Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN"

Transkrypt

1 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN W tym rozdziale: Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Konfiguracja poł czeń za pomoc protokołu TCP/IP Konfiguracja statycznych adresów IP Inne protokoły komunikacyjne w sieciach LAN Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks Grupy robocze i domeny Niezależnie od tego, czy używasz systemu Windows XP Professional w domu czy w pracy, wcześniej czy później b dziesz si musiał czegoś dowiedzieć na temat konfiguracji protokołów i składników sieciowych. W przypadku zastosowań biznesowych po prostu nie da si tego unikn ć poza nielicznymi wyj tkami w bardzo małych firmach, praktycznie nie można znaleźć komputera, który nie byłby podł czony do innych komputerów w biurze lub chociaż nie korzystał z drukarki sieciowej. Bardzo szybko przekonasz si, że zainwestowanie w zakup karty sieciowej dla każdego z posiadanych komputerów (a dobre karty sieciowe można już nabyć za zł) oraz niewielkiego koncentratora sieciowego w celu umożliwienia bezpośredniej wymiany informacji pomi dzy komputerami jest nie tylko opłacalne, ale również o wiele wygodniejsze niż wykorzystywanie dyskietek czy innych wymiennych nośników informacji. Komputery poł czone w sieć mog również korzystać z jednego, współużytkowanego poł czenia do Internetu, co powoduje, że możesz zaoszcz dzić na kosztach poł czeń. W dzisiejszych czasach coraz wi cej mobilnych" pracowników różnych firm, uzbrojonych w służbowe laptopy, korzysta z dobrodziejstw poł czeń sieciowych zarówno w pracy, jak i w domu. B d c w firmie, korzystaj bezpośrednio z wewn trznej sieci LAN, natomiast po powrocie do domu mog skorzystać z poł czeń szerokopasmowych do podł czenia si do sieci LAN firmy i pobierania b dź wysyłania niezb dnych informacji.

2 568 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... UŜytkownicy laptopów powinni dokładnie zapoznać się z treścią dodatku C zawiera on całkiem sporo wartościowych porad i trików umoŝliwiających lepsze wykorzystanie moŝliwości systemu Windows XP na komputerach przenośnych. W dodatku A Podstawowe informacje o protokole TCP/IP" znajdziesz wiele nudnych i szczegółowych informacji objaśniaj cych zasady działania protokołu TCP/IP (z ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Niniejszy rozdział jest jednak znacznie bardziej przyjazny dla użytkownika". Poznasz w nim podstawowe zasady konfiguracji składników sieciowych systemu Windows XP, co umożliwi Twojemu komputerowi szybkie dogadanie si " z innymi komputerami w sieci. Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Aby komputer mógł zaistnieć w sieci opartej na protokole TCP/IP, wymaga nadania minimum adresu IP oraz określenia maski podsieci (patrz dodatek A). Jeżeli komputer b dzie pracował w sieci LAN poł czonej z innymi sieciami (takimi jak np. Internet), to b dziesz musiał dodatkowo skonfigurować adres bramy domyślnej (z ang. default gateway), jak również adres co najmniej jednego serwera DNS (z ang. Domain Name System). Jeżeli nie chcesz wprowadzać tych informacji r cznie, to skorzystaj z tzw. usługi DHCP, która umożliwia automatyczne skonfigurowanie tych ustawień. W wi kszości przypadków zastosowanie DHCP jest doskonałym rozwi zaniem. Jeżeli chcesz np. uruchomić niewielk sieć, składaj c si kilku, kilkunastu komputerów i całkiem przypadkowo dysponujesz serwerem pracuj cym pod kontrol Windows NT/2000 lub.net zapewniaj cym usług DHCP, to możesz skonfigurować komputery w sieci tak, aby automatycznie otrzymywały adresy IP korzystaj c z tej usługi. Za każdym razem, kiedy dany komputer b dzie si logował do sieci, serwer DHCP weźmie na siebie zadanie odpowiedniej konfiguracji ustawień sieciowych tego komputera. JeŜeli Twoja sieć jest połączona z innymi sieciami za pomocą połączenia kablowego bądź modemu DSL, to usługa DHCP moŝe być zrealizowana równieŝ w nieco inny sposób. Niektóre firmy, jak np. Linksys {http://www.linksys.com) i NetGear (http://www. netgear.com), oferują niedrogie przełączniki sieciowe (z ang. network switches), do których podłączane są wszystkie komputery danej sieci lokalnej. Sam przełącznik jest zazwyczaj podłączony za pomocą modemu DSL do innej sieci (np. Internetu) i wykorzystuje jeden bądź maksymalnie kilka adresów IP nadanych przez operatora sieci (za kaŝdy adres IP operator pobiera zwykle dodatkowe opłaty). Z drugiej strony, przełącznik korzystając z zarezerwowanej, tzw. nieroutowalnej klasy adresów' oraz techniki translacji adresów 2 (z ang. Network Address Translation NAT) moŝe nadawać 1 np x.x (dla sieci prywatnych) lub x.x. Zakres adresów IP od do , wykorzystywany przez mechanizm adresowania APIPA, jest zarezerwowany przez organizacj IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Adresy IP należ ce do obydwu podanych zakresów nie s używane w Internecie przyp. tłum....zwanej potocznie (z racji popularności oprogramowania IP Mas uerade) po prostu... maskarad P r zyp- tłum.

3 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 569 komputerom z sieci wewnętrznej adresy IP. Podczas pracy przełącznik śledzi pakiety wysyłane z poszczególnych komputerów i odpowiednio rozsyła pakiety, które przychodzą w odpowiedzi na ich Ŝądania. Więcej informacji na temat zasad działania techniki NAT znajdziesz w dodatku A. Zastosowanie statycznych adresów IP Jeżeli w pracy lub w domu korzystasz z małej sieci obejmuj cej kilka komputerów, które nie s podł czone do innej sieci, to możesz r cznie nadać poszczególnym komputerom statyczne adresy IP z dowolnego, prawidłowego zakresu adresów (wi cej informacji znajdziesz w dodatku A). Do Internetu możesz również podł czyć pojedynczy komputer, aczkolwiek w takiej sytuacji Twój dostawca Internetu (z ang. Internet Service Provider ISP) może nadać mu ściśle określony, statyczny adres IP (nie korzystaj c z DHCP). W dalszej cz ści tego rozdziału dowiesz si, jak skonfigurować system Windows XP, aby mógł korzystać z takiego adresu. Automatyczne adresowanie prywatne IP (APIPA) Windows XP może być skonfigurowany do korzystania z adresowania automatycznego. Jeżeli wykorzystujesz DHCP, to komputer podczas uruchamiania usiłuje odszukać serwer DHCP i pobrać z niego konfiguracj poł czenia sieciowego. Windows XP obsługuje również mechanizm automatycznego adresowania prywatnego IP (z ang. Automatic Private IP Addressing APIPA). Jeżeli po uruchomieniu komputer nie otrzyma w ci gu kilku minut odpowiedzi z serwera DHCP, to próbuje wykorzystać mechanizm APIPA do ustawienia prywatnego adresu IP. APIPA wykorzystuje zakres adresów od do (maska podsieci ). Jeżeli odpowiedź z serwera DHCP nie nadejdzie w wymaganym czasie, to Windows XP po prostu losowo wybierze jeden z adresów z podanego zakresu i sprawdzi, czy nie jest on już wykorzystywany w sieci. Jeżeli test wypadnie pomyślnie, to Windows XP przyjmuje, że może użyć ten adres i automatycznie dokonuje odpowiedniej samokonfiguracji. Jeżeli tworz c mał sieć, nie masz ochoty na instalowanie usługi DHCP ani na r czn konfiguracj ustawień sieciowych kilkunastu komputerów, to możesz wykorzystać prosty mechanizm APIPA do szybkiego uruchomienia tej sieci. Wystarczy ustawić komputery tak, aby automatycznie pobierały adres IP, i po prostu je uruchomić. Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Jak w przypadku wi kszości podobnych zadań, konfiguracja składników sieciowych systemu Windows XP zależy od tego, czy i jakie składniki sieciowe wybrałeś podczas instalacji systemu jeżeli nie zostały one zainstalowane, skorzystaj z Panelu sterowania i doinstaluj brakuj ce składniki. W kolejnym podrozdziale zostan omówione kolejne

4 570 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... etapy instalacji składników TCP/IP po wykonaniu wst pnej konfiguracji systemu Windows XP (cała procedura b dzie niezb dna tylko wtedy, jeżeli podczas instalacji Windows XP pomin łeś instalacj składników sieciowych). Po zainstalowaniu niezb dnych składników zostan omówione sposoby ich konfiguracji. Wykorzystanie aplełu Dodaj lub usuń programy do instalacji składników sieciowych Jeżeli Twój komputer posiada kart sieciow, to podczas instalacji systemu Windows XP zostanie ona z pewności wykryta i automatycznie zostan zainstalowane odpowiednie sterowniki oraz niektóre składniki umożliwiaj ce współprac z sieci LAN. Jeżeli podczas instalacji systemu wybierzesz typow konfiguracj, to zainstalowane zostan tylko najbardziej niezb dne składniki sieciowe: Klient sieci Microsoft Networks. Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks. Harmonogram pakietów QoS. Protokół internetowy (TCP/IP) z wł czon opcj adresowania automatycznego. Jeżeli podczas instalacji systemu wybierzesz instalacj indywidualn, to możesz wybrać składniki sieciowe przeznaczone do zainstalowania. Mimo to zawsze może si okazać, że nie wszystkie potrzebne składniki sieciowe zostan wybrane i zainstalowane. W takiej sytuacji zawsze b dziesz mógł doinstalować je później. Aby zainstalować dowolne składniki systemu operacyjnego, skorzystaj z apletu Dodaj lub usuń programy dost pnego w Panelu sterowania. Na rysunku 24.1 przedstawiono wygl d nowego okna Panelu sterowania. Wybierz opcj Dodaj lub usuń programy. Na ekranie pojawi si okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie programów naciśnij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie wyświetlone okno z informacj o uruchomieniu Instalatora systemu Windows, a po chwili pojawi si okno Kreatora składników systemu Windows (rysunek 24.2). Kreator pozwala na zainstalowanie wielu opcjonalnych składników systemu Windows XP w niniejszym rozdziale skoncentrujemy si wył cznie na instalacji składników sieciowych. Poniżej przedstawiono list składników sieciowych (wraz z krótkimi opisami), które możesz zainstalować przy użyciu kreatora. Możesz wybrać w zależności od potrzeb jeden lub kilka z nast puj cych składników: Intemetowe usługi informacyjne (IIS) umożliwia utworzenie serwera sieci Web. Jest to całkiem rozbudowany zestaw usług poświeconych sieci Web; wi cej informacji na ten temat znajdziesz w dodatku D,podstawy serwera internetowych usług informacyjnych". Pami taj jednak, że nie powinieneś instalować tego składnika, zanim nie przeczytasz wspomnianego dodatku!

5 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 571 ' Panel sterowania P* Edycla WMok Ulubione Narzędzia Pomoc D* Panel sterowania >'* g.p.zelajido-jourtótegori Zobacz teŝ (t Wiidciws Upddte <t j Fcrroc i obsługa techniczna y.) Wyszuka) j / i J ICzcioniti] Klawiatura ' # Opcle rt er net owe Potaczerw sieciowe Data i godzina LX>C programy Konta uŝytkowników Opc)e regional... t l Skaneryi aparaty Fo... Kontrolery gter L Opcje telefonu i modemu System Dodaj sprzęt 0Mowa Ą. O p * ułatwi.. Wacom Tablet Drukarki! laksy 1) Mysz Opcle zasiana J) Zaplanowane zadania % Dźwięki i urządzę,.. Narzędzia admlnrstrac... Pasek zadań i menu Start V ; g j Przeldź Ekran Opcle folderów Poczta Rysunek Aplet Dodaj lub usuń programy znajduje się w Panelu sterowania Rysunek Kreator składników systemu Windows pozwala na zainstalowanie bądź odinstalowanie wybranych składników Kreator składników systemu Windows Składniki lytlemu Windowi MoŜesz dodać lub usunąć składniki systemu Windows XP. Aby dodać lub usunąć składnik, kbkraj to pole wyboru Pola zacienwwane oinacia. ze tylko część składnika będzie zainstalowana. Aby zobaczyć, co zawiną dany składnik. ksknij przycisk Szczegóły. r y: E^Aktualizui certyfikaty grówne D ^] Ime usrugi plików i drukowania w sieci 0,0 MB 0.0 MB V & Internet Exptoiei 0.0 MB i "" ^Inł^nnfrowt ush«i infr-ffwrw^ fllsł 1S7MR Opis: Zawiera akcesoria i narzędzia tyslemuwin(tovyt da tego komputera v Wymagane miejsce na dysku razem: Mieisce dostępne na dysku 0.0 MB MB MSN Explorer jeżeli chcesz pod ączyć się do Internetu poprzez Microsoft Network (MSN), to powinieneś zainstalować ten sk adnik. Jeżeli jednak używasz innego dostawcy Internetu (ISP) lub Twój komputer pracuje tylko w sieci LAN, to MSN Explorer nie będzie Ci potrzebny. Us ugi sieciowe sk adnik ten jest z ożony z trzech us ug. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to zaznacz ten sk adnik, a następnie naciśnij przycisk Szczegó y. Pierwsza z us ug to Odbiornik RIP, którego zadaniem jest nas uchiwanie aktualizacji tras wysy anych przez routery używające protoko u

6 572 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... RIPvl (z ang. Routing Information Protocol version 1 RIPvl). Wi cej informacji na temat routingu oraz protokołu RIP znajdziesz w dodatku A Podstawowe informacje o protokole TCP/IP". Jest to usługa, której wi kszość użytkowników nie b dzie potrzebować. Druga usługa nosi prozaiczn nazw Usługi Simple TCP/IP jest to kolejna usługa, która prawdopodobnie nie b dzie Ci potrzebna, chociaż nic si nie stanie, jeżeli j zainstalujesz. Składa si ona z pi ciu prostych usług: Generator znaków, Daytime, Discard, Echo oraz Cytat dnia. I znów wi cej szczegółów na temat tych usług znajdziesz w dodatku A. Ostatnia usługa nosi nazw Uniwersalne Pług and Płay. Może ona być bardzo przydatna, jeżeli planujesz współprac z innymi komputerami w sieci, zwłaszcza jeżeli wykorzystujesz zapory sieciowe (z ang. firewałl). Z pewności pasjonaci gier b d chcieli skorzystać z tej usługi. Aby zainstalować dowolny z tych składników, wystarczy go zaznaczyć i nacisn ć przycisk OK. Inne usługi plików i drukowania w sieci ten składnik również składa si z kilku usług; po naciśni ciu przycisku Szczegóły zobaczysz, że w jego skład wchodz Usługi drukowania dla systemu Unix. Pozwalaj one dowolnemu komputerowi pracuj cemu pod kontrol systemu Unix na komunikacj z komputerem maj cym Windows XP na pokładzie" i na korzystanie z jego drukarek. Konfiguracja połączeń przy uŝyciu protokołu TCP/IP Jak już zapewne zd żyłeś si zorientować, poł czenia przy użyciu protokołu TCP/IP mog być skonfigurowane tak, że komputer automatycznie pobiera ustawienia (za pomoc usługi DHCP b dź APIPA) możesz również wprowadzić informacj o adresie IP r cznie. Przyjrzyjmy si bliżej tym rozwi zaniom. Uruchom Panel sterowania (rysunek 24.1) a nast pnie wybierz kategori Poł czenia sieciowe i internetowe. Na ekranie pojawi si okno dialogowe przedstawione na rysunku Kliknij ikon Poł czenia sieciowe, znajduj c si w prawym dolnym rogu okna dialogowego. Jeżeli podczas instalacji systemu Windows XP karta sieciowa była już zainstalowana i została rozpoznana, to zostanie ona automatycznie skonfigurowana tak, aby była gotowa do użycia. Rysunek 24.4 przedstawia okno dialogowe, które pojawia si po wybraniu opcji Poł czenia sieciowe. Jeżeli komputer jest wyposażony tylko w jedn kart sieciow i wybierzesz typow instalacj systemu Windows, to Windows XP utworzy poł czenie i skonfiguruje je tak, aby adres IP był automatycznie przydzielany przez DHCP lub APIPA. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon reprezentuj c poł czenie, a nast pnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Właściwości połączenia sieciowego moŝesz równieŝ wyświetlić zaznaczając ikonę reprezentującą połączenie, a następnie wybierając z menu głównego okna dialogowego polecenie Właściwości.

7 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 573 * Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc Wstecz - j J jf y S Wyszukaj Ę Foldery O" Połacwnto steciowe I internetowe <^ Mo]e rr»ej4ca sieciowe DrukarlJ i inny sunę. ^j Pdpit zdatny ^ Opcji telefonu i modemu Wybierz zadanie. 'HM Konfiyurui lub flimań połata l Sieć w domu lub w frinie Internet Exp!orer $ Ciagnosryka tiecl lub wybierz ikonę Panelu sterowania Rysunek /4i>y skonfigurować ustawienia sieciowe, wybierz opcję Połączenia sieciowe *5 Połączenia sieciowe " fx 1 P» Edycto Wkt* Ukjbtaie NarjętfeU Zaawansowane Pomoc Jf 0Wrtec2 0 t / ' Wys^l jg Fokfcry [ ^ j - C Potoczenia sieciowe Zadaniu sieciowe h j Utwórz n&^e pofajczinis 1 * ł oorlgurijl sieć w domu lub w 1 matbjfrm* Sieć LAM lub fzybkł Internet r g - j PoT^zerte iotabo W Wtouone wjił " " " v.ih p r M ł d i 1 Zobtczlci * 1 I A^ Rozwią2vivanle prouemów z I Inne miejtea Q«Pansi sterowania *fcj Moja miejsca sieciowe ^j Moje dokumenty 1 j Mol komputer I Sjr«eg6)y * 1 1 Połaczento sieciowe Folder systemowy Rysunek W oknie Połączenia sieciowe umieszczona została ikona reprezentująca sieciowe połączenie lokalne utworzone dla Twojej karty sieciowej

8 574 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Jeżeli podczas instalacji systemu Windows XP wybrałeś opcj Nietypowa (i nie wybrałeś żadnych składników sieciowych do zainstalowania), to w oknie dialogowym Właściwości znajdziesz szereg opcji pozwalaj cych na określenie, jakie składniki b d wykorzystane dla danego poł czenia. Osobiście preferuj t właśnie metod, ponieważ dzi ki temu można łatwo sprawdzić konfiguracj poszczególnych elementów i nie trzeba polegać na automatycznej konfiguracji przeprowadzanej przez Instalatora systemu Windows. Aby samodzielnie zmieniać konfiguracj ustawień i usuwać potencjalne problemy, powinieneś najpierw szczegółowo poznać zasady współpracy poszczególnych składników sieciowych. Po wybraniu okna właściwości poł czenia lokalnego (kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcj Właściwości) b dziesz mógł skonfigurować ustawienia adresów IP dla tego poł czenia, jak również wiele innych opcji poł czeń sieciowych. Na rysunku 24.5 przedstawiono okno właściwości typowego poł czenia LAN, które zostało utworzone podczas instalacji systemu operacyjnego. Zwróć uwag, że wszystkie opcje s wył czone. Rysunek Okno właściwości połączenia LAN umoŝliwia pełną konfigurację ustawień sieciowych 4- Wtascfwnśr.i: Pnłocrenie lokali Ogólne Uwierzytelnianie j Zaawansowane Połgcz uŝywając i Konłrol«Xom3C918lrtegrałedFastEth«neł[X905B- To połączenie wykorzystuje następujące składniki: i Klient sieci Microsoft Networks ' -- is Harmonogram pakietów QoS O VProlokórnletnetowy(TCfVIP) Opit Zainttalu,... 0 (instaluj Pozwala innym komputerom uzyskiwać dostęp do zasobów lego komputera za pośrednictwem sieci Mictotolt Network. G PokaŜ ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia Okno właściwości poł czenia LAN jest podzielone na trzy zakładki. Zostan one szczegółowo omówione w dalszej cz ści tego rozdziału. Konfigurowanie karty sieciowej Okno właściwości poł czenia LAN domyślnie otwiera si na zakładce Ogólne. W górnej cz ści tego okna znajdziesz informacje o wykorzystywanej karcie sieciowej. Aby sprawdzić lub zmodyfikować ustawienia karty sieciowej, naciśnij przycisk Konfiguruj. Jak widać na rysunku 24.5, przykładowa konfiguracja wykorzystuje kart sieciow 3Com 3C918 Integrated Fast Ethernet, co oznacza kart sieciow firmy 3Com, wbudowan na płycie głównej komputera i zdoln do przesyłania danych z szybkości 100 Mb/s. Niektóre karty sieciowe 100 Mb/s nie s w stanie pracować z innymi szybkościami, co może być pewnym problemem, jeżeli budujesz sieć, w której b d również pracowały komputery z kartami 10 Mb/s.

9 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 575 Po naciśni ciu przycisku Konfiguruj na ekranie pojawi si okno dialogowe podzielone na kilka zakładek obejmuj cych szereg opcji umożliwiaj cych konfiguracj ustawień karty sieciowej. Przykładowy wygl d takiego okna został przedstawiony na rysunku 24.6 pami taj jednak, że ilość zakładek widocznych w tym oknie oraz dost pne opcje mog si znacznie różnić od siebie (w zależności od używanej karty sieciowej). Rysunek W zaleŝności od uŝywanej karty sieciowej poszczególne opcje konfiguracji mogą się znacznie od siebie róŝnić ated host I llii-rwl (3C9O.. Ogólne Zaawansowane Sterownik; Zasoby jhsąi Kontroler Xom X918 Integrated Fast Ethernet [X905B-TX Compotible) Typ urządzenia: Producent: Lokalizacja: Kar^y sieciowe 3Com Magistrala PCI 0, urządzenie 17. funkqa 0 Stan urządzenia : To urządzenie działa poprawnie. Jeśli masz problemy z tym urządzeniem, to kliknij przycisk Rozwiązywanie ; problemów, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywana problemów I Rozwiązywane problem.sw... 1 UŜycie urządzenia: Uzyi tego urządzenia (właczj Na rysunku widoczne s : nazwa karty sieciowej, informacja ojej producencie oraz słocie PCI, w którym jest zainstalowana podczas usuwania problemów z kartami PCI takie informacje mog być bardzo przydatne. W sekcji Stan urz dzenia znajdziesz informacje o tym, czy z punktu widzenia systemu Windows XP dane urz dzenie pracuje tak jak powinno. Jeżeli nie znajdziesz w tej sekcji informacji "To urz dzenie działa poprawnie", to w celu zlokalizowania problemu naciśnij przycisk Rozwi zywanie problemów. Przyczyn powstania problemu może być np. konflikt przerwań (IRQ) pomi dzy kart sieciow i innym urz dzeniem zainstalowanym w systemie, aczkolwiek jest to tylko jedna z wielu możliwych przyczyn. Kreator rozwi zywania problemów zadaj c seri kolejnych pytań i sugeruj c możliwy tok post powania może być bardzo użyteczny przy usuwaniu takich problemów. Na dole zakładki Ogólne (rysunek 24.6) znajduje si lista rozwijana Użycie urz dzenia, która pozwala na wł czenie b dź wył czenie danego urz dzenia. Użytkownicy posiadaj cy zainstalowan tylko jedn kart sieciow powinni wybrać opcj Użyj tego urz dzenia (wł cz). Jeżeli jednak w Twoim komputerze znajduje si kilka kart sieciowych, to podczas poszukiwania rozwi zania problemu może być przydatna również i druga opcja Nie używaj tego urz dzenia (wył cz) pozwalaj ca na wył czenie wybranego urz dzenia. Na rysunku 24.7 przedstawiono zakładk Zaawansowane okna właściwości karty sieciowej. Pami taj, że w zależności od używanej karty sieciowej poszczególne opcje mog si znacznie od siebie różnić. Jeżeli jesteś zwykłym" użytkownikiem systemu Windows XP, to nie powinieneś modyfikować żadnego z tych ustawień. Poszczególne ustawienia możesz modyfikować zaznaczaj c wybran właściwość, a nast pnie wybieraj c odpowiedni opcj z listy rozwijanej

10 576 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Rysunek Na zakładce Zaawansowane znajdziesz dodatkowe właściwości dostępne dla danej karty sieciowej Właściwości: Kontroler 3Com 3C91K Inteeraled Fast Ethe Ogólne: Zaawansowane sieiowmk Zasoby Następujące właściwości sa, dostępne dla tej karty sieciowe] Kliknij po lewei stronie właściwość, którą chcesz zmenić. a następnie po piawej stronie wybierz fei wartość Właściwość: Adres swciowy Obsługa protokołu p Odc^Ŝame sumy kontrohej pakietów odebranych OdciąŜanie sumy kontrctiej pakiatów wysłanych Typnośnka Wartość. W zależności od stopnia zaawansowania karty sieciowej na liście Właściwości możesz znaleźć wiele interesuj cych pozycji, takich jak np. opcje zarz dzania energi. Jedn z właściwości, któr posiada wi kszość obecnie dost pnych na rynku kart sieciowych, jest Typ nośnika, która pozwala na zdefiniowanie nośnika sieci, do której podł czony jest komputer. W dzisiejszych czasach zdecydowana wi kszość sieci lokalnych wykorzystuje technologi Ethernet, chociaż trafiaj si jeszcze sieci oparte na technologii Token Ring. W sieciach LAN terminem Ethernet określa si cały szereg nośników sieci pozwalaj cych na przesyłanie danych z różnymi szybkościami. Poniżej przedstawiono list najcz ściej wykorzystywanych nośników: WBaseT (WMb/s, półdupleks) standardowe poł czenie umożliwiaj ce przesyłanie danych z szybkości 10 Mb/s (megabitów na sekund, st d liczba 10), wykorzystuj ce okablowanie UTP (tzw. skr tka, z ang. twisted-pair cabłes, st d literka T w nazwie). Jeżeli decydujesz si na zakup niedrogiego wyposażenia do małej, lokalnej sieci komputerowej, to prawdopodobnie b dzie to właśnie kilka kart sieciowych i koncentrator pracuj ce w standardzie WBaseT. WBaseT Full_Duplex (lomb/s, pełny dupleks) poł czenie bardzo podobne do opisanego powyżej, ale pracuj ce w tzw. pełnym dupleksie. Oznacza to, że karta sieciowa jest prawdopodobnie podł czona do przeł cznika sieciowego i wykorzystuje dodatkowe pary skr tek dost pnych w okablowaniu UTP, dzi ki czemu jest w stanie jednocześnie wysyłać i odbierać dane. W standardzie WBaseT (wykorzystuj c koncentrator, a nie przeł cznik sieciowy) karta sieciowa może jedynie nadawać lub odbierać dane nie może tego robić jednocześnie. WOBaseTK (WOMb/s, półdupleks) poł czenie w standardzie Fast Ethernet, podobne do WBaseT, ale pracuj ce z szybkości 100 Mb/s (dziesi ć razy szybciej niż WBaseTl). Podobnie jak w przypadku WBaseT, karta sieciowa pracuj ca w tym trybie może w tym samym momencie nadawać lub odbierać dane, ale nie może tego robić jednocześnie zazwyczaj dzieje si tak, gdy jest podł czona

11 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 577 do koncentratora. Litery TX w nazwie oznaczaj, że wykorzystywane jest okablowanie UTP (skr tka), ponieważ poł czenia w standardzie Fast Ethernet mog również wykorzystywać kable światłowodowe. 100BaseTX Full_Duplex (loomb/s, pełny dupleks) oznacza, że karta jest prawdopodobnie podł czona do przeł cznika sieciowego i może jednocześnie nadawać i odbierać dane z szybkości 100 Mb/s. Oprócz możliwości wymienionych powyżej możesz spotkać si jeszcze z opcj Autowybór. Oznacza to, że karta sieciowa jest w stanie samodzielnie rozpoznać szybkość, z jak pracuje sieć, i potrafi si automatycznie przystosować do pracy z tak szybkości. Pami taj jednak, że nie powinieneś całkowicie polegać na tej opcji. Jeżeli wybierzesz opcj Autowybór, a mimo to nie jesteś w stanie poł czyć si z innymi komputerami w sieci LAN, to powinieneś spróbować ustawić odpowiedni szybkość pracy r cznie. Ogólnie rzecz bior c, koncentratory sieciowe zazwyczaj nie potrafi pracować w trybie pełny dupleks w wi kszości przypadków jest to domen przeł czników sieciowych. Wi cej informacji o koncentratorach i przeł cznikach sieciowych znajdziesz w dodatku A. Na pozostałych zakładkach okna właściwości karty sieciowej znajdziesz informacje o wykorzystywanych sterownikach oraz zasobach systemowych (m.in. przerwaniach IRQ oraz zajmowanych obszarach pami ci), które dana karta wykorzystuje. W wi kszości przypadków nie powinieneś przejmować si ustawieniami dost pnymi na tych zakładkach. Ponieważ jednak przez cały czas powstaj nowe modele urz dzeń (m.in. również i kart sieciowych) oraz producenci cz sto udost pniaj nowe wersje sterowników, to może si okazać konieczne skorzystanie z zakładki Sterownik, przedstawionej na rysunku Rysunek Zakładka Sterownik udostępnia szczegółowe informacje o sterowniku karty sieciowej oraz pozwala na jego aktualizację lub przywrócenie poprzedniej wersji ciwnści: Kontroler Cnni :)C>1I! Inlegiiilpcl I ust iłhemet (3C90.. Ogół-ie Zaawansowane Sterownik Zasoby» U K Kontroler XomX918lntegraled Fast EttaneMX905^TXCorripal»*] Dostawca sterownika: Microsoft Dala sterownika: 2OO1-O7-O1 Wersia sterownika Podpis cyfrowy: Microsort Wndows XP Pubfaher (Europ«l Szczegóły atrow^a " " " " <**» Aktuahzui sterownik.. I Aktualizuje sterownik da tego urządzenia I Przywróć sterownik 1 Przywraca poprzednio zainstalowany sterownik, jeśli po I 1 zaktualizowaniu sterownika urządzenie nie dziara Odńsiak, Odinitatowup sterownik [zaawansowane). Jeżeli posiadasz dyskietk (lub co obecnie bardziej prawdopodobne płyt CD-ROM) zawieraj c sterownik karty sieciowej, to powinieneś dokładnie sprawdzić, czy w pliku readme.lst (lub podobnym) producent nie zamieścił dodatkowych wskazówek i sugestii dotycz cych instalacji tego sterownika. Pami taj, że choć sterownik dostarczany przez system operacyjny może pracować zupełnie poprawnie, to jednak nie zawsze musi wykorzystywać wszystkie funkcje i możliwości danego urz dzenia.

12 578 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Jeżeli zdecydujesz si na zainstalowanie nowego sterownika, skorzystaj z zakładki Sterownik. Naciśnij przycisk Aktualizuj sterownik, a system Windows XP poprosi Ci o włożenie dyskietki lub płyty CD zawieraj cej nowy sterownik do odpowiedniego nap du, chociaż możesz również wskazać inn lokalizacj plików sterownika. Ta ostatnia możliwość jest bardzo przydatna w sytuacji, kiedy np. administrator sieci umieścił nowe wersje sterowników na powszechnie dost pnym dysku sieciowym. Jak należy post pić, jeżeli okaże si, że po zainstalowaniu nowej wersji sterownika nie działa on zgodnie z oczekiwaniami? Powinieneś powrócić wtedy na zakładk Sterownik i skorzystać z przycisku Przywróć sterownik. Spowoduje to usuni cie świeżo zainstalowanego sterownika i przywrócenie jego poprzedniej wersji. Jeżeli nigdy wcześniej nie dokonywałeś aktualizacji sterownika i spróbujesz wybrać przycisk Przywróć sterownik, to na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe z odpowiedni informacj. W takiej sytuacji nie powinieneś kontynuować tej operacji zamiast tego wskazane b dzie skontaktowanie si ze swoim administratorem sieci lub po prostu z bardziej doświadczonym koleg. Jeżeli zainstalowałeś now kart sieciow, to poprzedni sterownik możesz usun ć za pomoc przycisku Odinstaluj. Zwróć uwag na fakt, że jeżeli wykonasz tak operacj na aktualnie używanej karcie sieciowej, to stanie si ona po prostu bezużyteczna. Opcja odinstalowywania powinna być zatem traktowana raczej jako swego rodzaju miotła" pozwalaj ca na usuni cie pozostałości po poprzednio zainstalowanych urz dzeniach. Kolejn zakładk okna właściwości karty sieciowej jest zakładka Zasoby znajdziesz na niej informacje o zasobach systemowych (m.in. numery przerwań IRQ i zajmowane obszary pami ci) wykorzystywanych przez dan kart sieciow. Takie informacje mog być przydatne podczas sporz dzania dokumentacji sieci LAN b dź przy rozwi zywaniu i usuwaniu problemów i awarii. Przykładowo, jeżeli posiadasz dwie karty sieciowe i wyst puje mi dzy nimi konflikt przerwań, to odpowiednie informacje znajdziesz właśnie na zakładce Zasoby. Na dole zakładki Zasoby znajduje si sekcja zatytułowana Lista urz dzeń powoduj cych konflikty. Jeżeli nie jest ona pusta, to prawdopodobnie b dziesz musiał si zastanowić, co jest przyczyn problemów. Pomyśl, czy nie instalowałeś ostatnio nowych urz dzeń, np. karty graficznej czy modemu jeżeli tak, to mogło si zdarzyć, że urz dzenie to próbuje korzystać z tych samych zasobów systemowych co karta sieciowa. W przypadku niektórych urz dzeń b dzie możliwa zmiana konfiguracji na drodze programowej, podczas gdy inne b d wymagały np. zmiany położenia zworek konfiguracyjnych. Taka operacja b dzie zwykle wymagała interwencji osoby dysponuj cej odpowiedni wiedz i umiej tnościami. Na ostatniej zakładce Zarz dzanie energi znajdziesz dwie opcje: Zezwalaj komputerowi na wył czenie tego urz dzenia w celu oszcz dzania energii jest to opcja bardzo przydatna podczas pracy z laptopami, zwłaszcza podczas podróży, gdzie nie ma możliwości podł czenia komputera do sieci. Wył czenie w takiej sytuacji karty sieciowej pozwala na zaoszcz dzenie energii akumulatorów i tym samym dłuższ prac komputera. Zezwalaj temu urz dzeniu na wyprowadzenie komputera ze stanu wstrzymania opcja powi zana z mechanizmem Wake on LAN. Jeżeli Twój komputer jest

13 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 579 podł czony do sieci komputerowej oraz korzysta z zasilania stacjonarnego, to jest to opcja, któr warto wł czyć. Zwróć uwag, że poniżej znajdziesz inn opcj Zezwalaj tylko stacj zarz dzaj cym na wyprowadzenie komputera ze stanu wstrzymania. Oznacza to, że komputer może zostać przywrócony do gotowości bojowej" ze stanu wstrzymania b dź hibernacji wył cznie na ż danie z nadrz dnego komputera administracyjnego. Jeżeli nie posiadasz zasilania stacjonarnego i korzystasz z akumulatorów, to nie powinieneś wł czać tej opcji, ponieważ zdalne uruchamianie komputera może powodować niepotrzebne marnowanie energii akumulatorów. Opcja To połączenie wykorzystuje następujące składniki W oknie właściwości poł czenia lokalnego (rysunek 24.5) znajdziesz sekcj zatytułowan To poł czenie wykorzystuje nast puj ce składniki. Zwróć uwag, że wszystkie opcje s wył czone jest to po prostu lista składników sieciowych, które mog być użyte dla bież cego poł czenia. Pierwszym elementem na liście jest Klient sieci Microsoft Networks. Jeżeli nie korzystasz z sieci Novell Netware, to powinieneś zaznaczyć t opcj. Kolejny składnik, Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, pozwala na udost pnianie swoich zasobów dyskowych i drukarek innym użytkownikom sieci. Zanim wł czysz t opcj, powinieneś si zastanowić, czy chcesz takie zasoby udost pnić innym. Trzecim składnikiem na liście jest Harmonogram pakietów QoS. Składnik ten umożliwia obsług jakości usług generalnie opcja ta powinna być wł czona na wszystkich komputerach pracuj cych pod kontrol systemu Windows XP. Ostatnim składnikiem sieciowym jest Protokół internetowy (TCP/IP) składnik ten wymaga nieco szerszego omówienia. Konfiguracja protokołu TCP/IP Jeżeli jesteś pewny, że karta sieciowa pracuje poprawnie, to powinieneś przyst pić do konfiguracji protokołów sieciowych, które b d wykorzystywane do wymiany danych. Zdecydowana wi kszości współczesnych sieci komputerowych (z wyj tkiem sieci Apple- Talk i starszych sieci NetWare) wykorzystuje protokół TCP/IP (z ang. TCP/IP Transfer Cali Protocol/Internet Protocol Protokół kontroli transmisji/protokół internetowy). TCP/IP jest protokołem sieciowym powszechnie wykorzystywanym w Internecie i jednocześnie jest najpopularniejszym protokołem w sieciach LAN. Wi cej informacji na ten temat znajdziesz w dodatku A. Na rysunku 24.5 przedstawiono okno właściwości poł czenia lokalnego z uwidocznionym protokołem TCP/IP.Aby zmodyfikować ustawienia protokołu TCP/IP, zaznacz go na liście To poł czenie wykorzystuje nast puj ce składniki, a nast pnie naciśnij przycisk Właściwości. Na rysunku 24.9 przedstawiono domyśln konfiguracj ustawień protokołu TCP/IP (wszystkie ustawienia s uzyskiwane automatycznie).

14 580 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników. Rysunek Domyślnie protokół TCP/IP pobiera ustawienia adresów przy uŝyciu mechanizmów DHCP lub APIPA Ogókie Konltguracia alternatywna Przy odpowiedniej konfigu acp sieci moŝesz automatyczne uzyskać niezbędne ustawienia piotokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu łp od adrrenistratota swci 0 Uzyskaj adres IP automatycznie O Uzyi następującego adresu IR < > Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie O UŜyj następujących adresów serwerów DNS: Jak zapewne pami tasz, po uruchomieniu komputer usiłuje skontaktować si z serwerem DHCP w celu pobrania konfiguracji adresów IP. Jeżeli w ci gu jednej, dwóch minut cała operacja nie powiedzie si, to zostaje uruchomiony mechanizm APIPA i komputer usiłuje skonfigurować si samodzielnie wykorzystuj c specjalnie zarezerwowany do tego celu zakres adresów IP. W wi kszości środowisk sieciowych najlepszym rozwi zaniem jest zastosowanie konfiguracji poprzez serwer DHCP rozwi zanie takie jest łatwe do zaprojektowania, implementacji i zarz dzania. Jeżeli jednak dany komputer udost pnia w sieci pewne usługi (np. jest serwerem DHCP lub innym), to powinien mieć przydzielony stały (statyczny) adres IP. W wi kszości przypadków takie usługi, jak Windows Internet Naming Service (WINS) b dź Domain Name Service (DNS) s w stanie poprawnie zamienić nazw komputera na adres IP, aczkolwiek pewne wybrane grupy usług wymagaj, aby serwer miał przydzielony adres statyczny. Obecnie usługa WINS jest juŝ coraz rzadziej wykorzystywana. Została ona początkowo zaprojektowana jako swego rodzaju półśrodek mający na celu zapełnienie luki, która powstała, zanim Microsoft opracował usługę dynamicznej translacji nazw na adresy, a dotychczas wykorzystywany mechanizm DNS (z ang. Domain Name System) nie mógł juŝ sprostać rosnącym wymaganiom środowisk sieciowych. Przełom nastąpił w momencie, kiedy światło dzienne ujrzała usługa dynamicznego DNS. Mechanizm ten pozwala serwerom DNS na dynamiczną rejestrację powiązań poszczególnych nazw i adresów, nieco w podobny sposób jak miało to miejsce w przypadku usługi WINS w starszych wersjach systemu Windows. JeŜeli zamierzasz w swojej sieci uŝywać komputerów wyposaŝonych w systemy Windows 95/98 bądź Windows NT 4.0, to będziesz prawdopodobnie musiał jednak skorzystać z usługi WINS. JeŜeli Twoja sieć jest oparta na komputerach pracujących pod kontrolą Windows 2000/XP, to dopóki nie będziesz korzystał z aplikacji wymagających zastosowania usługi WINS, moŝesz z czystym sumieniem uruchomić dynamiczną usługę DNS, a starego, dobrego WINS-a wysłać na zasłuŝony odpoczynek.

15 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 581 Konfiguracja statycznych adresów IP Na rysunku 24.9 przedstawiono konfiguracj protokołu TCP/IP umożliwiaj c automatyczne pobranie ustawień adresów IP. Jeżeli zaznaczysz opcj Użyj nast puj cego adresu IP, to pozostałe pola zostan uaktywnione i b dziesz mógł r cznie wprowadzić dane konfiguracyjne (rysunek 24.10). Rysunek JeŜeli zaznaczysz opcję UŜyj następującego adresu IP, to pozostałe pola zostaną uaktywnione i będziesz mógł ręcznie wprowadzić dane konfiguracyjne Ogólne Pizy odpowiedniej konfiguracp sieci moŝesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administiatota sieci. O Uzyskaj adres IP automatycznie UŜyj następującego adresu IP AdieslP: V&] Maska podsiec.: i i Brama domyśkw: : < > Uzyi następujących adresów serwerów DNS: Preferowany seiwer DNS: j~ 1 0 " I ł ł " Alerralywny semai DNS:.. ~* j Zaawansowane.. W wi kszości przypadków serwery posiadaj przypisane statyczne adresy IP, podczas gdy stacje robocze i inne komputery do konfiguracji adresów IP wykorzystuj usług DHCP. Jeżeli zdecydujesz si na zastosowanie statycznych adresów IP, to b dziesz miał do dyspozycji nast puj ce opcje: Adres IP wprowadź statyczny adres IP, który b dzie wykorzystywany przez dany komputer. Poprawny adres składa si z czterech liczb oddzielonych od siebie kropkami (tzw. notacja dziesi tna kropkowa). Pami taj, że wartości powyżej 255 nie s dozwolone. Maska podsieci maska (zapisana w notacji dziesi tnej kropkowej) jest wykorzystywana do maskowania cz ści adresu IP. Dzi ki temu inne komputery s w stanie określić, która cz ść adresu IP reprezentuje adres Twojej sieci (lub podsieci), a która reprezentuje adres Twojego komputera w tej sieci (podsieci). Podobnie jak w przypadku adresu IP, wartości powyżej 255 nie s dozwolone. Brama domyślna reprezentuje adres routera (lub też serwera spełniaj cego funkcj routera) ł cz cego Twoj sieć LAN z sieciami WAN, takimi jak np. sieć korporacyjna b dź Internet. Preferowany serwer DNS reprezentuje adres podstawowego serwera DNS, z którym Twój komputer b dzie si kontaktował w pierwszej kolejności za każdym razem, kiedy pojawi si potrzeba zamiany przyjaznej dla człowieka nazwy komputera na adres IP tzw. rozwi zywania nazw (np.

16 582 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... twoinc.com). Komunikacja w sieciach opartych na protokole TCP/IP oraz w Internecie wykorzystuje adresy IP, a nie nazwy serwerów. Alternatywny serwer DNS reprezentuje adres alternatywnego serwera DNS. Niemal nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy podstawowy serwer DNS ulegnie awarii b dź zostanie wył czony z powodu rutynowej konserwacji. Dzi ki wprowadzeniu informacji o dwóch serwerach DNS zwi kszasz szans na to, że nie b dziesz miał żadnych problemów z zamian nazw na odpowiednie adresy IP. Zaawansowane ustawienia protokołu TCP/IP Na dole okna Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) znajduje si przycisk Zaawansowane. Po jego naciśni ciu na ekranie pojawi si kolejne okno dialogowe Zaawansowane ustawienia TCP/IP (rysunek 24.11). Do dyspozycji s cztery zakładki: Ustawienia protokołu IP, DNS, WINS oraz Opcje. Rysunek Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia TCP/IP Ustawienia protokorulp DNS : WINS Opcie Adres IP Haska podsńci Bramy domyślne Brama ,154 Metryka Automatyczny >.. ;! «l. :. J i t t r - -!* ) Medykę automatyczna Dodaj... Zakładka Ustawienia protokołu IP Na zakładce Ustawienia protokołu IP znajdziesz kilka ciekawych opcji. W pierwszej sekcji Adres IP możesz zdefiniować dla bież cego poł czenia sieciowego wi cej niż jeden adres IP (czyli inaczej mówi c, możesz przypisać karcie sieciowej wi cej niż jeden adres IP). Zdecydowana wi kszość użytkowników nigdy nie b dzie musiała korzystać z tej opcji. Aby przypisać dodatkowy adres IP (np. do wykorzystania w lokalnej sieci LAN), naciśnij przycisk Dodaj, a nast pnie wprowadź adres i odpowiedni mask podsieci. Aby usun ć b dź zmodyfikować istniej ce wpisy, skorzystaj z przycisków Edytuj i Usuń. Kolejna sekcja Bramy domyślne pozwala na dodanie (przycisk Dodaj), modyfikacj (przycisk Edytuj) lub usuni cie (przycisk Usuń) informacji o dodatkowych bramach

17 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 583 ł cz cych Twoj sieć z innymi sieciami komputerowymi. Jeżeli zaznaczysz opcj Metryka automatyczna, to komputer b dzie w stanie automatycznie wybrać bram, z której b dzie korzystał dla danego poł czenia (bazuj c na szybkości poszczególnych interfejsów). Jeżeli opcja ta pozostanie wył czona, to b dziesz mógł podać wartość metryki interfejsu r cznie. W przypadku korzystania z automatycznej metryki, najszybszy interfejs posiada najniższ wartość metryki. Tabel routingu możesz zobaczyć wpisuj c w wierszu poleceń polecenie route print (przydatne zwłaszcza w przypadku korzystania z kilku bram). Za pomoc przycisków Dodaj lub Edytuj możesz zmienić wartość metryki i w ten sposób wymusić korzystanie z wybranej bramy. Aby wył czyć automatyczne wyliczanie metryki interfejsu, wystarczy usun ć zaznaczenie opcji Metryka automatyczna, a nast pnie wprowadzić wybran wartość metryki dla danego interfejsu. Zwróć uwag, że opcje Metryka automatyczna oraz Metryka interfejsu odnosz si do wszystkich tras dla danego interfejsu. Jeżeli Twój komputer jest wyposażony w wi cej niż jedn kart sieciow, to b dziesz mógł każd z nich skonfigurować niezależnie. Zakładka DNS Umożliwia wprowadzenie informacji na temat wykorzystywanych serwerów DNS. Opisywana poprzednio zakładka Ogólne (okno dialogowe Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP)) pozwala na zdefiniowanie preferowanego oraz alternatywnego serwera DNS. Zakładka DNS w ustawieniach zaawansowanych pozwala na zdefiniowanie kolejnych, dodatkowych serwerów DNS. Podobnie jak na zakładce Ustawienia protokołu IP, także i tutaj s do dyspozycji trzy przyciski: Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Czasami wygodniej jest podać zamiast pełnej nazwy kwalifikowanej sam nazw komputera. Np. samej nazwy komputera możesz użyć wydaj c polecenie ping xxx, gdzie xxx jest nazw komputera. Pełna nazwa kwalifikowana b dzie dodatkowo zawierała nazw domeny, do której ten komputer należy, np. mydomain.com. Na zakładce DNS znajdziesz dwa pola wyboru pozwalaj ce na zdefiniowanie nazwy domeny (sufiksu), co pozwoli komputerowi na utworzenie pełnej nazwy kwalifikowanej w przypadku, kiedy w poleceniu pojawi si tylko sama nazwa komputera. Do dyspozycji masz nast puj ce opcje: Doł cz sufiksy DNS: podstawowy i konkretnego poł czenia kiedy podajesz tylko nazw komputera (bez pełnej nazwy kwalifikowanej), to do nazwy zostanie dodany sufiks nadrz dny podstawowego sufiksu DNS (lub sufiks określony dla konkretnego poł czenia). Załóżmy, że wydałeś polecenie tel ent zi ra. Jeżeli sufiksem lokalnym b dź sufiksem konkretnego poł czenia jest twoi nc. com, to pełna nazwa kwalifikowana, która zostanie użyta dla polecenia tel net, b dzie brzmiała zi ra. twoi nc. com. Wartość nadrz dnego sufiksu DNS możesz sprawdzić wywołuj c z Panelu sterowania aplet System. Wi cej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 14. Panel sterowania". Doł cz te sufiksy DNS (w podanej kolejności) pozwala na zdefiniowanie listy sufiksów DNS, które b d wykorzystywane zamiast sufiksu nadrz dnego lub sufiksu określonego dla konkretnego poł czenia. Podobnie jak na zakładce Ustawienia protokołu IP, także i tutaj s do dyspozycji trzy przyciski: Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Po wybraniu tej opcji ani nadrz dny sufiks DNS, ani sufiks określony dla poł czenia nie b dzie wykorzystywany do tworzenia pełnych nazw kwalifikowanych.

18 584 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Na dole zakładki znajdziesz pole umożliwiaj ce zdefiniowanie sufiksu DNS dla tego poł czenia, jak również dwie inne opcje. Jeżeli używasz serwera DHCP, to z reguły sufiks DNS dla tego poł czenia zostanie dostarczony przez serwer DHCP pole Sufiks DNS dla tego poł czenia umożliwia jednak wymuszenie stosowania innego sufiksu. Oprócz tego pola s do dyspozycji dwie inne opcje: Zarejestruj adresy tego poł czenia w DNS powoduje, że nazwa komputera oraz powi zany z ni adres IP zostan dynamicznie zarejestrowane przez serwer DNS (oczywiście zależy to od tego, czy korzystasz z serwera DNS umożliwiaj cego rejestracj dynamiczn ; możliwości tak dysponuj np. serwery DNS pracuj ce pod kontrol systemu Windows 2000/XP). Jeżeli w Twojej sieci nie ma starszych komputerów ci gle korzystaj cych z usługi WINS, to zastosowanie dynamicznej rejestracji DNS może nawet całkowicie wyeliminować konieczność używania usługi WINS. Użyj sufiksu DNS tego poł czenia do rejestracji w DNS opcja ta jest aktywna jedynie w sytuacji, kiedy zostanie również wybrana poprzednia opcja. Jeżeli wł czysz t opcj, to do dynamicznej rejestracji domeny DNS zostanie wykorzystana bież ca nazwa komputera ł cznie z sufiksem określonym dla tego poł czenia. Zakładka WINS Usługa WINS została zaprojektowana do rozwi zania problemu rejestracji dynamicznej w czasach, kiedy dynamiczna rejestracja DNS nie była jeszcze opracowana. Pomimo że serwer DHCP pozwala na automatyczn konfiguracj adresów IP komputera, to jednak nie daje żadnej gwarancji, że dany komputer b dzie zawsze otrzymywał ten sam adres IP. Oczywiście na serwerze DHCP możliwe jest zarezerwowanie adresu IP dla Twojego komputera, ale niestety taka operacja musi zostać wykonana r cznie dla każdego komputera osobno, co już z definicji podważa sens automatycznego nadawania adresów poprzez serwer DHCP. Drug stron równania jest rozwi zywanie nazw. Jeżeli adres IP danego komputera zmieni si, a do rozwi zywania nazw używany jest serwer DHCP, to odnalezienie adresu IP przypisanego do takiego komputera, a nast pnie wprowadzenie tej informacji do serwera DHCP może zaj ć całkiem sporo czasu. Panaceum na opisany problem miało być wprowadzenie usługi WINS. Idea działania usługi WINS jest bardzo zbliżona do serwera DNS główna różnica polega na tym, że usługa WINS umożliwiała dynamiczn rejestracj nazw komputerów i odpowiadaj cych im adresów IP na serwerze WINS. W obecnych czasach dynamiczne serwery DHCP staj si obowi zuj cym standardem, a sama usługa WINS pomału odchodzi do lamusa. Pami taj jednak, że jeżeli używasz komputerów pracuj cych pod kontrol systemów Windows 95/98 lub NT, to możesz potrzebować zarówno usługi WINS, jak i serwera DNS dzi ki temu wszystkie komputery w sieci b d w stanie prawidłowo rozwi zywać nazwy. Jak nietrudno si domyślić, zakładka WINS pozwala na określenie ustawień usługi WINS. Podobnie jak na zakładce Ustawienia protokołu IP, masz do dyspozycji trzy przyciski: Dodaj, Edytuj oraz Usuń, pozwalaj ce odpowiednio na dodawanie, modyfikacj oraz usuwanie

19 Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN 585 serwerów WINS. Przykładowo, jeżeli Twój komputer usiłuje odszukać adres IP wybranego, innego komputera zarejestrowanego na serwerze WINS, to poszukiwania rozpocznie od pierwszego serwera WINS zdefiniowanego na liście Adresy serwerów WINS w kolejności użycia. Zit wzgl du na wymóg bezawaryjnej pracy sieci warto aby w sieci znajdowały si co najmniej dwa serwery WINS, dokładnie tak jak to miało miejsce w przypadku opisywanych wcześniej serwerów DNS. Serwery WINS mog zostać tak skonfigurowane, aby replikowały mi dzy sob informacje dzi ki temu jeżeli jeden z tych serwerów ulegnie awarii, to drugi nadal b dzie w stanie poprawnie rozwi zać podan nazw komputera. Na zakładce WINS znajdziesz również zaznaczon opcj Wł cz wyszukiwanie LMHOSTS. Jest to kolejny mechanizm, który bardzo szybko staje si przestarzały i jest wycofywany z użytku. W dodatku A znajdziesz opis pliku hosts, b d cego zwykłym, tekstowym plikiem zawieraj cym list nazw komputerów i odpowiadaj cych im adresów IP. Plik LMHOSTS był wykorzystywany w podobnym celu do rozwi zywania nazw NetBIOS i ich translacji na odpowiednie adresy IP. Jeżeli opcja Wł cz wyszukiwanie LMHOSTS zostanie wł czona, to komputer b dzie sprawdzał, czy plik LMHOSTS istnieje, i b dzie wykorzystywał jego zawartość do prób rozwi zania nazw komputerów w przypadku, gdy serwer WINS nie odpowiada na ż dania. Obok tej opcji znajdziesz przycisk Importuj LMHOSTS, pozwalaj cy na określenie lokalizacji pliku LMHOSTS, który nast pnie zostanie skopiowany na Twój komputer. Dzi ki takiemu rozwi zaniu możliwe staje si jednorazowe przygotowanie pliku LMHOSTS, a nast pnie powielenie go na wielu komputerach bez konieczności r cznej modyfikacji tego pliku na każdym z nich. W sekcji zatytułowanej Ustawienia systemu NetBIOS znajdziesz trzy przyciski opcji. Historia systemu NetBIOS od dawien dawna powi zana jest z histori systemu Windows oraz oprogramowaniem Microsoft LAN Manager. Zanim sieć Microsoft Networking zacz ła ewoluować w stron wykorzystywania protokołu TCP/IP, jej głównym protokołem komunikacyjnym był NetBIOS. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, jeżeli korzystasz ze starszych systemów operacyjnych (starszych niż Windows 2000), które nadal wykorzystuj NetBIOS do komunikacji, to być może b dziesz musiał odpowiednio skonfigurować t usług. Wspomniane trzy przyciski umożliwiaj wybranie jednego z trzech ustawień: Opcja Domyślne wybranie tej opcji powoduje, że wszystkie ustawienia NetBIOS s nadawane przez serwer DHCP. Opcja Wł cz system NetBIOS przez TCP/IP opcja ta powinna zostać wybrana w przypadku, kiedy serwer DHCP nie dostarcza żadnych informacji na temat ustawień NetBIOS. Po jej zaznaczeniu dane poł czenie sieciowe b dzie używało usług NetBIOS poprzez protokół TCP/IP (takie poł czenie jest znane również jako NetBT b dź NBT). Jeżeli do rozwi zywania nazw wykorzystujesz usług WINS, to upewnij si, że albo serwer DHCP dostarczy informacje o konfiguracji NetBIOS, albo zostanie zaznaczona opcja Wł cz system NetBIOS przez TCP/IP. Opcja Wył cz system NetBIOS przez TCP/IP pozwala na wył czenie usługi NetBT. Jeżeli w Twojej sieci używane s wył cznie komputery wykorzystuj ce system operacyjny Windows 2000 b dź nowsze (np. Windows XP) i nie stosujesz żadnych aplikacji wymagaj cych usługi NetBT, to w ogóle nie musisz korzystać z mechanizmu NetBIOS.

20 586 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Zakładka Opcje!VA'» '!:;.i,- *.- '*'? - r '* -)' ; aj Pozwala na skonfigurowanie dodatkowych, opcjonalnych ustawień dla danego poł czenia. Obecnie znajdziesz tam tylko jeden element: Filtrowanie TCP/IP'. Ustawienia tego składnika (i ewentualnie innych, które mog zostać dodane w przyszłości) możesz zmienić za pomoc przycisku Właściwości. i:--.ciyf.\ Filtrowanie pakietów TCP/IP pozwala na kontrolowanie w sieci rodzajów pakietów TCP/IP, które docieraj do Twojego komputera. Na rysunku przedstawiono okno konfiguracji filtrowania pakietów TCP/IP, które pojawia si po naciśni ciu przycisku Właściwości. Rysunek Opcja filtrowania pakietów TCP/IP pozwala na odrzucenie niepoŝądanych pakietów TCP/IP HltlCWcUHK ICP/IP ( ; Porwał* tvt!yslkm OPozwatajtytio hfaowene TCP/IP (wszystkie k«ty) EśsśSssśaliil O Pozwalaj wttystkwr O Pozwala tyko PiotokotylP Pierwsz opcj w tym oknie jest Wł cz filtrowanie TCP/IP (wszystkie karty). Zanim b dziesz mógł zrobić cokolwiek innego, musisz zaznaczyć t opcj. Zwróć uwag, że jeżeli modyfikacja dowolnych opcji w tym oknie b dzie si odnosiła do wszystkich kart sieciowych zainstalowanych w Twoim komputerze nie ma możliwości selektywnego dokonywania ustawień dla poszczególnych kart. Jak pokazano na rysunku 24.12, użytkownik może zezwolić na korzystanie b dź odfiltrować dowolny port TCP, port UDP (z ang. User Datagram Protocot) lub określony protokół IP. Nie powinieneś modyfikować żadnych opcji w tym oknie dopóty, dopóki nie dysponujesz gruntown wiedz na temat protokołów TCP/IP. W dodatku A znajdziesz szczegółowe informacje na temat przeznaczenia poszczególnych portów oraz podstawowych protokołów, takich jak TCP, UDP oraz ICMP (z ang. Internet Control Messaging Protocot). Wi kszość użytkowników pracuj cych w typowych sieciach LAN nigdy nie b dzie miała potrzeby korzystania z tego okna. Inne protokoły komunikacyjne w sieciach LAN TCP/IP nie jest jedynym protokołem komunikacyjnym obsługiwanym przez system Windows XP. Wróć na chwil do rysunku 24.3 znajdziesz tam trzy przyciski: Zainstaluj, Odinstaluj oraz Właściwości. W poprzednim podrozdziale dowiedziałeś si, jakie możliwości daje przycisk Właściwości dla protokołu TCP/IP.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Adresowanie karty sieciowej

Adresowanie karty sieciowej UTK LABORATORIUM STRONA 1 Adresowanie karty sieciowej Jak skonfigurować adres IP (protokół TCP/IP) karty sieciowej? Przykład w systemie Vista/7 System Windows Vista komunikuje się z kartą sieciową tak

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Systemy serwerowe z rodziny Windows pozwalają na zarządzanie interfejsami kart sieciowych w taki sam sposób w jaki zarządza się nimi w systemach klienckich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo