Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów ECTS

2 CZĘŚĆ II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA 2

3 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia: Wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki, praktyczny stacjonarne, niestacjonarne licencjat obszar nauki medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej 1. Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju: Uniwersytet Zielonogórski został powołany w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze 1. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego podstawowymi kierunkami działalności uniwersytetu są: prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury. Uniwersytet dochowuje wierności tradycji i zwyczajom akademickim, czerpie z nich w sytuacjach nieuregulowanych prawnie, a swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności. Uniwersytet kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów Europejskich. Uniwersytet wspiera indywidualizację kształcenia studentów. Proces edukacyjny w Uniwersytecie Zielonogórskim jest organizowany z poszanowaniem zasady spójności kształcenia i badań naukowych oraz prawa studiujących do swobodnego rozwijania ich zamiłowań i indywidualnych uzdolnień. 1 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz. U. Nr 74, poz. 785) 3

4 Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią otwartą zarówno na najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne, jak i na zapotrzebowanie społeczne dotyczące usług edukacyjnych realizowanych w duchu służby na rzecz dobra wspólnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej. Do zadań edukacyjnych Wydziału, obok kształcenia studentów, należy również kształcenie ustawiczne prowadzone zarówno w formie studiów podyplomowych jak i w formie cyklicznych wykładów i seminariów popularyzujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Kształcenie kadry naukowej Wydział prowadzi poprzez systemy seminariów naukowych. Program kształcenia na kierunku wychowania fizycznego wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego i działań na poziomie Wydziału. O roli kierunku świadczy duża liczba kandydatów na studia wynikająca między innymi z dużego zainteresowania instytucji i stowarzyszeń sportowych działających na terenie województwa lubuskiego, a w szczególności tradycji środowiska sportowego Zielonej Góry. 2. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Absolwenci kończący studia na kierunku wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę osadzoną przede wszystkim w obszarze nauk o kulturze fizycznej, która koresponduje z innymi obszarami nauk takimi jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki humanistyczne i społeczne. Posiadana wiedza pogłębiona jest o dodatkowe umiejętności praktyczne, co pozwala na zatrudnienie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, w instytucjach oświatowych oraz w instytucjach kultury fizycznej. Kwalifikacje absolwenta mają w założeniu zapewnić racjonalne działanie środkami fizycznymi na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi na rozwój psychiczny i społeczny, a także kształtowanie właściwej postawy do kultury fizycznej dzieci i młodzieży. 3. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydatów) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne jest uzyskanie efektów kształcenia zakładanych dla kształcenia ogólnego na poziomie poprzedzającym 6 poziom w Krajowych Ramach Kwalifikacji tj. ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa maturalnego. 4. Zasady rekrutacji Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Rekrutację na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. Zasady rekrutacji na kierunek studiów regulowane są przez coroczne Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 zawierają: Uchwała nr 285 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012, Załącznik nr 10 do uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010r., Uchwała nr 365 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca 4

5 uchwałę nr 285 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 oraz wprowadzająca tekst jednolity załączniki nr 5 i 10 tejże uchwały. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. W roku akademickim 2011/2012 na studia pierwszego stopnia zostali przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne. Wspólna lista rankingowa utworzona została dla kandydatów z nową i starą maturą. Kandydaci na studia przyjmowani byli według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia starej i nowej matury oraz egzaminu praktycznego. Postępowanie kwalifikacyjne przebiega dwuetapowo. Etap 1. stara" i 'nowa" matura. Egzamin praktyczny (0-70 punktów), obejmuje: (szczegółowe zasady egzaminu praktycznego) sprawdzian z dyscypliny sportowej (0-35 punktów), kandydat wybiera jedną spośród: o gimnastyka, o pływanie, o lekkoatletyka; sprawdzian z gry zespołowej (0-35 punktów), kandydat wybiera jedną spośród: o piłka siatkowa, o piłka ręczna, o piłka nożna, o koszykówka. Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów ćwiczeń, konkurencji i gier. Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie z egzaminu praktycznego za sprawdzian z dyscypliny sportowej co najmniej 7 punktów i za sprawdzian z gry zespołowej co najmniej 7 punktów. Etap 2 stara" i "nowa" matura. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa" matura) lub egzaminu dojrzałości ( stara" matura) z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,10p 1 + 0,10p 2 + 0,05d 1 + 0,05d 2 gdzie: p 1, p 2 - punkty za przedmiot język polski, d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany; Liczba punktów do listy rankingowej jest suma liczb punktów za oba etapy 5

6 II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla na kierunku wychowanie fizyczne, na studiach pierwszego stopnia stanowią: Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, załączniki 6 Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Kod kierunkowego efektu Efekty kształcenia dla kierunku studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów wychowanie fizyczne absolwent: Odniesienie do efektów obszarowych K1_W01 K1_W02 K1_W03 K1_W04 K1_W05 K1_W06 WIEDZA Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych i biomechanicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Zna podstawowe pojęcia używane w pedagogice i psychologii oraz uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia Zna genezę ćwiczeń fizycznych oraz uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w poszczególnych epokach. Zna historię i rozwój nowożytnego ruchu olimpijskiego Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych. Ma podstawową wiedzę o zasadach promocji zdrowia i zdrowego trybu życia Zna miejsce wychowania fizycznego w edukacji oraz podstawowe pojęcia i mechanizmy odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży. Ma wiedzę o kształtowaniu odpowiednich postaw potrzebnych w zawodzie nauczyciela M1_W01, M1_W02 M1_W01, M1_W02 M1_W04, M1_W05 M1_W10 M1_W09, M1_W06, M1_W07, M1_W05 M1_W08, M1_W09, M1_W12 6

7 K1_W07 K1_W08 K1_W09 K1_W10 K1_W11 K1_W12 Ma elementarną wiedzę i zna terminy dotyczące metod dydaktycznych, zasad nauczania, budowy i typach lekcji oraz oceny w procesie wychowania fizycznego Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego jako animatora i kreatora życia sportowego w instytucjach i placówkach oświatowowychowawczych. Zna stan aktualny oraz kierunki zmian systemu oświaty w Polsce. Zna zasady organizacji turystyki i rekreacji Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii i wiedzę pozwalającą na krytyczny ogląd rzeczywistości. Zna wybrane koncepcje filozoficzne człowieka stanowiące teoretyczne podstawy działalności w zakresie nauk o kulturze fizycznej Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informatycznokomunikacyjnej Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o kulturze fizycznej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych M1_W07, M1_W08 M1_W07 M1_W10 M1_W04, M1_W10 M1_W11 M1_W10, M1_W11 K1_U01 K1_U02 K1_U03 K1_U04 K1_U05 K1_U06 K1_U07 K1_U08 K1_U09 K1_U10 UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego Potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące aktywności fizycznej, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie nauk o kulturze fizycznej Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji emocji, postaw jednostki, umie komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną Potrafi interpretować współczesne zjawiska zachodzące w kulturze fizycznej Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne odpowiadające potrzebom jednostki i grupy społecznej Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu nauk o kulturze fizycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm i oraz dostępnych warunków Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych o kulturze fizycznej Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii Umie wykorzystać zasady i normy prawa oświatowego oraz formułować i rozwiązywać problemy formalno-prawne. Potrafi organizować imprezy sportoworekreacyjne i turystyczne Umie rozwiązywać problemy charakterystyczne dla współczesnego świata. Potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną w zakresie związanych ze studiowanym kierunkiem M1_U01, M1_U02 M1_U05, M1_U02 M1_U03, M1_U04, M1_U13 M1_U03, M1_U13 M1_U05, M1_U04, M1_U07 M1_U10, M1_U07 M1_U11, M1_U07 M1_U05, M1_U07 M1_U10 M1_U03, M1_U13 7

8 K1_U11 K1_U12 K1_U13 Posiada umiejętności techniczne w posługiwaniu się sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie dziedzin wiedzy o kulturze fizycznej. Potrafi korzystać z technik informatycznych Posiada umiejętności korzystania z metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach o kulturze fizycznej. Potrafi samodzielnie formułować tekst i poprawnie wnioskować Ma umiejętności językowe w zakresie nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego M1_U01, M1_U02, M1_U06 M1_U08, M1_U09, M1_U12, M1_U13 M1_U14, M1_U13 K1_K01 K1_K02 K1_K03 K1_K04 K1_K05 K1_K06 K1_K07 K1_K08 K1_K09 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i rozwój psychomotoryczny Potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozwijać i wpajać postawy uczciwej rywalizacji sportowej i zasad fair play Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy Potrafi formułować opinie dotyczące, jednostek, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów M1_K01 M1_K02 M1_K03 M1_K04 M1_K05 M1_K06 M1_K07 M1_K08 M1_K09 III. POGRAM STUDIÓW 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 6 3. Opis poszczególnych modułów kształcenia MODUŁ PODSTAWOWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW [A] Moduł ten obejmuje 615 godzin, za które student może uzyskać 58 punktów ECTS. Moduł podstawowy obejmuje przedmioty podstawowe dla kierunku wychowanie fizyczne, w tym także z dyscyplin pokrewnych np. psychologia, socjologia. W module tym są również zajęcia obowiązkowe z 8

9 języka obcego i wychowania fizycznego. Każdy student musi zaliczyć wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego modułu. MODUŁ PODSTAWOWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW [A] Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: Liczba godzin ECTS 1 Anatomia Biochemia Fizjologia Pedagogika Psychologia Antropologia Teoria wychowania fizycznego Filozofia Socjologia sportu Język obcy* Bezpieczeństwo i ergonomia Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnej * język obcy do wyboru MODUŁ KIERUNKOWY [B] Moduł kierunkowy obejmuje 1204 godzin zajęć, realizowanych na 25 przedmiotach, za które student może otrzymać 99 punkty ECTS. Student musi zaliczyć wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego modułu. MODUŁ KIERUNKOWY [B] Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: ECTS 1 Emisja głosu Biomechanika

10 3 Historia kultury fizycznej Metodyka wychowania fizycznego * Rytmika i taniec Zabawy i gry ruchowe Teoria i metodyka gimnastyki Lekka atletyka Teoria i metodyka gier zespołowych - koszykówka Teoria i metodyka gier zespołowych - siatkówka Teoria i metodyka pływania Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne Edukacja zdrowotna Teoria i metodyka gier zespołowych - piłka ręczna Teoria i metodyka gier zespołowych - piłka nożna Teoria i metodyka gier zespołowych Sport do wyboru * Antropomotoryka Pierwsza pomoc przedmedyczna Teoria sportu Organizacja i prawa w oświacie Teoria i metodyka turystyki i rekreacja Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Obóz sportowy ** Wychowanie seksualne * student ma prawo wyboru prowadzącego lub dyscypliny, ** student wybiera obóz zimowy lub letni MODUŁ DYPLOMOWY [C] Moduł obejmuje 105 godzin oraz 16 punktów ECTS. Celem modułu jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej. Student może wybierać prowadzącego seminarium spośród samodzielnych pracowników stanowiących minimum kadrowe na danym kierunku oraz zatrudnionej przez wydział, wspomagającej kadry emerytowanych profesorów. Student wybiera prowadzącego seminarium kierując się swoimi zainteresowaniami oraz dorobkiem naukowym opiekuna naukowego. 10

11 MODUŁ DYPLOMOWY [C] Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: ECTS 1 Proseminarium * Seminarium licencjackie* Metody badań pedagogicznych * student ma prawo wyboru prowadzącego MODUŁ PRAKTYKA PEDAGOGICZNA [D] Moduł obejmuje 150 godzin praktyk realizowanych po I i II roku kształcenia za, które student uzyskuje 6 punktów ECTS. Student w jej trakcie zapoznaje się z organizacją pracy nauczyciela wychowania fizycznego w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych. MODUŁ SPORTÓW DO WYBORU [E] W ramach tego modułu oferowane są do wyboru dwa rodzaje obozu sportowego: letni i zimowy. W przedmiocie sport do wyboru: sporty walki w samoobronie, tenis, sztuki walki. Student może uczestniczyć w obu obozach oraz więcej niż jednym sporcie do wyboru korzystając z darmowego (nieodpłatnego) limitu 30 punktów ECTS. MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH [F] W obrębie tego modułu student może zrealizować minimum 2 punkty ECTS na dowolnie wybranych zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku. Student może skorzystać z oferty przygotowanej w ramach macierzystego wydziału lub innych wydziałów. Oferta będzie aktualizowana każdego roku akademickiego. 4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Praktyka obejmuje 150 godzin praktyk realizowanych po I i II roku kształcenia za, które student uzyskuje 6 punktów ECTS. Praktyka jest zaliczana na ocenę w skali zgodnej z Regulaminem studiów. Celem praktyki jest poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów z jej praktycznym wykorzystaniem oraz poznanie własnych możliwości na rynku pracy. Praktyka odbywa się w wskazanej przez studenta placówce, z którą wydział podpisuje porozumienie o prowadzeniu praktyk. Na kierunku wyznaczony jest opiekun praktyki, który jest odpowiedzialny za: formalne przygotowanie studenta do praktyki, właściwy dobór placówek przez studentów, przygotowanie dokumentów (umowy, instrukcja praktyki) oraz zaliczenie studentowi praktyki. Student dokumentuje przebieg praktyki w dzienniczku praktyk. Ponadto dokumentem poświadczającym odbycie praktyki w określonej liczbie godzin i miejscu jest opinia z praktyki 11

12 wystawiana przez opiekuna. Kserokopia opinii jest przechowywana w aktach studenta. Oryginał dokumentu zachowuje student. Oba dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia praktyki. Wpisu do indeksu i karty zaliczeniowej dokonuje opiekun praktyki z ramienia uczelni po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu praktyki i uzyskania przez studenta zakładanych efektów. 5. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów. Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem z oceną. W wyjątkowych przypadkach np. wykład monograficzny możliwe jest zaliczenie bez oceny. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa REGULAMIN STUDIÓW Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdziany i egzaminy odbywają się w formie ustnej bądź pisemnej. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia dla konkretnych modułów/przedmiotów/form zajęć jest wskazany w ich opisie. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy stanowią sprawdzian osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowy jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej. Obejmuje ogólne zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz treści zawartych w pracy dyplomowej. Student w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną powinien wykazać się umiejętnością analizy i syntezy badanych w pracy dyplomowej zjawisk, umiejętnością wnioskowania i uogólniania. O ocenie końcowej decyduje ocena z pracy dyplomowej, ocena egzaminu i średnia ocen przebiegu studiów (Regulamin Studiów UZ, 68) 12

13 PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH 13

14 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia I ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 1 SEMESTR 2 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-Filo FILOZOFIA z.o WP-WF-SocS SOCJOLOGIA SPORTU z.o WP-WF-EmGł EMISJA GŁOSU ćw. z.o WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o WP-WF-Anat ANATOMIA kon. E./z.o WP-WF-Bich BIOCHEMIA lab. z./z.o WP-WF-Biom BIOMECHANIKA lab. E./z.o WP-WF-HKF HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ ćw. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z./z.o kon. z./z.o. 3 (1) WP-WF-RiT RYTMIKA I TANIEC kon. z.o WP-WF-ZiGR ZABAWY I GRY RUCHOWE ćw. z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z.o WP-WF-LA TEORIA I METODYKA LEKKIEJ ATLETYKI kon kon. z.o WP-WF-Kosz METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-Siat (KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z./z.o WP-WF- ĆWICZENIA KOMPENSACYJNO kon. E./z.o. 4 ĆwKK KOREKCYJNE E E 2 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny PUNKTY ECTS 14

15 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia II ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 3 SEMESTR 4 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o lek. E./z.o WP-WF-Fizj FIZJOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z.o kon. E./z.o WP-WF-Ped PEDAGOGIKA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-Psch PSYCHOLOGIA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-EdZd EDUKACJA ZDROWOTNA ćw. E./z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z./z.o WP-WF-PiłN METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-PiłR (PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z.o WP-WF-TMTR TEORIA I METODYKA TURYSTYKI kon. E./z.o. 3 I REKREACJI WP-WF-Pro PROSEMINARIUM (1) kon. z.o WP-WF-SW SPORT DO WYBORU * (1) kon. z.o kon. z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA** (1) z.o WP-WF-ObSp OBÓZ SPORTOWY*** (1) kon. z./z.o E E 5 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium * SPORT DO WYBORU sporty walki w samoobronie, tenis, sztuki walki ** Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po I roku *** Obóz sportowy (letni lub zimowy) (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny PUNKTY ECTS 15

16 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia III ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 5 SEMESTR 6 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-SeDy SEMINARIUM DYPLOMOWE (1) sem. zal sem. zal WP-WF-Antr ANTROPOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-Antp ANTROPOMOTORYKA kon. E./z.o WP-WF-PPP PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA kon. E./z.o WP-WF-TWF TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ćw. E./z.o WP-WF-TS TEORIA SPORTU ćw. E./z.o WP-WF-TZGS TEORIA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH z.o WP-WF-OISR ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO ćw. E./z.o. 3 REKREACYJNYCH WP-WF-WS WYCHOWANIE SEKSUALNE ćw. z./z.o WP-WF-OiPO ORGANIZACJA I PRAWA W OŚWIACIE z.o WP-WF-BiE BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA z.o WP-WF-TInf TECHNOLOGIA INFORMACYJNA kon. z.o WP-WF-MBP METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH z.o WP-WF-OWI OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA* (1) z.o PRZEDMIOT DO WYBORU 30* E E 3 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium, sem. seminarium * Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po II roku (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny Łączna liczba godzin: 1924*( 30- godzin przedmiot do wyboru) Przedmioty podstawowe: 390 Przedmioty kierunkowe: 1140 Inne: 424 *(30-przedmiot do wyboru) PUNKTY ECTS 16

17 PLANY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 17

18 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia I ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 1 SEMESTR 2 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-Filo FILOZOFIA 9 9 z.o WP-WF-SocS SOCJOLOGIA SPORTU 9 9 z.o WP-WF-EmGł EMISJA GŁOSU ćw. z.o WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o WP-WF-Anat ANATOMIA kon. E./z.o WP-WF-Bich BIOCHEMIA lab. z./z.o WP-WF-Biom BIOMECHANIKA lab. E./z.o WP-WF-HKF HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ ćw. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z./z.o kon. z.o. 3 (1) WP-WF-RiT RYTMIKA I TANIEC kon. z.o WP-WF-ZiGR ZABAWY I GRY RUCHOWE ćw. z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z.o WP-WF-LA TEORIA I METODYKA LEKKIEJ ATLETYKI kon. z./z.o kon. z.o WP-WF-Kosz METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-Siat (KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z./z.o WP-WF- ĆwKK ĆWICZENIA KOMPENSACYJNO- KOREKCYJNE RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny kon. E./z.o E PUNKTY ECTS E

19 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia II ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 3 SEMESTR 4 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE W NIA GO ECTS W NIA WP-WF-JęzO JĘZYK OBCY (1) lek. z.o lek. E./z.o WP-WF-Fizj FIZJOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-MWF METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kon. z.o kon. E./z.o WP-WF-Ped PEDAGOGIKA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-Psch PSYCHOLOGIA ćw. z./z.o ćw. E./z.o WP-WF-EdZd EDUKACJA ZDROWOTNA ćw. z./z.o WP-WF-Gimn TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI kon. z./z.o WP-WF-PiłN METODYKA GIER ZESPOŁOWYCH kon. z.o kon. z.o WP-WF-PiłR (PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA) WP-WF-Pływ TEORIA I METODYKA PŁYWANIA lab. z.o WP-WF-TMTR TEORIA I METODYKA TURYSTYKI kon. E./z.o. 3 I REKREACJI WP-WF-Pro PROSEMINARIUM (1) kon. z.o WP-WF-SW SPORT DO WYBORU * (1) 18 9 kon. z.o. 2 9 kon. z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA ** (1) z.o WP-WF-ObSp OBÓZ SPORTOWY*** (1) kon. z./z.o E E 4 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium PUNKTY ECTS * SPORT DO WYBORU - sporty walki w samoobronie, tenis, sztuki walki ** Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po I roku *** Obóz sportowy (letni lub zimowy) (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny 19

20 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE TYP STUDIÓW: I stopnia III ROK LP. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU KATEGORIA PRZEDMIOTU SEMESTR 5 SEMESTR 6 KSZTAŁ- PODSTA- KIERUN- SPEC- LICZBA GODZIN FORMA LICZBA GODZIN FORMA CENIA WOWE KOWE JALNOŚ- ZALICZE- PUNKTY ZALICZE- OGÓLNE CIOWE GO W NIA ECTS W NIA WP-WF-SeDy SEMINARIUM DYPLOMOWE (1) sem. zal sem. zal WP-WF-Antr ANTROPOLOGIA kon. E./z.o WP-WF-Antp ANTROPOMOTORYKA kon. E./z.o WP-WF-PPP PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA kon. E./z.o WP-WF-TWF TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ćw. E./z.o WP-WF-TS TEORIA SPORTU ćw. E./z.o WP-WF-TZGS TEORIA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH z.o WP-WF-OISR ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO ćw. E./z.o. 3 REKREACYJNYCH WP-WF-WS WYCHOWANIE SEKSUALNE 9 9 z.o WP-WF-OiPO ORGANIZACJA I PRAWA W OŚWIACIE 9 9 z.o WP-WF-BiE BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA 9 9 z.o WP-WF-TInf TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 9 9 kon. z.o WP-WF-MBP METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 9 9 z.o WP-WF-OWI OCHRONA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ 9 9 z.o WP-WF-PPed PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA * (1) z.o PRZEDMIOT DO WYBORU 18* E E 2 30 RAZEM GODZIN : ćw. ćwiczenia, kon. konwersatoria, lek. lektorat, lab. laboratorium, sem. seminarium * Praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 75 godz.) wrzesień po II roku (1) przedmioty w programie studiów z możliwością wyboru prowadzącego, dyscypliny Łączna liczba godzin: 1157*( +18 godzin przedmiot do wyboru) Przedmioty podstawowe: 324 Przedmioty kierunkowe: 590 Inne: 243*( +18 godzin przedmiot do wyboru) PUNKTY ECTS 20

21 CZĘŚĆ II.B KATALOG PRZEDMIOTÓW DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA 21

22 S P I S TT R E Ś C I Anatomia...23 Biochemia...25 FIZJOLOGIA...27 Pedagogika...30 Psychologia...33 Antropologia...35 Emisja głosu...39 Biomechanika...41 Historia kultury fizycznej...44 Metodyka wychowania fizycznego I, II...46 Rytmika i taniec...48 Zabawy i gry ruchowe...50 Teoria i metodyka gimnastyki...52 Lekka atletyka...54 Teoria i metodyka gier zespołowych koszykówka...56 Teoria i metodyka gier zespołowych siatkówka...58 Teoria i metodyka pływania...60 Ćwiczenia kompensacyjno korekcyjne...62 Edukacja Zdrowotna...64 Teoria i metodyka gier zespołowych piłka nożna...66 Teoria i metodyka gier zespołowych piłka ręczna...68 Sport do wyboru sporty walki w samoobronie...70 Sport do wyboru SZTUKI WALKI...72 Sport do wyboru tenis ziemny...74 Antropomotoryka...76 Pierwsza pomoc przedmedyczna...79 Teoria sportu...81 Organizacja i prawa w oświacie...83 OBÓZ sportowy (LETNI)...85 Obóz Sportowy (zimowy)...87 Proseminarium...89 Seminarium dyplomowe...91 Metody badań pedagogicznych...93 Wychowanie seksualne...95 Filozofia...97 Socjologia sportu...99 Język obcy I, II - język angielski Język obcy I,II - język niemiecki Bezpieczeństwo i ergonomia Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnej Praktyka pedagogiczna - ciągła

23 A N A TT O M I A Kod przedmiotu: 13.9-WP-WF-Anat Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ dr hab. n. biol. Ryszard Asienkiewicz Prowadzący: prof. UZ dr hab. n. biol. Ryszard Asienkiewicz dr Henryk Pędziwiatr zajęć w semestrze w tygodniu Semestr Studia stacjonarne Wykład 30 2 Egzamin II Ćwiczenia 45 3 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne Wykład 15 Egzamin II Ćwiczenia 30 Zaliczenie z oceną zaliczenia Punkty ECTS 8 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z budową i funkcjami ciała człowieka. Zdobycie wiedzy w zakresie lokalizowania, nazywania poszczególnych elementów budowy ciała zgodnie z mianownictwem anatomicznym, wyjaśniania funkcji układów ważnych z punktu widzenia aktywności fizycznej, a także świadomej dbałości o kondycję biologiczną człowieka związaną z właściwymi funkcjami układów i narządów oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przy uszkodzeniu aparatu ruchu. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza z anatomii człowieka i jego rozwoju fizycznego oraz higieny. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Treści wykładów: Przedmiot, zakres i podział anatomii, stosunek do innych nauk. Układ kostny: rozwój w ontogenezie, budowa i podział kości, szkielet osiowy, kończyna górna i dolna, budowa czaszki. Układ więzadłowo-stawowy: rozwój w ontogenezie, połączenia kości, budowa i rodzaje stawów, charakterystyka wybranych stawów. Układ mięśniowy: rozwój w ontogenezie, budowa i funkcje mięśni, rodzaje tkanki mięśniowej, charakterystyka grup mięśniowych. Układ nerwowy: znaczenie układu, rozwój w ontogenezie, podział układu, budowa i funkcje tkanki nerwowej, ogólna charakterystyka układu nerwowego ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego, regulacja nerwowohormonalna. Układ krwionośny: rozwój w ontogenezie, budowa i funkcje serca, budowa i funkcje naczyń krwionośnych, obiegi krwi, skład i funkcje krwi, układ chłonny, unaczynienie poszczególnych części ciała. Zmiany zachodzące w układzie krążenia pod wpływem wysiłku fizycznego. Układ oddechowy: rozwój w ontogenezie, podział układu, budowa i funkcje dróg oddechowych, płuc i opłucnej. Mechanika oddychania. Pojemność płuc. Zmiany zachodzące w układzie oddechowym pod wpływem wysiłku fizycznego. Układ trawienny: rozwój układu w ontogenezie, podział układu, budowa i funkcje przewodu pokarmowego. Budowa i funkcje gruczołów trawiennych. Otrzewna. Fizjologia układu pokarmowego. Układ wewnątrzwydzielniczy: znaczenie i podział układu, charakterystyka gruczołów. Etyczne i zdrowotne aspekty dopingu w sporcie. Treści konwersatoriów: Rodzaje, budowa, występowanie i funkcje tkanek: nabłonkowej, łącznej, kostnej, krwi, mięśniowej, nerwowej i gruczołowej. Budowa i funkcje układu szkieletowego i mięśniowego. Zmiany zachodzące w układzie mięśniowym pod wpływem wysiłku fizycznego. Charakterystyka zespołów funkcjonalnych (w zakresie osteologii, arthrologii, syndesmologii, myologii i kinesiologii): obręczy kończyny górnej, stawu ramiennego, stawu łokciowego oraz sprzężonych stawów promieniowo-łokciowych, stawów bliższych i dalszych ręki, obręczy kończyny dolnej i stawu 23

24 biodrowego, stawu kolanowego, stawów bliższych i dalszych stopy, kręgosłupa, klatki piersiowej, stawu skroniowo-żuchwowego. Charakterystyka kości czaszki. Postępowanie podczas udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przy uszkodzeniu aparatu ruchu. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: metoda podająca, poglądowa (plansze, rzutopisy), projekcja multimedialna (filmy, przeźrocza). Konwersatoria: obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, praca w grupach, metody aktywizujące z wykorzystaniem atlasów, modeli anatomicznych i schematów, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod efektu K1_W01 K1_U01 K1_U05 Opis efektu Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego. Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne odpowiadające potrzebom jednostki i grupy społecznej. K1_K01 K1_K02 K1_K09 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów. Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej (testowo-opisowej) zgodnie z podanymi kryteriami (progi punktowe). Konwersatoria kończą się zaliczeniem na ocenę w formie ustnej, zgodnie z podanymi kryteriami. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: test z progami punktowymi, ocena znajomości mianownictwa anatomicznego, ocena umiejętności praktycznych z wykorzystaniem eksponatów, ocena schematów, uczestnictwo w zajęciach. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 4 ECTS wynikający z liczby godzin dla przedmiotu i formy zaliczenia, 4 ECTS wynikający z nakładu pracy studenta. LITERATURA PODSTAWOWA: 1.Marecki B.: Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego. AWF, Poznań Malinowski A., Asienkiewicz R.: Anatomia funkcjonalna człowieka. Schematy do ćwiczeń. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Sobotta: Atlas anatomii człowieka. Wydanie II polskie opracowane przez W. Woźniaka i K. Jędrzejewskiego. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław Sinielnikov R.D.: Atlas anatomii człowieka. Moskwa Stelmasiak M. (red.): Mianownictwo anatomiczne. PZWL, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa Gołąb B. K.: Podstawy anatomii człowieka. PZWL, Warszawa Sylwanowicz W. (red.): Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa Traczyk W. Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 6. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 24

25 B I O C H E M I A Kod przedmiotu: 13.6-WP-WF-Bich Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Elżbieta Heger Prowadzący: dr Elżbieta Heger dr Dżamila Bogusławska zajęć w semestrze w tygodniu Semestr Studia stacjonarne Wykład 15 1 Zaliczenie II Laboratorium 30 2 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne Wykład 15 Zaliczenie II Laboratorium 15 Zaliczenie z oceną zaliczenia Punkty ECTS 3 CEL PRZEDMIOTU: Poznanie i zrozumienie chemicznych podstaw budowy i funkcji organizmu. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej i organicznej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Budowa, właściwości i funkcja biologiczna białek, węglowodanów i lipidów. Metabolizm energetyczny, rola enzymów w przemianach metabolicznych, drogi syntezy ATP. Mechanizm działania łańcucha oddechowego. Równowaga kwasowo-zasadowa, znaczenie buforów krwi. Adaptacja metaboliczna do wysiłku fizycznego. Wpływ wysiłku fizycznego na wykorzystanie źródeł energii. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji Ćwiczenia laboratoryjne: eksperymentalne poprzedzone prelekcją, praca w grupach, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników doświadczeń. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Efekty kształcenia P1A_W01 K1A_W03 P1A_W04 P1A_W04 P1A_W07 P1A_W08 Wiedza, umiejętności, kompetencje student wyjaśnia molekularne podstawy funkcjonowania żywego organizmu: potrafi uzasadnić chemiczne podstawy budowy organizmów, ma wiedzę w zakresie budowy i funkcji białek, węglowodanów, lipidów i nukleotydów, potrafi wymienić i opisać budowę związków wysokoenergetycznych, student tłumaczy znaczenie głównych szlaków metabolicznych komórki; wyjaśniania, w jaki sposób wysiłek fizyczny o różnej intensywności i czasie trwania wpływa na podstawowe przemiany 25

26 P1A_U01 P1A_U04 P1A_U06 P1A_U09 K1A_U03 K1A_U04 K1A_U05 metaboliczne; interpretuje podstawowe parametry biochemiczne w diagnozowaniu zmian powysiłkowych. Student potrafi dokonywać, zarówno pisemnie jak i ustnie, egzegezy prostych tekstów z zakresu biochemii, student zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w badaniach biochemicznych, rozwiązuje proste problemy z dziedziny biochemii i biologii molekularnej, posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, potrafi prawidłowo dobierać i wykorzystywać podstawowy sprzęt laboratoryjny w celu przeprowadzenia doświadczeń według wskazanej procedury, student posiada umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników prostego eksperymentu chemicznego i biochemicznego, student rozumie podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium typu biochemicznego P1A_K01 P1A_K05 P1A_K02 P1A_K03 P1A_K06 student stosuje metodę samokształcenia i rozumie, że posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie w omawianym zakresie są niezbędne w rzetelnej realizacji doświadczeń biologicznych student rozumie podłoże molekularne zróżnicowania osobniczego do adaptacji w czasie wysiłku fizycznego, dostrzega związek pomiędzy aktywnością ruchową a tempem przemian metabolicznych, działa w grupie, organizuje pracę w określonym zakresie, słucha uwag prowadzącego zajęcia i stosuje się do jego zaleceń student rozumie potrzebę zachowania zasad bezpiecznej pracy w laboratorium typu biochemicznego. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład zaliczenie końcowe, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia zajęć laboratoryjnych, przeprowadzony w formie pisemnej. Zaliczenie trwa 60 minut zawiera 40 zamkniętych pytań. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 25 pkt (62,5%) na 40 pkt. możliwych do zdobycia. Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów (6 kolokwiów), test praktycznych umiejętności, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Sprawdzenie wiedzy w formie pisemnej dwa kolokwia. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 2 ECTS wynikający z liczby godzin dla przedmiotu i formy zaliczenia, 1 ECTS wynikający z nakładu pracy studenta. LITERATURA PODSTAWOWA: 1.Biochemia - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko; Tłumaczenie: pod redakcją naukową Z. Szweykowskiej-Kulińskiej i A. Jarmołowskiego; Wydanie: czwarte zmienione; Wydawnictwo Naukowe PWN 2011; 2.Ćwiczenia z biochemii - Redakcja naukowa: L. Kłyszejko-Stefanowicz, Wydanie: pierwsze, dodruk; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011; 3.Biochemia. Krótkie wykłady - D. B. Hames, N. M. Hooper, Tłumaczenie: zbiorowe pod red. L. Hryniewieckiej i K. Ziemnickiego; Wydanie: trzecie, zmienione; Wydawnictwo Naukowe PWN, Obliczenia biochemiczne A. Zgirski, R. Gondko; Wydanie: pierwsze, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Postępy Biochemii (Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, prenumerowane przez WNB UZ). 26

27 FF II I ZZ JJ OO LL OO GG II I AA Kod przedmiotu: 16.1-WP-WF-Fizj Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Mariusz Naczk Prowadzący: dr Mariusz Naczk zajęć w semestrze w tygodniu Semestr Studia stacjonarne Wykład 30 2 Egzamin III Konserwatorium 30 2 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne Wykład 15 Egzamin III Konserwatorium 30 Zaliczenie z oceną zaliczenia Punkty ECTS 6 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta i zrozumienie przez niego zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego jako całości, przyswojenie wiedzy na temat działania układu nerwowego, krążenia, oddechowego, posiadanie umiejętność oceny wydolności człowieka, zna i rozumie różnice wydolnościowe pomiędzy dziećmi a dorosłymi, zna: następstwa braku ruchu i otyłości, wpływ różnych form treningu na organizm. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość anatomii człowieka, zwłaszcza budowy układu mięśniowego, położenia poszczególnych mięśni, ich znaczenie funkcjonalne. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: ĆWICZENIA: 1. POBUDLIWOŚĆ I POBUDZENIE Istota pobudzenia, tkanki pobudliwe Potencjał błony komórkowej: spoczynkowy czynnościowy rodzaje włókien nerwowych, a szybkość przewodzenia synapsa nerwowo - mięśniowa struktura czynnościowa synaps transmisja synaptyczna: neurotransmitery, mediatory. 2. FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH Struktura czynnościowa mięśni szkieletowych: sarkomer siateczka sarkoplazmatyczna Transmisja nerwowo-mięśniowa Sprzężenie elektromechaniczne Rodzaje włókien mięśniowych i jednostek motorycznych Rekrutacja jednostek motorycznych 3. RODZAJE SKURCZÓW ; SIŁA MIĘŚNIOWA Zależność wielkości skurczu mięśnia od siły bodźca: Bodziec podprogowy, progowy, nadprogowy Prawo średnich obciążeń Rodzaje skurczów mięśnia szkieletowego i czynniki je wywołujące: Skurcz pojedynczy Skurcz tężcowy (niezupełny, zupełny) 27

28 Skurcz izotoniczny, izometryczny i auksotoniczny Praca koncentryczna i ekscentryczna mięśni 4. PODSTAWY KONTROLI RUCHU Koordynacja układu nerwowo mięśniowego. Ośrodki kontroli ruchów dowolnych i postawy ciała ( układ piramidowy i pozapiramidowy). Regulacja napięcia mięśniowego (wrzecionko nerwowo-mięśniowe) Czynność móżdżku Narząd równowagi, wzroku i czucie skórne. 5. FIZJOLOGIA KRWI Krew i jej funkcje. Elementy morfotyczne krwi: erytrocyty, leukocyty, trombocyty Hemoglobina i jej funkcja Funkcja homeostatyczna krwi. Hemostaza 6. FIZJOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA Fizjologia układu krążenia / serce i naczynia krwionośne /. Fazy cyklu sercowego / revolutio cordis /. Praca serca: statyczna, dynamiczna Elektrokardiografia jako metoda oceny pracy serca Tętno jako przejaw czynności serca, metody pomiaru Ciśnienie tętnicze krwi i jego pomiar. Czynniki wpływające na jego wielkość. Tony serca Objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca 7. FIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO Mechanika oddychania doświadczenie Dondersa Skład powietrza atmosferycznego /wdechowego/, wydechowego i pęcherzykowego. Objętość gazów wyrażona w warunkach ATPS, BTPS, STPD. Spirometria: pojemność życiowa płuc i jej składowe Wentylacja minutowa płuc i jej pomiar Czynniki wpływające na wielkość wentylacji minutowej płuc. Oznaczanie nasilonej jednosekundowej objętości wydechowej płuc (próba Tiffenau-Pinelli) 8. PRZEMIANA MATERII I ENERGII Anabolizm i katabolizm Rodzaje energii w organizmie Bilans energetyczny Jednostki energii w fizjologii Podstawowa, spoczynkowa i wysiłkowa przemiana materii Metody oznaczania przemiany materii: metoda kalorymetrii bezpośredniej metoda kalorymetrii pośredniej Iloraz oddechowy /RQ/ a przemiana materii 9. REAKCJA UKŁADU KRĄŻENIA I ODDYCHANIA NA WYSIŁKI O RÓŻNYM CHARAKTERZE: wysiłek statyczny (rejestracja zmian RR, HR). wysiłek dynamiczny - krótkotrwały (10-sekundowy wysiłek supramaksymalny, na ergometrze z rejestracją częstości skurczów serca) wysiłek dynamiczny - długotrwały (reakcja na wysiłki o różnej intensywności do ustalenia wskaźników fizjologicznych: HR, RR 10. BADANIE ADAPTACJI UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO DO WYSIŁKU: próba harwardzka test PWC BADANIE WYDOLNOŚCI AEROBOWEJ ORGANIZMU: wydolność tlenowa i czynniki wpływające na jej wielkość mierniki wydolności tlenowej oznaczanie maksymalnego pochłaniania tlenu VO2max metodą pośrednią Astrand-Ryhming. 12. WYDOLNOŚĆ ANAEROBOWA; metody oceny wydolności beztlenowej: test Wingate 13. FIZJOLOGIA WYSIKÓW FIZYCZNYCH ORAZ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Charakterystyka organizmu człowieka w okresie rozwojowym (od 6. roku życia do ukończenia okresu dojrzewania) Reakcja dzieci w różnym wieku na wysiłek fizyczny: długotrwały (oparty o tlenową resyntezę ATP), krótkotrwały (oparty o beztlenową resyntezę ATP), siłowy Wydolność fizyczna dzieci. Skuteczność treningu sportowego w różnych okresach rozwoju. 14. ZMĘCZENIE Pojęcie zmęczenia i jego biologiczne znaczenie dla organizmu. Rodzaje i przyczyny zmęczenia: ostre, podostre, przewlekłe; lokalne i ustrojowe; obwodowe i ośrodkowe Obiektywne i subiektywne objawy zmęczenia. Znaczenie procesów zmęczenia i wypoczynku w treningu sportowym. WYKŁADY Homeostaza organizmu 28

29 Zmiana aktywności ruchowej człowieka na przestrzeni ewolucji i zmiany fizjologiczne z tego wynikające Energetyka pracy mięśni Termoregulacja podczas spoczynku oraz wysiłków o różnej charakterystyce i w różnych warunkach atmosferycznych Akinezja i jej skutki fizjologiczne Otyłość, przyczyny, następstwa, sposoby jej oceny i przeciwdziałania Zasady treningu Wpływ treningu prozdrowotnego na organizm Trening wytrzymałościowy Trening siłowy Trening wysokogórski Wydolność fizyczna kobiet Niedozwolone wspomaganie w rekreacji ruchowej i w sporcie oraz fizjologiczne tego następstwa METODY KSZTAŁCENIA: Wykład metoda podająca, wykład informacyjny Konwersatoria dyskusja problemowa obserwacja, burza mózgów EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod efektu K1_W01 K1_U01 K1_K01 Opis efektu Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę Wykłady: egzamin na ocenę OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 4 ECTS wynikający z liczby godzin dla przedmiotu i formy zaliczenia, 2 ECTS wynikający z nakładu pracy studenta. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Adach A Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. AWF Poznań Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL Warszawa Jaskólski A - Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław, Traczyk W - Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa, Kozłowski S, Nazar K - Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Miętkiewski E - Zarys fizjologii lekarskiej. PZWL, W-wa, Kubica R. - Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. Skrypt dla studentów. AWF Kraków Górski J - Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, W-wa Halicka-Ambroziak H Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów. AWF, Warszawa,

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2010/11 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie fizyczne Specjalność

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 23 lutego 2015 r. Opracowanie Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo