ARGUMENT ZE STWORZENIA(KOSMOLOGICZNY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARGUMENT ZE STWORZENIA(KOSMOLOGICZNY)"

Transkrypt

1 WYKŁAD 2 BÓG śyjemy we wszechświecie, którego ogrom wskazuje na istnienie potęŝnego Stwórcy. Piękno, ewidentny zamysł widoczny w stworzeniu oraz porządek świadczą o mądrości Prawodawcy. MoŜemy się cofać od skutku do przyczyny, ale nie moŝemy tego robić w nieskończoność, musimy w pewnym momencie uznać istnienie wiecznego Stwórcy, którego nazywamy Bogiem On to jest przyczyną wszystkiego oraz źródłem wszelkiego dobra, jakie istnieje. I. ISTNIENIE BOGA 1. Potwierdzenie istnienia Boga Biblia w Ŝadnym miejscu nie próbuje dowodzi istnienia Boga przy pomocy logicznej, formalnej argumentacji. Oto biblijny punkt widzenia Ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzy, Ŝe On istnieje 2. Argumenty wskazujące na istnienie Boga Nie jest moŝliwe wywiedzenie ścisłych dowodów na istnienie Boga w sensie naukowym. Ostateczną instancją w tej sprawi jest wiara. Mimo to moŝemy, i chrześcijańska myśl to czyni, podać wartościowe argumenty popierające nasze przekonanie Dr Norman Fokdolv Ale skoro sama Biblia nie podejmuje wysiłku argumentacji na rzecz istnienia Boga to po co my to robimy? po pierwsze, aby przekonać te osoby, które szczerze szukają Boga, ale maja wciąŝ przeszkody natury intelektualnej( pokaŝ mi, Ŝe to rozsądne ), jednak Ŝadne argumenty nie przekonają kogoś kto chce prowadzi Ŝycie w grzechu i po swojemu(łuk. 16, 31) po drugie, aby umocnić wiarę tych, którzy juŝ uwierzyli i zostali uczniami Chrystusa po trzecie po to, by poszerzyć naszą wiedzę o Bogu, bo czyŝ istnieje wspanialszy obiekt przemyśleń niŝ ON a) ARGUMENT ZE STWORZENIA(KOSMOLOGICZNY) Wszechświat jest niewyobraŝalnie wielkim systemem, zawierającym miliony galaktyk, z których kaŝda składa się z milionów gwiazd. Na skraju jednej z galaktyk, zwanej Droga Mleczną, znajduje się poŝółkła ze starości gwiazda o średniej wielkości i umiarkowanej temperaturze, czyli nasze Słońce, samo będące tylko(pomyśleć tylko!)milion razy większe od Ziemi! Porusza się ono w kierunku zewnętrznej krawędzi galaktyki z prędkością ok. 20 kilometrów na sekundę, ciągnąc za sobą cały Układ Słoneczny, który biegnie po łuku z prędkością liniową ponad 300 kilometrów na sekundę, podczas gdy cała Droga Mleczna obraca się bez przerwy niczym gigantyczny gwiezdny młyn( ) Fotografując fragmenty nieba moŝna w przybliŝeniu obliczy ilość gwiazd. Będąc kiedyś w obserwatorium astronomicznym Harvard College miałem okazję zobaczy zdjęcie przedstawiające około 200 galaktyk wielkości Drogi Mlecznej wszystkie na obrazku o wymiarach 35 na 4,5 cm. Oblicza się, Ŝe ilość galaktyk w całym Kosmosie wynosi około 500 bilionów. George W. Grey Ziemia pędzi po orbicie 30 km na sekundę, obracając się cyklicznie wokół własnej osi i zegar atomowy wskazuje, Ŝe ten obrót jest jednakowy dla kaŝdego dnia. W tym makrokosmosie Ŝyjemy my i cały świat Ŝywych organizmów, których jest na Ziemi miliony gatunków, a z tych milionów gatunków większość jest zbudowana z milionów komórek współpracujących ze sobą. Statystycznie przypadkowe połączenie tego wszystkiego jest NIEMOśLIWE!!! A to wskazuje na twórczy umysł, którego my nazywamy Bogiem i sensowniejsze jest przyjęcie tego o czym mówi Biblia(Mój. 1,1 31) b) ARGUMENT Z PLANU WIDOCZNEGO W STRUKTURZE STWORZENIA Słynny zegar w Strasburgu, oprócz normalnych cech właściwych chronometrowi, posiada równieŝ całe układy planet i księŝyców, które ukazują się w róŝnych konfiguracjach zgodnych z aktualną datą oraz grupy figur, pojawiające się i znikające podczas wybijania pełnych godzin. Sugestia, Ŝe taki mechanizm nie wymagał projektanta, byłaby niewątpliwie obrazą dla konstruktora. Podobnie niedorzeczne jest twierdzenie, Ŝe wszechświat po prostu powstał sam z siebie lub jest efektem przypadkowych zderzeń atomów, przebiegających w odpowiednio długim czasie, by wyrazić się bardziej naukowo. To tak jakby autor wziął wagon pełen czcionek drukarskich i podrzucał je łopatą do góry i kiedy wszystkie spadłyby na ziemie, powstałaby powieść Ogniem i mieczem Nawet jeŝeli ktoś się zgodzi, Ŝe świat powstał naturalnie za pomocą praw natury, to jak te poszczególne części zostały uŝyte? Prawa fizyki oraz właściwości materii są martwe, więc ktoś musiał ich uŝyć!!!

2 Dopracowujemy się teorii naukowych oraz lepiej opisujących rzeczywistość. Stajemy jednak wciąŝ wobec granicy, której nauka nie potrafi przekrocz. Jest nią praprzyczyna wszelkich oddziaływań fizycznych. Musimy więc stwierdzić za Izaakiem Newtonem, Ŝe u źródeł tych oddziaływań znajduje się poruszająca wszystko moc Boga Dr Norman Fokdolv c) ARGUMENT Z NATURY CZŁOWIEKA(ANTROPOLOGICZNY) Człowiek posiada naturę moralną co oznacza, Ŝe kieruje się w Ŝyciu pojęciami dobra i zła. Zdaje sobie sprawę, Ŝe istnieje dobry kierunek działania, który naleŝy utrzymywać, oraz zły, którego powinien unikać. Określamy to sumieniem. A istnienie sumienia wskazuje na istnienie Prawodawcy, który stworzył pewien standard postępowania. Sumienie samo w sobie nie moŝe utworzyć takiego standardu, jest ono tylko takim papierkiem lakmusowym, który wskazuje na to co dobre, a co złe. A kto jest twórcą poję dobra i zła?...bóg Nie tylko moralność wskazuje na istnienie Boga, ale takŝe nasza cała natura. Nawet najbardziej zdegenerowane religie są przecieŝ ślepym poszukiwaniem człowieka, jego tęsknotą do czegoś, najgłębszym pragnieniem jego duszy. JeŜeli jesteśmy głodni to zaspokajamy głód i podobnie jest z głodem duszy Moja dusza pragnie Boga Psalm 4, 3 d) ARGUMENT Z HISTORII(HISTORYCZNY) Opisując konkretne wydarzenia Biblia ukazuje wpływ Boga na bieg historii (Dan. 2, 21). Cała historia ludzkości pokazuje jak realny jest wpływ Boga(rozkwit i upadek wielkich potęg, jak Babilon i Rzym). e) ARGUMENT Z POWSZECHNOŚCI WIARY(POWSZECHNEJ ZGODY) Wiara w istnienie Boga jest rozpowszechniona praktycznie na całym świecie, choć często widać jej groteskowe wręcz zniekształcenie oraz wymieszanie z prymitywnymi przesądami. Skąd wzięło się owo powszechne przekonanie o istnieniu Boga? Większość ateistów wyobraŝa sobie, Ŝe pewnego razu jakaś grupa sprytnych teologów spotkała się na tajnym zgromadzeniu, na którym wymyślono pojęcie Bóstwa, a następnie przedstawiono je społeczeństwu. Jednak teolodzy nie wymyślili Boga, tak jak astronomowie nie wymyślili gwiazd, a biolodzy roślin. Fakt, Ŝe staroŝytni mieli mylne poglądy na temat ciał niebieskich, nie dowodzi, Ŝe one nie istniały. JeŜeli ludzkość posiada fałszywe wyobraŝenie Stwórcy, to znaczy po prostu, Ŝe On zawsze istniał, tylko ludzie wyznawali mylne poglądy na Jego temat. Owo poczucie religijności jest obce niŝszym stworzeniom. Dla przykładu jaki sens miałoby nauczanie religii choćby najwyŝej rozwiniętą małpę człekokształtną? Ale moŝna mówić o Bogu najniŝej upadłemu człowiekowi! Dlaczego? Zwierzęciu jest obca jest religijna natura nie zostało ono stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek zaś ją posiada, a co za tym idzie, potrzebuje jakiegoś obiektu czci. 3. Ateizm Ateizm bazuje na całkowitym zaprzeczeniu istnienia Boga. Wiele osób uwaŝa się za ateistów, gdy tymczasem ich postawa wynika z róŝnych czynników emocjonalnych, presji zewnętrznej lub wychowania. Po dogłębnym zrewidowaniu swojego sposobu myślenia i odczuwania nie są w stanie stwierdzić z całą pewnością, Ŝe Bóg nie istnieje. Wielu z nich przychodzi w efekcie do poznania Boga. Są jednak tacy, których rozwaŝania kończą się na stwierdzeniu nie wiem taką postawą określa się agnostycyzmem oraz tacy, którzy problem ten stawiają uczciwie, a mimo to będą przekonani, Ŝe Boga nie ma. Dr Norman Fokdolv Kiedy człowiek traci wiarę, nie dzieje się to na zasadzie czyjejś argumentacji(jakkolwiek byłaby ona uczona i logicznie przedstawiona), lecz w wyniku jakiejś wewnętrznej katastrofy, zdrady lub czegoś innego, co działając niczym Ŝrący kwas rozpuściło kosztowną perłę spoczywającą na dnie duszy. KsiąŜe Kropotkin(rok 1917, rewolucja bolszewicka) był anarchistą, rewolucjonistą, ateistą, a jednak modlił się kiedy odwiedził dom swojej matki. Nie mógł stłumić najgłębszego pragnienia jakie posiadał. Ateizm jest chorobą ludzkości, poniewaŝ wydziera z serca człowieka pragnienie nieskończoność i głód duchowego spełnienia. Ateiści wskazują na zbrodnie popełnione w imię religii, lecz przecieŝ religia bywała zniekształcana przez odstępczych kapłanów i kościelnictwo. Usiłowanie wymazania pojęcia Boga dlatego, Ŝe ktoś kiedyś je wykrzywił jest jedynie próbą niefortunnej obrony swojego grzesznego Ŝycia.

3 II. NATURA BOGA 1. Imiona Boga Kim i czym jest Bóg? Najlepszą dostępną definicję podaje Katechizm Westminsterski: Bóg jest Duchem nieskończonym, wiecznym oraz niezmiennym w swej istocie, mądrości, mocy, świętości, sprawiedliwości, dobroci i prawdzie. Definicję biblijną moŝna sformułować na podstawie znaczenia imion nadawanych Bogu w Biblii. Biblijne imię Boga jest czymś więcej, niŝ zwykłym zestawieniem liter i dźwięków słuŝy ono ukazaniu konkretnych Jego cech. Bóg objawia siebie człowiekowi między innymi poprzez objawienie swojego imienia(ii MojŜ. 6,3; 33,19; 3,5-6). Oddawanie czci Bogu wiąŝe się z wezwaniem Jego imienia(i MojŜ. 12,8), bojaźnią przed nim(v MojŜ. 28,58), wywyŝszeniem Go(II Sam. 22,50) oraz Uwielbieniem(Ps. 86,9). Niegodziwością jest uŝywanie imienia BoŜego nadaremno(ii MojŜ. 20,7) oraz Jego profanacja czy bluźnierstwo(iii MojŜ. 18,21; 24,16). Imię BoŜe naleŝy naboŝnie święcić(mat. 6,9), ono jest mocą ludu BoŜego(Ps. 20,2). OTO IMIONA BOGA WYMIENIANE W BIBLII: a) Elohim( tłumaczone na język polski jako Bóg ). Ten wyraz pojawia się w tych fragmentach, które dotyczą mocy stwórczej oraz wszechmocy Boga Elohim to Bóg Stworzyciel Liczba mnoga wskazuje na pełnię Jego mocy, a takŝe sugeruje trójjedyną naturę. b) Jahwe(tłumaczona na język polski jako Pan ). Język hebrajski posługuje się wyłącznie spółgłoskami i w oryginale imię to wygląda tak: JHWH. W związku z tym pojawiały się problemy z tłumaczeniem na inne języki. Starsze wskazówki pokazują na właściwą formę JAHWE. Innym rozwinięciem jest JEHOWA, które zostało wprowadzone dopiero we wczesnym Średniowieczu przez Masoretów, czyli kopistów, którzy opracowali własne reguły transkrypcji fonetycznej. Samo imię Jahwe pochodzi od słowa JESTEM i zawiera w sobie trzy formy czasownikowe: przeszłą, teraźniejszą i przyszłą. MoŜna powiedzieć, Ŝe pełna forma imienia brzmi: Ten, który był, który jest i który nadejdzie, czyli Wieczny oraz: Objawiłem się, objawiam i jeszcze objawię. Imiona Boga są odzwierciedleniem dzieł, jakie wykonuje On dla swego ludu: JAHWE RAFA ( Bóg uzdrawia II MojŜ. 15,26), dla złoŝonych chorobą; JAHWE NISSI ( Bóg, który jest naszym sztandarem II MojŜ. 17,8 15), dla uciskanych; JAHWE SZALOM ( Bóg, który jest pokojem Sdz. 6,24), dla obciąŝonych troskami; JAHWE CEDIKEINU ( Bóg, nasza sprawiedliwość Jer. 23,6), dla potępionych; JAHWE JIREH ( Bóg zaopatruje ), dla potrzebujących; JAHWE RA AH ( Bóg jest pasterzem Ps. 23,1), dla pielgrzymów; JAHWE SZAMAH ( Bóg tam mieszka ), w Tysiącletnim Królestwie. c) El ( Bóg ) jest wyrazem uŝywanym w kombinacjach: EL ELION ( Bóg NajwyŜszy I MojŜ. 14,18-20), wywyŝszony ponad wszystkich bogów; EL SZADDAI ( Bóg jest wszystkim, czego mi potrzeba II MojŜ. 6,3) EL OLAM ( Bóg Wiekuisty I MojŜ. 21,33) d) ADONAI wyraz ten dosłownie oznacza Pan i nosi w sobie ideę władania oraz panowania (II MojŜ. 23,17; Izaj. 10,16) W nowym Testamencie imię to zastosowane jest w odniesieniu do uwielbionego Chrystusa. e) OJCIEC jest określeniem stosowanym zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. W najszerszym znaczeniu opisuje Boga jako Stwórcę wszystkiego co istnieje.

4 III. ATRYBUTY BOGA Jeśli Bóg jest nieskończony w swej istocie, to Ŝadne stworzenie nie moŝe dogłębnie pozna Jego natury. Mimo to, On sam łaskawie objawił się nam w języku, który potrafimy zrozumie, i zawarł to objawienie w Biblii. 1. Atrybuty bierne(wewnętrzna natura Boga) a) Duchowa natura (Jan. 4,24). Bóg jest Duchem posiadającym osobowość myśli, czuje, mówi, więc moŝe komunikować i wchodzić w relacje ze stworzeniami, które uczynił. Duchowa natura nie oznacza, Ŝe Bóg jest bytem bezpostaciowym Jezus wyraźnie wspomina o postaci Ojca (Jan. 5,37; Fil. 2,6). Jest On prawdziwą osobą, jednak posiada nieskończoną naturę. Boga nikt nigdy nie widział (Jan. 1,18; II MojŜ. 33,20), a jednak w II MojŜ. 4, 9 10 czytamy, Ŝe MojŜesz i niektórzy starsi ujrzeli Boga. Lecz nie ma tutaj sprzeczności apostoł Jan stwierdza, Ŝe nikt nigdy nie widział Boga takim jakim On jest. Wiemy wszakŝe, iŝ duch moŝe ukazywać się w postaci cielesnej (Mat. 3,16), nic zatem dziwnego, Ŝe Bóg wybiera taką formę objawienia się człowiekowi, jaka jest dla niego zrozumiała. b) Nieskończoność. Bóg nie podlega Ŝadnym naturalnym ograniczeniom, a Jego nieskończoność moŝna postrzegać na dwa sposoby: w odniesieniu do przestrzeni, tzn. jednakowo obecny w całej nieskończonej przestrzeni (I Król. 8,27) w odniesieniu do czasu, tzn. Ŝe Bóg jest wieczny(ii MojŜ. 15,18; V MojŜ. 33,27; Neh. 9,5; Ps. 90,2; Jer. 10,10; Obj. 4,8 10). Jako wieczny, Bóg jest niezmienny ten sam wczoraj, dziś i na wieki (Hebr.13,8). c) Jedyność (II MojŜ. 20,3; V MojŜ. 4,35,39; 6,4; I Sam. 2,2; II Sam. 7,22; I Król. 8,60; II Król.19,15; Neh. 9,6; Izaj. 44,6 8; I Tym. 1,17) Słynne Sz ma: Słuchaj Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! (V MojŜ. 6,4). PowyŜsza doktryna moŝe stać w sprzeczności z nauczaniem o Trójcy, ale to jest tylko pozorne twierdzenie. Musimy rozróŝnić dwa pojęcia: jedność absolutna jachid (I MojŜ. 22,2; Am. 8,10; Jer. 6,26; Zach. 12,10; Przyp. 4,3; Sędz. 11,34) jedność złoŝona echad (Ezdr. 3,1; 37,17; /mąŝ i Ŝona powinni by jednym ciałem/ - I MojŜ. 2,24) 2. Atrybuty czynne (Bóg w relacji do wszechświata) a) Wszechmoc (I MojŜ. 1,1; 17,1; 18,14; II MojŜ. 15,7; V MojŜ. 3,24; 32,39; I Kron. 16,25; Job. 40,2; Izaj. 40,12 15; Jer. 32,17; Ez. 10,5; Dan. 3,17; 4,35; Am. 4,13; Zach. 12,1; Mat. 19,26) Wszechmoc Boga oznacza, Ŝe moŝe zrobi wszystko, ale nie oznacza to, Ŝe moŝe np. kłamać albo kraść, poniewaŝ nie zrobiłby nic sprzecznego ze swoją naturą. Oznacza to teŝ, Ŝe jest władcą sprawującym kontrolę nad wszystkim, co się dzieje i co się moŝe stać. Dlaczego więc tyle zła? PoniewaŜ Bóg obdarzył człowieka wolną wolą i nigdy jej nie pogwałcił. Dlatego dopuszcza zło, ale wszystko pozostaje pod Jego kontrolą, nawet szatan nic nie zrobi bez Jego przyzwolenia (Job. 1 2) b) Wszechobecność. Boga nie dotyczą Ŝadne ograniczenia przestrzenne (I MojŜ. 28,15-16; V MojŜ. 4,39; Joz. 2,11; Ps. 139, 7-10; Przyp. 15,3; Izaj. 66,1; Jer. 23,23-24; Am. 9,2-4; Dz.Ap. 7,48-49; Efez. 1,23). Bóg objawia się swemu stworzeniu na róŝne sposoby: wśród uwielbiających Go zastępów niebieskich (Izaj. 6,1-3) poprzez porządek natury (Nah. 1,3) opatrznościowo, ingerując w sprawy ludzi (Ps. 68,7-8) w odpowiedzi tym, którzy Go szukają (Mat. 18,19-20; Dz.Ap. 17,27) grzesznikom poprzez ich sumienie (I MojŜ. 3,8; Ps. 68,1-2) Obecność Boga jest nawet w pikla, bo tam jest Jego GNIEW. c) Wszechwiedza. Bóg wie wszystko(i MojŜ. 18,18-19; II Król. 8, 10; I Kron. 28,9; Ps. 94,9; 139,1-16; 147,4-5; Przyp. 15,3, Izaj. 29,15-16; 40,28; Jer. 1,4-5; Ez. 11,5; Dan. 2,22; Am. 4,13; Łuk. 16,15; Dz.Ap. 15,8; Rzym. 8,27,29; I Kor. 3,20; II Tym. 2,19; Hebr. 4,13; I Piotra 1,2; I Jana 3,20). Skoro Bóg wie wszystko to wie teŝ kto będzie potępiony, więc mógłby teŝ zamienić beznadziejne połoŝenie takiego człowieka. Tak, ale dał teŝ człowiekowi wolną wolę, Bóg przewiduje, ale nie manipuluje. d) Mądrość. Bóg jest mądry (Ps. 104,24; Przyp. 3,19; Jer. 10,12; Dan. 2,20-21; Rzym. 11,33; I Kor. 1,24-25,30; 2,6-7; Efez. 3,10; Kol. 2,2-3). Mądrość Boga jest połączeniem Jego wszechwiedzy i wszechmocy. MoŜe On zastosować swoją wiedze w taki sposób, aby najlepsze moŝliwe cele osiągnąć najlepszymi środkami.

5 e) Suwerenność. Bóg posiada absolutne prawo do sprawowania rządów nad wszelkim stworzeniem oraz dysponowania nim w taki sposób, jaki uzna za stosowny (Dan. 4,35; Mat. 20,15; Rzym. 9,21). 3. Atrybuty moralne (Bóg w relacji do stworzeń obdarzonych moralnością) a) Bóg jest święty (II MojŜ. 15,11; III MojŜ. 11,44-45; 20,26; Joz. 24,19; I Sam. 2,2; Ps. 5,4; 111,9; 145,17; Izaj. 6,3; 43,14-15; Jer. 23,9; Łuk. 1,49; Jak. 1,13; I Piotra 1,15-16; Obj. 4,8; 15,3-4). Jego świętość oznacza Jego absolutną czystość moralną. Nie moŝe grzeszyć, ani tolerować grzechu. Określenie święty ma swój źródłosłów w wyrazie oddzielony. Oddzielony przestrzennie od człowieka jak i oddzielony od człowieka w sensie natury i charakteru On jest doskonały. Dlatego, aby człowiek mógł pojednać się z Bogiem musiała zostać przelana krew ludzka, ale święta, czyli krew Jezusa Chrystusa. Tylko Bóg jest święty, a wszystko tak naprawdę jest uświęcone, co de facto oznacza, Ŝe jest święte. b) Bóg jest sprawiedliwy. Jaka jest róŝnica między świętością a sprawiedliwością? Sprawiedliwość to świętość w działaniu. CzyŜ ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosowa prawa? (I MojŜ. 18,25) W jakich sytuacjach objawia się sprawiedliwość Boga? kiedy oczyszcza z zarzutów niewinnego, potępia winnego i widzi, Ŝe sprawiedliwość zostaje wykonana (Izaj. 3-5) kiedy okazuje łaskę skruszonemu (Ps. 51,14; I Jana 1,9; Hebr. 6,10) kiedy chłoszcze i sądzi swój lud (Izaj. 8,17; Am. 3,2) kiedy wybawia swój lud (Izaj. 46,13; 45,24-25) kiedy pomaga swoim wiernym sługom (Izaj. 50,4-9) c) Bóg jest wierny. Jest godzien absolutnego zaufania, a Jego słowo nigdy nie zawodzi, dlatego lud BoŜy moŝe polega na Jego obietnicach (II MojŜ. 34,6; IV MojŜ. 23,19; V MojŜ. 4,31; Joz. 21,43-45; 23,14; I Sam. 15,29; Jer. 4,28; Izaj. 25,1; Ez. 12,25; Dan. 9,4; Mich. 7,20; Łuk. 18,7-8; Rzym. 3,4; 15,8; I Kor. 1,9; 10,13; II Kor. 1,20; I Tes. 5,24; II Tes. 3,3; II Tym. 2,13; Hebr. 6,18; 10,23; I Piotra 4,19; Obj. 15,3) d) Bóg jest miłosierny. Miłosierdzie Boga to Jego boska dobroć wykazywana wobec stworzeń i przejawiana w obliczu cierpień, wraŝliwa na ich potrzeby, współczująca z nimi, wykazująca szczególną cierpliwość wobec niepoprawnych grzeszników. Hodges (Tyt. 3,5; Treny 3,22; Dan. 9,9; Jer. 3,12; Ps. 32,5; Izaj 49,13; 54,7). Najpiękniejszy opis BoŜego miłosierdzia Psalm 103, NajwaŜniejszym przejawem Jego miłosierdzia było posłanie Jezusa Chrystusa na świat (Łuk. 1,78). e) Bóg jest miłością. Jest opisywana na róŝne sposoby: (V MojŜ. 7,8; Efez. 2,4; Izaj. 49, 15-16; Rzym. 8,39; Oz. 11,4; Jer. 31,3) Jak się ona przejawia: (Jan. 3,16; 16,27; 17,23; V MojŜ. 10,18) Jak została okazana: (Jan 3,16; I Jana 4,9-10; Rzym. 9,11-13; I Jana 3,1; Izaj. 43,3-4; 63,9; Tyt. 3, 4-7;Izaj. 38,17; Efez. 2,4-5; Oz. 11,4; V MojŜ. 7,13; Rzym. 5,5) f)bóg jest dobry. Obdarza swoje stworzenie Ŝyciem i błogosławieństwem (Ps. 25,8; Nah. 1,8; Ps. 145,9; Rzym. 2,4; Mat 5,45; Ps. 31,19; Dz.Ap. 14,17; Ps. 68,10; 85,5) Istnienie zła i cierpienia jest dla niektórych przeszkodą, utrudniającą uwierzenie w Boga, ale: Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, bo czy właściciel fabryki jest odpowiedzialny za to, Ŝe jego pracownik wsypuje piasek w tryby maszyny? Bóg jest wszechmocny, a zło istnieje za Jego przyzwoleniem. Bóg jest tak potęŝny, Ŝe zło moŝe obrócić w dobro i tak było w przypadku ukrzyŝowania Jezusa. Bóg zorganizował wszechświat zgodnie z pewnymi prawami i jeŝeli je przekraczamy to ponosimy za to konsekwencje(krok w przepaść) Bóg przygotował dla nas inne Ŝycie, a ten porządek, w którym Ŝyjemy nie jest doskonały.

6 BŁĘDNE POGLĄDY NA TEMAT NATURY BOGA a) Agnostycyzm (od grec. Agnostos, czyli niepoznawalny ) utrzymuje, Ŝe człowiek nie jest w stanie poznać Boga. To co skończone nie moŝe poją tego co nieskończone - to główna teza agnostyków. Ale nie rozróŝnia się tu poznania absolutnego i pewnego ograniczonego poznania Boga. Oczywiście nie moŝemy Go poznać w doskonały sposób, ale moŝemy się do Niego zbliŝyć. MoŜemy dotknąć Ziemi, choć nie jesteśmy w stanie jej objąć ramionami D. S. Clarke Nasze poznanie jest cząstkowe (II MojŜ. 33,20; Job. 11,7; Rzym.11,33-34; I Kor. 13,9-12) b) Politeizm (wiara w wielu bogów) Abraham został powołany do oddzielenia się od pogaństwa i uznania Jedynego Boga. c) Panteizm (od grec. pan i theos, czyli wszystko jest bogiem ) Wszystko od ziemi, drzew, kamieni, poprzez zwierzęta aŝ po człowieka jest częścią Boga, który wyraŝa się poprzez materię oraz siły natury tak jak dusza wyraŝa siebie poprzez ciało. Na pierwszy rzut oka oddawanie czci naturze wygląda pięknie i estetycznie, ale w ostatecznej konsekwencji prowadzi do absurdu, poniewaŝ skoro drzewo, kwiat lub gwiazda są częścią Boga, to w takim razie jest nią równieŝ robak, bakteria, tygrys, a nawet najgorszy nikczemnik konkluzja tyleŝ nieunikniona, co tragiczna. Panteizm myli naturę z Bogiem, ale przecieŝ poemat nie jest poetą, dzieło sztuki nie jest artystą, muzyka nie jest kompozytorem i wreszcie stworzenie nie moŝe być jednocześnie Stwórcą. d) Deizm uznaje istnienie osobowego Boga, który stworzył świat, lecz jednocześnie utrzymuje, Ŝe po dokończeniu stworzenia zostawił świat swojemu biegowi. Inaczej Bóg zostawił świat jak zegar, który teraz chodzi. Lecz poglądy deistów na osobę Boga grzeszą stronniczością. Biblia pokazuje, Ŝe Bóg jest dla człowieka nieosiągalny, transcendentny (Izaj. 6,1), ale zarazem Biblia pokazuje, Ŝe nie jest On daleko od kaŝdego z nas (Efez. 4,6). ZauwaŜamy, Ŝe deizm wyolbrzymia jedną z prawd. Pismo zapewnia nas jednak, Ŝe Bóg jest poza światem, ale zarazem w świecie, chociaŝby przez objawienie się Jezusa Chrystusa. BÓG TRÓJJEDYNY Biblia naucza, Ŝe jeden jest Bóg i poza Nim nie ma innego. Ale powstaje naturalne pytanie, czy Bóg miał jakieś towarzystwo zanim i kiedy stwarzał świat? Bóg jest jeden, ale ta jedność jest złoŝona!!! Trójca ani Trójjedyny Bóg nie pojawia się ani razu w Biblii. Stwierdzenie to zostało uŝyte po raz pierwszy jako wyraŝenie teologiczne w II w naszej ery celem określenia natury Boga. Ale przecieŝ planeta Pluton istniała jeszcze zanim nadano jej nazwę. Doktryna o Trójcy nie pochodzi z ludzkich przemyśleń czy spekulacji ale jest wynikiem objawienia. Bóg występuje w trzech osobach: Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Nie oznacza to, Ŝe istnieje trzech Bogów, z których kaŝdy jest niezaleŝny od pozostałych. Jest to doskonała jedność zamiarów i celów. Ojciec dokonuje aktu stworzenia, Syn odkupienia, Duch Święty uświęcenia. Pomimo tego w kaŝdej z tych trzech działań istnieją pozostałe Osoby: przy stworzeniu współpracują Syn i Duch odkupienia dokonuje Syn, ale Ojciec i Duch Go do tego posyłają Duch Święty uświęca, ale Ojciec i Syn są tu obecni Ojciec świadczy o Synu (Mat. 3,17), Syn o Ojcu (Jan. 5,19), Syn świadczył o Duchu (Jan. 14,26), a później Duch o Synu (Jan. 15,26). Mylne interpretacje: Trynitaryzm wiara w trzech Bogów. Sabelianizm doktryna głosząca, Ŝe Ojciec, Syn BoŜy i Duch Święty to tylko przejawy jednej i tej samej osoby Boga. Aby wczesny Kościół mógł obronić się przed fałszywymi poglądami formułowano dogmaty. Przykładowe Anastazjańskie Wyznanie Wiary z IV wieku: "Wierzymy, Ŝe jest jeden trójjedyny Bóg oraz w to, Ŝe owa Trójca stanowi jedność. Jej osoby są oddzielne, lecz współistotne. Ojciec jest jedną Osobą, Syn inną, a Duch Święty jeszcze inną. Jednak zarówno Ojca, jak Syna i Ducha Świętego cechuje jedna boskość, odbierają tę samą chwałę i wieczny majestat. Ojciec jest tym, kim Syn i Duch Święty. Ojciec nie został stworzony, Syn nie został stworzony i Duch Święty nie został stworzony. Ojciec jest nieograniczony, Syn jest nieograniczony i Duch Święty jest nieograniczony. Ojciec jest wieczny, Syn jest wieczny i Duch Święty jest wieczny. Zarazem nie są to trzy (istoty) niestworzone i nieograniczone, lecz jedna - niestworzona i nieograniczona. W tym samym sensie Ojciec jest wszechmocny, Syn jest

7 wszechmocny i Duch Święty jest wszechmocny. Nie są to jednak trzy wszechmocne istoty, lecz jedna. Tak więc Ojciec jest Bogiem. Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Nie oznacza to, Ŝe istnieje trzech Bogów, ale Ŝe jest jeden Bóg. Zatem Ojciec jest Panem, Syn jest Panem i Duch Święty jest Panem. Nie znaczy to, Ŝe jest trzech Panów, ale jeden Pan. PoniewaŜ jesteśmy zobowiązani przez naszą chrześcijańską prawowierność do wyznawania kaŝdej z tych trzech Osób jako Boga i Pana, nie wolno nam twierdzić. Ŝe istnieje trzech Bogów lub Panów. Ojciec nie jest stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi od Ojca i nie jest stworzony, lecz zrodzony. Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, nie jest stworzony ani zrodzony, lecz działa. Istnieje zatem jeden Ojciec, nie trzech Ojców; jeden Syn, nie trzech Synów i jeden Duch Święty, nie trzech Duchów Świętych. śadna z Osób Trójcy nie jest pierwsza ani ostatnia; nie ma Osób większych i mniejszych. Wszystkie współistotne Osoby są równe między sobą i dlatego, jak juŝ wcześniej wspomniano, naleŝy je czcić jako trójjedyne, czyli będące jednością w Trójcy i Trójcą w jedności. PowyŜsze wyznanie moŝe nam się wydawać suche, zagmatwane i zbyt drobiazgowe, ale w czasach wczesnego chrześcijaństwa stanowiło skuteczny środek do zachowania prawd, które były i są podstawowe dla Kościoła. Dowody: Stary Testament ST nie zawiera informacji Trójcy podanej wprost, poniewaŝ czasy ST to czasy opanowane przez religie politeistyczne, dlatego bardzo waŝne było wpojenie Izraelowi prawdy o istnieniu Jednego Boga, poza którym nie ma innego. Jednak pojawiają się przesłanki tej doktryny. Za kaŝdym razem, gdy Hebrajczyk mówił o Bogu (Elohim) to właściwie wypowiadał wyraz Bogowie, bo jest to rzeczownik liczby mnogiej (Joz. 24,18-19; I Moj. 35,7). W ST jest mowa o kaŝdej Osobie Trójcy: o Ojcu (Izaj. 63,16; Mal. 2,10), o Synu Jahwe (Ps. 45,6-7; Przyp. 30,4), o Duchu Świętym (Izaj. 11,2-3; 48,16; 61,1). Nowy Testament Dla chrześcijan było to podstawowe wyznanie wiary. Sam Jezus został skazany na śmierć za to, Ŝe czynił się równym Bogu. Wierzymy w jednego Boga, ale zarazem pisali o Jezusie i widzieli w Nim Tego, który jest ponad wszystkim, Boga błogosławionego na wieki (Rzym. 9,5). Podobnie było z Duchem Świętym, który prowadził, objawiał i był osobą. Porównanie tekstów wybranych ze wszystkich części Biblii prowadzi do następujących wniosków: (1) KaŜda z trzech Osób jest Stwórcą, chociaŝ Pismo podkreśla, Ŝe jest tylko jeden Stwórca (Job 33,4 oraz Izaj. 44,24). (2) KaŜda z nich jest nazywana Jahwe (V Moj. 6,4; Jer. 23,6; Ez. 8, 1-3), Panem (Rzym. 10,12; Łuk. 2,11; II Kor. 3,18), Bogiem Izraela (Mat. 15,31; Łuk. 1,16-17; Sam. 23,2-3), Prawodawcą (Rzym. 7,25; Gal. 6,2; Rzym. 8,2; Jak. 4,12), wszechobecnym (Jer. 23:24; Efez. 1,22: Ps. 139,7-8) oraz Źródłem Ŝycia (V Moj. 30,20; Kol. 3,4; Rzym. 8, 10). Jednocześnie Słowo BoŜe konsekwentnie zapewnia, Ŝ istnieje tylko jedna Istota, której przysługują powyŝsze nazwy. (3) KaŜda z Osób Trójcy brała udział w stworzeniu człowieka (Ps. 100,3; Jana 1,3; Job 33,4) wskrzesza umarłych (Jan 5,21; 6,33), zmartwychwzbudziła Chrystusa (I Kor. 6,14; Jana 2,19; I Piotra 3,18), posyła do słuŝby (II Kor. 3,5; I Tym. 1,12: Dz. Ap. 20,28), uświęca lud BoŜy (Judy 1; Hebr. 2,11; Rzym. 15,16) oraz dokonuje wszelkich dzieł duchowych (I Kor. 12,6; Kol. 3,11; I Kor. 12,11). Równocześnie jest oczywiste, Ŝe jedynie Bóg jest władny czynić powyŝsze rzeczy. MoŜna pokusić się o wiele analogii i obrazów, które mogłyby pomóc w zrozumieniu pojęcia Trójcy. Najbardziej znane to listek koniczyny, stany skupienia wody, czy trójkąt. Powstaje jednak pytanie czy jest to potrzebne? Czy zamiast wyjaśniać, nie zniekształca w ten sposób prawdy? Dr Norman Fokdolv

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY PRZECIW ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY ATEISTYCZNE 1 1. Argument z istnienia zła. (Argument ten jest jedynym, który ateiści przedstawiają jako

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 ks. XI 1. Wyznania nie informują Boga, o czym i tak wie, lecz są wyrazem miłości Augustyna do Boga jako Ojca. 2. Augustyn pragnie poznać Prawo

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych O CO CHODZI W TYM ARGUMENCIE Argument ten ma pokazać, że istnieje zewnętrzna przyczyna wszechświata o naturze wyższej niż wszystko, co

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga?

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? Przymioty Boga Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? dowody na istnienie Boga ustaliły, że On jest, ale czy poza wiedzą o Jego istnieniu możemy coś wiedzieć o Jego istocie? Św. Tomasz twierdzi, że

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym DO CIEBIE Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym skąd się wzięliśmy? Kim jesteśmy? Dlaczego żyjemy? Czy nasze istnienie jest wynikiem przypadku? jaki jest sens życia? Żyjemy, by odnieść sukces? Miło spędzić

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33) Lekcja 4 na 22 października 2016 Mojżesz napisał Księgę Joba i Genesis w czasie, gdy przebywał w Midianie. Tak więc Księga Joba jest jedną z pierwszych ksiąg Biblii. W odróżnieniu od innych ksiąg Starego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: II TECHNIKUM NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP.T-11/12 Lp 1. Dział programu I. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię Poziomy wymagań Konieczny K

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

3. Zasady moralne są obiektywnie prawdziwe. Musi istnieć ich stwórca. Jest nim bóg.

3. Zasady moralne są obiektywnie prawdziwe. Musi istnieć ich stwórca. Jest nim bóg. Czołowy amerykański apologeta, teolog i filozof, profesor William Lane Craig często uczestniczy w publicznych debatach powtarzając swoje argumenty dowodzące, że założenie istnienia boga jest bardziej rozsądne

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: VI Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 3.

SPIS TREŚCI. Wstęp 3. SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. ROZWAŻANIA WSTĘPNE 23 1. Luteranizm i jego znaczenie dla filozofii 23 1.1. Główne założenia doktrynalne luteranizmu 24 1.2. Luter i filozofia 33 2. Reakcja na Reformację - racjonalizacje

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Argument teleologiczny

Argument teleologiczny tekst Argument teleologiczny i piąta droga św. Tomasza z Akwinu Argument z celowości 1. W świecie obserwujemy celowe działanie rzeczy, które nie są obdarzone poznaniem (np. działanie zgodnie z prawami

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie Chcę poznać Boga i duszę Filozofowie o Absolucie W jaki sposób można poznać Boga? Jak poznać Kogoś, Kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny? Szukając argumentów na istnienie Boga Świat (np. Teoria Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 391 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 KSIĘGA CZWARTA 1. Wstęp... 15 2. W Bogu jest rodzenie, ojcostwo i synostwo... 20 3. Syn Boży jest Bogiem... 22 4. Pogląd Fotyna o Synu Bożym i jego odparcie... 23 5. Pogląd

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Wizja teorii ewolucji człowieka Karola Darwina. SP Klasa VI, temat 3

Wizja teorii ewolucji człowieka Karola Darwina. SP Klasa VI, temat 3 Wizja teorii ewolucji człowieka Karola Darwina Wizja biblijnego stworzenia Adama według Michała Anioła Grupa 1 i 2 Z pewnością każdy z nas zastanawiał się, jak powstał człowiek. Czy to Bóg go stworzył,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...5

SPIS TREŚCI WSTĘP...5 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I. TYM CZŁOWIEKIEM JESTEM JA!" HEBRAJSKI MAŚAL -PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE...7 1. Etymologia...8 2. Prz 1,1-7...9 3. Jeszcze trochę etymologii...12 4. Przysłowie...13 1 Sm 10;

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo