KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE"

Transkrypt

1 R O C Z N I K I KULTUROZNAWCZE Tom III 2012 KRZYSZTOF MODRAS OP * KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE ALLAH BÓG JEDEN I JEDYNY Podstawow ide w islamie jest taw d, czyli wiara w absolutny monoteizm. Wyznaj c j, muzu manin za wiadcza, e Bóg jest Jeden i Jedyny (w id/a ad) 1, nic nie jest do niego podobne i nie ma niczego, z czym mo na by Go porówna. On jest Stwórc wszech wiata, a wszystko poza Nim jest stworzeniem 2. Jest Wszechmog cy, Wszechobecny i Wszechwiedz cy. Jest prawdziwym bytem, rzeczywisto ci transcendentn, wieczn i niezale n od stworzenia, które cechuje si przypadkowo ci. Bóg, który nie podlega adnym procesom w a ciwym stworzeniu, a zw aszcza aktowi rodzenia, b dzie absolutnym Panem wiatów i przeznaczenia oraz S dzi w Dniu Ostatecznym. Koncepcja taw d jest fundamentem ca ej kultury muzu ma skiej i si ga czasów Muhammada, który jako ostatni z proroków przekaza ludzko ci Dr KRZYSZTOF MODRAS OP adiunkt Katedry Dialogu Kultur i Religii w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga M czenników Majdanka 70/3, Lublin; 1 W j zyku arabskim w id jest u ywany w rachunkach, tj. zak ada istnienie innych liczb. A ad, nie posiadaj c takiej funkcji, odnosi si tylko do Boga i bardziej podkre la Jedyno Boga (bez wspó towarzyszy, bez równych sobie, bez drugiego, niepowtarzalny, niepodzielny); zob. Tafseer Surat al-ikhlâs. [dost p: ]. A ad ponadto mo e oznacza Jedyno w bycie, istnieniu (nikogo nie mo na przydawa Bogu jako towarzysza), a w id k adzie nacisk na wy czno w atrybutach; zob. A m i n A h s a n I s l a h i. Surah Ikhlas. [dost p: ]. 2 Zob. Sura 42, 11: Stwórca niebios i ziemi. On uczyni dla was z was samych pary, i tak samo z trzód pary. On was rozmna a w ten sposób. Nic nie jest do Niego podobne [laysa kami lihi šay ]. On jest S ysz cy, Widz cy! Tekst polski Koranu jest cytowany wed ug t umaczenia J. Bielawskiego: Koran. Warszawa: PIW 1986.

2 84 KRZYSZTOF MODRAS OP w a ciwe poj cie Boga, otrzymane za po rednictwem objawienia. Jego misja nie ró ni a si w tym wzgl dzie od przes ania poprzednich proroków: wszyscy wzywali do adoracji Jedynego Boga 3. Oba te elementy, Jedyno Boga i prorockie przes anie Wys annika Allaha, stanowi tre wiadectwa (šah da), zwanego te podwójnym wiadectwem (šah dat n), jakie ka dy muzu manin sk ada przez ca e swoje ycie: l il ha ill (A)ll h, wa-mu ammadun ras lu (A)ll h ( Nie ma boga prócz Allaha, a Muhammad jest wys annikiem Allaha ). Dla muzu manów ta formu a sta a si tekstem o niezwyk ej warto ci i znakiem rozpoznawczym, wiadcz cym o przynale no ci do ich religii 4 : Przekaza Ubayy ibn Ka b: Wys annik Allaha powiedzia : O Abu al-munzir, czy wiesz, jaki werset z Ksi gi Allaha, wed ug ciebie, jest najwi kszy? Odpowiedzia- em: Bóg i Jego Wys annik wiedz najlepiej. On znowu zapyta : Abu al-munzir, czy wiesz, jaki werset z Ksi gi Allaha, wed ug ciebie, jest najwi kszy? Odpowiedzia em: Allah! Nie ma boga, jak tylko On yj cy, Istniej cy. Wtedy uderzy mnie w piersi i powiedzia : niech ta wiedza sprawia ci przyjemno, o Abu al-munzir! 5 Tekst koraniczny, do którego odsy a cytowany hadis, w nast puj cy sposób opisuje Boga Jedynego: Bóg! Nie ma boga, jak tylko On yj cy, Istniej cy [al-qayy m]! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któ b dzie si wstawia u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co by o przed nimi, i On wie, co b dzie po nich. Oni nie obejmuj niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozleg y jak niebiosa i ziemia; Jego nie m czy utrzymywanie ich. On jest Wynios y, Ogromny! (Sura 2, 255) 3 Zob. Sura 43, 45: Zapytaj tych spo ród Naszych pos a ców, których pos ali my przed tob : Czy My ustanowili my jakich bogów poza Mi osiernym, którym nale a oby oddawa cze? 4 To wyznanie wiary jest wymawiane w momencie przej cia na islam i jest te cz sto u ywane w yciu codziennym przy wielu okazjach. Ma ono te warto prawn, np. w przypadku d ugu, cudzo óstwa lub rozwodu. 5 Sahih Muslim 4, Zbiory hadisów (opowie ci stanowi ce sunn, czyli tradycj Proroka Muhammada): Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Malik's Muwatta, Shama-il Tirmidhi, Fiqh-us Sunnah, Abu Dawud s dost pne na Hadith Collection. [dost p: ]. Na temat sunny zob. K. K o c i e l n i ak. Sunna, hadisy i tradycjonali ci: wst p do tradycji muzu ma skiej. Kraków: Wydawnictwo UNUM Pytanie postawione przez Muhammada w cytowanym hadisie przypomina ewangeliczn dyskusj w sprawie ustalenia najwi kszego przykazania w Prawie zob. Mt 22, Najwa niejszym przykazaniem w Prawie by a mi o Boga i bli niego; w Koranie jest nim wyznanie wiary w Jedyno Boga.

3 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 85 Jak przekazuje tradycja, to jedno krótkie wyznanie wiary w Jedynego Boga jest zasadnicz tre ci Koranu 6 : Przekaza Abu Darda: Wys annik Allaha powiedzia : Czy kto z was jest w stanie wyrecytowa jedn trzeci cz Koranu w ci gu jednej nocy? (Towarzysze) zapytali: Jak mo na wyrecytowa jedn trzeci cz Koranu (w ci gu jednej nocy)? Na to (Prorok) odpowiedzia : On Bóg Jeden (Sura 112, 1) jest równoznaczne z jedn trzeci cz ci Koranu 7. Powy szy hadis odwo uje si do jednej z najkrótszych sur Koranu, zwanej Al-I l ( Szczero wiary ), zawieraj cej tylko 4 wersety: Mów: On [huwa] Bóg Jeden [al-l hu a ad], Bóg Wiekuisty [al- amad]! Nie zrodzi i nie zosta zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy [kufuwan]! (Sura 112, 1-4) Abdullah Y suf Al w swoim komentarzu do tej sury 8 zauwa a, e u ycie zaimka huwa (On) wskazuje, e Boga nale y traktowa jako osob, a nie teoretyczne poj cie. Bóg przekracza nasze ludzkie ograniczone poj cia, niemniej jednak pozostaje w bliskim zwi zku ze swoim stworzeniem. Pierwszy werset, który podkre la Jedyno Boga, sprzeciwia si b dowi politeizmu 9. B d c Wiekuistym, Bóg ró ni si od tego, co jest czasowe i przypadkowe, czyli nie jest uwarunkowany pocz tkiem i ko cem, czasem i przestrzeni czy te zachodz cymi w nich procesami. Termin al- amad (wiekuisty) k adzie nacisk na absolutn niezale no Boga od stworzenia, podczas gdy ono samo ca kowicie si na Nim opiera. S owo to te wyra a ide, e Bóg sam w sobie nie podlega adnym zewn trznym wp ywom i jest niezmienny 10. W zwi zku z tym nie odnosz si do Boga ludzkie poj cia 6 Na temat nauczania koranicznego zob. J. N o s o w ski. Teologia Koranu. Wyk ad systematyczny. Warszawa: ATK Sahih Muslim 4, A. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n. Beltsville, Maryland: Amana Publications 2008 n do Sury 112, 1-4. Abdullah Y suf Al ( ) by muzu ma skim uczonym pochodz cym z Indii (dzisiaj Pakistan). Jego angielski przek ad Koranu i komentarz w poprawionej wersji jest szeroko rozpowszechniony w wiecie angloj zycznym. 9 Zob. wy ej na temat ró nicy mi dzy terminami w id/a ad. Bóg jest Jeden (a ad), bo nie ma sobie równych ani nic nie jest do Niego podobne. Tytu al-a ad mo e by u ywane tylko do Allaha, poniewa On jest doskona y we wszystkich swoich atrybutach i dzia aniach. Zob. Tafs r ibn Ka r do Sury 112, 1. oraz Tafs r al- star. [dost p: ]. 10 Zob. R. A r n a l d e z. Le Coran. Guide de lecture. Paris: Desclée 1983 s

4 86 KRZYSZTOF MODRAS OP opisuj ce akty pocz cia i rodzenia 11. Ostatni werset podsumowuje rozwa- ania stwierdzeniem, e nikt Jemu nie jest równy 12, by zwalczy antropomorfizm. Absolutny monoteizm muzu ma ski sprzeciwia si wi c zarazem politeizmowi, jak i wszelkiemu pojmowaniu Boga na wzór zaczerpni ty ze wiata ludzi 13. Wed ug szyickiego islamu, Ali (ok ), kuzyn Proroka Muhammada, w ten sposób mia t umaczy pewnemu beduinowi tajemnic Jedynego Boga: Dla poznania Boga istotne jest poznanie jego Jedno ci. Boga mo na okre la jako Jeden w czterech znaczeniach: dwa z nich s fa szywe, a dwa s poprawne. Co si tyczy dwóch fa szywych, pierwsze jest wtedy, gdy si mówi: Bóg jest jeden, my l c o liczbie i liczeniu. Jest to fa szywe, poniewa to, co nie ma drugiego, nie mo e nale e do kategorii liczby. Czy nie widzisz, e ci, którzy mówi, e Bóg jest trzecim z Trójcy, popadaj w t niewierno? W drugim znaczeniu mówi si, e kto jest jednym ze swego ludu, czyli nale y do gatunku tego rodzaju lub jest cz onkiem tego gatunku. To znaczenie jest równie fa szywe w stosunku do Boga, poniewa zak ada porównywanie czego do Boga, podczas gdy Bóg jest ponad wszelkim podobie stwem. Je li chodzi o dwa znaczenia poprawne odnosz ce si do Boga, pierwszym jest stwierdzenie Bóg jest jeden w tym sensie, e nie ma adnego podobie stwa do niego w ród rzeczy. W drugim znaczeniu Bóg jest jeden znaczy, e nie ma w Nim adnej wielo ci lub mo liwego podzia u ani na zewn trz, ani w umy le, ani w wyobra ni. Tylko Bóg posiada tak Jedno 14. KULT BOGA JEDYNEGO Istnienie Boga jest gwarancj porz dku panuj cego we wszech wiecie. Dla cz owieka niezmienno praw jest jednym z g ównych znaków i dowodów na istnienie Jedynego Boga (Sura 28, 70-72). Harmonii istniej cej 11 Islam nie przyjmuje chrze cija skiej koncepcji Boga Ojca i Jego Jednorodzonego Syna. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n. 6299; zob. Sura 5, 73: Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: «Zaprawd, Bóg to trzeci z trzech!» A nie ma przecie adnego boga, jak tylko jeden Bóg! A je li oni nie zaniechaj tego, co mówi, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna. 12 Kufw znaczy równy z racji pozycji i rangi. W przypadku Boga chodzi o jedno atrybutów. Istota Boga jest wolna od cech, braków i ogranicze cechuj cych stworzenie. Bóg jest Jedyny pod ka dym wzgl dem: w istocie, atrybutach i dzia aniu; zob. Sura Ikhlas. maktaba/kotob/english/quran/thelight/english/quran/light/112/112_1-4.htm [dost p: ]. 13 Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n do Sury 112, Hadis pochodzi z szyickiego zbioru Bi r al-anw r ( Ocean wiate ). T um. w asne z j zyka angielskiego za: Shi ah. [dost p: ].

5 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 87 w wiecie fizycznym odpowiada tak e ad w wiecie duchowym i moralnym, czego wyrazem jest prawo kieruj ce wiatem ludzi i kszta tuj ce relacje cz owieka z Bogiem. Podobnie jak ca a natura zale y od Boga, tak i cz owiek stoi wobec Niego jako s uga przed absolutnym Panem. Ju w samej nazwie isl m wyra a t ide ca kowitego pos usze stwa: Powiedz: Zosta o mi tylko objawione, i wasz Bóg jest Bogiem Jedynym [il hun w id]. Czy jeste cie wi c ca kowicie poddani [muslim n]? (Sura 21, 108) W a ciwa postawa wiernego polega wi c na nale nym oddawaniu czci Jedynemu Bogu, czynieniu dobra i unikaniu tego, co naganne: Zaprawd, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie wi c [fa bud -ni] i odprawiaj modlitw, wspominaj c Mnie! (Sura 20, 14). W islamie kult przybra konkretn form w przestrzeganiu pi ciu filarów 15, przez które muzu manie wyra aj jedno wspólnoty i ca kowite pos usze stwo woli Bo ej: A wierz cy m czy ni i wierz ce kobiety s dla siebie nawzajem przyjació mi [awliy ]. Oni nakazuj sobie to, co uznane, a zakazuj sobie tego, co naganne [ya mur na bil-ma r f wa-yanhawna an-il-munkar] 16. Oni odprawiaj modlitw i daj ja mu n, s pos uszni Bogu i Jego Pos a cowi. Tym Bóg oka e mi osierdzie. Zaprawd, Bóg jest pot ny, m dry! (Sura 9,71) Oddawanie czci Jedynemu Bogu nie jest czym narzuconym cz owiekowi z zewn trz, ale stanowi wrodzon cech ludzkiej natury: Abraham nie by ydem ani chrze cijaninem, lecz by szczerze wierz cym hanifem 17, ca kowicie poddanym [musliman], i nie by on z liczby ba wochwalców [almušrik n] (Sura 3, 67). Tradycja za Proroka precyzuje: Przekaza Abu Huraira: Wys annik Allaha powiedzia : Ka de dziecko rodzi si w prawdziwej wierze islamu [tj. czcz cej tylko Jedynego Boga], ale jego rodzice nawracaj go na judaizm, chrze cija stwo i zoroastryzm, na wzór zwierz cia, 15 S nimi: wyznanie wiary (šah da), modlitwa ( al t), post ( awm), ja mu na (zak t) i pielgrzymka do Mekki ( a ). 16 To cz sto powtarzane w Koranie sformu owanie (np. Sura 3, ; 7, 157) jest jednym z pi ciu g ównych za o e doktryny mutazylitów. Zob. J. D a n e cki. Podstawowe wiadomo ci o islamie. Wyd. 2. Warszawa: Dialog 2007 s Stanowi ono g ówne za o enie doktryny islamu zarówno u sunnitów, jak i szyitów i jest podstaw dla islamskiej instytucji zwanej isbah, która ma czuwa nad przestrzeganiem szariatu. Na przyk ad w Arabii Saudyjskiej jest ni ustanowiony przez pa stwo Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania Z u, zatrudniaj cy policj religijn (mu awi n); zob. Dictionnaire du Coran. Red. Mohammad Ali Amir-Moezzi. Paris: Robert Lafont 2007 s an f oznacza cz owieka, który zachowa wiar w Jedynego Boga w czasach politeizmu przed nadej ciem islamu, zwanych hiliyya (okres niewiedzy).

6 88 KRZYSZTOF MODRAS OP które wydaje na wiat doskona e potomstwo. Czy dostrzegasz w nim jakie okaleczenie? Nast pnie Abu Huraira wyrecytowa wi te wersety: Czysta islamska natura [fi ra] 18 Allaha [prawdziwa religia islamu, tj. oddaj ca cze tylko Allahowi] jak Bóg obdarzy ludzi przy stworzeniu. Nie ma adnej odmiany w religii Allaha! [przez dodawanie Mu wspó towarzyszy w oddawaniu czci]. To jest religia prawdziwa [islam], lecz wi kszo ludzi nie wie. (Sura 30, 30) 19 Cz owiek, który w swej niewiedzy nie uznaje Boga Jedynego i s u y innym rzeczom, odchodzi od pierwotnego stanu otrzymanego w chwili stworzenia. Wszelki politeizm ujmuje godno ci ludzkiej, dlatego e cz owiek zosta powo any przez Boga jako Jego namiestnik ( al fah) na ziemi (Sura 2, 30; 38, 26), a nie jako ten, który ma s u y stworzeniu. POLITEIZM W islamie Bóg jest rzeczywisto ci istniej c ca kowicie poza wiatem stworzonym, jest Jedyny i niepodobny do niczego. Uznawanie innych bogów poza Nim albo te stosowanie do Niego jakichkolwiek cech charakterystycznych dla stworzenia jest przypisywaniem Bogu towarzyszy (šar k, pl. šurak ). W islamie ten grzech, zwany širk, jest uznawany za najci szy i nieprzebaczalny. Istot za or dzia Muhammada by o wezwanie ludzko ci do adoracji Boga Jedynego: Powiedz: Ja jestem tylko miertelnikiem, tak jak wy. Zosta o mi objawione, e Bóg wasz jest Bogiem Jedynym [il hun w id]. Id cie wi c prosto ku Niemu i pro cie Go o przebaczenie! I biada ba wochwalcom [mušrik n]. (Sura 41, 6) Zaprawd, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodaj wspó towarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu wspó towarzyszy, ten wymy li grzech ogromny. (Sura 4, 48) 18 Tekst Sury 30, 30 w ca o ci jest nast puj cy: Przeto zwró swoje oblicze ku religii, jak cz owiek gorliwie pobo ny [ an fan], zgodnie z natur, jak Bóg [fi rata (A)ll h] obdarzy ludzi przy stworzeniu [fa ara]. Nie ma adnej odmiany [tabd l] w stworzeniu Boga! To jest religia prawdziwa, lecz wi kszo ludzi nie wie. Fi ra oznacza wrodzon natur cz owieka sk onn do taw d. Islam jest powrotem do czystego pierwotnego stanu cz owieka. 19 Sahih al-bukhari 2, 23, 441. Sahih Muslim 33, 6426 podaje ten hadis w nieco zmienionej formie: Przekaza Abu Huraira: Wys annik Allaha powiedzia : Ka de dziecko rodzi si zgodnie z natur [fi ra]. Dopiero jego rodzice czyni go ydem, chrze cijaninem lub politeist. Kto zapyta : Wys anniku Allaha! Co wed ug ciebie si stanie, gdy oni wcze niej umr [przed osi gni ciem wieku dojrzewania, w którym mog odró ni dobro od z a]? On odpowiedzia : Tylko Allah wie, co oni mieli zamiar uczyni.

7 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 89 Powrót do absolutnego monoteizmu wynika z kontekstu historycznego, zarówno religijnego jak i politycznego, jaki panowa na Pó wyspie Arabskim przed powstaniem islamu. Zamieszkiwa y go liczne plemiona, cz sto walcz ce ze sob i wyznaj ce wiele bóstw 20. W ród nich pojawia o si imi Allaha, pochodz ce z dawnego semickiego rdzenia 21. Nie by on odosobnionym bogiem i Koran zarzuca Mekka czykom przypisywanie mu towarzyszy: A jednak oni przypisali Bogu [li-ll h] d iny jako wspó towarzyszy [šurak ]; a przecie On je stworzy. I fa szywie przypisali Mu synów i córki 22, bez adnej wiedzy. Niech Mu b dzie chwa a! On jest wynios y ponad to, co Jemu dodaj jako wspó towarzyszy! (Sura 6, 100) Reforma religijna Muhammada zmierza a do uznania Allaha jako Jedynego i absolutnego Boga 23. Koran argumentuje, e przypisywanie Bogu wspó towarzyszy jest sprzeczne samo w sobie z poj ciem Boga i doprowadzi oby do chaosu: A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one uleg yby zniszczeniu. Chwa a Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co Jemu przypisuj! (Sura 21, 22) Bóg nie wzi Sobie adnego syna i nie by o z Nim adnego boga. Bo wówczas ka dy bóg zabra by to, co stworzy, i jeden z nich wyniós by si ponad innych. Chwa a niech b dzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisuj! (Sura 23, 91) Pokusa politeizmu jest du o g bsza ni zwyk e uznawanie istnienia innych bogów oprócz Jedynego Boga, dlatego e cz owiek mo e odej od monoteizmu z ró nych racji. Dopuszcza si ba wochwalstwa za ka dym razem, gdy w swym warto ciowaniu stawia na pierwszym miejscu to, co nie jest bogiem. Y suf Al, opieraj c si na ró nych tekstach Koranu, zwraca uwag, e tymi obcymi bogami zniewalaj cymi cz owieka mog by naturalne zjawiska lub cia a niebieskie, doczesna w adza, wiedza, bogactwo, 20 Na temat rozwoju religii na Pó wyspie Arabskim, zob. Shakir K i t a b. Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem. Toru : Wydawnictwo UMK Por. biblijne imi Boga Elohim, np. w Rdz 1, 26. Zob. P. W a r r e n. Is the Word Allah Similar to Elohim? [dost p: ]. Na temat imienia Allah zob. np. D. G i m a r e t. Les noms divins en Islam. Exégèse lexicographique et théologique. Paris: Les Éditions du Cerf 1988 s ; Dictionnaire du Coran s Sura 53, wymienia trzy przedmuzu ma skie boginie: AI-Lat, Al-Uzza i Manat. 23 R. Brown widzi du y wp yw chrze cija stwa na powstanie koncepcji Jedynego Boga Allaha w islamie: Who was Allah before Islam? who-was-%e2%80%98allah%e2%80%99-before-islam-1/#identifier_0_1394 [dost p: ].

8 90 KRZYSZTOF MODRAS OP a tak e w asne nami tno ci i pragnienia. Takie bo ki w ludzkiej wyobra ni staj si równe Bogu i sprzeciwiaj si zasadzie jedno ci, jak Bóg nada ca emu stworzeniu. Serce cz owieka sprawiedliwego za powinno by poch oni te ca kowicie przez mi o Jedynego Boga 24. Politeizm jest pokus Szatana, który zosta przekl ty i odpad od jedno ci z Bogiem, gdy okaza Mu niepos usze stwo i nie odda pok onu cz owiekowi. Jako stworzony z ognia, uwa a si za lepszego od tego, który pochodzi z mu u ziemi (Sura 15, 26-42). Takie warto ciowanie nie zosta o ustanowione przez wol Boga, ale pochodzi o z w asnej decyzji Szatana. Taka zmiana hierarchii warto ci oznacza popadni cie w grzech politeizmu. Zwraca na to uwag s ynny muzu ma ski teolog i mistyk, Al-Ghazali ( ): Gdy bogacz uwa a si za lepszego od biednego, a bia y za lepszego od czarnego, wtedy okazuj sw wynios o. Przyjmuj takie same hierarchiczne zasady, jakie przyj Iblis [Szatan] w swej ignorancji [ ahl], i popad w širk [ba wochwalstwo jako przeciwie stwo do taw d] 25. Ta nowa hierarchia warto ci jest fa szywa, dlatego e inni bogowie nie istniej. Oto jak Koran podsumowuje b dne idee politeizmu i wykazuje, e wszystko pochodzi ze stwórczego aktu Boga 26 : Iblis sprawdzi na nich swoj my l i oni poszli za nim, oprócz nielicznych spo ród wierz cych. Mia on nad nimi w adz tylko po to, aby my mogli rozpozna tych, którzy wierz w ycie ostateczne, od tych, którzy w nie pow tpiewaj. A twój Pan strze e ka dej rzeczy. Powiedz: Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem! Oni nie w adaj nawet ci arem py ku, ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni nie maj tam adnego uczestnictwa ani te Bóg nie ma w ród nich pomocnika. Nie pomo e przed Nim adne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za tymi, na kogo On si godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedz : Co powiedzia wasz Pan? Powiedz : Prawd! On jest Wynios y, Wielki! Powiedz: Kto wam daje zaopatrzenie z niebios i ziemi? Powiedz: Bóg. Zaprawd, my lub wy albo jeste my na drodze prostej, albo te jeste my w b dzie oczywistym! (Sura 34, 20-24) 24 Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n. 41; 167; ; 2107; 2332; 2680; 4244; 4268; 4448; O mi o ci do Jedynego Boga zob. n A l - G h a z a l i. I y ul m al-d n (O ywienie nauk religijnych); cyt. za wiki/tawhid [dost p: ]. Dzie o jest dost pne na [dost p: ]. 26 Koran sprzeciwia si dualizmowi uznaj cemu dwa czynniki sprawcze dobro i z o; z o nie ma mocy stwórczej. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n. 835; 5180; 5205.

9 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 91 BÓG JAWNY I UKRYTY Koran u ywa dwóch ró nych i czasami rozbie nych rodzajów okre le, by opisa Boga Jedynego. On jest pierwszy i ostatni, jawny i ukryty (Sura 57, 3), jest w niebiosach (Sura 67, 16) i na ziemi (Sura 50, 16). Jest ca kowicie niepodobny do rzeczy stworzonych, ale te siedzi na tronie (Sura 20, 5; 57, 4), posiada r ce (Sura 48, 10; 51, 47), twarz (Sura 55, 27) i oczy (Sura 11, 37; 52, 48; 54, 14) 27. Jest niedost pn tajemnic ( ayb; Sura 2, 3), ale te objawia si przez dzia anie w stworzeniu. Jest mi osierny, niemniej jednak jest wolny w swoich decyzjach i karaniu: Twój Pan jest bogaty [wystarczaj cy sam sobie], jest w adc mi osierdzia. Je li On zechce, to was usunie i zast pi, czym zechce, tak jak sprawi, e zrodzili cie si z potomstwa innego ludu (Sura 6, 133). Bóg jest ca kowicie oddzielony od stworzenia i niedost pny, ale te jest Wszechobecny i bardzo bliski cz owiekowi: Wys awia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Pot ny, M dry! Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi. On daje ycie i On powoduje mier. On jest nad ka d rzecz wszechw adny! On jest Pierwszym i Ostatnim, On jest Jawnym i Ukrytym [wal- hiru wal-b in]. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedz cy! (Sura 57, 1-3) Ta rozbie no w opisach pochodzi st d, e w teologii muzu ma skiej poj cie Boga Jedynego zak ada jedno Jego planu, wyra aj cego si w harmonii istniej cej w stworzeniu. Ten dostrzegalny dla cz owieka ad jest znakiem, który ujawnia Boga i wskazuje na Jego istnienie i Opatrzno. Nie sprzeciwia si to jednak stwierdzeniu, e Bóg nadal pozostaje ukryty, a obserwuj c natur (Sura 27, 59-64) cz owiek szuka stale niewidzialnego (Sura 2, 3; 50, ). Bóg jest zawsze ukryty, bo umys ludzki nie jest zdolny poj jego istoty 28. W ten sposób sunna Proroka wyja nia t niezg bion tajemnic Boga: Wed ug przekazu Suhaila, Abu Salih poleca nam: Kiedy kto z was ma zamiar uda si do snu, powinien le e na o u na prawym boku i mówi : O Bo e, Panie Nieba i Panie Ziemi, Panie Wspania ego Tronu, Panie nasz i Panie wszystkiego, Roz upuj cy ziarno kukurydzy i pestk daktyla, Objawiaj cy Tor i Ewangeli oraz Kryterium [Koran], chroni si do Ciebie przed wszelkim z em, nad którym Ty masz doskona kontrol [ujmujesz za kosmyk]. O Bo e, Ty jest pierwszy, bo nie ma niczego przed Tob, Ty jest Ostatni, bo niczego nie ma po Tobie. Jeste 27 W teologii muzu ma skiej te antropomorficzne wyra enia okre la si terminem tašb h. Zob. Dictionnaire du Coran s Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n

10 92 KRZYSZTOF MODRAS OP Jawny [wst puj cy], bo nie ma niczego nad Tob ; Ty jest Ukryty [znaj cy g bi, ukryte rzeczy], bo nie ma nic poza Tob. Zdejm z nas ci ar d ugu i uwolnij nas od niedostatku. Abu Salihowi przekaza to Abu Huraira, który z kolei us ysza to od Wys annika Allaha 29. Po czenie obrazu Boga roz upuj cego ziarno kukurydzy i pestk daktyla (Sura 6, 95) z Objawieniem Tory, Ewangelii i Koranu wskazuje jeszcze na inny znak, w którym Bóg ujawnia swoje tajemnice. Jest nim Objawienie Bo e. Niezg biona wielko Boga i Jego Wiedza s opisane w powy szym tek cie w wymiarach zaczerpni tych ze wiata ziemskiego. Przypomina to poniek d opis bogactwa kryj cego si w Jezusie Chrystusie, o którym mówi List w. Paw a do Efezjan. Adresaci powinni ogarn duchem, czym jest Szeroko, D ugo, Wysoko i G boko, i pozna mi o Chrystusa, przewy szaj c wszelk wiedz. Zostan wtedy nape nieni ca Pe ni Bo- (Ef 3,18-19) 30. O pe ni, która zostanie udzielona przez Boga cz owiekowi wierz cemu i czyni cemu dobro, mówi w wielu miejscach te Koran (np. Sura 4,173), ale lud mi posiadaj cymi prawdziw wiedz s ci, którzy wyznaj wiar w Jedynego Boga: Za wiadcza Bóg 31, i nie ma boga, jak tylko On, i anio owie, i ludzie posiadaj cy wiedz utrzymuj c ze s uszno ci : Nie ma boga, jak tylko On, Pot ny, M dry! (Sura 3, 18). NAJPI KNIEJSZE IMIONA BOGA W islamie jednym ze rodków s u cych do przybli enia cz owiekowi istoty Boga s Jego atrybuty, na które wskazuj najpi kniejsze imiona : Do Boga nale imiona najpi kniejsze [al-asm u al- usn ]! Wzywajcie Go wi c nimi, a pozostawcie tych, którzy blu ni Jego imionom! Oni niebawem otrzymaj zap at za to, co czynili (Sura 7, 180; por. 20, 8, 59, 24). Tradycyjnie wymienia si 99 imion Boga, którymi s przymiotniki z rodzajnikami, t umaczonymi w stopniu najwy szym 32. Pochodz one w wi k- 29 Sahih Muslim 35, Biblia jest cytowana wed ug wydania: Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu. Biblia tysi clecia. Wyd. 5. Pozna : Pallottinum Bóg daje takie wiadectwo poprzez Objawienie przekazane za po rednictwem anio ów i poprzez stworzenie. Wszystko wskazuje na Jedno Boga. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n. 358 do Sury 3, Muzu manie nie u ywaj jako nazwisk 99 imion Boga w ich dok adniej formie, dlatego e stworzenie nie mo e równa si Bogu. Mo na je natomiast u ywa bez rodzajnika albo w z o- eniach. Cz stym przyk adem s imiona z o one z terminu abd (s uga, niewolnik) i imienia

11 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 93 szo ci z Koranu, ale s te inne, których ród em jest sunna 33 : Przekaza Abu Huraira: Wys annik Allaha powiedzia : Jest dziewi dziesi t dziewi imion Allaha; kto je zachowuje w pami ci [w przekazie Ibn Umara: kto je wylicza], wejdzie do Raju. Zaprawd, Bóg jest Nieparzysty (On jest Jedyny, a to jest liczba nieparzysta) i lubi nieparzysto 34. Mówi si te o najwspanialszym setnym imieniu (al-ism al- a am), któremu Tradycja nada a szczególn moc. Wzywanie Boga tym imieniem gwarantowa oby wys uchanie pró b 35. Takie przekonanie opiera si na dawnych wierzeniach semickich 36, wed ug których znajomo imienia oznacza a posiadanie w adzy nad dan rzecz 37. Tradycja muzu ma ska nie jest jednomy lna w kwestii najwy szego imienia Boga 38. W niektórych rodowiskach, zw aszcza szyickich, mówiono, e jego znajomo mia a by przywilejem kilku proroków, wi tych lub szyickich imamów. Sufi za twierdzili, e Bóg objawia swoje imi tym, którzy post puj na drodze mistycznej 39. Szukano najwy szego imienia w ród znanych imion b d te w surach koranicznych albo te mówiono, e jest ono znane tylko Bogu. Dla unikni cia tego rodzaju spekulacji wielu uczonych muzu ma skich uwa a, e tym imieniem jest w asne imi Boga Allah, które jest syntez wszelkich imion; 99 pi kne imiona s synonimami imienia Allah i s mu równe w godno ci. Wskazuje na to sam Koran, który nie rozró nia imienia Allaha od innych: Powiedz: Módlcie si do Boga [All h] albo módlcie si do Mi osiernego [al- Ra m n]! Jakkolwiek by cie Go wzywali, On posiada najpi kniejsze imiona. Nie b d zbyt g o ny w swojej modlitwie ani te nie b d w niej za cichy! Poszukaj drogi po redniej. (Sura 17, 110) Boga, np. Abd All h (S uga Allaha), Abd ar-ra m n (S uga Mi osiernego); zob. D a n e cki. Podstawowe wiadomo ci o islamie s Tradycyjna lista imion pochodzi od Wal d ibn Muslim al-dimašq (zm. 810), ale istniej te inne, które nie pokrywaj si i wymieniaj imiona w ró nej kolejno ci. Na temat imion Boga, zob. G i m a r e t. Les noms divins en Islam. 34 Sahih Muslim 35, Do takiego przekonania zach ca sam Koran, np. Sura 56, 74: Wys awiaj wi c imi twego Pana, Mo nego [al- a m]! Zob. te Sura 56, 96; 69, Zob. np. Ps 99, 3: Niech wielbi imi Twoje wielkie i straszliwe: ono jest wi te. 37 W tradycji ydowskiej jednak imi Boga, oparte na spó g oskach h-w-h, nie by o wymawiane, a w tek cie biblijnym wstawiano tam samog oski ze s owa imieniem Adonaj (Pan). Zob. Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu. T. 1: Stary Testament. Pozna : Ksi garnia w. Wojciecha 2003 s. 85 przypis do Wj 3, Zob. np. G i m a r e t. Les noms divins en Islam s B dzie o tym mowa w dalszej cz ci artyku u.

12 94 KRZYSZTOF MODRAS OP Oznacza to, e mo na zwraca si do Boga poprzez Jego w asne imi (Allah) albo jedno z imion odnosz ce si do danego atrybutu, który u atwia, w stopniu dost pnym dla natury ludzkiej, poznawanie Boga w tym aspekcie. Cytowana sura wymienia dwa imiona Boga: All h i al-ra m n (Mi osierny). Koran cz sto zwraca uwag na Boski atrybut Mi osierdzia, mo e dlatego, e spotyka si on ze szczególnym sprzeciwem ze strony poga skich Arabów 40. W Arabii tytu al-ra m n oznacza bóstwo i wyst powa w rodowisku ydowskim i chrze cija skim 41. Mekka czycy unikali wi c tego terminu i wy ej stawiali imi Allah na oznaczanie Boga Najwy szego 42. Uczeni muzu ma scy na ró ne sposoby wyja niali zwi zek przymiotów Boga z Jego istot. Grupa zwana a ar 43, opowiadaj ca si za literalnym sensem Koranu, pojmuje atrybuty w sposób dos owny. Odró niaj oni atrybuty od istoty, ale nie wchodz w g bsze spekulacje teologiczne 44. Mutazylici, zwani te ahl al-taw d (lud mi Bo ej Jedno ci), reprezentuj kierunek racjonalny. Bronili absolutnej transcendencji Boga Jedynego oraz niepodzielno Jego istoty. Utrzymywali wi c, e atrybuty nie ró ni si od istoty Boga, ale s tylko werbalnymi terminami. Równie antropomorficzne okre lenia, takie jak: r ka, oblicze, tron Boga, s tylko metaforami. Bóg nie ma pozytywnych atrybutów, ale jest m dry przez swoj istot, a nie przez wiedz 45. Wed ug mutazylitów Koran nie jest odwieczny, ale zosta stworzony 46. Al-Aszari ( ) 47 przytacza nast puj cy opis Boga w uj ciu mutazylitów: Bóg jest jeden, nic nie jest do niego podobne, nie jest ani cia em, ani jednostk, ani substancj, ani akcydensem. Istnieje poza czasem. Nie mo e przebywa 40 Zob. Sura 25, 60: Kiedy im si powie: Wybijajcie pok ony Mi osiernemu [lil-ra m n]!, oni mówi : Có to jest ten Mi osierny? Czy my mamy wybija pok ony na twój rozkaz? I to tylko powi ksza ich niech. Zob. Sura 21, 36. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n do Sury 17, Zob. M. G a u d e f r o y - D e m o m b y n e s. Narodziny islamu. Prze. H. Ol dzka. Warszawa: PIW 1988 s Zob. G i m a r e t. Les noms divins en Islam s S owo a ari pochodzi od a ar oznaczaj cego pozosta o, lad; opowiadanie, tradycja. 44 Tak metodologi w aq dah (dziedzina nauki zajmuj ca si artyku ami wiary islamu), opart na dos ownym rozumieniu tekstu, wybieraj cz sto hanbalici, czyli przedstawiciele naj- ci lejszej z czterech sunnickich szkó prawa islamskiego. 45 Równie dla szyitów, dla unikni cia politeizmu, atrybuty i imiona Boga nie istniej niezale nie poza istot Boga. Bóg poznaje nie przez wiedz, która jest w jego istocie, ale przez wiedz, która jest jego istot. Zob. Tawhid. [dost p: ]. 46 Wi kszo muzu manów uwa a Koran za odwieczny i niestworzony. 47 Al-Aszari jest za o ycielem jednej z czterech sunnickich szkó prawa islamskiego. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tej szko y by Al-Ghazali ( ).

13 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 95 w jakim miejscu ani w jakim bycie, nie podlega adnym atrybutom ani okre leniom odnosz cym si do stworze. Nie jest uwarunkowany ani okre lony, nie jest sprawc pocz cia ani nie jest pocz ty. Pozostaje poza percepcj zmys ow. Oczy nie widz Boga, spojrzenie go nie dosi ga, wyobra nia go nie obejmuje. Jest rzecz, lecz nie tak jak inne rzeczy, jest wszechwiedz cy i wszechmog cy, lecz jego wszechwiedzy i wszechmocy nie mo na porówna do niczego stworzonego. Stworzy wiat bez wcze niejszego archetypu i bez pomocnika 48. Al-Aszari uzna atrybuty Boga za ró ne od Jego istoty, niemniej jednak twierdzi, e nie istniej one poza ni. Sam Koran bowiem mówi, e u Boga jest wiedza (Sura 46, 23) i si a (Sura 51, 58). Równie Koran jest jednym z Jego wiecznych atrybutów. Te za nie s tylko ludzkimi nazwami, ale wyra aj rzeczywist doskona o Boga. Al-Aszari uznaje te stosowanie do Boga okre le znanych ze wiata ludzkiego, ale ostrzega przed antropomorfizmem. W zwi zku z tym sta o si s ynne jego powiedzenie: bila kayfa (bez pytania o to, jak), które oznacza, e nie nale y pyta si, w jaki sposób Bóg posiada r ce, twarz czy te siedzi na tronie 49. Dobrym koranicznym przyk adem obrazuj cym imiona Boga jest fragment sury 59, który w kilku wersetach gromadzi wiele z nich: On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On [huwa ll hu l il ha ill huwa]! On zna skryte i widzialne. On jest Mi osierny, Lito ciwy [ar-ra m nu r-ra m]! On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On!; Król [al-malik], Przenaj wi tszy [alqudd s], Pokój [as-sal m], Wierny [al-mu min], Zachowuj cy [al-muhaymin], Pot ny [al- az z], Przemo ny [al- abb r], Wynios y [al-mutakabbir]! Chwa a niech b dzie Bogu! On jest ponad to, co dodaj Mu jako wspó towarzyszy [yušrik n]! On jest Bogiem! Stworzycielem [al- liq] 50, Twórc [al-b ri ] 51, Kszta tuj cym [al-mu awwir] 52! Do Niego nale najpi kniejsze imiona! G osi Jego chwa to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Pot ny, M dry [al- az zu al- ak m]! (Sura 59, 22-24) 48 Cyt. za: H. C o r b i n. Historia filozofii muzu ma skiej. Prze. K. Pachniak. Warszawa: Dialog 2009 s Konsekwencj rozwa a mutazylitów by a negacja mo liwo ci widzenia Boga w przysz ym wiecie. Tak postaw nazwano ta til (agnostycyzm). 49 Zob. C o r b i n. Historia filozofii muzu ma skiej s Stworzenie (bada a, pocz tek procesu stworzenia z niczego) obejmuje powstanie pierwszej materii (fa ara) oraz stopniow ewolucj ( alaqa), dotycz c rzeczy materialnych, jak i abstrakcyjnych (idee). Termin alaqa zawiera poj cie mierzenia i dostosowania do pewnego schematu. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n. 120 do Sury 2, Termin ten oznacza wyprowadzenie nowych form z uprzednio stworzonej materii lub stanu. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n. 120; Bóg jako Kszta tuj cy nadaje okre lon form albo kolor, odpowiadaj ce danemu celowi. Jest to zako czenie widzialnego etapu stworzenia.

14 96 KRZYSZTOF MODRAS OP Imiona wymienione w powy szej surze pozwalaj wyrobi sobie pewn ide o Bogu 53. Tekst podkre la dwa razy jedno Boga. Oznacza to, e do Boga nic nie jest podobne, ale On nad wszystkim panuje. Jest to podstawowa prawda, bez której nie mo na zrozumie idei Boga. Ma On absolutn wiedz o tym, co widzialne i niewidzialne, o tera niejszo ci i przysz o ci. Podobnie te Jego aska i Mi osierdzie s bezgraniczne. Z kolei tekst mówi o Jego królewskim autorytecie, zaprowadzaj cym Prawo i Sprawiedliwo oraz zobowi zuj cym do pe nego pos usze stwa. Jako Przenaj wi tszy, Bóg jest wolny od wszelkiej skazy z a. Poj cie Pokoju oznacza nie tylko brak wojny, ale przede wszystkim doskona o woln od wszelkiego braku. Bóg jest Wiernym w tym sensie, e podtrzymuje wiar i jest godny ca kowitego zaufania. To On zachowuje od wszelkiego niebezpiecze stwa i jako Pot ny wykonuje swoj Wol. Jemu, który jest Przemo ny, nic nie mo e si sprzeciwi. On jest Wynios y nad ca e stworzenie i dlatego nie mo na mu dodawa wspó towarzyszy (ba wochwalstwo). Kolejne atrybuty opisuj stwórcz moc Boga, która wyra a si w trzech aspektach: w stworzeniu pierwszej materii, w kszta towaniu nowych form i w ci g ym podtrzymywaniu wszelkich zdolno ci i energii, które da stworzeniu poprzez nadanie praw 54. Dokonuje si to w wymiarze tak fizycznym, jak i duchowym 55. Wspomniane w poprzednim paragrafie atrybuty podkre laj przede wszystkim wielko Boga. Warto zauwa y, e ostatni werset cytowanej sury, cz c z sob ide stworzenia, najpi kniejsze imiona, g oszenie chwa y przez wszystkie rzeczy stworzone oraz wymieniaj c na ko cu dwa atrybuty: Pot ny i M dry, opiera si na za o eniu, e atrybuty Boga pozostawiaj w stworzeniu lady (immanencja), po których mo na doj do odkrycia Pot gi i M dro ci Jedynego Boga (transcendencja). W zwi zku z tym wszystkie imiona Boga mo na podzieli na dwie grupy. Pierwsza wskazuje na atrybuty istoty, które przedstawiaj Boga takim, jakim jest sam w sobie, np. jedyno, wieczno, doskona o, wszechmoc, wszechwiedza, moc stwórcza, suwerenno. Inna grupa opisuje Jego relacj ze stworzeniem (atrybuty dzia ania). Mówi one o sprawiedliwo ci, hojno ci i dobroci, przebaczeniu i mi o ci do wiernych. Uczeni muzu ma scy id cy za nurtem aszaryckim wymieniali atrybuty woli (postano- 53 Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n ; por. n. 19 do Sury 1, Okre laj to atrybuty raz q, razz q, np. Sura 35, 3: O ludzie! Przypomnijcie sobie dobro Boga wzgl dem was! Czy jest jaki stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie [yarzuqu-kum] z nieba i z ziemi. Nie ma boga, jak tylko On! Jak e wi c mo ecie by odwróceni?. Por. Sura 51, Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n do Sury 35,3; n do Sury 42,19.

15 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 97 wienie Boga, któremu nikt nie mo e si oprze ) i atrybuty mi o ci (wola yczliwo ci wobec stworzenia) 56. Mistyczni sufi za woleli dzieli je na atrybuty majestatu i pi kna. Podzia y te odpowiadaj w zachodniej duchowo ci dwóm dobrze znanym terminom okre laj cych do wiadczenie sacrum: mysterium tremendum (grozy) i mysterium fascinans (fascynacji) 57. TRANSCENDENCJA I IMMANENCJA Bóg w islamie, zgodnie z zasad taw d, jest absolutnie transcendenty, nieporównywalny ze stworzeniem. W wietle tej doktryny równie biblijne stworzenie cz owieka na obraz Boga (Rdz 1, 27) okaza o si niew a ciwe, dlatego e Bóg nie ma adnego obrazu czy formy, które mog yby by obj te ludzkim rozumem 58. Transcendencja znaczy, e Bóg jest jedyn wieczn rzeczywisto ci, jest Wszechmog cy, Wszechobecny i Wszechwiedz cy. To On w swojej woli decyduje o istnieniu jakie rzeczy, a ona si staje (Sura 3, 47), to on ustanawia Prawo, a cz owiek ma mu odpowiedzie pos usze stwem 59. Bóg decyduje te o przeznaczeniu wiata, o biegu historii, o yciu i mierci, o dobru i z u, które spotyka cz owieka 60. O tym przypomina wiernym Wys annik Allaha: Powiedz: Nie dosi gnie nas nic innego, jak tylko to, co zapisa dla nas Bóg. On jest naszym Panem! Niech ufaj Bogu ludzie wierz cy! (Sura 9, 51). Ta absolutna transcendencja Boga jest okre lana w Koranie terminami Wynios y, Najwy szy, w ró nych formach pochodz cych od czasownika al ( by wysokim, wynios ym, przewy sza ) 61. S owa te wyra aj niepokonan odleg o, jaka oddziela Boga od stworzenia 62 : 56 Teologia aszarycka wyró nia a siedem atrybutów podstawowych: ycie, Wiedza, Pot ga, Wola, Widzenie, S yszenie i S owo. Zob. Dictionaire du Coran s Terminy te pochodz z dzie a lutera skiego teologa, Rudolfa Otto ( ): Otto and the Numinous. [dost p: ]. 58 Prorocy mog by obrazem Boga tylko w tym sensie, e s Jego namiestnikami (Sura 2, 30) i wype niaj w pe ni Jego wol ; zob. R.M. Z u b e r i. The Image of God. ~rzuberi/articles/the_image_of_god.pdf [dost p: ]. 59 Te nakazy i zakazy pochodz ce z absolutnej woli Boga (al-ir da) s zawarte w prawie szariatu. Zob. Dictionnaire du Coran s Zob. A.Th. K h o u r y, L. H a g e m a n n [et al.]. Dictionnaire de l Islam. Histoire Idées Grandes figures. Belgique: Brepols 1995 s W teologii islamskiej u ywa si tu terminu tanz h ( by odleg ym; czystym, nieskalanym ). 62 Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n do Sury 42, 4.

16 98 KRZYSZTOF MODRAS OP Do Niego nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Wynios y, Wspania y [al- aliyyu al- a m]! (Sura 42, 4; 2, 255) On zna to, co jest ukryte, i to, co jest jawne. On jest Wielki, Wynios y [almuta l ]! (Sura 13,9) Wys awiaj imi twego Pana, Najwy szego [isma rabbika al-a l ] 63, który stworzy i ukszta towa harmonijnie, który wyznaczy los i poprowadzi. (Sura 87,1-3) W ostatnim wersecie wyst puje imi Boga al-rabb (Pan) 64 w po czeniu z terminem Najwy szy. To z czenie dwóch imion jeszcze bardziej uwidocznia ide, e Bóg jest transcendentym absolutem i Stworzycielem, od którego wszystkie zale y, i któremu cz owiek jest winien ca kowite pos usze stwo. Ten arabski termin jednak, znacz cy równie opiekun, obro ca, kustosz, uwydatnia trosk, a nawet mi o, jak Bóg okazuje wobec swego stworzenia 65. Oznacza to, e transcendenty Bóg pozostaje w relacji ze stworzeniem, jest immanentny i obecny w stworzonym wiecie. To poj cie Boga, niesko czenie przewy szaj cego rzeczy stworzone, ale te obecnego w wiecie, nieustannie powraca w Koranie: w swoim Mi osierdziu absolutny Bóg troszczy si o stworzenie, którego porz dek i istnienie zale od Jego ci g ej obecno ci i ci g ego stwarzania. Wszechobecno Boga w wiecie stworzonym jest wyra ana w Koranie terminem oblicze Boga 66 : Do Boga nale y Wschód i Zachód! I gdziekolwiek si obrócicie, tam jest oblicze Boga [wa hu All h]! Zaprawd, Bóg jest wszechobejmuj cy, wszechwiedz cy! (Sura 2, 115). Oznacza to, e Bóg jest w pe ni wiadomy tego wszystkiego, co si dzieje w wiecie stworzonym. Koran w swoisty sposób opisuje t ide : On jest Tym, który stworzy niebiosa i ziemi, który spu ci z nieba wod dla was dzi ki której sprawili my, i wyros y ogrody pe ne blasku. Wy nie potrafiliby cie spowodowa, i by wyros y w nich drzewa. Czy jest jaki bóg obok Boga? Tak, owszem! Oni s ludem, który przypisuje równych. On jest Tym, który uczyni ziemi miejscem sta ym i utworzy w jej szczelinach rzeki, i utworzy na 63 Al-a al jest elatiwem z rodzajnikiem odpowiadaj cym stopniu najwy szemu: najwznio lejszy, najwy szy. 64 Arabskie s owo rabb, znacz ce pan, w adca, w a ciciel, wyra a te ide piel gnowania, utrzymywania, wychowania dziecka i doprowadzenia go do dojrza o ci. Zob. E.W. L a n e. An Arabic-English Lexicon. Beirut: Librairie du Liban 1968 v. 3 s Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n oraz n. 20 do Sury 1, W stosunku do cz owieka, s owo to oznacza osobowo i wn trze cz owieka, a w odniesieniu do Boga, Jego natur, istot. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n. 114 do Sury 2, 112.

17 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 99 niej solidnie stoj ce góry, i utworzy mi dzy dwoma morzami przegrod. Czy jest jaki inny bóg obok Boga? Ale nie! Lecz wi kszo ludzi nie wie! On jest Tym, który wys uchuje uci nionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa z o i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jaki inny bóg obok Boga? Jak e ma o oni sobie przypominaj! On jest Tym, który prowadzi was drog prost w ciemno ci, na l dzie sta ym i na morzu, i który posy a wiatry jako radosn wie zwiastuj c Jego mi osierdzie. Czy istnieje jaki inny bóg obok Boga? Bóg jest wynios y ponad to, co Jemu przypisuj jako wspó towarzyszy! On jest Tym, który daje pocz tek [yabda u] stworzeniu, a potem je ponawia [yu duhu] 67, i który daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jaki inny bóg obok Boga? Przynie cie wi c wasz dowód, je li mówicie prawd! (Sura 27, 60-64) Obecno Boga nie ogranicza si tylko do wiata materialnego, ale obejmuje równie wiat ludzki, a nawet przekracza wiadomo samego cz owieka: Nie dosi gaj Go spojrzenia, lecz On dosi ga spojrzenia. On jest Przenikliwy, wiadomy! (Sura 6, 103) I w jakiejkolwiek by by sytuacji, i cokolwiek recytowa by z Koranu, i jakiekolwiek podejmujecie dzia anie My jeste my przy was wiadkami, kiedy si w tym zag biacie. I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ci ar jednego py ku ani na ziemi, ani w niebiosach; ani te co jeszcze mniejszego od tego, ani te wi kszego eby to nie by o w Ksi dze jasnej. (Sura 10, 61) My stworzyli my cz owieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jeste my bli ej niego ani eli arteria jego szyi. (Sura 50, 16) Obraz t tnicy szyjnej, przenosz cej krew z serca do g owy, wyra a ide, e w akcie stworzenia Bóg da cz owiekowi woln wol, ale On zna jego wewn trzne pragnienia i motywy lepiej ni sam cz owiek. U ywaj c obrazu krwi, która jest ród em ycia i wiadomo ci, Koran podkre la fakt, e Bóg zna nasz wewn trzny stan doskonalej ni my sami Cz sto pojawiaj ca si w Koranie idea ponawiania stworzenia oznacza nieustann obecno w wiecie stwórczej energii Bo ej, która podtrzymuje go w istnieniu; proces ten zako czy si nowym i doskona ym stworzeniem w Dniu Ostatecznym. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n do Sury 10,34 oraz n do Sury 29, Zob. tam e n do Sury 50,16.

18 100 KRZYSZTOF MODRAS OP MI O BOGA Immanencj Boga w wiecie mo emy opisa, u ywaj c wyra enia mi- o Boga do swego stworzenia, które nabra o szczególnego znaczenia w muzu ma skim mistycyzmie: Pro cie o przebaczenie waszego Pana! Nast pnie nawracajcie si do Niego! Zaprawd, mój Pan jest lito ciwy, kochaj cy [wad d]! (Sura 11, 90) Oto On stwarza po raz pierwszy i powtarza stworzenie! On Przebaczaj cy, Mi o ciwy [al-wad d]! On W adca Tronu Godnego Chwa y! (Sura 85, 13-15) W ród muzu ma skich uczonych, mi o kojarzy si zbytnio z uczuciami znanymi ze wiata ludzkiego 69, i dlatego w stosunku do Boga usi uje si ogranicza znaczenie s owa wad d do poj cia upodobania w tych, co czyni dobro i sprawiedliwo. Mi o Boga polega aby na wynagrodzeniu sprawiedliwych w tym wiecie ziemskimi dobrami, a w przysz ym, wspanialsz nagrod Raju, która przewy sza ludzkie zas ugi 70 : Bóg da im nagrod tego wiata oraz pi kn nagrod ycia ostatecznego. Bóg kocha ludzi czyni cych dobro! (Sura 3, 148; 3, 76; 5, 42). Przeciwie stwem do takiej mi o ci, by by brak upodobania (mi o ci) Boga do tych, którzy czyni niesprawiedliwo : Zap at za z o jest z o jemu podobne. Ale kto przebaczy i naprawi, to znajdzie zap at u Boga. Zaprawd, On nie mi uje niesprawiedliwych! (Sura 42, 40) Tej mi o ci Boga do stworzenia odpowiada mi o ludzi do Boga: to ona jest najwy szym motywem post powania i prowadzi do mi owania Jego stworzenia 71. W ten sposób zdobywa si upodobanie i mi o Boga, a zarazem Jego najwy sz zap at : Nie jest pobo no ci, e zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobo ny jest: kto wierzy w Boga i w Dzie Ostatni; w anio ów, w Ksi g i w proroków 72 ; i ten, kto rozdaje maj tek dla Jego Mi o ci [ al ub- 69 Zob. A r n a l d e z. Le Coran. Guide de lecture s Zob. te Dictionnaire du Coran s Zob. Tafs r al layn. [dost p: ]. 71 Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n do Sury 42, Jest to tzw. pi dogmatów islamu, w które ka dy muzu manin powinien wierzy.

19 KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 101 bihi] 73 bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podró nemu i ebrz cym, i na wykup niewolników 74 ; i ten, kto odprawia modlitw ; i ten, kto daje ja mu n ; i ci, którzy wype niaj swoje zobowi zania, kiedy si zobowi zali; i ci, którzy s cierpliwi w nieszcz ciu i przeciwno ci, i w czasie niebezpiecze stwa; oto ci, którzy s szczerzy w wierze. Oni s prawdziwie bogobojni! (Sura 2,177) W prawdziwej pobo no ci zatem zasadniczym motywem jest mi o Boga i bli niego. Wyra a si ona zarówno w wierze, jak i w konkretnych czynach mi o ci wobec innych osób i instytucji 75. Niektóre teksty koraniczne mówi ce o mi o ci s do g bokie, co zosta o zauwa one w mistycznych komentarzach: A w ród ludzi s tacy, którzy sobie bior, poza Bogiem, Jemu równych, mi uj c ich, jak si mi uje Boga. Ale ci, którzy wierz ; s gorliwsi w mi o ci do Boga. O, gdyby ci, którzy czyni niesprawiedliwo, mogli wiedzie, kiedy zobacz kar, e moc nale y w ca o ci do Boga i e Bóg jest straszny w karaniu! (Sura 2,165) Ibn Kathir ( ), komentuj c ten tekst, wyja nia, e gorliwo w mi o- ci do Boga wyra a si w wierze w Niego i w Jego Jedyno, w oddawaniu czci tylko Jemu i w nieprzydawaniu Mu adnych towarzyszy oraz w poznaniu Jego wielko ci. Mi uj cy s wiadomi, e zale tylko od Niego i dlatego w ka dej potrzebie prosz Go o pomoc 76. Wczesny za sufi z Persji, al-tustari ( ) wi e niewiar z niewiedz ( ahl), a mi o z prawd ( aqq) oraz z wiedz (ma rifa). Mi uj cy mistycy ( rif n mu ibb n) otrzymuj od Boga sk onno ( a f) kieruj c ich ku czystej rzeczywisto ci prawdy (kh li at al- aqq). Znakiem tej mi o ci jest pos usze stwo i wyrzeczenie si wszelkiej rzeczy, która nie jest Bogiem. W tym sensie Bóg niegdy skierowa swoj mi o na Moj esza, bo ten szuka Jego upodobania (masarra). Odpowiedzi ze strony cz owieka na trosk Boga jest sta a pami o Bogu ( ikr) J. Bielawski, t umacz c zwrot mimo umi owania go, odnosi go do maj tku, a nie do Boga. Por. jednak Sura 76,8: Oni dawali po ywienie z mi o ci do Niego ( al ubihi) biednemu, sierocie i niewolnikowi. 74 Y suf Al rozszerza te terminy na biednych, sieroty i niewolników w sensie duchowym, potrzebuj cych wsparcia intelektualnego lub moralnego. Do niewolników nale te zwierz ta podleg e cz owiekowi, o które nale y si troszczy. Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n do Sury 76, Zob. Y s u f A l. The Meaning of the Holy Qur n n Tafs r ibn Ka r do Sury 2, Tam e.

20 102 KRZYSZTOF MODRAS OP MISTYCZNE POZNANIE JEDYNEGO BOGA Nurt mistyczny w islamie, zwany sufizmem 78, opieraj c si na imionach Boga oraz tekstach mówi cych o mi o ci, wytyczy tar qa, czyli drogi prowadz ce do blisko ci z Bogiem. By a to praktyczna realizacja idei taw d, polegaj ca na uwolnieniu si od wiata wielo ci i doj ciu do jedno ci. Etapy tego procesu zosta y opracowane przez perskich sufich, takich jak D unajd Bagdadi ( ) i Al-Ghazali ( ). D unajd zauwa y, e s owne wyznanie wiary w Jedynego Boga jest tylko pocz tkiem mistycznej drogi, a jej uwie czeniem jest al-fan f (a)l-tawh d, czyli zatopienie si i unicestwienie w Jedno ci. Jest to stan, w którym cz owiek zatraca w asne ja, cechy oraz istnienie, by odzyska na nowo prawdziwe ja i istnienie od Boga. Nabiera on wtedy wiadomo ci, e to, czym jest, jest jakby promieniem atrybutów Boga. Ta koncepcja, zwana wa dat al-wu d (jedno istnienia), zosta a opracowana zw aszcza przez andaluzyjskiego sufiego i filozofa Ibn Arabiego ( ). Dla wcze niej yj cego Al-Ghazaliego, istnienie nale a o do Jedynego Istniej cego, a sufi mia na swej drodze za wiadczy, e istnienie jest tylko w Bogu i e wszystko przeminie oprócz oblicza Boga (Sura 28, 88). Nale y jednak zaznaczy, e zgodnie z doktryn aszaryck nie zatraca to ró nicy mi dzy Stworzycielem a stworzeniem, dlatego e atrybuty nie s Bogiem, ani te czym innym ni Bóg. Dzi ki nim rzeczy stworzone staj si znakami (ayat) i ladami (a ar) Boga. Na tym polega tajemnica Boga ukrytego i obecnego, transcendentnego i immanentnego w wiecie 79. Wed ug Ibn Arab ego ca e stworzenie jest teofani imion Boga i im zawdzi cza swoje istnienie. Sufi wi c w czasie swej drogi mistycznej poznaje zwi zki mi dzy imionami, proroctwem koranicznym i sercem ludzkim. Prorocy, a tak e i inni, staj si bowiem s ugami jakiego imienia Bo ego Z sufizmem wi e si termin irf n, oznaczaj cy poznanie, zw aszcza mistyczne, bezpo rednie poznanie duchowe, gnoz. Okre lenie to jest znane szczególnie u szyitów, gdzie ideologiem irf n by w XVII wieku Mu a Sadra w Iranie. Zob. Muhammad T a q i M i s b a h Y a z d i. Islamic Gnosis (Irfan) and Wisdom (Hikmat). Al-Tawhid Islamic Journal vol. 14: Fall 1997 no. 3. Qum-Iran. [dost p: ]. Na temat sufizmu zob. tak e artyku y J. Nosowskiego oraz A b u a l - Q a s i m a a l - Q u s a y r i. Ar-Risala al-qusayriyya czyli Traktat o sufizmie. Prze. J. Nosowski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog Zob. Tawhid. [dost p: ]. 80 W j zyku arabskim tak osob okre l si terminem marb b od rabb (by panem). Wed ug przekonania muzu manów, Muhammad, który wype nia misje wszystkich proroków, jest s ug wszystkich imion Boga.

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

Jednakowe s³owo dla nas i dla was

Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was List 138. uczonych i zwierzchników muzu³mañskich do przywódców chrzeœcijañstwa Bezprecedensowa deklaracja na temat chrzeœcijañstwa Jednakowe

Bardziej szczegółowo

Przyczyny rozpadania si ma stw.

Przyczyny rozpadania si ma stw. Przyczyny rozpadania si ma stw. Opracowali: I rok pedagogiki gr. I wyk adowa: Agnieszka Barczewska Sara El Shawarbi Beata Jastrz bska Magdalena K dzia Agata Ma a Kamila Winkler Spis tre ci: I M i ona.

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA. I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY * * * ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO

CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA. I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY * * * ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO ZAOPATRZONYCH W KOMENTARZE ZACZERPNIÊTE ZE STRA NICY I Z TERA NIEJSZEJ PRAWDY NA KA DY DZIEÑ

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIE SENSU W GLOBALNEJ LOGOREI *

POSZUKIWANIE SENSU W GLOBALNEJ LOGOREI * A R T Y K U Y ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom VI, numer 1 2015 WOJCIECH JÓZEF BURSZTA * POSZUKIWANIE SENSU W GLOBALNEJ LOGOREI * W drugiej dekadzie XXI stulecia nagromadzona pami kulturowa przyrasta ju w sposób

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE.

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Uniwersytet Miko aja Kopernika Wydzia Nauk Historycznych Miros aw Patryk Szwabowicz PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Praca licencjacka napisana w Katedrze Etnologii pod kierunkiem dr Violetty

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

NIE MY L, ZNIKN JEAN-CLAUDE CARRIÈRE UMBERTO ECO

NIE MY L, ZNIKN JEAN-CLAUDE CARRIÈRE UMBERTO ECO NIE MY L, E KSI KI ZNIKN JEAN-CLAUDE CARRIÈRE UMBERTO ECO JEAN-CLAUDE CARRIÈRE UMBERTO ECO NIE MY L, E KSI KI ZNIKN NAGO Giorgio Agamben W IMI BOGA Karen Armstrong KONIEC PRAWDY ABSOLUTNEJ. TOMASZ Z AKWINU

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2008 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008

Copyright by Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2008 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008 Copyright by Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2008 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008 Redaktor ksi¹ ki Pawe³ A. Dziliñski Projekt ok³adki Micha³ Stopa ISBN

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Gra yna O Sullivan Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przywództwo

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1 Anna PIERZCHA A Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo