Warszawa, dnia 1 Września.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 1 Września."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 1 Września. Zw lnstun wychodzi dw a razy n a m iesiąc. P rzedpłata roczna w ynosi w W arszaw ie oraz w księgarniach na prow incyl» za granicą Złp. 10, półrocznie Z łp. 5 ; na urzędach i s tacy ach Pocztow ych w K rólestw ie rocznie Złp. 13 gr. 10 półrocznie Złp. 6 gr. 20; w C esarstw ie z dopłatą za koperty rocznie Złp. 20. S P I S R Z E C Z Y. Kościół. Jan Kalwin, Teolog i Bcformator (dalszy ciąg). H istorya Zboru Ewangelicko - Augsburgskiego do r (dalszy ciąg). Korrespondencja. Nekrolog)a. Porządek nabożeństw. Od Bcdakcji. K O Ś C I Ó Ł. K* W ierzę w Ducha Śgo, jeden, święty, chrześcijański, powszechny K ościół, Św iętych obcowanie. Apostolskie wyznanie wiary, 3 Artykuł. Wśród sporów religijnych, przeciwnicy reformacji uniesieni nam iętnością, nieraz usiłowali dowieść że Ewangelicy są kacerzami, a tern samem nie mogą należeć do Kościoła chrześcijańskiego, i utracili prawo miana Katolickości. Wszystkie dowodzenia przeciwników, upadają w obec faktu jawnego i niezbitego,, że tak Ewangelicy Luterskiego, jak i Reformowanego wyznania, przyznają i przyjmują jako symbol wiary, Wyznanie Apostolskie, a opierając naukę swoją na Piśmie Sm, pierwsi, opierają ją także, na trzech symbolach Kościoła, Apostolskiem, Niceńskiem i Atanazyańskiem. Przyjęcie symbolów rzeczonych, jako artykułów wiary, dowodzi jasno, że Ew angelicy ani na chwilę nie zrzekli się Katolickości, to jest praw a, należenia do jednego, świętego, chrześcijańskiego Kościoła, i że reform acja, nie m iała celu utworzenia nowego Kościoła, ale owszem

2 usunięcie z istniejącego tego, co n ieb y ło Katolickiem, to je st powszechnym. Wypowiedziawszy te kilka słów jako wstęp do tego, co wyrzec mamy o Kościele, na stwierdzenie przytaczamy dwa artykuły Konfessyi A ugsburgskiej:,,uczymy także, iż powinien być zawsze święty Kościół chrześcijański i nazawsze pozostać. Kościół ten, je st zgromadzeniem wszystkich wiernych, między którym i Ewangelia czysto opowiadana i święte Sakram entu, według Ewangelii udzielane bywają.11,,do prawdziwej jedności Kościoła chrześcijańskiego dostatecznem j e s t, aby w nim zgodnie, według czystego rozum ienia, Ew angelią wykładano i opowiadano, tudzież święte Sakr amenta wedle słowa bożego udzielano. Do prawdziwej jedności Kościoła chrześcijańskiego nie je st koniecznie potrzebnem, żeby wszędzie jednostajne obrządki, przez ludzi postanowione, zachowywane były, jak Paweł Apostoł mówi do Efezów, w Roz. 4, w. 4 i 5: Jedno jest ciało i jeden duch; jako też jesteście wezwani w jednakiej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ew. Śs Mat. 2, 10. M arka 12, 29: Do Korynt. 8, G.11,, Jakkolwiek Kościół chrześcijański, niczem innem nie jest, tylko zgromadzeniem wszystkich wiernych i świętych, wszelako, gdy w życiu domowem wielu fałszywych chrześcijan i świętoszków, niemniej jawnych grzeszników pomiędzy pobożnemi się znajduje, Sakramentu jednak równie będą skuteczne, chociażby księża którzy takowe udzielają, nie byli pobożnemi, jak to Chrystus Pan sam wyrzekł u Mateusza Ss w roz. 23 : Na stolicy Mojżeszowej zasiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeusze. Dla tego też potępiamy Donatystów i innych, którzy inaczej utrzymują11 (Artykuł 7 i 8). (*) A rtykuły powyższe mówią o Kościele i opisują jego naturę. Kościół, wyraz obcy, pochodzi z greckiego Kupiay.óę (Kyriakos) i znaczy w języku polskim, Zbór. Wyraz swojski, Zbór, maluje doskonale to co opisuje greckie wyrażenie, to jest zebranie, zgromadzenie. Gdyż jak słusznie powiada L u ter: Kościół, jest to całe chrześcijaństwo, które Duch SA powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca i w Jezusie Chrystusie utrzym uje, w prawdziwej, jedynej wierze. Zbór, czyli Kościół, nosi nazwę Katolickiego, czyli powszechnego. Powszechnym nazywa się Kościół chrześcijański dla tego, że nie obejmuje, jak Kościół staro-testamentowy, jednego narodu, nie jest wyłącznie Kościołem Izraela; nie istnieje widomie na jednem miejscu, jak izraelski w Jerozolimie; nie używa tylko jednego języka kościelnego, ja k staro-testam entowy, hebrajskiego, lecz je st Zborem ( ) D unatyści, Szyzmatycy istniejący w IV i V w iciu po C hrystusie, nauczali: że żaden exkominunikowany, ani godzien cxkommunikowania, nie może udzielać skutecznie Sakramentów.

3 powstałym ze wszystkich narodów, je st Zborem ogarniającym niebo i ziem ię, i nie może bez u traty swej Katolickości, być przywiązanym do jednego, wyłącznego miejsca, lub jed n ej, szczególnej osoby. Tę powszechność Kościoła, tak objawia Jezus Chrystus: Idzie godzina, gdy ani na tej górze ani w Jeruzalem nie będziecie chwalili Ojca. Aleć idzie godzina i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy, będą chwalili Ojca w duchu i w prawdzie" (Ew. Śe Jana 4, 21, 23). I dalej : Idąc na wszystek św iat, każcie Ewangelią wszystkiemu stworzeniu" (Ew. Śs Marka 16, 15). Tę powszechność Kościoła widzą w duchu Psalmista Dawid i Prorok Jezajasz, gdy mówią: Nie masz języka ani mowy, gdzieby głosu ich słychać nie było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich. I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodu, poganie pytać będą" (Psalm 19, 4, 5. Jezajasz 11, 10). Ponieważ K ościół, jako powszechny Kościół, je st heroldem bożym, zw ołującym, zbierającym, powołującym do Chrystusa, jedynego Zbawiciela, musi walczyć i zwyciężać, i dla tego jest walczącym i zwyciężającym. Walki Kościoła opisuje Paweł Sb, gdy powiada do Tymoteusza: Toć rozkazanie zalecam ci, abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie11(1 do Tymot. 1, 18, 19). Kto walczy, -walczy aby zwyciężył. Zwyciężcami zaś są ci, którzy w wierze wytrwawszy, stoczywszy bój ostatni, bój ze śmiercią, stoją przed tronem Wszechmocnego i wołają: Teraz ci się stało zbawienie, i moc, i Królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony je st oskarżyciel braci naszej, który na nie skarżył przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy. Godzien jest ten Baranek zabity, wziąść moc i bogactwo,f i m ądrość i siłę, i cześć i chwałę, i błogosławieństwo11 (Objaw. Śs Jana 12, 10, 5, 12). Kościół Chrystusa, ów Zbór powołanych do Ukrzyżowanego, z pomocą Ducha Śe przez słowo Ewangelii, istnieje w świecie, i wedle natury swej, jest widzialny i niewidzialny. Kościół, widzialność swą objawia przez nabożeństwo, którem świadczy o wierze sw ej, i wyraża ją obrzędami i opowiadanem słowem bożem. Opowiadane słowo, rodzi wiarę w sercach słuchaczy, wiarę, której prawdziwość i rzetelność, ponieważ Bogu tylko jest wiadom ą, przeto ten wewnętrzny, w sercach ukryty i rodzący się Kościół, w stosunku do świata w którym żyjemy, nazywa się, nieividzialnym. O Kościele niewidzialnym tak mówi Paweł Ś b : Żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach naszych. Nie przyjdzie

4 Królestwo Boże z postrzeżeniem, ani rzekną: oto tu, albo oto tam jest; albowiem oto Królestwo Boże, wewnątrz was jest" (Do Efezów 3, 16, 17. Ew. Ss Łukasza 17, 20, 21). Do Kościoła widzialnego, należą wszyscy ochrzczeni, wierzący i niewierzący, praw i chrześcijanie i obłudnicy. Członkami niewidzialnego Kościoła, są tylko.prawdziwie wierzący. Wyznawcami Kościoła widzialnego, są wszyscy słuchacze słowa Bożego, i wszyscy używający Sakram entów, niewidzialnego wyznawcami są ci tylko, którzy słowo Boże zachowują i w Sakramentach szukają życia i zbawienia, i dla tego też, Kościoł widzialny, nazywa się Zborem powołanych, niewidzialny, wybranych. Kościół chrześcijański, jest z Boga, gdyż zbudowany na opoce Piotrowego wyznania: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego", objawił się w dniu Zielonych świątek, nie przez ludzi, ale przez Ducha Ss, w słowie opowiadanej ewangelii i w sakramencie chrztu (Ew. Śs Mateusza IG, 16 i Dzieje Apostols: 2). Kościół Chrystusa, jest, jeden, jak o tern czytamy w Liście do Efezów: Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko, i po wszystkich i we wszystkich was" (4, 4-6). Słowami temi uczy nas Paweł Ś y że Kościół jest jednem ciałem, jedną całością, a to przez jednego Ducha, który w nim działa, Ducha świętego. Jest jednym Zborem, bo ma jednego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa; jedną nadzieję, w powołaniu przez Ojca w niebiesiech; jedną wiarę, w Boga w Trójcy StćJ ; jeden chrzest, w imie tegoż Boga w Trójcy, a przez ten chrzest, jednego Boga i Ojca. Kościół chrześcijański jest świętym, bo tak o członkach Zboru Chrystusowego pisze Apostoł w liście do Koryntczyków: A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego" (1 do Korynt. 6, 11). Dla czego jest Kościół powszechnym, powiedzieliśmy już wyżej, a dla czego chrześcijańskim, objaśnia Paweł Śły, mówiąc: Albowiem gruntu innego nikt niemoże założyć, oprócz tego, który jest Jezus Chrystus. I wszystko poddał pod nogi jego, a onego (Chrystusa), dał za głowę nad wszystkim Kościołowi" (1 do Korynt. 3, 11. do Efezów 1, 22). W wyznaniu wiary, nazywamy Kościół także, wspólnością, czyli obcowaniem świętych", wspólnością, przez połączenie z Chrystusem, jako członków jego ciała (Iłzymian, 12. 5). Przez tę wspólność, wszystkie członki ciała Chrystusowego, jeżeli są żywemi członkami, sę świętemi!

5 Siłą działającą w Kościele, siłą utrzymującą życie Kościoła, jest Duch S lv, który zgromadza, oświeca i poświęca ludzi i narody, powołuje przez słom opowiadane, przez kazanie ewangelij, do Chrystusa Zbawiciela, i przez tęż ewangelią i sakramentu zgromadza około Chrystusa i poświęca. To działanie Ducha S&, trwa i trwać będzie, aż do skończenia świata. Raz, jest ono widoczniej szem, drugi raz mniej widocznem, ale przerwy nigdy w niem niema, a pasterz i k a płan najwyższy Jezus Chrystus, czuwa nad Zborem i strzeże w ybranych swoich. Pasterza tego wyznawcami jesteśmy i my Ewangelicy, i nie w celu spierania^ się z braćm i chrześcijańskimi katolickiego wyznania, ale w celu złożenia świadectwa jawnego o prawdzie wiekuistej, w celu przypomnienia Ewangelikom, jakiem i ich Bóg obdarzył błogosławieństwy, powiadamy z wszystkimi wiernymi wyznawcami: Kościół luterski jest jednym, świętym, chrześcijańskim kościołem! Tak, wypowiadamy to z radością i dumą. Bo Kościół jeden, święty, chrześcijański, jest tam, gdzie słowo boże jasno i czysto bywa nauczane, a Sakram entu, wedle słowa bożego udzielane. 0 jasności i czystości nauki słowa bożego świadczą nasze Księgi symboliczne: Konfessja Augsburgska, Apollogja, obadwa Katechizmy, Artykuły szmalkaldzkie i Formula concordiae. W symbolach tych wiary naszej i po upływie trzech wieków, i po spustoszeniach dokonanych wśród Kościoła przez racjonalizm i inne w prost przeciwne Kościołowi dążenia, złożony jest dowód niezbity, że jesteśmy jednem ciałem Chrystusa, że w wyznaniu naszem jeden duch panuje, Duch S% że jesteśmy powołani w jednej nadziei powołania, że jeden jest panem naszym, że jedną wiarę mamy, jeden chrzest, jednego Boga i Ojca (do Efezów 4,4 6). Symbola Kościoła Luterskiego świadczą, że Kościół ton jest jeden, święty, chrześcijański, bo gdzież jaśniej i zgodniej z Pismem świętem jest wypowiedziane, iż Chrystus jest zbawcą prawdziwym, że usprawiedliwienie je st przez w iarę, że odkupienie nasze od grzechu, śmierci i władzy szatana, stało się przez niewinną mękę i śmierć C hrystusa, że upadli przez grzech pierwszych rodziców, niezdolni jesteśmy sami przez się podobać się Bogu, że w Ukrzyżowanym jest uświęcenie nasze, że Jego krwią obmyci, w Jego państwie, pod nim, w wiecznej sprawiedliwości żyć mamy, gdzież jest to jaśniej wypowiedziane, jeżeli nie w Księgach naszych Symbolicznych? Gdzie jest Kościół, któryby czyściej i wyraźniej jak Kościół Luterski wyznawał z Apostołem Piotrem : Tyś jest Chrystus, On Syn Boga żywego. I niema w żadnym innym zbawienia. Albowiem niemasz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Temu wszyscy Prorocy świadectwo wydawaj ą, iż przez Imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy (Ewan. Ś& Mat. 16, 16. Dzieje Apostoł. 4, , 43).

6 0 cóż walczył i walczy nasz K ościół, jeżeli nie o utrzymanie w czystości słowa bożego, któręm je st Pismo Ś,e, i o zachowanie przykazania o którem pisze Jan S'y:,,A toż jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego Jezusa Chrystusa" (i Se Jana 3, 23). Cóż odznacza Kościół L uterski, jeżeli nie owe wielkie święte hasło: Nic nad Pismo i nic obok Pisma, nic oprócz Pisma! Kościół Luterski nie trzyma się pojedynczyah cząstek Biblii, co jest znamieniem sekciarzy, nie w kłada w Pismo swoich przykazań i nauk, ja k to czynili 1 czynią Faryzeusze, nie stwarza religii, odpowiedniej rozumowaniom i żądaniom ludzkim, jak to usiłuje sprawić teologia filozofująca, ale wszędzie trzyma się słowa bożego, wszędzie i wszystko sądzi wedle.słowa tego, we wszystkiem i zawsze powołuje się na Pismo Stc. Kościół Luterski może mieć i ma niedostatki w zewnętrznych swych urządzeniach, ale iv nauce wiary, jest doskonały i zupełny, jest jeden, święty d chrześcijański. 0 prawdzie tej przekonać się może lcażden kto nie z k a zań tylko, nie z praktyk kościelnych, nie z życia jednostek lub ogółu, nie z liczb statystycznych i dat statystycznych, ale z nauki wiary sądzi kościoł. Powiedzieliśmy, że nauka wiary L u terski ego kościoła, zawarta jest w sześciu księgach symbolicznych, i księgi te, porównane z symbolami innych wyznań, jaśnieją jak diament najczystszej worly. Księgi te, rozebrane wedle Pisma Sgo, zdolne są wytrzymać najsurowszą krytykę, i w nauce wiary którą wygłaszają, są prawdą bez skazy, są ową piękną, perłą, za którą wszystko oddać należy, byle ją posiąść (Ew. Ś. Mat. 15, 45 46). Dla tego ciężkim występkiem jest, niewiadomość tego co w sobie księgi symboliczne zawierają, zwłaszcza, że postarano się aby *i prostaczkowie, aby i ludzie nie mający czasu, zapoznali się z treścią ksiąg symbolicznych, przyjąwszy w ich skład mniejszy i większy katechizm Lutra. Któż nie może posiadać katechizmu, kto hie je st w stanie przeczytać go, nauczyć się i zbadać, kto może powiedzieć, że wyłożona tam nauka wiary, nie jest jasno, czysto i przystępnie wyłożona? Nie wolno tu nikomu powiedzieć: księgi symboliczne nie obowiązują mnie! Kto tak mówi, ksiądz czy świecki człowiek, wyłącza się ze wspólności kościoła naszego, bo odrzuca znamię tego kościoła, odrzuca księgi symboliczne. Od zbiegostwa podobnego, niech nas Bóg strzeże, niech każden czuwa nad sobą i nad dru- giemi, by się strzegli grzechu podobnego. Niech ludzie nie mający sposobności poznania wszystkich ksiąg symbolicznych, starają się poznać chociaż mały katechizm, i niech podług niego sądzą opowiadaną im w kościele naukę, żądając by zgodną była z tym symbolem wiary naszej. Zachęcając do te g o, nie zachę

7 camy bynajmniej do czegoś now ego, przypominamy tylko E w angelikom wyznania Luterskiego i Reformowanego, to, do czego się zobowiązali przez konfirmacją. Konfirmowani, przysięgli kościołowi Ewangielickiemu wierność w imieniu Boga w Trójcy S. a że wyznaniem wiary kościoła są księgi symboliczne, wierność więc przyrzeczona kościołowi, jest niczem innem, jak wiernem, scisłem, serdecznem trzymaniem się zasad wiary przez kościół wyznawanych, wiary, wypowiedzianej w księgach symbolicznych. Ku zachęceniu do wiary, niech posłuży więc i to cośmy powiedzieli o kościele, bo wierni tylko odziedziczą koronę żywota, wierni tylko oglądać będą oblicze Boga. Nieświadomi, nic mogą się już tłómaczyć nie wiadomością, nie mogą powiedzieć: Ewangelik wierzy, ja k mu się podoba. W skazaliśmy podstawy na których kościół nasz stoi, podstawy to wieczne, bo chociaż je ojcowie nasi k ład li, są to podstawy te same, na których budowali Prorocy i Apostołowie. Mamy skarby wielkie, nie m arnujm y ich lekkomyślnie, nie trw ońmy przez niedowiarstwo. Nie dość jest nazwać się ewangelikiem, trzeba nim być w wierze, a wierząc będzie się także i po ewangelicznemu żyło. Złe, w ystępki, grzechy, są następstwem i skutkiem niedowiarstwa, a niedowiarstwo musi szerzyć się tam, gdzie niema miłości do Kościoła, gdzie niema życia kościelnego. Pasterze nie nauczający zgodnie z symbolami wiary naszej, są wrogami Kościoła i zdadzą ciężki rachunek przed Bogiem, lecz powierzone ich pieczy dusze, nie będą się mogły usprawiedliwić przed Bogiem, że je obłąkano i oszukano, bo jako Ewangelicy mają prawo i obowiązek czytania Pisma świętego i badania, czy opowiadane im w kazaniu słowo, jest słowem bożem. Ksiądz nie jest Kościołem, jest sługą Kościoła, należy więc baczyć na to, czy służy Chrystusowi, czy jest sługą ewangelii i wiernym jej opowiadaczem. Kościoł to zbór św ięty,; święty bo okupiony krw ią C hrystusa, a zebrany przez Ducha Se., kto w kościele tym niechce pozostać, kto z nim nieche wierzyć, z nim nie miłuje, z nim nie wielbi imienia Chrystusowego, ten je st m artw ą cząstką, je st kamieniem który odrzucony będzie. JAN KALWIN TEOLOG I REFORMATOR ( D a l s z y c ią g ). Karoli złożony z urzędu, wystąpił znowu w Solurze jako duchowny rzymski i obrał sobie za cel życia i działania, miotać obelgi na

8 Reformowanych. Gdy jednak teolodzy Berneńscy pomimo to że przekonani byli o kościelnej nauce kalwina, niedowierzali Kalwinowi, postanowiono, aby wyrażenia używane: Trójca i osoba, nadal zalecone były, czemu też Kalwin okazał się posłusznym. Zaledwie wrócił Kalwin do Genewy, gdy nowy cios go oczekiwał. Anabaptyści którzy naukę i życie Chrześcijańskie w drugim stawiali rzędzie, pojawili się i w Genewie. Lud garnął się do nich i żądał aby kaznodzieje odbyli z nimi dysputę. Bysputowano o chrzcie dzieci i o istnieniu duszy po śmierci. I tu Kalwin trafnem i dowodami Pisma zamknął usta przeciwnikom, którzy zniewoleni zostali opuścić miasto. Jakkolwiek stan rzeczy w Genewie wymagał wielkiej pracy i czuwania, Kalwin pam iętał i o uciśnionych Reformowanych we Francji. Prześladowania doprowadziły wielu Ewangelików do tego przekonania że przyznając się do Reformacji, trzeba jednak aby nie ściągnąć na siebie podejrzenia wydawać się powierzchownie jako należęcy do kościoła rzymskiego. Bóg k tó ry patrzy na serce nie poczyta tego za grzech. Podobnież niektórzy duchowni mniemali, że aby módz lepiej działać, trzeba do czasu nie występować z kościoła rzymskiego, a nawet najwyższe godności kościoła dają się piastować w duchu ewangelicznym. Przeciwko tym mniemaniom napisał Kalwin dziełko p. t. przeciw pseudo Nikodemitom, którzy czystości chrześcijańskiej nie zachowują, aleją plamią świętościami bezbożnych. Postępowanie takie powiada on jest obłudą, je st obrazą swego sumienia, je st szukaniem sprzyjania ludziom a nie upodobania Bożego. Kto prawdziwie postępuje przed Bogiem, nie powinien się dopuścić tego, czego Bóg nigdy nie zezwolił, ale przeciwnie gdy proroków swych posłał między nieprzyjaciół, żądał aby jem u wiernymi pozostali. Z Cyprianem trzeba mówić: W tak świętej sprawie, niema miejsca dla własnego zastanowienia się i ja k on znieść męczarnie z tą jedną myślą: Ja się trzymam przykazania Bożego, który mi poleca wyznawać go wszędy. Miejsca Pisma jak 2 Mojż 28, 1 Król. 19, Jezaj 45. Daniel 3, 1 do Koryt. G i 8, 2 do Kor. 6 zostały przytoczone. Jan Sty mówi że wielu z książąt weń uwierzyło, ale dla F ary zeuszów nie wyznawali, aby z bożnicy nie byli wyłączeni, bo um iłowali chwałę ludzką więcej niż boską (Jan 12, 42 43). Ale i na to zwraca Kalwin uwagę, o ile każdy ma obowiązek wyznawania i kiedy Chrystus mógłby powiedzieć: Kto mię się zaprze przed ludźmi tego i ja się zaprę przed Ojcem w niebiesiech (Mat. 10, 33). Nie każdy jest powołanym publicznie wystąpić przeciwko prawdzie zawsze i wszędzie, przedewszystkiem jest to rzeczą sumienia, a to sumienie nie omyli jeżeli człowiek sprawę Bożą będzie miał przed oczyma a nie własną. Między obrządkami kościoła Rzymskiego trzeba odróż

9 niać takie, które niekoniecznie są grzechem, i takie które jawnym grzechem są napiętnowane. Do pierwszych należą posty, celibat i niektóre ceremonie, które jako pewne postanowienia przestają być wprawdzie chrześcijańskiemi, ale które można przestrzegać w pewne czasy, co każdego czasu czynić się godzi. Inaczej się ma z oddawaniem czci obrazom, ostatnim namaszczeniem, kupowaniem odpustów, używaniem święconej wody, m szą, która niweczy krzyż Chrystusa i świętą komunię, czyni igrzyskiem. Co się tyczy uczęszczania do kościołów Rzymskich, to i Ńaeman nawróciwszy się towarzyszył k ró lowi do jego świątyni, ale Naeman pewnie oznajmił królowi swoją wiarę i nieprzyjmował udziału w czci oddawanej bożyszczom. Dziełko swoje które napisane jest w formie listu, Kalwin tak zakończa: Żyj tak aby we wszystkiem wiara twa się przebijała, i jawną była nawet bez słów. Niechaj z ciebie wychodzi odblask pobożności, dobroci, umiarkowania, miłości, skromności, dążenia do niewinności, aby n a wet najzabobonniejsi chcąc lub niechcąc uznali cię za sługę Bożego. Przed Bogiem i jego świętymi Aniołami oświadczam: że tu idzie o zbawienie duszy, tu idzie o słowo Pańskie, że kto się go zaprze przed ludźmi, tego i on się zaprze gdy przyjdzie na sąd. Wprawdzie nie trudno w chłodnym cieniu dysputować o wojnie, lecz jestem tego przekonania pewnego, że gdy mię Pan stawi na placu boju, zachowa mię do ostatniego tchnienia mego. Patrzmy czego nas uczą Męczennicy Pańscy w krzyżu, ogniu pod mieczem i w żelaznych okowach. Razem z tern dziełkiem pojawiło się drugie: O obowiązkach Chrześcijanina co do przyjęcia albo odrzucenia chrześcijańskich godności w papiezkim kościele. Treść jego jednak, jakkolw iek nauczającą, tu pomijamy. Wracamy do Genewy. Wichrzenia Anabaptystów nie pozostały bez wpływu na umysły mieszkańców miasta. Wielu z nich cofnęło swą przysięgę na wyznanie wiary i wymówili posłuszeństwo Radzie. Zm iana przedstawicieli rządu powiększyła jeszcze więcej złe. Nieporządki stawały się codzień gorszemi, i ro k 1538 rozpoczął się zwrotem do dawnego stanu rzeczy: taż niemoralność co dawniej, toż zepsucie obyczajów, wzmagały się co chwila. Do tego przyczyniła się okoliczność, w której duchowni Genewscy w nierozsądnym zapale swoim, chociaż tego później żałowali, stali się przyczyną smutnych dla siebie następstw, a tern samem i dla całego miasta. Rada Bernu żądała aby dla zaprowadzenia jedności w kościołach Reformowanych, Genewa zrzekła się niektórych jej tylko właściwych zwyczajów i zaprowadziła takie, jak ie wszędzie istniały, mianowicie aby święta uroczyste były obchodzone i w dnie powszednie, aby używano chrzcielnic, opłatków przy komunii i dozwolono przy ślubach używać pannie młodej stroju na głowie. Wmieszanie się takie m iasta Bernu w sprawy kościoła Genewskiego, niepodobało się Kalwinowi, wiedział on że

10 to jest upokorzenie duchownych Genewy i jakkolwiek ze stanowiska religijnego niemiał nic do zarzucenia, oparł się temu stanowczo, nawet i wtedy kiedy Rada Genewy i mieszkańcy przyjęli chętnie żądania Bernu. Opór jego był, jakkolwiek z jednej strony niesłusznym, jednak nie do przełamania, podobnie jak i jego kolegów, zmuszanie ich do czegoś podobnego bez postanowienia ogólnego Synodu zdawało im się niewłaściwem, tern więcej że przyzwolenie podobne w tym stanie rzeczy jaki istniał byłoby zrzeczeniem się wpływu koniecznego aby miasto wróciło do dawniej przyjętych zasad czystości życia. Rada miasta, chcąc utrzymać swą powagę nakazała posłuszeństwo. Kommunia Wielkanocna miała się odbyć wedle nowego zwyczaju. Ale Kalwin i Farel wstąpiwszy ną kazalnicę wśród cisnącego się tłu mu, oświadczyli stanowczo, że postępowanie mieszkańców jest tego rodzaju iż sumienie nie pozwala im takowej udzielić, aby tak święty Sakram ent nicbył oszydzonym. (Dalszy ciąg nastąpi). HISTORYA ZBORU EWANGELICKO - AUGSBURGSKIEGO WARSZAWSKIEGO do roku1793. ( D a l s z y c i ą g ). -X* Powtóre. Owszem, obraźliwy manifest w aktach Konsystorza ewangelickiego obojga wyznania zanieśli, i pism a uszczypliwe przeciw protestującej się części Zboru rozrzucili, jak to poświadcza list od kuratora Sztubenraucha, do seniora świeckiego Piotra Teppera pisany. Po trzecie: Osobiste i obraźliwe krzywdy kurator Sattler żalącemu się Hartzowi, a kurator Kuntzel, żalącemu się Bitticliowi, publicznie wyrządzili. Po czwarte: Że kuratorowie, nieprzebłaganą nienawiść przeciw seniorowi i pastorowi Ringeltaube mając, przez uszczypliwy manifest z dnia 25 Czerwca do a k t konsystorskich złożony, nie tylko złośliwość swą objawili, lecz nadto, tegoż nauczyciela słowa bożego, całemu Zborowi nienawistnym uczynić chcieli. Po piąte: Że tegoż pastora pierwszego, organistę i kantora, przez 9 miesięcy zostawili bez płacy, lubo dosyć było pieniędzy na wszystkie wydatki kościelne w rękach kuratorów, i przez tak szkodliwe płacy należącej zatrzymanie, wyż wymienione osoby zmuszone były długi zaciągać i siebie na niesławę narażać. Po szóste: Że konsyliarz Mi

11 chał Groełl w mięszkaniu swojem potajemne społeczników swoich zbierał schadzki, na których przeciwko seniorowi i pierwszemu p a storowi Ringeltaube, oddzielenie onegoż od wszystkich urzędów kościelnych deklarowane było, który to pseudo wyrok osoby pomienione do schadzki należące podpisały, i ażeby od innych był podpisany rozesłali, z której to przyczyny podpisy sekretnie zbierający kupiec Stamm, uczciwego Preyslera kowala do podpisu różnemi namowami nakłaniał, i onego od strony żalącej się odciągnąć usiłował, które dzieło wyraźny znak daje zmięszania zgody i pokoju, z których dotąd przywiedzionych nieprawnych kroków już nad potrzebę je st dowiedzione, że pozwani kuratorow ie wszystkich, publiczny i kościelny porządek wzruszających niezgod jedynśmi byli promotorami i autorami. Najjaśniejszy Pan ojcowską miłością wzruszony, JW. Seniorowi Generalnem u Hrabiemu Unrugowi reskryptem swym poruczył, Synod p a rty kularny w lcsięztwie mazowieckiem Augsburskiego wyznania zgrom a dzić, ażeby zbadał przyczyny i skutki tego złego i aby powody kłótni gruntownie zostały wykorzenione i tak spolcojność publiczna jako też karność kościelna w rzeczonem Zgromadzeniu była powrócona. Po siódme: Lecz pozwani kuratorow ie na praw a J. K. M. ja k świadczą akta Synodu warszawskiego, targnęli się i zwierzchników, rząd kościelny prawnie i należycie utrzymujących publicznie naganie się odważyli. Po ósme: Iż uszczypliwemi a praw a tronu wyraźnie obrażaj ącemi, Synod i cały stan duchowny zarazem potwarzaj ącemi w dniach 25 Kwietnia i 14 Maja, wprzód słownie przełożonemi a potem w aktach Synodu złożonemi p rotestacjam i, publicznie wypowiedzieli posłuszeństwo, wyraźnie oświadczywszy, że od nikogo, tylko od Synodu prowincji małopolskiej, którego całe prawie zgromadzenie reformowanego je st wyznania, rozkazy i urządzenia przyjmować będą. Po dziewiąte: Ze z żalącą się częścią zgromadzenia dnia 13 Maja publicznie zawartą, przez zawartych podpisaną i przez Synod Warszawski na 10 sessji zatwierdzoną ugodę wiarołomnie zerwali, jako i w r w przytomności Synodu Generalnego i za poręką pierwszych Synod składających osób, od samego lconsyliarza Michała Groella, względem ułożonego przez kuratorów skryptu, pod imieniem : Ordynacja Kościelna, w Węgrowie dnia 7 Września 1780 r. podpisanej submissji na zdradę i zawierających i ręczących, niedopuścili. Po dziesiąte: Owszem, przez wyż rzeczony skrypt, pod imieniem Ordynacji kościelnej, bez jednomyślnego całego Zboru zezwolenia, któremu takich porządków ustanawiania z prawa zborowego jest przyzwoicie zrobiony, juryzdykcyi konsystorskiej zupełną derogację uczynili, przywłaszczając sobie w rozdziale 7 na karcie 59, opieczętowania spadków po zmarłych pasterzach pozostałych, nadając sobie w rozdziale 5 i in appendice prawa do Synodów i Konsystorzów w ła

12 ściwie należące, jakicm i są Ritualia, Liturgica cum dogmatibus affinitatem habentia, przepisując w rozdziale 16 sposób egzaminowania k atechumenów i niesłychaną spełniając nieprzyzwoitość, przez przymuszanie nie kościołowi lecz samym tylko kuratorom poprzysięgania posłuszeństwa; na karcie zaś 41 kuratorow ie sobie pozwalają, nieposłuszne członki Zboru, wyklinać. W drugim artykule oddzielnym pomienionego m anuskryptu, przyzwoitość i powagę Synodu ta k ściśle opisali, że wewnętrzne ich urządzenia przez nikogo przezierano i roztrząsane być nie mają i że porządkowi ich kościelnemu, directe vel indirecte, od nikogo przeszkody stawiane być nie mogą. Na k a r cie 198 ustanaw iają, że chociażby sam Synod generalny kanon zatwierdził, któryby w sprzeczności był z ich urządzeniami, Zbór ta kiego kanonu nie je st obowiązany przyjąć. W yrażone tu okoliczności pokazują dowodnie, iż wzmiankowani kuratorowie chcą się nad Synody wynieść, uczynić się panami praw własnych i nikomu nie chcą być posłuszni. Przez przywłaszczenie sobie takiej despotycznej władzy, uwłacza się kardynalnym królestwa ustawom i traktatow i, rząd i władzę kościelną dyssydencką, nie kuratorom partykularnego Zboru, lecz Synodom i Konsystorzom przyznającemu, a jeżeli takie najwyższej władzy przywłaszczenie w rządzie kościelnym dyssydenc- kim będzie cierpiane, sami Dyssydenci pomieniony tra k ta t wzruszyliby i otrzym aną wolność religii obrazili (Dalszy ciąg nastąpi). o 8 K REII3P m EN<3JA. *** Paryż 15 Lipca 1864 r. Najważniejszym wypadkiem kościelnym, zajmującym obecnie ewangelików francuzkich, obok usunięcia młodszego Cocquerela, jak wam o tern doniosłem w poprzedniej korrespondencji, są konferencje pastoralne, które się rozpoczęły w dniu 5 Kwietnia r. b. i odbyły w Paryżu. Konferencje te, noszące nazw ę: Conferonces pastorales generales et speciales zwoływane są co r o k, a do konferencji generalnych należą duchowni wyznań ewangelickich i starsi Zborów, do specjalnych, ciż duchowni i starsi, wedle swego wyznania. Otóż na tegorocznej generalnej konferencji, pastorowie Dhombres i Bersier, złożyli zapytanie: Czy udzielenie nieograniczonej wolności nauczania, nie zagraża istnieniu Kościoła i prawom wiernych wyznawców Kościoła. Po rozprawach, które trw ały przez trzy dni, pastor Rognon wystąpił z wnioskiem, wymotywowanym w następujący sposób: Że ponieważ ta k prassa perjodyczna, ja k i książki a naw et i katechizmy

13 pisane przez duchownych i professorów teologij, rozszerzają, mniemania, nietylko wprost przeciwne zasadom wypowiedzianym przez reformatorów, ale naruszają w ogólności podstawy chrześcijaństwa, koniecznem jest, aby nauka duchownych, wygłaszana z ambony, pod względem dogmatycznym koniecznie zgodną była z wyznaniem wiary Kościoła, do którego tenże duchowny i Zbór jego należy. Przeciw wnioskodawcy w ystąpiła p artja liberalna z oświadczeniem w prost przeciwnem, żądaj ącem zupełnej i niczem nie krępow a nej wolności dla duchownego, oświadczając, iż jako główna zasada protestantyzmu przyjęte być winno zdanie: że fundamentem Kościoła jest osoba i życie Jezusa Chrystusa, syna Boga żywego i Zbawiciela świata, a źródłem nauki religji i moralności słowo Jego, wedle tego, ja k słowo przez sumienie chrześcijanina przyjęte i przez Ducha p ra wdy, przyrzeczonego wszystkim, wyłożone bywa. Znajdując się między słuchaczami, w pierwszej chwili sądziłem, iż słuszność jest po stronie liberalnych, że nie godzi się ograniczać duchownego, że wiązanie go w nauczaniu je st przeciwne protestantyzmowi, słowem, Bóg wie co za myśli przeszły mi przez głowę i widziałem już nawet w duchu ewangelików francuzkich z pastorem Rognon na czele, wędrujących do Rzymu, by zgiąć kolana przed papieżem lecz naraz wybawił mnie z niepokoju jeden z duchownych liberalnych, który wstąpiwszy na mównicę począł objaśniać: Co to znaczy Syn Boga żywego i Zbawiciel świata. I jakież było to objaśnienie? Że Jezus je st synem bożym w tern samem znaczeniu, w ja kiem my wszyscy jesteśmy dziećmi bożemi. Piękne wyznanie wiary, piękny nowomodny protestantyzm, pomyślałem sobie bo w takim razie, każden z nas to Chrystus, każden ksiądz, twórca nowej religji, a Pismo Święte księga oddana na pastwę najniedorzeczniejszych ro zumowań. Obadwa wnioski poddano pod głosowanie, i na 200 głosujących 160 oświadczyło się za wnioskiemrognona. Takwięcprawdawieczna odniosła zwycięztwo, a protestanci francuzcy świetny złożyli dowód, że krzepko stoją przy zasadach wyznawanych przez ich ojców, a stwierdzonych krw ią niezliczonych ofiar, które poniosły śmierć w o- bronie tychże zasad. Że duch prawdy, że miłość prawowierności ożywia kalwinów francuzkich, stwierdziły to jeszcze dowodniej konferencje specjalne. Na pierwszej, odbytej 9 Kwietnia, professor Pedezeret, podał dwa następujące wnioski: Ze zgromadzenie pastoralne winno oświadczyć, iż francuzki Kościół reformowany ma zasadniczą naukę wiary i urzędowe zwierzchności, których obowiązkiem jest czuwać nad utrzym aniem tej nauki. I że koniecznie m ają być przywrócone Synody.

14 Przeciw wnioskodawcy wystąpili liberalni, a po dwudniowych nader żywych rozprawach, ex-minister Ludwika Filipa, znakomity pisarz, Guizot, poddał pod głosowanie następującą rezolucję:,,podpisani pasterze i starsi Zborów reformowanego Kościoła francuzkiego, zgromadzeni w Paryżu na dorocznem posiedzeniu, głęboko zasmuceni duchem niedowiarstwa i opozycji, który się od niejakiego czasu objawia na polu religijnem, uważają za święty obowiązek względem Boga, względem Pana naszego Jezusa Chrystusa, i względem Kościoła naszego, złożyć następujące, uroczyste wyznanie wiary. Obecnie napastowane są następujące prawdy chrześcijańskie: 1) Wiara w nadnaturalną działalność Boga w rządzie świata i ugruntow aniu Kościoła chrześcijańskiego. 2) Wiara, że Pismó Święte je st z boskiego, nadnaturalnego natchnienia i jako takie, jest nieomylną powagą w rzeczach religji dotyczących. 3) W iara w wiekuistą boskość i cudowne narodzenie oraz zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga-człowieka, Odkupiciela i Zbawiciela świata. Fundamentalne te prawdy wiary chrześcijańskiej, nietyllco że bywają krytykowane i jawnie odrzucane, ale nadto przeciwnicy ich twierdzą, że Kościół reformowany niema i mieć nie.powinien żadnych pozytywnych nauk, i że duchownemu służy prawo wypowiadania wśród Zboru i rozkrzewiania swych osobistych zdań i przekonań re ligijnych. Negacją powyższą uważamy jako targnięcie się na Kościół chrześcijański w ogólności, a w szczególności na Kościół reformowany. Wyznajemy przeto jawnie i publicznie, iż wierzymy z całego serca w nadnaturalną działalność Boga w rządzie świata; w Pismo Święte, jako słowo boże pochodzące z natchnienia Ducha Śs i nieomylną jego powagę w rzeczach dotyczących religji i w wiekuistą boskość i cudowne narodzenie oraz zmartwychwstanie Pana naszego Je zusa Chrystusa,.Boga-człowieka, Odkupiciela i Zbawiciela świata. Jesteśmy przekonani, że owe nauki fundamentalne chrześcijaństwa, są także fundamentalnemi naukami Kościoła reformowanego, gdyż wyznaje on takowe w całej swej liturgji i w apostolskiem wyznaniu wiary. Z całą energją żądamy dla siebie i dla inaczej wierzących wolności wyznania, i rozumiemy że na mocy tej wolności, każden ma prawo wyjawiania swych przekonań religijnych i łączenia się z tymi którzy je podzielają, lecz, nie pojmujemy jak może istnieć Kościół, bez icspólnego wyznania wiary, i jali w jednym Kościele, mogą być wypowiada-

15 ne i wygłaszane rozmaite przekonania religijne. Stan podobny nie może mieć pretensji do prawa wolności wyznania, gdyż stan taki, obala wszelki porządek stowarzyszeń religijnych, które bardziej jak każde inne stowarzyszenia, oparte być muszą na pewnym, stałym, organicznym porządku. Francuzki Kościół reformowany jest staro Żytnem uorganizowanem społeczeństw em; posiada zasady i historyczne urządzenia, jak Konsystorze i Zgromadzenia starszych, które i bez Synodów, zgodnie z prawami państwa i zasadami własnej karności, mają obowiązek utrzymywania w czystości zasad nauki wiary. Kościół reformowany uznaje jako normę swej wiary, tylko Pismo Święte, i dlatego niepozwolił i niepozwoli nigdy, aby ci, którzy odrzucają Biblją jako słowo boże z nadnaturalnego natchnienia Ducha Si?0 powstałe i będące nieomylną powagą w rzeczach dotyczących religji, mogli mieć prawo przemawiania i nauczania w imieniu tegoż Kościoła. Wypowiadając w ten sposób wspólną i serdeczną wiarę naszą, przekonani jesteśmy, że wypowiadamy wiarę większej części wyznawców Kościoła naszego i składamy świadectwo wierności względem Boga i wiary wyznawanej przez ojców naszych. W niosek Guizota przyjęty został większością 141 głosów przeciw 23, a wszyscy obecni na Zgromadzeniu tern pastorowie i starsi luterskiego Kościoła, przyświadczyli gorąco pomienionemu wnioskowi. Mowę, którą na zakończenie posiedzenia powiedział Guizot, nie omieszkam udzielić wam w następnej korrespontiencji, nadmieniam jeszcze tylko, że zgromadzenie wyznaczyło z łona swego deputatów, a mianowicie: generałów Dautheville i Chabaud-Latour, professora Pedezeret i pastorów Ferm and, Rognon, Yaurigaud i Horacego Monod, upoważńiając ich do odniesienia się do m inistra wyznań z prośbą o dozwolenie rychłego zwołania Synodów. 1 - / O O ^ O O o NEZEOLOGJA. Dnia 2 Maja r. b. umarł w Bazylei professor teologji od lat trzynastu przy miejscowym uniwersytecie, Karol Auberlen. Przez śmierć jego ponosi niepowetowaną stratę nietylko Kościół szwajcarski, ale cały Kościół ewangelicki. Auberlen, autor znakomitych dzieł: 0 teozofji Oettingera, 0 proroku Danielu i wielu innych, odznaczył się szczególniej jako apologeta i dzielny krytyk wszelkich chorobliwych

16 kierunków niedowiarstwa teologicznego. Jako professor, pracował około rozszerzenia gorącej i prawdziwej wiary, nietylko z katedry ale i przez obcowanie przyjacielskie ze studentami. Mowę pogrzebową powiedział professor teolog]i Biggenbach na tekst z proroka Daniela: Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie" (r. 12, w. 3). PORZĄDEK NABOŻEŃSTW w K ościele E w angelicko - A ugsburskim przy u licy K rólew skiej. Dnia 4 W rześnia: Nabożeństwo i Kommunja Święta w języku niemieckim, o g. 9 rano,, NJKs. Generalny Superintendent Ludwig. Nabożeństwo wraz z Kommunją Świętą w języku polskim o g. 11 rano, Pastor Ks. Otto. P opołudniu w języku niemieckim, o g. 4, Ks. Pastenacy. Dnia 8 W rześnia: Nabożeństwo, w języku niemieckim o g. 10 rano. Dnia 9 W rześnia: Kommunja Święta w języku niemieckim o g. 9 rano, NJKs. Generalny Superintendent Ludwig. Dnia 11 Września: Nabożeństwo w języku niemieckim wraz z Kommunją Świętą o g. 9 rano, Pastor Ks. Otto; w języku polskim o g. 11, Wikarjusz Ks. Zimmer. Po południu o g. 4, w języku niemieckim, Pastor Ks. Otto. Dnia 16 W rześnia: Kommunja Święta w języku niemieckim o g. 9 rano, Pastor Ks. Otto. W K ościele E w angelicko - R eform ow anym przy u licy Leszno. Dnia 4 W rześnia: Nabożeństwo w języku niemieckim o g. 10 rano, P. JKs. Superintendent Splcszyński; w języku polskim, o g. 12 Pastor Ks. Diehl. Dnia 11 W rześnia: Nabożeństwo w języku polskim, P. JKs. Superintendent Spleszyński; w niemieckim o g. 12, Pastor Ks. Diehl a * OD RED AK CJI. Następny Numer Zwiastuna wyjdzie dnia 15 W rześnia r. b. N akład GEBETHNERA i WOLFFA w W arszaw ie. Za pozwoleniu^ Cenzury Rządowej. W arszawa, dnia 14 (26) Sierpnia 1864 r. 1BUK ICNACBQO XltOKOSZtNSKIBQO.

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE Pojęcie Sola Scriptura Sola scriptura - jedna z podstawowych zasad protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej,

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu Wprowadzenie ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE Dzień Pański, który przemienia lęk w radość Ewangelia na 7. Niedzielę Adwentu Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

6. Chrześcijanin i chrzest

6. Chrześcijanin i chrzest 6. Chrześcijanin i chrzest 1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii? (s.2) 2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła? (s.2) 3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI. O Panu Bogu

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI. O Panu Bogu ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI O Panu Bogu 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? Pana Boga nazywamy

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

- organizuje się odczyty i konferencje na temat kultury żydowskiej, podczas których prezentuje się religię syjonistyczną jako prawdziwą

- organizuje się odczyty i konferencje na temat kultury żydowskiej, podczas których prezentuje się religię syjonistyczną jako prawdziwą Dziś chciałbym napisać o kolejnym niepokojącym zjawisku w Kościele, a mianowicie o judeofilii. Judeofilia objawia się w tym, że dzieci Boże - chrześcijanie popadają w stan nadmiernej fascynacji kulturą

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go... 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go... 7 Od re dak cji... 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej... 13 Powołanie do szczęścia... 16 Wolność

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI Figura Niepokalanej w Rzymie, fot. Roman Walczak foto KAI Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi 3 Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci,

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość?

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? To nie jest pytanie tylko naukowe. To pytanie dotyczy każdego z nas. Musimy je zadawać nieustannie. Pytanie to organizuje nasze życie,

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Egzamin kurialny: środa r. godz. 17:00. Spotkanie wszystkich przed egzaminem w kościele o godz. 16:30. Na egzaminie obowiązuje:

Egzamin kurialny: środa r. godz. 17:00. Spotkanie wszystkich przed egzaminem w kościele o godz. 16:30. Na egzaminie obowiązuje: Egzamin kurialny: środa 14. 05. 2014r. godz. 17:00 Spotkanie wszystkich przed egzaminem w kościele o godz. 16:30 Na egzaminie obowiązuje: Pacierz, Katechizm, Uzasadnienie po co? Życiorys patrona. Pismo

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Poziom 3 Lekcja 12. OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow

Poziom 3 Lekcja 12. OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow Poziom 3 Lekcja 12 OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow Czy jednorazowy akt wiary może zbawić, jeśli dalej się w wierze nie trwa? Jeśli wiara ustanie, czy nadal jest możliwe otrzymanie obietnicy

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Zasadniczo chrzest święty powinien odbyć się w czasie nabożeństwa niedzielnego lub świątecznego przed wyznaniem apostolskiego wyznania wiary (jedynie

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Sakrament małżeństwa. Spotkanie grupy LiM Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR Nysa luty Marcin Kłos kesolk

Sakrament małżeństwa. Spotkanie grupy LiM Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR Nysa luty Marcin Kłos kesolk Sakrament małżeństwa Spotkanie grupy LiM Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR Nysa luty 2016 Marcin Kłos kesolk Czym jest sakrament? SAKRAMENT - to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

W początkowej fazie rozwoju chrześcijaństwa kościoły były w domach i składały się z ludzi, którzy wyznawali swą wiarę w Jezusa Chrystusa.

W początkowej fazie rozwoju chrześcijaństwa kościoły były w domach i składały się z ludzi, którzy wyznawali swą wiarę w Jezusa Chrystusa. FORMALNE, ZA I PRZECIW Czasami ludzie pytają mnie, dlaczego w naszym Kościele nie ma formalnego członkostwa, przecież w tak wielu kościołach chodzący tam ludzie muszą składać pisemne deklaracje członkowskie,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo