegónych modu ów technoogicznych oraz technoogicznà konfiguracj ca ego systemu. Apikacja da kompetnego systemu tworzona jest w trzech etapach. Vendor Specific Programming and Configuration Toos PROFInet Connection Editor Component Vendor AEditor Interface Component Vendor BEditor Interface Component Vendor C Editor Interface XML-Fie Rys 9: Tworzenie komponentów w PROFInet wg zdefiniowanego standardu Rys 10: Po wykonaniu projektu nast puje adowanie po àczeƒ do urzàdzeƒ poowych 8

9 Tworzenie komponentów Komponenty sà tworzone jako odzwierciedenie modu ów technoogicznych przez wykonawc maszyny ub instaacji. Programowanie i konfigurowanie urzàdzeƒ przebiega jak dotychczas, z wykorzystaniem narz dzi dostarczanych przez producentów tych urzàdzeƒ. Pozwaa to na dasze wykorzystywanie istniejàcych programów apikacyjnych oraz wykorzystanie do- Êwiadczeƒ programistów i obs ugi. Ostatecznie oprogramowanie apikacyjne tworzy komponenty PROFInet, po czym tworzony jest i importowany pik opisu komponentu PCD (PRO- FInet Component Description) do bibioteki Edytora Po àczeƒ. àczenie komponentów Za pomocà Edytora Po àczeƒ wczeêniej opracowane komponenty pobierane sà z bibioteki i poprzez wzajemne po àczenia tworzà apikacj. àczenie z wykorzystaniem interfejsu graficznego zast puje wczeêniejsze, skompikowane programowanie zae noêci komunikacyjnych. Programowanie wymaga szczegó owej wiedzy na temat budowy funkcji komunikacyjnych urzàdzenia. Podczas programowania musi byç ju konkretnie okreêone, które urzàdzenia b dà komunikowaç si pomi dzy sobà, kiedy nastàpi wymiana danych oraz poprzez jaki typ sieci. W przypadku PROFInet wiedza ta nie jest konieczna podczas konfiguracji, poniewa funkcje komunikacyjne sà uruchamiane automatyczne w urzàdzeniach. Edytor po àczeƒ zespaa indywiduane apikacje, które sà rozproszone po systemie. Edytor jest niezae ny od producentów tzn. s u y do konfiguracji komponentów PROFInet ró nych dostawców. Rys 11: Edytor po àczeƒ pozwaa na ustaenie wzajemnej komunikacji Przesy anie (Downoad) Po stworzeniu po àczeƒ, informacje o po àczeniach, a tak e kody wynikowe i dane konfiguracyjne komponentów przes ane sà do urzàdzeƒ PROFInet. W ten sposób ka de z urzàdzeƒ zna swoich partnerów komunikacyjnych, powiàzania komunikacyjne oraz zakres wymienianych informacji. Rozproszona apikacja jest gotowa do pracy. 3.4 Opis komponentów (PCD) Opis komponentu PROFInet stanowi pik zapisany w technoogii XML. Mo- e byç on tworzony za pomocà dostarczanych przez producenta urzàdzenia narz dzi, je ei zawierajà one Generator Komponentów. W przypadku jego braku pik PCD mo na stworzyç korzystajàc z Edytora Komponentów PROFInet dost pnego na stronie organizacji PROFIBUS Pik PCD zawiera informacje na temat funkcji i obiektów sk adowych komponentu PROFInet. Pik ten zawiera: Opis komponentu jako eementu bibiotecznego: identyfikator komponentu, jego nazw ; Opis sprz tu: adres IP, dost p do danych diagnostycznych, za adowane dane o po àczeniach; Opis funkcjonanoêci oprogramowania: przynae noêç oprogramowania do sprz tu, interfejs komponentu, w asnoêci zmiennych takie jak: nazwa technoogiczna, typ danych, kierunek przep ywu (wej/wyj); Bufor da projektu komponentu. Bibioteki sà tworzone w taki sposób aby u atwiç ich wieokrotne wykorzystywanie. 3.5 Edytor po àczeƒ Edytor po àczeƒ zazwyczaj pozwaa na dwa rodzaje podgàdów: widok systemowy oraz widok sieci. W widoku systemowym, potrzebne komponenty sà importowane z bibioteki i umieszczane na ekranie, po czym ustanawia si ró ne po àczenia. W ten sposób tworzy si struktur technoogicznà oraz ich ogiczne reacje wewnàtrz systemu. Struktura topoogii systemu automatyki tworzona jest w widoku sieci. W tym przypadku urzàdzenia poowe oraz sterowniki przy àcza si do magistrai systemowej, a adresy urzàdzeƒ ustaane sà zgodnie z zasadami obowiàzujàcymi w danym sprz towym standardzie sieci. 3.6 PROFInet Runtime Mode Runtime okreêa funkcje i narz dzia, których wymagajà wspó pracujàce eementy systemu automatyki do spe nienia swoich zadaƒ. Ustanawia on i monitoruje po àczenia pomi dzy komponentami PROFInet. Rys 12: Widok obiektów w edytorze po àczeƒ Rys 13: Widok sieci w edytorze po àczeƒ 9

10 4. Komunikacja PROFInet Komunikacja w systemie PROFInet mo e byç eastycznie skaowana. Ma ona trzy poziomy wydajnoêci: 1. TCP, UDP oraz IP da danych niekrytycznych czasowo, jak np. dane konfiguracyjne i parametry; 2. Soft Rea Time (SRT) da danych krytycznych czasowo wykorzystywanych w automatyce przemys owej; 3. Izochroniczny tryb Rea Time (IRT) do wyjàtkowo wymagajàcych zastosowaƒ jak np. sterowanie numeryczne (Motion Contro). Trzy wymienione poziomy wydajnoêci pokrywajà szerokie spektrum zastosowaƒ w automatyce. Najwa niejsze cechy standardu komunikacyjnego PROFInet zawierajà: Równoeg e wykorzystywanie protoko u czasu rzeczywistego oraz komunikacji bazujàcej na TCP w jednej sieci; Standardowy protokó czasu rzeczywistego da wszystkich apikacji; zarówno do komunikacji pomi dzy komponentami systemu rozproszonego jak i pomi dzy sterownikiem i zdecentraizowanymi urzàdzeniami poowymi; Skaowana komunikacja czasu rzeczywistego, od wydajnej do wysoko wydajnej z synchronizacjà czasowà. W asnoêci skaowane i komunikacja na bazie standardu sà jednymi z najwa niejszych za o eƒ sieci PROFInet. Zapewniajà one atwoêç integracji systemów a do poziomu zarzàdzania przedsi biorstwem oraz krótkie czasy odpowiedzi w procesie automatyki. TCP/IP Controer and HMI 100ms 4.1 Komunikacja standardowa TCP/UDP Podstawowym protoko em komunikacyjnym w systemie PROFInet jest TCP/IP. TCP/IP sta si defacto standardem da wszekich apikacji wykorzystujàcych technoogie IT. Trzeba zauwa yç, e w odniesieniu do wspó pracy pomi dzy ró nymi apikacjami nie wystarczy tyko ustanowienie wspónego kana u komunikacyjnego (w warstwie 4.) w oparciu o TCP ub UDP pomi dzy urzàdzeniami. TCP/IP dostarcza tyko podstawowych funkcji do przesy ania danych w sieci okanej ub rozproszonej. Do wymiany danych wymagane sà tzw. protoko y apikacyjne e àce w warstwach wy szych ni TCP czy UDP. Wspó praca urzàdzeƒ mo iwa jest tyko je ei ten sam protokó apikacyjny jest wykorzystywany przez wszystkie urzàdzenia. Przyk adami popuarnych protoko ów sà np. wykorzystywany w Internecie SMTP (poczta e-mai), FTP (przesy anie pików), HTTP (u ywany do przesy ania stron internetowych). 4.2 Komunikacja Rea Time W automatyce przemys owej apikacje czasu rzeczywistego wymagajà czasów odêwie ania i odpowiedzi na poziomie 5 10 ms. Czas odêwie ania jest to czas jaki up ywa od momentu utworzenia zmiennej w apikacji urzàdzenia, nast pnie przes ania jej do partnera przez system komunikacyjny oraz ponowne jej udost pnienie da apikacji w stacji partnerskiej. Da zapewnienia pierwszopanowego wykonywania programu apikacyjnego Factory Automation 10ms (SRT) Motion Contro <1ms (IRT) Rys 14: Komunikacja na bazie Ethernet w systemie PROFInet jest skaowana Rea Time w sterowniku, komunikacja czasu rzeczywistego mo e jedynie w minimanym stopniu obcià aç procesor urzàdzenia. Jak pokazuje doêwiadczenie czasy transmisji poprzez sieç zbudowanà na bazie standardu Fast Ethernet (100 Mbps) ub szybszych sà pomijane w stosunku do czasów wykonania programu w sterownikach. Oznacza to, e czas potrzebny na udost pnienie danych w apikacji dostawcy nie ma praktycznie wp ywu komunikacja. To samo odnosi si do przetwarzania danych przez apikacj odbiorcy. Wynika z tego, e wszeka poprawa w czasie odêwie ania i przez to w odpowiedzi czasu rzeczywistego osiàgane sà przede wszystkim przez w aêciwà optymaizacjà stosu komunikacyjnego odbiorcy i dostawcy. IT-Appications e.g. HTTP SNMP DHCP... 1 PROFInet Appications Standard Channe Rea Time Channe Ethernet Ethernet pracuje wg normy IEEE OkreÊono w niej m. in. sposób dost pu, metod komunikacji i media transmisyjne da Ethernet (10 Mb/s), da Fast Ethernet (100 Mb/s) oraz da Gigabit-Ethernet (1Gb/s). W standardzie PROFInet wykorzystywana jest sieç Fast Ethernet. Fast Ethernet 100 Mb/s jest kompatybiny z 10 Mb/s Ethernets. Fast Ethernet pracuje w trybie Fu-Dupex. TCP/UDP IP Ethernet Rea Time 2 SRT Rys 15: Kana y komunikacyjne PROFInet 10

11 IRT Channe Cyce 1 Cyce 2 Cyce n Synchro nisation Open Channe IRT Channe Open Channe For exampe: 1 ms Position Contro Cyce Deterministic Communication Open Communication IRT Data TCP/IP Data IP Wymiana danych za pomocà protoko u internetowego (IP) nie zapewnia bezpiecznego sposobu wymiany danych (teegram danych) pomi dzy êród owym IP i doceowym IP. Teegramy danych mogà zostaç zgubione z powodu du ego obcià enia sieci. Mogà przyjêç równie kika razy i w innej koejnoêci, ni zosta y wys ane. Mo na jednak okreêiç, czy dane sà poprawne. Zapewnia to 32-bitowa suma kontrona. Rys 16: Przebieg czasowy komunikacji w systemie IRT Protokó Soft Rea Time (SRT) Da spe nienia wymagaƒ czasu rzeczywistego w automatyce, PROFInet posiada zoptymaizowany kana komunikacyjny czasu rzeczywistego kana Soft Rea Time. Kana ten oparty jest na warstwie 2 Ethernet. Rozwiàzanie to znaczàco skraca czas obs ugi stosu komunikacyjnego i zwi ksza wydajnoêç czasów odêwie ania wartoêci procesowych. Po pierwsze pomini cie kiku warstw protoko u skraca d ugoêç wiadomoêci, po drugie przygotowanie danych do wys ania zajmuje mniej czasu. RównoczeÊnie moc obiczeniowa procesora wymagana do obs ugi komunikacji jest znaczàco mniejsza. Optymaizacja przesy ania danych z wykorzystaniem priorytetów Obok minimaizacji stosu komunikacyjnego w sterowniku programowanym w systemie PROFInet zoptymaizowano tak e przesy anie danych w sieci. W tym ceu przesy ane pakiety posiadajà wskaêniki priorytetu zgodne z IEEE 802.1Q. Przep yw danych pomi dzy urzàdzeniami sterowany jest w oparciu o te wskaêniki. Wskaênik o wartoêci 6 standardowo stosowany jest do danych czasu rzeczywistego. Zapewnia to priorytet w stosunku do innych apikacji, np. teefonii internetowej o wskaêniku 5. TCP TCP zapewnia bezb dnà, sekwencyjnà i kompetnà transmisj danych pomi dzy nadawcà i odbiorcà. TCP jest zorientowany na po àczenie, tzn. dwie stacje tworzà po àczenie przed wys aniem boku danych, które jest zrywane po zakoƒczeniu transmisji. TCP posiada mechanizmy do ciàg ej kontroi po àczenia. UDP UDP gwarantuje, podobnie jak TCP bezb dnà i kompetnà transmisj danych. Transmisja w UDP pozostaje w przeciwieƒstwie do TCP bez po àczenia, tzn. ka dy pakiet danych wysy any jest jako oddzieny i brak tutaj potwierdzania. Przy odzyskiwaniu transmisji po up ywie czasu TimeOut oraz ponownej inicjaizacji po àczenia UDP jest epszy da czasowo krytycznych po àczeƒ ni TCP. Bokowanie danych i kontroa po- àczenia w UDP da apikacji mo e nast powaç przez RPC (Remote Procedure Ca). Izochroniczny protokó czasu rzeczywistego Isochronous Wymienione wczeêniej rozwiàzania do przesy ania danych czasu rzeczywistego sà niewystarczajàce w apikacji sterowania numerycznego (Morion Contro). Zastosowania takie wymagajà okresów odêwie ania na poziomie 1 ms z dok adnoêcià da koejnych cyki 1 µs da stu w z ów. Da sprostania tym wymaganiom PROFInet definiuje transmisje z metodà time-sotcontroed (kontroowanej szczeiny czasowej) w protokoe warstwy 2 da Fast Ethernet. Dzi ki synchronizacji czasowej urzàdzeƒ (komponentów sieciowych oraz urzàdzeƒ PROFInet) ze wspomnianà wczeêniej dok adnoêcià, w sieci mo na zdefiniowaç szczein czasowà, podczas której sà przesy ane kuczowe dane. Cyk komunikacyjny podzieony jest na cz Êç deterministycznà oraz cz Êç otwartà. Cykiczne teegramy czasu rzeczywistego sà przesy ane kana em deterministycznym, natomiast teegramy TCP/IP kana em otwartym. Proces ten porównywany jest z ruchem na autostradzie, na której ewy pas przeznaczony jest da ruchu o znaczeniu krytycznym (czasu rzeczywistego) i nie mogà z niego korzystaç inni u ytkownicy (ruch TCP/IP). Wszekie probemy na prawym pasie nie wp ywajà na ruch na ewym. 11

12 Impementacja protoko u izochronicznego oparta jest na warstwie sprz towej. Specjaizowane (ASIC) uk ady scaone zapewniajà synchronizacj cyki oraz rezerwacj szczeiny czasowej da danych czasu rzeczywistego. Impementacja sprz towa dostarcza wymaganej dok adnoêci oraz odcià a procesor urzàdzenia. Zwoniona moc obiczeniowa mo e byç wykorzystana do innych zadaƒ. 4.3 Komunikacja PROFInet IO Do inicjaizowania wymiany danych, przypisywania parametrów oraz diagnostyki w sieci PROFInet IO wykorzystywane sà funkcje RPC bazujàce na UDP/IP. Dzi ki otwartemu i standardowemu protoko owi RPC stacje operatorskie i systemy in ynierskie (IO-Supervisors) majà dost p do urzàdzeƒ IO-Devices PROFInet. Kana czasu rzeczywistego jest wykorzystywany do przesy ania danych wej/wyj oraz aarmów. W typowej konfiguracji, sterownik IO-Controer wymienia cykiczne dane wej/wyj z kikoma zdecentraizowanymi urzàdzeniami poowymi IO-Devices wykorzystujàc powiàzania komunikacyjne. Podczas ka dego czasu cyku, dane wejêciowe sà wysy ane z przypisanych urzàdzeƒ poowych do sterownika, a w odpowiedzi do konkretnych urzàdzeƒ poowych przesy ane sà dane wyjêciowe. Powiàzania komunikacyjne monitorowane sà poprzez kontro otrzymywanych cykicznie informacji. Na przyk ad je ei ramka cyku nie zostanie dostarczona w czasie trzech koejnych cyki, sterownik uwa a odpowiednie urzàdzenie IO-Device za uszkodzone. Warstwa transmisji danych systemu PROFInet jest zdefiniowana w normie IEEE 802.3, który opisuje konfiguracj protoko ów oraz monitorowanie uszkodzeƒ. Teegram danych u ytkownika zawiera co najmniej 64 bajty, maksymanie mo e zawieraç do 1500 bajtów. Ca kowity nadmiar wynikajàcy z przyj tego protoko u czasu rzeczywistego wynosi 28 bajtów. 4.4 Komunikacja pomi dzy komponentami Z poziomu komponentów PROFInet, DCOM (Distributed COM) zosta okre- Êony jako wspó dzieony protokó oparty na bazie TCP/IP do komunikacji pomi dzy komponentami PROFInet. Technoogia DCOM stanowi rozszerzenie COM (Component Object Mode) o obiekty rozproszone oraz ich wspó prac poprzez sieç, bazujàc na standaryzowanym protokoe RPC. PROFInet wykorzystuje t technoogi zarówno do wymiany danych z systemami in ynierskimi (diagnostyka, parametryzacja, konfiguracja), jak i do ustanawiania po àczeƒ i przesy ania danych u ytkowych. Technoogia DCOM nie jest jedynà mo iwoêcià wymiany danych pomi dzy komponentami PROFInet. OkreÊenie czy dane sà wymieniane poprzez DCOM, czy kana czasu rzeczywistego jest dokonywane przez u ytkownika. W momencie kiedy urzàdzenia zestawiajà komunikacj mogà przyjàç koniecznoêç korzystania z protoko u czasu rzeczywistego. Niektóre z modu ów maszyny ub instaacji mogà wymagaç w asnoêci czasowych, które nie mogà byç spe nione przez TCP/IP czy UDP. TCP/IP oraz DCOM tworzà wspóny j zyk, który jest u ywany do rozpocz cia komunikacji pomi dzy urzàdzeniami. Kana czasu rzeczywistego jest wtedy wykorzystywany do komunikacji pomi dzy poszczegónymi w z ami sieci w apikacjach krytycznych czasowo. Poprzez narz dzie konfiguracyjne u ytkownik mo e zdecydowaç o jako- Êci obs ugi przez ustawienie cz stoêci zmian, tzn. czy wartoêci procesowe sà przesy ane cykicznie podczas pracy, czy tyko w przypadku ich zmiany. Transmisja cykiczna jest korzystniejsza w przypadku wartoêci szybkozmiennych, poniewa sprawdzenie, czy nastàpi a zmiana i reakcja na nià powoduje wi ksze obcià enie procesora ni przy przesy aniu cykicznym. PROFInet Component Ethernet Inteigent fied device on Ethernet PROFIBUS PLC with decentra fied devices on PROFIBUS PLC with Decentra Paariphery on Ethernet Decentra fied devices PROFInet Communication Rys 17: Komunikacja PROFInet pomi dzy komponentami PROFInet i urzàdzeniami PROFInet IO 12

13 5. Instaacja sieci Mi dzynarodowy standard ISO/IEC oraz odpowiadajàca mu europejska norma EN okreêajà niezae nà od apikacji, standardowà sieç informatycznà da budynków. Te dwa standardy sà w du ej cz Êci identyczne i zak adajà, e rozpatrywane budynki sà wykorzystywane jako biura o przeznaczeniu ogónym. aden z tych standardów nie bierze pod uwag wymagaƒ jakie napotyka instaacja sieci Ethernet w Êrodowisku przemys owym. Na przyk ad: Zae ne od instaacji prowadzenie okabowania; Ró ne poziomy sieci da maszyn ub instaacji; Sieci o topoogii iniowej; Wzmacniane, przemys owe odmiany kabi oraz z àcz projektowane aby sprostaç wymaganiom odno- Ênie EMC, zakresu temperatur, zanieczyszczeƒ, drgaƒ. Z tego powodu opracowano dokumentacj PROFInet Instaation Guideine opisujàcy przemys owe okabowanie da sieci Fast Ethernet bazujàce na normie IEC Topoogia sieci Mo iwe topoogie zae ne sà od wymagaƒ poszczegónych stacji, które nae y po àczyç w sieci. Najcz Êciej wykorzystywanymi strukturami sieci sà: gwiazda, inia, drzewo oraz pier- Êcieƒ. W praktyce budowane systemy Office Area Fixed basic instaation in a buiding Laid under raised foors Variabe device connection at workpace Pre-fabricated device connection cabe Tree-shape network structures Large data packets (e.g. images) Medium network avaiabiity Moderate temteratures (form 0 to 50 C) No moisture Virtuay no vibrations Low EMC burden stanowià po àczenie podanych struktur. Sieci mogà byç budowane z wykorzystaniem zarówno kabi miedzianych jak i Êwiat owodowych. Gwiazda Struktura gwiazdy charakteryzuje si wyst powaniem centranego dystrybutora sygna u (switch), z którego wykonane sà po àczenia do pozosta- ych urzàdzeƒ. Zastosowaniem sieci o strukturze gwiazdy ma miejsce w przypadku du ej ioêci urzàdzeƒ, przy stosunkowo ma ej odeg oêci pomi dzy nimi, np. ma e gniazda produkcyjne, pojedyncza maszyna. Production Area Largey system-reated cabeing System-reated cabe routing Connection poins are sedom changed Fied-preparabe device connections Quite often: ine-form network structures and (redundant) ring structures Sma data packets (measured vaues) Very high network avaiabiity Extreme temperatures (from -20 to +70 C) Moisture possibe (IP65) Vibrating machines High EMC burden Low mechanica danger Danger of mechanica damage Virtuay no chemica danger Chemica burden from oiy or aggressive atmospheres Tabea 1: Ró nica pomi dzy technikà biurowa i przemys owà Buiding 1 Buiding 2 FD FD BD FD FD BD BD = Buiding Distributor, FD = Foor Distributor Rys 18: Struktura sieci Ethernet w biurze w wi kszoêci jest to gwiazda Drzewo Topoogi drzewa stanowi kika po àczonych struktur gwiazdy. Mo iwe jest wykorzystywanie zarówno skr tki miedzianej jak i kabi Êwiat owodowych zae nie od potrzeb. Struktur drzewa wykorzystuje si do podzieenia z o onych instaacji na mniejsze segmenty. Linia Struktura inii jest budowana najcz - Êciej przez wykorzystanie switcha w pobi u innego urzàdzenia sieciowego ub switcha zintegrowanego z urzàdzeniem sieciowym. Topoogia ta jest przede wszystkim u ywana do systemów rozeg ych np. systemy przenoêników, oraz do tworzenia po àczeƒ pomi dzy komórkami produkcyjnymi. PierÊcieƒ (redundantny) Struktura pierêcieniowa powstaje przez zamkni cie koƒców struktury iniowej. Topoogia pierêcieniowa jest u ywana do systemów o wysokich wymaganiach niezawodnoêci w ceu ochrony przed przerwaniem inii ub uszkodzeniem eementu sieciowego. 13

14 Rys 19: Sieç Ethernet w przemyêe najcz Êciej jest to inia 5.2 Okabowanie sieci PROFInet Kabe sieciowe w wykonaniu przemys owym mogà byç poddawane znacznym obcià eniom mechanicznym i sà w aênie specjanie projektowane aby sprostaç takim wymaganiom. Organizacja Profibus Internationa zdefiniowa a zakres ró nych typów kabi przeznaczonych do stosowania w specyficznych Êrodowiskach spotykanych w przemyêe. Dzi ki wystarczajàcym rezerwom systemu sieciowego, d ugo- Êci sieci w typowych instaacjach przemys owych nie stanowià ograniczeƒ. System okabowania tworzà przewody oraz z àcza. Tyko eementy sieciowe, które zosta y przetestowane oraz wypróbowane otrzymujà oznaczenie potwierdzajàce zgodnoêç z PROFInet. Wymagania stawiane okabowaniu na poziomie poowym sà podobne do wymagaƒ znanych da sieci PROFI- BUS. Ze wzg du na fakt, i stacje posiadajà nie tyko interfejs da danych, ae równie wymagajà zasiania 24 V, najepsze rozwiàzanie stanowi hybrydowa struktura okabowania. Kabe hybrydowy zawiera przewody do komunikacji oraz do zasiania. Kabe te sà dost pne jako Cu/FOC (2 w ókna optyczne da danych oraz 4 przewody da zasiania) oraz Cu/Cu (4 przewody da danych oraz 4 przewody da zasiania). Kabe Êwiat owodowe sà przeznaczone g ównie do Êrodowisk o sinych poach eektromagnetycznych oraz pozwaajà zwyke na budow bardziej rozeg ych struktur ni kabe miedziane. Okabowanie systemu PROFInet za pomocà symetrycznego kaba miedzianego Transmisja poprzez kabe symetryczne miedziane prowadzona jest zgodnie ze standardem 100BASETX przy pr dkoêci 100 Mbps (Fast Ethernet). Medium transmisyjne stanowià dwie skr cane pary przewodów miedzianych w ekranie (STP). Dopuszcza si wy àcznie stosowanie kabi oraz z àcz ekranowanych. Poszczegóne eementy sieci muszà spe niaç wymagania kategorii 5. zgodnie z IEC Ca a sieç musi spe niaç wymagania kasy D wspomnianej normy. Przekrój przewodów miedzianych wynosi AWG 22, zapewniajàc niskie t umienie i pozwaajàc na budow kompeksowych rozwiàzaƒ sieciowych. Specyfikacja kabi da systemu PROFInet oparta jest na strukturze modu owej instaacji, zapewniajàcej zgodnoêç z wymogami IEC oraz pozwaa na uproszczenie monta u. System z àcz obejmuje standardy RJ45 oraz M12. Pod àczenie stacji ma forme wtyku. Kabe przy àczeniowe (kabe terminai) sà dostarczane ze z àczami na obydwu koƒcach, które mogà byç konfekcjonowane z odpowiednim kabem sieciowym AWG 22. Wszystkie urzàdzenia sà po àczone poprzez aktywne eementy sieciowe. PROFInet wykorzystuje do tego ceu switche. Specyfikacja eementów sieciowych zapewnia ich nieskompikowanà instaacj. Kabe komunikacyjne sà dostarczane jako prefabrykowane ze z àczami na obu koƒcach. Sà to kabe proste niekrosowane. Maksymana d ugoêç segmentu sieciowego wynosi 100m. Okabowanie Êwiat owodowe PROFInet mo e wykorzystywaç zarówno kabe Êwiat owodowe jedno- jak i wieo-domowe. Transmisja danych odbywa si za pomocà inii o dwóch w óknach Êwiat owodowych wed ug standardu 100BASEFX z pr dkoêcià 100Mbps. Interfejs optyczny jest zgodny z ISO/IEC (wieomodowy) oraz ISO/IEC (jednomodowy). W przypadku instaacji poza szafami sterowniczymi p aszcz kabi musi spe niaç wymagania (mechaniczne, chemiczne, temperaturowe) charakterystyczne da danego Êrodowiska instaacji. Maksymana d ugoêç segmentu inii Êwiat owodu wieodomowego mo e wynosiç 2 km. Da inii opartej na w óknach jednodomowych d ugoêç nie mo e przekroczyç 14 km. 5.3 Z acza Jako z àcza da sytemu PROFInet wykorzystywane sà dobrze znane standardy RJ45 oraz M12. Umo iwiajà one prosty monta ju na obiekcie, wykorzystujàc atwo dost pne narz dzia. Do po àczeƒ wewnàtrz szaf aparaturowych s u à przede wszystkim, zgodne z wykorzystywanym poza przemys em standardem, z àcza RJ45 ze stopniem ochrony IP20. Po àczenia poza szafami muszà spe niaç Rys 20: Przyk ad wtyczki RJ45 IP20 14

15 wysokie wymagania bioràc pod uwag Êrodowisko instaacji. W takich przypadkach u ywa si z àcz RJ45 ze stopniem ochrony IP65 ub IP67 oraz z àcz M12. Rys 21: Przyk ad wtyczki RJ45 IP 67 Z àcza RJ45 o stopniu ochrony IP65 / IP67 sà wyposa one we wzmacnianà obudow z zatrzaskowym zamkiem chroniàcym przed wypadni ciem wtyku z gniazda. Dost pne sà równie podobne modee o stopniu ochrony IP68. Z àcza RJ45 da systemu PROFInet wyst pujà w wersjach 4 oraz 5 okreêonych w normie IEC Z àcze M12 u ywane w systemie PROFInet jest wersjà ekranowanà z kodem D okreêonà w normie IEC Podstawowym typem wtyku da sieci Êwiat owodowej jest wtyk (dupeksowy) typu DC zgodny z ISO/IEC Gniazdo jest opisane w IEC Urzàdzenia sà dostarczane z gniazdem oraz kabem po àczeniowym zakoƒczonym wtykiem. Istnieje równie mo iwoêç u ywania z àcz BFOC/2.5 zgodnych z IEC Do pod àczania rozproszonych urzàdzeƒ poowych przez kombinowane wtyki sygna owo zasiajàce wykorzystywane sà z àcza hybrydowe. Z àcze to zawiera ekranowany wtyk RJ45 o stopniu ochrony IP67 oraz 4 dodatkowe styki da potrzeb zasiania. W pe ni zabezpieczone przed dotykiem styki pozwaajà na instaacj jednakowych wtyków na obu koƒcach przewodu. Rys 22: Przyk ad po àczenia hybrydowego RJ45 IP Switche Jako aktywne eementy sieciowe da systemu PROFInet wykorzystywane sà switche. S u à one do regeneracji sygna u oraz kierowania przychodzàcych sygna ów. Dzi ki funkcji prze àczania dzieà sieç na segmenty. Funkcje switchów opisano w ISO/IEC Switche wykorzystywane w systemie PROFInet sà zgodne ze switchami Fast Ethernet (100Mbps, IEEE 802.3u) pracujàcymi w trybie pe nego dupeksu. Tryb pe nego dupeksu oznacza, e port komunikacyjny mo e równocze- Ênie odbieraç i wysy aç dane. U ywanie switchy zmniejsza prawdopodobieƒstwo koizji w sieci (mniejsze domeny koizyjne). Skutkuje to mniejszà utratà pasma ni w przypadku wyst powania cz stych procedur koizyjnych. Upraszcza si tak e znaczàco proces konfiguracji sieci nie jest potrzebna kontroa d ugoêci segmentów sieciowych wewnàtrz domen koizyjnych. Standard 10BASE-TX (10Mbps, CSMA/CD) równie jest obs ugiwany, aby zapewniç zgodnoêç ze starszymi systemami. Switche przeznaczone da PROFInet obs ugujà tak e teegramy z nadanym priorytetem (IEEE 802.1Q), standardowà Êcie k diagnostycznà, automatyczne wykrywanie zamiany poaryzacji, tryb autonegocjacji oraz funkcj automatycznego skrosowania. Istnieje równie opcjonana mo iwoêç kopiowania portu do ceów diagnostycznych. W przypadku kiedy switch przeznaczony do u ytku biurowego spe nia podane wczeêniej wymagania, to i tak nie jest zwyke mo iwe jego wykorzystanie przemys owe. Do Êrodowiska przemys owego u ywane sà switche o specjanej budowie. Przede wszystkim ze wzg du na ich specjanà konstrukcj mechanicznà (stopieƒ ochrony IP, itp.) i eektrycznà (zasianie 24V) przeznaczonà do trudnych warunków. Dodatkowo muszà one sprostaç wymaganiom kompatybinoêci eektromagnetycznej EMC w warunkach przemys owych zapewniajàc bezpiecznà prac. 15

16 6. Integracja z IT Wykorzystanie sieci Ethernetu jako warstwy sieciowej pozwaa na integrowanie we wspónej sieci zarówno technoogii IT jak i funkcji wymaganych da automatyki. Po àczenie technoogii Ethernetowej bazujàcej na switchach oraz protoko- ów TCP/UDP i IP powoduje zwi kszone wymagania zarzàdzania siecià, w porównaniu do innych sieci poowych. Koncepcja zarzàdzania systemem PROFInet Web Integration obejmuje takie zagadnienia, jak: struktura sieci, zarzàdzanie adresami IP, diagnostyka oraz synchronizacja czasu. Zarzàdzanie siecià znaczàco upraszcza wykorzystanie standardowych protoko ów stosowanych w innych ga ziach IT. Koncepcja integracji PROFInet z siecià Internet stwarza tak e mo iwoêç zdanego dost pu do komponentów PROFInet. Mo na to reaizowaç wykorzystujàc standardowe technoogie internetowe: HTTP, XML, HTML. 6.1 Zarzàdzanie siecià Zarzàdzanie siecià obejmuje wszystkie funkcje potrzebne do administrowania systemu sieciowego, tj. konfiguracj (nadawanie adresów IP), monitorowanie b dów (diagnostyka) oraz optymaizacj wydajnoêci. Zarzàdzanie adresami IP Ka de z urzàdzeƒ pod àczonych do magistrai sieciowej musi posiadaç w asny adres IP. Nadawanie adresów mo e odbywaç si w ró ny sposób: Adresowanie za pomocà specyficznych da danego producenta metod. Mo iwoêç taka jest wymagana, kiedy nie jest stworzony system zarzàdzania siecià. Da systemu PROFInet opracowano protokó DCP (Discovery and Basic Configuration). Pozwaa on na wykorzystanie w asnych narz dzi producenta ub narz dzi standardowych, np. Edytora Po àczeƒ. Wspó praca z protoko em DCP jest obowiàzkowa da urzàdzeƒ systemu PROFInet, gwarantujàc jednakowe zachowanie wszystkich urzàdzeƒ systemu. Automatyczne adresowanie za pomocà mechanizmu DHCP. Protokó DHCP (Dynamic Host Configuration Protoco) stanowi dziê standard w zakresie nadawania i zarzàdzania adresami IP w sieciach biurowych. System PROFInet pozwaa na u ywanie DHCP definiujàc równocze- Ênie jego optymane stosowanie w Êrodowisku sieciowym. Impementacja DHCP w urzàdzeniach PROFInet jest opcjonana. Diagnostyka Zapewnienie niezawodnoêci dzia ania sieci stanowi podstawowy ce zarzàdzania siecià. Obecnie najpopuarniejszym mechanizmem do monitorowania dzia ania eementów sieciowych jest SNMP (Simpe Network Management Protoco). Protokó ten doskonae sprawdza si równie w sieci PROFInet. SNMP pozwaa zarówno na odczyt danych (monitorowanie i diagnostyka) jak i na zapis danych (administrowanie) do urzàdzeƒ sieciowych. Poczàtkowo PROFInet pozwaa tyko na odczyt parametrów urzàdzenia. Podobnie jak zarzàdzanie adresami IP, gdzie wykorzystanie SNMP jest opcjonane. Gdy technoogia SNMP jest zaimpementowana w urzàdzeniu, dost pne sà tyko standardowe dane SNMP (MIB2). Diagnostyka komponentów PROFInet jest mo iwa przez mechanizm opisany w dokumentacji systemu PROFInet. SNMP nie jest przeznaczony do tworzenia nowych metod diagnostycznych, ae powinien pozwoiç na integracj w systemie zarzàdzania siecià systemów, które normanie nie przetwarzajà danych charakterystycznych da PROFInet. 6.2 Us ugi Web PROFInet wspiera wiee nowoczesnych rozwiàzaƒ komunikacyjnych bazujàcych na standardzie Ethernet. Dost p do komponentów PROFInet mo e byç uzyskany przez takie mechanizmy internetowe jak HTTP, XML, HTML czy skrypty. Dane sà przesy ane w sieci w standaryzowanej formie (HTML, XML) i mogà byç wyêwietane z wykorzystaniem wieu dost pnych apikacji (np. przegàdarki: Netscape, MS Internet Exporer, Opera itp.). Pozwaa to na wizuaizowanie danych pobranych z komponentów PROFInet za pomocà nowoczesnych, mutimedianych sposobów przekazywania informacji. Integracja z technikà internetowà daje tak e wiee dodatkowych korzyêci, jak np.: równoczesny dost p do danych z wieu apikacji kienckich, niezae noêç od patformy systemowej, minimany nak ad pracy na instaacj i utrzymanie apikacji kienckich (przegàdarek internetowych). W asnoêci funkcjonane Koncepcja integracji PROFInet z siecià internetowà skupiona jest przede wszystkim na procesie uruchomiania i diagnostyce. Technoogie internetowe mo na wykorzystywaç efektywnie ze wzg du na: Brak koniecznoêci u ywania specjanych narz dzi, aby uzyskaç dost p do komponentów; Gobany dost p pozwaa na wsparcie u ytkowników podczas uruchomienia; Opis funkcjonanoêci komponentów zawarty jest w ich wn trzu nie potrzebne sà dodatkowe dane konfiguracyjne.. Integracja z technoogiami internetowymi w procesie uruchomienia oraz utrzymywania instaacji w ruchu pozwaajà na: testowanie, przegàdanie danych sterowników, diagnostyk urzàdzeƒ oraz tworzenie dokumentacji. Informacje powinny byç tworzone w formie atwo czytenej przez cz owieka (np. poprzez przegàdark internetowà) oraz formie zrozumia ej da ró nych apikacji (np. jako piki XML). PROFInet Web Integration pozwaa na obie te mo iwoêci, dostarcza tak e szabonów XML da niektórych danych. 16

17 W asnoêci techniczne Podstawowym komponentem potrzebnym do integracji z siecià internetowà jest serwer sieciowy. Stanowi on przejêcie pomi dzy modeem obiektowym PROFInet, a podstawowymi technoogiami internetowymi. W sieci PROFInet integracja z siecià Internet mo e byç skaowana przez wydajnoêç oraz w asnoêci serwera sieciowego. Oznacza to, e nawet proste urzàdzenia PROFInet z wewn trznym serwerem mogà uczestniczyç w integracji obok urzàdzeƒ wyposa onych w serwery MS Internet Information Server, czy Apache Web Server. Mo iwoêci integracji da urzàdzeƒ systemu PROFInet sà tak projektowane, e mogà byç opcjonanie dost pne w ka dym urzàdzeniu. Pewne funkcje mogà byç dodawane zae nie od wydajnoêci urzàdzenia. Jest przez to mo iwa budowa skaowanych rozwiàzaƒ, zoptymaizowanych da konkretnego zastosowania. Twórcy komponentów technoogicznych, u ywajàc standardowych interfejsów i metod dost pu pozwaajà na korzystanie z danych technoogicznych poprzez sieç Internet. Koncepcja adresowania oraz przestrzeni nazw zdefiniowana w PROFInet Web Integration pozwaa na adresowanie poszczegónych eementów modeu komponentowego poprzez serwer. Umo iwia to tworzenie dynamiczne stron wykorzystujàcych dane odczytane z komponentów. Zasi g Funkcje integracji mogà byç przypisane tyko niektórym eementom modeu obiektowego PROFInet i nie majà one wp ywu na pozosta e obiekty. System PROFInet umo iwia budowanie ró nych architektur systemowych, w szczegónoêci mo na wykorzystywaç urzàdzenia proxy do pod àczania innych sieci poowych. Specyfikacja standardu zawiera odpowiednie modee opisujàce zwiàzki pomi dzy komponentami PROFInet, istniejàcymi komponentami sieci internetowej oraz eementami PROFInet Web Integration. Rys 23: Integracja Web umo iwia dost p po sieci internet do komponentów PROFInet Bezpieczeƒstwo Specyfikacja PROFInet Web Integration nie rozró nia pomi dzy dost pem z sieci okanej, a gobanej. Pozwaa to na korzystanie ze wszystkich zaet wynikajàcych z integracji, nawet je ei urzàdzenie nie jest pod àczone do Internetu. W takim przypadku mo iwoêç nieuprawnionego dost pu do urzàdzeƒ jest porównywana z obecnie stosowanymi systemami operatorskimi. Przy budowie du ych struktur sieciowych ub z wykorzystaniem Internetu koncepcja PROFInet Web Integration poega na stosowaniu stopniowanych poziomów bezpieczeƒstwa. Zaeca si stosowanie rozwiàzaƒ z jednà ub wieoma strefami bezpieczeƒstwa, zae nie od konkretnej apikacji. Oznacza to, e nie ma strukturanych ograniczeƒ da integracji, poniewa Êrodki bezpieczeƒstwa sà zawsze umiejscowione poza urzàdzeniami PROFInet. Nie tyko odcià a to urzàdzenia PROFInet, ae tak e pozwaa optymanie modyfikowaç Êrodki bezpieczeƒstwa w zae noêci od zmieniajàcych si wymagaƒ. Przyk ad mo e stanowiç impementacja mechanizmów bezpieczeƒstwa da sieci na poziomie protoko u transportowego (TCP/UDP i HTTP). Mo iwoêci kodowania, autoryzacji oraz zarzàdzanie prawami dost pu równie sà skaowane. W razie potrzeby mogà byç dodawane dodatkowe eementy zwi kszajàce bezpieczeƒstwo jak np. gateway. 6.3 OPC PROFInet oraz OPC bazujà ma technoogii DCOM. Daje to bardzo przyjazne da u ytkownika mo iwoêci budowania komunikacji pomi dzy ró nymi cz Êciami systemu. OPC jest szeroko rozpowszechnionym interfejsem do wymiany danych pomi dzy apikacjami w automatyce. OPC pozwaa na swobodny wybór urzàdzeƒ ró nych dostawców i wymian danych pomi dzy urzàdzeniami bez potrzeby programowania. OPC DX nie jest obiektowo zorientowany jak PROFInet, ae zorientowany na zmienne tag, tzn. obiekty automatyki nie sà obiektami typu COM, ae zmiennymi (tag). 17

18 OPC DA (dost p do danych) OPC DA jest standardem przemys owym definiujàcym zestaw interfejsów apikacyjnych. Standaryzuje on dost p do danych urzàdzeƒ pomiarowych i sterujàcych, okaizacj serwerów OPC oraz prostà nawigacj w przestrzeni nazw serwera OPC. OPC DX (wymiana danych) OPC DX definiuje standard komunikacyjny przeznaczony do wymiany danych niekrytycznych czasowo na wy szych poziomach automatyki, np. pomi dzy systemami PROFInet i Ethernet/IP. OPC DX nie pozwaa na bezpo- Êredni dost p do poziomu poowego innych systemów. OPC DX stanowi rozszerzenie OPC DA i definiuje standardowe interfejsy do wzajemnej wymiany danych oraz mechanizmy komunikacji serwer serwer w sieciach Ethernet. OPC DX jest przede wszystkim wykorzystywane przez: u ytkowników i projektantów systemów, którzy chcà àczyç urzàdzenia ró nych producentów, systemy sterowania oraz oprogramowanie, w ceu umo iwienia dost pu do wspó dzieonych danych oraz, PROFInet Otwarty system da komunikacji Runtime i in ynieringu wewnàtrz systemu. Umo iwia integracj sieci PROFIBUS oraz innych systemów poowych. PROFInet pozwaa na prac apikacji w trybie czasu rzeczywistego o du ej wydajnoêci z synchronizacjà stosowanà w sterowaniu numerycznym. OPC DX Umo iwia wymian danych pomi dzy systemem PROFInet, a innymi systemami komunikacji na bazie sieci Ethernet. OPC DX nie umo iwia jednak pracy w trybie czasu rzeczywistego. producentów, chcàcych oferowaç rozwiàzania bazujàce na otwartych standardach przemys owych, da zapewnienia wspó pracy z innymi systemami. OPC DX i PROFInet. Opracowywaniu standardu OPC DX przyêwieca a idea zapewnienia minimanej ingerencji w ró ne systemy sieci poowych i protoko y komunikacyjne oparte na standardzie Ethernet bez wp ywu na integranoêç zawartych w nich rozwiàzaƒ. OPC DX zosta o zawarte w standardzie PROFInet w ceu uzyskania otwartego kana u komunikacyjnego do innych standardów sieciowych. Integracja OPC DX w PROFInet opiera si na nast pujàcych zasadach: ka dy w ze PROFInet mo e byç adresowany jako serwer OPC podstawy do tego zawiera mode PRO- FInet Runtime; ka dy serwer OPC mo e pracowaç jako w ze PROFInet wykorzystujàc standardowy adapter. Jest to uzyskiwane przez komponent OPC Objectizer, tworzàcy urzàdzenie PROFInet na bazie pracujàcego w komputerze PC serwera OPC. Komponent ten mo e byç u yty tyko raz do obs ugi wszystkich serwerów OPC. FunkcjonanoÊç oraz wydajnoêç PROFInet jest du o wi ksza ni OPC. Dodatkowo PROFInet dostarcza wymaganych w automatyce rozwiàzaƒ da komunikacji czasu rzeczywistego. Trzeba jednak zaznaczyç, i OPC dostarcza wi kszych mo iwoêci wspó pracy pomi dzy ró nymi systemami. Rys 24: Wymiana danych pomi dzy systemami za pomocà OPC DA i OPC DX 18

19 7. Integracja systemów sieciowych Standard PROFInet pozwaa na przy àczenie istniejàcych sieci PROFIBUS ub innych sieci poowych do swojego systemu. Oznacza to mo iwoêç budowania systemów zawierajàcych ró ne standardy sieci poowych oraz segmenty Ethernet. Takie rozwiàzanie zapewnia ciàg oêç w rozbudowie z kasycznych sieci poowych do bazujàcych na standardzie PROFInet. Fiedbus X Engineering, HMI Proxy Inteigent Fied Device Controer Ethernet PROFIBUS 7.1 Strategia migracji Du a iczba istniejàcych instaacji Profibus oznacza, e w ceu ochrony interesów konieczne jest zapewnienie atwego w àczania tych systemów do struktur PROFInet. Nae y przy tym dokonaç nast pujàcych rozró nieƒ: u ytkownicy àdajà atwej integracji pracujàcych u nich sieci z nowym systemem PROFInet; wykonawcy maszyn oraz instaacji àdajà mo iwoêci daszego u ywania sprawdzonych oraz udokumentowanych przez nich urzàdzeƒ w nowych projektach bez potrzeby wprowadzania zmian; producenci urzàdzeƒ sieciowych chcà, aby ich urzàdzenia wspó pracowa y z nowym systemem bez dodatkowych nak adów na wprowadzanie w nich zmian. PROFInet oferuje dwie metody do àczania sieci poowych: integracja sieci poprzez urzàdzenia Proxy integracja apikacji sieci poowych 7.2 Integracja poprzez Proxie Koncepcja Proxy zapewnia prostà metod pod àczania istniejàcych sieci poowych do struktury PROFInet, z równoczesnym wysokim poziomem przezroczystoêci. W warstwie Ethernet proxy stanowi reprezentacj jednego ub kiku urzàdzeƒ z sieci poowej. Reprezentacja ta zapewnia przezroczystà komunikacj pomi dzy sieciami (nie wyst puje tuneowanie protoko- ów). Na przyk ad zapewnia przeêroczyste przesy anie cykicznych danych do urzàdzeƒ sieci poowej. W przypadku standardu PROFIBUS DP proxy z jednej strony stanowi urzàdzenie master, które koordynuje wymian danych pomi dzy w z ami sieci Profibus, z drugiej natomiast jest urzàdzeniem Ethernet z komunikacjà PROFInet. Jako proxy mogà pracowaç sterowniki PLC, komputery PC ub specjaizowane urzàdzenia gateway. W zakresie standardu PROFInet IO urzàdzenia save sieci PROFIBUS DP sà traktowane jako urzàdzenia wej/wyj. Da PROFInet komponent inteigentne urzàdzenia save sà uwa ane jako niezae ne komponenty systemu PROFInet. Engineering, HMI Fied Device Drive Rys 25: Integracja sieci PROFIBUS i innych systemów sieciowych poprzez proxy z siecià PROFInet Proxy PROFIBUS DP Inteigent DP save Inteigent DP save Rys 26: Metod integracji urzàdzeƒ poowych poprzez Proxy 7.3 Integracja apikacji sieci poowych W zakresie modeu komponentowego ca a apikacja poowa mo e byç mapowana jako komponent PROFInet. Jest to szczegónie wa ne w przypadku gdy istniejàca instaacja jest rozszerzana z wykorzystaniem systemu PRO- FInet, przy czym nie jest wa ne jaka sieç poowa zosta a wykorzystana do automatyzacji. W zakresie modeu komponentowego ca a apikacja poowa mo e byç mapowana jako komponent PROFInet. Jest to szczegónie wa ne w przypadku gdy istniejàca instaacja jest rozszerzana z wykorzystaniem systemu PRO- FInet, przy czym nie jest wa ne jaka sieç poowa zosta a wykorzystana do automatyzacji. Distributed I/O DP saves Controer Fiedbus Rys 27: Metoda integracji apikacji obiektowych 19

20 Komunikacja istniejàcej instaacji z systemem PROFInet jest mo iwa jedynie, je- ei urzàdzenie master sieci poowej (traktowanej jako komponent) jest zgodna ze standardem PROFInet. Oznacza to, e istniejàce mechanizmy sieci poowej (np. PROFIBUS DP) sà u ywane wewnàtrz komponentu, natomiast mechanizmy PROFInet na zewnàtrz. Opisane metody migracji zabezpieczajà wszekie interesy u ytkowników istniejàcych systemów. Zabezpieczajà tak e rozwiàzania zawarte w programach sterujàcych. Standard PROFInet zapewnia p ynne przejêcie do nowego poziomu sieci. 7.4 PROFInet i inne sieci poowe Standard PROFInet wspiera nie tyko integracj z Profibus, ae tak e z innymi standardami sieci poowych, jak np.: Foundation Fiedbus, DeviceNet, Interbus, CC-Link itp. Jest to mo iwe przez wykonanie odpowiedniego interfejsu da komponentu da ceów komunikacji i zapisanie tego interfejsu w proxy. Pozwaa to na pod àczenie dowonej sieci poowej do systemu PROFInet. Engineering 7.5 Przyk ad modu ów maszyny Na rys. 28. pokazano przyk ad modu- owej maszyny stosowanej w przemy- Êe spo ywczym. Przedstawiona maszyna s u y do nape niania buteek i sk ada si z czterech modu ów. Wszystkie g ówne etapy procesu tzn.: p ukanie, nape nianie, kapsowanie oraz pakowanie sà reaizowane przez te cztery modu y. Z jednej strony przyk ad ten demonstruje wykorzystanie sieci Profibus oraz PROFInet w jednym systemie, a z drugiej atwoêç integracji istniejàcych fragmentów procesu. W przyk adzie tym przyj to, e system Profibus pozostanie u ywany jak dotychczas, natomiast sekcje kapsowania i pakowania b dà odnowione i zbudowane na bazie PROFInet Niezae ne procedury komunikacji oraz wykorzystanie technoogii proxy, pozwaa pozostaç istniejàcemu systemowi Profibus bez jakichkowiek zmian. Wymagane jest jedynie stworzenie nowych zae noêci komunikacyjnych pomi dzy komponentami podczas procesu konfiguracji. Sterownik odpowiedziany za komunikacj Profibus wymaga równie rozszerzenia o modu Ethernet (sprz t oraz oprogramowanie) oraz funkcjonanoêç proxy (oprogramowanie). Visuaization PROFInet Communication Ethernet Proxy PROFIBUS DP Capping Packaging Rinsing Fiing Rys 28: PROFIBUS DP mo na po àczyç poprzez proxy do PROFInet 20

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo