PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW Wykład 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Anatomia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę: Adres: ul. Święcickiego 6, Poznań Tel. /Fax / Strona WWW Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Małgorzata Bruska 5. Osoba zaliczająca przedmiot w E-indeksie z dostępem do platformy WISUS Prof. dr hab. Małgorzata Bruska 6. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I z dostępem do platformy WISUS ( listy studentów) ( koordynator przedmiotu) : Nazwisko Prof. dr hab. Małgorzata Bruska Tel. kontaktowy: , Możliwość kontaktu (dni, godz., miejsce) codziennie godz. 12:00, w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej, II piętro, ul. Święcickiego 6, Poznań Osoba zastępująca Dr hab. Bartosz Kempisty Kontakt: 7. Miejsce przedmiotu w programie studiów: Rok: Pierwszy

2 Semestr: pierwszy i drugi (zimowy i letni) 8. Liczba godzin ogółem : 200 liczba pkt. ECTS: 16 Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu Semestr zimowy/letni liczba godzin W Ć Ćwiczenia kategoria S Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej A Razem: A 9. Sylabus Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie Studia stacjonarne, Anatomia Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy x fakultatywny Rok studiów/semestr I x II III IV V VI 1 x 2 x Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Założenia i cele przedmiotu 200, w tym: 50 - wykłady, 150 ćwiczenia Poznanie budowy ciała ludzkiego, topografii narządów, naczyń i nerwów oraz głównych objawów ich uszkodzenia. Symbol efektów kształcenia zgodnie ze standardami A.W.1 A.W.2 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA) zna minownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w języku polskim i angielskim; zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna); Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: Pytania sprawdzające w trakcie ćwiczeń

3 A.W.3 A.W.6 A.U.3 A.U.4 A.U.5 opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami; zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, oraz etapy rozwoju poszczególnych narządów. UMIEJĘTNOŚCI (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA) wyjaśnia podstawy badania przedmiotowego wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii (zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, tomografia komputerowa oraz magnetyczny rezonans jądrowy); posługuje się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym. KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ZGODNIE Z OGÓLNYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA) PUNKTY ECTS 16 Treści merytoryczne przedmiotu: Tematyka wykładów Zawartość kanału kręgowego. Budowa rdzenia kręgowego Wiadomości ogólne o układzie nerwowym (neurony, komórki glejowe, przewodnictwo nerwowe, synapsy, receptory, efektory). Budowa nerwu rdzeniowego Układ sercowo-naczyniowy. Rozwój układu sercowo naczyniowego Części składowe układu oddechowego oraz rozwój układu oddechowego. Splot ramienny, anatomia powierzchniowa kończyny górnej Układ pokarmowy. Rozwój układu pokarmowego. Układ moczowo - płciowy. Rozwój układu moczowego i rozrodczego Splot lędźwiowo-krzyżowy, anatomia powierzchniowa kończyny dolnej. Nerwy czaszkowe. Nerwy czaszkowe c.d. + objawy uszkodzeń. Układ nerwowy autonomiczny Oko i układ wzrokowy Narząd słuchu i równowagi Podział czynnościowy i topograficzny układu nerwowego. Części składowe mózgowia oraz rola poszczególnych części. Wykłady Unaczynienie tętnicze i żylne układu ośrodkowego. Układ komorowy oraz wydzielanie, rola i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Budowa kory mózgu. Lokalizacje ośrodków w korze. Objawy uszkodzeń ośrodków korowych. Pień mózgowia - budowa wewnętrzna i zewnętrzna. Wzgórzomózgowie - części składowe, budowa, rola. Części składowe układu ruchowego. Drogi korowo - rdzeniowe Układ ruchowy - cd. (jądra podstawy, móżdżek, układ siatkowaty, dolny neuron ruchowy). Układ czuciowy przednio-boczny i grzbietowo-wstęgowy. Układ trójdzielny. Drogi aferentne z narządów wewnętrznych. Bóle rzutowane.

4 Tematyka ćwiczeń Wprowadzenie do ćwiczeń z anatomii. Regulamin zajęć. Podręczniki. Szkielet osiowy i szkielet dodatkowy oraz budowa, rodzaje i funkcje kości. Anatomia topograficzna grzbietu- kręgosłup, cechy charakterystyczne kręgów oraz krzywizny kręgosłupa. Połączenia kręgosłupa oraz połączenia żeber i mostka. Mięśnie powierzchowne grzbietu i trójkąt lędźwiowy i osłuchiwania. Mięśnie głębokie grzbietu i trójkąt podpotyliczny. Zawartość kanału kręgowego. Punkcje lędźwiowe i znieczulenie nadoponowe. Rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe Szkielet kończyny górnej. Połączenia kości kończyny górnej. Anatomia rentgenowska. Klatka piersiowa- szkielet, rzutowanie narządów na ściany klatki piersiowej. Gruczoł sutkowy. Mięśnie klatki piersiowej. Ograniczenia, podział, zawartość i połączenia śródpiersia Śródpiersie środkowe- serce, krążenie małe, duże i płodowe. Tchawica, płuca, opłucna, jama opłucnej i jej zachyłki (pneumothorax, hydrothorax, hemothorax). Zawartość śródpiersia tylnego. Mięśnie odcięte kończyny górnej, mięśnie obręczy barkowej. Splot ramienny. Ograniczenia i zawartość jamy pachowej. Mięśnie ramienia, przestrzenie topograficzne, naczynia i nerwy, Przedramię i ręka- mięśnie, naczynia, nerwy- objawy uszkodzenia nerwów. Przedramię i ręka cd. Stawy: łokciowy, promieniowo-nadgarstkowy i stawy ręki. Budowa, połączenia oraz wymiary miednicy. Przednia ściana jamy brzusznej. Mięśnie ściany przednio-bocznej i tylnej brzucha. Topografia narządów jamy brzusznej. Jama otrzewnowa i jej zawartość. Wątroba i drogi żółciowe. Jelito cienkie i jelito grube oraz trzustka i śledziona. Unerwienie i unaczynienie trzew jamy brzusznej. Przestrzeń zaotrzewnowa- ograniczenie i zawartość. Aorta brzuszna i jej gałęzie; żyła główna dolna i jej dopływy. Węzły chłonne jamy brzusznej oraz sploty nerwowe.

5 Narządy płciowe wewnętrzne żeńskie. Narządy płciowe wewnętrzne męskie. Naczynie i sploty nerwowe miednicy mniejszej oraz narządy (pęcherz moczowy, odbytnica, moczowody). Krocze oraz mięśnie dna miednicy. Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie i męskie. Cewka moczowa. Kości oraz połączenia kości kończyny dolnej. Mięśnie obręczy biodrowej, naczynia biodrowe zewnętrzne, węzły chłonne pachwinowe. Unerwienie skórne oraz żyły powierzchowne kończyny dolnej. Mięśnie uda, naczynia i nerwy oraz przestrzenie (dół biodrowo-łonowy, trójkąt udowy, kanał przywodzicieli, kanał udowy). Mięśnie obręczy biodrowej. Splot krzyżowy i jego gałęzie. Grupa tylna mięśni uda. Dół podkolanowy. Podział mięśni goleni i stopy. Grupa przednia i boczna mięśni goleni i mięśnie grzbietu stopy. Naczynia i nerwy goleni. Grupa tylna mięśni goleni. Naczynia piszczelowe tylne i podeszwowe, nerw piszczelowy i nn. podeszwowe. Sklepienie stopy. Sprawdzian z zakresu I semestru. Ogólna budowa i podział kości czaszki. Kości czaszki cd. Doły czaszki. Kości twarzoczaszki. Jama nosowa i oczodół. Zatoki przynosowe. Doły: skroniowy, podskroniowy, skrzydłowo-podniebienny. Połączenia kości czaszki. Staw skroniowo-żuchwowy. Okolice topograficzne głowy i szyi. Unerwienie skóry głowy i szyi. Żyły powierzchowne. Splot szyjny. Mięśnie powierzchowne szyi. Trójkąt boczny szyi. Nerw dodatkowy. Przestrzenie powięziowe i trójkąt okolicy przedniej szyi. Mięśnie środkowe szyi. Mięśnie pochyłe i przedkręgowe. Nerwy: błędny, podjęzykowy, językowy oraz odcinek szyjny pnia współczulnego. Tętnica szyjna wspólna i zewnętrzna. Ślinianka podżuchwowa i podjęzykowa oraz gruczoł tarczowy i gruczoły przytarczowe. Mięśnie wyrazowe twarzy oraz naczynia twarzy. Nerw twarzowy. Komora przyusznicy i ślinianka przyuszna. Nerw trójdzielny. Przestrzeń przygardłowa. Nerwy: IX, X, XI i XII. Stawy: szczytowo-potyliczny oraz szczytowo-obrotowy. Gardło. Krtań.

6 Narządy głowy i szyi na przekroju strzałkowym. Dół skrzydłowo-podniebienny. Jama nosowa. Zatoki przynosowe. Zwój skrzydłowo-podniebienny. Jama ustna. Dół podskroniowy. Zwój uszny. Mięśnie sklepienia czaszki. Opony mózgoia. Zatoki opony twardej. Naczynia mózgowia. Urazy głowy oraz rodzaje krwotoków wewnątrzczaszkowych. Ogólna budowa mózgowia. Komory mózgowe. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (wodogłowie). Identyfikacja poszczególnych części mózgowia na powierzchni podstawnej i przekrojach strzałkowych, poziomych i czołowych. Narząd wzroku. Ograniczenia i zawartość oraz połączenia oczodołu. Aparat ochronny i ruchowy gałki ocznej. Budowa gałki ocznej. Droga wzrokowa. Odruchy źreniczne. Narząd słuchu i równowagi. Ucho zewnętrzne i środkowe. Ucho wewnętrzne. Droga słuchowa i przedsionkowa. Nerw VIII. Kresomózgowie. Struktury układu limbicznego i węchomózgowia. Międzymózgowie i komora III. Pień mózgowia (śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony), Wodociąg mózgu i komora IV. Móżdżek. Części składowe i podział filogenetyczny móżdżku. Jądra móżdżku. Połączenia. Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego. Lokalizacja ośrodków i dróg. Objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego. Sprawdzian z zakresu II semestru. Sprawdzian z całości anatomii I i II semestru. Poprawka sprawdzianu z całości anatomii I i II semestru. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA: W. Woźniak (red) Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. II popr. i uzupeł. Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław 2005 Sobota, Atlas anatomii człowieka, tom I i II. Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2006 R. L. Drake, A. Wayne Vogl, A. W. M. Mitchell. Red Wyd. I Polskiego: M. Bruska, B. Ciszek, P. Kowiański, W. Woźniak.: Gray. Anatomia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010 WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Sprawdziany semestralne - zaliczenie otrzymują studenci, którzy uzyskają 130 pkt. z obu sprawdzianów z I i II semestru. Egzamin testowy lub pisemny i praktyczny. Forma egzaminu teoretycznego zostanie ustalona ze starostą roku. Zasady te dotyczą egzaminów poprawkowych jak i I terminów.

7 10.Tematyka poszczególnych wykładów, ćwiczeń i seminariów Wykłady - Semestr zimowy Wykład 1. Tematyka wykładów Zawartość kanału kręgowego. Budowa rdzenia kręgowego. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia Wykład 2. Wiadomości ogólne o układzie nerwowym (neurony, komórki glejowe, przewodnictwo nerwowe, synapsy, receptory, efektory). Budowa nerwu rdzeniowego. Wykład 3. Wykład 4. Układ sercowo-naczyniowy. Rozwój układu sercowo - naczyniowego. Wykład 5. Części składowe układu oddechowego oraz rozwój układu oddechowego. Wykład 6. Splot ramienny, anatomia powierzchniowa kończyny górnej. Wykład 7. Układ pokarmowy. Wykład 8. Wykład 9. Rozwój układu pokarmowego. Układ moczowo - płciowy. Prof. dr hab. Małgorzata Bruska Wykład 10. Rozwój układu moczowego i rozrodczego. Wykład 11. Wykład 12. Wykład 13. Wykład 14. Wykład 15. Splot lędźwiowo-krzyżowy, anatomia powierzchniowa kończyny dolnej. Nerwy czaszkowe. Nerwy czaszkowe c.d. + objawy uszkodzeń. Układ nerwowy autonomiczny. Oko i układ wzrokowy. Wykład 16. Narząd słuchu i równowagi. Wykład 17. Podział czynnościowy i topograficzny układu nerwowego. Części składowe mózgowia oraz rola poszczególnych części.

8 Wykład 18. Unaczynienie tętnicze i żylne układu ośrodkowego. Wykład 19. Układ komorowy oraz wydzielanie, rola i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykład 20. Wykład 21. Wykład 22. Wykład 23. Wykład 24. Wykład 25. Budowa kory mózgu. Lokalizacje ośrodków w korze. Objawy uszkodzeń ośrodków korowych. Pień mózgowia - budowa wewnętrzna i zewnętrzna. Wzgórzomózgowie - części składowe, budowa, rola. Części składowe układu ruchowego. Drogi korowo - rdzeniowe. Układ ruchowy - cd. (jądra podstawy, móżdżek, układ siatkowaty, dolny neuron ruchowy). Układ czuciowy przednio-boczny i grzbietowowstęgowy. Układ trójdzielny. Drogi aferentne z narządów wewnętrznych. Bóle rzutowane. II semestr Prof. dr hab. Małgorzata Bruska Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Ćwiczenie 4. Ćwiczenie 5. Ćwiczenie 6. Ćwiczenie 7. Ćwiczenie 8. Ćwiczenie 9. Ćwiczenie 10. Ćwiczenie 11. Ćwiczenie 12. Ćwiczenie 13. Ćwiczenia - Semestr zimowy Tematyka ćwiczeń Wprowadzenie do ćwiczeń z anatomii. Regulamin zajęć. Podręczniki. Szkielet osiowy i szkielet dodatkowy oraz budowa, rodzaje i funkcje kości. Anatomia topograficzna grzbietu- kręgosłup, cechy charakterystyczne kręgów oraz krzywizny kręgosłupa. Połączenia kręgosłupa oraz połączenia żeber i mostka. Mięśnie powierzchowne grzbietu i trójkąt lędźwiowy i osłuchiwania. Mięśnie głębokie grzbietu i trójkąt podpotyliczny. Zawartość kanału kręgowego. Punkcje lędźwiowe i znieczulenie nadoponowe. Rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe Szkielet kończyny górnej. Połączenia kości kończyny górnej. Anatomia rentgenowska. Klatka piersiowa- szkielet, rzutowanie narządów na ściany klatki piersiowej. Gruczoł sutkowy. Mięśnie klatki piersiowej. Ograniczenia, podział, zawartość i połączenia śródpiersia Śródpiersie środkowe- serce, krążenie małe, duże i Osoba odpowiedzialna/ sala (Ćwiczenia prowadzone przez: dr Joanna Łupicka, dr Małgorzata Grzymisławska, dr Adam Piotrowski, mgr. Magdalena Rojewska, dr Piotr Kromer, dr Leszek Porowski, dr Katarzyna Rapalska,, dr Jolanta Szyszka - Mróz, dr Jarosław Sobański, mgr. Alicja Sroka, dr K. Wójtowicz - Kaczmarek, mgr. Wiesława Kranc, dr hab. Bartosz Kempisty

9 płodowe. Ćwiczenie 14. Ćwiczenie 15. Ćwiczenie 16. Ćwiczenie 17. Ćwiczenie 18. Ćwiczenie 19. Ćwiczenie 20. Ćwiczenie 21. Ćwiczenie 22. Ćwiczenie 23. Ćwiczenie 24. Ćwiczenie 25. Ćwiczenie 26. Ćwiczenie 27. Ćwiczenie 28. Ćwiczenie 29. Ćwiczenie 30. Ćwiczenie 31. Ćwiczenie 32. Ćwiczenie 33. Ćwiczenie 34. Ćwiczenie 35. Ćwiczenie 36. Ćwiczenie 37. Tchawica, płuca, opłucna, jama opłucnej i jej zachyłki (pneumothorax, hydrothorax, hemothorax). Zawartość śródpiersia tylnego. Mięśnie odcięte kończyny górnej, mięśnie obręczy barkowej. Splot ramienny. Ograniczenia i zawartość jamy pachowej. Mięśnie ramienia, przestrzenie topograficzne, naczynia i nerwy, Przedramię i ręka- mięśnie, naczynia, nerwy- objawy uszkodzenia nerwów. Przedramię i ręka cd. Stawy: łokciowy, promieniowonadgarstkowy i stawy ręki. Budowa, połączenia oraz wymiary miednicy. Przednia ściana jamy brzusznej. Mięśnie ściany przednio-bocznej i tylnej brzucha. Topografia narządów jamy brzusznej. Jama otrzewnowa i jej zawartość. Wątroba i drogi żółciowe. Jelito cienkie i jelito grube oraz trzustka i śledziona. Unerwienie i unaczynienie trzew jamy brzusznej. Przestrzeń zaotrzewnowa- ograniczenie i zawartość. Aorta brzuszna i jej gałęzie; żyła główna dolna i jej dopływy. Węzły chłonne jamy brzusznej oraz sploty nerwowe. Narządy płciowe wewnętrzne żeńskie. Narządy płciowe wewnętrzne męskie. Naczynie i sploty nerwowe miednicy mniejszej oraz narządy (pęcherz moczowy, odbytnica, moczowody). Krocze oraz mięśnie dna miednicy. Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie i męskie. Cewka moczowa. Kości oraz połączenia kości kończyny dolnej. Mięśnie obręczy biodrowej, naczynia biodrowe zewnętrzne, węzły chłonne pachwinowe. Unerwienie skórne oraz żyły powierzchowne kończyny dolnej. Mięśnie uda, naczynia i nerwy oraz przestrzenie (dół biodrowo-łonowy, trójkąt udowy, kanał przywodzicieli, kanał udowy). Mięśnie obręczy biodrowej. Splot krzyżowy i jego gałęzie. Grupa tylna mięśni uda. Dół podkolanowy. (Ćwiczenia prowadzone przez: dr Joanna Łupicka, dr Małgorzata Grzymisławska, dr Adam Piotrowski, mgr. Magdalena Rojewska, dr Piotr Kromer, dr Leszek Porowski, dr Katarzyna Rapalska,, dr Jolanta Szyszka - Mróz, dr Jarosław Sobański, mgr. Alicja Sroka, dr K. Wójtowicz - Kaczmarek, mgr. Wiesława Kranc dr hab. Bartosz Kempisty

10 Ćwiczenie 38. Ćwiczenie 39. Ćwiczenie 40. Ćwiczenie 41. Ćwiczenie 42. Ćwiczenie 43. Ćwiczenie 44. Ćwiczenie 45. Ćwiczenie 46. Ćwiczenie 47. Ćwiczenie 48. Ćwiczenie 49. Ćwiczenie 50. Ćwiczenie 51. Ćwiczenie 52. Podział mięśni goleni i stopy. Grupa przednia i boczna mięśni goleni i mięśnie grzbietu stopy. Naczynia i nerwy goleni. Grupa tylna mięśni goleni. Naczynia piszczelowe tylne i podeszwowe, nerw piszczelowy i nn. podeszwowe. Sklepienie stopy. Sprawdzian z zakresu I semestru. Ogólna budowa i podział kości czaszki. Kości czaszki cd. Doły czaszki. Kości twarzoczaszki. Jama nosowa i oczodół. Zatoki przynosowe. Doły: skroniowy, podskroniowy, skrzydłowopodniebienny. Połączenia kości czaszki. Staw skroniowożuchwowy. Okolice topograficzne głowy i szyi. Unerwienie skóry głowy i szyi. Żyły powierzchowne. Splot szyjny. Mięśnie powierzchowne szyi. Trójkąt boczny szyi. Nerw dodatkowy. Przestrzenie powięziowe i trójkąt okolicy przedniej szyi. Mięśnie środkowe szyi. Mięśnie pochyłe i przedkręgowe. Nerwy: błędny, podjęzykowy, językowy oraz odcinek szyjny pnia współczulnego. Tętnica szyjna wspólna i zewnętrzna. Ślinianka podżuchwowa i podjęzykowa oraz gruczoł tarczowy i gruczoły przytarczowe. Mięśnie wyrazowe twarzy oraz naczynia twarzy. Nerw twarzowy. Komora przyusznicy i ślinianka przyuszna. Nerw trójdzielny. Ćwiczenia - Semestr letni Ćwiczenie 53. Ćwiczenie 54. Ćwiczenie 55. Ćwiczenie 56. Ćwiczenie 57. Ćwiczenie 58. Ćwiczenie 59. Przestrzeń przygardłowa. Nerwy: IX, X, XI i XII. Stawy: szczytowo-potyliczny oraz szczytowoobrotowy. Gardło. Krtań. Narządy głowy i szyi na przekroju strzałkowym. Dół skrzydłowo-podniebienny. Jama nosowa. Zatoki przynosowe. Zwój skrzydłowopodniebienny. Jama ustna. Dół podskroniowy. Zwój uszny.

11 Ćwiczenie 60. Ćwiczenie 61. Ćwiczenie 62. Ćwiczenie 63. Ćwiczenie 64. Ćwiczenie 65. Ćwiczenie 66. Ćwiczenie 67. Ćwiczenie 68. Ćwiczenie 69. Ćwiczenie 70. Ćwiczenie 71. Ćwiczenie 72. Ćwiczenie 73. Ćwiczenie 74. Ćwiczenie 75. Mięśnie sklepienia czaszki. Opony mózgoia. Zatoki opony twardej. Naczynia mózgowia. Urazy głowy oraz rodzaje krwotoków wewnątrzczaszkowych. Ogólna budowa mózgowia. Komory mózgowe. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (wodogłowie). Identyfikacja poszczególnych części mózgowia na powierzchni podstawnej i przekrojach strzałkowych, poziomych i czołowych. Narząd wzroku. Ograniczenia i zawartość oraz połączenia oczodołu. Aparat ochronny i ruchowy gałki ocznej. Budowa gałki ocznej. Droga wzrokowa. Odruchy źreniczne. Narząd słuchu i równowagi. Ucho zewnętrzne i środkowe. Ucho wewnętrzne. Droga słuchowa i przedsionkowa. Nerw VIII. Kresomózgowie. Struktury układu limbicznego i węchomózgowia. Międzymózgowie i komora III. Pień mózgowia (śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony), Wodociąg mózgu i komora IV. Móżdżek. Części składowe i podział filogenetyczny móżdżku. Jądra móżdżku. Połączenia. Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego. Lokalizacja ośrodków i dróg. Objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego. Sprawdzian z zakresu II semestru. Sprawdzian z całości anatomii I i II semestru. Poprawka sprawdzianu z całości anatomii I i II semestru. (Ćwiczenia prowadzone przez: dr Joanna Łupicka, dr Małgorzata Grzymisławska, dr Adam Piotrowski, mgr. Magdalena Rojewska, dr Piotr Kromer, dr Leszek Porowski, dr Katarzyna Rapalska,, dr Jolanta Szyszka - Mróz, dr Jarosław Sobański, mgr. Alicja Sroka, dr K. Wójtowicz - Kaczmarek, mgr. Wiesława Kranc 11. Organizacja zajęć: Aktualny podział grupy studenckiej na stronie internetowej jednostki :

12 REGULAMIN ZAJĘĆ Regulamin zajęć z Anatomii prawidłowej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2016/2017 Ćwiczenia z anatomii są podstawową formą zajęć. Ćwiczenia spełniają właściwą rolę tylko wtedy, jeżeli studenci są przygotowani do zajęć z materiału teoretycznego, dlatego należy przygotować się do nich według obowiązującego programu. Dla prawidłowego toku zajęć praktycznych konieczne są atlasy anatomiczne oraz podręczniki, które studenci winni przynosić na zajęcia. W celu zapewnienie bezpieczeństwa zajęć prosektorium zostanie zamknięte z chwilą rozpoczęcia ćwiczeń. Studenci spóźniający się nie będą uczestniczyć w zajęciach. Zgodnie z regulaminem studiów ćwiczenia są obowiązkowe. Studenci, którzy opuszczą ćwiczenia zobowiązani się do zdania materiału z opuszczonego ćwiczenia przed rozpoczęciem następnego ćwiczenia. Studenci, którzy będą mieć więcej niż cztery nieobecności w ciągu roku akademickiego, nie będą mogli zdawać sprawdzianu z II semestru i w celu uzyskania zaliczenia z anatomii muszą zdać sprawdzian z całości materiału I roku. Na zakończenie każdego semestru odbędą się sprawdziany obejmujące materiał wykładów i ćwiczeń z danego działu anatomii, z których studenci otrzymają punkty konieczne do zaliczenia. Zaliczanie zajęć otrzymują studenci, którzy w ciągu całego roku akademickiego uzyskają 130 punktów ze sprawdzianów z I i II semestru łącznie. Studenci, którzy nie uzyskają 130 punktów będą zdawać sprawdzian zaliczeniowy z całości anatomii I roku. Jeżeli student nie uzyska pozytywnej oceny ze sprawdzianu z całości materiału będzie zdawał sprawdzian komisyjny decydujący o zaliczeniu zajęć. W prosektorium obowiązuje biały płaszcz płócienny. Należy zwracać uwagę na higienę rąk oraz zachowanie porządku. Narzędzia prosektoryjne należy przechowywać w metalowych lub plastikowych futerałach. PROGRAM ZAJĘĆ: Program wykładów z anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2016/ Zawartość kanału kręgowego. Budowa rdzenia kręgowego Wiadomości ogólne o układzie nerwowym (neurony, komórki glejowe, przewodnictwo nerwowe, synapsy, receptory, efektory). Budowa nerwu rdzeniowego Układ sercowo-naczyniowy Rozwój układu sercowo - naczyniowego Części składowe układu oddechowego oraz rozwój układu oddechowego Splot ramienny, anatomia powierzchniowa kończyny górnej Układ pokarmowy Rozwój układu pokarmowego Układ moczowo - płciowy Rozwój układu moczowego i rozrodczego Splot lędźwiowo-krzyżowy, anatomia powierzchniowa kończyny dolnej.

13 Nerwy czaszkowe Nerwy czaszkowe c.d. + objawy uszkodzeń Układ nerwowy autonomiczny Oko i układ wzrokowy Narząd słuchu i równowagi (II semestr) - Podział czynnościowy i topograficzny układu nerwowego. Części składowe mózgowia oraz rola poszczególnych części Unaczynienie tętnicze i żylne układu ośrodkowego Układ komorowy oraz wydzielanie, rola i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego Budowa kory mózgu. Lokalizacje ośrodków w korze. Objawy uszkodzeń ośrodków korowych Pień mózgowia - budowa wewnętrzna i zewnętrzna Wzgórzomózgowie - części składowe, budowa, rola Części składowe układu ruchowego. Drogi korowo - rdzeniowe Układ ruchowy - cd. (jądra podstawy, móżdżek, układ siatkowaty, dolny neuron ruchowy) Układ czuciowy przednio-boczny i grzbietowo-wstęgowy. Układ trójdzielny. Drogi aferentne z narządów wewnętrznych. Bóle rzutowane. Program ćwiczeń z anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2016/2017 Ćwiczenie Wprowadzenie do ćwiczeń z anatomii. Regulamin zajęć. Podręczniki. Szkielet osiowy i szkielet dodatkowy oraz budowa, rodzaje i funkcje kości. ANATOMIA TOPOGRAFICZNA GRZBIETU Ćwiczenie Kości tułowia. Budowa i cechy charakterystyczne kręgów poszczególnych części kręgosłupa. Krzywizny kręgosłupa. Budowa żeber i mostka. Ćwiczenie Połączenia kręgosłupa oraz połączenia żeber i mostka. Budowa klatki piersiowej kostnej. Mechanika kręgosłupa i klatki piersiowej. Ćwiczenie Powięzie grzbietu. Mięśnie powierzchowne grzbietu - ich przyczepy, czynność i unerwienie. Trójkąt lędźwiowy, trójkąt osłuchiwania (ograniczenia). Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych. Ćwiczenie Mięśnie głębokie grzbietu (długie i krótkie) - omawiamy je jako całość z uwzględnieniem przyczepu początkowego wspólnej masy mięśniowej i przyczepów dodatkowych oraz czynność poszczególnych składowych mięśnia. Unerwienie mięśnia prostownika grzbietu. Przyczepy i unerwienie mięśni podpotylicznych. Ograniczenie i zawartość trójkąta podpotylicznego. Ćwiczenie Zawartość kanału kręgowego. Opony rdzenia kręgowego. Ograniczenia i zawartość przestrzeni nadtwardówkowej. Sploty żylne kręgowe wewnętrzne i zewnętrzne. Przestrzeń podpajęczynówkowa i płyn mózgowo-rdzeniowy. Punkcja lędźwiowa, znieczulenie nadoponowe.

14 Ćwiczenie Budowa i unaczynienie rdzenia kręgowego. Budowa i gałęzie nerwów rdzeniowych. TOPOGRAFIA KLATKI PIERSIOWEJ I KOŃCZYNY GÓRNEJ Ćwiczenie Szkielet kończyny górnej. Ćwiczenie Połączenia kości kończyny górnej. Anatomia rentgenowska. Ćwiczenie Szkielet klatki piersiowej. Okolice topograficzne, punkty kostno-mięśniowe oraz linie orientacyjne klatki piersiowej. Rzutowanie brzegów płuc oraz granic serca na ściany klatki piersiowej. Stłumienie względne i bezwzględne serca. Osłuchiwanie serca. Unerwienie skóry klatki piersiowej. Budowa i topografia gruczołu sutkowego. Drogi odpływu chłonki z gruczołu sutkowego. Ćwiczenie Mięśnie powierzchowne i głębokie klatki piersiowej - przyczepy, unerwienie, czynność. Naczynia i nerwy międzyżebrowe - przebieg, gałęzie. Udział mięśni klatki piersiowej w oddychaniu. Ćwiczenie Ograniczenia, podział, zawartość i połączenia śródpiersia. Śródpiersie górne i przednie. Topografia, budowa i unaczynienie grasicy. Nerw przeponowy. Topografia naczyń odchodzących od łuku aorty. Tętnica podobojczykowa - przebieg, odgałęzienia. Naczynia piersiowe wewnętrzne. Żyła podobojczykowa, ramiennogłowowa i żyła główna górna. Węzły chłonne śródpiersiowe przednie. Ćwiczenie Śródpiersie środkowe. Budowa, topografia, unaczynienie i unerwienie serca (koronarografia). Miejsca rzutowania i osłuchiwania ujść tętniczych i żylnych. Krążenie małe, duże i płodowe. Przebieg dużych naczyń tętniczych wychodzących z serca. Budowa, unaczynienie i unerwienie osierdzia. Zachyłki osierdzia (tamponada serca). Ćwiczenie Budowa, topografia, unaczynienie i unerwienie tchawicy. Budowa płuc oraz podział drzewa oskrzelowego (bronchoskopia i bronchografia). Węzły chłonne dróg oddechowych. Drogi odpływu chłonki z płuc. Krążenie płucne. Opłucna ścienna i trzewna. Jama opłucnej i jej zachyłki (pneumothorax, hydrothorax, hemothorax). Ćwiczenie Śródpiersie tylne. Budowa, topografia, unaczynienie i unerwienie przełyku. Przebieg i odgałęzienia odcinka piersiowego nerwów błędnych. Rozwory i otwory w przeponie oraz ich zawartość. Przebieg i odgałęzienia odcinka piersiowego aorty. Żyły nieparzyste: przebieg, zakres spływu krwi żylnej i połączenia z układem żył głównych i żyła wrotna. Odcinki piersiowe pni współczulnych i nerwy trzewne; przewód piersiowy. Węzły chłonne śródpiersiowe. Splot śródpiersiowy. Ćwiczenie Mięśnie odcięte kończyny górnej. Mięśnie obręczy barkowej - przyczepy, czynność, unerwienie. Przebieg tętnic zaopatrujących obręcz kończyny górnej. Budowa, topografia i gałęzie splotu ramiennego. Uszkodzenia splotu ramiennego.

15 Ćwiczenie Jama (dół) pachowa - ograniczenia i zawartość. Węzły chłonne pachowe - grupy i drogi spływu i odpływu chłonki. Naczynia pachowe. Unerwienie skóry kończyny górnej. Żyły powierzchowne kończyny górnej. Ćwiczenie Mięśnie ramienia - przyczepy, czynność, unerwienie. Przestwory powięziowe ramienia. Kanał nerwu promieniowego. Bruzda przyśrodkowa mięśnia dwugłowego - ograniczenia i zawartość. Nerwy długie splotu ramiennego w obrębie ramienia. Tętnica ramienna - topografia i odgałęzienia. Żyły ramienne. Stawy: mostkowoobojczykowy, barkowo-obojczykowy i ramienny. Objawy uszkodzenia nerwów w obrębie ramienia. Ćwiczenie Mięśnie grupy przedniej i bocznej przedramienia - ich wspólne przyczepy początkowe i przyczepy końcowe, unerwienie i czynność. Mięśnie ręki - podział grupowy, nazwy mięśni w grupach, ich unerwienie i czynność. Dół łokciowy - ograniczenia, zawartość. Tętnica promieniowa i łokciowa - ich przebieg i odgałęzienia w obrębie przedramienia i ręki. Troczki zginaczy, pochewki ścięgniste oraz przestwory powięziowe ręki. Kanał nadgarstka. Objawy uszkodzenia nerwów w obrębie przedramienia i ręki. Ćwiczenie Mięśnie grupy tylnej przedramienia - wspólne przyczepy początkowe i przyczepy końcowe, czynność, unerwienie. Pochewki ścięgniste grzbietu ręki. Stawy: łokciowy, promieniowo-nadgarstkowy i stawy ręki - budowa, więzadła. TOPOGRAFIA JAMY BRZUSZNEJ, MIEDNICY MNIEJSZEJ I KOŃCZYNY DOLNEJ Ćwiczenie Budowa, połączenia oraz wymiary miednicy. Różnice płciowe. Punkty kostno-mięśniowe brzucha i miednicy. Rzutowanie trzew na przednią ścianę jamy brzusznej. Przebieg naczyń i nerwów skórnych. Ograniczenia jamy brzusznej oraz linie topograficzne brzucha. Podział brzucha na kwadranty i okolice topograficzne. Mięsień skośny brzucha zewnętrzny. Ograniczenia i zawartość kanału pachwinowego oraz pierścienia pachwinowego powierzchownego. Przepukliny pachwinowe. Trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa. Ćwiczenie Mięśnie ściany przednio-bocznej i tylnej brzucha przyczepy, czynność, unerwienie. Pochewka mięśnia prostego brzucha budowa i zawartość. Miejsca zmniejszonej oporności jamy brzusznej i przepukliny brzuszne. Tętnice nabrzuszne górna i dolna początek, przebieg. Fałdy pępkowe i doły na powierzchni wewnętrznej przedniej ściany brzucha. Ćwiczenie Topografia narządów jamy brzusznej. Narządy wewnątrz- i zewnątrzotrzewnowe. Jama otrzewnej i jej zachyłki. Budowa, topografia, unaczynienie i unerwienie żołądka. Ćwiczenie Wątroba. Pęcherzyk żółciowy. Drogi żółciowe. Pień trzewny. Odcinki brzuszne pni błędnych. Splot trzewny budowa, sploty wtórne, zakres unerwienia. Żyła wrotna topografia, połączenia z układami żył głównych. Ćwiczenie Budowa, topografia, unaczynienie oraz unerwienie jelita cienkiego i grubego, trzustki oraz śledziony. Unaczynienie tętnicze, żylne i chłonne trzew jamy brzusznej. Unerwienie trzew jamy brzusznej. Splot międzykrezkowy.

16 Ćwiczenie Przestrzeń zaotrzewnowa ograniczenia i zawartość. Topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie nerek, nadnerczy oraz moczowodów. Ćwiczenie Aorta brzuszna i jej odgałęzienia. Żyła główna dolna i jej dopływy. Odcinek lędźwiowy pnia współczulnego. Węzły chłonne ścienne jamy brzusznej. Pnie lędźwiowe. Splot lędźwiowy budowa, topografia, odchodzące nerwy. Ćwiczenie Części składowe, topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie narządów płciowych wewnętrznych żeńskich. Ćwiczenie Części składowe, topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie narządów płciowych wewnętrznych męskich. Zstępowanie jąder. Ćwiczenie Naczynia biodrowe - topografia, odgałęzienia i dopływy. Sploty miedniczne, nerwy podbrzuszne. Topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie pęcherza moczowego i odbytnicy oraz odcinka miednicznego moczowodów. Ćwiczenie Krocze ograniczenia, podział. Mięśnie dna miednicy. Powięzie miednicy. Dół kulszowo- odbytniczy i kanał zasłonowy. Węzły chłonne miednicy. Ćwiczenie Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie i męskie budowa, unaczynienie i unerwienie. Cewka moczowa. Splot krzyżowy budowa, topografia. Nerwy miedniczne. Naczynia i nerwy sromowe. Ćwiczenie Kości oraz połączenia kości kończyny dolnej. Ćwiczenie Podział mięśni obręczy biodrowej. Mięśnie grzbietowe (grupa przednia)- przyczepy, czynność, unerwienie. Naczynia biodrowe zewnętrzne. Więzozrosty miednicy. Rozwór naczyń i mięśni ograniczenia, zawartość. Węzły chłonne pachwinowe topografia, zakres spływu chłonki. Unerwienie skórne oraz żyły powierzchowne kończyny dolnej. Ćwiczenie Powięź szeroka uda. Mięśnie uda. Podział. Unerwienie grupowe. Przyczepy, czynność i unerwienie mięśni grupy przedniej i przyśrodkowej uda. Dół biodrowo łonowy, trójkąt udowy, kanał przywodzicieli, kanał udowy ograniczenia, zawartość. Nerw udowy i zasłonowy - przebieg, odgałęzienia, zakres unerwienia i objawy uszkodzenia. Naczynia udowe. Ćwiczenie Grupa tylna mięśni grzbietowych oraz mięśnie brzuszne obręczy biodrowej. Splot krzyżowy i jego gałęzie. Otwory kulszowe ich ograniczenia i zawartość. Węzły chłonne biodrowe. Ćwiczenie

17 Mięśnie grupy tylnej uda przyczepy, czynność, unerwienie. Nerw kulszowy i nerw skórny uda tylny - przebieg, odgałęzienia, zakres unerwienia i objawy uszkodzenia. Ograniczenia i zawartość dołu podkolanowego. Tętnica podkolanowa - topografia i odgałęzienia. Żyła podkolanowa - topografia, dopływy. Ćwiczenie Powięź goleni. Podział mięśni goleni i stopy. Grupa przednia i boczna mięśni goleni przyczepy, czynność, unerwienie. Powięzie i przestwory powięziowe goleni. Mięśnie grzbietu stopy czynność, unerwienie. Nerwy: strzałkowy wspólny, strzałkowy powierzchowny i głęboki oraz udowo-goleniowy przebieg, odgałęzienia, zakres unerwienia i objawy uszkodzenia. Tętnica piszczelowa przednia i grzbietowa stopy przebieg, odgałęzienia. Żyły goleni. Ćwiczenie Grupa tylna mięśni goleni przyczepy, czynność, unerwienie. Mięśnie podeszwy podział grupowy, unerwienie. Pochewki ścięgniste stopy. Kanał kostki przyśrodkowej ograniczenia i zawartość. Nerw piszczelowy i nerwy podeszwowe przebieg, zakres unerwienia. Naczynia piszczelowe tylne i podeszwowe przebieg, odgałęzienia, zakres unaczynienia. Pochewki ścięgniste stopy. Sklepienie stopy. Ćwiczenie Sprawdzian z I semestru TOPOGRAFIA GŁOWY, SZYI I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW Ćwiczenie Ogólna budowa czaszki. Podział kości czaszki. Kości sklepienia czaszki (czołowa, ciemieniowa, potyliczna). Kość sitowa. Ćwiczenie Kość klinowa i skroniowa. Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki. Doły czaszki. Miejsca przejścia nerwów czaszkowych. Ćwiczenie Kości twarzoczaszki. Jama nosowa kostna i oczodół (ograniczenia, połączenia, zawartość). Zatoki przynosowe - ujścia. Ćwiczenie Dół skroniowy, podskroniowy i skrzydłowo-podniebienny (ograniczenia, zawartość i połączenia). Ćwiczenie Połączenia kości czaszki. Ciemiączka. Staw skroniowo-żuchwowy. Ćwiczenie Okolice topograficzne i punkty kostno-mięśniowe głowy i szyi. Unerwienie skóry głowy i szyi. Żyły powierzchowne szyi. Splot szyjny - budowa, topografia i odgałęzienia. Ćwiczenie Mięśnie powierzchowne szyi - przyczepy, czynność, unerwienie. Ograniczenia, podział i zawartość trójkąta bocznego szyi. Tętnica i żyła podobojczykowa (odgałęzienia tętnicy i dopływy żyły). Tętnica potyliczna i uszna tylna - topografia, odgałęzienia. Naczynia i węzły chłonne szyi. Nerw dodatkowy - budowa, przebieg, zakres unerwienia i objawy uszkodzenia. Ćwiczenie

18 Przestrzenie powięziowe i trójkąty okolicy przedniej szyi (zawartość i połączenia). Mięśnie nadgnykowe i podgnykowe - przyczepy, czynność, unerwienie. Mięśnie pochyłe - przyczepy, czynność, unerwienie. Mięśnie przedkręgowe. Ćwiczenie Odcinek szyjny nerwu błędnego. Nerw podjęzykowy, językowy i odcinek szyjny pnia współczulnego - przebieg, odgałęzienia. Ćwiczenie Tętnica szyjna wspólna i zewnętrzna - przebieg, gałęzie. Zatoka tętnicy szyjnej i kłębek szyjny. Żyła szyjna wewnętrzna - topografia, dopływy. Ślinianka podżuchwowa i podjęzykowa, gruczoł tarczowy i gruczoły przytarczowe - topografia, unaczynienie, unerwienie. Ćwiczenie Topografia tętnic: twarzowej, skroniowej powierzchownej i szczękowej. Żyła twarzowa i zażuchwowa. Węzły chłonne głowy. Unerwienie skóry twarzy. Podział grupowy oraz unerwienie mięśni wyrazowych twarzy (obowiązują nazwy mięśni w poszczególnych grupach). Nerw twarzowy - budowa, topografia, gałęzie, objawy uszkodzenia. Ćwiczenie Zawartość i ograniczenia komory przyusznicy. Budowa, topografia, unaczynienie i unerwienie ślinianki przyusznej. Mięśnie żucia. Nerw trójdzielny - rodzaje i źródła włókien, gałęzie, zakres unerwienia i objawy uszkodzenia. Ćwiczenie Ograniczenie, zawartość i połączenia przestrzeni przygardłowej. Nerwy: IX, X, XI i XII - budowa, przebieg, gałęzie, objawy uszkodzenia. Stawy: szczytowo - potyliczny i szczytowo - obrotowy. Ćwiczenie Budowa, topografia, unaczynienie i unerwienie gardła. Połączenia gardła. Czynność mięśni gardła w procesie połykania. Splot gardłowy. Ćwiczenie Topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie krtani. Chrząstki krtani i ich połączenia. Mięśnie krtani - podział czynnościowy, unerwienie. Jama krtani. Objawy uszkodzenia nerwów krtaniowych. Ćwiczenie Zapoznanie się z narządami głowy i szyi na przekroju strzałkowym. Zapoznanie się z ograniczeniami i zawartością dołu skrzydłowo-podniebiennego. Ćwiczenie Budowa nosa zewnętrznego i jamy nosowej. Przewody nosowe. Nerw węchowy. Zatoki przynosowe. Nerw szczękowy - gałęzie, zakres unerwienia. Zwój skrzydłowo-podniebienny. Ćwiczenie Ograniczenie i podział jamy ustnej. Budowa podniebienia, mięśnie podniebienia miękkiego. Budowa języka. Budowa i umocowanie zębów. Unaczynienie i unerwienie jamy ustnej. Ćwiczenie

19 Ograniczenia i zawartość dołu podskroniowego. Nerw żuchwowy - przebieg, odgałęzienia. Zwój uszny. Tętnica szczękowa i splot żylny skrzydłowy. Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego. Ćwiczenie Unaczynienie i unerwienie skóry sklepienia czaszki. Czepiec ścięgnisty. Ograniczenia i zawartość dołu skroniowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa (zbiorniki). Opony mózgowia. Unaczynienie i unerwienie opony twardej. Zatoki opony twardej. Ćwiczenie Naczynia mózgowia. Układ tętnicy szyjnej wewnętrznej ( przedni )oraz układ kręgowo -podstawny ( tylny ). Układ żylny mózgowia. Bariera krew - mózg. Koło tętnicze mózgu. Urazy głowy oraz rodzaje krwotoków wewnątrzczaszkowych. Ćwiczenie Podział mózgowia i ogólna budowa poszczególnych części. Ćwiczenie Identyfikacja poszczególnych części mózgowia na powierzchni podstawnej i przekrojach strzałkowych, poziomych i czołowych. Ćwiczenie Narząd wzroku. Ograniczenia i zawartość oczodołu. Aparat ochronny i ruchowy gałki ocznej. Naczynia i nerwy oczodołu. Ćwiczenie Budowa gałki ocznej. Droga wzrokowa. Odruchy źreniczne. Unaczynienie i unerwienie gałki ocznej. Ćwiczenie Narząd słuchu i równowagi. Części składowe, budowa, unaczynienie i unerwienie ucha zewnętrznego i środkowego. Ćwiczenie Części składowe ucha wewnętrznego. Droga słuchowa i przedsionkowa. Nerw przedsionkowo-ślimakowy - objawy uszkodzenia. Unaczynienie i unerwienie ucha wewnętrznego. Ćwiczenie Części składowe i budowa zewnętrzna i wewnętrzna kresomózgowia. Szczeliny, bruzdy, płaty i zakręty półkul. Struktury układu limbicznego i węchomózgowia. Jądra kresomózgowia. Włókna (drogi) kojarzeniowe, spoidłowe i rzutowe. Komory boczne. Ćwiczenie Międzymózgowie i komora III. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna wzgórza, nadwzgórza, podwzgórza i niskowzgórza. Jądra wzgórza i podwzgórza. Połączenia i funkcja. Ograniczenia, zachyłki i połączenia komory III. Ćwiczenie

20 Pień mózgowia (śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony). Budowa zewnętrzna i wewnętrzna, połączenia, rola w układzie nerwowym. Wodociąg mózgu i komora IV. Jądra nerwów czaszkowych oraz objawy uszkodzeń nerwów czaszkowych. Produkcja, skład chemiczny, krążenie i rola płynu mózgowo-rdzeniowego. Ćwiczenie Móżdżek i rdzeń kręgowy. Części składowe i podział filogenetyczny móżdżku. Jądra móżdżku. Połączenia. Ćwiczenie Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego. Neuromery. Lokalizacja ośrodków i dróg. Struktura blaszkowa rdzenia. Objawy uszkodzeń rdzenia kręgowego. Ćwiczenie Sprawdzian z II semestru Ćwiczenie Sprawdzian z całości anatomii I i II semestru Ćwiczenie Poprawka sprawdzianu z całości anatomii I i II semestru PROGRAM NAUCZANIA Wymagania wstępne: Do ćwiczeń student powinien przygotować się według obowiązującego programu zajęć. Przygotowanie do zajęć wg załączonego programu zajęć. Wymagania końcowe: testowe sprawdziany semestralne i egzamin końcowy testowy lub pisemny oraz praktyczny. Po ukończeniu zajęć student zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna). 12. Kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin teoretyczny i praktyczny Egzamin teoretyczny kryterium zaliczenia: forma egzaminu ( ustny, pisemny, testowy) Testowy lub pisemny Egzamin praktyczny kryterium zaliczenia: praktyczny

21 Zaliczenie kryterium zaliczenia: test 60 % i egzamin praktyczny 60% Ocena końcowa : Egzamin teoretyczny - 70% i egzamin praktyczny - 30% 13. Literatura: Zalecana literatura: 1. W. Woźniak (red) Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. II popr. i uzupeł. Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław Sobota, Atlas anatomii człowieka, tom I i II. Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2006 Literatura uzupełniająca: 1.R. L. Drake, A. Wayne Vogl, A. W. M. Mitchell. Red Wyd. I Polskiego: M. Bruska, B. Ciszek, P. Kowiański, W. Woźniak.: Gray. Anatomia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław Studenckie koło naukowe Opiekun koła Lek. dent. Mateusz Krajecki Tematyka Anatomia człowieka. Anatomia rozwojowa- organogeneza. Miejsce spotkań Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora 16. Podpisy osób współodpowiedzialnych za nauczanie przedmiotu ( w przypadku przedmiotów koordynowanych)

SYLABUS. 200, w tym: 50 - wykłady,... - seminaria, 150 ćwiczenia,... fakultety OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SYLABUS. 200, w tym: 50 - wykłady,... - seminaria, 150 ćwiczenia,... fakultety OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie Studia stacjonarne, SYLABUS Anatomia Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Anatomia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z zakresu anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015

Program ćwiczeń z zakresu anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015 Program ćwiczeń z zakresu anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015 Ćwiczenie 1 29.09.2014 Wprowadzenie do ćwiczeń z anatomii. Regulamin zajęć. Podręczniki. Szkielet

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10.

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10. KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe mianownictwo anatomiczne

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 12.0-WL-LEK-A

Kod przedmiotu: 12.0-WL-LEK-A Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr AN AT O M I A P R AW I D Ł O W A Kod przedmiotu: 12.0-WL-LEK-A Typ przedmiotu: kierunkowy podstawowy (obowiązkowy) Język nauczania: polski Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2 Rozdział 1 ANATOMIA OGÓLNA 1.1. Wiadomości wstępne... 9 1.2. Ogólna budowa ciała... 11 1.3. Określanie położenia struktur anatomicznych w przestrzeni... 15 1.4. Rozwój listków zarodkowych. Początki organogenezy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa Grzbiet 1. Kości, więzadła i stawy Kręgosłup: opis ogólny...................................... 2 Budowa kręgosłupa......................................... 4 Odcinek szyjny kręgosłupa..................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 07.10.2015 PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ OSTEOLOGIA, ANATOMIA JAM CIAŁA Wykład Inauguracyjny. Anatomia budowa ciała ludzkiego. Reguły opisu anatomicznego. Ogólna budowa kości i ich połączeń. 14.10.2015 Biomechanika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 12.10.2016 PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ OSTEOLOGIA, ANATOMIA JAM CIAŁA Wykład Inauguracyjny. Anatomia budowa ciała ludzkiego. Reguły opisu anatomicznego. Ogólna budowa kości i ich połączeń. 19.10.2016 Biomechanika

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim.

Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim. PROGRAM ĆWICZEŃ WYDZIAŁ LEKARSKI 2011/2012 Ćwiczenie 1 03 05.10.2011 Wprowadzenie do zajęć prosektoryjnych. Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim. Ogólne miana anatomiczne. Płaszczyzny, osie i kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker.

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker. Atlas anatomii Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross Ilustracje: Markus Voll Karl Wesker Redakcja wydania I polskiego Janusz M oryś ' Ę m * I 1! f 1 \ P -7 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w

Bardziej szczegółowo

Anatomia II - opis przedmiotu

Anatomia II - opis przedmiotu Anatomia II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia II Kod przedmiotu 12.0-WL-LEK-A-Ć2_pNadGenQIYO4 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku Spis treści 7 Spis treści Rozdział 1. Okolice głowy, szyi i karku... 13 Rozdział 2. Kościec głowy i szyi... 23 2.1. Kościec głowy... 23 2.1.1. Czaszka mózgowa... 23 2.1.1.1. Ściana przednia... 23 2.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Wstęp.............................................................. 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego... 9 Okolice ciała ludzkiego........................................................................

Bardziej szczegółowo

Miana ogólne: płaszczyzny, osie, linie, miana kierunku i położenia,

Miana ogólne: płaszczyzny, osie, linie, miana kierunku i położenia, ĆWICZENIE 1 (05.10.2016) 2h Miana ogólne: płaszczyzny, osie, linie, miana kierunku i położenia, Kości i ich połączenia: podział kości, połączenia kości, klasyfikacja i rodzaje stawów, główne i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DIETETYKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie), rok I. PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 20h) 10x2h

KIERUNEK: DIETETYKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie), rok I. PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 20h) 10x2h SEMINARIUM 1 (06.10.2017, 10.10.2017) 2h Stawy i więzozrosty: stawy kręgosłupa, stawy żebrowo-kręgowe, stawy mostkowo-żebrowe, staw ramienny, staw łokciowy, staw promieniowo-nadgarstkowy, staw biodrowy,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Anatomii kierunek: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne

Program zajęć z Anatomii kierunek: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne Program zajęć z Anatomii kierunek: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne DATA Ćwiczenie 1 04.10.2017 SZCZEGÓŁY Regulamin zajęć. Obowiązuje nomenkatura pojęć anatomicznych w języku polskim. Podstawy anatomii.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni Wstęp 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P Określenie orientacyjne w przestrzeni Płaszczyzny ciała Osie ciała II. Układ bierny i czynny ruchu (osteologia, syndesmołogia,

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: 2. Kierownik Zakładu:

ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: 2. Kierownik Zakładu: ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB 2. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł 3. Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER ZOFIA IGNASIAK ELSEYIER URBAN&PARTNER WYDANIE II Zofia Ignasiak Anatomia układu ruchu Wydanie II Elsevier Urban & Partner Wrocław \ Spis treści J Wstęp... I. Plan budowy ciała ludzkiego... Okolice ciała

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Wydziału Lekarskiego

Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Wydziału Lekarskiego Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Wydziału Lekarskiego 1. Stałe i niestałe składniki stawów 2. Połączenia ścisłe kości 3. Podział stawów 4. Kości i stawy obręczy kończyny

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC RYSZARD ALEKSANDROWICZ BOGDAN CISZEK KRZYSZTOF KRASUCKI & PZWL ANATOMIA CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka Adam Zborowski ATLAS anatomii człowieka Kraków 2007 SPIS TREŚCI schemat komórki ludzkiej...12 rodzaje komórek...13 składniki komórkowe krw i... 14 rodzaje komórek...15 rodzaje nabłonków jednowarstwowych...

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne

Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne DATA Ćwiczenie 1 06.10.2016 Ćwiczenie 2 13.10.2016 Ćwiczenie 3 20.10.2016 SZCZEGÓŁY Regulamin zajęć. Podstawy anatomii. Mianownictwo anatomiczne.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU (modułu) Anatomia prawidłowa 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA0-IOZFIZ-L-lpl-013 Pozycja planu: B1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka I Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu Anatomia 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Dr n. med. Jarosław Zawiliński 4. Nazwa modułu: Nauki

Bardziej szczegółowo

Data Treść ćwiczeń KRK

Data Treść ćwiczeń KRK KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 50h) Data Treść ćwiczeń KRK 02.10.2012 - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. - Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy anatomii, wykłady

Podstawy anatomii, wykłady Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Nauk Przyrodniczych Zakład: Anatomii i Antropologii Podstawy anatomii, wykłady Osoby prowadzące przedmiot: Barbara Duda, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DIETETYKA I rok I ο. PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 45h) Data Treść ćwiczeń KRK

KIERUNEK: DIETETYKA I rok I ο. PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 45h) Data Treść ćwiczeń KRK KIERUNEK: DIETETYKA I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 45h) Data Treść ćwiczeń KRK 03.10.2012 - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. - Podstawowe mianownictwo

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Wydział Ogólnomedyczny. praktyczny ECTS:1. 20 h /0 h h 1

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Wydział Ogólnomedyczny. praktyczny ECTS:1. 20 h /0 h h 1 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom Profil Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące: Forma studiów /liczba godzin/liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej na poziomie szkoły średniej. Poznanie podstawowych układów budowy anatomicznej człowieka

Zaawansowany. Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej na poziomie szkoły średniej. Poznanie podstawowych układów budowy anatomicznej człowieka Kierunek PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Zaawansowany

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie), rok I

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie), rok I ĆWICZENIE 1 (04.10.2016) 2h - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. - Podstawowe mianownictwo anatomiczne dotyczące opisu ciała i struktur morfologicznych: pozycja

Bardziej szczegółowo

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA ć i ; 4 T m»4 TOM I Redakcja wydania II MedPharm T O M I KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA Redakcja wydania II autorzy: Elżbieta Błaszczyk Danuta Biegańska-Dembowska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku:

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku: Fizjoterapia Poziom kształcenia: Studia jednolite magisterskie Profil kształcenia: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Anatomia prawidłowa człowieka

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Anatomia prawidłowa człowieka Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014S Pozycja planu: A2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014S Pozycja planu: A2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014 Pozycja planu: A2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia. Nie dotyczy. Wykłady 55h/ćwiczenia 125h (180h) Dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek, prof. PUM

I nforma c j e ogólne. Anatomia. Nie dotyczy. Wykłady 55h/ćwiczenia 125h (180h) Dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek, prof. PUM S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Anatomia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. /Systema nervosum/

Układ nerwowy. /Systema nervosum/ Układ nerwowy /Systema nervosum/ Autonomiczny układ nerwowy Autonomiczny układ nerwowy = = wegetatywny -jest częścią UN kontrolującą i wpływającą na czynności narządów wewnętrznych, w tym mięśni gładkich,

Bardziej szczegółowo

Student zna zagadnienia z zakresu biologii. NAUKI PODSTAWOWE Anatomia Prawidłowa Człowieka

Student zna zagadnienia z zakresu biologii. NAUKI PODSTAWOWE Anatomia Prawidłowa Człowieka Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Osoba(y)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarys anatomii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA Wstęp opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński.................... 1 Anatomia, jej przedmiot, działy i stosunek do nauk pokrewnych........... 1 Ważniejsze podręczniki i

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka Grupa szczegółowych efektów kształcenia Sylabus Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Kierunek studiów Lekarsko-Dentystyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Praktyczne ćwiczenia z ultrasonografii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach... SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii................ 16 2. Układ rozrodczy................... 26 Układ rozrodczy męski.................. 26 Narządy rozrodcze wewnętrzne...............

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS DLA STUDENTA PRZEDMIOT ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

SYLLABUS DLA STUDENTA PRZEDMIOT ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA SYLLABUS DLA STUDENTA PRZEDMIOT ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA REGULAMIN ZAJĘĆ 1. Kurs z anatomii prawidłowej człowieka obejmuje ćwiczenia i wykłady. Ćwiczenia podzielone są

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA 10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 10.1. RADIOLOGIA 1 87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 2 87.164 Rtg zatok nosa (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 3 87.165 Rtg nosa (1 projekcja) 25,00

Bardziej szczegółowo

SEMESTR ZIMOWY TREŚCI ĆWICZEŃ

SEMESTR ZIMOWY TREŚCI ĆWICZEŃ SEMESTR ZIMOWY TREŚCI ĆWICZEŃ 1. Seminarium: Wprowadzenie do anatomii. Budowa kości. Połączenia kości. Połączenia kości rodzaje połączeń, budowa, funkcje. Kości kończyny górnej. Połączenia kończyny górnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów. 1 Układy narządów i rozwój jam ciała. 5 Układ moczowy. 6 Układ płciowy, układ rozrodczy

Spis treści. Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów. 1 Układy narządów i rozwój jam ciała. 5 Układ moczowy. 6 Układ płciowy, układ rozrodczy Spis treści Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów 1 Układy narządów i rozwój jam ciała 1.1 Definicje, przegląd i ewolucja jam ciała... 2 1.2 Różnicowanie listków zarodkowych (organogeneza) i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Płaszczyzny i osie ciała. Okolice ciała ludzkiego. Narządy

Bardziej szczegółowo

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej ' Załącznik Nr 1 Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 lutego 2016 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA0-IOZFIZ-L-p-013N Pozycja planu: B 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka II Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 PIES DOMOWY vii

CZĘŚĆ 1 PIES DOMOWY vii SPIS TREŚCI Wprowadzenie... xii Przedmowa do wydania polskiego... xiii Mianownictwo i orientacja anatomiczna... xv Klasyfikacja zwierząt... xv Zasady mianownictwa... xviii Miana oznaczające położenie,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: FIZJOTERAPIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Nazwa przedmiotu ANATOMIA Kod przedmiotu WL_01 Poziom studiów Jednolite studia magisterskie Status przedmiotu V podstawowy uzupełniający języki Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. I. Wykłady (10h) II. Ćwiczenia w grupach dziekańskich (14h) III. Ćwiczenia w grupach klinicznych (46h)

PROGRAM KURSU. I. Wykłady (10h) II. Ćwiczenia w grupach dziekańskich (14h) III. Ćwiczenia w grupach klinicznych (46h) Autorski program kursu TERAPIA MANUALNA TKANEK MIĘKKICH W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU Kurs będzie realizowany na WZKF w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach przedmiotu: Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ]

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ] Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ ] OPIS Rozkładany, 24-częściowy tułów z niełamliwego, nieulegającego odkształceniom plastiku, przystosowanego do mycia. Wysokość: 85 cm. Głowa jest odłączalna. Dla

Bardziej szczegółowo

Wykłady i ćwiczenia w dużych grupach

Wykłady i ćwiczenia w dużych grupach Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu plan przedmiotu Dr n. med. Małgorzata Chochowska UWAGA OGÓLNA: Studenci na zajęciach muszą posiadać wygodny zmienny strój, zmienne obuwie oraz ręcznik. Jest to

Bardziej szczegółowo

tomografia komputerowa

tomografia komputerowa Badania obrazowe tomografia komputerowa Tomografia komputerowa, głowa lub mózg; bez kontrastu, z następującym podaniem środka kontrastującego Tomografia komputerowa, oczodół, siodło lub tylna jama lub

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Lewandowski. Wydanie poprawione

Grzegorz Lewandowski. Wydanie poprawione Grzegorz Lewandowski O Wydanie poprawione GRZEGORZ LEWANDOWSKI Masaż leczniczy Wydanie poprawione i uzupełnione Łódź 2012 4 Spis treści W prowadzenie... 3 Rozdział I. Okolice ciała ludzkiego... 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

- mózgowie i rdzeń kręgowy

- mózgowie i rdzeń kręgowy Układ nerwowy obwodowy Systema nervosum periphericum JTB Podział układu nerwowego Układ nerwowy ośrodkowy - mózgowie i rdzeń kręgowy Układ nerwowy obwodowy - 12 par nerwów czaszkowych i ich zwojów, - 31

Bardziej szczegółowo

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA Kod modułu BM.1.005

SYLABUS. rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA Kod modułu BM.1.005 SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia 2016-2019 ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA Kod modułu BM.1.005 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo