Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14)"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika (wersja 1.14)

2 Spis treści Podstawowa obsługa systemu...4 Logowanie do systemu...4 Interfejs graficzny...4 Strona główna...6 Zmiana hasła...6 Zgłaszanie uwag...7 Zakładki użytkownika...7 Praktyczne uwagi...8 Praca z wieloma widokami jednocześnie...8 Widok do wydruku...8 Maksymalizowanie obszaru roboczego...8 Kooczenie pracy z systemem...8 Administracja systemem...9 Użytkownicy systemu...9 Zarządzanie użytkownikiem Poziomy uprawnieo w ramach całego konta Usuwanie użytkowników Bazy danych Rodzaje baz danych Wersjonowanie i dane archiwalne Szablony dokumentów Projekty Lista projektów Tworzenie nowego projektu Import projektu z Generatora Wniosków Aplikacyjnych Panel projektu Ustawienia projektu i ustawienia finansowe Status projektu Wprowadzanie i edycja opisów projektu Eksport projektu do Generatora Wniosków Aplikacyjnych Osoby w projekcie Zarządzanie członkami projektu Poziomy uprawnieo do projektu Strona 1

3 Planowanie czasu pracy Raportowanie czasu pracy Generowanie kart czasu pracy Śledzenie dokumentów w projekcie Opis modułu i podstawowe pojęcia Typy dokumentów Lista typów dokumentów Widok szczegółów typu dokumentu Dodawanie nowego typu dokumentu Edycja typu dokumentu Usuwanie typu dokumentu Dokumenty Lista dokumentów Widok szczegółów dokumentu Dodawanie nowego dokumentu... Error! Bookmark not defined.29 Edycja dokumentu Usuwanie dokumentów Wsparcie i beneficjenci projektu Opis modułu i podstawowe pojęcia Beneficjenci projektu Dodanie nowego beneficjenta projektu Lista instytucji beneficjentów projektu Szczegóły instytucji Zmiana statusu udziału w projekcie instytucji Edycja beneficjenta projektu instytucji Lista osób beneficjentów projektu Szczegóły osoby Zmiana statusu udziału osoby w projekcie Edycja beneficjenta projektu osoby Zestawienie okresowe Eksport danych beneficjentów do formularza PEFS Import danych z formularza PEFS 2.0 do webefs Usługi Lista usług Strona 2

4 Dodawanie usługi Dodawanie wielu podobnych usług Uczestnicy usług Dodawanie uczestnika Obecnośd i oznaczanie usługi jako zakooczona Generowanie dokumentacji Rezultaty projektu Planowanie rezultatów Monitorowanie osiągniętych rezultatów Finanse projektu Koszty Planowanie kosztów Wprowadzanie kosztów Koszty pośrednie Finansowanie projektu Wprowadzanie transz, przychodów i odsetek Wprowadzanie wkładu własnego pieniężnego Wprowadzanie wkładu własnego niefinansowego Monitorowanie rzeczywistych wydatków i płynności Generowanie wniosków o płatnośd Harmonogram Zadania i etapy Czynności do wykonania Przeglądanie wykonywanych i nadzorowanych czynności Raportowanie postępów Strona 3

5 Podstawowa obsługa systemu Logowanie do systemu Aby zalogowad się do systemu należy: 1. Otworzyd przeglądarkę internetową i wejśd na stronę: https://system.webefs.pl/accounts/nazwa_konta/login.aspx gdzie: nazwa_konta to nazwa konta Twojej firmy/instytucji w systemie. Zawsze przy wejściu do systemu upewnij się, że wchodzisz na domenę system.webefs.pl oraz iż połączenie jest szyfrowane (adres zaczyna się od https). 2. Wprowadzid przydzieloną sobie nazwę użytkownika i hasło i kliknij Zaloguj się : 3. Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany tymczasowego hasła: Wprowadzid hasło aktualne oraz nowe (dwukrotnie) i kliknąd Zmieo hasło i zaloguj się. Wówczas hasło zostanie zmienione i nastąpi zalogowanie do systemu. W przypadku użytkowników, którzy mają uprawnienia administracyjne do konta lub mających dostęp do danych osobowych przechowywanych w webefs, system będzie żądał zmiany hasła co 30 dni. Chod nowe hasło może byd identyczne, jak poprzednie, to zalecana jest jego okresowa zmiana. Interfejs graficzny Interfejs graficzny systemu oparty jest o wstążki z pakietu Microsoft Office Strona 4

6 Składa się z następujących elementów: 1. Przycisk otwierający menu aplikacji. 2. Pasek szybkiego dostępu. 3. Pasek tytułu. W widokach specyficznych dla projektu pasek ten prezentuje nazwę projektu i czas jego trwania. 4. Zakładki, grupujące funkcje dostępne w menu. 5. Przycisk otwierający pomoc kontekstową dla bieżącego widoku (dostępny w wybranych lokalizacjach w systemie. 6. Wstążka, zawierająca pogrupowane odnośniki do poszczególnych funkcji systemu. 7. Pasek pokazujący bieżącą lokalizację w systemie. Umożliwia szybkie przejście do widoków nadrzędnych. 8. Widok główny, prezentujący informacje/formularze udostępniane przez bieżącą stronę. 9. Stopka. Zawiera także aktualny numer wersji systemu. Strona 5

7 Po naciśnięciu przycisku obsługą systemu., pojawia się menu aplikacji, zawierające ogólne funkcje związane z Menu w lewej kolumnie zawiera odnośniki do wybranych funkcji systemu. W prawej widoczne są zakładki dodane przez bieżącego użytkownika. Poszczególne funkcje zostaną omówione później. Strona główna Strona główna, to widok zbierający najważniejsze informacje z całego systemu. Znajduje się tu m.in. lista aktualnie trwających i najbliższych projektów, w których aktualnie uczestniczysz wraz z odnośnikami do podstawowych ich widoków. Można zobaczyd także listę przypisanych Tobie czynności, które nie zostały jeszcze wykonane. Zmiana hasła Aby zmienid hasło należy w menu aplikacji wybrad opcję aktualne hasło oraz dwukrotnie nowe i nacisnąd przycisk Zmieo hasło.. Następnie należy podad Strona 6

8 Zgłaszanie uwag System webefs umożliwia wygodne i szybkie zgłaszanie uwag oraz pomysłów. Żeby przekazad nam swoje przemyślenia, wystarczy wybrad przycisk z paska szybkiego uruchamiania. Następnie, pojawi się okienko, w którym należy określid: tytuł zgłoszenia, rodzaj czy jest to informacja o znalezionym błędzie, sugestia nowej funkcji lub pytanie, treśd pełny opis problemu, pomysłu bądź treśd pytania. Po dodaniu nowego zgłoszenia, powinieneś dostad wiadomośd z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. Teraz należy oczekiwad na reakcję administratorów webefs, którzy powinni ustosunkowad się do zgłoszonej uwagi. O każdym działaniu zostaniesz powiadomiony poprzez wiadomośd , która będzie zawierała komunikat od administratora. Aby zobaczyd uwagi zgłaszane przez wszystkich użytkowników w ramach konta, należy w menu aplikacji wybrad opcję. Aby zobaczyd szczegóły uwagi należy kliknąd na jej tytuł. Wówczas widoczna jest także cała historia zmian i dyskusji z administratorem. Stąd można także przekazad administratorowi swój komentarz. Czasami administrator systemu potrzebuje dodatkowych informacji, aby lepiej zrozumied zgłaszany pomysł lub zidentyfikowad problem. Wtedy do Twojego zgłoszenia zostanie dodany komentarz zawierający pytania. Zostaniesz powiadomiony mailem o fakcie dodania komentarza. Prosimy na tą wiadomośd nie odpowiadad bezpośrednio, lecz właśnie poprzez komentarze do zgłoszonej uwagi. Dzięki temu, Twoja odpowiedź dotrze do nas szybciej i będzie zachowana w systemie historia dyskusji z administratorem. Zachęcamy do jak najczęstszego dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami. Dzięki nim system będzie wygodniejszy w użyciu i lepiej spełniał oczekiwania użytkowników. Zakładki użytkownika Każdy użytkownik systemu może zdefiniowad dowolną ilośd własnych zakładek, które pozwolą mu szybko przechodzid do najczęściej wykorzystywanym miejsc w systemie. Przykładowo, będąc w trakcie planowania budżetu nowego projektu, warto do zakładek dodad widok Planowane wydatki. Wówczas, z dowolnego miejsca w systemie będzie można szybko przejśd tej strony. Wszystkie zakładki dostępne są w prawej kolumnie menu aplikacji. Aby dodad bieżący widok do zakładek należy wybrad ikonę z paska szybkiego uruchamiania. Następnie, pojawi się okienko, w którym należy określid nazwę zakładki i kliknąd przycisk Dodaj. Zakładki można także edytowad (zmieniad nazwę) i usuwad, gdy nie są już potrzebne. Zarządzanie zakładkami odbywa się w widoku dostępnym po wybraniu opcji aplikacji. z menu Strona 7

9 Praktyczne uwagi Praca z wieloma widokami jednocześnie Wszystkie współczesne przeglądarki wspierają tzw. zakładki. Dzięki nim można w jednym oknie mied wiele otwartych stron. Aby otworzyd odnośnik w nowej zakładce, należy kliknąd na nim prawym klawiszem i wybrad opcję Otwórz w nowej karcie (dot. Internet Explorer 8) lub kliknąd na nim środkowym klawiszem myszy. Widok do wydruku W przypadku, gdy potrzeba wydrukowad pewien widok z systemu, warto skorzystad z opcji Widok do wydruku, klikając na ikonę na pasku szybkiego uruchamiania. Wówczas, zostanie ukryte menu główne oraz niektóre elementu interfejsu graficznego, dzięki czemu wydruk zawierad będzie tylko treśd na stronie. Dodatkowo, na górze strony pojawi się okienko: Pozwala ono na rozpoczęcie wydruku oraz na powrót do widoku normalnego. Samo okienko nie zostanie wydrukowane. Maksymalizowanie obszaru roboczego W sytuacji, gdy potrzebny jest jak największy obszar roboczy (np. do przeglądania budżetu), można ukryd wstążkę z menu. Wystarczy dwukrotnie kliknąd na dowolnej zakładce ( Ogólne, Dane i szablony, itp.). Można skorzystad też z widoku pełnoekranowego przeglądarki (przycisk F11). Kooczenie pracy z systemem Po zakooczeniu pracy z systemem należy wylogowad się. W tym celu z menu aplikacji należy wybrad przycisk. Po udanym wylogowaniu, nastąpi przeniesienie na stronę logowania. Zawsze po zakooczeniu pracy z systemem oraz podczas opuszczania stanowiska z komputerem pamiętaj, aby się wylogowad. Dzięki temu, żadna osoba, która uzyska dostęp do Twojego komputera, nie będzie mogła podejmowad działao w systemie, podszywając się pod Ciebie. Strona 8

10 Administracja systemem Użytkownicy systemu WebEFS umożliwia utworzenie konta dla każdej osoby, która potrzebuje korzystad z systemu. Jeden lub więcej użytkowników, mających uprawnienia administratora w ramach Paostwa konta, może zarządzad wszystkimi użytkownikami, mającymi dostęp do systemu. Zachęcamy do utworzenia użytkownika w systemie dla każdej osoby zaangażowanej w realizowane przez Paostwa projekty. System nie nakłada żadnych ograniczeo na ilośd użytkowników. Wprowadzenie większej ich ilości nie wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Lista wszystkich użytkowników systemu dostępna jest po wejściu w opcję Użytkownicy z zakładki ogólne w menu głównym. Stąd można utworzyd nowego użytkownika (odnośnik Dodaj nowego użytkownika ) oraz przeglądad listę użytkowników systemu. Prezentowana jest nazwa używana do logowania, imię, nazwisko oraz stan konta: Aby wejśd w szczegółowe dane użytkownika, należy kliknąd na jego nazwę. Możliwe są następujące stany kont użytkowników: aktywne możliwe jest logowanie na wskazane konto, nieaktywne konto zostało zablokowane przez administratora, blokada czasowa ze względu na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej ilości nieudanych logowao (5) w przeciągu 30 minut, zablokowana została możliwośd logowania dla tego użytkownika. Dla każdej osoby korzystającej z systemu należy utworzyd oddzielnego użytkownika. Nie zalecamy tworzenia kont zbiorczych dostępnych dla kilku osób, typu Fakturzysta, gdyż uniemożliwi to identyfikację autorów poszczególnych zmian w systemie. Strona 9

11 Zarządzanie użytkownikiem Po wejściu szczegółowe dane użytkownika można: przeglądad jego dane i przejśd do ich edycji (odnośnik Zmieo dane użytkownika ), przeglądad bieżący stan konta oraz blokady, przeglądad statystyki dot. użytkownika (data utworzenia konta, data ostatniego logowania, data ostatniej aktywności), przeglądad role i przejśd do ich edycji ( Zmieo role użytkownika ) zablokowad/odblokowad konto użytkownika ( Zablokuj/odblokuj konto użytkownika ), zdjąd czasową blokadę logowania ( Odblokuj możliwośd logowania ), zresetowad hasło użytkownika ( Resetuj hasło użytkownika ) Poziomy uprawnieo w ramach całego konta Każdy użytkownik posiada określone uprawnienia w ramach całego konta. Aby nimi zarządzad, należy w widoku danych użytkownika wejśd w opcję Zmieo role użytkownika. Oprócz uprawnieo (ról) w ramach całego konta istnieje możliwośd przypisywania konkretnym użytkownikom szczegółowych praw dostępu do poszczególnych projektów. Istnieją następujące role: Użytkownik podstawowa rola nadawana każdemu użytkownikowi systemu (nie można tej roli zabrad). Administrator konta rola umożliwiająca dostęp do wszystkich danych w systemie, w tym danych wszystkich projektów. Administrator może w szczególności tworzyd nowe projekty oraz zarządzad pozostałymi użytkownikami. Edytor baz danych osoba mająca pełny dostęp do wszystkich baz danych w systemie (osób, firm/instytucji oraz ośrodków szkoleniowych). W szczególności osoby wprowadzające dane beneficjentów projektu powinny mied nadane to uprawnienie, aby móc wykonywad swoje obowiązki. Strona 10

12 Audytor baz danych osoba mogąca przeglądad i przeszukiwad bazy danych. Osoby w tej roli nie mogą dodawad, edytowad i usuwad rekordów z baz. Zarządca szablonów dokumentów osoba mogąca przeglądad, tworzyd, edytowad i usuwad szablony dokumentów. Rola ta nie jest wymagany, aby móc generowad dokumenty na podstawie szablonów. Usuwanie użytkowników W systemie nie ma możliwości usunięcia konta użytkownika. Aby uniemożliwid korzystanie użytkownikowi z systemu należy zablokowad jego konto. Strona 11

13 Bazy danych Rodzaje baz danych System webefs umożliwia przechowywanie wspólnych dla wszystkich projektów baz danych: osób, firm/instytucji, ośrodków szkoleniowych. Bazy danych dostępne są z poziomy menu głównego w zakładce Dane i szablony : Każda z baz umożliwia wygodne przeglądanie i przeszukiwanie wprowadzonych danych, dodawanie rekordów, ich edycję oraz usuwanie. Wersjonowanie i dane archiwalne Każdy rekord w bazie może posiadad wiele wersji przechowywanych danych. Dzięki temu, możliwe jest rejestrowanie zmian w informacjach o osobach, firmach i ośrodkach szkoleniowych przy zachowaniu istniejących powiązao ze starszymi wersjami danych. Przykładowo, jeśli jeden z beneficjentów ostatecznych projektu zmieni nazwisko, należy utworzyd nową wersję jego danych z poprawionym nazwiskiem. Wszystkie dotychczas istniejące w systemie z nim powiązania (np. uczestnictwo w organizowanym szkoleniu) zostaną zachowane i nadal będą wskazywad na poprzednie wersje danych. Natomiast, wszystkie później dodane powiązania będą już połączone z aktualnymi danymi. Po utworzeniu nowej wersji rekordu wszystkie poprzednie wersje przenoszone są do archiwum. Analogicznie dzieje się w momencie usunięcia rekordu, z którym inne elementy systemu są powiązane. Wersje archiwalne nie są domyślne prezentowane podczas wyszukiwania, dopóki nie zaznaczona zostanie opcja Przeszukaj dane archiwalne. Jeżeli rekord posiada wiele wersji danych, to w widoku jego szczegółów wyświetlana jest historia wersji: Aby przejśd do dowolnej wersji danych, wystarczy kliknąd na niej. Strona 12

14 Szablony dokumentów Realizacja projektów dofinansowanych z EFS wymaga tworzenia znacznej ilości dokumentów. Ich wygląd i zawartośd często narzucają różne instytucje nadzorujące przebieg projektu. Ręczne tworzenie dokumentacji jest pracochłonne i obarczone ryzykiem popełnienia błędu przy przenoszeniu danych. System webefs wychodzi naprzeciw tym problemom, dostarczając użytkownikom bardzo przydatne narzędzie szablony dokumentów. Dzięki nim, użytkownicy mogą automatycznie generowad dokumentację na podstawie danych z systemu. Co więcej, użytkownicy sami decydują o wyglądzie i zawartości dokumentów. Szablony dokumentów są po prostu wzorcami, według których webefs generuje dokumenty. Z technicznego punktu widzenia, każdy szablon dokumentu jest zwykłym dokumentem Microsoft Word Zawiera on jedynie specjalne znaczniki, w miejsce których system wstawia konkretne dane. Dzięki temu, utworzenie własnego szablonu jest łatwe, nawet dla osoby mniej biegłej w obsłudze systemów informatycznych. Szablony dokumentów podzielone są na 5 grup ze względu na swoje przeznaczenie: szablony dla firm/instytucji beneficjentów projektu, szablony dla osób beneficjentów projektu, szablony dla usług, służące do generowania dokumentów dla całej usługi (np. Zgłoszenie szkolenia ), szablony dla uczestników usług, służące do generowania dokumentów dla poszczególnych uczestników usług (np. Umowa szkoleniowa ) oraz szablony dla miesięcznych kart czasu pracy, służące do drukowania kart czasu pracy dla poszczególnych uczestników projektu i miesięcy czasu trwania projektu. Zarządzanie szablonami dokumentów możliwe jest po wybraniu opcji Szablony dokumentów ze wstążki Dane i szablony w menu głównym. Szczegółowa instrukcja tworzenia szablonów dokumentów znajduje się na stronie: https://system.webefs.pl/usersmanual/documenttemplates/default.aspx Aby móc przeglądad, tworzyd, edytowad i usuwad dostępne szablony dokumentów, należy mied przypisaną rolę Zarządca szablonów dokumentów w ramach konta. Aby móc generowad dokumenty na podstawie szablonów, powyższa rola nie jest wymagana. Strona 13

15 Projekty System webefs umożliwia sprawne zarządzanie dużą liczbą projektów. Lista projektów Lista wszystkich projektów znajdujących się na jednym koncie, do których aktualnie zalogowany użytkownik ma dostęp (w ramach uprawnieo nadanych mu przez administratora konta), jest widoczna: w zakładce Ogólne pod przyciskiem Projekty. Znajdują się tu wszystkie projekty utworzone w ramach danego konta wraz z informacjami odnośnie czasu ich trwania, a także aktualnego statusu. Z tego miejsca można edytowad nazwę i numer projektu (ikonka ) lub usunąd cały projekt (ikonka ). W przypadku, gdy na jednym koncie jest duża ilośd projektów, można w wygodny sposób wyszukad interesujący nas w danym momencie projekt, korzystając z możliwości ich sortowania np. ze względu na czas trwania projektu (poprzez kliknięcie na jedną z opcji: obecne i przyszłe, zakooczone lub wszystkie). w zakładce Ogólne pod przyciskiem Strona główna. Widok ten zawiera bieżące i zbliżające się projekty. Pod nazwą każdego z nich znajdują się przyciski: umożliwiające szybkie przeskoczenie do interesujących nas w danym momencie zakładek dotyczących takich zagadnieo jak budżet, harmonogram, członkowie projektu, itd. Tworzenie nowego projektu Tworzenie nowego projektu w systemie webefs odbywa się w trzech podstawowych krokach: 1. określenie kluczowych ustawieo projektu, wprowadzenie najważniejszych danych i ustawieo finansowych ( Ustawienia projektu, Ustawienia finansowe ), 2. skompletowanie zespołu projektowego. Warto podzielid się obowiązkami, ponieważ wtedy jedna osoba może wprowadzad opis projektu, inna harmonogram, itd. ( Osoby w projekcie na wstążce Projekt ), 3. określenie zadao realizowanych w projekcie, które są punktem wyjściowym do stworzenia budżetu i harmonogramu (zakładka Harmonogram ). Aby utworzyd nowy projekt w systemie webefs wystarczy we wstążce Ogólne wybrad opcję Nowy projekt lub w zakładce Projekty kliknąd na znajdujący się pod oknem do wyszukiwania projektów, przycisk. Można także zaimportowad już gotowy wniosek o dofinansowanie z Generatora Wniosków Aplikacyjnych, na bazie którego system automatycznie utworzy nowy projekt. Import projektu z Generatora Wniosków Aplikacyjnych System webefs umożliwia sprawną wymianę danych z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych w dwojaki sposób: można napisad nowy projekt w systemie webefs, a następnie wyeksportowad go do generatora, dzięki czemu uzyskamy gotowy wniosek aplikacyjny, ale można też w łatwy sposób stworzyd projekt w systemie webefs na podstawie stworzonego wcześniej wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Strona 14

16 Aby tego dokonad w generatorze najpierw należy wybrad opcję Zapisz XML i zapisad plik z danymi w dogodnym dla siebie miejscu na dysku komputera. Następnie w aplikacji webefs należy przejśd na wstążkę Ogólne i wybrad przycisk Import z Generatora. Ukaże się wtedy strona z szeregiem opcji dotyczących ustawieo importu. Każda z tych opcji odpowiada poszczególnym zakładkom z Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Za pomocą pól wyboru można zdecydowad, które informacje zostaną przeniesione z wniosku o dofinansowanie do systemu webefs. Najważniejsze jednak jest to, aby wybrad zapisany wcześniej na dysku plik XML, czyli kliknąd na przycisk, wskazad projekt i otworzyd go. W systemie webefs tworzony jest w ten sposób nowy projekt zawierający wybrane dane z wygenerowanego pliku XML. Dodatkowo wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące przebiegu poszczególnych etapów importu, a także zaznaczone wykrzyknikami ostrzeżenia, na które należy zwrócid szczególną uwagę. Aby zobaczyd jak zaimportował się wniosek, należy kliknąd przycisk. System webefs najlepiej współpracuje z plikami wygenerowanymi w najnowszej wersji GWA. Dla plików wygenerowanych w starszych wersjach GWA, zalecamy ich ponowne wczytanie i zapisanie w najnowszej wersji GWA dzięki temu można uniknąd ewentualnych nieprawidłowości przy imporcie. W systemie webefs zarówno budżet, jak i harmonogram projektu posiadają dokładnośd miesięczną, a dane z GWA roczną, więc importowane informacje są odpowiednio dzielone na poszczególne miesiące. W związku z tym po imporcie należy zweryfikowad zaimportowany budżet. Panel projektu Aby wejśd do Panelu projektu należy: ze wstążki Ogólne wybrad opcję Projekty, odnaleźd interesujący nas projekt i kliknąd na jego nazwę, lub Strona 15

17 wybrad opcję Strona główna również ze wstążki Ogólne. Pod nazwą każdego projektu znajduje się przycisk - opcja szybkiego przenoszenia użytkownika do Panelu projektu. Panel projektu przedstawia interesujące nas informacje o bieżącym stanie projektu. W zależności od uprawnieo, użytkownicy znajdują tu informacje o: realizowanych usługach, aktualnym postępie prac, stopniu realizacji budżetu, czy osiągniętych rezultatach (ewentualnie w podziale na szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, czy inne kursy). W widoku tym jest także wyświetlany czas pracy w projekcie aktualnie zalogowanego użytkownika. Można obejrzed (ikonka ) lub edytowad (ikonka ) swoją kartę czasu pracy za poszczególne miesiące. Ustawienia projektu i ustawienia finansowe Na samym początku tworzenia projektu należy podjąd kilka ważnych decyzji, których późniejsze zmiany mogą wiązad się z pewnymi konsekwencjami w przyszłości. Do takich decyzji należą przede wszystkim: ustawienia projektu - modyfikacja pierwotnych ram czasowych pociąga za sobą koniecznośd weryfikacji harmonogramu i budżetu projektu. Ustawienia projektu dostępne są ze wstążki Projekt pod przyciskiem Ustawienia projektu. ustawienia finansowe projektu w każdym projekcie są pewne kluczowe obszary, które rzutują na konstrukcję finansową całego projektu oraz sposób jego rozliczania należy więc wskazad w jaki sposób planujemy rozliczad koszty pośrednie, czy projekt zawiera pomoc publiczną i czy podatek VAT jest kwalifikowalny. Ustawienia finansowe projektu widoczne są w zakładce Finanse po wyborze opcji Ustawienia finansowe. W ramach ustawieo finansowych projektu należy określid: Sposób rozliczania kosztów pośrednich Strona 16

18 Koszty pośrednie mogą byd rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub ryczałtowo. Gdy wybieramy ryczałtowy sposób rozliczania system webefs od razu tworzy specjalne zadanie nazwane Koszty pośrednie, które będzie grupowało wszystkie koszty pośrednie całego projektu. Kwalifikowalnośd VAT Podjęta na tym etapie decyzja odnośnie tego, czy podatek VAT będzie w danym projekcie kwalifikowalny czy też nie, jest bardzo istotna przy rozliczaniu projektu. Informacja dotycząca kwalifikowalności podatku VAT jest wykorzystywana np. podczas wprowadzania dokumentów kosztowych, ponieważ system automatycznie wylicza wartośd kwalifikowalną na podstawie wprowadzonych kwot brutto/netto. Projekt zawiera pomoc publiczną Jeżeli projekt zawiera pomoc publiczną, wtedy nie wszystkie wydatki są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest wymagany wkład własny. System webefs pomaga w wyliczaniu wkładu własnego na podstawie zdefiniowanych przez projektodawcę ustawieo stopnia dofinansowania. Ustawienia dofinansowania Jeżeli projekt zawiera pomoc publiczną należy wypełnid ustawienia stopnia dofinansowania dla kosztów z pomocą publiczną. Ustawienia stopnia dofinansowania są uzależnione od wielkości przedsiębiorstw i rodzaju usługi. Informacje te są wykorzystywane przy wyliczaniu wkładu własnego. Współpraca ponadnarodowa Należy zdefiniowad czy projekt zawiera komponent ponadnarodowy lub czy jest wyodrębnionym projektem współpracy ponadnarodowej. Dofinansowanie kosztów cross-financingu Wpisana wartośd uwzględniana jest w wyliczeniach dotyczących wymaganego wkładu własnego. Dofinansowanie pozostałych kosztów Wpisana wartośd uwzględniana jest w wyliczeniach dotyczących wymaganego wkładu własnego. Aby zachowad wszystkie wprowadzone ustawienia finansowe projektu koniecznie należy nacisnąd przycisk. Status projektu Każdy projekt ma jeden ze statusów: 1. W przygotowaniu projekt jest w fazie opracowywania założeo. Na tym etapie można budowad zespół projektowy, planowad czas pracy, wprowadzad opisy projektu, planowad harmonogram, budżet, rezultaty do osiągnięcia oraz wprowadzad realizowane usługi. Wszystkie pozostałe dane dostępne są tylko do odczytu. Strona 17

19 2. Złożony projekt został już przygotowany i oczekuje na akceptację bądź odrzucenie. Na tym etapie można tylko zarządzad osobami zaangażowanym w projekt, wprowadzad realizowane usługi oraz dopracowywad harmonogram na wysokim poziomie szczegółowości. Wszystkie pozostałe dane dostępne są tylko do odczytu. 3. Realizowany projekt został zaakceptowany, uzyskał finansowanie i rozpoczęła się jego realizacja. Na tym etapie można wprowadzad informacje dotyczące przebiegu projektu - uzupełniad karty czasu pracy, raportowad postęp realizacji projektu, wprowadzad koszty i wpływy finansowe oraz ewidencjonowad beneficjentów realizowanych usług (monitorowad osiągnięte rezultaty).wszystkie pozostałe dane dostępne są tylko do odczytu. 4. Zakooczony realizacja projektu dobiegła kooca. Wszystkie dane projektu dostępne są tylko do odczytu. 5. Odrzucony projekt nie uzyskał dofinansowania i nie doszło do jego realizacji. Wszystkie dane projektu dostępne są tylko do odczytu. Aby zmienid status projektu należy wejśd w zakładce Projekt w opcję Ustawienia projektu, a następnie kliknąd. W widoku, który się ukaże, należy wybrad jedną z powyżej opisanych opcji oraz kliknąd. Na stronie z ustawieniami projektu można także za pomocą przycisku dokonad zmian najbardziej podstawowych danych projektu, takich jak jego nazwa, czy numer. W widoku Ustawienia projektu dostępna jest jeszcze opcja niej w kilku krokach można dokonad zmian ram czasowych wybranego projektu:. Dzięki Krok 1. Przesunięcie w czasie. W tym kroku należy określid, o ile miesięcy projekt ma zostad przesunięty. Przesunięcie dotyczy tylko założeo projektowych, tzn. planowanego budżetu, harmonogramu oraz czasu pracy. Żadne dane związane z rzeczywistym przebiegiem projektu (np. daty na dokumentach kosztowych, czy wpisy w kartach czasu pracy) nie zostaną zmienione. Jeżeli zostanie tu wprowadzona wartośd "0", to założenia projektowe nie zostaną przesunięte w czasie. Krok 2. Nowa data rozpoczęcia i zakooczenia. W tym kroku należy określid nową datę rozpoczęcia i zakooczenia projektu. Krok 3. Określenie dodatkowych ustawieo. W tym kroku należy wybrad ogólnie dla wszystkich zadao jedną z dwóch rodzajów akcji: Ostrzegaj opcja, która blokuje zmiany, gdy czas trwania któregokolwiek z zadao wykracza poza nowy czas trwania projektu (zalecane). Skród opcja, która skraca czas trwania zadao, tak aby nie wykraczały poza nowy czas trwania projektu. Strona 18

20 Analogicznie należy zaznaczyd jedną z opcji także dla etapów, czynności, kategorii kosztów, planowanego przychodu i wkładu własnego, planowanego czasu pracy, raportów postępu czynności, dokumentów kosztowych, wpływów i wpisów w kartach czasu pracy. Wprowadzanie i edycja opisów projektu System webefs umożliwia sprawne przygotowanie opisów nowych projektów, a także łatwą ich edycję, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy np. kilku użytkowników chce tworzyd opis projektu jednocześnie. W zakładce Projekt znajduje się kilka przycisków zgrupowanych pod nazwą Opis projektu. Wśród nich znajdują się: Dane ogólne Są tu podstawowe informacje na temat umiejscowienia projektu, priorytetu, w ramach którego realizowany jest projekt, a także konkursu i instytucji, w której wniosek został złożony. Dane te można zmienid klikając na przycisk. Po dokonaniu edycji koniecznie należy nacisnąd przycisk. Dane beneficjenta Czyli najważniejsze informacje (również teleadresowe) dotyczące projektodawcy oraz ewentualnej osoby do kontaktów roboczych. Dane te można zmienid klikając na przycisk. Po dokonaniu edycji koniecznie należy nacisnąd przycisk. Partnerzy projektu W systemie webefs można także zdefiniowad partnerów projektu. Jednak, aby dodad partnera do projektu, najpierw należy wprowadzid jego dane do bazy firm i instytucji (korzystając ze wstążki Dane i szablony ), zwracając przy tym uwagę na odpowiednie wypełnienie pola Firma może byd partnerem. Po dodaniu partnerskiej firmy do bazy firm i instytucji w zakładce Dane i szablony, należy wrócid do widoku Partnerzy projektu i skorzystad z wyszukiwarki. Gdy ukaże nam się lista możliwych firm, za pomocą kliknięcia na ikonkę wybrana firma zostanie dodana do listy partnerów naszego projektu. W widoku tym można także przejśd do edycji (ikonka ) danej firmy/instytucji lub usunąd ją z listy naszych partnerów (ikonka ). Charakterystyki W tym miejscu można wprowadzid opis projektu, który w momencie eksportu projektu zostanie przeniesiony do Generatora Wniosków Aplikacyjnych. System automatycznie zlicza ilośd Strona 19

21 wprowadzonych znaków, po to, aby użytkownik tworzący opis projektu na bieżąco kontrolował i nie przekroczył liczby lub znaków. W zakładce Charakterystyki można opisad: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Opis monitoringu projektu Cel projektu Grupy docelowe / Innowacyjnośd (dot. projektów innowacyjnych) Działania Rezultaty Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Aby tego dokonad należy kliknąd na przycisk. Zostaniemy wtedy przeniesieni do strony, na której możemy wprowadzad opisy poszczególnych punktów, pamiętając o zapisywaniu tekstu za pomocą przycisków. lub w przypadku ukooczenia opisu projektu Eksport projektu do Generatora Wniosków Aplikacyjnych System webefs jest kompatybilny z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych. Oznacza to, że można w webefs sprawnie przygotowad nowy projekt, a następnie wyeksportowad go w jednym pliku do generatora. Dzięki temu automatycznie zostanie utworzony w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych nowy wniosek o dofinansowanie. Do przenoszonych z systemu webefs danych zaliczamy: podstawowe dane projektu i ustawienia finansowe, zadania, a w tym zadanie definiujące współpracę ponadnarodową, informacje o projekcie, dane beneficjenta, charakterystyki projektu, planowane rezultaty, budżet projektu, harmonogram projektu. Po stworzeniu w systemie webefs nowego projektu i wprowadzeniu wszelkich niezbędnych do wniosku o dofinansowanie informacji, z zakładki Projekt należy wybrad opcję Eksport do generatora. W widoku, który się ukaże, należy wybrad sposób eksportu kosztów pośrednich, ponieważ istnieją dwie możliwości: koszty pośrednie mogą byd wyeksportowane jako zwykłe zadania w kosztach bezpośrednich, Strona 20

22 ale mogą też byd wyeksportowane do wniosku jako wartośd w polu Koszty pośrednie. Aby eksportowad wniosek na podstawie wcześniej wprowadzonych do systemu informacji dotyczących danego projektu, należy nacisnąd przycisk. Wtedy wykonywany jest eksport wniosku, a użytkownik jest przenoszony do strony z informacjami podsumowującymi wykonaną operację. Wyskakują tu informacje o eksportowanych danych, a także oznaczone wykrzyknikiem ostrzeżenia, na które należy zwrócid szczególną uwagę. W kolejnym kroku należy kliknąd na przycisk i zapisad utworzony plik w dogodnym dla siebie miejscu na dysku komputera. Plik ten charakteryzuje się tym, że posiada rozszerzenie *.zip_pokl. Strona 21

23 Następnie należy: 1. otworzyd Generator Wniosków Aplikacyjnych, 2. z paska menu głównego generatora wybrad opcję Otwórz, 3. kliknąd na przycisk, 4. wskazad zapisany wcześniej na dysku komputera plik z zawartością wniosku o rozszerzeniu.zip_pokl, 5. kliknąd na przycisk. Otrzymujemy wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zalecamy przejrzed i zweryfikowad, czy wszystkie wyeksportowane dane zostały wyeksportowane poprawnie. Strona 22

24 Osoby w projekcie Zarządzanie członkami projektu Kierownik projektu oraz administrator konta może wskazywad, którzy użytkownicy systemu są członkami projektu oraz ich poziom uprawnieo do poszczególnych elementów projektu. Aby wyświetlid listę członków projektu, należy ze wstążki Projekt w menu głównym wybrad opcję Osoby w projekcie. Wyświetlone zostaną imiona, nazwiska, nazwy użytkowników oraz ich funkcje w projekcie. Dostęp do szczegółowych danych członka projektu oraz zarządzanie czasem pracy możliwe jest po kliknięciu na. Przycisk przenosi do edycji danych członka, a powoduje usunięcie osoby z projektu (po uprzednim potwierdzeniu). Każdy członek projektu może przeglądad listę pozostałych członków. Poziomy uprawnieo do projektu Ustawianie uprawnieo użytkownika do projektu odbywa się w widoku edycji danych członka. Istnieją następujące poziomy uprawnieo: Członek projektu - podstawowa rola nadawana każdemu członkowi projektu (tej roli nie da się odebrad). Umożliwia przeglądanie innych członków projektu i wypełnianie własnej karty czasu pracy. Kierownik projektu daje pełen dostęp do wszystkich elementów projektu. Kierownik projektu może również wybierad członków projektu i nadawad im uprawnienia do poszczególnych elementów projektu. Projektant opisu projektu wprowadza dane opisowe projektu oraz definiuje oczekiwane rezultaty. Audytor opisu projektu przegląda dane opisowe projektu oraz planowane rezultaty. Projektant finansowy posiada pełny dostęp do danych finansowych projektu. Audytor finansowy przegląda dane finansowe projektu. Fakturzysta umożliwia wprowadzanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i uzyskane przychody. Projektant harmonogramu umożliwia projektowanie harmonogramu projektu. Audytor harmonogramu umożliwia przeglądanie całego harmonogramu projektu. Projektant usług posiada pełne uprawnienia do usług realizowanych w ramach projektu. Wymagana jest rola edytora baz danych na poziomie całego konta, aby móc w pełni realizowad zadania projektanta usług (zarządzanie beneficjentami usług). Strona 23

25 Audytor usług przegląda dane usług i ich uczestników. Wymagana jest rola edytora baz danych na poziomie całego konta, aby móc w pełni realizowad zadania projektanta usług (przeglądanie beneficjentów usług). Rekruter usług wprowadza i edytuje dane uczestników. Wymagana jest rola edytora baz danych na poziomie całego konta, aby móc w pełni realizowad zadania projektanta usług (zarządzanie beneficjentami usług). Administrator dokumentacji przegląda, wprowadza i zarządza śledzone dokumenty w projekcie. Audytor dokumentacji przegląda wszystkie śledzone dokumenty w projekcie. Planowanie czasu pracy Dla każdego członka kierownik projektu bądź administrator konta może zaplanowad jego czas pracy w projekcie. W tym celu w widoku szczegółów członka projektu należy wejśd w opcję Edytuj planowany czas pracy. Istnieją dwa warianty planowania czasu pracy: Średniomiesięczny czas pracy wymagający określenia średniej ilości godzin czasu pracy w każdym miesiącu czasu trwania projektu. Dokładny czas pracy w każdym miesiącu trwania projektu wymagający określona dokładnej planowanej ilości godzin czasu pracy w każdym miesiącu. Raportowanie czasu pracy Każdy członek projektu widzi w Panelu projektu podsumowanie swojego czasu pracy: Z tego poziomu klikając ikonę, może zobaczyd swoją kartę czasu pracy dla danego miesiąca. Może też przejśd bezpośrednie do edycji karty czasu pracy, klikając ikonę. W widoku edycji karty czasu pracy, użytkownik dla każdego dnia danego miesiąca określa: ilośd przepracowanych godzin w danym dniu, miejsce pracy, opis wykonywanych zadao. Po wprowadzeniu zmian, klika przycisk Zapisz. Strona 24

26 Kierownik projektu ma dostęp do wszystkich kart czasu pracy z poziomu widoku szczegółów członka projektu. Generowanie kart czasu pracy Aby wygenerowad kartę czasu pracy (dokument) za wybrany miesiąc dla danego członka projektu, należy w widoku szczegółów tej karty wybrad odnośnik do odpowiedniego szablonu. Odnośniki znajdują się po prawej stronie danych osoby: Wyświetlane są wszystkie wprowadzone do systemu szablony z przeznaczeniem ustawionym jako miesięczna karta czasu pracy. Strona 25

27 Śledzenie dokumentów w projekcie Opis modułu i podstawowe pojęcia Moduł Śledzenie dokumentów pozwala na ewidencjonowanie wszystkich dokumentów powstających w trakcie realizacji projektu i powiązywanie ich z konkretnymi elementami systemu. W systemie dokumenty można przypisywad do poszczególnych: beneficjentów instytucjonalnych, beneficjentów (osób), usług, uczestników usług, dokumentów kosztowych, wpływów, wniosków o płatnośd oraz bezpośrednio do całego projektu. W module wykorzystywane są dwa podstawowe pojęcia dokument oraz typ dokumentu. Typ dokumentu reprezentuje grupę dokumentów tego samego rodzaju, tzn. takich które są powiązane z tym samym rodzajem elementów w systemie oraz mogą mied takie same statusy. Przykładem może byd typ Umowa szkoleniowa, który przeznaczony jest dla uczestników usług oraz może mied jeden ze statusów: przygotowana, podpisana, zarchiwizowana. Dokument informacja w systemie o istniejącym dokumencie. Dokument musi byd konkretnego typu, mied konkretny status oraz byd powiązany z konkretnym elementem projektu. Dodatkowo, można wprowadzid następujące dane o dokumencie: numer ewidencyjny, bieżąca lokalizacja (np. numer i lokalizacja segregatora) oraz komentarz. Funkcje związane ze śledzeniem dokumentów dostępne są po wejściu w wybrany projekt w zakładce Projekt w grupie Dokumentacja. Funkcje związane z przeglądaniem dokumentów powiązanych z konkretnym elementem projektu oraz dodawania nowych dokumentów dla tego elementu są dostępne w widoku szczegółów tego elementu. Strona 26

28 Typy dokumentów Lista typów dokumentów Aby wyświetlid i zarządzad typami dokumentów zdefiniowanymi w projekcie należy wybrad opcję z zakładki Projekt. Wówczas wyświetli się odpowiednia lista: Listę można sortowad po nazwie oraz przeznaczeniu. Aby zmienid bieżące sortowanie należy kliknąd na odpowiedniej kolumnie. Aby dodad nowy typ dokumenty należy wybrad opcję. Aby zobaczyd szczegóły typu dokumentu należy kliknąd na jego nazwie. Edycja tych danych dostępna jest po kliknięciu przycisku, a usunięcie po naciśnięciu na. Widok szczegółów typu dokumentu Widok prezentuje szczegółowe dane wybranego typu dokumentu: Z tego widoku można przejśd do edycji dokumentu (przycisk ), usunąd dokument ( ) oraz powrócid do listy wszystkich typów dokumentów. Dodawanie nowego typu dokumentu Aby dodad nowy typ dokumentu należy w widoku listy typów dokumentów wybrad opcję. Następnie należy uzupełnid poszczególne pola. Strona 27

29 Należy zwrócid szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie pola Przeznaczenie, które określa z jakim rodzajem elementów w systemie dokumenty danego typu będą powiązywane. Pola tego nie można później edytowad. Dodawanie nowych dopuszczalnych statusów dla danego typu dokumentu odbywa się poprzez wprowadzenie ich nazwy w polu Nowy status i naciśnięciu przycisku lub klawisza Enter. Istniejący status można edytowad (przycisk ) oraz usuwad (przycisk ). Można także zmienid kolejnośd statusów poprzez odpowiednie przeciąganie ich za uchwyt ( ). Typ dokumentu wymaga określenia jego nazwy, przeznaczenia oraz wprowadzenia przynajmniej jednego dopuszczalnego statusu. Aby dodad typ dokumentu należy kliknąd przycisk Dodaj lub Zapisz i dodaj następny (spowoduje to pozostanie w widoku dodawania typu dokumentu). Edycja typu dokumentu Edycja typu dokumentu dostępna jest z widoku listy typów dokumentów oraz szczegółów typu dokumentu. Strona 28

30 Wniosek o płatnośd Wpływ Dokument kosztowy Projekt Uczestnik usługi Usługa Beneficjent (osoba) Beneficjent (instytucja) Podręcznik użytkownika system webefs (wersja 1.14) Podczas edycji nie można zmienid przeznaczenia typu dokumentu. Natomiast nazwa i dopuszczalne statusy mogą byd dowolnie modyfikowane. Po zakooczeniu edycji należy kliknąd przycisk Zapisz. Edycja może się nie powieśd, gdy w systemie istnieją dokumenty, posiadające jeden z usuwanych statusów. Wówczas wyświetlony zostanie komunikat: Usuwanie typu dokumentu Typ dokumentu może byd usunięty albo z widoku listy typów dokumentów albo szczegółów typu dokumentu. Przed usunięciem zostaniemy poproszeni o potwierdzenie swojej decyzji. Usunięcie może się nie powieźd, gdy istnieją w systemie dokumentu danego typu. Wówczas wyświetlony zostanie komunikat: Dokumenty Dostęp do dokumentów, a poziomy uprawnieo w projekcie W webefs dostęp do wszystkich dokumentów w projekcie mają: 1. Administrator konta 2. Kierownik projektu 3. Administrator dokumentacji 4. Audytor dokumentacji (tylko przeglądanie dokumentów) Dodatkowo, inni członkowie projektu mają dostęp do niektórych dokumentów w systemie. Poniższa tabela przedstawia zależnośd między uprawnieniem w projekcie a dostępem do dokumentów powiązanych z danym typem elementów. Audytor usług Projektant usług Rekruter usług Audytor opisu projektu Kierownik opisu projektu Audytor finansowy Strona 29

31 Gdzie: Projektant finansowy Fakturzysta - dostęp tylko do odczytu - pełny dostęp (możliwośd dodawania, edycji i usuwania dokumentów) Lista dokumentów Aby przeglądad i zarządzad dokumentami wprowadzonymi do systemu należy wejśd w opcję Ewidencja dokumentów z zakładki Projekt. Wówczas wyświetlony zostanie widok umożliwiający przeszukiwanie dokumentów w projekcie: Możliwe jest przeszukiwanie dokumentów po: fragmencie nazwy powiązanego elementu, statusu dokumentu, jego lokalizacji, numeru lub komentarza, przeznaczeniu, typie. Listę można sortowad po widocznych kolumnach (po kliknięciu na nagłówku odpowiedniej kolumny). Jeżeli wybrany dokument zawiera komentarz, to w odpowiednim wierszu pojawia się ikona najechaniu na nią wyświetlona zostanie jego treśd). Kliknięcie na ikonę (po powoduje wyświetlenie szczegółów dokumentu. Przycisk przenosi do widoku edycji dokumentu. Kliknięcie na nazwie powiązanego elementu spowoduje wyświetlenie szczegółów tego elementu. Możliwe jest także wybranie kilku dokumentów. W tym celu należy kliknąd na pole w odpowiednim wierszu. Aby zaznaczyd lub odznaczyd wszystkie widoczne dokumenty, należy nacisnąd pole w nagłówku tabeli. Wybrane dokumentu można usunąd w tym celu należy kliknąd przycisk. Widok szczegółów dokumentu Widok szczegółów dokumentu wyświetla wszystkie dane dokumentu: Strona 30

32 Z tego poziomu można: przejśd do edycji dokumentu (przycisk ), usunąd dokument ( ) lub powrócid do listy dokumentów ( ). Dodawanie i przeglądanie dokumentów dla wybranego elementu System webefs umożliwia wyświetlenie wszystkich dokumentów powiązanych z danym elementem projektu (np. beneficjentem). Widok ten dostępny jest z poziomu szczegółów tego elementu. Przykładowo, w widoku szczegółów faktury (dokumentu kosztowego) wyświetlana jest sekcja Dokumenty : Prezentuje ona pierwsze 10 dokumentów powiązanych z daną fakturą. Aby zobaczyd wszystkie dokumenty należy kliknąd na odnośnik. Z tego poziomu możliwe jest także dodanie nowego dokumentu, powiązanego z danym elementem (odnośnik ). Sekcja Dokumenty dostępna jest w widoku szczegółów wszystkich elementów projektu, z którymi można powiązad dokumenty. Wyjątkiem są dokumenty powiązane z projektem. Do ich przeglądania i dodawania służy odrębny widok dostępny przez menu główne opcja zakładce Projekt. w Edycja dokumentu Podczas edycji dokumentu można zmienid większośd jego pól: Strona 31

33 Jedynie pola Powiązany element oraz Typ dokumentu nie mogą zostad zmodyfikowane. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąd przycisk Zapisz. Po zapisaniu zmian może pojawid się komunikat: Oznacza on, iż od momentu rozpoczęcia edycji dokumentu inny użytkownik zmodyfikował ten sam dokument. Należy wówczas zobaczyd, jakie zmiany zostały w międzyczasie wprowadzone (odnośnik przycisk ). ). Następnie można uwzględnid je i nadpisad jego zmiany (klikając ) albo zaniechad edycji dokumentu (odnośnik Usuwanie dokumentów Dokument można usunąd z widoku szczegółów dokumentu, klikając przycisk potwierdzając chęd jego usunięcia., a następnie Można także usunąd wiele dokumentów na raz. W tym celu należy w widoku listy dokumentów zaznaczyd wybrane dokumenty, a następnie nacisnąd przycisk i potwierdzid chęd wykonania operacji. Jeżeli usunięcie się powiedzie, to zostanie wyświetlony komunikat: Strona 32

34 Jeżeli usunięcie jednego lub więcej z zaznaczonych dokumentów nie będzie możliwe, to pojawi się podsumowanie: Strona 33

35 Wsparcie i beneficjenci projektu Opis modułu i podstawowe pojęcia Moduł Wsparcie i beneficjenci służy do gromadzenia danych dotyczących beneficjentów projektu oraz wsparcia, jakie w ramach projektu zostało im udzielone. Umożliwia także planowanie i bieżące monitorowanie rezultatów projektu. W module używane są trzy podstawowe pojęcia beneficjent, usługa, uczestnik usługi. Beneficjent osoba lub instytucja, której w ramach projektu udzielono wsparcia. Istnieją 3 rodzaje beneficjentów: firma/instytucja firmy lub instytucje otrzymujące wsparcie bezpośrednio lub poprzez swoich pracowników, pracownik osoba zgłaszająca się do projektu jako pracownik firmy/instytucji, osoba indywidualna osoba bezrobotna lub uczestnicząca w projekcie z własnej inicjatywy. Usługa - dowolna forma wsparcia kierowana do ściśle określonej grupy osób, odbywająca się we wskazanym czasie oraz miejscu. Przykładem usługi może byd organizowane szkolenie lub studia podyplomowe. System umożliwia tworzenie 4 różnych typów usług: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, inne kursy (wszystkie pozostałe formy wsparcia). Uczestnik usługi beneficjent projektu uczestniczący w określonej usłudze. Poniższy diagram prezentuje relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu w module Wsparcie i beneficjenci : Projekt Jan Kowalski (osoba) Ewa Nowak (osoba) ABC (firma) Jan Kowalski (osoba indywidualna) Ewa Nowak, ABC (pracownik) ABC (firma/instytucja) uczestnik uczestnik uczestnik Szkolenie Jak... (usługa) Kurs obsługi... (usługa) Bazy danych Beneficjenci projektu Usługi Strona 34

36 Poszczególne funkcje modułu znajdują się we wstążce Wsparcie (widocznej po wejściu do konkretnego projektu): Funkcje podzielone są na dwie grupy. Grupa Beneficjenci i rezultaty pozwala na zarządzanie beneficjentami projektu, planowanie i monitorowanie osiągniętych rezultatów oraz eksportowanie/importowanie danych beneficjentów do/z formularza PEFS. Grupa Usługi i uczestnicy pozwala na zarządzanie usługami realizowanymi w ramach projektu oraz ich uczestnikami. Opcje Szczegóły usługi oraz Uczestnicy stają się aktywne w momencie wejścia w obszar konkretnej usługi. Wiele funkcji modułu Wsparcie i beneficjenci projektu wymaga, aby projekt miał ustawiony priorytet POKL w ramach którego jest realizowany. Aby ustawid priorytet projektu, należy w zakładce Projekt wejśd w opcję, a następnie przejśd do edycji danych ( ). Beneficjenci projektu Dodanie nowego beneficjenta projektu Do dodawania nowych beneficjentów do projektu służy funkcja Nowy beneficjent ze wstążki Wsparcie. Proces dodawania składa się z 4 kroków: 1. Określenie rodzaju beneficjenta. 2. Wskazanie odpowiedniej osoby lub firmy z baz danych bądź dodanie nowego rekordu do bazy. 3. Wybranie usług, w których dana osoba bądź instytucja będzie uczestniczyd. 4. Uzupełnienie cech beneficjenta. Krok 1 Na początku należy wskazad rodzaj dodawanego beneficjenta: Krok 2 Jeżeli w kroku 1 wybrano osobę indywidualną bądź pracownika, to należy wskazad osobę z bazy danych osób: Strona 35

37 W tym celu należy podad fragment jej imienia, nazwiska, numeru PESEL lub miejscowości i nacisnąd przycisk Szukaj. Ewentualnie można zaznaczyd opcję Uwzględnij dane archiwalne wówczas przeszukane zostaną także starsze wersje danych osób. Wyświetlone zostaną wszystkie pasujące rekordy z bazy danych. Jeżeli osoba została odnaleziona, należy nacisnąd przy niej przycisk. Wówczas zostaną wyświetlone jej pełne dane. Jeśli danych dodawanego beneficjenta nie ma jeszcze w bazie, to należy skorzystad z funkcji Dodaj nową osobę do bazy. Jeżeli w kroku 1 wybrano instytucję lub pracownika, to należy wskazad odpowiednią instytucję z bazy danych firm i instytucji: W tym celu należy podad fragment jej nazwy, numeru NIP, miejscowości lub województwa i nacisnąd przycisk Szukaj. Ewentualnie można zaznaczyd opcję Uwzględnij dane archiwalne wówczas przeszukane zostaną także starsze wersje danych firm. Wyświetlone zostaną wszystkie pasujące rekordy z bazy danych. Jeżeli instytucja została odnaleziona, należy nacisnąd przy niej przycisk. Wówczas zostaną wyświetlone jej pełne dane. Jeśli danych dodawanej instytucji nie ma jeszcze w bazie, to należy skorzystad z funkcji Dodaj nową firmę do bazy. Krok 3 W przypadku pracowników, powiązanie osoby z firmą/instytucją następuje dopiero w momencie umieszczenia jej na liście beneficjentów projektu. Po wskazaniu odpowiedniej osoby lub firmy z baz danych można wybrad usługi, w których nowy beneficjent ma uczestniczyd: Strona 36

38 Aby powiązad beneficjenta z usługą, należy nacisnąd przycisk. Wówczas pojawi się okno wyboru usługi, w którym można przeszukiwad wszystkie usługi realizowane w ramach projektu: Po odnalezieniu poszukiwanej usługi należy nacisnąd przy niej przycisk, co spowoduje zamknięcie okna i umieszczenie wybranej usług na liście. Jeżeli omyłkowo wybrana zostanie niewłaściwa usługa, można ją usunąd z listy używając przycisku. Po wybraniu usług, których uczestnikiem ma byd dodawany beneficjent, należy nacisnąd przycisk Krok 4 (dot. instytucji). Jeżeli wybrana przez nas instytucja jest już beneficjentem projektu, to następuje przeniesienie do widoku jej szczegółów oraz wyświetlany jest komunikat: Wówczas można zweryfikowad czy dane beneficjenta oraz status udziału w projekcie są aktualne. W sytuacji, gdy dodawana instytucja nie była jeszcze beneficjentem projektu, następuje przeniesienie do widoku jego edycji. Wyświetlany jest komunikat: Należy wówczas określid typ instytucji oraz ew. komentarz i nacisnąd przycisk Zapisz. Niezależnie od tego, czy dana instytucja była już beneficjentem projektu, wyświetlane są potwierdzenia dodania firmy jako uczestnika wybranych usług, np.: Krok 4 (dot. pracowników i osób indywidualnych) Jeżeli wybrana przez nas osoba jest już beneficjentem projektu, to następuje przeniesienie do widoku jej szczegółów oraz wyświetlany jest komunikat: Wówczas można zweryfikowad czy dane osoby, jej status na rynku pracy, dodatkowe cechy oraz status udziału w projekcie są aktualne. Strona 37

39 W sytuacji, gdy dodawana osoba nie była jeszcze beneficjentem projektu, następuje przeniesienie do widoku jego edycji. Wyświetlany jest komunikat: Należy wówczas wprowadzid brakujące informacje i nacisnąd przycisk Zapisz. Niezależnie od tego, czy dana osoba była już beneficjentem projektu, wyświetlane są potwierdzenia dodania jej jako uczestnika wybranych usług, np.: Lista instytucji beneficjentów projektu Aby zobaczyd firmy i instytucje otrzymujące wsparcie w ramach projektu, należy w zakładce Wsparcie wejśd w opcję Beneficjenci (instytucje). Wówczas wyświetlona zostanie lista instytucji: Listę można przeszukiwad podając fragment nazwy firmy, numeru NIP, miasta lub województwa. Wyniki można sortowad po dowolnej z prezentowanych kolumn wystarczy kliknąd na nazwie kolumny (ponowne kliknięcie spowoduje zmianę kierunku sortowania). Aby zobaczyd szczegóły danego beneficjenta, należy kliknąd na jego nazwę. Naciśnięcie ikony przy danym beneficjencie powoduje przejście do widoku edycji jego danych. Kliknięcie na spowoduje usunięcie danej instytucji z projektu. Usunięcie może się nie powieśd, gdy beneficjent jest uczestnikiem usług lub ma wprowadzonych pracowników beneficjentów projektu. Szczegóły instytucji Widok szczegółów instytucji prezentuje wszystkie dane dot. beneficjenta projektu: Strona 38

40 W pierwszej sekcji znajdują się informacje na temat typu instytucji, bieżącego statusu beneficjenta w projekcie oraz komentarz, jeśli został wprowadzony. Wyświetlane są także informacje o datach i autorach dodania instytucji oraz ostatniej jej modyfikacji. Kliknięcie przycisku spowoduje przejście do edycji jego danych. Aby usunąd instytucję z projektu należy nacisnąd przycisk. Kolejna sekcje prezentuje historię udziału beneficjenta w projekcie. Widad w niej kolejno: datę wprowadzenia zmiany w historii udziału w projekcie, rodzaj zmiany statusu udziału w projekcie, opcjonalny komentarz do zmiany, informację o dacie i osobie, która wprowadziła zmiany. Widoczne są tutaj także pełne dane firmy/instytucji w momencie przystępowania do projektu. Aby przejśd do powiązanego rekordu z bazy danych firm/instytucji należy kliknąd na. Jeżeli dana firma ma nowszą wersję danych, widoczny będzie także odnośnik do tej wersji -. Dodatkowo, wyświetlany jest odnośnik do listy pracowników wskazanej instytucji, którzy uczestniczą w projekcie (sekcja Pracownicy uczestniczący w projekcie ). Możliwe jest także wygenerowanie dokumentów dla danej instytucji. W sekcji Generowanie dokumentów znajduje się lista wszystkich wprowadzonych do systemu szablonów dokumentów przeznaczonych dla beneficjentów instytucjonalnych. Aby wygenerowad dokument należy kliknąd na odpowiedni szablon. Tak utworzony dokument można potem dowolnie zmodyfikowad, zapisad lub wydrukowad. Zmiana statusu udziału w projekcie instytucji Każda instytucja może mied jeden ze statusów udziału w projekcie: nierozpoczęty beneficjent nie rozpoczął jeszcze udziału w projekcie, Strona 39

41 w trakcie beneficjent jest w trakcie udziału w projekcie, zakooczony beneficjent zakooczył swój udział w projekcie, niekwalifikowalny beneficjent został uznany za niekwalifikowalnego do uzyskania wsparcia. W widoku szczegółów instytucji można zarządzad statusem udziału w projekcie. Aby go zmienid należy wybrad opcję. Wówczas pojawi się okno, w którym trzeba określid datę zmiany statusu, rodzaj tej zmiany oraz ew. wprowadzid komentarz: Możliwe są następujące zmiany statusów: zakończenie udziału rozpoczęcie nierozpoczęty w trakcie zakończony udziału powrót do projektu uznanie niekwalifikowalnym uznanie niekwalifikowalnym uznanie niekwalifikowalnym niekwalifikowalny Po wprowadzeniu nowego statusu należy nacisnąd przycisk Zmieo status. Możliwe jest także usunięte ostatniego wpisu w historii udziału instytucji w projekcie. W tym celu należy nacisnąd przycisk przy ostatnim wpisie na liście. Edycja beneficjenta projektu instytucji Funkcja edycji danych instytucji umożliwia zmianę podstawowych danych beneficjenta projektu: typu instytucji (do wyboru z listy zależnej od priorytetu POKL, w ramach którego realizowany jest projekt), komentarza. Strona 40

42 Można także wskazad wersję danych firmy (jeżeli jest ich kilka), która była obowiązująca w momencie przystąpienia instytucji do projektu: Aby dokonad zmiany danych samej instytucji, należy edytowad odpowiedni rekord z bazy danych firm. Lista osób beneficjentów projektu Aby zobaczyd osoby otrzymujące wsparcie w ramach projektu, należy w zakładce Wsparcie wejśd w opcję Beneficjenci (osoby). Wówczas wyświetlona zostanie lista wszystkich beneficjentów indywidualnych i pracowników: Listę można przeszukiwad podając fragment imienia, nazwiska, numeru PESEL, miejscowości lub województwa zameldowania danej osoby. Wyniki można sortowad po dowolnej z prezentowanych kolumn wystarczy kliknąd na nazwie kolumny (ponowne kliknięcie spowoduje zmianę kierunku sortowania). Aby zobaczyd szczegóły danego beneficjenta, należy kliknąd na jego nazwę. W przypadku pracowników można kliknąd na nazwę firmy, aby przejśd do widoku danych beneficjenta-instytucji. Naciśnięcie ikony przy danym beneficjencie powoduje przejście do widoku edycji jego danych. Kliknięcie na spowoduje usunięcie danej osoby z projektu. Usunięcie może się nie powieśd, gdy beneficjent jest uczestnikiem usług. Szczegóły osoby Widok szczegółów osoby prezentuje wszystkie dane dot. beneficjenta projektu: Strona 41

43 W pierwszej sekcji znajdują się: odnośnik do instytucji pracodawcy (dotyczy tylko pracowników), bieżący status beneficjenta w projekcie, data rozpoczęcia i zakooczenia udziału w projekcie, status beneficjenta na rynku pracy, dodatkowe cechy beneficjenta (brane pod uwagę m.in. przy wyliczaniu wskaźników), komentarz (opcjonalny). Wyświetlane są także informacje o datach i autorach dodania osoby oraz ostatniej jej modyfikacji. Kliknięcie przycisku spowoduje przejście do edycji jego danych. Aby usunąd instytucję z projektu należy nacisnąd przycisk. Kolejna sekcje prezentuje historię udziału beneficjenta w projekcie. Widad w niej kolejno: datę wprowadzenia zmiany w historii udziału w projekcie, rodzaj zmiany statusu udziału w projekcie, opcjonalny komentarz do zmiany, informację o dacie i osobie, która wprowadziła zmiany. Widoczne są tutaj także pełne dane osoby z momentu przystępowania do projektu. Aby przejśd do powiązanego rekordu z bazy danych osób należy kliknąd na. Jeżeli dana osoba ma nowszą wersję danych, widoczny będzie także odnośnik do tej wersji -. Strona 42

44 Możliwe jest także wygenerowanie dokumentów dla danego beneficjenta projektu. W sekcji Generowanie dokumentów znajduje się lista wszystkich wprowadzonych do systemu szablonów dokumentów przeznaczonych dla osób. Aby wygenerowad dokument należy kliknąd na odpowiedni szablon. Tak utworzony dokument można potem dowolnie zmodyfikowad, zapisad lub wydrukowad. Zmiana statusu udziału osoby w projekcie Każda osoba może mied jeden ze statusów udziału w projekcie: nierozpoczęty beneficjent nie rozpoczął jeszcze udziału w projekcie, w trakcie beneficjent jest w trakcie udziału w projekcie, zakooczony beneficjent zakooczył swój udział w projekcie, przerwany beneficjent przerwał swój udział w projekcie (ten status umożliwia podanie przyczyny wycofania się), niekwalifikowalny beneficjent został uznany za niekwalifikowalnego do uzyskania wsparcia. W widoku szczegółów instytucji można zarządzad statusem udziału w projekcie. Aby go zmienid należy wybrad opcję. Wówczas pojawi się okno, w którym trzeba określid datę zmiany statusu, rodzaj zmiany, powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia (tylko w przypadku przerywania udziału w projekcie) oraz ew. wprowadzid komentarz: Możliwe są następujące zmiany statusów: Strona 43

45 zakończenie udziału rozpoczęcie nierozpoczęty w trakcie zakończony udziału powrót do projektu uznanie niekwalifikowalnym uznanie niekwalifikowalnym powrót do projektu przerwanie udziału niekwalifikowalny uznanie niekwalifikowalnym przerwany uznanie niekwalifikowalnym Po wprowadzeniu nowego statusu należy nacisnąd przycisk Zmieo status. Możliwe jest także usunięte ostatniego wpisu w historii udziału osoby w projekcie. W tym celu należy nacisnąd przycisk przy ostatnim wpisie na liście. Edycja beneficjenta projektu osoby Funkcja edycji danych osoby umożliwia zmianę podstawowych danych beneficjenta projektu: statusu na rynku pracy, dodatkowych cechy (takie jak niepełnosprawnośd, przynależnośd do mniejszości, itp.), komentarza. Można także wskazad wersję danych osoby (jeżeli jest ich kilka), która była obowiązująca w momencie przystąpienia do projektu: Aby dokonad zmiany samych danych osobowych należy edytowad odpowiedni rekord z bazy danych osób. Zestawienie okresowe Funkcja Zestawienie okresowe pozwala na wyliczenie większości wskaźników z załącznika 2 do wniosku o płatnośd. Aby zobaczyd rezultaty za wskazany okres należy wejśd na w funkcję ze wstążki Wsparcie. Następnie należy określid początek i koniec okresu za który mają byd obliczone rezultaty oraz nacisnąd przycisk Pokaż rezultaty dla wskazanego okresu. Strona 44

46 Następnie zostaną wyświetlone osiągnięte wartości wszystkich wskaźników z następujących sekcji załącznika 2 do wniosku o płatnośd: 1. Przepływ uczestników projektu. 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie. 3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych i lata. 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie. 5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie. Podczas wyliczania wskaźników niektórzy beneficjenci mogą nie zostad uwzględnieni. Osoby zostają pominięte, gdy: zostały uznane za niekwalifikowalne do otrzymania wsparcia (nawet jeśli odpowiednia zmiana statusu nastąpiła po okresie, za który liczone są wskaźniki), ich pracodawcy zostali uznani niekwalifikowanymi. Instytucje zostają pominięte, gdy zostały uznane za niekwalifikowalne do otrzymania wparcia w ramach projektu. Eksport danych beneficjentów do formularza PEFS Krok 1 - ustawienia eksportu System webefs umożliwia eksport danych beneficjentów projektu do formularza PEFS 2007 w wersji 2.0. W tym celu należy ze wstążki Wsparcie wybrad opcję Eksport do PEFS. Następnie należy wprowadzid ustawienia eksportu: datę eksportu dzieo, z którego brane są statusy udziału beneficjentów w projekcie, wersję eksportowanych danych teleadresowych: o z chwili przystąpienia do projektu eksportowane są takie dane teleadresowe, jakie było podane w momencie przystępowania danej osoby bądź firmy do projektu, o najnowsze w wybranym okresie eksportowane są najnowsze dane teleadresowe występujące w systemie do dnia wskazanego jako data eksportu, o najnowsze w systemie eksportowane są najnowsze posiadane dane teleadresowe osób i instytucji, kodowanie znaków (ustawienie to należy zmienid tylko w przypadku wystąpienia problemów z importem danych do formularza PEFS). Po wprowadzeniu ustawieo eksportu należy wcisnąd przycisk Eksportuj do formularza PEFS. Krok 2 eksport danych beneficjentów Podczas eksportu beneficjentów brane są tylko te osoby i instytucje, które we wskazanym dniu ( data eksportu ) miały status udziału w projekcie inny niż nierozpoczęty lub niekwalifikowalny. Eksport nie powiedzie się, gdy: instytucja nie ma wprowadzonego numeru REGON, więcej niż jedna instytucja ma taki sam numer REGON, instytucja, w której zatrudniony jest pracownik nie została wyeksportowana, więcej niż jedna osoba ma taki sam numer PESEL. W razie wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, pojawi się stosowny komunikat wyjaśniający przyczynę niepowodzenia oraz wskazujący beneficjentów, których problem dotyczy. Strona 45

47 Dodatkowo, system wygeneruje ostrzeżenia, gdy: instytucja nie ma określonego typu, osoba indywidualna nie ma określonego statusu na rynku pracy. Powyższe ostrzeżenia nie powodują jednak niepowodzenia operacji i pomimo ich wystąpienia eksport się powiedzie. Po udanym eksporcie wyświetlone zostaną 3 odnośniki do plików, zawierających wyeksportowane dane: Należy kolejno kliknąd prawym klawiszem myszy na każdym z nich i wybrad opcję Zapisz element docelowy jako. Następnie dla każdego z nich należy wskazad lokalizację na dysku twardym komputera, w której będzie zapisany (proszę zapamiętad tę lokalizację). Krok 3 import do formularza PEFS Przed zaimportowaniem danych do formularza PEFS zalecamy wykonad jego kopię zapasową poprzez skopiowanie pliku z formularzem. Aby zaimportowad dane do formularza PEFS należy kolejno: 1. Otworzyd formularz. 2. Kliknąd przycisk. 3. Zalogowad się do formularza, wprowadzając swój identyfikator i hasło. Upewnid się, iż dane projektu w formularzu PEFS są poprawne. 4. Nacisnąd przycisk, aby usunąd dane wszystkich beneficjentów aktualnie wprowadzonych do formularza (dane wszystkich beneficjentów zostaną zaimportowane). 5. Wejśd w Dane instytucji i nacisnąd przycisk. Wskazad plik z danymi instytucji, zapisany na dysku w kroku 2 (nazwa plik ma koocówkę instytucje.txt ). Poczekad aż dane się zaimportują i wyświetlone zostanie podsumowanie importu. Upewnid się, iż operacja zakooczyła się sukcesem. 6. Wejśd w Dane uczestników indywidualnych (udział w projekcie z własnej inicjatywy) i nacisnąd przycisk. Wskazad plik z danymi osób indywidualnych, zapisany na dysku w kroku 2 (nazwa plik ma koocówkę indywidualni.txt ). Poczekad aż dane się zaimportują i wyświetlone zostanie podsumowanie importu. Upewnid się, iż operacja zakooczyła się sukcesem. 7. Wejśd w Dane uczestników instytucjonalnych i nacisnąd przycisk. Wskazad plik z danymi pracowników, zapisany na dysku w kroku 2 (nazwa plik ma koocówkę pracownicy.txt ). Poczekad aż dane się zaimportują i wyświetlone zostanie podsumowanie importu. Upewnid się, iż operacja zakooczyła się sukcesem. Strona 46

48 8. Nacisnąd przycisk. Potwierdzid chęd zapisu zmian w arkuszu. Po zakooczeniu importu zalecamy sprawdzenie, czy wszystkie dane zostały wyeksportowane poprawnie (chociaż dla pewnej losowej próby danych). Import danych z formularza PEFS 2.0 do webefs Funkcja importu danych z PEFS, wymaga zainstalowania bezpłatnego dodatku Microsoft Silverlight 3. Można go pobrad ze strony: (wersja dla Windows) (wersja dla Macintosh) W przypadku, gdy projektodawca posiada znaczną ilośd danych beneficjentów w formularzu PEFS 2.0, ich ponowne wprowadzanie do systemu webefs byłoby bardzo czasochłonne. W tej sytuacji warto skorzystad z opcji Import z PEFS, dostępnej w zakładce Wsparcie. W polach tekstowych należy umieścid dane z formularza PEFS. Aby pobrad te dane należy: 1. Otworzyd formularz PEFS. 2. Zalogowad się do formularza podając, naciskając przycisk, a następnie podając swoją nazwę użytkownika oraz hasło. 3. Zamknąd menu główne formularza poprzez naciśnięcie przycisku (w zależności od systemu operacyjnego przycisk ten może mied różny wygląd). Nie należy korzystad z przycisku Zapisz i zakoocz pracę! 4. W lewym dolnym rogu na arkuszu PEFS dane beneficjentów należy kliknąd prawym przyciskiem myszy i wybrad opcję Odkryj. 5. Następnie należy zaznaczyd arkusz Dane_instytucji i nacisnąd przycisk OK. Strona 47

49 6. Następnie należy powtórzyd krok 5 dla arkuszy: Dane uczestników i Dane_pracowników. Po zakooczeniu powyższych kroków następujące arkusze powinny byd widoczne: 7. W systemie webefs należy wejśd w opcję Import z PEFS (ze wstążki wsparcie). Wyświetlony zostanie formularz: 8. W formularzu PEFS należy otworzyd arkusz. Następnie należy zaznaczyd wszystkie jego wypełnione komórki (skrót klawiszowy: Ctrl+A), a następnie skopiowad je do schowka (skrót: Ctrl+C). 9. W systemie webefs należy wkleid dane ze schowka (skrót: Ctrl+V) w polu tekstowym ( Dane instytucji ). 10. Kroki 8-9 należy powtórzyd kolejno dla arkuszy (pole tekstowe ) oraz (pole tekstowe ). 11. Nacisnąd przycisk Załaduj dane (). Odczytywanie danych może chwilę potrwad w zależności od liczby beneficjentów. 12. Zamknąd arkusz PEFS, nie zapisując zmian. 13. Następnie pojawi się formularz, który pozwoli na przejrzenie odczytanych danych oraz poprawienie ewentualnych błędów: Strona 48

50 Zakładki w obszarze pozwalają nawigowad pomiędzy listą odczytanych instytucji, pracowników i uczestników indywidualnych. Po wybraniu konkretnego beneficjenta z listy, w obszarze pojawią się jego dane. Jeżeli odczytane informacje zawierają błędy, to na liście nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby będą wyświetlone w kolorze czerwonym. Dodatkowo, błędne pole będzie podświetlone na czerwono, a w sekcji pojawi się szczegółowe wyjaśnienie błędu. 14. Sprawdzid, czy odczytane dane nie zawierają błędów (beneficjenci z błędnymi danymi oznaczeni są kolorem czerwonym). Należy poprawid wszelkie błędy, gdyż niepoprawne dane nie zostaną zaimportowane do webefs. 15. Nacisnąd przycisk Importuj dane do webefs (). Pojawi się okno prezentujące postęp importu: Po zakooczeniu importu przycisk Zamknij stanie się aktywny. Należy go kliknąd. 16. Jeżeli podczas importu pojawią się niespodziewane błędy, to zostanie wyświetlona informacja: Dodatkowo przy każdym beneficjencie na liście pojawi się ikona: Strona 49

51 gdzie: oznacza sukces importu, a - niepowodzenie. Brak jakiegokolwiek symbolu świadczy o tym, że nie podjęto próby importu danego beneficjenta (ze względy na błędy w jego danych albo w przypadku pracowników ze względu na niepowodzenie importu pracodawcy). Po kliknięciu na danym beneficjencie, w sekcji Błędy () pojawi się wyjaśnienie niepowodzenia importu. Po poprawieniu wszystkich błędów, można ponownie podjąd próbę importu, naciskając przycisk. W tym przypadku zaimportowani zostaną pozostali beneficjenci. 17. Po udanym imporcie wszystkich danych pojawi się komunikat: Usługi Uwagi dotyczące procesu importu Podczas importu do webefs przenoszone są wszystkie dane z wyjątkiem form wsparcia, jakie otrzymał dany beneficjent. Po zakooczeniu importu należy ręcznie powiązad wczytanych beneficjentów z usługami w systemie. Z tych powiązao system odczyta odpowiednie formy wsparcia. Usługa w systemie webefs rozumiana jest jako dowolna forma wsparcia kierowana do ściśle określonej grupy osób (beneficjentów ostatecznych i instytucjonalnych). Aktualnie system pozwala na wprowadzenie 4 rodzajów usług: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, inne kursy (wszystkie pozostałe formy wsparcia). Wszystkie funkcje związane z zarządzaniem usługami i ich uczestnikami znajdują się w zakładce Wsparcie w grupie Usługi i uczestnicy : Funkcje Szczegóły usługi oraz Uczestnicy stają się aktywne po wejściu na dowolny widok związany z konkretną usługą. Lista usług Aby zobaczyd listę usług realizowanych w ramach projektu należy wybrad opcję Usługi. Lista umożliwia wygodne przeglądanie, przeszukiwanie i sortowanie wszystkich prowadzonych usług. Z poziomu tego widoku można przejśd do szczegółów wybranej pozycji, klikając jej nazwę. Możliwe jest także rozpoczęcie edycji (ikona ) oraz usunięcie usługi (ikona ). Strona 50

52 Dodawanie usługi Aby dodad nową usługę, należy wybrad opcję Nowa usługa ze wstążki Usługi. Następnie należy wprowadzid podstawowe dane usługi, takie jak: nazwa usługi, zadanie, w ramach którego realizowana jest usługa (opcjonalnie), rodzaj, ilośd dostępnych miejsc (w przypadku nie podania żadnej wartości, ilośd miejsc nie jest limitowania), numer identyfikacyjny, osoba odpowiedzialna (spośród członków projektu), data rozpoczęcia i zakooczenia, czas trwania w dniach i godzinach, miejsce (skrótowy opis lokalizacji usługi dla łatwiejszej identyfikacji na liście usług). powiązane ośrodki szkoleniowe (z bazy ośrodków szkoleniowych). Ponadto, dla każdej usługi można wskazad osoby prowadzące (trenerów, ekspertów, itp.) spośród uczestników projektu: Aby dodad osobę prowadzącą, należy odnaleźd ją na liście uczestników projektu i kliknąd. Wówczas wybrana osoba pokaże się na liście poniżej. Jeżeli członek projektu został wybrany omyłkowo, można go usunąd klikając przy nim przycisk. Dla każdej usługi należy także określid, jakie reprezentuje formy wsparcia dla osób oraz instytucji. Lista dostępnych form zależy od priorytetu POKL, w ramach którego realizowany jest projekt. Wskazane formy wsparcia zostaną wykorzystane przy eksporcie danych beneficjentów do PEFS. Dodatkowo, dla każdej usługi można zdefiniowad do 20 własnych pól tekstowych, mogących zawierad dowolne informacje. Aby dodad takie pole, należy nacisnąd przycisk następnie podad nazwę pola i treśd., a Po wprowadzeniu danych usługi należy nacisnąd przycisk. W przypadku dodawania wielu usług na raz warto skorzystad z opcji, która powoduje, iż po dodaniu usługi użytkownik pozostaje w bieżącym widoku i może od razu wprowadzid następną. Dodawanie wielu podobnych usług W przypadku dodawania wielu podobnych usług (np. kursów tego samego rodzaju) warto skorzystad z opcji kopiowania usługi. Umożliwia ona utworzenie wielu podobnych usług bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Aby skopiowad istniejącą usługę, należy w widoku jej szczegółów wybrad opcję. Wówczas otwarty zostanie formularz dodawania nowej usługi wypełniony danymi kopiowanej usługi. Strona 51

53 Teraz wystarczy wprowadzid odpowiednie modyfikacje (np. zmienid czas trwania oraz numer identyfikacyjny) i nacisnąd przycisk Dodaj. Można też nacisnąd przycisk Zapisz i dodaj następną, który sprawi, iż po dodaniu usługi system od razu umożliwi dodanie następnej. Uczestnicy usług Do każdej usługi mogą byd przypisani uczestnicy w powiązaniu z firmą bądź instytucją, której są pracownikami (powiązanie to jest opcjonalne). Aby zarządzad uczestnikami, należy w widoku szczegółów usługi kliknąd na odnośnik lub wybrad opcję Uczestnicy ze wstążki Wsparcie w menu głównym. Wówczas prezentowana jest lista uczestników wybranej usługi. Przy każdej pozycji na liście możliwe jest: zaznaczenie uczestnika, przeczytanie komentarza do uczestnika, pojawiającego się po najechaniu na ikonę (wyświetlana tylko gdy komentarz został wprowadzony), kliknięcie na ikonę powoduje przeniesienie do widoku szczegółów uczestnika, kliknięcie na ikonę powoduje przejście do edycji uczestnika. Dodatkowo, można zaznaczyd lub odznaczyd na raz wszystkich uczestników korzystając z opcji, znajdujących się pod listą uczestników: Zaznaczonych uczestników można: usunąd (przycisk ), oznaczyd jako obecnych (przycisk ), oznaczyd jako nieobecnych (przycisk ). Zagadnienia związane z obecnością wyjaśnione są w sekcji Obecnośd i oznaczanie usługi jako zakooczona. Dodawanie uczestnika Dodawanie uczestników usług odbywa się jednocześnie z dodawaniem beneficjentów projektu. Przy dodawaniu beneficjenta, należy wskazad odpowiednią osobę lub instytucję oraz wybrad usługę, której ma byd uczestnikiem. Jeżeli wybrana osoba indywidualna, pracownik albo instytucja jest już beneficjentem projekt, to nastąpi jedynie dopisanie do listy uczestników usługi. Aby dodad uczestnika usługi, można skorzystad z opcji Nowy beneficjent ze wstążki Wsparcie. Można także w widoku listy uczestników konkretnej usługi kliknąd na. Wówczas nastąpi przeniesienie do widoku dodawania beneficjenta, a bieżąca usługa będzie już wybrana. Obecnośd i oznaczanie usługi jako zakooczona Po zakooczeniu realizacji usługi należy wskazad, którzy uczestnicy byli na niej obecni oraz oznaczyd usługę jako zakooczoną. Od tego momentu, uczestnicy danej usługi zostaną uwzględnieni w osiągniętych wskaźnikach. Strona 52

54 Aby tego dokonad należy wybrad opcję Usługi z zakładki Wsparcie w menu głównym aplikacji, wyszukad interesującą nas usługę i za pomocą ikonki wejśd na stronę do jej edycji. Żeby oznaczyd daną usługę jako zakooczoną w polu Zakooczono należy wybrad opcję Tak i kliknąd na przycisk. W następnym kroku należy kliknąd na nazwę usługi, żeby wejśd w jej szczegółowe dane. W tym widoku po naciśnięciu przycisku zostaniemy przeniesieni do listy uczestników tej usługi. Teraz wystarczy tylko oznaczyd odpowiednich beneficjentów jako obecnych i dzięki temu zostaną oni uwzględnieni w osiągniętych rezultatach. Generowanie dokumentacji Zarówno dla każdej usługi, jak i dla każdego jej uczestnika można wygenerowad dowolną dokumentację na podstawie przygotowanych szablonów dokumentów. Aby wygenerowad i pobrad dokument dla całej usługi należy w widoku jej szczegółów kliknąd na wybrany szablon: Aby wygenerowad i pobrad dokument dla danego uczestnika usługi należy najpierw wejśd w szczegóły danej usługi, a następnie kliknąd na przycisk lub wybrad opcję Uczestnicy ze wstążki Wsparcie w menu głównym. W widoku, który się ukaże, należy kliknąd na ikonkę czemu uzyskamy dostęp do szablonów dokumentów dla poszczególnych uczestników:, dzięki Strona 53

55 Rezultaty projektu Planowanie rezultatów System webefs umożliwia wprowadzenie, a następnie kontrolę i monitorowanie rezultatów twardych usług. Dzięki temu można np. zaplanowad ilośd osób objętych wsparciem w projekcie i śledzid na bieżąco ich strukturę. Zaplanowane rezultaty są widoczne na stronie, na którą można wejśd po kliknięciu przycisku Planowane rezultaty ze wstążki Wsparcie. Są tu dostępne wskaźniki znajdujące się w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, jak również dodatkowe bardziej rozbudowane. Aby wprowadzid rezultaty twarde projektu należy wybrad opcję, a następnie wpisad w poszczególne okienka: liczbę osób objętych wsparciem w zależności od ich statusu, liczbę firm objętych wsparciem w zależności od ich wielkości, wskaźniki dla usług w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju usług: liczba uczestników, liczba osób (unikalnych), liczba uczestnikogodzin. Po wpisaniu wszystkich zaplanowanych wskaźników, nie można zapomnied o kliknięciu na przycisk, aby zachowad wpisane liczby. Monitorowanie osiągniętych rezultatów Beneficjenci danej usługi, po zakooczeniu jej realizacji, zostaną uwzględnieni w osiągniętych rezultatach jeśli: uczestnicy, którzy brali udział w danej usłudze, zostaną wskazani jako obecni na danej usłudze: oraz dana usługa zostanie zaznaczona jako zakooczona: Strona 54

56 Instrukcja jak to zrobid w podrozdziale Obecnośd i oznaczanie usługi jako zakooczona. Rzeczywiste dane można monitorowad po wybraniu opcji Osiągnięte rezultaty ze wstążki Usługi. W widoku tym mamy analogiczne pola jak na stronie z planowanymi rezultatami. System automatycznie dokonuje porównania rezultatów zaplanowanych z osiągniętymi, wyliczany jest także procentowy postęp realizacji każdego z rezultatów. Strona 55

57 Finanse projektu Finanse projektu to jedna z najbardziej kluczowych funkcjonalności systemu webefs. Dzięki aplikacji można w intuicyjny i zautomatyzowany sposób przygotowad szczegółowy budżet projektu, a także efektywnie go monitorowad i kontrolowad rzeczywiste wpływy, wydatki, płynnośd finansową. Aby prawidłowo skonstruowad budżet projektu najlepiej posługiwad się poniższym algorytmem: Koszty 1. Zaplanowanie i rozłożenie w czasie kosztów realizacji projektu (tworzenie kategorii kosztów w widoku Planowane wydatki ). 2. Jeżeli projekt zawiera pomoc publiczną, należy wyliczyd wkład własny ( Ustawienia finansowe, Planowane rezultaty, Kalkulator dofinansowania ). 3. Rozplanowanie w czasie wkładu własnego w formie pieniężnej, ewentualnie przychodu projektu ( Wkład własny i przychód ). 4. Umieszczenie w budżecie wkładu własnego w formie niepieniężnej lub w formie dodatków, wynagrodzeo wypłacanych przez stronę trzecią (tworzenie odpowiednich kategorii kosztów w widoku Planowane wydatki ). 5. Zaplanowanie okresów rozliczeniowych oraz transz ( Planowane transze ). Planowanie kosztów Planowane koszty projektu są widoczne w zakładce Finanse pod przyciskiem Planowane wydatki. W tabeli, która znajduje się na tej stronie, są wymienione poszczególne kategorie kosztów pogrupowane w zadania i etapy oraz planowane wydatki w ramach poszczególnych kategorii kosztów. Dane te można analizowad na różnym poziomie szczegółowości (korzystając z przycisków: miesięczny, kwartalny, roczny) lub w wybranych okresach czasu (korzystając z suwaka). Dodatkowo na dole tabeli znajduje się zestawienie sumujące wszystkie zawarte w danym projekcie: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, cross-financing w kosztach, współpracę ponadnarodową w kosztach, Strona 56

58 koszty objęte pomocą publiczną, a także koszty objęte pomocą pozostałą. Te dane również można analizowad na różnym poziomie szczegółowości za pomocą opisanego powyżej suwaka i przycisków. Dodatkowo koszty pośrednie, cross-financing w kosztach oraz współpraca ponadnarodowa w kosztach są podane nie tylko jako wartości w zł, ale także jako procentowa wartośd całkowitych kosztów danego projektu. Poszczególne kategorie kosztów są w tabeli oznaczone ikonkami informującymi o rodzaju danego kosztu, zgodnie z legendą: Znajdujący się w tym widoku budżet można wyeksportowad do arkusza kalkulacyjnego za pomocą przycisku. Nową kategorię kosztów można dodad na dwa sposoby. Albo korzystając z przycisku w widoku Planowane wydatki lub klikając na przycisk Nowa kat. kosztów na wstążce Finanse w menu głównym. Na stronie, który się wyświetla, należy nazwad nową kategorię kosztów, powiązad ją z zadaniem, określid dla niej jednostkę miary (np. usługa, miesiąc, sztuk, doba hotelowa, dniówka), a także zdefiniowad czy zawiera pomoc publiczną, czy jest kosztem personelu oraz czy jest cross financingiem. Należy także określid rodzaj usługi, której dotyczy koszt (doradztwo, szkolenie, studia podyplomowe, inny kurs), o ile oczywiście istnieje takie powiązanie. Jest to bardzo istotna informacja przy wyliczaniu przez system wkładu własnego. Podczas tworzenia nowej kategorii kosztów, należy także zdefiniowad rodzaj kosztu, czyli określid czy jest to: rzeczywisty wkład finansowy, wkład własny w formie dodatków lub wynagrodzeo wypłacanych przez stronę trzecią, czy wkład własny w formie niepieniężnej. W dwóch ostatnich przypadkach należy wybrad z listy opcję dotyczącą źródła finansowania. Możliwe są tutaj środki z budżetu paostwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne, środki z Funduszu pracy, Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki prywatne. Strona 57

59 Wypełnienie powyższych pól jest bardzo ważne, ponieważ właściwe oznaczenie kosztów będących pomocą publiczną, cross financingiem oraz powiązanie ich z konkretnym rodzajem usług umożliwia prawidłowe wyliczenie stopnia dofinansowania i wymaganego wkładu własnego. Warto także zwrócid uwagę na pole tekstowe Uzasadnienie, gdyż można sprytnie wykorzystad to miejsce do szczegółowego uzasadnienia danego kosztu w budżecie projektu. Po uzupełnieniu najważniejszych informacji dotyczących nowej kategorii kosztów, należy zaplanowad i wprowadzid do aplikacji planowane wydatki w ramach tej kategorii kosztów w poszczególnych miesiącach realizacji projektu. Czynnośd ta w systemie webefs jest ułatwiona poprzez automatyczne wyliczanie wartości poszczególnych wydatków jako iloczynu zaplanowanych ilości i cen jednostkowych. Dodatkowo, aby szybko uzupełnid tabelę Planowanych wartości, można skorzystad z funkcji Szybkiego wstawiania wartości Wystarczy tylko wpisad w okienku po prawej stronie odpowiednią ilośd/cenę jednostkową i nacisnąd przycisk kopiuj do. System automatycznie skopiuje wpisaną wartośd do tabeli w odpowiednie miejsca w zależności od tego, czy chcemy, aby te wartości były przypisane do wszystkich miesięcy, czy do konkretnego roku. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych nie można zapomnied o kliknięciu na przycisk kosztów. lub jeżeli chcemy od razu wprowadzid kolejną kategorię Po dodaniu wszystkich kategorii kosztów widzimy pełny budżet projektu, dostępny po kliknięciu na Planowane wydatki na wstążce Finanse w menu głównym aplikacji. Kalkulator dofinansowania i wkładu własnego Jeżeli projekt zawiera pomoc publiczną, nie wszystkie wydatki są w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i wymagany jest wkład własny. Stopieo dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i formy pomocy kierowanej do tych przedsiębiorstw. Aby Strona 58

60 automatycznie wyliczyd wkład własny można skorzystad ze specjalnego kalkulatora znajdującego się we wstążce Finanse, pod przyciskiem Kalkulator dofinansowania. Jednak, aby system mógł wyliczyd wkład własny wymagane są pewne informacje niezbędne do wykonania kalkulacji: 1. Ustawienia dofinansowania ( Ustawienia dofinansowania w Ustawienia finansowe na wstążce Finanse ) muszą byd właściwe dla priorytetu i działania PO KL, w ramach którego realizowany jest dany projekt. 2. Rozkład kosztów objętych pomocą publiczną jest zależny od formy pomocy i wielkości przedsiębiorstw. System webefs szacuje rozkład kosztów stanowiących pomoc publiczną na podstawie planowanej liczby uczestników dla poszczególnych typów usług i wielkości przedsiębiorstw. W związku z tym ważne jest wypełnienie Planowanych rezultatów znajdujących się we wstążce Usługi. Koszty dla poszczególnych rodzajów usług są sumą powiązanych z nimi kategorii kosztów, oznaczonych jednocześnie jako pomoc publiczna. 3. Koszty dla poszczególnych typów usług też muszą byd znane. Aby tak się stało należy przygotowując budżet powiązad niektóre kategorie kosztów z rodzajami usług. 4. Ostatnia potrzebna informacja to określenie w jakich proporcjach wydatki będą rozkładad się na przedsiębiorstwa w zależności od ich wielkości. webefs szacuje ten rozkład na podstawie planowanej liczby uczestników ( Planowane rezultaty w zakładce Usługi muszą byd uzupełnione). Po wyliczeniu wkładu własnego, należy podjąd decyzję, jaka częśd tego wkładu będzie wnoszona bezpośrednio w formie finansowej, a jaka w formie wkładu niepieniężnego lub wynagrodzeo. Klikając na opcję Wkład własny i przychód w zakładce Finanse można zaplanowad dla każdego miesiąca wkład własny w formie finansowej, a także przychód projektu. Kwoty wkładu własnego powinny byd określone w zależności od źródła finansowania oraz wartości przychodu projektu. Również w budżecie projektu należy zaplanowad wkład własny niepieniężny lub w formie wynagrodzeo wypłacanych przez stronę trzecią. Aby zaplanowad tego rodzaju wkład własny w sukcesywnie tworzonych kategoriach kosztów, należy za każdym razem, podczas definiowania nowej kategorii kosztów, ustawid rodzaj kosztu i źródło finansowania. Strona 59

61 Wprowadzanie kosztów Poniesione koszty są w systemie reprezentowane w postaci dokumentów kosztowych. W celu wprowadzenia nowego dokumentu kosztowego, należy wejśd na zakładkę Finanse, a następnie albo w opcji Dokumenty kosztowe kliknąd na wykorzystad przycisk Nowy koszt., albo bezpośrednio W Dokumentach kosztowych znajduje się lista wszystkich wcześniej wprowadzonych dokumentów kosztowych. Można sprawnie je sortowad i przeszukiwad po powiązanych z nimi datach. Natomiast, aby wprowadzid do systemu webefs nowy koszt, należy najpierw wybrad go z listy: Do systemu można wprowadzid fakturę, rachunek do umowy cywilno-prawnej, wynagrodzenie, zwykły rachunek bądź inny dokument. Dokument Inny jest zarezerwowany w szczególności do wprowadzania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo. Po kliknięciu na nazwę danego rodzaju dokumentu kosztowego, jesteśmy przenoszeni do strony tworzenia nowego dokumentu. Należy starannie wypełnid pola znajdujące się w danym widoku. W przypadku faktury i rachunku możliwe jest wprowadzanie wielu pozycji w ramach każdego z tych dokumentów za pomocą przycisku pozycje.. System automatycznie zsumuje wszystkie Bardzo istotną kwestią jest także powiązanie każdego dokumentu kosztowego, ewentualnie każdej pozycji w tym dokumencie z konkretną kategorią kosztów. W przeciwnym wypadku wprowadzony wydatek nie zostanie uwzględniony w budżecie i we wniosku o płatnośd. Aby dokonad przypisania kosztu do odpowiedniej kategorii należy kliknąd na. Otworzy się wtedy dodatkowe okno, w którym m.in. należy wybrad z listy odpowiednią dla danego wydatku kategorię kosztów. Dodatkowo w systemie webefs istnieje możliwośd rozbicia każdego kosztu/pozycji i przypisania ich do kilku różnych kategorii kosztów. Strona 60

62 Jeżeli w trakcie wprowadzania dokumentu kosztowego, jakaś informacja (liczba) zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, oznacza to, że należy sprawdzid, czy wszystko zostało wprowadzone prawidłowo, jak na poniższym przykładzie, gdzie całkowita wartośd przypisao do kategorii kosztów jest dużo niższa niż wprowadzona wartośd kwalifikowana wydatków. Każdy wprowadzany do systemu dokument kosztowy, podczas powiązywania go z konkretną kategorią kosztów, można od razu powiązad także z wnioskiem o płatnośd, którego ten koszt będzie dotyczył (o ile wcześniej taki wniosek został zdefiniowany w systemie). Ale nie jest to zabieg konieczny. Strona 61

63 Równie dobrze można tworzyd kolejne dokumenty bez przypisywania ich do konkretnego wniosku, a dopiero podczas tworzenia nowego wniosku o płatnośd zaznaczyd opcję: Dzięki temu wszystkie dokumenty kosztowe powiązane z odpowiednimi kategoriami kosztów zostaną automatycznie przypisane do właściwego wniosku. W przypadku dokumentów posiadających pozycję (faktury i rachunki) możliwe jest automatyczne dodanie podobnych przypisao do wielu pozycji jednocześnie. Służy do tego funkcja : Aby nowy dokument kosztowy został zapisany w systemie nie można zapomnied o naciśnięciu przycisku. Można także skorzystad z sąsiedniego przycisku utworzenie kolejnego., który automatycznie dodaje dokument i pozwala od razu na Koszty pośrednie Koszty pośrednie mogą byd rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wtedy do systemu wprowadza się konkretne dokumenty kosztowe dotyczące tych wydatków. Ale koszty pośrednie mogą też byd rozliczane w sposób ryczałtowy. Dla takich sytuacji zarezerwowany jest dokument kosztowy Inny. Przy wprowadzaniu tego dokumentu niezwykle istotne jest powiązanie go z kategorią kosztów Koszty pośrednie, która grupuje wszystkie koszty pośrednie całego projektu. Strona 62

64 Finansowanie projektu Właściwe zaplanowanie finansowania projektu jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających jego płynnośd finansową. Do systemu webefs można wprowadzid informacje na temat planowanego finansowania. Dzięki temu podczas realizacji projektu można zdecydowanie skuteczniej kontrolowad jego rzeczywiste finansowanie. Dane te dostępne są we wstążce Finanse po kliknięciu na opcję Planowane finansowanie. W tabeli znajdującej się na tej stronie przejrzyście zaprezentowane jest zestawienie informacji o planowanych wydatkach, wysokości wkładu własnego (całkowitego, pieniężnego, niepieniężnego, w formie wynagrodzeo), przychodzie projektu, wnioskowanym dofinansowaniu, planowanych transzach i co najważniejsze płynności finansowej, która informuje nas o tym, czy transze zostały tak zaplanowane, aby uniknąd konieczności wykorzystania własnych środków finansowych. W ostatniej kolumnie tabeli, dotyczącej właśnie płynności finansowej, liczby mogą byd wyświetlane w trzech kolorach: zielonym gdy płynnośd finansowa jest zapewniona, czerwonym gdy istnieje groźba utraty płynności finansowej, niebieskim gdy bilans jest równy 0. Dzięki temu już na etapie planowania budżetu projektu można w łatwy sposób kontrolowad, czy zaplanowane finansowanie zapewni płynnośd finansową projektu podczas jego realizacji. Dodatkowo pod tabelą dotyczącą planowanego finansowania znajduje się wykres, który w klarowny sposób obrazuje zawarte w niej informacje. Natomiast nad tabelą znajdują się przyciski, dzięki którym szybko można zmieniad rodzaj podsumowania wyświetlanych danych. Wprowadzanie transz, przychodów i odsetek System webefs umożliwia także rozliczanie przychodów projektu i odsetek narosłych na rachunku projektu. Można także w budżecie projektu uwzględniad rzeczywiste transze wpływające z jednostki nadzorującej. Strona 63

65 Aby wprowadzid do systemu transzę, przychód projektu, czy odsetki narosłe na rachunku projektu należy wybrad ze wstążki Finanse opcję Nowy wpływ lub znajdując się w zakładce Wpływy kliknąd na przycisk. Jesteśmy wtedy przenoszeni do widoku, w którym możemy wprowadzid nowy pływ po wcześniejszym wyborze jego typu z listy, np. Następnie należy uzupełnid pozostałe dane i koniecznie zapisad dokument za pomocą przycisku. Wprowadzanie wkładu własnego pieniężnego System webefs umożliwia także rozliczanie wkład własny pieniężnego. Aby wprowadzid do systemu wkład własny w formie finansowej należy wybrad ze wstążki Finanse opcję Nowy wpływ lub znajdując się w zakładce Wpływy kliknąd na przycisk. Jesteśmy wtedy przenoszeni do widoku, w którym możemy wprowadzid nowy pływ po uprzednim wyborze jego typu z listy, jak poniżej: Następnie należy uzupełnid pozostałe dane i koniecznie zapisad dokument za pomocą przycisku. Wprowadzanie wkładu własnego niefinansowego System webefs pomaga także w rozliczaniu wkładu własnego niepieniężnego lub w formie dodatków/wynagrodzeo wypłacanych przez stronę trzecią. Aby wprowadzid do systemu wkład własny niepieniężny lub w formie wynagrodzeo należy wybrad ze wstążki Finanse opcję Nowy wpływ lub znajdując się w zakładce Wpływy kliknąd na przycisk Strona 64

66 . Jesteśmy wtedy przenoszeni do widoku, w którym możemy wprowadzid nowy pływ po wcześniejszym wyborze jego typu z listy, np. Następnie należy uzupełnid pozostałe dane i koniecznie zapisad dokument za pomocą przycisku. Wszystkie wprowadzone do systemu webefs dokumenty dotyczące wpływów są dostępne we wstążce Finanse pod przyciskiem Wpływy. W widoku tym znajduje się lista wszystkich wcześniej wprowadzonych dokumentów. Można sprawnie je sortowad i przeszukiwad po typie wpływów, wartości i po powiązanych z nimi datach. Monitorowanie rzeczywistych wydatków i płynności System webefs wspomaga także zarządzanie wydatkami i kontrolę płynności finansowej projektu. Funkcjonalności stworzone w tym celu znajdują się pod grupą przycisków Rzeczywisty budżet we wstążce Finanse. Opcja Rzeczywiste wydatki zawiera tabelę analogiczną do tabeli Planowane wydatki, z tym że z każdą kolumną dotyczącą planowanych kosztów (w ramach poszczególnych kategorii kosztowych) zestawiona jest kolumna z rzeczywiście zrealizowanymi kosztami oraz kolumna z automatycznie wyliczonym przez system odchyleniem. Koszty rzeczywiste są obliczane na podstawie wprowadzonych do aplikacji dokumentów kosztowych. Przy czym, w tabeli tej uwzględnione są jedynie te koszty, które zostały przypisane do przynajmniej jednej kategorii kosztów. W zestawieniu tym uwzględniany jest również wkład własny niepieniężny oraz w formie dodatków lub wynagrodzeo wypłacanych przez stronę trzecią, ale tylko jeżeli został on powiązany z którąś z kategorii kosztów. Nad tabelą umiejscowione są przyciski, dzięki którym szybko można zmieniad poziom szczegółowości oraz rodzaj podsumowania wyświetlanych danych. Strona 65

67 Dodatkowo pod tabelą zestawiającą planowane i rzeczywiste wydatki w projekcie znajduje się wykres, który w przejrzysty sposób obrazuje zawarte w niej informacje. Natomiast w widoku Przepływy dostępne są dwie tabele, jedna z informacjami na temat planowanych, a druga - rzeczywistych przepływów pieniężnych w projekcie we wszystkich miesiącach jego realizacji. W każdym z zestawieo znajdują się dane dotyczące wydatków pieniężnych i wpływów (w podziale na transze, wkład własny finansowy oraz przychód projektu i odsetki). Warto zaznaczyd, że w tabelach tych nie jest uwzględniany wkład własny niepieniężny oraz w formie dodatków lub wynagrodzeo wypłacanych przez stronę trzecią. Dodatkowo na podstawie wpływów i wydatków wyliczany jest bilans. Projektodawca dostaje także automatycznie bardzo cenną informację o płynności finansowej w poszczególnych miesiącach realizacji projektu. Generowanie wniosków o płatnośd System webefs umożliwia automatyczne generowanie wniosków o płatnośd, jest kompatybilny z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych w najnowszej wersji. Aby stworzyd nowy wniosek o płatnośd należy kliknąd przycisk znajdujący się w widoku Wnioski o płatnośd. Na stronie, która się otworzy, należy wpisad nazwę wniosku (to tylko informacja dla użytkownika), początkową i koocową datę oraz wielkośd wnioskowanego dofinansowania. Pole z numerem wniosku powinno byd uzupełnione w momencie, gdy taki zostanie przyznany przez instytucję, do której składa się wniosek płatniczy. W widoku tym są dwa dodatkowe pola wyboru, które można zaznaczyd poprzez kliknięcie na nie: Automatycznie dołącz do wniosku wszystkie niepowiązane kwalifikowalne przypisania dokumentów kosztowych do budżetu z okresu, za który składany jest wniosek. Strona 66

68 Dzięki zaznaczeniu pola wszystkie dokumenty kosztowe (powiązane z kategoriami kosztów), które podczas ich wprowadzania do systemu nie zostały powiązane z konkretnym wnioskiem o płatnośd, zostaną uwzględnione we wniosku utworzonym za okres, którego te dokumenty dotyczą. Automatycznie dołącz do wniosku wszystkie niepowiązane wpływy z okresu, za który składany jest wniosek. Dzięki zaznaczeniu pola wszystkie wpływy, które podczas ich wprowadzania do systemu webefs nie zostały powiązane z konkretnym wnioskiem o płatnośd, zostaną uwzględnione we wniosku utworzonym za okres, którego będą dotyczyd. Generalnie w systemie webefs są dwa sposoby pracy z wnioskami płatniczymi: 1. można w systemie stworzyd nowy wniosek, a potem każdy wprowadzony do aplikacji wpływ lub koszt (przypisany do kategorii kosztów) od razu powiązywad z danym wnioskiem, lub 2. można wprowadzad wpływy i dokumenty kosztowe (które koniecznie trzeba powiązywad z kategoriami kosztów), a potem przy tworzeniu nowego wniosku o płatnośd należy zaznaczyd dwie opisane powyżej opcje, dzięki czemu dokumenty te zostaną automatycznie przypisane do odpowiedniego wniosku o płatnośd. W widoku Wnioski o płatnośd znajduje się lista wniosków, utworzonych w ramach danego projektu. Przy tworzeniu kolejnego wniosku system kontroluje, aby daty kolejnych wniosków nie nachodziły na siebie. W przeciwnym razie pojawia się komunikat: Każdy wniosek, po kliknięciu na ikonkę, można edytowad (czyli zmienid jego nazwę, daty początku i kooca, oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania), można też go usunąd (ikonka ). Po kliknięciu na nazwę wniosku jesteśmy przenoszeni do strony z jego szczegółami. Znajdują się tu informacje o kosztach i wpływach rozliczanych w ramach wniosku. W zestawieniu tym mogą pojawid się różne ikonki: Strona 67

69 Dodatkowo wyodrębnione są na czerwono informacje, na które trzeba zwrócid szczególną uwagę. W poniższym przykładzie: oznacza, że dany koszt widnieje w systemie jako nieopłacony, informuje o tym, że dany koszt nie został powiązany z żadnym zadaniem (kategorią kosztów), (w kolumnie dotyczącej kwalifikowalności wydatków) oznacza, że dany koszt w systemie jest zaznaczony jako niekwalifikowalny. Klikając na nazwę dokumentu kosztowego/wpływu jesteśmy od razu przenoszeni do strony ze szczegółami danego dokumentu. Dodatkowo w widoku ze szczegółami wniosku płatniczego można: edytowad podstawowe informacje o wniosku, eksportowad dane do Generatora Wniosków Płatniczych obliczyd większośd rezultatów do załącznika nr 2 wniosku o płatnośd,, usunąd wniosek Aby wykonad eksport danych do Generatora Wniosków Płatniczych należy kliknąd na przycisk. Jesteśmy wtedy przenoszeni do strony, gdzie oprócz podstawowych informacji o samym wniosku są także Ustawienia eksportu, a w nich kilka możliwości: Można ustawid domyślne źródło finansowania dla kosztów, dla których wcześniej nie ustaliliśmy źródła finansowania. Dzięki temu we wszystkich wprowadzonych do systemu Strona 68

70 webefs kosztach z nieokreślonym źródłem finansowania, zostanie automatycznie przypisane, wybrane w tym miejscu, źródło finansowania: Można także ustawid domyślne źródło finansowania dla wkładów własnych, dla których wcześniej nie ustaliliśmy źródła finansowania. Dzięki temu we wszystkich wprowadzonych do systemu webefs wpływach w postaci wkładu własnego z nieokreślonym źródłem finansowania, zostanie automatycznie przypisane, wybrane w tym miejscu, źródło finansowania: Dodatkowo można powiązad właśnie tworzony wniosek z poprzednimi wnioskami o płatnośd poprzez zaznaczenie pola wyboru odpowiadającego każdemu wcześniejszemu wnioskowi: Po rozwinięciu sekcji Zaawansowane ustawienia eksportu można zmienid sposób, w jaki system wypełnia tabelę z załącznika 1 do wniosku o płatnośd. Istnieje możliwośd wpłynięcia na zawartośd danych w kolumnach Numer dokumentu oraz Nazwa towaru bądź usługi. Odbywa się to poprzez wprowadzenie specjalnego tekstu formatującego (warto skorzystad z opcji, która ułatwia skonstruowanie odpowiedniego wyrażenia). Oto kilka przykładów wyrażeo: o Faktura VAT nr %NrDokumentu% Dla dokumentu o numerze FV/2009/11 spowoduje umieszczenie w odpowiedniej kolumnie Faktura VAT nr FV/2009/11. o %Nazwa% (wynagrodzenie netto = %WynagrodzenieNetto%, składki ZUS = %SkladkiZUS%, zaliczka na podatek = %ZaliczkaPodatek%) Takie formatowanie może przykładowo wygenerowad wpis Wynagrodzenie Jana Kowalskiego (wynagrodzenie netto = 2183,72 zł, składki ZUS = 1176,48 zł, zaliczka na podatek = 172,00 zł). Strona 69

71 Kolejnym krokiem w eksporcie wniosku jest kliknięcie na przycisk. Wtedy użytkownik jest przenoszony do strony z informacjami podsumowującymi wykonany eksport wniosku. Wyskakują tu informacje o eksportowanych danych, a także oznaczone wykrzyknikiem ostrzeżenia, na które należy zwrócid szczególną uwagę. Następnie należy kliknąd na przycisk i zapisad utworzony plik XML w dogodnym dla siebie miejscu na dysku komputera. Aby przejśd do widoku, zawierającego większośd wskaźników z załącznika numer 2 do wniosku o płatnośd, należy nacisnąd przycisk Kolejne etapy eksportu: 1. otworzyd Generator Wniosków Płatniczych, 2. z paska menu głównego generatora wybrad opcję Otwórz,. 3. wybrad zapisany na dysku komputera plik XML i otworzyd go, 4. pojawi się ostrzeżenie dotyczące sumy kontrolnej: Strona 70

72 które należy zignorowad klikając przycisk. Strona 71

73 Harmonogram Harmonogram jest fundamentalnym elementem każdego projektu, jego odpowiednie zaplanowanie jest kluczowym zadaniem mającym wpływ na powodzenie projektu. W systemie webefs wyróżnaimy trzy poziomy elementów w harmonogramie: zadania, etapy oraz czynności, które można przypisad do konkretnych osób. Poszczególne poziomy harmonogramu łatwo rozróżnid dzięki zastosowaniu różnic w formacie czcionki poczczególnych elementów: Aby wyświetlid pełny harmonogram danego projektu, należy ze wstążki Harmonogram, wybrad opcję Harmonogram projektu. Widok ten prezentuje wszystkie zadania, etapy i czynności wraz z dodatkowymi informacjami o czasie oraz procentowym postępie ich realizacji. Dostępna jest także wizualizacja harmonogramu projektu w postaci wykresu Gannta. Nad harmonogramem projektu znajdują się przyciski, dzięki którym szybko można zmieniad szczegółowośd wyświetlanych danych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku projektów o rozbudowanym harmonogramie. Zadania i etapy W widoku harmonogramu przy każdym zadaniu dostępne są opcje: można dodad nowy etap w ramach danego zadania, można zmienid kolejnośd etapów w danym zadaniu, można edytowad zadanie, można usunąd zadanie. Lista zadao do wykonania w ramach danego projektu widoczna jest w zakładce Harmonogram pod przyciskiem Zadania. Oprócz samej listy zadao dostępne są tu także dodatkowe informacje o nich takie jak: czas trwania, ilośd etapów, z których się składają oraz ilośd powiązanych z nimi kategorii kosztów. Z tego widoku można dodad nowe zadanie za pomocą opcji, można także zmienid kolejnośd już utworzonych zadao w projekcie po kliknięciu przycisku. Zmiana kolejności zadao odbywa się przy użyciu lewego przycisku myszki metodą złap, przeciągnij i upuśd. Aby zapisad nowe ustawienia należy koniecznie kliknąd na przycisk. Strona 72

74 Jeżeli w projekcie istnieje ryczałtowy sposób rozliczania kosztów pośrednich, to na liście zadao będzie znajdowad się także dodatkowe zadanie Koszty pośrednie, grupujące wszystkie koszty pośrednie całego projektu. Znajdująd się w widoku prezentującym listę zadao można także każde z nich usunąd (ikonka ) lub edytowad (ikonka ). Dodawanie nowych zadao może odbywad się tylko na etapie planowania projektu. Aby stworzyd nowe zadanie należy skorzystad ze wspomnianej powyżej opcji lub wybrad przycisk Nowe zadanie ze wstążki Harmonogram w menu głównym aplikacji. Jesteśmy wtedy przenoszeni do strony, na której należy wpisad nazwę nowego zadania, wybrad z listy rodzaj zadania oraz ustalid jego ramy czasowe. W webefs można określid trzy rodzaje zadao: zadania zwykłe, zadania definiujące koszty pośrednie oraz zadania definiujące współpracę międzynarodową. Czas trwania zadania w systemie webefs określany jest w miesiącach za pomocą znaczków, które pojawiają się w polach wyboru po kliknięciu na nie lewym przyciskiem myszki. Aby skrócid czas tworzenia nowych zadao można skorzystatad z następujących udogodnieo: kliknięcie na znak plus powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich pól (wszystkich miesięcy), kliknięcie na dany rok powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich pól w danym roku (wszystkich miesięcy w danym roku). Aby nowe zadanie zostało zapisane w systemie nie można zapomnied o naciśnięciu przycisku. Można także skorzystad z sąsiedniego przycisku, który automatycznie dodaje zadanie i pozwala od razu na utworzenie kolejnego. W widoku harmonogramu dla każdego etapu dostępne są opcje: można dodad nową czynnośd w ramach danego etapu, można edytowad dany etap, Strona 73

75 można usunąd etap. Zmiana kolejności etapów odbywa się przy użyciu lewego przycisku myszki metodą złap, przeciągnij i upuśd. Żeby zmienid ich kolejnośd najpierw należy klikąd na ikonkę znajdującą się przy odpowiednim zadaniu w widoku harmonogramu projektu. Aby zapisad nowe ustawienia należy koniecznie kliknąd przycisk. Dodawanie nowych etapów może odbywad się tylko na etapie planowania projektu. Aby stworzyd nowy etap należy kliknąd na ikonkę znajdującą się przy zadaniu, do którego kolejny etap chcemy dodad. Można także wybrad przycisk Nowy etap ze wstążki Harmonogram. System wtedy przenoszeni nas do strony, na której należy wpisad nazwę nowego etapu, powiazad go z zadaniem, którego dotyczy oraz ustalid jego ramy czasowe. Czas trwania każdego etapu w systemie webefs określa się w miesiącach za pomocą znaczków, które pojawiają się w polach wyboru po kliknięciu na nie lewym przyciskiem myszki. Aby skrócid czas tworzenia nowych zadao można skorzystatad z następujących udogodnieo: kliknięcie na znak plus powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich pól (wszystkich miesięcy), kliknięcie na dany rok powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich pól w danym roku (wszystkich miesięcy w danym roku). Aby stworzony nowy etap został zapisany w systemie nie można zapomnied o naciśnięciu przycisku. Można także skorzystad z sąsiedniego przycisku, który automatycznie doda właśnie zdefiniowany etap i od razu pokaże widok do utworzenie kolejnego etapu. Czynności do wykonania Nową czynnośd w ramach etapu można dodad w dwojaki sposób: poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się przy nazwie danego etapu w widoku harmonogramu projektu, lub poprzez kliknięcie przycisku Nowa czynnośd znajdującego się na wstążce Harmonogram. Jesteśmy przenoszeni do strony, gdzie należy wpisad nazwę tej czynności, powiązad ją z odpowiednim etapem, wybrad spośród uczestników projektu właściciela czynności (osobę, która ma nadzorowad jej wykonanie) i jej wykonawcę (osobę, która ma tą czynnośd fizycznie wykonad). Bardzo istotne jest Strona 74

76 także, aby wpisad lub wybrad z kalendarza (korzystając z ikonki ) planowaną datę rozpoczęcia i zakooczenia czynności oraz przewidywany czas na jej wykonanie w godzinach i/lub minutach. Te informacje będą potrzebne przy raportowaniu postępu prac, ponieważ system webefs automatycznie porównuje rzeczywisty czas trwania czynności z planowanym. Jeżeli istnieje taka potrzeba w polu tekstowym Opis można wprowadzid dodatkowe informacje dotyczące danej czynności. Bardzo praktyczną funkcjonalnością jest także możliwośd powiadomienia właściciela i wykonawcy danej czynności o utworzeniu tej czynności za pomocą wiadomości . System wysyła taką informacje automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru. Aby stworzona właśnie nowa czynnośd została zapisana, należy kliknąd przycisk. Można także skorzystad z sąsiedniego przycisku, który automatycznie doda właśnie zdefiniowaną czynnośd i od razu pokaże widok do utworzenia kolejnej. Dodatkowo w widoku harmonogramu projektu dla poszczególnych czyności dostępne są opcje: klikając na tę ikonkę można edytowad daną czynnośd ikonka ta służy do usunięcia danej czynności Przeglądanie wykonywanych i nadzorowanych czynności Aby uzyskad dostęp do wszystkich czynności, których jest się właścicielem i/lub wykonawcą, należy z zakładki Ogólne wybrad opcję Moje czynności. Widok Moje czynności pokazuje tylko czynności, których dany użytkownik jest właścicielem bądź wykonawcą. Aby zobaczyd wszystkie czynności w wybranym projekcie, należy wejśd do harmonogramu projektu. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do bazy danych czynności, którą możemy w dowolny sposób przeszukiwad w zależności od: rodzaju czynności (wszystkie, wykonywane przeze mnie, nadzorowane przeze mnie) oraz postępu ich realizacji (wszystkie, niezakooczone, zakooczone). Można także posortowad czynności w zależności od projektu, w ramach którego zostały stworzone. Bardzo praktyczną funkcjonalnością jest także możliwośd szybkiego wyszukiwania czynności przy użyciu przycisków: W widoku Moje czynności oprócz nazwy czynności widzimy także nazwę projektu, w ramach którego została ona stworzona, a także planowany czas jej trwania, czas (w godzinach) i procentowy postęp realizacji oraz informację, kto jest właścicielem i wykonawcą każdej czynności. Strona 75

77 Zaraz po zalogowaniu do systemu, we wstążce Ogólne na Stronie głównej, jest wyświetlana informacja o najbliższych czynnościach do wykonania ze wszystkich projektów w ramach danego konta, których aktualnie zalogowany użytkownik jest właścicielem lub wykonawcą. Klikając na nazwę każdej z tych czynności system automatycznie przenosi nas do widoku z jej szczegółami. Natomiast po naciśnięciu opcji jesteśmy przenoszeni do zakładki Moje czynności. Raportowanie postępów Bieżące monitorowanie wykonania poszczególnych czynności odbywa się poprzez wprowadzanie raportów postępu na stronie ze szczegółami danej czynności. Osoba, która jest wykonawcą danej czynności raportuje postęp jej realizacji. Na stronie ze szczegółami danej czynności wyświetlana jest historia wszystkich raportów wraz z wyliczonym na ich podstawie postępem wykonania danej czynności. Raportowany postęp realizacji czynności pokazywany jest także w widoku harmonogramu projektu. Wyświetlane są tu także sumaryczne dane postępu realizacji etapów, zadao i całego projektu (obliczone na podstawie raportowanego postępu czunności). W przypadku każdorazowego dodania lub edycji raportu postępu zarówno do właściciela czynności, jak i osoby ją wykonujacej, jest wysyłana wiadomośd ze szczegółami danej czynności oraz raportu. Aby dodad nowy raport postępu należy po wejściu na stronę ze szczegółami danej czynności podad czas poświęcony na wykonanie czynności (od ostatniego raportu), szacowany czas potrzebny na wykonanie tej czynności oraz opcjpnalnie komentarz w polu tekstowym. W przypadku kiedy czynnośd została już zakooczona, w polu Szacowany pozostały czas należy wpisad cyfrę 0, wtedy automatycznie czynnośd ta zostanie uznana za zakooczoną. Strona 76

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl Przewodnik instalacji i korzystania z aplikacji MAILpoint, v. 1.0 System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym www.7point.pl SPIS TREŚCI I. REJESTRACJA KONTA I

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

System zgłoszeo Działu IT

System zgłoszeo Działu IT System zgłoszeo Działu IT Spis treści: 1. Schemat systemu zgłaszania prac do Działu IT... 3 2. Podstawowe założenia systemu zgłoszeo... 4 3. Instrukcja zgłaszania prac... 7 4. Grupowanie oraz filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi

Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi Pierwszą czynnością w celu stworzenia oferty jest zalogowanie się do Portalu Świadczeniodawcy oraz przejście do Informatora o postępowaniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

MobiReg nowoczesny dziennik internetowy.

MobiReg nowoczesny dziennik internetowy. MobiReg nowoczesny dziennik internetowy. Podręcznik użytkownika, czyli jak dobrze wdrożyd e-dziennik. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Spis treści 1. Nowy rok szkolny... 3 1.1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KONTA POCZTOWE

SZKOLNE KONTA POCZTOWE SZKOLNE KONTA POCZTOWE INSTRUKCJA ADMINISTRATORA 1 SPIS TREŚCI Logowanie się do systemu zarządzania kontami pocztowymi... 3 Wyjaśnienie pojęd: użytkownik, alias... 3 Interfejs aplikacji EXIM po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Instrukcja obsługi aplikacji Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Dział Nowych Projektów, 2012 Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA... 4 3 PANEL GŁÓWNY... 5 3.1 IMPORT PLIKU CSV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania pracy dziekanatu oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany Podręcznik użytkownika Użytkownik niezalogowany 2011 1 2 Zawartość 1. Kategorie... 5 1.1. Wstęp... 5 2. Artykuły... 6 2.1. Widok artykułu... 6 3. Zamówienia publiczne... 9 3.1. Przeglądanie zamówieo publicznych...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Beneficjenta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Noe.NET MODUŁ OCHRONNY

Noe.NET MODUŁ OCHRONNY Noe.NET MODUŁ OCHRONNY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. JEDNOSTKA PENITENCJARNA 4 1.1 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE 4 1.1.1. KALENDARZ ZDARZEO NADZWYCZAJNYCH 4 1.2. KREATOR ZDARZEO NADZWYCZAJNYCH 8 1.2.1. DODAJ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JOOMLA! - nigdy nie klikamy w przeglądarce Cofnij/Back. Opuszczamy zakładkę w Joomla! klikając Zapisz lub Zamknij.

PORADNIK JOOMLA! - nigdy nie klikamy w przeglądarce Cofnij/Back. Opuszczamy zakładkę w Joomla! klikając Zapisz lub Zamknij. PORADNIK JOOMLA! 1. Logowanie do CMS`a Joomla! strony XX LO Wpisz w przeglądarce: www.xxlo.pl/administrator Wpisz Login oraz Hasło Posługując się Joomla! Należy pamiętad: - nigdy nie klikamy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi

Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi Pierwszą czynnością w celu stworzenia pliku zawierającego informacje które zawierad ma aneks do umowy jest zalogowanie się do Portalu

Bardziej szczegółowo

Migrowanie do programu Access 2010

Migrowanie do programu Access 2010 Zawartość tego przewodnika Microsoft Program Microsoft Access 2010 wygląda zupełnie inaczej niż program Access 2003, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócid czas nauki jego obsługi. Przewodnik

Bardziej szczegółowo