Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN"

Transkrypt

1 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN W tym rozdziale: Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Konfiguracja poł czeń za pomoc protokołu TCP/IP Konfiguracja statycznych adresów IP Inne protokoły komunikacyjne w sieciach LAN Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks Grupy robocze i domeny Niezależnie od tego, czy używasz systemu Windows XP Professional w domu czy w pracy, wcześniej czy później b dziesz si musiał czegoś dowiedzieć na temat konfiguracji protokołów i składników sieciowych. W przypadku zastosowań biznesowych po prostu nie da si tego unikn ć poza nielicznymi wyj tkami w bardzo małych firmach, praktycznie nie można znaleźć komputera, który nie byłby podł czony do innych komputerów w biurze lub chociaż nie korzystał z drukarki sieciowej. Bardzo szybko przekonasz si, że zainwestowanie w zakup karty sieciowej dla każdego z posiadanych komputerów (a dobre karty sieciowe można już nabyć za zł) oraz niewielkiego koncentratora sieciowego w celu umożliwienia bezpośredniej wymiany informacji pomi dzy komputerami jest nie tylko opłacalne, ale również o wiele wygodniejsze niż wykorzystywanie dyskietek czy innych wymiennych nośników informacji. Komputery poł czone w sieć mog również korzystać z jednego, współużytkowanego poł czenia do Internetu, co powoduje, że możesz zaoszcz dzić na kosztach poł czeń. W dzisiejszych czasach coraz wi cej mobilnych" pracowników różnych firm, uzbrojonych w służbowe laptopy, korzysta z dobrodziejstw poł czeń sieciowych zarówno w pracy, jak i w domu. B d c w firmie, korzystaj bezpośrednio z wewn trznej sieci LAN, natomiast po powrocie do domu mog skorzystać z poł czeń szerokopasmowych do podł czenia si do sieci LAN firmy i pobierania b dź wysyłania niezb dnych informacji.

2 568 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... UŜytkownicy laptopów powinni dokładnie zapoznać się z treścią dodatku C zawiera on całkiem sporo wartościowych porad i trików umoŝliwiających lepsze wykorzystanie moŝliwości systemu Windows XP na komputerach przenośnych. W dodatku A Podstawowe informacje o protokole TCP/IP" znajdziesz wiele nudnych i szczegółowych informacji objaśniaj cych zasady działania protokołu TCP/IP (z ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Niniejszy rozdział jest jednak znacznie bardziej przyjazny dla użytkownika". Poznasz w nim podstawowe zasady konfiguracji składników sieciowych systemu Windows XP, co umożliwi Twojemu komputerowi szybkie dogadanie si " z innymi komputerami w sieci. Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Aby komputer mógł zaistnieć w sieci opartej na protokole TCP/IP, wymaga nadania minimum adresu IP oraz określenia maski podsieci (patrz dodatek A). Jeżeli komputer b dzie pracował w sieci LAN poł czonej z innymi sieciami (takimi jak np. Internet), to b dziesz musiał dodatkowo skonfigurować adres bramy domyślnej (z ang. default gateway), jak również adres co najmniej jednego serwera DNS (z ang. Domain Name System). Jeżeli nie chcesz wprowadzać tych informacji r cznie, to skorzystaj z tzw. usługi DHCP, która umożliwia automatyczne skonfigurowanie tych ustawień. W wi kszości przypadków zastosowanie DHCP jest doskonałym rozwi zaniem. Jeżeli chcesz np. uruchomić niewielk sieć, składaj c si kilku, kilkunastu komputerów i całkiem przypadkowo dysponujesz serwerem pracuj cym pod kontrol Windows NT/2000 lub.net zapewniaj cym usług DHCP, to możesz skonfigurować komputery w sieci tak, aby automatycznie otrzymywały adresy IP korzystaj c z tej usługi. Za każdym razem, kiedy dany komputer b dzie si logował do sieci, serwer DHCP weźmie na siebie zadanie odpowiedniej konfiguracji ustawień sieciowych tego komputera. JeŜeli Twoja sieć jest połączona z innymi sieciami za pomocą połączenia kablowego bądź modemu DSL, to usługa DHCP moŝe być zrealizowana równieŝ w nieco inny sposób. Niektóre firmy, jak np. Linksys {http://www.linksys.com) i NetGear (http://www. netgear.com), oferują niedrogie przełączniki sieciowe (z ang. network switches), do których podłączane są wszystkie komputery danej sieci lokalnej. Sam przełącznik jest zazwyczaj podłączony za pomocą modemu DSL do innej sieci (np. Internetu) i wykorzystuje jeden bądź maksymalnie kilka adresów IP nadanych przez operatora sieci (za kaŝdy adres IP operator pobiera zwykle dodatkowe opłaty). Z drugiej strony, przełącznik korzystając z zarezerwowanej, tzw. nieroutowalnej klasy adresów' oraz techniki translacji adresów 2 (z ang. Network Address Translation NAT) moŝe nadawać 1 np x.x (dla sieci prywatnych) lub x.x. Zakres adresów IP od do , wykorzystywany przez mechanizm adresowania APIPA, jest zarezerwowany przez organizacj IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Adresy IP należ ce do obydwu podanych zakresów nie s używane w Internecie przyp. tłum....zwanej potocznie (z racji popularności oprogramowania IP Mas uerade) po prostu... maskarad P r zyp- tłum.

3 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 569 komputerom z sieci wewnętrznej adresy IP. Podczas pracy przełącznik śledzi pakiety wysyłane z poszczególnych komputerów i odpowiednio rozsyła pakiety, które przychodzą w odpowiedzi na ich Ŝądania. Więcej informacji na temat zasad działania techniki NAT znajdziesz w dodatku A. Zastosowanie statycznych adresów IP Jeżeli w pracy lub w domu korzystasz z małej sieci obejmuj cej kilka komputerów, które nie s podł czone do innej sieci, to możesz r cznie nadać poszczególnym komputerom statyczne adresy IP z dowolnego, prawidłowego zakresu adresów (wi cej informacji znajdziesz w dodatku A). Do Internetu możesz również podł czyć pojedynczy komputer, aczkolwiek w takiej sytuacji Twój dostawca Internetu (z ang. Internet Service Provider ISP) może nadać mu ściśle określony, statyczny adres IP (nie korzystaj c z DHCP). W dalszej cz ści tego rozdziału dowiesz si, jak skonfigurować system Windows XP, aby mógł korzystać z takiego adresu. Automatyczne adresowanie prywatne IP (APIPA) Windows XP może być skonfigurowany do korzystania z adresowania automatycznego. Jeżeli wykorzystujesz DHCP, to komputer podczas uruchamiania usiłuje odszukać serwer DHCP i pobrać z niego konfiguracj poł czenia sieciowego. Windows XP obsługuje również mechanizm automatycznego adresowania prywatnego IP (z ang. Automatic Private IP Addressing APIPA). Jeżeli po uruchomieniu komputer nie otrzyma w ci gu kilku minut odpowiedzi z serwera DHCP, to próbuje wykorzystać mechanizm APIPA do ustawienia prywatnego adresu IP. APIPA wykorzystuje zakres adresów od do (maska podsieci ). Jeżeli odpowiedź z serwera DHCP nie nadejdzie w wymaganym czasie, to Windows XP po prostu losowo wybierze jeden z adresów z podanego zakresu i sprawdzi, czy nie jest on już wykorzystywany w sieci. Jeżeli test wypadnie pomyślnie, to Windows XP przyjmuje, że może użyć ten adres i automatycznie dokonuje odpowiedniej samokonfiguracji. Jeżeli tworz c mał sieć, nie masz ochoty na instalowanie usługi DHCP ani na r czn konfiguracj ustawień sieciowych kilkunastu komputerów, to możesz wykorzystać prosty mechanizm APIPA do szybkiego uruchomienia tej sieci. Wystarczy ustawić komputery tak, aby automatycznie pobierały adres IP, i po prostu je uruchomić. Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Jak w przypadku wi kszości podobnych zadań, konfiguracja składników sieciowych systemu Windows XP zależy od tego, czy i jakie składniki sieciowe wybrałeś podczas instalacji systemu jeżeli nie zostały one zainstalowane, skorzystaj z Panelu sterowania i doinstaluj brakuj ce składniki. W kolejnym podrozdziale zostan omówione kolejne

4 570 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... etapy instalacji składników TCP/IP po wykonaniu wst pnej konfiguracji systemu Windows XP (cała procedura b dzie niezb dna tylko wtedy, jeżeli podczas instalacji Windows XP pomin łeś instalacj składników sieciowych). Po zainstalowaniu niezb dnych składników zostan omówione sposoby ich konfiguracji. Wykorzystanie aplełu Dodaj lub usuń programy do instalacji składników sieciowych Jeżeli Twój komputer posiada kart sieciow, to podczas instalacji systemu Windows XP zostanie ona z pewności wykryta i automatycznie zostan zainstalowane odpowiednie sterowniki oraz niektóre składniki umożliwiaj ce współprac z sieci LAN. Jeżeli podczas instalacji systemu wybierzesz typow konfiguracj, to zainstalowane zostan tylko najbardziej niezb dne składniki sieciowe: Klient sieci Microsoft Networks. Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks. Harmonogram pakietów QoS. Protokół internetowy (TCP/IP) z wł czon opcj adresowania automatycznego. Jeżeli podczas instalacji systemu wybierzesz instalacj indywidualn, to możesz wybrać składniki sieciowe przeznaczone do zainstalowania. Mimo to zawsze może si okazać, że nie wszystkie potrzebne składniki sieciowe zostan wybrane i zainstalowane. W takiej sytuacji zawsze b dziesz mógł doinstalować je później. Aby zainstalować dowolne składniki systemu operacyjnego, skorzystaj z apletu Dodaj lub usuń programy dost pnego w Panelu sterowania. Na rysunku 24.1 przedstawiono wygl d nowego okna Panelu sterowania. Wybierz opcj Dodaj lub usuń programy. Na ekranie pojawi si okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie programów naciśnij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie wyświetlone okno z informacj o uruchomieniu Instalatora systemu Windows, a po chwili pojawi si okno Kreatora składników systemu Windows (rysunek 24.2). Kreator pozwala na zainstalowanie wielu opcjonalnych składników systemu Windows XP w niniejszym rozdziale skoncentrujemy si wył cznie na instalacji składników sieciowych. Poniżej przedstawiono list składników sieciowych (wraz z krótkimi opisami), które możesz zainstalować przy użyciu kreatora. Możesz wybrać w zależności od potrzeb jeden lub kilka z nast puj cych składników: Intemetowe usługi informacyjne (IIS) umożliwia utworzenie serwera sieci Web. Jest to całkiem rozbudowany zestaw usług poświeconych sieci Web; wi cej informacji na ten temat znajdziesz w dodatku D,podstawy serwera internetowych usług informacyjnych". Pami taj jednak, że nie powinieneś instalować tego składnika, zanim nie przeczytasz wspomnianego dodatku!

5 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 571 ' Panel sterowania P* Edycla WMok Ulubione Narzędzia Pomoc D* Panel sterowania >'* g.p.zelajido-jourtótegori Zobacz teŝ (t Wiidciws Upddte <t j Fcrroc i obsługa techniczna y.) Wyszuka) j / i J ICzcioniti] Klawiatura ' # Opcle rt er net owe Potaczerw sieciowe Data i godzina LX>C programy Konta uŝytkowników Opc)e regional... t l Skaneryi aparaty Fo... Kontrolery gter L Opcje telefonu i modemu System Dodaj sprzęt 0Mowa Ą. O p * ułatwi.. Wacom Tablet Drukarki! laksy 1) Mysz Opcle zasiana J) Zaplanowane zadania % Dźwięki i urządzę,.. Narzędzia admlnrstrac... Pasek zadań i menu Start V ; g j Przeldź Ekran Opcle folderów Poczta Rysunek Aplet Dodaj lub usuń programy znajduje się w Panelu sterowania Rysunek Kreator składników systemu Windows pozwala na zainstalowanie bądź odinstalowanie wybranych składników Kreator składników systemu Windows Składniki lytlemu Windowi MoŜesz dodać lub usunąć składniki systemu Windows XP. Aby dodać lub usunąć składnik, kbkraj to pole wyboru Pola zacienwwane oinacia. ze tylko część składnika będzie zainstalowana. Aby zobaczyć, co zawiną dany składnik. ksknij przycisk Szczegóły. r y: E^Aktualizui certyfikaty grówne D ^] Ime usrugi plików i drukowania w sieci 0,0 MB 0.0 MB V & Internet Exptoiei 0.0 MB i "" ^Inł^nnfrowt ush«i infr-ffwrw^ fllsł 1S7MR Opis: Zawiera akcesoria i narzędzia tyslemuwin(tovyt da tego komputera v Wymagane miejsce na dysku razem: Mieisce dostępne na dysku 0.0 MB MB MSN Explorer jeżeli chcesz pod ączyć się do Internetu poprzez Microsoft Network (MSN), to powinieneś zainstalować ten sk adnik. Jeżeli jednak używasz innego dostawcy Internetu (ISP) lub Twój komputer pracuje tylko w sieci LAN, to MSN Explorer nie będzie Ci potrzebny. Us ugi sieciowe sk adnik ten jest z ożony z trzech us ug. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to zaznacz ten sk adnik, a następnie naciśnij przycisk Szczegó y. Pierwsza z us ug to Odbiornik RIP, którego zadaniem jest nas uchiwanie aktualizacji tras wysy anych przez routery używające protoko u

6 572 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... RIPvl (z ang. Routing Information Protocol version 1 RIPvl). Wi cej informacji na temat routingu oraz protokołu RIP znajdziesz w dodatku A Podstawowe informacje o protokole TCP/IP". Jest to usługa, której wi kszość użytkowników nie b dzie potrzebować. Druga usługa nosi prozaiczn nazw Usługi Simple TCP/IP jest to kolejna usługa, która prawdopodobnie nie b dzie Ci potrzebna, chociaż nic si nie stanie, jeżeli j zainstalujesz. Składa si ona z pi ciu prostych usług: Generator znaków, Daytime, Discard, Echo oraz Cytat dnia. I znów wi cej szczegółów na temat tych usług znajdziesz w dodatku A. Ostatnia usługa nosi nazw Uniwersalne Pług and Płay. Może ona być bardzo przydatna, jeżeli planujesz współprac z innymi komputerami w sieci, zwłaszcza jeżeli wykorzystujesz zapory sieciowe (z ang. firewałl). Z pewności pasjonaci gier b d chcieli skorzystać z tej usługi. Aby zainstalować dowolny z tych składników, wystarczy go zaznaczyć i nacisn ć przycisk OK. Inne usługi plików i drukowania w sieci ten składnik również składa si z kilku usług; po naciśni ciu przycisku Szczegóły zobaczysz, że w jego skład wchodz Usługi drukowania dla systemu Unix. Pozwalaj one dowolnemu komputerowi pracuj cemu pod kontrol systemu Unix na komunikacj z komputerem maj cym Windows XP na pokładzie" i na korzystanie z jego drukarek. Konfiguracja połączeń przy uŝyciu protokołu TCP/IP Jak już zapewne zd żyłeś si zorientować, poł czenia przy użyciu protokołu TCP/IP mog być skonfigurowane tak, że komputer automatycznie pobiera ustawienia (za pomoc usługi DHCP b dź APIPA) możesz również wprowadzić informacj o adresie IP r cznie. Przyjrzyjmy si bliżej tym rozwi zaniom. Uruchom Panel sterowania (rysunek 24.1) a nast pnie wybierz kategori Poł czenia sieciowe i internetowe. Na ekranie pojawi si okno dialogowe przedstawione na rysunku Kliknij ikon Poł czenia sieciowe, znajduj c si w prawym dolnym rogu okna dialogowego. Jeżeli podczas instalacji systemu Windows XP karta sieciowa była już zainstalowana i została rozpoznana, to zostanie ona automatycznie skonfigurowana tak, aby była gotowa do użycia. Rysunek 24.4 przedstawia okno dialogowe, które pojawia si po wybraniu opcji Poł czenia sieciowe. Jeżeli komputer jest wyposażony tylko w jedn kart sieciow i wybierzesz typow instalacj systemu Windows, to Windows XP utworzy poł czenie i skonfiguruje je tak, aby adres IP był automatycznie przydzielany przez DHCP lub APIPA. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon reprezentuj c poł czenie, a nast pnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Właściwości połączenia sieciowego moŝesz równieŝ wyświetlić zaznaczając ikonę reprezentującą połączenie, a następnie wybierając z menu głównego okna dialogowego polecenie Właściwości.

7 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 573 * Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc Wstecz - j J jf y S Wyszukaj Ę Foldery O" Połacwnto steciowe I internetowe <^ Mo]e rr»ej4ca sieciowe DrukarlJ i inny sunę. ^j Pdpit zdatny ^ Opcji telefonu i modemu Wybierz zadanie. 'HM Konfiyurui lub flimań połata l Sieć w domu lub w frinie Internet Exp!orer $ Ciagnosryka tiecl lub wybierz ikonę Panelu sterowania Rysunek /4i>y skonfigurować ustawienia sieciowe, wybierz opcję Połączenia sieciowe *5 Połączenia sieciowe " fx 1 P» Edycto Wkt* Ukjbtaie NarjętfeU Zaawansowane Pomoc Jf 0Wrtec2 0 t / ' Wys^l jg Fokfcry [ ^ j - C Potoczenia sieciowe Zadaniu sieciowe h j Utwórz n&^e pofajczinis 1 * ł oorlgurijl sieć w domu lub w 1 matbjfrm* Sieć LAM lub fzybkł Internet r g - j PoT^zerte iotabo W Wtouone wjił " " " v.ih p r M ł d i 1 Zobtczlci * 1 I A^ Rozwią2vivanle prouemów z I Inne miejtea Q«Pansi sterowania *fcj Moja miejsca sieciowe ^j Moje dokumenty 1 j Mol komputer I Sjr«eg6)y * 1 1 Połaczento sieciowe Folder systemowy Rysunek W oknie Połączenia sieciowe umieszczona została ikona reprezentująca sieciowe połączenie lokalne utworzone dla Twojej karty sieciowej

8 574 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Jeżeli podczas instalacji systemu Windows XP wybrałeś opcj Nietypowa (i nie wybrałeś żadnych składników sieciowych do zainstalowania), to w oknie dialogowym Właściwości znajdziesz szereg opcji pozwalaj cych na określenie, jakie składniki b d wykorzystane dla danego poł czenia. Osobiście preferuj t właśnie metod, ponieważ dzi ki temu można łatwo sprawdzić konfiguracj poszczególnych elementów i nie trzeba polegać na automatycznej konfiguracji przeprowadzanej przez Instalatora systemu Windows. Aby samodzielnie zmieniać konfiguracj ustawień i usuwać potencjalne problemy, powinieneś najpierw szczegółowo poznać zasady współpracy poszczególnych składników sieciowych. Po wybraniu okna właściwości poł czenia lokalnego (kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcj Właściwości) b dziesz mógł skonfigurować ustawienia adresów IP dla tego poł czenia, jak również wiele innych opcji poł czeń sieciowych. Na rysunku 24.5 przedstawiono okno właściwości typowego poł czenia LAN, które zostało utworzone podczas instalacji systemu operacyjnego. Zwróć uwag, że wszystkie opcje s wył czone. Rysunek Okno właściwości połączenia LAN umoŝliwia pełną konfigurację ustawień sieciowych 4- Wtascfwnśr.i: Pnłocrenie lokali Ogólne Uwierzytelnianie j Zaawansowane Połgcz uŝywając i Konłrol«Xom3C918lrtegrałedFastEth«neł[X905B- To połączenie wykorzystuje następujące składniki: i Klient sieci Microsoft Networks ' -- is Harmonogram pakietów QoS O VProlokórnletnetowy(TCfVIP) Opit Zainttalu,... 0 (instaluj Pozwala innym komputerom uzyskiwać dostęp do zasobów lego komputera za pośrednictwem sieci Mictotolt Network. G PokaŜ ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia Okno właściwości poł czenia LAN jest podzielone na trzy zakładki. Zostan one szczegółowo omówione w dalszej cz ści tego rozdziału. Konfigurowanie karty sieciowej Okno właściwości poł czenia LAN domyślnie otwiera si na zakładce Ogólne. W górnej cz ści tego okna znajdziesz informacje o wykorzystywanej karcie sieciowej. Aby sprawdzić lub zmodyfikować ustawienia karty sieciowej, naciśnij przycisk Konfiguruj. Jak widać na rysunku 24.5, przykładowa konfiguracja wykorzystuje kart sieciow 3Com 3C918 Integrated Fast Ethernet, co oznacza kart sieciow firmy 3Com, wbudowan na płycie głównej komputera i zdoln do przesyłania danych z szybkości 100 Mb/s. Niektóre karty sieciowe 100 Mb/s nie s w stanie pracować z innymi szybkościami, co może być pewnym problemem, jeżeli budujesz sieć, w której b d również pracowały komputery z kartami 10 Mb/s.

9 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 575 Po naciśni ciu przycisku Konfiguruj na ekranie pojawi si okno dialogowe podzielone na kilka zakładek obejmuj cych szereg opcji umożliwiaj cych konfiguracj ustawień karty sieciowej. Przykładowy wygl d takiego okna został przedstawiony na rysunku 24.6 pami taj jednak, że ilość zakładek widocznych w tym oknie oraz dost pne opcje mog si znacznie różnić od siebie (w zależności od używanej karty sieciowej). Rysunek W zaleŝności od uŝywanej karty sieciowej poszczególne opcje konfiguracji mogą się znacznie od siebie róŝnić ated host I llii-rwl (3C9O.. Ogólne Zaawansowane Sterownik; Zasoby jhsąi Kontroler Xom X918 Integrated Fast Ethernet [X905B-TX Compotible) Typ urządzenia: Producent: Lokalizacja: Kar^y sieciowe 3Com Magistrala PCI 0, urządzenie 17. funkqa 0 Stan urządzenia : To urządzenie działa poprawnie. Jeśli masz problemy z tym urządzeniem, to kliknij przycisk Rozwiązywanie ; problemów, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywana problemów I Rozwiązywane problem.sw... 1 UŜycie urządzenia: Uzyi tego urządzenia (właczj Na rysunku widoczne s : nazwa karty sieciowej, informacja ojej producencie oraz słocie PCI, w którym jest zainstalowana podczas usuwania problemów z kartami PCI takie informacje mog być bardzo przydatne. W sekcji Stan urz dzenia znajdziesz informacje o tym, czy z punktu widzenia systemu Windows XP dane urz dzenie pracuje tak jak powinno. Jeżeli nie znajdziesz w tej sekcji informacji "To urz dzenie działa poprawnie", to w celu zlokalizowania problemu naciśnij przycisk Rozwi zywanie problemów. Przyczyn powstania problemu może być np. konflikt przerwań (IRQ) pomi dzy kart sieciow i innym urz dzeniem zainstalowanym w systemie, aczkolwiek jest to tylko jedna z wielu możliwych przyczyn. Kreator rozwi zywania problemów zadaj c seri kolejnych pytań i sugeruj c możliwy tok post powania może być bardzo użyteczny przy usuwaniu takich problemów. Na dole zakładki Ogólne (rysunek 24.6) znajduje si lista rozwijana Użycie urz dzenia, która pozwala na wł czenie b dź wył czenie danego urz dzenia. Użytkownicy posiadaj cy zainstalowan tylko jedn kart sieciow powinni wybrać opcj Użyj tego urz dzenia (wł cz). Jeżeli jednak w Twoim komputerze znajduje si kilka kart sieciowych, to podczas poszukiwania rozwi zania problemu może być przydatna również i druga opcja Nie używaj tego urz dzenia (wył cz) pozwalaj ca na wył czenie wybranego urz dzenia. Na rysunku 24.7 przedstawiono zakładk Zaawansowane okna właściwości karty sieciowej. Pami taj, że w zależności od używanej karty sieciowej poszczególne opcje mog si znacznie od siebie różnić. Jeżeli jesteś zwykłym" użytkownikiem systemu Windows XP, to nie powinieneś modyfikować żadnego z tych ustawień. Poszczególne ustawienia możesz modyfikować zaznaczaj c wybran właściwość, a nast pnie wybieraj c odpowiedni opcj z listy rozwijanej

10 576 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Rysunek Na zakładce Zaawansowane znajdziesz dodatkowe właściwości dostępne dla danej karty sieciowej Właściwości: Kontroler 3Com 3C91K Inteeraled Fast Ethe Ogólne: Zaawansowane sieiowmk Zasoby Następujące właściwości sa, dostępne dla tej karty sieciowe] Kliknij po lewei stronie właściwość, którą chcesz zmenić. a następnie po piawej stronie wybierz fei wartość Właściwość: Adres swciowy Obsługa protokołu p Odc^Ŝame sumy kontrohej pakietów odebranych OdciąŜanie sumy kontrctiej pakiatów wysłanych Typnośnka Wartość. W zależności od stopnia zaawansowania karty sieciowej na liście Właściwości możesz znaleźć wiele interesuj cych pozycji, takich jak np. opcje zarz dzania energi. Jedn z właściwości, któr posiada wi kszość obecnie dost pnych na rynku kart sieciowych, jest Typ nośnika, która pozwala na zdefiniowanie nośnika sieci, do której podł czony jest komputer. W dzisiejszych czasach zdecydowana wi kszość sieci lokalnych wykorzystuje technologi Ethernet, chociaż trafiaj si jeszcze sieci oparte na technologii Token Ring. W sieciach LAN terminem Ethernet określa si cały szereg nośników sieci pozwalaj cych na przesyłanie danych z różnymi szybkościami. Poniżej przedstawiono list najcz ściej wykorzystywanych nośników: WBaseT (WMb/s, półdupleks) standardowe poł czenie umożliwiaj ce przesyłanie danych z szybkości 10 Mb/s (megabitów na sekund, st d liczba 10), wykorzystuj ce okablowanie UTP (tzw. skr tka, z ang. twisted-pair cabłes, st d literka T w nazwie). Jeżeli decydujesz si na zakup niedrogiego wyposażenia do małej, lokalnej sieci komputerowej, to prawdopodobnie b dzie to właśnie kilka kart sieciowych i koncentrator pracuj ce w standardzie WBaseT. WBaseT Full_Duplex (lomb/s, pełny dupleks) poł czenie bardzo podobne do opisanego powyżej, ale pracuj ce w tzw. pełnym dupleksie. Oznacza to, że karta sieciowa jest prawdopodobnie podł czona do przeł cznika sieciowego i wykorzystuje dodatkowe pary skr tek dost pnych w okablowaniu UTP, dzi ki czemu jest w stanie jednocześnie wysyłać i odbierać dane. W standardzie WBaseT (wykorzystuj c koncentrator, a nie przeł cznik sieciowy) karta sieciowa może jedynie nadawać lub odbierać dane nie może tego robić jednocześnie. WOBaseTK (WOMb/s, półdupleks) poł czenie w standardzie Fast Ethernet, podobne do WBaseT, ale pracuj ce z szybkości 100 Mb/s (dziesi ć razy szybciej niż WBaseTl). Podobnie jak w przypadku WBaseT, karta sieciowa pracuj ca w tym trybie może w tym samym momencie nadawać lub odbierać dane, ale nie może tego robić jednocześnie zazwyczaj dzieje si tak, gdy jest podł czona

11 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 577 do koncentratora. Litery TX w nazwie oznaczaj, że wykorzystywane jest okablowanie UTP (skr tka), ponieważ poł czenia w standardzie Fast Ethernet mog również wykorzystywać kable światłowodowe. 100BaseTX Full_Duplex (loomb/s, pełny dupleks) oznacza, że karta jest prawdopodobnie podł czona do przeł cznika sieciowego i może jednocześnie nadawać i odbierać dane z szybkości 100 Mb/s. Oprócz możliwości wymienionych powyżej możesz spotkać si jeszcze z opcj Autowybór. Oznacza to, że karta sieciowa jest w stanie samodzielnie rozpoznać szybkość, z jak pracuje sieć, i potrafi si automatycznie przystosować do pracy z tak szybkości. Pami taj jednak, że nie powinieneś całkowicie polegać na tej opcji. Jeżeli wybierzesz opcj Autowybór, a mimo to nie jesteś w stanie poł czyć si z innymi komputerami w sieci LAN, to powinieneś spróbować ustawić odpowiedni szybkość pracy r cznie. Ogólnie rzecz bior c, koncentratory sieciowe zazwyczaj nie potrafi pracować w trybie pełny dupleks w wi kszości przypadków jest to domen przeł czników sieciowych. Wi cej informacji o koncentratorach i przeł cznikach sieciowych znajdziesz w dodatku A. Na pozostałych zakładkach okna właściwości karty sieciowej znajdziesz informacje o wykorzystywanych sterownikach oraz zasobach systemowych (m.in. przerwaniach IRQ oraz zajmowanych obszarach pami ci), które dana karta wykorzystuje. W wi kszości przypadków nie powinieneś przejmować si ustawieniami dost pnymi na tych zakładkach. Ponieważ jednak przez cały czas powstaj nowe modele urz dzeń (m.in. również i kart sieciowych) oraz producenci cz sto udost pniaj nowe wersje sterowników, to może si okazać konieczne skorzystanie z zakładki Sterownik, przedstawionej na rysunku Rysunek Zakładka Sterownik udostępnia szczegółowe informacje o sterowniku karty sieciowej oraz pozwala na jego aktualizację lub przywrócenie poprzedniej wersji ciwnści: Kontroler Cnni :)C>1I! Inlegiiilpcl I ust iłhemet (3C90.. Ogół-ie Zaawansowane Sterownik Zasoby» U K Kontroler XomX918lntegraled Fast EttaneMX905^TXCorripal»*] Dostawca sterownika: Microsoft Dala sterownika: 2OO1-O7-O1 Wersia sterownika Podpis cyfrowy: Microsort Wndows XP Pubfaher (Europ«l Szczegóły atrow^a " " " " <**» Aktuahzui sterownik.. I Aktualizuje sterownik da tego urządzenia I Przywróć sterownik 1 Przywraca poprzednio zainstalowany sterownik, jeśli po I 1 zaktualizowaniu sterownika urządzenie nie dziara Odńsiak, Odinitatowup sterownik [zaawansowane). Jeżeli posiadasz dyskietk (lub co obecnie bardziej prawdopodobne płyt CD-ROM) zawieraj c sterownik karty sieciowej, to powinieneś dokładnie sprawdzić, czy w pliku readme.lst (lub podobnym) producent nie zamieścił dodatkowych wskazówek i sugestii dotycz cych instalacji tego sterownika. Pami taj, że choć sterownik dostarczany przez system operacyjny może pracować zupełnie poprawnie, to jednak nie zawsze musi wykorzystywać wszystkie funkcje i możliwości danego urz dzenia.

12 578 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Jeżeli zdecydujesz si na zainstalowanie nowego sterownika, skorzystaj z zakładki Sterownik. Naciśnij przycisk Aktualizuj sterownik, a system Windows XP poprosi Ci o włożenie dyskietki lub płyty CD zawieraj cej nowy sterownik do odpowiedniego nap du, chociaż możesz również wskazać inn lokalizacj plików sterownika. Ta ostatnia możliwość jest bardzo przydatna w sytuacji, kiedy np. administrator sieci umieścił nowe wersje sterowników na powszechnie dost pnym dysku sieciowym. Jak należy post pić, jeżeli okaże si, że po zainstalowaniu nowej wersji sterownika nie działa on zgodnie z oczekiwaniami? Powinieneś powrócić wtedy na zakładk Sterownik i skorzystać z przycisku Przywróć sterownik. Spowoduje to usuni cie świeżo zainstalowanego sterownika i przywrócenie jego poprzedniej wersji. Jeżeli nigdy wcześniej nie dokonywałeś aktualizacji sterownika i spróbujesz wybrać przycisk Przywróć sterownik, to na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe z odpowiedni informacj. W takiej sytuacji nie powinieneś kontynuować tej operacji zamiast tego wskazane b dzie skontaktowanie si ze swoim administratorem sieci lub po prostu z bardziej doświadczonym koleg. Jeżeli zainstalowałeś now kart sieciow, to poprzedni sterownik możesz usun ć za pomoc przycisku Odinstaluj. Zwróć uwag na fakt, że jeżeli wykonasz tak operacj na aktualnie używanej karcie sieciowej, to stanie si ona po prostu bezużyteczna. Opcja odinstalowywania powinna być zatem traktowana raczej jako swego rodzaju miotła" pozwalaj ca na usuni cie pozostałości po poprzednio zainstalowanych urz dzeniach. Kolejn zakładk okna właściwości karty sieciowej jest zakładka Zasoby znajdziesz na niej informacje o zasobach systemowych (m.in. numery przerwań IRQ i zajmowane obszary pami ci) wykorzystywanych przez dan kart sieciow. Takie informacje mog być przydatne podczas sporz dzania dokumentacji sieci LAN b dź przy rozwi zywaniu i usuwaniu problemów i awarii. Przykładowo, jeżeli posiadasz dwie karty sieciowe i wyst puje mi dzy nimi konflikt przerwań, to odpowiednie informacje znajdziesz właśnie na zakładce Zasoby. Na dole zakładki Zasoby znajduje si sekcja zatytułowana Lista urz dzeń powoduj cych konflikty. Jeżeli nie jest ona pusta, to prawdopodobnie b dziesz musiał si zastanowić, co jest przyczyn problemów. Pomyśl, czy nie instalowałeś ostatnio nowych urz dzeń, np. karty graficznej czy modemu jeżeli tak, to mogło si zdarzyć, że urz dzenie to próbuje korzystać z tych samych zasobów systemowych co karta sieciowa. W przypadku niektórych urz dzeń b dzie możliwa zmiana konfiguracji na drodze programowej, podczas gdy inne b d wymagały np. zmiany położenia zworek konfiguracyjnych. Taka operacja b dzie zwykle wymagała interwencji osoby dysponuj cej odpowiedni wiedz i umiej tnościami. Na ostatniej zakładce Zarz dzanie energi znajdziesz dwie opcje: Zezwalaj komputerowi na wył czenie tego urz dzenia w celu oszcz dzania energii jest to opcja bardzo przydatna podczas pracy z laptopami, zwłaszcza podczas podróży, gdzie nie ma możliwości podł czenia komputera do sieci. Wył czenie w takiej sytuacji karty sieciowej pozwala na zaoszcz dzenie energii akumulatorów i tym samym dłuższ prac komputera. Zezwalaj temu urz dzeniu na wyprowadzenie komputera ze stanu wstrzymania opcja powi zana z mechanizmem Wake on LAN. Jeżeli Twój komputer jest

13 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 579 podł czony do sieci komputerowej oraz korzysta z zasilania stacjonarnego, to jest to opcja, któr warto wł czyć. Zwróć uwag, że poniżej znajdziesz inn opcj Zezwalaj tylko stacj zarz dzaj cym na wyprowadzenie komputera ze stanu wstrzymania. Oznacza to, że komputer może zostać przywrócony do gotowości bojowej" ze stanu wstrzymania b dź hibernacji wył cznie na ż danie z nadrz dnego komputera administracyjnego. Jeżeli nie posiadasz zasilania stacjonarnego i korzystasz z akumulatorów, to nie powinieneś wł czać tej opcji, ponieważ zdalne uruchamianie komputera może powodować niepotrzebne marnowanie energii akumulatorów. Opcja To połączenie wykorzystuje następujące składniki W oknie właściwości poł czenia lokalnego (rysunek 24.5) znajdziesz sekcj zatytułowan To poł czenie wykorzystuje nast puj ce składniki. Zwróć uwag, że wszystkie opcje s wył czone jest to po prostu lista składników sieciowych, które mog być użyte dla bież cego poł czenia. Pierwszym elementem na liście jest Klient sieci Microsoft Networks. Jeżeli nie korzystasz z sieci Novell Netware, to powinieneś zaznaczyć t opcj. Kolejny składnik, Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, pozwala na udost pnianie swoich zasobów dyskowych i drukarek innym użytkownikom sieci. Zanim wł czysz t opcj, powinieneś si zastanowić, czy chcesz takie zasoby udost pnić innym. Trzecim składnikiem na liście jest Harmonogram pakietów QoS. Składnik ten umożliwia obsług jakości usług generalnie opcja ta powinna być wł czona na wszystkich komputerach pracuj cych pod kontrol systemu Windows XP. Ostatnim składnikiem sieciowym jest Protokół internetowy (TCP/IP) składnik ten wymaga nieco szerszego omówienia. Konfiguracja protokołu TCP/IP Jeżeli jesteś pewny, że karta sieciowa pracuje poprawnie, to powinieneś przyst pić do konfiguracji protokołów sieciowych, które b d wykorzystywane do wymiany danych. Zdecydowana wi kszości współczesnych sieci komputerowych (z wyj tkiem sieci Apple- Talk i starszych sieci NetWare) wykorzystuje protokół TCP/IP (z ang. TCP/IP Transfer Cali Protocol/Internet Protocol Protokół kontroli transmisji/protokół internetowy). TCP/IP jest protokołem sieciowym powszechnie wykorzystywanym w Internecie i jednocześnie jest najpopularniejszym protokołem w sieciach LAN. Wi cej informacji na ten temat znajdziesz w dodatku A. Na rysunku 24.5 przedstawiono okno właściwości poł czenia lokalnego z uwidocznionym protokołem TCP/IP.Aby zmodyfikować ustawienia protokołu TCP/IP, zaznacz go na liście To poł czenie wykorzystuje nast puj ce składniki, a nast pnie naciśnij przycisk Właściwości. Na rysunku 24.9 przedstawiono domyśln konfiguracj ustawień protokołu TCP/IP (wszystkie ustawienia s uzyskiwane automatycznie).

14 580 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników. Rysunek Domyślnie protokół TCP/IP pobiera ustawienia adresów przy uŝyciu mechanizmów DHCP lub APIPA Ogókie Konltguracia alternatywna Przy odpowiedniej konfigu acp sieci moŝesz automatyczne uzyskać niezbędne ustawienia piotokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu łp od adrrenistratota swci 0 Uzyskaj adres IP automatycznie O Uzyi następującego adresu IR < > Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie O UŜyj następujących adresów serwerów DNS: Jak zapewne pami tasz, po uruchomieniu komputer usiłuje skontaktować si z serwerem DHCP w celu pobrania konfiguracji adresów IP. Jeżeli w ci gu jednej, dwóch minut cała operacja nie powiedzie si, to zostaje uruchomiony mechanizm APIPA i komputer usiłuje skonfigurować si samodzielnie wykorzystuj c specjalnie zarezerwowany do tego celu zakres adresów IP. W wi kszości środowisk sieciowych najlepszym rozwi zaniem jest zastosowanie konfiguracji poprzez serwer DHCP rozwi zanie takie jest łatwe do zaprojektowania, implementacji i zarz dzania. Jeżeli jednak dany komputer udost pnia w sieci pewne usługi (np. jest serwerem DHCP lub innym), to powinien mieć przydzielony stały (statyczny) adres IP. W wi kszości przypadków takie usługi, jak Windows Internet Naming Service (WINS) b dź Domain Name Service (DNS) s w stanie poprawnie zamienić nazw komputera na adres IP, aczkolwiek pewne wybrane grupy usług wymagaj, aby serwer miał przydzielony adres statyczny. Obecnie usługa WINS jest juŝ coraz rzadziej wykorzystywana. Została ona początkowo zaprojektowana jako swego rodzaju półśrodek mający na celu zapełnienie luki, która powstała, zanim Microsoft opracował usługę dynamicznej translacji nazw na adresy, a dotychczas wykorzystywany mechanizm DNS (z ang. Domain Name System) nie mógł juŝ sprostać rosnącym wymaganiom środowisk sieciowych. Przełom nastąpił w momencie, kiedy światło dzienne ujrzała usługa dynamicznego DNS. Mechanizm ten pozwala serwerom DNS na dynamiczną rejestrację powiązań poszczególnych nazw i adresów, nieco w podobny sposób jak miało to miejsce w przypadku usługi WINS w starszych wersjach systemu Windows. JeŜeli zamierzasz w swojej sieci uŝywać komputerów wyposaŝonych w systemy Windows 95/98 bądź Windows NT 4.0, to będziesz prawdopodobnie musiał jednak skorzystać z usługi WINS. JeŜeli Twoja sieć jest oparta na komputerach pracujących pod kontrolą Windows 2000/XP, to dopóki nie będziesz korzystał z aplikacji wymagających zastosowania usługi WINS, moŝesz z czystym sumieniem uruchomić dynamiczną usługę DNS, a starego, dobrego WINS-a wysłać na zasłuŝony odpoczynek.

15 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 581 Konfiguracja statycznych adresów IP Na rysunku 24.9 przedstawiono konfiguracj protokołu TCP/IP umożliwiaj c automatyczne pobranie ustawień adresów IP. Jeżeli zaznaczysz opcj Użyj nast puj cego adresu IP, to pozostałe pola zostan uaktywnione i b dziesz mógł r cznie wprowadzić dane konfiguracyjne (rysunek 24.10). Rysunek JeŜeli zaznaczysz opcję UŜyj następującego adresu IP, to pozostałe pola zostaną uaktywnione i będziesz mógł ręcznie wprowadzić dane konfiguracyjne Ogólne Pizy odpowiedniej konfiguracp sieci moŝesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administiatota sieci. O Uzyskaj adres IP automatycznie UŜyj następującego adresu IP AdieslP: V&] Maska podsiec.: i i Brama domyśkw: : < > Uzyi następujących adresów serwerów DNS: Preferowany seiwer DNS: j~ 1 0 " I ł ł " Alerralywny semai DNS:.. ~* j Zaawansowane.. W wi kszości przypadków serwery posiadaj przypisane statyczne adresy IP, podczas gdy stacje robocze i inne komputery do konfiguracji adresów IP wykorzystuj usług DHCP. Jeżeli zdecydujesz si na zastosowanie statycznych adresów IP, to b dziesz miał do dyspozycji nast puj ce opcje: Adres IP wprowadź statyczny adres IP, który b dzie wykorzystywany przez dany komputer. Poprawny adres składa si z czterech liczb oddzielonych od siebie kropkami (tzw. notacja dziesi tna kropkowa). Pami taj, że wartości powyżej 255 nie s dozwolone. Maska podsieci maska (zapisana w notacji dziesi tnej kropkowej) jest wykorzystywana do maskowania cz ści adresu IP. Dzi ki temu inne komputery s w stanie określić, która cz ść adresu IP reprezentuje adres Twojej sieci (lub podsieci), a która reprezentuje adres Twojego komputera w tej sieci (podsieci). Podobnie jak w przypadku adresu IP, wartości powyżej 255 nie s dozwolone. Brama domyślna reprezentuje adres routera (lub też serwera spełniaj cego funkcj routera) ł cz cego Twoj sieć LAN z sieciami WAN, takimi jak np. sieć korporacyjna b dź Internet. Preferowany serwer DNS reprezentuje adres podstawowego serwera DNS, z którym Twój komputer b dzie si kontaktował w pierwszej kolejności za każdym razem, kiedy pojawi si potrzeba zamiany przyjaznej dla człowieka nazwy komputera na adres IP tzw. rozwi zywania nazw (np.

16 582 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... twoinc.com). Komunikacja w sieciach opartych na protokole TCP/IP oraz w Internecie wykorzystuje adresy IP, a nie nazwy serwerów. Alternatywny serwer DNS reprezentuje adres alternatywnego serwera DNS. Niemal nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy podstawowy serwer DNS ulegnie awarii b dź zostanie wył czony z powodu rutynowej konserwacji. Dzi ki wprowadzeniu informacji o dwóch serwerach DNS zwi kszasz szans na to, że nie b dziesz miał żadnych problemów z zamian nazw na odpowiednie adresy IP. Zaawansowane ustawienia protokołu TCP/IP Na dole okna Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) znajduje si przycisk Zaawansowane. Po jego naciśni ciu na ekranie pojawi si kolejne okno dialogowe Zaawansowane ustawienia TCP/IP (rysunek 24.11). Do dyspozycji s cztery zakładki: Ustawienia protokołu IP, DNS, WINS oraz Opcje. Rysunek Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia TCP/IP Ustawienia protokorulp DNS : WINS Opcie Adres IP Haska podsńci Bramy domyślne Brama ,154 Metryka Automatyczny >.. ;! «l. :. J i t t r - -!* ) Medykę automatyczna Dodaj... Zakładka Ustawienia protokołu IP Na zakładce Ustawienia protokołu IP znajdziesz kilka ciekawych opcji. W pierwszej sekcji Adres IP możesz zdefiniować dla bież cego poł czenia sieciowego wi cej niż jeden adres IP (czyli inaczej mówi c, możesz przypisać karcie sieciowej wi cej niż jeden adres IP). Zdecydowana wi kszość użytkowników nigdy nie b dzie musiała korzystać z tej opcji. Aby przypisać dodatkowy adres IP (np. do wykorzystania w lokalnej sieci LAN), naciśnij przycisk Dodaj, a nast pnie wprowadź adres i odpowiedni mask podsieci. Aby usun ć b dź zmodyfikować istniej ce wpisy, skorzystaj z przycisków Edytuj i Usuń. Kolejna sekcja Bramy domyślne pozwala na dodanie (przycisk Dodaj), modyfikacj (przycisk Edytuj) lub usuni cie (przycisk Usuń) informacji o dodatkowych bramach

17 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 583 ł cz cych Twoj sieć z innymi sieciami komputerowymi. Jeżeli zaznaczysz opcj Metryka automatyczna, to komputer b dzie w stanie automatycznie wybrać bram, z której b dzie korzystał dla danego poł czenia (bazuj c na szybkości poszczególnych interfejsów). Jeżeli opcja ta pozostanie wył czona, to b dziesz mógł podać wartość metryki interfejsu r cznie. W przypadku korzystania z automatycznej metryki, najszybszy interfejs posiada najniższ wartość metryki. Tabel routingu możesz zobaczyć wpisuj c w wierszu poleceń polecenie route print (przydatne zwłaszcza w przypadku korzystania z kilku bram). Za pomoc przycisków Dodaj lub Edytuj możesz zmienić wartość metryki i w ten sposób wymusić korzystanie z wybranej bramy. Aby wył czyć automatyczne wyliczanie metryki interfejsu, wystarczy usun ć zaznaczenie opcji Metryka automatyczna, a nast pnie wprowadzić wybran wartość metryki dla danego interfejsu. Zwróć uwag, że opcje Metryka automatyczna oraz Metryka interfejsu odnosz si do wszystkich tras dla danego interfejsu. Jeżeli Twój komputer jest wyposażony w wi cej niż jedn kart sieciow, to b dziesz mógł każd z nich skonfigurować niezależnie. Zakładka DNS Umożliwia wprowadzenie informacji na temat wykorzystywanych serwerów DNS. Opisywana poprzednio zakładka Ogólne (okno dialogowe Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP)) pozwala na zdefiniowanie preferowanego oraz alternatywnego serwera DNS. Zakładka DNS w ustawieniach zaawansowanych pozwala na zdefiniowanie kolejnych, dodatkowych serwerów DNS. Podobnie jak na zakładce Ustawienia protokołu IP, także i tutaj s do dyspozycji trzy przyciski: Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Czasami wygodniej jest podać zamiast pełnej nazwy kwalifikowanej sam nazw komputera. Np. samej nazwy komputera możesz użyć wydaj c polecenie ping xxx, gdzie xxx jest nazw komputera. Pełna nazwa kwalifikowana b dzie dodatkowo zawierała nazw domeny, do której ten komputer należy, np. mydomain.com. Na zakładce DNS znajdziesz dwa pola wyboru pozwalaj ce na zdefiniowanie nazwy domeny (sufiksu), co pozwoli komputerowi na utworzenie pełnej nazwy kwalifikowanej w przypadku, kiedy w poleceniu pojawi si tylko sama nazwa komputera. Do dyspozycji masz nast puj ce opcje: Doł cz sufiksy DNS: podstawowy i konkretnego poł czenia kiedy podajesz tylko nazw komputera (bez pełnej nazwy kwalifikowanej), to do nazwy zostanie dodany sufiks nadrz dny podstawowego sufiksu DNS (lub sufiks określony dla konkretnego poł czenia). Załóżmy, że wydałeś polecenie tel ent zi ra. Jeżeli sufiksem lokalnym b dź sufiksem konkretnego poł czenia jest twoi nc. com, to pełna nazwa kwalifikowana, która zostanie użyta dla polecenia tel net, b dzie brzmiała zi ra. twoi nc. com. Wartość nadrz dnego sufiksu DNS możesz sprawdzić wywołuj c z Panelu sterowania aplet System. Wi cej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 14. Panel sterowania". Doł cz te sufiksy DNS (w podanej kolejności) pozwala na zdefiniowanie listy sufiksów DNS, które b d wykorzystywane zamiast sufiksu nadrz dnego lub sufiksu określonego dla konkretnego poł czenia. Podobnie jak na zakładce Ustawienia protokołu IP, także i tutaj s do dyspozycji trzy przyciski: Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Po wybraniu tej opcji ani nadrz dny sufiks DNS, ani sufiks określony dla poł czenia nie b dzie wykorzystywany do tworzenia pełnych nazw kwalifikowanych.

18 584 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Na dole zakładki znajdziesz pole umożliwiaj ce zdefiniowanie sufiksu DNS dla tego poł czenia, jak również dwie inne opcje. Jeżeli używasz serwera DHCP, to z reguły sufiks DNS dla tego poł czenia zostanie dostarczony przez serwer DHCP pole Sufiks DNS dla tego poł czenia umożliwia jednak wymuszenie stosowania innego sufiksu. Oprócz tego pola s do dyspozycji dwie inne opcje: Zarejestruj adresy tego poł czenia w DNS powoduje, że nazwa komputera oraz powi zany z ni adres IP zostan dynamicznie zarejestrowane przez serwer DNS (oczywiście zależy to od tego, czy korzystasz z serwera DNS umożliwiaj cego rejestracj dynamiczn ; możliwości tak dysponuj np. serwery DNS pracuj ce pod kontrol systemu Windows 2000/XP). Jeżeli w Twojej sieci nie ma starszych komputerów ci gle korzystaj cych z usługi WINS, to zastosowanie dynamicznej rejestracji DNS może nawet całkowicie wyeliminować konieczność używania usługi WINS. Użyj sufiksu DNS tego poł czenia do rejestracji w DNS opcja ta jest aktywna jedynie w sytuacji, kiedy zostanie również wybrana poprzednia opcja. Jeżeli wł czysz t opcj, to do dynamicznej rejestracji domeny DNS zostanie wykorzystana bież ca nazwa komputera ł cznie z sufiksem określonym dla tego poł czenia. Zakładka WINS Usługa WINS została zaprojektowana do rozwi zania problemu rejestracji dynamicznej w czasach, kiedy dynamiczna rejestracja DNS nie była jeszcze opracowana. Pomimo że serwer DHCP pozwala na automatyczn konfiguracj adresów IP komputera, to jednak nie daje żadnej gwarancji, że dany komputer b dzie zawsze otrzymywał ten sam adres IP. Oczywiście na serwerze DHCP możliwe jest zarezerwowanie adresu IP dla Twojego komputera, ale niestety taka operacja musi zostać wykonana r cznie dla każdego komputera osobno, co już z definicji podważa sens automatycznego nadawania adresów poprzez serwer DHCP. Drug stron równania jest rozwi zywanie nazw. Jeżeli adres IP danego komputera zmieni si, a do rozwi zywania nazw używany jest serwer DHCP, to odnalezienie adresu IP przypisanego do takiego komputera, a nast pnie wprowadzenie tej informacji do serwera DHCP może zaj ć całkiem sporo czasu. Panaceum na opisany problem miało być wprowadzenie usługi WINS. Idea działania usługi WINS jest bardzo zbliżona do serwera DNS główna różnica polega na tym, że usługa WINS umożliwiała dynamiczn rejestracj nazw komputerów i odpowiadaj cych im adresów IP na serwerze WINS. W obecnych czasach dynamiczne serwery DHCP staj si obowi zuj cym standardem, a sama usługa WINS pomału odchodzi do lamusa. Pami taj jednak, że jeżeli używasz komputerów pracuj cych pod kontrol systemów Windows 95/98 lub NT, to możesz potrzebować zarówno usługi WINS, jak i serwera DNS dzi ki temu wszystkie komputery w sieci b d w stanie prawidłowo rozwi zywać nazwy. Jak nietrudno si domyślić, zakładka WINS pozwala na określenie ustawień usługi WINS. Podobnie jak na zakładce Ustawienia protokołu IP, masz do dyspozycji trzy przyciski: Dodaj, Edytuj oraz Usuń, pozwalaj ce odpowiednio na dodawanie, modyfikacj oraz usuwanie

19 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 585 serwerów WINS. Przykładowo, jeżeli Twój komputer usiłuje odszukać adres IP wybranego, innego komputera zarejestrowanego na serwerze WINS, to poszukiwania rozpocznie od pierwszego serwera WINS zdefiniowanego na liście Adresy serwerów WINS w kolejności użycia. Zit wzgl du na wymóg bezawaryjnej pracy sieci warto aby w sieci znajdowały si co najmniej dwa serwery WINS, dokładnie tak jak to miało miejsce w przypadku opisywanych wcześniej serwerów DNS. Serwery WINS mog zostać tak skonfigurowane, aby replikowały mi dzy sob informacje dzi ki temu jeżeli jeden z tych serwerów ulegnie awarii, to drugi nadal b dzie w stanie poprawnie rozwi zać podan nazw komputera. Na zakładce WINS znajdziesz również zaznaczon opcj Wł cz wyszukiwanie LMHOSTS. Jest to kolejny mechanizm, który bardzo szybko staje si przestarzały i jest wycofywany z użytku. W dodatku A znajdziesz opis pliku hosts, b d cego zwykłym, tekstowym plikiem zawieraj cym list nazw komputerów i odpowiadaj cych im adresów IP. Plik LMHOSTS był wykorzystywany w podobnym celu do rozwi zywania nazw NetBIOS i ich translacji na odpowiednie adresy IP. Jeżeli opcja Wł cz wyszukiwanie LMHOSTS zostanie wł czona, to komputer b dzie sprawdzał, czy plik LMHOSTS istnieje, i b dzie wykorzystywał jego zawartość do prób rozwi zania nazw komputerów w przypadku, gdy serwer WINS nie odpowiada na ż dania. Obok tej opcji znajdziesz przycisk Importuj LMHOSTS, pozwalaj cy na określenie lokalizacji pliku LMHOSTS, który nast pnie zostanie skopiowany na Twój komputer. Dzi ki takiemu rozwi zaniu możliwe staje si jednorazowe przygotowanie pliku LMHOSTS, a nast pnie powielenie go na wielu komputerach bez konieczności r cznej modyfikacji tego pliku na każdym z nich. W sekcji zatytułowanej Ustawienia systemu NetBIOS znajdziesz trzy przyciski opcji. Historia systemu NetBIOS od dawien dawna powi zana jest z histori systemu Windows oraz oprogramowaniem Microsoft LAN Manager. Zanim sieć Microsoft Networking zacz ła ewoluować w stron wykorzystywania protokołu TCP/IP, jej głównym protokołem komunikacyjnym był NetBIOS. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, jeżeli korzystasz ze starszych systemów operacyjnych (starszych niż Windows 2000), które nadal wykorzystuj NetBIOS do komunikacji, to być może b dziesz musiał odpowiednio skonfigurować t usług. Wspomniane trzy przyciski umożliwiaj wybranie jednego z trzech ustawień: Opcja Domyślne wybranie tej opcji powoduje, że wszystkie ustawienia NetBIOS s nadawane przez serwer DHCP. Opcja Wł cz system NetBIOS przez TCP/IP opcja ta powinna zostać wybrana w przypadku, kiedy serwer DHCP nie dostarcza żadnych informacji na temat ustawień NetBIOS. Po jej zaznaczeniu dane poł czenie sieciowe b dzie używało usług NetBIOS poprzez protokół TCP/IP (takie poł czenie jest znane również jako NetBT b dź NBT). Jeżeli do rozwi zywania nazw wykorzystujesz usług WINS, to upewnij si, że albo serwer DHCP dostarczy informacje o konfiguracji NetBIOS, albo zostanie zaznaczona opcja Wł cz system NetBIOS przez TCP/IP. Opcja Wył cz system NetBIOS przez TCP/IP pozwala na wył czenie usługi NetBT. Jeżeli w Twojej sieci używane s wył cznie komputery wykorzystuj ce system operacyjny Windows 2000 b dź nowsze (np. Windows XP) i nie stosujesz żadnych aplikacji wymagaj cych usługi NetBT, to w ogóle nie musisz korzystać z mechanizmu NetBIOS.

Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory

Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory W tym rozdziale: Domeny Windows co to takiego? Co to jest Active Directory Logowanie do domeny z wykorzystaniem Windows XP Logowanie i co dalej? Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami W tym rozdziale: Dyski proste i dynamiczne Wybór typu partycji i woluminu Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS Korzystanie z konsoli zarz dzania dyskami

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer druku Ethernet typu On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI QL-580N QL-1060N Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie........................................ 6 Omówienie sprzętu........................................... 6

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet Instrukcja obsługi dla sieci HL-5250DN HL-5270DN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Windows XP Professional od środka

Windows XP Professional od środka Rozdział 1. Windows XP Professional od środka W tym rozdziale: Architektura systemu Windows XP: tryb j dra i tryb użytkowy Pami ć chroniona i j dro Usługi rezydentne Wielozadaniowość i wieloprocesowość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo