PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA"

Transkrypt

1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna zakwalifikowano do 6 bloków tematycznych: 1. Psychologia sądowa 2. Psychologia penitencjarna 3. Patologie społeczne 4. Psychopatologia 5. Seksuologia kliniczna i sądowa 6. Terapia i pomoc psychologiczna Absolwent ścieżki posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu: psychologii klinicznej, rozwojowej i społecznej wykorzystywane w zakresie psychologii sądowej, penitencjarnej i seksuologii, które potrafi odnieść zarówno do cyklu rozwoju człowieka, jak i specyfiki związanej z wykorzystaniem posiadanej wiedzy dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Absolwent posiada także podstawowe kompetencje diagnostyczno - terapeutyczne odnoszące się zarówno do normy, jak i patologii według obowiązujących medycznych systemów klasyfikacyjnych ICD- 10 i DSM-IV-TR, psychologicznych modeli etiologii i rozwoju różnego rodzaju zaburzeń, mechanizmów ich powstawania, standardów formalnych i merytorycznych sporządzania opinii psychologicznych dla organów wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych i pomocowych, posiada orientację, co do obowiązujących uregulowań prawnych oraz etycznych związanych z pracą z osobami naruszającymi normy prawne i poszkodowanymi oraz ich rodzinami. Realizacja tej ścieżki ma na celu przygotowanie studentów do pracy psychologa zarówno z osobami naruszającymi normy prawne, jak i osobami poszkodowanymi działaniami przestępczymi i ich rodzinami. Ścieżka stawia sobie również za cel zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy placówek wymiaru sprawiedliwości i wynikającymi z tej pracy psychospołecznymi konsekwencjami dla profesjonalistów, których aktywność zawodowa polega na pracy z osobami mającymi dotkniętymi traumatycznymi wydarzeniami. Miejscem pracy dla absolwenta ścieżki Patologie Społeczne i Psychologia sądowo-penitencjarna są wszystkie placówki resocjalizacyjne dla młodzieży (ośrodki szkolno-wychowawcze,) i osób dorosłych (areszty śledcze i zakłady karne), ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, kliniki oraz instytucje medyczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych ( m.in. oddziały psychiatrii sądowej), terapią, pomoc i edukację pacjentów z różnymi problemami psychicznymi i zdrowotnymi a także ośrodki terapeutyczne i wsparcia kryzysowego, poradnie zdrowia psychicznego, rodzinne i małżeńskie, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz szkoły specjalne i integracyjne, organizacje pozarządowe, firmy świadczące usługi psychoedukacyjne, rozwojowe, wsparcia. Innymi słowy, miejscem pracy dla absolwentów ścieżki są zarówno placówki resocjalizacyjne i medyczne powołane do pracy z osobami mającymi problemy prawne, jak i placówkach przeznaczonych do pracy dla absolwentów ścieżki Psychologia kliniczna.

2 SEMESTR ZIMOWY prowadzący nazwa wykładu liczba godzin prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska B Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych 30 dr Magdalena Błażek B Diagnoza rodziny dysfunkcyjnej jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej 30 dr Bojarska Katarzyna B Seksuologia kliniczna 30 dr Agata Goździewicz-Rostankowska dr Łukaszewska Beata B Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 30 B Zaburzenia afektywne i zaburzenia zachowania w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych 15 dr Szulc Marcin B Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 30 dr Szulc Marcin B Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw 30 mgr adw. Karczmarzyk Marek B Podstawy prawa rodzinnego 30 dr Besta Tomasz C Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 30 dr Beata Łukaszewska C Podstawy psychofarmakoterapii 30 dr Bojarska Katarzyna C Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami LGB i ich bliskimi 30 dr Chrzan Dętkoś Magdalena C Mentalizacja w praktyce klinicznej 15 dr Chrzan Dętkoś Magdalena C Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości 15 dr Godlewska-Werner Dorota C Patologie w organizacji 15 dr Żemojtel Piotrowska Magdalena C Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 15 dr Lewandowska-Walter Aleksandra C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 30 dr Jaśkiewicz Michał C Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych 15 dr Jastrzębska Marta C Wybrane zagadnienia psychologii penitencjarnej w odniesieniu do sprawców przestępstw odbywających karę w zakładach karnych i aresztach śledczych 30 dr Kurkiewicz Katarzyna C Prawne aspekty pomocy przemocy w ujęciu kulturowym 30 mgr adw. Karczmarzyk Marek C Zasady odpowiedzialności karnej 30 mgr Czuchnowska Hanna C Pomoc psychologiczna dla ofiar zdarzeń traumatycznych 15 mgr Golisz Sebastian C Behawioralne techniki modyfikacji zachowań zwięrząt 30 mgr Golisz Sebastian C Wykorzystanie psów w procesie rehabilitacji 15 dr Szcześniak Ewa C Psychologia zeznań świadków 30 dr Szcześniak Ewa C Psychologiczna terapia osób uzależnionych od alkoholu 30

3 mgr Rasińska Anna mgr Rasińska Anna C Praca terapeutyczna z dzieckiem doświadczającym urazu psychicznego 15 C Praca terapeutyczna z dzieckiem oraz rodziną zastępczą i adopcyjną 30 dr Katarzyna Nosek-Komorowska C Oddziaływanie terapeutyczne w izolacji penitencjarnej 30 dr Katarzyna Nosek-Komorowska C Psychologia dziecka krzywdzonego 30 mgr Stryjek Katarzyna C Praktyczne umiejętności z zakresu mediacji rodzinnej 30 SEMESTR LETNI prof. Pastwa-Wojciechowska Beata B Psychologia zaburzeń osobowości 30 dr Andrzej Piotrowski B Psychologia penitencjarna-teoria i badania 30 dr Marcin Szulc B Psychopatologia zjawisk społecznych 30 prof. Senyszyn Joanna B Prawa człowieka 30 prof. Senyszyn Joanna B Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej 15 dr Nieckarz Zdzisław B Patologiczne aspekty funkcjonowania organizacji 15 dr Szulc Marcin B Psychoterapia w zarysie 15 dr Piotrowski Andrzej B Patologiczny wpływ społeczny 30 dr Kaczorowska Elżbieta B Biologia sądowa z elementami entomologii sądowej 15 mgr adw. Karczmarzyk Marek B Postępowanie w sprawach nieletnich 15 mgr adw. Karczmarzyk Marek B Wprowadzenie do prawa karnego 30 dr Piotrowski Andrzej B Psychologia grup mundurowych 30 dr Bojarska Katarzyna C Poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne 30 dr Kaźmierczak Maria C Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym 30 dr Kozaka Joanna C Praca z pacjentem w nurcie psychoanalitycznym 15 dr Dagmara Budnik-Przybylska C Psychologia agresji 30 dr Szulc Marcin C Praca psychologa praktyka z młodzieżą 30 dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska C Psychologia roszczeniowości i narcyzmu 15 mgr Wenta Anna C Uzależnienie od seksu- diagnoza i terapia 15 mjr mgr Robert Witkowski C Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności 30

4 dr Katarzyna Nosek-Komorowska C Terapia sprawców przestępstw seksualnych 30 mgr Radosław Nowak C Profilaktyka i terapia uzależnień 15 mgr Rasińska Anna C Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym 15 mgr Stryjek Katarzyna C Resocjalizacja nieletnich i młodocianych przestępców 30

5 OPIS KURSÓW Z POZIOMU B (1) Nazwa przedmiotu Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne PSiPSP (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin pkt ECTS (50-60 godz) zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materia-łów do zajęć; czas trwania egzaminu 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowanie do egzaminu (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna fakultatywny (10) Język wykładowy Polski (11) Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny - wykład z prezentacją multimedialną (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny testowy D. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne końcowa ocena - egzamin E. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu testowego (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne

6 Wstęp do psychologii sądowo-penitencjarnej, Psychologia osobowości, Psychologia różnic indywidualnych, Psychologia społeczna B. Wymagania wstępne zakres wiadomości student ma podstawowy zakres wiedzy dotyczący psychologii w procesie stosowania prawa umiejętności - student potrafi określić i wykorzystać wiedzę dotyczącą mechanizmy sporządzania opinii sądowo-psychologicznych, student potrafi wnioskować na podstawie bezpośredniego kontaktu z osbą badaną, jak również in-formacji zawartych w aktach, student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychologii sądowo-penitencjarnej do analizowania problemów diagnostycznych kompetencji student potrafi określić własne kompetencje do udzielania odpowiedzi organom procesowym zgodnie z po-siadanym wykształceniem, student potrafi określić obszary własnych kompetencji w zakresie opiniowania sądowo-psychologicznego (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat prawidłowych mechanizmów sporządzania opinii sądowo-psychologicznych w aspekcie formalnym i treściowym, nabycie wiedzy klinicznej dotyczącej funkcjonowania człowieka a także powstawania i diagnozowania zachowań niezgodnych z normami prawnymi oraz zdobywają kompetencje i umiejętno-ści przydatne w pełnieniu funkcji biegłego sądowego w zakresie psychologii (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu - Przedmiot psychologii sądowej Biegły w postępowaniu karnym Treść i forma sporządzania opinii Sporządzanie opinii w zakresie: - symulacji - odmowy udziału w badaniu - niepoczytalności - stanu silnego wzburzenia - zabójstw - przestępstw na tle seksualnym - sprawców z podwójną diagnozą Przedstawiane treści analizowane będą również w kontekście konkretnych przypadków. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): Akerman, M.J. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowo-penitencjarna. Warszawa, PWN Gierowski, J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Najda, M. (2008). Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa, Lexi-sNexis. B. Literatura uzupełniająca Menon, A., Vrij, A., Bull, R. (2003). Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań I materiału dowodowego. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Pastwa-Wojciechowska, B. (2000). Wybrane problemy orzecznictwa sądowo-psychologicznego w sprawach karnych. Gdańsk, Wydawnictwo UG Przybysz, J. (2003). Psychiatria sądowa. Toruń, Tumult. Stanik, J.M. (1997). Wybrane obszary praktyki biegłego psychologa. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W01 K_W02 K_W05 K_W11 (17 A) Wiedza Student: Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka i czynników wpływających na jego prawi-dłowe/nieprawidłowe zachowanie, posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą zagadnień diagnozy, terapii i pomocy osobom z zaburzeniami osobowości (17 B) Umiejętności Student: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania zachowań człowieka i umie

7 K_U02 K_K01 K_K07 (18) Kontakt opisywać mechani-zmy psychologiczne leżące u podstaw tych zachowań. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną do analizowania funkcjonowania konkretnych jednostek (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student: potrafi zastosować zdobytą wiedzę z zakresu etyki zawodu oraz wiedzy klinicznej do wyzwań pojawiających się w opiniowaniu sądowym. Wykazuje wrażliwość na problemy psychologiczne i społeczne oraz zna ich rolę i znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Rozumie potrzebę rozwoju własnego w celu prawidłowego rozwiązywania problemów diagnostycznych. (1) Nazwa przedmiotu (2) Kod ECTS Diagnoza rodziny dysfunkcyjnej jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne PSiPSP, PR (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Magdalena Błażek (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 4 Wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 30 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski

8 (11) Metody dydaktyczne wykład wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja / praca nad rozwojem własnym studenta (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne 1. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin aktywność w ramach ćwiczeń audytoryjnych I. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne Końcowa ocena- egzamin J. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu testowego (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Psychologia rozwoju człowieka, Wstęp do psychologii rodziny, Psychologia wychowawcza, Patologie społeczne B. Wymagania wstępne zakres wiadomości student zna mechanizmy funkcjonowania człowieka związane z kolejnymi fazami rozwojowymi, zna podstawowe teorie i pojęcia z zakresu psychologii rodziny i psychologii wychowawczej, rozumie zjawiska związane z patologią społeczną umiejętności student potrafi przeprowadzać wywiad kliniczny i obserwację zachowania, a także wnioskować na ich podstawie o funkcjonowaniu człowieka; student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii rodziny, patologii społecznych oraz psychologii wychowawczej do analizowania problemów rodziny i jej członków kompetencje student jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do przeprowadzenia analizy przypadku, jest gotowy do współpracy w grupie w ramach ćwiczeń warsztatowych (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat zadań psychologa biegłego sądowego pracującego z rodzinami znajdującymi się w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych, pogłębienie rozumienia patologii występujących w rodzinie oraz zdobycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie przez dorosłych i dzieci w sytuacjach trudnych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z nowoczesną wiedzą dotyczącą patologii w rodzinie, mechanizmów jej powstawania oraz zdobywają kompetencje i umiejętności w zakresie rozumienia funkcjonowania człowieka oraz analizy funkcjonowania rodziny jako systemu. (15) Treści programowe B. Problematyka wykładu Psychologiczne problemy rodziny rozbitej. Zaburzenia ujawniane przez dziecko i opiekunów, zaburzenia relacji. Przystosowanie do życia w rodzinie rozbitej, psychologiczne problemy rodziny zrekonstruowanej. Patologia postaw rodzicielskich. Opieka nad dzieckiem a choroba psychiczna. Zaniedbania i nadużycia wobec dzieci. Rodziny z problemem alkoholowym. Przemoc fizyczna i psychiczna wobec dzieci. Metody przemocy emocjonalnej. Przemoc seksualna wobec dzieci, typologia sprawców przemocy seksualnej. Rodziny z problemem kazirodztwa, czynniki ryzyka pojawienia się przemocy seksualnej ze strony dziecka i rodziny. Koncepcja mechanizmów traumatogennych w rodzinach z problemem kazirodztwa. Mechanizmy rozwoju kazirodztwa w rodzinie.

9 Zespoły utraty ciąży- konsekwencje dla dynamiki funkcjonowania rodziny. Ocena wiarygodności zeznań dzieci- ofiar przemocy. Przesłuchanie poznawcze jako alternatywna metoda przesłuchania. Etapy sporządzania ekspertyzy psychologicznej w sprawach rodzinnych. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. De Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Collegium Medicum UJ, Kraków 2. Periodyk Dziecko Krzywdzone (wszystkie numery) wydawany przez Fundację Dzieci Niczyje 3. Czapów, Cz. (1968). Rodzina a wychowanie, Warszawa 4. Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. IMPULS, Kraków 5. Badura-Madej,W., Dobrzyńska- Mesterhazy A. (2000). Przemoc w rodzinie : Interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Wyd Kraków : 6. Wydaw.UJ, 7. Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. - Wyd Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag. 8. Chojnacka W. (2003). Reakcja dzieci na rozwód rodziców. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, s Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Gdańsk, GWP B. Literatura uzupełniająca 1. Namysłowska I. (2000) Terapia rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa 2. Field D. (1999) Osobowości rodzinne. Oficyna Wydawnicza LOGOS 3. Byng- Hall, J. (1998) Evolving ideas about narrative: re-editing the re-editing of family mythology. Journal of Family Therapy, 20, Bruner, J. (2004) Life as Narrative. Social research, 71 (3), Cierpka, A. (2002) Tożsamość jednostki wśród rodzinnych narracji. W: Trzebiński, J. (red.). Narracja jako sposób rozumienia świata , Gdańsk, GWP. 6.Goldenberg, I., Goldenberg, H. (2006). Terapia Rodzin. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 7. Hermans, J., M., Hermans- Jansen, E. (2000). Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa. 8.McAdams, D., P. (1995) What do we know when we know a person? Journal of Personality, 63, McAdams, D., P. (1998). The Role of Defense in Life Story. Journal of Personality, 66 (6), McGoldrick, M. (1995). You Can Go Home, Again. New York- London, Norton and Company. 11. Milewski-Hertlein, K., A. (2001) The Use of Socially Constructed Genogram in Clinical Practice. The Ameri can Journal of Family Therapy, 29, Namysłowska, I.(2000). Terapia rodzin. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Neurologii i Psychiatrii. 13. Seligman, M. (1996). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina. 14. Trzebiński, J. (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP 15. Berne, E. (2007). Dzień dobry. I co dalej? Poznań, Dom Wydawniczy Rebis (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (postawy) K_W01 K_W10 K_U01 K_U02 K_K01 K_K07 (17 A) Wiedza Wiedza Student: posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka i rodziny posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą patologii w rodzinie (17 B) Umiejętności Umiejętności Student: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania relacji rodzinnych i analizowania patologii w rodzinie Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną do analizowania patologicznych zjawisk w rodzinie (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Kompetencje społeczne (postawy) Student: Rozumie potrzebę rozwoju własnego w celu zwiększania efektywności funkcjonowania diagnostycznego Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, zwłaszcza związane z funkcjonowaniem rodziny

10 (18) Kontakt (1) Nazwa przedmiotu (2) Kod ECTS Seksuologia kliniczna (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne PSiPSP, PK, PR (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Katarzyna Bojarska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 4 konwersatorium Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej. Liczba godzin 30 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu fakultatywny (11) Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną (10) Język wykładowy polski (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne ocena z kolokwium/kolokwiów, odzwierciedlająca stopień przyswojenia materiału i umiejętność samodzielnego, krytycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy obecność przygotowanie do zajęć wykonanie ewentualnych zadań dodatkowych przeznaczonych dla osób chętnych

11 D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz pracy zaliczeniowej/egzaminu (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Wcześniejsze równoległe zaliczenie wprowadzającego kursu z seksuologii, czyli (w zależności od roku uzyskania zaliczenia): - do roku akademickiego 2010/2011 kursu pt. Wstęp do seksuologii - w roku akademickim 2011/2012 kursu pt. Seksuologia kliniczna - w roku akademickim 2012/2013 kursu pt. Psychofizjologia seksualna i seksuologia społeczno-kulturowa Aby móc wziąć udział w zajęciach, należy móc udokumentować ukończenie kursu wprowadzającego. B. Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, ponieważ część literatury przedmiotu, na której opierają się zajęcia, dostępna jest wyłącznie w języku angielskim (14) Cele kształcenia Celem zajęć jest teoretyczne zaznajomienie osób uczestniczących z podstawowymi metodami diagnozy i pomocy psychologicznoseksuologicznej, a także z kryteriami diagnostycznymi podstawowych dysfunkcji, zaburzeń i problemów seksualnych, z którymi można spotkać się w gabinecie seksuologicznym psychologicznym, z najczęstszym podłożem poszczególnych dysfunkcji i problemów oraz z adekwatnymi metodami interwencji pomocowej. Kurs ma również na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami etycznymi obowiązującymi psychologów-seksuologów oraz z różnicami pod względem zakresu kompetencji zawodowych pomiędzy psychologamiseksuologami a lekarzami-seksuologami. Nabyta wiedza przyda się zarówno tym osobom, które wiążą swoją przyszłość zawodową z seksuologią, jak również tym, które będą zajmować się pozaseksuologiczną pracą pomocową, terapeutyczną psychoedukacyjną z dorosłymi dziećmi (w gabinetach psychologicznych, szkołach i innych instytucjach). (15) Treści programowe Seksuologia kliniczna jako dyscyplina teoretyczna i praktyczna Rodzaje problemów seksualnych a wskazania do interwencji seksuologicznej i jej typy Metody diagnostyczne i terapeutyczne w seksuologii Zasady zbierania wywiadu seksuologicznego warunki etycznej i efektywnej praktyki seksuologicznej Seksuologiczne kategorie diagnostyczne w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV-TR Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn uwarunkowania, diagnoza, pomoc, stan aktualnej debaty akademickiej, aspekty etyczne Seksualność dziecięca przejawy zdrowej seksualności, pojęcie normy w seksualności dziecięcej, kryteria rozpoznawania zaburzeń seksualności, diagnoza, pomoc, stan aktualnej debaty akademickiej, aspekty etyczne Parafilie a nietypowe ukierunkowanie potrzeb seksualnych uwarunkowania, diagnoza, pomoc, stan aktualnej debaty akademickiej, przemiany w zakresie myśli seksuologicznej i kryteriów interwencji seksuologicznej, aspekty etyczne (podstawy) Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie najczęstsze problemy i ich uwarunkowania, warunki skutecznej interwencji, aspekty etyczne (podstawy) Transseksualność i inne przejawy transpłciowości diagnoza, pomoc, prawna, chirurgiczna i hormonalna korekta płci, stan aktualnej debaty akademickiej, aspekty etyczne (podstawy) Infekcje przenoszone drogą płciową i ich profilaktyka 1. Metody regulacji płodności i ich skuteczność (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana do przygotowania zajęć przez prowadzącą American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV-TR (4th wyd.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Bruck, M., Ceci, S. J., Francouer, E., & Renick, A. (1995). Anatomically detailed dolls do not facilitate preschoolers reports of a pediatric examination involving genital touching. Journal of Experimental Psychology: Applied, 1(2), de Carufel, F., & Trudel, G. (2006). Effects of a new functional-sexological treatment for premature ejaculation. Journal of Sex & Marital Therapy, 32(2), DeLoache, J. S., & Marzolf, D. P. (1995). The use of dolls to interview young children: Issues of symbolic representation. Journal of Experimental Child Psychology, 60(1),

12 Goodman, G. S., & Aman, C. (1990a). Children s use of anatomically detailed dolls to recount an event. Child Development, 61(6), Goodman, G. S., & Aman, C. (1990b). Children s use of anatomically detailed dolls to recount an event. Child Development, 61(6), Haeberle, E. J. (2003). Sexual dysfunctions and their treatment. An open access course. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. Humboldt- Universität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z Imieliński, K. (1990). Seksiatria: Patologia seksualna (T. 2). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs, & World Health Organization. (2011). Family planning: a global handbook for providers Update. Baltimore and Geneva: CCP and WHO. Lev, A. I. (2004). Transgender emergence: Therapeutic guidelines for working with gender-variant people and their families. New York: Haworth Clinical Practice Press. Realmuto, G. M., Jensen, J. B., & Wescoe, S. (1990). Specificity and sensitivity of sexually anatomically correct dolls in substantiating abuse: A pilot study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 29(5), Sharlip, I. D. (2006). Guidelines for the diagnosis and management of premature ejaculation. Journal of Sexual Medicine, 3(s4), Thanasiu, P. L. (2004). Childhood sexuality: Discerning healthy from abnormal sexual behaviors. Journal of Mental Health Counseling, 26(4), Walsh, A. (2000). IMPROVE and CARE: Responding to Inappropriate Masturbation in People with Severe Intellectual Disabilities. Sexuality & Disability, 18(1), 27. World Health Organization. (1992). ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Albany, NY, USA: World Health Organization. Pobrano z World Health Organization. (1993). ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic Criteria for Research. Albany, NY, USA: World Health Organization. Pobrano z Wciórka, J. (Red.). (2008). Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław: Elsevier Urban & Partner. World Health Organization. (2007). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Version for World Health Organization. Pobrano listopad 15, 2010, z A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Haeberle, E. J. (2003). Sexual dysfunctions and their treatment. An open access course. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. Humboldt- Universität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs, & World Health Organization. (2011). Family planning: a global handbook for providers Update. Baltimore and Geneva: CCP and WHO. Thanasiu, P. L. (2004). Childhood sexuality: Discerning healthy from abnormal sexual behaviors. Journal of Mental Health Counseling, 26(4), B. Literatura uzupełniająca Leiblum, S. R., & Rosen, R. (Red.). (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (17) Efekty kształcenia (obszarowe i (17 A) Wiedza Osoba, która pomyślnie zaliczy kurs: kierunkowe) Zna podstawowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w seksuologii Zna zasady zbierania wywiadu seksuologicznego Wiedza Rozumie warunki etycznej pomocy seksuologicznej (K_W05, K_W07,) Umiejętności Zna dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn, rozumie ich uwarunkowania, zna kryteria diagnostyczne oraz wie, jakie są podstawowe metody interwencji pomocowej (K_U09, K_U10, K_U11) Rozumie uwarunkowania seksualności dziecięcej, rozróżnia jej przejawy, wie, które z nich wchodzą w zakres Kompetencje społeczne normy i zna kryteria rozpoznawania, kiedy te przejawy poza nią wykraczają, zna teoretyczne podstawy (postawy) diagnozy seksualności dziecięcej (K_K01, K_K03) Rozumie rozróżnienie pomiędzy parafilią a nietypowym ukierunkowaniem potrzeb seksualnych, rozróżnia podstawowe parafilie, zna podstawowe zasady i etyczne aspekty pracy pomocowej z klientami o nietypowym kierunku potrzeb seksualnych (w tym z parafiliami) Rozumie uwarunkowania i zna podstawowe przejawy najczęstszych problemów seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie Posiada podstawowe informacje na temat pracy diagnostycznej i pomocowej z osobami transpłciowymi oraz roli psychologa w procesie przygotowania transseksualnych klientów do tzw. korekty płci Posiada podstawowe informacje na temat infekcji przenoszonych drogą płciową i ich profilaktyki Posiada podstawowe informacje na temat metod regulacji płodności i ich skuteczności (17 B) Umiejętności potrafi samodzielnie łączyć ze sobą rożne aspekty zdobytej wiedzy i wyciągać na tej podstawie własne wnioski potrafi odróżnić między sobą poszczególne rodzaje dysfunkcji seksualnych na podstawie istotnych symptomów potrafi poddać krytycznej analizie doniesienia potoczne i badawcze z dziedziny seksuologii klinicznej potrafi zidentyfikować problemy seksualne wymagające różnych rodzajów i stopni zaawansowania interwencji seksuologicznej

13 (18) Kontakt (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) wykazuje się elastycznością myślenia i własnych postaw wobec seksualności, wynikającą z poszerzenia wiedzy na temat uwarunkowań występujących wśród ludzi problemów i trudności związanych z płcią seksualnością czuje się przygotowana do swobodnego porozumiewania się z osobami z wykształceniem seksuologicznym czuje się przygotowana do podjęcia merytorycznej dyskusji na tematy związane z treściami programowymi z osobami niekształconymi w zakresie seksuologicznym (1) Nazwa przedmiotu Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu rozwojowym i klinicznym (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne PSiPSP, PDiM, PK, NBP (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Agata Goździewicz (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS A. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG Wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 4 (godziny zajęć: 30; czytanie i samodzielne analizowanie tekstów: 30; nauka do egzaminu: 60 ; konsultacje: 5) (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu fakultatywny (11) Metody dydaktyczne wykład (10) Język wykładowy Polski (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin

14 B. Formy zaliczenia egzamin pisemny (pytania testowe) C. Podstawowe kryteria sprawdzenie wiedzy dotyczącej terminologii oraz sprawdzenie świadomości znaczenia nauk psychologicznych w wyjaśnianiu zachowań agresywnych w kontekście rozwoju jednostki i w odniesieniu do zaburzeń klinicznych: egzamin sprawdzenie umiejętności analizowania motywów i wzorów agresywnych zachowań: egzamin D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz pracy egzaminacyjnej (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: psychologia społeczna, psychologia rozwoju człowieka, wstęp do psychologii klinicznej dorosłego, wstęp do psychologii klinicznej dzieci i młodzieży B. Wymagania wstępne: (14) Cele kształcenia Celem wykładu jest nabycie wiedzy psychologicznej dotyczącej uwarunkowań agresji oraz zapoznanie studentów ze związkiem zmian rozwojowych w ciągu życia z zachowaniami agresywnymi oraz zależnościami pomiędzy wybranymi zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami agresywnymi, jak też technikami pomiaru agresji oraz możliwościami jej profilaktyki i terapii. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Pojęcie agresji oraz uwarunkowania agresji Techniki badania agresywnego zachowania Zmiany rozwojowe a zachowania agresywne Różnice indywidualne, rozwój psychiczny człowieka a zachowania agresywne Socjalizacja a zachowania agresywne Agresja w rodzinie Agresja w różnych obszarach życia społecznego Osobowość a agresja u ludzi dorosłych Agresja a wybrane zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych Agresja a wybrane aspekty przestępczości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1) Binczycka-Anholzer, M. (red.) (2001) Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. Warszawa-Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. 2) Brzezińska, A. I. i Hornowska, E. (red.) (2007). Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 3) Frączek, A. i Zumkley, H. (red.) (1993). Socjalizacja a agresja. Warszawa: IPs PAN WSPS. 4) Kubacka-Jasiecka, D. (2006). Agresja i autoagresja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 5) Obuchowska, I. (1989). Przemoc w wychowaniu, Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 134, A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: 1) Brzezińska, A. I. i Hornowska, E. (red.) (2007). Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Krahé, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP B. Literatura uzupełniająca 1) Czub, M. (1992). Zachowania agresywne agresja osiąganie. Analiza zjawiska agresji jako istotnego czynnika w procesie socjalizacji, Kwartalnik Pedagogiczny, 1, 141, ) Grochulska, J. (1993). Agresja u dzieci. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 3) Loeber, R. i Hay, D. (1997). Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood, Annual Review of Psychology, 48, ) Majchrzyk, Z. (2004). Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy. Gdzie kończy się norma a zaczyna patologia. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. 5) Pastwa-Wojciechowska, B. (2004). Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 6) Ranschburg, J. (1993). Lęk, gniew, agresja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

15 7) Wolińska, J. M. (2010). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin: Wydawnictwo UMCS. (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) (K_W08) (K_W09) (K_U01) (K_U02) (K_K03) (K_K08) (17 A) Wiedza - Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw zachowań agresywnych przejawianych przez człowieka w kontekście zmian rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych - Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą technik pomiaru zachowań agresywnych oraz możliwości ich profilaktyki i terapii (17 B) Umiejętności - Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zachowań agresywnych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia psychologii zaburzeń i psychologii rozwoju człowieka - Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii zachowań agresywnych w celu analizy złożonych problemów psychologicznych (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) - Student docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu psychologii zachowań agresywnych - Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych dotyczących zachowań agresywnych człowieka (18) Kontakt (1) Nazwa przedmiotu Podstawy prawa rodzinnego (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne PSiPSP, PR (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) adw. mgr Marek Karczmarzyk (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS A. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 4

16 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu fakultatywny (11) Metody dydaktyczne wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną (10) Język wykładowy polski (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia zaliczenie ustne / kolokwium C. Podstawowe kryteria umiejętność wyjaśnienia podstawowych instytucji prawa rodzinnego D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz pracy zaliczeniowej (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne brak B. Wymagania wstępne umiejętność treściowej analizy tekstów (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych instytucji polskiego prawa rodzinnego. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Małżeństwo 2. Prawa i obowiązki małżonków 3. Małżeńskie ustroje majątkowe 4. Ustanie małżeństwa 5. Rodzice i dzieci 6. Przysposobienie 7. Obowiązek alimentacyjny 8. Opieka i kuratela (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć : Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Postępowania Cywilnego. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Postępowania Cywilnego. B. Literatura uzupełniająca Bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, wskazywane przez prowadzącego zajęcia. (17) Efekty kształcenia (17 A) Wiedza (obszarowe i Student rozumie i wyjaśnia podstawowe instytucje z zakresu prawa rodzinnego. Student wyjaśnia prawa i kierunkowe) obowiązki członków rodziny wynikające z prawa rodzinnego. Rozumienie tekstu prawnego (17 B) Umiejętności Student potrafi samodzielnie wyjaśnić prawa i obowiązki członków rodziny w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Potrafi wskazać drogę prawną rozwiązania sytuacji kryzysowej w rodzinie.

17 Interpretacja tekstu prawnego Interpretacja stanu faktycznego w kontekście uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa rodzinnego (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student potrafi w sposób pogłębiony, poprzez znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego rozumieć osobę znajdującą się w sytuacji kryzysu w rodzinie. (18) Kontakt (1) Nazwa przedmiotu Zaburzenia afektywne i zaburzenia zachowania w chorobach neurodegeneracyjnych (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne PSiPSP, PK (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Beata Łukaszewska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS A. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15 2 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu fakultatywny (10) Język wykładowy polski (11) Metody dydaktyczne (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne

18 wykład z prezentacja multimedialną A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia kolokwium C. Podstawowe kryteria obecność na zajęciach, aktywność i zaliczenie pisemne D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz zaliczenia/kolokwium (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne brak B. Wymagania wstępne brak (14) Cele kształcenia Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat otępień z szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera, otępienia czołowo skroniowego, i otępień o innej etiologii. Psycholog kliniczny posiadający wiedzę na temat chorób neurodegeneracyjnych może wykorzystać ją w swojej praktyce zawodowej jak również w sposób przystepny ją przekazać - psychoedukacja rodziny, opiekunów, co może wnieść wiele korzyści dla podniesienia jakości życia chorego i lepszego zrozumienia jego zachowania i odczuć. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Starzenie się układu nerwowego: zmiany funkcjonalne i czynnościowe mózgu 2. Etiopatogeneza i omówienie zmian neuropatologicznych w przebiegu choroby Alzheimera, FTD. 3. Zjawisko neuroplastyczności mózgu i nadzieje płynące z aktywizacji funkcjonalnej struktur mózgowych 4. Zaburzenia emocjonalne w przebiegu otępienia o różnej etiologii 5. Zaburzenia zachowania i obserwowane zmiany osobowościowe w przebiegu otępienia o różnej etiologii (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1.Cummings Jeffrey, Mega S.Michael, Neuropsychiatry, Oxford Pąchalska Maria, Neuropsychologia kliniczna, Warszawa Szczudlik A.,Liberski P., Barcikowska (red.), Otępienie, Kraków Górska T.,Grabowska A.,Zagrodzka J., Mózg a zachowanie, Warszawa Gershenfeld Howard, Philibert Robert, Boehm Gary,Looking Forward in Geriatric Anxiety and Depression, American Journal of Geriatric Psychiatry, 13: , 2005 A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Pąchalska Maria, Neuropsychologia kliniczna, Warszawa 2007 B. Literatura uzupełniająca 1.Szczudlik A.,Liberski P., Barcikowska (red.), Otępienie, Kraków 2004 (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W02, K_W05, K_W11 K_U11, K_U10, K_K07, K_K08 (17 A) Wiedza Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu psychologii klinicznej i nauk o zdrowiu. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o jednostkach chorób otępiennych. Potrafi odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczących przyczyn postepujacych zmian w funkcjonowaniu osób z choroba neurodegeneracyjną. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywanej działalności zawodowej (17 B) Umiejętności Posiada umiejętność interpretowania, analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z psychologicznym funkcjonowaniem człowieka istotnych dla psychologii klinicznej, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań w omawianym temacie. Potrafi ściśle współpracować, włączając w to umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną, z przedstawicielami różnych nauk: lekarzami, psychologami, pedagogami, nauczycielami, w celu zapewnienia holistycznej opieki i terapii swoim pacjentom.

19 (18) Kontakt (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. (1) Nazwa przedmiotu (2) Kod ECTS Uzależnienia od substancji psychoaktywnych teorie, środki, pomoc (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne PSiPSP, PK, NBP (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Marcin Szulc (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS A. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG Wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 4 2 pkt ECTS (50-60 godz) zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów do zajęć; czas trwania egzaminu 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowanie do egzaminu 30 (8) Cykl dydaktyczny IV - V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu (10) Język wykładowy fakultatywny Polski (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin

20 B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy C. Podstawowe kryteria Zadana literatura plus wiedza z wykładów. Egzamin testowy 20 pytaniowy, pytania zamknięte, 4 możliwe odpowiedzi, jedna prawidłowa. D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz pracy egzaminacyjnej (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne wprowadzenie do psychologii, psychologia społeczna, psychologia rozwoju człowieka, wstęp do psychologii klinicznej dorosłego B. Wymagania wstępne wprowadzenie do psychologii, psychologia społeczna, psychologia rozwoju człowieka, wstęp do psychologii klinicznej dorosłego (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom koncepcji teoretycznych wchodzenia i trwania w nałogu a także typu środków i sposobu ich działania na organizm wraz z konsekwencjami zdrowotnymi oraz leczenia i przeciwdziałania narkomanii. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Specyfika rynku narkotykowego - narkobiznes - funkcjonowanie dilerów i odbiorców - prawo wobec narkotyków - promocja narkotyków w Internecie - skala osób hospitalizowanych w wyniku używania substancji psychoaktywnych 2. Definicja pojęć i diagnozowanie - substancje psychoaktywne, opiaty, opioidy, substancje uzależniające, zależność psychiczna, zależność fizyczna, narkomania jako choroba, narkomania jako objaw choroby - Diagnoza zagrożenia uzależnieniem wg DSM - IV R - Diagnoza uzależnienia według DSM - IV R - Diagnozowanie uzależnienia wg ICD Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych - teorie biologiczne (genetyczne, neurologiczne, biochemiczne, bioelektryczne) - teorie psychologiczne (psychoanalityczne, behawioralne, afektywno poznawcze, teorie charakterystyk indywidualnych, teorie więzi interpersonalnych, systemowe) - teorie społeczne uzależnień - nastawienia społeczne wobec uzależnień - rozwój narkomanii na Świecie od lat 60 - subkultura narkomańska - interaktywny model uzależnienia według van Dijka 4. Profilaktyka uzależnień 5. Leczenie uzależnień - substytucyjna kuracja metadonowa - społeczność terapeutyczna 6. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu - psychologia transportu - działanie alkoholu na organizm - kodeks drogowy wobec prowadzenia po użyciu i w stanie nietrzeźwości - pomiar trzeźwości (działanie alkomatu i poglądy policji w kwestii popularyzacji alkomatów wśród obywateli) - poczucie winy, kompetencje, obraz świata wartości kierowców zatrzymanych za nietrzeźwość (badania własne) (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Rogala Obłękowska J. (1999) Przyczyny narkomanii. Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych nauk Społecznych. Warszawa. Rogala Obłękowska J., (2000) Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu. Biblioteka Ossolineum. Warszawa. Rogala Obłękowska J., (2002) Narkoman w rodzinie. Uniwersytet Warszawski. Drukarnia Wydawnictw Normalizacyjnych Alfa Wero. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Rogala Obłękowska J. (1999) Przyczyny narkomanii. Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych nauk Społecznych. Warszawa. Rogala Obłękowska J., (2000) Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu. Biblioteka Ossolineum. Warszawa.

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA IV ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH WYKAZ NA ROK AKADEMICKI 015/016 PSYCHOLOGIA KLINICZNA dr Ziemowit Ciepielewski B Psychoneuroendokrynologia 18 dr Joanna Kozaka B Psychoonkologia dr Katarzyna Bojarska

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Podstawy psychologii sądowej./ Moduł 187.: Psychologia sądowa 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of forensic psychology

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Agresja i przemoc we współczesnym świecie./ Moduł 131.: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Aggression

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia - aspekt medyczny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology - medical perspective 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zagadnienia rodzinne i opiekuńcze aspekty psychologiczne i prawne. Dziecko w sytuacji rozwodu, adopcji oraz przesłuchania./ Moduł 187

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej Kod przedmiotu

Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej Kod przedmiotu Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-DTOPS Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Psychologia rozwojowa i psychopatologia małego dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Developmental

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Systemowa terapia rodzin./ Moduł 104..: Wybrane zagadnienia z psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Systemic family

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii,

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wybrane aspekty terapii zaburzeń seksualnych./ Moduł 109..: Psychologia miłości. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected aspects

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Psychologia kliniczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu

Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-RiT-W_pNadGen1OHHG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Moduł 190: Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. 2. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seksuologia. Sexology. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Seksuologia. Sexology. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seksuologia Sexology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Robert Stawarz Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Poznanie złożoności seksualności człowieka,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień Sylabus modułu: Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (11-R1-12-r1-18) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA IV - V ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH-ZAOCZNYCH WYKAZ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PSYCHOLOGIA KLINICZNA IV V ROK SEMESTR ZIMOWY DR JOANNA KOZAKA B PSYCHOONKOLOGIA DR ARKADIUSZ

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Dobre praktyki w psychologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PiOP-C_pNadGen3JG9I Wydział

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-MTDR Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PTU-C_pNadGen0WERV Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Testy inteligencji - opis przedmiotu

Testy inteligencji - opis przedmiotu Testy inteligencji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testy inteligencji Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-TI-L-S14_pNadGenS63YE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna./ Moduł 100..: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna./ Moduł 100..: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza psychologiczna./ Moduł 100..: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychological

Bardziej szczegółowo

Prawo karne - opis przedmiotu

Prawo karne - opis przedmiotu Prawo karne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo karne Kod przedmiotu 10.4-WX-PR-PK01-W-14_pNadGenBFJLF Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wprowadzenie do terapii rodzin./ Moduł 104..: Wybrane zagadnienia z psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Seksualność w dobie Internetu Kod przedmiotu

Seksualność w dobie Internetu Kod przedmiotu Seksualność w dobie Internetu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Seksualność w dobie Internetu Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-SWDI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ Moduł 100 : Psychopatologia Rozwoju Dzieci i Młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Children

Bardziej szczegółowo

Psychiatria - opis przedmiotu

Psychiatria - opis przedmiotu Psychiatria - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychiatria Kod przedmiotu 12.2-WL-Lek-Psy Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Studia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Diagnoza i terapia rodziny 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Diagnosis and

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wspomaganie rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach L'Arche./ Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu

Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu Wybrane problemy prawa rodzinnego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu 10.9-WP-PEDP-WPPR-C_pNadGenWQZIQ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Prawo karne - opis przedmiotu

Prawo karne - opis przedmiotu Prawo karne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo karne Kod przedmiotu 10.4-WX-PR-PK02-Ć-14_pNadGenYTMKF Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Terapia krótkoterminowa./ Moduł 103.: Psychoterapia - miedzy teorią a praktyką 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Brief therapy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 0/0 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Poznawcze, emocjonalne i behawioralne problemy osób starszych i metody ich kompensacji./ Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Diagnoza wczesnych zaburzeń zachowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka przewlekle chorego i z chorobami genetycznymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Metody badania rodziny./ Moduł 150..: Psychologia Rodziny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of the family diagnosis 3.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-C_genZCQMK Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia Kliniczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Clinical Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo