JEŚLI NIE ATEIZM, TO CO?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEŚLI NIE ATEIZM, TO CO?"

Transkrypt

1 1 JEŚLI NIE ATEIZM, TO CO? Dr hab. Leszek S. Zaremba WyŜsza Szkoła Zarządzania-Polish Open University, Warszawa Katedra Metod Ilościowych w Finansach Streszczenie Artykuł rozpoczynamy od pytania co to znaczy być chrześcijaninem. Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn krytycznego stosunku do chrześcijaństwa jest wyciąganie wniosków o zasadności wiary w jedynego Boga, którego relacje z ludzkością są opisane w Starym i Nowym Testamencie na podstawie obserwacji zachowań osób które w potocznym języku nazywane są chrześcijanami. Następnie piszemy o uczonych ateistach i ich refleksjach pod koniec Ŝycia. Jednym z nich jest S. Chandrasekhar, laureat nagrody Nobla z 1983 roku, który tak podsumował swoje Ŝycie: nie mam takiego poczucia harmonii, jakie miałem nadzieję osiągnąć w Ŝyciu kiedy byłem jeszcze młody. Wszystko co osiągnąłem wydaje mi się niewiele znaczyć. Pokazujemy iŝ ciągły rozwój nauki moŝliwy był jedynie w kulturze chrześcijańskiej. Następnie prezentujemy w porządku chronologicznym uczonych będących prawdziwymi chrześcijanami od Keplera aŝ do współczesnych uczonych, którzy zawierzyli swe Ŝycie Chrystusowi. Są wśród nich: Pascal, Boyle, Newton, Faraday, Maxwell, W. Thomson znany jako Lord Kelvin, Perkin, J. J. Thomson, Coulson, C. Townes, A. Schawlow, A. Sandale, R. Bube, J. Polkinghorne, R. Griffiths oraz W. Philips. 1. Co to znaczy być chrześcijaninem? Poprawna odpowiedź na to pytanie wymaga więcej niŝ pobieŝnej (potocznej) wiedzy na temat Ŝycia i przesłania które przyniósł z sobą 2000 lat temu Bóg kiedy pojawił się na Ziemi jako człowiek o imieniu Jezus, zapowiadany przez proroków setki, a nawet tysiące lat wcześniej. Pokłosiem Jego pobytu na Ziemi jest Nowy Testament (NT) który wyjaśnił i rozwinął treści zawarte w Starym Testamencie (ST); obie te księgi tworzą Biblię. NT mówi Ŝe wiara pochodzi z czytania i słuchania NT i ST, które przemienia dotychczasową naturę (i morale) człowieka z bardzo słabej, grzesznej, wręcz upadłej, na coraz częściej triumfującą nad wszelkiego rodzaju potknięciami i upadkami moralnymi. MoŜna powiedzieć Ŝe kaŝdy człowiek w momencie nawrócenia na chrześcijaństwo staje się od strony moralnej nowym stworzeniem, wyposaŝony w pochodzące od Boga, całkiem nieznane mu do tej pory, umiejętności pokonywania silniejszych od upadłej natury ludzkiej sił destrukcji, których celem jest zawsze moralne, a często równieŝ fizyczne, zniszczenie człowieka aby nie pozwolić mu spędzić całą wieczność z Bogiem w Niebie, z którego siły destrukcji zostały swego czasu usunięte raz na zawsze. Bóg chce aby kaŝdy człowiek szedł zwycięsko przez Ŝycie z Jego pomocą; bez takiej pomocy nie jest to dla nikogo moŝliwe. Jeśli wątpisz Czytelniku w prawdziwość tego co przeczytałeś przed chwilą lub w jakikolwiek fragment z Psalmu 145 (poniŝej) lub Izajasza 45(równieŜ poniŝej), zweryfikuj te oba teksty na sobie. Nie dziw się gdy siły destrukcji będą Cię odwodzić od tego pomysłu na wszelkie moŝliwe sposoby. Na przekór im zweryfikuj jednak te niezwykle waŝne stwierdzenia choćby po to aby zademonstrować samemu sobie oraz swym wrogom Ŝe nie jesteś bezwolną istotą którą moŝna wodzić za nos, uniemoŝliwiając jej weryfikację najbardziej zasadniczych prawd dotyczących natury ludzkiej i wpływu tych prawd na przyszłe losy człowieka. (Psalm 145) Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. 1

2 Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 2 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. (Izajasz 45) Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przede mną zegnie się wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na niego gniewali. O prawdziwości powyŝszych stwierdzeń przekonali się wybitni uczeni których nazwiska wspomnieliśmy powyŝej. Oprócz nich, o prawdziwości w/w słów przekonać się moŝe kaŝdy człowiek, bez względu na wykształcenie i środowisko w jakim się wychowywał. O tym jak to zrobić opisuje w swych ksiąŝkach 68- letnia dziś kobieta Joyce Meyer z St. Louis (Missouri, USA), której Ŝycie zaczęło się fatalnie gdyŝ od 3-go do 18-go roku Ŝycia była molestowana seksualnie przez swego ojca będącego, jak łatwo się domyśleć, bezwolnym narzędziem w rękach sił destrukcji. Z tego co pisze o sobie nie wynika aby uzyskała biznesowe wykształcenie z Harvardu lub nawet jakiejkolwiek innej uczelni. Niemniej jednak, od ponad 20 lat, mając własną firmę, odnosi co miesiąc wielki sukces finansowy uzyskując przychody kilku milionów dolarów, zaś w skali roku blisko 100 mln dolarów, co umoŝliwia jej m. in. dokarrmianie dzieci w róŝnych rejonach świata. W ksiąŝce Piękno z Popiołów (Compassion, 2009 r.) pani Meyer wyczerpująco opisuje w jaki sposób zawierzenie Ŝycia Chrystusowi zapewniło jej (a) ciągły wzrost duchowy (dzięki któremu wyeliminowała wszystkie swe dotychczasowe kompleksy i słabości) oraz (b) niesamowite powodzenie biznesu do którego, jak pisze, powołał ją sam Bóg. Ta sama modlitwa pani Meyer o pieniądze która lat wcześniej powodowała przypływ gotówki w wysokości $100, ratując jej bardzo skromny wtedy budŝet domowy, teraz wystarcza na wpływy rzędu $ 1 mln. Jest tak dlatego poniewaŝ pani Meyer ma teraz znacznie bliŝszą relację z Bogiem (który jak wiadomo z Biblii jest dysponentem wszystkich pieniędzy na świecie) niŝ poprzednio oraz znacznie większe potrzeby finansowe niŝ lat temu kiedy nie była jeszcze darczyńcą. Przekazując ludziom pieniądze według własnego uznania, Bóg uwzględnia we właściwy sobie sposób prośby chrześcijan, szczególnie chętnie obdarowując tych z nich którzy wykorzystują je na szlachetne cele, tak jak np. Joyce Meyer. NiezaleŜnie od pieniędzy które uzyskuje dzięki modlitwom, pani Meyer ma przychody ze sprzedaŝy swych ksiąŝek, z których np. Bitwa o Umysł (Battlefield of the Mind ) sprzedana została w 2 mln egzemplarzy. W swych ksiąŝkach opisuje jak z osoby dorastającej w rodzinie patologicznej stawała się coraz silniejszą w wierze chrześcijanką, osiągając na froncie moralnym i finansowym niesamowite sukcesy. W swych ksiąŝkach przekonywująco dowodzi iŝ sukcesów tych nie osiągnęłaby nigdy jako ateistka, buddystka czy muzułmanka. Zastanów się czytelniku co z tego wynika. Czym róŝni się chrześcijanin od niechrześcijanina? KaŜdy chrześcijanin ma wyryte w swym sercu 10 przykazań, co w praktycznym Ŝyciu oznacza iŝ wzbrania się on (ona) przed popełnieniem jakiegokolwiek złego uczynku, nie mając do popełnienia jego Ŝadnych chęci, podobnie jak wiewiórka nie ma chęci aby gonić zająca, a pies nie ma chęci aby skakać po drzewach. PrzynaleŜność do jakiegoś kościoła kojarzonego potocznie, np. w radiu i telewizji z religią chrześcijańską, jak na przykład Kościoła Katolickiego, Prawosławnego, Luterańskiego, Baptystycznego, itp. nie gwarantuje otrzymania od Boga nowej natury moralnej, lecz jedynie ułatwia, przynajmniej powinna ułatwiać, jej uzyskanie (Ew. Jana 3:3). NaleŜy pamiętać Ŝe ostatnie słowo w tym względzie naleŝy do Boga. Aby to uświadomić ludziom, w NT opisany jest przypadek dwóch ludzi modlących się w synagodze, a więc będących członkami tego samego kościoła i przynajmniej teoretycznie tej samej wiary. Jeden z nich, faryzeusz, który formalnie przestrzegał większość, lub jak mu się nawet wydawało, wszystkie prawa zakonu MojŜeszowego oraz drugi, celnik, znany z chciwości i ściągania nadmiernych podatków. śarliwa i skruszona postawa tego 2

3 3 drugiego spowodowała Ŝe Bóg wybaczył mu jego przewinienia, co jest niezbędnym krokiem w kierunku narodzenia się na nowo, natomiast faryzeusz wyliczający w czasie modlitwy swoje zasługi i krytykujący celnika nie uzyskał wybaczenia grzechów, a więc nie przybliŝył się ani o 1 krok w kierunku narodzenia się na nowo. 2. Powody krytycznego stosunku do wiary chrześcijańskiej Jest kilka przyczyn dla których wielu ludzi ma sceptyczny lub nawet krytyczny stosunek do wiary chrześcijańskiej, zapewne nie wiedząc jak na ich temat wypowiada się Biblia: Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu (1 List Jana 5:10). Nie trzeba chyba nikogo przekonywać Ŝe traktowanie Boga jako kłamcę musi powodować bardzo powaŝne i bolesne konsekwencje dla kaŝdego człowieka. Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn tego krytycznego stosunku jest wyciąganie wniosków o zasadności wiary w jedynego Boga, którego relacje z ludzkością są opisane w ST i NT, na podstawie zachowań osób które w potocznym języku nazywane są chrześcijanami. Jest to całkowicie bezsensowne z logicznego punktu widzenia podejście. Ci nominalni, jak się ich często nazywa, chrześcijanie przedstawiają się wobec ateistów jako ludzie wierzący, opierając przekonanie o swoim chrześcijaństwie na tym Ŝe, po pierwsze, są członkami jakiegoś kościoła kojarzonego w prasie i telewizji z religią chrześcijańską, a po drugie sądzą oni Ŝe poprzez samo uczęszczanie na róŝnego rodzaju naboŝeństwa i spotkania kościelne dowodzą w ten sposób wobec siebie i świata Ŝe są prawdziwymi chrześcijanami. Nie interesuje ich co na ten temat mówi Biblia, gdyŝ po prostu większość z nich jej nie czyta, a jeśli czytają to pobieŝnie. Część z nich uchodzi nawet za ponad przeciętnie religijnych. Stwierdzenie iŝ część osób uchodzących za ponad przeciętnie religijne nie zna Chrystusa usłyszeć moŝna było w kwietniu 2007 r. w kościele katolickim na Ochocie w Warszawie podczas prelekcji dla studentów. RównieŜ w kwietniu 2007 roku pastor Kościoła Baptystycznego w kazaniu transmitowanym przez CNBC Europe (kazania te moŝna słuchać w kaŝdą niedzielę o tej samej porze) zwracając się do osób obecnych na naboŝeństwie krytykował postawę tych spośród nich którzy przyjmują w Ŝyciu postawę lazy boy polegającą na tym Ŝe mówiąc obrazowo rozsiadają się wygodnie w komfortowym fotelu o powyŝszej nazwie, nie troszcząc się o los bliźnich, w tym równieŝ członków swych rodzin. Proszeni o pomoc odmawiają, wyjaśniając Ŝe albo idą właśnie do kościoła na kolejne w tym tygodniu spotkanie albo podają jakiś inny absurdalny powód. Zapominają lub ignorują to co pisze o nich Biblia: jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek, i widział Ŝe brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak moŝe trwać w nim miłość Boga? (1 List Jana 3: 17). W ich postawie widać obojętność na los bliźniego. Dowodzi to niezbicie Ŝe nie mają oni wyryte w swoich sercach 10 przykazań, a więc posiadają w dalszym ciągu starą, egoistyczną naturę. Ludzie niewierzący oraz wyznawcy innych niŝ wiara chrześcijańska wyznań, oprócz obojętności względem innych ludzi zauwaŝalnej u większości nominalnych chrześcijan, spostrzegają jeszcze ich inne wady, takie jak kłamstwa, zazdrość, a nawet zdrady małŝeńskie i rozwody. PoniewaŜ taka postawa nie odbiega od tego co telewizja i radio przedstawiają jako współczesną normę, ateiści oraz wyznawcy innych wyznań nie widzą motywacji aby zostać chrześcijaninami. Szczególnie dotyczy to muzułmanów którzy we własnych krajach bardzo ostro rozprawiają się ze zdradami małŝeńskimi, pornografią, prostytucją i nie pozwalają na istnienie jakichkolwiek gangów, podczas gdy np. taki chrześcijański kraj jakim jest USA znany jest z tych wszystkich plag. Muzułmanie obarczają bezpośrednio wiarę chrześcijańską za ten stan rzeczy, nie rozumiejąc Ŝe USA nie są tak jak kiedyś były krajem chrześcijańskim poniewaŝ wiara chrześcijańska jest tam tępiona! Np. nauczyciel w amerykańskiej szkole publicznej nie moŝe wypowiadać się pozytywnie o chrześcijaństwie, gdyŝ czyniąc to straci pracę, natomiast wyraŝając się pozytywnie o islamie nic nie ryzykuje. Być moŝe nieco wyolbrzymiając konkluzję, moŝna powiedzieć Ŝe największą przeszkodą w szerzeniu się wiary chrześcijańskiej są ludzie i rządy wielu krajów postrzegani przez innych jako chrześcijańskie, wbrew oczywistej prawdzie. 3

4 4 Na koniec tego paragrafu zauwaŝmy jak bardzo łatwo jest ludziom uwierzyć w coś co oddala ich od wiary w prawdziwego Boga, a jak trudno jest przyjąć im do wiadomości dowody na istnienie i działanie Boga wśród ludzi. Na przykład, gdy swego czasu pojawiła się pogłoska Ŝe nauka udowodniła nieistnienie Boga bardzo wiele osób od razu ucieszyło się dając w pełni wiarę tej pogłosce, zamiast choćby przez chwilę zastanowić się aby spostrzec Ŝe uwierzenie w tę pogłoskę jest całkowicie nielogiczne. Wymaga ono bowiem przyjęcia załoŝenia iŝ wszyscy którzy brali udział w przekazywaniu tej pogłoski (nieznane przecieŝ osoby) byli prawdomówni, co jak wiadomo w dzisiejszym świecie pełnym kłamstwa i obłudy jest niezwykle mało prawdopodobne oraz po drugie, Ŝe rzekomy dowód na nieistnienie Boga nie zawierał błędu. Po trzecie, wszyscy którzy słyszeli o zabawie w głuchy telefon wiedzą Ŝe jeśli jakaś informacja jest przekazywana przez wiele osób, nawet bez świadomego zamiaru jej modyfikacji lub fałszowania, to w efekcie końcowym otrzymuje się zwykle treść która od wersji pierwotnej odbiega w znacznym stopniu. Np. pogłoska iŝ w Polsce kradną samochody przekazywana metodą głuchy telefon moŝe być w łatwy sposób przeinaczona do wersji iŝ w Polsce rozdają mercedesy lub na odwrót. Po czwarte, kilka lat temu londyński pastor Rico Tice w Christianity Explored zauwaŝył iŝ ilość, jakość i wiarygodność dokumentów na podstawie których wiemy dzisiaj jakie bitwy oraz w jakim okresie miały miejsce w staroŝytności jest znacznie mniejsza niŝ wiarygodność i ilość posiadanych dokumentów mówiących o Ŝyciu, ukrzyŝowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wynika z tego Ŝe ci ludzie którzy nie wierzą w prawdziwość Biblii nie powinni równieŝ dawać wiary temu co piszą w ksiąŝkach historycznych! Z uwagi na to Ŝe 99,99% ludzi nie ma zastrzeŝeń co do autentyczności historycznych ksiąŝek, te same 99,99% ludzi chcąc być konsekwentnymi nie powinno mieć zastrzeŝeń co do prawdziwości informacji zawartych w Nowym Testamencie. 3. Czy naukowiec moŝe być chrześcijaninem? Przykładem ateisty, który po 50 latach błyskotliwej kariery naukowej zaczął krytycznie zastanawiać się nad tym co osiągnął w ciągu całego swego Ŝycia, jest Subrahmanyan Chandrasekhar, laureat nagrody Nobla z 1983 roku. Na okładce biografii tego sławnego astrofizyka, wydanej przez University of Chicago Press, czytamy między innymi: nie mam takiego poczucia harmonii, jakie miałem nadzieję osiągnąć w Ŝyciu kiedy byłem jeszcze młody. A przecieŝ wytrwałem w pracy naukowej ponad 50 lat, poświęcając wszystkim innym sprawom znikome ilości czasu. Tak naprawdę, nie mam poczucia spełnienia w moim Ŝyciu. Wszystko co osiągnąłem wydaje mi się niewiele znaczyć. Niezwykłą osobistością wśród fizyków był Richard Feynman( ) który uzyskał Nobla w wieku 47 lat. Będąc zadeklarowanym ateistą w ten sposób odpowiedział na pytanie postawione w tytule tego paragrafu: Wielu naukowców wierzy zarówno w naukę jak i w Boga, w Boga objawienia, w doskonale zgodny sposób. A więc zdaniem tego słynnego fizyka, odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Patrząc bardziej statystycznie na tę kwestię, zacytujmy C. P. Snowa ( ) który zajmował się najpierw spektroskopią w Cambridge University, a potem zaczął pisać powieści. Będąc bystrym obserwatorem Ŝycia uniwersyteckiego w Oxford i Cambridge University, mógł wypowiadać się w sposób autorytatywny na róŝne kwestie dotyczące pracujących w nich naukowców. Odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego paragrafu, stwierdził on: statystycznie rzecz biorąc, przypuszczam Ŝe nieco więcej naukowców w porównaniu z resztą intelektualnego świata jest jeśli chodzi o kategorie religijne- niewierzącymi. ChociaŜ z drugiej strony, jest mnóstwo religijnych naukowców i to szczególnie wśród młodszej generacji. Jeśli tak jest, to w takim razie dlaczego tak rzadko, mógłby ktoś zapytać, pojawiają się cytaty z Biblii w literaturze naukowej. Alan Lichtman, profesor MIT oraz autor prekursorskiej ksiąŝki Początki: śycie i Światy Współczesnych Kosmologów wydanej przez Harvard University Press, wyjaśnia ten fenomen w tej ksiąŝce w następujący sposób: odniesienia do Boga lub boskiego zamysłu pojawiały się w literaturze naukowej aŝ do późnych lat XIX wieku. Wydaje się prawdopodobnym iŝ późniejszy zanik religijnych odniesień i odwołań w literaturze naukowej jest raczej wynikiem zmian w społecznej i zawodowej konwencji wśród naukowców, niŝ rezultatem zmian w ich przekonaniach religijnych. W rzeczywistości, na przekór popularnemu mitowi, naukowcy wydają się mieć ten sam zakres postaw wobec kwestii religijnych co reszta społeczeństwa. 4

5 5 W 1988 roku opublikowano rezultaty badań statystycznych przeprowadzonych wśród 3300 naukowców amerykańskich. Wynika z nich Ŝe 50% bierze regularnie udział w praktykach religijnych, przy czym 41% naukowców legitymujących się stopniem doktora uczęszcza do kościoła w kaŝdą niedzielę, podczas gdy wskaźnik ten dla pozostałych osób wynosi 42%. Wynika stąd Ŝe bycie chrześcijaninem nie ma związku z poziomem wykształcenia. Skoro juŝ wiemy Ŝe naukowcy mogą być chrześcijanami, zastanówmy się nad tym co konkretnie, uwzględniając specyfikę ich pracy, mogłoby ich do tego skłaniać. Laureat Nobla E. Wiger ( ) wskazał na cud przydatności matematyki w formułowaniu praw fizyki, co wskazuje jego zdaniem na istnienie suwerennego Boga-Stwórcy. Innymi słowy, szansa na to Ŝe wszystkie twierdzenia i wzory matematyczne powstały z chaosu jest całkowicie pozbawione sensu. Weźmy np. pod uwagę twierdzenie Gaussa które mówi iŝ kaŝdy wielomian stopnia n o współczynnikach rzeczywistych ma n pierwiastków. Prawdziwość tego twierdzenia oznacza iŝ Ŝaden z wielomianów, których jest wiele, wiele więcej niŝ liczb naturalnych, nie przeczy temu prawu! Czy taka niesamowita zbieŝność moŝe być wynikiem chaosu? Zdaniem Wiger a : nie. A co z innymi twierdzeniami które teŝ nie mają wyjątków od reguły którą formułują? Podobną uwagę wypowiedział kiedyś Keith Ward, profesor Oxford University: odwołanie się do ogólnej zrozumiałości natury, jej ukształtowanie według matematycznych zasad, sugeruje istnienie umysłu o nieograniczonej mądrości i mocy. Proste rozumowanie pokazuje Ŝe gdyby wszechświat powstał samoistnie w wyniku przypadkowych chaotycznych zdarzeń, nikt lub prawie nikt nie oczekiwałby odkrycia ogólnych racjonalnych praw nim rządzących, a więc nie byłoby naukowców poszukujących prawidłowości w wszechświecie. To Ŝe naukowcy są, świadczy dobitnie o tym Ŝe od dawien dawna byli ludzie którzy wierzyli Ŝe świat został zaprojektowany i uporządkowany przez jego Stwórcę, który po ustanowieniu praw rządzących światem, dał ludziom zdolności do ich odkrywania i podziwiania tego co sam Stwórca zrobił aby dzięki temu zbliŝyć człowieka do Stwórcy. Współczesna nauka rozwinęła się tak mocno poniewaŝ powszechnie uwaŝano iŝ Bóg chrześcijaństwa, będąc racjonalnym bytem, stworzył świat według racjonalnych zasad i dał Adamowi, pierwszemu człowiekowi, władzę i zdolności do zarządzania tym co człowieka otacza. Uczeni czuli się więc nieskrępowani w poszukiwaniu zasad i praw rządzących światem, pragnąc jak na przykład Jan Kepler( ) mieć choć próbkę zachwytu, jaki boski Stwórca odczuwał w Swojej pracy i uczestniczyć w Jego radości.. Kontrastuje to całkowicie z rozwojem nauki w kulturach niechrześcijańskich w Mezopotamii, Egipcie, Grecji, Indiach, Rzymie, Persji, Chinach, itp. gdzie nauka rozwijała się tylko do pewnego momentu, gdyŝ niechrześcijański świat zakładał Ŝe z nauki moŝe wyniknąć coś niedobrego. W staroŝytnej Grecji przekonanie to znalazło wyraz w legendzie o Prometeuszu, który odkrył ogień, kradnąc go z nieba i wywołując tym samym gniew greckich bogów, którzy jak stąd widać w przeciwieństwie do chrześcijańskiego Boga nie tylko nie chcieli dać człowiekowi władzy nad światem, ani nawet najprostszych narzędzi do bardziej efektywnego w nim funkcjonowania. To Ŝe nauka nie mogła rozwijać się swobodnie w krajach islamskich, widać na przykładzie zniszczenia wielkiego obserwatorium w Stambule w 1577 roku na rozkaz sułtana wykonującego zalecenie głównego islamskiego przywódcy. Przez kolejne 300 lat w krajach islamskich nie istniało ani jedno obserwatorium astronomiczne. CzyŜby islamscy przywódcy religijni obawiali się odkrycia poprzez obserwatorium faktów przeczących ich wierze? Jak juŝ wspomnieliśmy, w krajach o kulturze chrześcijańskiej nauka miała zielone światło do rozwoju. Jak się powszechnie uwaŝa, metoda naukowa została odkryta bądź spopularyzowana przez Bacona( ), który zachęcał do uczenia się zarówno z Księgi BoŜych czynów (Natury), jak i z Księgi BoŜych słów (Biblii), które traktował jako wzajemnie uzupełniające się 2 księgi. 4. Przykłady uczonych którzy zostali chrześcijanami Wspomniany juŝ Kepler, będąc matematykiem, fizykiem i astronomem, jest autorem pojęcia eliptycznych orbit planet oraz odkrywcą praw kierujących ich ruchem. Był luteraninem który samookreślił się w następujący sposób: wierzę jedynie i wyłącznie w słuŝenie Jezusowi Chrystusowi. W Nim jest moje schronienie i wszelka pociecha. Najbardziej znaczący wkład w myśl chrześcijańską spośród fizyków wniósł B. Pascal( ). Oprócz tego Ŝe odkrył zasadniczy związek między mechaniką płynów a mechaniką ciał stałych, został 5

6 6 uznany za ojca rachunku prawdopodobieństwa i kombinatoryki. Znane jest jego powiedzenie Ŝe Bóg czyni ludzi świadomymi swej wewnętrznej niegodziwości (czyli świadomymi Ŝe są grzesznikami), jednoczy się z ich najgłębszą duszą, czyni ich niezdolnymi do dąŝenia do jakiegokolwiek innego celu niŝ On sam (taki jest efekt nowonarodzenia o którym wspomnieliśmy wcześniej), ukazując Chrystusa jako kres i centrum do któ- rego wszystko zmierza. Robert Boyle( ), którego moŝna uznać za pierwszego chemika, osobiście ufundował coroczny wykład słuŝący obronie chrześcijaństwa przed obojętnością i ateizmem. Był teŝ prezesem Stowarzyszenia Rozpowszechniania Ewangelii Jezusa Chrystusa w Nowej Anglii. Z kolei Sir Isaac Newton ( ), który w wielu ankietach uznawany jest za największego naukowca wszechczasów, napisał więcej słów na temat teologii niŝ matematyki i fizyki, z których to dziedzin jest najbardziej znany. W dalszym ciągu w Wielkiej Brytanii wznawiana jest jego ksiąŝka o powtórnym przyjściu Chrystusa oparta na proroctwach zawartych w dwóch księgach biblijnych (Daniela i Objawieniu św. Jana). Znane jest jego stwierdzenie iŝ Biblia zawiera więcej weryfikowalnych faktów niŝ jakakolwiek świecka ksiąŝka historyczna, w które to ksiąŝki moŝemy dodać od siebie, nikt nie powątpiewa. Podczas obchodów 200-ej rocznicy urodzin Faradaya( ) stwierdzono Ŝe gdyby Michael Faraday Ŝył w okresie przyznawania nagród Nobla, kwalifikowałby się do 8 takich nagród! Zapytany na łoŝu śmierci czy w aktualnej sytuacji ma jakieś spekulacje naukowe, odpowiedział: Mam tylko pewniki i dziękuję Bogu Ŝe nie opieram mojej umierającej głowy na domysłach, bo wiem komu zaufałem i w tym miejscu przytoczył cytat z Biblii pochodzący od apostoła Pawła. James Maxwell( ) podał matematyczną interpretację pojęcia pola elektromagnetycznego Faradaya w postaci równań noszących jego imię, które są jednym z największych osiągnięć ludzkiego intelektu. W 1864 roku napisał: pomyślmy co Bóg przeznaczył dla tych, którzy zawierzą Jego sprawiedliwości i chcą otrzymać od Niego dar Ŝycia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Będą przemienieni na podobieństwo Jego Syna, a kiedy to się dokona, to nie będzie juŝ dla nich Ŝadnego potępienia. Znana jest reakcja Maxwella na zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji poświęconej omówieniu powiązań teorii Darwina z Biblią. Maxwell odmówił wyjaśniając: tempo zmian hipotez naukowych jest duŝo większe niŝ tempo zmian w interpretacjach biblijnych. Jeśli więc interpretacja biblijna opiera się na jakiejś hipotezie naukowej, pomaga to utrzymywać się tej hipotezie jeszcze długo po tym gdy juŝ dawno powinna być pogrzebana i zapomniana. Jest to opinia która powinna zainteresować współczesnych entuzjastów teorii ewolucji Darwina, szczególnie w USA gdzie teoria ta pełni praktycznie rolę wiary wyznawanej przez rząd amerykański i jego agendy. Odkrywcą barwnika syntetycznego fiolet jest William Perkin( ). W uznaniu jego zasług jedno z czasopism przyjęło nazwę Perkin Transactions of the Royal Society of Chemistry. Mając 35 lat Perkin sprzedał swoją firmę przynoszącą mu duŝe dochody i poświęcił się działalności misyjnej i indywidualnym badaniom naukowym. Na łoŝu śmierci przypomniał swym dzieciom Ŝeby zawsze ufały Jezusowi. William Thomson( ), znany równieŝ jako lord Kelvin, był fizykiem i najlepszym wykładowcą nauk przyrodniczych swoich czasów. Był autorem waŝnych prac z elektromagnetyzmu. Przemawiając w University College powiedział w 1903 roku: Nie obawiajcie się niezaleŝnie myśleć. Jeśli będziecie myśleć z dostatecznym wysiłkiem, to nauka zmusi was do uwierzenia w Boga. Z tego stwierdzenia wynika równieŝ jednoznaczna odpowiedź na pytanie czy naukowiec moŝe być chrześcijaninem. Jednym z najbardziej doniosłych odkryć naukowych było zidentyfikowanie i opisanie elektronu. Dokonał tego J.J. Thomson( ). W czasopiśmie Nature, tom.81, str. 257 pisał on: W oddali wznoszą się jeszcze wyŝsze naukowe szczyty, które odkryją przed swoimi zdobywcami jeszcze szersze perspektywy i pogłębią uczucie Ŝe wielkie są dzieła Pańskie. Nad frontowymi drzwiami laboratorium w którym pracował została wyrzeźbiona (i do dziś się tam znajduje) tabliczka z napisem: wielkie są dzieła Pańskie, godne badania przez wszystkich, którzy je miłują będące cytatem z Biblii (Psalm 111,2). Charles Coulson ( ) był jednym z 3 głównych twórców molekularnej teorii orbitalnej. W wieku trzydziestu kilku lat uzyskał bardzo znaczące rezultaty naukowe. Był profesorem matematyki i chemii teoretycznej w Oxford University. Był takŝe diakonem kościoła metodycznego i rzecznikiem chrześcijaństwa w środowisku akademickim. W biograficznych pamiętnikach znajduje się jego własny opis 6

7 7 nawrócenia na wiarę chrześcijańską: było nas wtedy jakieś 10 osób, razem szukaliśmy Boga i razem Go znaleźliśmy. Stał się On dla mnie kimś absolutnie realnym. Znałem Go i mogłem z Nim rozmawiać w osobisty sposób, który wcześniej nie wydawał mi się nawet moŝliwy do wyobraŝenia. Moje modlitwy były najwspanialszymi momentami w ciągu dnia. śycie miało swój cel i ten cel wszystkiemu nadawał swoiste zabarwienie. Wybitnym chemikiem, autorem ponad 900 publikacji naukowych, który był juŝ 5 razy nominowany do nagrody Nobla, jest profesor Henry Schaeffer który uczestniczył w I-ej pierwszej konferencji Nauka, Etyka, Wiara w Wiśle. Publikacje jego były cytowane juŝ ponad razy, co daje mu 6 miejsce w świecie wśród chemików. Przez 18 lat pracował w Berkeley, a obecnie jest dyrektorem Centrum Obliczeniowego Chemii Kwantowej w University of Georgia, USA. Wygłosił wiele odczytów na temat relacji nauka a wiara chrześcijańska, między innymi w Berkeley, Harvard, Princeton, Stanford oraz w kilkudziesięciu miastach. W 1973 r. Schaeffer doświadczył i nadal doświadcza tej samej relacji z Bogiem jaką opisał Coulson, zaś jego Ŝycie ma cel w Jezusie Chrystusie i cel ten nadaje wszystkiemu swoiste zabarwienie. Jako ciekawostkę moŝna dodać Ŝe podczas jego pracy w Berkeley na wydziale chemii zatrudnionych było 50 profesorów, z których tylko jeden, Robert Harris, publicznie przyznawał się do ateizmu. Kolejnym Ŝyjącym współcześnie naukowcem i chrześcijaninem jest Robert Griffiths(1937-), członek Amerykańskiej Akademii Nauk i zdobywca (1984 r.) jednej z najbardziej poŝądanych nagród Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego za osiągnięcia w mechanice statystycznej oraz termodynamice. Na co dzień jest profesorem fizyki w Carnegie-Mellon University. W 1987 roku w Christianity Today napisał: jeśli potrzebuję ateisty do debaty, idę na wydział filozofii. Z wydziału fizyki nie miałbym wielkiego poŝytku. Potwierdza to iŝ wśród przedstawicieli nauk ścisłych jest więcej chrześcijan niŝ wśród humanistów, a szczególnie filozofów. Wybitnym eksperymentatorem XX wieku jest Charles Townes (1915-), laureat Nobla za odkrycie lasera. Niewiele brakowało aby otrzymał 2-ą nagrodę Nobla za obserwacje pierwszej cząsteczki interstelarnej. Badania nad tymi molekułami stały się wkrótce waŝną częścią astrofizyki. W swej autobiografii wydanej przez American Institute of Physics w 1995 r. pisze w ten sposób: mógłbyś mi zadać pytanie - pokaŝ mi gdzie Bóg ingeruje w nasz świat? Jeśli wierzysz w Boga, to nie moŝna mówić o jakimś szczególnym gdzie. On zawsze tu jest, znajduje się przecieŝ wszędzie. Dla mnie Bóg, choć wszechobecny, jest osobą i stanowi potęŝne źródło siły. On bardzo odmienił moje Ŝycie. Arthur Schawlow( ) uzyskał nagrodę Nobla za odkrycia z zakresu spektroskopii laserowej, pracując w Stanford University. Był przekonany Ŝe jego eksperymentalne badania nad spektroskopią molekularną wskazują na działanie BoŜej mocy stwórczej. Zwracał uwagę na to Ŝe nie dostarczają one informacji o Bogu w sposób przystępny, w przeciwieństwie do Nowego Testamentu, który mówi tak wiele o Bogu w przystępny sposób. John Polkinghorne(1930-) był w latach profesorem w Katedrze Fizyki Matematycznej w Cambridge University. W 1979 roku poszedł na studia teologiczne, a następnie został anglikańskim pastorem. W 1986 roku powrócił do swej uczelni, najpierw jako dziekan Trinity Hall, a następnie jako rektor Queen s College. Znanych jest wiele jego wypowiedzi na tematy dotyczące wiary, między innymi ta: Traktuję Boga bardzo powaŝnie. Jestem chrześcijaninem i wierzę, Ŝe Bóg istnieje i dał się poznać poprzez Jezusa Chrystusa. Największym Ŝyjącym kosmologiem jest Allan Sandale(1926-) z Carnegie Institution w Pasadenie. W 1991 r. otrzymał prestiŝową nagrodę Crafoord Prize wręczaną kosmologom co 6 lat przez Szwedzką Akademię Nauk. W wieku 50 lat zawierzył swoje Ŝycie Chrystusowi. Na pytanie: czy moŝna być zarazem naukowcem i chrześcijaninem odpowiedział odwołując się do biologii w następujący sposób: Świat we wszystkich swych składowych częściach i zaleŝnościach jest zbyt skomplikowany, aby mógł być wyłącznie rezultatem przypadku. Jestem przekonany Ŝe istnienie Ŝycia wraz z całym swym uporządkowaniem w kaŝdym z gatunków jest na to po prostu zbyt dobrze zorganizowane. A więc, niezwykła złoŝoność i ogromna zawartość informacji nawet w najprostszych z Ŝyjących organizmów wskazuje na Boga jako na suwerennego Stwórcę. 7

8 8 William Philips(1949-) uzyskał nagrodę Nobla z fizyki w wieku zaledwie 48 lat za opracowanie metod schładzania i wychwytywania atomów za pomocą światła laserowego. Na obowiązkowej konferencji prasowej powiedział: Bóg dał nam niewiarygodnie fascynujący świat, abyśmy mogli w nim Ŝyć i go zgłębiać. W kaŝdą niedzielę śpiewa w kościelnym chórze gospel który sam załoŝył oraz prowadzi grupo- we studia biblijne. Innym członkiem Amerykańskiej Akademii Nauk jest John Suppe, wybitny geolog z Princeton University. W pewnym momencie, bez specjalnego przekonania, zaczął czytać Biblię oraz ksiąŝki chrześcijańskie. Po pewnym czasie zawierzył Ŝycie Chrystusowi. Znany jest z powiedzenia Ŝe jeśli ludzie szukają sensu w Ŝyciu, to na pewno nie znajdą go w ewolucji. 5. Uwagi końcowe Wspomnijmy jeszcze o dwóch chemikach, mianowicie o Andrew Bocarsly z Princeton University oraz o James Tour z Rice University. Bocarsly pracuje w fotochemii nieorganicznej, zaś Tour w problematyce materiałoznawstwa. Obaj złoŝyli poruszające świadectwa wiary chrześcijańskiej. Obaj urodzili się w rodzinach Ŝydowskich i obaj zawierzyli swe Ŝycie Chrystusowi jeszcze jako studenci. Profesor Schaeffer uwaŝa Ŝe za kilka lat Tour ma wielkie szanse otrzymania nagrody Nobla za publikacje z zakresu nanochemii. Na koniec podajmy nazwiska 2 wybitnych chrześcijan, reprezentantów innej dyscypliny niŝ fizyka bądź chemia. Jeden z nich, profesor biochemii David Cole był niezłomnym przywódcą chrześcijańskiej organizacji wśród nauczycieli akademickich w Berkeley w okresie gdy pracował tam profesor Schaefer. Drugi z nich, Francis Collins, odkrył gen mukowiscydozy, zaś przez 10 lat był dyrektorem największego projektu naukowego na świecie pod nazwą Projekt Genomu Ludzkiego Narodowego Instytutu Zdrowia. W czasopiśmie Science and Christian Belief pisze on: W mojej rodzinie wiara nie była sprawą istotną. Posyłano mnie do kościoła abym uczył się śpiewać i grać na instrumentach muzycznych, ale zalecano unikać teologii. Przez pewien czas uwaŝał on Ŝe jedyną wartość ma nauka, zaś jakiejkolwiek religię naleŝy uznać za przesąd i zabobon. Jak pisze dalej: na szczęście, dzięki postawie kilku cierpliwych ludzi, zostałem nakłoniony do czytania Biblii, co doprowadziło mnie do zrozumienia wielu kwestii, które wcześniej całkowicie umknęły mojej uwadze i w konsekwencji zawierzyłem swoje Ŝycie Chrystusowi w 1977 roku. Na koniec zacytujmy dwie osoby które dystansują się od wiary w Boga. UwaŜają jednak Ŝe świat w którym przyszło nam Ŝyć powstał poprzez bardzo specyficzny (świadomy?) dobór warunków początkowych. Jeden z nich, Stephen Hawking, pisze w ten sposób: Gdyby rozwaŝać wszystkie moŝliwe wartości stałych fizycznych i prawa natury jakie mogłyby wtedy zaistnieć, to szanse powstania wszechświata z takimi formami Ŝycia jak nasz są znikome. Wspiera go w tym Fred Hoyle: Zdrowo- rozsądkowa interpretacja faktów sugeruje, Ŝe jakaś wyŝsza inteligencja posłuŝyła się fizyką, chemią i biologią i Ŝe w przyrodzie nie istnieją Ŝadne ślepe siły, które byłyby godne wspomnienia. O tym samym pisze równieŝ 2000 lat wcześniej apostoł Paweł: Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty-wiekuista Jego potęga i bóstwo-stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (List do Rzymian 1:20) Bibliografia [1] H.F. Schaeffer, Science and Christianity:Conflict or Coherence?, Apollos Trust,2004 8

WIELCY UCZENI I ICH POSTAWA WOBEC WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

WIELCY UCZENI I ICH POSTAWA WOBEC WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Referat przedstawiony w ramach konferencji Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki Nauka-Etyka-Wiara w Rogowie, 18-21 X 2007r. WIELCY UCZENI I ICH POSTAWA WOBEC WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Dr hab. Leszek

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

1. Dyscypliny filozoficzne. Andrzej Wiśniewski Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016

1. Dyscypliny filozoficzne. Andrzej Wiśniewski Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 1. Dyscypliny filozoficzne Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Pochodzenie nazwy filozofia Wyraz filozofia pochodzi od dwóch greckich słów:

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych O CO CHODZI W TYM ARGUMENCIE Argument ten ma pokazać, że istnieje zewnętrzna przyczyna wszechświata o naturze wyższej niż wszystko, co

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A.

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Spekulacja na rynkach finansowych znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Narzędzia 2 Analiza techniczna Analiza fundamentalna Narzędzia (2) 3 AT astrologia rynków finansowych AF alchemia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska

Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska Krystyna Jabłońska jest fizykiem, profesorem doktorem habilitowanym, członkiem zarządu PTPS. 1. Proszę powiedzieć parę słów o sobie i czym zajmuje się Pani na co dzień.

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33) Lekcja 4 na 22 października 2016 Mojżesz napisał Księgę Joba i Genesis w czasie, gdy przebywał w Midianie. Tak więc Księga Joba jest jedną z pierwszych ksiąg Biblii. W odróżnieniu od innych ksiąg Starego

Bardziej szczegółowo

prawda obiektywna objaśniająca w sposób pełny naturę rzeczywistości. Jak na ironię zarówno Dewey jak i zwolennicy jego poglądów nadal piszą i

prawda obiektywna objaśniająca w sposób pełny naturę rzeczywistości. Jak na ironię zarówno Dewey jak i zwolennicy jego poglądów nadal piszą i Wprowadzenie W dzisiejszym świecie wartość dowodów świadczących o prawdziwości chrześcijaństwa jest poddawana krytyce z dwóch przeciwstawnych sobie stron. W większości zeświecczony świat po prostu ignoruje

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym,

Bardziej szczegółowo

Czy świat istnieje w umyśle?

Czy świat istnieje w umyśle? Czy świat istnieje w umyśle? W XVIII wieku żył pewien anglikański biskup irlandzkiego pochodzenia, nazwiskiem George Berkeley (1685-1753). Ten erudyta, który za cel postawił sobie zwalczanie ateizmu, studiował

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

3. Zasady moralne są obiektywnie prawdziwe. Musi istnieć ich stwórca. Jest nim bóg.

3. Zasady moralne są obiektywnie prawdziwe. Musi istnieć ich stwórca. Jest nim bóg. Czołowy amerykański apologeta, teolog i filozof, profesor William Lane Craig często uczestniczy w publicznych debatach powtarzając swoje argumenty dowodzące, że założenie istnienia boga jest bardziej rozsądne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r.

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Praktyczny poradnik W publikacji m.in.: Jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca co do wypełniania świadectw pracy w marcu 2013 r. W jaki sposób wydawać świadectwo

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę.

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę. Od Autora Dnia 11 października 2012 r. w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Potrwa on do 24 listopada 2013 r. do uroczystości Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Szkoła pisania - rozprawka 1. W poniższej rozprawce wskaż wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Na bogactwo świata składają się między innymi dziedzictwo kulturowe

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

"Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał Wszechświat." Galileusz

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał Wszechświat. Galileusz "Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał Wszechświat." Galileusz Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę. Dobry Bóg stworzył liczby naturalne,

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie Chcę poznać Boga i duszę Filozofowie o Absolucie W jaki sposób można poznać Boga? Jak poznać Kogoś, Kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny? Szukając argumentów na istnienie Boga Świat (np. Teoria Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I

Wymagania edukacyjne z religii kl. I Wymagania edukacyjne z religii kl. I Drogi Pierwszoklasisto! Dwa razy w tygodniu będziemy spotykać się na lekcjach katechezy. Na nasze spotkania będziesz przynosił zeszyt w kratkę i podręcznik. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Imię i nazwisko: Data urodzenia: Kraj: Kierunek studiów: punkty: / 70 p. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Proszę wysłuchać tekstu i wykonać zadania. Tekst zostanie odczytany dwa razy. 1. Proszę wybrać jedną poprawną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY PRZECIW ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY ATEISTYCZNE 1 1. Argument z istnienia zła. (Argument ten jest jedynym, który ateiści przedstawiają jako

Bardziej szczegółowo

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga.

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga. Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERIAŁU W KLASACH II LO I. NA POCZATKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ I MIESIĄC TEMAT.Bóg stwarza LICZBA GODZIN TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY drogi

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje: Anna Gryglas Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Wydawnictwo WAM Fotografia z uroczystości Boże dary dla każdego Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4. Opracowanie kryteriów oceny i podsumowania

3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4. Opracowanie kryteriów oceny i podsumowania 3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4 Opracowanie kryteriów i podsumowania Jeśli poważnie i krytycznie podszedłeś do swojej pracy, większą część WebQuestu masz już przygotowaną. Kolej na Kryteria ocen

Bardziej szczegółowo

Czy kariera naukowa jest dla kobiet?

Czy kariera naukowa jest dla kobiet? Czy kariera naukowa jest dla kobiet? Prof. Halina Rusek Uniwersytet Śląski, Cieszyn Warszawa, 20 czerwca 2009 r. Kobiety w nauce polskiej (2007/2008) profesorowie 23% zwyczajni 17% nadzwyczajni 26% adiunkci

Bardziej szczegółowo

Nauka wrogiem czy przyjacielem Chrześcijaństwa?

Nauka wrogiem czy przyjacielem Chrześcijaństwa? Zapraszam wszystkich ponownie, na kolejnych kilka minut. Powiedziałem, że co tydzień wybierzemy popularne, ważne pytanie naszego pokolenia i spróbujemy użyć to, czego dowiedzieliśmy się z Ewangelii Św

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Sakramenty - pośrednicy zbawienia

Sakramenty - pośrednicy zbawienia Sakramenty - pośrednicy zbawienia SAKRAMENTY W Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo. ----------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 3.

SPIS TREŚCI. Wstęp 3. SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. ROZWAŻANIA WSTĘPNE 23 1. Luteranizm i jego znaczenie dla filozofii 23 1.1. Główne założenia doktrynalne luteranizmu 24 1.2. Luter i filozofia 33 2. Reakcja na Reformację - racjonalizacje

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl / cme@cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Czyń dobrze Tekst:

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Argument teleologiczny

Argument teleologiczny tekst Argument teleologiczny i piąta droga św. Tomasza z Akwinu Argument z celowości 1. W świecie obserwujemy celowe działanie rzeczy, które nie są obdarzone poznaniem (np. działanie zgodnie z prawami

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba

Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba Literka.pl Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba Data dodania: 2011-01-31 12:47:20 Autor: Iwona Bankiewicz- Zabielska Scenariusz jest propozycją lekcji do tematów dotyczących cierpienia

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Uczniostwo w czasach końca Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to? Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100

Bardziej szczegółowo

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK gdzie szukać informacji? YouCat 348 351 KKK 2052 2082 Jacek Salij Dekalog o. Adam Szustak, Konferencje o Dekalogu Valerio Bocci Dziesięć przykazań wyjaśniane dzieciom Wiesława Lewandowska Pan Bóg nie robi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

15 niedziela po Trójcy Świętej

15 niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 15 niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Bądź pokorny Tekst: 1P 5, 5c-11 Łk 18,9-14 podobieństwo o faryzeuszu i celniku Wiersz: Bóg pysznym się sprzeciwia,

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statyczne Maxwella Boltzmana. Konrad Jachyra I IM gr V lab

Rozkłady statyczne Maxwella Boltzmana. Konrad Jachyra I IM gr V lab Rozkłady statyczne Maxwella Boltzmana Konrad Jachyra I IM gr V lab MODEL STATYCZNY Model statystyczny hipoteza lub układ hipotez, sformułowanych w sposób matematyczny (odpowiednio w postaci równania lub

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo