Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna"

Transkrypt

1 Rynki wschodz ce atrakcyjna alternatywa inwestycyjna Krzysztof Kami ski listopad 2009

2 Rynki wschodz ce - wprowadzenie 2

3 Rynki wschodz ce - wprowadzenie Rynki nierozwini te Rynki Frontier (brzegowe) G ówne rynki wschodz ce Rynki rozwini te Rynki nie akceptowane jako element portfela inwestycyjnego ze wzgl du na brak w a ciwego rozwoju rynków finansowych, ubóstwo oraz ryzyko wojny Rynki z regu y jeszcze nie akceptowane jako element portfela inwestycyjnego ze wzgl du na brak wystarczaj cej p ynno ci instrumentów finansowych lub niedostateczny poziom rozwoju gospodarczego Rynki, które ze wzgl du na tempo rozwoju gospodarczego, cechy demograficzne oraz rozwój rynków finansowych umozliwiaj inwestowanie przy relatywnie du ej p ynno ci Kraje G-7 i pozosta e wiod ce gospodarki rozwini te Istnieje mo liwo inwestowania w te rynki w wybrane instrumenty przy niskiej p ynno ci i wy szym ryzyku (tak e walutowym) Mo liwo inwestowania w akcje najwi kszych fim które konkuruj na rynkach wiatowych n.p. Afganistan, Tanzania, Somalia n.p. Argentyna, Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Rumunia, Ukraina, Vietnam Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Korea, Meksyk, Polska, Turcja, RPA, etc UK, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, Niemcy, Francja, W ochy etc 3

4 Dlaczego rynki wschodz ce?

5 Chiny wci maj sporo do nadrobienia... *source: Qu Hongbin HSBC China Economist 5

6 Emerging Markets s od kilku lat motorami globalnego wzrostu gospodarczego... GDP (zmiana roczna w %) 10% 8% Recesja w USA Recesja w USA 6% 4% 2% 0% -2% f -4% Source: World Economic Outlook, IMF, 13 April 2007; (f) = IMF forecast. Rynki rozwini te Emerging Markets Dysproporcja najwi ksza w historii 6

7 Globalne spowolnienie dotyka wszystkich w & 2010 Consensus Real GDP Growth Forecasts 2009 & 2010 Consensus Real GDP Growth (in %) Consensus Real GDP growth 2010 Consensus Real GDP growth 8,5 8,0 7,5 6,0 4,1 2,5 1,9 1,6 1,2 0,1-0,1-1,9-3,8-4,3-6,3-7,9 US Euro Zone UK JP China India Russia Brazil ale niektórych mniej... Source: Consensus Economics, HSBC Global Asset Management, July 2009 Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way 7

8 EM szybciej wychodz z kryzysu Produkcja przemys owa Gospodarki rozwiniete wiat Rynki wschodz ce Kwi 09 Wzrost sprzeda y detalicznej Rynki wschodz ce wiat Gospodarki rozwiniete Kwi

9 Perspektywy znacz cej poprawy w gospodarkach EM 12 Konsensus wzrostu gospodarczego w latach 2009 & 2010 dla rynków wschodz cych 2009 & 2010 consensus real GDP forecasts (%) Asia ex- Japan Latin America Eastern Europe -7.0 Brazil Russia India China 2009 Consensus real GDP growth 2010 Consensus real GDP growth 9

10 Ro nie udzia EM w wiatowej gospodarce 10

11 Rynki BRIC Giganci jutra US$ GDP w 2006 i w US Japan Germany China UK France Italy Canada Spain Brazil Russia China US India Brazil Mexico Russia Indonesia Japan UK Germany Najwi ksze gospodarki wiata w 2006 r. Najwi ksze gospodarki wiata w 2050 r. Nigeria Goldman Sachs- Global Economics Paper: 153 The N-11: More than an acronym, March 28th

12 Motory wzrostu gospodarczego GDP = Konsumpcja + Inwestycje + Wydatki rz dowe + Eksport - Import Wzrost konsumpcji Wzrost inwestycji Source: HSBC, February

13 Wzrost nap dzany jest popytem na dobra konsumpcyjne abonenci telefonii komórkowej (na 100 mieszka ców) liczba komputerów osobistych (na 100 mieszk.) Indie Chiny Brazylia Polska Niemcy W ochy Indie Chiny Brazylia Polska Niemcy UK ród o: The Global Competitiveness Report , dane za 2008,World Economic Forum. 13

14 Pozytywne czynniki demograficzne Total Population by Age Emerging vs. Developed Markets % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% EM DM Source: US Census, July

15 A turystyka? Miejsce Kraj Udzia w rynku 1 st France 9,9% 2 nd Spain 7,1% 3 rd USA 6,1% 4 th China 5,5% 5 th Italy 4,9% 6 th UK 3,6% 7 th Hong Kong 2,9% 8 th Mexico 2,7% 9 th Germany 2,7% 10 th Austria 2,6% Brazylii, Indii ci gle nie ma w 10 najbardziej popularnych kierunków turystycznych Source: WTO. 15

16 Czynniki globalne wspieraj nap yw kapita u do EM

17 Relatywnie wysoki poziom gotówki w funduszach Net % overweight cash vs. average cash balance (%) Source: Merrill Lynch, Fund Manager Survey Global, May 20 th 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. 17

18 Niskie stopy procentowe na g ównych rynkach... FED ECB 18

19 Maj wp yw na nisk rentowno papierów skarbowych co zmusza inwestorów do poszukiwania alternatyw... ród o: New York Times , 19

20 GDP USA ro nie... ród o: Bloomberg

21 Wska niki wyprzedzaj ce w USA uleg y ostatnio znacz cej poprawie ród o: Bankier, , wska nik ISM PMI za pa dziernik

22 Zmienno spada ro nie apetyt na ryzyko ród o: HSBC Global Research House,

23 Poziom stóp procentowych wspiera strategi carry trade ród o : Bloomberg;

24 Cykl wsparcia dla rynków wschodz cych Niskie stopy procentowe w USA Przep yw kapita u do EM Popyt na aktywa w USA Umocnienie walut EM Wy sze rezerwy walutowe EM 24

25 Tym bardziej e USD traci na warto ci Source : US Dollar Index Bloomberg

26 A surowce zyskuj... Przed nami nowy cykl surowcowy? 26

27 Kto zyskuje na wzro cie cen surowców? 27

28 Rynki akcji

29 Rynek akcji ameryka skich SP 500 pokona i utrzymuje si na poziomie ponad 1000 punktów +48% - 56% +63% ród o: Bloomberg

30 Poprawa wyników spó ek za 1 i 2 kwarta S&P500 Positive vs negative Earnings (Q1& Q2) Key index earnings growth (% Y-o-Y) (1) in % of total reported earnings ,2 67,5 24,5 19,5 Q Q in % of total reported earnings S&P 500 FTSE 100 DJ Eurostoxx ,8-34,5-38,5 Nikkei ,0 Shanghai A- share -5,4 Ibovespa -16,3 % of positive suprises % of negative surprise Y-o-Y EPS growth Source: Bloomberg, HSBC Global Asset Management, weekly data as of September 3 rd (1) Weighted average year-on-year growth of companies earnings reports released since 08/07/09 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 30

31 Rynek akcji rynków wschodz cych wzrós z premi do S&P 500 indeks MSCI EM +176% - 62% % ród o: Bloomberg 26 listopad

32 EM znacznie lepsze wyniki ni wiat MSCI EM MSCI World Dec 08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 32

33 Najlepsze wyniki indeksów akcji w 2009 r w walucie lokalnej w USD Dane : Bloomberg

34 A polskie akcje? WIG WIG % YTD +28% YTD 34

35 MSCI EM vs WIG i SP500 w 2009 roku MSCI EM WIG SP500 Wyniki indeksów za okres do ród o: Bloomberg 29 wrze nia

36 MSCI EM vs WIG i SP500 ostatnie 3 lata MSCI EM WIG SP500 Wyniki indeksów za okres do

37 MSCI EM vs WIG i SP500 MSCI EM WIG SP500 Wyniki indeksów za okres do

38 Ostatnie wzrosty na rynkach akcji - Rosja Rosja RTS % -80% +167% Source : Bloomberg

39 Ostatnie wzrosty na rynkach akcji - Chiny Hang Seng China Ent Index (A,H-shares) +300% - 73% +160% Source : Bloomberg

40 Wyceny powracaj do poziomów sprzed kryzysu 38 MSCI World P/E 40 MSCI Emerging Markets P/E M S C I 12 P E ratio M S C I 12 P E ratio D ec-93 S ep -94 Ju n -95 M ar-96 D ec-96 S ep -97 Ju n -98 M ar-99 D ec-99 S ep -00 Ju n -01 M ar-02 D ec-02 S ep -03 Ju n -04 M ar-05 D ec-05 S ep -06 Ju n -07 M ar-08 D ec-08 S ep -09 MSCI 12Mth forward PE MSCI 12Mth trailing PE 5 D ec-95 S ep -96 Ju n -97 M ar-98 D ec-98 S ep -99 Ju n -00 M ar-01 D ec-01 S ep -02 Ju n -03 M ar-04 D ec-04 S ep -05 Ju n -06 M ar-07 D ec-07 S ep -08 Ju n -09 MSCI 12Mth forward PE MSCI 12Mth trailing PE Source: Thomson Financial, HSBC Global Asset Management, weekly data as of September 3 rd 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 40

41 Wska niki cena/warto ksi gowa dla akcji EM jest na poziomie redniej z lat

42 EM P/E na poziomach przeci tnych MSCI Emerging Markets P/E MSCI 12Mth forward PE MSCI 12Mth trailing PE Source: Thomson Financial, HSBC Global Asset Management, weekly data as of September 3 rd 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 42

43 Niektóre rynki pozostaj jednak wci niedoszacowane HSBC,

44 CEMEA najta sza z EM 18 MSCI EM Asia MSCI EM Latin America MSCI EMEA MSCI 12 Mth FWD PE Feb-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Aug-07 Oct-07 Dec-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jun-08 Aug-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Feb-09 Apr-09 Jun-09 Jul-09 Sep-09 Source: Thomson Financial, IBES, HSBC Global Asset Management, September 2009 Past performance should not be seen as an indication of future returns. Any forecast, projection or target where provided is indicative only and is not guaranteed in any way. 44

45 Aktualne wyceny P/E, P/B EM VALUATION P/E (x) P/BV (x) CURRENT 12M PROSPECTIVE CURRENT PROSPECTIVE TRAILING FWD 08E 09E 10E TRAILING 08E 09E GLOBAL* USA* EUROPE* JAPAN* NM NM EMERGING MARKETS EMF ASIA EMF LATAM EMF EMEA CHINA BRAZIL KOREA TAIWAN SOUTH AFRICA INDIA RUSSIA MEXICO ISRAEL MALAYSIA CHILE INDONESIA TURKEY THAILAND POLAND CZECH REPUBLIC EGYPT PHILLIPPINES HUNGARY Information as of October 1 st, Source: I/B/E/S, MSCI, J.P. Morgan 45

46 Preferowana struktura portfela akcyjnego Chiny 20% - przewa aj, pozytywne efekty planu stumuluj cego Brazylia 16% - przewa aj, obni ki stóp procentowych, pocz tek nowego cyklu koniunkturalnego i wzrost cen surowców Tajwan 11,5% - neutralnie, otwarcie rynku chi skiego, szybkie tempo wzrostu zysków przedsi biorstw Rosja 8,5% - przewa aj, wzrost cen ropy, niskie wyceny, wzrost apetytu na ryzyko Indie 7,5% - neutralnie, wzrost gospodarczy i dynamika konsumpcji Korea 10% - niedowa aj, du a wra liwo na zmian cyklu koniunkturalnego Kraje arabskie 5% - wzrost cen ropy Polska- 0,5% - niedowa aj, pogorszenie klimatu w regionie, gorsze prognozy wzrostu, deficyt budzetowy, wysokie wyceny i opó nienie wej cia do ERM2 ród o: HSBC Research House, pa dziernik

47 Wyniki wybranych strategii akcyjnych HSBC w 2009 r. * BRIC Freestyle Brazil Equity Russia Equity Indian Equity Latin American Equity 109,27 149,59 149,49 123,44 123,24 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 stopa zwrotu w % * Wyniki YTD na , w USD 47

48 Obligacje rynków wschodz cych

49 Ró nice w stopach procentowych oraz carry trade daj wsparcie obligacjom rynków wschodz cych ród o : Bloomberg;

50 Pomimo znacz cego spadku spreadów rentowno ci s ci gle atrakcyjne 3,000 Global Corporate EMD EMD Sovereign EM sovereign vs. EM corporate , Corporate EMD - OAS in bps 2,000 1,500 1,000 EMD Sovereign Pre-Lehm an OAS 334 bps EMD Sovereign - OAS in bps Sep-04 Jan-05 May-05 Sep-05 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 Global Corp. EMD Pre-Lehm an OAS 843 bps May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May ród o: Barclay s Capital, HSBC Global Asset Management, data as of September 3 rd Pre-Lehman OAS is given as of September 12 th

51 Strategia carry trade 1. Po yczam w walucie nisko oprocentowanej (USD, JPY,GBP, EUR) 2. Konwertuj si na walut wy ej oprocentowan 3. Inwestuj w obligacje o wy szej rentowno ci 4. Wy szy kupon+ premia za aprecjacj waluty lokalnej daj wysok stop zwrotu 51

52 Obligacje EM oferuj ponadprzeci tn stop zwrotu przy znacznie ni szym ryzyku... Zaannualizowany wynik gru 2001 gru 2008 JP Morgan GBI-EM (EM Local Currency) JP Morgan EMBI Global (EM Hard Currency) MSCI EM Equity (EM Equities) Stopa zwrotu 12.78% 9.01% 11.59% Zmienno Sharpe Ratio % GBI-EM (EM Local Debt) korelacja z g ównymi indeksami gru gru 2008 LB Aggregate (US Fixed Income) 5.36% % ML US HY Master II (US High Yield) LB Global Agg USD Hdg (Global Fixed Income) S&P 500 (US Equity) MSCI World (Global Equities) 2.69% 5.17% -1.53% 0.96% Correlation (%) 60% 40% 65% 63% 39% 60% 32% 46% 56% Papiery d u ne rynków wschodz cych oferuj konkurencyjnie wysok stop zwrotu zarówno w uj ciu nominalnym jak i realnym w stosunku do obligacji na rynkach g ównych i globalnych rynków akcji D ug rynków wschodz cych cechuje relatywnie ni sza korelacja z innymi klasami aktywów ród o : Halbis, Bloomberg; grudzie 2008 Indices: JP Morgan GBI-EM (EM Local Currency), JP Morgan EMBI Global (EM Hard Currency), MSCI EM Equity (EM Equities), LB Aggregate (US Fixed Income), ML US HY Master II (US High Yield), LB Global Aggregate USD Hedged (Global Fixed Income), S&P 500 (US Equity), MSCI World (Global Equities) 20% 0% EM Hard Currency EM Equity US Fixed Income US High Yield Global Fixed Income US Equity Global Equity 52

53 EMD uzyska wyniki znacz co lepsze od innych strategii akcyjnych i d u nych 53

54 Solidne zachowanie tej klasy aktywów w okresie kryzysu Stopy zwrotu g ównych klas aktywów lipiec 2007 grudzie % LB Global Agg USD Hedged 7.5% LB Aggregate -18.9% -4.2% 1.2% JP Morgan GBI-EM JP Morgan EMBI Global ML US HY Master II Pomimo waha, d ug EM pozwoli uchroni kapita przed znacznymi stratami w czasach kryzysu finansowego -27.2% S&P % MSCI World -32.5% -45.0% -30.0% -15.0% 0.0% 15.0% MSCI EM Equity ród o : Halbis, Bloomberg; grudzie 2008 Indices: JP Morgan GBI-EM (EM Local Currency), JP Morgan EMBI Global (EM Hard Currency), MSCI EM Equity (EM Equities), LB Aggregate (US Fixed Income), ML US HY Master II (US High Yield), LB Global Aggregate USD Hedged (Global Fixed Income), S&P 500 (US Equity), MSCI World (Global Equities) 54

55 Strategia carry trade nadal atrakcyjna 55

56 ...z ni sz korelacj do innych klas aktywów EMD mo e by efektywnym narz dziem dywersyfikacji portfela 56

57 Najlepsze rynki obligacji w

58 Struktura portfela funduszy GEM Debt HSBC GEM Bond HSBC GEM Local Debt 58

59 HSBC GIF Global Emerging Market Bond (USD) -30% +33% Source: HSBC, Bloomberg; YTD + 29,43% 59

60 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt (USD) YTD + 20,76% ród o : HSBC, Bloomberg; 4 pa dziernik

61 HSBC Brazil Bond (USD) YTD + 44,79%! Source: Bloomberg

62 Strategie EM cechuje naturalny hegding walutowy

63 PLN vs Real brazylijski (BRL) do USD w 2009 roku 63

64 Porównanie kursów USD-PLN do TRY i BRL ród o: Stooq.pl

65 PLN vs Won korea ski do USD w 2009 ród o: Stooq.pl

66 USD-PLN i USD-BRL (real brazylijski) Os abienie PLN Klient zyskuje premi Umocnienie PLN Klient traci cz premii Os abienie obu walut Klient nie traci a mo e zarabia na wzro cie kursów akcji Umocnienie BRL Klient odzyskuje premi Warto Premii=33% 66

67 Inwestycje na rynkach zagranicznych To doskona y sposób na dywersyfikacj ryzyka i zwi kszenie rentowno ci portfela poprzez wykorzystanie potencja u wzrostowego innych rynków i walut 67

68 Jak inwestuj Polacy? 672 mld PLN 68

69 Polski mit dywersyfikacji kapitalizacja GPW w wiatowym rynku akcji 90% aktywów lokowanych w instrumenty akcyjne (akcje, fundusze inw, UFK) w Polsce jest inwestowane w kraju 69

70 Najwa niejsze informacje o HSBC Global Asset Management

71 HSBC Global Asset Management ró ne style zarz dzania Halbis Liquidity Multimanager Sinopia Specjalista w strategiach fundamentalnych i aktywnego zarz dzania Dostawca globalnych strategii p ynno ciowych Innowacyjne strategie wielu zarz dzaj cych na rynkach wiatowych Lider strategii ilo ciowych i produktów strukturyzowanych Aktywa w zarz dzaniu 416,3 mld USD* * Stan na

72 Globalna sie lokalnych centrów inwestycyjnych HSBC Global Asset Management to cz jednej z najwi kszych instytucji finansowych na wiecie Luxembourg Canada Mexico Salvador UK France USA Jersey Spain Bermuda Switzerland Italy Panama Germany Sweden Turkey Malta Saudi Arabia UAE India Hong Kong China** Singapore Taiwan Japan Colombia Pracownicy HSBC Global Asset Management 1,760 Halbis 199 Sinopia 108 2,067 Brazil Argentina 87 **Joint Venture pomi dzy HSBC Global Asset Management oraz Shanzi Trust and Investment Corporation Ltd. 72

73 Jeste my liderem us ug AM na rynkach wschodz cych Jeste my najwi kszym zarz dzaj cym funduszami akcyjnymi w Chinach i Brazylii Jeste my drugim najwi kszym zarz dzaj cym funduszami akcyjnymi w Indiach Jeste my najwi kszym zarz dzaj cym aktywami akcyjnymi w krajach BRIC 36% 2% 4% 5% 6% 16% 8% 9% ród o: EPFR, 30 pa dziernika 2008, w USD 14% HSBC JP Morgan Deutsche Bank Fidelity Templeton Aberdeen Schroders BNP Others HSBC GIF Indian Equity najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji indyjskich spó ek HSBC GIF Chinese Equity najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji chi skich spó ek HSBC GIF Brazil Equity najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji brazylijskich spó ek HSBC GIF BRIC Freestyle czwarty najwi kszy aktywnie zarz dzany fundusz akcji BRIC Dane na

74 Fundusz parasolowy HSBC Global Investment Funds Fundusze globalne HSBC GIF BRIC Markets Equity HSBC GIF BRIC Freestyle HSBC GIF GEM Equity HSBC GIF GEM Equity Freestyle HSBC GIF Global Equity Fundusze Freestyle/wielu klas aktywów Fundusze regionalne HSBC GIF Asia ex Japan Equity HSBC GIF Asia ex Japan Equity High Dividend HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies HSBC GIF Euroland Equity HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies HSBC GIF Euroland Growth HSBC GIF Euroland Equity High Dividend HSBC GIF Emerging Europe Equity LONDON DÜSSELDORF PARIS ISTANBUL NEW YORK Fundusze krajowe HSBC GIF Brazil Equity HSBC GIF Chinese Equity HSBC GIF Hong Kong Equity HSBC GIF Indian Equity HSBC GIF Korean Equity HSBC GIF Russia Equity HSBC GIF Singapore Equity HSBC GIF Thai Equity HSBC GIF Turkey Equity HSBC GIF Taiwan Equity HSBC UK Equity HSBC US Equity HSBC US Index HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle HSBC GIF BRIC Freestyle HSBC GIF GEM Equity Freestyle HSBC GIF Latin American Freestyle HSBC GIF Halbis Global Macro MUMBAI SAO PAULO Fundusze tematyczne HSBC GIF Climate Change HONG KONG SINGAPORE Fundusze papierów d u nych HSBC GIF Global Emerging Markets Bond HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt HSBC GIF Global High Yield Bond HSBC GIF European Government Bond HSBC GIF Euro Core Bond HSBC GIF Euro Core Credit Bond HSBC GIF Euro High Yield Bond HSBC GIF Euro Reserve HSBC GIF Brazil Bond HSBC Global AM Halbis SINOPIA 74

75 Inwestycja w ramach HSBC GIF to: dost p do wielu ciekawych rynków w jednym produkcie mo liwo podwy szania rentowno ci portfela i dywersyfikacji wykorzystanie globalnych klas aktywów tworzeniu strategicznej alokacji portfeli Klientów (EMD, EME, obligacje korporacyjne, sektor nowych energii) narz dzie walutowej dywersyfikacji portfela 75

76 Co warto zapami ta W funduszu HSBC GIF dost pnych jest obecnie 39 subfunduszy Min. pierwsza wp ata do funduszu to 1000 USD/EUR lub równowarto w PLN Kolejne wp aty dowolne Klient mo e naby jednostki klasy E (M dla fszy freestyle i Global Macro, A dla Brazil Bond) UWAGA! Wszystkie materia y marketingowe zawieraj dane dla jednostek klasy A Agentem Transferowym Funduszu jest ProService Sp. z o.o. HSBC Bank Polska S.A. jest przedstawicielem Funduszu oraz Agentem P atno ci Aktualny prospekt funduszu, status, fact sheet s, aktualne komentarze rynkowe oraz komentarze zarz dzaj cych i inne - dost pne na stronie lub 76

77 77

78 78

79 79

80 Dzi kuj za uwag Krzysztof Kami ski Senior Sales Manager tel. kom tel. stac. +48 (22)

81 Wa na informacja Niniejsza prezentacja zosta a przygotowana przez HSBC Global Asset Management Deutschland GmbH ( AMDE ). Jest ona przeznaczona jedynie dla celów informacyjnych i nie mo e by udost pniana osobom trzecim. Je li odbiorc tej prezentacji jest klient lub organizacja zwi zana z AMDE, przes anie niniejszej prezentacji podlega wcze niejszym ustaleniom mi dzy odbiorc a powi zan organizacj. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty rozpocz cia dzia ania przez jakikolwiek fundusz, ani oferty sprzeda y, nabycia czy rejestracji uczestnictwa/w asno ci w funduszu wzajemnym lub papierze warto ciowym/instrumencie finansowym. Opinie wyra one w niniejszej prezentacji dotycz ce papierów warto ciowych i innych instrumentów nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, chyba e wyra nie przedstawiono rekomendacj kupuj, sprzedaj lub trzymaj. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zosta y uzyskane przez AMDE ze róde uwa anych za wiarygodne, które nie zosta y jednak zweryfikowane przez AMDE; AMDE nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za rzetelno, aktualno oraz kompletno przedstawionych informacji. Opinie wyra ane w niniejszej prezentacji stanowi odzwierciedlenie naszych pogl dów, które mog ulec zmianie w ka dym czasie; zmiany w naszych opiniach nie musz by publicznie dost pne. Informacje dotycz ce wyników, zawarte w niniejszej prezentacji, s oparte na danych historycznych i niekoniecznie stanowi wyznacznik przysz ych wyników. Warto zainwestowanego przez Pa stwa kapita u w fundusze otwarte lub specjalistyczne, jak równie zwrot z tych inwestycji mog zarówno wzrasta jak i spada, i istnieje ryzyko, e nie uzyskacie Pa stwo sumy pierwotnie zainwestowanej. Szacunkowe wyniki zawarte w niniejszej prezentacji s oparte na historycznych danych rynkowych jak równie bazuj na naszych oczekiwaniach co do przysz ego rozwoju rynku. Nasze oczekiwania rynkowe s oparte na analizach, które zosta y przeprowadzone z nale yt staranno ci i dok adno ci, za które jednak nie ponosimy odpowiedzialno ci. Je li papiery warto ciowe dotycz ce aktywów funduszy specjalnych lub wzajemnych s kwotowane w innej walucie ni waluta lokalna (z perspektywy odbiorcy niniejszej prezentacji), zmiany kursów walutowych mog mie negatywny wp yw na warto, cen lub zwrot na inwestycji. W odniesieniu do papierów warto ciowych, które nie maj uznanego rynku, inwestorzy mog mie trudno ci ze zbyciem takich papierów warto ciowych lub z uzyskaniem wiarygodnych informacji co do wysoko ci i pomiaru ryzyka zwi zanego z takim papierem warto ciowym. Niniejsze informacje nie stanowi oferty inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnej czy oferty wiadczenia jakiejkolwiek us ugi. W celu uzyskania takich informacji odsy amy Pa stwa do aktualnego prospektu i raportów rocznych. Ponadto niniejsze informacje nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa dziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowi cych rekomendacje dotycz ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) ani oferty publicznej dotycz cej certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarz dzanych przez HSBC w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz z pó niejszymi zmianami). Niniejsze informacje nie stanowi porady prawnej czy innej porady profesjonalnej. Jedynym pe nym i wi cym ród em informacji na temat funduszy inwestycyjnych s aktualne prospekty informacyjne funduszy. Prospekty oraz ich skróty dost pne s na stronie internetowej i w siedzibie HSBC Bank Polska SA, Pl. Pi sudskiego 2, Warszawa. Niniejsze zastrze enia odnosz si do wszelkich prezentacji przedstawianych przez osoby lub podmioty nale ce do Grupy HSBC, w szczególno ci do HSBC Polska SA, jak równie do innych osób, które s uprawnione do dystrybucji informacji zawartych w niniejszych prezentacjach

Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management

Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management Korea Po udniowa Korea Po udniowa le y w Azji Wschodniej, w po udniowej cz ci Pó wyspu Korea skiego, nad Morzem

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Magdalena Markiewicz

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Magdalena Markiewicz A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 INTERNACJONALIZACJA JUANA CHI SKIEGO W KONTEK CIE KRYZYSU FINANSOWEGO WST P Kryzys finansowy, który dotkn bezpo rednio lub

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca Po kilkumiesi cznych silnych zwy kach na polskim rynku kapita owym nadszed krótki okres uspokojenia. W maju g ówne indeksy warszawskiej gie dy odpoczywa y. Bardzo spokojna sytuacja panowa a tak e na rynku

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją dr. Marka Wigiera

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami ostatni miesiàc pierwszego kwarta u 2009 roku kwarta u, który okaza si prze omowy w pó torarocznej Zabessie. Po rozpocz tym w po owie lutego ruchu wzrostowym, na naszej gie dzie przez ca y marzec

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami kwiecieƒ kolejny miesiàc, w którym posiadacze jednostek polskich funduszy inwestycyjnych liczyli zyski. ZaWarszawska gie da nale a a do najsilniejszych rynków na Êwiecie, co pozwoli o na wypracowanie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Polskie euroobligacje na mi dzynarodowym rynku kapita owym

Polskie euroobligacje na mi dzynarodowym rynku kapita owym mgr Monika Bodo Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszali ska Polskie euroobligacje na mi dzynarodowym rynku kapita owym 1. Obligacje na mi dzynarodowym rynku kapita owym Euroobligacje

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski Politechnika Warszawska, Wydzia Zarz dzania dr in.

Bardziej szczegółowo

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego dr S awomir Antkiewicz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gda ski Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego Rynek derywatów (instrumentów pochodnych) rozwija si w Polsce w kilku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 WARSZAWA, 28 kwietnia 2014 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Sytuacj

Bardziej szczegółowo

Wp yw kryzysu sub-prime na wyniki sektora ubezpieczeniowego 1 The impact of the sub-prime crisis on performance of insurance sector

Wp yw kryzysu sub-prime na wyniki sektora ubezpieczeniowego 1 The impact of the sub-prime crisis on performance of insurance sector ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa Wp yw kryzysu sub-prime na wyniki sektora ubezpieczeniowego 1 The impact

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA WIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA WIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA WIATOWEGO Tom 11 (XXVI) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Aldona Zawojska 1 Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TEQUILA CRISIS I TEQUILA EFFECT

TEQUILA CRISIS I TEQUILA EFFECT Krzysztof Piech TEQUILA CRISIS I TEQUILA EFFECT Polska jest jednym z krajów zaliczanych do emerging markets. Omawiane poni ej przypadki nie mog na ogó w czystej formie wydarzy si w Polsce, ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn dla Obligacji Multi Asset Best Strategy Spis tre ci I. PODSUMOWANIE... 3 A. PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce

inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce Ekonomia Mened erska 2008, nr 3, s. 33 43 Joanna Duda *, Anna Wolak-Tuzimek ** Ventures capital jako ród o finansowania inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce 1. Wprowadzenie Najlepiej rozwini

Bardziej szczegółowo

Problemy i pogl dy NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1

Problemy i pogl dy NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1 Marcin Brycz* Dariusz Filar** NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1 WST P W 2012 r., szóstym roku globalnego kryzysu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo