Warszawa, dnia 1 Września.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 1 Września."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 1 Września. Zw lnstun wychodzi dw a razy n a m iesiąc. P rzedpłata roczna w ynosi w W arszaw ie oraz w księgarniach na prow incyl» za granicą Złp. 10, półrocznie Z łp. 5 ; na urzędach i s tacy ach Pocztow ych w K rólestw ie rocznie Złp. 13 gr. 10 półrocznie Złp. 6 gr. 20; w C esarstw ie z dopłatą za koperty rocznie Złp. 20. S P I S R Z E C Z Y. Kościół. Jan Kalwin, Teolog i Bcformator (dalszy ciąg). H istorya Zboru Ewangelicko - Augsburgskiego do r (dalszy ciąg). Korrespondencja. Nekrolog)a. Porządek nabożeństw. Od Bcdakcji. K O Ś C I Ó Ł. K* W ierzę w Ducha Śgo, jeden, święty, chrześcijański, powszechny K ościół, Św iętych obcowanie. Apostolskie wyznanie wiary, 3 Artykuł. Wśród sporów religijnych, przeciwnicy reformacji uniesieni nam iętnością, nieraz usiłowali dowieść że Ewangelicy są kacerzami, a tern samem nie mogą należeć do Kościoła chrześcijańskiego, i utracili prawo miana Katolickości. Wszystkie dowodzenia przeciwników, upadają w obec faktu jawnego i niezbitego,, że tak Ewangelicy Luterskiego, jak i Reformowanego wyznania, przyznają i przyjmują jako symbol wiary, Wyznanie Apostolskie, a opierając naukę swoją na Piśmie Sm, pierwsi, opierają ją także, na trzech symbolach Kościoła, Apostolskiem, Niceńskiem i Atanazyańskiem. Przyjęcie symbolów rzeczonych, jako artykułów wiary, dowodzi jasno, że Ew angelicy ani na chwilę nie zrzekli się Katolickości, to jest praw a, należenia do jednego, świętego, chrześcijańskiego Kościoła, i że reform acja, nie m iała celu utworzenia nowego Kościoła, ale owszem

2 usunięcie z istniejącego tego, co n ieb y ło Katolickiem, to je st powszechnym. Wypowiedziawszy te kilka słów jako wstęp do tego, co wyrzec mamy o Kościele, na stwierdzenie przytaczamy dwa artykuły Konfessyi A ugsburgskiej:,,uczymy także, iż powinien być zawsze święty Kościół chrześcijański i nazawsze pozostać. Kościół ten, je st zgromadzeniem wszystkich wiernych, między którym i Ewangelia czysto opowiadana i święte Sakram entu, według Ewangelii udzielane bywają.11,,do prawdziwej jedności Kościoła chrześcijańskiego dostatecznem j e s t, aby w nim zgodnie, według czystego rozum ienia, Ew angelią wykładano i opowiadano, tudzież święte Sakr amenta wedle słowa bożego udzielano. Do prawdziwej jedności Kościoła chrześcijańskiego nie je st koniecznie potrzebnem, żeby wszędzie jednostajne obrządki, przez ludzi postanowione, zachowywane były, jak Paweł Apostoł mówi do Efezów, w Roz. 4, w. 4 i 5: Jedno jest ciało i jeden duch; jako też jesteście wezwani w jednakiej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ew. Śs Mat. 2, 10. M arka 12, 29: Do Korynt. 8, G.11,, Jakkolwiek Kościół chrześcijański, niczem innem nie jest, tylko zgromadzeniem wszystkich wiernych i świętych, wszelako, gdy w życiu domowem wielu fałszywych chrześcijan i świętoszków, niemniej jawnych grzeszników pomiędzy pobożnemi się znajduje, Sakramentu jednak równie będą skuteczne, chociażby księża którzy takowe udzielają, nie byli pobożnemi, jak to Chrystus Pan sam wyrzekł u Mateusza Ss w roz. 23 : Na stolicy Mojżeszowej zasiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeusze. Dla tego też potępiamy Donatystów i innych, którzy inaczej utrzymują11 (Artykuł 7 i 8). (*) A rtykuły powyższe mówią o Kościele i opisują jego naturę. Kościół, wyraz obcy, pochodzi z greckiego Kupiay.óę (Kyriakos) i znaczy w języku polskim, Zbór. Wyraz swojski, Zbór, maluje doskonale to co opisuje greckie wyrażenie, to jest zebranie, zgromadzenie. Gdyż jak słusznie powiada L u ter: Kościół, jest to całe chrześcijaństwo, które Duch SA powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca i w Jezusie Chrystusie utrzym uje, w prawdziwej, jedynej wierze. Zbór, czyli Kościół, nosi nazwę Katolickiego, czyli powszechnego. Powszechnym nazywa się Kościół chrześcijański dla tego, że nie obejmuje, jak Kościół staro-testamentowy, jednego narodu, nie jest wyłącznie Kościołem Izraela; nie istnieje widomie na jednem miejscu, jak izraelski w Jerozolimie; nie używa tylko jednego języka kościelnego, ja k staro-testam entowy, hebrajskiego, lecz je st Zborem ( ) D unatyści, Szyzmatycy istniejący w IV i V w iciu po C hrystusie, nauczali: że żaden exkominunikowany, ani godzien cxkommunikowania, nie może udzielać skutecznie Sakramentów.

3 powstałym ze wszystkich narodów, je st Zborem ogarniającym niebo i ziem ię, i nie może bez u traty swej Katolickości, być przywiązanym do jednego, wyłącznego miejsca, lub jed n ej, szczególnej osoby. Tę powszechność Kościoła, tak objawia Jezus Chrystus: Idzie godzina, gdy ani na tej górze ani w Jeruzalem nie będziecie chwalili Ojca. Aleć idzie godzina i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy, będą chwalili Ojca w duchu i w prawdzie" (Ew. Śe Jana 4, 21, 23). I dalej : Idąc na wszystek św iat, każcie Ewangelią wszystkiemu stworzeniu" (Ew. Śs Marka 16, 15). Tę powszechność Kościoła widzą w duchu Psalmista Dawid i Prorok Jezajasz, gdy mówią: Nie masz języka ani mowy, gdzieby głosu ich słychać nie było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich. I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodu, poganie pytać będą" (Psalm 19, 4, 5. Jezajasz 11, 10). Ponieważ K ościół, jako powszechny Kościół, je st heroldem bożym, zw ołującym, zbierającym, powołującym do Chrystusa, jedynego Zbawiciela, musi walczyć i zwyciężać, i dla tego jest walczącym i zwyciężającym. Walki Kościoła opisuje Paweł Sb, gdy powiada do Tymoteusza: Toć rozkazanie zalecam ci, abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie11(1 do Tymot. 1, 18, 19). Kto walczy, -walczy aby zwyciężył. Zwyciężcami zaś są ci, którzy w wierze wytrwawszy, stoczywszy bój ostatni, bój ze śmiercią, stoją przed tronem Wszechmocnego i wołają: Teraz ci się stało zbawienie, i moc, i Królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony je st oskarżyciel braci naszej, który na nie skarżył przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy. Godzien jest ten Baranek zabity, wziąść moc i bogactwo,f i m ądrość i siłę, i cześć i chwałę, i błogosławieństwo11 (Objaw. Śs Jana 12, 10, 5, 12). Kościół Chrystusa, ów Zbór powołanych do Ukrzyżowanego, z pomocą Ducha Śe przez słowo Ewangelii, istnieje w świecie, i wedle natury swej, jest widzialny i niewidzialny. Kościół, widzialność swą objawia przez nabożeństwo, którem świadczy o wierze sw ej, i wyraża ją obrzędami i opowiadanem słowem bożem. Opowiadane słowo, rodzi wiarę w sercach słuchaczy, wiarę, której prawdziwość i rzetelność, ponieważ Bogu tylko jest wiadom ą, przeto ten wewnętrzny, w sercach ukryty i rodzący się Kościół, w stosunku do świata w którym żyjemy, nazywa się, nieividzialnym. O Kościele niewidzialnym tak mówi Paweł Ś b : Żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach naszych. Nie przyjdzie

4 Królestwo Boże z postrzeżeniem, ani rzekną: oto tu, albo oto tam jest; albowiem oto Królestwo Boże, wewnątrz was jest" (Do Efezów 3, 16, 17. Ew. Ss Łukasza 17, 20, 21). Do Kościoła widzialnego, należą wszyscy ochrzczeni, wierzący i niewierzący, praw i chrześcijanie i obłudnicy. Członkami niewidzialnego Kościoła, są tylko.prawdziwie wierzący. Wyznawcami Kościoła widzialnego, są wszyscy słuchacze słowa Bożego, i wszyscy używający Sakram entów, niewidzialnego wyznawcami są ci tylko, którzy słowo Boże zachowują i w Sakramentach szukają życia i zbawienia, i dla tego też, Kościoł widzialny, nazywa się Zborem powołanych, niewidzialny, wybranych. Kościół chrześcijański, jest z Boga, gdyż zbudowany na opoce Piotrowego wyznania: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego", objawił się w dniu Zielonych świątek, nie przez ludzi, ale przez Ducha Ss, w słowie opowiadanej ewangelii i w sakramencie chrztu (Ew. Śs Mateusza IG, 16 i Dzieje Apostols: 2). Kościół Chrystusa, jest, jeden, jak o tern czytamy w Liście do Efezów: Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko, i po wszystkich i we wszystkich was" (4, 4-6). Słowami temi uczy nas Paweł Ś y że Kościół jest jednem ciałem, jedną całością, a to przez jednego Ducha, który w nim działa, Ducha świętego. Jest jednym Zborem, bo ma jednego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa; jedną nadzieję, w powołaniu przez Ojca w niebiesiech; jedną wiarę, w Boga w Trójcy StćJ ; jeden chrzest, w imie tegoż Boga w Trójcy, a przez ten chrzest, jednego Boga i Ojca. Kościół chrześcijański jest świętym, bo tak o członkach Zboru Chrystusowego pisze Apostoł w liście do Koryntczyków: A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego" (1 do Korynt. 6, 11). Dla czego jest Kościół powszechnym, powiedzieliśmy już wyżej, a dla czego chrześcijańskim, objaśnia Paweł Śły, mówiąc: Albowiem gruntu innego nikt niemoże założyć, oprócz tego, który jest Jezus Chrystus. I wszystko poddał pod nogi jego, a onego (Chrystusa), dał za głowę nad wszystkim Kościołowi" (1 do Korynt. 3, 11. do Efezów 1, 22). W wyznaniu wiary, nazywamy Kościół także, wspólnością, czyli obcowaniem świętych", wspólnością, przez połączenie z Chrystusem, jako członków jego ciała (Iłzymian, 12. 5). Przez tę wspólność, wszystkie członki ciała Chrystusowego, jeżeli są żywemi członkami, sę świętemi!

5 Siłą działającą w Kościele, siłą utrzymującą życie Kościoła, jest Duch S lv, który zgromadza, oświeca i poświęca ludzi i narody, powołuje przez słom opowiadane, przez kazanie ewangelij, do Chrystusa Zbawiciela, i przez tęż ewangelią i sakramentu zgromadza około Chrystusa i poświęca. To działanie Ducha S&, trwa i trwać będzie, aż do skończenia świata. Raz, jest ono widoczniej szem, drugi raz mniej widocznem, ale przerwy nigdy w niem niema, a pasterz i k a płan najwyższy Jezus Chrystus, czuwa nad Zborem i strzeże w ybranych swoich. Pasterza tego wyznawcami jesteśmy i my Ewangelicy, i nie w celu spierania^ się z braćm i chrześcijańskimi katolickiego wyznania, ale w celu złożenia świadectwa jawnego o prawdzie wiekuistej, w celu przypomnienia Ewangelikom, jakiem i ich Bóg obdarzył błogosławieństwy, powiadamy z wszystkimi wiernymi wyznawcami: Kościół luterski jest jednym, świętym, chrześcijańskim kościołem! Tak, wypowiadamy to z radością i dumą. Bo Kościół jeden, święty, chrześcijański, jest tam, gdzie słowo boże jasno i czysto bywa nauczane, a Sakram entu, wedle słowa bożego udzielane. 0 jasności i czystości nauki słowa bożego świadczą nasze Księgi symboliczne: Konfessja Augsburgska, Apollogja, obadwa Katechizmy, Artykuły szmalkaldzkie i Formula concordiae. W symbolach tych wiary naszej i po upływie trzech wieków, i po spustoszeniach dokonanych wśród Kościoła przez racjonalizm i inne w prost przeciwne Kościołowi dążenia, złożony jest dowód niezbity, że jesteśmy jednem ciałem Chrystusa, że w wyznaniu naszem jeden duch panuje, Duch S% że jesteśmy powołani w jednej nadziei powołania, że jeden jest panem naszym, że jedną wiarę mamy, jeden chrzest, jednego Boga i Ojca (do Efezów 4,4 6). Symbola Kościoła Luterskiego świadczą, że Kościół ton jest jeden, święty, chrześcijański, bo gdzież jaśniej i zgodniej z Pismem świętem jest wypowiedziane, iż Chrystus jest zbawcą prawdziwym, że usprawiedliwienie je st przez w iarę, że odkupienie nasze od grzechu, śmierci i władzy szatana, stało się przez niewinną mękę i śmierć C hrystusa, że upadli przez grzech pierwszych rodziców, niezdolni jesteśmy sami przez się podobać się Bogu, że w Ukrzyżowanym jest uświęcenie nasze, że Jego krwią obmyci, w Jego państwie, pod nim, w wiecznej sprawiedliwości żyć mamy, gdzież jest to jaśniej wypowiedziane, jeżeli nie w Księgach naszych Symbolicznych? Gdzie jest Kościół, któryby czyściej i wyraźniej jak Kościół Luterski wyznawał z Apostołem Piotrem : Tyś jest Chrystus, On Syn Boga żywego. I niema w żadnym innym zbawienia. Albowiem niemasz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Temu wszyscy Prorocy świadectwo wydawaj ą, iż przez Imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy (Ewan. Ś& Mat. 16, 16. Dzieje Apostoł. 4, , 43).

6 0 cóż walczył i walczy nasz K ościół, jeżeli nie o utrzymanie w czystości słowa bożego, któręm je st Pismo Ś,e, i o zachowanie przykazania o którem pisze Jan S'y:,,A toż jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego Jezusa Chrystusa" (i Se Jana 3, 23). Cóż odznacza Kościół L uterski, jeżeli nie owe wielkie święte hasło: Nic nad Pismo i nic obok Pisma, nic oprócz Pisma! Kościół Luterski nie trzyma się pojedynczyah cząstek Biblii, co jest znamieniem sekciarzy, nie w kłada w Pismo swoich przykazań i nauk, ja k to czynili 1 czynią Faryzeusze, nie stwarza religii, odpowiedniej rozumowaniom i żądaniom ludzkim, jak to usiłuje sprawić teologia filozofująca, ale wszędzie trzyma się słowa bożego, wszędzie i wszystko sądzi wedle.słowa tego, we wszystkiem i zawsze powołuje się na Pismo Stc. Kościół Luterski może mieć i ma niedostatki w zewnętrznych swych urządzeniach, ale iv nauce wiary, jest doskonały i zupełny, jest jeden, święty d chrześcijański. 0 prawdzie tej przekonać się może lcażden kto nie z k a zań tylko, nie z praktyk kościelnych, nie z życia jednostek lub ogółu, nie z liczb statystycznych i dat statystycznych, ale z nauki wiary sądzi kościoł. Powiedzieliśmy, że nauka wiary L u terski ego kościoła, zawarta jest w sześciu księgach symbolicznych, i księgi te, porównane z symbolami innych wyznań, jaśnieją jak diament najczystszej worly. Księgi te, rozebrane wedle Pisma Sgo, zdolne są wytrzymać najsurowszą krytykę, i w nauce wiary którą wygłaszają, są prawdą bez skazy, są ową piękną, perłą, za którą wszystko oddać należy, byle ją posiąść (Ew. Ś. Mat. 15, 45 46). Dla tego ciężkim występkiem jest, niewiadomość tego co w sobie księgi symboliczne zawierają, zwłaszcza, że postarano się aby *i prostaczkowie, aby i ludzie nie mający czasu, zapoznali się z treścią ksiąg symbolicznych, przyjąwszy w ich skład mniejszy i większy katechizm Lutra. Któż nie może posiadać katechizmu, kto hie je st w stanie przeczytać go, nauczyć się i zbadać, kto może powiedzieć, że wyłożona tam nauka wiary, nie jest jasno, czysto i przystępnie wyłożona? Nie wolno tu nikomu powiedzieć: księgi symboliczne nie obowiązują mnie! Kto tak mówi, ksiądz czy świecki człowiek, wyłącza się ze wspólności kościoła naszego, bo odrzuca znamię tego kościoła, odrzuca księgi symboliczne. Od zbiegostwa podobnego, niech nas Bóg strzeże, niech każden czuwa nad sobą i nad dru- giemi, by się strzegli grzechu podobnego. Niech ludzie nie mający sposobności poznania wszystkich ksiąg symbolicznych, starają się poznać chociaż mały katechizm, i niech podług niego sądzą opowiadaną im w kościele naukę, żądając by zgodną była z tym symbolem wiary naszej. Zachęcając do te g o, nie zachę

7 camy bynajmniej do czegoś now ego, przypominamy tylko E w angelikom wyznania Luterskiego i Reformowanego, to, do czego się zobowiązali przez konfirmacją. Konfirmowani, przysięgli kościołowi Ewangielickiemu wierność w imieniu Boga w Trójcy S. a że wyznaniem wiary kościoła są księgi symboliczne, wierność więc przyrzeczona kościołowi, jest niczem innem, jak wiernem, scisłem, serdecznem trzymaniem się zasad wiary przez kościół wyznawanych, wiary, wypowiedzianej w księgach symbolicznych. Ku zachęceniu do wiary, niech posłuży więc i to cośmy powiedzieli o kościele, bo wierni tylko odziedziczą koronę żywota, wierni tylko oglądać będą oblicze Boga. Nieświadomi, nic mogą się już tłómaczyć nie wiadomością, nie mogą powiedzieć: Ewangelik wierzy, ja k mu się podoba. W skazaliśmy podstawy na których kościół nasz stoi, podstawy to wieczne, bo chociaż je ojcowie nasi k ład li, są to podstawy te same, na których budowali Prorocy i Apostołowie. Mamy skarby wielkie, nie m arnujm y ich lekkomyślnie, nie trw ońmy przez niedowiarstwo. Nie dość jest nazwać się ewangelikiem, trzeba nim być w wierze, a wierząc będzie się także i po ewangelicznemu żyło. Złe, w ystępki, grzechy, są następstwem i skutkiem niedowiarstwa, a niedowiarstwo musi szerzyć się tam, gdzie niema miłości do Kościoła, gdzie niema życia kościelnego. Pasterze nie nauczający zgodnie z symbolami wiary naszej, są wrogami Kościoła i zdadzą ciężki rachunek przed Bogiem, lecz powierzone ich pieczy dusze, nie będą się mogły usprawiedliwić przed Bogiem, że je obłąkano i oszukano, bo jako Ewangelicy mają prawo i obowiązek czytania Pisma świętego i badania, czy opowiadane im w kazaniu słowo, jest słowem bożem. Ksiądz nie jest Kościołem, jest sługą Kościoła, należy więc baczyć na to, czy służy Chrystusowi, czy jest sługą ewangelii i wiernym jej opowiadaczem. Kościoł to zbór św ięty,; święty bo okupiony krw ią C hrystusa, a zebrany przez Ducha Se., kto w kościele tym niechce pozostać, kto z nim nieche wierzyć, z nim nie miłuje, z nim nie wielbi imienia Chrystusowego, ten je st m artw ą cząstką, je st kamieniem który odrzucony będzie. JAN KALWIN TEOLOG I REFORMATOR ( D a l s z y c ią g ). Karoli złożony z urzędu, wystąpił znowu w Solurze jako duchowny rzymski i obrał sobie za cel życia i działania, miotać obelgi na

8 Reformowanych. Gdy jednak teolodzy Berneńscy pomimo to że przekonani byli o kościelnej nauce kalwina, niedowierzali Kalwinowi, postanowiono, aby wyrażenia używane: Trójca i osoba, nadal zalecone były, czemu też Kalwin okazał się posłusznym. Zaledwie wrócił Kalwin do Genewy, gdy nowy cios go oczekiwał. Anabaptyści którzy naukę i życie Chrześcijańskie w drugim stawiali rzędzie, pojawili się i w Genewie. Lud garnął się do nich i żądał aby kaznodzieje odbyli z nimi dysputę. Bysputowano o chrzcie dzieci i o istnieniu duszy po śmierci. I tu Kalwin trafnem i dowodami Pisma zamknął usta przeciwnikom, którzy zniewoleni zostali opuścić miasto. Jakkolwiek stan rzeczy w Genewie wymagał wielkiej pracy i czuwania, Kalwin pam iętał i o uciśnionych Reformowanych we Francji. Prześladowania doprowadziły wielu Ewangelików do tego przekonania że przyznając się do Reformacji, trzeba jednak aby nie ściągnąć na siebie podejrzenia wydawać się powierzchownie jako należęcy do kościoła rzymskiego. Bóg k tó ry patrzy na serce nie poczyta tego za grzech. Podobnież niektórzy duchowni mniemali, że aby módz lepiej działać, trzeba do czasu nie występować z kościoła rzymskiego, a nawet najwyższe godności kościoła dają się piastować w duchu ewangelicznym. Przeciwko tym mniemaniom napisał Kalwin dziełko p. t. przeciw pseudo Nikodemitom, którzy czystości chrześcijańskiej nie zachowują, aleją plamią świętościami bezbożnych. Postępowanie takie powiada on jest obłudą, je st obrazą swego sumienia, je st szukaniem sprzyjania ludziom a nie upodobania Bożego. Kto prawdziwie postępuje przed Bogiem, nie powinien się dopuścić tego, czego Bóg nigdy nie zezwolił, ale przeciwnie gdy proroków swych posłał między nieprzyjaciół, żądał aby jem u wiernymi pozostali. Z Cyprianem trzeba mówić: W tak świętej sprawie, niema miejsca dla własnego zastanowienia się i ja k on znieść męczarnie z tą jedną myślą: Ja się trzymam przykazania Bożego, który mi poleca wyznawać go wszędy. Miejsca Pisma jak 2 Mojż 28, 1 Król. 19, Jezaj 45. Daniel 3, 1 do Koryt. G i 8, 2 do Kor. 6 zostały przytoczone. Jan Sty mówi że wielu z książąt weń uwierzyło, ale dla F ary zeuszów nie wyznawali, aby z bożnicy nie byli wyłączeni, bo um iłowali chwałę ludzką więcej niż boską (Jan 12, 42 43). Ale i na to zwraca Kalwin uwagę, o ile każdy ma obowiązek wyznawania i kiedy Chrystus mógłby powiedzieć: Kto mię się zaprze przed ludźmi tego i ja się zaprę przed Ojcem w niebiesiech (Mat. 10, 33). Nie każdy jest powołanym publicznie wystąpić przeciwko prawdzie zawsze i wszędzie, przedewszystkiem jest to rzeczą sumienia, a to sumienie nie omyli jeżeli człowiek sprawę Bożą będzie miał przed oczyma a nie własną. Między obrządkami kościoła Rzymskiego trzeba odróż

9 niać takie, które niekoniecznie są grzechem, i takie które jawnym grzechem są napiętnowane. Do pierwszych należą posty, celibat i niektóre ceremonie, które jako pewne postanowienia przestają być wprawdzie chrześcijańskiemi, ale które można przestrzegać w pewne czasy, co każdego czasu czynić się godzi. Inaczej się ma z oddawaniem czci obrazom, ostatnim namaszczeniem, kupowaniem odpustów, używaniem święconej wody, m szą, która niweczy krzyż Chrystusa i świętą komunię, czyni igrzyskiem. Co się tyczy uczęszczania do kościołów Rzymskich, to i Ńaeman nawróciwszy się towarzyszył k ró lowi do jego świątyni, ale Naeman pewnie oznajmił królowi swoją wiarę i nieprzyjmował udziału w czci oddawanej bożyszczom. Dziełko swoje które napisane jest w formie listu, Kalwin tak zakończa: Żyj tak aby we wszystkiem wiara twa się przebijała, i jawną była nawet bez słów. Niechaj z ciebie wychodzi odblask pobożności, dobroci, umiarkowania, miłości, skromności, dążenia do niewinności, aby n a wet najzabobonniejsi chcąc lub niechcąc uznali cię za sługę Bożego. Przed Bogiem i jego świętymi Aniołami oświadczam: że tu idzie o zbawienie duszy, tu idzie o słowo Pańskie, że kto się go zaprze przed ludźmi, tego i on się zaprze gdy przyjdzie na sąd. Wprawdzie nie trudno w chłodnym cieniu dysputować o wojnie, lecz jestem tego przekonania pewnego, że gdy mię Pan stawi na placu boju, zachowa mię do ostatniego tchnienia mego. Patrzmy czego nas uczą Męczennicy Pańscy w krzyżu, ogniu pod mieczem i w żelaznych okowach. Razem z tern dziełkiem pojawiło się drugie: O obowiązkach Chrześcijanina co do przyjęcia albo odrzucenia chrześcijańskich godności w papiezkim kościele. Treść jego jednak, jakkolw iek nauczającą, tu pomijamy. Wracamy do Genewy. Wichrzenia Anabaptystów nie pozostały bez wpływu na umysły mieszkańców miasta. Wielu z nich cofnęło swą przysięgę na wyznanie wiary i wymówili posłuszeństwo Radzie. Zm iana przedstawicieli rządu powiększyła jeszcze więcej złe. Nieporządki stawały się codzień gorszemi, i ro k 1538 rozpoczął się zwrotem do dawnego stanu rzeczy: taż niemoralność co dawniej, toż zepsucie obyczajów, wzmagały się co chwila. Do tego przyczyniła się okoliczność, w której duchowni Genewscy w nierozsądnym zapale swoim, chociaż tego później żałowali, stali się przyczyną smutnych dla siebie następstw, a tern samem i dla całego miasta. Rada Bernu żądała aby dla zaprowadzenia jedności w kościołach Reformowanych, Genewa zrzekła się niektórych jej tylko właściwych zwyczajów i zaprowadziła takie, jak ie wszędzie istniały, mianowicie aby święta uroczyste były obchodzone i w dnie powszednie, aby używano chrzcielnic, opłatków przy komunii i dozwolono przy ślubach używać pannie młodej stroju na głowie. Wmieszanie się takie m iasta Bernu w sprawy kościoła Genewskiego, niepodobało się Kalwinowi, wiedział on że

10 to jest upokorzenie duchownych Genewy i jakkolwiek ze stanowiska religijnego niemiał nic do zarzucenia, oparł się temu stanowczo, nawet i wtedy kiedy Rada Genewy i mieszkańcy przyjęli chętnie żądania Bernu. Opór jego był, jakkolwiek z jednej strony niesłusznym, jednak nie do przełamania, podobnie jak i jego kolegów, zmuszanie ich do czegoś podobnego bez postanowienia ogólnego Synodu zdawało im się niewłaściwem, tern więcej że przyzwolenie podobne w tym stanie rzeczy jaki istniał byłoby zrzeczeniem się wpływu koniecznego aby miasto wróciło do dawniej przyjętych zasad czystości życia. Rada miasta, chcąc utrzymać swą powagę nakazała posłuszeństwo. Kommunia Wielkanocna miała się odbyć wedle nowego zwyczaju. Ale Kalwin i Farel wstąpiwszy ną kazalnicę wśród cisnącego się tłu mu, oświadczyli stanowczo, że postępowanie mieszkańców jest tego rodzaju iż sumienie nie pozwala im takowej udzielić, aby tak święty Sakram ent nicbył oszydzonym. (Dalszy ciąg nastąpi). HISTORYA ZBORU EWANGELICKO - AUGSBURGSKIEGO WARSZAWSKIEGO do roku1793. ( D a l s z y c i ą g ). -X* Powtóre. Owszem, obraźliwy manifest w aktach Konsystorza ewangelickiego obojga wyznania zanieśli, i pism a uszczypliwe przeciw protestującej się części Zboru rozrzucili, jak to poświadcza list od kuratora Sztubenraucha, do seniora świeckiego Piotra Teppera pisany. Po trzecie: Osobiste i obraźliwe krzywdy kurator Sattler żalącemu się Hartzowi, a kurator Kuntzel, żalącemu się Bitticliowi, publicznie wyrządzili. Po czwarte: Że kuratorowie, nieprzebłaganą nienawiść przeciw seniorowi i pastorowi Ringeltaube mając, przez uszczypliwy manifest z dnia 25 Czerwca do a k t konsystorskich złożony, nie tylko złośliwość swą objawili, lecz nadto, tegoż nauczyciela słowa bożego, całemu Zborowi nienawistnym uczynić chcieli. Po piąte: Że tegoż pastora pierwszego, organistę i kantora, przez 9 miesięcy zostawili bez płacy, lubo dosyć było pieniędzy na wszystkie wydatki kościelne w rękach kuratorów, i przez tak szkodliwe płacy należącej zatrzymanie, wyż wymienione osoby zmuszone były długi zaciągać i siebie na niesławę narażać. Po szóste: Że konsyliarz Mi

11 chał Groełl w mięszkaniu swojem potajemne społeczników swoich zbierał schadzki, na których przeciwko seniorowi i pierwszemu p a storowi Ringeltaube, oddzielenie onegoż od wszystkich urzędów kościelnych deklarowane było, który to pseudo wyrok osoby pomienione do schadzki należące podpisały, i ażeby od innych był podpisany rozesłali, z której to przyczyny podpisy sekretnie zbierający kupiec Stamm, uczciwego Preyslera kowala do podpisu różnemi namowami nakłaniał, i onego od strony żalącej się odciągnąć usiłował, które dzieło wyraźny znak daje zmięszania zgody i pokoju, z których dotąd przywiedzionych nieprawnych kroków już nad potrzebę je st dowiedzione, że pozwani kuratorow ie wszystkich, publiczny i kościelny porządek wzruszających niezgod jedynśmi byli promotorami i autorami. Najjaśniejszy Pan ojcowską miłością wzruszony, JW. Seniorowi Generalnem u Hrabiemu Unrugowi reskryptem swym poruczył, Synod p a rty kularny w lcsięztwie mazowieckiem Augsburskiego wyznania zgrom a dzić, ażeby zbadał przyczyny i skutki tego złego i aby powody kłótni gruntownie zostały wykorzenione i tak spolcojność publiczna jako też karność kościelna w rzeczonem Zgromadzeniu była powrócona. Po siódme: Lecz pozwani kuratorow ie na praw a J. K. M. ja k świadczą akta Synodu warszawskiego, targnęli się i zwierzchników, rząd kościelny prawnie i należycie utrzymujących publicznie naganie się odważyli. Po ósme: Iż uszczypliwemi a praw a tronu wyraźnie obrażaj ącemi, Synod i cały stan duchowny zarazem potwarzaj ącemi w dniach 25 Kwietnia i 14 Maja, wprzód słownie przełożonemi a potem w aktach Synodu złożonemi p rotestacjam i, publicznie wypowiedzieli posłuszeństwo, wyraźnie oświadczywszy, że od nikogo, tylko od Synodu prowincji małopolskiej, którego całe prawie zgromadzenie reformowanego je st wyznania, rozkazy i urządzenia przyjmować będą. Po dziewiąte: Ze z żalącą się częścią zgromadzenia dnia 13 Maja publicznie zawartą, przez zawartych podpisaną i przez Synod Warszawski na 10 sessji zatwierdzoną ugodę wiarołomnie zerwali, jako i w r w przytomności Synodu Generalnego i za poręką pierwszych Synod składających osób, od samego lconsyliarza Michała Groella, względem ułożonego przez kuratorów skryptu, pod imieniem : Ordynacja Kościelna, w Węgrowie dnia 7 Września 1780 r. podpisanej submissji na zdradę i zawierających i ręczących, niedopuścili. Po dziesiąte: Owszem, przez wyż rzeczony skrypt, pod imieniem Ordynacji kościelnej, bez jednomyślnego całego Zboru zezwolenia, któremu takich porządków ustanawiania z prawa zborowego jest przyzwoicie zrobiony, juryzdykcyi konsystorskiej zupełną derogację uczynili, przywłaszczając sobie w rozdziale 7 na karcie 59, opieczętowania spadków po zmarłych pasterzach pozostałych, nadając sobie w rozdziale 5 i in appendice prawa do Synodów i Konsystorzów w ła

12 ściwie należące, jakicm i są Ritualia, Liturgica cum dogmatibus affinitatem habentia, przepisując w rozdziale 16 sposób egzaminowania k atechumenów i niesłychaną spełniając nieprzyzwoitość, przez przymuszanie nie kościołowi lecz samym tylko kuratorom poprzysięgania posłuszeństwa; na karcie zaś 41 kuratorow ie sobie pozwalają, nieposłuszne członki Zboru, wyklinać. W drugim artykule oddzielnym pomienionego m anuskryptu, przyzwoitość i powagę Synodu ta k ściśle opisali, że wewnętrzne ich urządzenia przez nikogo przezierano i roztrząsane być nie mają i że porządkowi ich kościelnemu, directe vel indirecte, od nikogo przeszkody stawiane być nie mogą. Na k a r cie 198 ustanaw iają, że chociażby sam Synod generalny kanon zatwierdził, któryby w sprzeczności był z ich urządzeniami, Zbór ta kiego kanonu nie je st obowiązany przyjąć. W yrażone tu okoliczności pokazują dowodnie, iż wzmiankowani kuratorowie chcą się nad Synody wynieść, uczynić się panami praw własnych i nikomu nie chcą być posłuszni. Przez przywłaszczenie sobie takiej despotycznej władzy, uwłacza się kardynalnym królestwa ustawom i traktatow i, rząd i władzę kościelną dyssydencką, nie kuratorom partykularnego Zboru, lecz Synodom i Konsystorzom przyznającemu, a jeżeli takie najwyższej władzy przywłaszczenie w rządzie kościelnym dyssydenc- kim będzie cierpiane, sami Dyssydenci pomieniony tra k ta t wzruszyliby i otrzym aną wolność religii obrazili (Dalszy ciąg nastąpi). o 8 K REII3P m EN<3JA. *** Paryż 15 Lipca 1864 r. Najważniejszym wypadkiem kościelnym, zajmującym obecnie ewangelików francuzkich, obok usunięcia młodszego Cocquerela, jak wam o tern doniosłem w poprzedniej korrespondencji, są konferencje pastoralne, które się rozpoczęły w dniu 5 Kwietnia r. b. i odbyły w Paryżu. Konferencje te, noszące nazw ę: Conferonces pastorales generales et speciales zwoływane są co r o k, a do konferencji generalnych należą duchowni wyznań ewangelickich i starsi Zborów, do specjalnych, ciż duchowni i starsi, wedle swego wyznania. Otóż na tegorocznej generalnej konferencji, pastorowie Dhombres i Bersier, złożyli zapytanie: Czy udzielenie nieograniczonej wolności nauczania, nie zagraża istnieniu Kościoła i prawom wiernych wyznawców Kościoła. Po rozprawach, które trw ały przez trzy dni, pastor Rognon wystąpił z wnioskiem, wymotywowanym w następujący sposób: Że ponieważ ta k prassa perjodyczna, ja k i książki a naw et i katechizmy

13 pisane przez duchownych i professorów teologij, rozszerzają, mniemania, nietylko wprost przeciwne zasadom wypowiedzianym przez reformatorów, ale naruszają w ogólności podstawy chrześcijaństwa, koniecznem jest, aby nauka duchownych, wygłaszana z ambony, pod względem dogmatycznym koniecznie zgodną była z wyznaniem wiary Kościoła, do którego tenże duchowny i Zbór jego należy. Przeciw wnioskodawcy w ystąpiła p artja liberalna z oświadczeniem w prost przeciwnem, żądaj ącem zupełnej i niczem nie krępow a nej wolności dla duchownego, oświadczając, iż jako główna zasada protestantyzmu przyjęte być winno zdanie: że fundamentem Kościoła jest osoba i życie Jezusa Chrystusa, syna Boga żywego i Zbawiciela świata, a źródłem nauki religji i moralności słowo Jego, wedle tego, ja k słowo przez sumienie chrześcijanina przyjęte i przez Ducha p ra wdy, przyrzeczonego wszystkim, wyłożone bywa. Znajdując się między słuchaczami, w pierwszej chwili sądziłem, iż słuszność jest po stronie liberalnych, że nie godzi się ograniczać duchownego, że wiązanie go w nauczaniu je st przeciwne protestantyzmowi, słowem, Bóg wie co za myśli przeszły mi przez głowę i widziałem już nawet w duchu ewangelików francuzkich z pastorem Rognon na czele, wędrujących do Rzymu, by zgiąć kolana przed papieżem lecz naraz wybawił mnie z niepokoju jeden z duchownych liberalnych, który wstąpiwszy na mównicę począł objaśniać: Co to znaczy Syn Boga żywego i Zbawiciel świata. I jakież było to objaśnienie? Że Jezus je st synem bożym w tern samem znaczeniu, w ja kiem my wszyscy jesteśmy dziećmi bożemi. Piękne wyznanie wiary, piękny nowomodny protestantyzm, pomyślałem sobie bo w takim razie, każden z nas to Chrystus, każden ksiądz, twórca nowej religji, a Pismo Święte księga oddana na pastwę najniedorzeczniejszych ro zumowań. Obadwa wnioski poddano pod głosowanie, i na 200 głosujących 160 oświadczyło się za wnioskiemrognona. Takwięcprawdawieczna odniosła zwycięztwo, a protestanci francuzcy świetny złożyli dowód, że krzepko stoją przy zasadach wyznawanych przez ich ojców, a stwierdzonych krw ią niezliczonych ofiar, które poniosły śmierć w o- bronie tychże zasad. Że duch prawdy, że miłość prawowierności ożywia kalwinów francuzkich, stwierdziły to jeszcze dowodniej konferencje specjalne. Na pierwszej, odbytej 9 Kwietnia, professor Pedezeret, podał dwa następujące wnioski: Ze zgromadzenie pastoralne winno oświadczyć, iż francuzki Kościół reformowany ma zasadniczą naukę wiary i urzędowe zwierzchności, których obowiązkiem jest czuwać nad utrzym aniem tej nauki. I że koniecznie m ają być przywrócone Synody.

14 Przeciw wnioskodawcy wystąpili liberalni, a po dwudniowych nader żywych rozprawach, ex-minister Ludwika Filipa, znakomity pisarz, Guizot, poddał pod głosowanie następującą rezolucję:,,podpisani pasterze i starsi Zborów reformowanego Kościoła francuzkiego, zgromadzeni w Paryżu na dorocznem posiedzeniu, głęboko zasmuceni duchem niedowiarstwa i opozycji, który się od niejakiego czasu objawia na polu religijnem, uważają za święty obowiązek względem Boga, względem Pana naszego Jezusa Chrystusa, i względem Kościoła naszego, złożyć następujące, uroczyste wyznanie wiary. Obecnie napastowane są następujące prawdy chrześcijańskie: 1) Wiara w nadnaturalną działalność Boga w rządzie świata i ugruntow aniu Kościoła chrześcijańskiego. 2) Wiara, że Pismó Święte je st z boskiego, nadnaturalnego natchnienia i jako takie, jest nieomylną powagą w rzeczach religji dotyczących. 3) W iara w wiekuistą boskość i cudowne narodzenie oraz zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga-człowieka, Odkupiciela i Zbawiciela świata. Fundamentalne te prawdy wiary chrześcijańskiej, nietyllco że bywają krytykowane i jawnie odrzucane, ale nadto przeciwnicy ich twierdzą, że Kościół reformowany niema i mieć nie.powinien żadnych pozytywnych nauk, i że duchownemu służy prawo wypowiadania wśród Zboru i rozkrzewiania swych osobistych zdań i przekonań re ligijnych. Negacją powyższą uważamy jako targnięcie się na Kościół chrześcijański w ogólności, a w szczególności na Kościół reformowany. Wyznajemy przeto jawnie i publicznie, iż wierzymy z całego serca w nadnaturalną działalność Boga w rządzie świata; w Pismo Święte, jako słowo boże pochodzące z natchnienia Ducha Śs i nieomylną jego powagę w rzeczach dotyczących religji i w wiekuistą boskość i cudowne narodzenie oraz zmartwychwstanie Pana naszego Je zusa Chrystusa,.Boga-człowieka, Odkupiciela i Zbawiciela świata. Jesteśmy przekonani, że owe nauki fundamentalne chrześcijaństwa, są także fundamentalnemi naukami Kościoła reformowanego, gdyż wyznaje on takowe w całej swej liturgji i w apostolskiem wyznaniu wiary. Z całą energją żądamy dla siebie i dla inaczej wierzących wolności wyznania, i rozumiemy że na mocy tej wolności, każden ma prawo wyjawiania swych przekonań religijnych i łączenia się z tymi którzy je podzielają, lecz, nie pojmujemy jak może istnieć Kościół, bez icspólnego wyznania wiary, i jali w jednym Kościele, mogą być wypowiada-

15 ne i wygłaszane rozmaite przekonania religijne. Stan podobny nie może mieć pretensji do prawa wolności wyznania, gdyż stan taki, obala wszelki porządek stowarzyszeń religijnych, które bardziej jak każde inne stowarzyszenia, oparte być muszą na pewnym, stałym, organicznym porządku. Francuzki Kościół reformowany jest staro Żytnem uorganizowanem społeczeństw em; posiada zasady i historyczne urządzenia, jak Konsystorze i Zgromadzenia starszych, które i bez Synodów, zgodnie z prawami państwa i zasadami własnej karności, mają obowiązek utrzymywania w czystości zasad nauki wiary. Kościół reformowany uznaje jako normę swej wiary, tylko Pismo Święte, i dlatego niepozwolił i niepozwoli nigdy, aby ci, którzy odrzucają Biblją jako słowo boże z nadnaturalnego natchnienia Ducha Si?0 powstałe i będące nieomylną powagą w rzeczach dotyczących religji, mogli mieć prawo przemawiania i nauczania w imieniu tegoż Kościoła. Wypowiadając w ten sposób wspólną i serdeczną wiarę naszą, przekonani jesteśmy, że wypowiadamy wiarę większej części wyznawców Kościoła naszego i składamy świadectwo wierności względem Boga i wiary wyznawanej przez ojców naszych. W niosek Guizota przyjęty został większością 141 głosów przeciw 23, a wszyscy obecni na Zgromadzeniu tern pastorowie i starsi luterskiego Kościoła, przyświadczyli gorąco pomienionemu wnioskowi. Mowę, którą na zakończenie posiedzenia powiedział Guizot, nie omieszkam udzielić wam w następnej korrespontiencji, nadmieniam jeszcze tylko, że zgromadzenie wyznaczyło z łona swego deputatów, a mianowicie: generałów Dautheville i Chabaud-Latour, professora Pedezeret i pastorów Ferm and, Rognon, Yaurigaud i Horacego Monod, upoważńiając ich do odniesienia się do m inistra wyznań z prośbą o dozwolenie rychłego zwołania Synodów. 1 - / O O ^ O O o NEZEOLOGJA. Dnia 2 Maja r. b. umarł w Bazylei professor teologji od lat trzynastu przy miejscowym uniwersytecie, Karol Auberlen. Przez śmierć jego ponosi niepowetowaną stratę nietylko Kościół szwajcarski, ale cały Kościół ewangelicki. Auberlen, autor znakomitych dzieł: 0 teozofji Oettingera, 0 proroku Danielu i wielu innych, odznaczył się szczególniej jako apologeta i dzielny krytyk wszelkich chorobliwych

16 kierunków niedowiarstwa teologicznego. Jako professor, pracował około rozszerzenia gorącej i prawdziwej wiary, nietylko z katedry ale i przez obcowanie przyjacielskie ze studentami. Mowę pogrzebową powiedział professor teolog]i Biggenbach na tekst z proroka Daniela: Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie" (r. 12, w. 3). PORZĄDEK NABOŻEŃSTW w K ościele E w angelicko - A ugsburskim przy u licy K rólew skiej. Dnia 4 W rześnia: Nabożeństwo i Kommunja Święta w języku niemieckim, o g. 9 rano,, NJKs. Generalny Superintendent Ludwig. Nabożeństwo wraz z Kommunją Świętą w języku polskim o g. 11 rano, Pastor Ks. Otto. P opołudniu w języku niemieckim, o g. 4, Ks. Pastenacy. Dnia 8 W rześnia: Nabożeństwo, w języku niemieckim o g. 10 rano. Dnia 9 W rześnia: Kommunja Święta w języku niemieckim o g. 9 rano, NJKs. Generalny Superintendent Ludwig. Dnia 11 Września: Nabożeństwo w języku niemieckim wraz z Kommunją Świętą o g. 9 rano, Pastor Ks. Otto; w języku polskim o g. 11, Wikarjusz Ks. Zimmer. Po południu o g. 4, w języku niemieckim, Pastor Ks. Otto. Dnia 16 W rześnia: Kommunja Święta w języku niemieckim o g. 9 rano, Pastor Ks. Otto. W K ościele E w angelicko - R eform ow anym przy u licy Leszno. Dnia 4 W rześnia: Nabożeństwo w języku niemieckim o g. 10 rano, P. JKs. Superintendent Splcszyński; w języku polskim, o g. 12 Pastor Ks. Diehl. Dnia 11 W rześnia: Nabożeństwo w języku polskim, P. JKs. Superintendent Spleszyński; w niemieckim o g. 12, Pastor Ks. Diehl a * OD RED AK CJI. Następny Numer Zwiastuna wyjdzie dnia 15 W rześnia r. b. N akład GEBETHNERA i WOLFFA w W arszaw ie. Za pozwoleniu^ Cenzury Rządowej. W arszawa, dnia 14 (26) Sierpnia 1864 r. 1BUK ICNACBQO XltOKOSZtNSKIBQO.

Warszawa, dnia 31 Sierpnia.

Warszawa, dnia 31 Sierpnia. Rok 1863. Warszawa, dnia 31 Sierpnia. Z w ia s tu n w y chodzi d w a razy n a m iesiąc. P rz e d p ła ta ro cz n a w y n o si w W a rs z a w ie oraz w k się g a rn ia c h n a p ro w in cy l I za granicą

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

T A L M U D Y Z M U do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom WSZELKIEGO STANU

T A L M U D Y Z M U do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom WSZELKIEGO STANU ZGUBNE ZASADY T A L M U D Y Z M U do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom WSZELKIEGO STANU Podał Profesor Dr August Rohling Tekst autentyczny (wydania drugiego poprawionego) z dodatkiem memoryału Stanisława

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

Szczęście chrześcijańskiego życia.

Szczęście chrześcijańskiego życia. Z w ia stu n w v c h -'lzi d w a razv na m in x in '*. P r z ^ d n la ta r o c z n a w y n o si w W a n ż a w i* o ra z w księjrr» u. -

Bardziej szczegółowo

Łaska a Prawo w Biblii

Łaska a Prawo w Biblii Łaska a Prawo w Biblii Zbigniew Wiergowski Wydawnictwo Filadelfia poleca: Książka Największe fałszerstwo wszechczasów jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele?

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele? Przemysław Gola Czego Biblia uczy o Kościele? Szkoła Biblijna Hosanna Rokitno Szlacheckie 2012 Autor: Przemysław Gola Tytuł: Czego Biblia uczy o Kościele? Korekta i skład: Jekatierina Gola Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY. 1 WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] sobory kanony encykliki ojcowie kościoła ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.PL 2013 2 KSIĄŻKĘ

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa Przejrzał i złożył Maciej Piotr Przepióra Warszawa

Bardziej szczegółowo

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 1 Ellen G. White 2 Ellen Gould White wersja dla Adobe Acrobat Reader Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

MENONICI Zamiast wstępu ... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów ... 2 Dzieje Menonitów w Europie do czasów drugiej Wojny światowej

MENONICI Zamiast wstępu ... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów ... 2 Dzieje Menonitów w Europie do czasów drugiej Wojny światowej - 1 - MENONICI Zamiast wstępu... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów... 2 Początek i wzrost Kościoła Chrześcijańskiego do Reformacji... 2 Reformacja i jej owoce... 5 Pierwsi menonici i ich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA...

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... OJCIEC BONAWENTURA MEYER 1 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... 11

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO

EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XVI (1983) KS. ROMUALD RAK EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO SPOJRZENIE PASTORALNO-TEOLOGICZNE Na początku chcemy dokonać przeglądu całościowego. Eucharystią

Bardziej szczegółowo

O częstej Komunii świętej

O częstej Komunii świętej O częstej Komunii świętej ksiądz Józef Hube CR O CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ Wstępem opatrzył ksiądz Janusz Mieczkowski A L L E L U J A Kraków 2007 SUPERIORUM PERMISSU: Polska Prowincja Zmartwychwstańców L.dz.

Bardziej szczegółowo

400. rocznica wydania Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej

400. rocznica wydania Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej 400. rocznica wydania Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej Równo 400 lat temu w Gdańsku, w drukarni U Wdowy Guilhelma Guilmothana wydany został Nowy Testament w przekładzie z języka greckiego. W przedmowie

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo