Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir"

Transkrypt

1 Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

2 Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne informacje dotyczce oprogramowania oraz kontaktu z firm MKS Sp. z o.o. s dostpne na stronie internetowej pod adresem: oraz na płytach CD z oprogramowaniem. Poniewa program podlega cigłym zmianom moliwe s rozbienoci pomidzy aktualnie wykorzystywan przez Pastwa wersj a wersj tego dokumentu. Najbardziej aktualna wersja dokumentacji dostpna jest na płycie CD z programem, oraz na naszych stronach w Internecie. 2

3 Spis treci 1 Wstp mks_vir dla Windows 98/Me/2000/XP/ Opis pakietu programów Instalacja pakietu mks_vir Moduł automatycznej aktualizacji mks_update Skaner mks_vir Monitor mks_vir Skaner poczty ArcaMail Kwarantanna mks_vir Monitor rejestru Firewall Menader procesów mks_vir dla serwerów NT/2000/ Monitor antywirusowy wersji serwerowej mks_vir Powiadamianie Lista infekcji mks_vir dla DOS (wersja 32 bitowa) opis programu Zarzdzanie programem w sieci, czyli Administrator pakietu mks_vir Jak prawidłowo skonfigurowa zapor sieciow (firewall)? Dlaczego warto korzysta z repozytorium? Informacje ogólne Instalacja Konfigurowanie programu Uytkowanie konsoli administracyjnej Rozwizywanie problemów Słownik terminów

4 4

5 1 Wstp Oddajemy w Pastwa rce pakiet programów o nazwie mks_vir. Jest to zestaw narzdzi pozwalajcy skutecznie zabezpieczy komputer przed rónego rodzaju zagroeniami, w szczególnoci tymi, które płyn z podłczenia komputera do ogólnowiatowej sieci Internet. Od pierwszych swoich wersji mks_vir adresowany jest do jak najszerszego krgu uytkowników i pomylany jako narzdzie zarówno dla czujcego si wspaniale przy klawiaturze informatyka, jak i dla pocztkujcego. Sprzyja temu maksymalnie uproszczony sposób obsługi, niezamykajcy jednak drogi do uycia bardziej wyrafinowanych opcji przez znajcych si na rzeczy fachowców. Aby uywa programu mks_vir, nie trzeba posiada jakiejkolwiek wiedzy o szkodliwych programach, mogcych zagrozi naszemu systemowi, poza wiadomoci, e te programy takie istniej i e mog sta si ródłem duych kłopotów dla lekcewacych je uytkowników komputerów. Dlatego te lektur niektórych rozdziałów tej ksieczki mona omin, nie tracc moliwoci obsługi programu. Tym niemniej zachcamy do przeczytania całoci. Wymagania indywidualne programu mks_vir Windows 98/ME/2000 z SP4/XP z SP2 Serwery 2000 z SP4/2003 z SP1 Procesor klasy Pentium lub nowszy Napd CD-ROM lub DVD Program Internet Explorer w wersji 5.01 lub wyszej Stacja bez agenta administratora z agentem administratora Pami RAM 32 MB 48 MB Wolna przestrze dyskowa 20 MB 30 MB Uwaga! Program antywirusowy nie jest podstawow aplikacj wykorzystywan w pracy na komputerze. Naley wic zsumowa wymagania aplikacji wykorzystywanych w codziennej pracy z wymaganiami programu mks_vir. 5

6 Konwencja oznacze uyta w dokumencie: Pismo maszynowe komendy wprowadzane z klawiatury Pogrubienie waniejsze opcje, grupy opcji, przyciski Pogrubienie+Kursywa nazwa własna produktu 6

7 2 mks_vir dla Windows 98/Me/2000/XP/ Opis pakietu programów Pakiet mks_vir to wszechstronny zestaw narzdzi słucych ochronie antywirusowej komputera. Zawiera on wszystkie elementy niezbdne do pełnej ochrony antywirusowej nawet najwikszych systemów komputerowych, tzn.: skaner antywirusowy pozwalajcy na kontrol wybranych zasobów komputera, monitor antywirusowy chronicy system przed infekcjami oraz stale skanujcy wszystkie wykorzystywane pliki, dyskietki itp., skaner poczty kontrolujcy wszystkie odbierane i wysyłane listy, moduł automatycznej aktualizacji programu i baz wirusów, moduł zarzdzajcy instalacjami pakietu mks_vir w sieciach, moduł wykrywania i usuwania dialerów. mks_vir zawiera bogat baz danych o wykrywanych przez siebie wirusach. W razie nieszczcia mona od razu oceni stopie zagroenia oraz potencjalne straty, jakie mog by efektem działalnoci wykrytego wirusa. Jednym z elementów pakietu, dedykowanym systemowi Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003 jest mks_vir Monitor Antywirusowy. Program ten, ukryty głboko w jdrze systemu Windows nadzoruje wszelkie operacje na plikach (tworzenia, uruchamiania, otwierania, itp.). Dziki temu jest w stanie zablokowa uaktywnienie si wirusa z nowej dyskietki, dysku CD, otrzymanej poczty elektronicznej czy jakiegokolwiek innego ródła. Dodatkow sił pakietu mks_vir jest licencja, któr uzyskuje kupujcy program, dajca prawo do: pobierania aktualnej wersji programu przez okres 1 roku z Internetu, liczc od momentu zainstalowania programu na komputerze; uzyskania telefonicznych porad w przypadku trudnoci z wirusami (porad udzielaj wysokiej klasy specjalici); przesłania podejrzanych o infekcj nieznanym wirusem noników do analizy; uzyskania bezpłatnej szczepionki na dostarczonego wirusa, nie usuwanego przez najnowsz wersj programu; nabycia kontynuacji abonamentu rocznego po bardzo korzystnej cenie, tylko po uprzednim zarejestrowaniu si. Zalety pakietu mks_vir Szybkie działanie zarówno skaner mks_vir jak i monitor mks_vir nie stanowi istotnego obcienia dla systemu operacyjnego. Umiejtno usuwania wirusa z zainfekowanych plików bez ich niszczenia. 7

8 Cigła aktualizacja, zapewniajca odporno na najnowsze typy wirusów w krótkim czasie po ich wykryciu. Blokowanie wirusów w czasie operacji odbierania poczty elektronicznej, kopiowania, przegldania dyskietek i dysków CD. Wiarygodna (oparta na pełnych analizach) baza danych o usuwanych wirusach. 8

9 2.2 Instalacja pakietu mks_vir eby zainstalowa (lub zaktualizowa) wybrane elementy pakietu mks_vir musisz uruchomi program instalacyjny mkssetup.exe. Znajduje si on na płycie instalacyjnej pakietu. Najnowsz wersj moesz równie pobra ze strony WWW firmy MKS (http://www.mks.com.pl). Po uruchomieniu programu instalacyjnego zostanie wywietlone okno powitalne, zawierajce list elementów, które znajduj si w wykorzystywanej przez Ciebie wersji instalacyjnej: Ilustracja 2.2.1Ekran powitalny instalatora pakietu mks_vir Zwró równie uwag na dat znajdujc si w prawym dolnym rogu okna dialogowego jest to data utworzenia programu instalacyjnego i tym samym data pakietu mks_vir zawartego w instalacji. Nawigacja midzy oknami programu instalacyjnego odbywa si za pomoc przycisków Dalej i Wstecz. 9

10 Kolejne okno zawiera licencj i warunki uytkowania pakietu mks_vir. eby zainstalowa program musisz zaakceptowa warunki licencji: Ilustracja 2.2.2Warunki licencji i uytkowania pakietu mks_vir Jeli instalujesz pakiet mks_vir po raz pierwszy, to w kolejnym oknie dialogowym bdziesz musiał poda numer seryjny: Ilustracja 2.2.3Wprowadzanie numeru seryjnego Bez numeru seryjnego nie bdziesz mógł zainstalowa pakietu mks_vir. Dlatego zachowaj odcinek karty z licencj i numerem seryjnym, któr otrzymałe przy zakupie programu. Nastpne okno zawiera podstawowe opcje instalacji pakietu. Okrelasz tutaj nazw uytkownika, na którego program ma zosta zarejestrowany i katalog, w którym chcesz zainstalowa pakiet mks_vir. 10

11 Ilustracja 2.2.4Podstawowe opcje instalacji pakietu mks_vir Uwaga! Katalog instalacyjny mona zmieni tylko przy pierwszej instalacji pakietu. Jedyna metoda umoliwiajca póniejsz zmian tego katalogu to odinstalowanie i ponownie zainstalowanie programu w nowej lokalizacji. Jeli instalujesz pakiet mks_vir w systemie Windows NT/2000/XP, to zostaw opcj Uruchom konfiguracj zadania mks_update po zakoczeniu instalacji włczon. Po zakoczeniu instalacji program zapyta o hasło i nazw uytkownika, w którego kontekcie bdzie uruchamiane zadanie aktualizacji mks_update (opis programu mks_update znajduje si w dalszej czci instrukcji). Po zakoczeniu instalacji (i ewentualnym zdefiniowaniu dodatkowych opcji, takich jak konfiguracja kont pocztowych i konfiguracja programu mks_update) pakiet mks_vir jest gotowy do pracy. Uwaga! Czasami po instalacji (i aktualizacji) zachodzi potrzeba ponownego uruchomienia systemu. Za pomoc programu instalacyjnego (mkssetup.exe) mona równie aktualizowa instalacj pakietu. Musisz w tym celu pobra najnowsz wersj instalacyjn ze strony. Jednak zalecan metod aktualizacji programu jest mechanizm automatycznej aktualizacji oferowany przez program mks_update (opisany w dalszej czci instrukcji). Deinstalacja pakietu mks_vir eby usun z systemu instalacj pakietu mks_vir wybierz z menu Start katalog mks_vir, a nastpnie Usunicie instalacji mks_vir. Moesz równie skorzysta z mechanizmu Dodaj/Usu programy oferowanego przez system Windows. Po uruchomieniu deinstalacji zostanie wywietlone okno z informacj, jakie elementy pakietu mks_vir s zainstalowane w systemie: 11

12 Ilustracja 2.2.5Deinstalacja pakietu mks_vir lista zainstalowanych elementów Po deinstalacji zazwyczaj niezbdny jest restart systemu: Ilustracja 2.2.6Koniec deinstalacji konieczny restart systemu 12

13 2.3 Moduł automatycznej aktualizacji mks_update System aktualizacji mks_update jest narzdziem, które pozwala na automatyczn lub rczn aktualizacj składników pakietu mks_vir. eby uruchomi program mks_update kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie programu mks_vir w pasku zada i wybierz opcj Uruchom mks_update... (moesz równie skorzysta z menu Start i skrótów do poszczególnych elementów pakietu mks_vir zawartych w podkatalogu Programy mks_vir). Poniszy rozdział wyjania, w jaki sposób skonfigurowa program mks_update, korzystajc z graficznego interfejsu uytkownika. Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi si nastpujce okienko dialogowe: Ilustracja Główne okno programu mks_update 13

14 Opcje Ilustracja Opcje programu mks_update W okienku zebrano wszystkie dostpne opcje programu mks_update. Opcje dziel si na cztery zasadnicze grupy: Aktualizacja - zaznaczenie elementów wyboru umoliwia pobieranie plików pomocy lub multimedialnych, które nie s wymagane dla prawidłowej pracy programów z pakietu MKS. Modem - opcja dostpna tylko dla posiadaczy modemów. Opcje umoliwiaj automatyczne rozłczenie połczenia po pobraniu plików aktualizacyjnych oraz ustalenie maksymalnego rozmiaru paczki aktualizacyjnej. Jeli wielko paczki aktualizacyjnej przekroczy ustawion warto, to program zapyta czy pobra tak aktualizacj. Okno instalatora - opcja umoliwia w trybie aktualizacji z zaplanowanego zadania wywietlenie okna instalatora plików. Restart - opcja nie działa z modułem administratora. Jeli uytkownik nie zezwoli na restart maszyny, a restart bdzie wymagany do poprawnego zakoczenia aktualizacji, to przywrócony zostanie stan sprzed aktualizacji. Aktualizacja Zakładka Aktualizacja słuy do ustawienia parametrów potrzebnych do prawidłowej konfiguracji i autoryzacji dostpu do katalogu zlokalizowanego na serwerze, z którego dokonuje si aktualizacji. Po skonfigurowaniu ustawie mona przeprowadzi aktualizacj rczn po naciniciu przycisku Aktualizuj. Dodatkowo zakładka umoliwia podgld aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania nalecego do pakietu mks_vir. Poniej przedstawiono zakładk z przykładowymi ustawieniami. Ilustracja Zakładka Aktualizacja podstawowe parametry instalacji i opcje aktualizacji Zakładka Aktualizacja składa si z dwóch czci: 14

15 Zainstalowana wersja wywietla informacje o programach z pakietu mks_vir. Moliwe informacje to: o Data - aktualna wersja programu o Brak daty instalacji - błdnie zainstalowany program o Niezainstalowany - program niezainstalowany Serwer umoliwia wybór protokołu do połczenia z serwerem aktualizacji. Dostpne protokoły to: o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) wybór opcji powoduje aktywacj przycisku Autoryzacja oraz pola edycyjnego Port. Domylnie dla tego protokołu przyjto warto 80. o FTP (File Transfer Protocol) wybór opcji powoduje aktywacj przycisku Autoryzacja oraz pola edycyjnego Port. Domylnie dla tego protokołu przyjto warto 21. Poniej przedstawiono widok otwartego okienka Autoryzacja. o Otoczenie sieciowe w tym przypadku aktywizuje si przycisk Szukaj, słucy do wyszukania cieki. ciek mona równie wprowadzi rcznie. Poniej przedstawiono wywołane okienko po naciniciu klawisza Szukaj. o Serwer uaktualnie firmy MKS umoliwia aktualizacj bezporednio z serwera uaktualnie firmy MKS. Dla tego protokołu udostpniono zmian wartoci pola edycyjnego Port. Domylnie dla tego protokołu przyjto warto 80. Dla protokołów: http oraz ftp udostpniono opcj ustawienia serwera proxy. Dla protokołu http moliwa jest autoryzacja połczenia. Ustawienie autoryzacji dla serwera proxy moliwe jest po zaznaczeniu opcji Autoryzacja. Poniej przedstawiono przykładowe ustawienie dla połczenia za porednictwem serwera proxy. Ilustracja Ustawienia serwera Proxy Włczenie obsługi serwera proxy nastpuje po zaznaczeniu opcji Uyj serwera Proxy. Opcjonalnie mona zaznaczy opcj Automatycznie wykryj ustawienia. Wcinicie przycisku OK spowoduje przeniesienie ustawie do pól Proxy w zakładce Aktualizacja. 15

16 Wyłczenie obsługi serwera proxy nastpuje po zlikwidowaniu zaznaczeniu opcji Uyj serwera Proxy. Wyłczenie powoduje wyszarzenie okienka a w zakładce Aktualizacja usunicie wpisów z odpowiednich pól Proxy. Uwaga! Jeli chcesz samodzielnie uruchomi aktualizacj nacinij przycisk Aktualizacja program mks_update sprawdzi czy w podanej lokalizacji (serwer HTTP/FTP lub otoczenie sieciowe) znajduj si nowsze wersje posiadanych przez Ciebie elementów pakietu mks_vir. Repozytorium Repozytorium przechowuje pliki, z których mks_update korzysta podczas aktualizacji systemu. Opcja ta jest szczególnie przydatna przy duych sieciach, gdy jedna stacja aktualizuje repozytorium z Internetu, a wszystkie pozostałe aktualizuj si z repozytorium utworzonego na tej stacji. W efekcie odciamy łcza ze wiatem. Poniej przedstawiono przykładowe ustawienia dla lokalnego repozytorium. Ilustracja Repozytorium do aktualizacji instalacji pakietu mks_vir By uaktywni lokalne repozytorium, naley zaznaczy element kontrolny Uaktualniaj repozytorium. Ekran konfiguracyjny składa si z nastpujcych czci: Pobierz dodatkowo pliki dla: - w tym polu mona zaznaczy pobieranie do repozytorium plików administratora pakietu mks_vir Informacje o repozytorium s to podstawowe informacje o systemie lokalnego repozytorium. Do informacji nale: o Data jest to data wersji oprogramowania w repozytorium. o cieka wskazuje miejsce lokalnego repozytorium. o Przycisk Szukaj słuy do wyszukania cieki. ciek mona równie wprowadzi rcznie. Otwarte okienko wyszukiwania przedstawiono w zakładce Aktualizacja Po wyborze cieki dla lokalnego repozytorium mona nacisn przycisk Aktualizuj by zaktualizowa repozytorium Zadania Zakładka Zadania wywietla tylko ustawione zadania dla systemu Windows. Poniej przedstawiono wygld tej zakładki. 16

17 Ilustracja Zdefiniowane zadania aktualizacji By doda, usun istniejce lub zmieni ustawienia zadania, nacinij przycisk Dodaj Usu Edytuj. Przycisk ten aktywizuje standardowe zakładki opisane w pliku pomocy systemu operacyjnego Windows. Uwaga! Jeli aktualizujesz stacj z repozytorium, ustaw zadanie tak, aby było uruchamiane np. godzin po aktualizacji repozytorium na stacji, która to repozytorium przechowuje. Bdziesz miał wtedy gwarancj, e w repozytorium bdzie ju najnowsza wersja. Oto przykładowy schemat aktualizacji instalacji mks_vir w sieci za pomoc modułu mks_update. Ilustracja Schemat aktualizacji w sieci 17

18 Komunikaty Ilustracja Komunikaty programu mks_update tutaj moesz ledzi proces aktualizacji Zakładka ta odpowiedzialna jest za wywietlanie wszystkich komunikatów zgłaszanych w czasie pracy programu mks_update. Po wykryciu błdu, mks_update automatycznie przechodzi do tej zakładki. Domylnie pliki z komunikatami tworzone s w katalogu instalacyjnym programu mks_update, ale mona to zmieni wpisujc ciek lub wskazujc j w wywietlonym okienku po wciniciu przycisku Znajd. Usunicie wszystkich komunikatów nastpuje po wciniciu przycisku Usu wszystkie. Poniej przedstawiono przykładowe komunikaty uzyskane podczas aktualizacji oprogramowania. Uwaga! Jeli w trakcie aktualizacji wystpi błd, to po zakoczeniu zadania aktualizacji program mks_update automatycznie przejdzie do zakładki Komunikaty. Pakiet mks_vir mona aktualizowa przez rok od momentu instalacji. Po upływie roku bdziesz musiał przedłuy abonament (zamówienie moesz złoy w firmie MKS albo u dystrybutora programu mks_vir). Na miesic przed zakoczeniem abonamentu program bdzie informował, i koczy si okres, w którym moesz aktualizowa program. Informacja bdzie widoczna w menu wywietlanym z poziomu ikony w pasku zada: i w skanerze: 18

19 2.4 Skaner mks_vir Skaner mks_vir pozwala na wygodn i wszechstronn kontrol wszelkich zasobów komputera pod ktem infekcji wirusowych. Program mona wygodnie konfigurowa i dowolnie dostosowywa do własnych potrzeb, upodoba i wymaga. Ilustracja Skaner mks_vir po uruchomieniu Uruchomienie skanera mks_vir Program mona uruchomi na kilka niezalenych sposobów, z których kady znajduje swoje zastosowanie w innej sytuacji. Uruchomienie programu z poziomu menu Start To jest klasyczny sposób uruchamiania aplikacji w systemie Windows. Wystarczy klikn na przycisku Start, a nastpnie wybra Programymks_virSkaner mks_vir. Po chwili program jest ju gotowy do pracy. Uruchomienie programu z poziomu paska zada Instalator pakietu mks_vir umieszcza na pasku zada własn ikon (patrz rysunek poniej). Za jej pomoc mona kontrolowa wikszo składników pakietu, w tym równie uruchamia skaner 19

20 mks_vir lub od razu wywoła skanowanie wybranego dysku (lub uruchomi zdefiniowany profil skanowania lista zdefiniowanych profili jest oznaczona czerwonymi kropkami). Ilustracja Ikona mks_vir na pasku zada i menu mks_vir Uruchomienie programu z menu kontekstowego Program mks_vir oferuje wygodny sposób uruchamiania skanowania dowolnego zasobu komputera (dysku, folderu, pliku) skanowanie z menu kontekstowego. Wystarczy w Eksploratorze Windows klikn prawym przyciskiem na obiekcie, który chcemy przeskanowa. Zostanie wywietlone menu, takie jak na poniszym rysunku: Skanowanie z linii polece Ilustracja Skanowanie wybranego obiektu z poziomu menu kontekstowego Program mona równie uruchomi z linii polece. Jeli chcesz przeskanowa dysk C: to musisz w katalogu, w którym jest zainstalowany mks_vir wpisa: mks_virw c:\ Obsługa skanera mks_vir Funkcje programu podzielone s na cztery główne grupy, przełczane za pomoc przycisków z lewej strony głównego okna programu. Sekcja Stan aktualny Tutaj dostpne s podstawowe informacje o stanie pakietu mks_vir. 20

21 Ilustracja Stan aktualny skanera mks_vir Najwaniejsze informacje dostpne w sekcji Stan Aktualny to: Data bazy wirusów jest to data generacji bazy danych o wirusach. Naley dba, aby baza ta była jak najnowsza (pakiet mks_vir zawiera moduł mks_update, który automatycznie aktualizuje zarówno bazy i jak i pozostałe elementy pakietu). Data modułu wykrywajcego wirusy moduł wykrywajcy wirusy to serce skanera. Równie zaleca si, aby był on jak najnowszy. Wersja skanera. Stan rezydentnego monitora antywirusowego. Stan rezydentnego skanera poczty ArcaMail. Uwaga! W tym oknie mog si równie pojawi dodatkowe komunikaty, istotne dla funkcjonowania pakietu, takie jak np. ostrzeenie o zbliajcym si terminie zakoczenia abonamentu. Sekcja Skanowanie Tutaj moesz uruchomi skanowanie wybranego zasobu komputera. Skanowanie opiera si na tzw. Profilach skanowania. Ilustracja Tutaj mona uruchomi skanowanie wybranego zasobu komputera Program standardowo oferuje kilka podstawowych profili skanowania: Skanowanie wybranych dysków, Skanowanie dyskietki, Skanowanie płyty CD, 21

22 Skanowanie wybranych folderów, Skanowanie wybranych plików. O profilach skanowania i samym skanowaniu napiszemy w dalszej czci rozdziału. Sekcja Raporty Tutaj znajduj si raporty z dotychczas przeprowadzonych skanowa. Ilustracja Raporty ze skanowania Program automatycznie generuje nazwy raportów. Nazwa raportu składa si z daty i godziny uruchomienia skanowania. Obok nazwy raportu, w nawiasach kwadratowych umieszczona jest wielko pliku raportu. eby obejrze wybrany raport wystarczy klikn na nim dwukrotnie, lub wskaza go i nacisn przycisk Poka raport. Uwaga! W trakcie korzystania ze skanera liczba raportów bdzie stale rosła, zatem warto kasowa stare raporty. Mona do tego wykorzysta funkcj automatycznego kasowania raportów. Wicej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale o konfiguracji programu. Sekcja Zadania Zadania skanowania pozwalaj na automatyczne uruchamianie skanera w okrelonych porach i kontrolowanie wybranych zasobów komputera. Ilustracja Zadania skanowania 22

23 Nowe zadanie skanowania eby doda zadanie skanowanie musisz przej do sekcji Zadania i nacisn przycisk Nowe Zadanie. Zostanie wywietlone okno, takie jak na poniszym rysunku: Ilustracja Konfiguracja zadania skanowania Dla kadego zadania musisz okreli: Nazw zadania. Czas, w którym zadanie ma zosta uruchomione. Profil, który ma zosta wykorzystany podczas skanowania (profil naley wybra z rozwijanej listy). eby okreli czas uruchamiania zadania, nacinij przycisk Zmie w polu Uruchamianie. Zostanie wywietlone okno takie jak na poniszym rysunku: Ilustracja Ustalanie parametrów zadania skanowania W wywietlonym oknie naley okreli, kiedy ma by uruchamiane zadanie. Na powyszym rysunku definiujemy zadanie uruchamiane codziennie o godzinie 14:20. Jeli pracujesz w systemie Windows NT/2000/XP, to po naciniciu przycisku OK zostaniesz zapytany o nazw o hasło i nazw uytkownika, który bdzie uruchamiał zadanie (zadanie bdzie pracowało w kontekcie tego uytkownika). T sam nazw uytkownika i hasło trzeba poda w oknie konfiguracji zadania. 23

24 Edycja zadania skanowania eby zmieni parametry zadania, kliknij na nim na licie, a nastpnie nacinij przycisk Edycja Zadania i wybierz opcj Edytuj Zadanie. Pojawi si znajome ju okno, pozwalajce na modyfikacj podstawowych parametrów zadania. Kasowanie zadania eby usun zadanie, kliknij na nim na licie, a nastpnie nacinij przycisk Edycja Zadania i wybierz opcj Usu Zadanie. Skanowanie wybranych zasobów komputera Skanowanie za pomoc programu mks_vir opiera si na tzw. Profilach skanowania. Profil zawiera informacj o obiektach, które maj by skanowanie i konfiguracji, która ma by wykorzystywana przy skanowaniu. Program standardowo oferuje kilka podstawowych profili skanowania, o których napisalimy ju wczeniej. Poniej znajduj si wskazówki dotyczce wykorzystania tych profili. Uwaga! Profile standardowe działaj w oparciu o główn konfiguracj programu. Nie ma moliwo przypisania im odrbnej konfiguracji. Skanowanie wybranych dysków Po wybraniu tego profilu program wywietli okno dialogowe, w którym musisz wskaza dyski do przeskanowania. Ilustracja Wybór napdów do skanowania. Po wskazaniu napdów (na powyszym rysunku wybralimy dyski C: i D:) trzeba nacisn przycisk OK. Skanowanie płyty CD i dyskietki Zadaniem tych dwóch profili jest szybki dostp do skanowania dyskietki albo płyty CD. Po wybraniu jednego z nich program automatycznie rozpoczyna skanowanie. Jeli w systemie zainstalowana jest wiksza liczba napdów danego typu, to przed rozpoczciem skanowania zostanie wywietlone okno dialogowe, z prob o wybór tych, które maj zosta przeskanowane. Skanowanie wybranych folderów i plików Te dwa profile pozwalaj na wskazanie na dyskach konkretnych folderów albo plików, które maj zosta przeskanowane. Po wybraniu jednego z nich program wywietli typowe dla Windows okno dialogowe z prob o wskazaniu pliku albo folderu do przeskanowania. Przebieg procesu skanowania Po uruchomieniu skanowania program wywietla okno dialogowe, informujce o przebiegu procesu. 24

25 Ilustracja Okno ilustrujce przebieg procesu skanowania. Najwaniejsze informacje zawarte w powyszym oknie to: Nazwa wykorzystanego profilu skanowania. Liczba przeskanowanych dotychczas plików i archiwów. Liczba zainfekowanych obiektów (plików, sektorów). Liczba obiektów wyleczonych, skasowanych, przemianowanych. Nazwa aktualnie skanowanego obiektu (pliku, sektora). Pasek postpu skanowania. Jeli chcesz wczeniej zakoczy skanowanie, to nacinij przycisk Przerwij skanowanie. Informacja o znalezieniu wirusa Gdy skaner znajdzie w skanowanym zasobie wirusa, to wywietla specjalne okno dialogowe (okno nie pojawia si, gdy wybrana jest jedna z akcji automatycznych o tym w dalszej czci rozdziału). Ilustracja Informacja o znalezieniu wirusa. Powysze okno pozwala na podjcie decyzji, jaka akcja ma zosta podjta. Dostpne akcje to: Leczenie zainfekowanego obiektu wirus zostanie usunity. Kasowanie zainfekowanego pliku. Dodanie do nazwy pliku rozszerzenia VIR co uniemoliwi przypadkowe uruchomienie pliku. Pozostawienie wirusa i kontynuacja skanowania. Przerwanie procesu skanowania. Przeniesienie zainfekowanego pliku do kwarantanny. Raport ze skanowania W trakcie skanowania tworzony jest raport. Jego zawarto jest zalena od ustawionych opcji (wicej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej czci rozdziału, w trakcie omawiania konfiguracji programu). Po zakoczeniu skanowania program wywietla raport z przebiegu. 25

26 Ilustracja Po zakoczeniu skanowania wywietlany jest raport z jego przebiegu. W raporcie znajduj si nastpujce elementy: Nagłówek zawiera nazw raportu, czas rozpoczcia skanowania, dat modułu wykrywajcego wirusy i dat bazy wirusów, nazw profilu. List przeskanowanych obiektów. Jeli obiekt jest umieszczony w raporcie z zielon, zadowolon buk, to znaczy, e jest zdrowy. Buka czerwona i smutna to znak, e obiekt jest zaraony i nie został ani wyleczony ani skasowany. Buka pomaraczowa informuje, e obiekt był zaraony, ale został wyleczony albo skasowany. List błdów napotkanych w trakcie skanowania. Kady błd jest umieszczony w raporcie ze znakiem wykrzyknika. Podsumowanie raportu zawiera zestawienie liczby przeskanowanych i zainfekowanych obiektów. Okno raportu pozwala na wyizolowanie z raportu tylko informacji o infekcjach i błdach skanowania. Słuy do tego opcja Poka tylko pliki zainfekowane i informacje o błdach. Tworzenie własnych profili skanowania Zazwyczaj w praktyce skanuje si te same, wybrane zasoby. Wskazywanie za kadym razem dysków, folderów i plików do przeskanowania stałoby si po pewnym czasie uciliwe. Dlatego program pozwala na tworzenie własnych profili, w których mona zgrupowa obiekty do przeskanowania i przypisa im odrbn konfiguracj. eby stworzy nowy profil przejd do sekcji Skanowanie i nacinij przycisk Nowy profil skanowania. Zostanie wywietlone okno definicji profilu. Ilustracja Okno słuce do tworzenia własnych profili skanowania. 26

27 eby stworzy profil musisz poda kilka informacji: Nazwa profilu, identyfikujca profil w zbiorze dostpnych profili. Lista obiektów, które maj by skanowane w ramach profilu. Konfiguracja profilu (moesz wykorzysta konfiguracj globaln). eby doda do profilu folder albo plik nacinij odpowiedni przycisk z prawej strony okna dialogowego. Zostanie wywietlone znane Ci ju okno wyboru pliku albo folderu. eby usun element z listy wska go, a nastpnie nacinij przycisk Usu. Uwaga! eby doda do listy dysk, musisz nacisn przycisk Folder, a nastpnie wskaza główny katalog tego dysku (np. C:\ dla dysku C:). Włczenie opcji Korzystaj z odrbnej konfiguracji spowoduje, e profil bdzie pracował na podstawie własnych ustawie, które mona zdefiniowa naciskajc przycisk Konfiguracja. Konfiguracja skanera mks_vir Program posiada rozbudowan i wygodn w obsłudze konfiguracj, pozwalajca na dopasowanie działania programu do własnych potrzeb i upodoba. W programie funkcjonuj dwa rodzaje konfiguracji: Konfiguracja globalna jest wykorzystywana do standardowych profili skanowania i do skanowania z menu kontekstowego i z linii polece. Konfiguracja profili kady tworzony przez uytkownika profil moe posiada własn konfiguracj. Jeli nie posiada, to bdzie wykorzystywał konfiguracj globaln. eby wywoła globaln konfiguracj programu trzeba w głównym oknie programu klikn na ikonie Opcje. Zostanie wywietlone okno dialogowe konfiguracji, takie jak na poniszym rysunku. Ilustracja Okno konfiguracji skaner mks_vir. Dostp do poszczególnych sekcji konfiguracji nastpuje po klikniciu na wybranej pozycji w drzewie opcji z lewej strony okna dialogowego. Sekcja Skaner mks_vir W tej sekcji znajduj si ogólne opcje majce wpływ na prac skanera: Dwikowe reakcje na zdarzenia (program bdzie dwikowo sygnalizował wybrane zdarzenia, takie jak nacinicie przycisku czy infekcja). Wywietlaj informacje o błdach skanowania (błdy bd sygnalizowane przez wywietlenie okna dialogowego). Zamknij program po skanowaniu kontekstowym (uruchomionym za pomoc prawego przycisku myszy) - włczenie tej opcji spowoduje, e program bdzie automatycznie wyłczany po przeskanowaniu obiektu. Nazwa uytkownika i hasło. Tutaj mona wpisa nazw uytkownika, w którego kontekcie bd skanowanie zasoby niedostpne dla programu (np. zasoby na dyskach sieciowych). 27

28 Sekcja Obszar Ilustracja Sekcja Obszar Tutaj okrela si, jakie obiekty maj by skanowane. Skanowanie pamici, sektora MBR (tablicy partycji), sektora DBR (bootsektora). Włczona zaawansowana heurystyka (włczenie tej opcji spowoduje, e program bdzie szczegółowo analizował skanowane obiekty pod ktem zachowa charakterystycznych dla wirusów i koni trojaskich w szczególnych przypadkach włczenie tej opcji moe powodowa wystpowanie fałszywych alarmów. Podejrzany plik mona przesła do analizy bezporednio z programu, bd samodzielnie na adres: Sekcja Wykluczenia W sekcji wykluczenia okrela si, które obiekty maj by wyłczone z procesu skanowania. Wykluczane mog by foldery, pliki albo maski plików (słu do tego odpowiednie przyciski z prawej strony okna dialogowego). Ilustracja Definiowanie wyklucze. Dodatkowo znajduje si tutaj opcja Umieszczaj w raporcie informacje o wykluczonych plikach i folderach. Jej włczenie spowoduje, e skaner bdzie umieszczał w raporcie dodatkowe informacje o pomijaniu wybranych obiektów przy skanowaniu. Sekcja Akcje Tutaj okrela si, jakie akcje maj by podejmowane w momencie znalezienia zainfekowanego obiektu. Akcje automatyczne funkcjonuj na zasadzie Wykonaj akcj pierwsz, a jak si nie uda, to wykonaj akcj drug. Jeli adna akcja si nie powiedzie, to zapytaj uytkownika.. 28

29 Ilustracja Definiowanie akcji podejmowanych w momencie znalezienia zainfekowanego obiektu. Dodatkowo mona tutaj aktywowa funkcj tworzenia kopii zapasowej pliku przed jego wyleczeniem. Sekcja Archiwa Tutaj definiuje si opcje kontrolujce skanowanie archiwów. Ilustracja Opcje zwizane ze skanowanie archiwów. Opcje skanowania archiwów to: Włczone skanowanie archiwów (po wyłczeniu tej opcji archiwa nie bd rozpakowywane przez program). Głboko skanowania archiwów (archiwa mog zawiera w sobie kolejne archiwa rozpakowywanie zagniedonych archiwów trwa długo, wic dla wolniejszych maszyn mona okreli limit głbokoci skanowania). Skanowanie bez ogranicze (skanowanie bdzie si odbywa bez limitu zagniedenia archiwów). Potwierdzanie skanowania archiwów o rozmiarach przekraczajcych dostpn pami fizyczn (opcja ta pozwala na podjcie przez uytkownika decyzji, czy bardzo due archiwa maj by przez program rozpakowywane). Umieszczanie w raporcie informacji o błdach skanowania archiwów (archiwa mog by zabezpieczone hasłem, pliki mog by podzielone midzy archiwa itp. po włczeniu tej opcji wszystkie tego typu sytuacje zostan odnotowane w raporcie). Sekcja Raporty Skaner mks_vir tworzy obszerne raporty z procesu skanowania. 29

30 Ilustracja Opcje raportów. Opcje tworzenia raportów to: Twórz raporty ze skanowania (wyłczenie tej opcji spowoduje, e program nie bdzie generował raportów). Nie zapamituj pustych raportów (raporty niezawierajce adnych istotnych informacji bd automatycznie kasowane). Poka raport po zakoczeniu skanowania. Umieszczaj w raporcie informacje o wszystkich skanowanych plikach (raport bdzie zawierał informacj o kadym przeskanowanym pliku włczenie tej opcji spowoduje, e raporty bd bardzo due). Umieszczaj informacje o błdach w trakcie skanowania (w raporcie bd umieszczane adnotacje o problemach, które napotkał skaner np. brak moliwoci otwarcia pliku, brak dyskietki w napdzie itp.). Kasuj raporty starsze ni podana liczba dni (po dłuszym korzystaniu z programu liczba raportów moe okaza si bardzo dua opcja ta pozwoli na kasowanie starych, niepotrzebnych raportów). 30

31 2.5 Monitor mks_vir Monitor mks_vir to rezydentny moduł, który w czasie rzeczywistym kontroluje wszystkie otwierane i zapisywane w systemie pliki i wykorzystywane noniki (np. dyskietki). eby wywoła okno monitora antywirusowego mks_vir kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie mks_vir w pasku zada i wybierz opcj Monitor antywirusowy. Zostanie wywietlone okno, które pozwoli Ci na konfiguracj programu: Ilustracja Główne okno monitora antywirusowego mks_vir Aktywacja i dezaktywacja monitora Monitor mona aktywowa (i dezaktywowa) na kilka sposobów. Oto one: Kliknij prawy przyciskiem myszy na ikonie mks_vir w pasku zada i wybierz opcj Aktywacja monitora (lub Dezaktywacja monitora w zalenoci od aktualnego stanu programu). W głównym oknie monitora (patrz rysunek wyej) nacinij guzik Aktywacja (lub Dezaktywacja). Uwaga! Monitor mks_vir moe by automatycznie aktywowany przy starcie systemu. eby monitor był automatycznie aktywowany włcz w głównym oknie programu opcj Przy starcie systemu: Aktywizuj monitor. 31

32 Jeli monitor jest aktywny, to na dole okna monitora jest wywietlana nazwa pliku, który ostatnio był kontrolowany przez monitor: Ilustracja Ostatnio skanowany pliki liczba plików w kolejce W szczególnych przypadkach monitor kolejkuje pliki do skanowania (dotyczy to np. archiwów). Jeli w kolejce skanowania znajduj si jakie pliki, to ta informacja równie zostanie umieszczona na dole okna. Opcje monitora antywirusowego Opcje monitora s dostpne z poziomu głównego okna (przycisk Opcje). Ilustracja Opcje monitora mks_vir Opcje monitora podzielone s na grupy. Pierwsze okno (patrz rysunek powyej) zawiera opcje ogólne: Dwikowe reakcje na zdarzenia monitor bdzie dwikowo sygnalizował np. fakt znalezienia wirusa. Sposób uruchamiania monitora powielone opcje uruchamiania z głównego okna programu. Priorytet monitora jeli posiadasz szybki komputer, to moesz wyłczy t opcj monitor bdzie wtedy np. szybciej obsługiwał kolejk plików. Ochrona hasłem jeli na Twoim komputerze pracuj inne osoby i nie chcesz, eby zmieniały one ustawienia programu lub wyłczały monitor, włcz hasło chronice ustawienia monitora. Po włczeniu tej opcji program zapyta o hasło (wraz z potwierdzeniem): Ilustracja Zabezpieczenie hasłem ustawie monitora mks_vir Uwaga! Zabezpieczenie hasłem moe równie dotyczy innych modułów programu. Jeli chcesz, aby chronione były równie ustawienia innych elementów pakietu mks_vir (np. skaner poczty ArcaMail) włcz opcj To samo hasło dla wszystkich modułów mks_vir. 32

33 Po włczeniu ochrony hasłem, kada próba zmiany ustawie programu bdzie poprzedzona pytanie o aktualne hasło: Sekcja Skanowanie Ilustracja Ochrona hasłem jest włczona pytanie o hasło Ilustracja Opcje monitora sekcja Skanowanie Kolejna grupa opcji (Skanowanie) pozwala Ci na okrelenie, jakie obiekty maj podlega kontroli: Skanowanie plików o Uruchamianych/Otwieranych skanowane bd wszystkie pliki, do których jest próba dostpu. o Kopiowanych/Pobieranych (np. z Internetu) skanowaniu bd podlega wszystkie nowe pliki. Skanowanie pliki tutaj moesz zdecydowa, czy skanowane maj by wszystkie pliki, czy tylko nosiciele (tzn. pliki, których rozszerzenia wskazuj na to, e mog by one potencjalnymi nosicielami wirusów). W ramach tej opcji moesz równie kontrolowa list nosicieli i ewentualnie wyklucza z procesu skanowania wybrane katalogi albo pliki (przyciski Nosiciele i Wykluczenia). Skanowanie sektorów tutaj decydujesz, czy maj by skanowane sektory startowe wykorzystywanych dyskietek. Podczas aktywacji monitora tutaj okrelasz, jakie akcje ma wykonywa monitor w momencie aktywacji. Wyłczone skanowanie plików sieciowych ta opcja jest dostpna w systemach Windows 9x/ME i pozwala na wyłczenie z procesu skanowania plików, które s dostpne przez sie. 33

34 Sekcja Akcje Ilustracja Opcje monitora sekcja Akcje W ramach kolejnej sekcji masz moliwo okrelenia, jakie akcje maj by podejmowane przez monitor w momencie wykrycia zainfekowanego obiektu. Akcje działaj na zasadzie wykonaj akcj pierwsz, a jeli si nie uda wykonaj akcj drug (np. wylecz plik, a jeli si nie uda zmie nazw). Jeli nie chcesz, aby program wywietlał informacj o poprawnym wykonaniu zadanej operacji, wyłcz opcj Wywietl informacj o poprawnym... Uwaga! Jeli posiadasz wersj serwerow, moesz zmieni sposób wywietlania informacji o znalezieniu wirusa (opcja Wywietlaj list infekcji). Opis tej funkcji znajdziesz w rozdziale o wersji serwerowej programu mks_vir. Sekcja Heurystyka Ilustracja Opcje monitora sekcja Heurystyka Nastpna grupa opcji pozwala na okrelenie, czy w trakcie skanowania obiektów maj by wykorzystywane zaawansowane metody heurystyczne. Uwaga! Wykorzystanie metody heurystycznych, zwłaszcza na wyszych poziomach (tj. poziom Wysoki i Bardzo wysoki) moe powodowa fałszywe alarmy (tzn. informacja o znalezieniu podejrzenia infekcji w pliku czystym). W takim przypadku zalecamy kontakt z firm MKS w celu wyjanienia, czy informacja o infekcji jest zasadna. 34

35 Sekcja Archiwa Ilustracja Opcje monitora sekcja Archiwa Monitor antywirusowy, podobnie jak pozostałe elementy pakietu mks_vir, potrafi kontrolowa archiwa. W ramach sekcji Archiwa moesz okreli, w jakich sytuacjach pliki spakowane maj by przez program skanowane (Skanuj kade otwierane archiwum / Skanuj tylko archiwa kopiowane i pobierane). Uwaga! Skanowanie kadego otwieranego archiwum, ze wzgldu na znaczne wymagania pamiciowe, zwłaszcza w przypadku duych archiwów, moe znacznie spowolni działanie systemu. Dlatego nie zalecamy włczania tej opcji w normalnej pracy. Wystarczy włczenie opcji Skanuj tylko archiwa kopiowane i pobierane. Jeli posiadasz na dysku due archiwa, tj. takie, których rozmiary przekraczaj rozmiar pamici fizycznej Twojego komputera, to zalecamy włczenie opcji Potwierdzaj skanowanie duych archiwów. Po włczeniu tej opcji, skanowanie archiwów o znacznych rozmiarach bdzie poprzedzone pytaniem, czy akcja ta ma zosta wykonana. Sekcja Raport Ilustracja Opcje monitora sekcja Raport 35

36 Wszystkie akcje podejmowane przez monitor (aktywacja, dezaktywacja, wykrycie wirusa itp.) mog by umieszczane w raporcie. Po włczeniu tworzenia raportów (patrz rysunek powyej) moesz okreli maksymalny rozmiar pliku raportu. Wykrycie wirusa przez monitor antywirusowy mks_vir Standardowo opcje monitora ustawione s tak, e po wykryciu wirusa zostanie wywietlone okno dialogowe z informacj o infekcji i zapytanie o akcj, która ma zosta wykonana (okno to nie pojawi si, jeli w opcjach monitorach wybrałe jedn z akcji automatycznych): Ilustracja Monitor mks_vir znalazł wirusa W zalenoci od rodzaju infekcji bdziesz mógł plik wyleczy, skasowa lub przemianowa. Moesz równie wybra opcj Kontynuuj. Uwaga! Zainfekowane pliki s przez monitor blokowane. Oznacza to, e aplikacja, która podejmowała prób otwarcia zainfekowanego pliku nie bdzie mogła go otworzy. 36

37 2.6 Skaner poczty ArcaMail Skaner poczty jest programem skanujcym poczt elektroniczn podczas jej odbierania i wysyłania. Moe współpracowa z dowolnym programem pocztowym wykorzystujcym protokoły POP3 i SMTP do przesyłania wiadomoci. Program ArcaMail jest skanerem poczty wykorzystujcym sterownik w systemie operacyjnym komputera. Rozwizanie to oferuje wysok wydajno (mniejsze obcienie komputera) oraz eliminuje konieczno specjalnej konfiguracji kont pocztowych w programie klienta poczty. Program został zaprojektowany tak, eby jego uycie było jak najmniej uciliwe dla uytkownika. Konfiguracja programu ArcaMail Ilustracja 2.6.1Główne okno programu ArcaMail eby móc skonfigurowa program ArcaMail kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie mks_vir w pasku zada i wybierz opcj Skaner poczty... Na ekranie zostanie wywietlone główne okno programu: 37

38 Sekcja Ogólne Skanowanie poczty przychodzcej (POP3) Ilustracja 2.6.2Opcje programu ArcaMail - sekcja Ogólne Skanuj poczt przychodzc opcja włczajca/wyłczajca skanowanie poczty przychodzcej (połcze realizowanych za pomoc protokołu odbioru poczty POP3). Szczegóły patrz: ZaawansowanePOP3Wykluczenia ze skanowania. Skanowane s wszystkie połczenia wychodzce, wykonywane przez programy pocztowe. Nie jest wymagana adna dodatkowa konfiguracja programu pocztowego. Skanowanie poczty wychodzcej (SMTP) Skanuj poczt wychodzc opcja włczajca/wyłczajca skanowanie poczty wychodzcej (połcze realizowanych za pomoc protokołu wysyłania poczty SMTP). Skanowane s wszystkie połczenia wychodzce, wykonywane przez programy pocztowe. Nie jest wymagana adna dodatkowa konfiguracja programu pocztowego. W przypadku wykrycia niebezpiecznej zawartoci w wysyłanym licie, skaner ( w imieniu serwera pocztowego) odmawia programowi pocztowemu przyjcia poczty do wysyłki. Programy pocztowe zazwyczaj sygnalizuj w takich przypadkach błd podczas wysyłania poczty, wypisujc ostatni komunikat z serwera. W tym przypadku bdzie to komunikat skanera ArcaMail informujcy o wykrytym zagroeniu. Okno z komunikatem moe wyglda tak: Ilustracja 2.6.3Komunikat skanera ArcaMail Skaner poczty potrafi skanowa połczenia szyfrowane. Połczenia SSL mog by skanowane w dwóch trybach: Przechwytywanie połcze szyfrowanych na portach 995 i 465. Program pocztowy ma ustawione połczenia szyfrowane na porcie 995 (POP3) i 465 (SMTP). Taka metoda nie wymaga ingerencji w ustawienia programu pocztowego, ale moe by ródłem problemów w trakcie połczenia. W tym trybie połczenie jest przechwytywane i przekierowane do skanera poczty. Skaner udaje serwer pocztowy, ale nie moe przedstawi si certyfikatem bezpieczestwa serwera. Wynika to z architektury bezpieczestwa SSL. Zamiast tego przedstawia si własnym certyfikatem, który moe budzi podejrzenia ze strony programu pocztowego, poniewa nie jest to certyfikat wystawiony dla docelowego serwera poczty. 38

39 Działanie jako porednik pomidzy programem i serwerem. Ten tryb pracy polega na zmianie ustawie konta w programie pocztowym. Naley wyłczy skanowanie poczty w programie pocztowym i zmieni numery portów na 9995 dla poczty przychodzcej (POP3) i 9465 dla poczty wychodzcej (SMTP). Przy takim ustawieniu program pocztowy korzysta z połczenia nieszyfrowanego. To połczenie jest przechwytywane przez skaner poczty, który z docelowym serwerem komunikuje si za pomoc szyfrowanego łcza wykorzystujcego porty 995 i 465 (odpowiednio dla poczty przychodzcej i wychodzcej). W tym przypadku połczenie zewntrzne, od komputera do serwera pocztowego jest szyfrowane przez skaner poczty, a program pocztowy nie sygnalizuje problemów z certyfikatami. Akcje Poczta przychodzca (POP3) Ilustracja 2.6.4Opcje programu ArcaMail - sekcja Akcje W trzech okienkach okrela si sekwencj akcji, które s podejmowane w przypadku wykrycia wirusa. Gdy nie powiedzie si pierwsza z nich, podejmowana jest próba wykonania kolejnej. Przesyłki wieloczciowe Poczta przychodzca (POP3) Ilustracja 2.6.5Opcje programu ArcaMail - sekcja Przesyłki wieloczciowe Niektóre programy pocztowe pozwalaj na dzielenie duych listów na czci. Takie czci, po odebraniu ostatniej z nich, s łczone przez program pocztowy odbiorcy. Skanowanie podzielonych przesyłek jest niemoliwe bez włczenia opcji Łcz i skanuj wieloczciowe przesyłki MIME. Jej włczenie powoduje, e skaner poczty łczy takie przesyłki i skanuje przed przekazaniem je do programu pocztowego. 39

40 ZaawansowaneReguły skanowania Archiwa Ilustracja 2.6.6Opcje programu ArcaMail - sekcja Reguły skanowania Opcje Archiwa okrelaj, jak skaner pocztowy ma traktowa zagniedone archiwa (archiwa umieszczone w archiwach). Moliwe jest okrelenie poziomu zagniedenia, do jakiego skanowanie ma by prowadzone (maksymalna głboko skanowania) lub usunicie takiego ograniczenia (bez ogranicze). Dialery Włczenie opcji traktuj dialery jako niebezpieczne programy powoduje, e skaner poczty raportuje tzw. dialery (programy słuce do przestawiania połczenia modemowego, tak by wybierany był numer płatny typu 0-700) jako niebezpieczne programy. Heurystyka Opcje sterujce uyciem zaawansowanych metod wykrywania podejrze o wirusach umieszczone s w grupie Heurystyka. Pozwalaj na ustawienie poziomu czułoci : od niskiego do bardzo wysokiego lub całkowite wyłczenie. Metody heurystyczne (szczególnie na bardzo wysokim poziomie) mog powodowa fałszywe alarmy ostrzeenia w pliku niezawierajcym wirusa. W takich przypadkach prosimy wczeniej skontaktowa si z w celu sprawdzenia zasadnoci podejrze. ZaawansowanePOP3 anti-timeout Ilustracja 2.6.7Opcje programu ArcaMail - sekcja POP3 Do przeskanowania listu konieczne jest jego odebranie w całoci, a przed jego przeskanowaniem nie mona go przesła do programu pocztowego. W sytuacji, gdy skanowanie trwałoby długo program pocztowy mógłby stwierdzi, e serwer pocztowy zbyt długo nie odpowiada i uzna połczenie za zerwane. Dlatego skaner poczty w trakcie skanowania wysyła co pewien czas dane do programu pocztowego (formalnie jest to nic nieznaczca linia nagłówka). W opcji anti-timeout dla klienta mona ustawi, co ile sekund taka linia ma by wysyłana do programu pocztowego. 40

41 Z kolei w trakcie skanowania i przesyłania przez skaner poczty długiej wiadomoci do programu pocztowego, serwer pocztowy mógłby równie potraktowa brak kolejnych polece jak zerwanie połczenia. Dlatego skaner poczty w tym czasie wysyła do serwera polecenia nic nie rób (NOOP), które podtrzymuj połczenie. Opcja anti-timeout dla serwera okrela, co jaki czas ma by wysyłane takie polecenie. Wykluczenia ze skanowania Wykluczenia ze skanowania pozwalaj na precyzyjniejsze ustalenie, które połczenia maj by skanowane. Standardowo skanowane s wszystkie połczenia wychodzce, tzn. te, których adres docelowy nie jest adresem lokalnym ( /8). Jest to istotne w przypadku uywania innych programów poredniczcych w odbiorze poczty, a działajcych jako lokalne serwery POP3 (np. Hamster, SpamPal i in.). Bez tego wykluczenia poczta byłaby skanowana dwukrotnie: raz podczas pobierania jej przez program poredniczcy i ponownie, gdy od programu poredniczcego odbierałby poczt program pocztowy. Dodatkowo moliwe jest wykluczenie ze skanowania połcze do serwerów w sieci lokalnej (zakresy adresów: /8, /16 i /12), np. gdy na tych serwerach jest aktywne oprogramowanie antywirusowe. ZaawansowanePOP3Filtrowanie Ilustracja 2.6.8Opcje programu ArcaMail - sekcja Filtrowanie Skaner poczty ma moliwo zmiany nazwy załczników, w celu utrudnienia ich otwierania bezporednio z programu pocztowego. W tym celu w okienku pojawiajcym si po naciniciu przycisku Wzorce... naley zdefiniowa, dla jakich nazw załczników ma by przeprowadzana akcja wybrana z listy obok. Listy w formacie HTML mog (podobnie jak strony WWW) zawiera skrypty uruchamiane podczas przegldania wiadomoci. Moliwo ta jest wykorzystywana niemal wyłcznie przez autorów robaków internetowych. Włczenie opcji usuwanie skryptów z treci listów w formacie HTML powoduje usuwanie takich skryptów z treci listów. W niektórych listach w formacie HTML mog znajdowa si odwołania do zewntrznych obiektów (programów, skryptów itp.), których działanie mogłoby okaza si uciliwe i/lub szkodliwe. Dlatego skaner poczty umoliwia blokowanie wywietlania treci HTML listów. Program pocztowy wywietla wtedy alternatywn posta tekstow (bez formatowania tekstu, tła, kolorów itp.) lub ródłow posta HTML jeli w licie nie było alternatywnej postaci tekstowej. Blokowanie wywietlania zaley od ustawienia opcji dezaktywacja treci HTML w listach. 41

42 ZaawansowanePOP3Znakowanie wiadomoci Ilustracja 2.6.9Opcje programu ArcaMail - sekcja Znakowanie wiadomoci Wynik skanowania listu moe by dodany do jego tematu (dodaj wynik skanowania do pola Temat ) lub do specjalnego pola X-Scan nagłówka listu (dodaj wynik skanowania do pola X-Scan ). Wynik skanowania jest dodawany na pocztku tematu w postaci wyniki skanowania mks_vir:[wynik] tylko do listów, w których wykryto niebezpieczn zawarto. Pozwala to na łatwe sortowanie wiadomoci w programie pocztowym w zalenoci od wyniku skanowania. Włczenie opcji opakuj listy z wirusami... powoduje, e kady list, który zawierał zainfekowany załcznik zostanie przetworzony tak, e do programu pocztowego trafi list z informacj o wykrytych zagroeniach i podjtych w zwizku z tym akcjach oraz załcznikiem o nazwie "oryginalny list". Załcznik taki zawiera przeskanowany list (razem z załcznikami, które zostały wyleczone i/lub zmieniono im nazwy). List trafiajcy do programu pocztowego bdzie miał identyczne nagłówki (pola: Temat:, Od:, Do: itp.), dziki czemu ewentualne reguły sortowania listów w programie pocztowym zadziałaj prawidłowo. Analogicznie potraktowane zostan równie listy, w których wystpiły problemy z przeskanowaniem załczników, np. w przypadku przesyłania archiwum zabezpieczonego hasłem. ZaawansowanePOP3Przesyłki wieloczciowe Ilustracja Opcje programu ArcaMail - sekcja Przesyłki wieloczciowe Skaner poczty przed połczeniem przesyłki wieloczciowej, musi odebra wszystkie jej czci i tymczasowo przechowa na dysku. Miejsce (katalog) przechowywania mona ustali za pomoc opcji z grupy Folder tymczasowy. Połoenie katalogu mona wybra za pomoc okna wyboru (naciskajc przycisk Wybierz...), wpisujc nazw do okienka edycyjnego lub decydujc si na wybranie systemowego katalogu tymczasowego. Ponadto moliwe jest wybranie rozszerzenia, z jakim bd przechowywane czci odebranej wiadomoci zaleca si uycie rozszerzenia, które umoliwi otwarcie takich plików przez program pocztowy. 42

43 ZaawansowaneSMTP Ilustracja Opcje programu ArcaMail - sekcja Znakowanie wiadomoci Informacja o sprawdzeniu listu skanerem poczty moe by automatycznie dodawana do wysyłanych wiadomoci. Ilustracja Opcje programu ArcaMail - sekcja Ograniczenie masowej wysyłki Istnieje take moliwo zabezpieczenia przed masow wysyłk poczty, wymuszon np. szkodliwym działaniem robaka internetowego, wprowadzajc reguł ograniczajc maksymaln liczb wysłanych wiadomoci w okrelonym przedziale czasowym. 43

44 44

45 2.7 Kwarantanna mks_vir Moduł kwarantanny mks_vir słuy do bezpiecznego przechowywania (tzn. uniemoliwiajcego infekcj) zainfekowanych plików w systemie. Współpraca kwarantanny z poszczególnymi modułami pakietu mks_vir Moduł kwarantanny jest wykorzystywany przez skaner antywirusowy mks_vir i przez monitor antywirusowy mks_vir do czasowego przechowywania zainfekowanych plików w bezpiecznym folderze. Przeniesienie zainfekowanego pliku do kwarantanny jest dostpne jako jedna z akcji moliwych do wykonania w momencie znalezienia zainfekowanego pliku: Mona równie tak zdefiniowa akcje wykonywane przez program w momencie znalezienia wirusa, aby pliki były przenoszone do kwarantanny bez ingerencji uytkownika: 45

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1. Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.2 Ustawienie administratora z poziomu programu...5 1.2.1-Uruchamiaj jako:

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

ESET Cybersecurity. Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika

ESET Cybersecurity. Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika ESET Cybersecurity Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika ESET Cybersecurity Copyright 2010 ESET, spol. s.r.o. Oprogramowanie ESET Cybersecurity zostało opracowane przez firmę ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo