Eurobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eurobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych"

Transkrypt

1 Eurobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych DATA: 31 Marca 2010 Best Global Bank European DCM House of the Year Best Global Debt House European Corporate Bond House of the Year

2 Spis treści Co to jest Euroobligacja (Eurobond)? Jak transakcja Euroobligacji jest aranŝowana? HSBC na rynku Euroobligacji Część 1 Część 2 Część 3 2

3 Co to jest Euroobligacja?

4 Źródła pozyskiwania kapitału Rynki kapitałowe i źródła alternatywne Rynki kapitałowe są jednym ze źródeł pozyskiwania kapitału własnego i dłuŝnego przez korporacje. Dług moŝe być pozyskiwany w róŝnym formach m. in. poprzez emisję obligacji korporacyjnych denominowanych w EUR/USD i uplasowanie emisji na rynku europejskim poprzez sprzedaŝ obligacji wybranym inwestorom euroobligacje. Rynek pierwotny słuŝy pozyskaniu kapitału poprzez emisję obligacji, podczas gdy rynek wtórny jest rynkiem obrotu obligacjami juŝ wyemitowanymi. Rating jest niezbędny dla transakcji euroobligacji. Typ Rynki kapitałowe Źródła Alternatywne Equity (kapitały własne) IPO (oferta publiczna) Emisja z prawem poboru Oferta prywatna Dług Euroobligacje Obligacje krajowe Obligacje zamienne (Hybrydowe) Finansowanie rządowe (Govt. Funding) Kredyty typu: Bilateral / Club Loan Credit Linked Notes Emisja prywatna (Private Placement) Kredyty konsorcjalne (Syndicated Loan) Project Finance 4

5 Charakterystyka obligacji Krótka charakterystyka euroobligacji : Issuer Currency Coupon Issue date Maturity Date Credit Rating Tenor Bid Price Offer Price Yield Next Coupon Date Shell GBP 5.25% Aa1/AA+/AA+ 3¼ years % GE USD 6.00% Aa2/AA+ 10 years % Coupon (Kupon) Koszt odsetkowy dłuŝnika/zysk dla inwestora (per annum). A fixed rate bonds coupon (Kupon o stałym oprocentowaniu) stały w okresie transakcji (X %) Floating rate notes (Kupon o zmiennym oprocentowaniu) oparty o zmienną stopę np. EURIBOR/LIBOR. 2. Maturity date (data wykupu) 3. Credit rating (rating kredytowy) Moody s, S&P lub Fitch 4. Tenor (okres do zapadalności) 5. Bid/Offer price (cena kupna/ sprzedaży) 5

6 Charakterystyka obligacji cd Issuer Currency Coupon Issue date Maturity Date Credit Rating Tenor Bid Price Offer Price Yield Next Coupon Date Shell GBP 5.25% Aa1/AA+/AA+ 3¼ years % GE USD 6.00% Aa2/AA+ 10 years % Yield stopa dochodu otrzymywanego przez inwestora z danego papieru wartościowego jako procent jego bieżącej ceny Yield to Maturity (YTM) stopa zwrotu obligacji do daty wykupu. Jest to najpowszechniejsze określenie stopy dochodu i składa się z 2 komponentów: - Risk free rate (stopa wolna od ryzyka), zwykle yield na obligacjach rządowych lub stopa oprocentowania na rynku mędzybankowym (interbank). - Risk premium (credit spread) premnia za ryzyko, zaleŝna od profilu ryzyka emitenta YTM jest odwrotnie skorelowana z ceną obligacji tzn. jeśli Yield spada cena obligacji rośnie; i vice versa. 6

7 Charakterystyka obligacji cd Bloomberg Nazwa emitenta Waluta Rating emitenta Kupon Data ogłoszenia Kwota Data następnego kuponu 7

8 Rating Po co rating? Rating jest niezaleŝną opinią, powszechnie stosowanym, uznanym i respektowanym sposobem oceny ryzyka podmiotu, który ułatwia dostęp do rynków finansowych i inwestorów. Rating kredytowy JEST: NiezaleŜną opinią oceniającą prawdopodobieństwo naruszenia zobowiązań (default) Pomocnym narzędziem dla inwestorów dla oceny emitenta Rating Kredytowy NIE jest: Audytem Rekomendacją kupuj lub sprzedaj Oceną kredytową Rating ulatwia dostęp do rynków finansowych i inwestorów... pozycjonuje względem (benchmark) podmiotów z tego samego sektora (peer group)... daje szeroką akceptację inwestorów... zwraca uwagę inwestorów na potencjalnych kredytobiorców (wielu inwestorów nie moŝe nabywać obligacji bez ratingu)... moŝe być uŝyty jako narzędzie zarządzania wewnętrznego: narzuca wewnętrzną dyscyplinę finansową umoŝliwia bezpośrednie porównanie z peer group 8

9 Rating cd Agencje Moody s, S&P i Fitch Moody s S&P Fitch Meaning Long Term Long Term Long Term Aaa AAA AAA Prime (NajwyŜszy) Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA High Grade (Wysoki) Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB- Upper Medium Grade (Średni wyŝszy) Lower Medium Grade (Średni niŝszy) Non Investment Grade (PoniŜej inwestycyjnego) B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B- Highly Speculative (Spekulacyjny) Caa CCC CCC / D D In default (Bankrut) 9

10 Korzyści z emisji Naturalną alternatywą rynku kredytowego jest rynek euro-/obligacji. Potrzeba zaciągnięcia znacznego finansowania na dłuŝszy okres Potrzeba pokazania się na rynku międzynarodowym Firma powinna rozwaŝyć emisję euroobligacji Potrzeba zdywersyfikowania Ŝródeł finansowania Potrzeba opymalizowania okresów kredytowania 10

11 Jak przygotować emisję Euroobligacji?

12 Strony zaangaŝowane Emitent, Banki i Prawnicy Wiodący MenedŜerowie (Lead Managers) Zespół syndykacyjny (Syndicate Desk) Doradca prawny emitenta Doradcy ratingowi Doradca prawny banku Strony transakcji Zespół sprzedaŝowy Drukarnia Analitycy (Credit Research) Audytorzy Fixed Income traders (Dilerzy instr. o st. opr) Kluczowi partnerzy 12

13 Dokumentacja Dokumenty wymagane do emisji są przygotowywane przez doradców prawnych Podstawowa dokumentacja Warunki emisji (Term Sheet) Zestawienie najwaŝniejszych warunków emisji Prospekt Emisyjny jest najwaŝniejszym dokumentem. Jest to dokument prawny, nie marketingowy Prospekt emisyjny Umowa Subskrypcyjna Umowa powiernicza (Trust deed) Comfort letter Zawiera warunki emisji, opis firmy i branŝy, w której działa, opis standingu finansowego, wszelkich waŝnych informacji dla działalności firmy Umowa regulująca zaleŝności pomiędzy emitentem i emitującymi (bankami) Zawiera ewentualne zobowiązania Opinia audytora na temat informacji ujawnionych w dokumentacji emisyjnej Końcowe Memorandum Harmonogram Pozostała dokumetacja Umowa między bankami emitującymi Spis zobowiązań Umowa z Agentem ds. Płatności Opinie prawne Uchwały Zarządu UpowaŜnienia 13

14 Przykładowy Harmonogram Standardowo etap przygotowań do emisji moŝe zamknąć się w okresie 4 tygodni W piątym tygodniu odbywa się prezentacja Euroobligacji dla głównych inwestorów w wybranych krajach Europy (Roadshow). Po tym etapie, Euroobligacje mogą zostać wyemitowane na początku 6 tygodnia. Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 ETAP PRZYGOTOWAŃ Przygotowanie wszystkich dokumentów wraz z prawnikami i audytorami, niezbędnych do zaproszenia inwestorów na prezentacje dotyczące Euroobligacji. Kluczowe dokumenty: Dokumenty transakcyjne (Warunki emisji, Umowa zapisu na obligacje) Wstępny prospekt emisyjny (ten kluczowy dokument dotyczący Euroobligacji będzie wysłany do wszystkich inwestorów) Opinie audytorów (Comfort Letters) Opinie prawne Podczas tego etapu zostanie zorganizowane i przeprowadzone zwyczajowe Due Diligence oraz przygotowywane prezentacje dla inwestorów. PREZENTACJA oraz KWOTOWANIE ETAP KOŃCOWY 14

15 Koszty i wydatki emisji (przykładowe) Całkowity koszt emisji przed transakcją, z wyłączeniem kosztów porad prawnych oraz wynagrodzenia audytorów wynosi około EUR195,000 Wydatki prawne stanowią około 50 % kosztów Wydatki związane z prezentacjami dla inwestorów, składające się z kosztu pobytu w hotelach, przelotów, transportu oraz innych wydatków, związanych z logistyką, wynoszą ok. EUR40,000 (przykładowa wycena kosztów prezentacji ponoszonych przez firmy) Koszty (wycena kosztów podana w EUR)* Koszty prawne Wynagrodzenie dla lead managerów i doradców prawnych Wynagrodzenie za porady prawne funduszu powierniczego Luxembourg Giełda w Luxembourg róŝne opłaty Visa fee Listing fee Maintenance fee (> 500m) Luxembourg fiduciary, paying agent and listing agent Acceptance fee Annual fiduciary fee Annual paying agent fee Luxembourg listing agent Common depositary Trustee (Powiernik) Acceptance fee Annual administration fee Roadshow & marketing printing opłaty marketingowe Roadshow expenses Out-of-pocket expenses Printing 100,000 10,000 1, rocznie 15, bps rocznie (min 50,000 rocznie) Brak 4,000 Brak 5,000 5,000 rocznie 40,000 10,000 7,500 * Koszty i wydatki z podobnych do proponowanej transakcji euroobligacji 15

16 HSBC na rynku Euroobligacji

17 HSBC partnerem dla polskich firm energetycznych Lider rynku euroobligacji Mocne strony HSBC 1. Najlepsze Wykonanie 2. Silny partner 3. Wiodący Globalny Bank Zaufany doradca dla polskiego emitenta Polska - 3 transakcje Euroobligacji w 2009 oraz 2 transakcje w 2010 w styczniu i w marcu Polski bank obecnie transakcja w przygotowaniu Bezstronne porady ze względu na długotrwałe zaangaŝowanie w sektorze energetycznym Sprawdzona platforma dystrybucyjna Rozwinięta sieć w Europie, zapewniająca dystrybucję długu korporacyjnego do szerokiego grona inwestorów Najbardziej aktywny Bank na wszystkich rynkach WaŜne, aby utrzymywać bliskie kontakty z Bankiem, który ma dobre relacje z odpowiednimi inwestorami Silny partner dla polskich firm energetycznych Jeden z najlepiej dokapitalizowanych banków na rynku, silny portfel kredytowy oraz wysoka dochodowość Pozyskanie Kapitału od dotychczasowych akcjonariuszy na poczatku 2009 roku #1 Bank na świecie HSBC było docenione przez rynek oraz media w związku z dobrymi wynikami banku w dobie kryzysu kredytowego MenedŜerorowie zarządzający bankiem są zaangaŝowani w strategię Rynków Wschodzących Znajduje się w czołówce wiodących banków: #2 w Obligacjach na Rynkach Wschodzących #1 w Obligacjach na CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka) #1 w Obligacjach CEE (Europa Środkowo- Wschodnia) #3 na Rynkach Wschodzących w nieskarbowych Obligacjach Nagrody i wyróŝnienia Best Global Debt House Best Emerging Markets Bank Best Global Debt House Best Emerging Markets Bank 17

18 HSBC: Jeden z najsilniejszych banków globalnych HSBC utrzymuje proaktywne podejście w odpowiedzi na kryzys kredytowy Konserwatywny stosunek do struktury kapitału połączony ze strategią pozyskania kapitału w latach 2007 oraz 2008 przynióśł HSBC duże korzyści. W 2009 z sukcesem zakończyliśmy w całości gwarantowaną emisję praw poboru w kwocie USD 18 miliardów w celu wzmocnienia bazy kapitałowej Grupy, umacniając za razem pozycję HSBC jako jednego z najlepiej dokapitalizowanych banków na świecie. HSBC jest bankiem, który aktywnie zarządza portfelem klientów w odpowiedzi na kryzys, jako jeden z pierwszych banków dokonał odpisów na kredyty typu sub-prime. W rezultacie, HSBC poradził sobie z kryzysem lepiej niż wielu konkurentów, czego dowodem jest kapitalizacja rynkowa, oraz stabilna pozycja ratingowa HSBC nie brał udziału w jakichkolwiek rządowych programach pomocy i dlatego nie jest kontrolowany przez rząd w odróżnieniu od wielu konkurencyjnych banków Kapitalizacja Rynkowa (USD mld) Rating HSBC 191 Bank Moodys S&P Fitch JPMORGAN 156 HSBC Aa2 AA- AA WELLS FARGO 150 BAML A2 A A+ BAML 134 BANCO SANTANDER Aa2 AA AA BANCO SANTANDER 121 BNP PARIBAS Aa2 AA AA CITIGROUP 95 CITIGROUP A3 A A+ BNP PARIBAS 88 CREDIT SUISSE Aa2 A AA- GOLDMAN SACHS 81 DEUTSCHE BANK Aa1 A+ AA- UNICREDIT 56 GOLDMAN SACHS A1 A A+ CREDIT SUISSE 55 INTESA SANPAOLO Aa2 AA- AA- BARCLAYS 53 JPMORGAN Aa3 A+ AA- INTESA SANPAOLO 50 UNICREDIT Aa3 A A DEUTSCHE BANK 40 WELLS FARGO A1 AA- AA- Ŝródło: Bloomberg, 02 luty

19 HSBC: Nagrody i wyróŝnienia Euromoney Awards for Excellence 2009 Euroweek 2009 Best Global Debt House The crisis showed up which banks the markets thought were safest - and HSBC came out firmly on top. Best Debt House in Nordic/Baltic Region HSBC has adopted a clear policy of focusing expansion on emerging markets and on the international connectivity of those markets with the developed world. It is a truly global bank. Awards 2009 Awards 2009 Awards 2009 Most Impressive Bank for Sovereign Borrowers Most Impressive Bank for Public Sector Issuers in Euros Most Impressive Bank for Supranational and Agencies in Euros Best Debt House in Turkey Awards 2009 Most Impressive Bank for Public Sector Issuers in Sterling Best Debt House in Asia Awards 2009 Most Impressive Bank for Sovereigns in Sterling Best Debt House in the Middle East Awards 2009 Most Impressive Bank for Supranational and Agencies in Sterling Euromoney, lipiec

20 HSBC na rynku euroobligacji w 2010 Światowy Rynek euroobligacji 2010 Rank Bookrunner Amt (EURm) Iss. %Share 1 Deutsche Bank 23, HSBC 22, BNP Paribas 19, Barclays Capital 19, Societe Generale 17, Credit Agricole 14, JP Morgan 13, UniCredit Group 13, Credit Suisse 11, UBS 11, śródło: Bloomberg tabele Rynek euroobligacji w Europie 2010 Rank Bookrunner Amt (USDm) Iss. %Share 1 Deutsche Bank ,0 2 HSBC ,7 3 Barclays Capital ,6 4 BNP Paribas ,7 5 JP Morgan ,6 6 Societe Generale ,7 7 UBS ,5 8 Credit Suisse ,4 9 Credit Agricole ,0 10 RBS ,6 śródło: Bloomberg tabele March 2010 March 2010 February 2010 February 2010 January 2010 Główne transakcje EUR 500 million EUR 1200 million EUR 500 million EUR 750 million EUR 500 million 5.625% due March 2017 Joint Lead Manager 4.875% due March 2016 Joint Lead Manager 3.375% due Feb 2015 Joint Lead Manager 4.125% due Feb 2025 Joint Lead Manager 4.00% due Feb 2018 Joint Lead Manager January 2010 January 2010 January 2010 January 2010 December 2009 Selected Financial and Sovereign/Agency Transactions Best Global Debt House EUR 750 million 4.125% due Feb 2017 Joint Lead Manager EUR 1 billion 3.375% due Jul 2014 Joint Lead Manager EUR 750 million 3.875% due Dec 2016 Joint Lead Manager EUR 2 billion Dual Tranche 3.5& 7yr Joint Lead Manager EUR 750 million 5.5% due Dec 2019 Joint Lead Manager 20

21 HSBC lider Rynków Wschodzących (Emerging Markets Bank) Emerging Market: euroobligacje 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 DEUTSCHE BANK 7, HSBC 6, BARCLAYS 5, CITI 4, JPMORGAN 4, CREDIT SUISSE 2, GOLDMAN SACHS 2, BAML 2, RBS 2, UBS 1, CEEMEA 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 HSBC 3, DEUTSCHE BANK 3, BARCLAYS 2, JPMORGAN 2, CITI 2, RBS 1, SOCIETE GENERALE 1, BNP PARIBAS 1, UBS 1, GOLDMAN SACHS 1, Bloomberg z 23 marca 2010 Emerging Market: nieskarbowe euroobligacje 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 DEUTSCHE BANK 3, JPMORGAN 3, HSBC 2, CITI 1, CREDIT SUISSE 1, BARCLAYS 1, GOLDMAN SACHS 1, BAML 1, BNP PARIBAS 1, UBS 1, CEE 2010 od początku roku Place Bank Total (US$m) Deals % All 1 HSBC 3, DEUTSCHE BANK 2, CITI 2, JPMORGAN 2, BARCLAYS CAPITAL 1, RBS 1, VTB CAPITAL 1, SOCIETE GENERALE 1, UBS 1, UNICREDIT GROUP 1,

22 HSBC: Obecność w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej Sieć placówek HSBC and działalność w Europie środkowo-wschodniej: HSBC moŝe się pochwalić silną obecnością w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej, z biurami w: - Polsce - Czechach - Słowacji (takŝe obsługującym Węgry) - Rosji - Ukrainie -Turcji HSBC jest takŝe Wiodącym Dilerem (Primary Dealer) w Polsce, Czechach (od 2010) oraz w Słowenii (od 2009) Polska* Czechy* Rosja Słowacja Węgry** Rumunia *** Słowenia* Litwa Łotwa Macedonia Ukraina Cypr Turcja Obecność HSBC i działalność na rynkach finansowych * HSBC Primary Dealer (status Głównego Dealera) ** Węgry poprzez HSBC Slovakia *** HSBC otrzymał mandat na emisję euroobligacji dla Rządu Rumunii w

23 Wybrane transakcje w regionie March 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 Poland Romania Lithuania Poland PJSC First Ukrainian International Bank Promsvyazbank EUR1.25bn 7y 3.750% EUR1.0bn 5y 5.000% US$2,000 million 7.375% due Feb 2020 EUR3,000m 5.25% due Jan 2025 Consent Solicitation on US$275m 9.75% due Feb 2010 Joint Dealer Manager US$200 million LT2 Debt 12.75% May 2015 October 2009 September 2009 July 2009 July 2009 July 2009 July 2009 Lithuania Slovenia Alfa Bank (Ukraine) Alfa Bank (Ukraine) Poland Poland US$1,500 million 6.75% due Jan ,500 million 4.625% due Sep 2024 US$ million 13.0% due Jul 2012 US$185.4 million 13.0% due Jul 2012 US$1,500 million 6.375% due Jul 2019 US$2,000 million 6.375% due Jul 2019 June 2009 May 2009 May 2009 July 2008 July 2008 June 2008 Macedonia CEZ Slovakia Alfa Bank (Ukraine) Promsvyazbank Alfa Bank 175 million 9.875% due Jan million 5.75% due May ,000 million 4.375% due Jan 2015 US$250 million 12.0% due Aug 2011 US$150 million 10.75% due Jul 2013 US$400 million 9.250% due Jun

24 Polska EUR 1.25 mld 7-letnia euroobligacja 22 marca 2010, HSBC otrzymał mandat zorganizowania EUR1.25mld, 7- letnich euroobligacji dla Polski Jest to druga emisja Polski w 2010, po EUR 3mld 15- letnia euroobligacji w styczniu 2010, takŝe przeprowadzona przez HSBC Księga popytu wyniosła EUR2 mld i ponad 85% zostało sprzedane poza Polskę Warunki Emisji Emitent : Polska Kwota : EUR 1.25 billion Rating : A2 / A- / A- (all stable) Data emisji : 22 marca 2010 Data wykupu : 29 marca 2017 Kupon : 3.750% Re-offer Spread : MS+100bps Wycena : % Format : Reg S Bearer Listing (notowanie) : Luksemburg Rola HSBC : Joint Lead Manager (Wiodący MenedŜer) Główne punkty Mandat ogłoszony o godz w poniedziałek 22 marca, ksiąŝka popytu otwarta o godz CET z propozycja MS+100bps Księga popytu rosła stabilnie w ciągu dnia dzięki popytowi z funduszy banków, firm ubezpieczeniowych. Ok. godz zamówień zgłoszono na kwotę EUR1.75 mld przy cenie MS+100bps Ostatecznie księga popytu zamknęła się z ponad EUR2 mld nadwyŝką przy udziale ponad 150 inwestorów Polska pozyskała szeroką bazę inwestorów z róŝnych krajów, zaś ponad 85% popytu pochodziło spoza Polski. Inwestorzy % alokacji Pochodzenie Inwestorów % alokacji Fundusze (50%) Banki (27%) Firmy ubezpieczeniow e (14%) Banki Centralne (9%) Niemcy (22%) Francja (17%) Polska (13%) Austria (11%) Benelux (7%) Włochy (7%) UK (6%) Szw ajcaria (4%) Azja (4%) Skandynaw ia (3%) Pozostała Europa (3%) Bliski Wschód (3%) 24

25 Przykład z sektora - CEZ EUR600 milionów 5.75% z datą wykupu maj tego maja 2009, CEZ zrealizował z sukcesem 6- letnią euroobligację EUR600 million Warunki Emisji Emitent: Rating: CEZ a.s. Data wykupu: 26 May 2015 A2 (stable)/a- (stable)/a (stable) Inwestorzy % alokacji Transakcja spotkała się z silnym popytem inwestorów i miała 8-krotna nadsubskrypcję Wycena MS+290 bps dawała tylko 10 bps premii, nawet mniej niŝ premia na emisji Czech z 27 kwietnia 2009 HSBC występował w roli Joint Lead Manager i Bookrunner (Wiodącego MenedŜera i Prowadzącego Księgę Popytu) Kwota: Re-offer spread: Kupon: Główne punkty EUR600 milionów MS+290bps 5.75% (ann.) Re-offer price: % Re-offer yield: 5.778% Pricing date: 14 May 2009 Listing (Notowanie): Dokumentacja: HSBC rola: Luxembourg EMTN programme Joint Lead Manager i Bookrunner CEZ jest jedną z największych firm energetycznych w regionie i w ok. 70% naleŝy do czeskiego skarbu państwa W czwartek, 14 maja ogłoszono transakcję o ok czasu londyńskiego z intencją ustalenia ceny transakcji do końca tygodnia. Jednak dzięki silnemu popytowi inwestorów zaraz po ogłoszeniu transakcji cenę ustalono juŝ po 15 min (MS+300 bps). Księga popytu urosła i zamknęła się w przeciągu 2 godzin. Pochodzenie inwestorów % alokacji Fundusze Banki Ubezpieczyciele Inni UK (21%) France (17%) Benelux/Sw itzerland (18%) Ostatecznie księga popytu osiągnęła 8-krotną nadsubskrypcję osiągając prawie EUR5 mld z 300 inwestorami biorącymi udział. Italy/Iberia (6%) Scandinavia (4%) Other (4%) 25

26 Przykład z sektora - Areva 1.25 mld 3.875% z data wykupu 23 września mld 4.875% z datą wykupu 23 września wrzesnia 2009, HSBC przeprowadziło z sukcesem dwutranszową emisję w kwocie 2.25mld dla Arevy Firma przyciągnęła ponad 450 inwestorów z nadsubskrypcja ponad 17 mld Warunki emisji Emitent: Areva Rating: A (S&P) Stable Data wyceny: 11 September letnia transza 15-letnia transza Data wykupu: 23 września września 2024 Kwota: 1.25bn 1bn Kupon: 3.875% 4.875% Reoffer yield: 3.918% 4.979% Reoffer spread: ms+85bps ms+115bps B+113.1bps B+174.2bps Reoffer Price: Listing (notowanie): Prawo: ParyŜ francuskie Główne punkty Areva, 91% udział francuskiego Skarbu Państwa jest jednym ze światowych liderów energetyki atomowej. Na początku września 2009 Areva odbyła serię spotkań z inwestorami z Francji, Wlk. Brytanii i Niemiec. 11 września Areva ogłosiła program euroobligacji z rozpoznaniem rynku na poziomie MS+95bps na 7-letniej transakcji i MS+125bps na 15-letniej transakcji. Księga popytu zamknęła się po 15 min od wyjścia na rynek. Firma pozyskała fundusze takŝe dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu (50% i 55% popytu odpowiednio, pochodziło z Francji) Rola HSBC: (Prowadzący Księgę Popytu) Pochodzenie inwestorów Rodzaj inwestorów 7-letnie 15-letnie 7-letnie 15-year France (50%) UK (14%) Germany/A. (12%) Benelux (6%) Italy (5%) Spain (4%) Switzerland (4%) Scandi (3%) Other (2%) France (53%) UK (16%) Germany/A. (9%) Benelux (5%) Scandi (5%) Italy (4%) Spain (2%) Switzerland (2%) Other (3%) Funds Manager (62%) Bank (15%) Insurance (14%) Pension fund (7%) Other (1%) Funds Manager (52%) Insurance (33%) Bank (9%) Pension fund (4%) Other (2%) 26

27 Przykład z sektora - Electricité de France SA (EDF) 2.5 mld 15-letnia euroobligacja z datą wykupu wrzesień 2024 W piątek 4 września 2009, HSBC przeprowadził jako Joint Bookrunner transakcję euroobligacji na kwotę 2.5 mld o okresie 15-letnim Do chwili obecnej, EDF udało się ok. 10bn na europejskich rynkach kapitałowych (w, USD, CHF, GBP i JPY) oraz 3.2bn poprzez rynek francuski Transakcja została bardzo dobrze przyjęta przez rynek osiągając nadsybskrypcję w ksiąŝce popytu 10bn w ciągu 1 godziny i gromadząc 460 inwestorów Sukces transakcji umoŝliwił korzystniejszą wycenę na poziomie MS+90bps Warunki emisji Emitent Kwota Rating EDF SA (Electricité de France) 2.5bn Aa3 / A+ / AA- (All Stable) Data transakcji 4 września 2009 Data wykupu 11 września 2024 Kupon 4.625% Re-offer Price % Re-offer Spread Rola HSBC MS+90bps Pochodzemnie inwestorów France (29%) Germany / Austria (25%) UK / Ireland (18.3%) Netherlands (6.8%) Italy (6.5%) Sw itzerland (3%) Spain (2.6%) Nordics (4.8%) Others (4%) Główne punkty EDF oficjalnie udzielił mandatu na emisję w czwartek 3 września i transakcja pojawiła się na rynku juŝ następnego dnia Księga popytu otworzyła się ok godz. 9:15 w piątek z sugestią ceny MS+100/110bps. Reakcja inwestorów była bardzo szybka i ksiŝka popytu zapełniła się zamówieniami na ok. 7 mld w 30 minut izamknęła na poziomie ponad 10bn w ciągu godziny przy cenie MS+90/100bps Inwestorzy mocno wsparli EDF, 20 inwestorów złoŝyło zamówienia o wartości ponad 100m i więcej. Po 12-letniej obligacji w styczniu 2009 przy cenie MS+255bps, transakcja z września demonstruje dobre postrzeganie firm z sektora wśród inwestorów. Transakcja jest największą Euro transakcją dla korporacji o okresie dłuŝszym niŝ 10 lat Inwestorzy Fund Managers (55.6%) Insurance / Pension (28.3%) Banks (8.5%) Private Banks (2.2%) Others (5.4%) 27

28 This document is issued in the United Kingdom by HSBC Bank plc ( HSBC ). HSBC is authorised and regulated by the Financial Services Authority ( FSA ) and is a member of the HSBC Group of companies ( HSBC Group ). Any member of the HSBC Group, together with their directors, officers and employees may have traded for their own account as principal, underwritten an issue within the last 36 months, or have a long or short position in any related instrument mentioned in this material. HSBC may be solicited in the course of its placement efforts for a new issue by investment clients for whom it already provides other services. HSBC may allocate securities to its own proprietary book or to an associate of HSBC Group. This represents a potential conflict of interest. HSBC has internal arrangements designed to ensure that it will give unbiased and full advice to a corporate finance client about valuation and pricing of the Issue and internal systems, controls and procedures to identify and to manage potential conflicts of interest. This document is for information and convenient reference, and is not intended as an offer or solicitation of the purchase or sale of any security or other investment. Except in the case of fraudulent misrepresentation, HSBC does not make any representation or warranty (express or implied) of any nature or accept any responsibility or liability of any kind for accuracy or sufficiency of any information, statement, assumption or projection in this document, or for any loss or damage (whether direct, indirect, consequential or other) arising out of reliance upon this document. Information in this document has not been independently verified by HSBC. Any reference in this document to particular proposed terms of issue is intended as a summary and not a complete description. Terms or characteristics are subject to change. You are solely responsible for making your own independent appraisal of and investigations into the products, investments and transactions referred to in this document and you should not rely on any information in this document as constituting investment advice. Neither HSBC nor any of its affiliates are responsible for providing you with legal, tax or other specialist advice and you should make your own arrangements in respect of this accordingly. Any projection, forecast, estimate or other forward-looking statement in this document only illustrates hypothetical performance under specified assumptions of events or conditions, which may include (but are not limited to) prepayment expectations, interest rates, collateral and volatility. Such projections, forecasts, estimates or other forward-looking statements are not reliable indicators of future performance. As with any mathematical model that calculates results from inputs, results may vary significantly according to the values input. You should understand the assumptions and evaluate whether they are appropriate for their purposes. Some relevant events or conditions may not have been considered in such assumptions. Actual events or conditions may differ materially from assumptions. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This document is intended for persons who are professional clients or eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) only and is not intended for distribution to, or use by, retail clients. This document also is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. In particular, this document and the information contained herein do not constitute an offer of securities for sale in the United States and are not for publication or distribution to persons in the United States (within the meaning of Regulation S under the Unites States Securities Act of 1933, as amended). Information in this document is confidential. Distribution of this document, or information in this document, to any person other than an original recipient (or to such recipient s advisors) is prohibited. Reproduction of this document, in whole or in part, or disclosure of any of its contents, without prior consent of HSBC or an associate, is prohibited. This document should be read in its entirety. This document remains the property of HSBC and on request this document, and all other materials provided by the HSBC Group relating to proposals contained herein, must be returned and any copies destroyed. The issue of this document shall not be regarded as creating any form of contractual relationship. The foregoing does not exclude or restrict any obligation that HSBC may have under the rules of the FSA, or any liability that it may incur under the FSA Rules or the Financial Services and Markets Act 2000 (or any amendment thereof) for breach of any such obligation. This document is a financial promotion within the scope of the rules of the FSA. HSBC Bank plc Authorised and regulated by the Financial Services Authority Registered in England No Registered Office: 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom Member HSBC Group 28

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme FINAL TERMS No. 2493 dated 14 October 2013 in connection with the Base Prospectus dated 10 June 2013 for the Structured Securities Programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft WARNING: POTENTIAL

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

Poglądy analityka na sprawozdawczość finansową

Poglądy analityka na sprawozdawczość finansową UBS Investment Research Poglądy analityka na sprawozdawczość finansową Dennis Jullens UBS Valuation & Accounting Research Tel: +31 20 551 0117 czerwiec 2011 Niniejszy dokument został opracowany przez UBS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual raport

Raport roczny Annual raport 2011 Raport roczny Annual raport Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management

Bardziej szczegółowo

Główne czynniki ratingu. Czynniki zmiany ratingu

Główne czynniki ratingu. Czynniki zmiany ratingu Polska Raport Kredytowy Ratingi w walucie zagranicznej IDR (Issuer Default Rating) Długoterminowy w walucie krajowej IDR (Issuer Default Rating) Długoterminowy Perspektywa ratingu Długoterminowego ratingu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Nieruchomości komercyjne w Polsce Praktyczny przewodnik po przepisach i regulacjach prawnych B A

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 CMYK: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 RGB: R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 PANTONE: Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 Listopad / November 2014 Energetyka wiatrowa w Polsce Wind

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA 1 PODSUMOWANIE Podsumowania składają się z wymogów informacyjnych, określanych jako Elementy (Elements). Elementy (Elements) te są podzielone na działy A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo