HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS"

Transkrypt

1 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1

2 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA SPÓŁKI PROFIL I TYPOWE KATEGORIE INWESTORÓW INFORMACJE O KLASACH TYTUŁÓW UCZESTNICTWA OGÓLNE CZYNNIKI RYZYKA PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 13 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI TYTUŁY UCZESTNICTWA KUPNO TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SPRZEDAŻ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA TRANSAKCJE WYMIANY WALUT KONWERSJA POMIĘDZY SUBFUNDUSZAMI/KLASAMI ZAWIESZENIE OBLICZANIA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO ORAZ EMISJI, PRZYDZIAŁU, KONWERSJI, UMORZENIA I WYKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA CENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA ORAZ PUBLIKACJA CEN I WAN DYWIDENDY OPŁATY I KOSZTY 24 (1) Omówienie struktury opłat (2) Opłata za zarządzanie (3) Opłaty za wyniki (4) Opłata operacyjna, opłata administracyjna i opłata za obsługę / Opłata operacyjna z tytułu zabezpieczenia walutowego (5) jednostek zależnych (6) Inne koszty SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA I DORADZTWO INWESTYCYJNE BANK DEPOZYTARIUSZ ORAZ AGENT PŁATNICZY ADMINISTRACJA 28 (1) Agent administracyjny (2) Agent rejestrowy i transferowy (3) Agent lokalny DYSTRYBUCJA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA 29 (1) Przedstawiciel i dystrybutor w Hongkongu (2) Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii (3) Przedstawiciel i dystrybutor w Singapurze ZGROMADZENIA I RAPORTY DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW KONFLIKTY INTERESÓW OPODATKOWANIE 30 (1) Opodatkowanie Spółki (2) Opodatkowanie inwestorów LIKWIDACJA SPÓŁKI / ROZWIĄZANIE SUBFUNDUSZY 35 (1) Likwidacja Spółki i połączenie subfunduszy (2) Rozwiązanie i połączenie subfunduszy CZĘŚĆ 3 INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH

3 CZĘŚĆ 3 INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH SPIS DOSTĘPNYCH SUBFUNDUSZY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH 39 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 GLOSARIUSZ 105 ZAŁĄCZNIK 2 OGÓLNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 108 ZAŁĄCZNIK 3 OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA TECHNIK I INSTRUMENTÓW 113 ZAŁĄCZNIK 4 OGRANICZENIA DODATKOWE 115 ZAŁĄCZNIK 5 DANE KONTAKTOWE 116 3

4 WAŻNE INFORMACJE HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS jest funduszem inwestycyjnym ( Société d'investissement à Capital Variable ) zarejestrowanym w Wielkim Księstwie Luksemburga i spełnia warunki uznania za przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu postanowień części I Ustawy z 2010 r. Żaden broker, sprzedawca ani inna osoba nie została upoważniona w związku z przedstawioną tutaj ofertą do przekazywania informacji czy składania oświadczeń innych niż zawarte w niniejszym prospekcie informacyjnym i dokumentach, do których prospekt informacyjny się odwołuje, a jeżeli takie informacje czy oświadczenia zostaną jednak przekazane, nie należy ich traktować jakby były zatwierdzone przez Spółkę. Wydanie niniejszego prospektu informacyjnego (bez względu, czy dołączono do niego jakiekolwiek raporty) ani emisja tytułów uczestnictwa w żadnym wypadku nie skutkuje domniemaniem, że sytuacja Spółki nie uległa zmianie od dnia sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy prospekt informacyjny nie stanowi oferty ani zaproszenia w żadnej jurysdykcji, w której złożenie takiej oferty czy zaproszenia nie jest zgodne z prawem lub w której osoba występująca z taką ofertę bądź zaproszeniem nie posiada uprawnień do dokonania takiej czynności ani wreszcie na rzecz żadnej osoby, w stosunku do której wystąpienie z taką ofertą lub zaproszeniem nie jest zgodne z prawem. Spółka posiada w Wielkiej Brytanii status programu zbiorowego inwestowania w rozumieniu Ustawy o rynkach i usługach finansowych z 2000 r. ( Ustawa ). Tytuły uczestnictwa nie były, nie są i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, na ich terytoriach ani w ich posiadłościach ani na żadnych obszarach podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych ani wreszcie na rzecz osób amerykańskich, z zastrzeżeniem transakcji, które nie są sprzeczne z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami prawa papierów wartościowych. Statut pozwala na nałożenie pewnych ograniczeń na transakcje sprzedaży i zbycia tytułów uczestnictwa na rzecz osób nieuprawnionych, przy czym Zarząd postanowił, że osoby amerykańskie będą należeć do kategorii osób nieuprawnionych definiowanej w sposób następujący: Termin Osoba amerykańska oznacza obywatela lub rezydenta Stanów Zjednoczonych, spółkę osobową założoną lub działającą zgodnie z przepisami prawa stanu, terytorium lub posiadłości Stanów Zjednoczonych, spółkę kapitałową założoną lub działającą zgodnie z przepisami prawa stanu, terytorium lub posiadłości Stanów Zjednoczonych lub innego rodzaju masę majątkową lub majątek powierniczy, z wyjątkiem masy majątkowej lub majątku powierniczego, których dochód pochodzący ze źródeł spoza Stanów Zjednoczonych nie jest wliczany do dochodu brutto dla celów naliczania podatku dochodowego płatnego przez powyższe podmioty w Stanach Zjednoczonych. Jeśli inwestor po dokonaniu inwestycji stanie się "Osobą amerykańską", o czym Spółka poweźmie wiedzę, wówczas tytuły uczestnictwa będące własnością takiej osoby mogą podlegać obowiązkowemu wykupowi przez Spółkę. Dystrybucja niniejszego prospektu informacyjnego i oferta tytułów uczestnictwa może podlegać ograniczeniom na obszarze niektórych jurysdykcji. Na wszelkich osobach znajdujących się w posiadaniu niniejszego prospektu informacyjnego oraz na osobach pragnących złożyć zlecenie nabycia tytułów uczestnictwa spoczywa obowiązek uzyskania informacji o wszelkich przepisach prawa i regulacjach obowiązujących we właściwej jurysdykcji oraz przestrzegania takich przepisów i regulacji. Potencjalni nabywcy tytułów uczestnictwa powinni sami zapoznać się z odpowiednimi wymogami prawnymi oraz z wszelkimi przepisami obowiązującymi w zakresie reglamentacji dewizowej i opodatkowania w krajach ich obywatelstwa, zamieszkania lub domicylu. Kluczowe informacje dla inwestorów dla wszystkich klas tytułów uczestnictwa wszystkich subfunduszy ( Kluczowe informacje dla inwestorów ), ostatni raport roczny Spółki oraz wszelkie raporty półroczne Spółki udostępnia się w siedzibie Spółki i przesyła inwestorom na stosowny wniosek. Raporty takie uznaje się za część niniejszego prospektu informacyjnego. Kluczowe informacje dla inwestorów udostępnia się na stronie Przed subskrypcją tytułów uczestnictwa dowolnej klasy oraz w zakresie wymaganym przez lokalne przepisy prawa i regulacje każdy inwestor powinien zapoznać się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów. Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają w szczególności informacje o wynikach historycznych, syntetycznym wskaźniku ryzyka i zwrotu oraz opłatach. Inwestorzy mogą pobrać Kluczowe informacje dla inwestorów ze strony internetowej wskazanej powyżej lub uzyskać je w formie papierowej lub na dowolnym innym trwałym nośniku zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Spółkę zarządzającą lub pośrednika z inwestorem. Oświadczenia złożone w niniejszym prospekcie informacyjnym, jeżeli nie zaznaczono inaczej, opierają się na przepisach prawa i praktyce obowiązujących aktualnie w Luksemburgu i mogą ulegać zmianie. Zarząd oraz Spółka zarządzająca przyjmują pełną odpowiedzialność za rzetelność informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz potwierdzają, przeprowadziwszy wszelkie uzasadnione czynności weryfikacyjne, że zgodnie z ich wiedzą i przekonaniem, nie istnieją ani nie pominięto żadnych innych faktów lub informacji, które skutkowałyby uznaniem jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie za wprowadzające w błąd. Spółka oraz pewna liczba subfunduszy uzyskały pozwolenie na wprowadzenie do obrotu w Hongkongu wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Futures ( SFC ). Pozwolenie SFC nie stanowi rekomendacji ani polecenia dla programu ani nie świadczy o zaletach gospodarczych programu ani jego wynikach. Nie oznacza też, że Spółka jest odpowiednim narzędziem inwestycyjnym dla wszelkich inwestorów ani nie stanowi potwierdzenia, że odpowiada ona potrzebom konkretnego inwestora czy grupy inwestorów. Inwestorzy w Hongkongu powinni zapoznać się z odrębnym Memorandum wyjaśniającym Spółki, które można otrzymać od Przedstawiciela w Hongkongu pod adresem HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zawartości niniejszego prospektu informacyjnego należy skonsultować się z brokerem, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym lub innym doradcą finansowym. 4

5 Należy pamiętać, że cena tytułów uczestnictwa oraz uzyskany z nich dochód może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy, po umorzeniu tytułów uczestnictwa, mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Spółka zarządzająca może wedle swego uznania podjąć decyzję o wprowadzeniu poszczególnych klas tytułów uczestnictwa do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Przez cały okres notowań tytułów uczestnictwa wszelkich subfunduszy na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu Fundusz będzie należycie wypełniał zobowiązania nałożone przez giełdę papierów wartościowych w Luksemburgu w odniesieniu do takich tytułów uczestnictwa. Informuje się inwestorów, że dane osobowe oraz informacje przekazane w formularzu zapisu, jak również szczegółowe informacje na temat posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa będą przechowywane w formie elektronicznej i przetwarzane zgodnie z postanowieniami luksemburskiej Ustawy o ochronie danych z dnia 2 sierpnia 2002 r. Inwestor niniejszym przyjmuje, że Spółka zarządzająca, pełniącą funkcję podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, upoważnia HSBC Group jako wprowadzającego oraz dystrybutorów będących jednocześnie członkami HSBC Group do dostępu do danych dotyczących jego osoby w celach związanych z obsługą inwestorów oraz promocją produktów Spółki lub wszelkich innych produktów HSBC Group oraz do przetwarzania takich danych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. Subskrybując lub nabywając tytuły uczestnictwa, inwestor wyraża ponadto zgodę na nagrywanie swoich rozmów telefonicznych ze Spółką zarządzającą, każdą spółką HSBC Group lub Agentem rejestrowym i transferowym oraz na przetwarzanie tych nagrań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. Dodatkowo informuje się inwestorów, że ich dane osobowe będą przechowywane w rejestrze inwestorów prowadzonym przez Agenta rejestrowego i transferowego w okresie obowiązywania umowy, na mocy której Spółka zarządzająca powołała Agenta rejestrowego i transferowego. Ten ostatni będzie więc przetwarzał dane osobowe inwestorów w ramach obowiązków podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Spółki zarządzającej i będzie ponosić odpowiedzialność za takie czynności przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. inwestorzy mają prawo w dowolnym czasie zażądać dostępu do swych danych osobowych oraz mają prawo do ich korekty. Zarząd i Spółka zarządzająca zwracają uwagę inwestorów na fakt, że będą oni w stanie w pełni korzystać z praw przysługujących im w związku z inwestycją bezpośrednio w stosunku do Spółki, szczególnie z prawa do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach inwestorów jedynie wówczas, gdy inwestor jest wpisany pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem bądź nazwą do rejestru inwestorów Spółki prowadzonym przez Agenta rejestrowego i transferowego. Jeżeli inwestor inwestuje w Spółkę przez pośrednika inwestującego w Spółkę w swoim własnym imieniu, ale na rzecz inwestora, inwestor może nie zawsze mieć możliwość skorzystania z niektórych praw przysługujących posiadaczom tytułów uczestnictwa bezpośrednio w stosunku do Spółki. Inwestorzy powinni zasięgnąć stosownych informacji na temat przysługujących im praw u sprzedawcy lub pośrednika. 5

6 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka oferuje inwestorom w ramach jednego funduszu inwestycyjnego możliwość wyboru inwestycji w jeden lub większą liczbę subfunduszy (zwanych subfunduszami ), dla których tworzone są oddzielne portfele inwestycyjne, różniące się między innymi polityką inwestycyjną i celami inwestycyjnymi oraz walutą (zwaną walutą bazową ). W ramach każdego subfunduszu mogą być oferowane tytuły uczestnictwa różnych klas różniących się konkretnymi cechami, jak opisano w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach. Zgodnie z art. 181 par. 5 Ustawy z 2010 r. aktywa subfunduszu przeznacza się wyłącznie dla zaspokojenia roszczeń inwestorów takiego subfunduszu oraz roszczeń wierzycieli powstałych w związku z utworzeniem, działalnością lub likwidacją subfunduszu. W niniejszym prospekcie informacyjnym oraz w raportach używa się skrótowych nazw subfunduszy. Należy uznawać, że są one poprzedzone słowami HSBC Global Investment Funds Cele i polityka inwestycyjna Spółki Spółka stara się oferować szeroką gamę subfunduszy w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego i zaspokojenia zapotrzebowania inwestorów oczekujących bieżącego dochodu, ochrony kapitału i wzrostu. Realizując cele inwestycyjne Spółki, Zarząd nieustannie dąży do utrzymania odpowiedniego poziomu płynności aktywów subfunduszy, żeby umorzenia tytułów uczestnictwa w zwykłych warunkach rynkowych mogły odbywać się bez zbędnej zwłoki na stosowne zlecenie inwestorów. Choć Zarząd dokłada wszelkich wysiłków, aby zrealizować cele inwestycyjne, nie może on zagwarantować, w jakim stopniu te cele zostaną osiągnięte. Wartość tytułów uczestnictwa i dochód z nich może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać wartości początkowej inwestycji. Wahania kursów walutowych mogą również przyczyniać się do wzrostu lub spadku wartości tytułów uczestnictwa. Zarząd może w dowolnym czasie, w trybie zmiany do niniejszego prospektu informacyjnego, wprowadzać na rynek dalsze subfundusze, których polityka i cele inwestycyjne mogą różnić się od tych wymienionych w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach, zawsze jednak zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Spółkę w związku z posiadanym przez nią statusem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) Profil i typowe kategorie inwestorów Dla ustalenia, czy dany subfundusz jest odpowiedni w kontekście potrzeb inwestora, zaleca się skorzystanie z porady brokera, doradcy bankowego, prawnika, księgowego, przedstawiciela banku lub innego doradcy finansowego. Doradcy inwestycyjni zdefiniowali następujące pięć kategorii opisujących horyzont inwestycyjny inwestora, prawdopodobną stopę zwrotu oraz oczekiwany poziom zmienności subfunduszu: Stable (subfundusze stabilne), Core (subfundusze podstawowe), Core Plus (subfundusze podstawowe plus), Dynamic (subfundusze dynamiczne), Unconstrained (subfundusze wolne od ograniczeń). Kategoria Kategoria Stable (subfundusze stabilne) Kategoria Core (subfundusze podstawowe) Kategoria Core Plus (subfundusze podstawowe plus) Kategoria Dynamic (subfundusze dynamiczne) Kategoria Unconstrained (subfundusze wolne od ograniczeń) Definicja Subfundusze kategorii Stable dopasowane są do potrzeb inwestorów o krótko- lub maksymalnie średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym, gdy oczekuje się niewielkiego ryzyka straty kapitału oraz regularnego i stabilnego dochodu. Subfundusze kategorii Core dopasowane są do potrzeb inwestorów o średnio- lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym, w ramach którego występuje ekspozycja na rynki papierów wartościowych o stałym dochodzie zgodnie z polityką inwestycyjną każdego subfunduszu, ale gdzie inwestycji dokonuje się przede wszystkim w obligacje o ratingu inwestycyjnym na rynkach o umiarkowanej zmienności. Subfundusze kategorii Core Plus dopasowane są do potrzeb inwestorów o średnio- lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te mogą być uzupełniającym narzędziem inwestycyjnym w stosunku do funduszy kategorii Core, w ramach którego większa część aktywów może być inwestowana w kapitałowe lub podobne papiery wartościowe lub też w obligacje o ratingu nieinwestycyjnym na rynkach, na których może występować umiarkowanie wysoka zmienność. Subfundusze kategorii Dynamic dopasowane są do potrzeb inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te oferują bardziej doświadczonym inwestorom dodatkową ekspozycję w ramach portfela, w którym duża część aktywów może być inwestowana na rynkach wschodzących oraz w papiery wartościowe przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji, co może ograniczać płynność i zwiększać zmienność stóp zwrotu. Subfundusze kategorii Unconstrained dopasowane są do potrzeb wytrawnych inwestorów. Subfundusze mają oferować inwestorom dodatkową ekspozycję na różne kategorie aktywów w ramach procedur aktywnej alokacji realizowanych głównie przy pomocy finansowych instrumentów pochodnych. Subfundusze mogą inwestować w aktywa, które mogą ograniczać płynność i zwiększać zmienność stóp zwrotu. Opisy subfunduszy oraz grona potencjalnych inwestorów zawarte powyżej mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią wskazania prawdopodobnych stóp zwrotu. Należy ich używać wyłącznie dla celów porównań z innymi subfunduszami Spółki. 6

7 dla każdego z subfunduszy omówiono w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach Informacje o klasach tytułów uczestnictwa Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o utworzeniu różnych klas tytułów uczestnictwa w jednym lub wielu subfunduszach. Szczegółowa charakterystyka takich klas tytułów uczestnictwa oferowanych przez jeden subfundusz lub więcej subfunduszy będzie każdorazowo ustalana indywidualnie. (1) Spis klas tytułów uczestnictwa Na dzień wydania niniejszego prospektu informacyjnego Spółka oferuje następujące klasy tytułów uczestnictwa: kompletną aktualną listę klas tytułów uczestnictwa można otrzymać w siedzibie Spółki lub Spółki Zarządzającej. Klasa Opis Minimalna inwestycja początkowa Minimalna wartość portfela Klasa A Tytuły uczestnictwa klasy A są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD Klasa E Klasa I Klasa J* Klasa L* Tytuły uczestnictwa klasy E są dostępne w określonych krajach w zależności od zgody właściwego organu nadzoru za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy E wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie identycznych jak w przypadku tytułów uczestnictwa klasy A powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto tytułów uczestnictwa klasy E w skali rocznej, które mogą być płatne na rzecz właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Tytuły uczestnictwa klasy I dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy J są dostępne wyłącznie na potrzeby inwestycji funduszy funduszy zarządzanych przez HSBC Group. Tytuły uczestnictwa klasy L dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. USD USD USD USD Klasa M* Tytuły uczestnictwa klasy M są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach Klasa P Klasa R* Klasa S** Klasa W Klasa X Subskrypcja tytułów uczestnictwa klasy P możliwa jest tylko na obszarze określonych jurysdykcji lub za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy R są dostępne w określonych krajach w zależności od zgody właściwego organu nadzoru za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy R wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie identycznych jak w przypadku tytułów uczestnictwa klasy M powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto tytułów uczestnictwa klasy R w skali rocznej, które mogą być płatne na rzecz właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Tytuły uczestnictwa klasy S dostępne są na obszarze określonych jurysdykcji lub za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Tytuły uczestnictwa klasy W dostępne są za pośrednictwem określonych dystrybutorów, będących jednocześnie członkami HSBC Group lub podmiotami powiązanymi z HSBC Group, wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Od tytułów uczestnictwa klasy W nie będą pobierane żadne opłaty operacyjne, opłaty administracyjne ani opłaty za obsługę. Wszelkie opłaty i koszty przypisane do tej klasy będą pokrywane bezpośrednio przez członków HSBC Group lub podmioty powiązane z HSBC Group. Tytuły uczestnictwa Klasy X dostępne są za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. należących do jednej z poniższych kategorii: firmowe lub pracownicze fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarejestrowane organizacje charytatywne, fundusze zarządzane USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach USD USD USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2 7

8 Klasa Y Klasa YP* Klasa Z Klasa ZP* przez podmiot należący do HSBC Group lub fundusze korzystające z usług doradczych świadczonych przez podmiot należący do HSBC Group oraz inni inwestorzy instytucjonalni zatwierdzeni przez Zarząd. Tytuły uczestnictwa klasy Y dostępne są na obszarze określonych jurysdykcji za pośrednictwem określonych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy YP dostępne są na obszarze określonych jurysdykcji za pośrednictwem określonych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy Z dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzanie na zlecenie z podmiotem należącym do HSBC Group oraz dla inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora pod warunkiem, że inwestorzy spełniają kryteria uznania za inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Tytuły uczestnictwa klasy ZP dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzanie na zlecenie z podmiotem należącym do HSBC Group oraz dla inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora pod warunkiem, że inwestorzy spełniają kryteria uznania za inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Szczegółowe informacje o subfunduszach. USD USD USD USD * Kolejne klasy J, L, M, R, YP i ZP w danym subfunduszu są ponumerowane 1, 2, 3 i oznaczane odpowiednio J1, J2, J3, ( ), L1, L2, L3 ( ), M1, M2, M3 ( ), R1, R2, R3, ( ), YP1, YP2, YP3 ( ) oraz ZP1, ZP2, ZP3 ( ) (dalsze szczegółowe informacje - patrz część ). ** Kolejne tytuły uczestnictwa klasy S będą emitowane w różnych subfunduszach i oznaczane numerami 1, 2, 3 itd. oraz odpowiednio symbolami S1, S2, S3 itd. dla tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w pierwszym z subfunduszy, dla tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w drugim z subfunduszy, dla tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w trzecim z subfunduszy zgodnie z informacjami przedstawionymi na temat odpowiednich subfunduszy (patrz część 3.2 Szczegółowe informacje o subfunduszach ). Tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy oznaczone są literą D po nazwie subfunduszu i klasy (np. klasa AD) z wyjątkiem tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej, oznaczanych literą M po nazwie subfunduszu i klasy (np. klasa AM) oraz tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy kwartalnej, oznaczanych literą Q po nazwie subfunduszu i klasy (np.: klasa AQ). Niezależnie od treści zapisów w tabeli powyżej, tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej i kwartalnej są dostępne jedynie w niektórych krajach w zależności od zgody właściwego organu nadzoru za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Wpływy z subskrypcji wszystkich tytułów uczestnictwa subfunduszu są inwestowane w jeden wspólny bazowy portfel inwestycyjny. Wszystkie tytuły uczestnictwa tej samej klasy dają jednakowe prawa i przywileje. Każdy wyemitowany tytuł uczestnictwa uprawnia do równego udziału w aktywach danej klasy subfunduszu, do którego należy, w razie likwidacji oraz wypłat dywidend lub innych wypłat zgodnie ze szczegółowymi informacjami określonymi dla każdego subfunduszu. Tytuły uczestnictwa nie dają żadnego uprzywilejowania ani pierwszeństwa, a każdy pełny tytuł uczestnictwa uprawnia do jednego głosu na wszystkich zgromadzeniach inwestorów. Inwestorzy nabywający dowolną klasę tytułów uczestnictwa za pośrednictwem dystrybutora powinni wziąć po uwagę, że będą musieli spełnić standardowe wymagania dystrybutora związane z otwarciem rachunku. Jeśli w wyniku umorzenia lub konwersji wartość portfela tytułów uczestnictwa danej klasy subfunduszu okaże się mniejsza niż minimalna wartość portfela określona dla każdej klasy przez Zarząd, wówczas Zarząd może uznać, że Uczestnik zlecił konwersję lub umorzenie wszystkich posiadanych tytułów uczestnictwa takiej klasy. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli wartość portfela inwestora spadnie poniżej minimalnej wartości portfela w następstwie zmian na rynku wpływających na wartość portfela. Przy nabywaniu tytułów uczestnictwa klas E, I, J, L, P, R, S, W, X, Y, YP, Z i ZP oraz tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej i kwartalnej obowiązują pewne ograniczenia. Osoby zlecające kupno tytułów uczestnictwa po raz pierwszy powinny skontaktować się z lokalnym dystrybutorem HSBC przed złożeniem formularza zapisu na wymienione klasy tytułów uczestnictwa. Spółka może wedle swego uznania podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zniesieniu wymogu minimalnej kwoty inwestycji początkowej. Nie obowiązują żadne ograniczenia co do minimalnej kwoty kolejnych inwestycji. Wszystkie wartości kwotowe w zasadzie należy interpretować tak, jak gdyby odnosiły się także do odpowiednich równowartości takich kwot we wszelkich innych walutach. Niektórzy dystrybutorzy mogą natomiast wprowadzać ograniczenia co do minimalnej wartości inwestycji początkowej, minimalnej wartości kolejnych inwestycji oraz minimalnej wartości portfela. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u odpowiednich dystrybutorów. (2) Oznaczenie klasy tytułów uczestnictwa W ramach każdej klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu Spółka będzie miała prawo utworzyć różne podklasy różniące się polityką wypłat (akumulacyjne tytuły uczestnictwa (C), dywidendowe tytuły uczestnictwa (D) oraz tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej (M) i z prawem do dywidendy kwartalnej (Q)), walutą referencyjną, ewentualnym zastosowaniem transakcji zabezpieczających (H) lub innymi kryteriami ustalonymi przez Zarząd. Poszczególne klasy oferowane w każdym subfunduszu opisano w odpowiedniej tabeli w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach. 8

9 (2.1) Klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym W subfunduszach emitowane mogą być osobne klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym (oznaczone przyrostkiem H oraz wskazaniem waluty, względem której zabezpiecza się walutę bazową lub waluty, względem której zabezpiecza się walutę większości inwestycji łącznych aktywów subfunduszu). Takie klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym będą nosić nazwę: ACHEUR lub ACHGBP dla akumulacyjnych klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych do euro lub funta szterlinga). W przypadku subfunduszu RMB Fixed Income wszelkie wyemitowane klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym przewidują zabezpieczenie w stosunku do waluty bazowej subfunduszu, tzn. dolara amerykańskiego. Choć subfundusz cechuje brak bezpośredniej ekspozycji gospodarczej na dolara amerykańskiego, celem jest zaoferowanie nadrzędnej strategii, w ramach której wszyscy inwestujący w takie klasy tytułów uczestnictwa uzyskiwaliby ekspozycję na zmiany kursu RMB względem dolara amerykańskiego. Pozwoli to inwestorom czerpać korzyści z wszelkiej aprecjacji RMB w stosunku do dolara amerykańskiego. Brak jednak gwarancji, że RMB będzie rzeczywiście znajdować się w trendzie aprecjacyjnym wobec dolara amerykańskiego ani że cele transakcji zabezpieczających faktycznie zostaną osiągnięte. Zlecenia subskrypcji i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym. W przypadku wszelkich klas tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym wyemitowanych po dniu 1 grudnia 2008 r. Agent administracyjny jest uprawniony do pobierania opłat związanych z kosztami realizacji polityki zabezpieczenia walutowego, obciążających odpowiednią klasę tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym. Opłaty te mają charakter dodatkowy wobec opłaty operacyjnej, opłaty administracyjnej i opłaty za obsługę, o których mowa w części (4) Opłata operacyjna, opłata administracyjna i opłata za obsługę / opłata operacyjna z tytułu zabezpieczenia walutowego. Wszelkie zyski lub straty z walutowych transakcji zabezpieczających są również naliczane w odniesieniu do odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym. Klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym będą realizować politykę zabezpieczenia walutowego bez względu, czy waluta docelowa zyskuje czy traci na wartości. Nie można zagwarantować osiągnięcia celu transakcji zabezpieczających. Spis aktualnie dostępnych klas tytułów uczestnictwa zabezpieczanych walutowym można uzyskać w siedzibie Spółki oraz u dystrybutorów. (2.2) Waluty referencyjne klas tytułów uczestnictwa Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o emisji w ramach subfunduszu klas tytułów uczestnictwa o innej walucie referencyjnej (walucie klasy tytułów uczestnictwa), czyli walucie, w której obliczana jest wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa. Zasadniczo emitowane tytuły uczestnictwa mogą mieć następujące waluty referencyjne: euro, dolar hongkoński i funt szterling ( waluty referencyjne klasy tytułów uczestnictwa ). Klasy tytułów uczestnictwa o innej walucie referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa mogą zostać udostępnione na stosowny wniosek złożony w Spółce. klasy tytułów uczestnictwa oznaczana jest standardowym międzynarodowym literowym oznaczeniem waluty dodanym na końcu, np. ACEUR oznacza akumulacyjną klasę tytułów uczestnictwa denominowaną w euro. Zlecenia subskrypcji i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie będącej walutą referencyjną klasy tytułów uczestnictwa. Jeżeli klasy tytułów uczestnictwa emitowane są w walutach referencyjnych klasy tytułów uczestnictwa różnych od waluty bazowej danego subfunduszu, portfel cechuje wówczas ekspozycja na waluty bazowych inwestycji. Dla takich klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia walutowego, chyba że wskazano inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach. (2.3) Waluty transakcyjne Oprócz waluty referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa oraz klas tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym, tytuły uczestnictwa mogą być dostępne również w walucie bazowej odpowiedniego subfunduszu oraz w następujących walutach transakcyjnych ( waluty transakcyjne ): euro, funt szterling, dolar hongkoński, dolar singapurski i dolar amerykański. Dolar australijski, dolar kanadyjski, jen japoński, złoty polski i frank szwajcarski udostępnia się jako waluty transakcyjne w przypadku niektórych klas lub w przypadku transakcji realizowanych za pośrednictwem wybranych dystrybutorów i/lub w wybranych krajach. Inne waluty transakcyjne udostępnia się na stosowny wniosek złożony w Spółce. Jeżeli klasy tytułów uczestnictwa są emitowane wyłącznie w różnych walutach transakcyjnych, bazowy portfel cechuje ekspozycja na waluty bazowych inwestycji. Dla takich klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia walutowego, chyba że wskazano inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach Ogólne czynniki ryzyka Inwestycja w każdy subfundusz wiąże się z ryzykiem obejmującym między innymi czynniki opisane poniżej. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z całym prospektem informacyjnym oraz odpowiednimi Kluczowymi informacjami dla inwestora, a także winni skonsultować się ze swoim doradcą prawnym, podatkowym lub finansowym przed podjęciem decyzji o inwestycji. Nie ma żadnej gwarancji, że subfundusze Spółki osiągną założone cele inwestycyjne, zaś wyników historycznych nie należy traktować jako wyznacznika przyszłych stóp zwrotu. Na inwestycję mogą mieć wpływ również zmiany w zakresie reglamentacji dewizowej, prawa podatkowego, podatków pobieranych u źródła oraz polityki gospodarczej lub pieniężnej. 9

10 Stosowne czynniki ryzyka przedstawiono w części 3.3. Czynniki ryzyka poszczególnych subfunduszy". (1) Ryzyko rynkowe Wartość inwestycji i dochód z niej może zarówno spadać, jak i rosnąć, przy czym istnieje możliwość, że inwestor nie odzyska kwoty początkowo zainwestowanej w Spółkę. W szczególności na wartość inwestycji mogą mieć wpływ takie nieprzewidywalne czynniki jak zmiany sytuacji międzynarodowej, politycznej i gospodarczej oraz zmiany w polityce rządów. (2) Rynki wschodzące Z powodu szczególnego ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach wschodzących subfundusze inwestujące w tego rodzaju papiery wartościowe należy uznawać za spekulacyjne. Inwestującym w takie subfundusze zaleca się uwzględnienie szczególnego ryzyka wynikającego z inwestycji w papiery wartościowe rynków wschodzących. Gospodarki krajów należących do kategorii rynków wschodzących zwykle są w dużym stopniu uzależnione od międzynarodowej wymiany handlowej, w związku z czym niekorzystny wpływ na takie gospodarki mają i mogą w przyszłości mieć bariery handlowe, reglamentacja dewizowa, interwencje na rynku walutowym i inne protekcjonistyczne działania narzucone bądź wynegocjowane przez kraje, z którymi prowadzą handel. Na takie gospodarki ma i może mieć w przyszłości niekorzystny wpływ również koniunktura gospodarcza w krajach, z którymi prowadzą one obroty handlowe. Prowizje maklerskie, usługi depozytariusza i inne koszty inwestycji na rynkach wschodzących są zwykle wyższe niż koszty inwestycji na rynkach bardziej rozwiniętych. Brak odpowiedniego systemu usług depozytowych na niektórych rynkach może uniemożliwiać inwestycje w danym kraju lub może zmuszać subfundusz do zaakceptowania większego ryzyka depozytowego, choć Bank depozytariusz dołoży starań, żeby zminimalizować to ryzyko wyznaczając korespondentów będących wiarygodnymi i renomowanymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Ponadto na takich rynkach stosowane są różne procedury przetwarzania i rozliczania transakcji. Na pewnych rynkach zdarzało się, że rozliczenia nie były w stanie nadążyć za dużym wolumenem transakcji, co powodowało utrudnienia w przeprowadzaniu takich transakcji. Niemożność dokonania przez subfundusz planowanego zakupu papierów wartościowych z powodu problemów z rozliczeniem transakcji może spowodować utratę atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Niemożność zbycia papierów wartościowych z portfela ze względu na problemy rozliczeniowe może skutkować potencjalnymi stratami subfunduszu wynikającymi z późniejszych spadków wartości danego waloru z portfela lub, jeśli subfundusz zawarł kontrakt zobowiązujący do sprzedaży papieru wartościowego, może skutkować potencjalną odpowiedzialnością wobec nabywcy. Istnieje również ryzyko pojawienia się nagłych problemów na jednym lub większej liczbie rozwijających się rynków, w wyniku których obrót papierami wartościowymi może zostać wstrzymany lub znacząco ograniczony, wskutek czego w krótkim czasie może nie być możliwa sprzedaż papierów wartościowych należących do subfunduszu. Inwestorzy powinni być świadomi, że zmiany klimatu politycznego na rynkach wschodzących mogą skutkować znaczną zmianą w kwestii opodatkowania inwestorów zagranicznych. Zmiany takie mogą pociągać za sobą zmiany w prawie, jego wykładni, zmiany zasad przyznawania inwestorom zagranicznym zwolnień podatkowych czy też w stosowaniu międzynarodowych umów podatkowych. Przedmiotowe zmiany mogą obowiązywać z mocą wsteczną i mogą (jeśli faktycznie wystąpią) niekorzystnie wpływać na stopę zwrotu z inwestycji w subfundusz, którego dotyczą zmiany. Inwestorzy angażujący się w subfundusze rynków wschodzących powinni być świadomi ryzyka związanego z inwestycjami w rosyjskie kapitałowe papiery wartościowe. W Rosji rynki nie zawsze podlegają regulacji, przy czym obecnie liczba brokerów i uczestników tych rynków jest względnie mała, co w połączeniu z niepewnością polityczną i ekonomiczną może tymczasowo skutkować brakiem płynności na rynkach akcji przy jednoczesnej wysokiej zmienności cen. W związku z powyższym odpowiednie subfundusze będą inwestować nie więcej niż 10% wartości aktywów netto bezpośrednio w rosyjskie kapitałowe papiery wartościowe (chyba że obrót nimi jest prowadzony na RTS Stock Exchange, na Moscow Interbank Currency Exchange w Rosji oraz na wszelkich innych rynkach regulowanych w Rosji, które zostaną uznane za takie przez luksemburski organ nadzoru), będą natomiast inwestować w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe, tzn. odpowiednio ADR, EDR i GDR, w przypadku których bazowe papiery wartościowe są emitowane przez spółki z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, natomiast obrót nimi prowadzony jest na rynkach regulowanych poza Rosją, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Inwestując w ADR-y, EDR-y i GDR-y, subfundusz spodziewa się zmniejszenia ryzyka rozliczeniowego związanego z polityką inwestycyjną, chociaż w dalszym ciągu pozostaną inne ryzyka, np. ryzyko walutowe. Inwestycje subfunduszy dywersyfikuje się między szereg sektorów, natomiast w rynkach krajów BRIC znaczny udział mają sektory związane z zasobami naturalnymi. Oznacza to, że inwestycje subfunduszy mogą być względnie skoncentrowane w tych sektorach i wyniki subfunduszu mogą być wrażliwe na zmianę koniunktury w tych właśnie sektorach gospodarki. Zagrożenia wynikające z koncentracji sektorowej omówiono poniżej. Podczas wyboru spółek, w które subfundusz będzie inwestował, zwykle ocenia się takie czynniki jak potencjał finansowy spółki, jej pozycja konkurencyjna, rentowność, perspektywy rozwojowe i jakość zarządzania. (3) Ryzyko stóp procentowych Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie może stracić na wartości w przypadku zmiany stóp procentowych. Generalnie ceny dłużnych papierów wartościowych rosną przy spadku stóp procentowych, a spadają przy wzroście stóp procentowych. Długoterminowe dłużne papiery wartościowe są zwykle bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. (4) Ryzyko kredytowe Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie ryzykuje, że ich emitenci nie będą w stanie dokonać płatności z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Niekorzystna zmiana sytuacji finansowej emitenta może spowodować obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego, co spowoduje z kolei większą zmienność jego ceny. Obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego może mieć również wpływ na jego płynność, sprawiając, że będzie trudniej go sprzedać. Subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe o niższej jakości są w większym stopniu narażone na tego rodzaju, a ich 10

11 wartość może cechować większa zmienność. (5) Ryzyko walutowe Ponieważ aktywa subfunduszu mogą być denominowane w walutach innych niż waluta bazowa, korzystny lub niekorzystny wpływ na subfundusz mogą mieć przepisy dotyczące reglamentacji dewizowej lub zmiany kursu wymiany pomiędzy walutą bazową a innymi walutami. Zmiany kursów walutowych mogą wpływać na wartość tytułów uczestnictwa subfunduszu, wysokość dywidend lub uzyskanych odsetek oraz wysokość zrealizowanych zysków lub strat. Na kursy walutowe mają z kolei wpływ: podaż i popyt na rynkach walutowych, międzynarodowy bilans płatności, interwencje rządowe, spekulacje oraz pozostałe czynniki ekonomiczne i polityczne. Jeżeli waluta, w której denominowany jest papier wartościowy, zyska na wartości w stosunku do waluty bazowej, wówczas wartość papieru wartościowego wzrośnie. I odwrotnie, spadek kursu danej waluty ma niekorzystny wpływ na wartość papieru wartościowego. Subfundusz może zaangażować się w transakcje walutowe w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym, jednak nie ma gwarancji, że takie transakcje zabezpieczające będą skuteczne. Strategia tego rodzaju może również ograniczać możliwość czerpania przez subfundusz korzyści ze zmian wartości papieru wartościowego, jeżeli waluta, w której denominowane są papiery wartościowe znajdujące się w posiadaniu subfunduszu umocni się w stosunku do waluty bazowej. W przypadku klas z zabezpieczeniem walutowym (denominowanych w walucie innej niż waluta bazowa), ryzyko to występuje w sposób regularny. (6) Ryzyko kontrahenta Spółka w imieniu Subfunduszu może przystępować do transakcji na rynkach pozagiełdowych, co naraża subfundusz na ryzyko zdolności kredytowej jego kontrahentów i ich zdolności do realizacji warunków zawartych kontraktów. Na przykład, Spółka w imieniu subfunduszu może zawierać umowy repo, kontrakty terminowe forward, opcje i umowy swapowe bądź może korzystać z innych technik inwestycji w instrumenty pochodne, z których każda naraża subfundusz na ryzyko niewywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań do wypełnienia warunków zawartego kontraktu. W przypadku upadłości lub niewypłacalności kontrahenta subfundusz może odnotować opóźnienia w likwidacji pozycji i znaczne straty, w tym spadki wartości swych inwestycji w okresie, w którym Spółka stara się wyegzekwować przysługujące jej prawa, może nie być w stanie zrealizować zysków z inwestycji w takim okresie, a także być zmuszona ponosić opłaty i koszty w związku z egzekwowaniem swych praw. Istnieje również możliwość, że powyższe umowy i techniki inwestycji w instrumenty pochodne zostaną wypowiedziane lub rozwiązane wskutek, na przykład, upadłości, ujawnionej niezgodności z prawem albo zmiany przepisów z zakresu opodatkowania bądź rachunkowości w stosunku do sytuacji istniejącej w okresie zawierania umowy. W takich okolicznościach inwestorzy mogą nie być w stanie pokryć poniesionych strat. Instrumenty pochodne, takie jak swapy, zawarte przez Spółkę w imieniu subfunduszu za radą Doradcy inwestycyjnego wiążą się z ryzykiem kredytowym, które może skutkować stratą całości inwestycji subfunduszu, ponieważ subfundusz może być w pełni narażony na ryzyko zdolności kredytowej pojedynczych zatwierdzonych kontrahentów, nawet pomimo zabezpieczenia takiej ekspozycji. (7) Ryzyko rządowych instrumentów dłużnych Niektóre kraje rozwijające się i niektóre kraje rozwinięte są szczególnie zadłużone w bankach komercyjnych oraz wobec innych państw. Inwestycja w zobowiązania dłużne ( rządowe instrumenty dłużne ) emitowane lub gwarantowane przez rządy lub agendy rządowe takich krajów ( podmioty rządowe ) wiąże się z wysokim ryzykiem. Podmiot rządowy kontrolujący spłatę zobowiązań z tytułu rządowych instrumentów dłużnych może nie być w stanie lub może nie mieć woli spłacać kapitału i należnych odsetek w terminie ich wymagalności w związku między innymi z jego bieżącymi przepływami pieniężnymi, wielkością rezerw walutowych, dostępnością środków walutowych w terminie zapadalności, względnymi kosztami obsługi długu w stosunku do wielkości gospodarki, polityką podmiotu rządowego w stosunku do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ograniczeniami politycznymi, którym dany podmiot rządowy może podlegać. Podmioty rządowe mogą również być uzależnione od oczekiwanych wypłat pochodzących od rządów innych krajów, organizacji wielostronnych i innych podmiotów zagranicznych w nadziei redukcji zaległych kwot kapitału i odsetek zadłużenia. Takie rządy, organizacje i inne podmioty mogą uzależniać dokonanie wypłat od wprowadzenia przez podmiot rządowy reform gospodarczych lub od uzyskania określonych wyników ekonomicznych, jak również od terminowej spłaty takich zobowiązań dłużnika. Brak wdrożenia reform, brak wyników ekonomicznych lub terminowej spłaty kapitału lub odsetek może skutkować wycofaniem zadeklarowanego wsparcia podmiotu rządowego pożyczką, co może jeszcze bardziej zmniejszyć zdolność lub wolę dłużnika do terminowej obsługi długu. W ostatecznym rezultacie podmiot rządowy może zaprzestać terminowego regulowania zobowiązań z tytułu rządowych instrumentów dłużnych. Posiadacze rządowych instrumentów dłużnych, w tym subfundusz, mogą zostać postawieni przed koniecznością restrukturyzacji takiego zadłużenia i przyznania dalszych pożyczek takiemu podmiotowi rządowemu. Nie istnieje procedura upadłościowa, na mocy której można odzyskać w całości lub częściowo należności z tytułu rządowych instrumentów dłużnych, których terminowej obsługi zaprzestanie podmiot rządowy. (8) Instrumenty dłużne o ratingu nieinwestycyjnym Ryzyko kredytowe jest większe w przypadku inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym lub innym podobnym niż w przypadku inwestycji w papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Występuje wyższe prawdopodobieństwo, że wypłaty zysku lub zwrot kapitału nie nastąpią w terminie wymagalności. W związku z tym ryzyko braku realizacji zobowiązań jest wyższe. Kwoty odzyskane po terminie mogą być niższe lub równe zeru, a subfundusz może ponieść dodatkowe koszty na czynności zmierzające do odzyskania strat w drodze postępowania upadłościowego lub innego postępowania o podobnym charakterze. Rynek takich papierów wartościowych może charakteryzować się mniejszą aktywnością, tym samym utrudniając ich sprzedaż. Wycena opisywanych papierów wartościowych sprawia większą trudność, a w zatem cenę subfunduszu może cechować wyższa zmienność. (9) Zmienność 11

12 Cena finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się bardzo dużą zmiennością. Ma to związek z faktem, że nawet niewielka zmiana ceny bazowego papieru wartościowego, indeksu, stopy procentowej czy waluty może powodować znaczące zmiany ceny finansowego instrumentu pochodnego. Inwestycja w finansowe instrumenty pochodne może skutkować stratami przewyższającymi kwotę inwestycji. (10) Kontrakty terminowe futures i opcje Pod pewnymi warunkami Spółka może stosować opcje lub kontrakty terminowe futures na akcje, indeksy i stopy procentowe zgodnie z opisem w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach i Załączniku 3 Ograniczenia zastosowania technik i instrumentów dla celów inwestycyjnych i zabezpieczających, jak również na potrzeby efektywnego zarządzania portfelem. Ponadto, w razie potrzeby, Spółka może również zabezpieczać się przed ryzykiem rynkowym i walutowym, korzystając z kontraktów terminowych futures, opcji i walutowych kontraktów terminowych forward. Kontrakty terminowe futures wiążą się z wysokim ryzykiem. Wartość depozytu początkowego jest niewielka w stosunku do wartości kontraktu terminowego futures, tak więc transakcje cechuje lewarowanie, czyli dźwignia finansowa. Względnie niewielka zmiana na rynku może mieć proporcjonalnie znacznie większy wpływ, potencjalnie korzystny bądź niekorzystny, dla inwestora. Złożenie pewnych zleceń mających służyć ograniczeniu strat do określonej kwoty może nie być skuteczne, ponieważ warunki rynkowe mogą sprawić, że takie zlecenia nie będą możliwe do realizacji. Transakcje opcjami również wiążą się z wysokim ryzykiem. Sprzedaż ( wystawianie lub przyznawanie ) opcji generalnie pociąga za sobą znacznie wyższe ryzyko niż zakup opcji. Choć premia otrzymywana przez sprzedającego jest niezmienna, sprzedający może ponieść stratę znacznie większą od tej kwoty. Sprzedający narażony jest również na ryzyko wykonania opcji przez nabywcę, w wyniku czego sprzedający będzie zmuszony albo rozliczyć opcję w formie pieniężnej albo nabyć i dostarczyć instrument bazowy. Jeżeli opcja ma charakter zabezpieczony, gdyż sprzedający zajął odpowiednią pozycję w instrumencie bazowym lub nabył kontrakt terminowy futures, ryzyko to można zredukować. (11) Swapy credit default (CDS-y) Obrót swapami credit default może kształtować się zupełnie odmiennie od obrotu dłużnymi papierami wartościowymi podmiotu referencyjnego. W niekorzystnych warunkach rynkowych baza (różnica pomiędzy spreadem obligacji a spreadem swapów credit default) może charakteryzować się znacznie większą zmiennością. (12) Pozagiełdowe transakcje finansowymi instrumentami pochodnymi Generalnie rynek pozagiełdowy (na którym zwykle prowadzi się obrót walutami, kontraktami terminowymi forward i spot, opcjami, swapami credit default, swapami total return i niektórymi opcjami walutowymi) cechuje się znacznie mniejszą regulacją ze strony władz rządowych i słabszym nadzorem niż transakcje zawierane za pośrednictwem regulowanego rynku giełdowego. Ponadto wiele zabezpieczeń, z których korzystają uczestnicy na regulowanych rynkach giełdowych, takich jak gwarancja należytej realizacji zobowiązań ze strony izby rozliczeniowej, może nie być dostępnych w przypadku pozagiełdowych transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi. W związku z tym subfundusz zawierający transakcje na rynku pozagiełdowym ponosi ryzyko, że jego bezpośredni kontrahent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z jej zawarcia i że subfundusz poniesie straty. Spółka będzie zawierała transakcje jedynie z kontrahentami, którzy jej zdaniem są wiarygodni i może zredukować ekspozycję na ryzyko takich transakcji, przyjmując od niektórych kontrahentów akredytywy lub zabezpieczenia. Jednakże bez względu na środki podejmowane przez Spółkę w celu redukcji ryzyka braku realizacji zobowiązań przez kontrahenta transakcji, nie można zagwarantować, że druga strona terminowo wywiąże się z zobowiązań i że subfundusz nie poniesie w ostatecznym rezultacie strat. Kontrahenci, z którymi Spółka przeprowadza transakcje, mogą zawsze wycofać się z rynku lub zaprzestać kwotowania cen pewnych instrumentów. W takim przypadku Spółka może nie być w stanie zawrzeć pożądanej transakcji walutowej, swapu credit default czy swapu total return albo zawrzeć transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji, co może niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki. Ponadto w przeciwieństwie do instrumentów w obrocie na rynku giełdowym, kontrakty terminowe forward, spot oraz opcje walutowe nie dają Doradcy inwestycyjnemu możliwości zabezpieczenia zobowiązań Spółki transakcją przeciwną równą co do wartości. Z tego powodu będąc stroną kontraktów terminowych forward, spot lub opcji, Spółka musi liczyć się z koniecznością wykonania zobowiązań wynikających z takich kontraktów i musi być do tego zdolna. (13) Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo Zastosowanie technik i instrumentów określonych w Załączniku 3 Ograniczenia zastosowania technik i instrumentów wiąże się z pewnym ryzykiem i nie daje pewności, że zamierzony cel zostanie osiągnięty. W przypadku transakcji repo inwestorzy powinni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) w przypadku upadłości kontrahenta, u którego zdeponowano środki pieniężne subfunduszu, istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszy dochód niż zdeponowane środki pieniężne, ze względu np. na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie się ratingu kredytowego emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym prowadzony jest obrót zabezpieczeniem; że (b) (i) blokowanie środków pieniężnych w transakcjach o zbyt dużym woluminie lub zbyt długim czasie trwania, (ii) opóźnienia w odzyskaniu zdeponowanych środków pieniężnych, (iii) trudności w spieniężeniu zabezpieczenia, mogą ograniczyć zdolność subfunduszu do realizacji zleceń umorzenia, transakcji zakupu papierów wartościowych lub, bardziej ogólnie, reinwestycji; oraz że (c) transakcje repo, odpowiednio, mogą dodatkowo narazić subfundusz na podobne ryzyko jakie występuje w przypadku instrumentów pochodnych, takich jak opcje lub kontrakty terminowe forward, ryzyko których omówiono szczegółowo w innym miejscu w prospekcie informacyjnym. W przypadku pożyczek papierów wartościowych inwestorzy powinni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) jeżeli pożyczkobiorca papierów wartościowych udostępnionych przez subfundusz nie zwróci ich, wówczas istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszą wartość niż pożyczone papiery wartościowe np. ze względu na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie się ratingu kredytowego emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym prowadzony jest obrót zabezpieczeniem; że (b) w przypadku reinwestycji zabezpieczenia pieniężnego taka reinwestycja może 12

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE ING Bank Śląski S.A. członek ING Groep N.V. (spółka zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej jako spółka akcyjna) oferta sprzedaży należących do ING Bank N.V. akcji zwykłych w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. GRUPA KAPITAŁOWA Dom Maklerski BZ WBK ( Dom Maklerski ) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. ( Bank ) prowadzącą działalność maklerską. Siedziba: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo