SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek"

Transkrypt

1 Numer sprawy AG ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. Podchorążych tel. 067/ , fax. 067/ Reprezentowana przez: Rektora PWSZ w Pile prof. dr hab. Kazimierza Pająka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację następującego zadania: Zakup i dostawa książek POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE BĘDZIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2006 R. NR 164, POZ z późn. zmianami) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Data opracowania: r.

2 Spis zawartości: Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 2. Sposób przygotowania oferty 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 4. Ocena ofert. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6. Miejsce i termin składania ofert 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 9. Miejsce i termin otwarcia ofert. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 11. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu przetargowego 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Rozdział B - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział D - WZÓR UMOWY Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE 1. Formularz ofertowy 2. Załącznik 1: "Oświadczenia wykonawcy" 3. Załącznik 2: Cena oferty. 4. Załącznik 3: Formularz cenowy

3 Rozdział A INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający dopuszcza wykonanie umowy przez podwykonawców. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedstawić umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 1.1. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy złożą ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę Ofertę stanowi formularz ofertowy z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zmawiającego, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć: Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem 1: "Oświadczenia wykonawcy", w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-e) oraz zaświadczenia i inne wymienione dokumenty (f): a) Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) Oświadczenie, że wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt f) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. f mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego instytucję, notariusza lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4 Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokumenty (zaświadczenia według punktów f) odpowiednie do krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, że takie dokumenty nie są dostępne. Dokumenty powinny byc przetłumaczone na język polski Załącznik 2: Cena oferty Załącznik 3: Formularz cenowy Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. W ww. przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie to zostanie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 2. Sposób przygotowania oferty 2.1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. 2.. Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem w pkt Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą: a) podpisać FORMULARZ OFERTA, b) podpisać załączniki, c) podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opatrzone opłatą skarbową w wysokości 17 zł, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa Dokumenty powinny być sporządzone według wzorów załączników (zamieszczonymi w Rozdziale E niniejszej specyfikacji). 2.8 Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony. 2.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 2. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy".

5 2.11 Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TEJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 3 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, nieprzezroczystej i zapieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na Przetarg pt. Zakup i dostawa książek. UWAGA: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 2.1 Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert zmiany lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: zmiana lub wycofanie Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 3.1. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale A punkcie 1 oraz poniższych wymagań określonych przez zamawiającego: Przedmiot przetargu musi być dostarczony w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 4. Ocena ofert 4.1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia czy spełniają wymagania określone w SIWZ Wszystkie oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIUM cena waga 0 % W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 0 pkt. x 0 %) / C badanej oferty brutto 4.3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryterium oceny ofert.. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6 6. Miejsce i termin składania ofert 6.1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, to jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych kancelaria ogólna, budynek A, pok Termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2008 roku o godzinie : Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczając na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokonane uzupełnienia umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców składających oferty i stanowią integralną część specyfikacji. 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 8.1. Termin związania ofertą 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 9.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w rozdziale A punkt 6.2 powyżej, tj. 24 listopada 2008 roku, godzina 11:00 w siedzibie Zamawiającego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych, budynek A, II piętro, sala senatu pok Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.1. Proces otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Proces otwarcia ofert rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji..2. Zakres działania Komisji Przetargowej obejmuje: a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem..3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..4. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...". Oferty dla których przedstawiono właściwą notę wycofujaca nie będą otwierane; b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY..."; c) pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złożenia... Zamawiający będzie ogłaszał przy otwieraniu ofert następujące informacje: a) imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów oceny ofert..6. Zamawiający sporządza "Zbiorcze zestawienie ofert otwartych (formularz ZP-12), w tym:

7 a) Podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) z oferentami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-11 "Oświadczenie członka komisji przetargowej"); b) Przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert..7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert..8. W czasie części tajnej (dostępnej wyłącznie dla członków Komisji Przetargowej i ekspertów wyznaczonych przez Komisję) Komisja Przetargowa przeprowadzi: a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków kwalifikacyjnych, b) wybór, spośród ofert ważnych, najkorzystniejszej..9. Informacji związanych ze sprawdzaniem i oceną ofert nie wolno ujawniać, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg... Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert. 11. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie został wysłany oryginał pisma Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: a) Pani Anita Budzyń (przedmiot zamówienia) tel. 067/ , b) Pan Tomasz Pachowicz (sprawy formalne) tel. 067/ Informacji związanych ze sprawdzaniem, oceną ofert i przyznaniu zamówienia, nie wolno ujawniać wykonawcom ani innym osobom nie związanym z tym procesem, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg. 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w toku procesu przetargowego Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI upzp, przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia protest można wnieść w terminie 7 od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego [www.pwsz.pila.pl] lub w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

8 12.3. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy którzy mają interes prawny, w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyć jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiający rozstrzyga łącznie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty nie później niż w terminie dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Pozostałe protesty, nie wymienione w pkt zamawiający rozstrzyga w terminie dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie W przypadku wniesienia protestu, protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Podchorążych, w kancelarii ogólnej PWSZ w Pile w formie pisemnej Na podstawie art ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, c) odrzucenia oferty Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Zamawiającego [www.pwsz.pila.pl]. Ponadto, o rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem wykonawcy, który wygrał przetarg, nazwy siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

9 Rozdział B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. 2. Przedmiot zamówienia określają: a) nazwa i kody CPV: b) opis przedmiotu zamówienia, c) projekt umowy Rozdział D niniejszej SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Instytut Ekonomiczny Lp Tytuł Autor Ilość 1 Makroekonomia. Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) 2 Makroekonomia. Państwo w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) Baszyński A., Piątek D., Szarzec K. Baszyński A. Kalinowska, B.,Knapińska M., Wyd. AE w Poznaniu Wyd. AE w Poznaniu 3 Matematyka dla studentów studiów zawodowych Hącia L., PWSZ w Gnieźnie,Gniezno 2008, 4 Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej Noworól A., Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 Gospodarka samorządu terytorialnego Miszczuk A., Miszczuk Naukowe M.,Żuk K., PWN, Warszawa Gospodarka regionalna i lokalna red. Zbigniew Strzelecki, Naukowe PWN, Warszawa Ekonomia sektora publicznego Stigliz, J., PWN, Warszawa Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele Orczyk, J Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zachowania w organizacji Stephen P.Robbins, Polskie Ekonomiczne Warszawa 2004, wydanie II

10 Podstawy ekonometrii Guzik B., Wyd. AE w Poznaniu, 2008, 11 Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego Michera B., Difin 1 12 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Winiarska K., Difin 1 13 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Turyna J., Difin MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe Winiarska K. 1 1 Rachunkowośc na tle rozwiązań miedzynarodowych Foremna- Pilarska M., Radawiecka E., 16 MSSF 1 zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy 17 Standardy sprawozdawczości finansowej MSSF- UE, GAAP- Polskie Ustawodawstwo 18 Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. 19 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej MSSF. Zagadnienia kluczowe i rozwiązania praktyczne. Difin 1 Gierusz J., Gościniak K., Difin 1 Zackiewicz B Turyna J., Difin Wąsowski W., Difin Jaruga A., Frendel M., Ignatowski r., 20 Rachunkowość nie tylko dla księgowych Kiziukiewcz T., PWE Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Część I Kiziukiewicz T., Wyd., Exspert Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz A. Małecki J., Wyd. LexsisNexsis, W-wa 2008 r. 23 Prawo podatkowe i karne skarbowe Kosakowski E., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, W- wa Prawo podatkowe. Testy dla studentów Andrzejewska-Czernek, Wolters Kluwer Polska,Kraków Prawo pracy. Komentarz Romer M.T., Wyd.Praw. LexsisNexsis, W-wa Kodeks pracy. Komentarz Babrzycka - Banaszczyk M., C.H.BECK, W-wa Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu Kędziora K., Śmiszek K., C.H.BECK, W-wa

11 28 Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść Nowak M., Wydaw. Uniwersyt. Łódzkiego, Listy i pisma użytkowe. 00 gotowych wzorów Drygalski Z., Rozmiarek J. Wydaw. Książka i Wiedza 30 Jak oceniać firmę. Metodyka badania, przykłady liczbowe Olzacka B. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 31 Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw Antonowicz P. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 32 Finanse publiczne. Komentarz praktyczny Red. Ruśkowski E. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 33 Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych 34 Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych 3 Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej 36 Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych. Bilans rachunek zysków i strat- zestawienie zmian w funduszu jednostki 37 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 11 grudnia 2007 r. Dz.U.Nr 234, poz Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Dębska-Rup A., Rup W. Augustowska A. Zysnarska A. Rup W. Rup W. Kowalczyk E. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 39 Gospodarka odpadami komunalnymi Żegydło 40 Finansowanie działalności przeds. ze środków europ. Łączak PWSZ Sulechów 41 O podstawach kierowania organizacjami inaczej Walicki WNT 42 Prawo konstytucyjne Przybojewski Branta 43 Prawo gospodarcze dla ekonomistów Kufel SCRIM,

12 44 Elementy prawa dla ekonomistów Kufel, Siuda SCRIM, Wykłady o dziejach logiki Sachoń UMCS 2) Instytut Ochrony Zdrowia Lp Tytuł Autor Ilość 1 Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym Śliwka M. Dom Organizatora, Toruń, English for nurses. Podręcznik dla studentów i pielęgniarek David Austin, T. Crosfield Wyd. Lekarskie PZWL 3 English for nurses. Podręcznik dla studentów i pielęgniarek. Przewodnik dla lektora 4 Język migowy w terapii B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Red.Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. 6 Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego Klimczyk A., Niechwiadowicz- Czapka T. 7 Basic Trauma Life Support dla paramedyków i ratowników medycznych Ratownik medyczny Podręcznik pierwszej pomocy ABC intensywnej terapii Terapia manualna Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T.1-2 Atlas anatomii palpacyjnej Diagnostyka w ortopedii. T 1-2 David Austin, T. Crosfield Wyd. Lekarskie PZWL 2 pod redakcją Johna Emory ego Campbella. pod redakcją Juliusza Jakubaszki Michael Buchfelder, Albert Buchfelder pod red. Mervyn Singer, Ian Grant. Wydanie 1 polskie pod red. Juliusza Jakubaszki FRISCHE Herbert, ROEX Jacques tłum. Wanda Stryła Red. MARCINIAK Witold, SZULC Andrzej TIXA Serge, tłum. Joanna Józefowicz-Pacuła HEPP Wolfgang, DEBRUNNER Hans, Red. Tadeusz Szymon Gaździk Wyższa Szkoła Pedag. w Łodzi, PZWL 2008 Państ. Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Medycyna Praktyczna, Wydanie 1, Kraków Medyczne Górnicki, Wrocław Lekarskie PZWL Warszawa Medyczne Górnicki Warszawa : Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL

13 1 16 Reumatologia kliniczna Mały atlas anatomiczny Red. ZIMMERMAN-GÓRSKA Irena ALEKSANDROWICZ Ryszard Warszawa - Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL 17 Medycyna fizykalna Starburzyńska PWN 18 Bioetyka: wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych Mepham, B. Wyd. Nauk. PWN 3) Instytut Humanistyczny Lp Tytuł Autor Ilość 1 Nowy słownik pedagogiczny Okoń W. Akademickie 2 2 Psychologia dla pracowników socjalnych Sutton Carole Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 3 Depresja i próby samobójcze młodzieży Carr A. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 4 Słownik psychologii Reber Emily Wydaw. Nauk. Scholar 1 1 Młodzież a subkultury Jędrzejowski Marek Akademickie Żak 6 Metody twórczej resocjalizacji Konopczyński, Marek Akademickie Żak 7 Przemoc w rodzinie Mazur J. Akademickie Żak 8 Mobbing w szkole Dambach Karl E. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 9 Przestępczość wśród młodzieży Palmer E. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne Antypedagogika Hubertus von Schoenebeck Jacek Santorski 11 Anoreksja i bulimia psychiczna Józefik B. Wydaw. Uniwer. Jagiellońskiego 2 2 2

14 2 12 Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu Gawędki, J. Wydaw. Naukowe PWN 13 Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (red.) Reinecke Mark A., Clark David A. Gdańskie Psychologiczne 14 Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne Hammen Constance Gdańskie Psychologiczne 1 Uzależnienia Degenhardt Louisa, Hall Wayne, Teesson Maree Gdańskie Psychologiczne 16 Perwersje seksualne. Podejście psychoanalityczne Bonnet Gerard Gdańskie Psychologiczne Słownik ekonomii Black, J. Wyd. Nauk. PWN 1 18 Słownik idiomów polskich Drabik, L., Sobol, E., Stankiewicz, A. Wyd. Nauk. PWN 1 19 Wielki słownik poprawnej polszczyzny T. 1-2 Wyd. Nauk. PWN 1 20 Słownik porównań Bańko, M. Wyd. Nauk. PWN 1 21 Słownik wyrazów bliskoznacznych Wyd. Nauk. PWN 1 22 Wielki słownik etymologiczno historyczny języka polskiego Długosz-Kurczabowa, K. Wyd. Nauk. PWN 1 23 Konflikty współczesnego świata Wyd. Nauk. PWN 2 24 Diagnoza w resocjalizacji Wysoka, E Wyd. Nauk. PWN 2 2 Ochrona środowiska przyrodniczego Dobrzyńska, B., Dobrzyński, G., Kiełczewski, D. Wyd. Nauk. PWN 3 26 Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej Wyd. Nauk. PWN 2 27 Psychologia terroryzmu Organ, J. Wyd. Nauk. PWN 3 28 Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski Warzyńczyk, J, Bartwicka,H., Kulpina,V., Małek, E.: Wyd. Nauk. PWN 1

15 29 Bezrobocie Kwiatkowski, E. Wyd. Nauk. PWN 30 Koniec z nędzą Sachs, J Wyd. Nauk. PWN 31 Nowoczesna bankowość Hefferan, S. Wyd. Nauk. PWN 32 Ekologia krótkie wykłady Mackenzie A. PWN 33 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1- Wydaw. Akademickie Żak 1 34 Geografia świata. T. 1-3 Wydaw. Nauk. PWN 1 3 Trzepot skrzydeł Grochola K. Wydaw. Literackie 1 36 Tektonika uczuć Eric-Emmanuel Schmitt Wydaw. Znak 1 37 Nazywam się czerwień Orhan Pamuk Wydaw. Literackie 1 38 Urania Jean-Marie Gustave Le PIW 1 Clezio 39 Jak z obrazka Jodi Picoult Prószyński i S-ka 1 40 W imię miłości Jodi Picoult Prószyński i S-ka 1 41 Kochanki i królowie. Władza kobiet Benedetta Craveri W.A.B Złodziejka książek Markus Zusak Nasza Księgarnia 1 43 Słownik finansów i bankowości Wyd. Nauk. PWN 1 44 Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa R.Rosa Wyd. Naukowe Akademii 7 Podlaskiej 4 Bieda R.Lister Wyd. Naukowe PWN Sic 46 Alkohol a młodzież P.Anderson B.Baumberg Wyd. Parpa 3 47 Anatomia sekty A.Zwoliński Wyd. Polwen 2 48 Anatomia faszyzmu R.Paxton Wyd. Rebis 2 49 Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem B.Lewis Wyd. Dialog 2 islamu 0 Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej K.Bialobrzeska S.Kanula Wyd. Akapit 1 Ubóstwo Wyd Szk Gł.Hand. 2 Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej J.Zabielska Wyd. Kul 3 Wizje dobrego państwa. Idee i teorie A.Lisowska Wyd. Marszałek A.Jabłońska 4 Sekty N.Luca Inst. Wyd. PAX 2

16 Córka Galileusza. Rzecz o wierze i miłości D.Sobel Wyd. Rebis 1 6 Powiat między zbiorowością a wspólnotą A.Tucholska Wyd. Naukowe Scholar 3 7 Filtrowanie informacji Abramowicz W. Akademia Ekon., Poznań 1 4) Instytut Politechniczny Lp. Tytuł Autor Ilość 1 Elementy teorii projektowania. Szymczak Cz WNPWN, Warszawa 2 ABC MS Office 2007 PL. Adam Jaronicki Helion 3 3 Bioinformatyka i ewolucja molekularna Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood PWN 4 4 Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych Lechosław Hącia Politechniki Poznańskiej, Poznań Fundamentowanie- projektowanie i wykonawstwo, t. 1 i 2. Dembicki E. Arkady, Warszawa 6 Fundamentowanie. Z. Grabowski i in. WPW, Warszawa 7 Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Cz. Rybak i in. DWE, Wrocław 8 Fundamenty bezpośrednie-wzory, tablice, przykłady. Motak E. Arkady, Warszawa 9 Geodezja I Jerzy Ząbek Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Geodezja I Andrzej Jagielski P.W.STABILL 11 Hydraulika i hydrologia 12 Hydraulika i hydrologia. J. Sobota B. Jaworowska, A. Szuster, B. Utrysko Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 13 Idee chemii kwantowej Lucjan Piela PWN 14 Infrastruktura transportu drogowego K. Towpik, A. Gołaszewski, J. Kukulski Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1 Infrastruktura transportu kolejowego Kazimierz Towpik Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 16 Konstrukcje betonowe. Przykłady obliczeń statystycznych. Kalikst Grabiec PWN 17 Konstrukcje metalowe, cz. 1 i 2 Łubiński M., Żółtowski W. Arkady, Warszawa

17 18 Konstrukcje stalowe, cz. 1 i 2 Bogucki W. Arkady, Warszawa 19 Konstrukcje żelbetonowe, tom I,II, III Włodzimierz Starosolski PWN 20 Konstrukcje żelbetonowe, tom I-IV Jerzy Ksobiak, Wiesław Stachurski Arkady, Warszawa 21 Kosztorysowanie i Normowanie Zdzisław Zabielski, Jacek Zabielski WSIP 22 Laboratoryjne badania gruntów. E. Myślińska PWN, Warszawa 23 Matematyka dla studentów studiów zawodowych Lechosław Hącia Gniezno PWSZ 24 Mechanika Budowli J. Rakowski Politechniki Poznańskiej 2 Mechanika budowli w zadaniach. Układy statystycznie wyznaczalne. Cywiński Z. PWN, Warszawa 26 Mechanika klasyczna, T. 1 i 2 John R. Taylor PWN 27 Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, t 1 i 2 Gawęcki A., Politechniki Poznańskiej, Poznań Mechanika ogólna T1 Statystyka i kinematyka, 28 T2 Dynamika Leyko J. PWN, Warszawa 29 Mechanika plynow w przykladach. S. Burka Naukowe PWN, Warszawa 30 Mechanizacja budownictwa Zbigniew Jan Wasilewski WPW 31 Mechanizacja budownictwa Zbigniew Jan Wasilewski Oficyna Politechniki Warszawskiej 32 Metody doświadczalne fizyki ciała stałego Oleś Andrzej Wydawnictwa Naukowo- Techniczne 4 33 Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat Białynicki-Birula Iwo, Białynicka-Birula Iwona PWN 34 MS Office 2000 i 2002/XP. Tworzenie własnych aplikacji w VBA. Maciej Łoś Helion 3 Nanotechnologie R.W. Kelsall (red.), I.W. Hamley (red.), M. Geoghegan (red.) PWN 36 Nezawodność Konstrukcji Budowlanych, Skrypt Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i 37 żelbetonowych 38 Szczepan Woliński, Krystyna Wróbel Politechnika Rzeszowska, Rzeszów K. Grabiec, J. Bogucka, T. Grabiec-Mizera Arkady, Warszawa Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich oznaczania. W. Kostrzewski WPP, Wyd. IV, Poznań

18 39 Podstawy elektrodynamiki David J. Griffiths PWN 40 Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetonowych A. Łapko, B. Ch. Jensen Arkady 41 Projektowanie elementów żelbetonowych Małgorzata Murkowska 42 Projektowanie konstrukcji żelbetonowych 43 Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych Politechniki Poznańskiej, Poznań M. Kamiński, J. Pedziwiatr, D. Styś DWE, Wrocław Boretti Z., Bogucki W., Gajowniczek S., Hryniewiecka W. Arkady, Warszawa 44 Technologia robót budowlanych Andrzej Stefański, Janusz Walczak Arkady, Warszawa 4 Technologia robót budowlanych Władysław Lenkiewicza PWN, Warszawa 46 Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, Jan Stankowski, Wojciech Hilczer PWN 47 Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń. M. Obrycki, S. Pisarczyk WPW, Warszawa 48 Wytrzymałość materiałów Piechnik S. Politechniki Krakowskiej, Kraków 49 Wytrzymałość materiałów Jakubowicz A., Orłoś Z. WNT, Warszawa 0 Wytrzymałość materiałów, tom I Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś WNT 1 Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami Bujko Andrzej Wydawnictwa Naukowo- Techniczne 2 Zarys geotechniki. Wiłun Z. WKŁ 3 Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, wyd. 7 Z. G. Grabowski, A. Iwanczewska Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 4 Teoria Maszyn Elektrycznych W. Latek wyd. II, WNT Warszawa 4 Maszyny Elektryczne M. Plamitzer wyd. VII, WNT Warszawa 4 Wydwnictwo BTC, 6 Silniki Elektryczne w praktyce Elektronika J. Przepiórkowski Warszawa 4 7 Maszyny Elektryczne W. Karwacki Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 4 8 Maszyny Elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi T. Glinka Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 3 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 9 Mikromaszyny Elektryczne R Sochocki Warszaw 4

19 60 Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Prentice Hall T. Wildi Pearson International Edition, New Jersey 2 61 Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych Markiewicz H. WNT, Warszawa 62 Poradnik inżyniera elektryka, tom 3 WNT, Warszawa 3 63 Elektrownie D.Laudyn, M.Pawlik, F.Strzelczyk WNT, W-wa 3 64 Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze Praca zbiorowa Oficyna Wydawnicza Politechniki. Warszawskiej, Warszawa 3 6 Jakość energii elektrycznej Z. Kowalski 66 Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 3 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia Jabłoński W WNT, Warszawa 3 67 Energetyka wiatrowa.aktualne możliwości wykorzystania Tomasz Boczar Wyd. PAK 68 Układy cyfrowe Barry Wilkinson Wyd. WKŁ, Warszawa 69 Podstawy elektroniki półprzewodnikowej Jan Hennel WNT; Warszawa 70 Podstawy elektroniki ( Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół zawodowych C. Dehler, B.Grin Wyd. REA; Warszawa 71 Analogowe układy eletroniczne Józef Boksa Wyd. BTC Warszawa 72 Wyświetlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych Rafał Baranowski Wyd. BTC Legionowo 2 73 LabView w praktyce Marcin Chruściel Wyd. BTC Legionowo 3 74 Eagle, pierwsze kroki Henryk Wieczorek Wyd. BTC Warszawa 3 7 Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR- przykłady Andrzej Pawluczuk Wyd. BTC Warszawa 3 76 Mikroklocki. Mikroprocesory dla początkujących Jacek Andrzej Michalski Wyd. BTC Warszawa 3 77 Mikrokontrolery 801 w praktyce Tomasz Starecki Wyd. BTC Warszawa 78 Pod maska SPICE. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych Andrzej Dobrowolski Wyd. BTC Warszawa 79 Programowanie mikrokontrolerów 801 w języku C w praktyce Jacek Bogusz Wyd. BTC Warszawa 3 80 Programowanie mikrokontrolerów 801 w języku C, pierwsze kroki Jacek Majewski Wyd. BTC Warszawa 3

20 81 Protel 99SE, pierwsze kroki Marek Smyczek Wyd. BTC Warszawa 3 82 Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach 83 Układy elektroniczne. Część II - Układy analogowe nieliniowe i impulsowe Mirosław Rusek, Jerzy Pasierbiński WNT Jerzy Baranowski, Grzegorz Czajkowski Wyd. Naukowo-Techniczne 3 84 Podstawy miernictwa Janusz Piotrowski Wyd. Naukowo-Techniczne Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej Janusz Szafran, Andrzej Wiszniewski WNT Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych Tadeusz J. Sobczyk WNT Mineralogia i petrografia dla inzynierów budownictwa i drogownictwa Geologia inzynierska w inzynierii środowiska. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementów budowlanych. Maria Plewa Małgorzata Labus POLITECHNIKA LUBELSKA, 200 POLITECHNIKA KRAKOWSKA,1999 wyd.1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Przewodnik do petrografii. Praca zbiorowa. AGH, Geologia dynamiczna Włodzimierz Mizerski PWN, Mała encyklopedia gruntoznawstwa. Elżbieta Myslińska Bel Studio Sp. z o.o., Pracownia chemiczna. Technika Laboratoryjna WSiP 94 Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Lidia Hodyniecka, Tadeusz Kapuściński POLITECHNIKA ŚLĄSKA Chemia nieorganiczna. Lech Pajdowski PWN, 1999 L. Czarnecki, T.Broniewski, 96 Chemia w budownictwie. O.Henning, Arkady Warszawa 97 Podstawy chemii nieograniczonej t 2. Bielański Adam PWN, Podstawy chemii nieograniczonej t 1. Bielański Adam PWN, AutoCAD 2008 i 2008 PL Andrzej Pikoń 09/ AutoCAD 2008.Pierwsze kroki Andrzej Pikoń 07/ Autodesk Inventor PL/+. Metodyka Projektowania (seria CAD) Andrzej Jaskólski MIKOM, Warszawa wyd. 1 - dodruk 2 Fortran. Praktyka programowania ( seria-biblioteka Programisty) Dariusz Chrobak MIKOM, Warszawa 2003

21 3 Europejski XCertyfikat Umiejętności Komputerowych. T. 1-7 (seria-ecdl) 4 Wytrzymałość materiałów. Tom I i II MIKOM, Warszawa wyd. III zmienione Dyląg Zdzisław, Jakubowicz Antoni, Orłoś Zbigniew Wydanie 2007 Napęd hydrostatyczny. T.1:Elementy Stryczek Stefan Wyd.Naukowo-Techniczne 6 Napęd hydrostatyczny. T.2:Układy Stryczek Stefan Wyd.Naukowo-Techniczne 7 Napęd i sterowanie pneumatyczne Szenajch Wiesław Wyd.Naukowo-Techniczne 8 Doładowanie silników. Pojazdy samochodowe. wyd. 2 rozszerzone Janusz Mysłowski Komunikacji i Łączności, W-wa 3 9 Elektroniczne sterowanie skrzynką biegów EGS. Informatory techniczne Bosch. Praca zbiorowa. Komunikacji i Łączności, W-wa 3 1 Zbiór ćwiczeń. AutoDesk Inventor 11 Stasiak F. Expert Books 111 Podstawy techniki świetlnej Żagań W. Ofic. Wydaw. Politechn.Warszaws. 112 Laboratorium fotometrii I kolorymetrii Czyżewski D. Ofic. Wydaw. Politechn.Warszaws. 113 Roboty i Budowle Ziemne KNR Konstrukcje Budowlane KNR Nawierzchnie na drogach i ulicach KNR Roboty remontowe budowlane KNR

22 Rozdział C OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cenę oferty należy podawać w załączniku do "FORMULARZA OFERTOWEGO" tj. w Załączniku 2: Cena oferty. 2. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 3. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie formularza cenowego dostarczonego wykonawcom. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji przy zastosowaniu norm polskich oraz przenoszących je norm obowiązujących w państwach należących do Unii Europejskiej. 4. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania zamówienia bezpośrednio wynikającego ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a którego wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przykładowo: podatek VAT, koszty dostarczenia książek do siedziby zamawiającego, itp.. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku. 7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. 8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 11. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej przez zamawiającego, wykonawca powinien się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie przed upływem terminu, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 12. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

23 ROZDZIAŁ D UMOWA WZÓR Zawarta w dniu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, mającą siedzibę przy ul. Podchorążych, Piła reprezentowaną przez: prof. dr hab. Kazimierza Pająka Rektora Sylwestra Sieradzkiego Kanclerza zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a mającą siedzibę w, reprezentowana przez: zwanym w dalszej części umowy Dostawcą została zawarta umowa o następującej treści: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w ramach procedury: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą Zakup i dostawa książek została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający kupuje od Dostawcy pozycje książkowe, zgodnie z wykazem podanym w Rozdziale B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot zamówienia określony w 1 w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. 2. Dostawca dostarczy Przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt. 3 Za dostarczenie Przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:... ) 4 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie dni od daty jej dostarczenia. 2. W przypadku nieterminowej płatności Dostawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekwowania z wynagrodzenia należnego Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 1. Zamawiającemu w razie nie wywiązania się przez Dostawcę z terminów określonych w 2 ust. 1, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wypowiedzenie. 2. Za nie wywiązanie się przez Dostawcę z terminów określonych w 2 ust. 1 Zamawiający naliczy odsetki ustawowe liczone od wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 za każdy dzień opóźnienia. 3. Żądanie zapłaty na rzecz Zamawiającego przez Dostawcę odsetek ustawowych, nie pozbawia Zleceniodawcy prawa wypowiedzenia Umowy. 6 Zmiana postanowień niniejszej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy jest niedopuszczalne. 7 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

24 8 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz z późn. zmian.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznikami do niniejszej umowy jest: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta Dostawcy. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

25 Rozdział E STANDARDOWE FORMULARZE FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć wykonawcy) strona z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY NA "......" Wykonawca: 1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: Numer telefonu: Numer Faxu: Adres Numer konta bankowego : Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa... (podpis, pieczęć) Data :...

26 ZAŁĄCZNIK 1: "Oświadczenia Wykonawcy" FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć wykonawcy) strona z ogólnej liczby stron Oświadczenia wykonawcy 1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt w terminie określonym w SIWZ. 6. Oświadczamy, że udzielimy odroczonego terminu płatności w ilości... dni od daty otrzymania faktury VAT. 7. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym "FORMULARZU OFERTOWYM" są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 9. Do niniejszych "Oświadczeń wykonawcy" dołączone są dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie A.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa... (podpis, pieczęć) Data :...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek Numer sprawy AG-2240-09-07 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 0 tel. 067/32-26-00, fax. 067/32-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE

Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE Numer sprawy AG-40-0-08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-90 Piła, ul. Podchorążych 0 tel. 067/3-6-00, fax. 067/3-6-09 Reprezentowana przez: Rektora

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Numer sprawy: ZP/341/1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na jednorazową dostawę bonów dla należących do Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli - Emerytów i Rencistów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo