Eurobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eurobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych"

Transkrypt

1 Eurobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych DATA: 31 Marca 2010 Best Global Bank European DCM House of the Year Best Global Debt House European Corporate Bond House of the Year

2 Spis treści Co to jest Euroobligacja (Eurobond)? Jak transakcja Euroobligacji jest aranŝowana? HSBC na rynku Euroobligacji Część 1 Część 2 Część 3 2

3 Co to jest Euroobligacja?

4 Źródła pozyskiwania kapitału Rynki kapitałowe i źródła alternatywne Rynki kapitałowe są jednym ze źródeł pozyskiwania kapitału własnego i dłuŝnego przez korporacje. Dług moŝe być pozyskiwany w róŝnym formach m. in. poprzez emisję obligacji korporacyjnych denominowanych w EUR/USD i uplasowanie emisji na rynku europejskim poprzez sprzedaŝ obligacji wybranym inwestorom euroobligacje. Rynek pierwotny słuŝy pozyskaniu kapitału poprzez emisję obligacji, podczas gdy rynek wtórny jest rynkiem obrotu obligacjami juŝ wyemitowanymi. Rating jest niezbędny dla transakcji euroobligacji. Typ Rynki kapitałowe Źródła Alternatywne Equity (kapitały własne) IPO (oferta publiczna) Emisja z prawem poboru Oferta prywatna Dług Euroobligacje Obligacje krajowe Obligacje zamienne (Hybrydowe) Finansowanie rządowe (Govt. Funding) Kredyty typu: Bilateral / Club Loan Credit Linked Notes Emisja prywatna (Private Placement) Kredyty konsorcjalne (Syndicated Loan) Project Finance 4

5 Charakterystyka obligacji Krótka charakterystyka euroobligacji : Issuer Currency Coupon Issue date Maturity Date Credit Rating Tenor Bid Price Offer Price Yield Next Coupon Date Shell GBP 5.25% Aa1/AA+/AA+ 3¼ years % GE USD 6.00% Aa2/AA+ 10 years % Coupon (Kupon) Koszt odsetkowy dłuŝnika/zysk dla inwestora (per annum). A fixed rate bonds coupon (Kupon o stałym oprocentowaniu) stały w okresie transakcji (X %) Floating rate notes (Kupon o zmiennym oprocentowaniu) oparty o zmienną stopę np. EURIBOR/LIBOR. 2. Maturity date (data wykupu) 3. Credit rating (rating kredytowy) Moody s, S&P lub Fitch 4. Tenor (okres do zapadalności) 5. Bid/Offer price (cena kupna/ sprzedaży) 5

6 Charakterystyka obligacji cd Issuer Currency Coupon Issue date Maturity Date Credit Rating Tenor Bid Price Offer Price Yield Next Coupon Date Shell GBP 5.25% Aa1/AA+/AA+ 3¼ years % GE USD 6.00% Aa2/AA+ 10 years % Yield stopa dochodu otrzymywanego przez inwestora z danego papieru wartościowego jako procent jego bieżącej ceny Yield to Maturity (YTM) stopa zwrotu obligacji do daty wykupu. Jest to najpowszechniejsze określenie stopy dochodu i składa się z 2 komponentów: - Risk free rate (stopa wolna od ryzyka), zwykle yield na obligacjach rządowych lub stopa oprocentowania na rynku mędzybankowym (interbank). - Risk premium (credit spread) premnia za ryzyko, zaleŝna od profilu ryzyka emitenta YTM jest odwrotnie skorelowana z ceną obligacji tzn. jeśli Yield spada cena obligacji rośnie; i vice versa. 6

7 Charakterystyka obligacji cd Bloomberg Nazwa emitenta Waluta Rating emitenta Kupon Data ogłoszenia Kwota Data następnego kuponu 7

8 Rating Po co rating? Rating jest niezaleŝną opinią, powszechnie stosowanym, uznanym i respektowanym sposobem oceny ryzyka podmiotu, który ułatwia dostęp do rynków finansowych i inwestorów. Rating kredytowy JEST: NiezaleŜną opinią oceniającą prawdopodobieństwo naruszenia zobowiązań (default) Pomocnym narzędziem dla inwestorów dla oceny emitenta Rating Kredytowy NIE jest: Audytem Rekomendacją kupuj lub sprzedaj Oceną kredytową Rating ulatwia dostęp do rynków finansowych i inwestorów... pozycjonuje względem (benchmark) podmiotów z tego samego sektora (peer group)... daje szeroką akceptację inwestorów... zwraca uwagę inwestorów na potencjalnych kredytobiorców (wielu inwestorów nie moŝe nabywać obligacji bez ratingu)... moŝe być uŝyty jako narzędzie zarządzania wewnętrznego: narzuca wewnętrzną dyscyplinę finansową umoŝliwia bezpośrednie porównanie z peer group 8

9 Rating cd Agencje Moody s, S&P i Fitch Moody s S&P Fitch Meaning Long Term Long Term Long Term Aaa AAA AAA Prime (NajwyŜszy) Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA High Grade (Wysoki) Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB- Upper Medium Grade (Średni wyŝszy) Lower Medium Grade (Średni niŝszy) Non Investment Grade (PoniŜej inwestycyjnego) B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B- Highly Speculative (Spekulacyjny) Caa CCC CCC / D D In default (Bankrut) 9

10 Korzyści z emisji Naturalną alternatywą rynku kredytowego jest rynek euro-/obligacji. Potrzeba zaciągnięcia znacznego finansowania na dłuŝszy okres Potrzeba pokazania się na rynku międzynarodowym Firma powinna rozwaŝyć emisję euroobligacji Potrzeba zdywersyfikowania Ŝródeł finansowania Potrzeba opymalizowania okresów kredytowania 10

11 Jak przygotować emisję Euroobligacji?

12 Strony zaangaŝowane Emitent, Banki i Prawnicy Wiodący MenedŜerowie (Lead Managers) Zespół syndykacyjny (Syndicate Desk) Doradca prawny emitenta Doradcy ratingowi Doradca prawny banku Strony transakcji Zespół sprzedaŝowy Drukarnia Analitycy (Credit Research) Audytorzy Fixed Income traders (Dilerzy instr. o st. opr) Kluczowi partnerzy 12

13 Dokumentacja Dokumenty wymagane do emisji są przygotowywane przez doradców prawnych Podstawowa dokumentacja Warunki emisji (Term Sheet) Zestawienie najwaŝniejszych warunków emisji Prospekt Emisyjny jest najwaŝniejszym dokumentem. Jest to dokument prawny, nie marketingowy Prospekt emisyjny Umowa Subskrypcyjna Umowa powiernicza (Trust deed) Comfort letter Zawiera warunki emisji, opis firmy i branŝy, w której działa, opis standingu finansowego, wszelkich waŝnych informacji dla działalności firmy Umowa regulująca zaleŝności pomiędzy emitentem i emitującymi (bankami) Zawiera ewentualne zobowiązania Opinia audytora na temat informacji ujawnionych w dokumentacji emisyjnej Końcowe Memorandum Harmonogram Pozostała dokumetacja Umowa między bankami emitującymi Spis zobowiązań Umowa z Agentem ds. Płatności Opinie prawne Uchwały Zarządu UpowaŜnienia 13

14 Przykładowy Harmonogram Standardowo etap przygotowań do emisji moŝe zamknąć się w okresie 4 tygodni W piątym tygodniu odbywa się prezentacja Euroobligacji dla głównych inwestorów w wybranych krajach Europy (Roadshow). Po tym etapie, Euroobligacje mogą zostać wyemitowane na początku 6 tygodnia. Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 ETAP PRZYGOTOWAŃ Przygotowanie wszystkich dokumentów wraz z prawnikami i audytorami, niezbędnych do zaproszenia inwestorów na prezentacje dotyczące Euroobligacji. Kluczowe dokumenty: Dokumenty transakcyjne (Warunki emisji, Umowa zapisu na obligacje) Wstępny prospekt emisyjny (ten kluczowy dokument dotyczący Euroobligacji będzie wysłany do wszystkich inwestorów) Opinie audytorów (Comfort Letters) Opinie prawne Podczas tego etapu zostanie zorganizowane i przeprowadzone zwyczajowe Due Diligence oraz przygotowywane prezentacje dla inwestorów. PREZENTACJA oraz KWOTOWANIE ETAP KOŃCOWY 14

15 Koszty i wydatki emisji (przykładowe) Całkowity koszt emisji przed transakcją, z wyłączeniem kosztów porad prawnych oraz wynagrodzenia audytorów wynosi około EUR195,000 Wydatki prawne stanowią około 50 % kosztów Wydatki związane z prezentacjami dla inwestorów, składające się z kosztu pobytu w hotelach, przelotów, transportu oraz innych wydatków, związanych z logistyką, wynoszą ok. EUR40,000 (przykładowa wycena kosztów prezentacji ponoszonych przez firmy) Koszty (wycena kosztów podana w EUR)* Koszty prawne Wynagrodzenie dla lead managerów i doradców prawnych Wynagrodzenie za porady prawne funduszu powierniczego Luxembourg Giełda w Luxembourg róŝne opłaty Visa fee Listing fee Maintenance fee (> 500m) Luxembourg fiduciary, paying agent and listing agent Acceptance fee Annual fiduciary fee Annual paying agent fee Luxembourg listing agent Common depositary Trustee (Powiernik) Acceptance fee Annual administration fee Roadshow & marketing printing opłaty marketingowe Roadshow expenses Out-of-pocket expenses Printing 100,000 10,000 1, rocznie 15, bps rocznie (min 50,000 rocznie) Brak 4,000 Brak 5,000 5,000 rocznie 40,000 10,000 7,500 * Koszty i wydatki z podobnych do proponowanej transakcji euroobligacji 15

16 HSBC na rynku Euroobligacji

17 HSBC partnerem dla polskich firm energetycznych Lider rynku euroobligacji Mocne strony HSBC 1. Najlepsze Wykonanie 2. Silny partner 3. Wiodący Globalny Bank Zaufany doradca dla polskiego emitenta Polska - 3 transakcje Euroobligacji w 2009 oraz 2 transakcje w 2010 w styczniu i w marcu Polski bank obecnie transakcja w przygotowaniu Bezstronne porady ze względu na długotrwałe zaangaŝowanie w sektorze energetycznym Sprawdzona platforma dystrybucyjna Rozwinięta sieć w Europie, zapewniająca dystrybucję długu korporacyjnego do szerokiego grona inwestorów Najbardziej aktywny Bank na wszystkich rynkach WaŜne, aby utrzymywać bliskie kontakty z Bankiem, który ma dobre relacje z odpowiednimi inwestorami Silny partner dla polskich firm energetycznych Jeden z najlepiej dokapitalizowanych banków na rynku, silny portfel kredytowy oraz wysoka dochodowość Pozyskanie Kapitału od dotychczasowych akcjonariuszy na poczatku 2009 roku #1 Bank na świecie HSBC było docenione przez rynek oraz media w związku z dobrymi wynikami banku w dobie kryzysu kredytowego MenedŜerorowie zarządzający bankiem są zaangaŝowani w strategię Rynków Wschodzących Znajduje się w czołówce wiodących banków: #2 w Obligacjach na Rynkach Wschodzących #1 w Obligacjach na CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka) #1 w Obligacjach CEE (Europa Środkowo- Wschodnia) #3 na Rynkach Wschodzących w nieskarbowych Obligacjach Nagrody i wyróŝnienia Best Global Debt House Best Emerging Markets Bank Best Global Debt House Best Emerging Markets Bank 17

18 HSBC: Jeden z najsilniejszych banków globalnych HSBC utrzymuje proaktywne podejście w odpowiedzi na kryzys kredytowy Konserwatywny stosunek do struktury kapitału połączony ze strategią pozyskania kapitału w latach 2007 oraz 2008 przynióśł HSBC duże korzyści. W 2009 z sukcesem zakończyliśmy w całości gwarantowaną emisję praw poboru w kwocie USD 18 miliardów w celu wzmocnienia bazy kapitałowej Grupy, umacniając za razem pozycję HSBC jako jednego z najlepiej dokapitalizowanych banków na świecie. HSBC jest bankiem, który aktywnie zarządza portfelem klientów w odpowiedzi na kryzys, jako jeden z pierwszych banków dokonał odpisów na kredyty typu sub-prime. W rezultacie, HSBC poradził sobie z kryzysem lepiej niż wielu konkurentów, czego dowodem jest kapitalizacja rynkowa, oraz stabilna pozycja ratingowa HSBC nie brał udziału w jakichkolwiek rządowych programach pomocy i dlatego nie jest kontrolowany przez rząd w odróżnieniu od wielu konkurencyjnych banków Kapitalizacja Rynkowa (USD mld) Rating HSBC 191 Bank Moodys S&P Fitch JPMORGAN 156 HSBC Aa2 AA- AA WELLS FARGO 150 BAML A2 A A+ BAML 134 BANCO SANTANDER Aa2 AA AA BANCO SANTANDER 121 BNP PARIBAS Aa2 AA AA CITIGROUP 95 CITIGROUP A3 A A+ BNP PARIBAS 88 CREDIT SUISSE Aa2 A AA- GOLDMAN SACHS 81 DEUTSCHE BANK Aa1 A+ AA- UNICREDIT 56 GOLDMAN SACHS A1 A A+ CREDIT SUISSE 55 INTESA SANPAOLO Aa2 AA- AA- BARCLAYS 53 JPMORGAN Aa3 A+ AA- INTESA SANPAOLO 50 UNICREDIT Aa3 A A DEUTSCHE BANK 40 WELLS FARGO A1 AA- AA- Ŝródło: Bloomberg, 02 luty

19 HSBC: Nagrody i wyróŝnienia Euromoney Awards for Excellence 2009 Euroweek 2009 Best Global Debt House The crisis showed up which banks the markets thought were safest - and HSBC came out firmly on top. Best Debt House in Nordic/Baltic Region HSBC has adopted a clear policy of focusing expansion on emerging markets and on the international connectivity of those markets with the developed world. It is a truly global bank. Awards 2009 Awards 2009 Awards 2009 Most Impressive Bank for Sovereign Borrowers Most Impressive Bank for Public Sector Issuers in Euros Most Impressive Bank for Supranational and Agencies in Euros Best Debt House in Turkey Awards 2009 Most Impressive Bank for Public Sector Issuers in Sterling Best Debt House in Asia Awards 2009 Most Impressive Bank for Sovereigns in Sterling Best Debt House in the Middle East Awards 2009 Most Impressive Bank for Supranational and Agencies in Sterling Euromoney, lipiec

20 HSBC na rynku euroobligacji w 2010 Światowy Rynek euroobligacji 2010 Rank Bookrunner Amt (EURm) Iss. %Share 1 Deutsche Bank 23, HSBC 22, BNP Paribas 19, Barclays Capital 19, Societe Generale 17, Credit Agricole 14, JP Morgan 13, UniCredit Group 13, Credit Suisse 11, UBS 11, śródło: Bloomberg tabele Rynek euroobligacji w Europie 2010 Rank Bookrunner Amt (USDm) Iss. %Share 1 Deutsche Bank ,0 2 HSBC ,7 3 Barclays Capital ,6 4 BNP Paribas ,7 5 JP Morgan ,6 6 Societe Generale ,7 7 UBS ,5 8 Credit Suisse ,4 9 Credit Agricole ,0 10 RBS ,6 śródło: Bloomberg tabele March 2010 March 2010 February 2010 February 2010 January 2010 Główne transakcje EUR 500 million EUR 1200 million EUR 500 million EUR 750 million EUR 500 million 5.625% due March 2017 Joint Lead Manager 4.875% due March 2016 Joint Lead Manager 3.375% due Feb 2015 Joint Lead Manager 4.125% due Feb 2025 Joint Lead Manager 4.00% due Feb 2018 Joint Lead Manager January 2010 January 2010 January 2010 January 2010 December 2009 Selected Financial and Sovereign/Agency Transactions Best Global Debt House EUR 750 million 4.125% due Feb 2017 Joint Lead Manager EUR 1 billion 3.375% due Jul 2014 Joint Lead Manager EUR 750 million 3.875% due Dec 2016 Joint Lead Manager EUR 2 billion Dual Tranche 3.5& 7yr Joint Lead Manager EUR 750 million 5.5% due Dec 2019 Joint Lead Manager 20

21 HSBC lider Rynków Wschodzących (Emerging Markets Bank) Emerging Market: euroobligacje 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 DEUTSCHE BANK 7, HSBC 6, BARCLAYS 5, CITI 4, JPMORGAN 4, CREDIT SUISSE 2, GOLDMAN SACHS 2, BAML 2, RBS 2, UBS 1, CEEMEA 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 HSBC 3, DEUTSCHE BANK 3, BARCLAYS 2, JPMORGAN 2, CITI 2, RBS 1, SOCIETE GENERALE 1, BNP PARIBAS 1, UBS 1, GOLDMAN SACHS 1, Bloomberg z 23 marca 2010 Emerging Market: nieskarbowe euroobligacje 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 DEUTSCHE BANK 3, JPMORGAN 3, HSBC 2, CITI 1, CREDIT SUISSE 1, BARCLAYS 1, GOLDMAN SACHS 1, BAML 1, BNP PARIBAS 1, UBS 1, CEE 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 HSBC 3, DEUTSCHE BANK 2, CITI 2, JPMORGAN 2, BARCLAYS CAPITAL 1, RBS 1, VTB CAPITAL 1, SOCIETE GENERALE 1, UBS 1, UNICREDIT GROUP 1,

22 HSBC: Obecność w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej Sieć placówek HSBC and działalność w Europie środkowo-wschodniej: HSBC moŝe się pochwalić silną obecnością w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej, z biurami w: - Polsce - Czechach - Słowacji (takŝe obsługującym Węgry) - Rosji - Ukrainie -Turcji HSBC jest takŝe Wiodącym Dilerem (Primary Dealer) w Polsce, Czechach (od 2010) oraz w Słowenii (od 2009) Polska* Czechy* Rosja Słowacja Węgry** Rumunia *** Słowenia* Litwa Łotwa Macedonia Ukraina Cypr Turcja Obecność HSBC i działalność na rynkach finansowych * HSBC Primary Dealer (status Głównego Dealera) ** Węgry poprzez HSBC Slovakia *** HSBC otrzymał mandat na emisję euroobligacji dla Rządu Rumunii w

23 Wybrane transakcje w regionie March 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 Poland Romania Lithuania Poland PJSC First Ukrainian International Bank Promsvyazbank EUR1.25bn 7y 3.750% EUR1.0bn 5y 5.000% US$2,000 million 7.375% due Feb 2020 EUR3,000m 5.25% due Jan 2025 Consent Solicitation on US$275m 9.75% due Feb 2010 Joint Dealer Manager US$200 million LT2 Debt 12.75% May 2015 October 2009 September 2009 July 2009 July 2009 July 2009 July 2009 Lithuania Slovenia Alfa Bank (Ukraine) Alfa Bank (Ukraine) Poland Poland US$1,500 million 6.75% due Jan ,500 million 4.625% due Sep 2024 US$ million 13.0% due Jul 2012 US$185.4 million 13.0% due Jul 2012 US$1,500 million 6.375% due Jul 2019 US$2,000 million 6.375% due Jul 2019 June 2009 May 2009 May 2009 July 2008 July 2008 June 2008 Macedonia CEZ Slovakia Alfa Bank (Ukraine) Promsvyazbank Alfa Bank 175 million 9.875% due Jan million 5.75% due May ,000 million 4.375% due Jan 2015 US$250 million 12.0% due Aug 2011 US$150 million 10.75% due Jul 2013 US$400 million 9.250% due Jun

24 Polska EUR 1.25 mld 7-letnia euroobligacja 22 marca 2010, HSBC otrzymał mandat zorganizowania EUR1.25mld, 7- letnich euroobligacji dla Polski Jest to druga emisja Polski w 2010, po EUR 3mld 15- letnia euroobligacji w styczniu 2010, takŝe przeprowadzona przez HSBC Księga popytu wyniosła EUR2 mld i ponad 85% zostało sprzedane poza Polskę Warunki Emisji Emitent : Polska Kwota : EUR 1.25 billion Rating : A2 / A- / A- (all stable) Data emisji : 22 marca 2010 Data wykupu : 29 marca 2017 Kupon : 3.750% Re-offer Spread : MS+100bps Wycena : % Format : Reg S Bearer Listing (notowanie) : Luksemburg Rola HSBC : Joint Lead Manager (Wiodący MenedŜer) Główne punkty Mandat ogłoszony o godz w poniedziałek 22 marca, ksiąŝka popytu otwarta o godz CET z propozycja MS+100bps Księga popytu rosła stabilnie w ciągu dnia dzięki popytowi z funduszy banków, firm ubezpieczeniowych. Ok. godz zamówień zgłoszono na kwotę EUR1.75 mld przy cenie MS+100bps Ostatecznie księga popytu zamknęła się z ponad EUR2 mld nadwyŝką przy udziale ponad 150 inwestorów Polska pozyskała szeroką bazę inwestorów z róŝnych krajów, zaś ponad 85% popytu pochodziło spoza Polski. Inwestorzy % alokacji Pochodzenie Inwestorów % alokacji Fundusze (50%) Banki (27%) Firmy ubezpieczeniow e (14%) Banki Centralne (9%) Niemcy (22%) Francja (17%) Polska (13%) Austria (11%) Benelux (7%) Włochy (7%) UK (6%) Szw ajcaria (4%) Azja (4%) Skandynaw ia (3%) Pozostała Europa (3%) Bliski Wschód (3%) 24

25 Przykład z sektora - CEZ EUR600 milionów 5.75% z datą wykupu maj tego maja 2009, CEZ zrealizował z sukcesem 6- letnią euroobligację EUR600 million Warunki Emisji Emitent: Rating: CEZ a.s. Data wykupu: 26 May 2015 A2 (stable)/a- (stable)/a (stable) Inwestorzy % alokacji Transakcja spotkała się z silnym popytem inwestorów i miała 8-krotna nadsubskrypcję Wycena MS+290 bps dawała tylko 10 bps premii, nawet mniej niŝ premia na emisji Czech z 27 kwietnia 2009 HSBC występował w roli Joint Lead Manager i Bookrunner (Wiodącego MenedŜera i Prowadzącego Księgę Popytu) Kwota: Re-offer spread: Kupon: Główne punkty EUR600 milionów MS+290bps 5.75% (ann.) Re-offer price: % Re-offer yield: 5.778% Pricing date: 14 May 2009 Listing (Notowanie): Dokumentacja: HSBC rola: Luxembourg EMTN programme Joint Lead Manager i Bookrunner CEZ jest jedną z największych firm energetycznych w regionie i w ok. 70% naleŝy do czeskiego skarbu państwa W czwartek, 14 maja ogłoszono transakcję o ok czasu londyńskiego z intencją ustalenia ceny transakcji do końca tygodnia. Jednak dzięki silnemu popytowi inwestorów zaraz po ogłoszeniu transakcji cenę ustalono juŝ po 15 min (MS+300 bps). Księga popytu urosła i zamknęła się w przeciągu 2 godzin. Pochodzenie inwestorów % alokacji Fundusze Banki Ubezpieczyciele Inni UK (21%) France (17%) Benelux/Sw itzerland (18%) Ostatecznie księga popytu osiągnęła 8-krotną nadsubskrypcję osiągając prawie EUR5 mld z 300 inwestorami biorącymi udział. Italy/Iberia (6%) Scandinavia (4%) Other (4%) 25

26 Przykład z sektora - Areva 1.25 mld 3.875% z data wykupu 23 września mld 4.875% z datą wykupu 23 września wrzesnia 2009, HSBC przeprowadziło z sukcesem dwutranszową emisję w kwocie 2.25mld dla Arevy Firma przyciągnęła ponad 450 inwestorów z nadsubskrypcja ponad 17 mld Warunki emisji Emitent: Areva Rating: A (S&P) Stable Data wyceny: 11 September letnia transza 15-letnia transza Data wykupu: 23 września września 2024 Kwota: 1.25bn 1bn Kupon: 3.875% 4.875% Reoffer yield: 3.918% 4.979% Reoffer spread: ms+85bps ms+115bps B+113.1bps B+174.2bps Reoffer Price: Listing (notowanie): Prawo: ParyŜ francuskie Główne punkty Areva, 91% udział francuskiego Skarbu Państwa jest jednym ze światowych liderów energetyki atomowej. Na początku września 2009 Areva odbyła serię spotkań z inwestorami z Francji, Wlk. Brytanii i Niemiec. 11 września Areva ogłosiła program euroobligacji z rozpoznaniem rynku na poziomie MS+95bps na 7-letniej transakcji i MS+125bps na 15-letniej transakcji. Księga popytu zamknęła się po 15 min od wyjścia na rynek. Firma pozyskała fundusze takŝe dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu (50% i 55% popytu odpowiednio, pochodziło z Francji) Rola HSBC: (Prowadzący Księgę Popytu) Pochodzenie inwestorów Rodzaj inwestorów 7-letnie 15-letnie 7-letnie 15-year France (50%) UK (14%) Germany/A. (12%) Benelux (6%) Italy (5%) Spain (4%) Switzerland (4%) Scandi (3%) Other (2%) France (53%) UK (16%) Germany/A. (9%) Benelux (5%) Scandi (5%) Italy (4%) Spain (2%) Switzerland (2%) Other (3%) Funds Manager (62%) Bank (15%) Insurance (14%) Pension fund (7%) Other (1%) Funds Manager (52%) Insurance (33%) Bank (9%) Pension fund (4%) Other (2%) 26

27 Przykład z sektora - Electricité de France SA (EDF) 2.5 mld 15-letnia euroobligacja z datą wykupu wrzesień 2024 W piątek 4 września 2009, HSBC przeprowadził jako Joint Bookrunner transakcję euroobligacji na kwotę 2.5 mld o okresie 15-letnim Do chwili obecnej, EDF udało się ok. 10bn na europejskich rynkach kapitałowych (w, USD, CHF, GBP i JPY) oraz 3.2bn poprzez rynek francuski Transakcja została bardzo dobrze przyjęta przez rynek osiągając nadsybskrypcję w ksiąŝce popytu 10bn w ciągu 1 godziny i gromadząc 460 inwestorów Sukces transakcji umoŝliwił korzystniejszą wycenę na poziomie MS+90bps Warunki emisji Emitent Kwota Rating EDF SA (Electricité de France) 2.5bn Aa3 / A+ / AA- (All Stable) Data transakcji 4 września 2009 Data wykupu 11 września 2024 Kupon 4.625% Re-offer Price % Re-offer Spread Rola HSBC MS+90bps Pochodzemnie inwestorów France (29%) Germany / Austria (25%) UK / Ireland (18.3%) Netherlands (6.8%) Italy (6.5%) Sw itzerland (3%) Spain (2.6%) Nordics (4.8%) Others (4%) Główne punkty EDF oficjalnie udzielił mandatu na emisję w czwartek 3 września i transakcja pojawiła się na rynku juŝ następnego dnia Księga popytu otworzyła się ok godz. 9:15 w piątek z sugestią ceny MS+100/110bps. Reakcja inwestorów była bardzo szybka i ksiŝka popytu zapełniła się zamówieniami na ok. 7 mld w 30 minut izamknęła na poziomie ponad 10bn w ciągu godziny przy cenie MS+90/100bps Inwestorzy mocno wsparli EDF, 20 inwestorów złoŝyło zamówienia o wartości ponad 100m i więcej. Po 12-letniej obligacji w styczniu 2009 przy cenie MS+255bps, transakcja z września demonstruje dobre postrzeganie firm z sektora wśród inwestorów. Transakcja jest największą Euro transakcją dla korporacji o okresie dłuŝszym niŝ 10 lat Inwestorzy Fund Managers (55.6%) Insurance / Pension (28.3%) Banks (8.5%) Private Banks (2.2%) Others (5.4%) 27

28 This document is issued in the United Kingdom by HSBC Bank plc ( HSBC ). HSBC is authorised and regulated by the Financial Services Authority ( FSA ) and is a member of the HSBC Group of companies ( HSBC Group ). Any member of the HSBC Group, together with their directors, officers and employees may have traded for their own account as principal, underwritten an issue within the last 36 months, or have a long or short position in any related instrument mentioned in this material. HSBC may be solicited in the course of its placement efforts for a new issue by investment clients for whom it already provides other services. HSBC may allocate securities to its own proprietary book or to an associate of HSBC Group. This represents a potential conflict of interest. HSBC has internal arrangements designed to ensure that it will give unbiased and full advice to a corporate finance client about valuation and pricing of the Issue and internal systems, controls and procedures to identify and to manage potential conflicts of interest. This document is for information and convenient reference, and is not intended as an offer or solicitation of the purchase or sale of any security or other investment. Except in the case of fraudulent misrepresentation, HSBC does not make any representation or warranty (express or implied) of any nature or accept any responsibility or liability of any kind for accuracy or sufficiency of any information, statement, assumption or projection in this document, or for any loss or damage (whether direct, indirect, consequential or other) arising out of reliance upon this document. Information in this document has not been independently verified by HSBC. Any reference in this document to particular proposed terms of issue is intended as a summary and not a complete description. Terms or characteristics are subject to change. You are solely responsible for making your own independent appraisal of and investigations into the products, investments and transactions referred to in this document and you should not rely on any information in this document as constituting investment advice. Neither HSBC nor any of its affiliates are responsible for providing you with legal, tax or other specialist advice and you should make your own arrangements in respect of this accordingly. Any projection, forecast, estimate or other forward-looking statement in this document only illustrates hypothetical performance under specified assumptions of events or conditions, which may include (but are not limited to) prepayment expectations, interest rates, collateral and volatility. Such projections, forecasts, estimates or other forward-looking statements are not reliable indicators of future performance. As with any mathematical model that calculates results from inputs, results may vary significantly according to the values input. You should understand the assumptions and evaluate whether they are appropriate for their purposes. Some relevant events or conditions may not have been considered in such assumptions. Actual events or conditions may differ materially from assumptions. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This document is intended for persons who are professional clients or eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) only and is not intended for distribution to, or use by, retail clients. This document also is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. In particular, this document and the information contained herein do not constitute an offer of securities for sale in the United States and are not for publication or distribution to persons in the United States (within the meaning of Regulation S under the Unites States Securities Act of 1933, as amended). Information in this document is confidential. Distribution of this document, or information in this document, to any person other than an original recipient (or to such recipient s advisors) is prohibited. Reproduction of this document, in whole or in part, or disclosure of any of its contents, without prior consent of HSBC or an associate, is prohibited. This document should be read in its entirety. This document remains the property of HSBC and on request this document, and all other materials provided by the HSBC Group relating to proposals contained herein, must be returned and any copies destroyed. The issue of this document shall not be regarded as creating any form of contractual relationship. The foregoing does not exclude or restrict any obligation that HSBC may have under the rules of the FSA, or any liability that it may incur under the FSA Rules or the Financial Services and Markets Act 2000 (or any amendment thereof) for breach of any such obligation. This document is a financial promotion within the scope of the rules of the FSA. HSBC Bank plc Authorised and regulated by the Financial Services Authority Registered in England No Registered Office: 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom Member HSBC Group 28

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0%

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 1 Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% %PKB 5,0% 0,0% Dane na koniec 2011 r. Źródło: ECB, Bank for International

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Global entertainment and media outlook

Global entertainment and media outlook www.pwc.com/outlook Warszawa 13 września 2016 Global entertainment and media outlook 2016-2020 Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki $ Wydatki na

Bardziej szczegółowo

Euroobligacje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa

Euroobligacje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa Euroobligacje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa Lidia Włodarska-Zoła Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości e-mail: lidia.zola@gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje www.pwc.com XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania przygotowania kubaturowych projektów PPP 7

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r. Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Kontekst Banki polskie są jednymi z najbezpieczniejszych kapitałowo w Europie, co przejawia się wysokim współczynnikiem wypłacalności w sektorze (średnio

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce Koniunktura na rynku nieruchomości ci w USA i jej wpływ na światową gospodarkę,, w szczególno lności na rynek nieruchomości ci w Polsce Subprime problem 1. Zbyt aktywna polityka FEDu w latach 2002-2005

Bardziej szczegółowo

Wykład: BANKI I ICH ROLA W GOSPODARCE

Wykład: BANKI I ICH ROLA W GOSPODARCE Wykład: BANKI I ICH ROLA W GOSPODARCE Bankowość Nauka o bankowych operacjach finansowych. Nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego relacjach z otoczeniem gospodarczym. Bank Podmiot dokonujący akumulacji

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012 CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot 10 grudnia 2012 1 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014 Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów czerwiec 2014 Catalyst platforma obrotu obligacjami Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce uruchomiony we wrześniu 2009

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski KBC Securities Kontrakty terminowe na GPW Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski Warszawa, 18.10.2013 Plan prezentacji Struktura grupy KBC Linie biznesowe

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH 2012 IFS

IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH 2012 IFS www.ifsworld.com IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH O IFS I IFS APPLICATIONS GLOBALNA OBECNOŚĆ ROK ZAŁOŻENIA 1983 SIEDZIBA Linköping (Szwecja) KRAJE 60 ODDZIAŁY > 70 KLIENCI 2,000

Bardziej szczegółowo

Mierz wyżej, gdy stopy procentowe są niskie

Mierz wyżej, gdy stopy procentowe są niskie Materiał przeznaczony jedynie dla profesjonalnych inwestorów i doradców Schroder International Selection Fund Global High Yield Mierz wyżej, gdy stopy procentowe są niskie Charakterystyczne dla obligacji

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Podsumowanie

Rynki finansowe Podsumowanie Rynki finansowe Podsumowanie Stawiaj twoje główne postacie w sytuacjach, w których przytrafiają im się okropne rzeczy aby czytelnik mógł zobaczyć, z jakiej gliny są ulepione Kurt Vonnegut SGH 2016_2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać: Rocznik Giełdowy 2013 Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Skutki integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami dewizowymi w NBP

Skutki integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami dewizowymi w NBP Skutki integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami dewizowymi w NBP Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym Warszawa, 19.05.2008 r. Transfer środków do EBC Zarządzanie rezerwami EBC Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Debiut na NewConnect 18 stycznia 2011r. Profil spółki TMS Brokers S.A. Pośrednik w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami pochodnymi dla rynków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r. Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Australia 2,75 21/10/2019 AUD 2.270.000 1.552.294 0,34 5,5 21/04/2023 AUD 1.110.000 885.556

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst Rocznik Giełdowy 2012 Uczestnicy Catalyst Bezpośrednią działalność na rynku instrumentów dłużnych Catalyst mogą prowadzić podmioty dopuszczone do działania na tym rynku. Zgodnie z regulacjami Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu. 2 8 maja 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu. 2 8 maja 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 2 8 maja 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce 02.05 Dziennik Gazeta Prawna: Polsat i TVN dzielą się kanałami Dwie największe grupy mediowe na polskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Andrzej Raczko

Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Andrzej Raczko Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Globalny przepływ kapitału 2008 2007 7 6 4 3 2 1 0 Polityka pieniężna Stopy procentowe ECB i FED 2003 2004 200 2006 Lata ECB FED 2002 2001

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Zmiany struktury sektora bankowego w Europie rola konkurencji Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny NBP* Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2014 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu regionalnym

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe Sedo MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News Kamila Sękiewicz Sedo Europe Treść Europejski rynek domen i jego trendy Czym jest wtórny rynek domen ZaangaŜowanie Sedo we wtórnym rynku domen w Europie

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania:

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania: DEPARTAMENT DŁUGU PUBLICZNEGO LIPIEC 2012 Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania: w III kwartale br. w lipcu br. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: Finansowanie potrzeb pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

Allianz PIMCO Income. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz PIMCO Income. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz PIMCO Income TFI Allianz Polska Sierpień 2016 PIMCO Income Fund Dlaczego warto 7,0 % p.a. Stopa zwrotu od powstania funduszu (2012-11-30) 15,3 mld Wartość aktywów w funduszu (USD) 240 + Zarządzających

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Efektywność rynku. SGH Rynki Finansowe

Efektywność rynku. SGH Rynki Finansowe Wykład Rynek długu Efektywność rynku = SGH Rynki Finansowe 2015 1 Oczekiwana stopa zwrotu Wniosek z teorii portfela M B σ M Ryzyko Co reprezentuje stopa zwrotu wolna od ryzyka Rynek pożyczek kontrakty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii oraz Republice Południowej Afryki. Warszawa, 4.10.2010 Komunikat prasowy

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

John Bollinger s Forex Letter

John Bollinger s Forex Letter John Bollinger s Forex Letter Tom 1, Numer 1 3 Maj 2004 Capital Market Services, LLC 350 Fifth Avenue, Suite 6400 New York, NY 10118 www.cmsfx.com trading@cmsfx.com Czy na rynku Forex występują trendy?

Bardziej szczegółowo

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. PLAN PREZENTACJI Zalety wejścia na GPW pozyskanie kapitału i nie tylko Droga spółki na GPW - krok

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty pochodne

Kredytowe instrumenty pochodne Kredytowe instrumenty pochodne 1 Ryzyko kredytowe Zagrożenie, że płatności związane ze zobowiązaniem nie zostaną uregulowane przez klienta w terminie przewidzianym umową dotyczy zarówno rat kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Bonds. General characteristics of bonds

Bonds. General characteristics of bonds Bonds General characteristics of bonds Bond quoted yield (wycena rentowności obligacji) wycena zysku z obligacji to miara procentowego zwrotu z obligacji (discount yield), który jest równy discount yield

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE - EMISJE OBLIGACJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE - EMISJE OBLIGACJI FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE - EMISJE OBLIGACJI INSTRUMENTY DŁUśNE ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI W ENERGETYCE - Kredyt inwestycyjny najczęściej stosowany instrument finansowania

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Nr Temat raportu Data

Nr Temat raportu Data Raporty bieżące Nr Temat raportu Data raportu wysłania 1/2012 Prawomocne zakończenia spraw o stwierdzenie nieważności Uchwał: Nr 1/2011, Nr 7/2011 i Nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro?

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Juliusz Jabłecki jjablecki@wne.uw.edu.pl Ewa Stawasz ewa.stawasz@gmail.com Plan prezentacji 1. Cel i pytania badawcze 2. Polityka zabezpieczeń EBC 3.

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo