POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH 2008 2012"

Transkrypt

1 Załącznik Do uchwały Nr.. Rady m.st. Warszawy Z dnia.. POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH Warszawa, 2008 r. 1

2 Spis treści Warszawa miastem edukacji... 3 Diagnoza warszawskiej oświaty... 8 Charakterystyka warszawskiej oświaty... 8 Skala Warszawy i stołecznej metropolii... 8 Baza oświatowa Edukacja pozaszkolna RóŜnice między dzielnicami Diagnoza funkcjonowania oświaty Demografia Analiza realizacji głównych celów warszawskiej polityki edukacyjnej Analiza mechanizmów finansowania oświaty Analiza zarządzania oświatą Analiza potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli Analiza SWOT Cele i strategiczne obszary działań Cele polityki edukacyjnej Strategiczne obszary działań Kierunki i sposoby realizacji Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy Edukacja i wspieranie rozwoju małego dziecka oraz wspomaganie jego rodziny Kierunki działań Sposoby realizacji Edukacja szkolna Kierunki działań Sposoby realizacji Edukacja dla rynku pracy Kierunki działań Sposoby realizacji Edukacja poza szkołą, uczenie się przez całe Ŝycie Kierunki działań Sposoby realizacji Rozwój nauczycieli i kadr oświatowych Kierunki działań Sposoby realizacji Zarządzanie i finansowanie oświaty Zarządzanie Kierunki działań Sposoby realizacji Finansowanie Kierunki działań Sposoby realizacji Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej i współpracy europejskiej Opracowania towarzyszące Akty prawne, opracowania i programy wspierające realizację Polityki edukacyjnej Lista ekspertyz i rekomendacji Strategiczne programy Polityki edukacyjnej i związane z nimi programy operacyjne 78 2

3 Warszawa miastem edukacji Edukacja jest podstawą ustawicznie uczącego się społeczeństwa obywatelskiego i kluczowym warunkiem ekonomicznego rozwoju miasta. Tworzona przez samorząd miasta stołecznego Warszawy polityka edukacyjna słuŝy mieszkańcom i ich miastu. Głoszone w stołecznej polityce edukacyjnej hasło - Warszawa miastem edukacji - wyraŝa dąŝenie do wysokiego poziomu nauczania, tworzonego w róŝnorodnych, adresowanych do wszystkich obywateli, formach. Edukacja juŝ jest jedną z głównych funkcji naszego miasta, jej rola w najbliŝszych latach będzie rosła. Zarówno w rozumieniu funkcji społecznych, jak i czynnika ekonomicznego rozwoju. Warszawa staje się miastem, którego mieszkańcy coraz bardziej chcą się uczyć, doskonalić zawodowo, rozwijać swoje zainteresowania. Umiejętne budowanie atmosfery sprzyjającej ciągłemu uczeniu oraz wprowadzenie konkretnych mechanizmów i rozwiązań w funkcjonowaniu stołecznego systemu edukacji będzie wpływało na szybszy rozwój Warszawy. Samorząd warszawski stawia na uczenie się przez całe Ŝycie - od najmłodszych dzieci do seniorów oraz uczenie się wszystkich, wykorzystując róŝne rodzaje edukacji w szkołach i placówkach oświatowych, instytucjach szkolących, zakładach pracy, a takŝe podczas samodzielnego uczenia się i samokształcenia. Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy w latach jest odpowiedzią na powyŝsze wyzwania i przedstawia zamierzenia władz stołecznego samorządu. Nakreśla ona główne kierunki działań edukacyjnych oraz sposoby realizacji. Są one zbieŝne z załoŝeniami strategicznych dokumentów określających rozwój miasta, w tym Strategią Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, nowym Statutem Warszawy, przygotowywaną Strategią rozwiązywania problemów społecznych w Warszawie oraz innymi dokumentami. Polityka edukacyjna jest rodzajem kontraktu społecznego opisującego poŝądany model warszawskiej edukacji, którą będziemy budowali przez najbliŝsze pięć lat. W polityce edukacyjnej wskazujemy kilka priorytetów, ich wybór wynika zarówno z dokonanej diagnozy obecnego stanu stołecznej oświaty, jak i nakreślenia jej wizji. Priorytetowymi działaniami w latach są: - wspieranie rozwoju małego dziecka, w tym upowszechnianie róŝnych form edukacji przedszkolnej; - stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach; - tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska wychowawczego w szkołach; - unowocześnienie edukacji dla rynku pracy, w tym przebudowa oferty szkolnictwa zawodowego; - przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu społecznemu; - stwarzanie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów; - wzmacnianie obywatelskiego i europejskiego wymiaru edukacji; - szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu; - budowanie związków między oświatą a szkolnictwem wyŝszym; - rozwój współpracy ze społecznymi partnerami edukacji. Osiągnięcie zamierzonych celów zaleŝy w duŝej mierze od przeprowadzenia zmian w systemie zarządzania i finansowania stołecznej oświaty. Podział środków finansowych będzie wykorzystywał mechanizm pieniądza podąŝającego za uczniem. Jednocześnie, uznając decentralizację zarządzania i podmiotowość dzielnic i szkół za priorytety funkcjonowania miasta, wprowadzimy zasady pozwalające na tworzenie lokalnych koalicji na rzecz edukacji. DuŜe znaczenie nadamy programom wsparcia szkół i placówek, inspirującym środowiska oświatowe do innowacyjnych działań. Wspieranie oddolnych inicjatyw szkół i 3

4 placówek oświatowych będzie realizowane nie tylko poprzez finansowanie, ale takŝe przez popularyzowanie przykładów dobrej praktyki oświatowej. Wprowadzaniu załoŝeń polityki edukacyjnej towarzyszyć będzie rozbudowywany system rozwoju nauczycieli i dyrektorów szkół, realizowany poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń, kontakty zagraniczne oraz aktywności centrum innowacji edukacyjnych. W dąŝeniu do poprawy jakości kształcenia i rozwoju szkół kierujemy się kilkoma fundamentalnymi zasadami społeczeństwa obywatelskiego: pomocniczości władz miasta w odniesieniu do szkół, przejawiającej się między innymi we wspieraniu i inicjowaniu działań szkół i placówek oświatowych (zarówno tych, dla których organem prowadzącym jest samorząd warszawski, jak i tych prowadzonych przez inne podmioty), a nie na ich narzucaniu; decentralizacji i dekoncentracji polegającej na zwiększeniu uprawnień dzielnic iszkół, co pozwoli w większym stopniu uwzględniać specyfikę środowiska lokalnego i skuteczniej wspierać lokalne inicjatywy; partnerstwa samorządu, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców w przeprowadzaniu zmian w edukacji warszawskiej; jawności i przejrzystości polegającymi na demokratyzacji i odbiurokratyzowaniu decyzji samorządowych, konsultacjach społecznych i tworzeniu nowych form w komunikowaniu się z mieszkańcami Warszawy; współpracy i dialogu z róŝnymi partnerami instytucjonalnymi i społecznymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; autonomii w działaniach instytucji edukacyjnych oraz nauczycieli, realizowanej zgodnie z prawami i ustalonymi zasadami. Istotnym wątkiem obecnej polityki edukacyjnej jest decentralizacja i dekoncentracja, które obejmują róŝne sfery działania miasta, w tym edukację. Ustawa warszawska z 2002 roku uczyniła z Warszawy jedną gminę, poprzednie władze miasta do jesieni 2006 roku prowadziły w stołecznej oświacie działania konsolidacyjne i centralizacyjne. Obecnie dąŝymy do większej decentralizacji i autonomii w działaniu dzielnic miasta oraz szkół i placówek oświatowych, realizowanej jednak zgodnie z ogólnomiejskimi standardami edukacyjnymi. Warunkiem zwiększania uprawnień na niŝszych szczeblach zarządzania oświatowego jest przejmowanie większej odpowiedzialności dzielnic i szkół, takŝe wprowadzenie mechanizmów oraz narzędzi monitoringu, kontroli i ewaluacji. Polityka edukacyjna odwołuje się do podstawowych wartości opisujących model warszawskiej szkoły samorządowej. Za najwaŝniejsze uznaliśmy tworzenie szkoły efektywnej, otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej. Warszawska szkoła powinna być szkołą zapewniającą najwyŝszej jakości edukację i jednocześnie szkołą - autonomiczną, kreatywną, tolerancyjną, szkołą tworzącą wspólnotę świadomych odpowiedzialności za rozwój dzieci i młodzieŝy nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Szkoła ta korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz wychowuje w duchu społeczeństwa obywatelskiego, świadomości ojczystej historii i otwartości na świat. Warszawska szkoła to miejsce prowadzenia dyskusji z młodymi ludźmi szukającymi odpowiedzi na nurtujące ich pytania. To równieŝ miejsce wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Jest to równocześnie szkoła wspomagająca zdolnych, utalentowanych i zainteresowanych nauką uczniów. Za wartość warszawskiego systemu edukacji uznajemy róŝnorodność szkół. WaŜną częścią warszawskiej oświaty jest w tym kontekście szkolnictwo niepubliczne, stanowiące integralny element stołecznego systemu oświatowego. Będziemy tworzyli warunki i mechanizmy do dalszego rozwoju szkół niepublicznych i ich włączania w działania podejmowane przez warszawski samorząd. Polepszymy dostępność szkolnictwa niepublicznego do informacji edukacyjnej, doskonalenia 4

5 nauczycieli, środków finansowych na nowatorskie przedsięwzięcia szkolne. Będziemy promowali współpracę szkół prowadzonych przez róŝne organy załoŝycielskie. DąŜąc do podnoszenia jakości pracy szkół, doceniamy nie tylko wyniki w nauczaniu obrazowane przez system egzaminów zewnętrznych. Za równie waŝne uwaŝamy efekty wychowawcze, aktywność społeczną oraz osiągnięcia uczniów i nauczycieli w innych dziedzinach Ŝycia szkoły. Wprowadzając decentralizację zarządzania oświaty, stawiamy na autonomię szkół. Dyrektorzy i nauczyciele będą traktowani podmiotowo i partnersko, z szacunkiem dla ich indywidualności i innowacyjności. Zapewnimy warszawskim nauczycielom warunki do rozwoju zawodowego i awansu, w tym poziomego, polegającego na pełnieniu róŝnorodnych funkcji w szkole. Nauczyciele twórczy, innowacyjni i samodzielni będą dostrzeŝeni i premiowani. Będziemy wspierać działania innowacyjne szkół warunkujące ich rozwój. Chcemy, aby w odbiorze społecznym innowacyjność ściśle kojarzyła się z Warszawą. Warszawa to miejsce narodzin wielu waŝnych koncepcji edukacyjnych. Odwołując się do nich nawiązujemy do tradycji stworzonej przez oświeceniową Komisję Edukacji Narodowej i wielu wybitnych warszawskich pedagogów. To w naszym mieście tworzył Janusz Korczak, wychowawca i przyjaciel dzieci, którego koncepcje pedagogiczne są nadal aktualne, a antyautorytarny program wychowawczy określa kierunek naszego działania. To tu Aleksander Kamiński uczył harcerzy z Szarych Szeregów i druŝyn okresu powojennego patriotyzmu i obowiązku wobec Ojczyzny, a Kazimierz Lisiecki zakładał ogniska wychowawcze dla warszawskiej młodzieŝy. To tu w czasie wojny ryzykowali swoje Ŝycie nauczyciele prowadzący tajne nauczanie. W tym mieście rodził się ruch niezaleŝnej oświaty, przygotowujący zmiany edukacyjne, które urzeczywistniły się po 1989 roku. W stolicy właśnie powstały najbardziej pręŝne pozarządowe organizacje edukacyjne i pierwsze niezaleŝne szkoły niepubliczne. Czując się sukcesorami bogatego dziedzictwa warszawskich pedagogów i dorobku szkół, tworzymy politykę edukacyjną będącą odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, a zarazem czerpiącą z w warszawskiej, polskiej i europejskiej tradycji pedagogicznej. Kształtowanie aspiracji edukacyjnych rozpoczyna się w dzieciństwie. Dlatego będziemy prowadzić aktywną politykę edukacyjną na rzecz wspierania rozwoju małego dziecka i pomocy jego rodzicom. Zgodnie z nią będziemy promowali znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wczesnej edukacji i wychowania przedszkolnego oraz podejmowali działania słuŝące stałemu podnoszeniu jakości kształcenia, wychowania i opieki w kreatywnych przedszkolach i na progu edukacji szkolnej. Będziemy wprowadzali alternatywne formy edukacji przedszkolnej, wspomagające równieŝ rodziców w procesie wychowania i edukacji małych dzieci. Sięgając do dewizy oświaty niezaleŝnej, uwaŝamy, Ŝe szkoła ma słuŝyć dziecku, ale takŝe rodzicom uczniów i społeczności lokalnej. Jesteśmy przekonani, Ŝe waŝna jest działalność szkoły po lekcjach zarówno oferującej zajęcia dla uczniów potrzebujących wsparcia i pragnących rozwijać swoje zainteresowania, jaki i otwartej na potrzeby lokalną społeczność. Dlatego chcemy: poszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych odpowiadających zainteresowaniom oraz potrzebom dzieci i młodzieŝy; promować międzyszkolną współpracę w organizacji zajęć, tak by objąć jak największą liczbę uczniów, zarówno tych szczególnie uzdolnionych, jak i wymagających wsparcia edukacyjnego; przykładać duŝą wagę do edukacji i wychowania dzieci zagroŝonych wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci z rodzin ubogich, obciąŝonych chorobami i niepełnosprawnością, borykających się z innymi trudnymi problemami; pracować nad włączeniem ich do środowiska klasy i szkoły; zachęcać nauczycieli, by sięgali po inspirujące programy nauczania, pomagające w aktywnym poznawaniu świata oraz stymulujące własny rozwój dziecka. 5

6 WaŜnym elementem warszawskiej polityki edukacyjnej jest przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu. Za istotne uwaŝamy stworzenie odpowiednich form edukacyjnych i warunków pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Istotne jest równieŝ stworzenie odpowiednich warunków rozwoju i form edukacyjnych dla dzieci cudzoziemców, uchodźców, imigrantów oraz dzieci mniejszości narodowych mieszkających w stolicy. Będziemy wspierać i promować działania szkół realizujących programy edukacji wielokulturowej i działania wychowawcze dotyczące akceptacji inności oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom rasizmu i ksenofobii. UwaŜamy za waŝne, by w warszawskich szkołach nauczyciele pomagali uczniom w rozumieniu współczesnego świata, procesów Ŝycia społecznego i przygotowywali ich do samodzielnego i twórczego myślenia oraz inspirowali do własnej aktywności naukowej, artystycznej i społecznej. Mając na względzie zasadę partnerstwa i przejrzystości będziemy dąŝyć do tego, aby waŝne projekty i zamierzenia dotyczące edukacji były konsultowane społecznie z zainteresowanymi mieszkańcami. UwaŜamy, Ŝe dialog z rodzicami jest warunkiem skuteczności wychowania, osiągania dobrych wyników w nauce, bezpieczeństwa uczniów, przeciwdziałania patologiom. Wypracujemy formułę współdziałania władz oświatowych miasta ze środowiskiem rodziców, w szczególności z radami rodziców i ze stowarzyszeniami rodzicielskimi i rodzicielsko-nauczycielskimi. Priorytetem będzie rozwijanie róŝnych form samorządności uczniowskiej i młodzieŝowej, w tym młodzieŝowych rad dzielnic i miasta oraz inspirowanie młodych ludzi do obywatelskiej i społecznej aktywności. Podejmowane przez nas działania będą dotyczyły róŝnych zagadnień społecznych waŝnych dla funkcjonowania i rozwoju miasta. Edukacji nie postrzegamy jako wyizolowanej dziedziny, uznajemy ją za część miejskiej przestrzeni społecznej. W Warszawie coraz większą rolę będą odgrywać organizacje pozarządowe, prowadzące róŝnorodne działania edukacyjne, wychowawcze, sportowe i kulturalne. Dlatego rozbudujemy system współpracy z tymi podmiotami, między innymi poprzez zlecanie prowadzenia wybranych zadań oświatowych, rozszerzenie oferty programów edukacyjnych dla młodzieŝy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, szersze włączenie w realizację ogólnomiejskich programów i akcji dla dzieci i młodzieŝy. Dla skutecznego osiągnięcia tych celów będziemy wykorzystywać informatyczne środki komunikowania się, współpracy i wspomagania kształcenia. Otwierają one nowe moŝliwości dopasowania form i narzędzi edukacji do potrzeb róŝnych środowisk, zwłaszcza grup o specjalnych potrzebach, do których zaliczamy zarówno uczniów z róŝnorodnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami, jak i uczniów z róŝnymi rodzajami niepełnosprawności i problemami rozwojowymi. W tym celu będziemy wyposaŝać szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny pozwalający na powszechne zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie nauczania (nie tylko w pracowni informatycznej). Rozwijany będzie dostęp szkół (i w szkołach) do Internetu oraz informatycznych platform zdalnego nauczania, udostępniających zasoby edukacyjne oraz ułatwiających twórcze wykorzystanie moŝliwości sieci internetowej. W Warszawie Internet traktujemy przede wszystkim jako czynnik wpływający na podnoszenie jakości nauczania (choć jednocześnie jesteśmy świadomi zagroŝeń z nim związanych, którym będziemy przeciwdziałać). Stworzony zostanie nowoczesny system informatycznego wspomagania zarządzania warszawską oświatą, który zmniejszać będzie biurokrację, nakłady czasu i środków finansowych, racjonalizować zatrudnienie, usprawniać obieg informacji, upowszechniać dostęp do danych i opracowań edukacyjnych. Warszawska edukacja jest ściśle związana z krajowym i europejskim rynkiem pracy, musi więc uwzględniać jego obecne i przewidywane potrzeby i wyzwania. NawiąŜemy współpracę z uczelniami i przedsiębiorcami, wspierającymi kariery zawodowe młodych 6

7 warszawiaków, rozwiniemy system doradztwa zawodowego. Ściślejsza współpraca zpracodawcami podniesie atrakcyjność i efektywność kształcenia w szkołach zawodowych. Planując rozwój oświaty warszawskiej rozpoczniemy nowy etap we współpracy szkół z uczelniami. Miasto uczestniczy w tworzeniu silnego ośrodka akademickiego w Warszawie, otwartego dla studentów z kraju i z zagranicy. Warszawa rozwija się w europejskiej przestrzeni edukacyjnej i realizuje cele Strategii lizbońskiej Unii Europejskiej (w tym rozwijanie mobilności studentów oraz wymiany uczniów i nauczycieli). Trzy cele edukacyjne Unii Europejskiej wskazane w Strategii lizbońskiej są jednocześnie celami warszawskiej oświaty: poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE, ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat. Uczynimy Warszawę miastem atrakcyjnym do odwiedzania i studiowania dla mieszkańców innych państw, zwłaszcza z Unii Europejskiej i wschodnich sąsiadów Polski. Warszawskie szkoły powinny budować warszawską toŝsamość. Edukacja samorządowa i obywatelska oraz wspieranie inicjatyw młodzieŝowych przygotowują uczniów do pełnienia ról społecznych, wzmacniają więź z miastem i kształtują poczucie bycia warszawiakiem, Polakiem i Europejczykiem. SłuŜyć temu będą inicjatywy programowe miasta, od edukacji lokalnej do europejskiej i globalnej. Kształcąc i wychowując warszawskich uczniów pamiętamy o roli kultury fizycznej, rekreacji i sportu szkolnego. NajbliŜsze lata to m.in. czas organizacji Mistrzostw Europy w piłce noŝnej Euro2012. Do tego wydarzenia stołeczni uczniowie będą przygotowywani równieŝ podczas zajęć edukacyjnych i wolontariackich. Nie wszyscy staną się sportowcami, ale wszyscy będą uczestniczyli w zajęciach sportowych na nowoczesnych boiskach sportowych, w róŝnych formach sportu młodzieŝowego. Oferta sportowa jest w naszej opinii skutecznym sposobem pracy z młodzieŝą zagroŝoną wykluczeniem społecznym. Będziemy wspierać warszawskie szkoły w kształceniu postaw proekologicznych przez wspieranie edukacji na rzecz zrównowaŝonego rozwoju w szkołach i środowiskach lokalnych. Przedstawiając dokument Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy w latach mamy świadomość skali trudności załoŝonych celów i zadań. Realizacja polityki edukacyjnej będzie wyznaczana etapowo, zgodnie z opracowywanymi harmonogramami działania w poszczególnych latach, przewidziane do realizacji zadania będą odnoszone do horyzontów krótko-, średnio- i długookresowych. Wprowadzanie polityki edukacyjnej będzie poddawane corocznej ewaluacji. Podstawowemu dokumentowi Polityki edukacyjnej będą towarzyszyć tworzone w kolejnych latach szkolnych Standardy organizacyjne szkół i przedszkoli miasta stołecznego Warszawy. 7

8 Diagnoza warszawskiej oświaty Charakterystyka warszawskiej oświaty Skala Warszawy i stołecznej metropolii Skala zadań oświatowych realizowanych przez samorząd miasta stołecznego Warszawy jest nieporównywalna z zadaniami innych, nawet największych, samorządów w Polsce. W Warszawie w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych uczyło się 78,3 tys. dzieci, podczas gdy w Krakowie o połowę mniej 39,5 tys., a w Łodzi 36,6 tys. uczniów. Podobne zróŝnicowanie dotyczy uczniów gimnazjalnych: w Warszawie 46,1 tys. uczniów (2005/2006), Krakowie 24,0 tys. uczniów, Łodzi 22,8 tys. uczniów. Warszawa a inne polskie duŝe miasta porównanie liczby uczniów (w tysiącach) Szkoły podstawowe Gimnazja Warszawa Kraków Łódź Źródło: Oświata i wychowanie , GUS, 2007 Bogata oferta edukacyjna skierowana jest do osób z róŝnych grup wiekowych, od małych dzieci do seniorów. Oferta ta realizowana jest przez podmioty publiczne, w zdecydowanej większości prowadzone przez m.st. Warszawę. W Warszawie działa 1019 szkół i placówek oświatowych róŝnych typów, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa. Stołeczną edukację wzbogacają szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym są inne podmioty, a ponadto liczne firmy, instytucje i organizacje działające poza systemem oświaty, ale realizujące zadania o charakterze edukacyjnym (szkolenia, kursy, wspieranie rozwoju uczniów z trudnych środowisk oraz uczniów wybitnie zdolnych itp.). Warszawska oświata w liczbach (liczba placówek stan na 31 grudnia 2007 r., liczba uczniów i etatów w ujęciu średniorocznym w 2007 r.): 264 tys. uczniów, w tym 221 tys. uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych, ,56 etatów nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, ,70 etatów pracowników administracji i obsługi w tych szkołach i placówkach 1019 jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, w tym: 332 przedszkola; 596 szkół: 204 szkół podstawowych, 152 gimnazja, 8

9 109 liceów ogólnokształcących w tym uzupełniające, 23 liceów profilowanych, 102 szkoły zawodowe dla młodzieŝy i dorosłych w tym technika, technika uzupełniające, szkoły policealne, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły przysposabiające do pracy 5 centrów kształcenia ustawicznego 1 centrum kształcenia praktycznego 16 placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym: - 7 młodzieŝowych ośrodków socjoterapii dla dzieci zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, - 3 młodzieŝowe ośrodki wychowawcze dla dzieci niedostosowanych społecznie, - 6 specjalnych ośrodków szkolno -wychowawczych (2 dla dzieci upośledzonych, 3 dla dzieci głuchych, niedosłyszących oraz 1 dla dzieci niedowidzących); Jednostki pozaszkolne: 25 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 9 ognisk pracy pozaszkolnej, 8 ogrodów jordanowskich, 7 młodzieŝowych domów kultury, 4 międzyszkolnych ośrodków sportowych, 5 burs, 3 internaty przy szkołach, 4 szkolne schroniska młodzieŝowe, 6 pozaszkolnych placówek specjalistycznych, 1 Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, 1 Państwowe Ognisko Artystyczne, 1 Pałac MłodzieŜy 1 Warszawskie Centrum Sportu MłodzieŜowego Agrykola, BudŜet oświatowy Warszawy zaplanowany na 2008 r. wynosi 2,3 mld zł (licząc wydatki bieŝące i majątkowe), co stanowi 20% całości budŝetu m.st. Warszawy na 2008 r. Majątek bazy oświatowej szacowany jest na kwotę ok. 6 mld zł (budynki, bez gruntów). Edukacją w szkołach specjalnych jest objętych ponad dzieci o róŝnych potrzebach edukacyjnych w 484 oddziałach. W warszawskich placówkach specjalnych około 30 % uczniów rekrutuje się spoza Warszawy (w placówkach resocjalizacyjnych około 70% to uczniowie mieszkający poza Warszawą). Edukacja w tym zakresie odbywa się w 45 zespołach szkół i placówek specjalnych, wśród których wyróŝniamy: - 3 zespoły szkół w jednostkach pomocy społecznej (w pogotowiach opiekuńczych i ognisku wychowawczym - dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo zagroŝone niedostosowaniem społecznym), - 7 młodzieŝowych ośrodków socjoterapii dla dzieci zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, - 3 młodzieŝowe ośrodki wychowawcze dla dzieci niedostosowanych społecznie, - 10 zespołów szkół przy zakładach opieki zdrowotnej dla dzieci przewlekle chorych, - 6 specjalnych ośrodków szkolno -wychowawczych (2 dla dzieci upośledzonych, 3 dla dzieci głuchych, niedosłyszących oraz 1 dla dzieci niedowidzących); 9

10 - 3 zespoły szkół specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z poraŝeniem mózgowym i ze sprzęŝonymi niepełnosprawnościami, - 1 zespół szkół dla dzieci autystycznych, - 3 zespoły szkół zawodowych specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, - 9 zespołów szkół specjalnych dla dzieci upośledzonych w róŝnym stopniu. W Warszawie funkcjonuje 14 szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niŝ samorząd terytorialny (w tym 7 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 zasadnicza szkoła zawodowa, 1 technikum), są to placówki prowadzone przez zgromadzenia zakonne i parafie Kościoła Katolickiego, Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Fabrykę Samochodów Osobowych). Warszawska oświata wyróŝnia się duŝym udziałem liczby szkół i przedszkoli niepublicznych w ogólnej sieci placówek oświatowych. Niepubliczne placówki oświatowe stanowią 34% wszystkich placówek (od 12% do 50 % w zaleŝności od typu szkoły/placówki). Największy udział niepublicznych placówek notowany jest wśród: szkół zawodowych (50%) i liceów ogólnokształcących (47%). Najmniejszy udział występuje w liceach profilowanych (12%). W niepublicznych przedszkolach i szkołach kształci się 17% ogółu dzieci i młodzieŝy. DuŜo uczniów uczęszcza do niepublicznych szkół zawodowych (45%) i wychowanków do przedszkoli niepublicznych (19%). Uczniowie i wychowankowie niepublicznych szkół i przedszkoli w Warszawie (stan średnioroczny 2007, dotyczący szkół o uprawnieniach szkół publicznych): wychowanków (157 przedszkola - ogólnodostępne i specjalne), uczniów (67 szkół podstawowych - ogólnodostępnych i specjalnych), 560 uczniów klas 0, uczniów (62 gimnazja - ogólnodostępne i specjalne), uczniów (95 liceów ogólnokształcących - ogólnodostępne i specjalne), 398 uczniów (3 licea profilowane), uczniów (103 szkół zawodowych wszystkich typów), W sumie do 487 placówek niepublicznych uczęszcza uczniów. Zestawienie porównawcze szkolnictwa publicznego i niepublicznego w Warszawie w 2007 roku (dane średnioroczne). Typ placówki Liczba szkół Liczba uczniów w szkołach Ogółem Publiczne Niepubliczne o Ogółem Publiczne Niepubliczne o uprawnieniach uprawnieniach publicznych publicznych Liczba Liczba % Liczba % Liczba Liczba % Liczba % Przedszkole Szkoła podstawowa i klasy Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Szkoły zawodowe CKU i CKP Razem Źródło: Materiały Biura Edukacji do Sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Stołecznego Warszawy za rok

11 Liczba publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w Warszawie w 2007 roku ogółem publiczne niepubliczne Przedszkole Szkoła podstawowa i klasy 0 Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Szkoły zawodowe CKU i CKP Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy, 2007 Liczba uczniów uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych w Warszawie w 2007 roku ogółem publiczne niepubliczne Przedszkole Szkoła podstawowa i klasy 0 Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Szkoły zawodowe CKU i CKP Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy,

12 WaŜną, wymagającą szczególnej troski, grupę stanowią dzieci i młodzieŝ o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2007 roku w przedszkolnych oddziałach integracyjnych było 1972 dzieci, a w oddziałach specjalnych 317 dzieci. W przedszkolach liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiła 824 (w tym 475 w oddziałach integracyjnych, 317 w oddziałach specjalnych, 32 w oddziałach ogólnodostępnych). W szkołach podstawowych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest 1451 (w tym w oddziałach integracyjnych 1148), w gimnazjach 634 (w tym w oddziałach integracyjnych 521), w szkołach ponadgimnazjalnych (w tym w oddziałach integracyjnych 272). Wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są przykładowo uczniowie z niesprawnością ruchową (249 uczniów), czy dzieci cierpiące na autyzm (95 dzieci w wieku przedszkolnym). W warszawskich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd pracuje ponad 24 tys. nauczycieli i ponad 11 tys. pracowników administracji i obsługi. Wskaźnik porównujący liczebność tych grup wynosi 2 : 1, co wskazuje na duŝy udział pracowników nie będących nauczycielami. Wynika to częściowo z wyŝszego niŝ w innych rejonach Polski upowszechnienia przedszkoli oraz funkcjonowania licznych placówek oświatowych. Istnienie tak duŝej liczby placówek, w której zatrudnieni są pracownicy wykonujący inne niŝ dydaktyczne zadania, wpływa na wyŝsze koszty utrzymania szkół i placówek oświatowych w Warszawie. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę Lp Typ jednostki Etaty pracowników pedagogicznych Etaty pracowników administracji i obsługi 1 Przedszkola 3416, ,79 2 Szkoły podstawowe, klasy 0 i świetlice 7383, ,53 3 Gimnazja 3912, ,37 4 Licea ogólnokształcące i profilowane 4016, ,08 5 Szkoły zawodowe, CKU, CKP 1747,95 547,58 6 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 522,77 75,85 7 Placówki wychowania pozaszkolnego 358,87 272,14 8 Bursy i internaty 51,94 59,72 9 Placówki oświatowo - wychowawcze 265,92 190,64 RAZEM , ,70 Źródło: Materiały Biura Edukacji do Sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Stołecznego Warszawy za rok Na zakres oferty edukacyjnej Warszawy wpływa równieŝ jej metropolitalny charakter. Od końca zeszłego stulecia obserwuje się rosnącą migrację mieszkańców stolicy do podwarszawskich gmin. Ten proces oraz niedostateczna oferta szkół (przede wszystkim szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych) w gminach ościennych powoduje, Ŝe uczniowie decydują się na dojazd do szkół w Warszawie. Tę tendencję widać przede wszystkim w szkołach ponadgimnazjalnych Śródmieścia, Ochoty, Pragi Północ i Pragi Południe. Warszawa zapewnia równieŝ warunki kształcenia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy w swoich miejscowościach nie mają szans na kontynuowanie nauki. Do stołecznych szkół zawodowych przyjeŝdŝają uczniowie z oddalonych miejscowości, mając w Warszawie lepszy dostęp do zróŝnicowanej oferty edukacji zawodowej, a w przyszłości do podjęcia atrakcyjnej pracy. Ich nauka w warszawskich szkołach wpływa na wysokość nakładów na oświatę. 12

13 Baza oświatowa Szkoły i placówki oświatowe mieszczą się w 739 lokalizacjach w Warszawie. Dodatkowo osiem placówek podległych miastu stołecznemu znajduje się poza stolicą. Liczba obiektów oświaty publicznej w dzielnicach w 2007 roku Mokotów Śródmieście Praga Południe Wola Bielany Ochota Targówek Praga Północ Bemowo Wawer Ursus śoliborz Białołęka Włochy Ursynów Wesoła Rembertów Wilanów Poza Warszawą Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy,2007 Publiczne przedszkola w dzielnicach, stan z 1 września 2007 roku. Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy,

14 Publiczne szkoły podstawowe w dzielnicach, stan z 1 września 2007 roku. Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy,2007 Publiczne gimnazja w dzielnicach, stan z 1 września 2007 roku. Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy,

15 Publiczne licea ogólnokształcące w dzielnicach, stan z 1 września 2007 r. Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy,2007 Publiczne szkoły zawodowe w dzielnicach, stan na 1 września 2007 r. Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy,

16 Szkoły i placówki kształcenia specjalnego w 2007 r. 3 zespoły szkół w jednostkach pomocy społecznej (w pogotowiach opiekuńczych i ognisku wychowawczym - dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo zagroŝone niedostosowaniem społecznym), 7 młodzieŝowych ośrodków socjoterapii dla dzieci zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, 3 młodzieŝowe ośrodki wychowawcze dla dzieci niedostosowanych społecznie, 10 zespołów szkół przy zakładach opieki zdrowotnej dla dzieci przewlekle chorych, 6 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych ( 2 dla dzieci upośledzonych, 3 dla dzieci głuchych,niedosłyszących oraz 1 dla dzieci niedowidzących); 3 zespoły szkół specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z poraŝeniem mózgowym i ze sprzęŝonymi niepełnosprawnościami, 1 zespół szkół dla dzieci autystycznych, 3 zespoły szkół zawodowych specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 9 zespołów szkół specjalnych dla dzieci upośledzonych w róŝnym stopniu. Źródło: Materiały Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy,

17 Wielkość majątku nieruchomego oświaty warszawskiej obrazują następujące liczby: 174 ha powierzchni uŝytkowej budynków, około 6 mld zł szacunkowa wartość budynków, 572 ha gruntów, w tym 102 ha boisk. Niemal 70% budynków powstało w latach Są takŝe szkoły funkcjonujące w budynkach przedwojennych, podlegających opiece konserwatora zabytków. Struktura wiekowa warszawskich obiektów oświatowych ; 11,4% ; 2,7% ; 3,3% do roku 1939; 14,9% ; 2,4% ; 12,7% ; 23,2% ; 29,4% Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy, 2007 Stan techniczny wielu budynków szkolnych wymaga ponoszenia coraz wyŝszych nakładów na remonty i modernizacje, przede wszystkim dachów, elewacji, instalacji wewnętrznych, infrastruktury sportowej, otoczenia obiektów, a takŝe likwidacji barier architektonicznych. Dodatkowo, w związku z koniecznością dostosowania do wymogów Unii Europejskiej parametrów energetycznych budynków szkolnych, w najbliŝszych latach przewidywany jest wzrost wydatków remontowych na termomodernizację obiektów (docieplenia, wymianę stolarki okiennej, modernizacje węzłów cieplnych). Równie istotnym problemem dostosowania do standardów unijnych jest modernizacja zaplecza kuchennego szkół i przedszkoli (ok. 400 bloków Ŝywieniowych na ogólną liczbę 577 aktualnie uŝytkowanych), co moŝe skutkować wydatkami w wysokości ok. 200 mln zł. Dlatego niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań problemu i przyjęcie innej koncepcji Ŝywienia w placówkach oświatowych. 17

18 Brak infrastruktury oświatowej w gminach usytuowanych na obrzeŝach miasta wynika z ich dotychczasowego charakteru. W dzielnicach takich jak: Białołęka, Wawer, Wilanów, Ursynów, Ursus czy Bemowo pod nową zabudowę przeznacza się tereny rolne, peryferyjne, niedoinwestowane (bez infrastruktury społecznej, komunikacyjnej i technicznej). Wydatki na modernizacje i inwestycje w latach (w tysiącach złotych) Inwestycje Remonty Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy, 2007 Edukacja pozaszkolna Warszawska oferta edukacyjna realizowana jest takŝe w róŝnych formach edukacji pozaszkolnej. Warszawa dysponuje bogatą siecią placówek edukacji pozaszkolnej, choć ich rozmieszczenie nie jest równomierne. Brakuje młodzieŝowych domów kultury czy ognisk pracy pozaszkolnej w dzielnicach szybko rozwijających się (np. Białołęka czy Włochy). W 2007 roku edukacja pozaszkolna realizowana była m.in. w 8 ogrodach jordanowskich, 5 międzyszkolnych ośrodkach sportowych, 9 ogniskach pracy pozaszkolnej, 4 szkolnych schroniskach młodzieŝowych, 6 zamiejscowych pozaszkolnych placówkach specjalistycznych, 7 młodzieŝowych domach kultury, Pałacu MłodzieŜy i ognisku artystycznym. Ponadto stolica dysponuje siecią poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs i ośrodków szkolno-wychowawczych. Tak rozbudowana, w porównaniu z innymi miastami, sieć placówek edukacji pozaszkolnej wpływa na wysokość budŝetu oświaty warszawskiej. 18

19 Lokalizacja placówek edukacji pozaszkolnej, stan z 1 września 2007 roku. Źródło: Materiały Biura Edukacji m.st. Warszawy, 2007 RóŜnice między dzielnicami Istotną cechą warszawskiej oświaty są znaczące róŝnice między dzielnicami wyraŝające się w wynikach egzaminów zewnętrznych, aktywności w działalności innowacyjnej czy wyposaŝeniu dydaktycznym. Pomimo zgodnego ze standardami przydziału środków finansowych, prowadzenia inwestycji, remontów i doposaŝenia szkół, od wielu lat w stołecznej oświacie utrzymują się róŝnice między dzielnicami. Głównym ich powodem jest zróŝnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego rodziców i kapitału kulturowego rodzin. Symbolicznym przykładem są rozbieŝności w osiąganych wynikach egzaminów zewnętrznych pomiędzy Ursynowem (w tej dzielnicy uczniowie uzyskują wysokie wyniki) a Pragą Północ (gdzie uczniowie osiągają najniŝsze wyniki w mieście, choć w skali kraju są one wyŝsze od średnich). RóŜnice te są znacznie wyŝsze niŝ między województwami. NiŜszy status społeczno-ekonomiczny rodzin często wpływa na mniejsze zainteresowanie lokalnej społeczności edukacją i słabsze angaŝowanie się w kształcenie dzieci i rozwój szkół. W 2007 roku władze miasta wyasygnowały pieniądze na programy edukacyjne przeznaczone dla dzielnic, w których uczniowie uzyskują niŝsze wyniki (m.in. Praga Północ, Targówek, Wola), pojawiły się równieŝ środki ogólnopolskie na wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach z tych rejonów miasta. PoniŜsze wykresy ilustrują róŝnice pomiędzy dzielnicami na przykładzie wyników egzaminów zewnętrznych oraz wyposaŝenia szkół. 19

20 Sprawdzian szóstoklasistów w dzielnicach Warszawy w 2007 roku , ,13 30,19 30,21 30,48 30,48 30,49 30,65 30,73 30,79 30,81 31,02 31,03 31,3 31,56 29, , , Praga Północ Wola Tragówek Bielany Praga Południe Rembertów Wesoła Włochy Ursus Wawer Białołęka Mokotów Wilanów Śródmieście Ochota Bemowo śoliborz Ursynów Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, 2007 Egzamin gimnazjalny 2007 część matematyczno-przyrodnicza, wyniki w dzielnicach Warszawy Praga Północ Targówek Ursus Rembertów Wola Praga Południe Wawer Mokotów Białołęka Wesoła Włochy Bemowo Wilanów Bielany śoliborz Ochota Ursynów Śródmiście Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,

21 Egzamin gimnazjalny 2007 część humanistyczna, wyniki w dzielnicach Warszawy Wola Praga Północ Rembertów Ursus Wawer Praga Południe Wesoła Targówek Bemowo Białołęka Bielany śoliborz Ochota Włochy Ursynów Mokotów Wilanów Śródmieście Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, 2007 Średnia liczba dzieci przypadających na przedszkole w dzielnicach Warszawy w 2005 roku Wesoła Wilanów Śródmieście Białołęka Mokotów Włochy Ursus Rembertów śoliborz Wawer Wola Praga Płd Bemowo Ochota Bielany Targówek Ursynów Praga Płn Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy, GUS,

22 Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer w dzielnicach Warszawy, rok szkolny 2005/ Praga - Północ Ursus Wesoła Targówek Praga - Południe Białołęka Rembertów Bemowo Bielany Włochy śoliborz Ursynów Mokotów Wola Ochota Wawer Śródmieście Wilanów Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy, GUS,

23 Diagnoza funkcjonowania oświaty Jednym z efektów polskich przemian społeczno-gospodarczych po 1989 roku są rosnące aspiracje edukacyjne Polaków, a szczególnie dąŝenie młodego pokolenia do zdobycia wykształcenia. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2004 roku wynika, Ŝe niemal wszyscy dorośli Polacy (93%) są przekonani, Ŝe obecnie warto się kształcić i przywiązują duŝą wagę do edukacji swoich dzieci; większość pragnęłaby, by uzyskały one wyŝsze wykształcenie. Proponowane zmiany w warszawskim systemie edukacji sprzyjać będą oczekiwaniom edukacyjnym Polaków, bowiem uwzględniają tendencje europejskie: podnoszenie poziomu wiedzy przez szeroki dostęp do edukacji, uaktualnianie wiedzy, wysoka jakość edukacji i szkolnictwa zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, kształcenie dzieci zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Warszawa, wielomilionowe miasto, tworzy specyficzne środowisko społeczne i edukacyjne. Warszawska edukacja uwzględnia zarówno czynniki korzystne dla rozwoju dzieci i młodzieŝy (przykładowo większą dostępność do instytucji kulturalnych), jak i czynniki ryzyka związane z Ŝyciem w aglomeracji miejskiej (na przykład zagroŝenia komunikacyjne, zwiększona przestępczość). Demografia Pod względem demograficznym Warszawa, jako stolica Polski, jest szczególnym miastem w kraju. Choć od ostatniego dziesięciolecia XX wieku obserwujemy w stolicy spadek liczby urodzeń (niewielki wzrost odnotowano dopiero w 2000 roku), to ogólna liczba ludności nie zmalała. W 1980 roku w stolicy było 1596,1 tys. mieszkańców, w 2000 roku juŝ 1672,4 tys., a w ,5 tys. osób. Demografowie szacują, Ŝe liczba ludności realnie zamieszkującej Warszawę jest znacząco większa, bowiem do miasta przyjeŝdŝają poszukujący pracy, którzy nie osiedlają się na stałe. Ponadto w ostatnich latach wzrasta liczba cudzoziemców przebywających w Warszawie. Efektem przemian struktury demograficznej ludności Warszawy są: wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym, utrzymujący się niŝ demograficzny w szkolnictwie ponadgimnazjalnym oraz zwiększenie liczby osób w starszym wieku. Dodatkowo obserwowane są procesy migracyjne w dzielnicach. Na Mokotowie, śoliborzu czy Woli notowany jest ubytek ludności (proces wyprowadzania się za miasto, opuszczania mieszkań o niskim standardzie), natomiast na obrzeŝach miasta: w Białołęce, Ursusie, Wawrze, Wesołej, Wilanowie czy na Ursynowie odnotowuje się przyrost ludności. Warszawa i jej okolice są atrakcyjnym miejscem do osiedlenia, czynniki migracyjne będą coraz bardziej decydowały o zapotrzebowaniu na usługi edukacyjne w stolicy. To zróŝnicowane tempo osiedlania się moŝna takŝe zauwaŝyć w gminach ościennych Warszawy. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS, gminy sąsiadujące z Warszawą będą się szybko rozwijać (w szczególności Piaseczno i Lesznowola na południu, a na północy Legionowo i Łomianki). Ponadto do gmin, które notują szybki wzrost liczby mieszkańców naleŝą: Michałowice, Marki i Ząbki, Józefów, Wiązowna, Halinów, Zielonka, Izabelin oraz Stare Babice. Większość mieszkańców tych gmin pracuje i uczy się w Warszawie. 23

24 W Warszawie obserwujemy efekty niŝu demograficznego. Analiza danych statystycznych z lat 2004/ /2008 wskazuje na zmniejszanie się liczby uczniów: publicznych szkół podstawowych o 8,5%, gimnazjów o 14%, liceów o 10%, zasadniczych szkół zawodowych o 38%, szkół policealnych o 48,5%; w technikach liczba uczniów spadła od 2004 do 2006 r. o 17%, ale w 2007 roku nastąpił wzrost uczniów przyjętych do klas I w stosunku do roku poprzedniego o 11%. Według prognozy demograficznej w szkołach podstawowych najmniej uczniów będzie w latach , a następnie ich liczba nieznacznie wzrośnie w latach Odwrotna sytuacja będzie w Ŝłobkach i przedszkolach, gdzie liczba wychowanków wzrośnie. W szkołach ponadgimnazjalnych liczba uczniów będzie malała, a najniŝsze wartości osiągnie w latach Jednak, gdy uwzględnimy warszawski obszar metropolitalny spadek liczebności uczniów w stołecznym szkolnictwie ponadgimnazjalnym moŝe być istotnie mniejszy. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym stale rośnie. Kolejne lata to czas wyŝu demograficznego szacuje się, Ŝe w 2013 roku będzie 40 tys. dzieci w wieku przedszkolnym. W Warszawie objętych jest edukacją przedszkolną w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych około 90% dzieci, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem w Polsce (średnia krajowa 37% dzieci uczęszczających do przedszkola to najniŝszy wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w krajach UE). Strategia lizbońska przewiduje, Ŝe do 2010 roku kraje członkowskie UE powinny objąć opieką instytucjonalną przynajmniej 90% dzieci od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz 33% dzieci do ukończenia trzeciego roku Ŝycia. Struktura ludności według płci i wieku w m. st. Warszawie - stan z grudnia 2002 roku (z lewej męŝczyźni, z prawej kobiety) 100 lat i wiecej lat lat % Źródło: Materiały GUS 24

25 Liczba uczniów i oddziałów według szczebli kształcenia w m. st. Warszawa Placówki oświatowe 2004/ / / /2008 Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Przedszkola Podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Licea uzupełniające Licea profilowane Technika Technika uzupełniające Zasadnicze zawodowe Przysposabiające do pracy Policealne Źródło: Materiały Biura Edukacji m. st. Warszawy, 2007 W roku 2007 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjętych zostało uczniów, w tym: do liceów ogólnokształcących (72,7%), 522 do liceów profilowanych (2,6%), 3913 do techników (19,3%), 1100 do zasadniczych szkół zawodowych (5,4%). Zaledwie co dwudziesty warszawski uczeń nie wybiera ścieŝki kształcenia kończącej się maturą, pod względem statystycznym są to rekordowe wskaźniki w skali Europy i świata. Mniej niŝ jeden procent uczniów gimnazjów nie spełnia obowiązku szkolnego (w roku szkolnym 2004/ uczniów, 2005/ uczniów dane Mazowieckiego Kuratorium Oświaty). Łączna liczba przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w wyniku niŝu demograficznego spadła w stosunku do ubiegłego roku o 822 uczniów (2006 rok , 2007 rok ). Odnotowano wzrost liczby uczniów przyjętych do szkół zawodowych oraz zamieranie liceów profilowanych. Porównanie wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006 i 2007 na rok szkolny 2006/2007 na rok szkolny 2007/2008 Typ szkoły Ogółem Ogółem Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Liceum profilowane Liceum ogólnokształcące Łącznie Źródło: Materiały Biura Edukacji m. st. Warszawy,

26 Współczynnik urodzeń dla dzielnic m. st. Warszawy w 2003 roku Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy, GUS, 2006 Średnie tempo przyrostu/ubytku ludności (w %) dzielnic m.st. Warszawy w latach

27 Prognoza demograficzna w dzielnicach m. st. Warszawy dla lat (na podstawie danych GUS) w tys. Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Płd Praga Płn Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Źródło: Materiały Biura Edukacji m. st. Warszawy,

28 Analiza realizacji głównych celów warszawskiej polityki edukacyjnej Zapewnienie równych szans edukacyjnych mieszkańcom Warszawy jest priorytetem polityki edukacyjnej Polski. Cele postawione przez samorząd warszawski na lata odnosiły się do tych wyzwań. Podjęto wiele działań, które miały przynieść poprawę jakości kształcenia, wprowadzenie skutecznych programów wychowawczych i działań profilaktycznych. Zajęto się takŝe inwestowaniem i modernizacją zasobów oświaty warszawskiej. Niestety, nie przeprowadzono analizy potrzeb edukacyjnych mieszkańców stolicy. Jednym z głównych zadań było scalanie warszawskiej oświaty w strukturze jednej gminy, co doprowadziło jednak, poza korzyściami, równieŝ do zbytniego scentralizowania i zbiurokratyzowania zarządzania oświatą. Słabością dotychczasowej polityki było równieŝ całkowite pomijanie kontekstu europejskiego (współpraca z zagranicą, pozyskiwanie funduszy europejskich, edukacja dzieci cudzoziemskich). Istotne zmiany w funkcjonowaniu warszawskiej oświaty przyniosły wybory samorządowe późną jesienią 2006 roku. Nowe władze stolicy dokonały wielu zmian, ale jednocześnie kontynuowały i rozwijały szereg dotychczasowych przedsięwzięć. Podstawowymi zmianami są: odejście od centralizmu i nadmiernej biurokracji w zarządzaniu, odwoływanie się do innych koncepcji pedagogicznych w procesie dydaktycznym i wychowawczym - promujących zamiast pedagogiki represyjnej pedagogikę opartą na poszanowaniu podmiotowości i autonomii ucznia, nauczyciela, szkoły. Istotnymi zmianami są równieŝ: podjęcie szerszego dialogu ze środowiskiem oświatowym, młodzieŝowym i rodzicielskim, odbudowa w nowym kształcie szkolnictwa zawodowego, nawiązanie systemowej współpracy z uczelniami wyŝszymi, wykorzystanie moŝliwości rozwoju stołecznej oświaty w ramach europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Działania podjęte przez Biuro Edukacji w 2007 roku naleŝy uznać za przygotowanie do realizacji nowej polityki edukacyjnej miasta, która wprowadza wiele priorytetów rozwoju edukacji. Oto kilka najwaŝniejszych obszarów prowadzenia polityki edukacyjnej w 2007 roku: Zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach w liceach ogólnokształcących (nie mniej niŝ 28, nie więcej niŝ 32, poprzednio było 32 i więcej) oraz technikach i szkołach zawodowych (nie mniej niŝ 26, nie więcej niŝ 30); Wprowadzenie trzech godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo dla kaŝdego oddziału we wszystkich typach szkół (zwiększenie o jedną godzinę na oddział w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych); Poszerzenie i pogłębienie oferty dla uczniów zdolnych obejmującej m.in. stworzenie warszawskiego programu wczesnego wykrywania i wspomagania uzdolnień uczniów, w ramach którego dostępne będą róŝne formy rozwijania zainteresowań: indywidualny tok nauki, olimpijskie koła przedmiotowe, obozy naukowe, zajęcia laboratoryjne w szkołach wyŝszych, opieka tutorska nad wybitnymi uczniami; Rozwój systemu szkolnictwa zawodowego: W 2007 roku skokowo zwiększona została liczba oddziałów i uczniów w szkołach zawodowych. Ofertę szkół zawodowych i techników poszerzono głównie o nowoczesne technologie i zawody przyszłości, Zmiany w szkolnictwie zawodowym zaczęły uwzględniać w większym stopniu oczekiwania warszawskiego rynku pracy i zakładać aktywny udział pracodawców w dostosowaniu programów nauczania praktycznej nauki zawodu oraz rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego, W Pałacu MłodzieŜy w lutym 2007 roku uruchomiono Centrum Informacji MłodzieŜowej, które udostępnia młodym ludziom m.in. stanowiska 28

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Załącznik do uchwały Nr. Rady m.st. Warszawy z dnia.... PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013 2020 Wersja 1.3.3.KS_NGO 1 Spis Treści WSTĘP 4 I. TŁO PROGRAMU...5 I.1. Sytuacja demograficzna osób

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STYCZEŃ 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA...5 1.1. TŁO I PRZYCZYNY... 6 1.2. WARTOŚCI, ZASADY,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020.

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKIEJ FUNDACJI KULTURY W TARNOWIE Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji projekt 2011-02-04

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji projekt 2011-02-04 projekt 2011-02-04 Projekt dokumentu strategicznego opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1) do art. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 5 i 15 (Program IBO)

UZASADNIENIE. 1) do art. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 5 i 15 (Program IBO) UZASADNIENIE 11.07.2007r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w znacznej części realizuje przyjęty Uchwałą Nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030

P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 Grudzień 2013 2 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 ROKU

P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 ROKU P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 ROKU Grudzień 2013 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo