Wierzę w BOGA. w Trójcy Świętej JEDYNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wierzę w BOGA. w Trójcy Świętej JEDYNEGO"

Transkrypt

1 KWARTALNIK PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BUKOWINIE TA TRZAŃSKIEJ Nr 3 (352) Lipiec-Wrzesień 2012 ISSN Nakład 400 egz. Fot. Paweł Budz Wierzę w BOGA w Trójcy Świętej JEDYNEGO

2 Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński o modlitwie różańcowej Może to być dla nas wszystkich pociechą w naszym trudnym, codziennym życiu. (...) I gdy my na tyle problemów rady nie mamy, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręk we własnej Ojczyźnie. (...)Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych, też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką. Fot. Natalia Kubasik Każde Zdrowaś Maryjo przypomina Matkę Boga-Człowieka, błogosławioną między niewiastami, a jednocześnie błogosławiony owoc Jej żywota, Jezusa. I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa pozdrawiają Maryję, kierują się jednak ku Jej Synowi, radują się Jezusem i rozważają Jego życie. Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia Sąd Ostateczny. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu! * * * Szczególną ufność naszą w czasach dzisiejszych budzi różaniec święty. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem zrodził się w chwilach niebezpiecznej walki wywrotowych sekt i herezji przeciwko Kościołowi i porządkowi społecznemu. Wszystkim walczącym ludziom Kościół wkładał do ręki różaniec święty. Najwybitniejsi papieże odsyłali walczących z mocami ciemności do różańca. Czynił tak Leon XIII, papież filozofów i robotników; czynił podobnie Pius XI, papież świeckich apostołów. W czasach grozy wydawali piękne odezwy, wzywające świat katolicki do modlitwy różańcowej. (...) Do Was, więc, umiłowani Bracia Kapłani, do Was, Dziatwo mała i droga Młodzieży, do Was, utrudzone Matki i upracowani Ojcowie, do Was, prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy różaniec do ręki! Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem modlitewnych pozdrowień maryjnych, przekazujmy jedni drugim uporczywe wołanie: Zdrowaś Maryjo! Sięgajmy do myśli Bożej i w rozważanie życia Chrystusa na tle radosnych, bolesnych i chwalebnych tajemnic pogłębiajmy w sobie zrozumienie głównych prawd wiary świętej: wcielenia Syna Bożego i odkupienia świata. Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, byśmy łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. Jak miłym i wiernym towarzyszem naszych zajęć może być różaniec! 2 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012 List pasterski o codziennym odmawianiu różańca świętego, Lublin, 15 sierpnia 1947 (fragmenty)

3 Drodzy Czytelnicy Ks. Damian Drzyżdżyk Codziennie klękamy do modlitwy, co jakiś czas czyścimy własne sumienie w sakramencie pokuty i pojednania, przychodzimy do kościoła na Eucharystię, aby przyjąć Komunię Świętą i aby porozmawiać z Panem Bogiem o sprawach dnia codziennego. Tylko pozostaje ciągle pytanie: Po co mamy przestrzegać przykazań Bożych i kościelnych? Po co prosimy Kościół Święty o sakramenty? Po co modlitwa? Po co to wszystko?. Odpowiedź wydaje się być banalna i wyrażona w jednym zdaniu. To wszystko nie tylko wyraża, ale i umacnia moją i naszą WIARĘ w Pana Boga. Po co zatem człowiekowi dana jest łaska wiary? Św. Tomasz z Akwinu mówi, że wiara przybliża nas do poznania Bożego. Uczestnicząc bowiem w życiu Boga zaczynamy widzieć i oceniać wszystko jakby Jego oczyma. Wierzymy w Boga i wierzymy Panu Bogu, bo człowiek przez całe swoje życie szuka ciągłego zaspokojenia pragnień swojej duszy. Te pragnienia ducha, które wypływają z nadprzyrodzonego charakteru łaski wiary, to pragnienie duchowej doskonałości i wiecznej radości, a to nic innego, jak pragnienie świętości. A więc przez wiarę nie tylko poznajemy Boga, szukamy Go ciągle w naszym życiu, ale i chcemy być świętymi, jak i On sam jest Święty. Wiara Kościoła zawsze była, jest i będzie oparta na Słowie Bożym i Eucharystii. Dlatego chcąc mieć dobrze ugruntowaną wiarę, musimy przylgnąć do tego, co podaje nam sam Bóg jako pokarm umacniający nas, abyśmy nigdy nie zwątpili i nie zasłabli w drodze. Posilając się tym świętym pokarmem (Słowem Bożym i Eucharystią) stajemy się nie tyle mocni w wierze ale i pełni miłości do Boga i drugiego człowieka. A wiemy z hymnu św. Pawła, że miłość jest najważniejsza. Wolą ojca świętego Benedykta XVI, z racji pięćdziesiątej rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, 11 października br., wkroczymy w tzw. Rok Wiary. Będzie on trwał do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata tj. do 24 listopada 2013r. Papież zauważa, że w sytuacji przeżywanego w wielu krajach głębokiego kryzysu wiary konieczne jest ponowne odkrycie smaku karmienia się Słowem Bożym i Eucharystią. Według Papieża, rok ten ma być wspaniałą okazją do tego, by wprowadzić całą wspólnotę kościelną w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary (por. Czas na rozpoczęcie Roku Wiary jest czasem najlepszym, ponieważ stoimy z różańcem w ręku przed Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Kościoła naszą nie tylko Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką, ale i Mistrzynią życia duchowego, bo to ona uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana (por. Łk 1, 45). Wykorzystajmy ten święty czas jakim jest miesiąc październik. Starajmy się wykorzystać ten rok, aby nasza nieraz niedoskonała i w dzisiejszych czasach bardzo zagrożona różnymi czynnikami społecznymi i politycznymi wiara, była umacniana łaską dobrego Boga, w którego wierzymy, którego kochamy i w którym pokładamy całą naszą nadzieję. Kwartalnik funk cjo nu je i rozwija się dzięki ofiarności ludzi. Dzię ku je my wszyst kim, którzy wspie ra ją finansowo tę for mę duszpasterstwa, a szcze gól nie Polonii z Koła nr 57 Bu ko wi na Ta trzańska im. Józefa Pitoraka przy Związku Podhalan w USA, naszym Parafianom i Gościom. Idzie Hyr - kwartalnik parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa; nr 3 (352) rok XVI, lipiec - wrzesień 2012 Zespół redakcyjny: ks. Damian Drzyżdżyk (redaktor na czel ny), Ewa Kudłaciak, Krzysz tof Kudłaciak. Stale współpracują: ks. Władysław Podhalański, Monika Bobula, Joanna Cikowska, Natalia Kubasik, Ewa Maria Kudłaciak, Ludmiła Niedbalska (Warszawa), Albina Policht, Marek Wodziak. Skład komputerowy i druk: Dru kar nia MK s.c., Nowy Targ, ul. Wak smundz ka 63, tel , Adres re dak cji: ul. Kościuszki 1, Bu ko wi na Tatrzańska, tel. parafii: , tel. redakcji: , Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz nadawania tytułów. Okładka: Obraz z galerii ks. Władysława Podhalańskiego. IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

4 albo Albo... albo Ks. Władysław Podhalański Czy może być to temat homilii o modlitwie różańcowej? Jeśli tak, to jest to temat dziwny, podobnie zresztą, jak dziwny jest ten świat i to życie, które się toczy, a które czasem pełne jest zaskakujących niespodzianek. Tak więc: albo albo. Albo kochasz Matkę Bożą i odmawiasz różaniec, albo też ani Maryja, ani modlitwa cię nie obchodzą. Pytanie jak można nie kochać Matki Najświętszej? Jest to niemożliwe dla człowieka wierzącego, który przyjmuje całe objawienie Boże z tym wszystkim co uczynił Bóg dla ludzi poprzez swojego Syna Odkupiciela, człowieka i przez Jego Matkę Współodkupicielkę. Jeśli nie kocha się matki jest się wyrodnym dzieckiem. Owszem, są i tacy, ale chyba jest ich niewielu i nie jest im z tym dobrze. Mówi się, że w Kościele Katolickim są dwie siły, które zdolne są wstrząsnąć niebem i ziemią: Msza św. i różaniec. Pierwsza to ofiara Syna Bożego, druga to modlitwa do Matki Bożej. Ktoś, kto opuszcza Mszę św. opuszcza Chrystusa, kto odwraca się od różańca odwraca się od Matki Chrystusowej. Jeśli Matka Boża poprzez objawienia w Lourds i w Fatimie zachęca nas i żąda abyśmy odmawiali różaniec, to znaczy, że ta modlitwa jest Jej szczególnie droga. Matka Boża odmawiała go z Bernadetą w Lourds i z dziećmi w Fatimie, pragnie go też odmawiać wspólnie z nami. Modlitwa różańcowa chroni nas przed rozmaitymi zagrożeniami płynącymi z różnych stron. Dzisiaj wcale nie jest ich mniej niż w czasach objawień, a może i więcej, bo ludzkość bardziej chce iść szeroką i wygodną drogą na zatracenie, niż wąską drogą do żywota wiecznego. Jedną z tragedii dzisiejszego człowieka (na tle wspaniałych zdobyczy i cudów techniki oraz medycyny) jest zagubienie, zapomnienie, rozproszenie, niechęć do koncentracji i niezdolność do głębszej refleksji na temat sensu swojego życia. Z tym wiąże się powierzchowność i brak odpowiedzialności za siebie i za drugich. W tych warunkach potrzebą chwili staje się modlitwa, która polega na zastanowieniu się nad życiem Chrystusa i Jego Matki. To nieprawda, że modlitwa różańcowa jest bezmyślnym i bezdusznym klepaniem zdrowasiek. Różaniec wydobywa z Objawienia najważniejsze ewangeliczne 4 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012 tajemnice naszej wiary, a refleksje nad nimi w czasie modlitwy uczą nas wiązać je z naszym życiem. Rozważamy słowa i czyny Chrystusa i Matki Bożej, i chcemy także dążyć do wyższego poziomu, gdzie miłość wzajemna i dobroć mają swoje miejsce i ludzkie szlachetniejsze oblicze. Dzisiaj człowiek z odtwarzaczem mp3 stał się pewnym znakiem czasu. Zwraca się niby ku muzyce, by odpędzić nudę, a tak właściwie ku hałasowi, aby wszystko zagłuszyć i nie myśleć o niczym. Czy człowiek bez życia wewnętrznego cichego, refleksyjnego może być w pełni człowiekiem? Jest przecież tylko tym, czym się napełnia. Różaniec to nie jest sprawa tylko chrześcijańskiej dewocji, ale sprawa chrześcijańskiego życia. Z rozmyślania o Ewangelii rodzi się życie w Ewangelii. Modli się psalmista: Rozważam moje drogi i zwracam stopy do Twoich napomnień (Ps 119, 59). Najpierw do rozważań następnie do wypełniania przykazań. Z modlitwy bierze się siłę do przestrzegania przykazań, co pozwala trzymać się człowiekowi nad przepaścią i na powierzchni grząskiej topieli po jakiej często porusza się na tej ziemi. A jeśli razi cię nieustanne powtarzanie Zdrowaś Maryjo... to uświadom sobie, że wypływa to z miłości kochającego dziecka do kochającej Matki. Miłość nie musi się silić na oryginalność. Miłość jest prosta. Ileż prostoty jest w Najświętszej Ofierze. Jest ona w głównej mierze ustawicznym powtarzaniem tych samych słów i obrzędów, w których jest zawsze ten sam akt Ofiary Chrystusowej, a jednak ten akt nie może się znudzić, gdyż w nim spełnia się miłość Boga do każdego z nas. Modlitwa różańcowa jest także modlitwą ufności, pełnym prostoty wzywaniem Matki. I tu nikt nikogo nie straszy, nikt nikomu nie grozi, że gdy nie będzie odmawiał różańca, to spotka go wieczne potępienie. Trzeba nam wiedzieć, że w trudnych momentach i chwilach możemy otrzymać pomoc z nieba zarówno w tym życiu, jak i w tym drugim. Bez modlitwy różańcowej pobyt w czyśćcu mógłby się nieskończenie przedłużać, a ty przecież tak bardzo chciałbyś się stamtąd wydostać. Dlatego dobrze jest rozważyć i tę tajemnicę naszej wiary, która mówi o Różańcowej, litościwej Wybawicielce z czyśćca...

5 Kościół naszym domem Ks. Jarosław Chlebda Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2011/2012 Znalazłem kiedyś w Internecie, pod jednym z artykułów na temat ubiegłorocznego programu duszpasterskiego, intrygujący komentarz. Była to właściwie rozmowa autora komentarza z samym sobą. Zadał pytanie: Po co są programy duszpasterskie? I udzielił takiej odpowiedzi: Episkopat uzasadnia nimi swoje istnienie. Oczywiście odpowiedź ta jest nie tylko złośliwa ale i błędna. Był czas, gdy nie było programów duszpasterskich, a Episkopat istniał i miał się dobrze. Komu więc potrzebny jest program duszpasterski? Co jest racją uzasadniającą jego istnienie? Odpowiedź jest prosta! Potrzebny jest on każdemu duszpasterzowi, który nie chce głosić jakiejś swojej ewangelii ale Ewangelię Jezusa Chrystusa. Realizacja programu duszpasterskiego, opartego w swych fundamentalnych założeniach na Piśmie Świętym, jest gwarancją dobrego przepowiadania Ewangelii. I właśnie troska o prawdziwe duszpasterstwo jest racją uzasadniającą jego istnienie Oczywistym jest też, że działanie zespołowe pozwala optymalnie wykorzystać siły i możliwości. Wiedział o tym już sam Pan Jezus, który na swoje akcje duszpasterskie, wysyłał uczniów, co najmniej po dwóch. I tak ma być w duszpasterstwie. Musi być jakiś plan, program duszpasterski pozwalający na optymalizację wysiłku. Pamiętajmy o mądrej, wojskowej zasadzie, która mówi, że logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym... Jaki więc był ten program duszpasterski, który przychodzi nam powoli podsumowywać? W odpowiedzi pomaga towarzyszące mu hasło: Kościół naszym domem. I nie pytajmy tutaj: Czy Kościół jest naszym domem? Bo jest! Od momentu chrztu świętego Kościół jest naszym domem... Zapytajmy tylko: Czym jest dla nas ten dom? Jaki jest ten dom? Prawdziwy dom w Biblii to ten, który zbudował Bóg, współdziałając z człowiekiem. Dom, w którym wraz z życiem przekazywane są wartości oparte na mądrości Bożej i w którym daje się przykład życia tymi wartościami. Jest to dom, w którym obowiązuje wzajemna odpowiedzialność za siebie. Ojcem tego domu jest sam Bóg, a ziemski ojciec jest Jego reprezentantem. Dom, w którym tęskni się za Bogiem, szanuje się Jego prawo, miłuje bliźniego jak siebie samego, cieszy się obecnością Boga i ma zapewnione Jego błogosławieństwo. W takim domu obecny jest Jezus, a zebrani w nim domownicy modlą się wspólnie w Jego Imię. W tym domu obowiązuje prawo wspaniałomyślności w przebaczaniu, gdyż IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

6 takim prawem kieruje się względem nas sam Bóg... Może, robiąc dziś osobisty rachunek sumienia zapytajmy: Czy takim domem jest nasz Kościół? Czy takim kościołem jest nasz dom? Nasza rodzina, parafia, diecezja? Aby Kościół był naszym domem na wzór biblijnego obrazu, wspomniany program przewidywał podjęcie i zrealizowanie bardzo konkretnych projektów duszpasterskich. Ujęte one zostały w trzech wymiarach: rodzinnym, parafialnym i diecezjalnym. Realizacja programu w rodzinie miała się wyrazić w trosce o codzienną modlitwę tej najmniejszej wspólnoty Kościoła i przypomnieniem jej o świątecznym charakterze niedzieli. W parafii miała zostać podjęta próba odnowienia zwyczaju wspólnego, modlitewnego czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz próba wykorzystania przygotowań przed procesją Bożego Ciała do przybliżenia wizji Kościoła jako domu, w którym każdy znajdzie swoje miejsce przy Eucharystycznym Stole. Dla diecezji program proponował, między innymi zachętę do przeżycia na nowo, we wszystkich parafiach, obrzędu obmycia nóg, który miał przypominać o powołaniu każdego chrześcijanina do służby najsłabszym ze wspólnoty. Proponował też utworzenie przy biskupie diecezjalnym i w każdej parafii rady społecznej, mającej pomóc pasterzom wsłuchać się w pytania i problemy, którymi żyją mieszkańcy diecezji czy parafii. To wszystko miało pokazać światu, że nasz dom - Kościół - zbudował Bóg, współdziałając z człowiekiem... I, że jest to dom, w którym wraz z życiem przekazywane są wartości oparte na mądrości Bożej i w którym daje się przykład życia tymi wartościami... Czy tak się stało? Nie wiem! Na koniec wyrażę tylko nadzieję, że wielu pasterzy w parafiach i domach zakonnych zapoznało się z programem duszpasterskim i sięgnęło po proponowane w nim rozwiązania pastoralne. Myślę, że taka nadzieja towarzyszyła też biskupom i innym teologom, którzy z nimi współpracowali przy opracowywaniu tego programu. A nadzieja ta będzie miała swoje spełnienie, gdy dzięki wysiłkowi wielu, Kościół będzie coraz bardziej naszym domem. Bo przecież naszym celem jest właśnie dom Dom Ojca, ten ostateczny, na wieki... Dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie Informacja o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: oraz pod adresami bądź też pod adresem: ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, Kraków, Kurs Biblijny Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na adres elektroniczny: 6 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012

7 Refleksje w 90. rocznicę powstania nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Jadwiga Mikuła RWbieżącym roku mija 90. rocznica powstania nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W większości parafii odbywają się cotygodniowe nabożeństwa nieustannej nowenny. Matka Boża w swojej ikonie czczona jest w wielu kościołach w Polsce i na świecie. Szczególne miejsce ma jednak w Zgromadzeniu Redemptorystów i Zakonie Sióstr Redemptorystek. Błogosławiony Jan Paweł II mówi, że Maryja jest dana przez Boga przede wszystkim na czasy trudne 1. Trzeba uwierzyć, że ta Matka zawieść nie może i że trzeba iść z Nią w przyszłość. Benedykt XVI w swej mariologii sytuuje Maryję w centrum uwagi chrześcijan i jednoznacznie wyraża swoje życzenie, by Maryja stawała się w coraz większym stopniu wspólnym bogactwem Kościołów 2. Chrześcijanie wzywają Maryję jako Wspomożycielkę, uznając Jej macierzyńską miłość, która dostrzega potrzeby dzieci i gotowa jest spieszyć im z pomocą, zwłaszcza wówczas, gdy stawką jest ich wieczne zbawienie. Jako Matka i Pośredniczka, Maryja przedstawia Chrystusowi nasze pragnienia i prośby, i przekazuje nam Boże dary, wstawiając się nieustannie za nami 3. Wola Pana Jezusa wypowiedziana z krzyża jako Testament z krzyża, to słowa: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego 1. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry Częstochowa, 19 czerwca M. G. Masciarelli, Znak Niewiasty - Maryja w teologii Josepha Ratzingera, espe, Kraków 2008, s Jan Paweł II, Katechezy o Maryi ( ), 64. i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 9,25-27) 4. Zgodnie z tymi słowami kult Maryi-Matki Bożej jest uzasadniony. Chodzi w nim bowiem o uznanie Maryi za Matkę, a skoro Maryja jest Matką, to Jezus-Bóg jest naszym Bratem. Jezus po to właśnie przyszedł na ten świat, by wszyscy zrozumieli, że jako rodzeństwo Syna Bożego, jesteśmy dziećmi Boga Ojca. Historia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy Historia kultu ma swój początek w XVI w. W dziejach cudownego obrazu Matki Bożej wyróżniamy trzy okresy: czas przebywania obrazu na Krecie; okres rzymski, kiedy obraz znajdował się pod opieką ojców augustianów w kościele św. Mateusza; wreszcie okres trzeci, kiedy obraz przejęli ojcowie redemptoryści i umieścili go w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela. Z jednego z kościołów na Krecie pewien kupiec wykradł ikonę przedstawiającą wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Panem Jezusem. Z tą ikoną ów kupiec podróżował statkiem i bardzo szybko posiadł tajemnicę cudownego charakteru 4. Wszystkie cytaty z Pisma Świętego za: Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

8 skradzionego obrazu. Podczas gwałtownej burzy, sztormu, dzięki wstawiennictwu Matki Bożej szczęśliwie dobił do brzegu, potem dotarł do swego przyjaciela, do Rzymu, gdzie niestety ciężko zachorował. Tuż przed śmiercią wyznał przyjacielowi sekret obrazu i wyraził swoją ostatnią wolę życzenie, aby po jego śmierci obraz został umieszczony w kościele. Pojawił się problem, gdyż żona przyjaciela nie chciała pozbyć się tak cudownego wizerunku. Zaradziła temu Matka Boża, objawiając się ich sześcioletniej córce i wskazując, że obraz-ikona ma być umieszczony w kościele św. Mateusza Apostoła w Rzymie. W tym to miejscu ikona odbierała swoją cześć przez 300 lat, licząc od 27 marca 1499 r. do czasu Rewolucji Francuskiej, w wyniku której wojska Napoleona zniszczyły 40 kościołów w Rzymie, w tym kościół św. Mateusza. Na frontonie tegoż kościoła widniał napis: Najświętszej Pannie od Nieustającej Pomocy i Apostołowi i Ewangeliście św. Mateuszowi. W okresie od 1739 do 1798 roku kościołem opiekowali się augustianie, którzy ze względu na działania wojenne zmuszeni do opuszczenia kościoła i przeprowadzenia się do innego klasztoru, zabrali ze sobą ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Umieścili ją w prywatnej kaplicy, w której ikona została zapomniana i zaniedbana. Pamiętał o tym cudownym wizerunku tylko jeden zakonnik, który przekazał ministrantowi wiedzę o miejscu przechowywania ikony. W roku 1855 do Rzymu przybyli redemptoryści, którzy na ruinach kościoła św. Mateusza rozpoczęli budowę kościoła poświęconego ich założycielowi Alfonsowi de Liguori. Do nowicjatu redemptorystów zgłosił się Michał Marchi (wcześniej wspomniany ministrant), który przekazał przełożonym informację o tym gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przełożony generalny redemptorystów zwrócił się do papieża Piusa IX z prośbą o umieszczenie znalezionej ikony w nowo wybudowanym kościele. Zgodnie z wolą Ojca Świętego augustianie przekazali ikonę redemptorystom, a papież jak głosi tradycja wypowiedział słowa: Uczyńcie ten obraz znanym na całym świecie. Podczas uroczystego przeniesienia doszło do cudownych uzdrowień. 23 czerwca 1867 roku obraz został ukoronowany papieskimi koronami. W tym też roku papież zaaprobował specjalne nabożeństwo dla redemptorystów i zatwierdził Arcybractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa de Ligouri. Sam papież był członkiem 8 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012 Arcybractwa i odwiedził cudowną ikonę w jej nowym miejscu. Drugim papieżem odwiedzającym kościół św. Alfonsa w Rzymie przy Via Merulana był Ojciec Święty Jan Paweł II. Dnia 30 czerwca 1991 roku odprawił on Mszę św. z okazji 125. rocznicy odnalezienia ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie na spotkaniu z ojcami redemptorystami powiedział: Muszę powrócić do lat mojej młodości, kiedy podczas wojny i okupacji nazistowskiej Krakowa, pracowałem w fabryce. Wiele razy po nocnej zmianie, kiedy wracałem do domu, gdzie mieszkałem, odwiedzałem wasz kościół w Krakowie, kościół redemptorystów, gdzie jest ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zatrzymywałem się tam, ile razy byłem w drodze pomiędzy fabryką a domem. I nie tylko z tego powodu, lecz ze względu na to, że było to święte miejsce i była tak piękna ikona. To doświadczenie pozostało w mojej pamięci na całe moje życie 5. Ikona została odrestaurowana w Muzeach Watykańskich przez polskiego malarza Leopolda Nowotnego. W roku 1867 odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie i od tego czasu kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy szybko rozszerza się na cały świat. W roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy, z własnym oficjum, modlitwami i czytaniami mszalnymi. Najpierw celebrację tego święta ustalono na niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Jana Chrzciciela, później natomiast wyznaczono 27 czerwca jako dzień poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Początki szerzenia się kultu prowadzą do Ameryki, gdzie redemptoryści przy kościele św. Alfonsa w Saint Louis w Stanach Zjednoczonych założyli Bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy stanowiące wówczas najpowszechniejszą formę kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Spotkania Bractwa odbywały się w kościele raz w miesiącu w czwartą niedzielę. Istniał też zwyczaj urządzania triduum przygotowującego do czerwcowej uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Frekwencja wiernych okazała się tak wielka, że postanowiono o corocznych, dziewięciodniowych przygotowaniach. W roku 1922 liczba czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ciągu 9 dni wyniosła 37 tysięcy, a w rok później już 65 tysięcy. Wobec coraz większych potrzeb wiernych redemptoryści postanowili odprawiać podobne nabożeństwo w każdy wtorek. W ramach nabożeństw 5. A. Woś, Matka Nieustającej Pomocy, Przewodnik Katolicki, 26/2006.

9 obowiązywało: czytanie próśb i podziękowań, kazanie, wspólna modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz błogosławieństwo chorych. Tę właśnie formę kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczęto 11 lipca 1922 roku. Przyjęto nazwę tego nabożeństwa NOVENDIALIA, a od roku 1927 NOWENNA NIEUSTANNA 6. W większości starszych kościołów znajdują się omodlone lub łaskami słynące obrazy, a w prawie każdej nowej świątyni jest obraz i nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy więc naprawdę komfortowe warunki do dobrej, maryjnej modlitwy. 7 Mobilizacją i wielką zachętą do dobrej modlitwy niech będą słowa wypowiedziane do uczniów przez Maryję w Kanie Galilejskiej: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J2,5b). Ikona i Biblia wzajemnie się uzupełniają. Aby zrozumieć wymowę Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kontemplować ją, trzeba czytać i medytować Słowo Boże. Pozwoli to także na zrozumienie jak skuteczne i pewne jest wstawiennictwo Maryi u Syna. Przeto, jak każdy człowiek może powiedzieć za świętym Pawłem: Syn Boży umiłował 6. Redemptoryści, tłum. M. Kotyński, Z. Podlecki, Matka Boża Nieustającej Pomocy, ikona, łaski i sanktuaria, Wyd. Noel Londono CSsR, Rzym Ks. Marian Szymonik, Szukając natchnienia do wiary, Częstochowskie Wyd. Archidiecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa mnie i siebie samego wydał za mnie, tak też z całą ufnością może być przekonany, że Boski Zbawca przekazał mu w duchowym dziedzictwie swoją Matkę, a razem z Nią wszystkie skarby łaski i cnoty, jakimi Ją ubogacił po to, aby spływały na nas przez Jej możne wstawiennictwo i nasze gorliwe Jej naśladowanie. Z największą więc słusznością stwierdza święty Bernard: Gdy do Maryi przyszedł Duch Boży, stała się łaski pełna dla siebie; a gdy na nowo Duch Ją nawiedził, nadmiarem łaski obdarzył Ją dla nas. 8 Podstawą skuteczności modlitwy jest dobroć Ojca, ale również pośrednictwo u Niego ze strony samego Chrystusa i działanie Ducha Świętego, który przyczynia się za nami zgodnie z wolą Bożą. Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem. Chrystus, jedyny Pośrednik, jest Drogą naszej modlitwy, a Maryja, najpełniej jaśniejąca Jego blaskiem, ukazuje tę Drogę. Wiara w skuteczność wstawiennictwa Maryi zachęca do pokornego szukania u Niej wsparcia. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna Paweł VI, Adhortacja Apostolska Signum Magnum, dz. cyt., cz. II, nr Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae, Watykan Modlitwa Pawła VI o powołania kapłańskie i zakonne O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami, i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się prośba wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne Kościół i byli solą ziemi, i światłością świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen. IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

10 Moja droga do kapłaństwa Ks. Filip Pajestka Fot. arch. rodzinne Na początku sierpnia prowadziłem w domu parafialnym w Bukowinie Tatrzańskiej rekolekcje dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Grupach Apostolskich. Podczas turnusu, w niedzielę, mogliśmy uczestniczyć wraz z Waszą wspólnotą parafialną w odpuście ku czci Matki Bożej Anielskiej. Zostałem wtedy poproszony przez księdza Damiana o napisanie krótkiego świadectwa o moim powołaniu kapłańskim. Przyznam, że nieswojo się czuję, pisząc o sobie, dlatego początkowo nie chciałem się zgodzić. Moje powołanie, nie jest w żaden sposób szczególne. Ale możliwe, że ktoś z Was, Drodzy Czytelnicy, jest na etapie rozeznania swojego powołania i ten tekst pomoże mu w podjęciu decyzji. Pierwsze myśli o wstąpieniu do seminarium duchownego zaczęły pojawiać się u mnie w II klasie liceum. Jednak od razu je odrzucałem. Myślałem: Panie Jezu, przecież jest tyle świętych ludzi, wybierz ich, przecież ja nie jestem dość święty, by być Twoim kapłanem. Na modlitwie, klęcząc przed Bogiem, próbowałem odpychać myśli o kapłaństwie, jednak one wciąż powracały. Podczas spowiedzi zwierzyłem się z nich mojemu proboszczowi. Wtedy on powiedział mi dwa zdania, które pamiętam do dziś. Jedno, żebym się nie martwił tym, że nie jestem dość święty, że seminarium jest dla ludzi, a nie dla aniołów. Drugie stanowiło cytat ze św. Pawła: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa (2 Kor 12,9). Po modlitwie i namyśle napisałem podanie, prosząc o przyjęcie mnie do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W zasadzie, wstępując w progi seminarium liczyłem, że pobyt w nim przekona mnie, że nie nadaję się na księdza. Jednak po modlitwie, rozmowach z księżmi przełożonymi coraz bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że Pan Bóg pragnie mnie mieć przy sobie jako kapłana. Po sześciu latach rozeznania, intensywnej formacji i nauki zostałem dopuszczony do sakramentu święceń. W tym miejscu dziękuję Bogu, że mogę pisać te słowa już jako prezbiter Kościoła Katolickiego. Tak w wielkim skrócie wyglądała moja droga do seminarium. Zatem młody Czytelniku, jeżeli stoisz teraz przed wyborem drogi życiowej i zwyczajnie boisz się, nie wiedząc co robić, proszę, pamiętaj, że... wystarczy Ci Jego łaski! Fot. T. Warczak Fot. T. Warczak 10 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012

11 Namaszczenie naszych dusz O siedmiu darach Ducha Świętego Diakon Tomasz Koszarek Dar mądrości I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej (Iz 11,2 3a). Zacytowane powyżej słowa to poetycki opis obfitości duchowych błogosławieństw Mesjasza, na którym spoczywa Duch Pański. Tym Mesjaszem, o którym prorokował Izajasz jest Jezus Chrystus. Już na krzyżu Chrystus tchnął Ducha na zgromadzony wokół niego zaczątek Kościoła (J 19, 30). Tuż po zmartwychwstaniu ukazał się w Wieczerniku zalęknionym uczniom i tchnął na nich Ducha Świętego (J 20, 22), wlewając w ich serca odwagę. Po pięćdziesięciu dniach posłał swojego Ducha pomiędzy wszystkich zebranych w Wieczerniku i od tego momentu mówimy o początku Kościoła. Gdzie jest Duch Święty w swoich darach, tam jest także Kościół. Tradycja, w oparciu o przywołany na początku fragment Księgi Izajasza, wymienia siedem darów Ducha Świętego. Oczywiście tych darów jest więcej i są bardzo zróżnicowane nazywamy je wtedy charyzmatami. Jednak te siedem darów bazowych są to dary wspólne dla wszystkich ochrzczonych, którzy przystąpili do sakramentu bierzmowania. Dlaczego akurat taka liczba? Biblia zawiera w sobie bogaty symbolizm liczby siedem. Jest to święta i doskonała liczba u Semitów symbol spełnienia i powszechności. Siedem jest liczbą pełną: nie da się jej podzielić przez żadną inną. Jest sumą trójki, będącej symbolem boskiego świata transcendencji oraz czwórki symbolu immanencji świata ziemskiego. Siódemka wyraża zatem zjednoczenie tego co boskie i ludzkie. Było siedem dni stworzenia. Szabat wypadał w siódmym dniu tygodnia. Siedem dni trwało oczyszczenie Nilu. Siedmiokrotne ukaranie przewidziane było dla tych, którzy nie przestrzegali przymierza (Kpł 26, 14 38). Było siedem plag według Ps 78 oraz Ps 105. Święto Paschy trwało siedem dni (Wj 12, 15 19). Świątynię rozświetlał siedmioramienny świecznik. Wszystkowidzącemu Bogu przypisywano siedmioro oczu (Za 4, 10). Modlitwa Ojcze nasz zawiera siedem próśb. Od Jezusa pochodzi nakaz przebaczania siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze (Mt 18, 22). Szczególnie obfity jest symbolizm septenarium w Apokalipsie: siedem Kościołów (1, 4.20), siedem Duchów (1, 4; 3, 1; 4, 5; 5, 6), siedem świeczników (1, 12.20; 2, 1), siedem gwiazd (1, 16.20; 2, 1; 3, 1), siedem lamp (4, 5), siedem pieczęci (5, 1; 6, 1), siedem rogów i siedmioro oczu (5, 6), siedmiu aniołów (8, 2; 15, 8), siedem trąb (8, 2), siedem gromów (10, 3), siedem tysięcy osób (11, 13), siedem głów (12, 3; 13, 1; 17, 3.7.9), siedem gór (17, 9), siedem plag ostatecznych (15, 1.6.8; 21, 9), siedem czasz Bożego gniewu (15, 7; 16, 1; 21, 9), siedmiu królów (17, 10). Ponadto tradycje różnych kultur podkreślały niejednokrotnie bogactwo znaczeniowe IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

12 liczby siedem: siedem cudów świata, siedem planet, siedem gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy i siedem Małej, siedem otworów w głowie, siedem nut w gamie muzycznej etc. W szczególnie ważnych momentach życia (jak np. przyjęcie sakramentu święceń czy małżeństwa), przy rozpoczęciu soboru, synodu czy choćby rekolekcji, zebrany Kościół wzywa Ducha Świętego, prosząc o Jego siedem darów. Dary Ducha Świętego pomagają nam osiągnąć świętość, dobrze zrealizować swoje powołanie nia konkursowe i słusznie z ubiegłego wypełnić roku zada- szkolne- Nadszedł czas, aby podsumować zadania życiowe, jakie go. Jak stawia wiecie, przed na łamach nami Bóg. Idzie Dary Hyr te ogłosiliśmy właściwego konkursy odpowiedzenia dla trzech grup na wiekowych: po- są zdolnością ruszenia naszego dla najmłodszych wnętrza i natchnienia czytelników, od Boga. dla uczniów Każdy ochrzczony przygotowujących podczas bierzmowania się do I Komunii zostaje Świętej i dla uczniów starszych. Przyznacie sami, że szczególnie uzdolniony siedmioma darami Ducha te zadania nie były trudne, ale wymagały od Świętego: darem Was mądrości, wytrwałości. rozumu, I właśnie rady, za męstwa, tę wytrwałość umiejętności, pobożności w dążeniu do i bojaźni celu, Redakcja Bożej (KKK postanowiła 1831). nagrodzić się wszystkich, na pierwszym którzy z zdecydowali nich. się na Dzisiaj zastanowimy Dar mądrości udział to dar w konkursach. patrzenia na Nie rzeczywistość jest źle: prace oddało patrzenie 23 uczniów, na świat ale wydaje z perspektywy mi się, że mo- oczami Boga, to wieczności. Pierwszym głoby być zadaniem więcej chętnych. człowieka Ci, którzy wierzącego jest poszukiwanie Bożej mądrości. Gdzie odpadli po drodze, albo których ogarnęło lenistwo niech żałują, a Ci, którzy wytrwali do końca Bóg niech objawia się cieszą. nam, że Po Jego zasłużone mądrość nagrody jej szukać? Sam jest związana przede proszę zgłaszać wszystkim się do z aktem siostry stworzenia. Każda niedziela chęcamy - pierwszy do licznego dzień udziału tygodnia w tegorocznych - katechetki. Za- jest także uroczystym konkursach! wspomnieniem A oto nagrodzeni stworzenia uczniowie: świata. Gromadząc się zatem tego dnia w kościołach świętujemy to wydarzenie, a także nowe stwo- W konkursie dla najmłodszych: 1. Chowaniec Karolina kl.0a rzenie dokonane 2. Czernik w tym Mateusz samym dniu, kl.0a czyli zmartwychwstanie. 3. Prawdziwą Dunajczan mądrością Justyna jest kl.1bspoglą- danie na swoje 4. istnienie Kuchta Wiktoria poprzez wieczność, kl.1b która jest przed nami. Codziennie o godz. Codziennie odmawiamy o godz Koronkę odmawiamy do Miłosierdzia Koronkę do Bożego Miłosierdzia Bożej. Bożego w kaplicy Matki Bożej. w kaplicy Matki W każdą niedzielę o godz są śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W każdą niedzielę o godz są śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej W poniedziałki Maryi Panny. pół godziny przed Mszą św. wieczorną pół godziny grupa modlitewno-trzeźwościowa przed Mszą św. wieczorną grupa odmawia modlitewno-trzeź- Ró- W poniedziałki wościowa żaniec w intencji odmawia trzeźwości Różaniec w naszych intencji trzeźwości rodzinach, w parafii i Ojczyźnie. parafii i Ojczyźnie. naszych rodzinach, We wtorki po rannej We wtorki Mszy św. po odmawiamy rannej Mszy litanię św. odmawiamy do św. Józefa. litanię do św. Józefa. W środy i czwartki przed wieczorną Mszą św. w kaplicy Matki Bożej odmawiany W środy i czwartki przed wieczorną Mszą św. w kaplicy jest Różaniec Matki Bożej w intencji odmawiany parafii, jest Kościoła Różaniec i Ojczyzny. w intencji parafii, św. Kościoła wieczornej i Ojczyzny. odprawiamy nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej W środy po Mszy Pomocy. W środy po Mszy św. wieczornej odprawiamy nabożeństwo czynna do Matki codziennie, Bożej Nieustającej z wyjątkiem Pomocy. niedziel i świąt, po Mszach Kancelaria parafialna Świętych rannych i wieczornych przez pół godziny. 12 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012 Przeciwieństwem mądrości jest głupota, którą ks. Jerzy Szymik nazywa brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci i zawęża spojrzenie tylko do tego, co możemy smakować na tym świecie. Tymczasem dar mądrości pozwala przeżywać swoje życie w świetle ostatecznego celu życia, czyli pełnego miłości spotkania z Bogiem po śmierci. Dzięki mądrości człowiek ma zawsze poczucie sensu życia. Człowiekiem prawdziwie mądrym niekoniecz- 5. Marduła Katarzyna kl.0b nie musi 6. Stasik być ktoś Katarzyna o ogromnej kl.0a wiedzy, ktoś wyjątkowo 7. utytułowany Sztokfisz Klaudyna naukowo. Oczywiście, kl.0a może to pomagać 8. Walas w osiągnięciu Weronika mądrości. kl.1aczłowiek prawdziwie 9. posiadający Wodziak Dominika ten dar będzie kl.0b potrafił dobierać najlepsze metody i środki do problemów, jakie staną na drodze jego życia. W konkursie dla drugoklasistów: 1. Bafia Elżbieta kl.3b Jak 2. zdobyć Chowaniec więc Agnieszka zaczątek mądrości, kl.3a aby Duch Święty 3. miał Chowaniec co rozwinąć Anna w naszym kl.3a życiu? Księga Przysłów 4. Liptak radzi: Arkadiusz Kto z mądrym kl.3a przestaje, sam mądrym się 5. Nowobilski stanie (Prz 13, Janusz 20). Musimy kl.3a wpierw szukać ludzi prawdziwie 6. Zając Eliza mądrych i przebywać kl.3b w ich towarzystwie, widzieć jak rozwiązują swoje problemy i jaki W konkursie dla uczniów mają pomysł na życie. Co jednak robić, kiedy ludzkie środki 1. Bukowski zawodzą? Jakub Jeśli zaś komuś kl.6 z was brakuje starszych: mądrości, 2. Bukowski niech prosi Michał o nią Boga, kl.5 który daje wszystkim chętnie 3. Czernik i nie Leszek wymawiając; a kl.6 na pewno ją otrzyma (Jk 4. 1, Kuruc 5). Bóg Ewa uwielbia tego, kl.6 kto prosi Go o mądrość. 5. Przykładem Nowobilska jest Aneta Salomon, kl.6który nie chciał 6. Szostak Piotr kl. 1 gim. bogactw ani sławy, jedynie mądrości, a ostatecznie 7. Szostak Wojciech kl.4 otrzymał 8. Wojtanek to wszystko. Dominika Człowiek mądry kl.6 nie będzie zabiegał o pieniądze, sławę i władzę, gdy będzie wiedział, że zdobędzie GRATULUJEMY! je kosztem drugiego człowieka. Człowiek mądry dostrzega bowiem całe bogactwo stworzenia obecne w drugim człowieku. Stałe nabożeństwa w naszym kościele: Stałe nabożeństwa w naszym kościele 20 IDZIE HYR WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2007 Fot. ks. Marek Suder

13 Jan Paweł II o szkole i oświacie JP Oświata jest jednym z podstawowych dóbr ludzkiej cywilizacji. Posiada ona szczególne znaczenie dla młodych. Od niej też zależy w znacznej mierze przyszłość całych społeczeństw. Kiedy jednak stawiamy problem oświaty, wykształcenia, nauki i szkół - wyłania się sprawa, która dla człowieka, a w sposób specyficzny dla młodego człowieka, posiada znaczenie zupełnie istotne. Jest to sprawa prawdy. Prawda jest światłem ludzkiego umysłu. Jeżeli od młodości stara się on poznawać rzeczywistość w różnych jej wymiarach, to w tym celu, aby posiąść prawdę: aby żyć prawdą. Taka jest struktura ducha ludzkiego. Głód prawdy stanowi podstawowe jego dążenie i wyraz. Parati semper. List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 1985 r. Wolność edukacji i nauczania jest jedną z komponent życia kraju, który jest bardzo wrażliwy na sprawy kultury i gwarantuje wolność religijną związaną z godnością ludzką, dającą się doskonale pogodzić z ogólnymi zasadami nauczania. Jest sprawą istotną danie rodzicom możności wybierania odpowiadającej im formy wychowania swych dzieci, zgodnej z ich przekonaniami religijnymi i preferencjami pedagogicznymi. Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnianie efektywności tej wolności wyboru i czuwanie nad tym, żeby nie stwarzała ona okazji do dyskryminowania dzieci i rodzin, a rodzice nie byli obarczani zbyt wielkimi ciężarami. Adhortacja apostolska Nowa nadzieja dla Libanu, nr 109 Rodzicom przysługuje fundamentalne prawo decydowania o wykształceniu swych dzieci i z tego powodu rodzice katoliccy powinni mieć możność wybrania modelu wykształcenia odpowiadającego ich przekonaniom religijnym. Funkcja państwa ma w tej dziedzinie charakter pomocniczy. Jego obowiązkiem jest zapewnienie wszystkim dostępu do oświaty i przestrzeganie, i obrona wolności nauczania. Monopol państwa w tej domenie powinien być napiętnowany jako forma totalitaryzmu naruszającego fundamentalne prawa, których powinien bronić, szczególnie prawa rodziców do religijnego wychowania swych dzieci. Rodzina jest pierwszym obszarem kształcenia osoby. Adhortacja apostolska Ecclesia in America, nr 71 Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Łowiczu, 14 czerwca 1999 r. Żródło: NaszDziennik, 27 sierpnia 2012 r. IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

14 Pielgrzymka Góralska Wtym roku po raz 31., dnia 23 lipca wyruszyła na Jasna Górę Piesza Pielgrzymka Góralska. Tradycyjnie w czterech grupach wychodzących z Bachledówki, Nowego Targu, Rabki i Orawy wyruszyło około 1200 pątników. Każdy pielgrzym w czasie drogi rozmyślał nad tajemnicami wiary zawartymi w motcie tego roku duszpasterskiego Kościół naszym domem. Prawdy tej tajemnicy uczyliśmy się doświadczać w pielgrzymkowej wspólnocie i praktykowaniu jej na co dzień. Pielgrzymi stanowią jedną wielką rodzinę, dlatego zwracają się do siebie bracie, siostro. Nasz pątniczy szlak na Jasną Górę wypełniony był modlitwą, konferencjami, śpiewem, nie mogło także zabraknąć wspólnej Eucharystii celebrowanej w wielu sanktuariach (Kalwarii Zebrzydowskiej, Czernej, Płokach, Leśniowie). Po 9 dniach wszyscy stanęliśmy u tronu naszej Pani Jasnogórskiej, gdzie wspólną Mszą św. zakończyła się pielgrzymka. Pragnę w tym miejscu zaprosić wszystkich na pielgrzymi szlak. Liczymy na Twoja niezawodną obecność. Kierownik pielgrzymki o. Marcin Miłek Fot. Dariusz Łacek 14 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012

15 Kolorowe obrazki z telewizji Marek Wodziak Ostatni mój artykuł opowiadał o niezbyt pozytywnych przesłaniach, które czasami może zawierać muzyka. Nie bez przyczyny zatytułowany był Piekielne dźwięki. Muzyka, którą wtedy opisywałem jest określana od razu jako mocna, agresywna i niepokojąca. Można powiedzieć, że sama się przedstawia, wywołując natychmiast negatywne wrażenie. Jednak na człowieka chyba jeszcze silniej oddziałują obrazy. Myślę, że to co oglądamy może zapaść w pamięci na dłużej niż to, co słyszymy. Zwłaszcza, gdy obrazy te, na pierwszy rzut oka wydają się być piękne, kolorowe i błyszczące, zupełnie nie zapowiadając tego, co się pod nimi kryje. Wydaje mi się, że jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, niż mroczne ryczenie Adama Darskiego vel Nergala. Pewien serial telewizyjny produkowany w Ameryce, z wyrazem moda w tytule, emitowany jest z sukcesami na całym świecie od wielu lat. Znany głównie właśnie ze swego niezwykle długiego już czasu emisji (sami aktorzy i scenarzyści nie pamiętają chyba, co działo się w pierwszym odcinku) oraz z bezlitośnie wolnej akcji. Krąży nawet legenda, że gdy któryś z bohaterów ma wypadek samochodowy, to jego auto dachuje przez sześć odcinków. W serialu tym jedne firmy powstają, inne bankrutują, ktoś z kimś się pokłócił, ktoś z kimś wprost przeciwnie pogodził. Jakiś członek rodziny zaginął, żeby odnaleźć się po 10 latach na innym kontynencie po prostu samo życie. Przyznam, że żartuję sobie nieco z tego dzieła, bo mnie ono zwyczajnie śmieszy. Śmieszy, a jednocześnie sprawia, że zastanawiam się nad jego fenomenem. Każe on milionom ludzi śledzić tę niekończącą się historię, a ponadto przynajmniej dla mnie przeraźliwie nudną i zupełnie nieprzystającą do naszych realiów. Widziałem kiedyś animowany wykres, przedstawiający streszczenie serialu w 6 minut. Poprawił mi on humor na cały wieczór, śmiechu było dużo. A potem przyszła refleksja. Cóż było na tym wykresie? Na początku stan wyjściowy, czyli rodzice, synowie, ich żony i tak dalej. A później konflikty, rozwody, nowe związki, nowe postaci wchodzące do tego kłębowiska. Jeden z bohaterów żeni się z byłą żoną brata, inny znajduje sobie kolejną kobietę, żeby za chwilę ją porzucić. Pewna bohaterka, o ile dobrze pamiętam z tej animacji, była już żoną dwóch braci oraz ich ojca. Niezłym zadaniem byłoby obliczenie, ile tam jest możliwych kombinacji każda z każdym i sprawdzenie, jaką część tego zbioru kombinacji bohaterowie telenoweli już wypróbowali. Bardzo ironicznie o tym piszę. Ktoś może powiedzieć, że pisząc w taki sposób żartuję sobie z instytucji małżeństwa, które jest przecież sakramentem. I jeszcze zamieszczam te żarty w piśmie parafialnym. Nie wypada, prawda? Oczywiście, że nie wypada... ale właśnie taki świat przedstawia owa telenowela. Pamiętacie, drodzy Czytelnicy, jak pięknie się zaczynało? Byli młodzi, bogaci i przystojni, piękni, kolorowi i błyszczący. A pod tą błyszczącą powłoką najpierw działo się źle, a potem było już tylko gorzej. Skoro oburzyliśmy się na lekkie potraktowanie tej historii, to oburzmy się też na ten serial, który nam tę historię opowiada. Sami odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie postawy w życiu propaguje takie IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

16 dzieło? Zastanawiam się także dlaczego produkcja ta pojawia się w telewizji publicznej i jaką misję owa telewizja realizuje, emitując go? Ktoś może pomyśleć, że doszukuję się nie wiadomo czego. Żartował sobie, a teraz popada w drugą skrajność. Przecież to tylko serial w telewizji, odskocznia od szarej codzienności. Bo i cóż złego może się stać, jeśli przed obiadem czy po kolacji obejrzę sobie jeden odcinek tej telenoweli, tak po prostu z nudów, czy z ciekawości? Przecież nie zacznę od jutra zachowywać się w taki sposób, jak postacie fikcyjnej historii, nie zażądam rozwodu pod wpływem serialu, nie zrobię skoku w bok, bo zobaczyłem to w telewizji. Zgadza się, może nieco przesadziłem. Być może oglądanie tego i innych seriali telewizyjnych, w tym również polskich produkcji wzorujących się na tym co powstaje na Zachodzie, nie spowoduje jakichś natychmiastowych ujemnych skutków i szkód. Ale zastanawia mnie jedno, czy pod ładnym kolorowanym opakowaniem nie przemyca się nam do głów przeświadczenia, że to, co tam widzimy, jest normalne, naturalne i nie ma się o co oburzać? Czy podświadomie sami nie zaczynamy się na to godzić? Czy, gdy pojawią się trudności i konflikty, nie przyjdzie komuś do głowy, że przecież można zrobić tak, jak robią bohaterowie seriali, zrezygnować z tego co jest i zacząć nowe życie?. Zastanówmy się nad tym, po co oglądamy te wszystkie Barwy nieszczęścia i R jak rozwiązłość, jak nazwał kiedyś pewne seriale ksiądz Gracjan Hebda. Puentą niech będzie krótka historia znaleziona w Internecie na stronie demotywatory.pl Wnuczek zapytał dziadka: Jak to zrobiliście z babcią, że po 50 latach jesteście wciąż razem? Dziadek odpowiedział: Widzisz wnuczku, my żyliśmy w czasach, w których gdy coś się zepsuło, to próbowano to naprawiać, zamiast od razu wyrzucać. Bukowina Tatrzańska r. Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej Dzień 11 sierpnia 2012 r. był dość ponury, od rana padał deszcz, było zimno, aura kazała wielu osobom zostać w domu, pomimo trwających Sabałowych Bajań. Tego dnia o godz w starym kościółku, ksiądz wikary odprawił Mszę św. przed niewielkim gronem, członkami Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej. Kazanie było bardzo osobiste i nawiązywało do pierwszych założycieli Towarzystwa. Stowarzyszenie, zawiązane już w 1925 r., za swój główny cel działalności postawiło wówczas: Dążenie do rozwoju Bukowiny pod względem ogólnokulturalnym i higienicznym. Opiekę nad letnikami, aby ułatwiać i uprzyjemniać im pobyt w Bukowinie. Współdziałanie racjonalnemu i planowemu wprowadzaniu kultury z zachowaniem odrębnych właściwości Podhala. Cele statutowe realizowano m.in. poprzez poprowadzenie drogi z Poronina do Bukowiny, założenie agencji pocztowej, doprowadzenie linii telefonicznej, rozsławienie Bukowiny i jej walorów w całej Polsce. Wojna w 1939 r. przerwała i zakończyła działalność Towarzystwa, jednak po niemal siedemdziesięciu latach przerwy, 16 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012 w październiku 2007 r., Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej zostało reaktywowane i działa do dziś, i chce przy pomocy swoich mieszkańców i sympatyków, realizując cele statutowe, wpływać na rozwój Bukowiny. Po Mszy św. członkowie Towarzystwa udali się na cmentarz, gdzie złożyli wiązanki kwiatów na grobach osób szczególnie zasłużonych dla Towarzystwa:

17 Michaliny i Franciszka Ćwiżewiczów, Marii i Jana Brzezińskich oraz Stanisława Bieńka. O godzinie w świetlicy Domu Ludowego zaczęły się obrady IV Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej. W czasie obrad, jak co trzy lata, dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa oraz podjęto uchwały dotyczące dalszej jego działalności. Zarząd TPBT w obecnym składzie przedstawia się następująco: Andrzej Górkiewicz Prezes TPBT Tomasz Chrzanowski Wiceprezes Rafał Urant Skarbnik Paulina Wojtanek Sekretarz Stanisław Bafia, Tomasz Dziedzic, Stanisława Górkiewicz Członkowie Zarządu Komisję Rewizyjną TPBT tworzą: Bronisław Kozieński Przewodniczący Jolanta Czechowicz, Adam Gmurczyk Członkowie Komisji W czasie Zebrania zdecydowano między innymi o zmianie siedziby Towarzystwa, która od tej pory mieści się na ul. Wierch Olczański 113 w Bukowinie Tatrzańskiej. Będzie tu Biuro TPBT, ale też Galeria Sztuki Ludowej oraz punkt informacji turystycznoregionalnej. Po zebraniu, gdy formalnościom stało się zadość, członkowie Towarzystwa udali się do nowej siedziby Towarzystwa na coroczne, wakacyjne spotkanie. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na rozwoju Bukowiny, do wstąpienia w szeregi Towarzystwa. Paulina Wojtanek Fot. archiwum TPBT Galeria Sztuki Ludowej i Punkt Informacji Turystycznej TPBT ul. Wierch Olczański 113 czynne są w dniach: wtorek, czwartek, sobota i niedziela od godz do IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

18 Młodzież pisze Moje wakacje z Bogiem Gabriela Wójtowicz Wobecnych czasach spora część młodzieży uważa Kościół za komercję. Myślą, że każdy normalny nastolatek w wakacje powinien jeździć na drogie wczasy, najlepiej za granicę i koniecznie ze znajomymi, bo z rodzicami nie wypada. Co drugi dzień trzeba chodzić na huczne imprezy. Natomiast ktoś, kto uznaje Boga nie ma dużych szans na bycie lubianym, bo to już przestarzałe. Mimo wszystko istnieją Grupy Apostolskie czy Oazy, które latem organizują rekolekcje. Często mylone są one z koloniami, dlatego warto wiedzieć czym właściwie się od nich różnią? Przede wszystkim tym, że przebiegają zgodnie z planem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie i opierają się na tajemnicach różańca. Potocznie nazywane są streszczeniem całego roku liturgicznego w 15 dni. Celem rekolekcji jest zbliżenie się do Boga, nie tylko przez modlitwę ale także dzięki zabawie, wycieczkom i innym atrakcjom, których tam nie brakuje. W czasie rekolekcji przeżywa się tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, a więc jest czas na śmiech, zabawę oraz na powagę i skupienie. Każdego dnia rekolekcji realizowany jest określony plan. W tym roku w Niedźwiedziu pobudka miała miejsce o 7.30, do czasu, kiedy ktoś wpadł na pomysł zorganizowania półgodzinnej gimnastyki o 7 rano - oczywiście dla chętnych. Po ćwiczeniach - kolejka pod prysznic, następnie poranna modlitwa, a zaraz po niej - śniadanie. Około 9.00 odbywały się spotkania w grupach zwane Ewangeliczną Rewizją Życia. Rozważaliśmy wówczas fragmenty Pisma Świętego, dyskutowaliśmy oraz próbowaliśmy uzupełniać notatniki. Następnie - Szkoła Liturgii, a o odprawiana była Msza św. - najważniejszy punkt każdego dnia rekolekcji. Po obiedzie animatorzy brali udział w odprawie, a dla uczestników był to upragniony czas wolny. Pora na sport, wyjście do sklepu, skontaktowanie się z bliskimi i mnóstwo innych czynności. Po błogim odpoczynku o godzinie odmawialiśmy koronkę do Miłosierdzia 18 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012

19 Bożego, a następnie uczestniczyliśmy w Wyprawie Otwartych Oczu, dzięki której mogliśmy zobaczyć znaki Boga w przyrodzie. O odbywała się prezentacja Patrona Dnia, najczęściej w formie krótkiego przedstawienia, po czym wspólnie śpiewaliśmy aż do kolacji. Po posiłku organizowany był tzw. wieczorek poważny lub pogodny w zależności od rozważanej tajemnicy. Każdy dzień kończył się modlitwą. Dla kogoś, kto dobrze przeżył rekolekcje to piękny czas. Każdy kto chce, może zbliżyć się do Boga, poznać nowych znajomych, zawrzeć nowe przyjaźnie... A może po takich rekolekcjach uda się poprawić relacje z rodziną, przyjaciółmi, w szkole? Zachęcam do uczestnictwa w takiej formie wypoczynku. Te rekolekcyjne spotkania są wyjątkowe i wnoszą w nasze młode życie sporą dawkę radości i optymizmu. Świadectwo z moich wakacyjnych rekolekcji Nigdy wcześniej nie byłam na rekolekcjach. Nawet nie myślałam o takiej formie wypoczynku podczas wakacji, pomimo że regularnie uczestniczę w życiu Kościoła. Jednak Bóg chciał żebym się tu znalazła i dziękuję Mu za to. Propozycja wyjazdu i jednocześnie zachęta pojawiła się ze strony znajomej osoby. Pomyślałam wtedy, że może warto spróbować czegoś innego, poznać nowych ludzi i pogłębić swoją wiarę. Czerwiec (miesiąc przed wyjazdem) był czasem przygotowań oraz oczekiwania w napięciu i modlitwie. Podczas każdego pacierza wieczornego prosiłam Boga o jak najlepsze przeżycie tych rekolekcji. Właśnie w tym trudnym miesiącu pojawiła się także we mnie chęć opuszczenia domu. Potrzebowałam odpocząć od przytłaczającej mnie szkoły, znajomych i rodziny. Do nieznanego miejsca jechałam zarówno ze strachem jak i radością. Z jednej strony obawiałam się braku akceptacji ze strony innych, a z drugiej cieszyłam się na nowe przeżycia. Po zaledwie kilku dniach okazało się, że Pan Bóg zawsze chce dla mnie dobrze. Piękna miejscowość, przesympatyczni ludzie i wspaniała atmosfera. W takiej wspólnocie dużo łatwiej wielbić Boga, dziękować Mu, prosić o łaski. Wierzę, że to nie był przypadek, iż znalazłam się w tym miejscu, w tym czasie i z tymi ludźmi. Wszystko to był idealnie dopracowany Boży plan. Po dłuższych refleksjach, doszłam do wniosku, że Bóg wiele chciał mi przez to powiedzieć. Pokazał, że muszę więcej kochać ludzi, mniej myśleć o swoich potrzebach i przede wszystkim bardziej Mu ufać, gdyż nie znajdę lepszego przyjaciela niż On. Wszystko co dobre, spotkało mnie właśnie tutaj i z całego serca wychwalam Pana za Jego wolę. Od razu wiedziałam, że trudno mi się będzie rozstać z nowymi przyjaciółmi. Czuję, że te rekolekcje przyniosą obfite owoce w moim życiu. Uczestniczka rekolekcji IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ

20 Z życia parafii Remont zewnętrznych tynków bukowiańskiego kościółka Włodzimierz Leśniak (konserwator obiektów zabytkowych) Remont zewnętrznych tynków był konieczny z kilku względów. Po pierwsze: stary tynk był zbyt cementowy, a to powodowało jego pękanie i oddzielanie się od podłoża. Po drugie: stary tynk nie oddychał - a to powodowało, że w środku gromadziła się duża wilgoć. Po trzecie: na murach pojawiły się wysolenia. W ujęciu technicznym poprzedni tynk zakrywał materiał, z którego wykonano mury, a jest to cegła oraz okoliczny kamień. Taki sposób łączenia tych dwóch materiałów jest rzadkością na naszym terenie. W pierwszej fazie budowy kościoła mury do wysokości 0,8 m wykonano z kamienia, powyżej użyto cegły. W drugiej fazie budowy, tj. podczas rozbudowy kościoła, zastosowano tylko kamień. Przeprowadzana renowacja i konserwacja bukowiańskiego kościółka wymagała uzupełnienia ubytków w murach, a zwłaszcza wykonania nowych fug na całości budynku sakralnego. Pomimo powszechnej dostępności materiałów budowlanych i konserwatorskich, pojawiły się duże trudności, aby dobrać odpowiedni kolor i strukturę materiału zgodną z okresem budowy kościoła. W czasie budowy tej świątyni nie było takich maszyn i takich materiałów jak obecnie. Wszystkie prace budowlane były wykonane ręcznie. Zaprawa do budowy murów i tynków również była wyrabiana za pomocą rąk z materiałów występujących na tym terenie. Przeważnie używano dużej ilości gliny. Po wielu próbach udało się dobrać, z obecnie dostępnych materiałów, zbliżoną kolorem i strukturą zaprawę do uzupełnienia ubytków w murach i masę do uzupełnienia fug pomiędzy kamieniami. 20 IDZIE HYR LIPIEC WRZESIEŃ 2012 Po odkryciu murów okazało się, że cegła w murach jest bardzo krucha, uległa degradacji pod starym tynkiem. Wobec powyższego należało ją pokryć tynkiem używanym do obiektów zabytkowych. Tylko wnęki okienne będą odsłonięte i pokryte odpowiednimi impregnatami, aby nie uległy zniszczeniu. Na zakończenie mury z kamienia i cegły oraz te pokryte nowym tynkiem, zostały zabezpieczone odpowiednimi impregnatami, aby nie wnikała w nie wilgoć i aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się grzybów i porostów oraz zabezpieczyć je przed biodegradacją i czynnikami atmosferycznymi. Pracę konserwatorsko-remontową bukowiańskiego kościółka na zlecenie Księdza Proboszcza Władysława Pasternaka, pod nadzorem mgr Filipa Kowalczyka, wykonali Włodzimierz Leśniak, Andrzej Paciorek oraz Andrzej Budz. Zarząd Spółdzielni Kulturalno-Oświatowej Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej składa serdeczne podziękowania Panu Włodzimierzowi Leśniakowi za bezinteresowną renowację i konserwację kamiennej rzeźby Bukôwiański buk. Fot. K. Kudłaciak Fot. K. Kudłaciak

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę.

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę. Od Autora Dnia 11 października 2012 r. w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Potrwa on do 24 listopada 2013 r. do uroczystości Chrystusa

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Przedmowa K ończy się Rok Wiary 2012-2013 ogłoszony przez ojca świętego Benedykta XVI. Z tej okazji napisał on list apostolski Porta fidei, w którym zachęcił cały Kościół do pogłębienia wiary i dzielenia

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle JAN PAWEŁ II Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Abp Stanisław Nowak Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Częstochowa 2015 Redaktor tomu Lidia Dudkiewicz Opracowanie redakcyjne Ks. Janusz Wojtyla Ewa

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo