MONITORPOLSK~ DZIElili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORPOLSK~ DZIElili"

Transkrypt

1 Cena numeru 15 zł. ~r. 45 ~płała Warszawa, 3 kwietnia pocztowa u1szczon" ryczahent KOl roku ~ XXVI MONITORPOLSK~ DZIElili Redakcja. Ad:ninistracla Łódź, EkspedycJa: j URZł;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLS~IEJ Oddział Redakcji w Warszawie: Piotrkowska 133, tel Plerackiego 11 tel Prenumeratę.. lrh,n ii J rli Polskiego~ przyjmują wslyslkie oddziały P.A.P.: KRAKOW, Rynek Kleparski ł; KATOW ICE. Jana 11; POZNANo Pierackiego 8: BYDGOSZCZ. Libella 4; SZCZEr.IN. ul. 5-go Lipca 9; SOPOT. ul. Grunwaldlka 416; WROCŁAW, Widawska 30; LUBI.IN. Sp,lwin.. ~: I\lELeK Focha 39; TORUN, Łazienna I; OLSAlITYN, I go Maja I ; BlAtYSTOK, Grottgera 2. Konto czekowe 130 P.K.O. Łódź "Monitor Polski" oraz Bank GQspodarstwa Spółdzielczego, Oddział Główny w Łodzi, konto U/!,śC DZ1Ał,U URZF)DOW&GO: Obwieszczenia sqdowe Zarządzenia Wlad z Naczelnych Poz Zarządzenie Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 3 kwietnia 1947 r. w s.p rawie zwolania sesji Sejmu Ustawodawczego. POSTĘPOWANI Zarza.dzenia Władz Naczelnych Prezydent.a Okręgowy obwieszcza, zmarłyc h : z dnia 3 kwietnia 1947 r. w spra.wie 1JwO,Jallia sesji Sejmu Ustawodawczeg o. N a pc,jstawie ad. 7 ust. l Usta wy Konstytucy jnej z dnia 19 Lute.go 1947 rokn o ustroju i zakresie działania l1!rl 5, w,yż".lzyeh ol,g anów Rze czypospolitej Polsk:ej - zwollilfi SejIiI 1Jstawc<crn,T czy na sesję-"v -dlliu 15 kwietnia 1947 r. Prezydent Rzeczypospolitpj B. Bierut Prezes R.arly Ministrów J. Cyrankiewicz Ogłoszenia władz administracyjnych POBOROWEGO STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZYCY Zarząd gminy w Grabowie, p :}wiatu łęczyckiego, poszukuje pooorowego Krawczyka Zdzisława, syna Henryka i Apolonid z Wyszyńskich, ur roku w Chorka<:h, gm. Grabów, który został wciągnięty do rejestru uchylają cych się od stawiiennictwa do Komisji Pob. Rodzice wymienionego ostatnio zamielszjciwali (r. 1940) w Wa,r szawie, Wzywa się wszystkie osoby, które o poszulviwanym, mogące posiadają wiadomości świadczyć o jego istnieniu lub aby zawiadomilii. o tym Starostwo Powiatowe Ł.ę czyckie (znak akt. Nr VI. Wojsk. 16/2 /47). KF-479(?) śmierci, NADANIE IMION I NAZWISKA STAROSTWO POWIATOWE W WARSZAWIE Na podistawle art. 63 u.<;t. 2 Dekre,t u z dnia r., prawa o ajktach sta!llucywilnego (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 272) male:nionemu przez ob. ob. Teofila i Ma.riannę małżonków BcTlrowsldch, dziecku płci żeńskiej nieznanych rowiców, nadam - przez przybranych rodziców Teofila i Mariannę Borkowskich imiona Ewa Elżbieta a nazwisko Borkowska, z ustaleniem darty urodzenia na r. Akt urodzenia. zastał sj)o[".lądzony przez Urząd Stanu KB Cywilnego w ProszImwie. STAEOSTWO POWIATOWE WYSOKO-MAZOWIECKIE Starostwo Powiatowe Wysoko-Mazowieckie, województwa Biało.g,tockiego, w myśl art. 63 dekretu z dnia r. (Dz. U. R. P. Nł 48, poz. 272) ogłasza, że dnia 22 czerwca 1941 r, podrzucono przez niezmanego mężczyznę mieszkań cowi wsi Jabłoń-Kościelna, gm. Piekuty, rolnikowi Wyszyń skiemu dziecko płci męskiej nieznanych rodziców, którym zaopiekowała slę bezpośrednio potem Leokadia Nizner, nauczycielka, zamieszkała obecnie w Łabiczu, gminy Kłodzko, na Dolnym Śląsku. Dziecku temu nadano imioll1a Bogusław-Ma rian, nazwisko Nizner. Data urodzenia została ustalona okolo 11 listopada 1940 r., miejsce urodzenia prawdopodobnie na terenie gm. Piekuty. Akt urodzenia spo,rządzono w urzędzie stanu cywilnego w Piekutach. Opiel,ę nad dziecki em objęła wyż. wyro. Leokadia Nizner.. KC-250/ W WARSZAWIE Okregowego w Wydział Hipoteczny Sądu Warsza~vie Gbwiesz.c.za, że po zmarłych: Janinie-Bronisławie i Bronisła wie-wandzie Hermanowicz, właścicielkach nieruchomoś::i warszawskiej Nr 2520 Praga, toczy się postępowanie spadkowe_ T ermin zamkn ięcia postępowania spodkowego wyznacza się na dzień następny po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego ogłos zenia w "Monitorze Polskim", w kancelarii Wydziału Hipotecwego Sądu Okręgowe.go w Warszawie, Kapucyńska 6, dokąd zainten!so w ani winni zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. 2-GA-906-III Sąd Rz(~zyp()is.politej PQSZUKIWANIE OKRĘGOWY SĄD OKRĘGOWY ZARZĄDZENIE SPADKOWE SĄD SĄD DZIAł. ORZł;DOWY. E znaczono na dzień 20 czerwca 1947 roku. W oznaczolllym termirllie osoby za,intereso:va.r:-e winny z,~ł~sić swoje prawa do spadku w wyżej wymlemonym Wy[zl~le Hipotecznym pod skutkami prekluzjii _ KC-4477 W Wydział że zos,tały otwarte CZĘSTOCHOWIE H1pote czny w Częstochowie postępowania spadkowe po GRODZKI W ŁODZI Oddzd.ał Hipoteamy Sądu GroOOkiego w Łodzi obwiesr cza_ że po: 1) Aronie i Gołdzie małżonakach Abramowicz zmarłych w Końskich, pierwszy 30 marca i dru.g a 10 sty (7~< r0ku, wspóhvłaśdcielach nieruchomości w Tuf.! cperto. rium 25, 2) Chanie Pomańskiej, zmarłej w sty=iu :: u VI Łodzi, współwłaścicielce nieruchomości w Z~erz.u, ~pe I"to rium 170, 3) Berku Porz.nańskim, zmarłym w stycizliliu 1942 roku w Łodzi, właścicielu części nieruchomości w Zgiernu, repertorium 144, 4) Wig dorze i Gołdzie, małżonkach Różalskich, zmar_ łych w Łodzi, pierwszy w lutym, óruga w lipcu 1942 roku, współwłaścicielach nieruchomości w Zgierzu, repertorium 64, 5) Dwojrze Szulc, zmarłej w grudniu 1943 roku w Ło d.zi, współwłaścioielce nieruchomości w Zgierzu, repertorium 131, 6) Józefie F r uchtgartenie, zmarłym 28 stycznia 1943 roku w Łodzi, współwłaścicielu nieruchomości w Zgierzu, repertodum 171, 7) Hindziie Born.sztajn, zmarłej 31 ldpca 1944 roku w Ło dzi, współwłaścicielce ruieruchomo ści w Zgierzu, reperto. rium 182, l) Ablu i Lai z Ginsbergów małż. Lis, właść" nieruch. w Zawierciu Nr 40-ja ros., 2) Jo-jnesie Ejbuszyou vel Ajbuszycu, współwłaścic. n ieruchomości w Żarkach Nr 29, 3) l eku i Frymecie z Lewków m ałż. Fuks, wlaśc_ nieruchomoś ci w Runi kacłl Nr 520, 4) Lai-Frymecie z Libermanów Landau, właśc.. nieruchomo ś ci w Zaw:erciu Nr 40 85, 5) Cha,imie-Lejbus iu i Surze z Hammermerchów vel 8) Korneliuszu Jędrzejczaku, właścicielu placów 56 i 58 rjjesinów inałż. Zylbcrszpic, wlaśc. nieruch. w Zawierciu Żabieniec, rep. 5, zmaiłym 28 sierpnia 1942 roku, w Dachau, Nr 820, wszczqtc zostały P0stępowan ia spadkowe, termrln zamknięcia 6) Szymonie i Chai z Goldm a nów małlż. Goldman, w yzna czolilo na 10 cezrwca 1947 roku, w którym to tenninie wlaś c. nieru ::h. w Zawit:rciu Nr 335, osoby zat nteresowane winny zgłosić swe prawa pod skut7) Wolfi<: i La i z Fikslów m a łż. \ Borensztajn, właśc. kami prekluzji. 2-GA-1062-II nieruch o moś ci w Zarkach 1-Tr l!?, 8) T Obiaszu.-Lajzerze i EHi z Z ingerów małż. Strobiń_ SĄD GRODZKI W KALISZU ski ch. właśc. nieruch. Kletnia Nr 145 3G, 9) Frajdli z G~trajhend l erów Szererowej, właśc. nierusąd Grodzki w Kaliszu na mocy art. 71.,9.ekretu z dni.a 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkovvyłn."(dz. U. R. P. chomoś ci w K romolowie Nr 52 3, Nr 63,. poz. 346) podaje do publicznej wiadortj.ości, iż w dniu 10) Luz2rze GDldbergu i Szlamie vel Szlejmie Gold_ 21 lutego 1947 roku Szymon-Hersz Wajntrob vel WeinŁraub, bergu. właśc. ni eruch. Malowana Wola Nr 61, zam. w Kaliszu przy ul.pi~ko,rzewskiej Nr 3, wniósł do tu11) Romualdzie Broniatowskim, właśc. nieruch. Hutki Nr 31-t, tejszego Sądu podanie o stwierdz e nie praw do spadku po: l) 12) M arcinie Koź li ku, wlaśc. n ieruchom. kol. Grabowa. Herszu Berze Epsztajnie, synu Abrama i Mindli z Pacanowi Grab ówka Nr 85-p, skich, 2) Izraelu-Mojsie Epsztajnie, synu Abrama i Mindlł Itty z Pacanowskich, obu zmarłych w dniu 3 września ) L ejzerze L e.i wrowiczu i Zysm:mie-Kałmie Kalre ku w okolicach Zduńskiej WoH, oraz 3) Fradel Epsztajn, k opfie, -~ł1ś,::. ni eruch. w Zawierciu Nr 534, córce Jukewa i Cyrli ze Szkopów małż. Litma-Oowicz i 4) 14) Cz esławie B ergman-gniesbw-lew 1wwicz i Pat~hnie Rachil Epsztajn, córce Mozesa i Złotki z Berendtów małż. Kornbrot, w spółwłaśc. neruch. w Wyczerpach Dolnych Nr 2fj_M, Prost, obu zmarłych dnia 2 września 1939 ro,k u w okolicach Koła, który to spadek składa się: 1) z. 50 proc. nierucho15) Mirli z H ersz.l ewiczów R ozenberg, właśc. nieruch. mości kahskiej Nr hip. 168, należących do Hersz a -Bera i Fraw Zawierciu Nr 4"c (ros.), dei Epsztaanów; 2) z 50 proc. nieruchomo śc i kaliskiej Nr hip. 16) Józefie - Krystynie Przedpelskiej, Krystynie _ Kon693, na.jeżących do Izraela-Mojsze i Rachil małż. Epsztajnj stancji M alczewskiej, Whdysław:e - Apolonii Strzeleckiej, 3 z 1/. nieruchomości kaliskiej Nr hip. 146, należącej do Rawła ś c. Kromołów Nr i T art ak w Zawierciu Nr 40-sz (ros.). chel vel RachiI Epsztajn i 1/4 tejże nieru c homości, należącej do Iz.raela-Mojsie Epsz,tajna oraz 4) z 2/8 nieruchomości ka17) Abgramie-Ch aimie i Cypie z Szmulewiczów ma łżon. Besser ; wł a śc. n ieruch. Bzów Nr 6-b (.ros.), li,kiej Nr hip C., należących do Izraela-Mojsie EpsztaJjna i z 2/8 tejże nieruchomości, należących do Rachil vel Ra18) Faj gli Szwa,r cbaum, Mendlu Szwarcbaum i Jakóbic chei Epsztajn. OS.t ainim, stałym miejscem zamieszkania wszyszwr12baum. wł aś c. ni eruch. Zawiercie Nr 40-e, stkich spadkodawców było m. K alisz. 19) Mojżeszu i Chai-Cyrli małż. Śliwka, właśc. nieruch. Wzywa się wszystldch spadkobierców, aby w ciągu sz~~ Cisówka Nr 133 1, ściu miesięcy od dnia ukazani-a się nin iejszego ogłoszenia \V 20) K ajli z Wintelów Śliwka, wła śc. ni eruch. w dobrach " Monitorze Polskim" zgłosili się w Sądzie Grodzkim w :>:aż a rki Nr 30, lifzu i udowodnili sworje prawa do wymienionego sp dku, 21.) Chilu-Majerze Rozenbaumie. Eliaszu Ro zenbaumie, gdyż w przeciwnym razie mogą b y ć pomin ięci w p~3tano Frymecde z RO7.cnbaumów KuliJJ.skiej, Szlamie vel Salomowieniu o stwierdze n i e praw do;, spa dku. K t nie Rozenb.aumie, Pessie z R;)-zenbaumów Kenigowej. Chaim ie Rozembaumie, L aza rusie Rozenbaumie, Abramie RozenSĄD GRODZin W ŁOWICZU baumie, wlaśc. nieruchom. falwax!d Błe.szno-Brzeziny Nr 611 Sąd Grodzlki Oddział Hipoteczny w Łowi czu obwieszi na podstawie prawa hipotecznego wyznacza tenndn na cza, że po niżej wymienionych zmarłych otwarte est postę dzień 20 cze.rwca, 1947 roku, celem zgłoszenia praw do tych powanie spadkowe: spadków i zmnknię~ia postępowań spadkowych w myśl art. 1) Neuman Zurach vel Zygmunt i Baj la z Ja 1ubowskich 128 tegoż prawa. l-kb-8000-ii małżonkach, właśdcielach nieruchomości w EJwiczu Nr SĄD OKRĘGOWY W ZAMOŚCIU hip. 22, Wydział Hipoteczn y S"du Okręgowego w Zamośdu ob2) Goldwassel Chaim-Chil, właściciel nie:rtchomośc: w wieszcza, że zos tały otwarte postępowania spadkowe po Łowiczu Nr nip zmarłych: Termin zamknięcia tych spadków wyz:nanony jest na 1) Łukaszu Łu p inie, właścic : elu działki Nr ]67-1 ha dzień 18 października 1947 roku wkancela.rii hipotecznej w 0340 m etr. k w. w k siqdze kolonii G or aj Nr 8, pow. biłgoraj Łowiczu, gdzie zaó:nteresowani winni zgłosić prawa swoje skiego; pod skutkami prekluzji. 2-GB-320 2) Tomaszu Ko żuc ho.wekim, właścicielu działki Nr m e,tr. kw. i 2672 metr. kw..z d~. Nr 81 - w księdze SĄD GRODZKI W KUTNIE d6br () rdvn"cji Z3moy.<kiej. Oddział Hipteczny Sądu Grodz.kiego w Kutnie,.ninie,lT ermin zarrjmięcia tych postęp.o wań spadkowych wyszym obwieszoza, że na dzjeń 6 paźdz iernika 1917 roku, wy-

2 2 znaczany został termin zamknięcia postępowań spadkowych po zmarłych: 1) w dniu 30 kwietnia 1942 roku, Judzie_Fiszłu Gidalewie:zu, 2) w dniu 5 lipca 1942 roku, Dwojrze Gidalewiaz" właścicielach "Nieruchomośoi Nr.I99 w mieście Kutnie", 3) w dniu 30 kwietnia 1942 roku, Judzie-Fdszlu GdałOwiC2!u vel Gidałewkzu 4) w dniu 5 ldpca 1942 roku, Dwojrze z Gajstów Gdało }>Jcz vel Gidałewicz, właściciel a ch "Nieruchomości Nr 7613 w mieście Kutnie". W termilllie powyżsizym osoby zainteiesowalij.e, winny zg~osić swe prawa pod skutkami prekluzji. 2-GB-266,,MONiTDR POLS1KT: Dnia 3 kwietnial 1947 r. SĄP GRODZKI W ŁOWICZU Sąd Grodzki Oddział ffipoteczny w Łowiczu obwieszcza, ż e nieruchomość w Łowiczu Nr hipotec1li1y 488, naleiąca do spadkobierców zmarłego ZUlI8.Oh.a Neumana, właściciela hipctecznego, skutkiem zaginięc!a podczas wojny w !118 rok.u księgi hipotec1li1ej, wywołana jest do regulacji nowej hipoteki.. Termin regulacji hipoteki wyznaczony jest na dzień 18 paździemika1947 roku, w ka::t.cejarii hipotecznej w Łowiczu. gdzie zainter~;;owani winni zgł:ooić prawa swoje pod skutkami preikluzji. GB-321 Nr 45 Na wniosek Anny Ko,gut z Leszcza,wki, gm. Kuzmina, powi:!t Przemyśl, wszczęto postępowanie o U2!nalIlie zaginionego w maju 1945 r. Tomasza St:cawiń skiego, syna Jana i Kat.lrzyny Gutkowskiej, urodzonego dnia w Le ~zczawce, gm. Kuzmina, powiat Przemyśl, który został dnia 2C maja 1945 r. uprowadzo!ly przez banderowców i od tego czasu nie daje znaku życia o sobie - za zm<ljiłego. Sąd wzywa zaginionego Tomasza Strawiń skiego, aby w terminie do dnia 30 czerwca 1947 roku zgłosił S!ę, gdyż w przeciwnym ;"azie może 1:>yć uznany za zma:rł eg o. Nadto wzywa się wszystkie.osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginion:yln, aby w powy,ższym terminie doniosły o nich Sądowi. (Zg. 13/46). KC-3597, SĄD GRODZKI W ŁĘCZYCY Odd1Jiał Hipoteczil1Y Sądu GrodJziki.ego w Łęczycy, oka:ęgu Sądu OmręgJowego w Łodzi, obwieszcm, że zostały otwarte postępowania spadikowe po ZInaIlłych w OZlOlllrowJe: l) w listopadzie 1939 r. Ruchli DomaI1lkieW1icz i w maju 1941 r. Rubinie Domankiewi-czu, współwłaścicie lach częśc.i nie ruchomości w OroIilrowie. oznaczonej Nr 145, rep hip. Nr 62, 2) w maju 1941 r.. Rubinie DomalIlkiewiczu, właścicielu nieruchom. w Ozorkowi e, oznaczoolejnr 146 rep. hip. Nr 124, 3) w glrudndu 1940 r. Branie z Parzęczewskl~ch Jakubo~vicoowej i w sierpniu 1941 r Aroriie P~zęozewskim, współwiłaśclcielach nńeruchomości w Ozo[]wwie, omacżioo.ej Nit 437 rep. hip Tenn<illl zamlmięcia tych postępowań spadjlrowych wy ZrlaOZOllly został na dzień. 11 paźooem.ilka 1947 roku, w którym to dniu osoby zainteresoivitane mają zgliosić SWoje prawa w kancelarlii Oddziału Hipotecznego Sądu Gro,azJciego w Łę ~, osobiście lub przez pełnomocnika ur.zędowo i szazególnie upowa,żliliooego pod skutkami preklurzjj~. 2-GB-296a SĄD GRODZKI W SIEDLCACH Sąd H1JpotecZlIlY Sądu Grodzkiego w Siedlcach ogłasza, że otwałte zostały postęipoivitania spadikowe po zmarłych: 1. Szyli. i Szejndli małżookach KopYf;owskich, współwłaśclicielach mliejskdej nderuchomoości Ło,sice 45 Nr rep. 37; 2. Fejdrz.e LibennalIJ.ównie, współwłaścicie~ce miejsk~ej nieruchomości Łosice 18, 108 A. Nit rep. 17; 3. Herszku i Chai małżoolkach Pelennanach, współwłaśclicielach miejskiiej nieruchomości Łosice 173/73 Nr rep. 54. Term~n zamknfęcia postępowań spadkowych został wyzn,ac2joily na dzie.ń 17 czerwaca 1947 r. i w tej dacie wszystkie OSOlby zaiimererowane winny zgłosić do ksiąg hipotecznych swoje pra/wa. i zmyć dokumellllty pod skiultkami prekhwjt 2-KB~650-1I.;,o p O N O W N.EiAt oz E" NIE ZAGINIONYCH KSIĄG HIPOTECZNYCH SĄD GRODZKI W KUTNIE Odd%tał ffipo<teczny Sądu Grodzlkiego w ~urtmie nlni.ejszym obwies~a, że podczas działań wojennych W styczniu 1945 roku, U/legła miszczeniu księga,hipoteczna "Nic,~ucho rr..oścl NT 766 w mieście Kutnie", należącej do Fis2lla-Judy i Dwojry z Gajstów małżonków Gdałowi,cz ve,l GidaleWlicz. Ponowne założenie wyżej wymienionej księgi hipotooz.nej wzamialil za,gililiionej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19. marca 1925 roku (Dz. Ust. R. P. Nil 38, porz. 254), wyzlilac2lone zostało na dzień 6 paździemilka 1947 roku, w kitórym to dniu osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa do tej nieruchomości w wymienionym Oddliiale H~potecZ/Ilym w Kutnie pod slwtkami prekluzji. G&-265 Oddział ffipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie, niniej SEy1n obwies2jcza, że podczas działań wojennych w styczniu rolru uległy znislzc2eniu: l) Księgo hi.poteczna "Nieruchomości Nr 144. wmieście Zychlinie powiatu kutnowskiego, skład!lljącej się z działki gruntu o powier:ochlili 664 metrów kwadratowych, która to nieruchomść uregulolvltana była poiprzednio w księdze "Nieruchomość" Osada Zychlin!it. P. powiatu ku1mowskiego Nr 797, a należąca między innymi do Eliasza i Gitli - Łaji małżonków Kuwent vel KiweIllt a obecnie do Szyji Kuwenł. vel Kiwent, 2) Księga hipoteczna "Nieruchomości Nr 145 w mieście Zy cł1jnie powiatu kutnoiwskiego" skład1ljjąca się z południowej poł~ placu około 187 metrów kwadratowych, połowy domu ~ieszkalnego, połowy chlewików i przybudoiwalij.ej k1,lchni, ZewSPó1nym wejściem z frontu od ulicy Podwal i prawami vspólnego wjazdu t wyjazdu, łącznie z właścicielem drugiej polowy pomienionego placu, należącej do Moszka 1 BIir. -lojzy z Kuwentów, małżonków Rozenkranc, obecnie?jaś dc" S:yjj Kuwent vel Kiwent. 3).(sęga hipoteczna " Nieruchomości Nr 222 we wsi Gołębiew P<>viatu kutnowskiego" składającej się z kolonii Nr 5ri, o powhrzchni - 3 hekta~ 3877 metrów kwadratowych uregulowarej poprzednio na mocy orzeczenia Wojewody War.. szawskiego?; dnia 31 grudnia 1936 roku Zl;} Nr 5078, na imię Antoniego tbysza, obecnie zaś należącej do Bolesława Marczaka.. Ponowne załorenie wyżej wymienionych ksiąg hipotecznych, wzamian zaginionych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 marca 1925 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 38 za 1925 r. poz. 254), wyznaczo,!l.e zostało na dzień 1 lipca 1947 roku, w Idór~ffi to dniu osoby Z::linteresowane winny 7.głosić swoje prawa do tych nieruchomości w wymienionym Oddziale Hipote.nym w Ku~niel pod skutkami prekl~ji. GA-B9~ UZNANIE ZA ZMARŁEGO STWIERDZENIE F A KT U S M I ER C I SĄD GRODZKI W WARSZA WIE Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Wojciecha GilI, syna WOjciecha.i Anastazja, ur r. w miejscowości Godziszów, pow. Janów Lubelski, robotnika, ostatnio zamieszkałego w Wa~2awie, wywii.erzionego r. do obozu Buchenwald, aby w tennililiie 3-miesięcznym stawił się dą Sądu, gdyż po tym terminie Sąd =a go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzlielić jaiklichkołwiek wiadomości o zagi1lli0lilym, aby w powyżsllym terirlli~jie doniosły o tymsądowd. GB-100S Sąd Grodzki w War- sza.wie, Oddział I wzywa Mordkę Fajnsztejna, urodzonego 12 siexpnia 1890 roku w POnUechówku, s. MQjsze Symchy i Chasi z C~yżów, ostaronio zamieszkałego w Warsz awlie, i wywiezionego w 1942 r. do Treb]JJnki, aby w terminie 3-ch miellięczll1ym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uma go za zmarlego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą ucwieliić jakiichkolwliek wiado-.. mości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. (Zg. 303/4"7 r.) GB-252 SĄD GRODZKI W ŁODZI Sąd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny, na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 Sieł-pni.a 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45, paz, 226), w sprawie Nr Zg. 310/47 ogłasza, re na wniosek Karzimiery Chęć zam. w Łodzi przy ul. Wó1czańskiej 151 m. 9, wszczęto postępowanie ó ~nanie za 7.marłego zaginionego Mariana Chęcia, robo,tnika, urodzonego w Łodzi 20 marca 1915 roku, syna Michała i Michalillly z Dziewięckich, mahonków Chęć, mąż Kazimiery. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi, osadzony w więzieniuw Radogoszczu, skąd wywieziono go do oboou w Gross Rosen. W związam z powyższym wzywa się zaginionego, aby w terminie 3-miesięC2ltlym od ukazania się niniejoszego ogłoszenia zgł05ił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział Cywilny, gdyż w przeciwnym razje może być \lmalij.y za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszys1lkie osoby, które. mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC~5121 ~_,\D GRODZKI W DUBlECKU Sąd Grodzki w Dubiecku na wniosek Jadwigi Du.dycz z Niellladowej wszczął posrtępowanieo uznanie zagi,nionego w czasie ubiegłej wojny Pawm Dudycza, sylila Jana i M~ii Halulko, ua-odzonego ~ia w PiątkOlVlTej, powi.ijt Przemyśl, który został aresztowany na wiosnę 1941 i wywieziooly w niewiadomym kie~u. Sąd wzywa zaginione,go Pawła Dudycza, aby w terminie do 30 kwietnia 1947 roiku zgłosił się, gdyż w przeciwnym razje może być uznany za zmarłego. Nadto wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym tennial.ie dooiosły o nich Sądowi. (Zg. 12/46) KC-731! Na wniosek Józef,a Pawiusa z Kosztowej, powiat Przemyśl, wsz-częto postępowanie o uznanie iaginionego w czasie pie-rwszej wojny świa,towej Michała PawI/usa, syiila Toma- I sza i Marii z Serdecznych, urodzonego dnia 24 września 1891 roku w Kosztowej, powiat Przemyśl, za zmarłego. Michał Pawlus ~os1ał wzięty do wojska b. - armii austriackiej i dostał &i(; w roku 1915 do niewoli rosyjskiej, a od ro~u 1921 nie daje żadnego ljnaku życia o sobie. Sąd wzywa za.ginionego Michała PawIusa, aby w terminie do dnia 31 malia 1947 r. zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być UZIIlany za zmacle.go. Nadto wzywa się wsrzyst Ide owby, które mogą udzieli6 wiadomoścj o zaginionym, abj w powyższym termi!lie doniosły o nich SądowL IZg. 1/47). KC-2403 SĄD GRODZKI W STASZOWIE Na wniosek LucYiIlY Górskiej, zamieszkałej w Polalleu, Sąd Grodzki w Staszowie wszczął postępowanie celem uznania za 1JJTl:Slłego Adolfa Górskiego, urodzonego w Bogor-ii 26 stycmia 1904 r., syna Piotra i Zofii, ostatnio zamieszkałego w Bołańcu, który w 1939 r. powołany został do wojska polskiego i dotąd nie powrócił i nie daje wiadomości o sobie. Wzywa się zaglnionego, aby VI terminie 3-miesięcznym 7:gł0- sił się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być =any za zmarłego.. Wszystkie osoby, które mogą ;1dzielić wiadomości o ZaginiOOlym wzywa się, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Zg. 36/46). KC-1248 Na wniosek Stefana Zmudzińskiego i AntOlniego Engerta, 2amieszkałych w Staszowie, Sąd Grodzki w Staszowie wszczął postępoiwanie ce,lem u:znania za :z.ma.rłego Piotra Pawła dwóch imion Maxuszewsldego, urodzonego w Staszowie 27 czerwca 1897 r., syna Mikoł alja i Zofii z Rogalów, ost.atnio zamiesmtałego w Staszowie, który w 1912 roku 1ITyjechał do Rosji i dotąd nie po,wrócił i nie daje wiadomości o sobie. Wzywa się zaginionego, aby w terminie 6-mie.sięcznym zgłosił się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie!.loże być uznany za zmarłego. WszystJde osoby, ~tóre mogą udzielić wiadomości o zaginio~ym wzywa się, aby w terminie pgwyższym doniosły o nich Sądowi, (Zg. 33/46), KC--731 Na wniosek Tomasza Zielińskiego., zamieszk,ałego w 3taszowie, Sąd Grodzki w Staszowie wszczął post~powanie co.. lem uznani-a za zma,rłą Frajdę Rywkę vel Fredę Band, uro- dzoną l ma,rca 1923 r. w Staszowie, córkę Altera Hendela i Biny Prywy z domu Dyzenhaus, ostatnio zamieszik1aią w Staszowie, która w 1942 r. wywieziona była przez Niemców do obozu w Oświęcimie i dotąd nie powrócił.a i nie daje wiadomości o sobie. Wzywa się zaginioną, aby w terminie 3-miesięcZJIlym zgłosiła ~ię w tutej,.."ym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznaną za zmarłą. Wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej wzywa się, aby w tenninie powyższylp dolil.iosły o nich Sąqowi. (Zg ) ~. ;;, KC-730, ~. ~~.!\ ~ SĄD GRODZKI W OSTROWCU Słd Grodzki w Ostrowcu ogłasza, że Abram-Mo ~.zek Racimora z Ostrowca wystąpił o uzn,a,nie Judki Racimory, syna Ab!fama i Kxasli z Na,jnudlów, urodzonego 10 marca 1888 r. w Ostrowcu i Marii Racimora, cl)l~i Mendla i Toby z Kolenbergów, małżonków Wal,sman, urodzonej 13 sierpnia 1893 r. w Ostrowcu, WYWiezionych przez Niemców do Treblinki, za zmarłych. Sąd wzywa zaginionych, aby zgłos,ili się w ciągu 3 miesięcy a inne osoby mogące udzielić wiadomości o nich - aby dały znać, gdyż po upływie tego czasu zaginieni uznani zostaną za zma:rłych, 9 maja 1946 roku. KC:""4746 SĄD GRODZKI W CZERSKU. Zg. 97/46. Jadwoiga Popi.łlm z Łęgowa, pow. Gdańsk, wniosła o uznanie za zm,aćfłego męża, Seweryna Popiliko, UJ.. 3 stycznria 1905 r. w ZóŁh.-wi, woj. Iwowsk1ie, syna Józefa i E leonory z domu Jaworskiej, os tatnio zamiesz,kałego w Sliwi-. cach, powołanego do czynnej służby wojskowej w roku 1939, a w 1940 r. przebywa.jące ;go we Lwowie i odtąd nie dlljącego znaku życia. Wzywa się zagin~onego, aby w terminie 3-miesięcznym zgłosił się w Są~ie Grodzkim w Czersku, gdyż w przec iwn)1ll razie może być uznany za z madłego, ()[,az wzywa się wszys1jlcie osoby, kt6re mogą udzdelić wiadomości o zaginionym,. aby w powyższym tenninie doniosły o tm Sądowi. KC-1241 SĄD GRODZKI W CZE~ADZt Sąd Grodzki w CZeladzi ogłasza, że Wanda Kulik, zamies2kała w Creladzi-PiaJSki, Nowopogońska 102, zgłol$iła wniosek o UZlIlalIJ.ie jej męża Mieczysła.wa Ku.lika, U!I M r., syna Tomasza i Tekli, zamie.szkalego ostatnio wczeladzi, za zma:rłego, podając, że Mieczysław Kulik zostal przez Niemców 18 lutego 1943 r. aresztowany i osadzony w obozie w Oświęc.imiu, a w pierwsze"; połowie listopada 1943 r. gestapo powiadomiło ją o śmierci męża. Sąd wzywa Mieczysława Kulika, aby w terminie tlzechmiesięcznym od dsjty ogłoszenia zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uonany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, by dooliosły (t nich Sądowi w powyższym czasokresie. (Zg. 41(46). KC-219 SĄD GRODZKI W BIŁGORAJU Sąd Grodzki w Biłgoradu ogłasza, że na skutek wniosln Ma:rii KorzłOiWskicllj o =ani.e za zmatłego Zygmunta Ko.zło,wskiego; urodzonego 1 mar-ca 1900 roku w Łodzi, sylilawincenlego i Anieli z Pióiikowskich, który w 1940 roku został osadzony przez okupanta niemieckiego w obozie koncentracy". nym w Niemczeoh, skąd dotychczas nie powa-ócił i praw-

3 ,..MoNiTOR POLSlIt[" ~~----- wodu. drogisrowski-e~. Warszawa. dnia roku. U~ Gubernialny. Wydział Zdrowia w Warszawiie. P~eczęć i podpisy" i w zwią2lku z powyższym wzywa się wszysrtltjie instytucje i osoby. posiadające jak,i-ekolwliek wiadomości w sprawie, o nadsyłanie Sądowi na piśmie. lub ~llaszanie do proto- dppodohnie, tam ;zginął, wzywa zaginionego ZygmUl!lta KGżłowskfego,by ~V termmie 3-ch miesięcznym od wydrukowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarł ego. Wzywa s ię wszystkie ósoby, pgsiadające informacje o wymienionym, by w tymże terminie doo:tiosły, o tym Sądowi do sprawy Zg. 8/47. KC-2454 SĄD GRODZKI W GORZE KALWARII Sąd Grodzki w Górze Ka,lwarii wzywa Stefana Ostrowskiego, syna Mikołaja, i Anny zzielkow&kich, urodzonego dnia n grudnli!l 1910 roku, ostatnio zamies2lkałego w letnisku Gołków, gminy Jazgarzew, powiatu grójeckiego, który w sierpniu 1939 roku powołany został z mobilizacji do wojsk? dotychczas nie powrócił i wszelki ślad o nim zaginął, aby w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd =a go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o ~inionym, aby w powyższym terminie doniosły o tym SądoW!. (Zg. 3/47). KC-2405 SĄD GRODZKI Vi CZARNYM DUNAJCU Józef Ja,rosz; urodzony 10 maja 1905 w Łostówce koło Mszany Dolnej, syn Błażeja i Marii Pajdzik, służąc w wojsku w czasie dział2.ń w~jennych w roku 1939 zaginął i mimo poszukiwań, nie dajje o sobie znaku życia. Gdy zatem można przyjąć, że istnieją warunki ustawowego domniemania śmierci, zarządza się na wniosek Janiny Jarosz, zamieszkałej w Trzemeśni Nr 151, wsżczęcie postępowania celem uznani,a zaginionego za zmarłe.go, a za.razem wzywa się zaginionego, aby stawił się przed tutejszym Sądem lub w inny sposób dał znać o sobie w terminie 6-ciu miesięcy od tego ogłosżenia, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego oraz, wzywa się wszystkie osoby. które mogą udzielić wiadomości o zaginionym. aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Zg. 7/46). KC-2389 SĄD GRODZKI W KŁODZKU jednego dziecka, nauczyciela gimnazjjalnego, zamieszkałega do końca lipca 1940 r. we Lwowie przy ul. Ł<;>zińskiego 19, osadzonego w więzieniu lwowskim Św. Brygidy. p.rży ul Sąd Grodzki w Kłodzku. Oddział I. wzywa: 1) Mgr. Józefa Kwiatkowskiego. urodz. dnia 8 lutego 1908 r. w Stanisławowie,syna jana i Pauliny z Jaknbczyń &kich. żonatego rei. rzym.-kat., obywa.tela polskiego. ojca KazimierzoWSkiej wczasie od lipca 1940 r; do końca czerwca 1941 r. przy czym. da.lilzy. Jo~" KwitkowSik:iego po ty~ ezssie jestniezi1any. 2), Kazimierza Mil>iety-n-a. urodzonego 5 paździerriika 191~,, ~. w. Medynicach. pow. Drohobych. rei. rzym. kat. żonatego; syna Stefana i Anny Mazurczak. obywatela polskiego. ~wcielonego na wiosnę 1941 r. do wojska i walczącego W, lecje 1941 r. przy obronie Kurska, aby w termirtie trzymiesięcznym licząc od daty ogłoszenia stawili się w Sądzie Grodz,kim w Kłodzku, lub w inny sposób dali znać 9 robie. gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za, zmarłych. Wzywa się każdego, kto może o z~ginionych udzielić wiadomości. aby.w term~nie powyższym doniósł o nich Sądowi Grod7.kiemu w KłodzklU.. KC-1809 Wzywa się Gustalwa Arg.asińskiego, syna Izydora jotyli! z Z8Ibielskich. urodzonego 2 sierpnia 1875 r. w Zdaszowie. pow Kamionka Strumiłow a, rei. rzym. kat., żonatego, Z3.-: mieszjkałego.w 1939, r. -N Batistyciach. powiat Kamionka Strumiłowa. zaś w zimie r. we Lwowie prży ul. N1- bielaka,37. aby w tenninie czteromies ięcznym licząc od. d.:;.ty ogło8zenia stawił się w S ą dzie Grodzkim w Kłod zku. lub ;v inny sposób dał znać o sobie. gdyż w przeciwnym razie m.1- :te być uznany za zmarłego. Wzywa się kil-żdego, kto może o zaginionym udzielić wiadomości. aoy w terminie p owyżs:ym doniósł o nim S ądo\,j i Grodzkiemu w K~f)d 7 1n, (Z{!,. N47) KC-, Wzywa się Ludwika Ko.rzeniowskiego, syna Bole sław::. l Ewy z Ansonów. urodzonego 15 mal"ca 1918 r. w Lldzie. woj, nowc~odzkiego. rei. rżym. kat. 0bywatela polskiego. żonatego; mlnika. zainies~kałego w latach 1939~44 w Lidzie, wcielonego w październiku 1944 r. do bliźejj nieznanej formacji Wojska Polskiego, aby w telrminie czteromiesięcznym licząc od daty ogłoszenia, stawił się w Sądzie Grodzkim VI Kłodzku. lub.w inny. sposób dał zm(: o,sobie, gdyż w przeciwnym r~- 7Je może być uznany za. żmallłego. Wzywa się każde go. kto może o 71aginianym udzielić wiadomości. aby w terminie po Wyższym doniósł o nim Sąd0:vi Grodzkiemu w Kło&.l<u. KC-3556 USTANOWIENIE KURATORA. NIEOBECNYCH SĄD OKRĘGOWY W WARSZA WIE Wydział I. Cywilny, Sądu Okręgowego w Warsząwie ogłasza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Sadowskiego Bolesława przeciwko Sadowskiej Apołonii o rozwód, ora~ że dla nieznanej z miejsca pobytu Apolonii Sadowskiej wstał wyznaczony kurator w osobie adwokata Janusza Bieńkowskiego zam. w Warszawie przy ul. Środlq>wej 17 m.3 KC-4158 Wydział I CyWilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogłasza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Leona Pestkow ~kiego przeciwko Janinie P estkowskiej o rozwód, orez że : dla nieznanejz miejsc,apobytu Janiny Pestkowskiej został. j Dnia 3 kwietniill 1947 r. wyzna.cziony kurator w ~obie adwokata Halll!llY Paszkowicz zam. w Warszawie. przy ul. Czerwone.go Krzyża 9 m. 6. KC-4157 Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogłasza. że wpłynął do tegoż Sądu pozew kany Bufrull :pl1zeoiwko Jak6bowi Bujjnalowd o roewód OIra(2; że dla I1lieznanego z miejsca pobytu Jakóba Bufnala został wyznaczony kurator w osobie adwokata Henryka Walda zarn. w Warszawie przy ul. Biało<&tockiej nr & KC-3540 Wydział I CywiLny Sądu Okręgowego w Warszawie ogłasza. że wpłynął do tegoż Sądu pozew Stanisławy Blasz-, k;,ewi-cz przeciwko Feliks.o\vi Blasz!kiewiczowi o rozwód oraz że dla niemanego z miejsca pobytu Feliksa Blaszkiew1cza został wyznaczony kura.t.or w osobie adwokata Bolesława Bl"odiYwski ego zam. w Warszawie przy ul. Koozykowej 35 m. 6. KC-3542 Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Wa=awie cgłasza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Jene,go Kałamanskiego przeciwko Teresie Kałamanskiej o rozwód. oraz że dla ndemal11ej z miejsca pobytu Teresy Kalamański e j zost~{ł wy~naczony kurator w osobie adwokata Stanisława Kota,rskiego zam. w Warsz3Jwie przy ul. Targowej 61. KC-3543 Wydział t Cywilny Sądu Okr~gowego w Warszawie ogłasza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Wacława Ofiarskiego przeciwko Hono.rade Ofiara o r.:>zwód. oraz że illa n ieznanej z miejsca pobytu Honoraty Ofiara zostal wyznaczony ku~a rt(}r w osobie adwokata Ryszarda Csaky zam. w Warszawie przy ul. Powańskiej 21 m. 54 KC-3544 Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Wa.rszawie ogłasza. że wpłynął do tegoż Sqdu PCZ!W Romana Del"OWskiego prleciwko Franciszce Derowskiej o ro(2;wód. ocaz. że dla nie=anej z miejsca pobytu Franciszki Derowskiej zost.ał wyznaczol11y kurator w osobie adwokata Juliusza Rytenia zam. w Warszawie. przy ul. K03zykowej 59 m. 19. KC-5031 Wydział I. Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, ogłasza. że wpłynął do tegoż Sądu pozew G1>łubowJcz Haliny przeciwko Gołubowkzowi Pawlowi o rozwód. ora.z, że dla tiiewanego z miejsca pobytu Pawła Gołubowicza został wyznaczony kurartor w osobie adwokata Waleriana Karwatowskiego zam. w W!łI1SZi8Jwie (ŻOliborz), p~y ul. K.rasińskiego nr 18 m. 95." KC-5037 Wydział I Cywilny Sądu, Okręgowego w Wa,r:lzawie ogłasża, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Romana Kuratowskiego przeciwko Marii Kuratowskiej o rozwód. orali:; że dla niezhanej z miej.sca pobytu MaDii Janiny Zofii Ku~a towskiej wstał wyznaozony kurator w osobie adwoka,ta Aleksandra Kulikowskiego zam. Włochy. ul. Wschodnia 12. KC-4765 Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogłasza. że wpłynął do tegoż Sądu pozew Tadeusza Tobo-Jskiego przeciwko HeIdze Tobolskiej o rozwód. oraz. że dla nieznanej z miejsca pobytu Helgi Sylwii Tobolskiej wstał w y?j11aczony kurator w osobie adwokata J!ranciszka Niżyńskiego zam. w Wa,rszawie pr~y ul. Nowogrod7.kiej 6-a. KC-4764 Wyd.~ il ł I Cywilny Sądu Okręgowego w Wp.rszawie o!,!asza, ż e wpłynął dl) tegoż Sądu pozew Kazimierza Ludwicl<iego p rzeciwko Rozalii Ludwickicj o rozwód. oraz. że dla nieznanej z mi-e i,, ::\ rpbytu Rozalii Ludwjakiej zosb ł wyzn.3czony kurator w o"ob;e adwokata Ludwilm WołodldewiCza zam. w War-zl.wie. przy ul. Ma-rsz.a~kowskie.i 60. KC-4723 W yd>:iał I Cywil n~ Sądu O k ręg:>w eg o w Wa rszawie cgła s za. że wpłynął do tego ż S ą du pozew Cybulsk:c.l Mari,i.1 pnecl\vko Cybulskiemu JÓ ~efo \ ; o rozwód. oraz, że dla nieznanego 7. miejsca pobytu.józefa Cybulskiego został wy znacziony kurator \v osobie adwokata Wojciecha Ożarowskiego ~am. w Wa1"Szawie prz:} ul. Zura\Vliej 1 KC-487!l ODTWORZENIE ZAGINIONYCH DOKUMENTóW SĄD GRODZKI W WARSZAWIE. Sąd G~ w Wa[szawie. Oddział I CywiIiny, ~je do wiadomości. że Stefan Karwowskii złożył WIniosek o odtwoilzenie za,ginionego dokumentu wystawionego pruz Urząd Gubernialny. Wydział Zdrowia. w Warszawie i że n a mocy art..4 Dekretu z dnia r. ~ odtvlqazeniu dyplomów i świadectw z Uikończenia nauki t.arządza: " DOiIronać ogłoszeni a w Monitorze Polskim o złożeniu przez Stefana Karwowskiego. zam. w Warszawie. Al. Jerozolimskie 51. Sklad Apteczny, wniosku o odtworzenie zaginionego dokumentu o treści następującej: Dyplom Drcgisty. Urząd Gtibemialny, Wydział Zdrowia w Warszawie. stwie rdza. że Pan Stefan Karwowski. urodzony dnia r. w Lodzi. pow..., w rojęwództwo wyrzn:altllia rzymsko kat.. Po Uikoilazeniu nauki i Liceum i po zbadarniru dnia..... przed Komisją EW..aminacyj.ną Olmęg:u Warszawskiego, egzaminu dypłomowego drogisty z wyni~iem... oraz po odbv clu wyrnaganej pri-zepisami praktyki drogis1jowskiej, posiada pełne kwalifikacje do wykonywani~ zawodu drogi~towskieg ) Wobec tego nadaje ~ię Panu Stefanowi Karwowskiemu dypl{)m c1ro,gisty, jako dowód o&iągnięcia praw do samodzielnego wykonywania za- I. kółu doniesień 00 do bez7asadnoś<.i wi1liosku. (Nr Ns. 1596/46). I KC-2286 SĄD GRODZKI W POZNANIU IV. Co. 32/46. Mieczysław Kuźniaki. zam. w Poznaniu, ul. Wyspiallskiego 11 m. 4. wniósł o odtwo<rzen~e dekretu, nadającego tyruł: i pr awo w ykonyvania zawodu mierniczego przysięgłego. wydanego pl-zez Wojewodę poznańskiego 25. 6~ r. Wzywa się wszystkie instytucje i QS()by posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie o nadsyłanie Sądowi na piśmie, lub z gł aszanie do protokółu don,iesień co do bezzasadności wnio,sku - w ciągu 1 miesiąca od ukaz8l11ia się PO" wy:ilszego ogłoszen.ia. KB-I 0021 SĄD GRODZKI W SIERADZU Sąd Grodzki w Sieradzu obwiesocza. że na wniosek Andrzeja Ławniozaka z Lubnej Jakusy. gm. Gruszczyce. pow. sieradzkiego. wsrozęto postępowanie o odtwol1ze:nie utraco" nego dy:plomu mistrzowskiego o treści:." W;ojewóootwo Łódzoi kie - Starostwo Sierad7Jkie. U-rząd Starnzych ZgmmadŻenia Cechu Kołodziejów w Sieradru. Po przekonaniu się z dowodów prrzedstawionyoh przez p. Andl"Ze;ja Ławniczaka, podmajstrze,go cechru. rodem z gminy Gruszczyce. o uzdolnieniu się w rzemiośle swojem i uznawszy zrobioną przez niego robotę, odpowiadającą wymaganym warunkom. Urząd Starszych na zasadzie obowią,,-ujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. jako majstra lwi1~ł dnia 15 grudnia 1927 r. i do właściwej księgi zgromad~nia zapisał. W dowód czego niniejsze świadectwo za podpisem i przy wyciśnięciu pieczęci cechowej wydaje się. Miasto Sieradz. 15 grudnia 1927 roku. Komisal"Z delegowany Mąkowski, Starszy: Józef Maoiszew_ ski. Podstarszy Ludiwik Ordziński. M.P.". Jednocześnie WLYwa się wszystkie instytucje i osoby. posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie. o nadsyłanie SądOlWi na piśmie. lub zgłaszanie do protokółu doniesień co do bezzasadności wniosku~ (Co. 163/46). KB--656ł Sąd Grodziki w Sieradzu ogłasza. że na wniosek Jana Karwackiego. zam. we wsi Górka Klonowska. pow. Sieradz_ kiego. w sprawie Co. 164/46, wszczęte zo s tało postępowanie o odtworzenie dokumentu treśoi nastf}pującej: " Urząd Starszych Zgromadzenia Cechu Slx>larskiego wmieście Złoczewie. Po przekonaniu się z dowodów przedstawionych przez Jana Kat:waakiego, podmajstrzego cechu. rodem z groj,ny Klonowa. o uzdolnieniu się w rzemri.ośle swoim i uznawszy przez niego Zll"obi~mą robotę. odpowiadającą wymaganym wanmkom, Urząd Sta~szych na zasadzie obowiąmtjących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej, U2lnał jako majstra dnia 28 listopada 1927 r. i do właściwej księgi Zgromadzenia zapisał. W dowód czego niniejsze świadectwo za podpisem i przywyci~nięciu pieczęci cechowej. wydaje się. Miasto Zło_ czew. 28 listopada 1927 roklu. Komisatz delegowany (-) Sp~ tany. Sta.rszy (-). Kozaczewski. Podsta.rszy (-l Szubersk i". W związku z powyższym. wzywa się wszystkie instytucje l osoby. posiadające jakiekolwiek wiadomoś ci w spra,wie, C) nadesłanie, Sądowi doniesień co do bezzasadności wniosku., KC-89 SĄD GRODZKI W JĘDRZEJOWIB Józef Piła,t, zam i eszkały we wsi Zdanowice, gmina Na_ głowke. [h,>wiat Jędrzejów. wniósł do S ądu GroclekriegQ w Jędn ej owie podanie o. odtworze nie za.gubionego dyplomu mistrzows kiego w zawodzie kowalskim. wydanego w Kielcach dnia 2 sty-cznia 1937 r. przez Izb ę Rzemieś ll1jiczą w Kielcach Sąd Grodzki w Jędrzejowie zwraca się do wszystkich lnstytucji i osób po siadających jakiedoolwiek wj adomości w sprawie, o nadsyłanie Sądowi na piśmie lub do protokółu dóniesień co do be.zzasadności wniosku. KB-7772 SĄD GRODZKI W GORZE SL. Sąd Grodzki w GÓ1-ze SI.. zgodnie z art. 4 Deroretu z dnia j lipca 1945 r.; podaje do wiadomo ści o WSZiCtZęciu postępo" wan!ia o odtwolzenie św ia dectwa czeladniczego w fachu szewskim. ja1ci posiadał Kal"ol Spilarewicz, zamie~ały vr G.órze. SI., ul. Stalina Nr 12. wydany mu przez Majstra SzewsJciego. Piotra Macriampolskiego w siellprniu 1926 r.. w Łyśduo pow. BohOllOd~ny. woj. TMIlopolskiego, a które to za ŚWIadCzenie zaginęło mu podczas ~iałań wojennych i wzy_ wa wszystjklie instytucje i osoby PQsiadające jakiekolwjek wiadomości w sprawie. o nadsyłanie Sądowi w terminie mie~ siębmym od daty ogłoszenia. na piśmie lub zgłoszenia do protokółu, doniesień co do bez2lasadności wniosku. KC SĄD GRODZKI W W ALBRZYCHU Obywa telka Ludwika Zamrowska z domu Mada.Iińske, zam. w Wał;b:rżychu ~ ul. Sienkiewioza nr. 7, wllld05ła o o~two~ rzeme dyplomu mistrzowskiego z 2iawodu krawlieckie,l1,.i na" danego przez Komisję Egzaminacyjną delegowaną Przez CeCh Krawców w CzęstochOIWie w lipou 1924 r. Wzywa się wszelilł-ie instywoje i osoby posiadające jakjieilrolwiek wiaoo- mości w sprawie, o nadesłanie tut. Sądowi doniesień na piś_ mie. lub zgł05zenie do protokółu doniesień o bez;zasad!nośct wnioslku. Don,iesienia te są wolne od wszelkich opłat sądowyoh. KB-988 Ob~atel TadeusŻ BOcheński, zam. w Białym Kamieniu, ul. K:ości\l62ki nr. 68. pow. Wałbrzych. wniósł o odtworzen.i8 dyplomu o złóżeniu egzamiillju na drogistę i materialistę. wyda:nego przez Komi~ję Egzaminacyjną. Gremium Drogistów Małopolski Wschodniej w dniu 25 lipca 1926 r, Wzywa się wszelkie instytucje i osoby pos ia daj ą ce jakiekolwiek wiadomości w sprawie, o nadesłanie tut. Sądowi doniesień na Pa-

4 m,ie, lub zgłoszeme do protokółu doniesień o bezzasadności "vniosku. Doniesienia te są wolne od wszelkich opłat sądowych. KB-9889 Obywatelka I,rena (Ina) Bilińska, mm. w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza nr. 7, wniosła o odtwonenie świadectwa ujrończenia kursu pielęgniarskiego, wydanego p~zez Wydział Ochrony Zdrowia przy Województwie w Tarnopolu w dniu 20 grudnia 1940 r. Wzywa się wszelkie instytucje i osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie, o nadesłanie tut. Sądowi doniesień na piśmie, lub zgłoszenie do PTotokółu doniesień o bezzasadności wniosku. Doniesienia te są wolne od wszelkich opłat sądowych. KB-9890 Obywatel Maurycy Izakowicz, zam. w Wałbnychu,.przy Ulicy Ogińskiego nr. 4, wniósł o odtworzenie dyplomu mi ~trzowskiego z zawodu cukierniczo-karmelarskiego, nada_ r,ego przez Komisję Egzaminacyjną Izby Rzem~eślniczej we Lw()wie w dniu 2z listopada 1937 r. Wzywa się wszelkie instytucję i osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości VI sprawie, o nadesłanie tut. Sądowi doniesień na piśmie, lub zgł.oszenie do protokółu doniesieli o bezzasadności wniosku. Doniesienia te są wolne od wszelkich opłat sądowych. KC-1247 Obywatel Fi1na Grejnieman, zam. w Wałbrzychu, przy ulicy RoIi-Żymierskiego nr. 68, wniósł o odtworzenie dyplomu mistrzowskiego z zawodu zegarmistrzowskie,go, nadanego przez Komisję Egzaminacyjną Izby. Rzemieślniczej w Wilnie \V czea.-wcu 1931 r. Wzywa się wszelkie instytucje i osoby posiadające jakie,kolwiek wiadomości w sprawie, o nadesłanie tut. Sądowi doniesień na piśmie lub zgłoszenie do protokółu doniltsien o bezzasadności wnio::ku. Doniesienia te są wolne od wszelkich opłat sądowych. KC-78B I Obywatel Bronisław Miller, zam. w Wałbrzychu, przy u.licy Niepodległ~i rir. 41, wniósł o odtworzenie dyplmu mistrzowskiego z zawodu blacharskiego, nadanego przez Komi_ sję Egzaminacyjną w Drohobyczu, wydelegowaną przez Izbę Rzemieślniczą we Lwowie w dniu. 24 wrz~śnia 1935 r. Wzywa się wszlkie instytucje i soby posiadające iaki~kolwiek wiadomości w sprawie o nadesłanie tut. Sądowi doniesiell na piśmie lub zgłoszenie do protokółu o bezzasadności wniosku. Doniesienia te są wolne od wszelkich opłat sądowych. KC-2102 WYWOŁANIE WIERZYCIELI HIPOTECZNYCH SĄD GRODZKI W JAROCINIE Sąd Grodzki w Jarocinie, zezwolił Romanowi Gajewskie mu z Prus, powiatu jarocińskiego, zast. przez adw. Lusła_ wicikiego i PiotrOwskiego z Jarocina, na złożenie do depozytu sądowego kwoty zł., na rzecz finny Szafarki e wicz i Menzel, jawna spółka handlowa w Poznaniu, stanowiącej wierzytelność hipoteczną, zapisaną na nieruchomości Romana Gajewskiego, Prusy, wyki. 16. Finna Szafarkiewicz i Menzel znajduje się od 1932 r. w likwidacji. :Miejsce pobytu ostatniego likwidatora Tadeusza Przyj emskiego z Poznania, jest nieznane. Dłużnik z.rzekł się odebranda depolytu. Wzywa się wierzyciela do zgłoszenia się celem odbiotu depozytu. KC-5142 UMORZENIE CZEKóW Sąd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny, na poastawie art prawa czekowego (Dz. U. R. P. Nr37/36, poz. 283) w sprawie Nr Zg. Co. 52/46 ogłasza, że na wniosek Zakładów Mechanicznych Franciszek Wagner i S-ka Zaa.-ząd P~ństwowy w Łodzi, ul. Żeromskiego Nr 94, wszczęto postępowanie O uznanie za umo:rzony skradzionego czeku Seria C. Nr 24025, wystawionego dnia l lutego r. przez Zarząd Miejski m. Łodzi na Komunalną Kasę Oszczędności m. Łodzi, ul. Piotrkcwska77, na kwotę zł. W związku z powyższym wzywa się posiadacza zaginionego czeku do zgłoszenia się w clągu sześćdziesięciu dni od ukatania się niniejszego ogłoszenia i do okazania czeku Sądowi, KE-3382 WYWOŁANIE TESTAMENTÓW SĄD GRODZKI W SKAWINIE Lidia z Cetrterowiczów ŚWieżawska, wdowa po lekarzu zmarła w SkaW1inie dnia 22 czerwca 1941 r. W pisemnych rozporządzeilliach ostatl1iej woli, zmaltła ustanowha dziedzicami: Polski Związek Myśli Wolnej w WaI9Zav.nie, względnie w Polsce, lub inną pokrewną organdzację, kt6raby miała za zada nie kontynuowanie prac dawnego Zwią2lku, ewentualnie Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Warszawie, których istnienia i siedziby Sąd <łlii.e ma. Wobec tego wzywa się powyższy Związe,k, Organizację, ewentua1rnie Towarzystwo,. aby w przeciągu jednego roku, Mcząc od dnia dzisiejszego donieśli tut. Sądowi o swym istnieniu i siedzibie. Po upływie tego czaso.1aesu, spadek przypadnie gminie miasta SkawinY. KC-28ti2(?) REJESTR HANDLOWY SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE Wf:JJsa.no cło rejestlrl hal\1dlowego: Dnia 20 lutego 1946 r Budowa Dróg i M:sów <;;;p. ),I:,,- Ah. ~lla. PrzcdmiotJem prz-edsii~iołrslwa jes,[ budowa naw:erzchniali.falto- "MONITOR POLSK1I" Dnia 3 kwietnia 1947 t I wydt betoillolw}"ch i innych. oraz. w)ikonywa;!liie robót wtaiacy1jlllo budowlanyoh. Jerzy Bwłanow został wykreś!lbny. Staill.:lSław Chersilci li Bo iiesław Kicińs lkri zo.sltali powolani do zarządu. Spółkę re;plez!ll~uje d~vóchczłoln;kór,v z8ltządu łącz!l~e, lilio jeden CZłOMk zarządu łączmoe z,prolruren,tem. Prokura Henr)lka SilWka. F r3jllc~l:ka Ohwa S1tOM-s:kii~ i Bo1esłarwa K:iciń~kiego wygasła. Kazmrer:zowi 50- I l Dn~a kallsljcilelll1u i Albfo.nS<lMli Graporw udzli,eilono Iąc~nej prokury. Dn;a 7 lutgo 1946 r. zmieniollla została umowa sipółlci. Peł,nomocnictwo BOilelSława Kici:ń~kie~ zostatto wyikreślollle. Dni,a 21 \:Ultego 1946 t W 8!rta - "T OIWal7;YslMo Reas~kur"cyj~e. Spól <ka AkC},jllla". P.oZlllańska II. Stanisław Wędc tła.wskii i He:mich Nidmu:s zootaili! wykreś.lellii. Zarządz,eniem Micrtistlra Skarbu. PańsllJwloiwego Urzedu Koovrom Ubezip]ec.zeń z druia 5 lutegoi 1946 r. usłalllcw,iony został zarząd tymczaso~vy s,póhki w osobach S!daha -Wadalwa R>gel~maiera i Wi,ktora L:ilS:kiego, którzy Jleprez.en:tują slpoólkę łąa :n~e. Prokwra St,efallla Biie4maj.e:a wygasła. Dn,ia 23 liutego 1946 r "Wytwómia Filmo,wa - ReX - Film --- Sipótka z ogr<ljnl;c.roną odpowiedz~ a!lllością". józ.e:f Roseill zootał wyikreślony. Zofia Rosen zo~ta.ja pcwolana do zarządu. Dnia 26 lutego 1946r "Elewatory Zlboiow,e w Pohce. spó~h z ogranilczoną oclpowi,edz,;al,nośoią". Spółka została wyheśl looa ws:lruitek prllen,iesiel1ia s.iedz:by do Łodzi. DIlJ;a 28 lu!ego 1946 r L. Louf.&e" &pół:ka z ogra.ru;cz,ollą odpowliedzialnqścją. Z~unt Bereda został wykreślony. HaLina Bereda 1:0- stała powoł!\jn:i do zarządu. Prokura Hal;ny Bereda wy~asła. 28 Lut.ego 1946 r ,B:uro rob&t i;nżyn:.eryjollo-hudowlanych i ]nslala C},jnych i!l1,żyn.j,er8oleslaw Sz emiot i józd-zygmunł Szumo~s!rJi, spql:ka z o.grall,icwną odpow:eciizlialnooią". Fi111Ua obecnie brnmi: "Biu1ro Rob6t IniY!llqelYioo-Budowla!llych inż. A. Bohomolec i j. Z. Szumowsk,ł, &pó~ka z ogral\1iaol!h! odpowiedz,iruln ooc>ą". Bolesław SZ!em io:t został wyiheślony. A:J.eksander Bohomolec został poiwoła:ny do zarządu. Dnia 23 la1i\iego 1946 r. zmi;ei1idona została umowa Spó~kr. Dnia 6 ma~ca 1946 r "Grodzis,}Qie Zakłady Przemysłowe Koby:laństci, Pawł~J~1:JW5iki. Slpótka z ogrlllru:{;.zcną o<bporwiedz:<ljlolloścńą". M(I)f.ia KłopocińSlka. W6eslaw-Dyoo.izy Matrkowski, i BoJesław Dyonizy Marlkows:1ci zoslta~; wy!rjreśle:ni. AleksandeT Jung jest I,ilcw;idatorem. Prokura KJ.c:mentYlllY Kierhle~k~ej wygasła. Ot~varto 1i:k.widaoję Slpół.ki "WYlroby Drzew:ne i Meta\owe - pro-ma - &półka z ogranj,c.roną OOpo:wied7Jial1nośoi ą". Wam.:awa, ja,gielloń5ika 4-6. WłodzJ:miieilz S:ikoTS,kri zootał powołal\1y do zarządu. Spó~k~ reprezelljtuje dwóch człon.ków 1!arrządu łącmie. lub jeden człon ek zaltządiu łącmie z prokurentem. ProIkuTa Lu,cjo. na Wolańslli,ego, KOIl~ltanJte.go Bt!lllkO"Nl\kiego i ~,:ewa JelZ.ego Za,leskie~o w}1gasła. Stefanl;} ZieEńskiej udridom łą,clm1e:j p~okury. Dnia I 1~I,tego 1946 r. Z1m:en[i(}l!Ia zas,tała umowa s;pó1łt\ci. KB-77il Dnia 21 marca 1946 r "Krajowa Spółka POII."q,eTnic.zo~ReWIizy1jBla, ~pó!:ka z ogranilczolną odpolw,::ec.bi,alnloik:ią". Firma ob~ooie brzllll,i: "KTa!jowa Spół:ka Powi,emiaa., s lpół:ka ~ og~1\mczol!lą odpowiedzliai:n:ooc.ią". Loh:1 spółlki ;przy ul. ZIelne) 45. PrZJedm:otern przed~::ębiiotstwa jes.t: a) wykonywal\1ie c.zyln.n~ci po.metnic.zy.ch. zarząd przedsiębior51m i ob:,ektów ml1!jątkowyth, konitrolla przedsięb;o~sltw na ZJltten l~e osób lliprawnliooy,ch lub władz, wylkolllywa!ll:e praw IlYlnąqx:h z udz:iałów w spółhch ha;ndlowydh :i SlPółdz.~,e1łnń,ach (JI~a,r.iiilacjach, prowadz.emile i u5p;arwni,elllia birulrow.oo;di q rachuln!k~ści przed$u:ęfforstwi i!nst)1tu{:lji, zalkładaln:ie i pmwadzen:i.e ksiąg handlmvych, nadzór nad,bięgowośoią, przeprowadzan,ie r.ew~z:j.j bilansów ro.c7jnych i okresqwjlch, e!ks,peptyzy buohaiberyjne, po,\!adn;lctwlo w sprawach u!hez!oj.eczen],oiwych. filnamsowylch, podatkow)oh, soc.jalnych i ()rga~izacyj ;!lych, rca,ltzcwami,e praw spadkowych, odsloko do:w~1\ń ilen:t, wydama;n;i,e op,jn;li,i orzeczeń w sprarwaah ra,dh,un ;Irow~ci, b:lltowoki, adm:l!li!s:bmcj,l, oraz.d.ziałalnos.c!i fiillansowej! gosipooalczlej przedsiębiors1tw i m tytucji,: prowadzenlie działu or.ga~;~~c.j,j i roor~a:n&zac.ji pr.z.edsiębior5tw, współdzjiala Me i pomoc przy zakładm1liu MWYch przedsięhio.isłw halldlowych i przemysłowyoh, iniwes:to",y 8lIlIie kaililtałów w nowe i ism&ejące przeds iębuorstwa, przy Z!aW1iązYW<lJniu s,pólek prawa batndillqlwlego, prze ksz1tak<lj1li:iu, fuzj:i,i r:kwlidac.j,i przed"iębiors,fw imnejącyoh; b) prowadz.eni,e dz:i.ału tereno.wo-budowliane:go, wy.;8jjd}1waru.e. osz!alcow a;nl;,e i ocena przydajjllości na :ZIlrecen.ie osób Nz.yczmych i praw1nyoh tereillów i nq,eruchomości nadadątych się doi zabudowy, zastępowatr.ń:e i:ntere:s,ów Sltron w sprawach t.erenowych i budowl8jnjicih. wpno - siprzedlari.. zamiana n;jeruchomo~ai na Zllec.en:e os.&b f,itzycznych ) praw!ilyoh, zała;twian.ie wszełkich czyl\l!no~ai powie:mic:z.ych w zw;ązlku z budowa:mi 8,lnrul,iza kolszltorysów,k0lil1ro,lta robót wyioonyw.8;nyc.1. Karpi:tał z8jkładowy został.pod~yżsizolny o zł ; obecnie wylllooi złotych. Zis;a Brruk~er zos.tał wyikreślony. Jan Krm;zews,kii i KOMad Chmidews,kri ~tahi porwola1ni do zarządu. Soó! : k,ę re.rfe.~. rtuj e dwóch CZłO~llkćw zarządu łącm:e. Dnia I 19 marca 1946 f. zmienona została umow :. :l;:x>łkji. l Nr 45 Dn.ia 22 mm!ca 1946 Ir, ,.Ado~f K8J1idtii., SiPół,ka z ogra,mcroną odpoiwiedział~ ooką. Czesław Roma:nzos.tał wyikr~leny. An,cLrzej ua,plic.ki pclw<llany do zarządu.. Dma 25 m8!fca 1946 ~ "Kctczorow&ki, Ferster a Ska", 5półka z o,gra;niczoot odipow;edzialnośch,! ". Domin:k Kacz!olQl,vslk,i został wykreś:\cmy. Ełżhieta Gidn.iewslka została powodal\1a do za:rządu. Dnia 27 mmca 1946 r "WIlITSZl3iws:ka Fah~ka Kon~ - War,ko - spółka z ogra,rulc.roną odpow.iedz:ial1oością". Prokura F rama Hrunsa K8!rJ.i:ngera wysasła. Dnia 30 ma[ca 1946 r "T OWMZyS~ IGtoomrut08Jlaficzne - Patrj~ - F:ilhm -!lpói\lka z ogra:mczolll4 odpow.iedz;ia1hnośoią". Walrsz.awa. Białostooka 6. Ald,sande:r Kam:erz Gr)lnba1JJlll, GrymińSll~j i Franois~k Gry:nhallim zostruli W)ikre,ślema. Eugen.ia Gr)llllbaum Helena Meszorer z:os tały p()lwołame do z8!rządu "Wy:bwÓmia,pły:t budowila:nych - Ma$tewal - Sp\1ka z ogral\1liczjoną odpow,j,edzióll1ruością. F,i,rm.a obe,on::e brzmi: Zakłady Przem~łow()~HaI\1dlOWle - Mastewall - spli! :ka z ~anl!c.zolną odpoiwiedzjia :Lruoś,oią". War&l.awa, Radzym,ińsh 67 a. Produ,kc:ja pły:t budowtlal\1o-uozoliacyjnych, W)Irohów betonow.rcn i inlllydt polkrewmych m8!teriałów ~dolwlla1nycih. oraz hal\1~1 wszjełkimi mater,iałami budowlanymn. Al.eksalilIder GeśEc:kri został.powoł/ljny do z.a;rz.ądiu. SpQrkę ~epiezjentu~e,każdy z członków zarządu samodz:eln;:e. Dnia 26 hlltego 1946 r. zmienliona zmtała umowa SlpółilQi. KB-7669 Do Rej~tru HlIJndllOW~o dział B. wo!,ągnięto nas,tępulj I)<.e wpisy dodatkowle: Dnna 9 marca 1946 r T owarzys-two P.rzemysłowo-Hand/lowe Katro:l Gla" i Ska, spółh z ogralllacwną odpow1:edz: alnoścą ". Benrylk Glass liostai wykreślony. Karol Glass zqstał powoiz.,ny d~ zarządu ,.CUlwmia KrrukolWSka Erazm KI,eszc.z li. Ska, spółka z ogra,ruiczoną odpowledlialnośoią". Al. JerozooUmSlkie 3i, LudWtih OSltoja-OhljlParws~ka li Lrena-MkJhwm.na Kadrorwa zqstały Wy!kJreiJJI01IIie. ~:?ód!kię r~prezenl\ju~le dwóch cz.łooków zarz.ądrj łącznie. Dn.:a 23 lutego 1946 r. zm:enoo!lla zoo1ała umowa spółki ,,spó.Jika Budowniczych - PrzeckiębiolSltwo Robót InżYIlli;ery:jlJlych i BudowtM\~, sp6łh z ogramczioilą odpowiedzaa,lnością". F,iTlma obeoillie brzmi "In.ż. K. RUlJlp iska". Przeds:ębilOr5l\:wo Robót ln~yln~ly1jno-budolw1i/l1nych, IMtalaqnjlnych. s;pó~ka z ograliliczoną odpowiedz.;ailln,,*"ią". Loka,1 ~)mny,przy ul Hożej 14. P.rzedmiotem przeds~~b;ormwa j~ t,prowadzenie ~obót iniży!il.i,errino,-budorwtla!llyoh li mstllilacytljl}lth W&Z!e\Jki:~go.rodzajlu. Ka;pitał z(l)k~adowy z~tał pod!iyyższolllł o złotyoh i obeonlie WY!llO",j złot}"oh. Na złotych wniesiono wkład nli.ep:cm,iężmy. Marian Wi,lińSiki zoetał wylora Y. Dnia 8 marca 1946r_ zimieniiooa zootała umowa &pój.ki. Ptieml:ąrZkow:udZJi.elono łąlczjnej prokury. Dnia II mlllica 1946 r, Ba!ll!k A!kc~PtrucYljiny Spółka AkcyJlIla". Hel\Jf)lkowl Pie:n: ę,ż;kclwli ucłz.iebno łącznej proikry. Dnia 12 mmca 1946, r "Gr()d~krie Za~dady Przemysłorwe Koby:lań&k!i, Paw Nlrow~ki, spó~ka z o lgrlljilikz01dą". odpowj,~ia~noś,oią", Aleksander JIUIIV6 zoo,tal wylkle&lony - WłodZlim,jerz Mal"ikow~kt zos ltał pc.wolmy do za lrządu. Dl1iia 15 marca 1946 r "Za.kłady Przemysłowo-F&Jrma.ceutyczne - Samarit - Slpóbka z ograoiczolilą odpow1iwzia,i!l1 06cią", Górs:kiego 9. józef T rawkows.ki ~ Staill~ław T ralwkowski został:i wy" IoreMeni. józef j alll T wa:toiw$ki 7JOStał powołany do zarząd;l"; duo Prokura józda TraWlkowsikiego (sylna józefa) W}I8uła. jer2jelilu ZboińSilci:e:nw i AlelksallldrolWli żół:towsikiemu udzielono prokury we dwódh łącmile. Dnia 12 m/llrca 1946 r, zmieniona ZOSItała urnowa spól!ki ,.Bmro l(,ilnemm:ogra,fic.z!ile Omnr,a Fihn. s>p6~b z ograniczoną ocłpown:edzia :lrn.ością ". HenrYk Warszarws:lci i Joe! Bre~ zosta,l~ wykreśleni. Ludwik LeW Ha,ger i juliusz Rytenberg 1:0StaJ1i POWOła,ruI do zarządu. Prokura jakuba Safra wygmła. Dnia 18 marca 1946 :r "lnż. St. Nehr:m:g. P. jasli,ńs :ki i B. DomoJ1adJci. ~pólh z ogramczolll:ą odpowtied?jillji.no~ią", Stmisłarw Nehnim:g zoslał wykreślooy. Marceli S:edl/IJnows:ki został powoła:ny do Larz.ądu. KB-766j SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU Do rejestru hadlowego Sądu Ola. w Poznaniu wpisano doda 19 października 1946 r. w dziale A, pod nr odnośnie frinny Fabryczne składy Papieru i Tektury, Stanisław Dolewski, Spółka Komandytowa w Pol/naniu, następujące dane: Firma spółki odtąd brzmi: Składy Papieru i Tektury, Stanisław Dolewski, Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest zakup i sprzedaż papieru i tektury i innych artykułów pokrewnych i pochodnych, produkcja wszelkiego rodzaju przetworów z papieru i tektury, wyrób wszelkich opakowal) z papieru i tektury onz zakup i sprzedaż tychże artykułów oraz. materiałów

5 Nr 4~ "MONITOR POL&K[[" plśtn~ennych. P.rawo reprezentowania spółki przysługuje jedynie Stanisławo<wi Dolewsh;emu i Halin.ie Dolewslciej jako spólnhlmm odpowded~a1nytn bez ograniczetllia. Do zastęij{lwlmia spółki w każdym poszcze gólnym wypadku są uprawmend bądź łącznie dwaj spólnicy odpo\viadający bez ograniczenlia, bądź jeden ze spólników odpowaedzialnych bez ograniczenia łączlllie z prokurentem. Kapitał. za,ldadowy spółki podwyższono o dziewięćset tysięcy złotych, tak, że obecnie udziały poszczególnych spólników wynoszą: Stanri.sława Dolewsldego - pięśset tysięcy złotych, Haliny Dolewsltiej - dwieście tysięcy złotych, Marii Dolewskiej - sto pi ęćdzjesiąt ty!lięcy złotych i Wacława Dolews~iego - sto pięćdmes.iąt tysięcy złotych. Odpowi edzialność spólników Marii DoIE!I\I\T!kiej i Wacława Dolewskiego jest ograruczoliul do ich sum komandytowych, to jest do kwoty po sto pięćdziesiąt tysięcy złotych każdy. Powyższe zmiany zawarto aktem notarialnym notariusza Ra czkiewicza w Warszawie dnia nr rep. 2357/46. KB-82!i4 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WLKP. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. - Wydz-ial R ejestrowy, wpisał dnia 2 paździ ernika 1946 r., pod Nr R.H.A. 19, nast. firmę: Bazar gospodarczy - Helena Sredniawska i S-ka, Gorzów, ul. Wodna 9. Sprzedaż artykułów domowych, gospodarczych i przyborów r ybaokich. Spółka jawna. Właściciełam! firmy są: Tadeusz Średn iawski i Helena Sredniawska w GQIfZOwie. KB Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Rejestrowy,,-opisał do Rejestru Handlowego, Dział A w dniu 25 stycmia 1947 r., pod nr R.H.A 25, firmę: W. Wotkowiak i S. Witczak, Skład kolonialno-spo żywczy w Bogdańcu. Właścicielami firm y są: 1) Wiktor Wojtkowiak, 2) Stefan Witczak, obaj w Bogdańcu. Spółka jawna. KC-2298 REJESTR SPOLDZIELNI SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE Do Roje&~ru Spółdme~lti wo:ą,81nięto uasrtę-pujące W1p~y do dmkow-e: dnieloi obecnie bnmi:.. SpółdzJi.el llliia Ideowa - Zo,ja - Samopomoc <ltłops:ka z ~OIWliedziaJlUośoią udzjiałami IW Warsza Wie. Sta,rynki~iCZ:a 7". P,r:zedmrotem przedsięłiorstwa jffi prowadz.emde i cńrgan~aclja dla ce!l6w diietetycznych i ]eczm,iczych: a) plamlta CÓirac!iona![Iej uprawy sus.zam:i i łomserwacjjri z:iół, owoców ~ j.a,rzym: b) po.radn,i i o~ ro ::!ków wy:pooz)lll1kowych; c) jadłoda lju,j jarsikudh i p~ja i1ni surów,ek; d) uzdrowisk, ła źni i :kąpi eks :k, zioł~przyrodo li wodojecm:<:twa. e) wylwól1di ubrań! bilellwny hitgien.:c:mej. oraz CJpaJkowań. Mieczysław RadomJSilci 7JOSItał wykreślony. FllaJoci$Z.rek Wojoiechows,\ci 2.Os~ał powołam~ do zajrządu.. KB-7666 Onra 7 lutego 1946 J" ,~P01WIie nlliicza Spółd:z.iJelma Pracy -KSlięgowy - z odpo.wi,edzi alboscią udz iałami w Wa.r,szM",ie". Prz edmiotl!m przedsl:ębi-ors,ljwa jest r.ólwllllierż pwwadzjen,ioe h andlu artytkułam.i. PQlLrZ:ebnYlll\l nwcha 1 erom. Dnia 9 lutego 1946 r Spółdzidn! i a WYbwórcza - ŚW1t - z odpowli edz1iaj IlIooc : ą iudz.iałami w Wars<zaw:e". Jul,iau KU fonńc ki zosltał W}!kreś!!ony. Lidia R.e!5:ka zostałapow:ołana do zalządu. D,naa 11 luitego 1946 r ,,Spó,t&ieinoia WydM\-1Il1)cza - Ks.iążka - z oopow : edzoi<t1nośc1ę ud iri,ałama". Firma Spóld-lJiebi roeonie brzmi:. Spółd.z;:e:Ln~a WydaWlll~~.za - Ks.]ążka - z ()powried~a illoooc.ią udziałami w WaTs;za~,j,e". T adws.z Zah łudow~ ilci i AłeiksaJnder Saw,k;k.i wstali wylh~:l en<;. BrOlTI::slaw Krauze i Karimi.erz Miecz,koWSlki m:srtaj1i p()lwołano do zarzą.du. DlIIia 14 lutego 1946 T Spóldidlll.ia. Spoż)wców z odpowiedzlalno~cią iudzjialami w P,i,astow,ie". Jan Pa,óko, J an Sadowska i Fdtiks ZabO!row5lki zo~ta i! i w}"be31erut. Auroni Dajna, Stanisław.eś IlIiCWiSkrii J arn PaTIif51 zostali porvoola.ni do z a:rz.ądu. DIl1ia 15 lutego 1946 r "Okręgowa MleczaTT!5,a SjJÓłd?1 eb:a w Bb n,rj z cdpe<ooedzialmoś.c ; ą udzj ;ałar.li ". Jan Si,ek:Ji.o\Qi zo~tał wykreślony.,! ; Dn.;a l grudruia 1945 T "Rejocrl.cwa Spółdz ;id.n~a RQbiczo-Halldlowa w Chynawie Dnia 12 lutego 1946 r. z odipowiedvia il:r~qjścń ą udz1iałam,i". Sta1ll!iisław Zalewski Rejonowa Spółdzid!l1~a R0 1!11)c.ro-Ha,ndllOlWa w Bło zo stał wy.he~i01ny. M;eczys:!aw Slalll ~5.ze~vs,kU zostal powołany niu :z; odpowied:óallllośctią ud:ziałamti ". FiTllla SpółdV.dni obecn ie bl7.lll1li :.. Povszechna Spółdziel~l,ia HandlOIWa w Błon,ju do zaoiządlu. z odpmvli,edziaj,n o~cj i,ą ud z,iałamg". Organ lizqwa n~ei prowadze- Dnia 10 StycZJllI;a 1946r. nie w~zd16ego rcd.za:lu zakładów gospodarczych, kupno hur- 12S8.,.spół:z~dnaa Mie~żkru~ Budcrwl an,a P.racOiW,u:- rowe, przerab:,m,e ora.z.. w}twar::a,njie arty ikułó Vl s ijqżyaia i IIOOw Po,l&lkiCih Zakładów Skody z odpewiedz:iahwk i ą ud2li,alami prz.edm iolów uiży:jku dolffiowego ora.z g.jspodarcze,go i odsprze- W Warszaw:ite".Stallasław Jabłoń,,;\ci ;i Czesław Gnymała zost al,i dawajlle icb d eia,]i,czjllóe. Wymia~1a.pl,ód&W TQlI,nych na a:ltykuiy ::.. pcjwioła:ili nacz~oiilik.ów zarządu...!. ~poi)1wc;ze i przemy&fomjle. rlk.upcwanie, pł.od)wrotnydt,prz.erabi,an:e i zbywaaie na własny i Ilromiw.wy ra.chuook. Uh.łat Dn,ia 17 stycz:n;;a 1946 r..platny w.poiow~e przy pr,zywtą;p:en6u. re:s.zjta zaś w dwóch równych "Spółdzael-nna T ec:bn:m:w oo;przemysłowa -T edhnomct rataoh :kwarta!j,nya.~. St,efan ] óźwia lk i KO!1<stanity Mostek - zodpowr i,edz:aj1i1lośc.ią udziałam i w Wa, rszaw~e". Przedm,:otern przedsl.ęborstwa jes,t równ : eż kupno i sprzedaż części sa! powołallli do zarządu. Pcsta:ni()w,i<ml~a o sprzedaży njemcho1ffijo. zostalj wy;k reś!cln<i. Lud~\" :lk Gó,r!ski i Władyslaw Mostek rosta!l,j mochodowycih i a.rtykułów po:\qrew-nyah. OO"az naprawa sam~ L śoi narl>eżą do kompetencjli w~ll1ego zgromadzen,ia. Ko n~ra kty chodów. Janilna Dalrkcwska, JlI!r.,a,lI Ra,k i KaZl ;m~etz CzagkOwSki zastawu lub najmu IIlIi.erud-"nmości wymagarją za:tw;er zamaj:i wylkr~lorui. Wadlław Szymkriew.ia. J.Ui~ian R~k. Władytsław W,re.rtbWciki zo ta1i powołimi do zarządu. DJlIira 23 SŁy1cmia 1946 T Roootnucza SpółdzooJ.nia BudOWlI/)Jna z oopow;ed7jialno6cią ucłmał.amd w BrwJIIlOW:e". Władysław Błeszyński i St_ław LewaJndbMlk,j zof>ta.\i wy:kre.śłol11i. Edward GrobeI11ty.j Stam ilław Zawadzki zos,al!ri powola1na do zal7..4du. DnJ~a 31,t}lCZ4llia 1946 r Rejonowa S.półdz iej,naa Rdn,iczo~Ha:n&owa w OhylIIoWie z ocłpowń:edzjia,1n~ią udz,;ałaml. Ja.n Ddiń~\ci :zm.tał ~beśojony. Jan Dob!iZyńsl~i zo~tał powołany db zarlządu. Dnia l I.utego 1946 r BudOlWlano-Instalacy;rna Sp6ł&;~lru a Pracy - Poziom - z oopolwiredziajlluośrc! ą udizj:alami w Warszawite". Ale<ktander ZUłkowslloi z()lsltał wykr~,ioiiy. lliua 6 IMitego 1946 r. 1202,5połdzielc:ze Pu zeds.irębiorstwo Budowlane. Spółch.iel ma z odpowi,edzia,lnością udziałami w Wa.~a1Wl ie". Firma Spółdzń elrllii oboonrre brzmli:.. Spół&:elcze Przeds:i;ębiolTStwo. BudowIla.ne, Centrala ~a.rcza Spódzielni Budowlanych R.P., lpółdz.iremroa z odpojwtiedz : a.lmością udziałami w Warszawie". Siedzńba Spółdz.iel:rui przy ul. P,rzemysł,crwed 26. Maria ZdanOiWska, Helena Jabł:kOW~a, Zb~ WMiwtyńSlki, St.aJlllislMva Skórzamlka, Stanisław T ołl\\-,iń.f>m, Roman Piotrowslk,l zcstaii wyikre&lel!l1i. Maria ZdamQIWIS:ka, Mamią,n RządkOlWf>ki. Karrol T afnows,ki i. Leon Wudziki zostali po~loła.ni do zat.ządu. ZaTZąd ~kłada s iię z 5-<::,u CZłOlU lków. SlPó~cb e:lnię repre:z:entu:je dwóch c:tłon.k6w zanądu łąx:.1jr11;e. Umo~vy w sprawach kupna. s,przeda,ży.oboiążerua nieruchomości. oraiz najmu oruieru<dhomo~ ci na okres dłuższy nrjż Sze5Ć lat. wyma,gaj ą zatwierdzen:a przez radę nadzorczą. 2Ó4... SpóMzlid:n,:a Plracy - BatalWli,a - z oopow:edzlralnokią udz:i.ałamji w Wa,rsza1Wlie, Huculska5... Wtin1Cellllty Słor.\ikowski, J a,n Borajkiewx:z, T acle!tisz Sadłows:ki zostalri wykresleni. Wachw Bu~zews k:i. Stefa,n LewClindowskli i J adwiila Borychowska zo,s itaj~ powolani do zanąą:u "I.e~pół Spółdz ielczy Zio)a Owoce,J;Jrly.ny, - Zaja - z ~)(),wiedzi ajim,05ci:ą udz riał amm w Warszawie", Firma Spól- I.a, ckel!lia przez R adę Dnra 13 łutego Nadrora,. 1946,r "Federooja War$Uw~~~ch,po~ZleChm,Ycih Spółdz1elre Spoiywww.Spółdzie].nria z O:c)P()Iw : ed:ria,tnoki ą udzji ałami". I Jó:z;ef Komorom lqi z~tał wykre:śiliony. J/I;n Tayikor,\~ki i HeI!ryk l Grabows.ki ;zoota,u.poowołani do zarządu. Dnlia 20 lutego J 946 T Dom AI,eia Szucha Nr 2i Nr 4, Sp6łdzidne a Mi~zlaniowo"BudovJl\a.nia w Warsza łv~!e z odrp()lwiedzl i alin()~cią udzi.. - łamji". Sta.nshw KorlOWslki; Kaz~mr.erz OlszewSki i ZdzJir,;ław J&rslki zos~alu poiwoła nli do za! rządu. On,ja 21 J.u~ego 1946 r JPowszecJhna.spółdóelln~a RO!lniiczo-Ha,ndlLowa z odpowiedzli,alimo&oią udzjiałaml w G~ój~u ". Bol~sław Luk<l1W~!{i. Anlton~ Jesc:hke i W~kl1Or Hłas<ko 2.Ostali wy:\qrdleni. Wacław Bedna;rsIG. Ada~f Korczalk, jerzy Wtiillaume rostlljli powlołan~ do zmządu "Spółdzi-el!IIl,ia R011,n.~cLiO-Spożywcza w Blędow1i.e z od pow :edzlia11lośc.ią udziała:.nm". Je~y NargrodZlk~.. Jan Lipae<: i Edward Kulak ZJOSit aili wykreśl ei!l,;. Andrzej B i eń kowslci, Sławo,mmr ŻyooSilci ~ Ma.m..n Ka;j:ta,n;iaik zosta,li powolan,i do za,rządu., Spółdrie6ia Tlral\1SpOllW:\va - W s<p&l:nota ~ z oopojwi.edz.ialnok,i:ą udzńałami w BrwUnolWqe ". Finna Spółdzidn~ obecn~ e brzmi: "SpółdzJ iell\lr. a Trams,porto\va - WSip611!lota - z od~edjzi.a!lnioocj ą uclzrialami w W arszarw~e. Grój.ecka I". Udzi ał płatny jest przy przy-s :tąjpii:enau. Zezwoilel!;e na nabywan~ e. ohdąż an:e i zhywall1,:e nieruchcmooci 1ależy do kc1lllij)ete:ncji walnego zgrom.ad!z:e!l1,!a, "lns,ty:tut Wyda,WiIl~:czy - Na~za Ks i ę.gar n,ia - S1półdzj,d n,ia z od;pow.: edz1all\1oocią ud!zialoami w Warszawie". Feluks PopłaIWm, Wa,rław T :cłodz;:dki. ] am RO i>ner i szczepan Kowa<lcz)1k z;oslta l~ wy.kreśrlen,i. Bo,lesław OrJoW5ki" Wojo~ec!h Grudzie!. M:lkołarj Libn,er. Fe1]ks Kowal~i z~ t aa,i powołam,i do zmządu " CZY1!1 - Remonto:wo~B,udowlama Sp6łdzid:n;a Pracy l o~i~a,l!!lo~~ udz;iałalljl<i w Wars"l.aw~e". Fjirma Se6łdzOOln:i obecnie br:zmi::,.remollltolwo-budowlama SpółdzWeln.ia Pla.cy - Czyn - z cdpowiedria ilrn.ośc:ią ud:,.iałami w Warrsza Wlie, Krókw:l:ka 29". Uclzń.ał W}Ill1OO zł, płatny.~ w~~kości 300 złotych przy przys1tł~eniu. ~es;z.ta zas w dzljelw.ęclhi rólwrnydh ratach miesięcznych od dnia prz)"stifpuenia. Zygmul1t R~m"ki. P,rzemW6ław Zeydller-Zbo!Ows,k:i i ~es law. NJ~va,kDoWslci zqsrtałri W}lk.rerletllj. M~eczysłarłl Wol ikowińs ik!j., F!~ : I1?,n Sk:ada JIlIOW!iki, T adelll<sz żumkomki, Hem:rYk Szczeopa:l&kll zoi>ta,ln powołarl1li do zarządu. KB-7667 SĄD OKRĘGOWY W OLEŚNICY. Sąd Okręgowy - Wydział Handlawy - w Oleśnicy dnia 17 sierpnia 1946 wpisał do rejestru spółdzielni, tom III, Nr 31, Oddział spółdzielni pod finną: "Społem", Związek Gospodarczy SpółdzJielnd R. P. w Walszawie, Sp6łdme lni a z ~dpowiedzla1nośc!ą udzi:ałami, Oddmał w OleŚlnicy. PrzedmIOtem przedsiębiorstwa jest: a) wspólne zakupywanie dla ~półdzie~ni kupowanie towarów na własny rachunek, pnyj1tiowame w komis i na skł ady konsygnacyjne, b) prqlwadzenie wytwórczości rozmaitych arty~uł6w, skupowanie surowców, przerabianie i przechowywanie ich (a,rtykuły zbożowe,. owoce, warzywa itp.), c) urządzanie własnych składów i zakładów zarówno dla wytwórczości jak i dla wymiany, d) nabywanie, budowanie. najmowanie i wydzierża-wdauie w sz elkic~l nieruchomości, p Ctrzebnych na cele działalności związkow ej, w S2lcze,gólności dla produkcj~ przemysłowej i rolnej Mail: wymiany towarowej, e) utrzymanie własnych ajent~r w kraju i za g,ranicą, f) wypuszczanó.e oblig.aoj.i zaberzple07..() r.ych majątkiem nieruchomym i ruchomym Związku ~a podstawie odpowiednich koncesji państwowych, g) bl\ł D1e udziałów finansowyeh w rói;nych przedsiębiorstwach, przecie wszystkim w państwowych i komunalnych, h) prowadzenie ubezpieczeń wzajemnych stosownie da pi1zep:is6w prawnych, i) zaciąganie pożyczek. Udmał wynosi 15 złotych płat/ny przy przystąpieniu 2 zł, a pozostała suma włnna być wplaeona w równych rata,ch rocznych w ciągu 13 lat.. Za rzą d jest organem wykonawczym I skł a da się z 11 osób.. Oświ a d czelllie woli \V imdeniu Związku składają b ądź dwaj członl;:ow ie za,rządu, bądź też jeden z nich łącznie z pełnomocnikiem Związku, za,twierdzonym przez Radę Nadzorczą. Postanowienie o kupnie, zastawie i sprzedaży nieruchomości! wznoszeniu nowych budowli Zwi ązku należy do Rady Nadzorczej. KB-3~43 Sąd Ok.ręgowy - Wyw.Jiał Handlowy - w Ol eśni cy dnia 21 sierpnia 1946 wpisał do rejestru spół&i clni, tom III ~ Nr 32 sp6łdz!eln1 ę pod firmą : "Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z odpow. udziałami w Międzyborzu". Przedmiotem przedsięb!or~twa jest prowadzenie wszelkiiego rodzaju przedsiębiolrstw własnych i dzierżaw.i0nych w zakresie produkcj.i rolnej, przemysłu rolnego, handlu rolnego hurtowego i detalicznego oraz kredytu zarówno na rachunek własny jak i członków, organi,7..qwanie różnych przedsię- wzięć o charakterze kulturalno - oświatowym, jak: domów ludowych, teatrów ludowych, bibliotek, szkół specjalnych, kursów Itp., jak również przedsięwzięć podnoszących paziom żyoia towar:z.yslciego i kulturalnego w::;i polskiej, urządzanie gospodarstw pokazowych, wystaw rolniczych, pólek doświadczalnych!t1p. Imprez, rozwijających wiedzę agrotechniczną, prowadzenie rekcji, zmierzającej do podn.ies,ienia poziomu zdrowotnego wsi przez zakhdaln.~e ośrodków zdrowia, przychodni. l eoka,rsklch i wetetyna,ry jnych, urzą.. dzanie pokazów ł konkursów, budowę UrZ łgzen sal.itarnych itp. współdziałanie z władz am: p:ulstwo,ilymi i samorządowymi w dz1ele podnoi!;enio poliomu gospodar<.:zego, kulturalnego i zdrowotnego mas chł,)p~k:ch. Udz:iał wynosi 100 zł., płatny w połowie przy zadekbrowaniu, a ~eszta w dwóch równych ratach kwarta1nych. Członkami Zarządu, który składa się z 5 osób, są~ Janic!ti Franciszek, Wawrzyniak Jan, Mońka Franciszek, Pokrop.Jan i Nawrot Franciszek, którzy podpisują spółd7.i el nię w ten sposób, że pod p ~ eczęcią bp6łc1z1ielni odpisuje łącn.1ie ccnajmniej dwóch c7.łooków zarządu. Zarządowi nie wolno: udzielać kredytu przy prowadzeniu d~ała1ności handlowej spółdzleini., udmelać kom.ukolwdek gwarancji 1 żyt" g17.ecznośclo,wych, nabywać i zbywać nieruchomości oraz zaciągać zobowiązań bez zezwol~nia Rady Na&orcz.ej. KB-3563 Sąd Okiręgowy w Oleśnicy, Wydzi ał Handlowy, dnia 2 sierpnia 1946 r. WlPisa1 do rejestru spóldzdelni, tom I, Nr rej. 3 flnny, "Państwowa Spółchie1nia Rolniczo - Handlowa w Namysłow i e" następująco: "S1Iosown,ie do ws~az.ań 26 staw-tu powrolamy został w miejsce ustępującego dotychczasowego Za.rządu nowy zali"ząd w osob~ch Kujawskiego Kazimierza, Kalenkiewicza Tadeusza i Mienkiny Bolesława". KB-2340 Sąd Okręgowy w OleśniCY, Wydział Handlowy, dnia 17 października 1946 wpisał do rejestru spółdz:e,lni L1rmy "Powszechna Spółdzne,lnia Samopomoc Chłopska z odpow. u działami" w Kamieniu, poczta DługoWka, następu jąc o: "Stosownie do wskarlań 26 statutu powołany został w miejsce ustępującego członka ZalIządu Szalasa Edwarda nowowybrany członek Iwanowskii Leon. Zresz1ą skład Zarządu pozo,sta ł bez zmian". KB- 314 Sąd OklIęg owy W. handl w Ole śnicy wpisał dnia 4 maja 1946 r. do rejestru spółdzielni Tom I numer 9 spółdzielnię pod iiinną "Gminna Spółdzi elnia Samopomoc Chłopska w Miłoszycach z odpowiedzialnością udzi a łami" z siedzibą w M!lioszycaeh. Oz.łonJrowde odpowiadają, zadeklarowanym! udz1lałami. Przedmiotem przedsiębio,rstwa jest prowadzenie wszelkiego rodzaju p rzr.d<i.c:b ic rstwa wlasneg:j r d;:lclbwio- 1 nego w zakresie proc1 n! ;::ii rdl!l(,i; p ~ lc: : ~ V : lu rd1!w-:-:o, h? l1- dlu rolnego hurtowego i de[:llicwcgl O:<lZ k 2/_~.>lLi z,lrów ;::O

6 o _ ~ _ _--..:.. ~ 6.;MONITOR POLSKI" Dnia 3 kwietm.ill! 1947 r. Nr 45 " na rachunek własny jak i człojruków. 2) OrganizlOwanie roznych przedsięwzięć o charakterze kulturalno - oświatowym jak: domy ludowe, teatry ludowe, biblioteki. srlikoły specjalne, kursy itp. jak również przeds:i~ięcia podnoszące po :mcm życlia towarzyskiego i kulturalnego wsi polskiej, 3) urządzanie gospoda;rstw pokazowych, wystaw rolniczych, pól doświadczalnych, 4) prowadzenie akcji zmierzającej do podniesienia Poziomu ",drowotnego wsi, 5) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi. w dzdele podnosrlenia poziomu go,spodarczego, kulturalnego i zdrowotnego mas chłopskich. Udział wynosi 100 zł., płatne w połowie przy. zadeklarowaniu, zaś reszta w dwóch równych ratach kwartalnych. Członkami zarządu, który składa się z 3 osób są: Władysł;tw ChurW, Dominik Rudnicki, Władysław Kopacki, którzy przyjmują f~rmę w ten.sposób, że pod pieczęcią spółdzielni podpisują conajmniej dwaj członkowie za- 17 ądu. Zarządowi nie wolno udz,ielać kredytu przy prowadzemiu działalności handlowej spółdzielni 2) udzielać komukolwiek gwarancji i żyr grzecm1ościowych, 3) nabywać i zbywać nieruchomości bez zezwolenia Rady Nadzorczej, 4) zaciągać zobowiązań bez zezwolenia Rady Nadzorczej. KA-4296 Sąd Okregowy w OleśniCY - Wyd:mał Handlowy dnia :24 września 1946 wpisał do rejestru- spółd?lielni, tom III, Nr 37 spółd:melnię:.,spółdzielnia Pracy RzemieślIlliczo-Budowlana "Zgoda" z odpow. udziałami w Trzebnicy". Przedmiotem przedsiębiorstwa jest zatrudnianie zarobkowe przez siebie ~ woich członków w spółdzielni w zakresie prac budowlanych w sposób najbardziej pożyteczny dla nich i dla społeczeństwa, z wykluczeniem wyzysku, poilliżenia i znieprawienia pracy. Poza tym spółdzielnia ma na celu doskonalenie zawodowe swych pracowników, propag-andę spółd:melczości pracy w społeczeństwie oraz udzielanie pomocy potrzebującym pracownikom i ich rodzinom. Dla osiągnięoia swych celów s półdzielnia : a\ podejmuje dla osób trzecich wykonywame pracy wchodzacej w zakres budownictwa z materiałów własnych i powierzonych, b) dzierżawi. nabywa i buduje nieruchomości. cj z zachowaniem przeplsow obowiązujących prowadzi działalność spółdzielczo-wychowawczą, związaną z po-trzebami człoil1ków oraz zatrudnionych w spół~elni osób i ich rodzjin, jak równie ż z szetzeniem w społeczeństwie idei s półdzielczości pracy, d) udziela pomocy potrzebującym członkom i ich rodzinom z funduszów, specjalnie na to przeznacz-onych zgodnie z 20 statutu; jednak bez prawa udzielania pożyczek, ej w ogóle podejmuje, z zachowaniem przepisów obowiązujących, wszelkie czynności, zmierzające do urzeczywistnienia jej celów, f) przystępuje na zasadzie uchwał walnego zgromadzenia do odpowiednich związków i central. UdZJiał wynosi złotych, płatny jednora1lowo przy zadeklarowaniu. Członkamd zarządu, który składa się z trzech osób. są: inż. LubJicki Stanisław, Ko:marski Józef i Ko.szałkowski Karol. KQIIespondencj.ę bieżącą Oraz pokwitowan~ a sp ó łdzielni podpisuje pod jej stemplem jeden z członków zarządu. natomiast do ważności weksli, pełnomocnictw, umów i zobowiązań niezb ędne są podpisy dwóch członków zarządu pod stemplem fj,rmy. Zarząd może swoje czynności w zakll"esie administcowaalla i kiierownidwa fachowego powierzyć pod swoją osobistą odpowiedrzjialnością poszczególnym pracowmkom tylko za zgodą Rady Nadzorezej, zaś specjalnym instytucjom tylko za zgodą najbliższego Walnego ZgromadzeIllia. KB-5212 SĄD OKRĘGOWY W BYTOMIU Do rejestru Spółdzielni Sądu okręgowego w Bytomiu w dniu 12 marca 1946 r. pod nr 7 została wpisana: "Pow!::zechna Spółdzielnia Spożywców z odpowied:zlialnością udzia łami w Mlkulczycach". Członkowie odpowiadają za zobowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi udziałamd. Siedżibą i terenem działalności jest gmina Mikulczyce. Pr..;~dmiotem przed s iębiorstwa jest zaspokojenie materialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków, organizowanie produkcji, prowadzenie wszeikiego rodzaju zakładów gospodarczych. oraz podejmowanie działalności społeczno-kulturalnej, " s21czegó1nośoi kupowanie hurtowo, przerabian,ie oraz wytwarzlmie artykułów spożycia, przedmiotów domowego i gospodarezego użytku i odsprzedawanie ich swoom członkom. W razach wyjątkowych walne zgromadzenie może zezwolić na sprz e daż to,warów i niecz:łoiillkom. Ponadto budowanie domów, leczj11jic, s~natoriów itp., wydawanje pism, zakładanie czytelni, bibliotek i innych zakładów oświatowych, wychowawczych, prowad"!enie kursów, urządzanie odczytów, pogadanek. Udział wynosi 100 zł płatny gotówką przy zapisaniu się do Sp Ó łd z ielni : Członek może zadeklarować najwięcej 100 udziałów_ Za.rź ąd stanowią: l) Haduła Jan 2) Pięta Franciszek 3) Pietrek Stanisław, a) Czas trwania SpółdZielni roieograniczony, b) wszelkie ogłqszenia wymagane przez urtawę o spółdzielniach OTłZ statut Winny być zamieszczane w Monitorze Polskim, c) rok obrachunkowy kalendarzowy, d) ZM"ząd sklada się z 3 członków. Ośw:iadczeIllie woli w imieniu Spółdzielni pod stemplem firmy podpisują łącznie dwaj c-złonkowi e zarz ądu, e) Zawierane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kont.rakty w sprawach kupna, zastawu i najmu nieruchomosci wymagają zatwierdzenia przez radę nad21orcz:.."t i oopier0 przy zachowaniu tego warunku obowiązują Spółdzielnię. g) W razie rozwiązania Spółdzielni walne zgromadzenie wybiera trzech likwidatorów i określi sposób likwidacji z zachowaniem odnośnych przepisów ustawy o spółdzielniach KA-2369 Obwieszczenia instytucji publicznych KOMUNIKAT o kradzieży pieczęci urzędowej Sk[adziono w nocy z dnia 5 na 6 lutego 1947 r. z kancelarii kierownictwa publiczlil.e1 szkoły powszechnej Nr 5 w BydgoS7JCZY pieczęć urzędową z godłem Państwa i napisem w otoku: "VII kl. Publiczna SZJk<H!a Powszechna im. Sw. Jana w Bydgoszczy". Wymienioną pieczęć unieważnia się. KC-3884 Ogłoszen i a prywatne Ogłoszenie I Za.a.ząd SpóŁki Akcyjnej "Fabryka Garbarska "Standa-rd" ~,półka -akcyjna". niniejszym zawiadamia akcjonariuszów, że na dzień 28 kwietnia 1947 r. na godz. ll-tą rano w kancelar~notarlusza Siennick.iego w Warszawie, przy ul. Kapucyńskiej Nr 6, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariusźów tejże sp ó łki z następującym porządkiem obrad: 1) Spra,wozdanie Zarz ą du, 2) Upowaźmenie Zarz ądu do sprz edaży n;eruchomości Spółki, 3) Wolne wnioski Akcjonariusze, pragnący uczestniczyć w ZgromadzeniU winni. złożyć posiadane akcje w przepisanym termi,nie VI tymcmsowej. sied:zlibie Spółki w Warszawie przy ul. Mars7.ałlrowskiej 56/17. 2-KC-6179 Ogłoszenie I Zarząd Spółki Akcyjnej " Bron~okowski, Grodzki i Wasi. lewski, spółka akcyjna wyrobu i handl.u maszynami, narzędziami rolniczymi i nasionami", zawiadamia, ke Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów odbędzie się dnia 5 maja 1947 r. o godzinie 14-ej w kancelarii notariusza Karola Hettlin.gera, w gmachu Hipoteki, przy ul. Kapucyńskiej 6 w Warszawie, :!; następującym porządkiem dziennym: l) Wybór Przewodniczącego, 2) RCXZJpatrzenie i zatwierdzenie spraw():l)dania, bi-. lansu oraz strat i zysków za okres od dnia l stycznia 1946 r. i budżetu na rok 1947, 3) Udzielenie Za -rządowi pokwitowa_ nia, 4) Zmiana 19 Statutu Spół:ki, która zamiast obecnego. brzmienia "Zarząd Spółki składa się z pięciu osób, wybranych przez Walne -Zgromadze nie na trzy lata. Ustępujący członkowie zarządu mogą być wybr ani ponownie", otrzyma brzmienie "Zanąd Spółki składa się z trzech osób, wybranych przez Walne Zg-romadzenie na trzy lata. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie", 5) Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 6) Ustalenie wynagrodzenia dla Zarząd;,; i Komisji Rewizyjnej, 7) Sprawa kupna I sprzedaży oraz obciążenia nieruchomości Spółki, 8) Wolne wnioski. Akcjonariusze; pragnący wziąć udział w powyższym Walnym Zgromadzeniu winni zastosować się do wymogów art. 399 Kodeksu Handlowego. 2-KC-5784 OD WYDAWNICTWA P~osimy o. nadsyłanie przetar~ów i. w.zelkich ogłoszeń terminowych eonajmmej na tydzień przed wyzn.aezonym dniem pubrkacj~. gdy! w przeciwuym razie Wydawnictwo n:ie je.t w możności dolnymac żądanych terminów. J 7uQubione dokumenty 7;agubiono kartę rejestracyjną wydaną przez RKU Wrzeszcz na nazwisko Witold Solecki. KC , ZagUbiono za-świadc.zenie na próbny Nr rejestracyjny C-90411PR/0511 wydane przez O kręgowy Urząd Samochodowy w Łodzi. na imię Państwowych Zakładów Przemysłu Lnianego dawnie.i "Gruschwitz" w Nowej-Soy_ KC-5449 Zagubiono k3iążeczkę inwalidzką Nr 229 wydaną na nazwisko Trębacz Ludwik. KC-5442 Skradziono dokumenty: przedwojenny dowód osobisty z obywatelstwem polskim wy.danyw Warszawie, kartę repatriancką wydaną przez PUR w Gd"łń sku, książeczkę wojskową wyd aną przez RKU w Warszawie i odcinek meldunkowy na nazwisk:> Ludwik Smolarek. KC Ambasadę Amerykańską w Pradze Czeskiej, koncesję oraz nominację wydane przez Sta-rostę Jeleniogórskiego, metryki urodzenia, ślubu, karty żywnościowe na nazwisko. J adwiga z Arciszewskich Hajdukiewicz, ur w Snowie, zam. Jelenia Góra, Słowackiego 38. KC-5654 Skradziono legitymację PPS, kartę rejestracyjną RKU Ciechanów na nazwisko Lasocki Bolesław. KC-5685 Skradziono kartę ro~awczą na nazwisko ł.()czycka Władysława, zam. Warszawa, Lipska 14. KC-5684 Skradziono legitymację Uniwersytecką, Indeks, zniżkę kolejową, na nazwisko Warchocka Irena. KC-56B3 Zgubiono legitymację Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mi nazwis~o Maclejew- Zgubiono prawo jazdy II klasy Nr 4808 na ski Andrzej.... KC-5399 nazwisko Zabkin Jerzy. KC-5682 Zgubiono le gi tymacj ę Izby Skarbowej Nr 1117 Zgubiono tymczasowe pozwolenie na motona nazwisko Koziński Franciszek. KC-5550 cykl Nr 0699 na nazwisko Nowosadka Wacław; KC-5680 Skradziono kartę rozp o znawczą. kartę obozową na nazwisko Bukato Bolesław. KC-5547 Skradziono dowód osobisty, kartę repat.ria Zgubiono legitymację służbową N. 1420, legi - tymację PPR pozwolenie na broń PPS N 631. prawo jazdy amatorskie, odcinek zameldowania. kartę rejestracyjną RKU na nazwisko BuItr"lwicz Stefan. KC-5549 Zgubiono kartę rejestracyjną RKU, legitymację szkolną, zaświadczenie tymczasowe, legitymację Ligi Morskiej. legityma~ję Związku Transport,owców, na na:l)wjsko Szydlowski Kazimierz. KC-5548 SI.radziono kartę rozpoznawczą, kartę rejestracyjną RKU, dekret zwolnienia z PKP na nazwisko Rybkowski Jan, Zyrardów. KC-5546 Skradziono metrykę, dokumenty repatriacyj- Skradziono legitymację wysta""ioną przez Za- Skradziono legitymację studencką SGH Nr ne na nazwisko Józef Zalewski. KC-5698 rząd Miejski Wydział Szlro1niotwa na nazwi- 1885, Jerzy Zarakowski - Warszawa. sko Stankiewicz Maria. KC-5743 KC-5183 Skradziono dokumenty kartę rozpoznawczą, legitymację Automobilklubu Polski Oddział Zgubiono dokument samoclrodu N. rejestracyjny B-03075, własność Min. Rolnictwa i Wrocław,. paszport zagraniczny wydany przez Reform Rolnych, Inspektorat Majątków Okręgu Warszawskiego. KC-5742 D~~~nty -samochodu należącego do Miejskich Zakładów KomUll1.ikacyjny(:h m. st. Warszawy C :rostały znalerzlionę, IlIini.ejszym anuluje się poprzed:nie ogłoszenie o-ich mgubieniu. KC-57U Zgubiono książkę roboczą (ndemiecką) i kartę rejestracyjną, wydaną z RKU Lidzbark na nazwisko Pacbulski Piotr, zam. wieś i. gmina Klembów, pow. LidzbaI1k, woj. olsztyńskie. KC-5581 Zgubiono kartę rejestracyjną wydaną przez RKU w OstrOlWCU na Iiazwisko Bednarski Józef, zam. ŁOniów, pow. sandomierski, Poste-o nmek MO. 3-KC-:"5580 Ministerstwo Przemysłu BiutrO Orgalti.z8.Cjti Dostaw zawiadamia, że w miesiącu sf;ycziniu 1947 r. została zagubiona karta ewidencyjna nr A dla samochodu Opel N. KC-5194 Skradziono dowód osobisty, legitymację studencką, legitymację koła medyków, zaświad Skradziono legitymację nauczycielską i tram_o wajową na nazwisko Czyikowska Halina. KC Zgubiono do,wód kolejowy Nr , na n.azwisko Dynkowska Julia, KC-51Bl Skradziono książkę wojskową RKU, legitymację Wodnriaków, na namvisko Olszewski Wa. cław. KC-5180 Skradziono prawo jazdy Nr 12B4/11 książkę wojskową RKU Jędnejewski Adam., KC-5179 Skradziono dowód osobisty na nazwisko Dmowska Henryka, Wileńska 29. KC-5178 Skradzwno książkę ewidencyjną mooocykla NSU Nr rejestracyjny M Min. Aprowizacji i Handlu Spółdzielnia Przemysłu Mięsnego - Warszawa. KC-5258 Zgubiono dowód rejestracyjny RKU na nazwislko Zienkiewicz Jarosław. KC-525~ Zgubiono kartę rejestracyjną RKU na nazwisk,owięcek Marian. KC-5257 Zgubiono numer służbowy 636 na nazwisko kpr. Szymański Wojciech - Komparoia Operacyjna. KC-525B cyjną, 3 orzeczenia, prawo na gospodarstwo, czenie o demobilizacji RKU na- nazwisko Piekarska Zofia. KC-5193 na nazwisko Guść Michał. KC Zgubiono dowód osobisty na nazwisko Szcze- Skradziono prawo j.azdy samochodowej Nr Zgubiono kartę ewidencyjną na moto<:ykl pańska Anna - Żyrardów. KC-5259 W na nazwisko Kacprzak Józef. marki BMW Nr rejestracyjny ;M: Mini- KC-574~l sterstwo Przemysłu. KC-5192 Zgubiono kartę ro rz.;poznawczą KocielIlka Na- -..,. talia. Żeromskiego lo, Bielany. KC-5260 Skradziono dowód osob:isty, akt ślubu, legitymację PPR i inne dokumenty na nazwisko Słoiźow Sabina. KC-5748 Skradziono dowód osobisty, karlę repatriacyjną na nazwisko Adameczek Leon. KC-5747 Skradziono legitymację nauczyciel ską N na nazwisko Zając Ju:>tyna. KC-5746 PKO zawiadamia o zaginięciu książeczki 0- Zgubiono dyplom l ek ~ r~ ki U. W. L /40745 szcz ~ d:1.ościowe.i Nr KC-5737 wydany 27 stycznia!. 139 r. na nazwisko Mi-. ros law Vltali. KG-5745 PKO zawiadamia o zaginięciu książeczek o szc zędnościowy ch Nr XI-21 U i Nr KC-5593 Skradziono I< a rt ę ewakuacyjną. wystawioną przez PKW N w f " lcu r. na nazwisko Gidziński Leon, My.szkowo, po." Gdańsk KC-5736 Skradziono: kartę ~. -zp oznawczą i tymczasowe zaświadczenie o demobilizacji na n azwisko Tyndorf Teofil. Warszawa. Wid:Jk 22 m KC-5829 ZgubiQ"o legiltymację Jl I[ZO - N. 171 na nazwisko Białczyk Wanda.. KC-5744 Sł{radziono legitymację Iżby Skarbowej na nazwisko Lachowicz Janina. : KC-519I ~ " ",-, -, ~---. Zgubiono bilet kolejowy, kartki żywnościowe i inne dokumenty na nazwisko Zych AntonI, KC-5190 Zagubiono kartę rejestracyjną wydaną przez RKU Lidzbark na nazwisko Lipski Czesław, syn F eliksa. ur r. w Kamiance, pow iat Bi a łystok. KC-5226,.~. ~ ~ -.,""-. ", ":---.,..- 7,~, <.rubiono kartę rejestracyjną wydaną przeż RKU Lidzbark na nazwisko Stasiulewicz Józef, syn Marcina, ur_ 22 : 7.~91l r. Łojciszki, p ow. wileńsko-trocki. KC-5225 Z!;-ubiono legitymację służbową Minist~a Zgubiono dowód OSObisty na nazwisko Łyslak Franciszek Zenon - Żyrardów. KC-5261 Zgubiono legitymację UlIZędniczą wydaną przez Izbę Skarbową w Kielcach na nazwisko Blach Stanisław, Urząd Skarbowy, Busko. KC-5374 Zgubiono leg itym a.cję pocztową nr 2972{1 do ulgowych przej.azdów koleją na nazwisko Do Uba Stanisław, Bujaków. KC-5368 Zgubiono legitymację służbową nr 182{1 wystawiq1lą przez Dyr. Okr. Poczt Katowice na nazwisko Czupała Walenty, KC-5367 Skarbu Nr przepustkę Nr 2092, bilet mie- Skradziono zaświadczenie rejestracyjne nr 86 f;;ęcmy do Włoch i inne dokumenty na na-. wydane przez RKU Bolesławiec na nazwi.sko zwisko Drobniewicz Janin~ KC-5iM Małek Szczepan, Kryry. KC-5343

7 Nr 45 Skradziono legi,tymację 3635/1 wyst.. przez Dyr. OM. Poczt. Kato wice Rysiówna Irena. KC _... _--- Zgubiono dyplom leka1za medycyny wydany przez Uiliwe1rsytet Warszawski w 1937 roku na nazwisko Piliszek Stanisław. KC-5398 Zgubiono książlltę wojskową RKU Kraśnik N zaświadczenie namedale na nazwisko Momot Władysław. KC-5397 Zgubiono kartę ewidencyjną samochodu marki Chevrolet N. _. B oraz rozkaz wyjazdu na nazwisko Cybulski Tadeusz.. KC-5396 Zgubiono legitymację słu;bbową nauczy cielską, legitymację tramwajową na nazwisko Marciniak Anna. KC-5395 Zgubiono książkęcwojskową p,rzedw()lj~~ nazwasim Patalej Stanisław; G,rójec, Mszćzonowska 3.. KC-5551 Zgubiono kartę ewakuacyjną Nr 62 /St. wystawiooą przez Pełno P. K. W. N. Lwów, w październiku 1944 r. na nazwisko Załuski Stefan, K<.,ścielecrzki, gm. Kałdowo, pow. Gdańsk. KC-5175 Zgubiono świadectwo rejestracji wojskowej, wydane RKU Sltiemiewice na nazwisko Bińczak Jan, zam. wieś Marianka, pow. Łowicz. KC-5176 PKO zawiadamia o zagi in~ęciu książemti oszoz.ędinościowej Nq KC-4960 PKO zawiadamia o zagubieniu książeczki 0- ~ędnościolwej Nr U KB-6013(koJ:) Skradziono książlltę motocyklową Ni na nazwisko Ciećwierz Wład~ :daw. KC-2485 Zgubiono kartę rejestracyjną RKU Sokołów 1).a nazwisko Głozak Kazimierz. KC-2355 Skradziono w nocy z dnia 22 na 23 lutego 1947 r. pieczęć UJrzędo~vą z godłem Państwa i napisem w otolm: "Publiczna Szkoła Po.. wszechna, Wola Ooiecka".. KC-5013 Skradziono pieczęć urzędową z godłem Państwa i napisem w otoku: "Państwowe Gimnazjum I Liceum dla Dorosłych we Wrocławiu". KC-5013-a Zaginął wskutek działań wojennych w r dyplom lekarski wystawiony przez Uniwersytet Warszawski z dnia 27 stycznia 1940 r. na nazw!lsko Rzeszowska Aglaida, urodzoll1a w Zy1;omienu, im. rodziców: Aleksander i Julia, oraz prawo praktyki leka rskiej wydane przez Izbę Lekarską w LCItfl:tnie w r. 19l1;.. KC kradziono kartę reje.stracyjną RKU wydaną w Zeganiu (Rzemsz) na nazwisko Kociołek Adam, Puczniew, POW. łóclzki. KC-2895 Zgubiono legitymację służbową wydaną p,r:rez Komendę M. O. na nazwisko Dowrońska Janina. KC-2909 Zgubiono świadectwo obywatelstwa.polskiego, wydane w roku 1935 przez Sta,rostwo Skiem,iewiCLlrie, zaśwladczenie rejestra cyjne RKU - Warszawa-powiat, dowód OSObisty na nazwisko Cebula Konstanty, KC-2908 Skradziono dokument repatriacji. wydany przez PUR, met,rykę urodzenia, akt ślubu na nazwisko Antoni Romanowski. KC-2907 Skradziono dowód osobisty na na~isko Luba Romanowska.. KC-2906.,~IONIDOR POLSKI" Dnia 3 kwietnial 1,947 r. Skradziono legitymację służbową nr 153/1 I Zgubiono ka ltę rejeswacyjną Nr 180, wydaną wyst. przez Dyr. Okr. POClit. Karow1ce na na- przez RKU OSilJrowiec dnjia r. na nazwisko Kalinowska Anna. KC-3066 zvv-isko Sikora Kazimierz, Wola WiśniMska, pgw. Sandomierz, poczta Staszów. Skradziono KC-5140 l egltymację Nr 46/43, wystawioną pzez Główny Urząd Miar na nazwisko Ko- I Zgubiono kartę rejestracyjną, wydaną przez niornirzak Władysława, Po=ań,.Mączna 3-a. HKU Ostrowiec din r. na nazwisko KC-3030 Przybyłek Józef, Wola W:iśndarska, poc1jta sta szów, pow. Sandomierz. KC-5141 Unieważnia się leg~tymację służbową N,r 1544, wystawfuną " przez Dyrekcję Prz edsiębiocstw i Zakładów Miejskich w Bydgoszezy na nazwisko Kamrowski Franciszek, ur , elekltromonter Elektrowni Miejskiej. KC-2916 Zgubiono następujące dokumenty: książkę w(\jskową, wydaną pilzez RKU Ciechanów w r. 1945, świadectwa na odznaki frontowe za Bałtyk, Om ę i Nysę, legitymację odznaki pamiątkowej Bata.lióT1u Mostowego w Kazuniu z r i leg,irtymację strzelecką na nazwisko Majle Alfons, Braniewo, woj. olsz,t yńskie. KC-4325 Skradziono legijtyma,cję służbową Nr D. 1508, legitymację na broń KBK Nr 2071 oraz parabellum Nir 128 na nazwisko Gębala Stefan, sierż. Powia;towa K-da M. O. Lublin, Cicha 7-a. KC-4526 Skradziono kattę roizipozi1awczą N,r 8600; legli-. tymację Spółdzielni Spożywców Nr 6, oltaz kmtę odzieżoiwą na nazwisko Raszke St-=fania. KC-3153 Zgubiono prawo jazdy nr 4521 wydane przez Wojewódziki Urząd Samochodowy w KielcGch na nallwisko Chwastek Jan, zam. w Częstochowie. KC-:H52 Zgubiono ka rtę pracy służącą za dowód osobisty, wydaną przez władze niemieckie w 01- &2ltynie na nazwisko Iglicka Krystyna. KC- :i143 Unieważnia się zgubioną na terenie Łodzi kartę e.widencji nr a-36036, wydaną prz:ez Okiręgowy Urząd Gamo chodowy w Łodzi na samolchód osobowy marki "Mercedes" nr silnika , nr. podwozia , zarejestrowany na Ministerstwo Informacji i Propagandy, Wydz. Propagandy Filmowej w wdzi. GB-249 Zgubiono ka.rtę rozpoznawczą, wydaną w Tomaszowie Maz. na nazwisko Adam(zyk Stanisława. Tomaszów-Ma.z., Bo źni1czna 1 m. 6. GB-250 Zgubiono świadectwo dojrzałości, wydane przez. IJiceum przy Państw. Pedagog. w Łodzi Dobrowolska Krystyna, Łódź, Skorupki :;1. GB-254 Zgubiono świadectwo dojrzałości, wydane przez Państw. Gimnaz. Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie, nr. 217 na nazw. Bień Jerzy, Łódź, KilińSikJi.ego 107. GB-~,56 Zgubiono książkę mwalidzką, wydaną w Ło Skradziono kamę ;roopooil awczą, dowód opla- dzi. Grabowski Szczepan, Ozorków, Zymierty za psa, na n.armvlislro Joanna Gimpel. skiego 3. GB-257 KC-4!129 Zgubiono kartę samooh.odową N. A , prawo jażdy na nazwisko Marcinkowski Henryk. KC -452R Zgubiono 8{,artę re,iestraeyjną RKU-Sokoł ów, na n~is:ko Brzostek Jan, Nowa Wieś, gmina Kosów Lacki. KC-4527 Zgubiono: kartę rejes,t,r a cyjn ą RKU, dowód osobisty i zaświadczenie z ukończe llia rrak ~y Iti gospoda~czej na nazwisko Duha Józef, państw. maj. Miechowo, gm. i poczta Prostki,. powiart Ełk. KC-1523 Zgubiono zaświadclienie o :z.wo hie.n:n od obowią7kowej srożby wojskowej, wydane przez RKU w Lidzbal"ku na nazwisko Malinowski Marian, Państwowe Gimnazjum Lidzbark. W~, ul. Chałubiń skiego. KC-4524 Zgubiono legitymację nauczycie-lsl<ą Nr 152 na narmvisko Swierzewskl Franciszek. KC-4536 Zgubiono le ~. słu~b. M. O. nr 2772, pozwolenje na broń, wydane przez Woj ew. Kom. MO Łódź. Gajdka Stefan, KomisarIat MO Zgierz. GB-253 Zgubiono p,rawo jazdy na samochód, wydane przez O. H. S. - Łódź na nazwisko Pelczyński Zygmunt, Łódź, S,rebrzyriska ;4. GB-259 Zgubiono zawodowe prawo jazdy na samochody Bierszenk Konstanty. Hermanów, poczta Pabianice nr 33. GB-260 Skradziono legitymację Nr 86 /Pol. z dnia r. wystawioolą przez Uniwer.-sytet i Politechni.kę we Wrocławiu na n:lzw:sko inż. Andrzej Czarnecki, starszy asystent Wydziału Budownid-wa. KC-4886 Skradziono kartę repatriacyjną wydaną w Białymstoku na nazwisko Radziwanowski Zdzisław. Wrzeszcz, Rokossowskiego 18. KC-4887 Skradziono książkę woj skową RKU odcinek meld<)\,1ania M~,rczak Jan. KC-4810 Zgubiono prawo jazdy na n azwisko Hamera Jerzy, Warsz9.wa, Dynasy 4. KC-4809 Skradziono le gitymację służbową Min. P.racy i Opieki. OIraz legitymację Zw.iązku Pracowników Państwowych na I$zwisko iodsiadło irena. " KC-{808 Zgubiono kartę rej estracyjn ą RKU Wa:rsza.wa na naiwisko Dubieleclti Marian. KC-4807 Zgubiono prawo jazdy i do wód osobisty na nazwisko Pierzchała Jan. KC-480E Zgubiono kartę ro-!poznawczą oraz OTZ(lCZeJlie lekarskie na nazwisko Niemczyk Józef. KC-4e _.-- Unieważnia się legitymację służbową Ministerstwa Kultury i SzcbuJki Nr 291, przepustkę do Prezydium Rady Minist.r ów na m-c marzec na nazwisko Druszcz Elżbieta. KC-4804 Zgubiono książkę wo zu Nr B rozkaz wyj.a2du na nazwisko Bonczek Mieczyslaw. KC-4803 Zgubiono legiityma~.ję służbową wydaną przez K.om. Woj. MO Kielce, na nazv\ri.sko Wiesner Maria, nr 53 - J. Cz ęs-tochowa, Stra żacka 26. KC-4884 Skradziono legitymację słu7:bową Nr 1347 /1 wydall1ą przez Dyr. Okr. Poczrt i Telegr. w Katow.icach, na nazwisko Maria Berko. KC-4885 Zgubiono l egitym ację służbo Iwą, wydaną przez Zjednoczel!lie Przem ysłu MO<toryzacyjnego w Warszawie na nazwisko Maćkowiak Józef, BocialIlOwo l m. 2. KC-47t _._ Skradziono książkę inwalidzką wydaną przez staltostwo Powiatowe-Wa.dowice - Smajek Franciszek, syn Józefa - Jaskowice Nr 112- poczta Brz eź n ica.. KC-4766 Zagubiono kartę rej es tra c Y iną, wydaną przeż RKU Koilskie na nazwisko Jędrych Mieczysław, Józefów Nowy, gm. SKot<lild, pow. Końskie. KC-4802 ZgUbiono k siążkę ewidencyj n ą samoi:hod,u Nr C oraz rozkaz wyjazdu wł-asność Spółdzielnia Wydawnicza,,iedza KC Zgubiono kartę rozp.oznawczą ooraz legityma-. cję Kasy Chorych, na nazwie-k.) Miklaszewska Franciszka. KC-4721 Zgubiono k siążkę meldunkow ą z ulicy Służewiec Nr 42, właściciel Eóward Erdman Zagubion.o książeczkę inwalidzką, wydaną. Zgąbloąo, kartę >i cowiden\!yjnąau,to-c;v sternj:. przeż Starostwo w Nowog,ródku na nazwislro:.. KC-4720 ni.,arlcr G.M. C. - : Nr. lejes.tr. D-:032?7, wła~-. Sierniątkowski Boleslaw... KC-4388,Skradziono za śwjad cz er.ie o zwolnieniu ze ność Centrali Produktów NaftowYc.h. Zgubiono orzeczenie odszkodowawcze wydane służby.wojskowej na na~wisko Młochowski KC-4S35 przez PUR w SopOCie na nazwiskokostecki J{arol. KC-4719 Skradziono kartę rozpozn".w::zą na nazwisko Józef. KC-4994 Zgubiono dokumenty: 1) l egity mację studen: Zofia. Sukiennicka. KC-4534 Skradziono legitymację służbową Nr 96 wystawioną cką nr 745-1VI. 2) indeks nr 773, wydane ~rzez Skradziono kartę rejestracyjną RKU - prawo.jazdy, legitymację słu ~b()wą, o raz przez Ministershro Administracji PolitechnJkę Łód7.k ą na nazwisko Bień Stanisław Jerzy w Łodzi. GB-?36 PubJi.cznej na nazwisko Pomarańska Zofi", kartę rozpoznawcz ą na nazwisko Więckowski Kazimierz. KC-4533 Zgubiono kartę rozporzmawczą, na nazwisko rodz.enia, wydane w WaIsz-awie w 1942 r. oraz KC-5014 Skradziono kartę rozpo,znawczą i metrykę u SkradZiono dowód :tolejowy Nr 54737l, Sosnowski Włodzimierz Praga, Ząbkowska 15. kartę kopie dokumentów, sp.o.rz ą dzonych w roo:poznaw{:zą Nr , KC-5122 kartę rejest,racyjną Nr 264 wydaną przez I Ul"ząd Skarbolwy, kwity Skarbowe i Inspekeji Handlowej na nazwisko Krawczyk Maria. KC Zagubiono kartę rejestracyjną motocykla marki DKW nr rej. M własność Zjednoczenia P,rzemysru Cukrowniczego Oik,ręgu Poznańskiego. KC-4787 kaucelarili Rejenta Baranowskiego, Piotrkowska 10 na nazw. Bojanowska Ba.rbara Halina, Łódź, Wólczańska 109. GB--261 Zgubiono prawo j,az.dy na samochód, wyd. w O. H. S. - Łódź, na nazwisko Barczyński Kazimierz Łódź, Sierakowskiego 30. GB-264 Zgubiono dekret o emeryturze wydany p,rzez Zgubiono prawo j-a7.dy, legitymację Związku DOKP - Wa.rszawa na nazwiskó Nowak A Zawodowego Tran sportowc6w, zezwolenie na leksander. KC-2905 Zgubiono legitymację Unirwersytecką Nr 1080 zaliobkolwaldie taksówką, wydane przez Urząd na nazwisko Matuszewska Mirosława. Zgubiono książk ę inwalidziq, wydaną przez Z.rubiono świade ctwo rejest,racyjne na wóz Bezpieczeństwa - War3zawa, z aświadczenie KC-5123 Urząd Wo.jew. na nazwis;m Piaseczny Kazimierz III-ci Ma.rys-in, Narcyzowa 16. GB- 26i! "Willis" Nrp,róbny 0-578, własność Państwo- zwolnienia z wojska, na xuzwisk0 Brzeski Jan.... we Zjednoczenie Przem. Farmaceutycznego. KC-4531 Skradziono kartę l102;pqooawczą na nazwisko KC-2904 Borne Aleltsandra Zofia wydaną w Warszawie w 1942 il. Pomań, ul. Nowotomyska 2 m. 9. Zgierzu w er na nazwisko Kaczmarek Zgubiono kartę rejestr. wojskow"l, wyd,mą w Zgubionq książeczkę piemęzną Nr , na Zgubiono prawo jazdy wydane dnia rok 1947, k\s1ąż~ę mundujrową seria 009, KC-478G Andrzej, Zgierz. Czerwona 10. GB r. przez Wojewódzk; Urząd Samocho.. Nr 563, przepustkę do gmachu M. O. N. legitymacjęk1ubu oficeliskiego, legitymację klu dowy w Bydgoszc.zy na nazwli:sko Szkoplak Zgubiono legitymrcję kelnerską, dowody in- Zgubiono kartę re jestiiacyjn:~, wojskową wywalidzjlde oraz legi.tymację partyjną PPR na daną przez RKU Łódź na nazwisko.tutczyl. Marian, Bydgoszcz, Grunwald7lka 83{10.,. bu spoltowego "Lechia" na na.zwisko poruczn.ilk Taratorkin Teodor. KC-4530, KC-3469 nazw;is~o Niemczyk JÓz ef. KC-4718 Marian Borsucza 14. GB-267 Zagubiono książeczkę inwąlid~ą, wydaną Starostwo Powiatowe Ostrowskie u!1ieważllia przez Starostwo Powiat"we w Wadowieach - Zgubiono OIlZeczenie Państwowego Urzędu skradziony dokument "Akt Uznania Obywatelstwa" wystawiony dnia 6 czerwca 1946 r. Referat Inwali&k:i - Ks. Inw. Nr 1 Leśniak Repatriacyjnego WlQj e.wódzjki Oddział w Warszawie Nr dzien. 8646/45 z dn , Repe;r ner rej. 55. Annie Szulc, kra wcowej w Odola Władysław - Biała Krakowska. KC-3468 tonum Na: 634, na nazlw. Wanda Szemplińska. Zgubiono kartę rejestru1cyjną wydaną przez nowie, na mocy którego. stała się obywatelk ą Zgubiono kartę ewidencyjną motocykla NSU zam. WMszawa, Taa:.gowa KC-5019 RKU - Płońsk na nazwisko Ja.n Kępczyński, Państwa Polskiego. KC cril3 z przyczepką NT rej. N 72262, nr. mot. zam. wdeś Kiełki. poczta Baboszewo, pow , nr. ram Olkuśnlk Zygmunt. Skraddórto dowód osobisty, legirt;ymac.i(~ Urzę- Płcńsk. woj. Warszawskie. KC 113 Z-;ubiono kartę rejestracyjną RKU wydaną w,. KC-3467 duo ~OO7Jtowego -: wars:::awa 2 N~ 6_59, ~raz Zgubiono książkę samoch)du mar;ti DKW,.Nr Kal~szu i odcinek zameldowania na ~a.;wisko ks!ąz,eczikę Ube~pleczaillIl,l Nr :> Mirek I rejestr. A własność PPR KC-43j 7 Kuslak Stefan. h.c-4967 ZgUbiono ka,rtę roo<pozlilawczą, ka.rtę rejestra-i Stamsława.. KC-501a -- I cyj:ną RKU SuwaŁki, kmię zwolnienia z woj-. Skradziono leg i t y m ację PMS Nr 1131 na naska i legirtymację studenoką Nr 0094 na na- Z b,. d. t. KGMO Zgubiono ksią :!kę motocyklową N. 457!Jl na zwjisko Bi ałógo ń f ki Stanis ław. KC-496tJ zw:ljsk<o Wiszowaty Eugeniusz. KC-3417 I gu lon~. zaswla~z.:lil.!e ~czas owe. r.azwisko Wislocka Maria.. KC -4.H6 _ " I na nazwisko MarClDlak Stam sław. KC Z!mbiono ka. t ę re je strac yj n ą RKU na nazwi- Skradziono dowód PKP Nr na nazwisko Skradziono j.artę lozpoznawcza na nazwisko sko Strz~Hwws!d Władysław. KC wldlicki Stanisław. KC-3416 Zagubiono kartę rejestracyjną RKU wydaną.;es z czyńska, Maria, Warszaw~ " P1Jławsk a 72 - "_.- - ~ "... _~ _.-. _.~....._- ~.-... no... W a,rszawe l n -a nazwlsm. l Ce l plenia. k St, e fan. KC-.-481) Sk ~ "dzi(}no JG".rte, r e.l estracyj na. RKU na na- Skradzi KC zwisko C!lpczyilslti H "::!1rylt. KC-4965 ono kartę rozpoznawczą, legitymacjo:: I - -- człol!l!kowską PPS, Ligi Kobiet, przepustkę ; <>k d k Sltradziol!o pr?.v-o.i,c:zdy, k3r t p, r"07_.. p.oz.nawczą. P Ap k". k. b Sk d i d d b t M,,, ra Zlono artę rejestracyjną RKU - G::-ó- - r., S1ązecz: ę u e"l.pieczalni na nazwisko:. ra zono owo o.so is y na nazwis.m y-. k. le ~ityln 3 c.ie. m ic. ;. ska. oraz!e.".. J tv.. m~. cję PPR na., R km Ib k C ł 1 ~ec,. artę rejest,racyjną rowel"u, le ~ity macj ę ~ wecms " i a aq-iann a, Wa.rsza wa, Radzymiń s l ors a zes awa. KC-50 5 P. nazwisko W ćjd k St1ni:s!::w/. KC ska 2. KC-3515 PR na nazwisko Ryszard Sernawit. I KC--48H Skradziono kartę-"~n~ ą, legitym. acię.. I Skradziono prawo jazdy, zaświadc z enie z PUS I Zgub~ono kart ę "ewldenc~jną n~a samochod na wóz "Willys" _ własność F-I~y "Bacutil", Skradziono kisiążlltę inwalidzką, legitymacj ę zby Apteka"sk iej, dawócl rejeshacii R.K.U. ma:rki "Bedford Nr re.jn,tjra cjjny: C-1879}. legitymację pracy na naz.wisko Zydak Piotr. iewa.jidzką, prawo jazdy o.raz książkę r eje- w Zakopanem, do\vórl r e i 2st l:l Cy, i ny ap"ekar- C-18797, C C C-18857, C-18853! KC-5130 slracyjną na motocykl, na nazwisko Marczak ski na nazwisko mgr. lohó:ńs l,a I r ;ona. C wł.aslilość Państwowej KomunikacJi I Ja,n. KC-4813 KC-9545 Samochodowej w Wa,rszawie. KC-306J : " l Zgubiono tymczasowa. legi,tymac]ę PPR, PCK Skradziono dowód kolejowy na nazwisko Sta- mrrkl Zgubicno lryumf" kart ę N r ejestracyjna n:j. motocvkl lv T 492, ~. ł,. Kl oraz kart ę chleboiwą na nlmwisko Liżewski " " r ~...) W asnosc u- nisława Ostaszewska, emerytka PKP. bu Sportowego Zwią zku Młoói e ż v Demo- \Vł d I Z b.. d.. <-. gu lono zaswla.czeime re]esulacy.lne RKU - I, a ys aw. KC KC-48" 2 k t. J ra ycznej "Bły sk ". KC-5944 Grajewo na nazwisko Maciorowski Czesław, i. o ---- urodz. w r. 1923, wieś Ciemnoszyje, gm. Bia- I Zgubiono ka i:1tę ewidel!lcyjną samochodu cię- Zgubiono zaświadezenie demobilizacyjne RKU! Zgubiono legitymac;" s7kjlna "eglug Ligi łasrz:ewo, powiat GNtjewo, woj. białostockie. ż ".IOwego C Spóldzielnia Pracy "Trans- Warszilwa-Praga, na na:z,wisko O",taszewski Morskiej, P.W.W.F:" na naz~ i~ ico ~~gaiski KC--~0651 llort" CzęSto chowa:.. KQ-5062I Stefan. KC-4811 i Mieczysław. KC

8 8,,:MONITOR POLlSil{:J" Dnia 3 lnvietnia, 1947 r. Nr ~--~ ~ Skradziono kartę ewidencyjną samochodu rejestr. C włas:ność Liszke Franciszek KC-5942 Zgubiono. kartę rejestracyjną R.K.U. Skierniewic.e na nazwisko Piotrowski Wacław, plut. rezerwy. KC-5941 Zgubiono d ok iimentv motocyklowe m arki N.S.U. Nr. M. :ł1\198 na nazwisko Wasilewski l,eon. KC-5940 Skradziono d Oi.!(umen ty: dowód osobisty, legity macj ę kupiecką, l eg i tyma cj ę z czasów okupacji n a nazwisk o Namysłowa Zofia, Katowlce, Pocztowa 12. KC-5543 Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Połczyński Lucjan Poznań, Lodowa 29. KC _..._-----_. Skradziono prawo jazdy Nr 5776 oraz świ{\ dectwo szko,lne n a nazwisko J as kłowski Ra j mund Lucjan. KC-5555 Skradziono l eg ityma cj ę Min. Pracy i Opieki Zgubiono prawo ja:dy samoch. (czerw~ne) i Społeczn ej, na n azwisko Rynkowska Stefania. Nr. 3392, wydane b.11.hh5 r. przez WOj ew. KC-555l Urząd Samochodowy Rzeszów na nazwisko I Niezgoda Józef, Krosno, Ubezpieczalnia Zgubiono książeczkę wojskową, wydaną przerz KC-5773 RKU Grajewo oraz do wód właslilości 2-ch ko ~. _---- ni wydany z Z a rząd u gmin y B e łd a na nazv:.isko Mroziewski Władysław, wi eś KołaId, Skradziono 4 odcinki zameldowania na nazwisko Ryszewska Zofia. KC-5545 f!m. Bełda, po<w. Szczuczyó.ski, woj. b ia łostockie. KC-6119 ZgUbiono k s iążkę inwalidzką, leg itymację inwalidzką, kartę rozpoznawczą. na nazwisko Zgubiono legitymacje służbowe n a na stępu Salek Franciszek. KC , 2) strz. Fafara Francisc:ek Seria leg. s ł. Skr.adziono Z aświa dc zeni e Obywatelstwa D Nr 2296, 3) kpr. Pawłowski Edmund Seria Polskiego, dowód osobisty, legitymację byłych więźniów politycznych na nazwisko leg. s-ł. D Nr KC-5697 Łucja Brycka.. KC-59~ 7 Zgubiono orz eczenie od szkodowłwcze, w yda-,n e przez Wo jewódzki Oddział PUR v: Warszawie, dnia 25 maj.a 1945 r. Repertonum Nr Skradziono dowód osobisty na nazwisko Bar czyńska Eugenia, Noakowskiego ID, Hit, n a nazwisko Odry Tadeusza. KC-5681 KC-5946 Zgubiono p[awo jazdy samochod. wydane przez OUS Łódź, le gitymacj ę tramwajową, Skradziono prawo jazdy n a nazwisko Kender Edward, Warszawa, Dzika 17. zwisko Szymczak Marian, Ł ó dź, Śródmiejska zatwliadczenie rejestracyjne RKU Łódź na n a KC-593B Skradziono czerwone prawo jazdy n a nazwisko S~piński Mieczysław. KC-5939 Skradziono legitymację kolejową, legitymację PPR na nazwisko Lewandowski Aleksander. KC-5938 Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Woś Józef, Tarehomińska 6, Warszawa. KC-5937 Zgubiono dyplom lekarski U. W. na nazwisko Stanisław Jurczyk - }<alkowski. KC-5935 Zgubiono kartę rejestracyjną. R.K. U. na nazwisko Buks Eugeniusz. KC-5932 Skradziono prawo jazdy samochodowej, wydane przez "PUS" na nazwisko Celiny Ka mińskiej. KC-5934 ZgUbiono skierowanie z Min. Obrony Narodowej do 25 Bata!. Wartowniczego. źaświa d czenie z Prokuratury PrzemYSkiej, zaświ a d czenie. demobilizacji na nazwisko S~men l llk Mikołaj. KC-5933 Zgubiono k s iążkę sainochodu B-0327G włas ność P;;Irafii Wszystk ich Świ ęt y ch, Pl. Grzybowski. KC-5931 Skradziono legi tymac ję shlżbową. wystawioną przez Komendę \Vojewódzka M. O. w K a towicach Nr zezwolenie na broń i inne dokumenty na nazwisko Wilk Stanisław. K o menda Miasta, Sekcja Kryminalna M. O. Katowice. KC-5914 Skradziono świadectwo dojrzałości Krasińskiej Haliny, wydane 25 lipca 1945 r. w CeleStynowi.e. KC-GO 71 Zgubiono ksi ążkę wojskową Nr wydana przez K.B.W. na n azwisko mjr. Bartkiewicz Ludwik. KC-6070 Zgubiono kartę rozpoznawczą na n azwisko Ja.nuszewicz Irena, Warszawa, Mifkiewicza 20. KC-60n9 Skradziono dowód zastępczy na nazwisko Relska Władysława, wydany w Łodzi. legittym-a c ję nr. 34 Izby Lekarskiej P OZnań Or az zaświadczenie. wydane przez Zarząd Miejski Wyd ział Zdrowia Pomań, adr es: POznań, Szwajcarska 20. m. 7. KC-G068 Skradziono kartę rejestracyjną RKU, wystawioną w Murowanej Goślini e na nazwisko Kro1ecki Stefan. Nieszawa, pow. o.botiliki. KC-6067 Skradziono:.1) Świadectwo D Oj rz ałoś ci, wyd. przez Inspektorat Szkolny w Łod zi ~) prawo jazdy na samochód, wyd. w O.U.S.- Łódź, 3) leg1tym ację służbow ą, wyd. przez C.H;P. Chern., 4) legit.ym. Zw iazków Zawodowych Przemys}u Chemiczn.. 5) ksi~żec,kę wojskową nr :14. wyd. RKU - l.,ódź Miasto na n azwisko Mocny Jan. Łódź. Brzeź na 16. GB-331 Zgubiono dowód osob isty. wyd. w W-arsnwie, kartę rejestra cyjną RKU- \Vars7awa na nazwisko Dorodziński \\ łodzimierz, W<1nzQwa, Stanisława Paka 30b. GE-~ 3 3 Zgubiono duwód osobisty, 2 legitymacje tramwajow e. dowód partyjny PPS oraz ksiażeczkę Ubezpieczalni i świadectwo s7kfły polit.ycznej na n azwisko Przewoź!1h! k Wła dysław, Łódź. GB _."" ~kradziono ksią ż eczkę wojskową wydaną przez RKU Gd ańsk, na nazwis ko Prokopowicz Wincenty. KC-5627 j~ce nazwiska: 1) strz. Biały Mieczyslaw Seria leg. s ł. D Nr 1649, oraz leg. na breń KBK Nr 74, oraz dokument rejestracyjn y auta C WK PPR. GB-336 ZgUbiono kaltę rozpoznawczą, wydaną w Warszawie oraz legitym ac j ę fryztjerską na nazwisko Sobieski Wacław Wincenty, Łódź, Pomorska 131. GB-335 Skradziono w dniu 18 mal"ca 1947 w Firmie: Przełom" w Krakowie: kartę tożsamoścli na panieńskie nazwisko "Muszyń sk.a KamiUa" (obecnie Świ derska ), wy dan ą w Warszawie, świade tdwo ślubu wydane w Sopocie, legitymację kupiecką Nr 67, wydaną w Sopocie. KC-5626 Sk~adziono dowód osobisty n a nazwisko Zółt o;wska Eugenia, J elenia Góra. KC-5553 Zgubiono książkę ewiden. nr rejestr na motocykl m arki Zi.i.ndapp, n a nażw. Orzechowski Edward, Zgierz, Dłu ga 16. GB-291 Skradziono dowód os obisty kolejowy Nr 404 n a nazwisko Kuchciński Marceli. KC-5552 Zgubiono k ar t ę ewakuacyjną Nr /II wyd aną przez Pełnomocnika Rejonu PKWN do ~praw ewakuacji w WHnie na n azwisko Szlempo Władysław i Aleksandra. KC _..._----- Zagubiono nominację na stanowisko dyrektora Huty Szkła Stradom" w CZl; stochowie, wystawicmą " przez Południowo Zachodnie Zjednoczenie Przem ysłu Szklarskiego, Piotrków z dnia r. Gracjan Szymański. KC-6010 Zgubiono kartę I"o rzpoznawczą, le g i tymac ję E lektrowni Wairsz. i legitym ację Zw iązku Zawodowetgo Użytecwuści Publicznej na n a zwislro Marii Braun. KC-5900 Skradziono k sią żec zkę wojskową RKU, prawo jazdy na m o 1Jucykl, na nazwisko Marcinldewicz Władysław. KC-6077 Skradziono l eg ityma t cję Uniwersytecką oraz prawo jazdy na na,lwisko Jaczewski Zbigniew. KC-6076 Z!;ubiono dowód o ~o-b isty emery.ta PKP Kalinowskiego Jana. KC-6075 Skra<lziono kartę roz,poznawczą, za świadc ze nie RKU Siedlce, upoważnienie piizez Sp ó ł dzielni ę Roln.icro-Handl ową w Łukowie, na zakup towaiów, na nazwisko Wodyk Mieczysław. KC-6074 Zgubiono kartę rej estracyjną RKU Syska Bole sław. KC-6073 Za.ginął w czasie działań wojenn)"ch dyplom doktora wsze chnautk lekarskich wydany przez l. W. na nazwisko Edmund Perlman. KC-6072 Skradziono k siążkę inwalidzk ą Nr 675 wydan ą przez Stalostwo Powiatowe w,,~tadowicach na nazwisko Czarnek Józef 1902 r. syn Michała i Katarzyny. KC-60G6 Zgubiono kart~ rejestracyjną motocykla m arki Royal-Enfield nr mmy 18490, nr. silnika wydany przez Woj. Urz ą d Samochodowy w Kieloach dla Związku Gospodarczego Sp ółdzielni,.społem" w Cz ęs-tochowie. KC-6l35 Sl.radziono le g i tymację służbową Nr wydaną przez D yrekcję Okręgu P oczt i Telegrafów w Ka towicach na nazwisko Libera Julia, Urz ąd Poczto.wy Zabrze 1. KC-6121 I Zgubiono l egi.tymację służbową Nr 284 wydan ą przez Wojewpdztką Komendę MO w Ł odzi na nazwisko Tokarskiej Cecylii. p_ ta Kraszew~ce, pow. W ieluń. KC-6120 Zgubiono karte I"OZlpoz.nawczą i prawo jazdy Zgubiono dokumenty osobiste, oraz legityma- wydąne przez Wydzia ł Ru,~ hu Kołowego Warcję służbową Nr 2666 MO na n azwisko Kali- szawa na n azwisko Wiszniewski Adam. nowski Cze sław, milicjant z Posterunku MO KC-49il2 Zr.ubiono p a lcówkę, wyd. w Ł od:o:i i legit.ym. PPR, wyd. w Brzezinach, Sichisld Franciszek Łódź, Zawadzka 13. GB--329 Zgubiono 1egitymac.ie nauczycielską, wydaną w Inspek toracie w T o m~szowie-lvi3z. na nazwisko Olczyk Zofia, R o,:?;ów. GB-330 Zgubiono prawo j8:c.dy samochodowej wydane w O. U. S. - Łódź oraz p nlcówkę i metrykę urodzenia, w vd. w Łodzi Zajda Rvszard, Ł ó dź, P abianicka 26. GB-337 Zgubiono orzeczenie od<zj;odo wawcze, nr 13959, wyd. PUR w Łod z i, Młodzianowskl Wincenty, Trzebiatów. GB-339 Skrad7.iono l egitymolc j ę słu żbową, wydaną przez N. B. P. na na:o:w. PietnaI, Genowefa U.dź - Radogoszcz, Siancko-sy nr 1. GB Skradziono: 1) dowód osobisty, wydany w Wie-luniu, 2) P atent na sklep, wydany w U rzędzie Skarbowym w WiCluniu, na nazw. Cbarciarek Maria, ul. C zęstochowska 42. GB-294 Zgubiono ks ią.ikę wu j skową, nr. 695 /37,. wyd a ną w RKU w Brzc ś~i u n. Bugiem m:az dowód osobisty z po"wiadcz.enicm obywat. pols kiego n a n azw. Ra dld ewicz Borys, Łódź, P iotrkowska 25. GB-295 Skradziono do wód osobisty, w ydany w gmin ie Łyse, oraz prawo jazdy szofcrskie.j i kart ę rejestr. wojsk. RKU - Ostrołęka, Prusaczyk Stanisław, Ł ó dź, Żeromskiego 77. GB-147 Zgubiono dokumenty: 1) legitym acja s,tudencka Nr M, 2) Indeks nr 778, wydane przez Politech nikę Łódzką na nazwis kio Bień Stanisław Jerzy w Łodzi. GB-236 Zgubiono: 1) kartę rozpo.7lnawczą, wydaną w Rawie-Maz., 2) L egitymację PKP, wydaną przez Dyrekcję L asów P ań stw. w Łodzi na nazwisko Prymowa Helena, Łó dź, P:iotl"ko wska 135. GB-280 Skradziono dowód, wydany przez komisariat Milicji n a nazw. Rypińska Amelia, Łódź, Piotrkowska 107 m. 29. GB-281 Zgubiono k a rtę ro~p07lnavl czą na nazwisko Pacań s!,a Joanna. metrykę urodzenia na nazwisku Pa cańsk i Piotr, o-raz k siążkę ubezpieczenio"l<\. i dowód osol;!isty na nazwisko Pacański Wacław, zam. Stalowa-Wola, Narutov::i-cza 61 4/5. GB-282 Zgubiono.karte rejestr. RKlI, wyd. w Łęczy ey na n azw. Michalak Wacław, zam. Zgierz, ł,(,dz1,a 3 1. GB-283 Z!!ubiono: 1) Legit.YJT. s łu ż bową, wyqaną przez Inspekto.rat S zkolny w Łodzi, 2) Legityma cj ę tr amwajową se!i2. A na TI:lZW. Gibus Jan, zam. Wiskitno, poczta Łód ź 14. GB-2~ Ch. e ł m za.. 3--KC-5585I ~... Skradziono l egitymacj ę straży Poża,rnej, legi- SkradZIOno legitymację urzędową wystawlo- tymację tramwaiuw ~ l Egitymację p pe:; na n"- Z b".. d.. D k P t Telegrafów w Ka-.. q,... gu lono zaswn czenje ną przez yr e cję. ocz l.. r zw.isiko. Sobański Józef. KC-4961 I : l. k 30r.-883-EV tow kach na nazwisko Cuber Marla, Ła Z1S~{a,: ni SI nhl. da Adl _ C "t., -ta Godów pow. Rybnik. KG-508o sa,m?c o e,. cn 1. p, :lgubiono orz eczenie osadnictwa, wystawio;n~ Łodz, PlOtrlw w sk a 51. Zgubiono książe c.zjkę wojskową na nazwisko S ęk Franciszek, Tomaszów Maz. ul. Bezdomn a 53. K C-5584 Skradziono l e gilymac ję słu ż bo.wą, wydaną przez Narodowy Bank P olski na nazwisko Klllerska Antonina, Tczew, Narodowy Bank Polski. KC _._----- Skradziono leg itymac ję słu żbową, wy d a ną przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Olsztynie n a n azwisko Rzęsa Genowefa, Elbląg Rejonowy Urz ąd Telef. - Telegr, KC _._.._... Oddział PKS Nr S w Łodzi unieważnia zagub io n ą Kart ę Ewidencyjną Nr rej. C 371]2 samochodową. KC _._----- Zagubiono kartę r ejestracyj,ną na nazwisko Matuszewski Stefan, rocznik 1924, zam. we wsi J ózefów Nowy. gm. Slrollniki, pow. Końskie wydaną pr.zez RKU Kieloe, obecnie przyna le ~ny do RKU Opoczno. K C-4006 Skradziono dowód Osobisty, zaświadczenie r e habilitacji st. prz;odownika s łużby Śl e d cze j P. P., zaświ adczenie z K asy Chorych n a n a zwisko Gr7.eszczak Franciszek. KC-5128 Zgubiono prawo jazdy, zaświadczenie z RKU, kartę rozpoznawczą n a nazwisko MU!fiał Józef. KC-5127 Zgubiono indeks Uniwersytecki Wydzi ału Lekarskiego, N. alb. 921 na nazwisko Rossa MariJł. KC-5126 S!~rad zio no p rawo jazdy Nr 1249, na n azwisko Kolankiewicz Bol esław. KC Skradzi;n;- k~iążl{ę- i;jwalidzką n a nazwisko Jan Wojciechowski. KC-5124 Zgubiono dowód osobisty i prawo jazdy w y dane przez Urząd WojewódZJki Łód zki na n a zwisko Brzeziński Antoni, Łó dź, Cmentarna 18 m. 1. KC-5901 Skrad.ziono legitymacj ę szkoln ą, bilet m ie s i ę czny kolejowy, kartę ujawnienia Nr 30739, kartę rejest racyjną RKU i przedwojenny dowód osobisty n a nazwisko Sabat Stanisław. KC-5541 Zgubiono ka rt~ RKU - Grajewo, na nazwisko Gulan Czesław, wieś Szypi.tki, gm. Wiśni e wo, pow. Ełk, woj. białos tockie. KC-4715 Skradziono indeks studiów Nr na nazw isko Przybylski Włod z imierz wydany przez Sekreta riat Szko ły Gł ównej Handlowej w Warszawie. KC-4880 Skradziono dokumenty samochodu CIęzarowebgo,.Dodge", będ ącego własnością Rafinerii Nafty w Gli:ndl;u Mariampolskim: 1) Dowód rej. n a samochód cięź. "Dodge" Nr rej. C-27716; 2) ROZkaz wyjazdu, wa żmy do. dnia 30 m arca 1947 r. po trasie Glinik Mariampo lski - Limanowa; 3) Zlecenie jazdy wystawione w dniu na tr asę Limanowa ; 4) Opis samochodu. Nowy- Sącz KC-5518 Z~ubiono l egitym a.cję służhol\vą, w y d aną przee Spółdz. "Czytelnik". Witkowski Seweryn, Ł ódź, Andrzeja 11. GB-322 Zgubiono legitymację naucz )"ciel ską, wyd. ptzez Inspektorat w Tomaszowie Maz. Waletia Lang, P o cz.1:a Rzgów, Mroga Dolna. GB-324 Zgubiono kart ę ewidenc. sam ochodu nr rejestr. C-4] 702. w yd. przez O. H. S. - Łódź, Sobczak Walerian, Łódź, P iotrkowska 200. GB-325 na nr próbny 3501, nr podwozia 1837 i60, Zarząd Przem. Włók. GB-285 przez Urząd Repatriacyjiny w Łodz i na na- 7.wiskO Józef Maliszewsld, oraz kartę r ejestracyjną samochodu H anomag-kurier Nr 03641, Zgubiono k:lrty meldunkowe. wyd. w Łodzi na n azw. Stanisław, Ignacy i Halina, Maria \V~kaz osobisty i inne pa,piery na nazwisko Ecdnarkowie, orclz zaświadczenie wojsk. Ra.zimierz Maliszewski. KC /5/46 W. P. RKU - Łódź. Bed.arek Stanisław Ignacy. GB--287 Zgubiono prdwo jazdy n a samochód, wyd. w O. U. S. - Łódź, na n azw isko Jach piotr, ł,ódź, Więckow skieg o 8. GB-288 7,gubiono dowód osobisty, wyd. w W.arszawie na nazw. Grabowska Michalina, Warszawa, Służew. GB-289 Zgubiono kartę rejestr. wojskową, wyd. w Zgierzu w r na nazwisko Kaczmarek Andrzej Zgi::!rz, Czenvona 10. GB-271 SI.radziono dowód osobisty, w yd. przez Stal(,stwo na nazw. Ogrorlowczyk Maria, kartę ~~ : jestr. na h aniel na n azw. Ogrodowczyk Jan, wyd. w Urz. Skarb. w Zgierzu; oraz dowód tożsamo ści konia, wyd. w Bielawach. Zgierz, Ł ę ozycka 61. GB-272 Skradziono leg:i:tym. słu żbową MO nr 3524 na nazwisko MąkoIska Irena Łódź, Stocka 12. GB-274 Zgubiono k artę rozpo;znawczą, wyd. w Rawie Mr.z. n a nazwisko Grabowsld Stefan, Zgierz, Piąt.k owska 45, oraz kart ę RKU wyd. w Skierr:iewimch. GB-276 Sl,radziono dowód kolei o, ITY nr wydany przez P KP Łó dź n a nazw. Górajek Władysław, Łódź-K a liska P a.rowozowa. GB-277 Zgubiono l egitymacj ę. wyd. prze! Narodo wy Bank P olski, na nazwisko Slabiak Anna, ł~ ódź. Zgubiono aka demicki dowód osobisty nr 1934, Narutowicza 45. GB-327 wydany przez U. Ł. na nazw. Kacprzyk Jan Ł(~dź, Sko[upki 10-12, GB-278 SI,rac1ziono: 1) kartę rejestr. wojskową, wyd. przez RKU - Ł ódź, 2) P atent na sklep, wydany przez Izbę Skarbową, 3) Potwierdzenie zgłoszenia, wyd. w Z arzą d zie Miejskim, 4) palcówkę, 5) l egi tyma cję Związku Kup.ców na r.azwisko StoImaszczyk Władysław. GB-328 Zgubiono kartę rozpoz.nawczą, wydaną w Rawie-Mazowieckiej oraz pr2."io jazdy na samochód, wyd. w Łod z i na n" zwi~ lm Aptapskl Julian, Rawa Maz., Skierniewicka 3 m. 8. GB-279 PRENMERATA "Monitora Polskiego" wynosi mies i ęcznie z ł Numer poj edy ńczy kosztuje z ł Numer podwó.iny zł Numery specjalne zł. 30 i 45.- CENY OGŁOSZEŃ: O zagubionych dokumentach 6 zł. za wyraz. - Edykty, nads y łane przez Starostwa (Ref. spr aw inwalidzkich) z ł. 4 za wyraz. - Nadanie n azwiska 10 zł. za wiersz mm szer. l szpalty na stronie 6 szpalt). Uznanie za zmarłego 10 zł za wiersz mm szer. l szpalty (na stronie 6 szpalt) - Odtworzenie zagu bionych dokumentów 10 z ł za 1 wiersz mm szer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt), - Inne ogłoszenia urzę dow e, sądowe. przetargi itp. 20 zł za l wiersz mm l-szpaltowy (na stronie 6 szpalt).-ogloszenia Z9 tek stem od osób instytucji prywatnych 20 zł za wiersz mm 1 szpaltowy (na str. 6 szpalt). Za.bilanse i układ tabelaryczny dolicza się Za terminowy druk ogłoszeń Wydawn ictwo n ie odpowiada. Wyda wra: PolRkfl Agencja Prasowa P A P Drukarnia Nr 4 Spółdzielni wydawniczej "Czytelni,k". Łódź. Zwirki a Redaguje Komitet Redakcyn,

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt V CSK 10/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSA Roman Dziczek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:35:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:35:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2016 godz. 09:35:35 Numer KRS: 0000086315 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:14:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:14:34 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.11.2016 godz. 13:14:34 Numer KRS: 0000155351 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2016 godz. 10:44:40 Numer KRS: 0000605181

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2016 godz. 10:44:40 Numer KRS: 0000605181 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2016 godz. 10:44:40 Numer KRS: 0000605181 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:35:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:35:37 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.11.2016 godz. 21:35:37 Numer KRS: 0000563832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie nr V Ns 191/10

Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Poznań, dnia 17.11.2010r. Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 28 WNIOSEK O UZNANIE ZA ZMARŁĄ OSOBY ZAGINIONEJ

WZÓR NR 28 WNIOSEK O UZNANIE ZA ZMARŁĄ OSOBY ZAGINIONEJ WZÓR NR 28 WNIOSEK O UZNANIE ZA ZMARŁĄ OSOBY ZAGINIONEJ Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Stare Bogaczowice, 4 marca 2009 r. Wnioskodawca: Zainteresowani: Maria Paczkowska zam. w Wałbrzychu,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:01:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:01:28 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2017 godz. 19:01:28 Numer KRS: 0000332678 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:15:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:15:30 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2017 godz. 07:15:30 Numer KRS: 0000095792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:03:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:03:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.11.2016 godz. 19:03:53 Numer KRS: 0000463906 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:48:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:48:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2016 godz. 05:48:12 Numer KRS: 0000156272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.08.2016 godz. 15:00:01 Numer KRS: 0000192964 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 22, poz. 92. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:50 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2017 godz. 12:21:50 Numer KRS: 0000131988 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--.

SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--. Dziennik Ustaw:..-.:.N...:.;r:...:.:5.=2.-- 8_4_4 -----------P-o-Z-.-2_7_9 KOMSJA KW ALFKACY JNA prz!:) Zanądzie Wojewódzkim Związku Samopomoc!:) Chłopskiej... _-_. _-_...... _----_... --.--... _-.--.

Bardziej szczegółowo

Nr 11 poz. 146 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY Str. 184 zajęcia praktyczne bardzo dobry, śpiew dobry, ćwiczenia cielesne bardzo dobry. Wynik ogólny dobry. Warszawa, 24. VI. 1938. Opiekunka klasy

Bardziej szczegółowo

POZEW O USTALENIE MACIERZYŃSTWA

POZEW O USTALENIE MACIERZYŃSTWA WZÓR NR 38 POZEW O USTALENIE MACIERZYŃSTWA Wałbrzych, 6 listopada 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Wałbrzychu Powódka: Maria Skowrońka zam. w Wałbrzychu, ul. Grodzka 12/2 Pozwany:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:34:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:34:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2017 godz. 14:34:46 Numer KRS: 0000395468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:32:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:32:43 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2017 godz. 09:32:43 Numer KRS: 0000447817 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:51:52 Numer KRS: 0000067537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 68 WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

WZÓR NR 68 WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WZÓR NR 68 WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wałbrzych, 11 lipca 2009 r. Wnioskodawca: Jan Bury zam. w Wałbrzychu, ul. Polna 7

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:07 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 15:51:07 Numer KRS: 0000022334 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:18:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:18:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2016 godz. 14:18:45 Numer KRS: 0000455304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ilustracja 41. Dowód osobisty. Ilustracja 42

Ilustracja 41. Dowód osobisty. Ilustracja 42 Rozdział 3 Mierniczy Przysięgły W półtora miesiąca po zwolnieniu z Wojska, Leopold Kleofas Paszkowski zatrudnił się w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Łucku, jako starszy geometra. Angaż Leopolda Kleofasa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:55:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:55:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 02:55:53 Numer KRS: 0000083927 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 204/13. Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 204/13. Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 204/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:57:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:57:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2016 godz. 16:57:02 Numer KRS: 0000163066 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:04 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2016 godz. 14:08:04 Numer KRS: 0000160900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:08 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.12.2016 godz. 08:09:08 Numer KRS: 0000540759 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:45 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2016 godz. 12:00:45 Numer KRS: 0000553361 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego ul. Radomska 45 27-200 Starachowice Pokój: 29, 30, 31 (parter) tel.: 041-273-83-21; 273-83-85 kierownik : (41) 273-83-49 email: usc@starachowice.eu fax: 0-41- 273-82-19 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2015 godz. 12:20:10 Numer KRS: 0000170352

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2015 godz. 12:20:10 Numer KRS: 0000170352 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2015 godz. 12:20:10 Numer KRS: 0000170352 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:49:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:49:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 16:49:23 Numer KRS: 0000283008 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 150-3291 - Poz. 736 w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej, w szczególności uzasadnia się okoliczność ustąpienia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:39:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:39:55 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2017 godz. 15:39:55 Numer KRS: 0000552209 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:43:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:43:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2017 godz. 16:43:03 Numer KRS: 0000584393 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:42:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:42:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2016 godz. 17:42:50 Numer KRS: 0000493048 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 07:33:39 Numer KRS: 0000057474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 07:33:39 Numer KRS: 0000057474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 07:33:39 Numer KRS: 0000057474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:53:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:53:15 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2016 godz. 23:53:15 Numer KRS: 0000068856 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:34 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.06.2017 godz. 10:17:34 Numer KRS: 0000096953 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 41/2003 (1624) poz. 1812-1818 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO geodezyjnego i kartograficznego w dniu 21.11.2001 r. pod nr. 1765/01 jako działki oznaczone numerami: 199/1,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:44:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:44:26 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 09:44:26 Numer KRS: 0000465107 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:36:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:36:02 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 22:36:02 Numer KRS: 0000496135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Alojzy Malicki zam. w Wałbrzychu, ul. Ludowa 3 m. 5 Uczestnik postępowania:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:15:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:15:16 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 13:15:16 Numer KRS: 0000108786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SKARGA. na akt organu administracji publicznej - połączenie działek : pb 920, pgr 2980/1, pb 2967 i pgr 2980/2 położonych w Czernicy

SKARGA. na akt organu administracji publicznej - połączenie działek : pb 920, pgr 2980/1, pb 2967 i pgr 2980/2 położonych w Czernicy Wrocław dnia 27.05.2010 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79 50-126 Wrocław za pośrednictwem: Starosty Powiatu we Wrocławiu ul. Kościuszki 129 50-439 Wrocław Skarżący: Janina

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:11 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 16:47:11 Numer KRS: 0000025720 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:30:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:30:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 16:30:50 Numer KRS: 0000243463 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 15:44:39 Numer KRS: 0000323623 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:30:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:30:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 13:30:01 Numer KRS: 0000410290 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:26:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:26:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2016 godz. 22:26:08 Numer KRS: 0000111118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 15:21:36 Numer KRS: 0000455364

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 15:21:36 Numer KRS: 0000455364 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2014 godz. 15:21:36 Numer KRS: 0000455364 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2017 godz. 22:32:47 Numer KRS: 0000009949 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:11:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:11:10 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 17:11:10 Numer KRS: 0000191357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2016 godz. 11:50:38 Numer KRS: 0000596211 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:07:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:07:41 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 09:07:41 Numer KRS: 0000095555 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:39 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.11.2016 godz. 13:32:39 Numer KRS: 0000056342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 12:01:26 Numer KRS: 0000127872 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 13:43:47 Numer KRS: 0000467126 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:54:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:54:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2017 godz. 09:54:00 Numer KRS: 0000093071 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:48:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:48:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2017 godz. 19:48:51 Numer KRS: 0000329745 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:13:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:13:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.10.2016 godz. 12:13:56 Numer KRS: 0000115102 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:23:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:23:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 00:23:27 Numer KRS: 0000412178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:35:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:35:11 Numer KRS: Strona 1 z 15 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2017 godz. 10:35:11 Numer KRS: 0000269888 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Mszczonów, (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Mszczonów, (miejscowość) I OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mszczonów, (miejscowość) dnia 17.04.2013r. (data) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE KRS-Z61 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE Formularz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:14:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:14:22 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2017 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000028388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 297, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1990 r. Nr 55, poz. 318, z 1996 r. Nr 43, poz. 189. Przepisy wprowadzające Kodeks

Bardziej szczegółowo

Czynności notarialne: Opłaty za czynności notarialne: kontakt na tel.:

Czynności notarialne: Opłaty za czynności notarialne: kontakt na tel.: kontakt na tel.: 606 116 576 Czynności notarialne: - sporządzanie aktów notarialnych, - sporządzanie poświadczeń, - doręczanie oświadczeń, - spisywanie protokołów, - sporządzanie protestów weksli i czeków,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:47:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:47:35 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2016 godz. 22:47:35 Numer KRS: 0000423398 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo