Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI 7.02.2013-6.03.2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI Łomianki, marzec 2013 rok

2 I ADlnlNISTRACJA W o <resie sprawozdawczym od do r. przyjęto 1883 pism, które zostały zaewidencjonowane w,,::;ystemie Elektronicznego Monitorowania Pracy- SEMP". Zestawienie wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń ilustruje poniższa tabela: C;:YNNOSC ADMINISTRACYJNA I LICZBP. SPRAVI f--- Ruferat Ewidencji Działalności Gospodarczej Liczba wniosków przekazanych drogą elektroniczną do CEIDG, w tym: 183 wpis :~9 zmiana, 103 zmiana z zawieszeniem, 7 zmiana ze wznowieniem, 2 zmiana z zakończeniem 11 zakończenie zawieszenie 11 wznowienie Li czba wydanych licencji na transport osobowy taxi 1 Li czba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 4 spożycia poza miejscem sprzedaży Li::zba decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 20 Li::zba informacji pisemnych dot. przedsiębiorców 2 f--- Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami f--- podziały nieruchomości - sprawy rozpoczęte postanowieniami 5 f--- podziały nieruchomości - sprawy zakończone decyzjami ',2 f--- wydawanie informacji adresowych '14 -- sprawy różne Zarząd nieruchomościami 4 -- Co Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożono 5 wniosków o dokonanie zmian w ew dencji g untów, Zozono 7 wniosków do sądu ksiąg wieczystych o ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy Łomianki. IlIydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ~?łożonych przy: ul. Wjazdowej 4, ul. Oleńki 27 i ul. Zagłoby 3. ~ eferat Gospodarki Przestrzennej -- Zawiadomienia o wszczęciu postępowania adm VIypisy z planu zaqospodarowania + studium Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie, który r. stracił ważność 19 F ostanowienia o zawieszeniu postępowania/podjęciu postępowania i prostujące błędy flsarskie lub oczywiste omyłki [Iecyzje o warunkach zabudowy, zmiany i przepisania 23 [Iecyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 5 t.nalizy urbanistyczne Froiektv decyzji Strona 2 z 23

3 Referat Ochrony Środowiska Dec yzje - zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 7 decrz] Wn oski do Starosty o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działkach gminnych 3 wnioski Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2 wnioski 1 opi lia 2 zawiadomienia 1 decvzia 1 obweszczenie ~isy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1 wezwanie od Nłaścicieli nieruchomości 1 wpis Re"erat Spraw Obywatelskich f---- Lic zba osób zameldowanych na pobyt stały w mieście i gminie Łomianki f--=-'- Zameldowanie - na pobyt stały 75 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m - ce 43 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców 13 PIi emeldowanie na pobyt stały w obrębie gminy 23 W) meldowanie z pobytu stałego 4g Z8'lłiadomienia o zmianie danych do WKU 13 Po 5wiadczenia o zameldowaniu na pobyt stały 73 Pr.:epracowane akty: urodzenia, małżeństwa i zgonu 43 ~)rmacje adresowe dla instytucji oraz omanów ściqania 1'~3 Wprowadzenie korekt i sprostowań do bazy komputerowej 1834 W,'dane dowody osobiste 1~~7 WIlioski o wydanie dowodu osobistego 217 W"stąpiono o nadanie numeru ewidencyjneqo PESEL 'l7 Ur ieważnione dowody osobiste 21)9 Urząd Stanu Cywilnego Akty zgonu 12 Akt urodzenia 2 Dscvzie administracyjne 3 Ze świadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w folmie wyznaniowej 1 Zeświadczenie stwierdzające zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą 1 RI!ferat Podatków i Opłat Lokalnych DI!cyzje dotvczace zmian w podatku od nieruchomości 29 Decyzie dotyczące zmian w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 12 Dl!cyzje dotyczące zmian w podatku rolnym 5 Dncyzje w sprawie ulg podatkowych 6 Dt!cyzje dotyczące zwrotu nadpłaty 2 Postanowienia dotyczące zmian w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 6 Postanowienia dotvczace zmian w podatku od nieruchomości 21 Postanowienia dotyczące zmian w podatku rolnym 2 Postanowienie o rozksięgowaniu 43 Zaświadczenia potwierdzające wymiar podatku oraz o niezaleganiu w podatkach 7 V\ezwania do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego- Strona 3 z 23

4 r--- OSO )y fizyczne 10 f--- We:~wania do złożenia deklaracji - osoby prawne 40 f---- ~ _mnieniawysłane do osób fizycznych 32,3 Zaviadomenia podatników 1 f---- Kor sspondencja podatkowa oraz z Urzędem Skarbowym 14 Notf przekslęoowuiące : f---' osoby fizyczne 34 r--- osoby prawne, środki transportu L! f---- f---l-- Wp aty - bankowe i kasowe: osoby fizyczne 1336 r----- osoby prawne 1:11 f---- środki transportu 43 f---- ~ ~ły wykonawcze podatek od nieruchomości n I-- ~;Iaracje w sprawie ~odatku od nieruchomości złożone przez osoby prawne 206 Go spodarka odpadami -- przyjęte przez RPO deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Jowiatowe Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem przesłało 144 zawiadomień o zmianach w ewidenc] gruntów i budynków. 2. Jowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przesłał 7 decyzji pozwolenia na uży1kowanie budynków oraz 12 kopii zawiadomień o obiektach budowlanych przyjętych do użytkowania. 3. Nydział Komunikacji i Transportu zawiadomił o 24 zmianach (zarejestrowanie/wyrejestrowanie) środków :ransportowych. 4. N okresie od r. do r. sołtysi oraz pracownicy urzędu i straży miejskiej doręczali decyzje oodatkowe oraz deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatnikom zarnieszkuiącym na terenie gminy. Trwa liczenie doręczonych decyzji i deklaracji. 5. )Ia podatników zamieszkujących poza gminą decyzje zostały wysłane pocztą. Trwa wysyłka tych decyzji, które r!ie zostały doręczone przez pracowników. W okresie r. pracownicy referatu przygotowali :lo wysłania 3790 listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. 6. Dnia r. upłynął termin do składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne - wpłynęło 206 deklaracji. 7. Dnia r. upłynął termin do składania deklaracji na podatek od środków transportowych, wpłynęło 49 deklaracji od osób prawnych i osób fizycznych. I GO:)PODARKA PRZESTRZENNA Zes':awienie projektów i zadań prowadzonych przez zespół planistyczny. 1. Od 18 stycznia 2013 r. do 7 lutego 2013 r. trwało drugie wyłożenie do publicznego wgląclu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe. Dnia 21 lute:go 2013 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu planu. Obecnie sporządzany jest projekt rozpatrzenia uwag. 2. W ramach prac nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne trwają prace związane z uzgadnianiem i opiniowaniem przez odpowiednie insty1ucje i ograny. Stosownie do uwag dokonywane są korekty w projekcie planu. 3. W ramach prac nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kielpińskiej trwają prace związane z uzgadnianiem i opiniowaniem przez odpowiednie insty1ucjl~ i ograny. Stosownie do uwag dokonywane są korekty w projekcie planu. Strona 4 z 23

5 4. VJ dnia 5 marca 2013 r. zorganizowano spotkanie firmy RDH Architekci Urbaniści z Radnymi Rady Miejskiej VI Łomiankach ramach konsultacji analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Łomianek 'Ił okresie L wraz z przewidywaniami i kierunkami działań dotyczącymi przyszłego rozwoju. 5. \V ramach prac nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy ~:iełpińskiej w dniu 6 marca 2013 r. przedstawiciele referatu uczestniczyli w spotkaniu oboczym (organizowanym przez Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie przebiequ projektowanej Legionowskiej Trasy Mostowej. 6. Dnia 27 lutego 2013 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na sporządzenie miejscowego planu,:agospodarowania przestrzennego "Łomianki Prochownia". Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2013 r. 7. Hegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Łomianki Prochownia, obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów, obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski, obszaru północnej I:zęści sołectwa Dziekanów Nowy. 8. 'N dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjtej Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim w celu omówienia zasad nieodpłatnego pozyskania przez gminę.orniank' mapy zasadniczej obejmującej obszar gminy oraz innych materiałów będących w posiadaniu ośrodka. 9. Jrzygotowano szereg map pomocniczych dla niektórych jednostek działających na terenie Łomianek, w tym 11. in. dla Komunikacji Miejskiej Łomianki, Policji w Łomiankach, Kampinoskiego Parku Narodoweqo. 10. Skierowano wnioski do Zakładu Energetycznego i Mazowieckiej Spółki Gazownictwa z prośbą J udostępnienie warstw tematycznych będących w posiadaniu w/w firm, które zasilą System Informacji Przestrzennej Łomianek. 11. Przygotowano i przekazano wszystkie obowiązujące w Łomiankach miejscowe plany zagospcdarowania przestrzennego firmie Inwar, która jest odpowiedzialna za ich zeskanowania. Firma Inwar realizuje zadanie na zlecenie urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego polegające na dostosowaniu i wdrożeniu aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych nc poziomie gminnym oraz przekształceniu do postaci cyfrowej studiów i planów miejscowych gmin w ramach projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o r Aazowszu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re~ionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego I OC ~RONA ŚRODOWISKA KOI~TROLOWANE PRACE NA CELE SPOŁECZNE WYKONYWANE PRZEZ OSOBY SKIEROWANE PRZEZ SĄD W r srnach ww. prac: porządkowano gminne place zabaw, odśnieżano alejki na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie, odśnieżano place przy miejscach pamięci narodowej, odśnieżano chodniki nie ujęte w zimowym utrzymaniu, odśnieżano odpływy wód opadowych z parkingów przy ul. Warszawskiej, rozpoczęto grabienie trawników przy ul. Warszawskiej, uporządkowano teren wokół budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 71. IN~IE Zamówiono druku formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Pomoc mieszkańcom przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Strona 5 z 23

6 komunalnymi oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dot. nowego systemu gospodarowania odpadami (w tym m.in. dyżury w budynku przy ul. Warszawskiej 115); Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej w związku z nowym systemem gospoc arowania odpadami komunalnymi; Zakupiono nagrody rzeczowe na XVIII edycję Regionalnego Konkursu Ekologicznego "Co la Puszczy piszczy" organizowanego przez Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzelany Kampinoskiego Parku Narodowego; Trwa przygotowanie projektu uchwały i regulaminu przyznawania dofinansowania w 21)13 r. na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawimających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki - podjęta przez Radę Miejską w Łomiankach uchwała Nr XLl238/2013 z dnia r. I ZAM9WIENIA PUBLICZNE Ogło szono postępowania: r RZP Przedmiot zamówienia Data otwarcia ofert Kompleksowa przebudowa RZP ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej 8 marzec 2(113 do ul. Wiślanej RZP Budowa Al. Chopina na odc. 12 marzec ;~013 od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę: Dostawę kruszywa żużlowego stalowniczego dla potrzeb remontu dróg na terenie Gminy ł.omianki z firmą "KRUSZYWOSORT" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka ul. Marglowa 83, Radom. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminf Łomianki najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Transportowo Usługową Robert Młynarczyk Łęg Starościński 1040, Lelis; Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Łomianki naj korzystniejszą oertę złożył Zakład Robót Ogrodniczo- Drogowych inż. Michalina Sawicka ul. Szwedzka 9, Kobyłka. Komisja Przetargowa jest w trakcie oceny ofert w postępowaniu na: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym - zad 19/12- wpłynęło 6 ofert. IINF9RMACJA I PROMOCJA 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: trwa rozliczanie dotacji otrzymanych w 2012 rok przez organizacje pozarządowe, zakończono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2013 rok. Strona 6 z 23

7 2. 2:akupiono art. spożywcze na spotkani Klubu Seniora. 3. \V ramach akcji "Zima w mieście 2012" zrealizowano przewóz dzieci. 4. \ Vykonano rejestrację i montaż video: turnieju Warhammer fantasy Batlles - Bazyliszek 2013, l' l' Hełm i szabla wraca po 74 latach do Łomianek, Moda na Sport, " VII Grand Prix w Pływaniu Łomianek (III Edycja), łi Gala Urodzinowa Centrum Tańca Łomianki. 5. ''Vykonano dokumentację fotograficzną:. z Gali Urodzinowej Centrum Tańca Łomianki, '. szkolenia za zakresu NaproTechnology,., podpisania umowy w WFOŚIGW, treningu szermierki. I EDl)<ACJA 1. łozliczono za luty 2013 r.: 16 umów z rodzicami o zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci Nłasnym samochodem, 5 umów o zwrot kosztów przejazdu: ucznia do szkoły oraz do orzedszkola czworo dzieci pięcioletnich i ich opiekunów środkami komunikacji publicznej, umowę na opiekę nad uczennicą dowożoną do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie i umowy na opiekę nad uczniami dowożonymi z Kępy Kiełpińskiej do Gimnazjl m nr 1 w Łomiankach oraz umowę z TOM-TRANSPORT na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie. 2. Przygotowano: zamówienie na 14 miesięcznych biletów ulgowych na marzec 2013 r. dla uczniów dojeżdżaiących do gimnazjum i szkoly podstawowej, 2 zlecenie na przegląd okresowy i naprawę samochodu gminnego, umowę na zwrot kosztów odbioru dziecka niepełnosprawnego ze szkoły w WarszaWiE! własnym samochodem. 3. Dokonano wpisu niepublicznego "Żłobka Bąbelki" pod nr 1 do rejestru żłobków i klubów clziecięcych prowadzonych przez burmistrza Łomianek i podpisano umowę dotacyjną na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r. 4. Sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty sprawozdanie w sprawie analizy skuteczncści działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w 2012 r. 5. Zweryfikowano za luty 2013 r. listy dzieci uczęszczających do niepublicznych orzedszkoll w Łomiankach, a zamieszkałych w innych gminach. 6. Kontynuowane są prace związane z ocenami pracy: dyrektora Przedszkola Samc:rządowego w Dąbrowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romana i Jadwigi Kobendzów w Sadowej. 7. Sporządzono sprawozdanie merytoryczne z realizacji budżetu Referatu Oświaty i jednostek oświatowych za 2012 rok. 8. Rozliczono 13 umów dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach akcji "Zima w mieście 2013" 9. Ogłoszono nabór dzieci do przedszkoli samorządowych, zapisy w terminie od 1 do 22 marca br. Strona 7 z 23

8 10. Sporządzono sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej w 2012 roku w wysokości ~O tys. zł z Gminy Czosnów z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów kształcenia uczniów Lczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sadowej, a zamieszkałych w Gminie Czosnów. 11. F'rzygotowano projekt zarządzenia Burmistrza Łomianek w sprawie przeprowadzenia konkursów VI celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samor.:ądowego ~I Dąbrowie, ul. Kolejowa 51; Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w ~jadowej, ul. Strzelecka I.ontynuowane są prace związane z ocenami pracy: dyrektora Przedszkola Samor.:ądowego IV Dziekanowie Leśnym i dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. 13. Opracowano program wakacyjnego pobytu dla grupy dzieci z zaprzyjaźnionej gminy Noyelles les Vermelles IV okresie od 15 do 24 lipca br. 14. Jrzygotowano szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Łomianki )t. "Zmodernizowany System Informacji Oświatowej- aktualny stan prawny na 2013 r." 15. 3porządzono zestawienie liczby dzieci niepe/nosprawnych uczących się w szkołach podsawowych, jimnaziech i przedszkolach w Gminie Łomianki w latach :)bliczono koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy Łomianki N odniesieniu do budżetu szkół na 2013 r. 17. Przygotowywano wyjazd reprezentacji Gminy Łomianki na Międzynarodowy Turniej P~ki Nożnej.Poussin" w kategorii wiekowej od lat na zaproszenie gminy bliźniaczej Noyelles les Vermelles w dniach od 9 do 14 maja br. 18. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku na realizację w roku szkolnym 2013/2014 projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach Poddziałania "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" 19. W ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych": wyrażono zgodę na przedłużenie terminu zakupu pomocy dydaktycznych, trwa procedura na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień poniżej 14 tys. euro, współpracowano z koordynatorami, przygotowano i przekazano harmonogramy na II semestr roku szkolnego 2012/2013 do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. 20. W związku z realizacją projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjrej szkół z gminy Łomianki" dofinansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym"; prowadzono postępowania o zamówienia publiczne w trybie ogłoszeń o zamówieniu (~amówienia do 14 tys. euro) - dot. zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań w 4 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach (do 35 części wpłynęło 112 ofert, w tym 69 ofert złożyło 6 firm oraz 43 (,ferty osoby fizyczne - nauczyciele). Przygotowanie raportów, zawiadomień o wynikach postępowania do umieszczenia na BlP Urzędu i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz informacji o wynikach dla wykonawców (wysłano 201 informacji do wykonawców). Przygotowanie umów na realizację zajęć. W 3 częściach zamknięto postępowanie bez zawarcia umowy, ponieważ ceny najkorz(stniejszych ofert przewyższały kwoty przeznaczone w projekcie na realizację tych zajęć. Ponownie rozpoczęto procedurę prowadzenia postępowania. W 1 części zamknięto postępowanie, ponieważ nie wpłynęła Strona 8 z 23

9 żadna oferta - przeprowadzono ponowne postępowanie w trybie zapytania ofertowego (v.płynęły 2 oferty - wyłoniono wykonawcę). W 1 części zamknięto postępowanie, ponieważ złożona oferta nie spełniała wymogów formalnych. Prowadzone jest ponowne postępowanie w trybie zapytania ofertowego, prowadzono postępowania o zamówienia publiczne w trybie ogłoszeń o zamówieniu (za nówienia do 14 tys. euro) - dot. przeprowadzenia w ramach projektu doradztwa edukacyjno-zaworowego w 2 gimnazjach (do 2 części wpłynęły 4 oferty, w tym 2 od osób fizycznych i 2 od firmy zewnętrznej). Przygotowanie raportów, zawiadomień o wynikach postępowania do umieszczenia na BlP Urzędu i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, infonnacji o wynikach dla wykonawców. Przygotowanie umów na realizację zajęć, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na organizację wycieczek turystyczno-geograficznych i edukacyjno-motywacyjnych - przeprowadzono rozeznanie rynku do określenia wartości szacunkowej wycieczek, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania w trybie do 14 tys. euro na przeprowadzenie ewaluacji końcowej projektu - przeprowadzono rozeznanie rynku do określenia wartości szacunkowej ewaluacji, współpracowano na bieżąco z opiekunem projektu w MJWPU, wystąpiono do MJWPU o akceptację zmian we Wniosku o dofinansowanie projektu - zmiana dotyczy niezrealizowanych w 2012 roku 28,50 godz. konsultacji z uczniami w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Przygotowano Wniosek o dofinansowanie, kartę zmian i hannonogram płatności. IINTł~GRACJA EUROPEJSKA AKT JALNIE REALIZOWANE PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE 1..Ftozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach (Ftegionalny -roqrarn Operacyjny Województwa Mazowieckiego) Oczekiwanie na ustosunkowanie się Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zastr.:eżenia do infornacji pokontrolnej złożone r.. 2.,Rozbudowa portalu e-miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dckumentów IV Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy (lo procesu dalszej informatyzacji" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego) Ws~ ółpraca z Referatem Informatyki przy realizacji projektu (pozostałe do realizacji zadania - prz; gotowanie dokurnentac] do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na infokioski i staiowsko dla osoby niepełnosprawnej). 3.,Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" I Program Operacyjny Kapitał Ludzki) Prowadzono bieżący monitoring i sprawozdawczość projektu. Prowadzono bieżącą współpracę z Referatem Oświaty. Analiza i weryfikacja danych zawartych w ankietach rekrutacyjnych uczestników prcjektu oraz dziennikach zajęć. Udział w pracach Komisji oceniającej złożone oferty w postępowaniach,ogłoszenie o zamówieniu do 14 tys. euro" na realizację zajęć w projekcie. 4.,Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki" (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) Współpraca z Referatem Informatyki, Księgową i Kierownikiem Projektu (firma zewnętrzna) w realizacji projektu, w tym: przygotowanie naboru dla mieszkańców na 30 laptopów, prz{gotowanie Strona 9 z 23

10 dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego w styczniu 2013 roku, przekazywanie zgłoszeń od Beneficjentów ostatecznych do serwisu. Wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu razem z mieszkańcami formularzy zgłoszeń do naboru uzupełniającego. Przyjmowanie formularzy zgłoszenia od mieszkańców do dnia r. 5..Budowa boisk wielofunkcyjnych w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów l' wiejskich Gminy Łomianki" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, LEADER) r. otrzymano informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność za realizację operacji w ramach PROW. Polecenie wypłaty przekazano do Agencji Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa. " Projekt został rozliczony i zamknięty. 6. 'IVspółpraca z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, świadczącego bezpłatne, cotyqodniowe usługi informacyjne i doradcze ( w siedzibie ICDS) m.in. w zakresie: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów dla przedsiębiorców ze środków publicznych, informacji w zakresie podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działelności gospodarczej. Przekazywanie informacji przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć cziałalność o możliwościach uzyskania ww. wsparcia. URUCHAMIANIE NOWYCH PROJEKTÓW "Rołwiń skrzydła indywidualizacja procesu nauczania w Łcrniankach". (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) wychowania dzieci das I-III Przygotowanie wniosku dla 4 szkół podstawowych z Gminy Łomianki (Łomianki, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Sadowa) na zajęcia z zakresu indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównanie szans eddkacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Termin zakończenia naboru wniosków przez MJWPU na projekty systemowe nr 1/POKU9.1.2/ r. "Pr.ywróćmy pamięć o bohaterach - wystawa outdoorowa oraz strona internetowa upamiętniające żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Kiełpinie". (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20C w ramach osi Leader - Małe projekty, poprzez Lokalną Grupę Działania "Miedzy Wisłą a Kar ipinosern"). W dniu 5 marca 2013 r. otrzymano zapytanie od Urzędu Marszałkowskiego W)jewództwa Mazowieckiego w sprawie wyjaśnień w projekcie. "Szlakiem rowerowym przez Łomianki - poprawa infrastruktury ścieżek rowerowych w Gminie Łomianki" (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi Leader - Małe projekty, poprzez Lokalną Grupę Działania "Miedzy Wisłą a Kampinosem"). Oczekujemy na wynik oceny projektu przez UMWM. Zakładany termin oceny nc' podstawie poprzednich projektów - maj 2013 r. Strona 10 z 23

11 "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych"- projekt partnerski realizowany wspólnie z m.st. Warszawa (Lider projektu) w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek ssmorządu torytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające poenoszenie dostępności i jakości usług publicznych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [Iepartament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej r. podpisano Umowę Partnerską z Liderem Projektu - m. st. Warszawa - olreślejącą zasady współpracy oraz możliwość podpisania umowy o przyznanie dotacji przez Lidera in imieniu Gminy Łomianki - Partnera Projektu r. w siedzibie Lidera odbyło się spotkanie robocze przygotowujące do realizacj projektu. Wskazano z ramienia Gminy Łomianki Zastępcę Burmistrza ds. Rozwoju - Bogdana Kłójkiewicza jako członka Komitetu Sterującego Projektu. Koordynatorem ds. projektu ze strony Gminy Łomianki został pracownik Urzędu Miejskiego w Łomiankach - Rafał Czerwiński r. m. st. Warszawa podpisało umowę o przyznanie dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego., Promocja i rozwój gmin Łomianki, Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki i ich obszarów miejskich poprzez opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego - analizy i studia wieloczynnikowe oraz planowanie systemów przestrzeni publicznych i obszarów funkcjonalnych gmin." (Program C peracyjny I:>omoc Techniczna ) r. Gmina Łomianki złożyła wniosek o przyznanie dotacji jako Beneficjen: Projektu Partnerskiego w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Złożonych zostało 78 wniosków o dotację na łączną kwotę ,37 zł. Gmina Łomianki podjęła współpracę z gminami Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów oraz ze starostwem nowodworskim na przygotowanie projektu i złożenie wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez MRR r. ogłoszono listę 77 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną Nniosków. Oczekujemy na informacje o wynikach przeprowadzanej oceny merytorycznej. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Oczekiwanie na odpowiedź na pismo z dnia r. wystosowane do NFOSiGW w sprawie warunków uczestnictwa Gminy Łomianki w projekcie GAZELA. IICD~ _ W o «esie sprawozdawczym ICDS zorganizował bądź współorganizował w następujące imprezy: r. - IV Turniej Warhammer Fantasy Battles klasy ogólnokrajowej o Puchar Burmistrza Łomianek, 23.( r. - VII Grand Prix Łomianek w Pływaniu o Puchar Burmistrza Łomianek ( III edycja), 16.c22013r., r, r. - odbyły się trzy z cyklu czterech turniejów piłkarskich "CHA Łomianki Cup". Turnieje rozgrywane były w czterech kategoriach: orlik, młodzik, trampkarz, junior. Trw 3ją przygotowania do następujących wydarzeń: 08.( r. -II Nocny Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Łomianek, 14.( r. - Liga Przedszkolaka - motywem przewodnim Ligi będzie ekologia, 23.( r. - VII Grand Prix Łomianek w Pływaniu o Puchar Burmistrza Łomianek. ( IV edycja) I KU~TURA Zgc>dnie z planem zajęć na sezon 2012/2013 w okresie 7 lutego- 6 marca Dom Kultury hontynuuje rea izację zajęć w ramach oferty stałej (6 dni w tygodniu) Strona 11 z 23

12 W ranach oferty zajęć dla najmłodszych realizowane są: PORANKI AKTYWNEGO MALUCHA, TEATR)\LNE CO NIECo), BABY DANCE, OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA. W ramach oferty zajęć dla dzieci i młodzieży szkoli lej realizowane są: BALET, HIP-HOP, TANIEC (zespół Łomianeczki), SHAOLlN-KEMPO, CERAMIKA, MET,L.LOPLASTYKA, STUDIO MALARSTWA I RYSUNKU, ROBOTYKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, SZACHY, DZIE(:IĘCY ZESPÓl WOKALNY, NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH (gitara klasyczna, keyboard, harmonijka ustna, trąbka, saksofon, kontrabas, gitara basowa, klarnet, puzon, perkusja), ANIMACJA RUCHOWJ\, JĘZYK WŁO:;KI. Oferta zajęć dla dorosłych obejmuje: BALET, HIP-HOP, TANIEC (grupa pań, grupa seniorów oraz taniec towarzyski), SHAOLlN-KEMPO, CERAMIKA, METALOPLASTYKA, STUDIO MALARSTWA I RVSUNKU, SZACHY, CHÓR CARMEN PATRIUM, NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH (gitara klasyczna, keyboard, harmoniika ustna, trąbka, saksofon, kontrabas, gitara basowa, klarnet, puzon, perkusja), KALEJDOSKOP BAND, ZUMHA, ANIMACJA RUCHOWA. JĘZYK WŁOSKI W PIOSENKACH MUM AND HER ENGLlSH Ponadto Dom Kultu y współorganizuje również zajęcia i spotkania organizowane w ramach: Uniwersytetu Dzieci, Uniwersytetu Trzec iego Wieku, Klubu Seniora, Jacht-Klubu, Teatrzyku "Tygrysek" oraz zajęć pozalekcyjnycll w Filii w Bu akowie. Z pomieszczeń i wyposażenia Domu Kultury regulamie korzystają również osoby pełniące dyżury i organizujące spotkania z ramienia: Związku Kombatantów, Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Związku Emerytów i Rencistów, Powiatowego Urzędu Pracy. LATrJĄCY ANIMATORZY KULTUY- W Filii Domu Kultury kontynuowany jest projekt Towarzystwa Inicjatyw Iwór zych "ę" "Latający Animatorzy Kultury i Latający socjologowie na Mazowszu". Socjolożka Aleksandra Gołd'ts organizuje spotkania mające na celu diagnozę potrzeb społeczności lokalnej. W ramach tego projektu odby y się kolejne warsztaty w Filii Domu Kultury z zakresu diagnozy społecznej i grup lokalnych - 26 lutego 2013 r., w których uczestniczyli mieszkańcy Burakowa. Ponudto w Domu Kultury w okresie od 7 lutego - 6 marca 2013 organizowano i współorqanizowano następujące wydarzenia: W remach akcji zimowej dla dzieci i młodzieży w II tygodniu 7 i 8 lutego 2013 r. "Kreatywne ferie" odbyły się warsztaty dla dzieci w DKŁ w godz , na Filii i dla młodzieży w DKŁ w godz W plogramie były min. warsztaty i projekcje filmów: "Winter Dance Session"-warsztaty taneczne w rytmie hiphopi, "Słonie z krainy tysiąca baobabów"czyli niezapomniane safari w rytmie afrykańskich bębnów- warsztaty bębr iarskie oraz interaktywne animacje edukacyno -rozrywkowe,,,maski karnawałowe" tworzenie niepwtarzalnych masek weneckich.dzień sportów nietypowych oraz zabaw ruchowych"-tor przeszkód, rzut beretem i inne zabawy ruchowe, "Maski karnawałowe będą dziś gotowe"- warsztaty plastyczne- tworzenie w technice "papier mache". 71ut1lgo 2013 r.- walne zebranie Stowarzyszenia "Nasze łomianki" 8 lut:lgo 2013 r.- Winter Dance Sesion- warsztaty taneczne skierowane do dzieci i młodzieży uczestniczących w c)klicznych zajęciach tanecznych w ramach Szkoły Tańca Grawitacja prowadzone przez doświadczonego instr Jktora Jakuba Stępnia. 9lut~go 2013 r.- próba do spektaklu Teatru Miejsce pt. "Sepia" w reżyserii Tadeusza Kijańskiego 16 Litego 2013 r.- W Filii Domu Kultury odbyło się kolejne szkolenie Jachtklubu Łomianki pt. "Wybrane wladomości z zakresu materiału na żeglarza jachtowego"- prowadzący Tomasz Sienicki. 16 luteqo 2013 r.- w ramach Uniwersytetu Dzieci w Łomiankach odbyły się warsztaty i wykład pt "Smok, tygrys czyli Chiński Nowy Rok ". Zajęcia oparte są na sprawdzonych scenariuszach wykorzystując formy działań muzycznych, ruchowych, plastycznych- w zależności od tematu spotkaniom towarzyszy muzyka, zagadki, zabawy oraz gry- zapewniamy materiały przygotowane z myślą o zajęciach. Prowadzący: Monika Bryzek, Zajęcia realizowane we współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej 20 IIJtego 2013 r.- wykład UTW dr Michała Grzegorka- "Austria- jej najciekawsze zabytki i miejsca turystyczne. Wy~ład wraz z prezentacją ukazał różnorodność oblicza Austrii, która przeciętnemu turyście kojarzy ~iię głównie z VI iedniem i narciarstwem. Przedstawiono bogactwo imprez kulturalnych, ciekawe miejsca pod względem historycznym, fascynujące i niepowtarzalne muzea. Prezentacja wzbogacona była licznymi zdjęciami i krótkimi filmami. 22 lutego 2013 r,- występ Kabaretu Ciach z programem "Oddział Smiechoterapii". Ciach to jeden z filarów Zlelonoqórskeqo Zagłębia Kabaretowego. Kabaret młody duchem i bogaty doświadczeniem. Młodosć, objawia Strona 12 z 23

13 się w stałej twórczej aktywności, która mniej więcej raz na rok owocuje premierowym programem. Ciach łączy dobry poziom literacki z humorystycznym przeglądem obyczajów i przywar Polaków. Ponadto w spektakle wplata elementy improwizacji, dzięki czemu każdy kolejny występ jest inny i niepowtarzalny. Wszystko pokazuje w klirnacie humoru sytuacyjnego lub absurdalnego, w myśl Gogolowskiej zasady: Z czego się śmiejecie? Z samy ~h siebie się śmiejecie! 23 lut:!go 2013 r.- warsztaty taneczne Szkoły Tańca Grawitacja- dla mieszkańców Łomianek- prowadzący Jakub Stępień- doświadczony tancerz, mistrz Polski I Europy w tańcu Hip-Hop. 23 luiego 2013 r. wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci w Łomiankach WYKŁAD: Jedwabny szlak. Opowieść o jedwabnym szlaku - poznanie wybranych krajów azjatyckich (Indie, Uzbekistan, tran, Chiny, Mon~()lia)- poznanie trasy oraz historii jedwabnego szlaku;- poznanie tajników produkcji jedwabiu. Zajęcia maja chare kter wykładowo-warsztatowy. Podczas zajęć wykonywany był min.. Taniec z chustami. Prowadzący: Monil:a Bryzek. Wykład realizowany we współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej. Warsztaty z cyklu 'Pelcsrn po mapie" - Słońmi do AzjiWarsztaty plastyczno-edukacyjne, podczas których uczestnicy poznali i wy (onali różne rodzaje rękodzieła z Azji. Wykonano chiński lampion z kolorowego papieru, maskę słonia z tekturowego talerzyka oraz mongolskąjurtę z kartonu. Prowadzenie Dorota Klee- Adamowicz 24 lutego 2013 r.- W Filii Domu Kultury w Burakowie odbyło się zebranie sekcji Łomianki Polskiego Związku Hodcwców Gołębi Pocztowych na którym były omawiane sprawy organizacyjne sekcji i związku oraz wydane obrączki rodowe na rok IlJtego 2013 r.- spotkanie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej - Koło Gminne w Łomiankachmoderatorem spotkania był Edward Wołyński. 261u:y 2013 r.- w ramach zajęć językowych w Filii ruszył "Język Włoski w piosenkach dla dorosłych"- jest to kurs skierowany do młodych mam, które pragną rozwijać swoje umiejętności językowe. Prowadzi te zajęcia dośw iadczony lingwista i pedagog Aleksandra Bednarska- Paparo. 26 lu ego 2013 r. - w ramach Poranków filmowych UTW odbył się seans sagi rodziny Trueba pod tytułem " Dom dusz'. 26 lu [ego 2013 r.- odbyła się Sesja Rady Miasta Łomianki 27 ILtego 2013 r.- wykład z historii sztuki połączony z pokazem slajdów, prowadzonym przez Kingę l3erłowską.secssja, symbolizm w malarstwie"- tematyka wykładu oscylowała wokół podróży poprzez epoki i style w m<darstwie i architekturze na przełomie XIX i XX wieku.. 27 utego 2013 r. -Wernisaż wystawy "BOGUSŁAW KOTT fotografie"- mieszkańca Łomianek. Prezentowane na wystawie ujęcia pokazują świat widziany oczami fotografującego ale też przekazują UCZL cia autora. Fascynuje go przestrzeń zarówno w pejzażu jak i w świecie miasta. Ludzie są fotoqrafowani z dystansu, dyskretnie, jakby fotografujący chciał uniknąć ingerencji w świat prezentowanych postaci. Bogusław Kott doskonali swoje obrazy ale ich największą siłą jest moment wyboru miejsca, czasu i światła. Jest zwolennikiem prostoty i dla tego zazwyczaj używa niedużego ale wyrr agającego aparatu. Imprezę uświetniła degustacja win prowadzona przez pana Marka Kondrata. 28 luteqo 2013 r.- w ramach projektu "Być babcia być dziadkiem" realizowanego przez UTW i Fundację Dziect Niczyje"- finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, odbyły się pierwsze wan.ztaty psychologiczne skierowane do babć i dziadków mających wnuki do 9-go roku życia. Zajęcia waruztatowe będą prowadzone cyklicznie, raz w tygodniu, przez doświadczonych psycholoqów i terapeutów. 28 utego 2013 r.- spotkanie organizacyjne.senioralii Łomiankowskich"- w którym uczestniczyły orge.nizacje non profit, które włączają się w realizację tego projektu: Klub Seniora, OPS, UTW, Związek Emerytów i Rencistów, Dyrektor Domu Kultury. 1 marca 2013 r.- w Filii Domu Kultury premiera filmu powstałego w ramach projektu.łom'ankowski Spleen" realizowanego wspólnie Fundacją "Faktoria Artystyczna". Film jest zapisem dokumentalnym dro~li kreacji artystycznej, którą wspólnie z prowadzącymi przeszli uczestnicy warsztatów- młodzi mieszkańcy Łomianek i osiedla Buraków- Wrzosów. 2 rrarca 2013 r.- próba generalna przedstawienia Teatru Miejsce pt. "Sepia" w reżyserii Tadeusza Kija iskiego, muzyka Shadowfinder- Piotr Tylczyński i Tomasz Bajerski. 2 rr arca 2013 r.- warsztaty taneczne grupy Hegehog-działającej przy Domu Kultury w Łomiankach w re mach Szkoły Tańca Grawitacja- prowadzący Jakub Stępień 4 marca 2013 r.- UTW- wykład Elżbiety HolI- Relacja z podróży do Peru Strona 13 z 23

14 4 ma ca 2013 r.- spotkanie cykliczne ZBOWiD 4 ma-ca 2013 r.- spotkanie organizowane dla mieszkańców Łomianek "Kolektory słoneczne- systemy solarne"- orgar izowane przez Firmę"Luks Kolor" 5 ma ca 2013 r. - seans filmowy z cyklu "Poranków Filmowych UTW" 5 ma 'ca 2013 r.- spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia "Nasze Łomianki" i Dyrektora Domu Kultury w sprawie orgarlizacji benefisu Bohdana Kezika- twórcy, dokumentalisty, mieszkańca Łomianek 5 ma ca 2013 r.- cykliczne spotkanie Związku Emerytów i Rencistów- spotkanie zwiazkowe 6 maca 2013 r.- "Co nas gryzie czyli od depresji do euforii" Uniwersytet Trzeciego Wieku: wykład Agnieszki Walu:izkomgr Agnieszka Wal uszko - magister psychologii, psychoterapeuta i psychoonkolog z dużym doświadczeniem i praktyką. Negocjator policyjny. Aktualnie pracuje z osobami chorymi na nowotwory i ich rodzi iami. Jest opiekunem psychologicznym klubu mazonki Warszawa-Centrum w Centrum Onkologii w W'lrszawie. Prowadzi terapie grupowe i indywidualne. Wykładowca na Uniwersytecie III Wieku na Ursynowie. W o~resie sprawozdawczym przybyło 240 wol. na łączną wartość 5701,76. Stan księgozbioru na dzień r. wynosi: książki wol.; zbiory multimedialne 2183 jedno ewiden. W o~resie od r. do r. odnotowano: Liczl ia odwiedzin W okresie sprawozdawczym Od początku roku Wyp iżyczalnła Czy t slnia Czyta Inia multimedialna Licz) a czytelników ,--- Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu Na zewnątrz Na miejscu W okresie sprawozdawczym Od początku roku W okresie sprawozdawczym Od począt.u roku książki f---- cza.opisma zbic ry specjalne** ~:EM :28 *) Liczba czytelników opisuje czytelników nowych (czyli tych którzy zapisali się do Biblioteki w rozpatrywanym okresie) oraz czjtelników przer ~jestrowanych (czyli takich, którzy po raz pierwszy odwiedzili Bibliotekę w danym roku kalendarzowym-inaczej mówiąc: czytelników aktyvnych). **) :i biory specjalne są to zbiory multimedialne na nośnikach CD-ROM, zbiory audio na nośnikach CD-Audio om kasetach magr etofonowych i zbiory audiowizualne na nośnikach DVD oraz kasetach VHS. War 5ztaty animacyjno-literackie W o «esie sprawozdawczym odbyło się 6 warsztatów dla dzieci: Strona 14 z 23

15 13 lu :ego 2013 r. odbyly się warsztaty Klubu Przedszkolaka pt..zapominalski Słoń Trąbaiski". Podczas warsz:atów uczestnicy poznali sylwetkę pisarza Juliana Tuwima (rok 2013 ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima] oraz wysłuchali wiersza pt. Słoń Trąba/ski. Następnie wykonywali wycinanki z kolorowego papieru 19 lu :ego 2013 r. odbyły się warsztaty Klubu Sześciolatka pt. "Różne twory utalentowanych i kroąbrnvcb artystów'. Podczas warsztatów dzieci poznały oryginalne dzieła sztuki z całego świata. Następnie tworzyły własne rzeżby i figurki z masy papierowej. 20 lulego 2013 r. odbyło się spotkanie Klubu Podróżników. 27 lu :ego 2013 r. dzieci uczestniczyly w Klubie Przedszkolaka w zajęciach pt. "Autobusowa przygoda Lusi". Podc;:as zajęć dowiedzialy się, jak należy zachowywać się na ulicy, na przystanku i w autobusie. ~Iastępnie wykollywały z plasteliny bezpiecznego przedszkolaka. 5 marca 2013 r. odbyły się warsztaty w Klubie Sześciolatka pt. "Ciąg dalszy zwariowanych przygod Pippi". Podc::as zajęć dzieci wysłuchały opowiadania Astrid Lingdren o Pippi Pończoszance. Następnie w~konywaly prace plastyczne. Na koniec odbyły się zabawy integracyjne. 6 marca 2013 r. odbyly się warsztaty Klubu Podróżników pt. "Domowa dekoratomia". Podczas warsztatów uczestnicy wysłuchali "głośnego czytania". Następnie poznawali różne koncepcje współczesnych domów. Na koniec odbyły się zajęcia plastyczne oraz zabawy integracyjne. Lekcje biblioteczne W ok-esie sprawozdawczym Sadcwej. odbyly się dwie lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych w Łomłankach i Dys~ usyjny Klub Książki 25 ILtego odbyło się spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki pt. "Dlaczego kobiety czytają Grocholę, SzwClję i Sowę." Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu LGD Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosnm" Biblioteka złożyła wniosek pn. "Wytwórnia inicjatyw. Kurs na kulturę" w zakresie małych projektów, który został wybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Obecnie wniosek został przekazany do dals;:ej oceny w Departamencie Rolnictwa i Modemizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszakowskieqo WOjEwództwa Mazowieckiego. I pm~ocspołeczna pmloc ŚRODOWISKOWA 'I. Wnioski: Wywiady środowiskowe: Część 1-13 Część 11-3 Część IV Wyjścia zakończone brakiem możliwości zastania Petenta lub przeprowadzenia wywiadu: Decyzje: - zasiłki celowe: 51 - zasiłki celowe specjalne: 15 - zasiłki okresowe: o - zasiłki stałe: o - DPS I (KOM-R): 1 - usługi opiekuńcze: 2 - usługi opiekuńcze specjalistyczne: 1 - umieszczenie - skierowanie do schroniska: O - zdarzenie losowe, pożar budynku Pisma wychodzące: Wnioski o nieodplatne udzielenie miejsca na cmentarzu: O Strona 15 z 23

16 I. Pomoc w formie niepieniężnej nierzeczowej: - współpraca z "Caritas" w Łomiankach - ustalenie współpracy w zakresie pomocy adekwatnej (10 indywidualnych potrzeb rodziny oraz bieżący osobisty i telefoniczny kontakt w sprawie pomocy żywność, odzież) dla osób potrzebujących - wielokrotnie, na bieżąco; - odebranie paczki z "Caritas-u" i dostarczenie jej mieszkance Łomianek - 2 prac. socj.; rozmowy osobiste, kontakt telefoniczny i rozmowy wspierające udzielane rodzinom na ich prośbę - wielokrotnie (4 prac socj.); osobiste spotkania z osobami potrzebującymi rozmów wspierająco motywujących i informacyjnych - 26 osób (4 prac. socj.); osobisty kontakt z najbliższą rodziną Klientki (osoby zobowiązane do alimentacji), ustalenie zakresu i form pornocy -10 razy (2 prac. socj.); osobisty i telefoniczny kontakt ze Strażą Miejską w sprawie interwencji - 5 rodzin; osobisty i telefoniczny kontakt z Dzielnicowymi Komisariatu Policji w Łomiankach - wielokrotnie kontakt osobisty i telefoniczny z kuratorem zawodowym VI ZKSS - 5 rodzin; kontakt osobisty i telefoniczny z kuratorem zawodowym IV ZKSS - wielokrotnie; osobisty i telefoniczny kontakt z pedagogami szkolnymi - 5 rodzin - wielokrotnie; osobisty i telefoniczny kontakt z pielęgniarką Szpitala Bielańskiego w sprawie klienta - 3 razy; osobisty i telefoniczny kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie IV Ożarowie Mazowieckim - 3 rodziny - wielokrotnie; wydanie dokumentów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wielokrotnie (4 prac. socj.); wydanie dokumentów dla potrzeb osób ubiegających się o skierowanie na turnus rehabidtacyjny - wielokrotnie ( 4 prac. soci); udzielanie informacji dot. możliwości uzyskania pomocy (rozmowy informacyjne dotyczące procedury postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej) - wielokrotnie (4 prac. socj.);.. kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi OPS dzielnic Warszawy i innych miast - wielokrotnie (4 prac. socj.);.. rozmowy z członkami rodzin osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 2 rodziny;.. koordynacja i udział w pracach Grup Roboczych - 2 x 1 prac. socj.;.. wizyty monitorujące sytuację ogólną rodzin - 50 rodzin;.. rozmowa informacyjna w sprawie procedury alimentacyjnej w świetle ustawy o pomocy społecznej i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 5 osób, W ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego:.. aktualnie Zespół Interdyscyplinarny posiada 13 Niebieskich Kart;;. w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły Niebieskie Karty; na bieżąco prowadzone są prace Grup Roboczych z rodzinami, co do których istnieje podejrzenie,joznawania i stosowania przemocy; - koordynacja prac Grup Roboczych - 1 pracownik socjalny; - obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach obowiązków powierzonych sekretarzowi ZI - 1 pracownik socjalny; ŚWIADCZENIA RODZINNE 1. W omawianym okresie wpłynęło - ogółem 30 wniosków o świadczenia rodzinne N tym 10 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 2. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji (wniosek wraz z wymaganymi ustawowo zatącznikami) wydano łącznie 89 różnego rodzaju decyzji administracyjnych w tym dotyczących: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 24; zasiłków rodzinnych - 12, zasiłków pielęgnacyjnych 9; świadczeń pielęgnacyjnych 3; dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego Przygotowanie list wypłat, ustalanie świadczeń nienależnie pobranych, wydawanie zaświadczeń dotyczących korzystania ze świadczeń. rodzinnych, odpowiedzi na zapytania innych organow, bieżąca obsługa interesantów. Pisma wychodzące FU ~DUSZ ALIMENTACYJNY I POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Strona 16 z 23

17 I. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 2 decyzje administracyjne dla dłużników w sprawie zwrotu przez dłużników należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono 2 upomnienia dla dłużnika oraz 13 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych dla dłużników alimentacyjnych OPS prowadzi postępowanie wobec 192 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie naszej Gminy, jak również na terenie całej Polski. Przygotowano w tych sprawach 46 pism. :\. Przeprowadzono 5 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnym i odebrano oświadczenia mająt~:owe.,i. Sporządzono 25 specyfikacji do przelewów wpłat od komorników i dłużników. Sporządzono raport długu dłużników, raport wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: za miesiąc luty 2013r. oraz podział środków otrzymanych od komornika dotyczących funduszu alimentacyjnego za miesiąc : luty. Sporządzono raport środków zaplanowanych na okres: od r. do r. :). Przygotowano i sporządzono listy wypłat należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ze. miesiąc: luty 2013r. I). Wprowadzono oraz zaktualizowano długi 19 dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników - 7 Infomonitor. Ilość wierzycieli: 140. DOCATKI MIESZKANIOWE, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA, KARTY RODZINY Korespondencja przychodząca 96 pism, korespondencja wychodząca 320 pism. 2. Wydano 1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Odpowiedź na pismo dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego. 3. W związku z przyjęciem zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. realizacją uchwały Nr XIX/100/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 rokuw okresie od dnia 1 stycznia do 6 marca wydano: - Karty Rodziny: wniosków - Karty Rodziny wnioski Od ~oczątku roku wydano: 395 Kart Rodziny ( 3+ l i 258 Kart Rodziny (4+ l. Razem: 653 karty STY 'ENDlA SZKOLNE Zgoc nie z zarządzeniem Burmistrza nr RAG z dnia 6 listopada 2012r. OPS realizuje zadanie - Pornoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W ornawianym okresie przyjęto 2 wnioski o zasiłek szkolny - wydano 2 decyzję przyznające oraz rozliczono 10 decyzji stypendialnych na podstawie przedłożonych faktur poświadczających faktycznie poniesione przez rodziny wydalki. PRCGRAM "TWOJE ŻYCIE W TWOICH RĘKACH AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE ŁO~IANKI" Przyjotowywena jest kolejna edycja programu. Pracownicy socjalni przygotowują ankiety kwalifikacyjne oraz prowadzą wstępną rekrutację. Trzy wnioski o płatność zostały zatwierdzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdmżania Programów Unijnych, w związku z powyższym przygotowywany jest bilans projektu za 2012r. Dla Gminy Łomianki przewidziano kwoty dofinansowania odpowiednio: w 2C13r ,- zł., natomiast w 2014r ,- zł. IINW ~STYCJE I GOSPODARKA KOMUNALNA 1. Budowa ul. Chopina - zad 32/08 - W 2012 r. wykonano dokumentację. Uzyskano potwierdzenie zgbszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych drogowych. Postępowanie przetargowe w toku - termin otwarcia ofert ustalono na dzień r. Strona 17 z 23

18 2. Budowa ul. Akacjowej - zad 3/09 Zleżono wniosek do Starostwa o zgleszenie robót niewym3gających pozwolenia na budowę. Postępowanie w toku. 3. Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/10 - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wylenieniem wykonawcy robót budowlanych drogowych.. Postępowanie przetargowe w toku - termin otwarcia ofert ustalono na dzień r. 4. Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku. od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa - zad 2/12 - Wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie w toku. 5. Przebudowa ul. Pawlowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia - zad. 3/12 - Wyst;~iono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie w toku. 6. Budowa skrzyżowania wyniesionego oraz odwodnienia ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną - zad. 4/12 - Uzyskano w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego potwierdzenie przyjęcia :~gloszenia o przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 7. Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą, ul. Długiej z ul. Pionierów - zad 9/12 - Uzyskano w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego potwierdzenie przyjęcia zgleszenia o przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 8. Budowa ul. Krokusa -zad. 11/12 - Wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie w toku 9. Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni -zad. 1/13 - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wylenieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej. 10 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michalowicza -zad. 2/13 - Zleżono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wylenieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej. 11 Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym - zad. 19/12 Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wylenieniem wykona,ncy robót. W dniu r. odbyło się otwarcie ofert - trwa ich weryfikacja. 12. Doświetlenie ul. Rodziewiczówny - W dniu r. otrzymano ze Starostwa Powiatu Wa~zawskiego Zachodniego Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia o planowanym przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 13. Wykonanie oświetlenia ul. Kopciuszka - zleżono w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodni~,o wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 14. Wykonanie oświetlenia ul. Bolka i Lolka - zleżono w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodnie!jo wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 1E. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka - złożono w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 1E. Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki - zleżono w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodnleęo wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 1i. Wykonanie oświetlenia ul. Prostej - wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Strona 18 z 23

19 18. Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy robót w ramach zamówień publicznych. Postępowanie w toku. 19. Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy robót w ramach zamówień publicznych. Postępowanie w toku. 20. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Kołłątaja - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem VI,ykonawcy robót. Postępowanie w toku. 21. Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót. Postępowanie w toku. 22. Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót. Postępowanie w toku. 23. Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót. Postępowanie w toku. 24. Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej - Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy prac projektowych w ramach zamówień publicznych. Postępowanie wtoku. 25. Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy robót w ramach zamówień publicznych. Postępowanie w toku. 26. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym - termin zakończenia robót związanych z rozbudową szkoły zgodnie z umową to 31 marca 2013 roku. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę pomieszczeń zajmowanych przez Poradnię Psychologiczną Wystąpiono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie Pozwolenia na budowę w/w poradni. 27. Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów - W dniu r. podpisano z Wykonawcą zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych na w-w przedsięwzięcie z terminem realizacji na dzień r. I. UT ~YMANIE I NAPRAWA DRÓG GMINNYCH 1. Wydano 16 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót. 2. Wydano 4 decyzje na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 3. Wydano 12 zezwoleń na projektowanie i wykonanie przyłączy do posesji w pasie drogowym. 4. Wydano 10 decyzji lokalizacyjnych związanych z usytuowaniem zjazdów z posesji. 5. Wydano 7 opinii uzgadniających decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego. 6. Wydano 2 opinie uzgadniające decyzje o ustalenia warunków zabudowy. 7. "v ramach podpisanej umowy z Firmą DELTA na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych, w okresie sprawozdawczym likwidowano ubytki w ulicach: Warszawskiej, Wiślanej, Zachodniej, Długiej, I\.rmii Poznań, M. Konopnickiej, Sierakowskiej, Wiosennej, Wiklinowej. 8.,"V wyniku postępowania przetargowego na dostawę żużla stalowniczego, w dniu r. podpisano urnowę z Firmą "KRUSZYWOSORT". 9.,"V dniu r. dokonano otwarcia ofert na wyłonienie wykonawcy na równanie dróg gruntowych na terenie gminy Łomianki. Trwa weryfikacja w/w ofert. Strona 19 z 23

20 10. F'rzygotowano Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu vvarszawskiego Zachodniego dla: Budowy odwodnienia ul. Racławickiej, Budowy 2 zatok autobusowych VI ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Podleśnej. II. O~WIETLENIE ULICZNE Na bieżąco usuwane są awarie oraz utrzymywany stan sprawności opraw oświetlenia uliczneqo szaf steruących przez firmę "BUOWEX". III. KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ TRÓJKOLOROWEJ Na b eżąco usuwane są awarie oraz utrzymywany stan sprawności n/w sygnalizacji trójkolorowej przez firmę "POCKOWA" przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach; przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Racławickiej; przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka; skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą SzpitalnąlWiejską; skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica. IV. OZNAKOWANIE ULIC Na tieżąco przez firmę "WIMET" jest uzupełniane i odtwarzane oznakowanie drogowe na terenie Miasta i GrTliny Łomianki, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. V. U'rRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU GMINY 1. ~a bieżąco przez firmę "BYŚ" zgodnie z podpisaną umową w trybie zamówienia publicznego trwa itrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łomianki. 2./V ramach zawartej umowy na "Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników parkingów na terenie gminy Łomianki, w sezonach zimowych " prowadzony jest nadzór nad realizacją xac wykonywanych przez firmę AG-Complex Sp.z łealizacja odśnieżania dróg na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w oparciu o zawartą umowę z Zakładem Nodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kiełpinie w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego. VI. UTRZYMANIE CMENTARZY: KOMUNALNEGO I WOJENNEGO 1. N okresie sprawozdawczym realizowano zadania związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym. N okresie międzysesyjnym odbyły się 4 pogrzeby. 2. Doraźne odśnieżanie cmentarza komunalnego. Do pracy wykorzystano osoby skierowane przez Sąd Rejonowy do wykonywania nieodplatnej, pracy kontrolowanej na rzecz społeczeństwa, 3. W ramach zawartej umowy w trybie przetargu nieograniczonego z firmą "BYŚ" Wojciech Byśkiniewieź realizowana jest usługa odbioru nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego, VII. 13EZDOMNE ZWIERZĘTA 1. Przekazano 70 kg suchej karmy oraz 348 szt. puszek osobom dokarmiającym bezdomne koty na terenie centralnych Łomianek, terenie szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym oraz okolice ul. Konwaliowej na Dąbrowie. 2. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łomianki. VIII. BUDYNKI KOMUNALNE Strona 20 z 23

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %.

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Dział 758 Różne rozliczenia plan - 21.000.289,00 zł wykonanie - 21.106.857,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Na kwotę dochodów bieżących składa się: 1) Kwota 106.568,00 zł uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW

Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW MICHAŁ IWANOWICZ Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Ustka przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży w Urzędzie Miasta Ustka

Burmistrz Miasta Ustka przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży w Urzędzie Miasta Ustka Inne oferty pracy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr 2012/IP.IN./.

UMOWA ZLECENIA nr 2012/IP.IN./. Projekt systemowy Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Programu GRUNDTVIG Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 w działaniu: Projekty i warsztaty Grundtviga, akcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do nowej grupy przedszkolnej i udziału w projekcie Akademia Kreatywności - twórcze dziecko aktywni rodzice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie

Regulamin rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie Lublin, 02.07.2012 r. Strona 1 Regulamin rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie pt. Mamo, tato co wy na to? innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2013 ROK % ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 w tym : 98,86 Dochody bieżące 23.345.638,84 23.051.907,62 98,75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo