Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów ECTS

2 CZĘŚĆ II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA 2

3 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia: Wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki, praktyczny stacjonarne, niestacjonarne licencjat obszar nauki medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej 1. Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju: Uniwersytet Zielonogórski został powołany w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze 1. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego podstawowymi kierunkami działalności uniwersytetu są: prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury. Uniwersytet dochowuje wierności tradycji i zwyczajom akademickim, czerpie z nich w sytuacjach nieuregulowanych prawnie, a swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności. Uniwersytet kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów Europejskich. Uniwersytet wspiera indywidualizację kształcenia studentów. Proces edukacyjny w Uniwersytecie Zielonogórskim jest organizowany z poszanowaniem zasady spójności kształcenia i badań naukowych oraz prawa studiujących do swobodnego rozwijania ich zamiłowań i indywidualnych uzdolnień. 1 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz. U. Nr 74, poz. 785) 3

4 Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią otwartą zarówno na najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne, jak i na zapotrzebowanie społeczne dotyczące usług edukacyjnych realizowanych w duchu służby na rzecz dobra wspólnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej. Do zadań edukacyjnych Wydziału, obok kształcenia studentów, należy również kształcenie ustawiczne prowadzone zarówno w formie studiów podyplomowych jak i w formie cyklicznych wykładów i seminariów popularyzujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Kształcenie kadry naukowej Wydział prowadzi poprzez systemy seminariów naukowych. Program kształcenia na kierunku wychowania fizycznego wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego i działań na poziomie Wydziału. O roli kierunku świadczy duża liczba kandydatów na studia wynikająca między innymi z dużego zainteresowania instytucji i stowarzyszeń sportowych działających na terenie województwa lubuskiego, a w szczególności tradycji środowiska sportowego Zielonej Góry. 2. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Absolwenci kończący studia na kierunku wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę osadzoną przede wszystkim w obszarze nauk o kulturze fizycznej, która koresponduje z innymi obszarami nauk takimi jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki humanistyczne i społeczne. Posiadana wiedza pogłębiona jest o dodatkowe umiejętności praktyczne, co pozwala na zatrudnienie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, w instytucjach oświatowych oraz w instytucjach kultury fizycznej. Kwalifikacje absolwenta mają w założeniu zapewnić racjonalne działanie środkami fizycznymi na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi na rozwój psychiczny i społeczny, a także kształtowanie właściwej postawy do kultury fizycznej dzieci i młodzieży. 3. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydatów) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne jest uzyskanie efektów kształcenia zakładanych dla kształcenia ogólnego na poziomie poprzedzającym 6 poziom w Krajowych Ramach Kwalifikacji tj. ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa maturalnego. 4. Zasady rekrutacji Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Rekrutację na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. Zasady rekrutacji na kierunek studiów regulowane są przez coroczne Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 zawierają: Uchwała nr 285 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012, Załącznik nr 10 do uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010r., Uchwała nr 365 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca 4

5 uchwałę nr 285 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 oraz wprowadzająca tekst jednolity załączniki nr 5 i 10 tejże uchwały. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. W roku akademickim 2011/2012 na studia pierwszego stopnia zostali przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne. Wspólna lista rankingowa utworzona została dla kandydatów z nową i starą maturą. Kandydaci na studia przyjmowani byli według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia starej i nowej matury oraz egzaminu praktycznego. Postępowanie kwalifikacyjne przebiega dwuetapowo. Etap 1. stara" i 'nowa" matura. Egzamin praktyczny (0-70 punktów), obejmuje: (szczegółowe zasady egzaminu praktycznego) sprawdzian z dyscypliny sportowej (0-35 punktów), kandydat wybiera jedną spośród: o gimnastyka, o pływanie, o lekkoatletyka; sprawdzian z gry zespołowej (0-35 punktów), kandydat wybiera jedną spośród: o piłka siatkowa, o piłka ręczna, o piłka nożna, o koszykówka. Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów ćwiczeń, konkurencji i gier. Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie z egzaminu praktycznego za sprawdzian z dyscypliny sportowej co najmniej 7 punktów i za sprawdzian z gry zespołowej co najmniej 7 punktów. Etap 2 stara" i "nowa" matura. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa" matura) lub egzaminu dojrzałości ( stara" matura) z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,10p 1 + 0,10p 2 + 0,05d 1 + 0,05d 2 gdzie: p 1, p 2 - punkty za przedmiot język polski, d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany; Liczba punktów do listy rankingowej jest suma liczb punktów za oba etapy 5

6 II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla na kierunku wychowanie fizyczne, na studiach pierwszego stopnia stanowią: Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, załączniki 6 Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Kod kierunkowego efektu Efekty kształcenia dla kierunku studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów wychowanie fizyczne absolwent: Odniesienie do efektów obszarowych K1_W01 K1_W02 K1_W03 K1_W04 K1_W05 K1_W06 WIEDZA Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych i biomechanicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Zna podstawowe pojęcia używane w pedagogice i psychologii oraz uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia Zna genezę ćwiczeń fizycznych oraz uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w poszczególnych epokach. Zna historię i rozwój nowożytnego ruchu olimpijskiego Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych. Ma podstawową wiedzę o zasadach promocji zdrowia i zdrowego trybu życia Zna miejsce wychowania fizycznego w edukacji oraz podstawowe pojęcia i mechanizmy odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży. Ma wiedzę o kształtowaniu odpowiednich postaw potrzebnych w zawodzie nauczyciela M1_W01, M1_W02 M1_W01, M1_W02 M1_W04, M1_W05 M1_W10 M1_W09, M1_W06, M1_W07, M1_W05 M1_W08, M1_W09, M1_W12 6

7 K1_W07 K1_W08 K1_W09 K1_W10 K1_W11 K1_W12 Ma elementarną wiedzę i zna terminy dotyczące metod dydaktycznych, zasad nauczania, budowy i typach lekcji oraz oceny w procesie wychowania fizycznego Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego jako animatora i kreatora życia sportowego w instytucjach i placówkach oświatowowychowawczych. Zna stan aktualny oraz kierunki zmian systemu oświaty w Polsce. Zna zasady organizacji turystyki i rekreacji Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii i wiedzę pozwalającą na krytyczny ogląd rzeczywistości. Zna wybrane koncepcje filozoficzne człowieka stanowiące teoretyczne podstawy działalności w zakresie nauk o kulturze fizycznej Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informatycznokomunikacyjnej Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o kulturze fizycznej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych M1_W07, M1_W08 M1_W07 M1_W10 M1_W04, M1_W10 M1_W11 M1_W10, M1_W11 K1_U01 K1_U02 K1_U03 K1_U04 K1_U05 K1_U06 K1_U07 K1_U08 K1_U09 K1_U10 UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego Potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące aktywności fizycznej, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie nauk o kulturze fizycznej Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji emocji, postaw jednostki, umie komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną Potrafi interpretować współczesne zjawiska zachodzące w kulturze fizycznej Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne odpowiadające potrzebom jednostki i grupy społecznej Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu nauk o kulturze fizycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm i oraz dostępnych warunków Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych o kulturze fizycznej Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii Umie wykorzystać zasady i normy prawa oświatowego oraz formułować i rozwiązywać problemy formalno-prawne. Potrafi organizować imprezy sportoworekreacyjne i turystyczne Umie rozwiązywać problemy charakterystyczne dla współczesnego świata. Potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną w zakresie związanych ze studiowanym kierunkiem M1_U01, M1_U02 M1_U05, M1_U02 M1_U03, M1_U04, M1_U13 M1_U03, M1_U13 M1_U05, M1_U04, M1_U07 M1_U10, M1_U07 M1_U11, M1_U07 M1_U05, M1_U07 M1_U10 M1_U03, M1_U13 7

8 K1_U11 K1_U12 K1_U13 Posiada umiejętności techniczne w posługiwaniu się sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie dziedzin wiedzy o kulturze fizycznej. Potrafi korzystać z technik informatycznych Posiada umiejętności korzystania z metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach o kulturze fizycznej. Potrafi samodzielnie formułować tekst i poprawnie wnioskować Ma umiejętności językowe w zakresie nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego M1_U01, M1_U02, M1_U06 M1_U08, M1_U09, M1_U12, M1_U13 M1_U14, M1_U13 K1_K01 K1_K02 K1_K03 K1_K04 K1_K05 K1_K06 K1_K07 K1_K08 K1_K09 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i rozwój psychomotoryczny Potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozwijać i wpajać postawy uczciwej rywalizacji sportowej i zasad fair play Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy Potrafi formułować opinie dotyczące, jednostek, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów M1_K01 M1_K02 M1_K03 M1_K04 M1_K05 M1_K06 M1_K07 M1_K08 M1_K09 III. POGRAM STUDIÓW 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 6 3. Opis poszczególnych modułów kształcenia MODUŁ PODSTAWOWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW [A] Moduł ten obejmuje 615 godzin, za które student może uzyskać 58 punktów ECTS. Moduł podstawowy obejmuje przedmioty podstawowe dla kierunku wychowanie fizyczne, w tym także z dyscyplin pokrewnych np. psychologia, socjologia. W module tym są również zajęcia obowiązkowe z 8

9 języka obcego i wychowania fizycznego. Każdy student musi zaliczyć wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego modułu. MODUŁ PODSTAWOWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW [A] Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: Liczba godzin ECTS 1 Anatomia Biochemia Fizjologia Pedagogika Psychologia Antropologia Teoria wychowania fizycznego Filozofia Socjologia sportu Język obcy* Bezpieczeństwo i ergonomia Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnej * język obcy do wyboru MODUŁ KIERUNKOWY [B] Moduł kierunkowy obejmuje 1204 godzin zajęć, realizowanych na 25 przedmiotach, za które student może otrzymać 99 punkty ECTS. Student musi zaliczyć wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego modułu. MODUŁ KIERUNKOWY [B] Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: ECTS 1 Emisja głosu Biomechanika

10 3 Historia kultury fizycznej Metodyka wychowania fizycznego * Rytmika i taniec Zabawy i gry ruchowe Teoria i metodyka gimnastyki Lekka atletyka Teoria i metodyka gier zespołowych - koszykówka Teoria i metodyka gier zespołowych - siatkówka Teoria i metodyka pływania Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne Edukacja zdrowotna Teoria i metodyka gier zespołowych - piłka ręczna Teoria i metodyka gier zespołowych - piłka nożna Teoria i metodyka gier zespołowych Sport do wyboru * Antropomotoryka Pierwsza pomoc przedmedyczna Teoria sportu Organizacja i prawa w oświacie Teoria i metodyka turystyki i rekreacja Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Obóz sportowy ** Wychowanie seksualne * student ma prawo wyboru prowadzącego lub dyscypliny, ** student wybiera obóz zimowy lub letni MODUŁ DYPLOMOWY [C] Moduł obejmuje 105 godzin oraz 16 punktów ECTS. Celem modułu jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej. Student może wybierać prowadzącego seminarium spośród samodzielnych pracowników stanowiących minimum kadrowe na danym kierunku oraz zatrudnionej przez wydział, wspomagającej kadry emerytowanych profesorów. Student wybiera prowadzącego seminarium kierując się swoimi zainteresowaniami oraz dorobkiem naukowym opiekuna naukowego. 10

11 MODUŁ DYPLOMOWY [C] Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: ECTS 1 Proseminarium * Seminarium licencjackie* Metody badań pedagogicznych * student ma prawo wyboru prowadzącego MODUŁ PRAKTYKA PEDAGOGICZNA [D] Moduł obejmuje 150 godzin praktyk realizowanych po I i II roku kształcenia za, które student uzyskuje 6 punktów ECTS. Student w jej trakcie zapoznaje się z organizacją pracy nauczyciela wychowania fizycznego w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych. MODUŁ SPORTÓW DO WYBORU [E] W ramach tego modułu oferowane są do wyboru dwa rodzaje obozu sportowego: letni i zimowy. W przedmiocie sport do wyboru: sporty walki w samoobronie, tenis, sztuki walki. Student może uczestniczyć w obu obozach oraz więcej niż jednym sporcie do wyboru korzystając z darmowego (nieodpłatnego) limitu 30 punktów ECTS. MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH [F] W obrębie tego modułu student może zrealizować minimum 2 punkty ECTS na dowolnie wybranych zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku. Student może skorzystać z oferty przygotowanej w ramach macierzystego wydziału lub innych wydziałów. Oferta będzie aktualizowana każdego roku akademickiego. 4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Praktyka obejmuje 150 godzin praktyk realizowanych po I i II roku kształcenia za, które student uzyskuje 6 punktów ECTS. Praktyka jest zaliczana na ocenę w skali zgodnej z Regulaminem studiów. Celem praktyki jest poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów z jej praktycznym wykorzystaniem oraz poznanie własnych możliwości na rynku pracy. Praktyka odbywa się w wskazanej przez studenta placówce, z którą wydział podpisuje porozumienie o prowadzeniu praktyk. Na kierunku wyznaczony jest opiekun praktyki, który jest odpowiedzialny za: formalne przygotowanie studenta do praktyki, właściwy dobór placówek przez studentów, przygotowanie dokumentów (umowy, instrukcja praktyki) oraz zaliczenie studentowi praktyki. Student dokumentuje przebieg praktyki w dzienniczku praktyk. Ponadto dokumentem poświadczającym odbycie praktyki w określonej liczbie godzin i miejscu jest opinia z praktyki 11

12 wystawiana przez opiekuna. Kserokopia opinii jest przechowywana w aktach studenta. Oryginał dokumentu zachowuje student. Oba dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia praktyki. Wpisu do indeksu i karty zaliczeniowej dokonuje opiekun praktyki z ramienia uczelni po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu praktyki i uzyskania przez studenta zakładanych efektów. 5. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów. Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem z oceną. W wyjątkowych przypadkach np. wykład monograficzny możliwe jest zaliczenie bez oceny. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa REGULAMIN STUDIÓW Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdziany i egzaminy odbywają się w formie ustnej bądź pisemnej. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia dla konkretnych modułów/przedmiotów/form zajęć jest wskazany w ich opisie. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy stanowią sprawdzian osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowy jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej. Obejmuje ogólne zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz treści zawartych w pracy dyplomowej. Student w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną powinien wykazać się umiejętnością analizy i syntezy badanych w pracy dyplomowej zjawisk, umiejętnością wnioskowania i uogólniania. O ocenie końcowej decyduje ocena z pracy dyplomowej, ocena egzaminu i średnia ocen przebiegu studiów (Regulamin Studiów UZ, 68) 12

13 PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH 13

14 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia I ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 1 SEMESTR 2 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-Filo FILOZOFIA z.o WP-WF-SocS SOCJOLOGIA SPORTU z.o WP-WF-EmGł EMISJA GŁOSU ćw. z.o WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o WP-WF-Anat ANATOMIA kon. E./z.o WP-WF-Bich BIOCHEMIA lab. z./z.o WP-WF-Biom BIOMECHANIKA lab. E./z.o WP-WF-HKF HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ ćw. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z./z.o kon. z./z.o. 3 (1) WP-WF-RiT RYTMIKA I TANIEC kon. z.o WP-WF-ZiGR ZABAWY I GRY RUCHOWE ćw. z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z.o WP-WF-LA TEORIA I METODYKA LEKKIEJ ATLETYKI kon kon. z.o WP-WF-Kosz METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-Siat (KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z./z.o WP-WF- ĆWICZENIA KOMPENSACYJNO kon. E./z.o. 4 ĆwKK KOREKCYJNE E E 2 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny PUNKTY ECTS 14

15 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia II ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 3 SEMESTR 4 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o lek. E./z.o WP-WF-Fizj FIZJOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z.o kon. E./z.o WP-WF-Ped PEDAGOGIKA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-Psch PSYCHOLOGIA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-EdZd EDUKACJA ZDROWOTNA ćw. E./z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z./z.o WP-WF-PiłN METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-PiłR (PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z.o WP-WF-TMTR TEORIA I METODYKA TURYSTYKI kon. E./z.o. 3 I REKREACJI WP-WF-Pro PROSEMINARIUM (1) kon. z.o WP-WF-SW SPORT DO WYBORU * (1) kon. z.o kon. z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA** (1) z.o WP-WF-ObSp OBÓZ SPORTOWY*** (1) kon. z./z.o E E 5 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium * SPORT DO WYBORU sporty walki w samoobronie, tenis, sztuki walki ** Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po I roku *** Obóz sportowy (letni lub zimowy) (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny PUNKTY ECTS 15

16 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia III ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 5 SEMESTR 6 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-SeDy SEMINARIUM DYPLOMOWE (1) sem. zal sem. zal WP-WF-Antr ANTROPOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-Antp ANTROPOMOTORYKA kon. E./z.o WP-WF-PPP PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA kon. E./z.o WP-WF-TWF TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ćw. E./z.o WP-WF-TS TEORIA SPORTU ćw. E./z.o WP-WF-TZGS TEORIA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH z.o WP-WF-OISR ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO ćw. E./z.o. 3 REKREACYJNYCH WP-WF-WS WYCHOWANIE SEKSUALNE ćw. z./z.o WP-WF-OiPO ORGANIZACJA I PRAWA W OŚWIACIE z.o WP-WF-BiE BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA z.o WP-WF-TInf TECHNOLOGIA INFORMACYJNA kon. z.o WP-WF-MBP METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH z.o WP-WF-OWI OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA* (1) z.o PRZEDMIOT DO WYBORU 30* E E 3 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium, sem. seminarium * Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po II roku (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny Łączna liczba godzin: 1924*( 30- godzin przedmiot do wyboru) Przedmioty podstawowe: 390 Przedmioty kierunkowe: 1140 Inne: 424 *(30-przedmiot do wyboru) PUNKTY ECTS 16

17 PLANY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 17

18 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia I ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 1 SEMESTR 2 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-Filo FILOZOFIA 9 9 z.o WP-WF-SocS SOCJOLOGIA SPORTU 9 9 z.o WP-WF-EmGł EMISJA GŁOSU ćw. z.o WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o WP-WF-Anat ANATOMIA kon. E./z.o WP-WF-Bich BIOCHEMIA lab. z./z.o WP-WF-Biom BIOMECHANIKA lab. E./z.o WP-WF-HKF HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ ćw. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z./z.o kon. z.o. 3 (1) WP-WF-RiT RYTMIKA I TANIEC kon. z.o WP-WF-ZiGR ZABAWY I GRY RUCHOWE ćw. z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z.o WP-WF-LA TEORIA I METODYKA LEKKIEJ ATLETYKI kon. z./z.o kon. z.o WP-WF-Kosz METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-Siat (KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z./z.o WP-WF- ĆwKK ĆWICZENIA KOMPENSACYJNO- KOREKCYJNE RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny kon. E./z.o E PUNKTY ECTS E

19 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia II ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 3 SEMESTR 4 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o lek. E./z.o WP-WF-Fizj FIZJOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z.o kon. E./z.o WP-WF-Ped PEDAGOGIKA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-Psch PSYCHOLOGIA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-EdZd EDUKACJA ZDROWOTNA ćw. z./z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z./z.o WP-WF-PiłN METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-PiłR (PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z.o WP-WF-TMTR TEORIA I METODYKA TURYSTYKI kon. E./z.o. 3 I REKREACJI WP-WF-Pro PROSEMINARIUM (1) kon. z.o WP-WF-SW SPORT DO WYBORU * (1) 18 9 kon. z.o. 2 9 kon. z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA ** (1) z.o WP-WF-ObSp OBÓZ SPORTOWY*** (1) kon. z./z.o E E 4 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium PUNKTY ECTS * SPORT DO WYBORU - sporty walki w samoobronie, tenis, sztuki walki ** Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po I roku *** Obóz sportowy (letni lub zimowy) (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny 19

20 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia III ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 5 SEMESTR 6 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE GO W NIA ECTS W NIA WP-WF-SeDy SEMINARIUM DYPLOMOWE (1) sem. zal sem. zal WP-WF-Antr ANTROPOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-Antp ANTROPOMOTORYKA kon. E./z.o WP-WF-PPP PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA kon. E./z.o WP-WF-TWF TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ćw. E./z.o WP-WF-TS TEORIA SPORTU ćw. E./z.o WP-WF-TZGS TEORIA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH z.o WP-WF-OISR ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO ćw. E./z.o. 3 REKREACYJNYCH WP-WF-WS WYCHOWANIE SEKSUALNE 9 9 z.o WP-WF-OiPO ORGANIZACJA I PRAWA W OŚWIACIE 9 9 z.o WP-WF-BiE BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA 9 9 z.o WP-WF-TInf TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 9 9 kon. z.o WP-WF-MBP METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 9 9 z.o WP-WF-OWI OCHRONA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ 9 9 z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA * (1) z.o PRZEDMIOT DO WYBORU 18* E E 2 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium, sem. seminarium * Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po II roku (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny Łączna liczba godzin: 1157*( +18 godzin przedmiot do wyboru) Przedmioty podstawowe: 324 Przedmioty kierunkowe: 590 Inne: 243*( +18 godzin przedmiot do wyboru) PUNKTY ECTS 20

21 CZĘŚĆ II.B KATALOG PRZEDMIOTÓW DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA 21

22 S P I S TT R E Ś C I Anatomia...23 Biochemia...25 FIZJOLOGIA...27 Pedagogika...30 Psychologia...33 Antropologia...35 Emisja głosu...39 Biomechanika...41 Historia kultury fizycznej...44 Metodyka wychowania fizycznego I, II...46 Rytmika i taniec...48 Zabawy i gry ruchowe...50 Teoria i metodyka gimnastyki...52 Lekka atletyka...54 Teoria i metodyka gier zespołowych koszykówka...56 Teoria i metodyka gier zespołowych siatkówka...58 Teoria i metodyka pływania...60 Ćwiczenia kompensacyjno korekcyjne...62 Edukacja Zdrowotna...64 Teoria i metodyka gier zespołowych piłka nożna...66 Teoria i metodyka gier zespołowych piłka ręczna...68 Sport do wyboru sporty walki w samoobronie...70 Sport do wyboru SZTUKI WALKI...72 Sport do wyboru tenis ziemny...74 Antropomotoryka...76 Pierwsza pomoc przedmedyczna...79 Teoria sportu...81 Organizacja i prawa w oświacie...83 OBÓZ sportowy (LETNI)...85 Obóz Sportowy (zimowy)...87 Proseminarium...89 Seminarium dyplomowe...91 Metody badań pedagogicznych...93 Wychowanie seksualne...95 Filozofia...97 Socjologia sportu...99 Język obcy I, II - język angielski Język obcy I,II - język niemiecki Bezpieczeństwo i ergonomia Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnej Praktyka pedagogiczna - ciągła

23 A N A TT O M I A Kod przedmiotu: 13.9-WP-WF-Anat Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ dr hab. n. biol. Ryszard Asienkiewicz Prowadzący: prof. UZ dr hab. n. biol. Ryszard Asienkiewicz dr Henryk Pędziwiatr zajęć w semestrze w tygodniu Semestr Studia stacjonarne Wykład 30 2 Egzamin II Ćwiczenia 45 3 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne Wykład 15 Egzamin II Ćwiczenia 30 Zaliczenie z oceną zaliczenia Punkty ECTS 8 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z budową i funkcjami ciała człowieka. Zdobycie wiedzy w zakresie lokalizowania, nazywania poszczególnych elementów budowy ciała zgodnie z mianownictwem anatomicznym, wyjaśniania funkcji układów ważnych z punktu widzenia aktywności fizycznej, a także świadomej dbałości o kondycję biologiczną człowieka związaną z właściwymi funkcjami układów i narządów oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przy uszkodzeniu aparatu ruchu. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza z anatomii człowieka i jego rozwoju fizycznego oraz higieny. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Treści wykładów: Przedmiot, zakres i podział anatomii, stosunek do innych nauk. Układ kostny: rozwój w ontogenezie, budowa i podział kości, szkielet osiowy, kończyna górna i dolna, budowa czaszki. Układ więzadłowo-stawowy: rozwój w ontogenezie, połączenia kości, budowa i rodzaje stawów, charakterystyka wybranych stawów. Układ mięśniowy: rozwój w ontogenezie, budowa i funkcje mięśni, rodzaje tkanki mięśniowej, charakterystyka grup mięśniowych. Układ nerwowy: znaczenie układu, rozwój w ontogenezie, podział układu, budowa i funkcje tkanki nerwowej, ogólna charakterystyka układu nerwowego ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego, regulacja nerwowohormonalna. Układ krwionośny: rozwój w ontogenezie, budowa i funkcje serca, budowa i funkcje naczyń krwionośnych, obiegi krwi, skład i funkcje krwi, układ chłonny, unaczynienie poszczególnych części ciała. Zmiany zachodzące w układzie krążenia pod wpływem wysiłku fizycznego. Układ oddechowy: rozwój w ontogenezie, podział układu, budowa i funkcje dróg oddechowych, płuc i opłucnej. Mechanika oddychania. Pojemność płuc. Zmiany zachodzące w układzie oddechowym pod wpływem wysiłku fizycznego. Układ trawienny: rozwój układu w ontogenezie, podział układu, budowa i funkcje przewodu pokarmowego. Budowa i funkcje gruczołów trawiennych. Otrzewna. Fizjologia układu pokarmowego. Układ wewnątrzwydzielniczy: znaczenie i podział układu, charakterystyka gruczołów. Etyczne i zdrowotne aspekty dopingu w sporcie. Treści konwersatoriów: Rodzaje, budowa, występowanie i funkcje tkanek: nabłonkowej, łącznej, kostnej, krwi, mięśniowej, nerwowej i gruczołowej. Budowa i funkcje układu szkieletowego i mięśniowego. Zmiany zachodzące w układzie mięśniowym pod wpływem wysiłku fizycznego. Charakterystyka zespołów funkcjonalnych (w zakresie osteologii, arthrologii, syndesmologii, myologii i kinesiologii): obręczy kończyny górnej, stawu ramiennego, stawu łokciowego oraz sprzężonych stawów promieniowo-łokciowych, stawów bliższych i dalszych ręki, obręczy kończyny dolnej i stawu 23

24 biodrowego, stawu kolanowego, stawów bliższych i dalszych stopy, kręgosłupa, klatki piersiowej, stawu skroniowo-żuchwowego. Charakterystyka kości czaszki. Postępowanie podczas udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przy uszkodzeniu aparatu ruchu. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: metoda podająca, poglądowa (plansze, rzutopisy), projekcja multimedialna (filmy, przeźrocza). Konwersatoria: obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, praca w grupach, metody aktywizujące z wykorzystaniem atlasów, modeli anatomicznych i schematów, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod efektu K1_W01 K1_U01 K1_U05 Opis efektu Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego. Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne odpowiadające potrzebom jednostki i grupy społecznej. K1_K01 K1_K02 K1_K09 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów. Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej (testowo-opisowej) zgodnie z podanymi kryteriami (progi punktowe). Konwersatoria kończą się zaliczeniem na ocenę w formie ustnej, zgodnie z podanymi kryteriami. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: test z progami punktowymi, ocena znajomości mianownictwa anatomicznego, ocena umiejętności praktycznych z wykorzystaniem eksponatów, ocena schematów, uczestnictwo w zajęciach. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 4 ECTS wynikający z liczby godzin dla przedmiotu i formy zaliczenia, 4 ECTS wynikający z nakładu pracy studenta. LITERATURA PODSTAWOWA: 1.Marecki B.: Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego. AWF, Poznań Malinowski A., Asienkiewicz R.: Anatomia funkcjonalna człowieka. Schematy do ćwiczeń. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Sobotta: Atlas anatomii człowieka. Wydanie II polskie opracowane przez W. Woźniaka i K. Jędrzejewskiego. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław Sinielnikov R.D.: Atlas anatomii człowieka. Moskwa Stelmasiak M. (red.): Mianownictwo anatomiczne. PZWL, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa Gołąb B. K.: Podstawy anatomii człowieka. PZWL, Warszawa Sylwanowicz W. (red.): Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa Traczyk W. Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 6. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 24

25 B I O C H E M I A Kod przedmiotu: 13.6-WP-WF-Bich Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Elżbieta Heger Prowadzący: dr Elżbieta Heger dr Dżamila Bogusławska zajęć w semestrze w tygodniu Semestr Studia stacjonarne Wykład 15 1 Zaliczenie II Laboratorium 30 2 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne Wykład 15 Zaliczenie II Laboratorium 15 Zaliczenie z oceną zaliczenia Punkty ECTS 3 CEL PRZEDMIOTU: Poznanie i zrozumienie chemicznych podstaw budowy i funkcji organizmu. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej i organicznej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Budowa, właściwości i funkcja biologiczna białek, węglowodanów i lipidów. Metabolizm energetyczny, rola enzymów w przemianach metabolicznych, drogi syntezy ATP. Mechanizm działania łańcucha oddechowego. Równowaga kwasowo-zasadowa, znaczenie buforów krwi. Adaptacja metaboliczna do wysiłku fizycznego. Wpływ wysiłku fizycznego na wykorzystanie źródeł energii. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji Ćwiczenia laboratoryjne: eksperymentalne poprzedzone prelekcją, praca w grupach, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników doświadczeń. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Efekty kształcenia P1A_W01 K1A_W03 P1A_W04 P1A_W04 P1A_W07 P1A_W08 Wiedza, umiejętności, kompetencje student wyjaśnia molekularne podstawy funkcjonowania żywego organizmu: potrafi uzasadnić chemiczne podstawy budowy organizmów, ma wiedzę w zakresie budowy i funkcji białek, węglowodanów, lipidów i nukleotydów, potrafi wymienić i opisać budowę związków wysokoenergetycznych, student tłumaczy znaczenie głównych szlaków metabolicznych komórki; wyjaśniania, w jaki sposób wysiłek fizyczny o różnej intensywności i czasie trwania wpływa na podstawowe przemiany 25

26 P1A_U01 P1A_U04 P1A_U06 P1A_U09 K1A_U03 K1A_U04 K1A_U05 metaboliczne; interpretuje podstawowe parametry biochemiczne w diagnozowaniu zmian powysiłkowych. Student potrafi dokonywać, zarówno pisemnie jak i ustnie, egzegezy prostych tekstów z zakresu biochemii, student zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w badaniach biochemicznych, rozwiązuje proste problemy z dziedziny biochemii i biologii molekularnej, posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, potrafi prawidłowo dobierać i wykorzystywać podstawowy sprzęt laboratoryjny w celu przeprowadzenia doświadczeń według wskazanej procedury, student posiada umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników prostego eksperymentu chemicznego i biochemicznego, student rozumie podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium typu biochemicznego P1A_K01 P1A_K05 P1A_K02 P1A_K03 P1A_K06 student stosuje metodę samokształcenia i rozumie, że posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie w omawianym zakresie są niezbędne w rzetelnej realizacji doświadczeń biologicznych student rozumie podłoże molekularne zróżnicowania osobniczego do adaptacji w czasie wysiłku fizycznego, dostrzega związek pomiędzy aktywnością ruchową a tempem przemian metabolicznych, działa w grupie, organizuje pracę w określonym zakresie, słucha uwag prowadzącego zajęcia i stosuje się do jego zaleceń student rozumie potrzebę zachowania zasad bezpiecznej pracy w laboratorium typu biochemicznego. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład zaliczenie końcowe, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia zajęć laboratoryjnych, przeprowadzony w formie pisemnej. Zaliczenie trwa 60 minut zawiera 40 zamkniętych pytań. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 25 pkt (62,5%) na 40 pkt. możliwych do zdobycia. Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów (6 kolokwiów), test praktycznych umiejętności, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Sprawdzenie wiedzy w formie pisemnej dwa kolokwia. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 2 ECTS wynikający z liczby godzin dla przedmiotu i formy zaliczenia, 1 ECTS wynikający z nakładu pracy studenta. LITERATURA PODSTAWOWA: 1.Biochemia - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko; Tłumaczenie: pod redakcją naukową Z. Szweykowskiej-Kulińskiej i A. Jarmołowskiego; Wydanie: czwarte zmienione; Wydawnictwo Naukowe PWN 2011; 2.Ćwiczenia z biochemii - Redakcja naukowa: L. Kłyszejko-Stefanowicz, Wydanie: pierwsze, dodruk; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011; 3.Biochemia. Krótkie wykłady - D. B. Hames, N. M. Hooper, Tłumaczenie: zbiorowe pod red. L. Hryniewieckiej i K. Ziemnickiego; Wydanie: trzecie, zmienione; Wydawnictwo Naukowe PWN, Obliczenia biochemiczne A. Zgirski, R. Gondko; Wydanie: pierwsze, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Postępy Biochemii (Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, prenumerowane przez WNB UZ). 26

27 FF II I ZZ JJ OO LL OO GG II I AA Kod przedmiotu: 16.1-WP-WF-Fizj Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Mariusz Naczk Prowadzący: dr Mariusz Naczk zajęć w semestrze w tygodniu Semestr Studia stacjonarne Wykład 30 2 Egzamin III Konserwatorium 30 2 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne Wykład 15 Egzamin III Konserwatorium 30 Zaliczenie z oceną zaliczenia Punkty ECTS 6 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta i zrozumienie przez niego zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego jako całości, przyswojenie wiedzy na temat działania układu nerwowego, krążenia, oddechowego, posiadanie umiejętność oceny wydolności człowieka, zna i rozumie różnice wydolnościowe pomiędzy dziećmi a dorosłymi, zna: następstwa braku ruchu i otyłości, wpływ różnych form treningu na organizm. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość anatomii człowieka, zwłaszcza budowy układu mięśniowego, położenia poszczególnych mięśni, ich znaczenie funkcjonalne. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: ĆWICZENIA: 1. POBUDLIWOŚĆ I POBUDZENIE Istota pobudzenia, tkanki pobudliwe Potencjał błony komórkowej: spoczynkowy czynnościowy rodzaje włókien nerwowych, a szybkość przewodzenia synapsa nerwowo - mięśniowa struktura czynnościowa synaps transmisja synaptyczna: neurotransmitery, mediatory. 2. FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH Struktura czynnościowa mięśni szkieletowych: sarkomer siateczka sarkoplazmatyczna Transmisja nerwowo-mięśniowa Sprzężenie elektromechaniczne Rodzaje włókien mięśniowych i jednostek motorycznych Rekrutacja jednostek motorycznych 3. RODZAJE SKURCZÓW ; SIŁA MIĘŚNIOWA Zależność wielkości skurczu mięśnia od siły bodźca: Bodziec podprogowy, progowy, nadprogowy Prawo średnich obciążeń Rodzaje skurczów mięśnia szkieletowego i czynniki je wywołujące: Skurcz pojedynczy Skurcz tężcowy (niezupełny, zupełny) 27

28 Skurcz izotoniczny, izometryczny i auksotoniczny Praca koncentryczna i ekscentryczna mięśni 4. PODSTAWY KONTROLI RUCHU Koordynacja układu nerwowo mięśniowego. Ośrodki kontroli ruchów dowolnych i postawy ciała ( układ piramidowy i pozapiramidowy). Regulacja napięcia mięśniowego (wrzecionko nerwowo-mięśniowe) Czynność móżdżku Narząd równowagi, wzroku i czucie skórne. 5. FIZJOLOGIA KRWI Krew i jej funkcje. Elementy morfotyczne krwi: erytrocyty, leukocyty, trombocyty Hemoglobina i jej funkcja Funkcja homeostatyczna krwi. Hemostaza 6. FIZJOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA Fizjologia układu krążenia / serce i naczynia krwionośne /. Fazy cyklu sercowego / revolutio cordis /. Praca serca: statyczna, dynamiczna Elektrokardiografia jako metoda oceny pracy serca Tętno jako przejaw czynności serca, metody pomiaru Ciśnienie tętnicze krwi i jego pomiar. Czynniki wpływające na jego wielkość. Tony serca Objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca 7. FIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO Mechanika oddychania doświadczenie Dondersa Skład powietrza atmosferycznego /wdechowego/, wydechowego i pęcherzykowego. Objętość gazów wyrażona w warunkach ATPS, BTPS, STPD. Spirometria: pojemność życiowa płuc i jej składowe Wentylacja minutowa płuc i jej pomiar Czynniki wpływające na wielkość wentylacji minutowej płuc. Oznaczanie nasilonej jednosekundowej objętości wydechowej płuc (próba Tiffenau-Pinelli) 8. PRZEMIANA MATERII I ENERGII Anabolizm i katabolizm Rodzaje energii w organizmie Bilans energetyczny Jednostki energii w fizjologii Podstawowa, spoczynkowa i wysiłkowa przemiana materii Metody oznaczania przemiany materii: metoda kalorymetrii bezpośredniej metoda kalorymetrii pośredniej Iloraz oddechowy /RQ/ a przemiana materii 9. REAKCJA UKŁADU KRĄŻENIA I ODDYCHANIA NA WYSIŁKI O RÓŻNYM CHARAKTERZE: wysiłek statyczny (rejestracja zmian RR, HR). wysiłek dynamiczny - krótkotrwały (10-sekundowy wysiłek supramaksymalny, na ergometrze z rejestracją częstości skurczów serca) wysiłek dynamiczny - długotrwały (reakcja na wysiłki o różnej intensywności do ustalenia wskaźników fizjologicznych: HR, RR 10. BADANIE ADAPTACJI UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO DO WYSIŁKU: próba harwardzka test PWC BADANIE WYDOLNOŚCI AEROBOWEJ ORGANIZMU: wydolność tlenowa i czynniki wpływające na jej wielkość mierniki wydolności tlenowej oznaczanie maksymalnego pochłaniania tlenu VO2max metodą pośrednią Astrand-Ryhming. 12. WYDOLNOŚĆ ANAEROBOWA; metody oceny wydolności beztlenowej: test Wingate 13. FIZJOLOGIA WYSIKÓW FIZYCZNYCH ORAZ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Charakterystyka organizmu człowieka w okresie rozwojowym (od 6. roku życia do ukończenia okresu dojrzewania) Reakcja dzieci w różnym wieku na wysiłek fizyczny: długotrwały (oparty o tlenową resyntezę ATP), krótkotrwały (oparty o beztlenową resyntezę ATP), siłowy Wydolność fizyczna dzieci. Skuteczność treningu sportowego w różnych okresach rozwoju. 14. ZMĘCZENIE Pojęcie zmęczenia i jego biologiczne znaczenie dla organizmu. Rodzaje i przyczyny zmęczenia: ostre, podostre, przewlekłe; lokalne i ustrojowe; obwodowe i ośrodkowe Obiektywne i subiektywne objawy zmęczenia. Znaczenie procesów zmęczenia i wypoczynku w treningu sportowym. WYKŁADY Homeostaza organizmu 28

29 Zmiana aktywności ruchowej człowieka na przestrzeni ewolucji i zmiany fizjologiczne z tego wynikające Energetyka pracy mięśni Termoregulacja podczas spoczynku oraz wysiłków o różnej charakterystyce i w różnych warunkach atmosferycznych Akinezja i jej skutki fizjologiczne Otyłość, przyczyny, następstwa, sposoby jej oceny i przeciwdziałania Zasady treningu Wpływ treningu prozdrowotnego na organizm Trening wytrzymałościowy Trening siłowy Trening wysokogórski Wydolność fizyczna kobiet Niedozwolone wspomaganie w rekreacji ruchowej i w sporcie oraz fizjologiczne tego następstwa METODY KSZTAŁCENIA: Wykład metoda podająca, wykład informacyjny Konwersatoria dyskusja problemowa obserwacja, burza mózgów EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod efektu K1_W01 K1_U01 K1_K01 Opis efektu Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę Wykłady: egzamin na ocenę OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 4 ECTS wynikający z liczby godzin dla przedmiotu i formy zaliczenia, 2 ECTS wynikający z nakładu pracy studenta. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Adach A Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. AWF Poznań Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL Warszawa Jaskólski A - Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław, Traczyk W - Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa, Kozłowski S, Nazar K - Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Miętkiewski E - Zarys fizjologii lekarskiej. PZWL, W-wa, Kubica R. - Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. Skrypt dla studentów. AWF Kraków Górski J - Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, W-wa Halicka-Ambroziak H Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów. AWF, Warszawa,

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i wypoczynku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Zielona Góra, dnia 15.04.2014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Osoby odpowiedzialne za ofertę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Fizjologia WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Tematyka ćwiczeń ( zajęcia 2 godz.) 1. Fizjologia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA Aneks Uchwała Rady Wydziału z dnia 21.05.2013 r. Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: FIZJOTERAPIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej KOD WF/II/st/34 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład PODSTAWY FIZJOLOGII CZŁOWIEKA Basics Human Physiology Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Załącznik nr 3 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Turystyka i Rekreacja Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zielona Góra, dnia 10.03.2015 r. Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: Instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: I stopień forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki A. Informacje ogólne nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Pedagogika czasu wolnego Kod

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Żywienie człowieka Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Nazwa modułu Obowiązkowy Odnowa biologiczna Wydział PUM Kierunek Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Specjalność - Poziom Forma

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 1. ZWA PRZEDMIOTU: Metodyka rekreacji 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Pływanie w fizjoprofilaktyce

SYLABUS. Pływanie w fizjoprofilaktyce PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Pływanie w fizjoprofilaktyce

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja instruktorska siatkówka

Specjalizacja instruktorska siatkówka Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów Semestr 5 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika kultury fizycznej KOD WF/II/st/5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika kultury fizycznej KOD WF/II/st/5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika kultury fizycznej KOD WF/II/st/5 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA Kierunek: wychowanie fizyczne Specjalność: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

e-mail: leszekporowski@wp.pl

e-mail: leszekporowski@wp.pl Kod przedmiotu: PLPILAIOZKO-L-1p3-2014 Pozycja planu: A3 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia I 2 Kierunek studiów Kosmetologia 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dietetyka w sporcie. Dietetics in sport Wychowanie fizyczne Stacjonarne, I-go stopnia licencjackie Ogólnoakademicki 1 - - - - 1

Dietetyka w sporcie. Dietetics in sport Wychowanie fizyczne Stacjonarne, I-go stopnia licencjackie Ogólnoakademicki 1 - - - - 1 I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów: Jednostka prowadząca: Prowadzący przedmiot: Dietetyka w sporcie Dietetics in sport Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Piłka siatkowa Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S Pozycja planu: A1 1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo