HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS"

Transkrypt

1 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1

2 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA SPÓŁKI PROFIL I TYPOWE KATEGORIE INWESTORÓW INFORMACJE O KLASACH TYTUŁÓW UCZESTNICTWA OGÓLNE CZYNNIKI RYZYKA PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 13 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI TYTUŁY UCZESTNICTWA KUPNO TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SPRZEDAŻ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA TRANSAKCJE WYMIANY WALUT KONWERSJA POMIĘDZY SUBFUNDUSZAMI/KLASAMI ZAWIESZENIE OBLICZANIA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO ORAZ EMISJI, PRZYDZIAŁU, KONWERSJI, UMORZENIA I WYKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA CENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA ORAZ PUBLIKACJA CEN I WAN DYWIDENDY OPŁATY I KOSZTY 24 (1) Omówienie struktury opłat (2) Opłata za zarządzanie (3) Opłaty za wyniki (4) Opłata operacyjna, opłata administracyjna i opłata za obsługę / Opłata operacyjna z tytułu zabezpieczenia walutowego (5) jednostek zależnych (6) Inne koszty SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA I DORADZTWO INWESTYCYJNE BANK DEPOZYTARIUSZ ORAZ AGENT PŁATNICZY ADMINISTRACJA 28 (1) Agent administracyjny (2) Agent rejestrowy i transferowy (3) Agent lokalny DYSTRYBUCJA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA 29 (1) Przedstawiciel i dystrybutor w Hongkongu (2) Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii (3) Przedstawiciel i dystrybutor w Singapurze ZGROMADZENIA I RAPORTY DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW KONFLIKTY INTERESÓW OPODATKOWANIE 30 (1) Opodatkowanie Spółki (2) Opodatkowanie inwestorów LIKWIDACJA SPÓŁKI / ROZWIĄZANIE SUBFUNDUSZY 35 (1) Likwidacja Spółki i połączenie subfunduszy (2) Rozwiązanie i połączenie subfunduszy CZĘŚĆ 3 INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH

3 CZĘŚĆ 3 INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH SPIS DOSTĘPNYCH SUBFUNDUSZY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH 39 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 GLOSARIUSZ 105 ZAŁĄCZNIK 2 OGÓLNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 108 ZAŁĄCZNIK 3 OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA TECHNIK I INSTRUMENTÓW 113 ZAŁĄCZNIK 4 OGRANICZENIA DODATKOWE 115 ZAŁĄCZNIK 5 DANE KONTAKTOWE 116 3

4 WAŻNE INFORMACJE HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS jest funduszem inwestycyjnym ( Société d'investissement à Capital Variable ) zarejestrowanym w Wielkim Księstwie Luksemburga i spełnia warunki uznania za przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu postanowień części I Ustawy z 2010 r. Żaden broker, sprzedawca ani inna osoba nie została upoważniona w związku z przedstawioną tutaj ofertą do przekazywania informacji czy składania oświadczeń innych niż zawarte w niniejszym prospekcie informacyjnym i dokumentach, do których prospekt informacyjny się odwołuje, a jeżeli takie informacje czy oświadczenia zostaną jednak przekazane, nie należy ich traktować jakby były zatwierdzone przez Spółkę. Wydanie niniejszego prospektu informacyjnego (bez względu, czy dołączono do niego jakiekolwiek raporty) ani emisja tytułów uczestnictwa w żadnym wypadku nie skutkuje domniemaniem, że sytuacja Spółki nie uległa zmianie od dnia sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy prospekt informacyjny nie stanowi oferty ani zaproszenia w żadnej jurysdykcji, w której złożenie takiej oferty czy zaproszenia nie jest zgodne z prawem lub w której osoba występująca z taką ofertę bądź zaproszeniem nie posiada uprawnień do dokonania takiej czynności ani wreszcie na rzecz żadnej osoby, w stosunku do której wystąpienie z taką ofertą lub zaproszeniem nie jest zgodne z prawem. Spółka posiada w Wielkiej Brytanii status programu zbiorowego inwestowania w rozumieniu Ustawy o rynkach i usługach finansowych z 2000 r. ( Ustawa ). Tytuły uczestnictwa nie były, nie są i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, na ich terytoriach ani w ich posiadłościach ani na żadnych obszarach podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych ani wreszcie na rzecz osób amerykańskich, z zastrzeżeniem transakcji, które nie są sprzeczne z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami prawa papierów wartościowych. Statut pozwala na nałożenie pewnych ograniczeń na transakcje sprzedaży i zbycia tytułów uczestnictwa na rzecz osób nieuprawnionych, przy czym Zarząd postanowił, że osoby amerykańskie będą należeć do kategorii osób nieuprawnionych definiowanej w sposób następujący: Termin Osoba amerykańska oznacza obywatela lub rezydenta Stanów Zjednoczonych, spółkę osobową założoną lub działającą zgodnie z przepisami prawa stanu, terytorium lub posiadłości Stanów Zjednoczonych, spółkę kapitałową założoną lub działającą zgodnie z przepisami prawa stanu, terytorium lub posiadłości Stanów Zjednoczonych lub innego rodzaju masę majątkową lub majątek powierniczy, z wyjątkiem masy majątkowej lub majątku powierniczego, których dochód pochodzący ze źródeł spoza Stanów Zjednoczonych nie jest wliczany do dochodu brutto dla celów naliczania podatku dochodowego płatnego przez powyższe podmioty w Stanach Zjednoczonych. Jeśli inwestor po dokonaniu inwestycji stanie się "Osobą amerykańską", o czym Spółka poweźmie wiedzę, wówczas tytuły uczestnictwa będące własnością takiej osoby mogą podlegać obowiązkowemu wykupowi przez Spółkę. Dystrybucja niniejszego prospektu informacyjnego i oferta tytułów uczestnictwa może podlegać ograniczeniom na obszarze niektórych jurysdykcji. Na wszelkich osobach znajdujących się w posiadaniu niniejszego prospektu informacyjnego oraz na osobach pragnących złożyć zlecenie nabycia tytułów uczestnictwa spoczywa obowiązek uzyskania informacji o wszelkich przepisach prawa i regulacjach obowiązujących we właściwej jurysdykcji oraz przestrzegania takich przepisów i regulacji. Potencjalni nabywcy tytułów uczestnictwa powinni sami zapoznać się z odpowiednimi wymogami prawnymi oraz z wszelkimi przepisami obowiązującymi w zakresie reglamentacji dewizowej i opodatkowania w krajach ich obywatelstwa, zamieszkania lub domicylu. Kluczowe informacje dla inwestorów dla wszystkich klas tytułów uczestnictwa wszystkich subfunduszy ( Kluczowe informacje dla inwestorów ), ostatni raport roczny Spółki oraz wszelkie raporty półroczne Spółki udostępnia się w siedzibie Spółki i przesyła inwestorom na stosowny wniosek. Raporty takie uznaje się za część niniejszego prospektu informacyjnego. Kluczowe informacje dla inwestorów udostępnia się na stronie Przed subskrypcją tytułów uczestnictwa dowolnej klasy oraz w zakresie wymaganym przez lokalne przepisy prawa i regulacje każdy inwestor powinien zapoznać się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów. Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają w szczególności informacje o wynikach historycznych, syntetycznym wskaźniku ryzyka i zwrotu oraz opłatach. Inwestorzy mogą pobrać Kluczowe informacje dla inwestorów ze strony internetowej wskazanej powyżej lub uzyskać je w formie papierowej lub na dowolnym innym trwałym nośniku zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Spółkę zarządzającą lub pośrednika z inwestorem. Oświadczenia złożone w niniejszym prospekcie informacyjnym, jeżeli nie zaznaczono inaczej, opierają się na przepisach prawa i praktyce obowiązujących aktualnie w Luksemburgu i mogą ulegać zmianie. Zarząd oraz Spółka zarządzająca przyjmują pełną odpowiedzialność za rzetelność informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz potwierdzają, przeprowadziwszy wszelkie uzasadnione czynności weryfikacyjne, że zgodnie z ich wiedzą i przekonaniem, nie istnieją ani nie pominięto żadnych innych faktów lub informacji, które skutkowałyby uznaniem jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie za wprowadzające w błąd. Spółka oraz pewna liczba subfunduszy uzyskały pozwolenie na wprowadzenie do obrotu w Hongkongu wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Futures ( SFC ). Pozwolenie SFC nie stanowi rekomendacji ani polecenia dla programu ani nie świadczy o zaletach gospodarczych programu ani jego wynikach. Nie oznacza też, że Spółka jest odpowiednim narzędziem inwestycyjnym dla wszelkich inwestorów ani nie stanowi potwierdzenia, że odpowiada ona potrzebom konkretnego inwestora czy grupy inwestorów. Inwestorzy w Hongkongu powinni zapoznać się z odrębnym Memorandum wyjaśniającym Spółki, które można otrzymać od Przedstawiciela w Hongkongu pod adresem HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zawartości niniejszego prospektu informacyjnego należy skonsultować się z brokerem, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym lub innym doradcą finansowym. 4

5 Należy pamiętać, że cena tytułów uczestnictwa oraz uzyskany z nich dochód może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy, po umorzeniu tytułów uczestnictwa, mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Spółka zarządzająca może wedle swego uznania podjąć decyzję o wprowadzeniu poszczególnych klas tytułów uczestnictwa do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Przez cały okres notowań tytułów uczestnictwa wszelkich subfunduszy na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu Fundusz będzie należycie wypełniał zobowiązania nałożone przez giełdę papierów wartościowych w Luksemburgu w odniesieniu do takich tytułów uczestnictwa. Informuje się inwestorów, że dane osobowe oraz informacje przekazane w formularzu zapisu, jak również szczegółowe informacje na temat posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa będą przechowywane w formie elektronicznej i przetwarzane zgodnie z postanowieniami luksemburskiej Ustawy o ochronie danych z dnia 2 sierpnia 2002 r. Inwestor niniejszym przyjmuje, że Spółka zarządzająca, pełniącą funkcję podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, upoważnia HSBC Group jako wprowadzającego oraz dystrybutorów będących jednocześnie członkami HSBC Group do dostępu do danych dotyczących jego osoby w celach związanych z obsługą inwestorów oraz promocją produktów Spółki lub wszelkich innych produktów HSBC Group oraz do przetwarzania takich danych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. Subskrybując lub nabywając tytuły uczestnictwa, inwestor wyraża ponadto zgodę na nagrywanie swoich rozmów telefonicznych ze Spółką zarządzającą, każdą spółką HSBC Group lub Agentem rejestrowym i transferowym oraz na przetwarzanie tych nagrań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. Dodatkowo informuje się inwestorów, że ich dane osobowe będą przechowywane w rejestrze inwestorów prowadzonym przez Agenta rejestrowego i transferowego w okresie obowiązywania umowy, na mocy której Spółka zarządzająca powołała Agenta rejestrowego i transferowego. Ten ostatni będzie więc przetwarzał dane osobowe inwestorów w ramach obowiązków podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Spółki zarządzającej i będzie ponosić odpowiedzialność za takie czynności przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. inwestorzy mają prawo w dowolnym czasie zażądać dostępu do swych danych osobowych oraz mają prawo do ich korekty. Zarząd i Spółka zarządzająca zwracają uwagę inwestorów na fakt, że będą oni w stanie w pełni korzystać z praw przysługujących im w związku z inwestycją bezpośrednio w stosunku do Spółki, szczególnie z prawa do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach inwestorów jedynie wówczas, gdy inwestor jest wpisany pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem bądź nazwą do rejestru inwestorów Spółki prowadzonym przez Agenta rejestrowego i transferowego. Jeżeli inwestor inwestuje w Spółkę przez pośrednika inwestującego w Spółkę w swoim własnym imieniu, ale na rzecz inwestora, inwestor może nie zawsze mieć możliwość skorzystania z niektórych praw przysługujących posiadaczom tytułów uczestnictwa bezpośrednio w stosunku do Spółki. Inwestorzy powinni zasięgnąć stosownych informacji na temat przysługujących im praw u sprzedawcy lub pośrednika. 5

6 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka oferuje inwestorom w ramach jednego funduszu inwestycyjnego możliwość wyboru inwestycji w jeden lub większą liczbę subfunduszy (zwanych subfunduszami ), dla których tworzone są oddzielne portfele inwestycyjne, różniące się między innymi polityką inwestycyjną i celami inwestycyjnymi oraz walutą (zwaną walutą bazową ). W ramach każdego subfunduszu mogą być oferowane tytuły uczestnictwa różnych klas różniących się konkretnymi cechami, jak opisano w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach. Zgodnie z art. 181 par. 5 Ustawy z 2010 r. aktywa subfunduszu przeznacza się wyłącznie dla zaspokojenia roszczeń inwestorów takiego subfunduszu oraz roszczeń wierzycieli powstałych w związku z utworzeniem, działalnością lub likwidacją subfunduszu. W niniejszym prospekcie informacyjnym oraz w raportach używa się skrótowych nazw subfunduszy. Należy uznawać, że są one poprzedzone słowami HSBC Global Investment Funds Cele i polityka inwestycyjna Spółki Spółka stara się oferować szeroką gamę subfunduszy w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego i zaspokojenia zapotrzebowania inwestorów oczekujących bieżącego dochodu, ochrony kapitału i wzrostu. Realizując cele inwestycyjne Spółki, Zarząd nieustannie dąży do utrzymania odpowiedniego poziomu płynności aktywów subfunduszy, żeby umorzenia tytułów uczestnictwa w zwykłych warunkach rynkowych mogły odbywać się bez zbędnej zwłoki na stosowne zlecenie inwestorów. Choć Zarząd dokłada wszelkich wysiłków, aby zrealizować cele inwestycyjne, nie może on zagwarantować, w jakim stopniu te cele zostaną osiągnięte. Wartość tytułów uczestnictwa i dochód z nich może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać wartości początkowej inwestycji. Wahania kursów walutowych mogą również przyczyniać się do wzrostu lub spadku wartości tytułów uczestnictwa. Zarząd może w dowolnym czasie, w trybie zmiany do niniejszego prospektu informacyjnego, wprowadzać na rynek dalsze subfundusze, których polityka i cele inwestycyjne mogą różnić się od tych wymienionych w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach, zawsze jednak zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Spółkę w związku z posiadanym przez nią statusem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) Profil i typowe kategorie inwestorów Dla ustalenia, czy dany subfundusz jest odpowiedni w kontekście potrzeb inwestora, zaleca się skorzystanie z porady brokera, doradcy bankowego, prawnika, księgowego, przedstawiciela banku lub innego doradcy finansowego. Doradcy inwestycyjni zdefiniowali następujące pięć kategorii opisujących horyzont inwestycyjny inwestora, prawdopodobną stopę zwrotu oraz oczekiwany poziom zmienności subfunduszu: Stable (subfundusze stabilne), Core (subfundusze podstawowe), Core Plus (subfundusze podstawowe plus), Dynamic (subfundusze dynamiczne), Unconstrained (subfundusze wolne od ograniczeń). Kategoria Kategoria Stable (subfundusze stabilne) Kategoria Core (subfundusze podstawowe) Kategoria Core Plus (subfundusze podstawowe plus) Kategoria Dynamic (subfundusze dynamiczne) Kategoria Unconstrained (subfundusze wolne od ograniczeń) Definicja Subfundusze kategorii Stable dopasowane są do potrzeb inwestorów o krótko- lub maksymalnie średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym, gdy oczekuje się niewielkiego ryzyka straty kapitału oraz regularnego i stabilnego dochodu. Subfundusze kategorii Core dopasowane są do potrzeb inwestorów o średnio- lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym, w ramach którego występuje ekspozycja na rynki papierów wartościowych o stałym dochodzie zgodnie z polityką inwestycyjną każdego subfunduszu, ale gdzie inwestycji dokonuje się przede wszystkim w obligacje o ratingu inwestycyjnym na rynkach o umiarkowanej zmienności. Subfundusze kategorii Core Plus dopasowane są do potrzeb inwestorów o średnio- lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te mogą być uzupełniającym narzędziem inwestycyjnym w stosunku do funduszy kategorii Core, w ramach którego większa część aktywów może być inwestowana w kapitałowe lub podobne papiery wartościowe lub też w obligacje o ratingu nieinwestycyjnym na rynkach, na których może występować umiarkowanie wysoka zmienność. Subfundusze kategorii Dynamic dopasowane są do potrzeb inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusze te oferują bardziej doświadczonym inwestorom dodatkową ekspozycję w ramach portfela, w którym duża część aktywów może być inwestowana na rynkach wschodzących oraz w papiery wartościowe przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji, co może ograniczać płynność i zwiększać zmienność stóp zwrotu. Subfundusze kategorii Unconstrained dopasowane są do potrzeb wytrawnych inwestorów. Subfundusze mają oferować inwestorom dodatkową ekspozycję na różne kategorie aktywów w ramach procedur aktywnej alokacji realizowanych głównie przy pomocy finansowych instrumentów pochodnych. Subfundusze mogą inwestować w aktywa, które mogą ograniczać płynność i zwiększać zmienność stóp zwrotu. Opisy subfunduszy oraz grona potencjalnych inwestorów zawarte powyżej mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią wskazania prawdopodobnych stóp zwrotu. Należy ich używać wyłącznie dla celów porównań z innymi subfunduszami Spółki. 6

7 dla każdego z subfunduszy omówiono w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach Informacje o klasach tytułów uczestnictwa Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o utworzeniu różnych klas tytułów uczestnictwa w jednym lub wielu subfunduszach. Szczegółowa charakterystyka takich klas tytułów uczestnictwa oferowanych przez jeden subfundusz lub więcej subfunduszy będzie każdorazowo ustalana indywidualnie. (1) Spis klas tytułów uczestnictwa Na dzień wydania niniejszego prospektu informacyjnego Spółka oferuje następujące klasy tytułów uczestnictwa: kompletną aktualną listę klas tytułów uczestnictwa można otrzymać w siedzibie Spółki lub Spółki Zarządzającej. Klasa Opis Minimalna inwestycja początkowa Minimalna wartość portfela Klasa A Tytuły uczestnictwa klasy A są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD Klasa E Klasa I Klasa J* Klasa L* Tytuły uczestnictwa klasy E są dostępne w określonych krajach w zależności od zgody właściwego organu nadzoru za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy E wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie identycznych jak w przypadku tytułów uczestnictwa klasy A powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto tytułów uczestnictwa klasy E w skali rocznej, które mogą być płatne na rzecz właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Tytuły uczestnictwa klasy I dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy J są dostępne wyłącznie na potrzeby inwestycji funduszy funduszy zarządzanych przez HSBC Group. Tytuły uczestnictwa klasy L dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. USD USD USD USD Klasa M* Tytuły uczestnictwa klasy M są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach Klasa P Klasa R* Klasa S** Klasa W Klasa X Subskrypcja tytułów uczestnictwa klasy P możliwa jest tylko na obszarze określonych jurysdykcji lub za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy R są dostępne w określonych krajach w zależności od zgody właściwego organu nadzoru za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy R wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie identycznych jak w przypadku tytułów uczestnictwa klasy M powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto tytułów uczestnictwa klasy R w skali rocznej, które mogą być płatne na rzecz właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Tytuły uczestnictwa klasy S dostępne są na obszarze określonych jurysdykcji lub za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Tytuły uczestnictwa klasy W dostępne są za pośrednictwem określonych dystrybutorów, będących jednocześnie członkami HSBC Group lub podmiotami powiązanymi z HSBC Group, wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Od tytułów uczestnictwa klasy W nie będą pobierane żadne opłaty operacyjne, opłaty administracyjne ani opłaty za obsługę. Wszelkie opłaty i koszty przypisane do tej klasy będą pokrywane bezpośrednio przez członków HSBC Group lub podmioty powiązane z HSBC Group. Tytuły uczestnictwa Klasy X dostępne są za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora tylko dla inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. należących do jednej z poniższych kategorii: firmowe lub pracownicze fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarejestrowane organizacje charytatywne, fundusze zarządzane USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach USD USD USD O ile nie stwierdzono inaczej w części 3.2 7

8 Klasa Y Klasa YP* Klasa Z Klasa ZP* przez podmiot należący do HSBC Group lub fundusze korzystające z usług doradczych świadczonych przez podmiot należący do HSBC Group oraz inni inwestorzy instytucjonalni zatwierdzeni przez Zarząd. Tytuły uczestnictwa klasy Y dostępne są na obszarze określonych jurysdykcji za pośrednictwem określonych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy YP dostępne są na obszarze określonych jurysdykcji za pośrednictwem określonych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy Z dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzanie na zlecenie z podmiotem należącym do HSBC Group oraz dla inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora pod warunkiem, że inwestorzy spełniają kryteria uznania za inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Tytuły uczestnictwa klasy ZP dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzanie na zlecenie z podmiotem należącym do HSBC Group oraz dla inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora pod warunkiem, że inwestorzy spełniają kryteria uznania za inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 Ustawy z 2010 r. Szczegółowe informacje o subfunduszach. USD USD USD USD * Kolejne klasy J, L, M, R, YP i ZP w danym subfunduszu są ponumerowane 1, 2, 3 i oznaczane odpowiednio J1, J2, J3, ( ), L1, L2, L3 ( ), M1, M2, M3 ( ), R1, R2, R3, ( ), YP1, YP2, YP3 ( ) oraz ZP1, ZP2, ZP3 ( ) (dalsze szczegółowe informacje - patrz część ). ** Kolejne tytuły uczestnictwa klasy S będą emitowane w różnych subfunduszach i oznaczane numerami 1, 2, 3 itd. oraz odpowiednio symbolami S1, S2, S3 itd. dla tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w pierwszym z subfunduszy, dla tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w drugim z subfunduszy, dla tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w trzecim z subfunduszy zgodnie z informacjami przedstawionymi na temat odpowiednich subfunduszy (patrz część 3.2 Szczegółowe informacje o subfunduszach ). Tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy oznaczone są literą D po nazwie subfunduszu i klasy (np. klasa AD) z wyjątkiem tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej, oznaczanych literą M po nazwie subfunduszu i klasy (np. klasa AM) oraz tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy kwartalnej, oznaczanych literą Q po nazwie subfunduszu i klasy (np.: klasa AQ). Niezależnie od treści zapisów w tabeli powyżej, tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej i kwartalnej są dostępne jedynie w niektórych krajach w zależności od zgody właściwego organu nadzoru za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Wpływy z subskrypcji wszystkich tytułów uczestnictwa subfunduszu są inwestowane w jeden wspólny bazowy portfel inwestycyjny. Wszystkie tytuły uczestnictwa tej samej klasy dają jednakowe prawa i przywileje. Każdy wyemitowany tytuł uczestnictwa uprawnia do równego udziału w aktywach danej klasy subfunduszu, do którego należy, w razie likwidacji oraz wypłat dywidend lub innych wypłat zgodnie ze szczegółowymi informacjami określonymi dla każdego subfunduszu. Tytuły uczestnictwa nie dają żadnego uprzywilejowania ani pierwszeństwa, a każdy pełny tytuł uczestnictwa uprawnia do jednego głosu na wszystkich zgromadzeniach inwestorów. Inwestorzy nabywający dowolną klasę tytułów uczestnictwa za pośrednictwem dystrybutora powinni wziąć po uwagę, że będą musieli spełnić standardowe wymagania dystrybutora związane z otwarciem rachunku. Jeśli w wyniku umorzenia lub konwersji wartość portfela tytułów uczestnictwa danej klasy subfunduszu okaże się mniejsza niż minimalna wartość portfela określona dla każdej klasy przez Zarząd, wówczas Zarząd może uznać, że Uczestnik zlecił konwersję lub umorzenie wszystkich posiadanych tytułów uczestnictwa takiej klasy. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli wartość portfela inwestora spadnie poniżej minimalnej wartości portfela w następstwie zmian na rynku wpływających na wartość portfela. Przy nabywaniu tytułów uczestnictwa klas E, I, J, L, P, R, S, W, X, Y, YP, Z i ZP oraz tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej i kwartalnej obowiązują pewne ograniczenia. Osoby zlecające kupno tytułów uczestnictwa po raz pierwszy powinny skontaktować się z lokalnym dystrybutorem HSBC przed złożeniem formularza zapisu na wymienione klasy tytułów uczestnictwa. Spółka może wedle swego uznania podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zniesieniu wymogu minimalnej kwoty inwestycji początkowej. Nie obowiązują żadne ograniczenia co do minimalnej kwoty kolejnych inwestycji. Wszystkie wartości kwotowe w zasadzie należy interpretować tak, jak gdyby odnosiły się także do odpowiednich równowartości takich kwot we wszelkich innych walutach. Niektórzy dystrybutorzy mogą natomiast wprowadzać ograniczenia co do minimalnej wartości inwestycji początkowej, minimalnej wartości kolejnych inwestycji oraz minimalnej wartości portfela. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u odpowiednich dystrybutorów. (2) Oznaczenie klasy tytułów uczestnictwa W ramach każdej klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu Spółka będzie miała prawo utworzyć różne podklasy różniące się polityką wypłat (akumulacyjne tytuły uczestnictwa (C), dywidendowe tytuły uczestnictwa (D) oraz tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy miesięcznej (M) i z prawem do dywidendy kwartalnej (Q)), walutą referencyjną, ewentualnym zastosowaniem transakcji zabezpieczających (H) lub innymi kryteriami ustalonymi przez Zarząd. Poszczególne klasy oferowane w każdym subfunduszu opisano w odpowiedniej tabeli w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach. 8

9 (2.1) Klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym W subfunduszach emitowane mogą być osobne klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym (oznaczone przyrostkiem H oraz wskazaniem waluty, względem której zabezpiecza się walutę bazową lub waluty, względem której zabezpiecza się walutę większości inwestycji łącznych aktywów subfunduszu). Takie klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym będą nosić nazwę: ACHEUR lub ACHGBP dla akumulacyjnych klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych do euro lub funta szterlinga). W przypadku subfunduszu RMB Fixed Income wszelkie wyemitowane klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym przewidują zabezpieczenie w stosunku do waluty bazowej subfunduszu, tzn. dolara amerykańskiego. Choć subfundusz cechuje brak bezpośredniej ekspozycji gospodarczej na dolara amerykańskiego, celem jest zaoferowanie nadrzędnej strategii, w ramach której wszyscy inwestujący w takie klasy tytułów uczestnictwa uzyskiwaliby ekspozycję na zmiany kursu RMB względem dolara amerykańskiego. Pozwoli to inwestorom czerpać korzyści z wszelkiej aprecjacji RMB w stosunku do dolara amerykańskiego. Brak jednak gwarancji, że RMB będzie rzeczywiście znajdować się w trendzie aprecjacyjnym wobec dolara amerykańskiego ani że cele transakcji zabezpieczających faktycznie zostaną osiągnięte. Zlecenia subskrypcji i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym. W przypadku wszelkich klas tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym wyemitowanych po dniu 1 grudnia 2008 r. Agent administracyjny jest uprawniony do pobierania opłat związanych z kosztami realizacji polityki zabezpieczenia walutowego, obciążających odpowiednią klasę tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym. Opłaty te mają charakter dodatkowy wobec opłaty operacyjnej, opłaty administracyjnej i opłaty za obsługę, o których mowa w części (4) Opłata operacyjna, opłata administracyjna i opłata za obsługę / opłata operacyjna z tytułu zabezpieczenia walutowego. Wszelkie zyski lub straty z walutowych transakcji zabezpieczających są również naliczane w odniesieniu do odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym. Klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym będą realizować politykę zabezpieczenia walutowego bez względu, czy waluta docelowa zyskuje czy traci na wartości. Nie można zagwarantować osiągnięcia celu transakcji zabezpieczających. Spis aktualnie dostępnych klas tytułów uczestnictwa zabezpieczanych walutowym można uzyskać w siedzibie Spółki oraz u dystrybutorów. (2.2) Waluty referencyjne klas tytułów uczestnictwa Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o emisji w ramach subfunduszu klas tytułów uczestnictwa o innej walucie referencyjnej (walucie klasy tytułów uczestnictwa), czyli walucie, w której obliczana jest wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa. Zasadniczo emitowane tytuły uczestnictwa mogą mieć następujące waluty referencyjne: euro, dolar hongkoński i funt szterling ( waluty referencyjne klasy tytułów uczestnictwa ). Klasy tytułów uczestnictwa o innej walucie referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa mogą zostać udostępnione na stosowny wniosek złożony w Spółce. klasy tytułów uczestnictwa oznaczana jest standardowym międzynarodowym literowym oznaczeniem waluty dodanym na końcu, np. ACEUR oznacza akumulacyjną klasę tytułów uczestnictwa denominowaną w euro. Zlecenia subskrypcji i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie będącej walutą referencyjną klasy tytułów uczestnictwa. Jeżeli klasy tytułów uczestnictwa emitowane są w walutach referencyjnych klasy tytułów uczestnictwa różnych od waluty bazowej danego subfunduszu, portfel cechuje wówczas ekspozycja na waluty bazowych inwestycji. Dla takich klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia walutowego, chyba że wskazano inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach. (2.3) Waluty transakcyjne Oprócz waluty referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa oraz klas tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym, tytuły uczestnictwa mogą być dostępne również w walucie bazowej odpowiedniego subfunduszu oraz w następujących walutach transakcyjnych ( waluty transakcyjne ): euro, funt szterling, dolar hongkoński, dolar singapurski i dolar amerykański. Dolar australijski, dolar kanadyjski, jen japoński, złoty polski i frank szwajcarski udostępnia się jako waluty transakcyjne w przypadku niektórych klas lub w przypadku transakcji realizowanych za pośrednictwem wybranych dystrybutorów i/lub w wybranych krajach. Inne waluty transakcyjne udostępnia się na stosowny wniosek złożony w Spółce. Jeżeli klasy tytułów uczestnictwa są emitowane wyłącznie w różnych walutach transakcyjnych, bazowy portfel cechuje ekspozycja na waluty bazowych inwestycji. Dla takich klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia walutowego, chyba że wskazano inaczej w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach Ogólne czynniki ryzyka Inwestycja w każdy subfundusz wiąże się z ryzykiem obejmującym między innymi czynniki opisane poniżej. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z całym prospektem informacyjnym oraz odpowiednimi Kluczowymi informacjami dla inwestora, a także winni skonsultować się ze swoim doradcą prawnym, podatkowym lub finansowym przed podjęciem decyzji o inwestycji. Nie ma żadnej gwarancji, że subfundusze Spółki osiągną założone cele inwestycyjne, zaś wyników historycznych nie należy traktować jako wyznacznika przyszłych stóp zwrotu. Na inwestycję mogą mieć wpływ również zmiany w zakresie reglamentacji dewizowej, prawa podatkowego, podatków pobieranych u źródła oraz polityki gospodarczej lub pieniężnej. 9

10 Stosowne czynniki ryzyka przedstawiono w części 3.3. Czynniki ryzyka poszczególnych subfunduszy". (1) Ryzyko rynkowe Wartość inwestycji i dochód z niej może zarówno spadać, jak i rosnąć, przy czym istnieje możliwość, że inwestor nie odzyska kwoty początkowo zainwestowanej w Spółkę. W szczególności na wartość inwestycji mogą mieć wpływ takie nieprzewidywalne czynniki jak zmiany sytuacji międzynarodowej, politycznej i gospodarczej oraz zmiany w polityce rządów. (2) Rynki wschodzące Z powodu szczególnego ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach wschodzących subfundusze inwestujące w tego rodzaju papiery wartościowe należy uznawać za spekulacyjne. Inwestującym w takie subfundusze zaleca się uwzględnienie szczególnego ryzyka wynikającego z inwestycji w papiery wartościowe rynków wschodzących. Gospodarki krajów należących do kategorii rynków wschodzących zwykle są w dużym stopniu uzależnione od międzynarodowej wymiany handlowej, w związku z czym niekorzystny wpływ na takie gospodarki mają i mogą w przyszłości mieć bariery handlowe, reglamentacja dewizowa, interwencje na rynku walutowym i inne protekcjonistyczne działania narzucone bądź wynegocjowane przez kraje, z którymi prowadzą handel. Na takie gospodarki ma i może mieć w przyszłości niekorzystny wpływ również koniunktura gospodarcza w krajach, z którymi prowadzą one obroty handlowe. Prowizje maklerskie, usługi depozytariusza i inne koszty inwestycji na rynkach wschodzących są zwykle wyższe niż koszty inwestycji na rynkach bardziej rozwiniętych. Brak odpowiedniego systemu usług depozytowych na niektórych rynkach może uniemożliwiać inwestycje w danym kraju lub może zmuszać subfundusz do zaakceptowania większego ryzyka depozytowego, choć Bank depozytariusz dołoży starań, żeby zminimalizować to ryzyko wyznaczając korespondentów będących wiarygodnymi i renomowanymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Ponadto na takich rynkach stosowane są różne procedury przetwarzania i rozliczania transakcji. Na pewnych rynkach zdarzało się, że rozliczenia nie były w stanie nadążyć za dużym wolumenem transakcji, co powodowało utrudnienia w przeprowadzaniu takich transakcji. Niemożność dokonania przez subfundusz planowanego zakupu papierów wartościowych z powodu problemów z rozliczeniem transakcji może spowodować utratę atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Niemożność zbycia papierów wartościowych z portfela ze względu na problemy rozliczeniowe może skutkować potencjalnymi stratami subfunduszu wynikającymi z późniejszych spadków wartości danego waloru z portfela lub, jeśli subfundusz zawarł kontrakt zobowiązujący do sprzedaży papieru wartościowego, może skutkować potencjalną odpowiedzialnością wobec nabywcy. Istnieje również ryzyko pojawienia się nagłych problemów na jednym lub większej liczbie rozwijających się rynków, w wyniku których obrót papierami wartościowymi może zostać wstrzymany lub znacząco ograniczony, wskutek czego w krótkim czasie może nie być możliwa sprzedaż papierów wartościowych należących do subfunduszu. Inwestorzy powinni być świadomi, że zmiany klimatu politycznego na rynkach wschodzących mogą skutkować znaczną zmianą w kwestii opodatkowania inwestorów zagranicznych. Zmiany takie mogą pociągać za sobą zmiany w prawie, jego wykładni, zmiany zasad przyznawania inwestorom zagranicznym zwolnień podatkowych czy też w stosowaniu międzynarodowych umów podatkowych. Przedmiotowe zmiany mogą obowiązywać z mocą wsteczną i mogą (jeśli faktycznie wystąpią) niekorzystnie wpływać na stopę zwrotu z inwestycji w subfundusz, którego dotyczą zmiany. Inwestorzy angażujący się w subfundusze rynków wschodzących powinni być świadomi ryzyka związanego z inwestycjami w rosyjskie kapitałowe papiery wartościowe. W Rosji rynki nie zawsze podlegają regulacji, przy czym obecnie liczba brokerów i uczestników tych rynków jest względnie mała, co w połączeniu z niepewnością polityczną i ekonomiczną może tymczasowo skutkować brakiem płynności na rynkach akcji przy jednoczesnej wysokiej zmienności cen. W związku z powyższym odpowiednie subfundusze będą inwestować nie więcej niż 10% wartości aktywów netto bezpośrednio w rosyjskie kapitałowe papiery wartościowe (chyba że obrót nimi jest prowadzony na RTS Stock Exchange, na Moscow Interbank Currency Exchange w Rosji oraz na wszelkich innych rynkach regulowanych w Rosji, które zostaną uznane za takie przez luksemburski organ nadzoru), będą natomiast inwestować w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe, tzn. odpowiednio ADR, EDR i GDR, w przypadku których bazowe papiery wartościowe są emitowane przez spółki z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, natomiast obrót nimi prowadzony jest na rynkach regulowanych poza Rosją, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Inwestując w ADR-y, EDR-y i GDR-y, subfundusz spodziewa się zmniejszenia ryzyka rozliczeniowego związanego z polityką inwestycyjną, chociaż w dalszym ciągu pozostaną inne ryzyka, np. ryzyko walutowe. Inwestycje subfunduszy dywersyfikuje się między szereg sektorów, natomiast w rynkach krajów BRIC znaczny udział mają sektory związane z zasobami naturalnymi. Oznacza to, że inwestycje subfunduszy mogą być względnie skoncentrowane w tych sektorach i wyniki subfunduszu mogą być wrażliwe na zmianę koniunktury w tych właśnie sektorach gospodarki. Zagrożenia wynikające z koncentracji sektorowej omówiono poniżej. Podczas wyboru spółek, w które subfundusz będzie inwestował, zwykle ocenia się takie czynniki jak potencjał finansowy spółki, jej pozycja konkurencyjna, rentowność, perspektywy rozwojowe i jakość zarządzania. (3) Ryzyko stóp procentowych Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie może stracić na wartości w przypadku zmiany stóp procentowych. Generalnie ceny dłużnych papierów wartościowych rosną przy spadku stóp procentowych, a spadają przy wzroście stóp procentowych. Długoterminowe dłużne papiery wartościowe są zwykle bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. (4) Ryzyko kredytowe Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie ryzykuje, że ich emitenci nie będą w stanie dokonać płatności z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Niekorzystna zmiana sytuacji finansowej emitenta może spowodować obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego, co spowoduje z kolei większą zmienność jego ceny. Obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego może mieć również wpływ na jego płynność, sprawiając, że będzie trudniej go sprzedać. Subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe o niższej jakości są w większym stopniu narażone na tego rodzaju, a ich 10

11 wartość może cechować większa zmienność. (5) Ryzyko walutowe Ponieważ aktywa subfunduszu mogą być denominowane w walutach innych niż waluta bazowa, korzystny lub niekorzystny wpływ na subfundusz mogą mieć przepisy dotyczące reglamentacji dewizowej lub zmiany kursu wymiany pomiędzy walutą bazową a innymi walutami. Zmiany kursów walutowych mogą wpływać na wartość tytułów uczestnictwa subfunduszu, wysokość dywidend lub uzyskanych odsetek oraz wysokość zrealizowanych zysków lub strat. Na kursy walutowe mają z kolei wpływ: podaż i popyt na rynkach walutowych, międzynarodowy bilans płatności, interwencje rządowe, spekulacje oraz pozostałe czynniki ekonomiczne i polityczne. Jeżeli waluta, w której denominowany jest papier wartościowy, zyska na wartości w stosunku do waluty bazowej, wówczas wartość papieru wartościowego wzrośnie. I odwrotnie, spadek kursu danej waluty ma niekorzystny wpływ na wartość papieru wartościowego. Subfundusz może zaangażować się w transakcje walutowe w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym, jednak nie ma gwarancji, że takie transakcje zabezpieczające będą skuteczne. Strategia tego rodzaju może również ograniczać możliwość czerpania przez subfundusz korzyści ze zmian wartości papieru wartościowego, jeżeli waluta, w której denominowane są papiery wartościowe znajdujące się w posiadaniu subfunduszu umocni się w stosunku do waluty bazowej. W przypadku klas z zabezpieczeniem walutowym (denominowanych w walucie innej niż waluta bazowa), ryzyko to występuje w sposób regularny. (6) Ryzyko kontrahenta Spółka w imieniu Subfunduszu może przystępować do transakcji na rynkach pozagiełdowych, co naraża subfundusz na ryzyko zdolności kredytowej jego kontrahentów i ich zdolności do realizacji warunków zawartych kontraktów. Na przykład, Spółka w imieniu subfunduszu może zawierać umowy repo, kontrakty terminowe forward, opcje i umowy swapowe bądź może korzystać z innych technik inwestycji w instrumenty pochodne, z których każda naraża subfundusz na ryzyko niewywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań do wypełnienia warunków zawartego kontraktu. W przypadku upadłości lub niewypłacalności kontrahenta subfundusz może odnotować opóźnienia w likwidacji pozycji i znaczne straty, w tym spadki wartości swych inwestycji w okresie, w którym Spółka stara się wyegzekwować przysługujące jej prawa, może nie być w stanie zrealizować zysków z inwestycji w takim okresie, a także być zmuszona ponosić opłaty i koszty w związku z egzekwowaniem swych praw. Istnieje również możliwość, że powyższe umowy i techniki inwestycji w instrumenty pochodne zostaną wypowiedziane lub rozwiązane wskutek, na przykład, upadłości, ujawnionej niezgodności z prawem albo zmiany przepisów z zakresu opodatkowania bądź rachunkowości w stosunku do sytuacji istniejącej w okresie zawierania umowy. W takich okolicznościach inwestorzy mogą nie być w stanie pokryć poniesionych strat. Instrumenty pochodne, takie jak swapy, zawarte przez Spółkę w imieniu subfunduszu za radą Doradcy inwestycyjnego wiążą się z ryzykiem kredytowym, które może skutkować stratą całości inwestycji subfunduszu, ponieważ subfundusz może być w pełni narażony na ryzyko zdolności kredytowej pojedynczych zatwierdzonych kontrahentów, nawet pomimo zabezpieczenia takiej ekspozycji. (7) Ryzyko rządowych instrumentów dłużnych Niektóre kraje rozwijające się i niektóre kraje rozwinięte są szczególnie zadłużone w bankach komercyjnych oraz wobec innych państw. Inwestycja w zobowiązania dłużne ( rządowe instrumenty dłużne ) emitowane lub gwarantowane przez rządy lub agendy rządowe takich krajów ( podmioty rządowe ) wiąże się z wysokim ryzykiem. Podmiot rządowy kontrolujący spłatę zobowiązań z tytułu rządowych instrumentów dłużnych może nie być w stanie lub może nie mieć woli spłacać kapitału i należnych odsetek w terminie ich wymagalności w związku między innymi z jego bieżącymi przepływami pieniężnymi, wielkością rezerw walutowych, dostępnością środków walutowych w terminie zapadalności, względnymi kosztami obsługi długu w stosunku do wielkości gospodarki, polityką podmiotu rządowego w stosunku do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ograniczeniami politycznymi, którym dany podmiot rządowy może podlegać. Podmioty rządowe mogą również być uzależnione od oczekiwanych wypłat pochodzących od rządów innych krajów, organizacji wielostronnych i innych podmiotów zagranicznych w nadziei redukcji zaległych kwot kapitału i odsetek zadłużenia. Takie rządy, organizacje i inne podmioty mogą uzależniać dokonanie wypłat od wprowadzenia przez podmiot rządowy reform gospodarczych lub od uzyskania określonych wyników ekonomicznych, jak również od terminowej spłaty takich zobowiązań dłużnika. Brak wdrożenia reform, brak wyników ekonomicznych lub terminowej spłaty kapitału lub odsetek może skutkować wycofaniem zadeklarowanego wsparcia podmiotu rządowego pożyczką, co może jeszcze bardziej zmniejszyć zdolność lub wolę dłużnika do terminowej obsługi długu. W ostatecznym rezultacie podmiot rządowy może zaprzestać terminowego regulowania zobowiązań z tytułu rządowych instrumentów dłużnych. Posiadacze rządowych instrumentów dłużnych, w tym subfundusz, mogą zostać postawieni przed koniecznością restrukturyzacji takiego zadłużenia i przyznania dalszych pożyczek takiemu podmiotowi rządowemu. Nie istnieje procedura upadłościowa, na mocy której można odzyskać w całości lub częściowo należności z tytułu rządowych instrumentów dłużnych, których terminowej obsługi zaprzestanie podmiot rządowy. (8) Instrumenty dłużne o ratingu nieinwestycyjnym Ryzyko kredytowe jest większe w przypadku inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym lub innym podobnym niż w przypadku inwestycji w papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym. Występuje wyższe prawdopodobieństwo, że wypłaty zysku lub zwrot kapitału nie nastąpią w terminie wymagalności. W związku z tym ryzyko braku realizacji zobowiązań jest wyższe. Kwoty odzyskane po terminie mogą być niższe lub równe zeru, a subfundusz może ponieść dodatkowe koszty na czynności zmierzające do odzyskania strat w drodze postępowania upadłościowego lub innego postępowania o podobnym charakterze. Rynek takich papierów wartościowych może charakteryzować się mniejszą aktywnością, tym samym utrudniając ich sprzedaż. Wycena opisywanych papierów wartościowych sprawia większą trudność, a w zatem cenę subfunduszu może cechować wyższa zmienność. (9) Zmienność 11

12 Cena finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się bardzo dużą zmiennością. Ma to związek z faktem, że nawet niewielka zmiana ceny bazowego papieru wartościowego, indeksu, stopy procentowej czy waluty może powodować znaczące zmiany ceny finansowego instrumentu pochodnego. Inwestycja w finansowe instrumenty pochodne może skutkować stratami przewyższającymi kwotę inwestycji. (10) Kontrakty terminowe futures i opcje Pod pewnymi warunkami Spółka może stosować opcje lub kontrakty terminowe futures na akcje, indeksy i stopy procentowe zgodnie z opisem w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszach i Załączniku 3 Ograniczenia zastosowania technik i instrumentów dla celów inwestycyjnych i zabezpieczających, jak również na potrzeby efektywnego zarządzania portfelem. Ponadto, w razie potrzeby, Spółka może również zabezpieczać się przed ryzykiem rynkowym i walutowym, korzystając z kontraktów terminowych futures, opcji i walutowych kontraktów terminowych forward. Kontrakty terminowe futures wiążą się z wysokim ryzykiem. Wartość depozytu początkowego jest niewielka w stosunku do wartości kontraktu terminowego futures, tak więc transakcje cechuje lewarowanie, czyli dźwignia finansowa. Względnie niewielka zmiana na rynku może mieć proporcjonalnie znacznie większy wpływ, potencjalnie korzystny bądź niekorzystny, dla inwestora. Złożenie pewnych zleceń mających służyć ograniczeniu strat do określonej kwoty może nie być skuteczne, ponieważ warunki rynkowe mogą sprawić, że takie zlecenia nie będą możliwe do realizacji. Transakcje opcjami również wiążą się z wysokim ryzykiem. Sprzedaż ( wystawianie lub przyznawanie ) opcji generalnie pociąga za sobą znacznie wyższe ryzyko niż zakup opcji. Choć premia otrzymywana przez sprzedającego jest niezmienna, sprzedający może ponieść stratę znacznie większą od tej kwoty. Sprzedający narażony jest również na ryzyko wykonania opcji przez nabywcę, w wyniku czego sprzedający będzie zmuszony albo rozliczyć opcję w formie pieniężnej albo nabyć i dostarczyć instrument bazowy. Jeżeli opcja ma charakter zabezpieczony, gdyż sprzedający zajął odpowiednią pozycję w instrumencie bazowym lub nabył kontrakt terminowy futures, ryzyko to można zredukować. (11) Swapy credit default (CDS-y) Obrót swapami credit default może kształtować się zupełnie odmiennie od obrotu dłużnymi papierami wartościowymi podmiotu referencyjnego. W niekorzystnych warunkach rynkowych baza (różnica pomiędzy spreadem obligacji a spreadem swapów credit default) może charakteryzować się znacznie większą zmiennością. (12) Pozagiełdowe transakcje finansowymi instrumentami pochodnymi Generalnie rynek pozagiełdowy (na którym zwykle prowadzi się obrót walutami, kontraktami terminowymi forward i spot, opcjami, swapami credit default, swapami total return i niektórymi opcjami walutowymi) cechuje się znacznie mniejszą regulacją ze strony władz rządowych i słabszym nadzorem niż transakcje zawierane za pośrednictwem regulowanego rynku giełdowego. Ponadto wiele zabezpieczeń, z których korzystają uczestnicy na regulowanych rynkach giełdowych, takich jak gwarancja należytej realizacji zobowiązań ze strony izby rozliczeniowej, może nie być dostępnych w przypadku pozagiełdowych transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi. W związku z tym subfundusz zawierający transakcje na rynku pozagiełdowym ponosi ryzyko, że jego bezpośredni kontrahent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z jej zawarcia i że subfundusz poniesie straty. Spółka będzie zawierała transakcje jedynie z kontrahentami, którzy jej zdaniem są wiarygodni i może zredukować ekspozycję na ryzyko takich transakcji, przyjmując od niektórych kontrahentów akredytywy lub zabezpieczenia. Jednakże bez względu na środki podejmowane przez Spółkę w celu redukcji ryzyka braku realizacji zobowiązań przez kontrahenta transakcji, nie można zagwarantować, że druga strona terminowo wywiąże się z zobowiązań i że subfundusz nie poniesie w ostatecznym rezultacie strat. Kontrahenci, z którymi Spółka przeprowadza transakcje, mogą zawsze wycofać się z rynku lub zaprzestać kwotowania cen pewnych instrumentów. W takim przypadku Spółka może nie być w stanie zawrzeć pożądanej transakcji walutowej, swapu credit default czy swapu total return albo zawrzeć transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji, co może niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki. Ponadto w przeciwieństwie do instrumentów w obrocie na rynku giełdowym, kontrakty terminowe forward, spot oraz opcje walutowe nie dają Doradcy inwestycyjnemu możliwości zabezpieczenia zobowiązań Spółki transakcją przeciwną równą co do wartości. Z tego powodu będąc stroną kontraktów terminowych forward, spot lub opcji, Spółka musi liczyć się z koniecznością wykonania zobowiązań wynikających z takich kontraktów i musi być do tego zdolna. (13) Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo Zastosowanie technik i instrumentów określonych w Załączniku 3 Ograniczenia zastosowania technik i instrumentów wiąże się z pewnym ryzykiem i nie daje pewności, że zamierzony cel zostanie osiągnięty. W przypadku transakcji repo inwestorzy powinni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) w przypadku upadłości kontrahenta, u którego zdeponowano środki pieniężne subfunduszu, istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszy dochód niż zdeponowane środki pieniężne, ze względu np. na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie się ratingu kredytowego emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym prowadzony jest obrót zabezpieczeniem; że (b) (i) blokowanie środków pieniężnych w transakcjach o zbyt dużym woluminie lub zbyt długim czasie trwania, (ii) opóźnienia w odzyskaniu zdeponowanych środków pieniężnych, (iii) trudności w spieniężeniu zabezpieczenia, mogą ograniczyć zdolność subfunduszu do realizacji zleceń umorzenia, transakcji zakupu papierów wartościowych lub, bardziej ogólnie, reinwestycji; oraz że (c) transakcje repo, odpowiednio, mogą dodatkowo narazić subfundusz na podobne ryzyko jakie występuje w przypadku instrumentów pochodnych, takich jak opcje lub kontrakty terminowe forward, ryzyko których omówiono szczegółowo w innym miejscu w prospekcie informacyjnym. W przypadku pożyczek papierów wartościowych inwestorzy powinni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) jeżeli pożyczkobiorca papierów wartościowych udostępnionych przez subfundusz nie zwróci ich, wówczas istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszą wartość niż pożyczone papiery wartościowe np. ze względu na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie się ratingu kredytowego emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym prowadzony jest obrót zabezpieczeniem; że (b) w przypadku reinwestycji zabezpieczenia pieniężnego taka reinwestycja może 12

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT GRUDZIEŃ 2011 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE...6 1.1. CELE I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz

Bardziej szczegółowo