Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska: Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję państwu i szanownym organizatorom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska: Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję państwu i szanownym organizatorom"

Transkrypt

1 Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska: Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję państwu i szanownym organizatorom konferencji za umożliwienie mi zabrania głosu. Rola moja jest o tyle trudna, że w zasadzie pan sędzia przedmówca powiedział wszystko, co na temat nadzoru i problemów związanych z nadzorem prezesów sądów można powiedzieć. Spróbuję więc krótko wskazać na jeszcze inne zagadnienia. Proszę państwa, nie sposób jednak nie odnieść się do kwestii nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami powszechnymi. Dlatego, że nadzór w świetle zmian do prawa o ustroju sądów powszechnych, które weszły w życie 28 marca 2012 r., nadzór zewnętrzny ministra, który jest przeciwstawiany nadzorowi prezesów, nadzorowi wewnętrznemu, miał w zamyśle projektodawcy uchronić ten model od zarzutów niekonstytucyjności właśnie poprzez wyzbycie się przez ministra uprawnienia do kontrolowania bieżącego toku postępowań sądowych. Taki był zamysł i tak ten model miał wyglądać. Szybko okazało się, że jest to dla ministra niemożliwe do wykonywania i w momencie, kiedy wydał rozporządzenie o nadzorze nad działalnością administracyjną sądów, zapewnił sobie, kwestionowane przez prokuratora generalnego, uprawnienie do żądania akt w każdej sprawie w uzasadnionych przypadkach. Jest taka klauzula, owszem, ale nie wiadomo tak naprawdę jakie to mogą być przypadki. Z odpowiedzi ministra sprawiedliwości na wniosek prokuratora generalnego czytamy, że ten instrument jest niezbędny, bo bez niego nadzór ministra byłby pozorny. Więcej na ten temat nie będę rozwijać, z racji tego choćby, że nie ma czasu. Proszę państwa, przejdę do kwestii związanych z nadzorem prezesów sądów, czyli tym nadzorem wewnętrznym nad działalnością administracyjną. I wrócę do uzasadnienia modelu projektodawcy. Otóż mówiono, że dzięki tym zmianom, dzięki tym zmianom i wprowadzeniu menadżerów do sądów, odciążenia prezesów sądów od tej sfery działalności administracyjnej, wreszcie prezesi będą mieli czas i możliwości sprawowania właściwego nadzoru nad działalnością orzeczniczą. Taki przekaz był wysyłany i co z tego przekazu wynika? Jaki może być nadzór nad działalnością orzeczniczą? Już zostało tutaj powiedziane, że ten nadzór tak naprawdę może sprawować tylko Sąd Najwyższy, nadzór może być tylko przez instancję wyższego rzędu. I powiem tak: ze zdumieniem odnalazłam na przykład tak sądzę, że jest to efekt właśnie tych głosów medialnych o tym nadzorze prezesa nad działalnością orzeczniczą

2 wystąpienie jednej z liczących się organizacji pozarządowych, opiniotwórczej organizacji pozarządowej, które wskutek interwencji strony niezadowolonej z rozstrzygnięcia sądowego oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, wystąpiła do prezesa sądu apelacyjnego z prośbą o właśnie podjęcie działań w trybie art. 38 prawa o ustroju sądów powszechnych w sprawie tejże, uważając, że powinna zostać przeprowadzona wizytacja w sądzie właśnie pod kątem weryfikacji decyzji dotyczących zwolnień od kosztów sądowych pod kątem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tak myślę, że ta interwencja, żądanie wizytacji która oczywiście, nie mogłaby być przeprowadzona pod kątem zasadności udzielania bądź nieudzielania zwolnienia od kosztów, bo jest to orzeczenie sądu i może być tylko i wyłącznie weryfikowane w trybie nadzoru judykacyjnego pewnie jest wynikiem tego przekazu medialnego, że oto teraz będziemy mieli zwiększony nadzór prezesów nad działalnością orzeczniczą i na pewno to poprawi sprawność i jakość funkcjonowania sądów. To jest zadziwiające, ale rzeczywiście tego rodzaju oczekiwania mamy i ciągle mamy te skargi, wnioski, pisma stron niezadowolonych kierowane do ministra, do prezesów o to, żeby coś zrobić i to orzeczenie zmienić. Dzisiaj zostało powiedziane jasno i wyraźnie wielokrotnie, że Trybunał wyraził się w sposób nie budzący wątpliwości, że ów nadzór administracyjny, jaki prezesi sprawują, nie może dotykać kwestii orzecznictwa. I to, proszę państwa, wiemy, tak wynika z przepisów, tak wynika z u.s.p., tak powiedział Trybunał. Ale rzeczywistość wydaje się być inna, a nawet powiem, że jest inna. Dlatego, że jednak to, co zostało tutaj zaakcentowane przez pana sędziego Klugiewicza, prezesi sądów w zakresie administracji sądowej podlegają i prezesowi przełożonego sadu, ale jednak również ministrowi sprawiedliwości, który, jako polityk, odpowiada przed całym rządem za wyniki wymiaru sprawiedliwości. Wyniki rozumiane wynikami statystycznymi, bo to jest najważniejsze ilość, pozostałość, wskaźniki zaległości, itd. W związku z tym nadzór sprawowany przez prezesów sądów z kolei nadzorowanych i kierowanych przez ministra sprawiedliwości nakierowany jest przede wszystkim na to, żeby poprawić prawność w kontekście poprawy wyników statystycznych. To jest główne zadanie prezesów, jeżeli chodzi o sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. I co w efekcie? Tak jak powiedział pan sędzia, oczywiście oddzielenie sfery działalności administracyjnej od sfery orzeczniczej nie jest takie proste, jakby się wydawało i jak możemy wyczytać z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że oczywiście wiele

3 różnych orzeczeń, czynności procesowych skutkuje zwłoką, skutkuje opóźnieniem rozpoznania, tak jak zawieszenie postępowania, jak wyłączenie sprawy jednego oskarżonego do innego postępowania, jak podjęcie decyzji przez sąd w postępowaniu uproszczonym, że jednak oskarżony musi się stawić na rozprawy, bo sąd nie będzie prowadził rozprawy pod jego nieobecność. Wszystkie te decyzje procesowe mogą powodować przewlekłość postępowania. I cóż, prezes sądu, który sprawuje nadzór odpowiada za wyniki sądu, te statystyczne przede wszystkim, podejmować musi różne działania, żeby zaradzić tym oczekiwaniom. W związku z tym ten nadzór nie tylko tyczy się tych czynności, co do których wydaje nam się, że nie ma sporu, że może prezes ingerować jeżeli sprawa leży, nic się z nią nie dzieje, że może polecić: proszę podjąć czynności w tej sprawie, prawda? Ale też jak się okazuje z kierunków nadzoru, które minister daje prezesom sądów apelacyjnych, a prezesi apelacyjni przekazują prezesom sadów niższej rangi, cóż czytamy? Że przedmiotem nadzoru ma być: przestrzeganie procedur adopcyjnych, badanie spraw pod kątem prawidłowości postepowania, więc nie tylko sprawności, kontrole spraw opiekuńczych w zakresie przestrzegania przez sądy wymogu wysłuchiwania małoletnich, kontrole przyznawania wynagrodzeń, kontrole prawidłowości wykonywania przez sąd obowiązków wynikających z różnych przepisów prawa procesowego. Oczywiście, że sądy powinny prawidłowo stosować prawo i stosować procedury. Ale czy kontrola tego, jest rzeczywiście rolą prezesów sądów? I czy to jest instrument nadzoru administracyjnego, czy te instrumenty mogą i powinny wymuszać takie prawidłowe postepowanie sądu? Uważam że nie, że nie jest to dobry instrument dlatego, że pozostaje to w sprzeczności z oczywistą zasadą wyrażoną w konstytucji, którą wszyscy znamy, zasadą niezawisłości sędziowskiej. Proszę państwa, w pewnym sensie ze zdumieniem można stwierdzić, że prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 r. po raz pierwszy w historii Polski nie zawiera rozdziału pod tytułem niezawisłość sędziowska. Taki rozdział zawiera ustawa z 1928 r., ta z 1982 r., gdzie pomimo tego, że w konstytucji też to było zapisane, ale jednak zapisano, że sędziowie są sprawowani swego urzędu niezawiśli i podlegają tylko ustawom. W u.s.p. z 1928 r. zapisano też odpowiednik dzisiejszego art. 79, taki przepis: niezawisłość sędziego nie wyłącza obowiązku spełnienia zleceń w zakresie administracji

4 sądowej wydanych w granicach uprawnień władzy dającej zlecenie. Sędzia ma prawo żądać, ażeby mu zlecenie doręczono na piśmie. Moją uwagę zwrócił ten zapis wydanych w granicach uprawnień władzy dającej zlecenie. Dzisiaj takiego zapisu nie ma. Trzeba zastanowić się dlaczego. Otóż ustawodawca dzisiejszy nie przewiduje, że jakakolwiek władza przełożona, sądowa, minister sprawiedliwości mógłby działać z przekroczeniem tych uprawnień. Natomiast ustawodawca z 1928 r. zakładał, że taki przypadek może się zdarzyć i dlatego powiedział sędziemu, że ma obowiązek wykonywania tylko tych poleceń, o ile są one wydane w granicach uprawnień władzy dającej zlecenie. W związku z tym czytając opracowanie pana doktora Piotrowskiego na temat nadzoru i zarządzeń nadzorczych wydawanych przez prezesów sądów, trzeba powiedzieć, że sędziowie nie posiadają żadnego instrumentu, którym tak naprawdę mogliby się sprzeciwić wydawaniu im zarządzeń, poleceń na przykład w zakresie podjęcia zawieszonego postępowania, prowadzenia sprawy w dalszym ciągu, nieodraczania ogłaszania wyroków, dlatego że tego instrumentu brakuje. W toku prac nad projektem, nad ustawą, która weszła w życie 28 marca 2012 r., środowisko sędziowskie proponowało, aby do prawa o ustroju sądów powszechnych, właśnie na wzór niemieckiej federalnej ustawy, dopisać jeden przepis. Przepis, który by dawał sędziemu, który uważa, że polecenie z zakresu nadzoru administracyjnego ingeruje w jego niezawisłość, prawo złożenia zastrzeżeń i do czasu rozpoznania tych zastrzeżeń przez sąd, na przykład dyscyplinarny, aby mógł wstrzymać się z wykonaniem tychże poleceń. Niestety, nie doczekaliśmy się realizacji tego postulatu, a uważam, że o tyle szkoda, że gdyby istotnie takie zastrzeżenia się pojawiły, gdyby istotnie sądy dyscyplinarne częściej musiały rozstrzygać jaki jest zakres uprawnień nadzorczych prezesa, a zatem gdzie rozpoczyna się granica niezawisłości sędziowskiej, wszystkim byłoby łatwiej. Sędziowie mieliby pewność od jakiego miejsca są niezawiśli, a prezesi sądów wiedzieliby na czym polega instrument nadzorczy, czy rzeczywiście te uprawnienia z art. 37 i następne u.s.p. mogą skutecznie i efektywnie doprowadzić do poprawy jakości postępowań sądowych, czy też trzeba poszukiwać innego, bardziej skutecznego i efektywnego instrumentu. A propos, proszę państwa, co do wątpliwości gdzie sięga nadzór, a gdzie zaczyna się niezawisłość sędziowska, przytoczę tylko krótko fragment uchwały sądu dyscyplinarnego, który rozpoznawał odwołanie sędziego od udzielonego mu wytyku. Sąd dyscyplinarny

5 powiedział tak: nadmierny czas, w jakim powstaje u sędziego przekonanie co do istnienia podstaw do wydania na posiedzeniu wyroku, nie może skutkować wytykiem służbowym. Poza sferą nadzoru prezesa nad działalnością administracyjną znajduje się ocena potrzeby przeprowadzenia określonych dowodów, odebrania wyjaśnień, uznania obecności za konieczną. Starania o zapewnieniu obecności tych osób, także nieudolne, dotyczą zarządzania procesem sądzenia. I to wszystko, jeśli jest wadliwe, jeżeli rzeczywiście sędzia sobie nie radzi, może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale nie można tego korygować przy pomocy instrumentów, jeśli chodzi o nadzór administracyjny, czyli te polecenia wydawane na podstawie art. 37. Z ciekawością przeczytałam też fragment w kwartalniku, który dołączono nam do materiałów konferencyjnych nie będę go czytać o niezawisłości i odpowiedzialności przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w Anglii i Walii. Zachęcam państwa do tej lektury, bo ona także wpisuje się w nasz temat. Ta niezawisłość która jest zapisana, jej definicja znajduje się, na stronie internetowej sądownictwa Anglii i Walii definiuje, że obowiązkiem sędziów jest również powstrzymanie się od jakiegokolwiek ulegania naciskom nie tylko zewnętrznym, ale również innych sędziów, w szczególności sędziów wyższych rangą. Stąd też byłoby warto może, aby te zasady wcielić w życie także w Polsce. Proszę państwa, a propos efektywności wykorzystania kadry sądowej, to powiem tak: w tym roku wydarzył się pewien eksperyment, który może o czymś przekonać. Otóż na skutek perypetii związanych z rozporządzeniem o ocenach okresowych przez dłuższy czas nie przeprowadzono wizytacji i lustracji planowanych na ten rok. I cóż się okazało? Otóż okazało się, że nic się stało. Sądy dalej pracują, funkcjonują, nawet lepiej, a wizytatorów udało się przesunąć do orzekania, co było ze znakomitym efektem dla na chwilę do poprawy sprawności postępowań sądowych. Jeśli mogę zająć jeszcze minutę, to powiem tylko tak: przed tą konferencją przeanalizowałam, proszę państwa, kilkanaście czy kilkadziesiąt protokołów z wizytacji i lustracji. I na co wskazują wnioski? Otóż na to, że właśnie z uwagi na brak wiedzy i możliwości rozgraniczenia sfery tej, gdzie ten nadzór administracyjny, którego przecież wizytacja też jest narzędziem, jest oddzielony od sfery niezawisłości sędziowskiej, tak naprawdę te wizytacje bardzo często niczego nie wnoszą do poprawy, do korygowania jakości pracy sądów. Dlatego, że wizytatorzy obawiają się napisania: proszę podjąć postępowanie, tu

6 jest źle, takie rozstrzygniecie jest wadliwe, ci świadkowie są źle wezwani, tu jest niepotrzebny badany wątek. W związku z czym w efekcie tych protokołów mamy zarządzenia nadzorcze typu, że należy wzmóc nadzór, należy dążyć do poprawy jakości, należy dążyć do poprawy sprawności, należy dążyć do eliminowania zaległości, itd., itd., itd. Są to zupełnie puste zarządzenia nadzorcze, które niczego nie wnoszą, ale liczba protokołów rośnie znakomicie, ilość pracy poświęcona na ich sporządzenie, przeprowadzenie tychże wizytacji przez sędziów wizytatorów jest ogromna, tych, którzy teoretycznie mogliby tak naprawdę sądzić, ale nie sądzą. I ostatnia rzecz, która wpadła mi niedawno w rękę, proszę państwa. Przeglądając akta osobowe sędziego, który wcześniej był arbitrem w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym, natknęłam się na arkusz przeglądu kadrowego oceny kwalifikacyjnej urzędnika mianowanego. Ze zdumieniem stwierdziłam podobieństwa do arkusza oceny kwalifikacyjnej sędziów, jakie mają w tym roku zacząć obowiązywać. I powiem tak: nic nowego, proszę państwa, nic nowego. Bardzo dziękuję za czas i uwagę.

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy P R O J E K T Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy 1 Spis treści I. Podstawa prawna działania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Mgr Andżelika Leja Radio RMF Kraków System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Uwagi wstępne Kwestia dotycząca praw człowieka i ich ochrony pojawiła się w prawie międzynarodowym po drugiej

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Beata T. Bieńkowska Uniwersytet Warszawski WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM 1. Bez zasady kontradyktoryjności trudno sobie wyobrazić charakterystykę

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13 BAS-WPTK-420/13 Trybunał Konstytucyjny Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo