Opracowanie wykonane w ramach umowy z dnia 10 czerwca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie wykonane w ramach umowy z dnia 10 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET czerwiec 2013 r. P r o j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a n y c h u s ł u g s p o ł e c z n y c h j e s t w s p ó ł f i n a n s o w a n y z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i

2 Opracowanie wykonane w ramach umowy z dnia 10 czerwca 2013 r. przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11, Kraków Opracowanie przygotowano w ramach projektu PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy UDA-POKL E05/11-00). 2

3 Spis treści 1 Informacje ogólne Wykaz skrótów Szczegółowy opis funkcjonalny komponentów systemu informatycznego NAWIKUS Użytkownicy systemu NAWIKUS Portal informacyjny Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) Podsystem Operacji Pomocniczych i Automatycznych (POPiA) Opis realizacji systemu informatycznego NAWIKUS Harmonogram implementacji systemu Portal informacyjny Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) Mechanizmy weryfikacji tożsamości Warstwa komunikacji z bazą danych Podsystemy wspomagające Środowisko eksploatacyjne Diagram związków encji i lista opisów Diagram związków Diagram związków encji podsystemu Generatora Wniosków Aplikacyjnych Diagram związków encji podsystemu Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług Diagram encji podsystemu PORTAL Opis encji dla podsystemu GWA Opis encji dla podsystemu EWMKU Opis encji dla podsystemu PORTAL Spis definicji funkcji biznesowych Lista funkcji biznesowych realizowanych w ramach EWMKU wraz z aktorami biorącymi udział w ich realizacji Lista funkcji biznesowych realizowanych w ramach GWA wraz z aktorami biorącymi udział w ich realizacji

4 6.3 Lista funkcji biznesowych realizowanych w ramach Portalu informacyjnego wraz z aktorami biorącymi udział w ich realizacji Spis grup użytkowników, którzy będą korzystać z systemu Użytkownik Zewnętrzny (UZ) Użytkownik Wewnętrzny (UW) Internauta Schemat projektowy bazy danych Opis tabel projektu NAWIKUS podsystemów GWA i EWMKU Tabele słownikowe podsystemów GWA i EWKMU Opis kolumn w tabelach podsystemów GWA i EWMKU Klucze główne i obce w tabelach podsystemów GWA i EWMKU Inne więzy spójności podsystemów GWA i EWMKU Opis tabel podsystemu PORTAL Opis kolumn w tabelach podsystemu PORTAL Klucze główne i obce w tabelach podsystemu PORTAL Inne więzy spójności w tabelach podsystemu PORTAL Diagram i spis modułów systemu Portal informacyjny Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) Podsystem Operacji Pomocniczych i Automatycznych (POPiA) Schemat pakietów SI NAWIKUS

5 1 Informacje ogólne Projekt dotyczy oprogramowania pn. NAWIKUS wspomagającego składanie ofert i monitorowanie usług społecznych w ośrodkach wsparcia dla osób starszych nazwanego w opracowaniu systemem. Realizacja systemu połączona jest z testowaniem i wdrożeniem produktu, a także świadczeniem wsparcia informatycznego w zakresie modyfikacji narzędzia. Główne elementy systemu NAWIKUS to: Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) służący do przygotowania ujednoliconej oferty realizacji zadania publicznego zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. GWA zapewni prawidłowe przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów poprzez instrukcje i opcje pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz listy błędów przy walidacji wniosków. Aplikacja będzie dostępna poprzez portalu internetowy. Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług wykorzystywane do oceny wartości zakontraktowanych usług poprzez: analizę wniosków i raportów, zapewnienie zgodności realizacji usług z założonymi poziomami ilościowymi i jakościowymi z uwzględnieniem przyjętych standardów realizacji usługi, dokonywanie studiów porównawczych (benchmarking). Moduł pozwoli na generowanie zestawień tabelarycznych i graficznych opartych na danych wprowadzonych w trakcie monitoringu, pozwalając na podejmowanie działań korygujących oraz przesyłanie informacji do NGO i JST w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego poziomu odchyleń przyjętych wartości dla ustalonych wskaźników. 5

6 2 Wykaz skrótów EWMKU - Podsystem Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług GMK - Gmina Miejska Kraków GWA - Podsystem Generatora Wniosków Aplikacyjnych JST - Jednostka samorządu terytorialnego MDPPS - Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej NAWIKUS - Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych NGO - organizacje pozarządowe OW - Ośrodek Wsparcia OWOS - Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych RPWNGO - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p. SI NAWIKUS - System informatyczny wspomagający metodę NAWIKUS SI UMK - System Informatyczny Urzędu Miasta Krakowa u.dz.p.p - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) u.f.p. - Ustawa o finansach publicznych u.p.z.p - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) UMK - Urząd Miasta Krakowa UW - Użytkownik wewnętrzny (UW) to pracownik Jednostki Samorządu Terytorialnego UZ - Użytkownik zewnętrzny (UZ) to organizacja pozarządowa WPWNGO - Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p. WSS - Wydział Spraw Społecznych Technologie: AD - Active Directory AdoDB - specjalistyczna biblioteka programistyczna udostepniający interfejs pozwalający na komunikację z bazą danych AJAX - Asynchronous JavaScript and XML CSS - Cascading Style Sheets kaskadowe arkusze stylów CSV - Comma Separated Values - wartości rozdzielone przecinkiem 6

7 DHTML - Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników FAQ - Frequently Asked Questions - zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie HTML - HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników HTTP - Hypertext Transfer Protocol HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure LDAP - Lightweight Directory Access Protocol MD5 - Message-Digest algorithm 5 OpenSSL otwarta implementacja protokołów SSL oraz algorytmów kryptograficznych SOA - Service-Oriented Architecture - architektura oparta na usługach SSL - Secure Socket Layer SSO - Single Sign On URI - Uniform Resource Identifier - standard internetowy umożliwiający łatwą identyfikację zasobów w sieci. URL - Uniform Resource Locator - ujednolicony format adresowania zasobów W3C - World Wide Web Consortium; organizacja, zajmująca się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW WCAG - Web Content Accessibility Guidelines - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych Webservice - usługa sieciowa - komponent programowy niezależny od platformy i implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności WWW - World Wide Web - hipertekstowy, multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C XHTML - Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników XML - Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników XSD - XML Schema - Schemat XML, Schemat Rozszerzalnego Języka Znaczników 7

8 3 Szczegółowy opis funkcjonalny komponentów systemu informatycznego NAWIKUS System informatyczny NAWIKUS będzie zbudowany z następujących elementów: Portalu informacyjnego umożliwiającego publikowanie informacji m.in o konkursach dotyczących realizacji zadań publicznych adresowanych do organizacji pozarządowych. Podsystemu Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) umożliwiającego m.in. przygotowanie przez organizację pozarządową ujednoliconej oferty realizacji zadania publicznego zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Podsystemu Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) umożliwiającego obsługę ofert przez JST i ocenę wartości zakontraktowanych usług poprzez: analizę wniosków i raportów, zapewnienie zgodności realizacji usług z założonymi poziomami ilościowymi i jakościowymi z uwzględnieniem przyjętych standardów realizacji usługi, dokonywanie studiów porównawczych (benchmarking). 3.1 Użytkownicy systemu NAWIKUS System informatyczny NAWIKUS wspomagający monitorowanie kontraktowanych usług społecznych ma obsługiwać użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych. Użytkownik zewnętrzny (UZ) to organizacja pozarządowa zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.). Użytkownicy zewnętrzni obsługiwani są na podstawie interfejsu portalowego. Konto do Systemu NAWIKUS UZ uzyskuje poprzez rejestrację na portalu w podsystemie GWA i weryfikacji przy pomocy modułu do weryfikacji kont zewnętrznych. Użytkownik wewnętrzny (UW) to pracownik Jednostki Samorządu Terytorialnego, która wdrożyła System (dalej JST). W przypadku Gminy Miejskiej Kraków to pracownik Urzędu Miasta Krakowa lub Miejskiej Jednostki Organizacyjnej, który uzyskał uprawnienia zgodnie z zasadami Zarządzenia nr 958/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Krakowa. Konto do Systemu NAWIKUS przyznawane poprzez moduł do zarządzania kontami użytkowników wewnętrznych. 3.2 Portal informacyjny Portal informacyjny systemu NAWIKUS będzie ogólnie dostępnym serwisem internetowym umożliwiającym publikowanie treści typu: Logo GMK i logotypy projektowe związane z projektem NAWIKUS oraz informację Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o projekcie PI NAWIKUS. Informacje o aktualnie ogłoszonych konkursach ofert. 8

9 Informacje o planowanych konkursach ofert i terminach ich ogłoszenia. Informacje jak korzystać z Portalu. Odnośniki do stron instytucji organizujących konkursy ofert. Odnośniki do innych stron przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Odnośnik do panelu logowania/rejestracji do modułu generatora GWA. Portal systemu NAWIKUS dla Gminy Miejskiej Kraków zostanie uruchomiony pod adresem: Publikacja treści w portalu będzie realizowana poprzez: moduł prezentacji listy konkursów moduł prezentacji struktury serwisu (menu) moduł prezentacji informacji (dokumentów) Zarządzanie publikacją treści w portalu będzie realizowane przez uprawnionego redaktora systemu EWMKU. 3.3 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Generator Wniosków Aplikacyjnych jest to część systemu NAWIKUS dostępna dla organizacji pozarządowych. Umożliwi organizacjom pozarządowym przygotowanie ujednoliconej oferty realizacji zadania publicznego zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. System Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Gminy Miejskiej Kraków zostanie uruchomiony pod adresem: gwa.nawikus.krakow.pl System GWA będzie zbudowany z następujących elementów: Moduł zarządzania kontem organizacji pozarządowej (obsługa rejestracji, logowania, usuwania konta i ponownej autoryzacji konta w przypadku utraty hasła do Portalu, wprowadzania/aktualizacji danych do profilu UZ. Moduł przygotowania oferty realizacji zadania publicznego Moduł wydruku, zapisu, wysłania/anulowania przygotowanej oferty realizacji zadania publicznego Moduł informowania o stanie ofert po konkursie Moduł do przeglądania ofert (wraz z oceną oferty) Moduł obligatoryjnej (podstawowej) sprawozdawczości z realizacji usługi publicznej Moduł sprawozdawczości dotyczącej jakości i efektywności kontraktowanej usługi Moduł ogólnych komunikatów informacyjnych Moduł zarządzania kontem organizacji pozarządowej. Moduł umożliwia obsługę rejestracji, logowania, usuwania konta i ponownej autoryzacji konta w przypadku utraty hasła do Portalu, wprowadzania/aktualizacji danych do profilu UZ. 9

10 Rejestracja Rejestracja konta w systemie odbywa się według poniższego schematu: 1. Organizacja pozarządowa rejestruje się w systemie wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy zgodny z załącznikiem nr 12. Każda organizacja pozarządowa może posiadać tylko jedno konto w Systemie NAWIKUS. Każde konto UZ dotyczy jednej organizacji pozarządowej. 2. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego generowany jest komunikat o jego przyjęciu i dodatkowo przesyłana jest informacja na adres mailowy rejestrującego się. Adres ten jest loginem przyszłego UZ do Systemu. W komunikacie zawarta jest informacja, że na ten adres będzie wysłana informacja o zweryfikowaniu zawartych w formularzu danych i o aktywowaniu konta. 3. Wprowadzone dane muszą być zweryfikowane przez uprawnionego UW. 4. Po pozytywnej weryfikacji danych formularza zgłoszeniowego przez UW mającego do tego uprawnienia wysyłany jest link aktywujący. Link aktywujący konto wysyłany jest drogą mailową z równoczesnym wygenerowanym startowym hasłem. 5. W przypadku negatywnej weryfikacji na podany adres , wysyłana jest pocztą elektroniczną informacja o braku aktywacji z równoczesnym podaniem przyczyny Zmiana hasła Moduł ten obsługuje także: 1. Zmianę hasła 2. Ponowne wygenerowanie hasła i aktywację w przypadku zapomnienia hasła przez UZ. Ponowne wygenerowanie hasła i aktywacja odbywa się drogą mailową na podany przy rejestracji adres . W module tym podana jest zasada i wymagania dotyczące hasła do Portalu: 1. Liczbę i rodzaj znaków jakie można użyć w haśle. 2. Okresy zmiany hasła do Portalu 3. Ze względu na bezpieczeństwo System ma uwzględniać okres ostatniej zmiany hasła i wymuszać jego zmianę przy ponownym logowaniu, jeżeli minął już okres zmiany hasła Logowanie Logowanie do Portalu odbywa się na podstawie podania loginu i hasła. W przypadku rejestracji, jak i ponownej autoryzacji konta, UZ otrzymuje jednorazowe wygenerowane automatycznie hasło z wymuszeniem jego zmiany przy pierwszym logowaniu Aktualizacja danych w profilu UZ po zatwierdzeniu profilu przez UW, w każdej chwili może uaktualniać swoje dane i uzupełnić informacje o dodatkowe pola zgodnie z załącznikiem nr

11 Usuwanie konta Konto można usunąć po zalogowaniu się do Portalu wnioskując o usunięcie konta. Konto usuwane jest automatycznie. UZ otrzymuje informację o usunięciu konta na profilu użytkownika, konto zostaje usunięte, a dodatkowo informacja jest wysyłana na UZ o usunięciu konta. Dane przypisane do konta nie są usuwane. W bazie danych systemu NAWIKUS, konto UZ przyjmuje status usunięte, zapisywana jest data usunięcia, a dane przypisane do konta przechodzą w stan archiwalny Archiwizacja Jeżeli UZ nie używa konta przez okres minimum 3 lat, konto przechodzi do archiwum ze statusem nieaktywne. Aby użytkownik je ponownie uaktywnił wybiera opcje uaktywnienia konta. Proces uaktywnienia konta jest identyczny jak przy rejestracji do Portalu Ponowna autoryzacja Ponowna autoryzacja konta jest realizowana tak jak rejestracja nowego konta Moduł przygotowania oferty realizacji zadania publicznego Po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się w systemie GWA, w panelu UZ zostaną wyświetlone: lista aktualnie ogłoszonych konkursów ofert z zadaniami publicznymi lista ofert przygotowywanych przez UZ (nazwa konkursu, nazwa oferty, data przygotowania) Po wybraniu Konkursu i zadania UZ może rozpocząć proces przygotowania oferty. Zakłada się, że: Do jednego zadania może być złożona tylko jedna oferta. Formularz oferty jest zawsze zgodny z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oferty i sprawozdania realizacji zadania publicznego. Aktualny wzór oferty stanowi załącznik nr 14. Dane o organizacji pozarządowej niezbędne przy przygotowaniu wniosku są automatycznie pobierane z danego profilu UZ. o o w przypadku gdy okaże się, że dane UZ są nieaktualne, UZ musi najpierw zaktualizować dane w profilu. po aktualizacji danych w profilu UZ ponownie przechodzi do wypełniania oferty. Każde pole formularza posiada instrukcję opis pomocy wypełnienia np. w postaci dymka (opisy do instrukcji pobierane są z oficjalnego wzoru oferty) Zawartość niektórych pól formularza będzie automatycznie sprawdzana np. (poprawność NIP, REGON, KRS itp. i wymagalność pól). 11

12 Kosztorys formularza ma funkcje automatycznego liczenia wartości liczbowych w określonych kolumnach oraz możliwość dodawania kolejnych pozycji kosztorysu poprzez kliknięcie dodaj. Organizacja pozarządowa może w celu przygotowania oferty wspólnej razem z innymi organizacjami wypełnić formularz oferty. W tym celu w pierwszym kroku wypełniania oferty określa, że będzie to oferta wspólna, a następnie wybiera partnerów z listy organizacji uprzednio zarejestrowanych w Portalu i posiadających profil użytkownika. Jeżeli w bazie danych brak jest takiej organizacji, organizacja taka musi się najpierw zarejestrować zgodnie z modułem do rejestracji, logowania, usuwania konta. W przypadku oferty wspólne tylko jedna organizacja wypełnia wszystkie pola w formularzu, także w imieniu innych organizacji współpracujących przy złożeniu oferty i wysyła ofertę. Organizacje współpracujące mogą jedynie oglądać wysłany formularz oferty, ale nie mogą go anulować/usunąć. W czasie wypełniania formularza, UZ może zapisać lub wydrukować roboczą wersję oferty Na etapie przygotowywania oferty UZ może skasować formularz oferty, usunąć go z bazy danych już poprzednio zapisanych. Po zakończeniu przygotowywania oferty wg. rozporządzenia, przed wysłaniem do JST, UZ musi uzupełnić dodatkowy formularz zawierający wskaźniki dotyczące spełniania minimalnych standardów. Zawartość formularza określającego minimalne standardy, definiowana jest przez UW na etapie wprowadzania do systemu informacji o konkursie Kopiowanie oferty Użytkownik zewnętrzny może wytworzyć (i dalej edytować) nową ofertę na podstawie innej, już złożonej oferty. W tym celu wybiera z listy już złożonych ofert ofertę do skopiowania i uruchamia akcję kopiowania oferty - tworzona jest wersja robocza nowej oferty na bazie danych oferty kopiowanej Moduł wydruku, zapisu, wysłania/anulowania oferty realizacji zadania publicznego Moduł jest ściśle powiązany z modułem przygotowania oferty. Umożliwia zarządzanie roboczą wersją oferty i wysłanie finalnej wersji oferty do UW. Lista stanów oferty w GWA: wersja robocza wersja wysłana wersja anulowana (po anulowaniu przyjmuje stan wersja robocza) Wydruk i zapis oferty UZ na każdym etapie przygotowywania oferty ma możliwość wydrukowania roboczego formularza oferty. 12

13 UZ na każdym etapie przygotowywania oferty ma możliwość zapisania roboczego formularza oferty. Po zapisie roboczej wersji oferty UZ ma możliwość powrotu do edycji ostatnio zapisanej wersji. Do wypełnionego formularza oferty UZ może dołączać załączniki. Załączniki mogą być dołączane w formacie DOC (DOCX), XLS (XLSX), PDF i nie mogą być większe niż 5 MB. Załączniki można dołączać przed wysłaniem oferty Wysłanie oferty (Składanie oferty) UZ może wysłać przygotowaną ofertę za pomocą Portalu. Przed wysłaniem UZ otrzymuje zapytanie w postaci komunikatu, czy oferta jest poprawnie przygotowana i czy dołączone są wszystkie wymagane załączniki. Po potwierdzeniu przez UZ system nadaje ofercie unikalny indywidualny numer, na podstawie formularza oferty tworzy plik w formacie PDF zawierający indywidualny numer oferty, sumę kontrolną oraz treść oferty i oznacza ofertę jako wysłaną. Oferta jest wysyłana wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami. o o Indywidualny numer oferty to numer nadawany zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przyporządkowujący dokumentację do zakładanej sprawy. Poszczególne elementy znaku sprawy umieszcza się w kolejności i oddziela kropką w następujący sposób: ABC , gdzie: ABC to oznaczenie komórki organizacyjnej (np. SO-07 Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Wydziale Spraw Społecznych UMK); o 123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt (np. 524 / symbol klasyfikacyjny/ Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego /hasło klasyfikacyjne/); o o o 77 to liczba określająca siedemdziesiątą siódmą sprawę rozpoczętą w 2011 r. w komórce organizacyjnej oznaczonej ABC, w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123; 2011 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła. Suma kontrolna to indywidualny numer oferty wraz z losowo wygenerowanym ciągiem znaków albo czas zapisu ostatniej wersji. Po wykonaniu operacji wysłania oferty, UZ otrzymuje zwrotną informację o realizacji tej operacji. UZ otrzymuje komunikat, że oferta została wysłana oraz informację o konieczności wykonania wydruku oferty, podpisania i dostarczenia podpisanej oferty do siedziby JST organizującej konkurs. W przypadku wysłania oferty po terminie ustalonym przez UW w opisie konkursu, UZ otrzymuje komunikat, że oferta została wysłana po terminie. Wysłana oferta oznaczona jest indywidualnym numerem oraz sumą kontrolną i jest niedostępna do edycji. Do wysłanej oferty nie można też dołączać żądnych dodatkowych załączników. 13

14 Po wysłaniu UZ może wydrukować ofertę lub zapisać w postaci pdf. Wydrukowana oferta zawiera indywidualny numer oraz sumę kontrolną. W przypadku konieczności wysłania oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym UZ zapisuje ofertę w postaci plików i wysyła ją za pośrednictwem zewnętrznego programu do JST. W takim przypadku w panelu zarządzania ofertą UZ musi zaznaczyć opcję, że oferta wytworzona w systemie GWA została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i została wysłana w wersji elektronicznej na adres JST Zapis wersji roboczej oferty Użytkownik zewnętrzny może wypełniać formularz oferty częściowo - w kliku sesjach (logowaniach). W tym celu korzysta z opcji Zapisz wersję roboczą i wylogowuje się. Po ponownym zalogowaniu może powrócić do wypełniania nieskończonego formularza oferty. W danej chwili w systemie może istnieć tylko jedna wersja robocza oferty Anulowanie poprzednio wysłanej oferty UZ może anulować wysłaną poprzednio ofertę. Anulowanie oferty powoduje przejście do stanu przed wysłaniem. Ponowne wysłanie oferty generuje nowy numer indywidualny i nową sumę kontrolną. Anulowanie odbywa się poprzez wybór przycisku Anuluj przez UZ. Po wybraniu opcji anulowania oferty system w profilu użytkownika generuje komunikat potwierdzający anulowanie oferty. Komunikat jest wysyłany także na adres poczty UZ. UW otrzymuje informacje o anulowaniu oferty przez UZ. Po anulowaniu oferty przez UZ następuje zmiana jej statusu z wysłanej na anulowaną Moduł informowania o stanie ofert po konkursie 1. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej UZ może zobaczyć ich wynik. 2. Wpisywanie wyników, a następnie ich autoryzacja przez UW, powoduje wysłanie informacji o dokonanej ocenie na adres UZ. 3. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu przekazywane są w taki sam sposób jak powyżej Wysłanie powiadomienia 1. Wysyłkę realizuje Agent operacji automatycznych Moduł do przeglądania złożonych ofert UZ może przeglądać wszystkie swoje oferty wraz z oceną oferty. 2. Może wyszukać daną ofertę na podstawie podanych parametrów:

15 1. Data złożenia oferty 2. Ogłaszanych konkursów 3. Obszarów zadań publicznych 4. Statusów oferty (robocza/wysłana/realizowana/zamknięta) 3. Sortować i grupować oferty po w/w parametrach danych oferty. 4. Z zestawienia przeglądanych ofert przejść do wybranej oferty i obejrzeć szczegóły oferty (wszystkie dokumenty dołączone do danej oferty). 5. Po wybraniu oferty z zestawienia lub wyszukaniu oferty przy pomocy wyszukiwania jeżeli oferta nie jest zamknięta przez UW (zakończona sprawozdawczością) mieć możliwość prowadzenia sprawozdawczości. 6. Eksportować widoczne zestawienie ofert z okna do pliku pdf i edytowalnego xls. 7. Możliwość utworzenia nowej oferty w ogłoszonym konkursie na podstawie oferty zakończonego konkursu w tym samym obszarze Moduł obligatoryjnej (podstawowej) sprawozdawczości z realizacji usługi publicznej 1. Sprawozdawczość obligatoryjna (podstawowa) polega na wypełnieniu formularza sprawozdania zawierającego wymagane ministerialne dane. Wzór takiego formularza zawiera załącznik Wersje robocze formularza sprawozdania dla organizacji, które wysłały oferty w formie elektronicznej mogą być automatycznie wygenerowane przez system po zatwierdzeniu oferty do realizacji w module obsługi umów. Moduł umożliwia automatyczne wypełnianie się części pól formularza w oparciu o pola wypełnione w ofercie. 3. UZ po zalogowaniu się do Portalu ma możliwość prowadzenia sprawozdawczości jedynie do swoich umów. 4. Każde pole formularza posiada instrukcję opis pomocy wypełnienia np. w postaci dymka. 5. Na pola formularza zostaną nałożone walidacje np. (poprawność NIP, REGON, KRS itp. i wymagalność pól.). 6. UZ na każdym etapie przygotowania sprawozdania ma możliwość jego zapisania z równoczesnym powrotem w późniejszym czasie do obecnego zapisanego stanu. 7. Wysyłkę realizuje Agent operacji automatycznych 8. Do formularza UZ przed wysłaniem może dołączyć załączniki. Załączniki mają być w formacie DOC(DOCX), XLS (XLSX), PDF i nie mogą być większe niż 5 MB. Jednym z załączników może być kopia podpisanego sprawozdania Moduł składania sprawozdania ministerialnego 1. Po zapisie i po wysłaniu sprawozdania UZ otrzymuje zwrotną informację o realizacji tej operacji oraz komunikat o konieczności wydruku, podpisu i dostarczenia sprawozdania. 2. Sprawozdanie jest wysyłane wraz załącznikami. 15

16 3. Przed wysłaniem UZ otrzymuje zapytanie w postaci komunikatu, czy sprawozdanie jest poprawnie przygotowane i czy wszystkie załączniki są dołączone. 4. Wysłane sprawozdanie nie może być już modyfikowane. 5. Sprawozdanie opatrzone jest indywidualnym numerem, który jest związany z numerem nadanym w ofercie oraz własną sumą kontrolną. Po wysłaniu do sprawozdania nie można dołączać dodatkowych załączników. 6. Po wysłaniu UZ może wydrukować sprawozdanie lub zapisać go w formacie pdf. Wydrukowane sprawozdanie zawiera indywidualny numer oraz sumę kontrolną. 7. Przed wysłaniem można wydrukować sprawozdanie, ale ono nie zawiera indywidualnego numeru ani sumy kontrolnej. 8. W celu wysłania kolejnego sprawozdania (częściowego, końcowego, po korekcie) w tej samej sprawie należy poprawić lub ponownie wypełnić formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego i wysłać do UW. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego w wyniku oferty wspólnej może wypełniać wyłącznie jedna organizacja, która składała ofertę. 9. Moduł nie przewiduje opcji anulowania wysłanych sprawozdań. 10. UW ma możliwość przeglądania, drukowania i analizowania wszystkich sprawozdań do zawartych umów. W przypadku konieczności wysłania sprawozdania z kwalifikowanym podpisem elektronicznym UZ zapisuje sprawozdanie w postaci plików i wysyła ją za pośrednictwem zewnętrznego programu do JST. W takim przypadku w panelu zarządzania sprawozdaniem UZ musi zaznaczyć opcję, że sprawozdanie wytworzone w systemie GWA zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zostało wysłane w wersji elektronicznej na adres JST Składanie wyjaśnień do sprawozdania Moduł wyposażony jest w funkcję składania przez UZ wyjaśnień do przesłanych sprawozdań w postaci załączników. Załączniki mają być w formacie DOC(DOCX), XLS (XLSX), PDF i nie mogą być większe niż 5 MB Moduł sprawozdawczości dotyczącej jakości i efektywności kontraktowanej usługi 1. Moduł umożliwia gromadzenie danych o stopniu spełnienia standardów. 2. Kwestionariusz oceny stopnia spełniania standardów jakości powstaje automatycznie w oparciu o wybrane przez UW standardy za pomocą modułu selekcji standardów i modułu uzupełniania standardów. 3. UZ po zalogowaniu się do indywidualnego konta uzupełnia kwestionariusz oceny stopnia spełniania standardów jakości poprzez uzupełniania pól: tak/nie. 4. Opis przykładowych standardów zawiera załącznik nr W oparciu o wprowadzone dane system automatycznie oblicza stopień spełniania standardów zgodnie z formułami zawartymi w kolumnie sposób wyliczenia w załączniku 1. 16

17 Wprowadzenie danych do pozostałych raportów Moduł udostępnia także formatkę umożliwiającą wprowadzenie przez UZ dodatkowych określonych danych podlegających monitorowaniu lub objętych sprawozdawczością wynikającą z innych aktów prawnych. Zakres merytoryczny formatki może się różnić w zależności od konkursu. Lista pól do wypełnienia musi być ściśle określona na etapie wdrożenia Przeglądanie sprawozdań 1. UZ może przeglądać wszystkie swoje sprawozdania 2. Może wyszukać dane sprawozdanie na podstawie podanych parametrów: 1. Data złożenia sprawozdania 2. Typ sprawozdania 3. Oferty, której dotyczy sprawozdanie Moduł ogólnych komunikatów informacyjnych Moduł udostępnia interfejs umożliwiający wyświetlanie dla Użytkowników Zewnętrznych komunikatów zdefiniowanych przez administratora SI NAWIKUS (Użytkownik Wewnętrzny). UZ po zalogowaniu otrzymuje ekran powitalny wraz z wyżej opisanymi informacjami. Każda informacja ma określony przez UW termin, po którym przestaje być wyświetlana. 3.4 Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) System Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) jest to część systemu NAWIKUS dostępna dla użytkowników (UZ) z JST. Umożliwi UZ obsługę administracyjną ofert oraz ocenę wartości zakontraktowanych usług poprzez: analizę wniosków i raportów, zapewnienie zgodności realizacji usług z założonymi poziomami ilościowymi i jakościowymi z uwzględnieniem przyjętych standardów realizacji usługi, dokonywanie studiów porównawczych (benchmarking). Moduł pozwoli na generowanie zestawień tabelarycznych i graficznych opartych na danych wprowadzonych w trakcie monitoringu, pozwalając na podejmowanie działań korygujących oraz przesyłanie informacji do NGO i JST w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego poziomu odchyleń przyjętych wartości dla ustalonych wskaźników. System Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług dla Gminy Miejskiej Kraków zostanie uruchomiony pod adresem: ewmku.nawikus.krakow.pl System EWMKU będzie zbudowany z następujących elementów: Moduł definiowania i weryfikacji profili UZ Moduł zarządzania kontami UW Moduł zarządzania konkursem i określania standardów Moduł wprowadzanie danych z oferty złożonej w formie papierowej Moduł magazynu ofert Moduł oceny ofert 17

18 Moduł obsługi umów Moduł komunikacji z UZ Portalu Moduł tworzenia i selekcji standardów Moduł oceny stopnia spełnienia standardów Moduł badania satysfakcji klientów OWOS przez UW Moduł badania ilościowego Moduł generowania danych do sprawozdań JST/UW Moduł zarządzania publikacją informacji statycznej w portalu informacyjnym Moduł ogólnych komunikatów informacyjnych Moduł udostępnia interfejs umożliwiający wyświetlanie dla Użytkowników Wewnętrznych komunikatów zdefiniowanych przez administratora SI NAWIKUS. UW po zalogowaniu otrzymuje ekran powitalny wraz z wyżej opisanymi informacjami. Każda informacja ma określony przez administratora SI NAWIKSU termin, po którym przestaje być wyświetlana Moduł logowania Logowanie do Portalu odbywa się na podstawie podania loginu i hasła zdefiniowanego w systemie zewnętrznym udostępniającym interfejs umożliwiający ich weryfikację (AD/LDAP), jak również automatyczne logowanie. Automatyczne zalogowanie UW do Systemu przez uwierzytelnianie Windows (Single Sign- On) nastąpi dla użytkowników zalogowanych w domenie.umk Moduł zarządzania kontami UW Administrator SI NAWIKUS (Użytkownik wewnętrzny z rolą administrator - patrz poniżej) zarządza kontami systemowymi z uwzględnieniem poniższych uwarunkowań: 1. UW nie jest tworzony na bazie danych tylko w bazie danych. 2. Konta UW mają być zintegrowane z kontami użytkowników Active Directory oraz LDAP 3. Role UW przekładają się na uprawnienia: 1. Administrator Systemu - posiada uprawnienia do zakładania kont w systemie, przydzielania uprawnień do elementów systemu 2. Redaktor systemu - posiada uprawnienia do edycji i publikowania wszystkich obiektów w systemie 3. Użytkownik zarządzający danym zadaniem publicznym/usługą publiczną - posiada uprawnienia do przeglądania/wprowadzania danych/ aktualizacji obiektów dotyczących zadania publicznego 4. Użytkownik nadzorujący wszystkie zadania publiczne/usługi publiczne - 5. Użytkownik uprawniony do modułu do weryfikacji profilów UZ. 18

19 3.4.4 Moduł definiowania i weryfikacji profili UZ Po zarejestrowanie się organizacji pozarządowej w GWA poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego uprawniony UW przeprowadza weryfikację zgłoszonych danych. W panelu uprawnionego UW będzie można wybrać zakładkę w której pojawi się tabela z listą kont do weryfikacji. UW po wybraniu konta ma możliwość: akceptacji wniosku o założenie konta z automatycznym wysłaniem linku aktywacyjnego i założeniem profilu UZ odrzucenia wniosku z podaniem przyczyny (pole opisowe do wypełnienia) Po zatwierdzeniu przez UW dane z formularza zgłoszeniowego zostają umieszczone w profilu UZ. UZ po zatwierdzeniu profilu przez UW, UZ w każdej chwili może samodzielnie uaktualniać swoje dane i uzupełnić informacje o dodatkowe pola zgodnie z załącznikiem nr 13. Jeżeli UZ usunie swoje konto to dane przypisane do konta przechodzą w stan archiwalny, a jego konto przyjmuje status usunięte. Jeżeli UZ nie używa konta przez okres minimum 3 lat, system automatycznie przenosi konto do archiwum ze statusem nieaktywne. Proces ponownego aktywowania konta jest identyczny jak przy rejestracji do Portalu. UW ma możliwość samodzielnego założenia profilu nowej organizacji pozarządowej. e wysyłane są przez Agenta operacji automatycznych (Moduł agenta ) Moduł wprowadzanie danych z oferty złożonej w formie papierowej W przypadku gdy organizacja pozarządowa dostarczy ofertę tylko w formie papierowej UW, może wprowadzić ofertę do systemu. 1. UW zakłada profil organizacji pozarządowej i uzupełnia wszystkie dane. 2. Następnie wybiera konkurs i zadanie. 3. Po wybraniu zadania UW dołącza kopię oferty w PDF oraz inne załączniki i wypełnia uproszczony formularz zawierający dane niezbędne do sprawozdań i raportów oraz dodatkowy formularz zawierający wskaźniki dotyczące spełniania minimalnych standardów. 4. Po wpisaniu oferta jest zamykana Moduł zarządzania konkursem i określania standardów Uprawniony UW otwiera konkurs - wpisując do formularza dane dotyczące konkursu oraz dane szczegółowe: 19

20 1. UW dopisuje listę zadań 2. UW określa standardy wejścia zgodnie z modułem tworzenia i selekcji standardów dla każdego z zadań 3. UW definiuje standardy formalne dla ofert składanych na realizację zadań w konkursie 4. UW definiuje standardy merytoryczne dla ofert składanych na realizację zadań w konkursie Moduł magazynu ofert Podsystem EWMKU dostarcza moduł magazynu ofert, który gromadzi: Wszystkie zgłaszane oferty w konkursach mają być przechowywane wraz z załącznikami, ocenami formalną i merytoryczną oraz z informacją o ofertach anulowanych w danym konkursie i danym obszarze. Wszystkie dołączane dokumenty załączniki i sprawozdania oraz umowy i załączniki do umowy. Są one jednoznacznie powiązane z daną ofertą. Stanowią one całość cyklu życia oferty od jej złożenia do zamknięcia Moduł oceny ofert Każda złożona oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Podsystem EWMKU dostarcza narzędzi realizujących ocenę, które charakteryzują następujące własności: 1. Słownik kryteriów oceny oferty pod względem merytorycznym 1. nazwę kryterium 2. powiązanie z obszarem zadania publicznego PORTALU 3. status (aktywny, nieaktywny) 2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu publikowane są na Portalu w module Moduł informowania o stanie ofert po konkursie Ocena formalna Ocena formalna odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznej karty oceny formalnej zgodnie z załącznikiem nr Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna odbywa się zgodnie z wykorzystaniem Elektronicznej karty oceny merytorycznej oferty zgodnie z załącznikiem nr 17. W kontekście oceny merytorycznej UW ma możliwość zdefiniowania dla danego konkursu i zadania publicznego: 1. ilości członków komisji i ich funkcji 2. skali punktacji dla wybranych kryteriów 20

21 3.4.9 Moduł obsługi umów Podsystem EWMKU dostarcza narzędzi do wprowadzania, gromadzenia i przeszukiwania umów zawartych z wybranymi UZ (organizacjami). Narzędzia te charakteryzują następujące własności: 1. Moduł pozwala gromadzić umowy wraz z aneksami oraz załącznikami w postaci plików DOC (DOCX), XLS (XLSX), PDF. 2. Umowa oraz jej załączniki mają być powiązane z ofertą 3. Dodatkowe dokumenty wynikające z realizacji umowy mają być powiązane z umową główną, tak aby jednoznacznie można je było wyszukać. 4. Aneksy do umowy powiązane są z główną umową Moduł komunikacji z UZ Portalu Podsystem EWMKU dostarcza narzędzi do komunikacji z Użytkownikami Zewnętrznymi 1. Narzędzie do generowania ogólnych komunikatów informacyjnych po zalogowaniu na Portalu. 2. Narzędzie do wysyłania komunikatów drogą mailową do zdefiniowanej grupy i do wszystkich Moduł tworzenia i selekcji standardów 1. Zakłada się stworzenie repozytorium standardów jakości realizacji usługi wraz z możliwością określenia statusu aktywny i nieaktywny. Przykładowy zbiór standardów zawiera załącznik Moduł umożliwia uzupełnienie zbioru standardów poprzez dodanie nowych. Dodanie nowego standardu polega na wypełnieniu odpowiednich pól cząstkowych zgodnie z załącznikiem nr 1, tj. obszar, kryterium, subkryterium, warunek, sposób weryfikacji, sposób wyliczenia Definiowanie standardów formalnych Moduł umożliwia wybranie (zaznaczenie) przez UW z opracowanego zbioru standardów obligatoryjnych, niezbędnych do spełnienia przy składaniu oferty, uzupełniających kryteria formalne i merytoryczne Definiowanie standardów merytorycznych UW oprócz standardów minimum może zaznaczyć standardy, które pozwalają dokonać oceny jakości kontraktowanej usługi. Stopień ich spełnienia wypełnia UZ zgodnie z modułem sprawozdawczości dotyczącej jakości i efektywności kontraktowanej usługi oraz UW zgodnie z modułem oceny stopnia spełnienia standardów. 21

22 Moduł oceny stopnia spełnienia standardów Każda złożona w postępowaniu konkursowym oferta podlega ocenie. 1. Moduł umożliwia weryfikację stopnia spełnienia standardów. UW uzupełnia kwestionariusz, którego wzór stanowi załącznik 1. Kwestionariusz ten jest analogiczny do kwestionariusza skierowanego do UZ w module sprawozdawczości dotyczącej jakości i efektywności kontraktowanej usługi. Wypełniane przez UW kwestionariusze przypisywane są do poszczególnych UZ. 2. Na podstawie wprowadzonych danych System automatycznie oblicza stopień spełniania standardów zgodnie z formułami zawartymi w kolumnie sposób wyliczenia w załączniku Moduł badania satysfakcji klientów OWOS przez UW Monitorowanie satysfakcji klientów polega na przeprowadzeniu badań ankietowych wśród osób korzystających z usług zgodnie z kwestionariuszem stanowiącym załącznik 2. Badanie satysfakcji odbywa się z uwzględnieniem poniższych zasad: 1. Moduł umożliwia zapisywanie wyników każdej ankiety w Aplikacji. Ankiety przypisywane są do poszczególnych UZ. 2. Na podstawie zapisanych danych, moduł oblicza wartości wskaźników jakości (załącznik 3), a także: 3. w przypadku pytań o zadowolenie: 1. Średnia wartość [po odcięciu 5% ocen najwyższych i 5% ocen najniższych] 2. Rozkład % odpowiedzi na każde z zadanych pytań 3. w przypadku pozostałych (w tym i metryczkowych pytań) rozkład %. 4. Prezentację innych wyników obliczeń przedstawiono w opisie modułu prezentacji wyników Moduł badania ilościowego 1. Badanie ilościowe odbywa się na podstawie danych załącznika nr 4 i 18. Dane formularza częściowo będą wypełniane przez UZ po zalogowaniu, a częściowo będą automatycznie pobierane z danych zawartych w Systemie zgromadzone na potrzeby sprawozdawczości obligatoryjnej oraz sprawozdawczości dotyczącej jakości i efektywności. 2. W oparciu o dane moduł generuje raport zawierający poziom spełnienia standardów efektywności. Wzór raportu stanowi załącznik nr 18. Wyniki obliczeń - wygenerowane przez Agenta operacji automatycznych (Moduł analizy i agregacji danych) - prezentuje Użytkownikowi Wewnętrznemu odpowiednia funkcja Modułu prezentacji wyników. 22

23 Moduł generowania danych do sprawozdań JST/UW 1. Aplikacja powinna dawać możliwość uzyskiwania zestawień tabelarycznych i graficznych na potrzeby sprawozdań z realizacji programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. 2. Na zestawienia składają się wyliczenia wskaźników zawartych w załączniku 5. Do automatycznych obliczeń wykorzystuje się dane zawarte w Systemie, zgromadzone na potrzeby sprawozdawczości obligatoryjnej oraz dotyczącej jakości i efektywności. 3. Wyniki można wyeksportować w formacie xls Moduł zarządzania publikacją informacji statycznej w portalu informacyjnym Moduł zarządzania publikacją informacji w portalu informacyjnym obejmuje moduły: 1. zarządzanie strukturą menu 2. zarządzanie publikacją dokumentów 3. mechanizmy publikacji informacji z tabeli konkursów Informacje statyczne w portalu będzie publikował Administrator lub Redaktor systemu Zarządzanie strukturą menu Moduł umożliwia zarządzanie strukturą menu portalu informacyjnego. Struktura menu widoczna przez osoby odwiedzające portal, reprezentowana jest w CMS przy pomocy interaktywnej struktury drzewa wraz z możliwością modyfikacji jego struktury oraz właściwości wybranych węzłów. Węzły na poziomie drugim reprezentują górne zakładki stron działowych w warstwie prezentacyjnej (górne menu). Pozycje menu górnego wytwarzane są w ramach asysty technicznej. Każda pozycja drzewa z poziomu niższego należy do lewego menu w warstwie prezentacyjnej. Panel zarządzania składa się z dwóch głównych części - graficznej reprezentacji drzewa oraz panelu edycyjnego wybranej pozycji. Istnieje możliwość wyszukania pozycji menu w strukturze drzewa na podstawie jej numeru id. Operator ma możliwość edycji tylko tych pozycji, które są oznaczone na drzewie zieloną ikoną. Edycja wybranej pozycji odbywa się przy pomocy prawego panelu, przy pomocy którego, operator może wykonywać następujące operacje: usunąć pozycję menu - tylko jeżeli nie posiada dzieci podpinać dokumenty pod pozycję (dział Powiązane dokumenty) - powiązania dokumentów z pozycją menu przyjmują następujące właściwości: o o Treść dokumentu oznaczonego jako główny jest wyświetlana po przejściu pod daną pozycję menu (Jeżeli dokument jest podpięty pod jedną pozycję menu, nie może zostać podpięty pod kolejną). Treść każdego dokumentu, który jest powiązany z daną pozycją menu, lecz nie jest ustawiony jako główny, wyświetlana jest w kontekście danej pozycji menu w warstwie prezentacyjnej. 23

24 ustawienie adresu url, na jaki ma wskazywać dana pozycja zmiany nazwy pozycji ustawienia flagi otwierania pozycji w nowym oknie przeglądarki zmiany publikacji danej pozycji - pozycje niepublikowane są przekreślone zmiany położenia pozycji - tylko na danym poziomie zmiany pozycji na nagłówek jeżeli nie są pod nią podpięte żadne dokumenty Zarządzanie stronami HTML (publikacją dokumentów) Dokument to obiekt informacyjny zawierający niezależną, samodzielną informację tekstową w języku HTML, powiązany z plikami, zdjęciami. Dokument zawiera treść HTML wprowadzaną w polu STRESZCZENIE/TREŚĆ. Moduł umożliwia tworzenie, edycję i publikację dokumentów w portalu informacyjnym. Do dokumentów można załączać pliki i elementy graficzne. Dokumenty można linkować między sobą (hyperlinki). 3.5 Podsystem Operacji Pomocniczych i Automatycznych (POPiA) Podsystem POPiA będzie zbudowany z następujących elementów: Moduł archiwizacji i wprowadzonych zmian (Moduł śledzenia zmian) Moduł prezentacji wyników Moduł agenta Moduł analizy i agregacji danych Moduł zgłaszania uwag do działania systemu Moduł archiwizacji i wprowadzonych zmian (Moduł śledzenia zmian) Wszystkie zmiany w systemie zawierać będą datę zmiany (dzień, miesiąc rok, godzinę, minutę i sekundę), opis zmiany i kto dokonał zmiany (login UZ lub login UW w zależności kto dokonuje zmiany. Zapisywany jest zarówno stan po zmianie, jak i przed zmianą (w przypadku edycji i usuwania danych) Moduł analizy i agregacji danych Algorytmy Modułu odpowiedzialne są za agregację danych zbieranych w bazie, przetwarzanie takich danych i wyliczanie wszelkich wskaźników automatycznie obliczanych przez SI NAWIKUS. Dane wyjściowe również zapisywane są w bazie danych i z bazy danych udostępniane modułom prezentacji i innym z nich korzystającym. 24

25 3.5.3 Moduł agenta System komunikuje się z UW i UZ m.in. z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Korespondencję wychodzącą z Systemu inne moduły kierują do Modułu agenta , który przygotowuje, ekspediuje i archiwizuje korespondencję (we współpracy z Modułem śledzenia zmian). Podobnie Moduł zgłaszania uwag do działania systemu korzysta z Agenta do generowania i dostarczenia wiadomości do administratorów technicznych Moduł prezentacji wyników Prezentacja wyników na potrzeby analizy wartości polega na dokonaniu zestawień tabelarycznych i graficznych generowanych automatycznie na podstawie opracowanych formuł i wybranych parametrów dekompozycji. W tabelach powinny znajdować się charakterystyki wygenerowane dla każdego wskaźnika w formie liczbowej. Wykresy prezentują dane liczbowe w formie karty kontrolnej, której wzór stanowi załącznik 15. W wyniku porównania generowane są wykresy obrazujące wyniki dla poszczególnych UZ. Każdy UZ ma możliwość porównania swoich osiągnięć z innymi UZ za pomocą samodzielnie wybranych parametrów dekompozycji. Grupę porównawczą można tworzyć w ramach następujących parametrów dekompozycji: 1. Wszystkie organizacje 2. Status prawny, 3. Rodzaj działalności, 4. Grupa docelowa 5. W odniesieniu do standardów: rodzaj standardu, obszar, kryterium, subkryterium 6. Jakość usług wg wskaźników (załącznik nr 3) 7. Efektywność wg wskaźników (załącznik nr 4) 8. Wartość Po wybraniu odpowiedniego parametru dekompozycji system wyświetla statystyki dla wskaźników odpowiadających wybranym kryteriom. W zależności od charakterystyki wybranego wskaźnika prezentowane są: 1. wartość minimalna 2. wartość maksymalna 3. wartość oczekiwana 4. wartość średnia 5. mediana 6. odchylenie standardowe 7. liczba podmiotów w badanej zbiorowości (N) 8. sumaryczny wynik dla danego wskaźnika 25

26 Przy prezentacji wyników można dokonać określenia okresu za jaki obliczane mają być wskaźniki. Dane do obliczeń pobierane są z następujących modułów: 1. Moduł przygotowania i weryfikacji oferty realizacji zadania publicznego 2. Moduł obligatoryjnej (podstawowej) sprawozdawczości z realizacji usługi publicznej 3. Moduł sprawozdawczości dotyczącej jakości i efektywności kontraktowanej usługi 4. Moduł oceny stopnia spełnienia standardów 5. Moduł badania satysfakcji klientów OWOS przez UW. Użytkownik Wewnętrzny ma dostęp do wyników każdego UZ realizującego usługę w ramach instytucji, a także możliwość dekompozycji danych i ich porównywania z wynikami innych UZ w zakresie takim, jaki udostępniony jest Użytkownikom Zewnętrznym Moduł zgłaszania uwag do działania systemu W systemie EWMKU zostanie uruchomiony formularz umożliwiający bezpośrednie zgłoszenie błędu w poszczególnych modułach systemu. Formularz zawiera następujące dane: Informacje o zgłaszającym o Symbol/nazwa jednostki o Imię i nazwisko o zgłaszającego o Telefon Informacje o błędzie o Nazwa modułu o Adres podstrony o Data o Godzina o Opis problemu o Załączniki (max. 4, o wielkości do 2 MB) Dane techniczne środowiska o Wersja systemu operacyjnego o Wersja przeglądarki Dane łącza internetowego o Rodzaj łącza o Operator łącza o Przepustowość o Adres IP klienta Dodatkowo do formularza automatycznie dołączane są informacje dostępne po stronie serwera (niezależnie od tego, co wpisze operator): Adres IP klienta Wersja przeglądarki i systemu operacyjnego Data i godzina wysłania formularza Adres strony, z której operator trafił do formularza zgłaszania błędu (HTTP_REFERER) 26

27 Formularz jest automatycznie wysyłany do administratorów systemu. Link do formularza zgłaszania błędu jest dostępny w panelu EWMKU. Internauci oraz UZ będą zgłaszać uwagi poprzez uproszczony formularz Zgłoś uwagi dostępny w portalach informacyjnym. W formularzu należy podać dane identyfikacyjne zgłaszającego: imię i nazwisko, i treść zgłoszenia. Dodatkowo formularz jest zabezpieczony mechanizmem Captcha. Formularz jest automatycznie wysyłany do administratorów systemu. 4 Opis realizacji systemu informatycznego NAWIKUS. Główne elementy techniczne systemu NAWIKUS to: Portal informacyjny zostanie uruchomiony jako serwis wirtualny dostępny pod adresem: Serwis będzie zarządzany z poziomu aplikacji EWMKU. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) zostanie uruchomiony jako zewnętrzna aplikacja WWW dostępna pod adresem gwa.nawikus.krakow.pl dla UZ. Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) zostanie uruchomione jako wewnętrzna aplikacja WWW dostępna pod adresem ewmku.nawikus.krakow.pl dla UW. o Moduł zarządzania uprawnieniami użytkowników EWMKU (UW) - ewmku.nawikus.krakow.pl: na poziomie instytucji: MOPS, UMK oraz wydziałów UMK na poziomie roli: Administrator, Redaktor, Użytkownik (Operator) Warstwa komunikacji z bazą danych Podsystemy wspomagające Środowisko eksploatacyjne (serwer aplikacyjny, baza danych, serwer pocztowy, serwer plików, serwer wersji systemu) Dostęp do podsystemów GWA oraz EWMKU musi być realizowany jest poprzez protokół SSL np. https://gwa.nawikus.krakow.pl. Budowa systemu została przedstawiona na rysunku Schemat podsystemów. 27

28 Rysunek. Schemat podsystemów. 28

29 Poszczególne elementy systemu zostały opisane w poniższym rozdziale. 4.1 Harmonogram implementacji systemu Realizacja obejmująca implementacja i wdrożenie systemu jest podzielona na kilka etapów: 1. Opracowanie projektu technicznego - do r. 2. Opracowanie projektu realizacji systemu - do r. 3. Opracowanie modelowej wersji systemu obejmującego portal, podsystemy GWA i EWMKU w podstawowej wersji funkcjonalnej - do r. 4. Testy działania weryfikacja i modyfikacja i rozbudowa funkcjonalności, uruchamianie systemu - do r. 5. Testy eksploatacyjne systemu, modyfikacja i rozbudowa funkcjonalności, uruchomienie i wdrożenie wersji finalnej, wsparcie informatyczne - do r. Zgodnie z głównym celem projektu oprogramowanie pn. NAWIKUS ma wspomagać składanie ofert i monitorowanie usług społecznych w ośrodkach wsparcia dla osób starszych. Opracowywane funkcjonalności systemu mogą być wykorzystane do zastosowania także przy innych zadaniach publicznych pod warunkiem, że warunki konkursów będą zgodne z założeniami przyjętymi przy realizacji projektu. 4.2 Portal informacyjny Portal informacyjny systemu NAWIKUS będzie ogólnie dostępnym serwisem internetowym umożliwiającym publikowanie treści poprzez moduły: dokumenty - publikacja treści statycznych menu - tworzenie struktury nawigacyjnej konkursy - lista konkursów z wyszukiwarką linki do paneli logowania do podsystemu GWA oraz do podsystemu EWMKU Portal systemu NAWIKUS dla Gminy Miejskiej Kraków zostanie uruchomiony pod adresem:www.nawikus.krakow.pl. Poniżej przedstawiono koncepcje strony głównej portalu: 29

30 Rysunek. Strona główna portalu SI NAWIKUS. Zarządzanie publikacją treści w portalu będzie realizowane przez administratora podsystemu EWMKU oraz uprawnionego redaktora podsystemu EWMKU. Podsystem zarządzania treścią portalu jest elementem portalu EWMKU może być dostępny pod wydzielonym adresem cmsdev.nawikus.krakow.pl. Podsystem zarządzania publikacja treści w portalu obejmuje funkcjonalności: Informacje statyczne - zarządzanie publikacja dokumentów (artykułów) Struktura menu - zarządzanie strukturą odnośników w serwisie Lista konkursów - panel do publikacji konkursów (jest integralnym elementem systemu EWMKU) Funkcjonalności pomocnicze typu: komunikacja grupowa, uprawnienia, zmiana hasła, lista wersji, formularz zgłaszania problemów Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę podsystemu zarządzania treścią portalu. 30

31 Rysunek. System zarządzania treścią portalu SI NAWIKUS. 31

32 Rysunek. Moduł zarządzania strukturą portalu. 4.3 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Generator Wniosków Aplikacyjnych obsługuje organizacje pozarządowe. Aby uzyskać dostęp do generatora organizacje pozarządowe muszą zarejestrować się pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl i utworzyć profil zawierający podstawowe dane o organizacji. Po weryfikacji przez UW tworzone jest konto dostępowe. Po zalogowaniu UZ uzyskuje dostęp do następujących funkcjonalności: 32

33 Moduły organizacyjne: Komunikaty systemowe (po zalogowaniu w panelu użytkownika będą się pojawiały komunikaty wysyłane przez UW) Zarządzanie profilem: o zmiana hasła o wprowadzanie i aktualizacja danych w profilu o kasowanie konta Obsługa ofert: Konkursy: o wyszukiwarka konkursów (aktualne, zamknięte, archiwalne) Oferty: o o o Wyszukiwanie oferty (wg. konkursów i zadań, wg. daty, wg. statusu) Oferty w przygotowaniu (lista a w nim podmenu): nowa oferta skopiuj z innej oferty utwórz od nowa aktualizacja oferty drukowanie oferty zapisanie wersji roboczej wprowadzenie wskaźników spełniania standardów generacja i wysłanie oferty końcowej anulowanie oferty ocena oferty (podgląd oceny) Oferty wysłane (anulowane, realizowane, zakończone) Sprawozdawczość: Sprawozdania ministerialne (częściowe, końcowe) o tworzenie nowego sprawozdania o aktualizacja sprawozdania o drukowanie sprawozdania o wysłanie sprawozdania Raporty (sprawozdawczość dotycząca jakości i efektywności kontraktowanej usługi) o wprowadzanie i wysłanie raportu miesięcznego o wprowadzanie i wysłanie raportu końcowego o przeglądanie raportów o przeglądanie wyników analizy jakości i efektywności kontraktowanej usługi Moduły pomocnicze (zmiana hasła, lista wersji, zgłaszanie uwag). Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę podsystemu Generator Wniosków Aplikacyjnych: 33

34 Rysunek. System GWA - struktura menu Struktura funkcjonalności modułu będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb UZ w czasie implementacji modułu. 4.4 Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) Podsystem Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) obsługuje pracowników JST czyli UW. Aby uzyskać dostęp do EWMKU pracownicy JST musza uzyskać konto dostępowe w systemie informatycznym JST, a w przypadku wdrożenia w Krakowie w Urzędzie Miasta Krakowa. Konto dostępowe musi być zintegrowane z katalogiem Active Directory systemu informatycznego UMK. Pracownicy JST (MOPS, MOWIS) muszą logować się do podsystemu EWMKU się pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl Po zalogowaniu się UW w zależności od przydzielonej roli w systemie, JST w której pracuje będzie miał dostęp do funkcjonalności przydzielonych przez administratora systemu. Lista funkcjonalności dostępnych dla UW (Administratora): Uprawnienia - zarządzanie kontami UW o lista kont, filtry, panel przydziału uprawnień Organizacje pozarządowe - zarządzanie profilami NGO o wyszukiwarka organizacji o o panel weryfikacji kont UZ - aktywacja konta i generacja profilu organizacji zarządzanie profilami organizacji aktualizacja profilu organizacji zakładanie profilu organizacji 34

35 blokowanie konta kasowanie konta o archiwizacja informacji przypisanych do konta Konkursy: o lista konkursów z wyszukiwarką o zarządzanie konkursami utworzenie opisu nowego konkursu i listy zadań aktualizacja opisu konkursu i listy zadań usunięcie opisu konkursu i listy zadań zamknięcie konkursu archiwizacja konkursu Oferty: o wyszukiwarka ofert (wg instytucji, wg. konkursów/zadań, daty, UZ, obszaru zadań publicznych, statusu oferty o zarządzanie ofertą przeglądanie oferty i powiązanych informacji ocena oferty przyjęcie oferty do realizacji/odrzucenie oferty zawiadomienie UZ o wynikach oceny rejestr umów i aneksów wprowadzenie danych o zawarciu umowy (pliki skorygowanej oferty, umowy, aneksy, załączniki) wprowadzenie wskaźników do badań wartości i jakości sprawozdania przeglądanie sprawozdań weryfikacja i wprowadzanie ocen do raportów okresowych (miesięcznych) Standardy o tworzenie standardów o ocena spełnienia Badania ilościowe o generowanie raportów o przeglądanie raportów o eksport danych do plików CSV Ankiety OWOS o wprowadzanie wyników szczegółowych ankiet o generowanie raportów z ankiet Moduły pomocnicze (zmiana hasła, lista wersji, zgłaszanie uwag) Struktura podsystemu EWMKU została przedstawiona na poniższym rysunku: 35

36 Rysunek. Podsystem Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) Struktura funkcjonalności modułu będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb Uw oraz UZ w czasie implementacji modułu. 4.5 Mechanizmy weryfikacji tożsamości Dostęp do podsystemów GWA oraz EWMKU będzie możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników tych systemów (UZ oraz UW). Do podsystemu GWA będą mieli dostęp UZ, a do podsystemu EWMKU UW. Ochrona dostępu realizowana jest poprzez mechanizmy autentykacji i autoryzacji: autentykacji: o listy dostępowe adresów IP, do podsystemu EWMKU (AccessLists), o podsystem GWA dostępny będzie publicznie w sieci Internet dla UZ o konta i hasła użytkowników (lokalne konta synchronizowane z AD dla aplikacji EWMKU) autoryzacji: o lista kont użytkowników w systemach GWA (UZ), EWMKU (UW - lokalne konta synchronizowane z AD) o uprawnienia realizowane w oparciu o: role ( Administrator, Redaktor, Użytkownik (operator)) instytucje (np. MOPS, UMK) zestawy uprawnień do obiektów i modułów Administrator będzie mógł zarządzać uprawnieniami oraz będzie posiadał uprawnienia redaktora. 36

37 Redaktor będzie miał uprawnienia do nadzorowania wszystkich konkursów/zadań publicznych oraz do weryfikacji profili UZ. Użytkownik będzie miał nadawane uprawnienia do zarządzania konkursem/zadaniem publicznym - będzie posiadał uprawnienia do przeglądania/wprowadzania danych/ aktualizacji obiektów dotyczących zadania publicznego. Dla użytkowników EWMKU zostanie uruchomione logowanie do podsystemu w trybie SSO Integracja z AD UMK (SSO) Funkcjonalność pojedynczej rejestracji UW (z języka angielskiego single sign on skr. SSO) zostanie wdrożona w oparciu o system Kerberos który jest jednym z podstawowych elementów serwera Active Directory. Po stronie aplikacji EWMKU na serwerze WWW, odpowiedzialny za komunikację zgodną z protokołem Kerberos jest moduł serwera Apache - mod_auth_kerb. Wraz z modułem instaluje się plik konfiguracyjny odpowiedni dla modułu: /etc/httpd/conf.d/auth_kerb.conf Po instalacji modułu należy dokonać odpowiednich wpisów do pliku /etc/krb5.conf. Do prawidłowej pracy modułu niezbędny jest plik typu keytab zawierający klucz wystawiony dla serwera WWW służący do szyfrowania i deszyfrowania ticketów wydawanych przez system Kerberos. Plik generuje się poleceniem ktpass które powinno znajdować się w kartotece \Program Files\Support Tools serwera AD. Następnie należy wykonać sprawdzenie poprawności pliku keytab komendą: klist -k -e /etc/httpd/conf/ewmku.keytab Jeżeli stacja klienta była wcześnie zarejestrowana do systemu AD, SSO kończy się powodzeniem a do systemu autoryzacji jest przekazywana nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego do AD. W przypadku niepowodzenia SSO następuje automatyczne skierowanie do modułu który umożliwi ręcznie uwiarygodnienie użytkownika. 4.6 Warstwa komunikacji z bazą danych Połączenia z bazą danych wykorzystują oprogramowanie ADOdb Database Abstraction Library for PHP i Oracle Instant Client wersja ADOdb pozwala na komunikację pomiędzy skryptem napisanym w języku PHP a praktycznie dowolną z popularnych baz danych: My- SQL, PostgreSQL, Oracle, Interbase, Microsoft SQL Server, Access, FoxPro, Sybase, ODBC i ADO. SI NAWIKUS nie łączy się bezpośrednio z bazą danych, lecz właśnie z ADOdb, a interfejs komunikuje się z bazą danych we właściwy dla niej sposób. SI NAWIKUS, korzysta z bazy Oracle i ten interfejs udostepniany przez Adodb będzie wykorzystywany. 37

38 Połączenia do bazy danych (za pośrednictwem Adodb) wykonywane są poprzez użytkownika dostępowego, który ma ograniczone uprawnienia w bazie danych. 4.7 Podsystemy wspomagające Funkcjonowanie podstawowych modułów systemu NAWIKUS wspomagane jest przez wiele specjalizowanych modułów systemowych. Moduły te zostały opisane w poniższym rozdziale Podsystem Operacji Pomocniczych i Automatycznych (POPiA) Podsystem POPiA będzie zbudowany z następujących elementów: Moduł archiwizacji i wprowadzonych zmian (Moduł śledzenia zmian) Moduł prezentacji wyników Moduł agenta Moduł analizy i agregacji danych Moduł zgłaszania uwag do działania systemu Moduły zostały opisane w rozdziale Szczegółowy opis funkcjonalny komponentów systemu informatycznego NAWIKUS Serwer poczty elektronicznej System powinien mieć dostęp do serwera poczty elektronicznej. Wiadomości pocztowe będą wysyłane przez poszczególne moduły systemu np. wiadomości do aktywacji konta w podsystemie GWA powiadomienia o konkursach, wynikach informacje wysyłane do UZ informacje wysyłane do UW komunikaty systemowe wysyłane do użytkowników systemu Moduł komunikacji grupowej Moduł umożliwia: wyświetlanie komunikatów określonym grupom operatorów EWMKU (po zalogowaniu) wysyłaniu wiadomości do poszczególnych operatorów/grup operatorów podgląd archiwalnych wiadomości i komunikatów Komunikat prezentowany po zalogowaniu może składać się z: dat i godzin początku i końca publikacji grupa docelowa operatorów, do których skierowany jest komunikat tytuł komunikatu treść komunikatu 38

39 Wiadomość wysłana poprzez moduł składa się z: adresata/grup adresatów wiadomości tematu treści załączniki (max. 4) W archiwum istnieje możliwość podglądu wszystkich wysłanych wiadomości i wszystkich opublikowanych komunikatów Narzędzia do zgłaszania błędów W portalu informacyjnym oraz w podsystemie GWA funkcjonuje formularz Zgłoś uwagi. Narzędzie zgłaszania błędów w EWMKU implementuje mechanizmy rozpoznawania w środowisku klienta: producenta przeglądarki internetowej operatora wersji przeglądarki operatora system operacyjny operatora Dane z formularza zgłaszania błędu przesyłane są owo (wraz z ewentualnymi załącznikami) do obsługi technicznej Systemu Statystyki dostępu do serwisów. Sewery aplikacji systemu NAWIKUS rejestrują informacje o odwołaniach do stron w logach systemowych. Dla potrzeb analizy logów systemów można wykorzystać pakiety statystyczne : Analog Webalizer Rejestracja odwiedzin wybranych ważnych stron systemu może być prowadzona w profesjonalnych serwisach analitycznych typu: GOOGLE ANALYTICS GEMIUS W nagłówkach dokumentów i stron sterujących poprzez system NAWIKUS jest możliwość umieszczania kodów identyfikujących strony Monitoring podsystemów Monitoring funkcjonowania podsystemów systemu NAWIKUS może być realizowany na różnych poziomach działania środowiska systemowego. 39

40 W środowisku systemowym serwerów hostingowych systemu NAWIKUS: skrypty systemowe sprawdzania zajętości pamięci dyskowej. skrypty systemowe sprawdzania obciążenia systemu operacyjnego. W przypadku przekroczenia zajętości dysków lub zwiększonego obciążenia systemu generowane są alarmy i wysyłane na wskazany adresy Monitorowanie bazy danych Oracle Baza Oracle zainstalowana jest na serwerach, do których dostęp mają tylko administratorzy techniczni oraz aplikacje systemu NAWIKUS. Przez cały czas działania systemu NAWIKUS powinno być monitorowane działanie bazy danych poprzez sprawdzanie dostępności bazy danych Mechanizm obrony przed atakami ze strony użytkowników W module obsługi portalu informacyjnego zostanie uruchomiony mechanizm zapobiegania atakom SQL_injection. Mechanizm monitoruje aktywność użytkownika sprawdza wywołania przesyłane do serwera aplikacji. Po wykryciu niedozwolonych konstrukcji żądań wysyłanych do serwera, system zapisuje takie odwołania do tabeli logów i wyświetla stronę błędu. W środowisku systemowym serwera aplikacyjnego Apache można zainstalowć moduły: mod_evasive i mod_security. Moduł mod_evasive realizuje zabezpieczenie serwisów w przypadku ataków DoS (Deny of service). Serwer Apache szybko może odmówić współpracy, przetwarzając setki zbędnych requestów, skutecznie zabijając serwer. Moduł mod_evasive monitoruje ilość przychodzących połączeń http i blokuje klientów, wysyłających zbyt dużo zapytań. Po otrzymaniu zapytania HTTP mod_evasive: - sprawdza czy adres nie jest na czarnej liście jeśli tak, odrzuca z kodem błędu wykonuje hasha z uri i IP i sprawdza jego częstotliwość występowania, czyli znajduje potencjalne ataki na konkretny uri - wykonuje hasha z IP i odrzuca ataki na całą witrynę ze zmiennym uri - jeśli powyższe testy przeszły pozytywnie, puszcza request dalej, podnosząc liczniki i zapisując hashe, zapamiętując tym samym aktywność klienta. Moduł mod_security umożliwia filtrowanie zapytań przesyłanych do serwera aplikacyjnego NAWIKUS. Po uruchomieniu serwera Apache, mod_security ma możliwość przechwytywania wszystkich zapytań płynących do serwera HTTP. Każde z zapytań może być w zależności od skonfigurowanych reguł przepuszczone dalej do dalszej obsługi przez serwer lub zablokowane. W praktyce blokowanie polega na zwróceniu błędu (np. 404 not found) lub przekierowaniu na stronę błędu. Dodatkowo na poziomie mechanizmów systemowego firewall-a iptables można zaimplementować reguły ograniczające ilość równoczesnych żądań do serwera aplikacyjnego. 40

41 4.8 Środowisko eksploatacyjne Eksploatacja systemu NAWIKUS wymaga zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury systemowo-technicznej w skład której wchodzi odpowiednie oprogramowanie systemowe, bazodanowe i aplikacyjne oraz sprzęt komputerowy tj. serwer, system archiwizacji danych oraz infrastruktura sieciowa Infrastruktura systemowa Główne elementy infrastruktury systemowej to: System operacyjny Linux - Np. CENTOS Enterprise Linux wersja 6.4 Serwer aplikacyjny WWW - Apache Moduły interpretera PHP 5.3, mechanizmy Ajax, biblioteki pomocnicze Biblioteki wspomagające JavaScript System zarządzania wersjami oprogramowania SVN Oprogramowanie serwera baz danych: Oracle Express Edition 11.2g Serwer bazy danych - MySQL minimum 5.1 Biblioteki: AdoDB, Mootools, GD, pakiet TinyMCE IONCube-loader Mechanizmy autentykacji dostępu do EWMKU - biblioteki OPEN LDAP + integracja mechanizmów autentykacji użytkowników EWMKU z Active Directory SI UMK Serwer aplikacyjny dla webservice-ów - Apache+PHP 5.3+ WSO2 WSF/PHP w wersji oraz NUSOAP Narzędzia do analiz i statystyk dostępu serwera WWW (np. Analog, możliwość integracji z Google WebAnalitics) Serwisy pomocnicze: serwer poczty elektronicznej, serwer FTP, SFTP, serwer SSH. Certyfikat SSL Wilcard 4 adresy Oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie NAWIKUS W poniższym rozdziale przedstawiona jest lista oprogramowania wykorzystywanego przy tworzeniu systemu informatycznego NAWIKUS System operacyjny Centos Enterprise Linux Wersja: 6.4 Strona producenta: Baza Oracle Oracle Express Edition Wersja: 11.2g Strona producenta: 41

42 Licencja darmowa Oprogramowanie Open-Source Apache - pakiet httpd-2.2. oraz moduły: 1. mod_auth_kerb 2. mod_evasive 3. mod_ssl 4. mod_security PHP - pakiet php-5.3 oraz moduły: 1. php-bcmath 2. php-bcmath 3. php-cli 4. php-common 5. php-dba 6. php-devel 7. php-embedded 8. php-enchant 9. php-gd 10. php-imap 11. php-intl 12. php-ldap 13. php-mbstring 14. php-mcrypt 15. php-mysql 16. php-odbc 17. php-pdo 18. php-pear.noarch 19. php-process 20. php-pspell 21. php-recode 22. php-snmp 23. php-soap 24. php-tidy 25. php-xml 26. php-xmlrpc 27. php-zts Dodatkowe pakiety z repozytorium PEAR pear.php.ne: 42

43 1. MIME_Type 2. Mail 3. Mail_Mime 4. Mail_Queue 5. Net_LDAP2 6. PEAR 7. Validate 8. Validate_PL Dodatkowe pakiety z repozytorium PECL pecl.php.net: 1. imagemagick 2. oci WSO2 WSF/PHP Biblioteki do realizacji webservice-ów. wersja: licencja: Apache License Version 2 strona www: NUSOAP Biblioteka do realizacji webservice-ów: wersja: licencja: LGPL www: Mif.Tree Biblioteka JavaScript wykorzystywana do wyświetlania struktur drzewiastych danych wersja: licencja: MIT źródło: Smarty Biblioteka wykorzystywana do tworzenia buforowanych szablonów stron: wersja: licencja: LGPL www: 43

44 AdoDB Biblioteka wykorzystywana do realizacji połączeń i zapytań SQL do baz danych Oracle i MySQL: wersja: 5.17 licencja: LGPL www: adldap Biblioteka do komunikacji z serwerem usług katalogowych LDAP: wersja: licencja: LGPL www: tcpdf Biblioteka wykorzystywana do generacji plików PDF: wersja: licencja: LGPL www: mootools Framework JavaScript: wersja: licencja: MIT-style license www: TinyMCE Edytor tekstów HTML w formularzach: wersja: 3.5b2 licencja: LGPL www: Moduł usług katalogowych OpenLDAP OpenLDAP to implementacja protokołu LDAP (wersji 2 i 3) - lekki protokołu przeznaczony do dostępu do usług katalogowych bazującego na usługach katalogowych X.500 (dane grupowane są w strukturze przypominającej drzewo katalogów. 44

45 Każdy obiekt jest jednoznacznie identyfikowany poprzez swoje położenie w drzewie - tzw. distinguished name (DN)). OpenLDAP zawiera serwer usług katalogowych, biblioteki oraz klientów do komunikacji z serwerem. Rozwijany jest przez OpenLDAP Project, a udostępniany na, podobnej do BSD, licencji OpenLDAP Public License.1 * wersja: licencja: OpenLDAP Public License.1 www: System Enterprise Linux Securimage Wersja: licencja: LGPL www: Sendmail Wersja: el6 licencja: SENDMAIL LICENSE www: VSFTPD Wersja: licencja: GPL www: https://security.appspot.com/vsftpd.html OpenSSH Wersja: 5.3p1-81.el6 licencja: GPL www: Statystyki lokalne portalu WWW Analog - generacja statystyk odwiedzin na podstawie logów systemowych serwera Apache. Strona projektu: Licencja: free software webalizer - pakiet webalizer w dystrybucji systemu CENTOS Enterprise 45

46 4.8.4 Infrastruktura sprzętowa Sprzęt komputerowy Zalecana konfiguracja sprzętu komputerowego: Serwer systemu NAWIKUS obejmujący: serwis podsystemy gwa.nawikus.krakow.pl, ewmku.nawikus.krakow.pl w konfiguracji: 2 procesory, 16GB PAO, pamięć dyskowa w trybie RAID (1 lub 5) o pojemności 300GB, 2 interfejsy sieciowe minimum 1Gbps) Serwer baz danych w technologii Oracle Express Edition w konfiguracji: 2 procesory, 16GB PAO, pamięć dyskowa RAID 100GB, baza danych może być w szczególnych przypadkach umieszczona razem z systemem NAWIKUS na jednym serwerze Serwer zapasowy Dostęp do systemu archiwizacji z udostępnionym wydzielonym obszarem dyskowym Skalowalność infrastruktury serwerowej Budowa modułowa systemu NAWIKUS umożliwia łatwą skalowalności wydajności systemu poprzez: instalację i eksploatację wybranych elementów systemu na osobnych serwerach zapewnienie dostępu poszczególnym elementom systemu do sieci Internet, UMK poprzez rozdzielne interfejsy sieciowe minimum 1Gbps możliwość posadowienia kluczowych elementów systemu jak serwer baz danych, serwery prezentacyjna na kilku oddzielnych serwerach System archiwizacji danych Dla potrzeb archiwizowania danych z Miejskiej Platformy Internetowej, tworzenia kopii bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych, oraz przechowywania kopii archiwalnych danych zakładamy konieczność udostępnienia systemu archiwizacyjnego. Zakładamy pojemność takiego systemu na poziomie 1-2TB danych w zależności od częstości realizowanych kopii oraz okresu przechowywania danych. Archiwizacja i zabezpieczenia danych danych systemu NAWIKUS powinny być realizowane poprzez: Mechanizmy realizacji kopii bezpieczeństwa zawartości baz danych MySQL i Oracle z wykorzystaniem dysku sieciowego. Mechanizmy replikacji zawartości baz danych systemu Oracle pomiędzy serwerem podstawowym a zapasowym. System logowania zdarzeń Codzienna archiwizacja zasobów serwisów oznacza: 46

47 Realizację backup-u w cyklu tygodniowym: [sobota - pełny backup]; [6 pozostałych dni - inkrementalny backup]. Cotygodniową archiwizację na taśmy DAT Infrastruktura sieciowa W zakresie infrastruktury sieciowej, dla potrzeb systemu NAWIKUS powinny zostać uruchomione: Połączenia pomiędzy elementami sprzętowymi systemu NAWIKUS w Centrum hostingowym realizowane z zalecaną przepustowością 1 Gbps. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości 100Mbps. Dostęp do podsieci serwerowej powinien być zabezpieczony poprzez firewall sprzętowy oraz system ACCESS LIST realizujący filtrowanie ruchu, umożliwiając połączenia tylko do portów publicznych aplikacji NAWIKUS. Stały nadzór i kontrola mechanizmów bezpieczeństwa oraz analiza ruchu do i z podsieci serwerowej Bezpośrednie dedykowane połączenie prywatne o przepustowości 100Mbps, dla potrzeb komunikacji z siecią wewnętrzną SI UMK w celu realizacji: o o o mechanizmów jednokrotnego logowania (SSO) z wykorzystaniem katalogu Active Directory SI UMK bez pośrednictwa sieci Internet, bezpośrednich połączeń sieciowych pomiędzy komputerami operatorów i administratorów a systemem NAWIKUS bez pośrednictwa sieci Internet, bezpośrednich połączeń pomiędzy wybranymi serwerami baz danych w SI UMK a serwerami bazodanowymi NAWIKUS (system Integrator, Active Directory) bez pośrednictwa sieci Internet Dedykowane mechanizmy komunikacji z bazami danych w UMK Połączenia z systemami wewnętrznymi UMK mogą być realizowane są na różne sposoby, wynikające ze struktury aplikacji, która zarządza danymi i zasad udostępniania tej informacji dla potrzeb systemu NAWIKUS. Konfiguracje połączeń wybranych baz i aplikacji wewnętrznych UMK zostały zaprogramowane do realizacji połączeń z bazą Oracle z wykorzystaniem dedykowanego połączenia sieciowego. Stosowane mechanizmy można podzielić na następujące grupy: Mechanizmy bezpośrednich zapytań SQL do baz wewnętrznych. Połączenia z bazami UMK realizowane są przez protokół SQL*NET oparty na TCP/IP. Stworzono odpowiednie dblinki z bazy NAWIKUS do baz wewnętrznych. Mechanizmy buforowania danych w systemie NAWIKUS o Struktury wyświetlające informacje z bazy danych Oracle na serwerze w systemie NAWIKUS mogą korzystać z ustawionej replikacji synchronicznej obiektów z baz Urzędu Miasta Krakowa. Wykorzystywane mogą być następujące operacje: tabele odświeżane są w ustalonych odstępach czasu 47

48 wybrane widoki realizowane są w bazie jako widoki zmaterializowane potrzebne funkcje wykonywane są przez mechanizm odpowiednich dblink'ow do baz wewnętrznych UMK Mechanizmy typu upload danych do bazy systemu NAWIKUS Archiwizacja bazy danych. Wymogi ustawowe rozporządzenia o systemach eksploatowanych w administracji samorządowej nakładają duże wymagania, co do realizacji zabezpieczenia archiwizacji danych. Zabezpieczenie baz danych może być realizowane poprzez trójstopniowy system archiwizacji danych: Codzienna archiwizacja bazy danych ORACLE, np. za pomocą narzędzia RMAN, na dysk lokalny i do systemu archiwizacji masowej Codzienna archiwizacja zasobów serwisów na dysk. Realizacja backup-u w cyklu tygodniowym: [sobota - pełny backup]; [6 pozostałych dni - inkrementalny backup]. Cotygodniowa archiwizacja na taśmy Możliwość realizacji backup-u offsite (możliwość zewnętrznego przechowywanie taśm z kopią danych) Archiwizacja doraźna wybranych elementów składowych systemu na nagrywarce dysków optycznych Bezpieczeństwo, niezawodność, dostępność systemu Ze względu na konieczność ciągłej pracy systemu NAWIKUS konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków technicznych kolokacji środowiska sprzętowego: Serwery zlokalizowane w klimatyzowanym i chronionym pomieszczeniu. Wszystkie serwery mają zapewnione redundantne zasilanie elektryczne i podłączone są do systemu podtrzymywania zasilania (UPS) oraz agregatu prądotwórczego. Hale komputerowe, w których znajdują się serwery, wyposażone są w system wykrywania i automatycznego gaszenia pożarów. Dostęp do serwerów jest chroniony i autoryzowany poprzez system kart elektronicznych. Budynek i hale komputerowe wyposażone w system monitoringu video. Wszelkie zmiany konfiguracji sprzętowej, połączeń sieciowych, konfiguracji baz danych, bibliotek systemowych, modułów programowych, realizowane powinny być w taki sposób, aby nie zakłócać działania systemu NAWIKUS, a w szczególności nie powodować przerw w działaniu portalu informacyjnego oraz podsystemu GWA. Dostęp do podsystemów GWA oraz EWMKU realizowany będzie poprzez protokół SSL. Administratorzy, Redaktorzy, Operatorzy systemu, pracownicy UMK powinni mieć indywidualne konta w systemie EWMKU, poprzez które realizowana jest autoryzacja dostępu do poszczególnych funkcji systemu. 48

49 System powinien zapewniać możliwość korzystania z danych wewnętrznych wybranych systemów informatycznych Urzędu Miasta. Spełnienie wymagań zarówno w odniesieniu do zaplecza sprzętowego, zaplecza wydajnej sieci informatycznej oraz dedykowanych mechanizmów wymiany danych, interfejsów pomiędzy obiektami Systemu Informatycznego UMK musi być równoczesne w całym tym środowisku System obsługi nowych wersji i poprawek Na potrzeby eksploatacji systemu NAWIKUS w okresie trwania projektu zostaną uruchomione dwa środowiska - deweloperskie i produkcyjne. W środowisku deweloperskim (testowym) przygotowywane i testowane będą kolejne wersje systemu, natomiast w środowisku produkcyjnym zostanie uruchomiona wersja dostępna dla użytkowników (UZ, UW) oraz internautów. Dla potrzeb zarządzania publikacja nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego systemu uruchomiono i wdrożono system Subversion (znany również jako SVN, ang. version/revision control system). Subverion (SVN) jest to system kontroli wersji plików. Został stworzony do pracy grupowej nad kodem programów lub innych projektów realizowanych w zapisie elektronicznym. SVN zbudowany jest w architekturze klient-serwer. SVN jest wolnym i otwartym oprogramowaniem na licencji Apache. Na każdym etapie realizacji projektu implementowane moduły i narzędzia monitorowane są przez SVN system kontroli wersji służący do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu i modyfikacji zmian dokonanych przez wiele osób w różnych momentach. 5 Diagram związków encji i lista opisów 5.1 Diagram związków Diagram związków encji został podzielony na trzy diagramy: diagram podsystemu Generatora Wniosków Aplikacyjnych diagram podsystemu Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług diagram podsystemu Portalu informacyjnego Diagramy podsystemów GWA i EWMKU połączone są encją usługi, która znajduje się na obu diagramach. 49

50 50

51 5.2 Diagram związków encji podsystemu Generatora Wniosków Aplikacyjnych 51

52 52

53 5.3 Diagram związków encji podsystemu Elektronicznego Wspomagania Monitoringu Kontraktowanych Usług 53

54 54

55 5.4 Diagram encji podsystemu PORTAL 55

56 5.5 Opis encji dla podsystemu GWA Nazwa encji NAW_JEDNOSTKI_SAMORZADU NAW_KOMENTARZE NAW_KONKURSY NAW_OFERTY NAW_OFERTY_HARMONOGRAM NAW_OFERTY_KOSZTORYS NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN NAW_ORGANIZACJE NAW_RODZAJE_KOSZTOW_SL NAW_USLUGI NAW_WOJEWODZTWA_SL NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL Opis Jednostki samorządu terytorialnego ogłaszające konkursy Komentarze - help do wypełnianych pól w formularzach Konkursy i zadania konkursów Oferty konkursowe organizacji Harmonogram planowanych działań w ramach oferty Kosztorys oferty ze względu na rodzaj kosztów, Rozdział IV.1 oferty Dane organizacji dla oferty wspólnej, Rozdzały I i V oferty Środki finansowe z innych źródeł publicznych Organizacje przystepujące do konkursu i składające oferty Rodzaje kosztów - tablica słownikowa Realizowane usługi - dane zaakceptowanej oferty i podpisanej umowy Województwa Rodzaje zadań publicznych 5.6 Opis encji dla podsystemu EWMKU Nazwa encji NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY_ST_ZADOWOLENIA_SL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA NAW_INFORMACJA_POLROCZNA NAW_INFORMACJE_DODATKOWE NAW_MIARY_CZASU_SL NAW_MIERNIKI NAW_SPRAWOZDANIA NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZTY NAW_STANDARDY NAW_STANDARDY_OBLICZENIA NAW_STANDARDY_USLUGI Opis Ankiety badajace stopień zadowolenia z usług Stopnie zadowolenia z usług w pytaniach ankiety Informacja miesięczna z Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych Informacja półroczna z Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych Informacja dodatkowa od organizacji Miary czasu dla kosztorysów Mierniki i wskaźniki procesu GR5 Sprawozdania częściowe lub końcowe z wykonania zadania publicznego Zestawienie faktur dla sprawozdania Sprawozdania - rozliczenie za względu na rodzaj kosztów Standardy jakościowe kontraktowanej usługi Sposoby wyliczenia standardów Wartości standardów dla danej usługi 56

57 5.7 Opis encji dla podsystemu PORTAL Nazwa tabeli NAW_CHANGELOG NAW_DOKUMENTY NAW_DOK_VER NAW_INTRUDER_LOGS NAW_LOGS NAW_MENU NAW_METKI NAW_MODULY NAW_OPERATORZY NAW_OPERATORZY_HASLA NAW_PLIKI NAW_PLIKI_WERSJE NAW_PORTALE NAW_SKG_ E NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_UPRAWN_DOKMEN NAW_UPRAWNIENIA NAW_UPRAWNIENIA_USUNIETE NAW_ZALACZNIKI NAW_ZDARZENIA SESSIONS Opis Opis zmian systemu - tzw. changelog Dokumenty statyczne publikowane na portalu informacyjnym Historia wersji dla każdego z dokumentów Próby wykonania niedozwolonych zapytań w portalu: SQL Injection, XSS Rejestr zmian rekordów bazy NAWIKUS, stan rekordu przed i po modyfikacji Informacje o poszczególnych pozycjach menu dla portalu informacyjnego. Informacje audytowe o innych rekordach w bazie Informacje o modułach wykorzystywanych w projekcie Operatorzy systemu - użytkownicy zewnętrzni i wewnętrzni Hasła użytkowników, którzy nie logują się przy pomocy LDAP/SSO Informacje o fizycznych plikach przesłanych przez użytkowników we wszystkich modułach systemu Wersje przesłanych plików Informacje o portalach dla instytucji: MOPS, MOWIS, wydziały UMK, inne System komunikacji grupowej - e wysyłane do operatorów System komunikacji grupowej - komunikaty dla użytkowników wyświetlane po zalogowaniu do systemu Uprawnienia operatorów do dokumentów oraz pozycji menu portalu informacyjnego. Uprawnienia przyznawane operatorom w systemie Rejestr usuniętych uprawnień użytkowników Informacje o połączeniach obiektów między sobą, podłączenie pliku do dokumentu Rejestr zdarzeń błędnych logowań do systemu Zaszyfrowane dane sesji zalogowanych użytkowników. Szczegółowy opis powiązań encji w trzech podsystemach znajduje się w części: Projekt struktury bazy danych. 57

58 6 Spis definicji funkcji biznesowych 6.1 Lista funkcji biznesowych realizowanych w ramach EWMKU wraz z aktorami biorącymi udział w ich realizacji Poniżej zaprezentowano listę funkcji biznesowych realizowanych w ramach SI NAWIKUS w ujęciu diagramów przypadków użycia. Diagram przypadków użycia przedstawia usługi, które system świadczy aktorom, lecz bez wskazywania konkretnych rozwiązań technicznych. Aktor to pojęcie ideowe określające spójny zbiór ról odgrywanych przez użytkowników. Aktorzy są osobowi (np. Użytkownik Zewnętrzny) i nieosobowi (np. Agent operacji automatycznych). Każdy aktor, który jest na diagramie przypadków użycia jest bezpośrednio powiązany z co najmniej jednym przypadkiem użycia. Pomiędzy przypadkami użycia mogą występować zależności i powiązania pośrednie, w szczególności: inlcude - zawiera extend - rozszerza invokes - wywołuje precedes - poprzedza Użytkownik Wewnętrzny (UW) Zarządza Użytkownikami Wewnętrznymi Przegląda wyniki analizy wartości o [include]dekomponuje wyniki analizy wartości o [include]określa przedział czasowy Zarządza ogólnymi komunikatami informacyjnymi Eksportuje wskaźniki sprawozdań JST Przegląda wyniki badania ilościowego Odczytuje ogólne komunikaty informacyjne Wprowadza oferty złożone papierowo Loguje się do systemu Przegląda sprawozdania Ocenia realizację oferty (spełnienie standardów) Zarządza standardami Zarządza konkursami o [include]definiuje konkurs (zadanie) [precdes]definiuje (pod)zbiór standardów [include]definiuje standardy merytoryczne [include]definiuje standardy formalne o [include]załącza inne dokumenty/skany o [include]rozstrzyga konkurs Wprowadza dane z ankiety badania satysfakcji 58

59 Zarządza pozostałymi informacjami o NAWIKUS o [extend]zarządza stronami HTML o [extend]zarządza menu Użytkownik Zewnętrzny (UZ) Przegląda wyniki analizy wartości o [include]dekomponuje wyniki analizy wartości o [include]określa przedział czasowy Przegląda wyniki badania ilościowego Odczytuje ogólne komunik. informac. Przegląda sprawozdania Ocenia realizację oferty (spełnienie standardów) Użytkownik Zewnętrzny ma dostęp do powyższych funkcji poprzez GWA natomiast zaznaczono je na schemacie EWKMU celem wskazania, które funkcje są wspólne (choć zakres modyfikacji danych może być różny) Agent operacji automatycznych Generuje zestawienia do sprawozdań JST/UW Prezentuje ogólne komunikaty informacyjne Wysyła powiadomienia Wylicza wartości wskaźników jakości Wylicza stopień spełnienia standardów Monitoruje operacje w SI NAWIKUS AD/LDAP Weryfikuje sesję domeny (SSO) 59

60 6.1.5 Diagram przypadków użycia 60

61 61

62 6.2 Lista funkcji biznesowych realizowanych w ramach GWA wraz z aktorami biorącymi udział w ich realizacji Użytkownik Zewnętrzny (UZ) Loguje się do systemu Zmienia hasło dostępowe organizacji o [invoke]aoa.generuje nowe hasło dla organizacji Odczytuje ogólne komunikaty informacyjne Edytuje profil organizacji Zakłada profil organizacji o [uruchamia]wysyła z linkiem aktyw. profilu o [invoke]aoa.generuje link aktywacyjny profilu Usuwa profil org. Przegląda sprawozdania Przygotowuje ofertę o [precedes]składa ofertę Anuluje ofertę Drukuje ofertę Składa sprawozdanie o [extend]składa spr. ministerialne o [extend]podaje dane do pozostałych raportów o [precedes]składa wyjaśnienia do sprawozdania Agent operacji automatycznych Generuje link aktywacyjny profilu Generuje nowe hasło dla organizacji Prezentuje ogólne komunikaty informacyjne Wysyła powiadomienia Monitoruje operacje w SI NAWIKUS Generuje numer oferty Zapisuje kopię roboczą oferty o [extends]uz.przygotowuje ofertę Kopiuje ofertę o [extends]uz.przygotowuje ofertę Usuwa profil org. Wysyła z linkiem aktyw. profilu o [uruchamiany przez]uz.zakłada profil organizacji Użytkownik Wewnętrzny (UW) Loguje się do systemu Zmienia hasło dostępowe organizacji o [invokes]aoa.generuje nowe hasło dla organizacji 62

63 Odczytuje ogólne komunikaty informacyjne Edytuje profil organizacji Zakłada profil organizacji o [uruchamia]wysyła z linkiem aktyw. profilu o [invokes]aoa.generuje link aktywacyjny profilu Usuwa profil org. Przegląda sprawozdania Przygotowuje ofertę o [precedes]składa ofertę Anuluje ofertę Drukuje ofertę Użytkownik Wewnętrzny ma dostęp do powyższych funkcji poprzez EWKMU natomiast zaznaczono je na schemacie GWA celem wskazania, które funkcje są wspólne (choć zakres modyfikacji danych może być różny). 63

64 6.2.4 Diagram przypadków użycia 64

65 65

66 6.3 Lista funkcji biznesowych realizowanych w ramach Portalu informacyjnego wraz z aktorami biorącymi udział w ich realizacji Ponieważ aktorzy - Użytkownik Wewnętrzny, jak i Użytkownik Zewnętrzny - stanowią specjalizację aktora internauta, to zakres funkcji biznesowych realizowanych w Portalu informacyjnym dla UZ i Internauty jest taki sam Użytkownik Zewnętrzny (UZ) i Internauta Przegląda pozostałe informacje o NAWIKUS Przegląda aktualnie trwające Konkursy Użytkownik Wewnętrzny (UW) Przegląda pozostałe informacje o NAWIKUS Przegląda aktualnie trwające Konkursy Zarządza pozostałymi informacjami o NAWIKUS o [extend]zarządza stronami HTML o [extend]zarządza menu 66

67 6.3.3 Diagram przypadków użycia 67

68 7 Spis grup użytkowników, którzy będą korzystać z systemu Grupy użytkowników SI NAWIKUS opisane zostały w rozdziale Projekt funkcjonalny i dzielą się na: Użytkownik Zewnętrzny (UZ) - organizacja pozarządowa oraz Użytkownik Wewnętrzny (UW) - pracownik Jednostki Samorządu Terytorialnego, która wdrożyła System (dalej JST). Internauta - osoba niezalogowana do SI NAWIKUS, przeglądająca Portal Informacyjny; UZ i UW stanowią specjalizację użytkownika Internauta Użytkownik Wewnętrzny ma specjalizacje odpowiadające rolom użytkowników występującym w SI NAWIKUS: administrator SI NAWIKUS - ma najszersze uprawnienia edycyjne do całego systemu łącznie z modułem zarządzania Użytkownikami Wewnętrznymi redaktor SI NAWIKUS - ma uprawnienia, jak administrator SI NAWIKUS za wyjątkiem dostępu do modułu zarządzania Użytkownikami Wewnętrznymi redaktor Instytucji - ma uprawnienia, jak redaktor SI NAWIKUS ale tylko w ramach jednej Instytucji ogłaszającej konkursy w SI NAWIKUS 7.1 Użytkownik Zewnętrzny (UZ) Lista funkcji realizowanych przez Użytkownika Zewnętrznego Przegląda pozostałe informacje o NAWIKUS Przegląda aktualnie trwające Konkursy Loguje się do systemu Odczytuje ogólne komunikaty informacyjne Zakłada profil organizacji Zmienia hasło dostępowe organizacji Edytuje profil organizacji Usuwa profil organizacji Przygotowuje ofertę Składa ofertę Drukuje ofertę Anuluje ofertę Składa sprawozdanie Składa spr. ministerialne Podaje dane do pozostałych raportów Składa wyjaśnienia do sprawozdania Ocenia realizację oferty (spełnienie standardów) Przegląda wyniki analizy wartości Przegląda wyniki badania ilościowego Przegląda sprawozdania 68

69 7.2 Użytkownik Wewnętrzny (UW) Lista funkcji realizowanych przez Użytkownika Wewnętrznego Przegląda aktualnie trwające Konkursy Przegląda pozostałe informacje o NAWIKUS Loguje się do systemu Odczytuje ogólne komunikaty informacyjne Zarządza ogólnymi komunikatami informacyjnymi Zarządza Użytkownikami Wewnętrznymi - tylko Administrator SI NAWIKUS Edytuje profil organizacji Zakłada profil organizacji Zmienia hasło dostępowe organizacji Usuwa profil organizacji Zarządza konkursami o [include]definiuje konkurs (zadanie) [precdes]definiuje (pod)zbiór standardów [include]definiuje standardy merytoryczne [include]definiuje standardy formalne o [include]załącza inne dokumenty/skany o [include]rozstrzyga konkurs Zarządza standardami Przegląda sprawozdania Przegląda oferty Anuluje oferty Drukuje oferty Wprowadza oferty złożone papierowo Zarządza pozostałymi informacjami o NAWIKUS - stronami HTML i menu Przegląda wyniki analizy wartości Eksportuje wskaźniki sprawozdań JST Przegląda wyniki badania ilościowego Ocenia realizację oferty (spełnienie standardów) Wprowadza dane z ankiety badania satysfakcji 7.3 Internauta Lista funkcji realizowanych przez Internautę Przegląda aktualnie trwające Konkursy Przegląda pozostałe informacje o NAWIKUS 69

70 8 Schemat projektowy bazy danych 8.1 Opis tabel projektu NAWIKUS podsystemów GWA i EWMKU Nazwa tabeli NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY_ST_ZADOWOLENIA_SL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA NAW_INFORMACJA_POLROCZNA NAW_INFORMACJE_DODATKOWE NAW_JEDNOSTKI_SAMORZADU NAW_KOMENTARZE NAW_KONKURSY NAW_MIARY_CZASU_SL NAW_MIERNIKI NAW_OFERTY NAW_OFERTY_HARMONOGRAM NAW_OFERTY_KOSZTORYS NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN NAW_ORGANIZACJE NAW_RODZAJE_KOSZTOW_SL NAW_SPRAWOZDANIA NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZTY NAW_STANDARDY NAW_STANDARDY_OBLICZENIA NAW_STANDARDY_USLUGI NAW_USLUGI NAW_WOJEWODZTWA_SL NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL Opis Ankiety badające stopień zadowolenia z usług Stopnie zadowolenia z usług w pytaniach ankiety Informacja miesięczna z Osrodków Wsparcia dla Osób Starszych Informacja półroczna z Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych Informacja dodatkowa od organizacji Jednostki samorządu terytorialnego ogłaszające konkursy Komentarze - help do wypełnianych pól w formularzach Konkursy i zadania konkursów Miary czasu dla kosztorysów Mierniki i wskaźniki procesu GR5 Oferty konkursowe organizacji Harmonogram planowanych działań w ramach oferty Kosztorys oferty ze względu na rodzaj kosztów, Rozdział IV.1 Oferty Dane organizacji dla oferty wspólnej, Rozdziały I i V Oferty Środki finansowe z innych źródeł publicznych Organizacje przystepujące do konkursu i składające oferty Rodzaje kosztów Sprawozdania częściowe lub końcowe z wykonania zadania publicznego Zestawienie faktur dla sprawozdania Sprawozdania - rozliczenie za względu na rodzaj kosztów Standardy jakościowe kontraktowanej usługi Sposoby wyliczenia standardów Wartości standardów dla danej usługi Realizowane usługi - dane zaakceptowanej oferty i podpisanej umowy Województwa Rodzaje zadań publicznych 70

71 Tabele słownikowe podsystemów GWA i EWKMU NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL RDZ_ID RDZ_RODZAJE_ZADANIA 1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3 działalność charytatywna 4 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 5 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 6 ochrona i promocja zdrowia 7 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 8 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 9 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 10 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 11 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 12 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 13 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 14 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 15 wypoczynek dzieci i młodzieży 16 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 17 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 18 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 19 turystyka i krajoznawstwo 20 porządek i bezpieczeństwo publiczne 21 obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 22 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 71

72 23 ratownictwo i ochrona ludności 24 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 25 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 26 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 27 promocja i organizacja wolontariatu 28 pomoc Polonii i Polakom za granicą 29 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 30 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 31 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 32 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 33 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 NAW_RODZAJE_KOSZTOW_SL KOR_ID KOR_RODZAJ 1 Koszty merytoryczne 2 Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 3 Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji 4 Ogółem NAW_WOJEWODZTWA_SL WOJ_ID WOJ_NAZWA 1 dolnoślaskie 2 kujawsko-pomorskie 3 lubelskie 4 lubuskie 5 łódzkie 6 małopolskie 7 mazowieckie 8 opolskie 9 podkarpackie 10 podlaskie 11 pomorskie 12 śląskie 13 świętokrzyskie 14 warmińsko-mazurskie 15 wielkopolskie 72

73 16 zachodniopomorskie NAW_MIARY_CZASU_SL MIA_ID MIA_NAZWA MIA_SKROT 1 miesiąc m-c 2 kwartał kw. 3 rok r. 8.4 Opis kolumn w tabelach podsystemów GWA i EWMKU Nazwa tablicy Nazwa kolumny Typ danych NAW_ANKIETY ANK_ID NAW_ANKIETY ANK_USL_ID NAW_ANKIETY ANK_OSRODEK NAW_ANKIETY ANK_OSR_WIEKOSC NAW_ANKIETY ANK_OSR_WYPOSAZENIE NAW_ANKIETY ANK_OSR_BEZPIECZENSTWO NAW_ANKIETY ANK_OSR_LOKALIZACJA NAW_ANKIETY ANK_OSR_CZYSTOSC NAW_ANKIETY ANK_OSR_GODZINY_OTE NAW_ANKIETY ANK_OSR_OFERTA NAW_ANKIETY ANK_OSR_ATMOSFERA NAW_ANKIETY ANK_OSR_INNI NAW_ANKIETY ANK_OSR_PRACOWNICY NAW_ANKIETY ANK_OSR_ZAANGAZOWANI E NAW_ANKIETY ANK_OSR_TRAKTOWANIE Opis Identyfikator ankiety Identyfikator usługi Stopień zadowolenia z ośrodka Stopień zadowolenia z wielkości ośrodka Stopień zadowolenia z wyposażenia ośrodka Stopień zadowolenia z bezpieczeństwa ośrodka Stopień zadowolenia z lokalizacji ośrodka Stopień zadowolenia z czystości ośrodka Stopień zadowolenia z godzin otwarcia ośrodka Stopień zadowolenia z oferty zajęć ośrodka Stopień zadowolenia z atmosfery w ośrodku Stopień zadowolenia z relacji z innymi klientami ośrodka Stopień zadowolenia z relacji z pracownikami ośrodka Stopień zadowolenia z zaangażowania personelu ośrodka Stopień zadowolenia z równego traktowania klientów przez personel ośrodka 73

74 NAW_ANKIETY ANK_OSR_KOSZTY NAW_ANKIETY ANK_KORZYSTANIE_DALEJ NAW_ANKIETY ANK_POLECAMY NAW_ANKIETY ANK_POPRAWA NAW_ANKIETY ANK_POPRAWA_UWAGI VAR- Stopień zadowolenia z wysokości kosztów związanych z korzystaniem z ośrodka Czy chciałby korzystać dalej z osrodka Czy poleciłby osrodek znajomym Czy coś należałoby poprawić Uwagi do poprawy funkcjonowania ośrodka NAW_ANKIETY ANK_PLEC CHAR Płeć ankietowanego NAW_ANKIETY ANK_ROK_URODZENIA NAW_ANKIETY ANK_WYKSZTALCENIE NAW_ANKIETY ANK_STAN_ZDROWIA NAW_ANKIETY ANK_SYTUACJA_MAT Rok urodzenia ankietowanego ankietowa- Wykształcenie nego Stan zdrowie ankietowanego Sytuacja materialna ankietowanego NAW_ANKIETY ANK_INNE_OSRODKI CHAR Czy korzysta z innych osrodków NAW_ANKIETY ANK_INNE_OSRODKI_UWAGI VAR- Dane innego ośrodka, z którego korzysta NAW_ANKIETY ANK_DATA DATE Data złożenia ankiety NAW_ANKIETY_ST_ZADOWO LENIA_SL NAW_ANKIETY_ST_ZADOWO LENIA_SL NAW_ANKIETY_ST_ZADOWO LENIA_SL NAW_ANKIETY_ST_ZADOWO LENIA_SL NAW_ANKIETY_ST_ZADOWO LENIA_SL NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA ASZ_ID ASZ_ST_ZADOWOLENIA ASZ_NAZWA_KOLUMNY ASZ_KOLEJNOSC_WYSW ASZ_ST_WARTOSC INF_ID Identyfikator stopnia zadowolenia VAR- VAR- Wartość stopnia zadowolenia Tekst stopnia zadowolenia Nazwa kolumny w tabeli NAW_ANKIETY Kolejność wyświetlania dla pytania ankiety Identyfikator informacji INF_DATA_OD DATE Początek okresu INF_DATA_DO DATE Koniec okresu INF_OSOBY_PIERWSZY_RAZ INF_OSOBY INF_MIEJSCA_DOT INF_DEKLARACJE Liczba osób, które skorzystały z placówki pierwszy raz Liczba osób korzystających w danym miesiącu Liczba miejsc dotowanych w danym miesiącu Liczba deklaracji uczestnictwa w danym miesiącu 74

75 NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA NAW_INFORMACJE_DODATK OWE NAW_INFORMACJE_DODATK OWE NAW_INFORMACJE_DODATK OWE NAW_INFORMACJE_DODATK OWE NAW_INFORMACJE_DODATK OWE NAW_INFORMACJE_DODATK OWE NAW_JEDNOSTKI_SAMORZA DU NAW_JEDNOSTKI_SAMORZA DU NAW_JEDNOSTKI_SAMORZA DU NAW_JEDNOSTKI_SAMORZA DU INF_FREKWENCJA_PROC INF_ZREALIZOWANA_DOT INF_USL_ID INR_ID INR_USL_ID INR_LICZBA_ZAT_UMOWY INR_LICZBA_ZAT_ZLECENIA INR_ETAT_UMOWY INR_ETAT_ZLECENIA Frekwencja uczestników w procentach Wysokość zrealizowanej dotacji - narastająco Identyfikator usługi Identyfikator informacji Identyfikator usługi Liczba zatrudnionych przy realizacji zlecenia, umowa o pracę Liczba zatrudnionych przy realizacji zlecenia, umowa zlecenie Wymiar etatu osób zatrudnionych przy realizacji zadania, umowa o pracę Wymiar etatu osób zatrudnionych przy realizacji zadania, umowa zlecenie INR_DATA_OD DATE Początek okresu INR_DATA_DO DATE Koniec okresu IND_ID IND_USL_ID IND_SUMA_KORZYSCI IND_SUMA_KOSZTOW Identyfikator informacji Identyfikator usługi Zdyskontowana suma korzyści w zł Zdyskontowana suma kosztów w zł IND_DATA_OD DATE Data początku okresu IND_DATA_DO DATE Data zakończenia okresu JED_ID JED_NAZWA JED_NAZWA_SKR JED_ VAR- VAR- VAR- NAW_KOMENTARZE KOM_ID NAW_KOMENTARZE KOM_NAZWA_TABELI VAR- Identyfikator jednostki Nazwa jednostki Nazwa skrócona jednostki Adres jednostki Identyfikator komentarza Nazwa tabeli NAW_KOMENTARZE KOM_NAZWA_KOLUMNY VAR- Nazwa kolumny 75

76 76 NAW_KOMENTARZE KOM_KOMENTARZ VAR- NAW_KONKURSY KON_ID NAW_KONKURSY KON_KON_ID NAW_KONKURSY KON_NAZWA VAR- NAW_KONKURSY KON_RODZAJ Tekst komentarza pomocy Identyfikator konkursu lub zadania Identyfikator konkursu nadrzędnego dla zadania Nazwa/tytuł zadania Rodzaj zadania NAW_KONKURSY KON_DATA_PUBLIKACJI DATE Data publikacji NAW_KONKURSY KON_DATA_OD DATE Data rozpoczęcia zadania NAW_KONKURSY KON_DATA_DO DATE Data zakończenia zadania NAW_KONKURSY KON_JED_ID NAW_KONKURSY KON_DATA_ROZSTRZYGNIE CIA DATE NAW_MIARY_CZASU_SL MIA_ID NAW_MIARY_CZASU_SL MIA_NAZWA VAR- NAW_MIARY_CZASU_SL MIA_SKROT VAR- NAW_MIERNIKI MRK_ID NAW_MIERNIKI NAW_MIERNIKI NAW_MIERNIKI NAW_MIERNIKI NAW_MIERNIKI NAW_MIERNIKI NAW_MIERNIKI MRK_DOTACJA_PLANOWAN A MRK_DOTACJA_WYKORZYS TANA MRK_SPRAWOZDANIA_KOR EKTA MRK_SPRAWOZDANIA_OGO LEM MRK_ZALECENIA_POKONTR OLNE MRK_PLANOWANE_KONTRO LE MRK_WYKONANE_KONTROL E Liczba zaleceń pokontrolnych Liczba planowanych kontroli NAW_MIERNIKI MRK_WNIOSKI_BRAKI NAW_MIERNIKI MRK_WNIOSKI_OGOLEM NAW_MIERNIKI MRK_USL_ID Identyfikator jednostki organizującej Data rozstrzygnięcia konkursu Identyfikator miary Nazwa miary Skrócona nazwa miary w kosztorysie Identyfikator miernika Zaplanowana kwota dotacji Wykorzystana kwota dotacji Liczba sprawozdań wymagających korekty Liczba sprawozdań ogółem Liczba wykonanych kontroli Liczba wniosków, które nie spełniły wymogów formalnych Liczba wniosków ogółem Identyfikator usługi NAW_MIERNIKI MRK_DATA_OD DATE Data początku okresu badanego NAW_MIERNIKI MRK_DATA_DO DATE Data zakończenia okresu

77 NAW_OFERTY OFR_ID NAW_OFERTY OFR_KON_ID badanego Identyfikator oferty Identyfikator konkursu/zadania konkursu NAW_OFERTY OFR_DATA_ZLOZENIA DATE Data złożenia oferty NAW_OFERTY NAW_OFERTY OFR_INFO_SPOSOB_REPREZE NTACJI OFR_ZAKRES_CHARAKTERY STYKA CLOB Informacja o sposobie reprezentacji oferentów CLOB Krótka charakterystyka zadania publicznego NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_POTRZEBY CLOB Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_ADRESACI CLOB Opis grup adresatów zadania publicznego NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_UZASADNIENI E CLOB Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_DOTACJA CLOB Informacja czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_CELE CLOB Zakładane cele realizacji zadania publicznego NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_MIEJSCE CLOB Miejsce wykonania zadania NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_OPIS CLOB Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_HARM_OD DATE Data początku harmonogramu NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_HARM_DO DATE Data zakończenia harmonogramu NAW_OFERTY OFR_ZAKRES_REZULTATY CLOB Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego NAW_OFERTY OFR_KOSZTORYS_UWAGI CLOB Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu NAW_OFERTY OFR_ORG_ID NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY OFR_KOSZTORYS_ZR_DOTA CJA OFR_KOSZTORYS_ZR_DOTA CJA_PROC OFR_KOSZTORYS_ZR_WLAS NE OFR_KOSZTORYS_ZR_WLAS NE_PROC NAW_OFERTY OFR_KOSZTORYS_ZR_INNE NAW_OFERTY OFR_KOSZTORYS_ZR_INNE_ PROC Identyfikator piszącej ofertę organizacji Wnioskowana kwota dotacji Wnioskowana kwota dotacji w procentach Środki finansowe własne Środki finansowe własne w procentach Środki finansowe z innych źródeł Środki finansowe z innych źródeł w procentach 77

78 NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY NAW_OFERTY 78 OFR_KOSZTORYS_ZR_OPLAT Y OFR_KOSZTORYS_ZR_OPLAT Y_PROC OFR_KOSZTORYS_INNE_PUB OFR_KOSZTORYS_INNE_PUB _PROC OFR_KOSZTORYS_POZOSTAL E OFR_KOSZTORYS_POZOSTAL E_PROC Środki finansowe z innych źródeł publicznych w procentach OFR_KOSZTORYS_OSOBOWY OFR_KOSZTORYS_OSOBOWY _PROC NAW_OFERTY OFR_STATUS NAW_OFERTY OFR_RDZ_ID NAW_OFERTY_HARMONOGR AM NAW_OFERTY_HARMONOGR AM NAW_OFERTY_HARMONOGR AM NAW_OFERTY_HARMONOGR AM NAW_OFERTY_HARMONOGR AM HRM_ID HRM_OFR_ID HRM_DZIALANIE HRM_TERMINY HRM_OFERENT Identyfikator wiersza harmonogramu VAR- VAR- VAR- NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_ID NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_OFR_ID NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_RODZAJ_KOSZTOW VAR- NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_ILOSC_JEDN NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_KOSZT_JEDN NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_MIA_ID NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_KOSZT_CALKOWITY NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_KOSZT_DOTACJA Wpłaty i opłaty adresatów zadania Wpłaty i opłaty adresatów zadania w procentach Środki finansowe z innych źródeł publicznych Pozostałe Pozostałe w procentach Wkład osobowy Wkład osobowy w procentach Status oferty Identyfikator rodzaju oferty Identyfikator oferty Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania Identyfikator wiersza kosztorysu Identyfikator oferty Rodzaj kosztów Ilość jednostek Koszt jednostkowy w zł Rodzaj miary Koszt całkowity w zł Koszt pokrycia z wnioskowanej dotacji w zł NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_KOSZT_WLASNE Koszt pokrycia z finanso-

79 NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_KOSZT_OSOBOWY NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_ORG_ID NAW_OFERTY_KOSZTORYS KSZ_KOR_ID NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_ID NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_ORG_ID wych środków własnych w zł Koszt pokrycia z wkładu osobowego w zł Identyfikator organizacji Identyfikator rodzaju kosztu Identyfikator danych Identyfikator organizacji NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DATA_WPISANIA DATE Data wpisania danych NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_REPREZENTANT _1 NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_REPREZENTANT _2 NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_REPREZENTANT _3 NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_JEDNOSTKA_W YK NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_OSB_UPOW NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_DZIAL_ODPLAT NA NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_DZIAL_NIEODPL ATNA NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_DANE_DZIAL_GOSPOD ARCZA NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_OFR_ID VAR- VAR- VAR- VAR- VAR- CLOB CLOB CLOB Przedmiot działalności gospodarczej Dane osoby reprezentującej Dane osoby reprezentującej Dane osoby reprezentującej Dane jednostki wykonującej zadanie Dane osoby upoważnionej Przedmiot działalności odpłatnej Przedmiot działalności nieodpłatnej Identyfikator oferty NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_INNE_ZASOBY_KADR CLOB Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_INNE_ZASOBY_RZECZ CLOB Zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_INNE_DOSWIADCZENI A CLOB Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NOW_INNE_INFORMACJA CLOB Informacja, czy oferent przewiduje zlecanie realizacji zadania NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN OZF_ID NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN OZF_OFR_ID NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN OZF_NAZWA_JEDNOSTKI VAR- NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN OZF_SRODKI Identyfikator opisu źródła finansowania Identyfikator oferty Nazwa organu/jednostki administracji publicznej Kwota środków w zł 79

80 NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN OZF_INFO_ROZPATRZONY CHAR Czy wniosek został już pozytywnie rozpatrzony T/N NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN OZF_TERMIN DATE Data rozpatrywania wniosku dla wniosków jeszcze nie rozpatrzonych NAW_ORGANIZACJE ORG_ID NAW_ORGANIZACJE ORG_NAZWA VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_NAZWA_SKR VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_FORMA_PRAWNA VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_NUMER_KRS VAR- 80 Identyfikator organizacji Nazwa organizacji Nazwa skrócona organizacji Forma prawna organizacji stowarzyszenie/fundacja/kościelna osoba prawna Numer w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji NAW_ORGANIZACJE ORG_DATA_WPISU DATE Data wpisu organizacji do rejestru NAW_ORGANIZACJE ORG_NIP VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_REGON VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_MIEJSCOWOSC VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_ULICA VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_DZIELNICA VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_GMINA VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_POWIAT VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_WOJ_ID NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_POCZTA VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ADRES_KOD VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_TELEFON VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_FAKS VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_ VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_WWW VAR- NAW_ORGANIZACJE ORG_NUMER_RACHUNKU VAR- Numer NIP Numer REGON Miejscowość Ulica Dzielnica, sołectwo, osiedle lub inna jednostka pomocnicza Gmina Powiat Identyfikator województwa Poczta Kod pocztowy Telefon Faks Adres Strona WWW NAW_ORGANIZACJE ORG_NAZWA_BANKU VAR- Nazwa banku Numer rachunku bankowego

81 NAW_RODZAJE_KOSZTOW_S L NAW_RODZAJE_KOSZTOW_S L KOR_ID KOR_RODZAJ VAR- NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ID NAW_SPRAWOZDANIA SPR_USL_ID Identyfikator kosztu Nazwa kosztu Identyfikator sprawozdania Identyfikator usługi NAW_SPRAWOZDANIA SPR_DATA_ZLOZENIA DATE Data złożenia sprawozdania NAW_SPRAWOZDANIA SPR_OKRES_OD DATE Początek okresu sprawozdania NAW_SPRAWOZDANIA SPR_OKRES_DO DATE Koniec okresu sprawozdania NAW_SPRAWOZDANIA SPR_MERYT_CELE CLOB Osiągnięte cele NAW_SPRAWOZDANIA SPR_MERYT_DOFINANSOWA NIE CLOB Opis, w jaki sposób dofinansowanie wpłynęło na wykonanie zadania NAW_SPRAWOZDANIA SPR_MERYT_REZULTATY CLOB Opis osiągniętych rezultatów NAW_SPRAWOZDANIA SPR_MERYT_DZIALANIA CLOB Liczbowe określenie skali działań NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_CL NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_CL_PROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_CZ NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_CZ_PROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_OD_CL NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_OD_CL_PRO C NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_OD_CZ NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_DOT_OD_CZ_PRO C NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WLASNE_CL NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WLASNE_CL_PRO C NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WLASNE_CZ Rozliczenie źródeł finansowania - dotacje, calość zadania Rozliczenie źródeł finansowania - dotacje, całość zadania w procentach Rozliczenie źródeł finansowania - dotacje, za okres Rozliczenie źródeł finansowania - dotacje, za okres w procentach Rozliczenie źródeł finansowania - odsetki od dotacji, całość Rozliczenie źródeł finansowania - odsetki od dotacji, całość w procentach Rozliczenie źródeł finansowania - odsetki od dotacji, za okres Rozliczenie źródeł finansowania - odsetki od dotacji, za okres w procentach Rozliczenie źródeł finansowania - środki własne, całość zadania Rozliczenie źródeł finansowania - środki własne, całość zadania w procentach Rozliczenie źródeł finansowania - środki własne, za 81

82 NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WLASNE_CZ_PRO C NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INNE_CL NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INNE_CL_PROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INNE_CZ NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INNE_CZ_PROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WPLATY_CL NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WPLATY_CL_PRO C Rozliczenie zródeł finansowania - wpłaty, całość zadania NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WPLATY_CZ NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_WPLATY_CZ_PRO C NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INPUB_CL NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INPUB_CL_PROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INPUB_CZ NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_INPUB_CZ_PROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_POZOSTALE_CL NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_POZOSTALE_CL_P ROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_POZOSTALE_CZ NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_POZOSTALE_CZ_P ROC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_OSOBOWE_CL okres Rozliczenie źródeł finansowania - środki własne, za okres w procentach Rozliczenie źródeł finansowania - środki inne, całość zadania Rozliczenie źródeł finansowania - środki inne, całość zadania w procentach Rozliczenie źródeł finansowania - środki inne, za okres Rozliczenie zródeł finansowania - środki inne, za okres w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - wpłaty, całość zadania w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - wpłaty, za okres Rozliczenie zródeł finansowania - wpłaty, za okres w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - inne publiczne, calość zadania Rozliczenie zródeł finansowania - inne publiczne, calość zadania w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - inne publiczne, za okres Rozliczenie zródeł finansowania - inne publiczne, za okres w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - pozostale, całość zadania Rozliczenie zródeł finansowania - pozostałe, całość zadania w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - pozostałe, za okres Rozliczenie zródeł finansowania - pozostałe, za okres w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - osobowe, całość zadania 82

83 NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_OSOBOWE_CL_PR OC NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_OSOBOWE_CZ NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_OSOBOWE_CZ_PR OC Rozliczenie zródeł finansowania - osobowe, całość zadania w procentach Rozliczenie zródeł finansowania - osobowe, za okres Rozliczenie zródeł finansowania - osobowe, za okres w procentach NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_UWAGI CLOB Rozliczenie zródeł finansowania - uwagi NAW_SPRAWOZDANIA SPR_DOD_INFORMACJE CLOB Dodatkowe informacje NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY FAK_ID FAK_SPR_ID FAK_NUMER_DOKUMENTU FAK_NUMER_POZYCJI NAW_SPRAWOZDANIA SPR_ROZL_PRZYCHODY CLOB Informacja o kwocie przychodów i odsetek bankowych VAR- Numer dokumentu księgowego Identyfikator faktury Identyfikator sprawozdania Numer pozycji kosztorysu FAK_DATA_WYSTAWIENIA DATE Data wystawienia dokumentu księgowego FAK_NAZWA_KOSZTU CLOB Nazwa kosztu FAK_KWOTA FAK_KOSZTY_Z_DOTACJI FAK_KOSZTY_Z_WŁASNYCH Kwota w zł FAK_DATA_ZAPLATY DATE Data zapłaty SKO_ID SKO_SPR_ID SKO_RODZAJ_KOSZTOW SKO_CAL_KOSZT_CALKOWI TY SKO_CAL_KOSZT_DOTACJA SKO_CAL_KOSZT_WLASNE Kwota ze środków finansowych własnych, z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego VAR- NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ SKO_CAL_KOSZT_OSOBOWY Kwota ze środków pochodzących z dotacji Identyfikator rozliczenia Identyfikator sprawozdania Rodzaj kosztów Koszt całkowity dla całego zadania Koszt pokryty z dotacji dla całego zadania Koszt pokryty ze środków własnych, wpłat dla całego zadania Koszt pokryty z wkładu 83

84 NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY 84 SKO_POP_KOSZT_CALKOWIT Y SKO_POP_KOSZT_DOTACJA SKO_POP_KOSZT_WLASNE TY osobowego dla całego zadania Koszt całkowity w poprzednim okresie sprawozdawczym Koszt pokryty z dotacji w poprzednim okresie sprawozdawczym SKO_POP_KOSZT_OSOBOWY SKO_BIE_KOSZT_CALKOWIT Y SKO_BIE_KOSZT_DOTACJA SKO_BIE_KOSZT_WLASNE SKO_BIE_KOSZT_OSOBOWY SKO_ORG_ID Koszt pokryty z dotacji w bieżącym okresie sprawozdawczym NAW_STANDARDY STD_ID NAW_STANDARDY STD_NAD_ID Koszt pokryty ze środków własnych w poprzednim okresie sprawozdawczym Koszt pokryty z wkładu osobowego w poprzednim okresie sprawozdawczym Koszt całkowity w bieżącym okresie sprawozdawczym Koszt pokryty ze srodków własnych w bieżącym okresie sprawozdawczym Koszt pokryty z wkładu osobowego w bieżącym okresie sprawozdawczym Identyfikator organizacji Identyfikator standardu/obszaru/kryterium/warun ku Identyfikator standardu/obszaru/kryterium nadrzędnego NAW_STANDARDY STD_TYP CHAR Typ: S standard, O obszar, K kryterium, U Subkryterium, W warunek NAW_STANDARDY STD_NAZWA VAR- NAW_STANDARDY STD_WERYFIKACJA VAR- Nazwa standardu/obszaru/kryterium/warun ku NAW_STANDARDY STD_AKTYWNY CHAR Czy standard jest domyslnie aktywny: T/N NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA STW_STD_ID STW_FUNKCJA STW_ARG1 STW_ARG2 Sposób weryfikacji standardu VAR- Identyfikator subkryterium Funkcja wyliczająca Numer warunku argumentu pierwszego Numer warunku argumentu drugiego NAW_STANDARDY_OBLICZE STW_ARG3 Numer warunku argumentu

85 NIA trzeciego NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA STW_ARG4 STW_ARG5 NAW_STANDARDY_USLUGI NSU_ID NAW_STANDARDY_USLUGI NSU_USL_ID NAW_STANDARDY_USLUGI NSU_STD_ID Numer warunku argumentu czwartego Numer warunku argumentu piątego Identyfikator wartości Identyfikator usługi Identyfikator standardu NAW_STANDARDY_USLUGI NSU_DATA_BADANIA DATE Data badania NAW_STANDARDY_USLUGI NSU_WARTOSC_NGO NAW_STANDARDY_USLUGI NSU_WARTOSC_UMK NAW_STANDARDY_USLUGI NSU_WARTOSC_UZG NAW_USLUGI USL_ID NAW_USLUGI USL_OFR_ID Wartość standardu dla usługi wg NGO Wartość standardu dla usługi wg UMK Uzgodniona wartość standardu dla usługi Identyfikator usługi Identyfikator oferty NAW_USLUGI USL_DATA_OD DATE Data poczatku realizacji usługi NAW_USLUGI USL_KWOTA Wynegocjowana wartości usługi kwota NAW_USLUGI USL_DATA_DO DATE Data zakończenia realizacji usługi NAW_USLUGI USL_UMOWA_NUMER VAR- Numer umowy na usługę NAW_USLUGI USL_UMOWA_DATA_ZAW DATE Data zawarcia umowy NAW_WOJEWODZTWA_SL WOJ_ID NAW_WOJEWODZTWA_SL WOJ_NAZWA VAR- NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL RDZ_ID NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL RDZ_RODZAJE_ZADANIA Identyfikator rodzaju zadania VAR- Identyfikator województwa Nazwa województwa Rodzaj zadania 85

86 8.5 Klucze główne i obce w tabelach podsystemów GWA i EWMKU Nazwa klucza NAW_ANKIETY_PK Typ klucza głów ny Nazwa tabeli NAW_ANKIETY Klucz referencyjny FK_NAW_ANKIETY_USL_ID obcy NAW_ANKIETY NAW_USLUGI_PK NAW_ANKIETY_ST_ZADOWOL ENIA_PK FK_NAW_INFORMACJE_MIES_U SL_ID NAW_INFORMACJA_MIESIECZ NA_PK NAW_INFORMACJE_POLROCZN E_PK FK_NAW_INFORMACJE_POLRO CZNE FK_NAW_INFORMACJA_DODAT KOWA NAW_INFORMACJE_DODATKO WE_PK NAW_JEDNOSTKI_SAM_PK NAW_KOMENTARZE_PK NAW_KONKURS_PK głów ny NAW_ANKIETY_ST_ZADOWO LENIA_SL obcy NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA głów ny głów ny NAW_INFORMACJA_MIESIEC ZNA NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA obcy NAW_INFORMACJA_POLROC ZNA obcy NAW_INFORMACJE_DODATK OWE głów ny głów ny głów ny głów ny NAW_INFORMACJE_DODATK OWE NAW_JEDNOSTKI_SAMORZA DU NAW_KOMENTARZE NAW_KONKURSY NAW_USLUGI_PK NAW_USLUGI_PK NAW_USLUGI_PK FK_NAW_KONKURSY obcy NAW_KONKURSY NAW_JEDNOSTKI_SAM_P K FK_NAW_KONKURSY_KON_ID obcy NAW_KONKURSY NAW_KONKURS_PK NAW_MIARY_CZASU_PK głów ny NAW_MIARY_CZASU_SL FK_NAW_MIERNIKI_USL_ID obcy NAW_MIERNIKI NAW_USLUGI_PK NAW_MIERNIKI_PK NAW_OFERTY_PK głów ny głów ny NAW_MIERNIKI NAW_OFERTY FK_NAW_OFERTY_KON_ID obcy NAW_OFERTY NAW_KONKURS_PK FK_NAW_OFERTY_ORG_ID obcy NAW_OFERTY NAW_ORGANIZACJE_PK FK_NAW_OFERTY_RDZ_ID obcy NAW_OFERTY NAW_ZADANIA_RODZAJ E_SL_PK NAW_OFERTY_HARMONOGRA M_PK FK_NAW_OFERTY głów ny NAW_OFERTY_HARMONOGR AM obcy NAW_OFERTY_HARMONOGR AM NAW_OFERTY_KOSZTORYS_PK głów NAW_OFERTY_KOSZTORYS NAW_OFERTY_PK 86

87 FK_NAW_OFERTY_KOSZTORYS _OFR FK_NAW_OFERTY_KOSZTORYS _KOSZT FK_NAW_OFERTY_KOSZTORYS _MIA FK_NAW_OFERTY_KOSZTORYS _ORG PK_NAW_OFERTY_ORGANIZAC JE FK_NAW_OFERTY_ORGANIZAC JE_OFR FK_NAW_OFERTY_ORGANIZAC JE FK_NAW_OFERTY_ZRODLA_FI N NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN_P K NAW_ORGANIZACJE_PK FK_NAW_ORGANIZACJE_WOJ_I D NAW_RODZAJE_KOSZTOW_SL_ PK NAW_SPRAWOZDANIA_PK NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTU RY_PK FK_NAW_SPRAWOZDANIA_FA KTURY FK_NAW_SPRAWOZDANIA_KO SZTY_SPR NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZT Y_PK FK_NAW_SPRAWOZDANIA_KO SZTY_ORG NAW_STANDARDY_PK ny obcy NAW_OFERTY_KOSZTORYS obcy NAW_OFERTY_KOSZTORYS obcy NAW_OFERTY_KOSZTORYS obcy NAW_OFERTY_KOSZTORYS głów ny NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NAW_OFERTY_PK NAW_RODZAJE_KOSZTO W_SL_PK NAW_MIARY_CZASU_PK NAW_ORGANIZACJE_PK obcy NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NAW_OFERTY_PK obcy NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NAW_ORGANIZACJE_PK obcy NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN głów ny głów ny NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN NAW_ORGANIZACJE obcy NAW_ORGANIZACJE głów ny głów ny głów ny NAW_RODZAJE_KOSZTOW_S L NAW_SPRAWOZDANIA NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY obcy NAW_SPRAWOZDANIA_FAKT URY obcy NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY głów ny NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY obcy NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZ TY głów ny NAW_STANDARDY NAW_OFERTY_PK NAW_WOJEWODZTWA_P K NAW_SPRAWOZDANIA_P K NAW_SPRAWOZDANIA_P K NAW_ORGANIZACJE_PK FP_NAW_STANDARDY obcy NAW_STANDARDY NAW_STANDARDY_PK FK_NAW_STANDARDY_STW_A RG4 NAW_STANDARDY_WYL_PK FK_NAW_STANDARDY_STW_A RG3 FK_NAW_STANDARDY_STW_A RG1 FK_NAW_STANDARDY_WYL obcy NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA głów ny NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA obcy NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA obcy NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA obcy NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA NAW_STANDARDY_PK NAW_STANDARDY_PK NAW_STANDARDY_PK NAW_STANDARDY_PK 87

88 FK_NAW_STANDARDY_STW_A RG5 FK_NAW_STANDARDY_STW_A RG2 obcy NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA obcy NAW_STANDARDY_OBLICZE NIA FK_NAW_STANDARDY_USLUGI obcy NAW_STANDARDY_USLUGI NAW_STANDARDY_USLUGI_PK głów ny FK_NAW_STANDARDY_USLUGI _USL_ID NAW_USLUGI_PK NAW_STANDARDY_USLUGI obcy NAW_STANDARDY_USLUGI głów ny NAW_USLUGI NAW_STANDARDY_PK NAW_STANDARDY_PK NAW_STANDARDY_PK NAW_USLUGI_PK FK_NAW_USLUGI_ORF_ID obcy NAW_USLUGI NAW_OFERTY_PK NAW_WOJEWODZTWA_PK NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL_ PK głów ny głów ny NAW_WOJEWODZTWA_SL NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL 8.6 Inne więzy spójności podsystemów GWA i EWMKU Nazwa klucza Warunek Nazwa tabeli SYS_C SYS_C ANK_OSR_WYPOSAZENIE IS NOT NULL ANK_OSR_WIEKOSC IS NOT NULL SYS_C ANK_OSRODEK IS NOT NULL NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY SYS_C ANK_USL_ID IS NOT NULL NAW_ANKIETY SYS_C SYS_C ANK_OSR_BEZPIECZENSTW O IS NOT NULL ANK_OSR_LOKALIZACJA IS NOT NULL SYS_C ANK_OSR_CZYSTOSC IS NOT NULL SYS_C SYS_C ANK_OSR_GODZINY_OTE IS NOT NULL ANK_OSR_OFERTA IS NOT NULL SYS_C ANK_OSR_ATMOSFERA IS NOT NULL SYS_C ANK_OSR_INNI IS NOT NULL SYS_C SYS_C ANK_OSR_PRACOWNICY IS NOT NULL ANK_OSR_ZAANGAZOWAN IE IS NOT NULL NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY SYS_C ANK_OSR_TRAKTOWANIE NAW_ANKIETY

89 SYS_C SYS_C IS NOT NULL ANK_OSR_KOSZTY IS NOT NULL ANK_KORZYSTANIE_DALEJ IS NOT NULL SYS_C ANK_POLECAMY IS NOT NULL SYS_C ANK_POPRAWA IS NOT NULL NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY SYS_C ANK_PLEC IS NOT NULL NAW_ANKIETY SYS_C ANK_WYKSZTALCENIE IS NOT NULL SYS_C ANK_INNE_OSRODKI IS NOT NULL NAW_ANKIETY NAW_ANKIETY SYS_C ANK_DATA IS NOT NULL NAW_ANKIETY SYS_C ASZ_ST_ZADOWOLENIA IS NOT NULL NAW_ANKIETY_ST_ZADOWOLENI A_SL SYS_C INF_OSOBY IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA SYS_C SYS_C SYS_C SYS_C INF_OSOBY_PIERWSZY_RA Z IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA INF_DATA_DO IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA INF_DATA_OD IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA INF_MIEJSCA_DOT IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA SYS_C INF_USL_ID IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA SYS_C SYS_C SYS_C INF_ZREALIZOWANA_DOT IS NOT NULL INF_FREKWENCJA_PROC IS NOT NULL INF_DEKLARACJE IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA NAW_INFORMACJA_MIESIECZNA SYS_C INR_USL_ID IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_POLROCZNA SYS_C SYS_C INR_DATA_OD IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_POLROCZNA INR_DATA_DO IS NOT NULL NAW_INFORMACJA_POLROCZNA SYS_C IND_USL_ID IS NOT NULL NAW_INFORMACJE_DODATKOWE SYS_C IND_SUMA_KORZYSCI IS NOT NULL SYS_C SYS_C IND_SUMA_KOSZTOW IS NOT NULL SYS_C NAW_INFORMACJE_DODATKOWE IND_DATA_DO IS NOT NULL NAW_INFORMACJE_DODATKOWE NAW_INFORMACJE_DODATKOWE IND_DATA_OD IS NOT NULL NAW_INFORMACJE_DODATKOWE SYS_C JED_NAZWA IS NOT NULL NAW_JEDNOSTKI_SAMORZADU SYS_C JED_NAZWA_SKR IS NOT NULL SYS_C KOM_NAZWA_TABELI IS NOT NULL SYS_C KOM_NAZWA_KOLUMNY IS NOT NULL NAW_JEDNOSTKI_SAMORZADU NAW_KOMENTARZE NAW_KOMENTARZE 89

90 SYS_C KOM_KOMENTARZ IS NOT NULL NAW_KOMENTARZE SYS_C KON_NAZWA IS NOT NULL NAW_KONKURSY SYS_C SYS_C KON_RODZAJ IS NOT NULL NAW_KONKURSY KON_DATA_PUBLIKACJI IS NOT NULL SYS_C KON_DATA_OD IS NOT NULL SYS_C KON_DATA_DO IS NOT NULL NAW_KONKURSY NAW_KONKURSY NAW_KONKURSY SYS_C KON_JED_ID IS NOT NULL NAW_KONKURSY SYS_C MIA_SKROT IS NOT NULL NAW_MIARY_CZASU_SL SYS_C MIA_NAZWA IS NOT NULL NAW_MIARY_CZASU_SL SYS_C MRK_DATA_OD IS NOT NULL NAW_MIERNIKI SYS_C MRK_USL_ID IS NOT NULL NAW_MIERNIKI SYS_C MRK_DATA_DO IS NOT NULL NAW_MIERNIKI SYS_C OFR_STATUS IS NOT NULL NAW_OFERTY SYS_C OFR_KON_ID IS NOT NULL NAW_OFERTY SYS_C OFR_DATA_ZLOZENIA IS NOT NULL NAW_OFERTY SYS_C OFR_ORG_ID IS NOT NULL NAW_OFERTY SYS_C HRM_DZIALANIE IS NOT NULL NAW_OFERTY_HARMONOGRAM SYS_C HRM_OFR_ID IS NOT NULL NAW_OFERTY_HARMONOGRAM SYS_C HRM_TERMINY IS NOT NULL SYS_C HRM_OFERENT IS NOT NULL NAW_OFERTY_HARMONOGRAM NAW_OFERTY_HARMONOGRAM SYS_C KSZ_OFR_ID IS NOT NULL NAW_OFERTY_KOSZTORYS SYS_C KSZ_RODZAJ_KOSZTOW IS NOT NULL SYS_C KSZ_ILOSC_JEDN IS NOT NULL SYS_C KSZ_KOSZT_JEDN IS NOT NULL NAW_OFERTY_KOSZTORYS NAW_OFERTY_KOSZTORYS NAW_OFERTY_KOSZTORYS SYS_C KSZ_ORG_ID IS NOT NULL NAW_OFERTY_KOSZTORYS SYS_C KSZ_KOR_ID IS NOT NULL NAW_OFERTY_KOSZTORYS SYS_C SYS_C NOW_DANE_REPREZENTAN T_1 IS NOT NULL OZF_NAZWA_JEDNOSTKI IS NOT NULL NAW_OFERTY_ORGANIZACJE NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN SYS_C OZF_OFR_ID IS NOT NULL NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN SYS_C OZF_SRODKI IS NOT NULL NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN CHK_NAW_OFERTY_ZRODLA _FIN ozf_info_rozpatrzony IN ('T','N') NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN SYS_C OZF_INFO_ROZPATRZONY NAW_OFERTY_ZRODLA_FIN

91 SYS_C IS NOT NULL ORG_DATA_WPISU IS NOT NULL NAW_ORGANIZACJE SYS_C ORG_NIP IS NOT NULL NAW_ORGANIZACJE SYS_C SYS_C ORG_ADRES_MIEJSCOWOS C IS NOT NULL ORG_ADRES_ULICA IS NOT NULL SYS_C ORG_ADRES_POCZTA IS NOT NULL SYS_C ORG_ADRES_KOD IS NOT NULL SYS_C ORG_ADRES_WOJ_ID IS NOT NULL NAW_ORGANIZACJE NAW_ORGANIZACJE NAW_ORGANIZACJE NAW_ORGANIZACJE NAW_ORGANIZACJE SYS_C ORG_NAZWA IS NOT NULL NAW_ORGANIZACJE SYS_C ORG_FORMA_PRAWNA IS NOT NULL SYS_C ORG_NAZWA_SKR IS NOT NULL NAW_ORGANIZACJE NAW_ORGANIZACJE SYS_C KOR_RODZAJ IS NOT NULL NAW_RODZAJE_KOSZTOW_SL SYS_C SPR_DATA_ZLOZENIA IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA SYS_C SPR_USL_ID IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA SYS_C SPR_OKRES_DO IS NOT NULL SYS_C SPR_OKRES_OD IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA NAW_SPRAWOZDANIA SYS_C FAK_SPR_ID IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY SYS_C SYS_C FAK_NUMER_DOKUMENTU IS NOT NULL FAK_DATA_WYSTAWIENIA IS NOT NULL SYS_C FAK_NAZWA_KOSZTU IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY SYS_C FAK_KWOTA IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY SYS_C FAK_KOSZTY_Z_DOTACJI IS NOT NULL SYS_C FAK_DATA_ZAPLATY IS NOT NULL SYS_C SYS_C FAK_KOSZTY_Z_WŁASNYC H IS NOT NULL SKO_RODZAJ_KOSZTOW IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY NAW_SPRAWOZDANIA_FAKTURY NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZTY SYS_C SKO_SPR_ID IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZTY SYS_C SKO_ORG_ID IS NOT NULL NAW_SPRAWOZDANIA_KOSZTY SYS_C STD_TYP IS NOT NULL NAW_STANDARDY SYS_C STD_NAZWA IS NOT NULL NAW_STANDARDY SYS_C STD_AKTYWNY IS NOT NULL NAW_STANDARDY 91

92 SYS_C STW_FUNKCJA IS NOT NULL NAW_STANDARDY_OBLICZENIA SYS_C STW_ARG1 IS NOT NULL NAW_STANDARDY_OBLICZENIA SYS_C NSU_USL_ID IS NOT NULL NAW_STANDARDY_USLUGI SYS_C NSU_STD_ID IS NOT NULL NAW_STANDARDY_USLUGI SYS_C NSU_DATA_BADANIA IS NOT NULL SYS_C USL_OFR_ID IS NOT NULL NAW_USLUGI SYS_C USL_KWOTA IS NOT NULL NAW_USLUGI SYS_C USL_DATA_OD IS NOT NULL SYS_C USL_DATA_DO IS NOT NULL NAW_STANDARDY_USLUGI NAW_USLUGI NAW_USLUGI SYS_C WOJ_NAZWA IS NOT NULL NAW_WOJEWODZTWA_SL SYS_C Opis tabel podsystemu PORTAL RDZ_RODZAJE_ZADANIA IS NOT NULL NAW_ZADANIA_RODZAJE_SL Nazwa tabeli NAW_CHANGELOG NAW_DOK2MEN NAW_DOKUMENTY NAW_DOK_VER NAW_INTRUDER_LOGS NAW_LOGS NAW_MENU NAW_METKI NAW_MODULY NAW_OPERATORZY NAW_OPERATORZY_HASLA NAW_PLIKI NAW_PLIKI_WERSJE NAW_PORTALE NAW_SKG_ E NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_UPRAWN_DOKMEN Opis Opis zmian systemu - tzw. changelog Tabela łącznikowa, wiążąca dokumenty z określonymi pozycjami menu portalu informacyjnego Dokumenty statyczne publikowane na portalu informacyjnym Historia wersji dla każdego z dokumentów Próby wykonania niedozwolonych zapytań w portalu: SQL Injection, XSS Rejestr zmian rekordów bazy NAWIKUS, stan rekordu przed i po modyfikacji Informacje o poszczególnych pozycjach menu dla portalu informacyjnego. Informacje audytowe o innych rekordach w bazie Informacje o modułach wykorzystywanych w projekcie Operatorzy systemu - użytkownicy zewnętrzni i wewnętrzni Hasła użytkowników, którzy nie logują się przy pomocy LDAP/SSO Informacje o fizycznych plikach przesłanych przez użytkowników we wszystkich modułach systemu Wersje przesłanych plików Informacje o portalach dla instytucji: MOPS, MOWIS, wydziały UMK, inne System komunikacji grupowej - e wysyłane do operatorów System komunikacji grupowej - komunikaty dla użytkowników wyświetlane po zalogowaniu do systemu Uprawnienia operatorów do dokumentów oraz pozycji 92

93 NAW_UPRAWNIENIA NAW_UPRAWNIENIA_USUNIETE NAW_ZALACZNIKI NAW_ZDARZENIA SESSIONS menu portalu informacyjnego. Uprawnienia przyznawane operatorom w systemie Rejestr usuniętych uprawnień użytkowników Informacje o połączeniach obiektów między sobą, podłączenie pliku do dokumentu Rejestr zdarzeń błędnych logowań do systemu Zaszyfrowane dane sesji zalogowanych użytkowników. 8.8 Opis kolumn w tabelach podsystemu PORTAL Nazwa tablicy Nazwa kolumny Typ danych Opis NAW_CHANGELOG CHL_ID NUM Identyfikator zmiany NAW_CHANGELOG CHL_VERSION VAR- Numer wersji NAW_CHANGELOG CHL_OPR_ID NUM Identyfikator administratora dokonującego wpis NAW_CHANGELOG CHL_OPR_DESCR VAR- NAW_CHANGELOG CHL_MODULE VAR- Imię i nazwisko operatora dokonującego wpis Nazwa modułu, którego dotyczy zmiana NAW_CHANGELOG CHL_DATE DATE Data zmiany NAW_CHANGELOG CHL_PRIORITY NUM Priorytet zmiany: 1-5, gdzie 1-mało ważna, 5-bardzo ważna NAW_CHANGELOG CHL_TYPE VAR- NAW_CHANGELOG CHL_SUMMARY VAR- Typ zmiany, np. nowa funkcjonalność, poprawa błędu, itp. Podsumowanie zmian w wersji NAW_CHANGELOG CHL_DESCRIPTION CLOB Pełny opis zmian NAW_CHANGELOG CHL_DELETED NUM Flaga usunięcia rekordu NAW_DOK2MEN D2M_ID NUM Identyfikator rekordu NAW_DOK2MEN D2M_DOK_ID NUM Identyfikator dokumentu NAW_DOK2MEN D2M_MEN_ID NUM Identyfikator pozycji menu NAW_DOKUMENTY DOK_ID NUM Identyfikator dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_NAZWA VAR- Nazwa dokumentu, widoczna po stronie CMS, niewidoczna w warstwie prezentacyjnej NAW_DOKUMENTY DOK_MEN_ID NUM Identyfikator powiązanej głównej gałęzi menu NAW_DOKUMENTY DOK_PUBLIKOWANY NUM Flaga publikacji 93

94 94 dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_ZABLOKOWANY NUM Flaga zablokowania dokumentu, zablokowane materiały nie będą dostępne w warstwie prezentacyjnej NAW_DOKUMENTY DOK_USUNIETY NUM Flaga usunięcia dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji, np. MOPS, UMK, wydziału UMK, innych NAW_DOKUMENTY DOK_MET_ID NUM Identyfikator metki dla dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_OPR_ID_WYTWORZYL NUM Identyfikator operatora, który utworzył dokument. NAW_DOKUMENTY DOK_OPR_ID_AKTUALIZOWAL NUM Identyfikator operatora, który ostatni aktualizował dokument. NAW_DOKUMENTY DOK_DATA DATE Data dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_DATA_AKTUALIZACJI DATE Systemowa data ostatniej aktualizacji dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_DATA_POWSTANIA DATE Systemowa data powstania dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_DATA_PUBL DATE Systemowa data opublikowania dokumentu NAW_DOKUMENTY DOK_TYTUL VAR- NAW_DOKUMENTY DOK_TYTUL_WORK VAR- NAW_DOKUMENTY DOK_STRESZCZENIE VAR- NAW_DOKUMENTY DOK_STRESZCZENIE_WORK VAR- Tytuł dokumentu Tytuł dokumentu - wersja robocza Streszczenie dokumentu - wersja publikowana Streszczenie dokumentu - wersja robocza NAW_DOKUMENTY DOK_TRESC CLOB Właściwa treść dokumentu - wersja publikowana NAW_DOKUMENTY DOK_TRESC_WORK CLOB Właściwa treść dokumentu - wersja robocza NAW_DOKUMENTY DOK_OPIS VAR- NAW_DOKUMENTY DOK_SLOWA_KLUCZOWE VAR- Opis dokumentu - wyświetlany w metatagach html Słowa kluczowe dokumentu, rozdzie-

95 NAW_DOKUMENTY DOK_AUTOR VAR- lone przecinkami - wyświetlane w metatagach html Opcjonalnie, jeśli osoba publikująca nie jest autorem dokumentu NAW_DOK_VER DVR_ID NUM Identyfikator wersji dokumentu NAW_DOK_VER DVR_DOK_ID NUM Identyfikator dokumentu, z którego pochodzi wersja NAW_DOK_VER DVR_PODMIOT_PUBLIKUJACY VAR- NAW_DOK_VER DVR_OSOBA_ODPOWIEDZIALNA VAR- NAW_DOK_VER DVR_OSOBA_PUBLIKUJACA VAR- Podmiot publikujący - dla wersji - skopiowany z aktualnej metki dokumentu Osoba odpowiedzialna - dla wersji - skopiowana z aktualnej metki dokumentu Osoba publikująca - dla wersji - skopiowana z aktualnej metki dokumentu NAW_DOK_VER DVR_DATA_WYTWORZENIA DATE Data wytworzenia - skopiowana z metki dokumentu przed jego zmianą NAW_DOK_VER DVR_DATA_PUBLIKACJI DATE Data publikacji - skopiowana z metki dokumentu przed jego zmianą NAW_DOK_VER DVR_DATA_AKTUALIZACJI DATE Data aktualizacji - skopiowana z metki dokumentu przed jego zmianą NAW_DOK_VER DVR_OPR_ID NUM Identyfikator operatora wytwarzającego wersję dokumentu NAW_DOK_VER DVR_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji MOPS, UMK, wydział UMK, inne NAW_DOK_VER DVR_DOK_TYTUL VAR- Tytuł dokumentu w danej wersji NAW_DOK_VER DVR_DOK_TRESC CLOB Treść dokumentu w danej wersji NAW_DOK_VER DVR_DOK_STRESZCZENIE CLOB Streszczenie dokumentu w danej wersji NAW_DOK_VER DVR_LOG_ID NUM Identyfikator rekordu z tabeli NAW_LOGS, w którym została zapisana ta wersja doku- 95

96 mentu NAW_INTRUDER_LOGS ILG_ID NUM Identyfikator incydentu NAW_INTRUDER_LOGS ILG_TYPE VAR- Typ incydentu NAW_INTRUDER_LOGS ILG_DATE DATE Data incydentu NAW_INTRUDER_LOGS ILG_IP VAR- Adres IP, z ktorego pochodziło żądanie NAW_INTRUDER_LOGS ILG_PORT NUM Port związany z żądaniem NAW_INTRUDER_LOGS ILG_SCRIPT_PATH VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_SCRIPT_NAME VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_HOST VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_USER_AGENT VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_REDIRECT_URL VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_REQUESTED_URL VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_REQUEST_METHOD VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_REFERER VAR- Ściezka do skryptu Nazwa skryptu Nazwa komputera Nazwa agenta Redirect URL Requested URL Metoda żądania REFERER NAW_INTRUDER_LOGS ILG_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji NAW_INTRUDER_LOGS ILG_SQL BLOB Tekst żądanego SQL NAW_INTRUDER_LOGS ILG_OPR_ID NUM Identyfikator operatora NAW_INTRUDER_LOGS ILG_OPR_DESCR VAR- Nazwa operatora NAW_INTRUDER_LOGS ILG_USERZY_ID NUM Identyfikator użytkownika NAW_INTRUDER_LOGS ILG_DESCR VAR- NAW_INTRUDER_LOGS ILG_GET BLOB Zawartość tabeli GET NAW_INTRUDER_LOGS ILG_POST BLOB Zawartość tabeli POST NAW_INTRUDER_LOGS ILG_SESSION BLOB Zawartość tabeli SESSION NAW_INTRUDER_LOGS ILG_COOKIES BLOB Zawartiość tabeli COOKIES NAW_INTRUDER_LOGS ILG_SERVER BLOB Zawartość tabeli SERVER NAW_INTRUDER_LOGS ILG_DELETED NUM Czy usuniety NAW_LOGS LOG_ID NUM Identyfikator logu Opis 96

97 NAW_LOGS LOG_OPR_ID NUM Identyfikator operatora zmieniającego rekorod NAW_LOGS LOG_OPR_DESCR VAR- NAW_LOGS LOG_DESCR VAR- Nazwisko i imię operatora zmieniającego rekorod Opis zmian NAW_LOGS LOG_DATE DATE Data dokonania zmiany NAW_LOGS LOG_IP VAR- NAW_LOGS LOG_TABLE VAR- NAW_LOGS LOG_COL VAR- Adres IP, z którego dokonano zmiany Nazwa tabeli zmienionej Nazwa identyfikatora klucza głównego w zmienianej tabeli NAW_LOGS LOG_ROW_ID NUM Identyfikator zmienianego rekordu NAW_LOGS LOG_OLD_VAL CLOB Zserializowana zawartość rekordu przed zmianą NAW_LOGS LOG_NEW_VAL CLOB Zserializowana zawartość rekordu po zmianie NAW_LOGS LOG_TYPE VAR- NAW_LOGS LOG_ACTION VAR- Typ zmian: dodanie, edycja, usunięcie, itp. Dodatkowy opis wykonanej zmiany, np. publikacja NAW_LOGS LOG_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji: MOPS, UMK, wydziały UMK NAW_MENU MEN_ID NUM Identyfikator pozycji menu NAW_MENU MEN_MEN_ID NUM Identyfikator nadrzędnej pozycji menu NAW_MENU MEN_POZIOM NUM Poziom menu, na którym znajduje się dana pozycja 1,2,3 NAW_MENU MEN_POZYCJA NUM Kolejność wyświetlania w gałęzi 1-n NAW_MENU MEN_AKTYWNA CHAR Flaga aktywności - wyświetlania pozycji w warstwie prezentacyjnej NAW_MENU MEN_NAZWA VAR- NAW_MENU MEN_LINK VAR- Wyświetlana pozycji nazwa Odnośnik, na który ma wskazywać pozycja 97

98 NAW_MENU MEN_DOK_ID NUM Identyfikator dokumentu głównego przypisanego do pozycji NAW_MENU MEN_MET_ID NUM Identyfikator metki dla danej pozycji NAW_MENU MEN_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji: MOPS, UMK, wydział UMK, inne NAW_MENU MEN_SKASOWANY NUM Flaga usunięcia pozycji NAW_MENU MEN_SCIEZKA VAR- Ścieżka dojścia do danej pozycji, licząc od korzenia NAW_MENU MEN_NEWWINDOW NUM Flaga określająca, czy kliknięcie w daną pozycje menu ma otwierać nowe okno przeglądarki NAW_MENU MEN_TYP_ID CHAR Flaga określająca rodzaj pozycji, L- link, N-nagłówek, Null - pozycja powiązana z dokumentem NAW_METKI MET_ID NUM Identyfikator metki NAW_METKI MET_OBJ_ID NUM Identyfikator obiektu, który jest opisywany przez metkę NAW_METKI MET_PODMIOT_PUBLIKUJACY VAR- NAW_METKI MET_OSOBA_ODPOWIEDZIALNA VAR- NAW_METKI MET_OSOBA_PUBLIKUJACA VAR- Podmiot publikujący obiekt Osoba odpowiedzialna za publikację obiektu Osoba obiekt publikująca NAW_METKI MET_DATA_WYTWORZENIA DATE Data powstania obiektu NAW_METKI MET_DATA_PUBLIKACJI DATE Data publikacji obiektu NAW_METKI MET_DATA_AKTUALIZACJI DATE Data aktualizacji obiektu NAW_METKI MET_OPR_ID NUM Identyfikator operatora, który ostatnio modyfikował metkę NAW_METKI MET_DATA_DODANIA DATE Data dodania metki NAW_METKI MET_DATA_MODYFIKACJI DATE Data aktualizacji metki NAW_METKI MET_TABLE_NAME VAR- Nazwa tabeli, z której pochodzi powiązany obiekt 98

99 NAW_METKI MET_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji: MOPS, UMK, wydział UMK, inne NAW_METKI MET_DELETED NUM Flaga usunięcia metki NAW_MODULY MOD_ID NUM Identyfikator modułu NAW_MODULY MOD_MOD_ID NUM Identyfikator modułu nadrzędnego NAW_MODULY MOD_NAME VAR- NAW_MODULY MOD_UPR_TYP VAR- Nazwa modułu Typ uprawnień do modułu NAW_OPERATORZY OPR_ID NUM Identyfikator operatora NAW_OPERATORZY OPR_IDENTYFIKATOR VAR- NAW_OPERATORZY OPR_HASLO VAR- Nazwa operatora - login Zaszyfrowane hasło operatora, jeśli nie loguje się przy pomocy SSO/LDAP NAW_OPERATORZY OPR_KONTO_AKTYWNE CHAR Flaga aktywności konta operatora NAW_OPERATORZY OPR_DO_KIEDY_AKTYWNE DATE Data określająca wygaśnięcie konta operatora, dla operatorów nie logujących się przez SSO/LDAP NAW_OPERATORZY OPR_DATA_DEAKTYW DATE Data deaktywacji konta NAW_OPERATORZY OPR_DATA_DEAKTYW_OPR_ID NUM Identyfikator operatora deaktywującego konto NAW_OPERATORZY OPR_NAZWISKO VAR- NAW_OPERATORZY OPR_IMIE VAR- Nazwisko operatora Imię operatora NAW_OPERATORZY OPR_ROLA CHAR Rola operatora w systemie NAW_OPERATORZY OPR_STANOWISKO VAR- NAW_OPERATORZY OPR_KOMORKA_ORGANIZACYJ NA VAR- Stanowisko zajmowane przez operatora Komóka organizacyjna/wydział, do którego przypisany jest operator NAW_OPERATORZY OPR_PLEC CHAR Płeć operatora NAW_OPERATORZY OPR_ VAR- Adres operatora NAW_OPERATORZY OPR_DATA_DODANIA DATE Data dodania konta NAW_OPERATORZY OPR_DATA_MODYFIKACJI DATE Data ostatniej modyfikacji konta NAW_OPERATORZY OPR_OSOBA_MODYFIKUJACA NUM Identyfikator opera- 99

100 tora modyfikujacego konto NAW_OPERATORZY OPR_PORT_DOMYSLNY NUM Identyfikator domyślnej instytucji operatora NAW_OPERATORZY OPR_USUNIETY VAR- Flaga usunięcia konta operatora NAW_OPERATORZY OPR_DATA_ZMIANY_HASLA DATE Data ostatniej zmiany hasła, dla operatorów nie logujących się przez SSO/LDAP NAW_OPERATORZY OPR_WYMUSZENIE_HASLA CHAR Flaga wymuszenia zmiany hasła operatora przy kolejnym logowania, dla operatorów nie logujących się przez SSO/LDAP NAW_OPERATORZY OPR_DATA_OST_LOGOW DATE Data ostatniego logowania operatora NAW_OPERATORZY OPR_DO_KIEDY_AKTYWNE_AD VAR- NAW_OPERATORZY OPR_DOMENA VAR- Data określająca wygaśnięcie konta operatora, dla operatorów logujących się przez SSO/LDAP - tylko do odczytu Domena/adres serwera LDAP, do którego przypisany jest operator NAW_OPERATORZY_HASLA OPRH_HID NUM Identyfikator hasła operatora NAW_OPERATORZY_HASLA OPRH_ID NUM Identyfikator operatora NAW_OPERATORZY_HASLA OPRH_DATA_ZMIANY_HASLA DATE Data zmiany hasła NAW_OPERATORZY_HASLA OPRH_HASLO VAR- Zaszyfrowane hasło NAW_PLIKI PLK_ID NUM Identyfikator pliku NAW_PLIKI PLK_OBJ_ID NUM Identyfikator obiektu NAW_PLIKI PLK_TYP CHAR Typ pliku NAW_PLIKI PLK_RDZ_ID NUM Identyfikator rodzaju pliku NAW_PLIKI PLK_MET_ID NUM Identyfikator metki NAW_PLIKI PLK_PORT_ID NUM Identyfikator portalu NAW_PLIKI PLK_SCIEZKA VAR- Ścieżka do pliku NAW_PLIKI PLK_MOD_ID NUM Identyfikator modułu NAW_PLIKI PLK_AUTOR VAR- Autor pliku NAW_PLIKI PLK_KOLEJNOSC NUM Kolejność wyświetlania pliku na liście NAW_PLIKI_WERSJE WER_ID NUM Identyfikator wersji 100

101 NAW_PLIKI_WERSJE WER_PLK_ID NUM Identyfikator pliku NAW_PLIKI_WERSJE WER_NUMER_WERSJI NUM Numer wersji NAW_PLIKI_WERSJE WER_OSTATNI NUM Czy ostatnia wersja NAW_PLIKI_WERSJE WER_SKASOWANY NUM Czy skasowany NAW_PLIKI_WERSJE WER_ROZMIAR NUM Rozmiar pliku NAW_PLIKI_WERSJE WER_DATA_DODANIA DATE Data dodania NAW_PLIKI_WERSJE WER_OPR_ID NUM Identyfikator użytkownika NAW_PLIKI_WERSJE WER_USER_NAME VAR- Nazwa użytkownika, w czasie przesyłania wersji NAW_PORTALE PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji NAW_PORTALE PORT_SUBDIR VAR- Podkatalog w domenie PORT_BASEURL NAW_PORTALE PORT_DEF_DOK_ID NUM Domyślny identyfikator dokumentu dla portalu NAW_PORTALE PORT_DEF_MMI NUM Startowy identyfikator pozycji menu NAW_PORTALE PORT_BASEURL VAR- NAW_PORTALE PORT_NAZWA VAR- Domena dla instytucji Nazwa portalu instytucji NAW_PORTALE PORT_SKASOWANY NUM Flaga usunięcia rekordu NAW_PORTALE PORT_ADMIN_ VAR- Adres administratora technicznego portalu NAW_SKG_ E SKG_ID NUM Identyfikator wysyłanego komunikatu NAW_SKG_ E SKG_DATA_WYSLANIA DATE Data wysłania NAW_SKG_ E SKG_LOGIN_WYSLANIA VAR- Login wysyłajacego NAW_SKG_ E SKG_ODBIORCY CLOB Grupa odbiorców NAW_SKG_ E SKG_TEMAT VAR- Temat komunikatu NAW_SKG_ E SKG_TRESC CLOB Treść komunikatu NAW_SKG_ E SKG_PORT_ID NUM Identyfikator portalu NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_ID NUM Identyfikator komunikatu NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_DATA_DOD DATE Data dodania NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_DATA_POCZ_PUBL DATE Data początku publikacji NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_DATA_KON_PUBL DATE Data końca publikacji NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_DATA_POCZ_DOTYCZY DATE Data początku okresu, którego dotyczy NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_DATA_KON_DOTYCZY DATE Data końca okresu, 101

102 którego dotyczy NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_TRESC CLOB Treść komunikatu NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_TYTUL VAR- NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_LOGIN VAR- NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_UPR_DOTYCZY VAR- Tytuł komunikatu Login użytkownika wpisującego Grupa uprawnień uzytkowników, których dotyczy NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_USUNIETY NUM Czy usunięty NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_USUNIETY_DATA DATE Data usuniącia NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_USUNIETY_LOGIN VAR- Login użytkownika usuwającego NAW_SKG_KOMUNIKATY SKG_PORT_ID NUM Identyfikator portalu NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_ID NUM Identyfikator uprawnienia do dokumentu NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_OPR_ID NUM Identyfikator użytkownika NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_MEN_ID NUM Identyfikator menu NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_MEN_UPR_RODZAJ VAR- Identyfikator rodzaju uprawnienia NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_DOK_ID NUM Identyfikator dokumentu NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_TYPE NUM Typ dokumentu 1 - DOKUMEN- TY, 2 - MENU NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_ADD_DATE DATE Data dodania NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_ADD_OPR_ID NUM Identyfikator użytkownika dodającego dokument NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_DELETED NUM Czy usunięty NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_DEL_DATE DATE Data usunięcia NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_DEL_OPR_ID NUM Identyfikator użytkownuika usuwającego dokument NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_DEL_SOURCE NUM Typ usunięcia 1 - Admin, 2 - User NAW_UPRAWNIENIA UPR_ID NUM Identyfikator uprawnienia NAW_UPRAWNIENIA UPR_OPR_ID NUM Identyfikator operatora NAW_UPRAWNIENIA UPR_TYP VAR- NAW_UPRAWNIENIA UPR_RODZAJ VAR- Typ uprawnienia Rodzaj uprawnienia NAW_UPRAWNIENIA UPR_OBJ_ID NUM Identyfikator obiektu 102

103 NAW_UPRAWNIENIA UPR_OBJ_IDENTYFIKATOR VAR- Nazwa obiektu NAW_UPRAWNIENIA UPR_SKASOWANY NUM Czy usunięte NAW_UPRAWNIENIA UPR_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji NAW_UPRAWNIENIA UPR_DATA_DODANY DATE Data dodania NAW_UPRAWNIENIA UPR_OPR_ID_DODANY NUM Identyfikator użytkownika, który dodał NAW_UPRAWNIENIA UPR_DATA_EDYTOWANY DATE Data edycji NAW_UPRAWNIENIA UPR_OPR_ID_EDYTOWANY NUM Identyfikator użytkownika, który edytował NAW_UPRAWNIENIA UPR_DATA_SKASOWANY DATE Data usunięcia NAW_UPRAWNIENIA UPR_OPR_ID_SKASOWANY NUM Identyfikator użytkownika, który usunął NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE NAW_UPRAWNIENIA_USUNIE TE UPR_ID NUM Identyfikator uprawnienia UPR_TYP UPR_RODZAJ UPR_OPR_ID NUM Identyfikator operatora VAR- VAR- Typ uprawnienia Rodzaj uprawnienia UPR_OBJ_ID NUM Identyfikator obiektu UPR_OBJ_IDENTYFIKATOR VAR- Nazwa obiektu UPR_SKASOWANY NUM Czy uprawnienie usunięte UPR_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji UPR_DATA_DODANY DATE Data dodania UPR_OPR_ID_DODANY NUM Identyfikator użytkownika, który dodał UPR_DATA_EDYTOWANY DATE Data educji UPR_OPR_ID_EDYTOWANY NUM Identyfikator użytkownika, który edytował UPR_DATA_SKASOWANY DATE Data usunięcia UPR_OPR_ID_SKASOWANY NUM Identyfikator użytkownika, który usunął NAW_ZALACZNIKI ZAL_ID NUM Identyfikator załącznika NAW_ZALACZNIKI ZAL_TO_OBJ_ID NUM Identyfikator docelowego obiektu 103

104 NAW_ZALACZNIKI ZAL_TO_MOD_ID NUM Identyfikator modułu docelowego obiektu NAW_ZALACZNIKI ZAL_FROM_OBJ_ID NUM Identyfikator źródłowego obiektu NAW_ZALACZNIKI ZAL_FROM_MOD_ID NUM Identyfikator modułu źródłowego obiektu NAW_ZALACZNIKI ZAL_OPR_ID NUM Identyfikator operatora, który utworzył załącznik NAW_ZALACZNIKI ZAL_MET_ID NUM Identyfikator metki załącznika NAW_ZALACZNIKI ZAL_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji: MOPS, UMK, wydział UMK, inne NAW_ZALACZNIKI ZAL_TITLE_PUB VAR- NAW_ZALACZNIKI ZAL_TITLE_WORK VAR- NAW_ZALACZNIKI ZAL_DESC_PUB VAR- NAW_ZALACZNIKI ZAL_DESC_WORK VAR- Tytuł załącznika - publikowany Tytuł załącznika - wersja robocza Opis załącznika - publikowany Opis załącznika - wersja robocza NAW_ZALACZNIKI ZAL_BLOCKED NUM Flaga zablokowania załącznika NAW_ZALACZNIKI ZAL_DELETED NUM Flaga usunięcia załącznika NAW_ZDARZENIA ZDR_ID NUM Identyfikator zdarzenia NAW_ZDARZENIA ZDR_TYP CHAR Typ zdarzenia, np. Logowanie, zmiana hasła, itp. NAW_ZDARZENIA ZDR_OPR_ID NUM Identyfikator operatora, którego zdarzenie dotyczy NAW_ZDARZENIA ZDR_IP VAR- Adres IP operatora NAW_ZDARZENIA ZDR_CEL_OPR_ID NUM Operator, którego zdarzenie dotyczy NAW_ZDARZENIA ZDR_CEL_MEN_ID NUM Pozycja menu, której zdarzenie dotyczy NAW_ZDARZENIA ZDR_CEL_DOK_ID NUM Identyfikator dokumentu, którego zdarzenie dotyczy NAW_ZDARZENIA ZDR_CEL_MET_ID NUM Identyfikator metki, której zdarzenie dotyczy NAW_ZDARZENIA ZDR_RODZAJ CHAR Rodzaj zdarzenia, np. nieudane logowanie NAW_ZDARZENIA ZDR_INFORMACJE CLOB Dodatkowe informacje dot. zdarzenia 104

105 NAW_ZDARZENIA ZDR_INFO1 VAR- NAW_ZDARZENIA ZDR_INFO2 VAR- NAW_ZDARZENIA ZDR_INFO3 VAR- NAW_ZDARZENIA ZDR_INFO4 VAR- Dodatkowe informacje dot. zdarzenia Dodatkowe informacje dot. zdarzenia Dodatkowe informacje dot. zdarzenia Dodatkowe informacje dot. zdarzenia NAW_ZDARZENIA ZDR_DATA DATE Data zdarzenia NAW_ZDARZENIA ZDR_PORT_ID NUM Identyfikator portalu instytucji, której dotyczy zdarzenie. NAW_ZDARZENIA ZDR_LOG_TYPE VAR- NAW_ZDARZENIA ZDR_LOG_DOMAIN VAR- NAW_ZDARZENIA ZDR_USER_AGENT VAR- SESSIONS SESSKEY VAR- Typ logowania - lokalne, SSO, LDAP Domena operatora, który wywołał zdarzenie Informacje o przeglądarce operatora, który wywołał zdarzenie Identyfikator sesji SESSIONS EXPIRY DATE Data wygaśnięcia sesji SESSIONS EXPIREREF_ID NUM Identyfikator zalogowanego operatora SESSIONS CREATED DATE Data utworzenia sesji SESSIONS MODIFIED DATE Data ostatniej modyfikacji sesji SESSIONS SESSDATA CLOB Zaszyfrowane dane sesji operatora 8.9 Klucze główne i obce w tabelach podsystemu PORTAL Nazwa klucza PRIMARY_215 Typ klucza Nazwa tabeli NAW_CHANGELOG Klucz referencyjny NAW_CHANGELOG_FK1 obcy NAW_CHANGELOG NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_DOK2MEN_PK1 główny główny NAW_DOK2MEN NAW_DOK2MEN_FK2 obcy NAW_DOK2MEN NAW_MENU_PK1 NAW_DOK2MEN_FK1 obcy NAW_DOK2MEN SYS_C NAW_DOKUMENTY_FK1 obcy NAW_DOKUMENTY NAW_MENU_PK1 105

106 NAW_DOKUMENTY_FK5 obcy NAW_DOKUMENTY NAW_PORTALE_PK1 NAW_DOKUMENTY_FK3 obcy NAW_DOKUMENTY NAW_METKI_PK1 NAW_DOKUMENTY_FK6 obcy NAW_DOKUMENTY NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_DOKUMENTY_FK4 obcy NAW_DOKUMENTY NAW_OPERATORZY_PK 1 SYS_C NAW_DOKUMENTY NAW_DOK_VER_FK3 obcy NAW_DOK_VER NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_DOK_VER_FK1 obcy NAW_DOK_VER SYS_C NAW_DOK_VER_PK1 NAW_DOK_VER NAW_DOK_VER_FK2 obcy NAW_DOK_VER NAW_PORTALE_PK1 NAW_DOK_VER_FK4 obcy NAW_DOK_VER PRIMARY_3_NEW PRIMARY_3 PRIMARY_3_NEW NAW_INTRUDER_LOGS NAW_LOGS NAW_LOGS_FK2 obcy NAW_LOGS NAW_PORTALE_PK1 NAW_LOGS_FK1 obcy NAW_LOGS NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_MENU_FK1 obcy NAW_MENU NAW_MENU_PK1 NAW_MENU_FK2 obcy NAW_MENU SYS_C NAW_MENU_FK3 obcy NAW_MENU NAW_PORTALE_PK1 NAW_MENU_PK1 NAW_METKI_PK1 NAW_MENU NAW_METKI NAW_METKI_FK1 obcy NAW_METKI NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_METKI_FK2 obcy NAW_METKI NAW_PORTALE_PK1 PRIMARY_56 NAW_MODULY NAW_MODULY_FK1 obcy NAW_MODULY PRIMARY_56 NAW_OPERATORZY_PK1 NAW_OPERATORZY_HASLA_P K1 NAW_OPERATORZY_HASLA_F K1 główny główny główny główny główny główny główny główny główny NAW_OPERATORZY NAW_OPERATORZY_HASLA obcy NAW_OPERATORZY_HASLA NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_PLIKI_FK2 obcy NAW_PLIKI NAW_METKI_PK1 NAW_PLIKI_FK1 obcy NAW_PLIKI NAW_METKI_PK1 NAW_PLIKI_FK3 obcy NAW_PLIKI PRIMARY_56 NAW_PLIKI_WERSJE_FK2 obcy NAW_PLIKI_WERSJE NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_PLIKI_WERSJE_FK1 obcy NAW_PLIKI_WERSJE NAW_PLIKI_PK1 NAW_PLIKI_WERSJE_PK1 głów- NAW_PLIKI_WERSJE

107 NAW_PORTALE_PK1 PRIMARY_99_NEW ny NAW_PORTALE NAW_SKG_ E NAW_SKG_ E_FK1 obcy NAW_SKG_ E NAW_PORTALE_PK1 PRIMARY_101_NEW NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_SKG_KOMUNIKATY_FK1 obcy NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_PORTALE_PK1 PRIMARY_110_NEW NAW_UPRAWNIENIA_PK1 główny główny główny główny główny NAW_UPRAWN_DOKMEN NAW_UPRAWNIENIA NAW_UPRAWNIENIA_FK2 obcy NAW_UPRAWNIENIA NAW_PORTALE_PK1 NAW_UPRAWNIENIA_FK3 obcy NAW_UPRAWNIENIA NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_UPRAWNIENIA_FK1 obcy NAW_UPRAWNIENIA NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_UPRAWNIENIA_FK5 obcy NAW_UPRAWNIENIA NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_UPRAWNIENIA_FK4 obcy NAW_UPRAWNIENIA NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_UPRAWNIENIA_FK28 obcy NAW_UPRAWNIENIA_USUNIET E NAW_UPRAWNIENIA_FK58 obcy NAW_UPRAWNIENIA_USUNIET E NAW_UPRAWNIENIA_FK38 obcy NAW_UPRAWNIENIA_USUNIET E NAW_UPRAWNIENIA_FK18 obcy NAW_UPRAWNIENIA_USUNIET E NAW_UPRAWNIENIA_FK48 obcy NAW_UPRAWNIENIA_USUNIET E NAW_UPRAWNIENIA_USUNIET E NAW_PORTALE_PK1 NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_ZALACZNIKI_FK4 obcy NAW_ZALACZNIKI NAW_PORTALE_PK1 NAW_ZALACZNIKI_FK3 obcy NAW_ZALACZNIKI NAW_OPERATORZY_PK 1 NAW_ZALACZNIKI_FK2 obcy NAW_ZALACZNIKI PRIMARY_56 NAW_ZALACZNIKI_FK1 obcy NAW_ZALACZNIKI PRIMARY_56 NAW_ZALACZNIKI_PK1 NAW_ZDARZENIA_PK1 NAW_UPRAWNIENIA_PK1_NEW główny główny główny NAW_ZALACZNIKI NAW_ZDARZENIA NAW_ZDARZENIA_FK1 obcy NAW_ZDARZENIA NAW_OPERATORZY_PK 1 107

108 8.10 Inne więzy spójności w tabelach podsystemu PORTAL Nazwa klucza Warunek Nazwa tabeli SYS_C CHL_DESCRIPTION IS NOT NULL SYS_C NAW_CHANGELOG CHL_OPR_DESCR IS NOT NULL NAW_CHANGELOG SYS_C CHL_OPR_ID IS NOT NULL NAW_CHANGELOG SYS_C D2M_ID IS NOT NULL NAW_DOK2MEN SYS_C D2M_MEN_ID IS NOT NULL NAW_DOK2MEN SYS_C D2M_DOK_ID IS NOT NULL NAW_DOK2MEN SYS_C DOK_ID IS NOT NULL NAW_DOKUMENTY SYS_C SYS_C DOK_OPR_ID_AKTUALIZOWAL IS NOT NULL DOK_OPR_ID_WYTWORZYL IS NOT NULL NAW_DOKUMENTY NAW_DOKUMENTY SYS_C DVR_PORT_ID IS NOT NULL NAW_DOK_VER SYS_C DVR_ID IS NOT NULL NAW_DOK_VER SYS_C ILG_DELETED IS NOT NULL NAW_INTRUDER_LOGS SYS_C ILG_SCRIPT_NAME IS NOT NULL SYS_C ILG_SCRIPT_PATH IS NOT NULL SYS_C LOG_TYPE IS NOT NULL NAW_LOGS SYS_C LOG_ROW_ID IS NOT NULL NAW_LOGS SYS_C LOG_COL IS NOT NULL NAW_LOGS SYS_C LOG_TABLE IS NOT NULL NAW_LOGS SYS_C LOG_OPR_ID IS NOT NULL NAW_LOGS NAW_INTRUDER_LOGS NAW_INTRUDER_LOGS SYS_C MEN_ID IS NOT NULL NAW_MENU SYS_C MEN_AKTYWNA IS NOT NULL NAW_MENU SYS_C MEN_MET_ID IS NOT NULL NAW_MENU SYS_C MEN_PORT_ID IS NOT NULL NAW_MENU SYS_C MEN_NEWWINDOW IS NOT NULL NAW_MENU SYS_C MET_ID IS NOT NULL NAW_METKI SYS_C MOD_NAME IS NOT NULL NAW_MODULY SYS_C OPR_OSOBA_MODYFIKUJACA IS NOT NULL NAW_OPERATORZY SYS_C OPR_ROLA IS NOT NULL NAW_OPERATORZY SYS_C OPR_ID IS NOT NULL NAW_OPERATORZY SYS_C OPRH_HASLO IS NOT NULL NAW_OPERATORZY_HASLA

109 SYS_C OPRH_HID IS NOT NULL NAW_OPERATORZY_HASLA SYS_C OPRH_DATA_ZMIANY_HASLA IS NOT NULL NAW_OPERATORZY_HASLA SYS_C OPRH_ID IS NOT NULL NAW_OPERATORZY_HASLA SYS_C PLK_ID IS NOT NULL NAW_PLIKI SYS_C PLK_KOLEJNOSC IS NOT NULL NAW_PLIKI SYS_C PLK_RDZ_ID IS NOT NULL NAW_PLIKI SYS_C SYS_C WER_NUMER_WERSJI IS NOT NULL WER_DATA_DODANIA IS NOT NULL NAW_PLIKI_WERSJE NAW_PLIKI_WERSJE SYS_C WER_ID IS NOT NULL NAW_PLIKI_WERSJE SYS_C WER_PLK_ID IS NOT NULL NAW_PLIKI_WERSJE SYS_C PORT_ID IS NOT NULL NAW_PORTALE SYS_C PORT_SKASOWANY IS NOT NULL NAW_PORTALE SYS_C PORT_NAZWA IS NOT NULL NAW_PORTALE SYS_C PORT_BASEURL IS NOT NULL NAW_PORTALE SYS_C PORT_DEF_MMI IS NOT NULL NAW_PORTALE SYS_C PORT_DEF_DOK_ID IS NOT NULL NAW_PORTALE SYS_C SKG_PORT_ID IS NOT NULL NAW_SKG_ E SYS_C SKG_DATA_WYSLANIA IS NOT NULL SYS_C SKG_LOGIN_WYSLANIA IS NOT NULL NAW_SKG_ E NAW_SKG_ E SYS_C SKG_ODBIORCY IS NOT NULL NAW_SKG_ E SYS_C SKG_TRESC IS NOT NULL NAW_SKG_KOMUNIKATY SYS_C SYS_C SYS_C SKG_DATA_KON_DOTYCZY IS NOT NULL SKG_DATA_POCZ_DOTYCZY IS NOT NULL SKG_DATA_KON_PUBL IS NOT NULL SYS_C SKG_DATA_POCZ_PUBL IS NOT NULL NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_SKG_KOMUNIKATY SYS_C SKG_LOGIN IS NOT NULL NAW_SKG_KOMUNIKATY SYS_C SKG_DATA_DOD IS NOT NULL NAW_SKG_KOMUNIKATY SYS_C SKG_USUNIETY IS NOT NULL NAW_SKG_KOMUNIKATY SYS_C SKG_PORT_ID IS NOT NULL NAW_SKG_KOMUNIKATY 109

110 SYS_C SKG_UPR_DOTYCZY IS NOT NULL SYS_C DMPR_ADD_DATE IS NOT NULL NAW_SKG_KOMUNIKATY NAW_UPRAWN_DOKMEN SYS_C DMPR_PORT_ID IS NOT NULL NAW_UPRAWN_DOKMEN SYS_C DMPR_TYPE IS NOT NULL NAW_UPRAWN_DOKMEN SYS_C DMPR_ADD_OPR_ID IS NOT NULL SYS_C NAW_UPRAWN_DOKMEN DMPR_DELETED IS NOT NULL NAW_UPRAWN_DOKMEN SYS_C DMPR_OPR_ID IS NOT NULL NAW_UPRAWN_DOKMEN SYS_C UPR_RODZAJ IS NOT NULL NAW_UPRAWNIENIA SYS_C UPR_TYP IS NOT NULL NAW_UPRAWNIENIA SYS_C UPR_ID IS NOT NULL NAW_UPRAWNIENIA SYS_C UPR_OPR_ID IS NOT NULL NAW_UPRAWNIENIA SYS_C UPR_TYP IS NOT NULL NAW_UPRAWNIENIA_USUNIETE SYS_C UPR_RODZAJ IS NOT NULL NAW_UPRAWNIENIA_USUNIETE SYS_C UPR_OPR_ID IS NOT NULL NAW_UPRAWNIENIA_USUNIETE SYS_C ZAL_DELETED IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_BLOCKED IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_TO_OBJ_ID IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_TO_MOD_ID IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_FROM_OBJ_ID IS NOT NULL SYS_C ZAL_TITLE_WORK IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_ID IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_PORT_ID IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_MET_ID IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_OPR_ID IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZAL_FROM_MOD_ID IS NOT NULL NAW_ZALACZNIKI SYS_C ZDR_ID IS NOT NULL NAW_ZDARZENIA SYS_C CREATED IS NOT NULL SESSIONS SYS_C MODIFIED IS NOT NULL SESSIONS SYS_C EXPIRY IS NOT NULL SESSIONS 110

111 9 Diagram i spis modułów systemu Funkcje biznesowe dostępne dla poszczególnych użytkowników systemu realizowane są przez niżej opisane moduły w ramach podsystemów. 9.1 Portal informacyjny Publikacja treści w portalu realizowana jest poprzez: moduł prezentacji listy konkursów moduł prezentacji struktury serwisu (menu) moduł prezentacji informacji (dokumentów) 9.2 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Na podsystem GWA składają się następujące pakiety: Moduł zarządzania kontem organizacji pozarządowej (obsługa rejestracji, logowania, usuwania konta i ponownej autoryzacji konta w przypadku utraty hasła do Portalu, wprowadzania/aktualizacji danych do profilu UZ. Moduł przygotowania oferty realizacji zadania publicznego Moduł wydruku, zapisu, wysłania/anulowania przygotowanej oferty realizacji zadania publicznego Moduł informowania o stanie ofert po konkursie Moduł do przeglądania ofert (wraz z oceną oferty) Moduł obligatoryjnej (podstawowej) sprawozdawczości z realizacji usługi publicznej Moduł sprawozdawczości dotyczącej jakości i efektywności kontraktowanej usługi 9.3 Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU) Na podsystem EWMKU składają się następujące pakiety: Moduł definiowania i weryfikacji profili UZ Moduł zarządzania kontami UW Moduł zarządzania konkursem i określania standardów Moduł wprowadzanie danych z oferty złożonej w formie papierowej Moduł magazynu ofert Moduł oceny ofert Moduł obsługi umów Moduł komunikacji z UZ Portalu Moduł tworzenia i selekcji standardów Moduł oceny stopnia spełnienia standardów Moduł badania satysfakcji klientów OWOS przez UW Moduł badania ilościowego Moduł generowania danych do sprawozdań JST/UW Moduł zarządzania publikacją informacji statycznej w portalu informacyjnym 111

112 9.4 Podsystem Operacji Pomocniczych i Automatycznych (POPiA) Podsystem POPiA tworzą następujące pakiety: Moduł archiwizacji i wprowadzonych zmian (Moduł śledzenia zmian) Moduł prezentacji wyników Moduł agenta Moduł analizy i agregacji danych Moduł zgłaszania uwag do działania systemu 9.5 Schemat pakietów SI NAWIKUS Poniższy rysunek prezentuje schemat pakietów realizujących funkcjonalność SI NAWIKUS. Na schemacie zaznaczono także dodatkowe komponenty niezbędne do działania SI NAWI- KUS: cienki klient (przeglądarka internetowa) baza danych i menedżer połączeń do bazy danych łącznik z usługami katalogowymi Na schemacie zastosowano następujące oznaczenia: linia przerywana oznacza przepływ informacji; grot strzałki na zakończeniu linii wskazuje kierunek przepływu informacji linia wychodząca z modułu zakończona biały kołem - interfejs wystawiany przez moduł linia wychodząca z modułu zakończona półokręgiem - interfejs wymagany przez moduł 112

113 113

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta Autora pracy 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania i weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu 1.1.1 PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 25.03.2009 KROK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo