X WIELKOPOLSKI KONKURS TEOLOGICZNY BŁO0GOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II I BENEDYKT XVI ŚWIADKAMI WIARY. Krzywiń, 28 maja 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X WIELKOPOLSKI KONKURS TEOLOGICZNY BŁO0GOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II I BENEDYKT XVI ŚWIADKAMI WIARY. Krzywiń, 28 maja 2013 rok"

Transkrypt

1 X WIELKOPOLSKI KONKURS TEOLOGICZNY BŁO0GOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II I BENEDYKT XVI ŚWIADKAMI WIARY Krzywiń, 28 maja 2013 rok KOD UCZESTNIKA (NR STOLIKA).. SUMA PUNKTÓW.. MIEJSCE. Test konkursowy zawiera 45 pytań. Maksymalnie możesz uzyskać 106 punktów. Test zawiera pytania testowe, w których jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba, że w poleceniu jest inaczej (w zadaniach 7, 8, 34 i 40 - dwie odpowiedzi są poprawne, w zadaniu 23 trzy odpowiedzi, a w zadaniu 25 poprawne są 4 odpowiedzi). Odpowiedzi zaznaczaj kółkiem. W miejsca wykropkowane wstaw właściwe odpowiedzi, zgodnie z poleceniami. Pytania oparte są wyłącznie na źródłach podanychw regulaminie konkursu oraz ułożone są w kolejności, jaka została podana w zakresie literatury obowiązującej na konkurs. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Sprawdź, czy test zawiera 8 ponumerowanych stron. Pisz starannie.szczęść Boże. Lp. Treść pytania/ odpowiedź 1. Porta fidei tłumaczymy na język polski jako: a) zaproszenie do wiary b) podwoje wiary c) otwarte drzwi 2. Uzupełnij luki w tekście: Rok Wiary rozpoczął się dnia roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia.., a zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa., dnia roku. 3. W dniu ogłoszenia Roku Wiary Kościół obchodził jeszcze jedną rocznicę. Była to: a) 25 ta rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego b) 20 ta rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego c) 45 ta rocznica zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II 4. Kościół w swojej historii przeżywał już Rok Wiary. Napisz, który z papieży go ogłosił i w którym roku oraz wymień wydarzenie, które upamiętniał: a) rok.. b) papież. c) wydarzenie 5. Rok Wiary jest według Benedykta XVI: a) ożywieniem ruchu pielgrzymkowego b) zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana Jezusa c) odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych Punktacja 1p. 1p. 3 p. 1

2 6. Benedykt XVI przypomina perykopę Ga 5,6. Uzupełnij brakujące słowa (Ga 5,6): Albowiem w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko., która działa przez. 7. Święty Augustyn, biskup Hippony, mówiąc o wierze stwierdził, że(zaznacz dwie odpowiedzi): a) wiara niezbędna jest do dobrego życia b) wiara bez uczynków jest martwa c) wierni wzmacniają się przez wiarę d) wiara opiera się na stałym fundamencie, a tym fundamentem jest Jezus Chrystus 8. Benedykt XVI zachęca, aby Rok Wiary był okazją do głębszego celebrowania wiary w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii. Eucharystię nazywa (zaznacz dwie odpowiedzi): a) szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła b) Mszą Świętą c) najważniejszym nabożeństwem d) źródłem, z którego wypływa cała Jego moc 9. Benedykt XVI pomaga nam zrozumieć nie tylko treść wiary, ale także akt, którym całkowicie powierzamy się Bogu. Istnieje w istocie głęboka jedność między aktem, którym się wierzy a treścią, której dajemy nasze przyzwolenie. Papież odwołuje się do ApostołaPawła, którypozwala nam wejść w tę rzeczywistość. Uzupełnij brakujące słowa w perykopie Rz 10,10: Sercem przyjęta wiara prowadzi do, a wyznawanie jej ustami do Zaznacz prawdziwe nauczanie św. Łukasza: a) znajomość treści w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli serce nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym b) znajomość treści w które należy wierzyć wystarcza, jeżeli człowiek jest otwarty na łaskę i respektuje przykazania Boże c) pewność wiary rodzi się rodzi się z zachowania nauczania Apostołów 11. Zaznacz przy poniższych stwierdzeniach P prawda, F fałsz: a) wiara jest aktem wolności b) wiara jest sprawą prywatną.. c) wiara nie wymaga odpowiedzialności społecznej d) wiara nie wymaga zaangażowania, ale publicznego świadectwa.. e) wyznanie wiary jest aktem osobistym i wspólnotowym.. f) pierwszym podmiotem wiary jest Kościół g) historia naszej wiary to tajemnica świętości i grzechu. h) rok wiary jest okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia. i) wiara bez miłości może przynosić owoce.. j) sama wiara może zbawić człowieka. 10 p. 2

3 12. Benedykt XVI zauważa, że wielu ludzi, choć nie rozpoznaje w sobie daru wiary, szczerze poszukuje ostatecznego sensu i definicji prawdy o swym istnieniu i świecie. To poszukiwanie nazywa: a) poszukiwaniem źródła wiary b) poszukiwaniem źródła prawdy c) preambułą wiary 13. Wymień nazwę dokumentu, który jest cenną i niezbędną pomocą w uzyskaniu dostępu do systematycznej wiedzy na temat treści wiary, o którym Jan Paweł II napisał: ( ) przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia kościelnego, ( ).Uznaję go za pewną normę nauczania wiary, jak również za pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej. 14. Benedykt XVI wielokrotnie odwołuje się do nauczania zawartego w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Napisz, który z papieży i w którym roku zainaugurował obrady soborowevaticanum II: 15. Do obowiązków Soboru Powszechnego należy przede wszystkim: a) dyskusja nad podstawowymi artykułami doktryny Kościoła b) strzeżenie świętego depozytu nauki chrześcijańskiej i podawanie go w najbardziej skutecznej formie c) stanowienie prawa kościelnego 16. Ojcowie soborowi (Vaticanum II) chcieli przedstawić wiarę na nowo w sposób skuteczny. Z ufnością otwarli się na dialog ze współczesnym światem, dlatego, że: a) należało prawdy wiary dostosować do odkryć współczesnej nauki b) byli pewni swojej wiary c) poszukiwali nowych form ewangelizacji 17. Napisz, czy poniższe zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe(f): Rok Wiary według Benedykta XVI to: pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata, w której trzeba nieść tylko to, co istotne: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch sukien. a) P b) F 18. Dokończ zdanie, które rozpoczyna encyklikę Fides et ratio : Wiara i rozum są jak dwa skrzydła na których Filozofia jest jedną z dróg, które mają udział w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o sens życia. Napisz, co według źródłosłowu greckiego oznacza termin filozofia :. 3

4 20. Kościół uznaje filozofię za: a) jedną z wielu nauk, która w pewnych dziedzinach może być pomocna teologii b) narzędzie pomagające głębiej rozumieć wiarę i przekazywać prawdę o Ewangelii c) drogę prowadzącą do zbawienia 21. Dokończ perykopę z Księgi Mądrości: Mądrość wie i (Mdr 9,11). 22. Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz właściwą odpowiedź: "Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu, który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami. Wyjdź za nią jak tropiciel i na drogach jej przygotuj zasadzkę! Kto zaglądać będzie przez jej okna, kto słucha przy jej drzwiach; kto zamieszka blisko jej domu i wbije kołek w jej ściany; kto postawi namiot swój przy jej boku - ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszkaniu, postawi swe dzieci pod jej dachem i pod jej gałęziami będzie przebywał. Ona zasłoni go przed żarem i odpoczywać będzie w jej chwale" (Syr 14, 20-27). a) jest to pochwała mądrości wynikającej z doświadczenie życiowego b) tekst biblijny wyraża zachętę do odkrywania zalet rozumu c) tekst biblijny wyraża przeświadczenie, że istnieje głęboka i nierozerwalna więź między poznaniem rozumowym a poznaniem wiary 23. Jan Paweł II formułuje trzy zasady, jakich musi przestrzegać rozum, aby jak najlepiej wyrażać swoją naturę. Spośród niżej podanych zaznacz te zasady: a) należy uznać, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką b) człowiek posiada rozległą wiedzę, która pozwala mu na precyzyjne formułowanie poglądów c) na drogę poznania nie może wejść człowiek pyszny, który mniema, że wszystko zawdzięcza własnym osiągnięciom d) na drogę poznania może wejść człowiek pyszny, który mniema, że wszystko zawdzięcza własnym osiągnięciom, a pokory nabierze po studium Pisma Świętego e) rozum posiada prymat nad poznaniem duchowym f) bojaźń Boża każe rozumowi uznać niczym nieograniczoną transcendencję Boga 24. W Księdze Mądrości autor mówi, że Bóg pozwala się poznać poprzez rozumowe poznawanie przyrody. Dokończ zdanie (Mdr 13,5): Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez ich Stwórcę. 25. W Liście do Rzymian św. Paweł prowadzi wnikliwą refleksję filozoficzną. Zaznacz cztery prawdziwe stwierdzenia: a) obserwacja rzeczywistości oczyma umysłu może doprowadzić do poznania Boga b) rozum ludzki posiada zdolność, która jest zamknięta w sferze poznania zmysłowego c) człowiek posiada zdolność pojmowania metafizycznego 3 p. 4

5 d) człowiek utracił zdolność sięgania rozumem do Boga Stwórcy w następstwie nieposłuszeństwa, grzechu e) na mocy pierwotnego zamysłu stwórczego rozum miał być wyposażony w zdolność swobodnego przekraczania granic doświadczenia zmysłowego i docierania do Stwórcy f) człowiek utracił zdolność rozpoznania Boga jako Stwórcy wszystkiego z powodu braku właściwych środków, niewystarczającej inteligencji 26. Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, pośrodku którego rosło drzewo: a) zakazane drzewo b) drzewo poznania dobra i zła c) zatrute drzewo 27. Święty Paweł wskazuje jako kryterium prawdy, a tym samym zbawienia: a) mądrość słów b) Słowo Mądrości c) zgodność umysłu z rzeczą 28. Zaznacz prawdziwe zdanie: a) Dogłębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń jest zatem możliwe, nawet jeśli człowiek nie wyznaje wiary w Boga, który w nich działa. Postęp naukowy wyostrza wewnętrzny wzrok i otwiera umysł, pozwalając człowiekowi dostrzec w strumieniu wydarzeń czynną Opatrzność Bożą. b) Dogłębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie wyznaje zarazem wiary w Boga, który w nich działa. Wiara wyostrza wewnętrzny wzrok i otwiera umysł, pozwalając mu dostrzec w strumieniu wydarzeń czynną Opatrzność Bożą. 29. Jan Paweł II analizując relacje między wiarą a rozumem stwierdza, że: a) konflikt między wiarą a rozumem jest pozorny b) nie ma powodu do rywalizacji między wiarą a rozumem c) wiara i rozum nie znajdują wspólnej płaszczyzny dialogu 30. Który z listów Nowego Testamentu głosi pochwałę wiary przodków: a) List do Rzymian b) List do Hebrajczyków c) List do Efezjan 31. Uzupełnij lukę w tekście (Hbr 11,8): Przez wiarę ten, którego nazwano.. okazał posłuszeństwo wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. 32. O kim KKK mówi, że jest najdoskonalszym urzeczywistnieniem posłuszeństwa wiary? a) o Sarze b) o Maryi c) o Abrahamie 5

6 33. Wzorem posłuszeństwa wiary proponowanym przez Pismo Święte jest: a) Sara b) Maryja c) Abraham 34. Zaznacz dwie prawidłowe odpowiedzi: Wiara jest: a) projekcją naszego rozumu b) osobowym przylgnięciem człowieka do Boga c) dialogiem ze Stwórcą d) dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił 35. Do poniższych cytatów dopisz ich autorów (lista autorów do wyboru zamieszczona jest poniżej cytatów): a),,wierzę, aby rozumieć, i rozumiem, aby głębiej wierzyć. b),,wiara szuka rozumienia. c),,wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga. d),,pewność jaką daje światło Boże, jest większa niż światło rozumu naturalnego. e),,dziesięć tysięcy trudności nie powoduje jednej wątpliwości. f),,nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę. 1p. 6 p. św. Cyprian, Benedykt XVI, J.H. Newman, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Anzelm, Jan Paweł II, św. Paweł, św. Cyryl, św. Ireneusz z Lyonu 36. Zdecyduj, czy powyższe zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F): Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie". a) P b) F 37. Człowiek nie może powiedzieć Panem jest Jezus bez pomocy: a) Kościoła b) rodziców c) Ducha Świętego 6

7 38. Napisz, co oznacza greckie słowo symbolon: a). b) c) d). 39. Podaj miejsce i rok dwóch pierwszych soborów powszechnych: a) b) 40. Zaznacz dwa prawdziwe zdania: a) Symbol Apostolski to owoc Soboru Watykańskiego I. b) Symbol Apostolski to wierne streszczenie wiary Apostołów. c) Symbol Apostolski to deklaracja chrześcijanina. d) Symbol Apostolski to starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. 41. Pierwsze wyznanie wiary składamy: a) przyjmując Sakrament Eucharystii b) przy Chrzcie Świętym c) przyjmując Sakrament Bierzmowania 1 p 42. Symbol Apostolski składa się z trzech części. Św. Ireneusz nazywa je trzema rozdziałami naszej pieczęci. Napisz komu i czemu są one poświęcone: 6 p. a).. b).. c) Kto mówi wierzę, mówi: a) Ufam Panu Bogu. b) Korzę się przed Bogiem. c) Przyjmuję to w co my wierzymy. 44. W obrzędzie chrztu dorosłych szafarz pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, Co ci daje wiara? Napisz, co katechumen odpowiada na te pytania: a) O co prosisz Kościół Boży? b) Co ci daje wiara? 7

8 45. Uzupełnij luki w tekście Credo: 1 Wierzę w jednego Boga,., Stworzyciela nieba i ziemi, Wszystkich.. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego., a przez Niego wszystko się stało. zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem., pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał.. I wstąpił do nieba;. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,.. Wierzę w Ducha Świętego,, który od Ojca i Syna pochodzi. wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. SUMA PUNKTÓW. 8

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y Zamość 2012 KOLEGIUM REDAKCYJNE ks. Adam K. Firosz, ks. Zygmunt Jagiełło, ks. Mariusz R. Trojanowski

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA WYDAWNICTWO KSIÊŻY SERCANÓW Tytuł oryginału Theology today: perspectives,

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ FILOZOFII Religijność 1 Alternatywna UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY. 1 WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] sobory kanony encykliki ojcowie kościoła ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.PL 2013 2 KSIĄŻKĘ

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM 1. Co to jest Pismo św. i Tradycja? Pismo św. jest to zbiór ksiąg ST i NT, napisane pod natchnieniem Ducha Św., które Kościół przechowuje i do wierzenia

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 CZĘŚĆ I 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa Przejrzał i złożył Maciej Piotr Przepióra Warszawa

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

OSOBOWE DOŚWIADCZENIE KOMUNII W WIECZNOŚCI JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA POJĘCIA UMIERAĆ W PANU

OSOBOWE DOŚWIADCZENIE KOMUNII W WIECZNOŚCI JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA POJĘCIA UMIERAĆ W PANU ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXI, zeszyt 2 2014 KS. TOMASZ NAWRACAŁA OSOBOWE DOŚWIADCZENIE KOMUNII W WIECZNOŚCI JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA POJĘCIA UMIERAĆ W PANU PERSONAL EXPERIENCE OF COMMUNION IN ETERNITY

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. Sakramenty Święte. 1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. Dary Ducha Świętego 1. Mądrości. 2. Rozumu. 3. Rady. 4. Męstwa. 5. Umiejętności.

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg WIARA KATOLICKA SERIA LUKE A E. HARTA W Co Wierzą Katolicy Część 2: Bóg Rycerze Kolumba przedstawiają Dedykowaną Luke owi E. Hartowi serię książeczek na temat podstawowych elementów wiary katolickiej Bóg

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I TRWAŁOŚĆ WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ

TWORZENIE I TRWAŁOŚĆ WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ TWORZENIE I TRWAŁOŚĆ WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ 1. WPROWADZENIE Tradycja chrześcijańska mówi o miłości jako o najwspanialszym, obok życia, darze od Boga dla ludzi. Dar ten jednak, ze względu na naturę człowieka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające)

Bardziej szczegółowo

STUDIA TEOLOGICZNE. Białystok - Drohiczyn - Łomża. Być solą ziemi

STUDIA TEOLOGICZNE. Białystok - Drohiczyn - Łomża. Być solą ziemi STUDIA TEOLOGICZNE Białystok - Drohiczyn - Łomża 30 2012 Być solą ziemi ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Ks. prof. UwB dr hab. Adam Skreczko redaktor naczelny Ks. dr Wojciech Turowski zastępca redaktora naczelnego Ks.

Bardziej szczegółowo