Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna"

Transkrypt

1 Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna Krzysztof Kami ski listopad 2009

2 Rynki wschodz ce - wprowadzenie 2

3 Rynki wschodz ce - wprowadzenie Rynki nierozwini te Rynki Frontier (brzegowe) G ówne rynki wschodz ce Rynki rozwini te Rynki nie akceptowane jako element portfela inwestycyjnego ze wzgl du na brak w a ciwego rozwoju rynków finansowych, ubóstwo oraz ryzyko wojny Rynki z regu y jeszcze nie akceptowane jako element portfela inwestycyjnego ze wzgl du na brak wystarczaj cej p ynno ci instrumentów finansowych lub niedostateczny poziom rozwoju gospodarczego Rynki, które ze wzgl du na tempo rozwoju gospodarczego, cechy demograficzne oraz rozwój rynków finansowych umozliwiaj inwestowanie przy relatywnie du ej p ynno ci Kraje G-7 i pozosta e wiod ce gospodarki rozwini te Istnieje mo liwo inwestowania w te rynki w wybrane instrumenty przy niskiej p ynno ci i wy szym ryzyku (tak e walutowym) Mo liwo inwestowania w akcje najwi kszych fim które konkuruj na rynkach wiatowych n.p. Afganistan, Tanzania, Somalia n.p. Argentyna, Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Rumunia, Ukraina, Vietnam Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Korea, Meksyk, Polska, Turcja, RPA, etc UK, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, Niemcy, Francja, W ochy etc 3

4 Dlaczego rynki wschodz ce?

5 Chiny wci maj sporo do nadrobienia... *source: Qu Hongbin HSBC China Economist 5

6 Emerging Markets s od kilku lat motorami globalnego wzrostu gospodarczego... GDP (zmiana roczna w %) 10% 8% Recesja w USA Recesja w USA 6% 4% 2% 0% -2% f -4% Source: World Economic Outlook, IMF, 13 April 2007; (f) = IMF forecast. Rynki rozwini te Emerging Markets Dysproporcja najwi ksza w historii 6

7 Globalne spowolnienie dotyka wszystkich w & 2010 Consensus Real GDP Growth Forecasts 2009 & 2010 Consensus Real GDP Growth (in %) Consensus Real GDP growth 2010 Consensus Real GDP growth 8,5 8,0 7,5 6,0 4,1 2,5 1,9 1,6 1,2 0,1-0,1-1,9-3,8-4,3-6,3-7,9 US Euro Zone UK JP China India Russia Brazil ale niektórych mniej... Source: Consensus Economics, HSBC Global Asset Management, July 2009 Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way 7

8 EM szybciej wychodz z kryzysu Produkcja przemys owa Gospodarki rozwiniete wiat Rynki wschodz ce Kwi 09 Wzrost sprzeda y detalicznej Rynki wschodz ce wiat Gospodarki rozwiniete Kwi

9 Perspektywy znacz cej poprawy w gospodarkach EM 12 Konsensus wzrostu gospodarczego w latach 2009 & 2010 dla rynków wschodz cych 2009 & 2010 consensus real GDP forecasts (%) Asia ex- Japan Latin America Eastern Europe -7.0 Brazil Russia India China 2009 Consensus real GDP growth 2010 Consensus real GDP growth 9

10 Ro nie udzia EM w wiatowej gospodarce 10

11 Rynki BRIC Giganci jutra US$ GDP w 2006 i w US Japan Germany China UK France Italy Canada Spain Brazil Russia China US India Brazil Mexico Russia Indonesia Japan UK Germany Najwi ksze gospodarki wiata w 2006 r. Najwi ksze gospodarki wiata w 2050 r. Nigeria Goldman Sachs- Global Economics Paper: 153 The N-11: More than an acronym, March 28th

12 Motory wzrostu gospodarczego GDP = Konsumpcja + Inwestycje + Wydatki rz dowe + Eksport - Import Wzrost konsumpcji Wzrost inwestycji Source: HSBC, February

13 Wzrost nap dzany jest popytem na dobra konsumpcyjne abonenci telefonii komórkowej (na 100 mieszka ców) liczba komputerów osobistych (na 100 mieszk.) Indie Chiny Brazylia Polska Niemcy W ochy Indie Chiny Brazylia Polska Niemcy UK ród o: The Global Competitiveness Report , dane za 2008,World Economic Forum. 13

14 Pozytywne czynniki demograficzne Total Population by Age Emerging vs. Developed Markets % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% EM DM Source: US Census, July

15 A turystyka? Miejsce Kraj Udzia w rynku 1 st France 9,9% 2 nd Spain 7,1% 3 rd USA 6,1% 4 th China 5,5% 5 th Italy 4,9% 6 th UK 3,6% 7 th Hong Kong 2,9% 8 th Mexico 2,7% 9 th Germany 2,7% 10 th Austria 2,6% Brazylii, Indii ci gle nie ma w 10 najbardziej popularnych kierunków turystycznych Source: WTO. 15

16 Czynniki globalne wspieraj nap yw kapita u do EM

17 Relatywnie wysoki poziom gotówki w funduszach Net % overweight cash vs. average cash balance (%) Source: Merrill Lynch, Fund Manager Survey Global, May 20 th 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. 17

18 Niskie stopy procentowe na g ównych rynkach... FED ECB 18

19 Maj wp yw na nisk rentowno papierów skarbowych co zmusza inwestorów do poszukiwania alternatyw... ród o: New York Times , 19

20 GDP USA ro nie... ród o: Bloomberg

21 Wska niki wyprzedzaj ce w USA uleg y ostatnio znacz cej poprawie ród o: Bankier, , wska nik ISM PMI za pa dziernik

22 Zmienno spada ro nie apetyt na ryzyko ród o: HSBC Global Research House,

23 Poziom stóp procentowych wspiera strategi carry trade ród o : Bloomberg;

24 Cykl wsparcia dla rynków wschodz cych Niskie stopy procentowe w USA Przep yw kapita u do EM Popyt na aktywa w USA Umocnienie walut EM Wy sze rezerwy walutowe EM 24

25 Tym bardziej e USD traci na warto ci Source : US Dollar Index Bloomberg

26 A surowce zyskuj... Przed nami nowy cykl surowcowy? 26

27 Kto zyskuje na wzro cie cen surowców? 27

28 Rynki akcji

29 Rynek akcji ameryka skich SP 500 pokona i utrzymuje si na poziomie ponad 1000 punktów +48% - 56% +63% ród o: Bloomberg

30 Poprawa wyników spó ek za 1 i 2 kwarta S&P500 Positive vs negative Earnings (Q1& Q2) Key index earnings growth (% Y-o-Y) (1) in % of total reported earnings ,2 67,5 24,5 19,5 Q Q in % of total reported earnings S&P 500 FTSE 100 DJ Eurostoxx ,8-34,5-38,5 Nikkei ,0 Shanghai A- share -5,4 Ibovespa -16,3 % of positive suprises % of negative surprise Y-o-Y EPS growth Source: Bloomberg, HSBC Global Asset Management, weekly data as of September 3 rd (1) Weighted average year-on-year growth of companies earnings reports released since 08/07/09 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 30

31 Rynek akcji rynków wschodz cych wzrós z premi do S&P 500 indeks MSCI EM +176% - 62% % ród o: Bloomberg 26 listopad

32 EM znacznie lepsze wyniki ni wiat MSCI EM MSCI World Dec 08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 32

33 Najlepsze wyniki indeksów akcji w 2009 r w walucie lokalnej w USD Dane : Bloomberg

34 A polskie akcje? WIG WIG % YTD +28% YTD 34

35 MSCI EM vs WIG i SP500 w 2009 roku MSCI EM WIG SP500 Wyniki indeksów za okres do ród o: Bloomberg 29 wrze nia

36 MSCI EM vs WIG i SP500 ostatnie 3 lata MSCI EM WIG SP500 Wyniki indeksów za okres do

37 MSCI EM vs WIG i SP500 MSCI EM WIG SP500 Wyniki indeksów za okres do

38 Ostatnie wzrosty na rynkach akcji - Rosja Rosja RTS % -80% +167% Source : Bloomberg

39 Ostatnie wzrosty na rynkach akcji - Chiny Hang Seng China Ent Index (A,H-shares) +300% - 73% +160% Source : Bloomberg

40 Wyceny powracaj do poziomów sprzed kryzysu 38 MSCI World P/E 40 MSCI Emerging Markets P/E M S C I 12 P E ratio M S C I 12 P E ratio D ec-93 S ep -94 Ju n -95 M ar-96 D ec-96 S ep -97 Ju n -98 M ar-99 D ec-99 S ep -00 Ju n -01 M ar-02 D ec-02 S ep -03 Ju n -04 M ar-05 D ec-05 S ep -06 Ju n -07 M ar-08 D ec-08 S ep -09 MSCI 12Mth forward PE MSCI 12Mth trailing PE 5 D ec-95 S ep -96 Ju n -97 M ar-98 D ec-98 S ep -99 Ju n -00 M ar-01 D ec-01 S ep -02 Ju n -03 M ar-04 D ec-04 S ep -05 Ju n -06 M ar-07 D ec-07 S ep -08 Ju n -09 MSCI 12Mth forward PE MSCI 12Mth trailing PE Source: Thomson Financial, HSBC Global Asset Management, weekly data as of September 3 rd 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 40

41 Wska niki cena/warto ksi gowa dla akcji EM jest na poziomie redniej z lat

42 EM P/E na poziomach przeci tnych MSCI Emerging Markets P/E MSCI 12Mth forward PE MSCI 12Mth trailing PE Source: Thomson Financial, HSBC Global Asset Management, weekly data as of September 3 rd 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 42

43 Niektóre rynki pozostaj jednak wci niedoszacowane HSBC,

44 CEMEA najta sza z EM 18 MSCI EM Asia MSCI EM Latin America MSCI EMEA MSCI 12 Mth FWD PE Feb-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Aug-07 Oct-07 Dec-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jun-08 Aug-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Feb-09 Apr-09 Jun-09 Jul-09 Sep-09 Source: Thomson Financial, IBES, HSBC Global Asset Management, September 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 44

45 Aktualne wyceny P/E, P/B EM VALUATION P/E (x) P/BV (x) CURRENT 12M PROSPECTIVE CURRENT PROSPECTIVE TRAILING FWD 08E 09E 10E TRAILING 08E 09E GLOBAL* USA* EUROPE* JAPAN* NM NM EMERGING MARKETS EMF ASIA EMF LATAM EMF EMEA CHINA BRAZIL KOREA TAIWAN SOUTH AFRICA INDIA RUSSIA MEXICO ISRAEL MALAYSIA CHILE INDONESIA TURKEY THAILAND POLAND CZECH REPUBLIC EGYPT PHILLIPPINES HUNGARY Information as of October 1 st, Source: I/B/E/S, MSCI, J.P. Morgan 45

46 Preferowana struktura portfela akcyjnego Chiny 20% - przewa aj, pozytywne efekty planu stumuluj cego Brazylia 16% - przewa aj, obni ki stóp procentowych, pocz tek nowego cyklu koniunkturalnego i wzrost cen surowców Tajwan 11,5% - neutralnie, otwarcie rynku chi skiego, szybkie tempo wzrostu zysków przedsi biorstw Rosja 8,5% - przewa aj, wzrost cen ropy, niskie wyceny, wzrost apetytu na ryzyko Indie 7,5% - neutralnie, wzrost gospodarczy i dynamika konsumpcji Korea 10% - niedowa aj, du a wra liwo na zmian cyklu koniunkturalnego Kraje arabskie 5% - wzrost cen ropy Polska- 0,5% - niedowa aj, pogorszenie klimatu w regionie, gorsze prognozy wzrostu, deficyt budzetowy, wysokie wyceny i opó nienie wej cia do ERM2 ród o: HSBC Research House, pa dziernik

47 Wyniki wybranych strategii akcyjnych HSBC w 2009 r. * BRIC Freestyle Brazil Equity Russia Equity Indian Equity Latin American Equity 109,27 149,59 149,49 123,44 123,24 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 stopa zwrotu w % * Wyniki YTD na , w USD 47

48 Obligacje rynków wschodz cych

49 Ró nice w stopach procentowych oraz carry trade daj wsparcie obligacjom rynków wschodz cych ród o : Bloomberg;

50 Pomimo znacz cego spadku spreadów rentowno ci s ci gle atrakcyjne 3,000 Global Corporate EMD EMD Sovereign EM sovereign vs. EM corporate , Corporate EMD - OAS in bps 2,000 1,500 1,000 EMD Sovereign Pre-Lehm an OAS 334 bps EMD Sovereign - OAS in bps Sep-04 Jan-05 May-05 Sep-05 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 Global Corp. EMD Pre-Lehm an OAS 843 bps May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May ród o: Barclay s Capital, HSBC Global Asset Management, data as of September 3 rd Pre-Lehman OAS is given as of September 12 th

51 Strategia carry trade 1. Po yczam w walucie nisko oprocentowanej (USD, JPY,GBP, EUR) 2. Konwertuj si na walut wy ej oprocentowan 3. Inwestuj w obligacje o wy szej rentowno ci 4. Wy szy kupon+ premia za aprecjacj waluty lokalnej daj wysok stop zwrotu 51

52 Obligacje EM oferuj ponadprzeci tn stop zwrotu przy znacznie ni szym ryzyku... Zaannualizowany wynik gru 2001 gru 2008 JP Morgan GBI-EM (EM Local Currency) JP Morgan EMBI Global (EM Hard Currency) MSCI EM Equity (EM Equities) Stopa zwrotu 12.78% 9.01% 11.59% Zmienno Sharpe Ratio % GBI-EM (EM Local Debt) korelacja z g ównymi indeksami gru gru 2008 LB Aggregate (US Fixed Income) 5.36% % ML US HY Master II (US High Yield) LB Global Agg USD Hdg (Global Fixed Income) S&P 500 (US Equity) MSCI World (Global Equities) 2.69% 5.17% -1.53% 0.96% Correlation (%) 60% 40% 65% 63% 39% 60% 32% 46% 56% Papiery d u ne rynków wschodz cych oferuj konkurencyjnie wysok stop zwrotu zarówno w uj ciu nominalnym jak i realnym w stosunku do obligacji na rynkach g ównych i globalnych rynków akcji D ug rynków wschodz cych cechuje relatywnie ni sza korelacja z innymi klasami aktywów ród o : Halbis, Bloomberg; grudzie 2008 Indices: JP Morgan GBI-EM (EM Local Currency), JP Morgan EMBI Global (EM Hard Currency), MSCI EM Equity (EM Equities), LB Aggregate (US Fixed Income), ML US HY Master II (US High Yield), LB Global Aggregate USD Hedged (Global Fixed Income), S&P 500 (US Equity), MSCI World (Global Equities) 20% 0% EM Hard Currency EM Equity US Fixed Income US High Yield Global Fixed Income US Equity Global Equity 52

53 EMD uzyska wyniki znacz co lepsze od innych strategii akcyjnych i d u nych 53

54 Solidne zachowanie tej klasy aktywów w okresie kryzysu Stopy zwrotu g ównych klas aktywów lipiec 2007 grudzie % LB Global Agg USD Hedged 7.5% LB Aggregate -18.9% -4.2% 1.2% JP Morgan GBI-EM JP Morgan EMBI Global ML US HY Master II Pomimo waha, d ug EM pozwoli uchroni kapita przed znacznymi stratami w czasach kryzysu finansowego -27.2% S&P % MSCI World -32.5% -45.0% -30.0% -15.0% 0.0% 15.0% MSCI EM Equity ród o : Halbis, Bloomberg; grudzie 2008 Indices: JP Morgan GBI-EM (EM Local Currency), JP Morgan EMBI Global (EM Hard Currency), MSCI EM Equity (EM Equities), LB Aggregate (US Fixed Income), ML US HY Master II (US High Yield), LB Global Aggregate USD Hedged (Global Fixed Income), S&P 500 (US Equity), MSCI World (Global Equities) 54

55 Strategia carry trade nadal atrakcyjna 55

56 ...z ni sz korelacj do innych klas aktywów EMD mo e by efektywnym narz dziem dywersyfikacji portfela 56

57 Najlepsze rynki obligacji w

58 Struktura portfela funduszy GEM Debt HSBC GEM Bond HSBC GEM Local Debt 58

59 HSBC GIF Global Emerging Market Bond (USD) -30% +33% Source: HSBC, Bloomberg; YTD + 29,43% 59

60 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt (USD) YTD + 20,76% ród o : HSBC, Bloomberg; 4 pa dziernik

61 HSBC Brazil Bond (USD) YTD + 44,79%! Source: Bloomberg

62 Strategie EM cechuje naturalny hegding walutowy

63 PLN vs Real brazylijski (BRL) do USD w 2009 roku 63

64 Porównanie kursów USD-PLN do TRY i BRL ród o: Stooq.pl

65 PLN vs Won korea ski do USD w 2009 ród o: Stooq.pl

66 USD-PLN i USD-BRL (real brazylijski) Os abienie PLN Klient zyskuje premi Umocnienie PLN Klient traci cz premii Os abienie obu walut Klient nie traci a mo e zarabia na wzro cie kursów akcji Umocnienie BRL Klient odzyskuje premi Warto Premii=33% 66

67 Inwestycje na rynkach zagranicznych To doskona y sposób na dywersyfikacj ryzyka i zwi kszenie rentowno ci portfela poprzez wykorzystanie potencja u wzrostowego innych rynków i walut 67

68 Jak inwestuj Polacy? 672 mld PLN 68

69 Polski mit dywersyfikacji kapitalizacja GPW w wiatowym rynku akcji 90% aktywów lokowanych w instrumenty akcyjne (akcje, fundusze inw, UFK) w Polsce jest inwestowane w kraju 69

70 Najwa niejsze informacje o HSBC Global Asset Management

71 HSBC Global Asset Management ró ne style zarz dzania Halbis Liquidity Multimanager Sinopia Specjalista w strategiach fundamentalnych i aktywnego zarz dzania Dostawca globalnych strategii p ynno ciowych Innowacyjne strategie wielu zarz dzaj cych na rynkach wiatowych Lider strategii ilo ciowych i produktów strukturyzowanych Aktywa w zarz dzaniu 416,3 mld USD* * Stan na

72 Globalna sie lokalnych centrów inwestycyjnych HSBC Global Asset Management to cz jednej z najwi kszych instytucji finansowych na wiecie Luxembourg Canada Mexico Salvador UK France USA Jersey Spain Bermuda Switzerland Italy Panama Germany Sweden Turkey Malta Saudi Arabia UAE India Hong Kong China** Singapore Taiwan Japan Colombia Pracownicy HSBC Global Asset Management 1,760 Halbis 199 Sinopia 108 2,067 Brazil Argentina 87 **Joint Venture pomi dzy HSBC Global Asset Management oraz Shanzi Trust and Investment Corporation Ltd. 72

73 Jeste my liderem us ug AM na rynkach wschodz cych Jeste my najwi kszym zarz dzaj cym funduszami akcyjnymi w Chinach i Brazylii Jeste my drugim najwi kszym zarz dzaj cym funduszami akcyjnymi w Indiach Jeste my najwi kszym zarz dzaj cym aktywami akcyjnymi w krajach BRIC 36% 2% 4% 5% 6% 16% 8% 9% ród o: EPFR, 30 pa dziernika 2008, w USD 14% HSBC JP Morgan Deutsche Bank Fidelity Templeton Aberdeen Schroders BNP Others HSBC GIF Indian Equity najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji indyjskich spó ek HSBC GIF Chinese Equity najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji chi skich spó ek HSBC GIF Brazil Equity najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji brazylijskich spó ek HSBC GIF BRIC Freestyle czwarty najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji BRIC Dane na

74 Fundusz parasolowy HSBC Global Investment Funds Fundusze globalne HSBC GIF BRIC Markets Equity HSBC GIF BRIC Freestyle HSBC GIF GEM Equity HSBC GIF GEM Equity Freestyle HSBC GIF Global Equity Fundusze Freestyle/wielu klas aktywów Fundusze regionalne HSBC GIF Asia ex Japan Equity HSBC GIF Asia ex Japan Equity High Dividend HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies HSBC GIF Euroland Equity HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies HSBC GIF Euroland Growth HSBC GIF Euroland Equity High Dividend HSBC GIF Emerging Europe Equity LONDON DÜSSELDORF PARIS ISTANBUL NEW YORK Fundusze krajowe HSBC GIF Brazil Equity HSBC GIF Chinese Equity HSBC GIF Hong Kong Equity HSBC GIF Indian Equity HSBC GIF Korean Equity HSBC GIF Russia Equity HSBC GIF Singapore Equity HSBC GIF Thai Equity HSBC GIF Turkey Equity HSBC GIF Taiwan Equity HSBC UK Equity HSBC US Equity HSBC US Index HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle HSBC GIF BRIC Freestyle HSBC GIF GEM Equity Freestyle HSBC GIF Latin American Freestyle HSBC GIF Halbis Global Macro MUMBAI SAO PAULO Fundusze tematyczne HSBC GIF Climate Change HONG KONG SINGAPORE Fundusze papierów d u nych HSBC GIF Global Emerging Markets Bond HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt HSBC GIF Global High Yield Bond HSBC GIF European Government Bond HSBC GIF Euro Core Bond HSBC GIF Euro Core Credit Bond HSBC GIF Euro High Yield Bond HSBC GIF Euro Reserve HSBC GIF Brazil Bond HSBC Global AM Halbis SINOPIA 74

75 Inwestycja w ramach HSBC GIF to: dost p do wielu ciekawych rynków w jednym produkcie mo liwo podwy szania rentowno ci portfela i dywersyfikacji wykorzystanie globalnych klas aktywów tworzeniu strategicznej alokacji portfeli Klientów (EMD, EME, obligacje korporacyjne, sektor nowych energii) narz dzie walutowej dywersyfikacji portfela 75

76 Co warto zapami ta W funduszu HSBC GIF dost pnych jest obecnie 39 subfunduszy Min. pierwsza wp ata do funduszu to 1000 USD/EUR lub równowarto w PLN Kolejne wp aty dowolne Klient mo e naby jednostki klasy E (M dla fszy freestyle i Global Macro, A dla Brazil Bond) UWAGA! Wszystkie materia y marketingowe zawieraj dane dla jednostek klasy A Agentem Transferowym Funduszu jest ProService Sp. z o.o. HSBC Bank Polska S.A. jest przedstawicielem Funduszu oraz Agentem P atno ci Aktualny prospekt funduszu, status, fact sheet s, aktualne komentarze rynkowe oraz komentarze zarz dzaj cych i inne - dost pne na stronie lub 76

77 77

78 78

79 79

80 Dzi kuj za uwag Krzysztof Kami ski Senior Sales Manager tel. kom tel. stac. +48 (22)

81 Wa na informacja Niniejsza prezentacja zosta a przygotowana przez HSBC Global Asset Management Deutschland GmbH ( AMDE ). Jest ona przeznaczona jedynie dla celów informacyjnych i nie mo e by udost pniana osobom trzecim. Je li odbiorc tej prezentacji jest klient lub organizacja zwi zana z AMDE, przes anie niniejszej prezentacji podlega wcze niejszym ustaleniom mi dzy odbiorc a powi zan organizacj. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty rozpocz cia dzia ania przez jakikolwiek fundusz, ani oferty sprzeda y, nabycia czy rejestracji uczestnictwa/w asno ci w funduszu wzajemnym lub papierze warto ciowym/instrumencie finansowym. Opinie wyra one w niniejszej prezentacji dotycz ce papierów warto ciowych i innych instrumentów nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, chyba e wyra nie przedstawiono rekomendacj kupuj, sprzedaj lub trzymaj. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zosta y uzyskane przez AMDE ze róde uwa anych za wiarygodne, które nie zosta y jednak zweryfikowane przez AMDE; AMDE nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za rzetelno, aktualno oraz kompletno przedstawionych informacji. Opinie wyra ane w niniejszej prezentacji stanowi odzwierciedlenie naszych pogl dów, które mog ulec zmianie w ka dym czasie; zmiany w naszych opiniach nie musz by publicznie dost pne. Informacje dotycz ce wyników, zawarte w niniejszej prezentacji, s oparte na danych historycznych i niekoniecznie stanowi wyznacznik przysz ych wyników. Warto zainwestowanego przez Pa stwa kapita u w fundusze otwarte lub specjalistyczne, jak równie zwrot z tych inwestycji mog zarówno wzrasta jak i spada, i istnieje ryzyko, e nie uzyskacie Pa stwo sumy pierwotnie zainwestowanej. Szacunkowe wyniki zawarte w niniejszej prezentacji s oparte na historycznych danych rynkowych jak równie bazuj na naszych oczekiwaniach co do przysz ego rozwoju rynku. Nasze oczekiwania rynkowe s oparte na analizach, które zosta y przeprowadzone z nale yt staranno ci i dok adno ci, za które jednak nie ponosimy odpowiedzialno ci. Je li papiery warto ciowe dotycz ce aktywów funduszy specjalnych lub wzajemnych s kwotowane w innej walucie ni waluta lokalna (z perspektywy odbiorcy niniejszej prezentacji), zmiany kursów walutowych mog mie negatywny wp yw na warto, cen lub zwrot na inwestycji. W odniesieniu do papierów warto ciowych, które nie maj uznanego rynku, inwestorzy mog mie trudno ci ze zbyciem takich papierów warto ciowych lub z uzyskaniem wiarygodnych informacji co do wysoko ci i pomiaru ryzyka zwi zanego z takim papierem warto ciowym. Niniejsze informacje nie stanowi oferty inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnej czy oferty wiadczenia jakiejkolwiek us ugi. W celu uzyskania takich informacji odsy amy Pa stwa do aktualnego prospektu i raportów rocznych. Ponadto niniejsze informacje nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa dziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowi cych rekomendacje dotycz ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) ani oferty publicznej dotycz cej certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarz dzanych przez HSBC w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz z pó niejszymi zmianami). Niniejsze informacje nie stanowi porady prawnej czy innej porady profesjonalnej. Jedynym pe nym i wi cym ród em informacji na temat funduszy inwestycyjnych s aktualne prospekty informacyjne funduszy. Prospekty oraz ich skróty dost pne s na stronie internetowej i w siedzibie HSBC Bank Polska SA, Pl. Pi sudskiego 2, Warszawa. Niniejsze zastrze enia odnosz si do wszelkich prezentacji przedstawianych przez osoby lub podmioty nale ce do Grupy HSBC, w szczególno ci do HSBC Polska SA, jak równie do innych osób, które s uprawnione do dystrybucji informacji zawartych w niniejszych prezentacjach

Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna

Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna Krzysztof Kami ski czerwiec 2010 Najwa niejsze informacje o HSBC Global Asset Management Globalna sie lokalnych centrów inwestycyjnych HSBC Global Asset

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Copernicus High Yield FIZ fundusz absolutnej stopy zwrotu

Copernicus High Yield FIZ fundusz absolutnej stopy zwrotu Copernicus High Yield FIZ fundusz absolutnej stopy zwrotu Podsumowanie Od kwietnia 2011 roku Marcin Billewicz, wiodący akcjonariusz oraz członek zarządu Copernicus Capital TFI SA rozpoczął rekomendowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Marzec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Marzec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN James, Nobes (2014), The economics of Taxation, Fiscal Publications Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM)

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) MAPA INWESTYCJI Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r. Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU

FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU Michał Popiołek, mbank Michał Surowski, Société Générale październik 2015, Warszawa CO KRĘCI TYM ŚWIATEM dług netto EBITDA wycena mnożnik 2 WSPÓŁPRACA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors 30 września 2012 2 Streszczenie Sygnalizowana w poprzednim raporcie poprawa nastrojów na rynku przełożyła się na zachowanie indeksu Liv-ex Fine Wine 50 trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

Allianz Flexi Asia Bond. TFI Allianz Polska Lipiec 2016

Allianz Flexi Asia Bond. TFI Allianz Polska Lipiec 2016 Allianz Flexi Asia Bond TFI Allianz Polska Lipiec 2016 Allianz Flexi Asia Bond Dlaczego warto 5,4 % Stopa zwrotu YTD (fundusz dłużny) 129 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 15 Analityków pokrywających

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 prezentacja wyników za 2012 executive summary 2012 dobre wyniki finansowe ZM Ropczyce SA Spółka wiodąca wzrost sprzedaży Grupa Kapitałowa zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP (wykres 1) PEOSA (wykres 2) BRE (wykres 3) Spółka PKOBP po zakończeniu bessy w lutym 2009 przystąpiła do dynamicznego odrabiania strat. Jej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Wiodące na świecie giełdy prowadzą obrót nie tylko akcjami,

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Cały świat w Twoim portfelu

Cały świat w Twoim portfelu Grupa Allianz To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1 biliona euro. Firma działa w 70 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 167 000 pracowników

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo