ARGUMENT ZE STWORZENIA(KOSMOLOGICZNY)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARGUMENT ZE STWORZENIA(KOSMOLOGICZNY)"

Transkrypt

1 WYKŁAD 2 BÓG śyjemy we wszechświecie, którego ogrom wskazuje na istnienie potęŝnego Stwórcy. Piękno, ewidentny zamysł widoczny w stworzeniu oraz porządek świadczą o mądrości Prawodawcy. MoŜemy się cofać od skutku do przyczyny, ale nie moŝemy tego robić w nieskończoność, musimy w pewnym momencie uznać istnienie wiecznego Stwórcy, którego nazywamy Bogiem On to jest przyczyną wszystkiego oraz źródłem wszelkiego dobra, jakie istnieje. I. ISTNIENIE BOGA 1. Potwierdzenie istnienia Boga Biblia w Ŝadnym miejscu nie próbuje dowodzi istnienia Boga przy pomocy logicznej, formalnej argumentacji. Oto biblijny punkt widzenia Ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzy, Ŝe On istnieje 2. Argumenty wskazujące na istnienie Boga Nie jest moŝliwe wywiedzenie ścisłych dowodów na istnienie Boga w sensie naukowym. Ostateczną instancją w tej sprawi jest wiara. Mimo to moŝemy, i chrześcijańska myśl to czyni, podać wartościowe argumenty popierające nasze przekonanie Dr Norman Fokdolv Ale skoro sama Biblia nie podejmuje wysiłku argumentacji na rzecz istnienia Boga to po co my to robimy? po pierwsze, aby przekonać te osoby, które szczerze szukają Boga, ale maja wciąŝ przeszkody natury intelektualnej( pokaŝ mi, Ŝe to rozsądne ), jednak Ŝadne argumenty nie przekonają kogoś kto chce prowadzi Ŝycie w grzechu i po swojemu(łuk. 16, 31) po drugie, aby umocnić wiarę tych, którzy juŝ uwierzyli i zostali uczniami Chrystusa po trzecie po to, by poszerzyć naszą wiedzę o Bogu, bo czyŝ istnieje wspanialszy obiekt przemyśleń niŝ ON a) ARGUMENT ZE STWORZENIA(KOSMOLOGICZNY) Wszechświat jest niewyobraŝalnie wielkim systemem, zawierającym miliony galaktyk, z których kaŝda składa się z milionów gwiazd. Na skraju jednej z galaktyk, zwanej Droga Mleczną, znajduje się poŝółkła ze starości gwiazda o średniej wielkości i umiarkowanej temperaturze, czyli nasze Słońce, samo będące tylko(pomyśleć tylko!)milion razy większe od Ziemi! Porusza się ono w kierunku zewnętrznej krawędzi galaktyki z prędkością ok. 20 kilometrów na sekundę, ciągnąc za sobą cały Układ Słoneczny, który biegnie po łuku z prędkością liniową ponad 300 kilometrów na sekundę, podczas gdy cała Droga Mleczna obraca się bez przerwy niczym gigantyczny gwiezdny młyn( ) Fotografując fragmenty nieba moŝna w przybliŝeniu obliczy ilość gwiazd. Będąc kiedyś w obserwatorium astronomicznym Harvard College miałem okazję zobaczy zdjęcie przedstawiające około 200 galaktyk wielkości Drogi Mlecznej wszystkie na obrazku o wymiarach 35 na 4,5 cm. Oblicza się, Ŝe ilość galaktyk w całym Kosmosie wynosi około 500 bilionów. George W. Grey Ziemia pędzi po orbicie 30 km na sekundę, obracając się cyklicznie wokół własnej osi i zegar atomowy wskazuje, Ŝe ten obrót jest jednakowy dla kaŝdego dnia. W tym makrokosmosie Ŝyjemy my i cały świat Ŝywych organizmów, których jest na Ziemi miliony gatunków, a z tych milionów gatunków większość jest zbudowana z milionów komórek współpracujących ze sobą. Statystycznie przypadkowe połączenie tego wszystkiego jest NIEMOśLIWE!!! A to wskazuje na twórczy umysł, którego my nazywamy Bogiem i sensowniejsze jest przyjęcie tego o czym mówi Biblia(Mój. 1,1 31) b) ARGUMENT Z PLANU WIDOCZNEGO W STRUKTURZE STWORZENIA Słynny zegar w Strasburgu, oprócz normalnych cech właściwych chronometrowi, posiada równieŝ całe układy planet i księŝyców, które ukazują się w róŝnych konfiguracjach zgodnych z aktualną datą oraz grupy figur, pojawiające się i znikające podczas wybijania pełnych godzin. Sugestia, Ŝe taki mechanizm nie wymagał projektanta, byłaby niewątpliwie obrazą dla konstruktora. Podobnie niedorzeczne jest twierdzenie, Ŝe wszechświat po prostu powstał sam z siebie lub jest efektem przypadkowych zderzeń atomów, przebiegających w odpowiednio długim czasie, by wyrazić się bardziej naukowo. To tak jakby autor wziął wagon pełen czcionek drukarskich i podrzucał je łopatą do góry i kiedy wszystkie spadłyby na ziemie, powstałaby powieść Ogniem i mieczem Nawet jeŝeli ktoś się zgodzi, Ŝe świat powstał naturalnie za pomocą praw natury, to jak te poszczególne części zostały uŝyte? Prawa fizyki oraz właściwości materii są martwe, więc ktoś musiał ich uŝyć!!!

2 Dopracowujemy się teorii naukowych oraz lepiej opisujących rzeczywistość. Stajemy jednak wciąŝ wobec granicy, której nauka nie potrafi przekrocz. Jest nią praprzyczyna wszelkich oddziaływań fizycznych. Musimy więc stwierdzić za Izaakiem Newtonem, Ŝe u źródeł tych oddziaływań znajduje się poruszająca wszystko moc Boga Dr Norman Fokdolv c) ARGUMENT Z NATURY CZŁOWIEKA(ANTROPOLOGICZNY) Człowiek posiada naturę moralną co oznacza, Ŝe kieruje się w Ŝyciu pojęciami dobra i zła. Zdaje sobie sprawę, Ŝe istnieje dobry kierunek działania, który naleŝy utrzymywać, oraz zły, którego powinien unikać. Określamy to sumieniem. A istnienie sumienia wskazuje na istnienie Prawodawcy, który stworzył pewien standard postępowania. Sumienie samo w sobie nie moŝe utworzyć takiego standardu, jest ono tylko takim papierkiem lakmusowym, który wskazuje na to co dobre, a co złe. A kto jest twórcą poję dobra i zła?...bóg Nie tylko moralność wskazuje na istnienie Boga, ale takŝe nasza cała natura. Nawet najbardziej zdegenerowane religie są przecieŝ ślepym poszukiwaniem człowieka, jego tęsknotą do czegoś, najgłębszym pragnieniem jego duszy. JeŜeli jesteśmy głodni to zaspokajamy głód i podobnie jest z głodem duszy Moja dusza pragnie Boga Psalm 4, 3 d) ARGUMENT Z HISTORII(HISTORYCZNY) Opisując konkretne wydarzenia Biblia ukazuje wpływ Boga na bieg historii (Dan. 2, 21). Cała historia ludzkości pokazuje jak realny jest wpływ Boga(rozkwit i upadek wielkich potęg, jak Babilon i Rzym). e) ARGUMENT Z POWSZECHNOŚCI WIARY(POWSZECHNEJ ZGODY) Wiara w istnienie Boga jest rozpowszechniona praktycznie na całym świecie, choć często widać jej groteskowe wręcz zniekształcenie oraz wymieszanie z prymitywnymi przesądami. Skąd wzięło się owo powszechne przekonanie o istnieniu Boga? Większość ateistów wyobraŝa sobie, Ŝe pewnego razu jakaś grupa sprytnych teologów spotkała się na tajnym zgromadzeniu, na którym wymyślono pojęcie Bóstwa, a następnie przedstawiono je społeczeństwu. Jednak teolodzy nie wymyślili Boga, tak jak astronomowie nie wymyślili gwiazd, a biolodzy roślin. Fakt, Ŝe staroŝytni mieli mylne poglądy na temat ciał niebieskich, nie dowodzi, Ŝe one nie istniały. JeŜeli ludzkość posiada fałszywe wyobraŝenie Stwórcy, to znaczy po prostu, Ŝe On zawsze istniał, tylko ludzie wyznawali mylne poglądy na Jego temat. Owo poczucie religijności jest obce niŝszym stworzeniom. Dla przykładu jaki sens miałoby nauczanie religii choćby najwyŝej rozwiniętą małpę człekokształtną? Ale moŝna mówić o Bogu najniŝej upadłemu człowiekowi! Dlaczego? Zwierzęciu jest obca jest religijna natura nie zostało ono stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek zaś ją posiada, a co za tym idzie, potrzebuje jakiegoś obiektu czci. 3. Ateizm Ateizm bazuje na całkowitym zaprzeczeniu istnienia Boga. Wiele osób uwaŝa się za ateistów, gdy tymczasem ich postawa wynika z róŝnych czynników emocjonalnych, presji zewnętrznej lub wychowania. Po dogłębnym zrewidowaniu swojego sposobu myślenia i odczuwania nie są w stanie stwierdzić z całą pewnością, Ŝe Bóg nie istnieje. Wielu z nich przychodzi w efekcie do poznania Boga. Są jednak tacy, których rozwaŝania kończą się na stwierdzeniu nie wiem taką postawą określa się agnostycyzmem oraz tacy, którzy problem ten stawiają uczciwie, a mimo to będą przekonani, Ŝe Boga nie ma. Dr Norman Fokdolv Kiedy człowiek traci wiarę, nie dzieje się to na zasadzie czyjejś argumentacji(jakkolwiek byłaby ona uczona i logicznie przedstawiona), lecz w wyniku jakiejś wewnętrznej katastrofy, zdrady lub czegoś innego, co działając niczym Ŝrący kwas rozpuściło kosztowną perłę spoczywającą na dnie duszy. KsiąŜe Kropotkin(rok 1917, rewolucja bolszewicka) był anarchistą, rewolucjonistą, ateistą, a jednak modlił się kiedy odwiedził dom swojej matki. Nie mógł stłumić najgłębszego pragnienia jakie posiadał. Ateizm jest chorobą ludzkości, poniewaŝ wydziera z serca człowieka pragnienie nieskończoność i głód duchowego spełnienia. Ateiści wskazują na zbrodnie popełnione w imię religii, lecz przecieŝ religia bywała zniekształcana przez odstępczych kapłanów i kościelnictwo. Usiłowanie wymazania pojęcia Boga dlatego, Ŝe ktoś kiedyś je wykrzywił jest jedynie próbą niefortunnej obrony swojego grzesznego Ŝycia.

3 II. NATURA BOGA 1. Imiona Boga Kim i czym jest Bóg? Najlepszą dostępną definicję podaje Katechizm Westminsterski: Bóg jest Duchem nieskończonym, wiecznym oraz niezmiennym w swej istocie, mądrości, mocy, świętości, sprawiedliwości, dobroci i prawdzie. Definicję biblijną moŝna sformułować na podstawie znaczenia imion nadawanych Bogu w Biblii. Biblijne imię Boga jest czymś więcej, niŝ zwykłym zestawieniem liter i dźwięków słuŝy ono ukazaniu konkretnych Jego cech. Bóg objawia siebie człowiekowi między innymi poprzez objawienie swojego imienia(ii MojŜ. 6,3; 33,19; 3,5-6). Oddawanie czci Bogu wiąŝe się z wezwaniem Jego imienia(i MojŜ. 12,8), bojaźnią przed nim(v MojŜ. 28,58), wywyŝszeniem Go(II Sam. 22,50) oraz Uwielbieniem(Ps. 86,9). Niegodziwością jest uŝywanie imienia BoŜego nadaremno(ii MojŜ. 20,7) oraz Jego profanacja czy bluźnierstwo(iii MojŜ. 18,21; 24,16). Imię BoŜe naleŝy naboŝnie święcić(mat. 6,9), ono jest mocą ludu BoŜego(Ps. 20,2). OTO IMIONA BOGA WYMIENIANE W BIBLII: a) Elohim( tłumaczone na język polski jako Bóg ). Ten wyraz pojawia się w tych fragmentach, które dotyczą mocy stwórczej oraz wszechmocy Boga Elohim to Bóg Stworzyciel Liczba mnoga wskazuje na pełnię Jego mocy, a takŝe sugeruje trójjedyną naturę. b) Jahwe(tłumaczona na język polski jako Pan ). Język hebrajski posługuje się wyłącznie spółgłoskami i w oryginale imię to wygląda tak: JHWH. W związku z tym pojawiały się problemy z tłumaczeniem na inne języki. Starsze wskazówki pokazują na właściwą formę JAHWE. Innym rozwinięciem jest JEHOWA, które zostało wprowadzone dopiero we wczesnym Średniowieczu przez Masoretów, czyli kopistów, którzy opracowali własne reguły transkrypcji fonetycznej. Samo imię Jahwe pochodzi od słowa JESTEM i zawiera w sobie trzy formy czasownikowe: przeszłą, teraźniejszą i przyszłą. MoŜna powiedzieć, Ŝe pełna forma imienia brzmi: Ten, który był, który jest i który nadejdzie, czyli Wieczny oraz: Objawiłem się, objawiam i jeszcze objawię. Imiona Boga są odzwierciedleniem dzieł, jakie wykonuje On dla swego ludu: JAHWE RAFA ( Bóg uzdrawia II MojŜ. 15,26), dla złoŝonych chorobą; JAHWE NISSI ( Bóg, który jest naszym sztandarem II MojŜ. 17,8 15), dla uciskanych; JAHWE SZALOM ( Bóg, który jest pokojem Sdz. 6,24), dla obciąŝonych troskami; JAHWE CEDIKEINU ( Bóg, nasza sprawiedliwość Jer. 23,6), dla potępionych; JAHWE JIREH ( Bóg zaopatruje ), dla potrzebujących; JAHWE RA AH ( Bóg jest pasterzem Ps. 23,1), dla pielgrzymów; JAHWE SZAMAH ( Bóg tam mieszka ), w Tysiącletnim Królestwie. c) El ( Bóg ) jest wyrazem uŝywanym w kombinacjach: EL ELION ( Bóg NajwyŜszy I MojŜ. 14,18-20), wywyŝszony ponad wszystkich bogów; EL SZADDAI ( Bóg jest wszystkim, czego mi potrzeba II MojŜ. 6,3) EL OLAM ( Bóg Wiekuisty I MojŜ. 21,33) d) ADONAI wyraz ten dosłownie oznacza Pan i nosi w sobie ideę władania oraz panowania (II MojŜ. 23,17; Izaj. 10,16) W nowym Testamencie imię to zastosowane jest w odniesieniu do uwielbionego Chrystusa. e) OJCIEC jest określeniem stosowanym zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. W najszerszym znaczeniu opisuje Boga jako Stwórcę wszystkiego co istnieje.

4 III. ATRYBUTY BOGA Jeśli Bóg jest nieskończony w swej istocie, to Ŝadne stworzenie nie moŝe dogłębnie pozna Jego natury. Mimo to, On sam łaskawie objawił się nam w języku, który potrafimy zrozumie, i zawarł to objawienie w Biblii. 1. Atrybuty bierne(wewnętrzna natura Boga) a) Duchowa natura (Jan. 4,24). Bóg jest Duchem posiadającym osobowość myśli, czuje, mówi, więc moŝe komunikować i wchodzić w relacje ze stworzeniami, które uczynił. Duchowa natura nie oznacza, Ŝe Bóg jest bytem bezpostaciowym Jezus wyraźnie wspomina o postaci Ojca (Jan. 5,37; Fil. 2,6). Jest On prawdziwą osobą, jednak posiada nieskończoną naturę. Boga nikt nigdy nie widział (Jan. 1,18; II MojŜ. 33,20), a jednak w II MojŜ. 4, 9 10 czytamy, Ŝe MojŜesz i niektórzy starsi ujrzeli Boga. Lecz nie ma tutaj sprzeczności apostoł Jan stwierdza, Ŝe nikt nigdy nie widział Boga takim jakim On jest. Wiemy wszakŝe, iŝ duch moŝe ukazywać się w postaci cielesnej (Mat. 3,16), nic zatem dziwnego, Ŝe Bóg wybiera taką formę objawienia się człowiekowi, jaka jest dla niego zrozumiała. b) Nieskończoność. Bóg nie podlega Ŝadnym naturalnym ograniczeniom, a Jego nieskończoność moŝna postrzegać na dwa sposoby: w odniesieniu do przestrzeni, tzn. jednakowo obecny w całej nieskończonej przestrzeni (I Król. 8,27) w odniesieniu do czasu, tzn. Ŝe Bóg jest wieczny(ii MojŜ. 15,18; V MojŜ. 33,27; Neh. 9,5; Ps. 90,2; Jer. 10,10; Obj. 4,8 10). Jako wieczny, Bóg jest niezmienny ten sam wczoraj, dziś i na wieki (Hebr.13,8). c) Jedyność (II MojŜ. 20,3; V MojŜ. 4,35,39; 6,4; I Sam. 2,2; II Sam. 7,22; I Król. 8,60; II Król.19,15; Neh. 9,6; Izaj. 44,6 8; I Tym. 1,17) Słynne Sz ma: Słuchaj Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! (V MojŜ. 6,4). PowyŜsza doktryna moŝe stać w sprzeczności z nauczaniem o Trójcy, ale to jest tylko pozorne twierdzenie. Musimy rozróŝnić dwa pojęcia: jedność absolutna jachid (I MojŜ. 22,2; Am. 8,10; Jer. 6,26; Zach. 12,10; Przyp. 4,3; Sędz. 11,34) jedność złoŝona echad (Ezdr. 3,1; 37,17; /mąŝ i Ŝona powinni by jednym ciałem/ - I MojŜ. 2,24) 2. Atrybuty czynne (Bóg w relacji do wszechświata) a) Wszechmoc (I MojŜ. 1,1; 17,1; 18,14; II MojŜ. 15,7; V MojŜ. 3,24; 32,39; I Kron. 16,25; Job. 40,2; Izaj. 40,12 15; Jer. 32,17; Ez. 10,5; Dan. 3,17; 4,35; Am. 4,13; Zach. 12,1; Mat. 19,26) Wszechmoc Boga oznacza, Ŝe moŝe zrobi wszystko, ale nie oznacza to, Ŝe moŝe np. kłamać albo kraść, poniewaŝ nie zrobiłby nic sprzecznego ze swoją naturą. Oznacza to teŝ, Ŝe jest władcą sprawującym kontrolę nad wszystkim, co się dzieje i co się moŝe stać. Dlaczego więc tyle zła? PoniewaŜ Bóg obdarzył człowieka wolną wolą i nigdy jej nie pogwałcił. Dlatego dopuszcza zło, ale wszystko pozostaje pod Jego kontrolą, nawet szatan nic nie zrobi bez Jego przyzwolenia (Job. 1 2) b) Wszechobecność. Boga nie dotyczą Ŝadne ograniczenia przestrzenne (I MojŜ. 28,15-16; V MojŜ. 4,39; Joz. 2,11; Ps. 139, 7-10; Przyp. 15,3; Izaj. 66,1; Jer. 23,23-24; Am. 9,2-4; Dz.Ap. 7,48-49; Efez. 1,23). Bóg objawia się swemu stworzeniu na róŝne sposoby: wśród uwielbiających Go zastępów niebieskich (Izaj. 6,1-3) poprzez porządek natury (Nah. 1,3) opatrznościowo, ingerując w sprawy ludzi (Ps. 68,7-8) w odpowiedzi tym, którzy Go szukają (Mat. 18,19-20; Dz.Ap. 17,27) grzesznikom poprzez ich sumienie (I MojŜ. 3,8; Ps. 68,1-2) Obecność Boga jest nawet w pikla, bo tam jest Jego GNIEW. c) Wszechwiedza. Bóg wie wszystko(i MojŜ. 18,18-19; II Król. 8, 10; I Kron. 28,9; Ps. 94,9; 139,1-16; 147,4-5; Przyp. 15,3, Izaj. 29,15-16; 40,28; Jer. 1,4-5; Ez. 11,5; Dan. 2,22; Am. 4,13; Łuk. 16,15; Dz.Ap. 15,8; Rzym. 8,27,29; I Kor. 3,20; II Tym. 2,19; Hebr. 4,13; I Piotra 1,2; I Jana 3,20). Skoro Bóg wie wszystko to wie teŝ kto będzie potępiony, więc mógłby teŝ zamienić beznadziejne połoŝenie takiego człowieka. Tak, ale dał teŝ człowiekowi wolną wolę, Bóg przewiduje, ale nie manipuluje. d) Mądrość. Bóg jest mądry (Ps. 104,24; Przyp. 3,19; Jer. 10,12; Dan. 2,20-21; Rzym. 11,33; I Kor. 1,24-25,30; 2,6-7; Efez. 3,10; Kol. 2,2-3). Mądrość Boga jest połączeniem Jego wszechwiedzy i wszechmocy. MoŜe On zastosować swoją wiedze w taki sposób, aby najlepsze moŝliwe cele osiągnąć najlepszymi środkami.

5 e) Suwerenność. Bóg posiada absolutne prawo do sprawowania rządów nad wszelkim stworzeniem oraz dysponowania nim w taki sposób, jaki uzna za stosowny (Dan. 4,35; Mat. 20,15; Rzym. 9,21). 3. Atrybuty moralne (Bóg w relacji do stworzeń obdarzonych moralnością) a) Bóg jest święty (II MojŜ. 15,11; III MojŜ. 11,44-45; 20,26; Joz. 24,19; I Sam. 2,2; Ps. 5,4; 111,9; 145,17; Izaj. 6,3; 43,14-15; Jer. 23,9; Łuk. 1,49; Jak. 1,13; I Piotra 1,15-16; Obj. 4,8; 15,3-4). Jego świętość oznacza Jego absolutną czystość moralną. Nie moŝe grzeszyć, ani tolerować grzechu. Określenie święty ma swój źródłosłów w wyrazie oddzielony. Oddzielony przestrzennie od człowieka jak i oddzielony od człowieka w sensie natury i charakteru On jest doskonały. Dlatego, aby człowiek mógł pojednać się z Bogiem musiała zostać przelana krew ludzka, ale święta, czyli krew Jezusa Chrystusa. Tylko Bóg jest święty, a wszystko tak naprawdę jest uświęcone, co de facto oznacza, Ŝe jest święte. b) Bóg jest sprawiedliwy. Jaka jest róŝnica między świętością a sprawiedliwością? Sprawiedliwość to świętość w działaniu. CzyŜ ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosowa prawa? (I MojŜ. 18,25) W jakich sytuacjach objawia się sprawiedliwość Boga? kiedy oczyszcza z zarzutów niewinnego, potępia winnego i widzi, Ŝe sprawiedliwość zostaje wykonana (Izaj. 3-5) kiedy okazuje łaskę skruszonemu (Ps. 51,14; I Jana 1,9; Hebr. 6,10) kiedy chłoszcze i sądzi swój lud (Izaj. 8,17; Am. 3,2) kiedy wybawia swój lud (Izaj. 46,13; 45,24-25) kiedy pomaga swoim wiernym sługom (Izaj. 50,4-9) c) Bóg jest wierny. Jest godzien absolutnego zaufania, a Jego słowo nigdy nie zawodzi, dlatego lud BoŜy moŝe polega na Jego obietnicach (II MojŜ. 34,6; IV MojŜ. 23,19; V MojŜ. 4,31; Joz. 21,43-45; 23,14; I Sam. 15,29; Jer. 4,28; Izaj. 25,1; Ez. 12,25; Dan. 9,4; Mich. 7,20; Łuk. 18,7-8; Rzym. 3,4; 15,8; I Kor. 1,9; 10,13; II Kor. 1,20; I Tes. 5,24; II Tes. 3,3; II Tym. 2,13; Hebr. 6,18; 10,23; I Piotra 4,19; Obj. 15,3) d) Bóg jest miłosierny. Miłosierdzie Boga to Jego boska dobroć wykazywana wobec stworzeń i przejawiana w obliczu cierpień, wraŝliwa na ich potrzeby, współczująca z nimi, wykazująca szczególną cierpliwość wobec niepoprawnych grzeszników. Hodges (Tyt. 3,5; Treny 3,22; Dan. 9,9; Jer. 3,12; Ps. 32,5; Izaj 49,13; 54,7). Najpiękniejszy opis BoŜego miłosierdzia Psalm 103, NajwaŜniejszym przejawem Jego miłosierdzia było posłanie Jezusa Chrystusa na świat (Łuk. 1,78). e) Bóg jest miłością. Jest opisywana na róŝne sposoby: (V MojŜ. 7,8; Efez. 2,4; Izaj. 49, 15-16; Rzym. 8,39; Oz. 11,4; Jer. 31,3) Jak się ona przejawia: (Jan. 3,16; 16,27; 17,23; V MojŜ. 10,18) Jak została okazana: (Jan 3,16; I Jana 4,9-10; Rzym. 9,11-13; I Jana 3,1; Izaj. 43,3-4; 63,9; Tyt. 3, 4-7;Izaj. 38,17; Efez. 2,4-5; Oz. 11,4; V MojŜ. 7,13; Rzym. 5,5) f)bóg jest dobry. Obdarza swoje stworzenie Ŝyciem i błogosławieństwem (Ps. 25,8; Nah. 1,8; Ps. 145,9; Rzym. 2,4; Mat 5,45; Ps. 31,19; Dz.Ap. 14,17; Ps. 68,10; 85,5) Istnienie zła i cierpienia jest dla niektórych przeszkodą, utrudniającą uwierzenie w Boga, ale: Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, bo czy właściciel fabryki jest odpowiedzialny za to, Ŝe jego pracownik wsypuje piasek w tryby maszyny? Bóg jest wszechmocny, a zło istnieje za Jego przyzwoleniem. Bóg jest tak potęŝny, Ŝe zło moŝe obrócić w dobro i tak było w przypadku ukrzyŝowania Jezusa. Bóg zorganizował wszechświat zgodnie z pewnymi prawami i jeŝeli je przekraczamy to ponosimy za to konsekwencje(krok w przepaść) Bóg przygotował dla nas inne Ŝycie, a ten porządek, w którym Ŝyjemy nie jest doskonały.

6 BŁĘDNE POGLĄDY NA TEMAT NATURY BOGA a) Agnostycyzm (od grec. Agnostos, czyli niepoznawalny ) utrzymuje, Ŝe człowiek nie jest w stanie poznać Boga. To co skończone nie moŝe poją tego co nieskończone - to główna teza agnostyków. Ale nie rozróŝnia się tu poznania absolutnego i pewnego ograniczonego poznania Boga. Oczywiście nie moŝemy Go poznać w doskonały sposób, ale moŝemy się do Niego zbliŝyć. MoŜemy dotknąć Ziemi, choć nie jesteśmy w stanie jej objąć ramionami D. S. Clarke Nasze poznanie jest cząstkowe (II MojŜ. 33,20; Job. 11,7; Rzym.11,33-34; I Kor. 13,9-12) b) Politeizm (wiara w wielu bogów) Abraham został powołany do oddzielenia się od pogaństwa i uznania Jedynego Boga. c) Panteizm (od grec. pan i theos, czyli wszystko jest bogiem ) Wszystko od ziemi, drzew, kamieni, poprzez zwierzęta aŝ po człowieka jest częścią Boga, który wyraŝa się poprzez materię oraz siły natury tak jak dusza wyraŝa siebie poprzez ciało. Na pierwszy rzut oka oddawanie czci naturze wygląda pięknie i estetycznie, ale w ostatecznej konsekwencji prowadzi do absurdu, poniewaŝ skoro drzewo, kwiat lub gwiazda są częścią Boga, to w takim razie jest nią równieŝ robak, bakteria, tygrys, a nawet najgorszy nikczemnik konkluzja tyleŝ nieunikniona, co tragiczna. Panteizm myli naturę z Bogiem, ale przecieŝ poemat nie jest poetą, dzieło sztuki nie jest artystą, muzyka nie jest kompozytorem i wreszcie stworzenie nie moŝe być jednocześnie Stwórcą. d) Deizm uznaje istnienie osobowego Boga, który stworzył świat, lecz jednocześnie utrzymuje, Ŝe po dokończeniu stworzenia zostawił świat swojemu biegowi. Inaczej Bóg zostawił świat jak zegar, który teraz chodzi. Lecz poglądy deistów na osobę Boga grzeszą stronniczością. Biblia pokazuje, Ŝe Bóg jest dla człowieka nieosiągalny, transcendentny (Izaj. 6,1), ale zarazem Biblia pokazuje, Ŝe nie jest On daleko od kaŝdego z nas (Efez. 4,6). ZauwaŜamy, Ŝe deizm wyolbrzymia jedną z prawd. Pismo zapewnia nas jednak, Ŝe Bóg jest poza światem, ale zarazem w świecie, chociaŝby przez objawienie się Jezusa Chrystusa. BÓG TRÓJJEDYNY Biblia naucza, Ŝe jeden jest Bóg i poza Nim nie ma innego. Ale powstaje naturalne pytanie, czy Bóg miał jakieś towarzystwo zanim i kiedy stwarzał świat? Bóg jest jeden, ale ta jedność jest złoŝona!!! Trójca ani Trójjedyny Bóg nie pojawia się ani razu w Biblii. Stwierdzenie to zostało uŝyte po raz pierwszy jako wyraŝenie teologiczne w II w naszej ery celem określenia natury Boga. Ale przecieŝ planeta Pluton istniała jeszcze zanim nadano jej nazwę. Doktryna o Trójcy nie pochodzi z ludzkich przemyśleń czy spekulacji ale jest wynikiem objawienia. Bóg występuje w trzech osobach: Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Nie oznacza to, Ŝe istnieje trzech Bogów, z których kaŝdy jest niezaleŝny od pozostałych. Jest to doskonała jedność zamiarów i celów. Ojciec dokonuje aktu stworzenia, Syn odkupienia, Duch Święty uświęcenia. Pomimo tego w kaŝdej z tych trzech działań istnieją pozostałe Osoby: przy stworzeniu współpracują Syn i Duch odkupienia dokonuje Syn, ale Ojciec i Duch Go do tego posyłają Duch Święty uświęca, ale Ojciec i Syn są tu obecni Ojciec świadczy o Synu (Mat. 3,17), Syn o Ojcu (Jan. 5,19), Syn świadczył o Duchu (Jan. 14,26), a później Duch o Synu (Jan. 15,26). Mylne interpretacje: Trynitaryzm wiara w trzech Bogów. Sabelianizm doktryna głosząca, Ŝe Ojciec, Syn BoŜy i Duch Święty to tylko przejawy jednej i tej samej osoby Boga. Aby wczesny Kościół mógł obronić się przed fałszywymi poglądami formułowano dogmaty. Przykładowe Anastazjańskie Wyznanie Wiary z IV wieku: "Wierzymy, Ŝe jest jeden trójjedyny Bóg oraz w to, Ŝe owa Trójca stanowi jedność. Jej osoby są oddzielne, lecz współistotne. Ojciec jest jedną Osobą, Syn inną, a Duch Święty jeszcze inną. Jednak zarówno Ojca, jak Syna i Ducha Świętego cechuje jedna boskość, odbierają tę samą chwałę i wieczny majestat. Ojciec jest tym, kim Syn i Duch Święty. Ojciec nie został stworzony, Syn nie został stworzony i Duch Święty nie został stworzony. Ojciec jest nieograniczony, Syn jest nieograniczony i Duch Święty jest nieograniczony. Ojciec jest wieczny, Syn jest wieczny i Duch Święty jest wieczny. Zarazem nie są to trzy (istoty) niestworzone i nieograniczone, lecz jedna - niestworzona i nieograniczona. W tym samym sensie Ojciec jest wszechmocny, Syn jest

7 wszechmocny i Duch Święty jest wszechmocny. Nie są to jednak trzy wszechmocne istoty, lecz jedna. Tak więc Ojciec jest Bogiem. Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Nie oznacza to, Ŝe istnieje trzech Bogów, ale Ŝe jest jeden Bóg. Zatem Ojciec jest Panem, Syn jest Panem i Duch Święty jest Panem. Nie znaczy to, Ŝe jest trzech Panów, ale jeden Pan. PoniewaŜ jesteśmy zobowiązani przez naszą chrześcijańską prawowierność do wyznawania kaŝdej z tych trzech Osób jako Boga i Pana, nie wolno nam twierdzić. Ŝe istnieje trzech Bogów lub Panów. Ojciec nie jest stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi od Ojca i nie jest stworzony, lecz zrodzony. Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, nie jest stworzony ani zrodzony, lecz działa. Istnieje zatem jeden Ojciec, nie trzech Ojców; jeden Syn, nie trzech Synów i jeden Duch Święty, nie trzech Duchów Świętych. śadna z Osób Trójcy nie jest pierwsza ani ostatnia; nie ma Osób większych i mniejszych. Wszystkie współistotne Osoby są równe między sobą i dlatego, jak juŝ wcześniej wspomniano, naleŝy je czcić jako trójjedyne, czyli będące jednością w Trójcy i Trójcą w jedności. PowyŜsze wyznanie moŝe nam się wydawać suche, zagmatwane i zbyt drobiazgowe, ale w czasach wczesnego chrześcijaństwa stanowiło skuteczny środek do zachowania prawd, które były i są podstawowe dla Kościoła. Dowody: Stary Testament ST nie zawiera informacji Trójcy podanej wprost, poniewaŝ czasy ST to czasy opanowane przez religie politeistyczne, dlatego bardzo waŝne było wpojenie Izraelowi prawdy o istnieniu Jednego Boga, poza którym nie ma innego. Jednak pojawiają się przesłanki tej doktryny. Za kaŝdym razem, gdy Hebrajczyk mówił o Bogu (Elohim) to właściwie wypowiadał wyraz Bogowie, bo jest to rzeczownik liczby mnogiej (Joz. 24,18-19; I Moj. 35,7). W ST jest mowa o kaŝdej Osobie Trójcy: o Ojcu (Izaj. 63,16; Mal. 2,10), o Synu Jahwe (Ps. 45,6-7; Przyp. 30,4), o Duchu Świętym (Izaj. 11,2-3; 48,16; 61,1). Nowy Testament Dla chrześcijan było to podstawowe wyznanie wiary. Sam Jezus został skazany na śmierć za to, Ŝe czynił się równym Bogu. Wierzymy w jednego Boga, ale zarazem pisali o Jezusie i widzieli w Nim Tego, który jest ponad wszystkim, Boga błogosławionego na wieki (Rzym. 9,5). Podobnie było z Duchem Świętym, który prowadził, objawiał i był osobą. Porównanie tekstów wybranych ze wszystkich części Biblii prowadzi do następujących wniosków: (1) KaŜda z trzech Osób jest Stwórcą, chociaŝ Pismo podkreśla, Ŝe jest tylko jeden Stwórca (Job 33,4 oraz Izaj. 44,24). (2) KaŜda z nich jest nazywana Jahwe (V Moj. 6,4; Jer. 23,6; Ez. 8, 1-3), Panem (Rzym. 10,12; Łuk. 2,11; II Kor. 3,18), Bogiem Izraela (Mat. 15,31; Łuk. 1,16-17; Sam. 23,2-3), Prawodawcą (Rzym. 7,25; Gal. 6,2; Rzym. 8,2; Jak. 4,12), wszechobecnym (Jer. 23:24; Efez. 1,22: Ps. 139,7-8) oraz Źródłem Ŝycia (V Moj. 30,20; Kol. 3,4; Rzym. 8, 10). Jednocześnie Słowo BoŜe konsekwentnie zapewnia, Ŝ istnieje tylko jedna Istota, której przysługują powyŝsze nazwy. (3) KaŜda z Osób Trójcy brała udział w stworzeniu człowieka (Ps. 100,3; Jana 1,3; Job 33,4) wskrzesza umarłych (Jan 5,21; 6,33), zmartwychwzbudziła Chrystusa (I Kor. 6,14; Jana 2,19; I Piotra 3,18), posyła do słuŝby (II Kor. 3,5; I Tym. 1,12: Dz. Ap. 20,28), uświęca lud BoŜy (Judy 1; Hebr. 2,11; Rzym. 15,16) oraz dokonuje wszelkich dzieł duchowych (I Kor. 12,6; Kol. 3,11; I Kor. 12,11). Równocześnie jest oczywiste, Ŝe jedynie Bóg jest władny czynić powyŝsze rzeczy. MoŜna pokusić się o wiele analogii i obrazów, które mogłyby pomóc w zrozumieniu pojęcia Trójcy. Najbardziej znane to listek koniczyny, stany skupienia wody, czy trójkąt. Powstaje jednak pytanie czy jest to potrzebne? Czy zamiast wyjaśniać, nie zniekształca w ten sposób prawdy? Dr Norman Fokdolv

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym DO CIEBIE Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym skąd się wzięliśmy? Kim jesteśmy? Dlaczego żyjemy? Czy nasze istnienie jest wynikiem przypadku? jaki jest sens życia? Żyjemy, by odnieść sukces? Miło spędzić

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Mariusz Kierasiński PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Słysząc w kościele podczas czytań mszalnych sformułowanie "prawo i sprawiedliwość" niejeden katolik uśmiecha się pod nosem, myśląc - no tak, nawet Pismo święte

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Bóg w Trójcy jedyny. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bóg w Trójcy jedyny. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bóg w Trójcy jedyny Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Istota i charakter Boga stanowią niepojętą tajemnicę. Z drugiej jednak strony fakt, że upodobało

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB Program Nauczania Biblijnego dla klas 1 do 3 szkoły podstawowej jest realizowany w podręcznikach:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Początek autentycznej religii nie jest efektem naturalnej aktywności człowieka, ale dziełem samego Boga. Człowiek, który w sposób naturalny otwarty

Początek autentycznej religii nie jest efektem naturalnej aktywności człowieka, ale dziełem samego Boga. Człowiek, który w sposób naturalny otwarty Funkcjonuje powiedzenie: człowiek religijny, ale niewierzący. Oznacza to, że ktoś może funkcjonować we wspólnocie religijnej i spełniać praktyki religijne bez wiary w Boga. Warunkiem podstawowym jest szukanie

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA IMIONA BOGA*

TEOLOGIA IMIONA BOGA* IMIONA BOŻE TEOLOGIA IMIONA BOGA* IMIONA ZNACZENIE/ISTOTA IMIENIA ODNOŚNIKI BIBLIJNE Jahwe Samoistny. Niektórzy uważają, że imię to podkreśla ontologiczny charakter Boga: JESTEM, KTÓRY JESTEM ; inni twierdzą,

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

W początkowej fazie rozwoju chrześcijaństwa kościoły były w domach i składały się z ludzi, którzy wyznawali swą wiarę w Jezusa Chrystusa.

W początkowej fazie rozwoju chrześcijaństwa kościoły były w domach i składały się z ludzi, którzy wyznawali swą wiarę w Jezusa Chrystusa. FORMALNE, ZA I PRZECIW Czasami ludzie pytają mnie, dlaczego w naszym Kościele nie ma formalnego członkostwa, przecież w tak wielu kościołach chodzący tam ludzie muszą składać pisemne deklaracje członkowskie,

Bardziej szczegółowo

Wierzcie w szaleństwo miłości która jest w Bogu

Wierzcie w szaleństwo miłości która jest w Bogu Wierzcie w szaleństwo miłości która jest w Bogu 4 Ojciec Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus OCD FLOS CARMELI POZNAŃ 2010 Tytuł oryginału Croyez à la folie de l Amour qui est en Dieu Opracowanie Roselyne

Bardziej szczegółowo

Temat: Objawiona Boża wola; Świętość

Temat: Objawiona Boża wola; Świętość Nabożeństwo: niedziela 24.06.2012 Temat: Objawiona Boża wola; Świętość 2 Tym. 3:15-17 15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

Święto Trójcy Świętej

Święto Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Święto Trójcy Świętej Główna myśl: Bóg daje nowe życie Tekst: J 3,1-8 Rozmowa Jezusa z Nikodemem Wyznanie wiary Wiersz przewodni: Łaska Pana Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Kara za grzech: śmierć czy męki?

Kara za grzech: śmierć czy męki? Kara za grzech: śmierć czy męki? Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Śmierć czy męki? Czy rzeczywiście po śmierci czeka większość ludzi straszny los w wiecznych mękach? Czy będący

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo kiedyś i dziś. Rozdział 1. Bert H. Clendennen "A vessel of recovery" "Naczynie odnowy" tłum. Katarzyna Zieleźnik

Chrześcijaństwo kiedyś i dziś. Rozdział 1. Bert H. Clendennen A vessel of recovery Naczynie odnowy tłum. Katarzyna Zieleźnik Chrześcijaństwo kiedyś i dziś Rozdział 1 Bert H. Clendennen "A vessel of recovery" "Naczynie odnowy" tłum. Katarzyna Zieleźnik Malachiasz 3,6 - Ponieważ Ja, Pan nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie

Bardziej szczegółowo

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Józef Augustyn SJ WIDZIELIŚMY PANA Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA Przewidywane osiągnięcia: Katechizowany: - dzieli się doświadczeniami i oczekiwaniami katechetycznymi; - przyjął zasady współpracy; - zapoznał się z zasadami oceniania podczas religii;

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

Bóg Stworzyciel świata i człowieka

Bóg Stworzyciel świata i człowieka 3.4 Bóg Stworzyciel świata i człowieka otwórz oczy Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. bł. Jan Paweł II «I widział Bóg, że było dobre». «I widział Bóg wszystkie rzeczy, które był uczynił:

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I

Wymagania edukacyjne z religii kl. I Wymagania edukacyjne z religii kl. I Drogi Pierwszoklasisto! Dwa razy w tygodniu będziemy spotykać się na lekcjach katechezy. Na nasze spotkania będziesz przynosił zeszyt w kratkę i podręcznik. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go... 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go... 7 Od re dak cji... 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej... 13 Powołanie do szczęścia... 16 Wolność

Bardziej szczegółowo

wypowiedzi inferencyjnych

wypowiedzi inferencyjnych Wnioskowania Pojęcie wnioskowania Wnioskowanie jest to proces myślowy, w którym na podstawie mniej lub bardziej stanowczego uznania pewnych zdań zwanych przesłankami dochodzimy do uznania innego zdania

Bardziej szczegółowo