5. Ile jest osäb Boskich? Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To jedna Wielka Miłość w Trzech Osobach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Ile jest osäb Boskich? Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To jedna Wielka Miłość w Trzech Osobach."

Transkrypt

1 "Otrzymajcie Jego moc" - Katechizm Bierzmowanych. Kim jest BÄg? BÄg jest Duchem nieskończenie doskonałym, Stworzycielem nieba i ziemi.. Co to znaczy, ze Pan BÄg jest Duchem nieskończenie doskonałym? Pan BÄg jest Duchem nieskończenie doskonałym, to znaczy, że posiada On wszystkie możliwe doskonałości.. Co to znaczy, że Pan BÄg jest Duchem? Pan BÄg jest Duchem to znaczy, że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, ale ma rozum i wolną wolę. 4. Kto to jest TrÄjca Święta? Jednego Boga w Trzech Osobach Boskich nazywamy TrÄjcą Przenajświętszą. 5. Ile jest osäb Boskich? Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To jedna Wielka Miłość w Trzech Osobach. 6. Co oznacza Imię Boga "Jahwe"? Imię Boga Jahwe oznacza "Jestem, KtÄry Jestem". Wyraża ono doskonałość i Pełnię Bożego istnienia. BÄg zawsze był, jest i będzie. 7. Wymień kilka przymiotäw Boga? BÄg jest wieczny, sprawiedliwy, miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę, dobry, nieskończony. 8. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, Bogiem Wszechmocnym, Synem Bożym i Zbawicielem. 9. Dlaczego Jezusa nazywany Zbawicielem? Jezusa nazywamy naszym Zbawicielem, bo umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia i przez to wysłużył nam życie wieczne. 0. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa? Ojcem Pana Jezusa jest sam BÄg, a ziemskim Opiekunem - św. JÄzef. Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest trzecią Osobą TrÄjcy Świętej, ktära pochodzi od Ojca i Syna jest Bogiem.. Co sprawia On swoją obecnością w nas i wśräd nas? Duch Święty objawia nam Ojca i pozwala poznać Jezusa; pomaga nam się modlić.. Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołäw? Duch Święty zstąpił na apostołäw w postaci ognistych językäw w dzień Pięćdziesiątnicy i 0-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 4. W czym zawarte jest Boże Objawienie? Wszystko, co Pan BÄg objawił ludziom zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 5. W jaki sposäb Pan BÄg dał ludziom 0 przykazań? 0 Bożych przykazań ludzie otrzymali za pośrednictwem Mojżesza. W ten sposäb BÄg zawarł ze swoim ludem Przymierze. (Przymierze, to uroczysta umowa {dwustronna}, w ktärej BÄg z miłości ku ludziom obiecuje swoje błogosławieństwo i opiekę, a ludzie przyrzekają Bogu posłuszeństwo). 6. Dlaczego Pan BÄg daje nam przykazania? Pan BÄg daje nam przykazania, ponieważ nas kocha i chce nam wskazać, jak mamy postępować, aby żyć z Nim w przyjaźni. (Dziesięć Bożych przykazań {0 SłÄw}, to inaczej 0 drogowskazäw prowadzących prostą drogą do nieba).

2 7. Jakie jest najważniejsze przykazanie? Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił i myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego". Jest to największe przykazanie dane nam przez Jezusa Chrystusa, na ktärym powinniśmy budować swoje życie. 8. Co nakazuje Pan BÄg w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan BÄg nakazuje wierzyć w jednego prawdziwego Boga, Jemu oddawać najwyższą cześć przez modlitwę i przez akty wiary, nadziei i litości. 9. Co nakazuje Pan BÄg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan BÄg nakazuje czcić imię Boskie i wymawiać je z pobożnością. Pięknym uczczeniem Imienia Bożego jest pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 0. W jaki sposäb święcimy dzień święty? Dzień święty święcimy uczestnicząc we Mszy św. i poświęcając w tym dniu więcej czasu na modlitwę i dobre uczynki.. Czego zabrania Pan BÄg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu zabrania Pan BÄg wykonywania w niedzielę i święta prac niekoniecznych.. Co nakazuje Pan BÄg w czwartym przykazaniu? W czwartym przykazaniu nakazuje Pan BÄg słuchać, kochać i szanować rodzicäw, opiekunäw i swoich przełożonych.. Co nakazuje Pan BÄg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu Pan BÄg nakazuje szanować własne życie i zdrowie, oraz życie i zdrowie bliźnich. 4. Co nakazuje Pan BÄg w szästym i dziewiątym przykazaniu? W szästym i dziewiątym przykazaniu Pan BÄg nakazuje zachowywać się zawsze skromnie i wstydliwie, wzywa do zachowania czystości każdego człowieka według stanu życia. 5. Co nakazuje Pan BÄg w siädmym i dziesiątym przykazaniu? W siädmym i dziesiątym przykazaniu Pan BÄg nakazuje szanować wszelką własność prywatną i społeczną oraz wynagradzać szkody im wyrządzone. 6. Co nakazuje Pan BÄg w Äsmym przykazaniu? W Äsmym przykazaniu nakazuje Pan BÄg mäwić zawsze prawdę, szanować dobre imię i sławę bliźniego. 7. Co to jest Pismo święte? Pismo Święte, to zbiär ksiąg zawierających Objawienie Boże, spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego dla pouczenia i zbawienia ludzi. 8. Co to jest Tradycja apostolska? Tradycja apostolska (czyli podanie ustne) jest to zbiär Objawionych Praw Bożych, przekazanych przez ApostołÄw, ktäre KościÄł Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. (Świętą Tradycję przekazują w Kościele następcy ApostołÄw, czyli papieże, biskupi oraz prezbiterzy {księża} i diakoni. Jest ona jedna i niezmienna. Od Tradycji apostolskiej należy odräżnić wszelkie tradycje liturgiczne, pobożnościowe itp., jakie uformowały się w ciągu wiekäw w Kościołach lokalnych {diecezjach, parafiach}. 9. Co to znaczy, że Pismo Święte jest Księgą natchnioną? Pismo Święte jest napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Ma podwäjnego autora: Boga, od ktärego pochodzi słowo oraz ludzi, ktärzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak BÄg. 0. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? Pismo św. składa się z 7 ksiąg: - Stary Testament 45 ksiąg, - Nowy Testament 7 ksiąg.

3 . Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma Świętego? Czytając Pismo Święte: - przebywamy w obecności Boga, - poznajemy Boga, ktäry nam się objawia, - poznajemy Boży plan wobec siebie samych.. KtÄre ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego są najważniejsze? Najważniejsze są 4 Ewangelie, ktäre opisują naukę i życie Pana Jezusa.. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? Ewangelię nazywamy też Dobrą Nowiną, ponieważ mäwi o zbawieniu, ktärego BÄg dokonał w Jezusie Chrystusie. 4. Ile jest Ewangelii i to napisał Ewangelię Świętą? Ewangelia jest jedna i została spisana została przez 4 AutorÄw (EwangelistÄw): - św. Mateusz, - św. Marek, - św. Łukasz, - św. Jan. 5. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu. 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 4 ListÄw św. Pawła Apostoła, 7 ListÄw innych ApostołÄw, Apokalipsa (Objawienie) św. Jana. 6. Jakie znasz księgi Starego Testamentu? Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga PowtÄrzonego Prawa, - Księga Samuela, - Księga KrÄlewska, Księga Hioba, Księga PsalmÄw, Pieśń Nad Pieśniami, Księga Mądrości, Księgi Prorockie, inne. 7. Co to jest KościÄł? KościÄł jest to: - Nowy Lud Boży, ktäry razem z Jezusem pielgrzymuje do Boga. - Ciało Mistyczne Chrystusa, czyli żywy organizm, ktärego Głową jest Jezus Chrystus, a my jego członkami. - Zjednoczenie wszystkich chrześcijan, ktärzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowane tych samych sakramentäw. - Sakrament zbawienia - widzialny znak niewidzialnego działania Chrystusa na ziemi. - Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża. 8. Kto założył KościÄł Katolicki? KościÄł Katolicki założył Pan Jezus gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając spośräd nich Dwunastu ApostołÄw i ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła. 9. Dlaczego KościÄł, do ktärego należysz nazywamy rzymsko-katolickim? Dlatego nazywamy KościÄł rzymsko-katolickim, ponieważ Kościołowi przewodzi papież biskup Rzymu. Katolicki (tj. powszechny) jest przeznaczony dla wszystkich ludzi. 40. Co jest celem i zadaniem Kościoła? Celem i zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa, czyli budowanie krälestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. 4. Co to jest sobär powszechny i kiedy był ostatni? SobÄr powszechny jest to uroczyste zgromadzenie biskupäw całego świata, pod przewodnictwem papieża, obradujące nad istotnymi sprawami całego Kościoła dotyczącymi problemäw wiary i moralności. Ostatni sobär odbył się w latach i był to SobÄr Watykański II. 4. Co to jest diecezja, dekanat i metropolia? Diecezja jest to część Kościoła, ktärą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

4 4. Co to znaczy hierarchia Kościoła? KościÄł jako jedna rodzina Boża, ktärej przewodzi Papież, biskup Rzymu razem z innymi biskupami świata; służy on Chrystusowi i kieruje całym Kościołem. Pomagają mu inni prezbiterzy (księża) i diakoni. Jest to swego rodzaju władza, ktärą nazywany hierarchą Kościoła. 44. Kim jest Papież? Papież jest następcą św. Piotra, biskupem Rzymu, widzialną Głową Kościoła. 45. Kto i kiedy jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem? Biskup krakowski, Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem 6 października 978 roku. Obrał imię Jan Paweł II. 46. Imiona ApostołÄw: Piotr, Jakub, Jan, Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub (syn Alfeusza), Juda Tadeusz, Szymon Gorliwy, Judasz (zastąpił go päźniej Maciej). 47. Wymień obowiązujące(opräcz niedziel) święta i uroczystości kościelne? Uroczystościami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: - uroczystość Narodzenia Pańskiego (5 grudnia); - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki ( stycznia); - uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (5 sierpnia) - uroczystość Wszystkich Świętych ( listopada). (Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego JÄzefa, świętych ApostołÄw Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są nakazanymi, to jednak zachęca się wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii). 48. Co to jest sakrament? Sakrament jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Sakramenty zostały ustanowione w Kościele przez samego Jezusa Chrystusa. Przy udzielaniu sakramentäw zawsze obecna jest TrÄjca Święta. 49. Kto i kiedy ustanowił sakramenty? Sakramenty ustanowił Jezus Chrystus: Chrzest - przy Wniebowstąpieniu, Bierzmowanie - w Dniu Pięćdziesiątnicy, Najświętszy Sakrament - w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, 4Pokuta - w dniu swojego Zmartwychwstania, 5Namaszczenie chorych - Pan Jezus uzdrawiał chorych ("Jeśli choruje ktoś z was niech wezwie kapłana, aby się pomodlił"), 6Kapłaństwo - w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, 7Malżeństwo - pobłogosławienie w Kanie Galilejskiej. 50. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty jest to pojednanie się z Bogiem i powrät do Niego, przez szczery żal i wyznanie grzechäw przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia. 5. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swojego zmartwychwstania, gdy powiedział do ApostołÄw: çweźmijcie Ducha Świętego, ktärym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a ktärym zatrzymacie, są im zatrzymaneé. 4

5 5. Co to jest to żal doskonały? Żal doskonały jest to żal za grzechy, wzbudzony nie z lęku, lecz z miłości Żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, ktärego obraziliśmy. 5. Kiedy nasz żal jest mniej doskonały? Żal za grzechy jest mniej doskonały wtedy, gdy nie żałujemy z miłości, ale ze strachu przed karą, na ktärą zasłużyliśmy. (Poprzez sakrament pokuty i pojednania BÄg w swoim miłosierdziu przebacza nam winę za popełniony grzech. W ten sposäb unikamy kary za grzech i nawracamy się, tj. powracamy do przyjaźni z Bogiem). 54. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament (Eucharystia) jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 55. Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament Jezus ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: "Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej ". 56. W jakim celu Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: - ofiarować się za nas we Mszy św., - w Komunii św. być naszym pokarmem, - stale przebywać wśräd nas. 57. Komu Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją? Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom w słowach: "To czyńcie na Moją pamiątkę". 58. Co to jest Msza Święta? Msza Święta jest Ofiarą Nowego Testamentu, w ktärej Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. 59. Z jakich części składa się Msza święta? Części Mszy świętej to: - obrzędy wstępne, - liturgia Słowa, - liturgia eucharystyczna, - obrzędy zakończenia. 60. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy świętej? Dobrze (tj. w pełni) uczestniczymy wäwczas, gdy: - jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., - modlimy się wspälnie z kapłanem i ludem, ofiarujemy się wraz z Chrystusem Bogu Ojcu, - w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą. Ponadto należy widzieć i słyszeć, co dokonuje się przy ołtarzu, głośno modlić się wraz z innymi oraz (w miarę możliwości) uczestniczyć w śpiewie. 6. Co to jest Komunia święta? Komunia święta (zjednoczenie) to spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 6. Pod jakimi warunkami możesz często przyjmować Komunię świętą? Komunię świętą mogę przyjmować często, gdy: - jestem w stanie łaski uświęcającej, - mam czystą intencję ( chcę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem ), - zachowam post eucharystyczny (przynajmniej godzinę przed przystąpieniem do Komunii świętej). 5

6 6. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej? Dobrze przyjęta Komunia święta: pomnaża łaskę uświęcającą, gładzi grzechy powszednie (lekkie), pomaga walczyć z grzechem (jest umocnieniem), 4 jest zadatkiem zmartwychwstania. 64. Co należy uczynić po przyjęciu Komunii świętej? Należy uwielbić Jezusa Chrystusa, podziękować Mu za przyjście do mnie, oddać Mu serce i przedstawić moje prośby. 65. Co to jest post? Jest to dobrowolne powstrzymywanie się od pokarmäw mięsnych. 66. W jakim celu KościÄł ustanowił posty? KościÄł ustanowił posty abyśmy:. Naśladowali przykład Pana Jezusa i Świętych.. Pokutowali za grzechy.. Poskramiali złe skłonności. 67. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w ktärym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 68. Co oznacza słowo bierzmowanie"? Pochodzi ono ze staropolskiego słowa bierzmo", ktäre oznaczało belkę umacniającą strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze, jak to miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. 69. Kto udziela sakramentu Bierzmowania? Bierzmowania udziela ksiądz biskup, a w nagłych wypadkach każdy upoważniony kapłan. 70. Jak należy przygotować się do sakramentu Bierzmowania? Należy modlić się o dary Ducha Świętego, poznać podstawowe wiadomości z zakresu katechezy, dawać świadectwo życia chrześcijańskiego, wybrać sobie patrona, poprosić świadka bierzmowania, przystąpić do sakramentu pokuty, aby być w stanie łaski uświęcającej. 7. Co to jest sakrament małżeństwa? Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek dwäch ochrzczonych osäb (mężczyzny i kobiety), ktärych Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązkäw małżeńskich i rodzinnych. 7. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego? Jest ono jedno (tzn. jeden mężczyzna i jedna niewiasta), nierozerwalne mocą sakramentu (aż do śmierci). 7. Wymień sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne. Sakramenty powtarzalne to: Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo. Sakramenty niepowtarzalne to: chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo. 74. Kim jest człowiek? Człowiek jest jednością duszy i ciała; jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże; posiada rozum i wolną wolę. 75. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszą istotą na ziemi? Człowiek jest najdoskonalszą istotą na ziemi, ponieważ posiada rozum i wolną wolę. Jest stworzony na Boże podobieństwo; otrzymał nieśmiertelną duszę, dzięki ktärej może myśleć, tworzyć, wybierać między dobrem a złem, a nade wszystko kochać. 6

7 76. W czym człowiek jest podobny do Boga? Człowiek jest podobny do Boga w tym, że ma sumienie, ktäre jest Bożym głosem w nas i podpowiada nam, jak powinniśmy czynić ( to czyń, bo to jest dobre, tamtego nie czyń, bo jest złe ). 77. Co nazywamy grzechem pierworodnym? Grzechem pierworodnym nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych rodzicäw. Jest to grzech dziedziczny, ktäry zostaje zgładzony przez chrzest. 78. Jaki jest plan Boga wobec człowieka? BÄg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Posłał swego Syna, aby nas grzesznikäw, pojednać ze sobą. Kto uwierzy i przyjmie Jego Miłość, osiągnie życie wieczne. 79. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. 80. Czy byt ktoś wolny od grzechu pierworodnego? Jedynie Matka Boża wolna była od grzechu pierworodnego, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą. 8. Dlaczego Matka Boża była wolna od grzechu pierworodnego? Najświętsza Maryja Panna dlatego była wolna od grzechu pierworodnego, gdyż od wiekäw była wybrana na Matkę Odkupiciela świata. 8. Co to jest grzech śmiertelny? Grzech śmiertelny (grzech ciężki), to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczone przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. 8. Jaka jest räżnica pomiędzy grzechem śmiertelnym a powszednim? Grzech śmiertelny (ciężki) popełniamy świadomie i dobrowolnie w rzeczy ważnej, natomiast grzech powszedni (lekki) popełniamy nie całkiem świadomie i dobrowolnie lub świadomie i dobrowolnie, ale w małej rzeczy. 84. Na czym polega rana zadana Kościołowi przez grzech? Gdy popełniamy grzech, ranimy siebie i bliźniego, odwracamy się od Boga. Przez sakrament pokuty i pojednania wracamy do Boga i uzyskujemy Jego przebaczenie. 85. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka? Grzech śmiertelny jest największym nieszczęściem człowieka, ponieważ powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło). Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia wielu łask uczynkowych, przygłusza głos sumienia. 86. Co to jest nałäg? NałÄg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechäw. 87. Jak naprawić zgorszenie? Zgorszenie można naprawić przez dobry przykład, odwołanie zgorszenia, pokutę i modlitwę za zgorszonego. 88. Co to jest obmowa? Obmowa jest to niepotrzebne wyjawienie cudzych wad albo grzechäw. 89. Co to jest kłamstwo? Kłamstwo jest to umyślne wprowadzenie kogoś w błąd. 90. Co to jest śmierć i sąd Boży? Śmierć, jak wierzymy, to przejście do nowego, lepszego życia. Po śmierci staniemy przed Bożym majestatem i będziemy sądzeni z tego jak wykorzystaliśmy dar życia i dar miłości. 7

8 9. Co to jest niebo? Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości. 9. Co to jest piekło? Piekło jest to miejsce wiecznej kary za popełnione grzechy. 9. Co to jest czyściec? Czyściec, to miejsce kary doczesnej po śmierci (to przedsionek nieba). 94. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć znaczy przyjąć, to co mäwi BÄg oraz obdarzyć Go zaufaniem i miłością. Wiara pozwala nam żyć nadzieją nieba. Dzięki wierze poznajemy Boże działanie w otaczającym nas świecie. (Wierzę tzn. rozpoznaję w Bogu swojego StwÄrcę i Pana, uczę się Go kochać). 95. Kto pomaga nam wierzyć? Wierzyć pomaga nam Jezus Chrystus, mäwiąc: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem ( ). Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne" (J 4,6nn.). 96. Kto jest wzorem wiary? Wzorem wiary jest Maryja, ktära najpiękniej wyraziła swoją wiarę w Boga: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa" (Łk,8). 97. Czym jest ludzkie życie? Ludzkie życie jest darem Boga; jest odpowiedzią na Jego miłość. 98. Co jest celem ludzkiego życia? Celem ludzkiego życia jest osiągnąć szczęście wieczne (zbawienie). Chrześcijanin dąży do Boga, do świętości. Pomaga mu w tym modlitwa i łaska Boża. 99. Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, udzielony ludziom przez Boga, aby pomäc ludziom odpowiedzieć na powołanie i wypełniać wolę Bożą. 00. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, ktäry daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi. Leczy duszę z grzechu i uświęca człowieka. 0. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to dar Boży, pomagający do spełnienia dobrych uczynkäw potrzebnych do zbawienia. Tę łaskę otrzymują od Boga wszyscy bez wyjątku ludzie. 0. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa i przebywanie człowieka z Panem Bogiem. Może być ona wypowiadana głośno lub w myślach, indywidualnie lub w zgromadzeniu (w rodzinie, w Kościele). 0. W jakim celu powinniśmy się modlić? Powinniśmy się modlić w tym celu, aby Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, przepraszać Go, prosić. 04. Jak należy się modlić? Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Boga. 05. Do czego zobowiązuje cię przyjęcie sakramentu bierzmowania? Przyjęcie sakramentu bierzmowania zobowiązuje mnie do życia zgodnego z zasadami wiary oraz do apostołowania wobec innych ludzi: - przykładem własnego życia, - pouczającym słowem, - modlitwą, - czynieniem dobra, - cierpieniem i ofiarą. 8

9 06. Co to jest samowychowanie? Samowychowanie jest to wysiłek każdego człowieka, aby być dobrym, odpowiedzialnym, aby dążyć do świętości. Jest to pielęgnowanie Bożego obrazu w nas. 07. Co to jest odpust? Odpust jest to zupełne lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. Odpust może być zupełny lub cząstkowy. 08. Kto może uzyskać odpust zupełny? Dla uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu, do ktärego przywiązany jest odpust, stanu łaski, przyjęcia Komunii św. i modlitwy w intencji Papieża ( raz Ojcze nasz" i Zdrowaś Maryjo"). Wymaga się ponadto, aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. MAŁY KATECHIZM 09. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli? Modlitwa Pańska, to modlitwa Ojcze Nasz, ktärej nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i siedem präśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb. Ojcze nasz, ktäryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź krälestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wädź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen. 0. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli? Jest to modlitwa Zdrowaś Maryjo. Dzieli się na: słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mädl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.. Skład Apostolski: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; ktäry się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekłäw, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty KościÄł powszechny, Świętych obcowanie; grzechäw odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.. Wymień 0 Bożych przykazań. Jam jest Pan, BÄg twäj, KtÄrym cię wywiädł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.. Nie będziesz miał bogäw cudzych przede Mną.. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołäż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mäw fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 0. Ani żadnej rzeczy, ktära jego jest. 9

10 . Pięć przykazań kościelnych:. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmäw mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspälnoty Kościoła. 4. Powiedz modlitwę Anioł Pański. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę? Anioł Pański odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w ktärej Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo... Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo... A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo... MÄdl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 5. GłÄwne prawdy wiary: Jest jeden BÄg. BÄg jest Sędzią sprawiedliwym, ktäry za dobro wynagradza, a za zło karze. Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 5Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 6. Wymień trzy cnoty Boskie? Cnoty Boskie odnoszą się do Boga. Są nimi: Wiara, Nadzieja, Miłość. 7. Wymień cztery cnoty kardynalne (głäwne). Te cnoty odnoszą się do ludzi: Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. 4 Męstwo. 8. Najważniejsze dobre uczynki, to: Modlitwa. Post. Jałmużna. 9. Uczynki miłosierdzia względem duszy: Grzesznych upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. 4Strapionych pocieszać. 5Krzywdy cierpliwie znosić. 6Urazy chętnie darować. 7Modlić się za żywych i umarłych. 0

11 0. Uczynki miłosierdzia względem ciała: Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. 4PodrÄżnych w dom przyjąć. 5WięźniÄw pocieszać. 6Chorych nawiedzać. 7Umarłych pogrzebać.. Ostateczne rzeczy człowieka, to: - Śmierć. - Sąd Boży. - Niebo albo piekło.. Wymień 7 sakramentäw świętych..chrzest..bierzmowanie..eucharystia. 4.Pokuta. 5.Namaszczenie chorych. 6.Kapłaństwo. 7.Małżeństwo.. Jak dzielimy sakramenty i ktäre z nich należą do poszczegälnej grupy? I. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego..sakrament Chrztu..Sakrament Bierzmowania..Sakrament Eucharystii. II. Sakramenty uzdrowienia:.sakrament pokuty i pojednania..namaszczene chorych. III. Sakramenty w służbie wspälnoty Kościoła:.Kapłaństwo..Małżeństwo. 4. Wymień pięć warunkäw sakramentu pokuty i pojednania. Rachunek Sumienia. ŻaI za grzechy. Mocne postanowienie poprawy. 4 Szczera spowiedź. 5Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (naprawienie wyrządzonej przez nas krzywdy, zła). 5. Wymień siedem grzechäw głäwnych. Pycha. Chciwość. Nieczystość. 4 Zazdrość. 5 Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6 Gniew. 7 Lenistwo. 6. Co to są grzechy cudze? Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w grzechu. Są nimi: Namawiać do grzechu. Grzech nakazywać. Na grzech zezwalać. 4 Innych do grzechu pobudzać. 5 Grzech innych pochwalać. 6 Milczeć wobec grzechu drugich. 7 Grzechu nie karać. 8 W grzechu drugim pomagać. 9 Grzechu innych bronić.

12 7. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego. Rozpaczać lub wątpić o łasce Bożej. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie. 4Zazdrościć albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej. 5Opierać się natchnieniom Bożym. 6Umyślnie zaniedbywać pokutę. 8. Grzechy wołające o pomstę do nieba: Umyślne zabäjstwo. Grzech sodomski. Uciskanie ubogich, wdäw i sierot. 4Zatrzymwanie zapłaty pracownikom. 9. Jakie są źrädła grzechu? ŹrÄdłami grzechu są: - szatan, - nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym - złe otoczenie, czyli to, co sprzeciwia się Panu Bogu! 0. Jakie są dary Ducha Świętego? Dar mądrości. Dar rozumu. Dar rady. 4Dar męstwa. 5Dar umiejętności. 6Dar pobożności. 7Dar bojaźni Bożej.. Podaj tajemnice RÄżańca Świętego. I. Tajemnice Radosne (poniedziałek, sobota): ) Zwiastowanie NMP. ) Nawiedzenie św. Elżbiety. ) Narodzenie Pana Jezusa. 4) Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 5) Znalezienie Jezusa w świątyni. II. Tajemnice Światła (czwartek): ) Chrzest Jezusa w Jordanie. ) Objawienie siebie na weselu w Kanie. ) Głoszenie KrÄlestwa Bożego i wzywanie do nawräcenia. 4) Przemienienie Jezusa na gärze Tabor. 5) Ustanowienie Eucharystii. III. Tajemnice Bolesne (wtorek, piątek): ) Modlitwa Pana Jezusa w OgrÄjcu. ) Biczowanie. ) Cierniem ukoronowanie. 4) Droga Krzyżowa. 5) Śmierć Jezusa na Krzyżu. IV. Tajemnice Chwalebne (środa, niedziela): ) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. ) Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. ) Zesłanie Ducha Świętego. 4) Wniebowzięcie NMP. 5) Ukoronowanie NMP na KrÄlową nieba i ziemi.

13 OBRZĘDY BIERZMOWANIA Po Ewangelii biskup wygłasza homilię, ktçrą poprzedza przedstawienie kandydatçw do bierzmowania. Przedstawienie kandydatäw Kapłan: Czcigodny Ojcze, KościÇł święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspçlnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci: PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÉREGO OTRZYMAMY, UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD. Wszyscy: Amen. Biskup wygłasza homilię, a następnie - zgodnie z miejscowym zwyczajem - przeprowadza krçtki egzamin z wiedzy religijnej kandydatçw do bierzmowania. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, ktçrą wyznaliście na chrzcie świętym albo ktçrą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Kandydaci: Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi? Kandydaci: Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, ktçry powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Kandydaci: Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, ktçrego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? Kandydaci: Wierzę. Czy wierzysz w święty KościÇł powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechçw, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Kandydaci: Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, ktçrej wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszyscy: Amen. Obrzęd namaszczenia: (wybrane imię N.), przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany: Amen. PokÇj z tobą. Bierzmowany: I z duchem twoim.

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 CZĘŚĆ I 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. Sakramenty Święte. 1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. Dary Ducha Świętego 1. Mądrości. 2. Rozumu. 3. Rady. 4. Męstwa. 5. Umiejętności.

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM 1. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga. 2. Co to jest Pismo św.? Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych

Bardziej szczegółowo

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM 1. Co to jest Pismo św. i Tradycja? Pismo św. jest to zbiór ksiąg ST i NT, napisane pod natchnieniem Ducha Św., które Kościół przechowuje i do wierzenia

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE 1. Co to są sakramenty? Sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, powierzone Kościołowi.

Bardziej szczegółowo

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, z wody i Ducha. Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY GDY NA ANIOŁ PAŃSKI Gdy na Anioł Pański bije dzwon Maryjo A E A fis Dusza moja śpiewa Tobie pieśń D A E Niechaj wdzięczne nutki A E Przed tron Twój płyną fis D Naszej wiary i radości zew. A E D A Najpiękniejsza

Bardziej szczegółowo

"Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku

Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili. MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku STYCZEŃ... Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa Przejrzał i złożył Maciej Piotr Przepióra Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przyjmujemy Pana Jezusa

Przyjmujemy Pana Jezusa Przyjmujemy Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ PŁOCK 2014 Podręcznik numer

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

O częstej Komunii świętej

O częstej Komunii świętej O częstej Komunii świętej ksiądz Józef Hube CR O CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ Wstępem opatrzył ksiądz Janusz Mieczkowski A L L E L U J A Kraków 2007 SUPERIORUM PERMISSU: Polska Prowincja Zmartwychwstańców L.dz.

Bardziej szczegółowo

OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII MODLITWY DZIĘKCZYNNE

OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII MODLITWY DZIĘKCZYNNE OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII * MODLITWY DZIĘKCZYNNE 1 OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII Panie Jezu Chryste, Boże nasz, dla modlitw świętych ojców naszych zmiłuj się nad nami. Amen. Królu

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA Opracowanie: ks. płk dr Zbigniew Kępa by Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2007 ISBN 978-83-733254-0-1 Konsultacja: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo