r XLV NIEREGULARNY BRUDNOPIS TWÓRCZY SZKOŁY Z CHARAKTEREM FUNDACJA SZKOŁA Z CHARAKTEREM IM. EDYTY STEIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r XLV NIEREGULARNY BRUDNOPIS TWÓRCZY SZKOŁY Z CHARAKTEREM FUNDACJA SZKOŁA Z CHARAKTEREM IM. EDYTY STEIN"

Transkrypt

1 r 9 maja Nume NIEREGULARNY BRUDNOPIS TWÓRCZY SZKOŁY Z CHARAKTEREM 2006 FUNDACJA SZKOŁA Z CHARAKTEREM IM. EDYTY STEIN

2 Wprowadzenie Kilka notatek, kilka skrawków brudnopisu. Kilka słów o egzystencjalizmie, przypomnienie wydarzeń historycznych związanych z wojną obronną z września 1939, kilka uwag związanych z problemami wiary i nauki, które pojawiły się w minionych wiekach. Jeszcze kilka słów o aspektach etycznych. Kilka starych fotografii i kilka zdjęć z pożegnania klasy III LO. No i mamy maj, pierwszą szkolną maturę, a gdzieś na szkolnych korytarzach mamy kilka prac plastycznych. Takie normalne szkolne życie, zobaczymy co jeszcze przyniesie. Szkoła z Charakterem Jacek Spis Treści: Banalne konstatacje. Egzystencjalizm. (Małgorzata Kaliszewsza) Wojna obronna. (Agnieszka Galwas) Stosunek nauki do wiary (Maciej Śliz) Jaką rolę odgrywa w moim życiu religia (Piotr Szczeciński) Życie bez wartości (Hania Skiba) Życie bez wartości (Piotr Turecki) Oświecenie, nauka a wiara (Michał Wasilewski) Życie bez wartości (Rafał Mielnik) Bo po to tu jestem cz.3 (Marek Pawłowski) Pożegnanie...13

3 Banalne konstatacje. Egzystencjalizm. Małgorzata Kaliszewska Oddychające nerwowo wnętrze pokoju i ja pośród prozaicznych szpargałów. Rozglądam się. Rozrzucone i nieza-mieszkane kubki, są jak brudne mia-sto, zachodzące pleśnią. Wszystko, co mnie otacza żyje swoim własnym ży-ciem. Krew pulsuje w kablach i aortach gniazdek, kurz wznosi się, aby opaść, ostatecznie wkręcając się w jądro wentylatora. Laboratorium samozachowa-nia z jaśniejącym, świetlistym oknem w tle. Zaschłe rękopisy słońca na szy-bach. Ten chaotyczny pejzaż sprawia, że zniewala mnie wstrętne samopo-czucie. Właśnie teraz, w tej przestrzennej pustce drążę klepsydry mi-nionego i odkrywam na nowo imiona przeszło-ści. Rozbieganym impulsom myśli podsuwam nowy przepis na żywot w codzienności. Sięgam po opasły tom filozofii. Leniwie przerzucam pożółkłe karty. Obnażają się przede mną zapo-mniane myśli ludzkie. Zaskakuje mnie EGZYSTENCJALIZM... Z lektury dowiaduję się, że jego po-czątki przypadają na drugą połowę dziewiętnastego wieku, kiedy to po-wstają prace S. Kierkegaarda( Bojaźń i drżenie, Choroba na śmierć, albo-albo. Filozof ten przeciwstawia się myśli heglowskiej, która skonstru-owawszy zasady procesu dziejowego przechodziła do porządku nad niepokojami i lękami ludzkiej jednostki. My-śliciel stwierdza, iż te obiektywne prawdy, są dla egzystencji człowieka całkowicie nieistotne. Po okresie stu latach ten system filozoficzny zainicjo-wany przez Kierkegaarda zaczyna buj-nie rozkwitać w myśli propagowanej przez Martina Heideggera. Wówczas zostaje spopularyzowany i rozpo-wszechniony jako kanwa światopoglą-du ludzkości. Podobny krąg problemów i kierunek rozważań, podejmuje fran-cuz-sartre, po drugiej wojnie świato-wej. Za sprawą jego utworów literac-kich, dramatu Muchy, czy trzytomo-wej powieści Drogi wolności egzy-stencjalizm urasta do rangi mody na ekspozycję nastrojów sceptycznych, irracjonalistycznych, pesymistycznych. Jednak nawet w poglądach najczyst-szych egzystencjalistów występują różnice. Heidegger i Sartre zaczerpnęli wiele z poglądów Kierkegaarda, jed-nakże istniała między nimi diametralna przepaść, bowiem: Kieregaard był my-ślicielem, który za punkt wyjścia przyj-mował doktrynę chrześcijańską, oni, z kolei byli ateistami. Jestem zmęczona tymi historycznymi kontekstami. Frapu-jąca jest dla mnie istota tego prądu fi-lozoficznego. Po przeczytaniu kolej-nych stron sama układam ogólną defi-nicję tego kanonu myśli, akcentując, że głosił on zainteresowanie egzystencją człowieka, w jej indywidualnym wymia-rze oraz rozdarcie rzeczywistości na sferę rzeczy i świadomości, prowadzą-cą do wyobcowania jednostki. Punk-tem wyjścia filozofii egzystencjalnej jest traktowanie człowieka jako istnie-nia zagrożonego przez demoniczną machinę świata. Jednostka broni się przed nią nieustannie, doznaje różnych niepewności i lęków, wśród których na plan pierwszy wysuwa się trwoga przed śmiercią. Niezwykły strach przed nicością, gdyż doczesne istnienie jest jedyne i ostateczne, choć jego sensu nie można dociec. Jest ono swoistego rodzaju absurdem. A więc nie mam szans na uczestnictwo w spektakularnym, ponadczasowym widowisku? Szkoda... Kontynuuję czytanie. W myśl egzystencjalizmu człowiek jest wolny. Wolność jednak nie jest dobrodziej-stwem, lecz ciężarem i powodem po-płochu, gdyż związana jest z odpowie-dzialnością za każdorazowy wybór, za wszystkie decyzje, z których składa się życie, a których nie można oprzeć na żadnych prawach i zasadach. One nie mają racji bytu. Jednostka jest utopio-na w bezkresnej otchłani samotności. Drapieżna 2

4 pustka, niekończących się próżni sprawia, że zaczynam kolory-zować myśli ostrą czernią. Po prostu zarażam się katarem melancholii i zwątpienia... Egzystencjalizm, chociaż nie udzielił mi zadowalających odpo-wiedzi, postawił ważne pytania odno-szące się do sensu ludzkiego życia, do istoty człowieka, do Wojna obronna. charakteru jego wolności w świecie, rysującym się jako absurdalny. Poza tym jest to sam w sobie zespół myśli nic nieznaczących. Tylko pusta konstrukcja, na której roz-wieszam swoje gasnące gwiazdy, lśniące strofy zaklęć niepokornych. Zapadam w sen... Agnieszka Galwas Atak na Polskę hitlerowskich Niemiec we wrześniu 1939 r. poprzedzony był wieloma działaniami rządu niemieckiego, które na przemian przybliżały i oddalały widmo wojny. Już zaraz po dojściu do władzy Hitlera w styczniu 1933 r. nastąpiły ze strony Niemiec ataki na Polskę i próby podważenia postanowień traktatu wersalskiego. Piłsudski sondował w Paryżu możliwość ewentualnej wojny prewencyjnej, jednak wobec nastrojów pacyfistycznych nie znalazł uznania dla takich działań. Tymczasem doszło do zmiany stanowiska Niemiec wobec Polski,- powstrzymano antypolską propagandę. Kolejne wydarzenia jak: odejście Niemiec z Ligi Narodów oraz poprawa stosunków polsko-radzieckich doprowadziły do jeszcze większej poprawy w stosunkach polsko-niemieckich. Wynikiem tego było podpisanie w styczniu 1934 r. polsko- niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach. W odpowiedzi na to w maju 1934 r. w Moskwie nastąpiło przedłużenie o 10 lat polskoradzieckiego paktu o nieagresji. Z kolei następny zwrot w stosunkach polsko-niemieckich nastąpił w 1938 r., był on wynikiem polityki ustępstw prowadzonej przez państwa zachodnie wobec Niemiec. Niemcy hitlerowskie oszołomione bezkrwawym zajęciem Austrii (marzec 38) i sukcesem konferencji monachijskiej wobec Czechosłowacji (wrzesień 38) jeszcze w tym samym roku wysunęły żądania wobec Polski. Plan Hitlera zmierzał do przekształcenia Polski w państwo satelickie. 24. października 1938 r. minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop w prywatnej rozmowie z Polskim ambasadorem Józefem Lipskim postawił żądania włączenia Gdańska do Niemiec i zbudowania eksterytorialnej (wyłączonej spod kontroli polskiej) autostrady i linii kolejowej między Pomorzem a Prusami Wschodnimi. Rekompensatą dla Polski miało być przedłużenie paktu o nieagresję. Żądano także wejścia Polski do Paktu Antykomunistycznego. Podczas wizyty w Warszawie w styczniu 1939 r. ministra spraw zagranicznych Rzeszy zaproponowano Polsce neutralność w przewidywanym konflikcie pomiędzy Niemcami a Francją i Wielką Brytanią oraz przyjęcie żądań Hitlera w zamian za pomoc gospodarczą i sojuszniczy udział w przyszłej wojnie z ZSRR. Stanowcze odrzucenie tych żądań przez Polskę skłoniło Hitlera do zmiany planów. W marcu 1939 r. Niemcy zajęły resztę Czechosłowacji, co oznaczało okrążenie Polski z trzech stron przez Rzeszę, rząd polski odpowiedział częściową mobilizacją wojsk. Dano w ten sposób wyraz woli walki o nienaruszalność polskiego terytorium. Natomiast w połowie kwietnia Niemcy rozpoczęły bezpośrednie przygotowania do ataku na Polskę pod kryptonimem Fall Wiess, który przewidywał zniszczenie w wyniku wojny błyskawicznej głównych sił Wojska Polskiego na obszarach położonych na zachód od linii Wisły i Narwi, a 28 wypowiedziały polsko-niemiecką deklarację o nieagresji z 1934 r. 3

5 W takiej sytuacji podstawowym zadaniem polskiej dyplomacji było znalezienie sojuszników, aby Polska nie została osamotniona w obliczu nieuniknionej napaści. Niespodziewanie nastąpił w tej sprawie pomyślny zwrot w polityce brytyjskiego Premiera Chemberlaina, który 31. marca 1939 r. ogłosił w brytyjskim parlamencie jednostronne gwarancje nienaruszalności terytorium Polski, a tydzień później w Londynie podpisał dwustronny układ gwarancyjny. Również Francja potwierdziła swoje zobowiązania sojusznicze wobec Polski. Natomiast w lipcu 1939 r. uległ zmianie stosunek hitlerowskich Niemiec do ZSRR. To zaowocowało podpisaniem 23. sierpnia 1939 r. przez ministrów spraw zagranicznych Rzeszy i ZSRR: Ribbentropa i Mołotowa jawnego protokołu - traktat o nieagresji, i ściśle tajnego dodatkowego protokołu, przewidującego podział stref wpływów w wypadku politycznych i terytorialnych zmian na obszarze Polski. Owa granica miała przebiegać wzdłuż rzek: Narew- Wisła-San. Pakt Ribbentrop-Mołotow dał Hitlerowi wolną rękę na wypadek agresji na Polskę i czynił stronę radziecką współodpowiedzialną za rozpoczęcie wojny. 25. sierpnia zostały zerwane rozmowy z państwami zachodnimi a na 26. sierpnia Hitler, mając zapewnione współdziałanie ZSRR w chwili ataku na Polskę, wyznaczył termin agresji. Jednak na dzień przed tym terminem 25. sierpnia zawarty został polsko-angielski układ sojuszniczy. Hitler częściowo zaskoczony stanowiskiem Wielkiej Brytanii i doniesieniami Mussoliniego o nie przygotowaniu Włoch do wojny musiał odłożyć atak. Realizacja planu wojny Fall Wiess została przesunięta o pięć dni. Prowokacja gliwicka (atak zamaskowanych przestępców niemieckich w mundurach polskich na radiostację w Gliwicach) miała dostarczyć argumentów jakoby Polska pierwsza zaatakowała Niemcy. Siły niemieckie pod ogólnym dowództwem gen. Waltera von Brauchitscha były podzielone na Grupę Armii Północ gen. Federa von Bocka i Grupę Armii Południe gen. Gerda von Rudstedta. Stan wojsk niemieckich określa się na ok. 1,6 mln żołnierzy dysponujących trzema tysiącami czołgów, kilkuset wozami pancernymi, 1000 bombowców i 1500 myśliwców. Marynarka niemiecka posiadała pancernik, 9 niszczycieli, 13 stawiaczy min i inne mniejsze jednostki pomocnicze. Natomiast siły polskie posiadały ok. 950 tyś. żołnierzy i wyposażone były w ok lekkich czołgów i tankietek, 400 samolotów, jeden niszczyciel, jeden stawiacz min, 5 łodzi podwodnych. Przewaga niemiecka był przygniatająca w liczebności żołnierzy i nowoczesnym uzbrojeniu armii. Siły polskie zostały zgrupowane w sąsiedztwie granicy z Niemcami i Słowacją. Tworzyły je od północy: Samodzielna Grupa operacyjna Narew gen. Cz. Młota-Fijałkowskiego, Armia Modlin gen. E. Przedrzymirskiego- Kurowicza; armie: Pomorze gen. W. Borkowskiego, Poznań gen. T. Kutrzeby, Łódź gen. J. Rómmela, Kraków gen. A. Szylinga, Karpaty gen. Fabrycego. Polski plan wojny pod kryptonimem Zachód zakładał ewentualne wycofanie się na linię wielkich rzek (Narew Wisła -Dunajec) i podjęcie skuteczniejszej obronny w oczekiwaniu na wsparcie sojuszników zachodnich. W nocy z 31 sierpnia na trwały niemieckie przygotowania do agresji na Polskę. Wehrmacht wkraczał z Prus Wschodnich do Gdańska, kolumny wojskowe zbliżały się do granicy, stojący w porcie gdańskim pancernik Schleswig-Holstein podpłynął w pobliże samotnej polskiej placówki wojskowej w Wolnym Mieście - Westerplatte. Rankiem kolejarze i żołnierze z Szymankowa udaremnili próbę przedostania się do kraju zamaskowanego pociągu pancernego z desantem Wehrmachtu. O godz. 4:45 rozpoczęto realizację planu Fall Weiss. Niemcy w wielu punktach przekroczyli polską granicę, zbombardowano Starogard i Chojnice a dwie godz. później Warszawę. Rozpoczął się pierwszy etap kampanii wrześniowej. 4

6 W dniach od 1-3 września trwał bój graniczny. Niemcy wszędzie napotkali zdecydowany opór, lecz mimo bohaterskiej obronny Polaków polskie linie obronny zostały przełamane: armia Pomorze została otoczona przez przeważające siły niemieckie, atakujące z zachodu i Prus Wschodnich; armia Poznań podjęła marsz w kierunku wschodnim unikając okrążenia przez przeciwnika; trwały zacięte walki na wybrzeżu- obrona w bazach w Gdyni, Pucku i na Helu. Po trzech dniach skutecznej obrony na umocnionej pozycji pod Mławą zagrożona na skrzydłach Armia Modlin przeszła do odwrotu na linię obrony Wisła- Narew, podobnie było z Armią Łódź koło Opatowa. Jednocześnie w niektórych miejscach jednostki polskie przekroczyły granicę z Rzeszą; Podlaska Brygada Kawalerii w Prusach Wschodnich, a 55pułk piechoty i 17 pułk ułanów pod Wschową. 1. wrześni o 4:45 pancernik niemiecki Schleswig-Holstein otworzył ogień na placówkę polską na Westerplatte. Przez 7 dni obrońcy pod dowództwem mjr Sucharskiego dzielnie odpierali ataki z lądu morza i powietrza. Dopiero 7 września z powodu braku amunicji i pomocy dla rannych załoga Westerplatte złożyła broń. Nazwa tego małego przyczółku stała się dla Polaków symbolem bohaterstwa i żołnierskiej powinności wobec ojczyzny. Bohatersko bronili się również pocztowcy w Gdańsku. Odpierali ataki na budynek wsparte samochodami pancernymi, artylerią i miotaczami ognia aż do wieczora Skapitulowali z braku amunicji i nadziei na odsiecz, ci, którym nie udało się uciec zostali rozstrzelani. Okręty floty polskiej, unikając starć z niemieckimi, przedarły się do portów Wielkiej Brytanii. 3 września rząd Wielkiej Brytanii i Francji wypowiedział Niemcom wojnę, ale nie podjął konkretnych działań zbrojnych. Na południowym odcinku frontu siły niemieckie atakujące od strony dawnej granicy z Czechosłowacją, wdarły się między pozycje Armii Łódź, Kraków i Karpaty na podhalu rozdzielając je. Między 2 a 3 września zajęty został przez Niemców Górny Śląsk. 6 września Wermacht wkroczył do Krakowa. Dzień wcześniej po zajęciu Piotrkowa Trybunalskiego została bezpośrednio zagrożona Warszawa. Na południe od stolicy wojska niemieckie dotarły do Dęblina i Sandomierza. Bitwa graniczna została przegrana. W tak zarysowującej się sytuacji już 4 września rozpoczęto ewakuację naczelnych władz Rzeczpospolitej na wschód, do Brześcia Litewskiego i Lublina. W nocy z 6 na 7 września kwatera Naczelnego Wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, przeniesiona została do Brześcia Litewskiego. Prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, został cywilnym komisarzem obronny miasta. Koniec pierwszego tygodnia wojny był fatalny dla strony polskiej: polska obrona została rozbita, oddziały wojskowe, często w nieładzie, cofały się na wschód, zarwany został kontakt między armiami. Rozbita pod Tomaszowem Mazowieckim armia Łódź cofała się chaotycznie ułatwiając Niemcom marsz na Warszawę. 8 września niemieckie kolumny pancerne dotarły na przedmieścia Warszawy. Rozpoczął się drugi etap wojny, którego głównym celem było nie dopuszczenie wojsk niemieckich do stolicy. Będąca w odwrocie Armia Łódź bezskutecznie próbowała przebić się do Warszawy. Jedynie część sił z gen. J. Rómmlem dotarła od miasta. Załamała się również polska obrona nad Narwią, gdzie SGO Narew od 7 września toczyła ciężkie boje w rejonie Łomży. Symbolem bohaterstwa żołnierza polskiego stała się obrona Wizny przez 720 żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa, którzy przez 4 dni (7-10 września) zatrzymywali natarcie grupy pancernej gen. Guderiana. Po przełamaniu tej pozycji groźba okrążenia Warszawy od wschodu stała się realna. W tej sytuacji dowódcy armii Poznań i Pomorze podjęli decyzję o przejęciu inicjatywy i uderzeniu znad Bzury w kierunku południowym. 5

7 To natarcie miało otworzyć obu armią drogę na Warszawę. 9 września w wyniku manewru operacyjnego armii Poznań gen. Kutrzeby, oddziały polskie podjęły działania zaczepne między Łęczyca a Łowiczem. Ten zwrot zaczepny całkowicie zaskoczył Niemców i powstrzymał szybki marsz wojsk niemieckich na Warszawę. Trwająca cztery dni (9-12 września) bitwa nad Bzurą, mimo bohaterskiej postawy Polaków i doraźnych sukcesów, zakończyła się wobec przewagi niemieckiej, wycofywaniem się wojsk polskich w stronę stolicy. Armie hitlerowskie zaczęły zaciskać wielkie kleszcze na wschód od Warszawy. Na północy siły niemieckie przełamały polski opór nad Bugiem, zajęły Wyszków i kierowały się na Brześć nad Bugiem. Na zachodzie oddziały Armii Prusy zostały rozbite pod Iłżą, oddając przeprawy w Dęblinie. Zgrupowania polskie między Wisłą a Bugiem, podzielone na front północny, środkowy i południowy, znalazły się w bezpośrednim zagrożeniu. Na południu armie Kraków i Małopolska były stale wyprzedzane przez jednostki niemieckie. 16 września sytuacja Polski była krytyczna. Większa część zachodniej i środkowej Polski znalazła się w ręku wroga. Najeźdźcy dopuścili [...] się mordów na ludności cywilnej i jeńcach. Na przykład w odwet za śmierć dywersantów niemieckich hitlerowcy rozstrzelali w Bydgoszczy 5 tyś. osób. Drogami płynęło tysiące uchodźców, narażonych na ataki lotnicze. Panował chaos i nastrój klęski. Mimo to w rejonie między Wisłą a Bugiem, a także na Kresach Wschodnich, istniało jeszcze 25 dywizji, a więc połowa sił polskich. Większość sił niemieckich była związana walkami, a ich zapasy amunicji mogły wystarczyć na 15 dni. 17 września rozpoczął się kolejny akt polskiej tragedii. O godz. 2 rano ambasador RP w Moskwie Wacław Grzybowski otrzymał notę radziecką, stwierdzającą, że wobec bankructwa państwa polskiego rząd ZSRR nie mógł pozostać neutralny i nakazał Armii Czerwonej przekroczenie granicy z Polską, by wziąć w opiekę ludność białoruską i ukraińską. Dokonując nie sprowokowanej agresji, ZSRR pogwałcił traktat ryski z 1921 r. o granicy polsko-radzieckiej, protokół Litwinowa z 1929 r. o wyrzeczeniu się wojny jako środka rozwiązywania sporów i pakt o nieagresji z Polską z 1932 r., przedłużony w 1934 r. o 10 lat. Józef Stalin stał się tym samym wspólnikiem Adolfa Hitlera., a ZSRR agresorem. Argumentacja radziecka była z góry fałszywa- władzę polski (prezydent Mościcki z rządem i naczelnym wodzem) ewakuowały się do Rumunii dopiero w nocy z 17 na 18 września, a więc twierdzenia strony radzieckiej o rzekomym opuszczeniu Polski przez najwyższe władze nie znajduje uzasadnienia. Przedstawiciele Polski w Paryżu, Londynie i Waszyngtonie złożyli oświadczenia potępiające agresję ZSRR. Anglia i Francja złożyły w Moskwie noty protestacyjne, nie uznające argumentacji radzieckiej ani stanu faktycznego wytworzonego w Polsce. Wkroczenie Armii Czerwonej na zimie polskie przypieczętowało klęskę Polski w 1939 r., londyński Times określił to jako pchnięcie Polski nożem w plecy. 17 września rząd Rzeczpospolitej obradował w Kołomyi, a następnie w Kutach. Premier Sławoj Składkowski stwierdził bezsilność wobec połączonych sił niemieckich i radzieckich. Wódz naczelny wydał dyrektywę ogólną, nakazującą wycofanie wojsk i sprzętu do Rumunii oraz unikanie walk z Armią Czerwoną poza obronną konieczną. Agresja radziecka przypieczętowała klęskę armii polskiej W decydujących bojach pod Tomaszowem Lubelskim w dniach września został rozbity polski front środkowy. W drugiej bitwie pod Tomaszowem 23 września wojska frontu północnego zostały otoczone i pokonane przez Niemców z zachodu i Rosjan ze wschodu. Siły frontu południowego uległy rozbiciu pod Lwowem, który został zajęty przez Armię Czerwona. Armia radziecka posuwała się na zachód do wyznaczonej w pakcie Ribbentrop-Mołotow linii na Wiśle. 20 września wojska radzieckie po ciężkich walkach i zmasowanym ostrzale artyleryjskim zdobyły 6

8 bronione przez Polaków Grodno, a wkrótce po tym Białystok. Zachowanie żołnierzy radzieckich było różne. Czasem podawali się oni za sprzymierzeńców spieszących do walki z Niemcami, w innych przypadkach zaś mordowali jeńców i ludność cywilną. Ofiarą takiego mordu padł na przykład dowódca zgrupowania polskiego w Puszczy Augustowskiej gen. Józef Olszyna-Wilczyński, a także oddziały polskie wzięte do niewoli w Wilnie, Oszmianie i Grodnie. Wraz z wejściem Armii Czerwonej ujawniły się też pokłady wrogości do Polaków ze strony mniejszości narodowych. 28 września kapitulowała broniąca się bohatersko Warszawa, a 2 października załoga Helu. Dowódca SGO Polesie gen Franciszek Kleberg spieszył na odsiecz Warszawie, która tymczasem padła. Napotkawszy poważne siły niemieckie w rejonie Kocka, 2 października zgrupowanie podjęło walkę, jednak włączenie się do akcji lotnictwa i wojsk pancernych Związku Radzieckiego oraz brak amunicji skłonił gen. Kleberga do kapitulacji wobec Niemców 5 października 1939 r. To była ostatnia bitwa wojny obronnej Polski. Na skutek ogromnego nasilenia walk obie główne strony walczące poniosły w kampanii wrześniowej duże straty. Po stronie polskiej poległo ok. 70 tys. żołnierzy i oficerów, a 133 tys. odniosło rany. Do niewoli niemieckiej dostało się ok. 300 tys. Żołnierzy i oficerów, do radzieckiej zaś- 180 ty. We wrześniu oraz następne 50 tys., których wyłapano już po zakończeniu działań zbrojnych. Do Rumunii, na Węgry, Litwę i Łotwę przedostało się ok. 83 tys. Żołnierzy i oficerów polskich. Straty niemieckie oceniane są różnie, prawdopodobnie wyniosły kilkadziesiąt tys. zabitych i rannych. O stratach radzieckich nie ma dokładnych danych. Klęska armii polskiej wynikała przede wszystkim z ogromnej przewagi Niemiec, prawie dwukrotnej w liczbie żołnierzy, trzykrotnej pod względem siły ognia, pięciokrotnej w samolotach i dziesięciokrotnej w czołgach, a więc głównie w szybkości i sile uderzenia. Po 17 września przeciw walczącym jeszcze 25 jednostką polskim stanęły obok 75 niemieckie i 52 wielkie jednostki Armii Czerwonej. Duże znaczenie miało niekorzystne dla Polski ukształtowanie frontu, otaczającego siły polski z trzech stron, a po wkroczeniu armii radzieckiej- z czterech stron. W tej sytuacji niedoskonałość polskiego planu wojny i słaba łączność miały drugorzędne znaczenie. Zważywszy dysproporcję sił, miesięczny opór Polski we wrześniu 1939 r. należy ocenić bardzo wysoko. Kosztował on Niemców nie tylko ponad kilkadziesiąt tysięcy zabitych i rannych, ale także setki czołgów, samolotów i masę innego sprzętu. Polska, ufna w siłę swoich sojuszników, położyła kres pokojowym podbojom Hitlera. Walczyła osamotniona, czynem potwierdzając siłę narodu zjednoczonego po ponad stuletniej niewoli i jego prawo do niepodległości. Polski Wrzesień sprawił, że nazistowska III Rzesza nie mogła bezkarnie ujarzmić narodów Europy. Stosunek nauki do wiary. Maciej Śliz Czasy odrodzenia przypadają na wiek XVIII jest to okres powstania dwóch potęg rosyjskiej (dzieło cara Piotra Wielkiego) i pruskiej (świetna administracja oraz wojsko).w tym wieku niepodległość uzyskują Stany Zjednoczone, a traci ją Rzeczypospolita. We Francji wybucha Wielka Rewolucja. W czasach odrodzenia następuje 7

9 wielki rozwój nauki. Izaak Newton sformułował trzy zasady dynamiki. Benjamin Franklin wynalazł piorunochron. James Watt skonstruował maszynę parową, która zrewolucjonizowała przemysł. W tamtych czasach działali także astronom Galileusz, filozof Kartezjusz, lekarz Edward Jenner (odkrył szczepionkę na ospę), chemik Antonie Lavoisier. W czasach odrodzenia zakładano wiele uniwersytetów (Akademia Francuska, angielska Royal Society, Akademia Petersburska). Był to okres rozkwitu wyższych uczelni. XVIII-wieczne odrodzenie spowodowało większe zainteresowanie naukami ścisłymi (matematyka, fizyka, biologia). Powstaje pytanie, jaki stosunek miała ta bardzo popularna nauka do wiary? Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba przeanalizować sytuacje poszczególnych krajów europejskich w czasach odrodzenia. W Wielkiej Brytanii większość społeczeństwa była wyznania anglikańskiego, a tytuł głowy tego Kościoła (tak jak i dzisiaj) posiadał król. Na wyspach brytyjskich szybko rozwijała się nauka. Wiara temu nie przeszkadzała. We Francji w drugiej połowie XVIII wieku wybuchłą Wielka Rewolucja. Jej hasła głosiły wolność i równość obywateli wobec prawa. Najważniejsi rewolucjoniści często krytykowali kościół. Zgromadzenie Narodowe postanowiło upaństwowić tą bardzo ważna instytucje dla Francuzów. Księżą i biskupi mieli pobierać pensję ze skarbu państwa, mieli być sądzeni przez sądy krajowe, nie kościelne. Temu sprzeciwiał się papież. W Kościele Francuskim nastąpił rozłam, na zwolenników rewolucji i papieża. 8 Niemcy były wtedy zlepkiem kilkudziesięciu księstewek. Miano najsilniejszego państwa niemieckiego miały Prusy. Nauka była tam bardzo ważna. Państwo pruskie należało do grona państw rozwiniętych. Królestwo Fryderyka Wielkiego zamieszkiwali wyznawcy kilku odłamów chrześcijańskich. W Prusach panowała tolerancja religijna. Rzeczypospolita w tamtych czasach zniknęła z map Europy. Próbami ratowania kraju były m.in. zakładania szkół pijarskich czy Komisji Edukacji Narodowej. Zakładali je reformatorzy, którzy chcieli wychować nowe pokolenie Polaków patriotów. Mieli oni obronić niepodległość Polski. Reformatorzy dawali mniejszy nacisk na język grecki oraz łaciński, a większy na geografię, historię, język polski, nauki ścisłe. Często nie zgadzali się z Kościołem Katolickim. Król-reformator walczył z fanatyczną magnaterią oraz carycą Katarzyną (choć caratowi nie podobała się tak fanatyczna postawa magnaterii wobec wiary). Mimo wielkiego wysiłku reformatorów (Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Abraham Stern itd.), nie udało się uratować niepodległości. Zmiany w Rosji zapoczątkował Piotr Wielki. Zmienił prawie wszystko. Nauka, sztuka, handel, armia, flota zostały zrewolucjonizowane, nastąpił wielki postęp w tych dziedzinach. Wiara się do tego nie mieszała. W tych krajach, które przechodziły prawdziwe rewolucje ustrojowe (Rzeczypospolita- osłabienie szlachty, Francja- ścięcie króla) nauka miała zły stosunek do wiary, chciała zmieniać Kościół. W Anglii, Niemczech i Rosji wiara nie kolidowała z nauką Jaką rolę w moim życiu odgrywa religia? Piotr Szczeciński Babizm, bahaizm, buddyzm, chrześcijaństwo, dżinizm, hinduizm, islam, jazydyzm, judaizm, kaodaizm, konfucjanizm, mandeizm, manicheizm, mazdaizm, mazdakizm, mitraizm,

10 neopogaństwo, kult cargo, Rastafari, shinto, taoizm, zoroastryzm, zurwanizm, religie fikcyjne. Jak powszechnie wiadomo, religie różnią się od siebie. Jedne mówią nam by wierzyć w jednego Boga (monoteizm), drugie zaś, iż Bogów jest wiele (politeizm). Kult, wyznawcy, świątynie, myśl przewodnia to przeważnie to, co różni wiary. Skąd wzięła się ta różnorodność? Wszystkie wiary poparte są bardziej lub też mniej wiarygodnymi argumentami. Bywają to księgi, różnego rodzaju zapiski ścienne, słowo mówione, przez co często argumenty podlegają deformacji. Samo pojęcie wiary mówi nam by w coś wierzyć, niekoniecznie będąc pewnym wiarygodności przedmiotu naszej wiary. Stąd tyle sporów, przeradzających się zarówno w wojny wewnątrz-religijne, jak i między religijne. A więc, po co nam wiara, skoro nie jest ona w stanie przywrócić nikomu życia, zaś w jej obronie stracić możemy życie? Wiara pochodzi od Boga (Bogów), przez co pozwala nam ona lepiej go poznać. Wśród wierzący nie ma podziału, hierarchii, wyróżnienia dla tych bardziej wierzących oraz kary dla tych, dla których wiara jest niewielkim, niezbyt znaczącym uzupełnieniem życia. Najogólniej mówiąc, jest ona dla wszystkich. Więc czy jest ona czymś wartościowym skoro wierzyć może każdy, jest ona darmowa oraz by przystąpić do pewnego kręgu wiary niepotrzebne są żadne specjalne wpływy oraz względy? Teoretycznie wierzyć może każdy, w praktyce ten, który uwierzy. Możliwość wiary jest darmowa, lecz jej owoc, zbawienie wieczne, jest bezcenne. Jest ona dla wszystkich, lecz nie wszyscy chcą ją przyjąć, dlatego też ludzie wierzący, stają się ludźmi wyjątkowymi. Wiara w moim życiu ma wielkie znaczenia. Nadaje ona mojemu życiu kierunek poprzez liczne ewangeliczne pouczenia oraz pomaga mi ona zrozumieć Boga i otaczający mnie świat. Uważam, iż każdy człowiek ma potrzebę wiary, gdyż bez niej nasze życia tak naprawdę nie ma sensu. Życie bez wartości Etyka jest to nauka o wartościach. Każdy człowiek, nawet największy przestępca wyznacza sobie pewną hierarchię wartości (niekoniecznie prawidłową, ale wyznacza). Jest to bardzo ważne, bo wtedy człowiek wie jak ma żyć, funkcjonować w społeczeństwie, zachowywać się i wie po co żyje. Ludzie ustalając sobie taką hierarchię ustalają sobie cel jaki mają osiągnąć, do czego mają dążyć w ich ziemskim życiu. Natomiast ludzie nie dbający o etykę nie mają żadnego celu w życiu. Na początku człowiekowi nie przestrzegającemu wartości wydaje się, że życie bez nich jest lepsze, kolorowe i łatwiejsze. Na przykład może kraść, oszukiwać, ale po jakimś czasie albo znudzi mu się to, albo Hania Skiba zasiądzie na ławie oskarżonych. Tacy ludzie często nie wiedzą po co żyją. Nie wiedzą co mają ze sobą zrobić, co osiągnąć w życiu. Społeczeństwo, w którym ludzie żyją bez cnót (etycznego zachowania) nie może żyć długo ze sobą w zgodzie. W końcu ludzie i tak się pokłócą, rozejdą i żadnego pożytku nie będzie z niczego. Ludzie w społeczeństwie muszą ze sobą żyć, pracować w zgodzie, a etyka właśnie stoi na straży dobrych relacji międzyludzkich. Wartości są to główne nasze skarby, ludzkie, które są nam niezbędne do życia. Bez nich świat staje się okrutny i nieprzyjazny. 9

11 Życie bez wartości Większość ludzi ma pewne wzorce i zasady wobec których zachowują się i działają w życiu. Mają oni swój specyficzny sposób działania, który dyktują im,,wartości. To na podstawie ich opieramy swoje osądy i tok myślenia. To one pomagają nam podejmować właściwe dla nas decyzje.,,wartości to stany, uczucia, cechy lub przedmioty, które każdy z osobna człowiek inaczej ceni i które kształtują jego charakter. Kim że jest jednak człowiek który nie posiada swoich życiowych wartości? Cóż... na pewno jest on bardzo łatwo manipulowany przez inne osoby czy grupy, począwszy od towarzyszy życia jak na przykład: ojca, matkę, rodzeństwo czy żonę lub męża, po większe grupy ludzi jak partie polityczne czy różnego rodzaju sekty i gangi. Człowiek bez wartości Oświecenie, nauka a wiara Piotr Turecki jest bardzo zagubiony w swojej egzystencji. Nie wie czemu istnieje i co właściwie ma w tym swoim bezsensownym życiu zrobić. Nie wierzy on w Boga, ani w żadne inne siły wyższe, a tym bardziej w życie pośmiertne. Wtedy bowiem miałby jakieś zasady i cele w życiu, a co za tym idzie - wartości którymi mógłby się kierować. Osoba taka jest przygnębiona i osamotniona. Wegetuje bez wielkich marzeń i perspektyw życiowych ciesząc się z tego co tu i teraz z myślą, że jakoś to wszystko się skończy. Osobiście nie wyobrażam sobie, aby taki człowiek istniał na świecie. Każdy ma przecież jakieś wartości w życiu w którym się kieruje, zaczynając od rzeczowych (słodycze czy komputer), przez uczuciowe (miłość i przyjaźń), do cenionych sobie spraw religijnych ( jak życie pośmiertne czy dobro). Michał Wasilewski Wiek XVIII był nazywany wiekiem rozumu, który- podobnie jak w średniowieczu wiara- rozświetlał mrok. Filozofowie i naukowcy byli zachwyceni jago potęgą i możliwościami. Przyczyną tego był zapoczątkowany przez Galileusza i Newtona rozwój nauki, jaki dokonał się na ich oczach. Nauka, która była dziełem rozumu stała się napędem czasów oświecenia i okazała się siła zdolną do twórczej zmiany świata. Czas ten określamy jako rewolucja naukowa. Jej narzędziami byli filozofowie, naukowcy i myśliciele a także liczne nowopowstałe akademie, które skupiały badaczy i uczonych, organizacja badań i popularyzacja ich wyników, wydawaniem czasopism oraz organizowaniem debat i dyskusji. Światowa elita intelektualna jednoczyła się, łączyły ich wspólne idee i poczucie działania na rzecz postępu ludzkości. Wiek XVIII to czas empiryzmu wszystkiego racjonalizmu {poznawania wszystkiego za pomocą umysłu i doświadczeń zmysłowych} gdzie wszystko było udowadniane po przez doświadczenia a poglądy opierane jedynie na prawdzie objawionej i tradycyjnych autorytetach były negowane i odrzucane. Wzbudziło to konflikt filozofów z nauką kościoła katolickiego. Filozofowie uważali, iż prawd głoszonych przez kościół katolicki nie da się udowodnić ani doświadczyć wiec nie są one prawdziwe i należy je traktować tak, jak sprzeczne z rozumem przesądy. Mimo niechęci do nauk kościoła, większość filozofów nie zaprzeczało istnienia Boga stwórcy. Uważali, iż tak skomplikowany świat nie mógł powstać samoistnie. Jego istnienie 10

12 było uzasadnione, bo wynikało z naukowego punktu widzenia świata jednak nic pyzatym nie można było o nim powiedzieć. W ten sposób narodziły się dwa nowe poglądy- Deizm i Ateizm. Sposób patrzenia na świat deistów można doskonale określić przez zdanie Woltera- Nie mogę pojąć, by ten zegar mógł istnieć, a zegarmistrza nie było. Według deistów najwyższa istota tak dalece przekracza możliwości poznawcze człowieka, że żadna wiedza na jej temat nie jest możliwa. Ateiści zaprzeczali tym poglądom głosząc, że świat to doskonały,wieczny, samoregulujący się organizm, do którego poznania wiara w Boga jest całkowicie niepotrzebna/ zbyteczna. Podczas wielkich zmian w poglądach i ustrojach świata dokonanych przez naukę, filozofów i wielkie rewolucje spojrzenie na kościół było różne. Ważna była jego rola społeczna. Dziś, {kiedy od czasów Chrystusa minęło 2000 lat a do proroków Izraela jeszcze więcej} jest tylko jedna prawda- albo wierzysz albo nie. Życie bez wartości Ludzie mogą kierować się w swoim życiu przyświecającymi im wartościami, ideami, które pomagają im dążyć do celu, prowadzą ich przez wyboistą drogę, jaką jest życie. Takich wartości może być wiele, w zależności od ludzi. Dla jednego wartością w życiu może być pieniądz, władza, a dla innego przyjaźń, miłość, wiara. Takie wartości, choćby złe ukierunkowują ludzi. Zagadnięty pytaniem jakie jest życie bez wartości, postaram się odpowiedzieć na to trudne pytanie. Życie bez jakichkolwiek wartości tak naprawdę nie ma sensu, człowiek nie ma i nie chce mieć celów, które są podstawą w ludzkim życiu. Dzięki jakiejś wartości człowiek ma cel, do którego pragnie dążyć. Wartości i cele ubogacają nasze życie, powodują, że chce się żyć, że warto zdobyć szczyty wytyczonych sobie celów, pomimo, że życie to tylko chwila. Cóż może poradzić człowiek, który nie ma żadnych wartości?? Jego życie jest bezbarwne, uważa, że nic nie ma sensu i po co się męczyć na tym świecie. Jest pesymistą, nie ma żadnych celów i nic go nie obchodzi. Każdy z nas powinien mieć wartości i cele w życiu, ponieważ pod Rafał Mielnik koniec naszego życia możemy stwierdzić: Moje życie było spełnione, maksymalnie wykorzystałem każdy dzień, nie czuję rozczarowania. Człowiekowi bez wartości życie przemknie bardzo szybko i pod koniec z pewnością nadejdzie refleksja: Czemu nie korzystałem z tego ogromnego daru od Boga??? Dlaczego wszystko ignorowałem? Ten, kto jeszcze nie ma żadnych celów czy wartości może jeszcze sobie je postawić, ma szanse ubarwić swoje życie. Tak naprawdę to tylko od nas samych zależy jak przebiegnie nasze życie. Czy będzie to życie bogate w wartości i cele czy będzie to życie zmarnowane. Co wybierzemy?? Odpowiedź jest prosta: Zależy to od każdego z nas. Każdy z nas jest kowalem własnego losu i każdy z nas wybierze stosowną dla siebie drogę. 11

13 Bo po to tu jestem. Marek Pawłowski Tak sobie myślę, co i jak, blok był wysoki, a to dopiero dwa piętra, dwa pietra, a ja jestem skołowany, tak bardzo, że nie potrafię wyobrazić sobie, co będzie na ostatnim z nich. Żyłem na dachu długo a nie zaznałem tam zupełnie nic, dopiero, kiedy rozpocząłem wędrówkę, moje życie, choć dużo bardziej skomplikowane, nabiera sensu. Następne drzwi czekają. Otwierając je poczułem lekki opór, coś się wywróciło i ze stukotem rozsypało po podłodze, będąc w pomieszczeniu, zobaczyłem, że to różnokolorowe klocki. Podłoga z drewnianego parkietu, wokoło pełno samochodzików, żołnierzyków, samolotów, piłek i piłeczek. Światło przyciemnione, pułki zapełnione kolorowymi książeczkami, żyrandol, z którego docierało światło, papierowy, niebieski w białe chmurki. Łóżko a właściwie łóżeczko, na nim kolorowa pościel, którą po czubek nosa przykrywał się chłopczyk z uśpionymi oczkami i z czarną wesoło rozczochraną czupryną. Obok na krześle siedział mężczyzna, najprawdopodobniej ojciec dziecka. Opierał się, aby usadowić się jako tako wygodnie, na ewidentnie nie wygodnym siedzisku, w ręce trzymał kolorową książeczkę. Pewnie jedna z tych, które umiejscowione blisko siebie leżały na pułkach. Czytając książkę mężczyzna, co chwilę zerkał na dziecko, które jak nie trudno było poznać, zaraz uśnie. Usnęło jeszcze zanim persona na krześle zdążyła dokończyć zdanie. Mimo snu dziecka, a co za tym idzie, zapewne wykonaniem zadania, mężczyzna wcale nie zbierał się do wyjścia, odłożył książkę i patrzył na chłopca, po dłuższej chwili, myślałem, że mężczyzna poszedł w ślady dziecka, ale jednak nie. Wstał patrząc na chłopca wypuścił z siebie promienne kocham cię, po czym wyszedł z pomieszczenia innymi drzwiami. Budząc się, poczułem łzy pod oczami, kolejna warstwa odpadła, nieprzyzwyczajone oczy łzawiły jeszcze chwile, na tyle długą by nie zauważyć poręczy, która rozbiła łuk brwiowy. O kostce już zapomniałem. To chyba źle. 12

14 Pożegnanie 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 «Legenda» nieregularny brudnopis twórczy Szkoły z charakterem Górnych Wałów Gliwice tel redakcja : Ania Czech i Marek Pawłowski

II WOJNA ŚWIATOWA GRZEGORZ GRUŻEWSKI KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK

II WOJNA ŚWIATOWA GRZEGORZ GRUŻEWSKI KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZEBIEG WOJNY - NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UDZIAŁ POLAKÓW W WOJNIE POWSTANIE WARSZAWSKIE KAPITULACJA NIEMIEC I JAPONII II Wojna Światowa

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC KONTROLNYCH

TEMATY PRAC KONTROLNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PASCAL W ZAWIERCIU SEMESTR I 04/05 PRZEDMIOT TEMATY PRAC KONTROLNYCH J. Polski. Człowiek w obliczu życiowych wyborów. Wykorzystaj wnioski z interpretacji Iliady oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny KOD UCZNIA VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny POLACY I ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE 1918-1989 r. Informacja dla ucznia : ETAP POWIATOWY 2012/2013 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r.

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. WSTĘP Mamy przyjemność przedstawić wydarzenie plenerowe, będące rekonstrukcją bitwy o miasto, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. PoniŜej znajdziecie Państwo informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

14 Wybuch II wojny światowej

14 Wybuch II wojny światowej 14 Wybuch II wojny światowej Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego: rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PASCAL W ZAWIERCIU SEMESTR I 2014/2015. Imię i nazwisko nauczyciela PRZEDMIOT TEMATY PRAC KONTROLNYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PASCAL W ZAWIERCIU SEMESTR I 2014/2015. Imię i nazwisko nauczyciela PRZEDMIOT TEMATY PRAC KONTROLNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PASCAL W ZAWIERCIU SEMESTR I 04/05 PRZEDMIOT Imię i nazwisko nauczyciela TEMATY PRAC KONTROLNYCH J. Polski Urszula Kwapisz. Człowiek w obliczu życiowych wyborów. Wykorzystaj

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP CHARAKTERYSTYKA STANÓW W GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH Zbigniew FILIP 2 3 Konflikt na Ukrainie Ofiary wśród żołnierzy biorących udział w konflikcie: ok. 50.000 Ofiary wśród ludności

Bardziej szczegółowo

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania I wojna światowa 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną 1914-1918, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim 1814-1815. Była to tzw. Wojna

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Antony Polonsky. Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Antony Polonsky. Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Antony Polonsky Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Antony Polonsky Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA.

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Cele; - przedstawienie historii szkoły, - omówienie przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego (znajomość

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Koledzy i koleżanki zapytali mnie dzisiaj: - Dlaczego jesteś taka smutna i zamyślona? czy to na pewno z powodu powrotu do szkoły?

Koledzy i koleżanki zapytali mnie dzisiaj: - Dlaczego jesteś taka smutna i zamyślona? czy to na pewno z powodu powrotu do szkoły? Koledzy i koleżanki zapytali mnie dzisiaj: - Dlaczego jesteś taka smutna i zamyślona? czy to na pewno z powodu powrotu do szkoły? Odpowiedziałam: - Nie jestem przygnębiona. Po prostu próbuję sobie wyobrazić

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone

Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone * ul. Belwederska róg Promenady w dniach od 15 sierpnia do 22 września 1944 r. walczyła tutaj kompania O2 Pułku AK Baszta broniąca dostępu do Dolnego

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke Twierdza Kłodzko Twierdza Kłodzko to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie, której losy są ściśle powiązane z miastem, na którego historię miało wpływ położenie

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE SPOŁECZNE

NEGOCJACJE SPOŁECZNE NEGOCJACJE SPOŁECZNE NEGOCJACJE SPOŁECZNE SCHEMAT WYDARZENIE: zmiana, skargi, napady DIALOG ZERWANIE DIALOGU DZIAŁANIA ANIA SPOŁECZNE ECZNE, KONFLIKT SPOŁECZNY = chęć wpływu NEGOCJACJA SPOŁECZNA NEGOCJACJE

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii.

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii. Niezwyciężeni Szwedzcy weterani w kampanii przeciw Danii 1657-1658 W Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii lipcu 1657 roku Dania zdecydowała

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 http://www.cbos.pl sekretariat@cbos.pl SEKRETARIAT 629-35 - 69, 628-37

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 3: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC I SZACUNEK Po powrocie do Polski,

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Poświęcam tę książkę bohaterom poległym w wierze w wielkość Niemiec

Poświęcam tę książkę bohaterom poległym w wierze w wielkość Niemiec Poświęcam tę książkę bohaterom poległym w wierze w wielkość Niemiec Książki Wydawnictwa Tetragon Seria Monografie : Jarosław Centek, Reichsheer ery Seeckta (1921 1926) Waldemar Rezmer, Operacyjna służba

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec Zjednoczenie Niemiec 1. Drugie Cesarstwo we Francji lipiec 1851 - Ludwik Napoleon żąda od Zgromadzenia rewizji konstytucji, gdyż chce być wybrany po raz drugi (konstytucja nie przewidywała reelekcji prezydenta);

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE KSZTAŁCENIE CYKLICZNE 2006 / 2007 Sfumato Spływające czytanie Mgr. Alena Sakalová... ZŠ s MŠ, 013 61 Kotešová 378 zs.kotesova@azet.sk Mon 05/28/2007, 22:51 1) Na seminarium przyszłam...... polecono mi,

Bardziej szczegółowo

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Chodź, poprowadzę Cię po mojej Polsce. Podaj mi rękę. Nie bój się. Milcz i nadsłuchuj, bo tu wszystko mówi( ) Scenariusz projektu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa

Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa autor: Amy i Pat Amy: Witam. Nazywam się Amy, a to jest mój mąż Patrick. Jesteśmy małżeństwem od 16 lat. Chcemy wam opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Moja przystań - samorealizacja

Moja przystań - samorealizacja Człowiek żegluje po morzu życia w towarzystwie innych ludzi, którzy zachowują się jak okręty wojenne chroniące wartościowy statek transportowy. Konwój może być lepiej lub gorzej zabezpieczony. Wszystko

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 Wiek XIX i pierwsze dekady XX były dla Hiszpanii bardzo trudnym okresem licznych wojen domowych i rewolt. Z olbrzymiego niegdyś imperium kolonialnego pozostały jedynie

Bardziej szczegółowo

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej)

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej) WALKI O SIBIN Piątego marca 1945 roku zaczęła pękać cienka linia niemieckiej obrony ciągnąca się około 5 kilometrów na wschód od rzeki Dziwny wzdłuż jej biegu. 7 marca 1945 około godziny 7.00 trzecia kompania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów A. Zenon z Kition

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1.09. 5.10.1939 r.

KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1.09. 5.10.1939 r. KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1.09. 5.10.1939 r. 1. Plan ataku i obrony Niemiecki plan ataku Fall Weiss był przygotowywany od wiosny 1939 r. Adolf Hitler wydał ostateczny rozkaz jego przygotowania 3 kwietnia 1939

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Współczesny stosunek człowieka do kościoła. Przyczyny i skutki kryzysu wiary.

Współczesny stosunek człowieka do kościoła. Przyczyny i skutki kryzysu wiary. Współczesny stosunek człowieka do kościoła. Przyczyny i skutki kryzysu wiary. Michał Modzelewski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji Instytut Zarządzania www.ujk.edu.pl/org/sknlider

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza

Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza 2010-10-01 Plan wykładu 1 Krytyka nauk w Rozprawie o metodzie 2 Zasady metody Kryteria prawdziwości 3 Rola argumentów sceptycznych Argumenty sceptyczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła tolerancji Janusza Korczaka

Szkoła tolerancji Janusza Korczaka Szkoła tolerancji Janusza Korczaka Warszawa, 2012 data Szkoła tolerancji Zajęcia na kanwie utworów literackich Janusza Korczaka. W warsztatach kładziemy nacisk na rozwój umiejętności współpracy i dialogu,

Bardziej szczegółowo

Grzech psuje. Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12)

Grzech psuje. Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12) Spotkanie 2 Grzech psuje moją przyjaźń z Bogiem Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12) Dobra Nowina głosi, że Bóg

Bardziej szczegółowo

M Ą D R O Ś Ć N O C Y

M Ą D R O Ś Ć N O C Y K H E N C Z E N T H R A N G U R I N P O C Z E A SONG FOR T H E K I NG Od pewnego czasu Gampopa miewał wiele dziwnych i żywych snów. Udał się więc do Milarepy po radę. Ten odpowiedział mu: Jesteś wielkim

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Słowianie Zachodni X wiek Chrzest roku 966 Przyjęcie zasad organizacji państwa: prowadzenie Kancelarii i Dyplomacji oraz przejęcie

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo