R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8."

Transkrypt

1 R k V I K raków. 15 k w ietn ia 193 r, Nr. 8. Wyłączne dla V H B ^ ^ k f l [ f głszenia na Wiedeń p- H ^ B K H M I B flfe B f e raz B H M ^ B f l f l w w Centralne ^ K H ^ K H f l ^ ^ k f l w ^a B ^ B ^ f l ^ B ^ I ^ B H p za pew i e d b ń, ^ B ^ ^ B ^ B ^ B A A J B h ^ B b B I m ^ B b i bb I b w W y c h d zi 1-g i 15-g k ażd e g m iesiąca. Adres Redakcyi i Administracyi: Kraków, ul. Kannicza 16. Telefn Nr. 479 K w a r t a 1 n i e z przesyłką pcztwą 2 krny = 2 mk., 1 rbs. 25 kp. R e d a k t r - S T A N IS Ł A W L I P I Ń S K I. J^umer p jed yn czy 4 hal., 2 kp. Główny skład na Król. Plskie w księgarni G. Centnerszwera, Warszawa, Marszałkewska 143. E! gniewam się na pana! Jesteś pan wstrętnym uwdzicielem! Nie w art jesteś, by słńce na ciebie patrzył!... Dbrze! będę zatem d pani zawsze wieczrem przychdził..

2 ? -tsi.2 * CT3 CJ b ^ Ck. S j d kraj wy jak pi a sw y na w n i s e k ck. prk ur at ryi pa ństw a, p m y ś l i 493 p. k. rzekł, ż e z a m ie s z cz n e w nr z e 6 c z a s p is m a >Bcian< z d nia 1 k w ie t n ia 193 r. a r ty k u ły pd t y t u ł e m : 1)» U n iw e r y t e t J a g i e l ń s k i * wraz z r y c in ą d s łó w :»Mówin«d : >błgsławin«str. 3. 2)»W bu du ar ze ta kie j d a m y. cała s tr n a 4. 3)»Kt czem iny ś li c cała s tr n a 4. 4) > Mi k sz u«d aż artu jesn pan«d k ńc a str na 5 zaw ie rają z nam i na w y s t ę p k u z 516 uk., ż e zakazuje s ię rz sz e r z a nia t y c h ar t yk ułó w, z a tw ie r d z a s i ę zarządz ną p r zez ck. prk ur at ryę p a ń s t w a k n f i s k a t ę p inie nine g num eru, a ca ły nakł ad ta k w e g ma być z n isz c z n ym, alb wie m w a rty k uła ch t \ c h p r z e d s ta w i n e s ą c z y n y n i e m r a l n e, na r u s z a j ą c e v s t y d l i w ś ć i byczajn ść w sp- ób gruby i p u b licz n e z g r -z e n ie w y włujący. Ck. Sąd kraj. jak pr as w y. Kraków 13 m arc a 183 r. 2 <«S > s* s ' I a CU -a a f.2 = e C 3 «g -s. N Q i 1_ W 5 M r e l w s k i. Chińskie kaczki. D R E D A K C Y I. Wszystkim Czytelnikm i Czytelniczkm naszeg pisma zasyłamy życzenia WESŁEG ALLELUJA! * * Bedakcya. 'ć5*'>» ^ = Cd 5 5 ^ '«. 2, C9 «d A d m in is tr a c y i. 3 S k u tk ie m r zprządzenia EŁ Cd 5 3 B = «c.k. D y re k c y i P czt we L w w i e w s z e lk ie re k la m a c y e w s k u te k n ie trz y m a n ia.b cian a*1 2 «T «'. 1 5 «wnszne być m a ją w ty m urzedzie pcztw ym, przez k t ó r y każ d y z naszych PT. Abnentów B c ia n a -1 d biera. W s z y s t k ic h zatem naszych P T. A bnentó w, 1 - s-s S. -g czas nie tr z y m a li. w n sz en ie reklam acyi C«esu L k tó r z y b y B c ia n a 11 na (nadm ieniam y, że B c ia n a 11 ekspedjujem y nie j a k d tychczas d A d z * c "m J * «fc ł 5 E -B t/5 5 >, c Ib M ąż (przyłapaw szy list żny): T straszne! Mja żn a pisze d swej kraw cwej:» Mó j s t a r y w s z y s t k z a p ł a ć i «. T u cś jest w tem, b ja przecież nie czuje się starym a mniej jeszcze skłnnym d płacenia. ctf: c rj.5; Jt 5 i * &.s i? i=» a & 5 B 5 j IM = W p lic y i. Także rewanż. n. Ach! nie m asz pani pjęcia, jak jestem nieszczęśliwym! W łasna żna szukuje mnie z przyjacielem!... Pmścij mnie pani!... na. Ależ w jaki spsób? Czy mam jej d bić kchanka? n. Ależ, brń Bże teg naw et nie chcę! dbij pani mnie... ŁADNE T W A R Z Y ST W. R ztargn ina. na. Mój panie! Pańska prpzycya jest Za kg pan mnie masz? Ja jestem prządną kbietą i wiedz pan, że ta spraw a będzie pana grub ksztwała!.. n. N... a ile tak?.. w p r st zuchwałą. s «* IM 3 2 tś g przeróżne festyny: czy g m achu twarcie, na dktrów karcie... na gremialne... chrzciny/... re g u la r n ie każdeg 14-g i sta tn ie g w m ie s ią cu ) p r s im y m in is tr a c y i naszeg pisma, ale w U r z ę d z i e p c z t. c - i> abj. j. w y m, p r z e z k t ó r y p i s m d b i e r a j ą. +-» N T3 ^ 1 n CJ) w Straszne dkrycie. Ei Najmniejszą nóżkę i najksztwniejsze, bry lantami w y sz y w a n e pantfelki psiada księżniczka Fru-Zja. Bjąc się, aby jej tych statnich nie skra dzin, chw a je na nc w swym spróchniałym zębie. Chińczycy tak lekceważą Japńczyków, że ujrzaw szy ich, bracają się d nich tyłem. Z Uniwersytetu. Miewała Wszechnica Rcznice załżenia, W pis nw ych imin Dziś pn zaprasza Mandaryn Lju-Jlj m a tak gruby w arkcz, że wieczrem w su w a g w drelichwą pszew kę i śpi n a nim jak n a materacu. dprwadziłbym panią, pann Halu d dmu, ale bję się awantury, ja k ą pani pewn matka urządzi, że pani dpier drugiej w ncy w ra c a sz d dmu... E, niech się pan nie bawia. Mja mam a zwykle dpier kł szóstej ran pwraca d dmu... Na ulicy zrbił się grmne zbiegwisk. Krzyki, wrzaski i gwałt rzlegają się d kła, tak że plicya musiała wkrczyć. Jakiś andrus kpnął ż y d ó w k ę jak się pkazał, i żydzi naturalnie p d nieśli słuszny wrzask. Plicyant zabiera zatem andrusa a w raz z nim idą i skarżyciele, celem zł żenia prtkłu na inspekcyę plicyjną. Inspekcyę miał właśnie kmisarz Cl.. Więc t ten uderzył p ań sk ą żnę pyta kmisarz żyda? Un, prószy pana kumisarza, ale tamten łajdak t jeszczy grszy... Jaki tamten? An tamtyn drugie c uczekniał. Takie wisk-mcn-tłust zbudw any, kpniał mji żny w żłądek, a jak sam gd ny sby p a n a km i sarzu widży c mji żny d ż y s z a j u t r m a c zrbicz... <35 U S IM e * w IDEAŁ. CJ IM CTJ Dwie łódki mkną p mdrych falach Wisły w przeciwnych kierunkach. W jednej siedzi suchy jak szczyp a młdzieniec z wychudłą tw arzą, r z wianą fryzurą i książką w r k u. T Filemn T acytwski, słuchacz filzfii; w drugiej kilka lat starszy d nieg jegm ść w pdróżnem ubraniu: pan Karl Saldwicz. prkurysta w arszaw skieg dmu bankweg»w aweldrf i Ska«. Gdy bie ł dzie zbliżyły się d siebie, ja d ą c y niemi spjrzeli mimwli na siebie i w jednej chwili, jakby z je dnej piersi, dały się słyszeć wesłe wykrzykniki: Filemn! Karl! Przewźnicy zatrzymali ldzie, przyjaciele p dali sbie ręce. Skąd jedziesz? Z dmu; d dwóch tygdni mieszkam w pewnej nadwiślańskiej wisce. A ty? J a prst z W a rsz a w y ; jak widzisz wizę kufer z rzeczami. Dkąd jedziesz? D najbliższej wiski nad Wisłą, aby w y szukać mieszkanie dla mjej rdziny na lat. A ty dkąd zmierzasz? Nie mam żadneg wytknięteg celu; jadę n a spacer. W takim razie, jeśli ci t nie zrbi ró żnicy, przesiądź się d mjej łódki i jedź ze mną. Chętnie rzekł słuchacz filzfii i prze skczyw szy na łódkę przyjaciela, usiadł bk nieg. A więc przeby w asz tu już dłuższy czas w szczął rzmwę prkurysta. Bardz ładnie mój chłpcze, namzliłeś się przez całą zimę, mądrze więc rbisz, żeś przyjechał dwiedzić na szą kchaną Wisłę. Czyż mże być cś w sp a nialszeg nad tę klicę? T ak! rzecze filzf z wzrkiem w dal utkwinym. Ślicznie tu, cudwnie, natura i lu dzie silni, zdrwi... Ale pwiedzn.. Nie przerwał filzf pwiedz ty pierwej, c słychać u ciebie w dmu, c prabia żnka, dzieciaki? W szy stk zdrwe rzecze zapytany inaczej nie byłbym wyjeżdżał. Lecz dajmy pkój mjej rdzinie, a mówm y tbie! Nie zwykłem mówić sbie! wtrącił z pewnem zakłptaniem słuchacz filzfiii. T nic nie szkdzi dparł przyjaciel zanadt jesteś skrmny. T rzeba się d teg d zwyczaić. N, statni egzamin zdałeś? T ak! czywista z dznaczeniem! Przecenin tę drbinę mej wiedzy. A teraz w ypczyw asz p trudach? Rzeczywiście, bardz się napracwałem. Ale już przyszedłeś d siebie; w yglądasz dsknale! Chwała Bgu, czuję się bardz dbrze. Na twjej tw arzy maluje się, ja k b y t w y razić zadwlnienie. Jestem zadwlny, bardz zadwlny rzekł filzf, a chw ytając Saldwicza za rękę i ściskając ją mcn, ddał. Tak, mgę t śmiał pwiedzieć: jestem szczęśliwy! Człwieku! zawłał prkurzysta i w y buchnął śmiechem, aż się łódka pchyliła. Czł wieku, tś ty zakchany! Filzf puścił rękę przyjaciela, a p jeg c h u dej tw arzy przemknął cień niezadwlnienia. Zakchany t wyrażenie nie jest trafne; j a kcham, tak pwinieneś pwiedzieć. Ale nie są dziłem, żeby cię t mgł rzśmieszyć. Daruj drzekł Saldwicz. Śmiesznym t j a jestem. Czemu nie miałbyś być zakchanym, alb kchać, jak mówisz; przecież jesteś mężczy z n ą w całem znaczeniu, tylk w pierwszej chwili tak mi się t śmiesznem wydawał! Filzf chciał cś dpwiedzieć, lecz Sald wicz widząc, że znów głupstw palnął, nie dał mu przyjść d słw a i prędk rzekł: N, ale zamiast siedzieć przy ukchanej i w patryw ać się w nią ja k w braz, ty gnisz światami? Zapytany ptrząsnął głwą i szepnął: na tu jest! Hm! krząknął Saldwicz napół pytając, napół ze zdziwieniem. Z rdzicami? ddał. Filzf z nw u ptrząsnął głwą. T a k i n i e! a widząc zdziwienie przy jaciela. ddał: na je st tutejsza, z Bielan! h!... pwiem ci, jak się t stał; inaczej mnie nie zrzumiesz. Prkurzysta ptakując kiwnął, a filzf za czął pwiadać: Skr złżyłem egzamin, pstanwiłem dla wypczynku zrbić pieszą pdróż d Włcławka. Pewneg wdeczra, zm ęczny drgą, przyszedłem d pewnej małej wiski i tam sptkałem... Ją!. dkńczył Saldwicz. Filzf kiwnął głw ą ptakując. T a k ją tę dziewczynę!, Bże! c za skarby wkłada T w ja dbrć w serca T w ich stw rzeń, czyż jestem gdny, aby mię u sz c z ę śliwiał takim an i łe m! Handel Win A. STĘPKWSKIEG, Warszawa, Plac Teatralny L. 9 pleca swją R ESTA U R A C Y Ę, ddaną pd zarząd znaneg francuskieg kuchmistrza L. GUBAT. W ykw intne ś n i a d a n i a (75 kp.) b ia d y d 3-ciej (p 1 rbs. 25 kp.) i k l a c y e (p 1 rbs.) i wybór dań ś la c a r t e. MT M uzyka k n cert w a. = św ietlen ie e le k tr y c z n e. = G abinety eleg a n ck urządzne.

3 W ybór. Z m ie n ił. Nad ranem w r a c a d dm u pewien ficer z klacyi, którą blewał a w a n s, zstał bwiem z ka d e ta z a m ia n w a n y ficerem. Czuje jed n a k, że m u je st bardz niedbrze i źe, lada chwila mże nastąpić w ybuch. W ła więc s w e g służąceg frysica i pleca temu, a b y natychm iast przyniósł kubeł. Za chwilkę w ra c a frysic i staw ia przed p a nem kubeł, ficer jednak w sk a z u ją c palcem na ku beł, daje frysicwi znak, aby g z pw rtem w yniósł: Zabierz ten kubeł, a przynieś mi Świerża bielizne zmieniłem bwiem marszrutą. Kwesta wielktygdniwa. > tsi S ta ry dan d y s w idząc z żalem Ż e ju ż trudn młdść wskrzesić, Pstanw ił się żenić Lub pwiesić. T r z y dni całe był szczęśliwy, Mniej w esły dnia czw arteg, P tygdniu g znaleźli W isząceg. Stąd n a u k a j a s n a płynie Dla uży tk u łysych stw rzeń: W przó d się lepiej pwieś, bratku, Ptem żeń. na. Nie panie, dalej pan mi nie m żesz t w a rzy szyć. Mja m am a nic tern nie wie... n. Niech się pani tern pcieszy, że i mja nic nie wie... PRADZIŁA JEJ. Mój n arz e c z n y je st kasyerem w banku... W takim razie pw innaś się na gw ałt uc z y ć p angielsku. Z anegdt Mikszu. Miksz dw iedza sw e g przyjaciela, który chry w jed ny m z budapeszteńskich hteli. W śró d r z m w y s k a rż y się chry, że całymi ncami musi świecić, b nie m że spać, tak mu pchły dkuczają. Ach jakiś ty głupi p rz e ry w a m u Mi k sz w łaśnie nie trzeb a świecić, b p c i e m ku p c h ł y si ę ni e znajdą!... leży Skrmne życzenie. Z n a n a n a bruku lwwskim ze swej ekscentrycznści i m a s w e g u ż y w a n ia pudru panna H elena R..., flirtwała z młdym praktykantem k nceptw ym przy namiestnictwie panem H... Mł dzian zakchał się w niej isttnie, t też z całą przyjemnścią psłyszał z jej ust, że z chęcią uszczęśliwi g s w ą ręką. P pierw szym w y bu c hu radści przyszł mu je d n a k n a myśl, że rdzice je g ubóstwianej grm nie w y s k mierzą i z a niepkjny tern zapytał z a ra z : D brze najdrższa, ale c- będzie, jeśli rdzice dm ów ią mi twej ręki. W takim razie dparła z flegmą p a n n a R... będę się musiała zadw lić tbą i... bez r ę k i " ' im ih & Czyś się ju ż zaręczył? Jeszc z e się n a w e t nie ś w ia d c z y łe m! drzekł z a p y ta n y ale wiem, że n a mnie k c ha; w idzę t p blasku jej czu, czuję w uścisku dłni. Bże! czy zasłużyłem n a tyle łaski, czy t nie zbrdnia, t czyste, niewinne serce kalać z iem ską miłścią? Czy z n a s z»maciejwą stdłę«w ie rsz y ń sk ie g? t na. Alb czytałeś»kaśkę Bdziach«R ym w icza t także na! T a k, t a k! ptakiwał Saldwicz, chciaż u tw ró w tych n a w e t tytułu nie zna-ł Pkchałem ją d p ierw szeg w ejrzenia i pstanwiłem w e wsi zam ieszkać. W ynająłem sbie izdebkę naprzeciw dmu, w którym n a m ie sz k a i ziennie widzę j ą przy rbcie, cieszę się jej pilnścią i myślę, jak na t u mnie b ę dzie g sp da rw a ć. Najpiękniejszą dla mnie chwilą s ą n a sz e r z m w y w ieczrne. c h! cóż t za naiw nść i prstta, która jest bcą kbietm św iatw ym. Rzmawia ze m n ą w szystkiem i t z tak ą naturalnścią i niew ym usznścią, źe nie jednkrtnie czuję p ew ne zakłptanie. Ale w tej jasnej duszy, nie pstała nigdy ż a d n a myśl nie czysta, jak w kryształw ej wdzie spglądać m ż e sz a ż na sam dn jej czystej duszy! Ł ódka płynęła w ln i w krótce ja d ą c y ujrzeli m alw nicz rztaczającą się nad brzegiem W isły wiskę. Przy wdzie stała w iejska dziew czyna, m że dw udziestletnia i ciągnęła n a brzeg łódkę. U b ra n ą była p chłpsku, a ładną tw a rz krasił rumieniec zmęczenia. Przyjaciele tak byli zajęci rzm w ą, że z a u ważyli dziew czynę dpier wtedy, kiedy łódź ich przybiła d brzegu. Filzfwi krew uderzyła d głwy, a niepisana radść tryskała mu z czu. N adesłan nam spis dam i p a n ó w k w estu ją cych, z znaczeniem na jaki cel k w esta dbyw ać się będzie. Prf. Bujwidwa, M arya T u r z y ma W iśniew ska < i p. U rbanw icz n a pieluszki dla słuchaczek U n i w e rsy te tu Jagiellńskieg. Pani D asz y ń sk a -G liń sk a i dr. Adlf Grss n a kiełbasę dla herbaciarni żydwskiej. P. w iceprezy den t w a Lew a, p. F e de rw ic z w a i H rw itz w a n a em eryturę dla p r e z y denta Friedleina. Pp. S ta n isz e w sk a i Chylińska na przytułek przy Kasie szczędnści. Prf. K stanecka i A x en t w icz w a z X. P a wlickim i p. Flechnerem n a cz y n sz dla Kla literack-arty styczneg. FT MM n P a n n a W a le w s k a z red. Starzew skim n a w y r w daw nictw»czasu«. P a n n a H elena G ó rsk a z marszałkiem P a sz k w skim na dm ubgich pd w ezw aniem św. L u cyny. Pseł D a sz y ń sk i sl n a pw iększenie p ensyi krwient teatralnych. Pani Fied lerw a na dar h n r w y dla naczel nika Eminwicza. Pp. G ó tzw a kcim ska i J h n w a z p. Ripperem, na z apm g ę dla dzieci biednych w ła śc i cieli brw arów, z n iszcz nych pdatkiem d piwa. Hr. Ptcka, hr. T a rn w sk a, hr. Radziwiłwa, raz pp. Ksbucki, Bbilewicz i M arkus n a węgle dla p zbaw inych s y n e k u r stańczyków. P. Jó zefw a G ó rska i A ng elu s w a n a w y k u a pn fantów biednych ludzi z lichwiarskich z a k ła dów zastaw niczych. P a n n a Jutkiewicz z dyrektrem esterreiche rem ne jajka dla dmu sta rc ó w i kalek. Ciż sami z H eleną G órsk ą i L ucysią K tar 3 bińską n a su bw e nc y ę dla»bciana«. c Prf. Lutsław ski n a w ła sn ą kuracyę. Radca Guńkiewicz n a k szta p r z e p r w a d z e nia licytacyi a m b a s a d y rsyjskiej. Pani Resia R th w ein w a n a kbiety przeje chane przez m trw ych tram w aju elektryczneg. Hr. Józefw a P tcka z p. Stanisław em Kźmianem n a dm przytułku dla pdupadłych k a r ciarzy. Panna Sulima na szpital dla sam bójców. Prf. Stanisław ska, prf. Ja g la rz w a i p. Staszc z y k w a dla ludzi ż na tyc h z a r a ż n y c h su c h tami. rz. Dumał dług, wybrał w reszcie N ajpiękniejszą z dziewic grn a Myślał bwiem: z d w jga złeg, Mniejsze: żna. D b r a li sie. 3 > T na! szepnął prędk d u c h a p r z y jacielwi. T e n je d n a k nie czekając, je d n y m susem z n a lazł się na brzegu, a w yciągając d dziew czy ny rękę, zawłał z uciechą: Patrzcie n, tż t Marysia! N, ja k się m asz! D zie w cz y na n a m ów iąceg spjrzała najpierw z zakłptaniem ; p chwili p z n a w sz y g, u c h w y ciła z a rękę i rzekła: A, t pan Saldw icz, całuję rączki. S kr jed nak spstrzegła filzfa, który w y siadłszy z łódki, zbliżał się zwlna, w y rw a ła się nagle i p biegła ku wsi. N, n! rzekł prk urzysta zdziw iny i z zakłptaniem spglądał z a uciekającą. Rzprmieniny i uśm iechnięty zbliżył sic fi lzf d przyjaciela i z apytał g : C zy z n a s z tę młdą dziew czynę? Ależ naturalnie drzekł z a p y ta n y ; przecież przeszłeg rku była za m am kę d n a szeg najm łdszeg sy n k a... Emancypwana. Staty stk a teatru miejskieg p a n n a M... w r a c a ją c ra z s a m a w ncy z przedstaw ienia d d m u, zstała zaczepina p drdze przez jedneg ze z ł tej młdzieży krakwskiej, hrabieg S... tym fakcie pw iada naturalnie z dumą n a drugi dzień sw ym kleżankm. Naturalnie, dprw adził cię d dm u? p y ta jed na z nich. Cóż ty sbie myślisz? zawłała b u rz n a p a n n a M... t j a j e g d p r w a d z i ł a m!... C '. -'L : NIEPRZUMIENIE.?&/ Pani d ktrw a S... ż n a jedn eg z tutejszych adw katów, dm ów iła swjej przyjaciółce pani dktrwej X... kucharkę i przy statecznej u m wie, kreślając jej swje w y m agan ia, z a z n a c z a na kńcu: A ptem jesz c z e je d n : n i e z n s z ę ż a d n y c h kchanków!... t bardz pięknie prszę pani brzmiała dpw iedź kuchareczki, b pani d kt r w a X... znsiła ich aż c z t e r e c h... N fr 1 pr u 3 F. LRD, Biur techniczne, Krakw, nlica Flryańska 55 C l f l r l r n u / p r ń u / Wyłączne z a stę p stw a r w eró w W affeni UWBI UW. ra(1«z austr fabrykj brnj w steyer Mdel: (Jena kr.: Wyłączne zestępstw am erykańskich rw erów znanej marki C leveland i r w e ró w S ty ria 4* firmy J a n a P ucha i Sp. w Gracu firmy P rem ier Helical i The P rem ier Cycle C. Ltd. w Eger. P rz y b ry i części składw e w w ielkim w ybrze A rty k u ły sprtw e. Cenniki na żądanie gratis i franc. 7 16

4 c3. S cs D zied ziczn ść. D znaneg specyalisty w chrbach w ene CC rycznych dra Miinza, przychdzi niedawn znany cfl -2 na bruku krakwskim pan K., starszy kaw aler. i l!>- z prśbą pradę. r> -ł-» ; > S Dr. Miinz p zbadaniu chreg, pwiedział 3 C S natychm iast pacyentwi, jak się tak a chrba n a zywa. CS ^. Ależ t niemżliwe panie dktrze d -N CS z y w a się pacyent niby skąd? E N =c T e g j a ju ż niewiem, mj panie dp CS Ł-l ci w iada dr M... widcznie u pana będzie t c3 N a dziedziczne.. c?.2 Ależ, kiedy wiem na pewne, że ani mój jciec, ani mja matka, ani dziadek, ani też nikt c z rdziny n a taką chrbę nie cierpiał. CS -2 A, n t w takim razie ta dziedzicz 3 C S c ^ EZ Ł- nść zaczyna się dpier d pana... V. /? - N > > sr.2 n T5 Si 2 S 3 ca M Pewnie, że bajka... -e 32 c3 = Z W pew nem mieście w Galicyi żył adwkat bardz uczchcy człwiek. Całe miast stawiał g U. wszystkim za w zó r i dumnem był z nieg, a Ł* sława jeg sięgała naw et p za szczupłe mury TT. x miasteczka, tak, że nawet na kilkadziesiąt mil rs - > jj wkł wiedzian nim. W kńcu naw et miaste ri* i s - fcc ci czk t stał się słynne tern, że psiadał adw * g kata uczciweg człwieka. Pewneg jednak razu,. s rc c3* N CS a d w k a t ó w zaziębił się, dstał silnej influency X - -c i umarł. Miast w uznaniu jeg uczciwści i z a C3 A C sług, pchwał g własnym ksztem i wystawili ^ a. TT 2 mu pmnik, na którym w yryt następujący napis: «* -Q.. tf Tu leżg adwkat i uczciwy człwiek11. * * 2 'a? N W kilka miesięcy później przejeżdżał przez ' 2 2 t miasteczk jakiś jegmść, a mając kilka g h a ns c dzin wlnych d najbliższeg pciągu zaszedł h _c X S-ł et a. w tw arzystw ie jedneg z tamtejszych bywateli S B r-i N ^ s a> na cmentarz. Gdy nadeszli d pmnika sweg F SI N zmarłeg adw kata i jegmść ów przeczytał w y > w T3 ryty na nagrbku napis: Tu leży adwkat i ucz cs* -Q ciwy człwiek stanął, a zw racając się d weg tw arzysza, spytał: dkądźe t u w a s chw ają p dwóch w jednym grbie?... D m w a scena. Z warszawskieg bruku. Jeden z w arszaw skich dziennikarzy pan X... miał w tym seznie szczęście. Dwie sztuczki, które spłdził w pólpijanym stanie ciała i ducha, dstały się na nad-scenkę»eldrada«, pdbały się i pan X... stał się mdny. Był rzrywany, za p ra sza n y na biady, klacye, śniadania, a szcze gólniej intereswały się nim w yższe sfery i plutkracya. Pan X... zaprszenia przyjmwał, bawił się znakmicie, jadł za dwóch, a pił pił tak, że czasem tracił przytmnść, a czy mimwli mu się kleiły. Niedawn temu w cukierni Lursa sptkała się hrabina Z... z barn w ą P... i bankierwą S... i rzm wa tczyła się ja k zwykle na tle statnich w ypadk ów twarzyskich. Ciekawam jednak rzekła w kńcu hra bina Z... czy panie zauw ażyły, że ten X..., chć jest tak utalentwany, taki młdy i przy stjny, a ju ż ma takie przyzwyczajenia, jakie ce chują wielkich ludzi w pdeszłym wieku... Każdy z nich ma jak ąś słabść, a X... naprzykład ma t, że p klacyi jest z a w sz e śpiący... Tak, tak! przyświadczyła barnwa P.,. negdaj u mnie mał c już nie zasnął... T jeszcze nic wtrąciła bankierw a S... niech panie sbie tylk pmyślą: u m n i e s p a ł n a w e t p w c z r a j s z e m p r z y j ę c i u... Mężu, ja m uszę mieć nw ą taletę. Ależ t byłaby ósm a w tym rku! Chcesz mnie d grbu wpędzić twjem brzydliwem skąpstwem? Pgrzeb mój będzie cię pięć razy więcej ksztwał niż n w a suknia. Tak, ale ja k pgrzeb zapłacę, t już bę dzie raz na zawsze. SKRMNE DZIECK. Matka. Zchna, chciałabyś ty dstać bra ciszka? Zchna. E nie, mamusiu, zstańm y lepiej inter nus. Zblazwane małżeństw. n. T był wprst idytycznem, żeśm y się pbrali. na. A widzisz! N a drugi raz dechce ci się małżeństwa z miłści. Cacatum nn est pictum.»ppatrz tat, c ta mała W pieluszeczki zm al w ała!«śmiał się Jasi z swjej sistry!... Pan Prfesr, człwiek stry, Frmalista, pedant stary W sadził na ns kulary, Spjrzał w w malwanie 1 synw i tnie kazanie:»nie używ aj drgi synu F ałszyw eg w skrś terminu, Znać winieneś w dictum Że cacatum nn est pictum!«fu d N H rq ri 2 43 hl t= 4 id 8.. M H i\?*aj -(/> a i 5? < «C r ^2 Hrabia Tarnw ski pszedł d spwiedzi A więc w yznaje swych grzechów litanją: Pychę, nieszczerść, pmiatanie ludźmi, Upór, sbkstw i wielkści manję. 5 r J Cd +F +3 Między przyjaciółkami. Helu, d dziecka żyjemy w przyjaźni i z a pew ne nie rzejdziemy się z pw du Fredka! Prawda, najdrższa, że ty mi g ustąpisz?... Nie Luciu! I t tylk dlateg, że jestem twją przyjaciółką! Znam g zanadt dbrze i muszę cię strzedz przed nim... J e ś l i j u ż j e d n a z nas ma b y ć j e g f i a r ą, t ja w l ę nią z s t a ć!... A JAK?... A nie kłamałeś? pyta g spwiednik Nigdy! Ja prawdę p nad w szystk cenię. Kłamiesz mój synu w szak żeś ty napisał Artykuł w Czasie krakwskiej scenie. Niema w nim synu, ani szczypty prawdy, Za t bezczelnych kłamstw widzę bez liku. Uderz się w piersi, ppraw się zaw czasu, B kłamstw duszę gubi, mój stańczyku. Długi śpiew, krótka krytyka. Nie brak ci mój Zawiłwski, Ani dykcyi, ni patsu, Ani czucia, ni zapału Brak ci tylk głsu. -= S._! * S 5 f Hr. Tarnwski u knfesynału. Dla niej. N a s z e d zieci. Skakalski, ile jest dwa razy dwa? Skakalski milczy. U ważaj! jeśli dam tw em u jcu d w a kie liszki wódki, a twja m atka da mu także d w a ; t c będzie? Urżnięty!... C W pracwni sukien pani X... kł gdziny siódmej wieczór pan na Helcia, szyk w n a bruneteczka, rani się w paluszek. Prszę pani mówi Helcia d właści cielki pracwni pani pzwli, że skczę na chwilę d dktra B... naprzeciwk, b nie mgę sbie krwi zatamwać!... Ależ Helciu tłómaczy pani X... jakże mżna, przecież teraz jest siódma, a dktór B... rdynuje tylk d piątej... E, prszę pani tłómaczy Helcia t nic nie szkdzi! D nieg t j a mgę przyjść chćby i półncy!... Mąż (na śmiertelnej pścieli). A teraz p rzy sięgnij mi Helen, że p mjej śmierci nie będziesz z nikim rmanswać! Zna. Dbrze, ale jak nie u m rz e sz?.. PCZCIWY. Kwiatki stylistyczne Pseł d R ady państwa. P i ę t a achilleswa teg przedłżenia utkwiła naw et naszym sp kjnym wybrcm w g ł w i e, a wy panwie, w y długi czas pnsicie ją w ż ł ą d k u... Ekspres. Prszę pani, niechże pani dziś nie daje sbie rendez-vus z panem barnem z Grandhtelu, b sam chdziłem d m ęża pani z listem d pani barnwej, która g tam na dziś wieczór zaprasza... W htelu lndyńskim. Na linii A B Pan J..., którym różni różnie mówią, strjny w cylinder, przechadza się, krzystając z szabasu p linii A-B. W tem nagle pdchdzi d nieg jakiś młdy facet. Panie! Nu c jest, c pan sbie życzy pyta z p w a g ą pan J... Panie, pan jesteś złdziej i łajdak sta tnieg rzędu!... Nu dziwi się pan J... a pan skąd wi tym?... Fejwel Schmekeles, ubgi kupiec z prwincyi, przyjechaw szy w ncy d Krakwa, zachdzi d htelu lndyńskieg, aby ta m przencwać. N a bramie sptyka się z prtyerem htelu, który glądnąwszy g dkładnie, pwiada: C pan sbie ziczy? Przencwać!. Sam? Jakt sam? Przecież pan widzisz, że j e stem sam... Pan nie ptrzebuje sze gniewacz, ale my nie mamy pkjów n a pjedyńczy sby!... 3fl >* C N Akc. Tw. Warszawskiej Fabryki Perfum F ry d e ry k w Warszawie, plac Teatralny 11 F a b r y k a istnieje d r. fp e rfu m y : r c h i d e e, lfi la n s ł r a, W edgwdy- W ybrwe m y d ł a t a l e t w e, W dy k lń sk ie i k w ia t w e - - Pudry i r ó żn e w yrb y k sm ety czn e. Dstać mżna we wszystkich lepszych magazynach.

5 Autentyczne. Najnwszy skandal, czyli Szlak przy Lucynie. D jedneg z krakw skich pierw szrzędnych hteli przed czterem a miesiącami zajechał jakiś pan z panią. Pani (pis dkładny) była niska, trzydziestletnia kbieta, nie tak ładna, ja k m a ją c a w sbie ten pieprzyk, t cś, na c faceci najbardziej lecą. Pan, był t młdy, przystjny i tęgi mężczyzna. Państw ci najęli sbie jeden z najładniejszych pki, a n a karcie meldunkwej zapisał się: S ta nisław D... z żną... P kilku dbach, w czasie którym niepuszczali prawie pkju, b jedli tam naw et śniadania, biady i klacye, djechali bje, tak jak przyje chali, cich, wśród ncy. Służba myślała, że państw należeli d tych szczęśliwców, którzy cieszyli się jeszcze słdy czami midwych miesięcy i nie trszczyła się nich zupełnie. W jakie d w a miesiące później zajechała d teg sam eg htelu ta sa m a pani z panem, który miał już niec dmienną fizys... W każdym razie, k ażd y musiał prrzyznać, że był t także młdy, przystjny i tęgi mężczyzna. Na karcie meldunkwej pan ten zapisał się : Kazimierz H... z żną... P trzech dniach, w czasie których niepu szczali prawie pkju, b jedli tam n aw et śn ia danie, biady i klacye, djechali bje taksam, jak przyjechali, cich, wśród ncy. Służba nie trszczyła się bardz nich, ale p kątach z uśmiechem przypminała sbie, że przed dw m a miesiącami pani H.. była jeszcze ż ną p a n a D... Przed paru dniami zajechała z n ó w d teg sam eg htelu ta s a m a dam a i znów z innym mężczyzną. Pan był dść brzydki, starszy, wątły, a n a karcie meldunkwej zapisał się jak... X..., ten a ten z K rólestwa z żną. Zwrócił t uw ag ę służby, zwrócił u w a g ę właściciela, który dbając dbrą sławę sw eg htelu pstarał się zbaczyć w cztery czy z p a nem X... i wręcz mu świadczył, że»jeg«htel nie jest dla takich m ieszanych»małżeństw«. T a pani zakńczył htelarz trzeci raz zajeżdża tu ju ż ze swim mężem, ale każdy z nich jest tak pdbny d sw eg pprzednika, jak pięść d nsal... Pan X... słysząc t, burzył się strasznie w pierwszej chwili, ale następnie wziął właściciels htelu na strnę i szepnął mu błagalnie: Mój drgi panie, niechże pan z teg u żytku nie rbi! T y m razem j a jestem n a p r a w d ę m ę żem!... Krąży wieść p całem mieście Hrendalna, wstrętna, pdła, Że hrabieg T arn w skieg Lucysia uwidła. Że g urk jej dziewiczy T a k d siebie mcn przykuł, Że wśród szalu namiętnści Spłdził z nią artykuł. Był dziecię t tak marne, Że pisać wprst nie da się I dlateg je rdzice Pdrzucili w Czasie. Skandal z teg w yszedł jawny, Że aż g rsz ą się jejmście, B chć chdzi t p ludziach, Lecz nie w wielkim pście. My nie wierzym tej pgłsce, B w szak hrabia nasz nie Turek, Chciaż... kt wie... gdyż się wmięszał W całą spraw ę Jurek. Jest t ta k ż e jaśnie hrabia, Lecz z marniejszej niec gliny, Mcn ślepy i dlateg Wielbiciel Lucyny. n był pn w ym mężem, C ludzkiemu gwli śmiechu, Sw eg wujka Stanisław a Namówił d grzechu. n t chwalił przed nim E w ę,i n pdnsił Luci wdzięki, Że aż wdepnął w»dziwnie dbrą«h rabia»dziwnie miękki«. T a k więc Jurek tu nabrił A n a Stasiu rzecz się krupi, Gdyż gólnem je s t dziś zdanie, Że S taś»dziwnie głupi«. Jurku, Jurku, cóźeś zrbił Ze sw ym starym, dbrym wujem, Czemże jesteś dla Lucyny? D m ysłów nie snujem. P am eryk ań sk u. W KRYMINALE. Więzień. Czy twja kchanka wie, gdzie się teraz znajdujesz? Klega. Hm! napisałem jej, że znalazłem teraz zajęcie w wielkim lkalu z seperatkami... Dbra sługa. Sługa. Prszę pani, ja dziękuję za służbę d pierwszeg maja. P ani. A t dlaczeg? Sługa. A, b wychdzę z a mąż... Pani. Jakt? przecież pwiedziałaś mi n ie dawn, że nigdy za mąż nie wyjdziesz, b nie chcesz mieć dzieci... Sługa. T pra w da prszę pani ale mój n a rzecz ny pwiedział mi, że kiedy nie miałam d tej pry, t już pewnie nie będę miała... zmarłym niedawn radcy magistratu p anu F... pwiadają, że pew neg ra z u wybrał się ze sw ją magnifiką na przedstawienie magiczne. M a gik był grmnie zręczny i punkt prgramu, bej mujący tajemnicze zniknięcie kbiety zamiast prze prwadzić n a swjem medyum, pstanwił dk nać n a którejś z sób w audytryum. Pnieważ pani F... siedziała w pierwszym rzędzie, impnu jąc w szystkim sw ą tuszą, magik zwrócił się d niej z prśbą łask aw y współudział w p rzedsta wieniu i isttnie niezwykle zręcznie dknał z nią tej sztuki. A teraz panwie i panie rzekł magik skr widzicie, że ta pani ju ż znikła, z klei p staram się, aby z n ó w się pkazała... Raz, d w a i... Jeśli p anu życie miłe zabrzmiał nagle głs p a n a F... t radzę, n i e l i c z p a n d a 1 e j!...' 2* D b r a l g ik a. D w óch żydw skich żebraków z których jeden je st ślepy, chdził z a w sz e razem d Sury Szajsm anwej na Wlnicę raczyć się w dniach bfiteg z arbku na t. zw.»kreplach«, b tylk pani S u ra umie przyrządzać je jak się należy. Pani S u ra nie żałuje pwideł, nie żałuje mąki, t też nic dzi w neg, że ślepy Juchim i kulaw y Lajbele chdzili tam z a w sze na»kreple«, które pani S zajsm an w a pdaw ała im z a w sz e wspólnie w dużej misce i za które ró w n ą dbierała zapłatę. Pew neg razu, g dy im psłużył szczęście i wracali już d dmu, Lajbele spytał Juchima, czy w stąpią na»kreplach«. N yszt dpwiedział ślepy ty jestesz złdziej, ty za prędk żresz i ja pczebuje bicz stratny!... T y nie pczebujesz bicz głupi Juchim rzekł n a t z chytrym uśmiechem Lajbele my zrbiamy układ. Kt bedże prendzej żarł, ten d stanie d drugieg d w a razy w pisk! S y git! Sy git! pwtórzył Lajbele, śmiejąc się w duchu z Juchema, który jak ślepy, nie mógł przecież g skntrlwać. I baj przyjaciele, zaw arłszy t zaczepn d prne przymierze, czemprędzej udali się d pani Szajsmanw ej, a p chwili siedzieli ju ż przy p tężnej misie»kreplach«. Nie zjedli jednak jeszcze ich i płwy, gdy wtem ślepy Juchim drzucił łyżkę i wyrżnął sweg t w a rz y sz a dw a razy w mrdę z taką siłą, że ten runął jak długi na ziemię. W u s ist! ryknął Lajbele w u s machst du schlugen? Ja pczebuje miecz praw dparł z fle gm ą Juchim. Jakie praw? Hrst, j a tak prendk jadłym, c już prendzyj ni mżna, ale j a k i y z ł d z i e j m u s i a ł ź r y c z, k i e d y t y mi d t y c h w i l i w p i s k n i e d ał?!... Mądry jciec. D dyrektra szkły na Smleńsku przych dzi pan Jnkler, właściciel banku pżyczkw eg dla przekupek zwierzynieckich z zapytaniem, jak się u czy jeg pierwrdny syn Jsel. Ależ t skńczny leń, łaskaw y panie tłómaczy m u dyrektr w y braź pan sbie, że n nie chce się n aw et nauczyć, ja k się blicza pwierzchnię trapezu!... Nu dpwiada na t pan Jnkler w u n ma racye! przeci wun nie pczebuje zstać a k r b a te m!... Afryzm kbiecie. Kbieta pdbna jest d frtecy. Słabą zaraz się zdbyw a, pdczas gd y silna pddaje się d pier p długiej walce. W każdym jednak razie bie pddają się dw ażnem u i zręcznem u strategikwi. s4*> CTł ca «=a. TWARTY. M atka. I pan dważyłeś się całwać wczraj w ncy mją córkę na ulicy?!... Facet. pani, dziś w biały dzień nie m g ę sbie darwać, że się na t dważyłem!... C 3 c *2 Ki* =5 KSM ETYCZNA I V L E C Z N IC A U IÓ V A w K R A K W IE L. L i J! I \ A q r DZKA 1 R z w ó j p i ę k n y c h k s z t a ł t ó w c i a ł a - L e c z e n ie sz p e c ą c y c h chrób s k ó r y, t w a r z y i c i a ł a - - P i e l ę g n w a n i e c e r y tw a r z y, r ą k i p a l c ó w - L e c z e n ie chrób w ł s ó w. R a d y k a l n e u s u w a n i e w ł s ó w z t w a r z y, b r d a w e k i t. d., i t. d. 1 1 rsi 1 M a s a ż t w a r z y e le k t r y c z n y i p n e u m a t y c z n y, e le k t r liz a, p a r ó w k a, t a t u w a n ie, fa r a d y z a c y a itd. P l m b y i k r n y p r c e la n w e, S z tu c zn e z ę b y łudząc pdbne d naturalnych. W y b i e l a n i e z ę b ó w - - W razie niemżnści sbisteg przumienia się udzielam prad/ listwnie 3 5 C =a* CU

6 f B.. d I I.S 5 'C=> 2 3 rvj i g.3? s= C3 ^ Jedna z artystek tutejszeg teatru miejskieg p an na A... przyjęła sbie pkjówkę, która przed tem służyła u jej kleżanki p fachu panny G... W kilka dni ptem, gdy u panny A... bawił z wizytą jeden z jej znajmych, panna A.. chciała g przyjąć herbatą i dzwni na służącą. Dzwni, ale nadaremnie. Rzgniewał t pannę A... tembardziej, że słyszała głs jej w kuchni, wychdzi więc z pkju i sam a ją wła: Czy słyszałaś, że dzwnię? Dlaczeg nie przychdzisz zaraz?!,.. B prszę łaski pani dpwiada pk jó w k a tam, gdzie pierwej byłam, t, gdy kt przyszedł, chćby pani zadzwniła, n i e w l n był właśnie przeszkadzać!... Także wątpliwść. M ił siern y. ImmerglUck. Ny, a teraz kg ja pczebuje zaskarżyć dszkdwanie? Czy pan a panie An tek, źy pan tak szylnie zwalił p a n a Filka, c aż stlyk pękniał, czy pana, panie Filek, ży pan ma takie tw arde głwy?... Żebrak. Jaśnie wielmżna sb! Ulituj się! Mam żnę... Przechdzień (idzie dalej). Żebrak. Mam dziewięcir dzieci! Przechdzień (idzie jeszcze dalej). Żebrak (krzyczy): Mam t e ś c i w ą L Przechdzień (w raca się i daje mu krnę). ^Rzsypane głszenia. JEDYNA w KRAJU Fabryka psów pleca i ^ PF?» 2= 2 5 c a ' 1 c a Śniadana, biady i klacye. Dwcipny Maks. Z a k ła d p g r z e b w y M ż liw e. W restauracyi p. Gldsteina siedzi kilku stamgastów przy biedzie i kelner Maks przynsi je dnemu z nich zamów iną pieczeń włwą. Słuchajn Maks! mówi facet, glądając prcyę, która nie grzeszyła wcale rzmiarami ta prcya nie jest taka wielka jak ja... Przecież nie mgę przynieść panu całeg włu tłómaczy się Maks z uśmiechem. JANA WLNEG Pani Leszw a S... młda, tęga i przystjna blndyna, którą rdzice wydali za całkiem pr steg, chć napzór ucywilizwaneg ju ż żyda, wnsi skargę rzw ód z mężem. Sędzia w czasie przesłuchania wstępneg zw raca jej uw agę, że skarga jest właściwie nieu zasadnina. T a k pani, widzę naw et z tku, że mąż panią naw et kcha... t mżliwe panie sędzi dpwie działa pani L e sz w a taki parch jest d w szy st kieg zdlny. pleca p cenach tanich MIĘS I. KLASY, 2?= c ^ 5 V *> J ^ H *C?a Nasze sługi. hlenderskie, same tłuste mleczaki. Pani. Pamiętaj Kasiu, że mój mąż lubi bardz zaczepiać przystjne sługi. Prszę cię zatem, pa miętaj, abyś g nigdy d kuchni nie wpuszczała. Kasia. Ma się rzumieć, prszę pani! A jakby już tak gwałtem chciał, t wlę d pana przyjść d pkju... _ M ię s z a n in a. N a b a lu. Facet. Czy mgę panią prsić d statnieg kadryla? D am a (z uśmiechem). ch! jest ju ż tak pó źn, że statnieg kadryla zatańczę w dmu w bjęciach Mrfeusza... ta cet. Ale chyba nie bez... vis a vis?.. B e z c z e ln y dziad. ^ " ^s (N a d grbem): Tak, tak mi państw! T en zmarły, dla któreg pamięci zebraliśmy się tu nad grbem, psiadał rzadkie szczęście i kchającą g żnę! Nie zapmniała na włżyć mu naw et d trumny na statnią wędrówkę... klucza d jej mieszkania! T a k zatem dba ta z acn a niewiasta, aby jej ś. p. małżnek naw et p śmierci zstał jej wiernym... * fe > Ś L E D Z IE, i Z m w y p grzeb w ej. D jedneg z naszych prenumeratrów, p rzy szedł niedawn temu kulawy dziad z prśbą jał mużnę. Prenumeratr ów, będąc właśnie przy śniada niu, daje dziadwi kawał kiełbasy i starą kszulę mówiąc: Masz, ale pracuj b próżnw ać nie wln! Wielmżny panie dpwiada dziad zw racając kiełbasę w raz z kszulą j a mięsa nie jadam, bm w egetaryanin a takich kszul nie nszę, tylk prawdziwe Jagerwskie. Prenumera tr rzśmieszny bezczelną pufałścią dziada, debrał nieszczęsnemu frantwi jedn i drugie a pkazując mu srebrną pięcikrnówkę, ddał: Chciałem ci i t dać jeszcze, ale mże ty jesteś zwlennikiem złtej waluty? Marsz gałganie! Praw da. Pewien żyd, jadąc z Przemyśla d T a rn pla, kupił sbie w Gródku na stacyi bułkę, a we L wwie ulubinej przez żydów ptraw y zwanej pipek (żłądek). Skr zjadł tę mieszaninę, uczuł prawdpdbnie z pwdu nieświeżści weg p ip ka, że mu się cś słab rbi, a gdy wreszcie pciąg stanął w Barszczwicach i żyd w żaden spsób drzwi d pciągu nie mógł tw rzyć aby wysiąść, nie namyślając się wiele, w y chylił głwę przez twarte kn i dał flgę ble ścim... Nieszczęście chciał, że właśnie przechdżił tamtędy służbę pełniący urzędnik ruchu i natural nie, że g żyd prządnie prządził... burzny urzędnik i w tej chwili jednak nie zapmniał, że u nas na państw w ych klejach w Galicyi urzędwym językiem jest niemiecki pdnsi więc głwę i pyta: Sie! ferfluchter Ju d was i denn d a s? Żyd sądząc, że urzędnikwi rzchdzi się analizę teg, dpwiada słabinym jeszcze czkaw ką głsem: N y, das ist a bilkes vjn Grjdek, und a pipek aus Lemberg! Niks mehr!... W kawiarni»ryal«tczy się między dkt rem L... a kupcem S... rzm w a jednym z ich w spółw yznaw ców, który przeszedł na katlicyzm. Ale p nim nic nie pznać, że się chrzcił pwiada dktr L... Nu! uśmiecha się kupiec S. prószy pana, c ma na nim być znać te trszki wdy? Dla n aszy ludże, t czasem i cały mrzy za mał!... W SEPARATCE. A teraz Helu zgadnij, cby mnie najlepiej smakwał? Ach! Tutaj nie wypada!... R acya. Słyszałem, że pańska teściwa jest chra. Czy stan ten jest niebezpieczny? Mja teściw a tylk w zdrw ym stanie jest niebezpieczna... Chyba, że tak... m A H A!] Ciekawam, dlaczeg t d chwili, w któ rej wdwiałam, pan barn tak rzadk mnie d wiedza. Pwiedz pan, c mam zrbić, żeby czę ściej mieć pana u siebie?... Wyjść za mąż łaskaw a pani... A zaraz p weselu w y ru sz y m y Manieczk w pdróż pślubną... Ach Stachu dajże spkój! Słyszeć nie chcę żadnej pdróży. A dlaczeg? Nie chcę! Dść mam już tych hteli i teg spania c nc w innem łóżku.. Dbrze wychwana. h s l N a c h w ilk ę. n. Czy serce pani wlne? na. Tak, ale tylk na chwilkę d czwartej d siódmej, gdyż na ptem jest już zamówine... k J C y lin d r y, K l a k i K a p e lu s z e, P. &C. HABIGA, WILH. PLESŚA z i n n y c h c e s. i k r ó l. nadw rnych fabryk, ^ F i l U I W i V t l l I ^ l l ^ T e n dktr X... jest nieznśny ze swymi dwuznacznikami. W czraj przy herbacie zaczął pwiadać taką histryę... A zarumieniłaś się?... C za myśl! Gdybym się zarumieniła, byłby zaraz zauważył, że j ą rzumiem! L A S K I, K A L S Z E. IPa.ra.sle pleca: ZdzisławZ D A N W IC Z męzką białą i klrwą, (R ękaw iczki Khi- KRAKÓW, ul. SŁAWKWSKA L 8 wa ang. i inne, ^ra w a ty najmdniejsze, vis-k-vis Htelu Saskieg i Grand.

7 N a b a le c ie. Kmisarz plicyi. h! Ta Kamiła cś dzisiaj za wiele sbie pzwala. Radca S... Ależ panie kmisarzu, cóż w tem jej pstępwaniu widzisz tak zdrżneg. Baletnica, która ma na sbie dziesięć spódniczek, mże z nich przecież dziewięć pdnieść d góry. Kmisarz plicyi. N tak, w takim wypadku miałbyś pan słusznść, ale jeżeli na pdnsi właśnie tę dziesiątą? W SĄDZIE. Sędzia. Jakie były statnie słwa męża pani? Wdwa. Pan sędzia wybaczy, ale mój mąż nigdy nie miał statnieg słwa. Twarda wieczerza. Feldwebel (d cywilisty). Pan pjęcia nie masz, jak silnie biją nasze nwe karabiny. Niedawn jeden rekrut, będąc w piwnicy, strzelił niestrżnie z karabinu. Kula przebiła sklepienie d parterweg pkju, stąd przebiła znwu żelazną trawersę i dstała się na pierwsze piętr, przewierciła kufer, ptem stół i byłaby pewnie wszystkie trzy piętra przebiła, ale na szczęście na stle leżał bchenek kmiśneg chleba, w którym bestya ugrzęzła. A 11, nic. Wiesz wczraj wieczrem przychdzę d dmu i wiesz kg zastaje w pkju żny? Adlfa!... N i cóż dalej, c dalej?... An nic! pwiedziałem mu, ż e niemyślałem nigdy, aby miał taki zły gust. Z anegdt Mikszu. Służący Jansz przybiega raz d Miksza w y straszny. Panie, panie! akurat teraz czyściłem pański surdut przy knie i przez nieuwagę zrzuciłem g na ulicę!... Nic nie szkdzi dpwiada z całą pwagą Miksz t jeszcze szczęście, że nie miałem g wtedy na sbie!... & Miksz przychdzi raz d restauracyi, siada przy stle, przy którym jakiś facet zajada rybę i każe sbie pdać pieczeń włwą. Kelner! wła sąsiad Miksza wina, a prędk!.. Dlaczeg»prędk«?- pyta g Miksz. B ryba musi pływać! Miksz uśmiechnął się i pczął zajadać pieczeń, którą mu tymczasem pdan i p chwili wła na cały głs: Kelner! wina, a prędk, b wół musi p i ć!... b ja śn i n e p rzy sł w ie. Kmu Pan Bóg da dzieci, temu da i na dzieci zresztą d czegóż sąd i prcesa alimentacyjne? U Gldsteina. (Autentyczne). D restauracyi wchdzi raz generał straży akcyzwejpan S... i każe sbie pdać piw. Chłpiec, nie pytając się, nalewa małe piw i pdaje już panu S., gdy w tem kelner Maks wyrywa mu z ręki szklankę, włając z burzeniem: Czy ty nie wydźysz, ż e t e n p a n w i- gląda na duży p y w?!... Dziś. Była szwaczką biedną szwaczką, A majątek cały Miała tylk w lic rumieńcu, W czkach, c błyszczały... Była szwaczką i niemiała Włżyć c na siebie, Żyła biednie, w nędzy prawie wdzie i chlebie. Była szwaczką, a ls zdrwiem bdarzył ją hjnie Nie wiedziała, c chrba Sypiała spkjnie! Dziś jest damą wielką damą Grsz garściami trwni, Lecz jej czka już nie błyszczą, Liczk się nie płni. Dziś jest damą, n i teraz Ma c włżyć na się Spija tylk kniak, szampan Kawirem się pasie. Dziś jest damą, lecz ze złtem, C ls dał jej hjnie Wie już teraz c chrba 1 nie śpi spkjnie!... U L ek arza. D dktra S... przychdzi jakiś żyd i prsi, aby dktór natychmiast szedł d chrej żny żydka. Ale cóż jej jest pyta ubierając się dktór S-? Nu una ma takie bycze serce, mendełszczy i wymiatani... bjaśnia żyd. U ryw ek z listu p a c h c ia rz a ( d d z ie d z ic a )....C una nie tłusta, t una sze pprawi, jak sze z jaśnie pana Juzefa rżeni. Ten druga tysz przijemne jest i taki piersziste. C prawda t una ma trchy feler ali t buł taki mały i chry jak sze urdżył, c napewny dług nie pczngni i una bedży znwu bez feleru. Tilk aby dbre rzyt, b pan Macalski t dał mi całkiem niechendrzny przenicy. Na balu maskwym. Chdź masiu, funduję klacyę! A masz aby zegarek? A na cóż zegarek? N, a cóż ci wezmą, gdy nie będziesz miał czem zapłacić? Autentyczny list. Jeden z naszych współpracwników, trzymał niedawn list, który gwli rzweselenia naszych Czytelników, bez zmiany przytaczamy. Szanwne Panie! Ja jusz d pana drugie ras nie prżyjde, b nie głupim. Pan jest trchę raptwne chcz bardz gdne sbę ale szanwne pan lubi sze trchę rzuczicz. Dlaczegi pan sze nie rzucził wtedy jak pan brał demni piniądzów. Ale dżysz ja panu każe panie K... ddacz mje piniądzów, cby sbi szczędżycz kmprmytacyje i afyszwani Uszanwany Schachne Ga ju r pańsky dbrdżyj ulice Kupę psi Kra kuf. W WYŻSZEJ SZKLE. Ile mamy żywiłów? Trzy: kbiety, win i karty. Z n a sz y c h p ism. Kuryer Stanisławicski, dnsząc przed kilku laty śmierci księcia Lubmirskieg, który wtedy umarł w Paryżu, ganił str niebszczyka, że ciągle przebywał za granicą a na kńcu unsząc się kazndziejskim zapałem, pisze dsłwnie: nie dść, że zawsze w Paryżu żył, ale n a w e t i umarł w Paryżu! FACHWIEC. Pani. Tu masz kawałek chleba i sera. Żebrak. Dziękuję paniusi, ale t nie mój fach J a przyjmuję tylk stare ubrania i niklwe mnety Rk dkrycia Ameryki. Tate, tu sti»klumbus 1492«. C t jest 1492? C ma bicz? T jest numer d jeg telefn... DBRZE TRAFIŁ. n. Ja waryuję z miłści d pani! na. Pmów pan z mim jcem, n jest psychiatrą. Także antysemityzm. Gmina żydwska w Brdach miała wybierać rabina i w tym celu plakatami wzywan wiernych d wybru. Na drugi dzień na wybrczych plakatach przylepił ktś paski z następującem zawezwaniem : Nie wybierajcie ży d a! Z ELEUSIS. Wie pani zapisałam się d twarzystwa Eleusis Lutsławskieg. Aniby kchana pani nie dgadła, wóelu człnków liczy już t nasze tw a rzystw? N, ileż? Dwa tysiące ale pczekaj pani, my się jeszcze bardziej rzmnżymy... Ji, mja pani, pani t tam w każdym razie łatwiej ale ja jestem wdwa.. Dm Spedycyjny i Kmiswy załżny w r Biur spedycyjne ces. król. uprz. Klei.. I i r i r \ r A A l R / I, pdejmuje: się P rzew zu m ebli W pat. ^lcului llyu UUnUlUnC U* i» f\uici S H 9 * w d ffij 1 ^ I j f l l 1 i «i Przedsiębirstw dwzwe k Klei ^ Y ^ L L u U H 1 1, I u S K W W M C h ^ państw. W Krakwie. I li ITILI 1U L L U V /1II ll l\l CllYU W ^ jc h, pspiesznych i ciężarwych, clen ia prze s y łe k za g ra n iczn y ch, międzynasziaków w Gaiicyi Właściciele firmy F. B. i 31. Waclitel rdwych p cenach ryczałtwych. Filie: w Bgum inie ( d erb erg ), św ięcim u i S zcza k w y. Kmercyalny krespndent c. k. klei dla

8 Pan rtmistrz w bce strny Przeniesin sack and pach Zstawia w smutku żny C ten uczują brak. Lecz n się śmieje dumnie B dstał list siej czas W pamięci wiecznie u mnie Ten pierwszy będzie raz!... X Ą Z! Pdbieństwem syn nie grzeszy Ale każdy z nas Niechaj jca tern pcieszy: Głupstw! pierwszy raz!;.. Siadł»spłukany«d ferbelka Z ręki przyszedł as Dwa dkupił radść wielka Wygrał pierwszy raz!...

9 \ Wiesz żnusiu dyrektr mój za prsił nas bje na święcne d siebie... N, niby tak ale c d ciebie t z pewnścią wlałby, abyś w dmu zstał... Pzwlisz hrabi, że na dchdnem napiję się jeszcze kieliszek szampana... I wszem tylk szkda, że nie zawsze na dchdnem chcesz się zadwlić tylk szampanem... Ciekawym, cby pani tak pwie działa, gdybym panią zaprsił na klacyjkę... Prsiłabym tylk, abyś pan i śnia daniu nie zapmniał... Trudn uwierzyć, że t już rk mi nął, jak pan zstałeś wdwcem. Cóż pani chce t radść tak skraca czas. Wytrzymać dprawdy z mżna! Ubieram się krzyczysz p:ędzej, rzbieram się krzyczysz prędzej. Cieka wym kt tbie dgdzi? W każdym razie nie taki jak ty

10 CM s -X JŚ * rs 3 XI >» S ^ A II - ft X rr3 - t> ia -M N 35 S 12 * U c >, N X -c -»«5 ĆS c _QJ Cu l c G C C D X! X 3 «=s s s x L ^ " I c 5 <u u. <u - c C '» M k Cu N d h Ł- 5 S sas Z tajemnic krakwskich. Dr. Franciszek Paszkwski dla pratwania zdrwia p ciężkiej kampanii subwencyę dla p. Lucyny, wyjechał na czas dłuższy. Pnieważ duż mu zaszkdził górskie pwietrze, ma zamiar stale trzymać się dlin lekk zalesinych. Ze Lwwa. dyrekcyę z Pawlikwskim Darł się srdze Heller. Pierwszy wygrał, bwiem drugi Ma krótny feler, A ten feler, c sam przyzna, Zwie się glizna. Gdyby Heller miał te grsze, C ma Pawlikwski, T na klęczkach by prszn By wziął teatr lwwski. Lecz, że ma w kieszeni płótn, Chdzi z miną smutną. Tadzi ma dla dziennikarzy Gtiu i wekselki, Więc też Tadzi ma pparcie, Więc też Tadzi wielki. Przytem mamę ma grszwą, A t wielkie słwr. Pstaraj się, mój Hellerze, mamusię taką, A»gieniuszem«wnet zstaniesz tczą cię klaką; 1 chćbyś miał w głwie sian Hłd by ci składan. I nadwrót niechaj Tadzi Będzie jak ty glec, Tby darm pragnął zasiąść Teatralny stlec. Krzykniętby mu: a zasię! Idźże precz głuptasie! Krespndencya artystek. K Hana su Blimk! Fczraj muwił hrabia d Łazarki jakiejś fujarce santafernesa fstyt mi był przy Znać Się rze nie wiem Nic tej fuiarze Na pisz mi mia K Hana c nij wisz i kt t iezd ten santafernez czy t przy Patkiem nie ten aka Demig ktureg redaktr zr Bił awan Tórę waleskij Drga mja Chelciu! Tfia Helcia. Tyle wim c ty, ale pr si łam Jótki rzeby sie spytała stareg. Stary wył żył jei rze t nie fójara a tryjara niby tszy fójary razem, A ten Santafernez jósz umar, ale zstała sława ieg tryjary hć pwiadajm rze t Blaga i rze ieżeli miał takm t była pdrbiną czyli sfałszwana c i mnie sie zdaie, b gdzieby tyż? Całuie cie s tfim Frankiem Sublima. Tyara Saitaferaesa. Różni ludzie reklamami Ppierają interesa,' Aż się wyda fałsz jak z wą Tyarą Sajtafernesa. Że się Kł Nrdbanki Upaństwwienie wciąż stara Głupi wierzą b t przecie Sajtafernesa tyara. Że dbru miasta myślą Rajcy wciąż się klną na biesa, A tymczasem dają gminie Tyarę Sajtafernesa j Że się Le chce pświęcić Dają temu ludzie wiarę, A n miastu chce pdsunąć Sajtafernesa tyarę. Pan Wiśniwski Leszek, magnat, Rbił świetne interesa A tymczasem miał n wartść Tyary Sajtafernesa. Wmawia w Jurka p. Lucyna, Że jest młda, a nie stara, Lecz jej młdść kubek w kubek Sajtafernesa Tyara. Mądra Helcia, ta d Franka, Więc pęcznieje też jej kiesa. Chcesz ją kchać t się schwaj Z tyarą Sajtafernesa. Biblitekarz, ten d Judki, Chce zaglądać w każdą szparę, Rbi zucha a ma tylk Sajtafernesa tyarę. Wałek z Władkiem u Mrzwskiej Pragną dnsić sukcesa Na nic bratku! tam za mał Tyary Sajtafernesa. W rezultacie fałsz i blaga Trzymają się razem pary. Prawdy mał kędy spjrzysz Sajtafernesa tyary. Między baletnicami.s Ach, cóż t za wspaniały naszyjnik! Pewnie dstałaś g d tweg barna? Aha! Tylk cóż mi z teg, kiedy nie mgę g nsić... A t dlaczeg? T takie prste. Zbaczy jeszcze jeg żna i będzie chciała, aby jej kupił taki sam... Nic dziwneg. Pwiadają, że król Salmn starał się dgadnąć mwę zwierząt. Nic w tern dziwneg jeżeli bwiem ktś psiada tysiąc żn, t nie trzeba być na t Salmnem, aby mu się mwa ludzka sprzykrzyła... Nieszczęśliwy. Czemuż ten X... zawsze taki jakiś nieszczęśliwy? A b przepwiedziała mu jakaś tam cyganka, że drugi mąż jeg żny będzie bardz eleganckim i szykwnym mężczyzną. A n myśli, że t dnsi się d nieg. Właśnie, że teg nie wie. Sądzi, że żna jeg już przedtem raz wyszła za mąż, a jemu nie chce się d teg przyznać... S * Świąteczne krakwiaki ludwe. Hasa sbie hasa Z jajkami kiełbasa, Chwali se ten tanek Gspdyni nasa. Gspdyni nasa Utuczyła świnki, I ma tera świeże Dwie galante szynki. Ledwie je człek zbliska Trchę pwąchuje, Jus sie bez dzień cały Cięgiem blizuje I pyta się piknie Kiedy nam ty t dasz? Bć wstyd aby szytk Zeżar nam gspdarz: śmieje się rzekąc: *Ni mm j w tern wli»pprśta mjeg *Mże wam pzwli!«a gspdarz na t D całej grmady:»nie trza mi spólników,»sam dam szynkm rady!«racya. N więc niech mi pani pwie, pann Helen, ale twarcie! Czujesz się pani szczęśliwą jak artystka dramatyczna... Wie pan, t zależy d mych chwilwych stsunków... Nasze dzieci. Pięciletnia Mania. Wiesz Mateczk, że tby był krpne, gdyby tak bcian przyszedł d nas z wizytą, a ciebie nie był w dmu tylk tatuś i Kasia. Mnlg pani S... Muszę się mjeg męża spytać, ile wygra! wczraj w»resursie«w tarka, b jeśli przysłwia są na prawdzie parte, t pwinien był mieć grmne szczęście... T racya. Są kbiety, w których sercu pmieścić się mże cały pułk, pcząwszy d pułkwnika, aż d prsteg żłnierza Dziwna lgika! 1 takich kbietach pwiadają, że nie mają serca...

11 W KAWIARNI. Panie! te zniewagę krew tylk zmyć mże! pan musisz demnie żądać teraz satysfakcyi! Ju tr cały dzień jestem w dmu! Ja także!... N ie m ż e być! Pdbn widzian panią wczraj w ncy z prucznikiem Schweifem i t późnej prze... Niemże być! przecież wczraj w ncy była taka mgła, że n i e widziałam nawet prucznika, chć szedł ze mną pd rękę... W htelu Victria. Pkjówka: którą facet całuje: Ależ panie! niechże pan da spkój jeszcze kt zbaczy i ptem będą pltki!... Nie bój się kteczku, t nic nie szkdzi; ja już dawn niedbam mją dbrą sławę. Różne myśli. Kląkłem u jej drbnych stpek, Prsząc, by być mją chciała, A gdy rzekła»tak«, myślałem, Żem już w niebie jest bezmała. Dziś, gdy mją jest d rku, Myślę sbie całkiem szczerze, Że i wielbłąd klęka wówczas, Gdy na grzbiet swój ciężar bierze. Nie kastwy. wa. Niech pan nie zapmina panie pruczniku, że ja jestem tylk córką feldfebla... Prucznik. T śmieszne! Kastwść muszę dłżyć na kilka gdzin na bk i bez pani przypminania, gdy duch czasu teg wymaga W b iu rze. Szef. N i cóż panu pwiedział ten łtr, gdyś mu pan przedłżył rachunek? Subjekt. Zapewnił mnie, że mnie knem w y rzuci, gdy się jeszcze raz dważę g nachdzić. Szef. Idź pan zaraz d nieg i pwiedz mu, że nie dam się dstraszyć żadnymi śrdkami..strachy na Lachy! CIEKAWA. Ciekawam bardz, c ty tam nsisz w tym medalinie. Pewnie włsy kchanka. Dktrka. Nie, t zaknserwwany plip, któreg wycięłam memu mężwi z nsa. T a k ż e p rzy ja ciel. Bój się Bga! A któż tbie tak zęby pwybijał? A t mój nwy sąsiad, który się dpier przedwczraj sprwadził... Aha! T pewnie chce się z tbą z a przyj aźnić?... N a sz e d zieci. 5-ci letni Adaś. Mamusiu, czy t prawda, że Józi jest jeszcze pganinem? Matka. Tak, ale jutr będzie właśnie chrzczny i przez chrzest stanie się chrześcianinem. Adaś. A t dziwne. Więc Józi wierzy jeszcze w Jwisza i Apllina!... Fatalne myłki druku. Z pamiętnika: żna lrda Eastn w Afryce na targu niewlnikami kusiła rsłeg, pięknie zbudwaneg murzyna. Z pisu przyjęcia: P biedzie całe twarzystw udał się d lasu na plwanie, z wyjątkiem gspdarza, który był tak skużny, że ledwie się trzymał na ngach; Z nekrlgu: Bgbjny niebszczyk mim pdeszłeg wieku wstawał wczas ran i chdził d kściła na kkty. * Ze sprawzdania jubileuszweg: Prfesr D. w dórnych słwach pdniósł zasługi jubilata. B ilety w izy t w e. SYLWIA J. dmkrążny handel szynek Helena G. dm kmiswy exprtu jaj bce zdania na naszą mdłę...»si Tarnwski nbiscum, quis cntra ns«. Lucyna i Józef Ktarbińscy.»Nli me tangere«, mój wiek i mja wyższść wymagają teg. Helena Mdrzejewska. Będę jubiltem a Fatacik z żółci pęknie. Jacek Malczewski.»Tut pur la ri de Prusse et casin militaire«. Adalbert R itter vn Kssak. Na gwiazdy nardu rzuć błtem i spluń, a pdziękuję ci bankietem. F. Jasieński. Jadam kaszę ze Szwedami i szwedzkiej ddaję się gimnastyce. A lf. Biasin de Biasi. & ŁADNY PDAREK. Hrabia X... spstrzega w buduarze swej metresy laskę, która nie należy d nieg. Mja pani! pyta grźnie d kg należy ta laska? D ciebie mój aniłku dpwiada ta spkjnie jest t właśnie pdarek, który kupiłam dla ciebie... Głs Nardu. Pada Głs Nardu, B jest głupi bardz, Nawet już dewtki Eunuchem gardzą. Biedna Rgszwa Łzy blesne rni, Że ją tak urządził Pan Beaupre Antni. Pani dbrdzik, Tć t twja wina, Zkądżeś chciała głwy Szukać u kretyma? ę W k a r c z m ie. Pewien adwkat, wracający ncą w czasie ulewy z Michałwic d Krakwa, zatrzymał się w karczmie na Prądniku Czerwnym, b dalej frmalnie nie mógł już jechać. Wszedłszy d karczmy zbaczył za szynkwasem młdą, przystjną Żydóweczkę, a widząc, że pra jest już spóźnina, bez żadnej zlej myśli zapytał ją. Czy nie mógłbym przencwać u was panienk!... Fe! brzmiała dpwiedź c pan pczebuje tak głszn gadacz, kiedy marne nadchdży... ZA MAŁ. Stary hrabia. Bska Krali! ja cię ubóstwiam! Kralia. Ależ panie hrabi, młdej dziewczynie ubóstwianie sam nie mże wystarczać. W APTECE. Czeg chcecie? Daj mi ta pn za śtyry grajcary n... ten teg... prszku perskig... D flaszeczki, czy d papieru? Nie najlepiej niech mi ta pn wsypią drazu za ksule... Enfant terrible. F letn i Staś. Czegóż płaczesz Maniusiu! Zrzumże przecież, że nie pdbna kchać jedną i tąsamą kbiete całe życie... Ze święcneg. Na księdza infułata Damy brażne, Bwiem ich nie zaprsił Na jajka święcne. Za t pd Baranami dbiją się panie, Ach, b t nie ma jajek Nad jajka baranie!

12 DBRZE PWIEDZIAŁ. Główna rzecz. Pan hrenstein»kupiec ze Stradm«bawił dłuższy czas n a kuracyi w Karlsbadzie, a wyjeż dżając żegnał się z kąpielwym, ale nie dal mu żadneg napiwku. N rzekł kąpielwy panu kąpiele nic a nic nie pmgły. Tyle czasy się pan k ąpa łeś, a zstałeś dalej... brudny!... Pryncypał. C? Pan się św iadczasz rękę mej córki? pan! kt pan jesteś? Subiekt (z dumą). Mężczyzną, panie pryncypale. Pryncypał. Mężczyzną! T i cóż? Panu się mże zdaje, że t w ystarcza? Subiekt. Pańskiej córce t dtychczas w ystar czał. N ie b a rd z. Krawcwa. Sam a pani przyznaje, że taleta wspaniała ile mi się jednak zdaje, t ciężk pani przyjdzie za nią zapłacić? Dama taka. E, g łu p stw! Niech pani ran przyśle p pieniądze, a już będę miała... Uliczna znajmść r z a d k ' prwadzi d k ściła. E tycy rzróżniają mralne i niemralne z ad wlenie my wybieramy zazw yczaj t statnie. Pierścinek ślubny nazywają niektórzy pę tami, a n jest tylk bręczą, która niepzwala się rzlecieć beczce ślubnej. Z gnia w sercu, pwstaje dym w głwie. u k BEZCZELNŚĆ. Panie, te drzewka d sadzenia, jakie mi pan sprzedałeś, nie mają krzeni! Mgę panu ddać d nich i krzenie, ale musisz pan za nie sbn zapłacić. : PIANLA, a p a r a t s a m g r a j ą c y. Między innymi znakmitymi artystami dzywa s-ię nim z zachwytem I. 1. Paderewski w swym liście, któreg facsimile" psiadamy: Z prawdziwą przyjemnścią dnszę, iż statni wynalazek,.pianlę uważam za rzecz genialną. Zadziwiającem jest, widzieć ten niewielki przyrząd w działaniu, wyknywujący arcydzieła literatury muzycznej z biegłścią) szybkścią, jakiej żaden wirtuz, chćby największy siągnąć nie jest w stanie. Pragnąc nabyć jeszcze jedną Pianlę d mjej tutejszej rezydencyi, uprzejmie prszę W. P ana łaskawe wybranie dla mnie Pianli i wysłanie takwej wraz z nutami pd mim adresem: Willa Rind Bssn, Mrges. D. 7 listpada 19 r. (p dp-) / I Paderewski. GABEYBLSKI w E +-. M 3 -Q E 3" ~B C s ęd 3 ed c :«N 5 E 3 NI C/3 E NI 2 > i 3 "* 3 2 JZ >* > ł 3 2. C 4-* II i 'C 3 sz NI T3 ł-* -2 c >» -Q 2S 3 Ł. 2 3 W c NI 2 NI 2 M s_ 3*: NI CUKIERNIA LWWSKA i i Fabryka deserwych cukrów, warszawskich pierników i herbatników JANA MICHALIKA f Kraków, Flryańska 45, Telefn 466. f e L m t!p Bufet w Teatrze miejskim p P >. n >2. ^ Q * 3 -ł-* i t * KFI -2 2 s_ (D 3 a ót +- CD cr u & P s>? 23 i hjs +-> j + *2 i 3 Ś p ** P' E H VJ. ) U n <1 S 15 n% r+ r U h-j - 2 3J" I j 3 c 3. E Nł W) H». "2 *3 Ł_.3 3 NJ 15 2 c U) W n ę tr z e fa b ry k i. Wyłączne zastępstw iu Gilicyą zachdnią znakmitych rwerów słymej fabryki: J H 7 \N N PUCH»Erste Steiermarkische Fahrrad-Fabriks-Actien-Gesellschaft in Graz* u firm y : Libmann i Machauf Kraków, Lubicz 7. bficie z a p a t r z n y s k ł a d p r z y b ó w r w e r ó w. N a p r a w a r w e r w y c h t 14 Cenniki darm i płatnie, &) *8 p

13 Największa w M ra-w ęgrzech FABRYKA TUTEK CYGARETDWYCH Rudlfa fierliczki w Krakwie trzymała za hygieniczne wyrby tutek najwyższe dznaczenia Na zagranicznych wystawach międzynardwych5 Lndyn 192 W y staw a W interesie krnacyjna Paryż 192 : W y staw a handlwprzemysłwa dyplm hn rw y złty medal Amsterdam 192 W ystaw a knsum cyjn dyplm hnrwy hygieniczna złty [medal dyplm hnrwy złty medal własneg zdrwia'prszę zadać w y ł ą c z n i e tutek z fabryki R u d lfa H e r lic z k i. Rudlfa ikrliczki, Krakwie cy garetw e fabryki są wszędzie d nabycia.

14 K. Z I E L I Ń S K mechanik i ptyk, Kraków, linia A-B 39. pleca swój b gat z a p atrz n y m agazyn raz pracw n ię w yr bó w mechaniczn-ptycznych. K ażde zam ów ienie n a k u lary p d łu g re c e p t P P. kulistów w y k n u je ściśle pdług rdyn acyi we własnej p r a c w n i; szlifiernia szkieł p ty cz n y ch u rz ąd z n a pdług system u m etryczneg. \ P l e c a rów nież najnw sze gram fny system u am erykańskieg p krn 1 i 15, k n c e r t w e p krn 2 i 3. P ły ty d tychże z plskiem i m eldyam i, zw y k ła wielkść krn 3, k n certw e krn 6. Sliład. płócien, i s z y rty n g ó w. Złte Medale i Dyplmy hnrwe trzymał J. BTJCHNEH na Wystawach w Paryżu, Lndynie, Marsylii i Wiedniu. Kraków SAPMENTHL pleca swój bgat zapatrzny (M a ś ć S a p m e n th l w a ) znany d lat, wielu ze swej skutecznści, używanym bywa przez lekarzy przeciw CIE RPIE NI M R E U M A T Y C Z N Y M I PKREWNYM, Cena 1.4 mały słik, 5 Krn duży słik. Skład wszelkich twarów " ', ' angiel. i franc. jedwabnych materyj, czarnych i klrwych, Ul U Sls a_ Wr raz wielki wybór a k s a m i t ó w ly ń s k ic li i p l u s z ó w c z a r n y c h i k l r w y c h, n a j n w. w e l w e t ó w, k l r w y c h w r ó ż n r a k i c h d e s e n ia c h n a b lu z k i. Wielki wybór chdników, d y w a n ó w angielskich i smyrneńskich w najnw szych deseniach secesyjnych raz wielki wybór p r t y e r, k a p pluszwych, wełnianych fira n e k, jakteż najnw. szwajcar., s t r tiulwych, raz wielki wybór p l u s z ó w k l r w y c h i b u r e t ó w n a p k r y c i e m e b li, częściw i hurtwnie p cenach fabrycznych, tudzież r e s z t k i materyj jedwak., czarnych i klr., raz resztki materyj wełnianych, p cenach p ł w ę z n i ż n y c h. D nabycia w każdej aptece, jakteż wysyłka wprst. strzega się przed naśladwnictwami, prawdziwy tylk w pakwaniu, jak bk rysunek wskazuje. pakw anie, m a r k a c h r n n a i Nazw a praw nie mi z a s trz e ż n a. Apteka i Labratrym fc * chem.-farmaceut. EUG. M ATULI (dm własny) Stradm I. 23 2L * w Radm yślu, kł Tarnw a. S i t lad. p łó c ie n i s z y rty n g ó w. INI K ncesynw any Zakład Zagtaw niczij 5 d 1 krn miesięcznie mgą zarabiać sby k a ż deg stanu, pewnie i uczciwie bez k a pitału i ryzyka. Prszę tylk nadesłać swój adres pd A. 32. A n n n c e u B n r e a u d e s,.m e r k u r Glckendnstrasse 8, N u r n b e r g u l. W i ś l n a L. 3, ud z ie la n a j w y ż s z y c h p ż y c z e k n a p a piery w artściw e, k sz t w n śc i i t w a ry. ^Prsim y zażądać naszeg k atal g u specyalnści gum w ych męskich i dam skich Imię REINI i S k a S. KATZNER W KRAKWIE Skład artykułów gumwych d celów sanitarnych je st dla Kraków, Rynek A-B. UL. S ŁAW K W SKA 2 MASZYN D SZYCIA Cena za słth 1 krna. Tldesa margit rćme Sdszędzte d nabycia. Kurny i szybk skutkujący, nieszkdliwy śr dek przeciwk piegm, plamm wątrbianym, czerwnym plamm na tw arzy i rękach bez tłu szczu, m y rabia Klemens y. Tldes w Jłradzie. - strzega się przed fałszwaniem W pdbnem pakwaniu. W e W ied niu d nabycia w a p tek ach : K rebs-a ptheke, H h e r M arkt; B ahrenap theke, L u geck; M hren-a ptheke, T u ch la u b e n. 7 S 8 L D G S G L sk u tk ie m św iatw ej sław y, ja k ą sbie n a s z a f a b ry k a zjednała p rzez 5-letnią działalnść, n a jle p s z ą g w a r a n c y ą w y b r w e g m a te ry a łu i w z r w e j knstrukcyi. T w łaśnie je s t p w d e m, dla któreg wiele innych fabryk i firm tru d n ią c y c h się sp rz e d a ż ą m a s z y n d sz y c ia usiłują s p r z e d a w a ć ta k w e pd w p r w a d z nemu p rzez n a s znakam i, naprzykład:»central Bbbin«, a n a w e t pd n azw iskiem»singer«. Nie na le ż y zatem d a w a ć się skutkiem teg w błąd w p r w a d z a ć, p rzy kupnie z a ś m a s z y n y d s z y c ia w p r s t z a p y ta ć się, czy czy ta k w a p ch d zi d naszej firmy i nie za d a w a ln ia ć się wymijajającemi dpwiedziam i. \ S I Ib T C 3-Z E IR. G. Twarzystw akcyjne Maszyn d szycia K raków, S zp italn a 4. Filie: Tarnów, ul. Krakwska 4/5. Nwy Sącz: ul. Jagiellńska. pchłania niktynę, czyniąc ją zupełnie nieszkdliwą dla palą cych papiersy, czeg zwykła wata dkazać nigdy nic mże. T najnwszy w yrób i wynalazek fabryki Tutek cygaretwych NRIS W. Bełdwskieg, Magistra farmacyi w K ra k w ie.: p 4 p ik ru W v Żądajcie tu te k»nris«ze S alv es le m. t Pierwszy wyr6b p lski w kraj'u- Palącym cygara plecam je jak wyrób dbry gdny pparcia. -...Żądajcie cygarniczek»nris«. Zakład spedycyjny i przęw zu mebli w zam i patent., w miejscu kleją i drgą kłw ą z g w a r a n c y ą za uszkdzenie. Spedycye wszelkieg rdzaju. Z ałatw ia wszelkie f r m a l n ś c i c ł w e w k ra ju i za granicą. Biur infrmacyjne dla sp ra w klej wych. Rewizya frachtów. D s t a r c z a : biletów krężnych km b in w any ch i seznwych d jazd y klejwej STERESKPY i t p. ( A k t y, p i k a n t n e z d ję c ia, N w ś c i ) 1 w zó w z a kr Z a m ia n a dzw lna. Y e r l a g» N v ita s«, M iinchen, X X V /243. Q lfllłlfi nadużyć niszczących K U I M z d r w i e, jak pewn i trw a le usunąć, pucza j e d y n i e w l i c z n y c h w y d a n i a c h r z p w s z e c h n i n a j uż k s i ą ż k a illustrwana: D ra R e t a u a chrna własna. Cena wydania plskieg: 1 złr. Cena wydania niemieckieg: 2 złr. Tysiące znalazł w niej b j a ś n i e n i e s w y c L c i e r p i e ń, a za użyciem kuracyi w książce tej zalecnej z u p e ł n e uz d r w i e n i e. Za nadesłaniem franc należytści, trzyma się książkę w k p e r c i e frank przez Magazyn Wydawnictwa R. F. Bierey w Lipsku, V e r 1 a g s-m ag a z i n Leipzig, Neumarkt 21.

15 F. LRD B IU R Pierwsza plska jf Fabryka farb artystycznych TECHUNriCZlsTB K ra k ó w, F l r y a ń s k a 55. J. fyarmański i Sp. W szelk ie p rz y b ry d g rz e lń b r w aró w, ta rta k ó w, m łynów i w szelkich in ny ch z a k ła dów gspdarcz-przem ysłw ych. P LE C A JĄ Farby artystyczne lejne i akwarelwe, Smary, liwy ryginalne rsyjskie, pasy d maszyn, płyty i sznu ry gumwe, szlauchy gumwe i parciane, ruiy i wentyle parwe wdne, gaza jedwabna ryginalna szwajcarska, kamienie i walce młyńskie, piły i cyrkularki angielskie, tczki szmirglwe i t. p. raz tusze płynne czarne i klrwe. F ab ry k i: D ę b n i k i p d K r a k w e m i B u d a p e s z t, V. Bathryutcza 16. W s z e l k i e p rz y b r y d w d c ią g ó w. Reprezentacja i skład hurtwny na Królestw i Rsyę: Warszawa: Brnisław Kuksz, Szpitalna 8. Insta/acya elektryczneg świetlenia. Keprezentacye i składy hurtwne: Wi e d e ń : Alis Ebeseder 1. pemring 9; P r a g a : Ludwik Cisar, Smichv 11; T r y e s t : Givanni Schmid, Via Ghega 7; S f i a : Ksta Dab. M n a c h i u m: Richard Schber, Rsenheimerstr. 4; W e n e c y a : Emil Aickelin, Via Marż Nr 2378; Med y l a n : Albert di Pesamsca, Crs Indipendenza 14 S k ła d dtycz, m a te ry a ló w i p rzyb rów. P r je k ta i k sztry sy darm. Dział sprtwy : 1 24 r w e ry, p rzy b ry dla sp rtu kłw eg, la ta rn ie acetylenw e, pw zw e, p a te n t w a n e p d k w y Itp. D n a b y c ia w e w s z y s tk ic h lepszyc h h a n d la c h fa rb w kra ju i z a g ra n ic ą. T e l e f n. TSTx_ 2 3. Twarzystw kredytwe Jakdb BETTER d la h a n d lu i p r z em y słu w K ra k w ie Kraków, ul. św. J a n a 8. = P IW = T rz c in ic k ie d z n a c z n e n a 14 w y s ta w a c h św ia t w y c h złtym i medalami, k rz y ż a m i z a s łu g i dyplm ami hnrw ym i. PIW BAW AR SKIE i PRTER Skład materyałów bud wlanych i fabryka wy rbów betnw ych u l. ś w. G e r t r u d y 1. 8 p rz y jm u je wkładki na książeczki W z d s t a w ą d dmu. N a^p r w in c y ę wysyła w paczkach p 3 i 6 flaszek z pakwaniem. i p r cen t w uje takw e p 4 7 2% G łó w n y s k ła d : Kraków, Szewska 13. KANTR WYMIANY F ilii c. k. uprz. gal. akc. Banku H ip t eczne W K R A K W IE kupuje i sprzedaje pd najkrzystniejszymi warunkami wszelkie papiery wartściwe, banknty zagraniczne i mnety, wydaje przekazy na wszelkie większe miasta zagraniczne. W y p ł a t a w s z e l k i c h k u p n ó w i wylswanych efektów b e z p t r ą c e n i a p r w i z y i. F ilia c. k. uprz. gal. akc. r c z n ie. H ip te c z n e W K R A K W IE wydaje A sygn aty K asw e prcentwując takwe p * 7. % za 9 dniw em w ypw iedzeniem 4 % z a 6 dniw em w ypw iedzeniem 372% za 3 dniw em w ypw iedzeniem. Filia c. k. uprzyw. gal. akc. Banku hipteczneg przyjmuje w k ł a d k i d p r c e n t w a n i a w rachunku bieżącym, wydaje w tym celu k s i ą ż e c z k i c z e k w e, przyjmuje depzyta wartściwe d przechwania, udziela z a l i c z k i n a p a p i e r y w a r t ś c i w e i usku tecznia zlecenia na z a k n p n lu b s p r z e d a ż e f e k t ó w na wszystkich giełdach krajwych i zagranicznych. nia k an ałó w i ślu z pbcznych l* cenach m żliw ie niskich. S i x(w\ (t <\ ft (\ (UVAJ\JUVJUULi\ (t (\ (\ (\ (t (\ (t (\ (t (\ «(> (t (\ (t (\ (t WA IVAJ\JU\JUl1V_iV A (\ ft <\ (t (\ (I, (\ (t u n n e A. HAW EŁKA Z** ces. i król. D s t a w c a D w r u w K R A K W I E i PLECA: E E Wingrna świeże słdkie, jabłka tyrlskie. E f* t P t* r y g in a ln y a n g i e l s k i, p ię k n ie i P " ł L C 1 m u su ją cy fir m y : B a r c h a y P e r k i n s T ylk z Paryża, czem k ażd em u w iadm, p rz y ch d zą praw d ziw e sbliw ści. Interesyjąca psyłka w ra z z k a tal g ie m krn 5 m arkam i W ielki w y b ó r krn 4 i 6. R.M essig, P A R I S, r u e M n g e 17. C. L n d n. w N W E MDY p ism Zilustrwane dla kbiet wychdzi 1. i 15. każdeg miesiąca. prócz wzrów na ubiry i rbty ręczne ma r cznie 48 klrwanych brazów i 24 tablic krju. W e wszystkich księgarniach sprzedają się dzieła pedaggiczne R e u s s n e ra d bardz prędkiej i najłatwiejszej nauki J ę z y k ó w b c y c h bez 3anku żenia p sa d z e k ta k cem entw ych ja k i steingutw ych, raz w y k n a I 1 S zarejestr w an e stw arzyszenie z dpw iedzialnścią graniczną zalecane przez pwagi lekarskie dla ch rych i reknwalescentów. Sprzedaje: Marcweg.. 11 flaszek 72 litr. 2 Krny Eksprtweg.11» 72» 2 K 4 h Bawarskieg.. 1» 1/ 2» 2 K 8 h Prteru jak ang. 1.» l/2» 3 K 6 h»»» 1» 7s ' itra 2 K 8 h Pdejm uje się pkrycia dachów papą g n i trw a łą, łupk iem ślą skim i dach ów ką wszelkieg s y stem u, jakteż betnw ania i uł n a u c z y c ie la z bjaśnieniem wymwy i z k lu c z e m, p. t. Samuczek P ls k - N ie m ie c k i kurs wstępny (Elemen tarz) p 18, 36 i 6 ct. - K u rs l - s z y z ł r. 1-2, Kurs I l- g i złr P l s k - F r a n c u s k i kurs I-szy złr. 18, kurs Il-gi złr G ra m a ty k a P ls k F r a n c u s k a 1 złr. 8 ct. P ls k - A n g ie ls k i kurs I-szy złr. 1*12, kurs Il-g i 1 złr. 8 ct. P ls k -R u s k i kurs I-szy złr. 2' 1, kurs I l- g i 2 złr. 7 ct. Główna sprzedaż w księgarni ra Wł. Miłkwskieg w Krakwie. P jed y n c z y z e s z y t k sztu je 25 kp P rzedp łata w y nsi w W a r s z a w i e : kw artalnie rs. 1 5, półrcznie rs. 3, rcznie rs. 6. Z p rz e sy łk ą p c z t w ą : k w a r talnie rs. 1'8, półrcznie rs. 3*6, rcznie rs Skład główny w Księgarni G. Genłnerszwera w W arsza w ie, M arszałk w sk a 143. T ł c z n ik i e ic m a 3 k m p le tn e z r. 191 i 192 d n ab ycia w A d m in istra cyi p cen ie 7 kr. za egz. Skład papieru i Jiandel galanteryjni) Stan. Karliński w Krakwie, Sukiennice L. 28 1J (n a p rz e c iw R a tu sz a ) Pleca: Księgi handlwe i prasy kp.; Wielki wybór krajweg i zagraniczneg papieru listweg; Karty d gry; Karty wizytwe na zamówienie; Kart; krespndencyjne z widkami ciągle nwści). Zastępstw T u te k c y g a re t w y c h S. W. Niemjwskieg. Wybór parasli męskich i damskich.

16 Znwu rzczytujesz się w tym Bcianie a ptem dpier rady sbie z tbą dać nie mgę!... E! mój kchany, gdyby t naprawdę tak był, t ty byś się pewnie Bcianaa na pamięć uczył... Więc państw nie urządzacie wcale święcneg? Nie mgę w t uwierzyć? Jakt ja nie miałbym się z panią pdzielić jajkiem... Przecież tern nie mówiłam wcale!... Tak panie knsyliarzu, gdyby nie ta chrfy byłbym najszczęśliwszym człwiekiem... Wierzę panu ale na tą chrbę medycyna zna tylk jeden śrdek, któreg niestety nam bu brakuje: m 1 d ś ć!...

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

RODZIAL IV WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

RODZIAL IV WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS RODZIAL IV WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Katja vn der Rpp łumaczenie Agnieszka Gniadwicz POSTACI AGATA p 60. rku życia ANDRZEJ dbiega 70. rku życia W fyer teatru. Agata, pdśpiewując, sprząta swje miejsce pracy

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 21, s. 1 KARTA:... Z KLASY:...

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 21, s. 1 KARTA:... Z KLASY:... spłeczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 1, s. 1 Edukacja plnistyczna 1 Sprawdzian Plicz w wyrazach liczbę głsek, liter i sylab. Uzupełnij zapisy. uczennica liczba

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ - Panie, Tym masz słowa życia wiecznego (J 6, 68) W komunii z Bogiem przez Słowo. CZYTANIA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,1 3a) Pokarm dla biednych

DZIEŃ - Panie, Tym masz słowa życia wiecznego (J 6, 68) W komunii z Bogiem przez Słowo. CZYTANIA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,1 3a) Pokarm dla biednych III. DZIEŃ - Panie, Tym masz słwa życia wieczneg (J 6, 68) W kmunii z Bgiem przez Słw CZYTANIA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,1 3a) Pkarm dla biednych Czytanie z Księgi prrka Izajasza T mówi Pan Bóg: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy 1. Szczęśliwa droga Szczęśliwa droga ta, którą kroczę tak Nic na to nie poradzę, że śpiewam szczęścia nową pieśń Twój syn przyjdzie w chwale, ja wierzę, że niedługo A Twa szczęśliwa droga zaprowadzi mnie

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 4

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 4 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 4 Gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, 2 (Chociaż Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie), 3 Opuścił

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

wskaźniki giełdowe, czyli takie, które zależą od od kondycji giełdy np:

wskaźniki giełdowe, czyli takie, które zależą od od kondycji giełdy np: Jak, że w tym tygdniu mieliśmy wysyp negatywnych sygnałów i zebraliśmy już takie 4 t frmalnie przyjmujemy pstawę pr-spadkwą. Jest tylk jedn ale. Aby je wyjaśnić pdzielmy wskaźniki, z których krzystamy

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Adaptacja do przedszkola

Adaptacja do przedszkola Adaptacja d przedszkla Prces adaptacji dzieci nwprzyjętych d przedszkla jest sprawą niezwykle isttną. Gdy zapada decyzja wysłaniu dziecka d przedszkla, częst zastanawiamy się, czy zrbiliśmy wszystk, by

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo