SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek"

Transkrypt

1 Numer sprawy AG ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. Podchorążych tel. 067/ , fax. 067/ Reprezentowana przez: Rektora PWSZ w Pile prof. dr hab. Kazimierza Pająka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację następującego zadania: Zakup i dostawa książek POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE BĘDZIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2006 R. NR 164, POZ z późn. zmianami) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Data opracowania: r.

2 Spis zawartości: Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 2. Sposób przygotowania oferty 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 4. Ocena ofert. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6. Miejsce i termin składania ofert 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 9. Miejsce i termin otwarcia ofert. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 11. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu przetargowego 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Rozdział B - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział D - WZÓR UMOWY Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE 1. Formularz ofertowy 2. Załącznik 1: "Oświadczenia wykonawcy" 3. Załącznik 2: Cena oferty. 4. Załącznik 3: Formularz cenowy

3 Rozdział A INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający dopuszcza wykonanie umowy przez podwykonawców. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedstawić umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 1.1. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy złożą ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę Ofertę stanowi formularz ofertowy z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zmawiającego, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć: Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem 1: "Oświadczenia wykonawcy", w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-e) oraz zaświadczenia i inne wymienione dokumenty (f): a) Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) Oświadczenie, że wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt f) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. f mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego instytucję, notariusza lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4 Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokumenty (zaświadczenia według punktów f) odpowiednie do krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, że takie dokumenty nie są dostępne. Dokumenty powinny byc przetłumaczone na język polski Załącznik 2: Cena oferty Załącznik 3: Formularz cenowy Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. W ww. przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie to zostanie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 2. Sposób przygotowania oferty 2.1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. 2.. Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem w pkt Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą: a) podpisać FORMULARZ OFERTA, b) podpisać załączniki, c) podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opatrzone opłatą skarbową w wysokości 17 zł, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa Dokumenty powinny być sporządzone według wzorów załączników (zamieszczonymi w Rozdziale E niniejszej specyfikacji). 2.8 Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony. 2.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 2. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy".

5 2.11 Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TEJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 3 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, nieprzezroczystej i zapieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na Przetarg pt. Zakup i dostawa książek. UWAGA: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 2.1 Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert zmiany lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: zmiana lub wycofanie Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 3.1. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale A punkcie 1 oraz poniższych wymagań określonych przez zamawiającego: Przedmiot przetargu musi być dostarczony w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 4. Ocena ofert 4.1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia czy spełniają wymagania określone w SIWZ Wszystkie oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIUM cena waga 0 % W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 0 pkt. x 0 %) / C badanej oferty brutto 4.3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryterium oceny ofert.. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6 6. Miejsce i termin składania ofert 6.1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, to jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych kancelaria ogólna, budynek A, pok Termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2008 roku o godzinie : Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczając na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokonane uzupełnienia umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców składających oferty i stanowią integralną część specyfikacji. 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 8.1. Termin związania ofertą 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 9.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w rozdziale A punkt 6.2 powyżej, tj. 24 listopada 2008 roku, godzina 11:00 w siedzibie Zamawiającego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych, budynek A, II piętro, sala senatu pok Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.1. Proces otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Proces otwarcia ofert rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji..2. Zakres działania Komisji Przetargowej obejmuje: a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem..3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..4. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...". Oferty dla których przedstawiono właściwą notę wycofujaca nie będą otwierane; b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY..."; c) pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złożenia... Zamawiający będzie ogłaszał przy otwieraniu ofert następujące informacje: a) imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów oceny ofert..6. Zamawiający sporządza "Zbiorcze zestawienie ofert otwartych (formularz ZP-12), w tym:

7 a) Podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) z oferentami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-11 "Oświadczenie członka komisji przetargowej"); b) Przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert..7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert..8. W czasie części tajnej (dostępnej wyłącznie dla członków Komisji Przetargowej i ekspertów wyznaczonych przez Komisję) Komisja Przetargowa przeprowadzi: a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków kwalifikacyjnych, b) wybór, spośród ofert ważnych, najkorzystniejszej..9. Informacji związanych ze sprawdzaniem i oceną ofert nie wolno ujawniać, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg... Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert. 11. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie został wysłany oryginał pisma Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: a) Pani Anita Budzyń (przedmiot zamówienia) tel. 067/ , b) Pan Tomasz Pachowicz (sprawy formalne) tel. 067/ Informacji związanych ze sprawdzaniem, oceną ofert i przyznaniu zamówienia, nie wolno ujawniać wykonawcom ani innym osobom nie związanym z tym procesem, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg. 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w toku procesu przetargowego Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI upzp, przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia protest można wnieść w terminie 7 od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego [www.pwsz.pila.pl] lub w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

8 12.3. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy którzy mają interes prawny, w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyć jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiający rozstrzyga łącznie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty nie później niż w terminie dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Pozostałe protesty, nie wymienione w pkt zamawiający rozstrzyga w terminie dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie W przypadku wniesienia protestu, protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Podchorążych, w kancelarii ogólnej PWSZ w Pile w formie pisemnej Na podstawie art ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, c) odrzucenia oferty Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Zamawiającego [www.pwsz.pila.pl]. Ponadto, o rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem wykonawcy, który wygrał przetarg, nazwy siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

9 Rozdział B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. 2. Przedmiot zamówienia określają: a) nazwa i kody CPV: b) opis przedmiotu zamówienia, c) projekt umowy Rozdział D niniejszej SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Instytut Ekonomiczny Lp Tytuł Autor Ilość 1 Makroekonomia. Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) 2 Makroekonomia. Państwo w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) Baszyński A., Piątek D., Szarzec K. Baszyński A. Kalinowska, B.,Knapińska M., Wyd. AE w Poznaniu Wyd. AE w Poznaniu 3 Matematyka dla studentów studiów zawodowych Hącia L., PWSZ w Gnieźnie,Gniezno 2008, 4 Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej Noworól A., Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 Gospodarka samorządu terytorialnego Miszczuk A., Miszczuk Naukowe M.,Żuk K., PWN, Warszawa Gospodarka regionalna i lokalna red. Zbigniew Strzelecki, Naukowe PWN, Warszawa Ekonomia sektora publicznego Stigliz, J., PWN, Warszawa Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele Orczyk, J Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zachowania w organizacji Stephen P.Robbins, Polskie Ekonomiczne Warszawa 2004, wydanie II

10 Podstawy ekonometrii Guzik B., Wyd. AE w Poznaniu, 2008, 11 Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego Michera B., Difin 1 12 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Winiarska K., Difin 1 13 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Turyna J., Difin MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe Winiarska K. 1 1 Rachunkowośc na tle rozwiązań miedzynarodowych Foremna- Pilarska M., Radawiecka E., 16 MSSF 1 zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy 17 Standardy sprawozdawczości finansowej MSSF- UE, GAAP- Polskie Ustawodawstwo 18 Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. 19 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej MSSF. Zagadnienia kluczowe i rozwiązania praktyczne. Difin 1 Gierusz J., Gościniak K., Difin 1 Zackiewicz B Turyna J., Difin Wąsowski W., Difin Jaruga A., Frendel M., Ignatowski r., 20 Rachunkowość nie tylko dla księgowych Kiziukiewcz T., PWE Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Część I Kiziukiewicz T., Wyd., Exspert Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz A. Małecki J., Wyd. LexsisNexsis, W-wa 2008 r. 23 Prawo podatkowe i karne skarbowe Kosakowski E., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, W- wa Prawo podatkowe. Testy dla studentów Andrzejewska-Czernek, Wolters Kluwer Polska,Kraków Prawo pracy. Komentarz Romer M.T., Wyd.Praw. LexsisNexsis, W-wa Kodeks pracy. Komentarz Babrzycka - Banaszczyk M., C.H.BECK, W-wa Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu Kędziora K., Śmiszek K., C.H.BECK, W-wa

11 28 Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść Nowak M., Wydaw. Uniwersyt. Łódzkiego, Listy i pisma użytkowe. 00 gotowych wzorów Drygalski Z., Rozmiarek J. Wydaw. Książka i Wiedza 30 Jak oceniać firmę. Metodyka badania, przykłady liczbowe Olzacka B. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 31 Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw Antonowicz P. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 32 Finanse publiczne. Komentarz praktyczny Red. Ruśkowski E. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 33 Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych 34 Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych 3 Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej 36 Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych. Bilans rachunek zysków i strat- zestawienie zmian w funduszu jednostki 37 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 11 grudnia 2007 r. Dz.U.Nr 234, poz Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Dębska-Rup A., Rup W. Augustowska A. Zysnarska A. Rup W. Rup W. Kowalczyk E. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Wydaw. dla Biznesu 39 Gospodarka odpadami komunalnymi Żegydło 40 Finansowanie działalności przeds. ze środków europ. Łączak PWSZ Sulechów 41 O podstawach kierowania organizacjami inaczej Walicki WNT 42 Prawo konstytucyjne Przybojewski Branta 43 Prawo gospodarcze dla ekonomistów Kufel SCRIM,

12 44 Elementy prawa dla ekonomistów Kufel, Siuda SCRIM, Wykłady o dziejach logiki Sachoń UMCS 2) Instytut Ochrony Zdrowia Lp Tytuł Autor Ilość 1 Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym Śliwka M. Dom Organizatora, Toruń, English for nurses. Podręcznik dla studentów i pielęgniarek David Austin, T. Crosfield Wyd. Lekarskie PZWL 3 English for nurses. Podręcznik dla studentów i pielęgniarek. Przewodnik dla lektora 4 Język migowy w terapii B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Red.Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. 6 Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego Klimczyk A., Niechwiadowicz- Czapka T. 7 Basic Trauma Life Support dla paramedyków i ratowników medycznych Ratownik medyczny Podręcznik pierwszej pomocy ABC intensywnej terapii Terapia manualna Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T.1-2 Atlas anatomii palpacyjnej Diagnostyka w ortopedii. T 1-2 David Austin, T. Crosfield Wyd. Lekarskie PZWL 2 pod redakcją Johna Emory ego Campbella. pod redakcją Juliusza Jakubaszki Michael Buchfelder, Albert Buchfelder pod red. Mervyn Singer, Ian Grant. Wydanie 1 polskie pod red. Juliusza Jakubaszki FRISCHE Herbert, ROEX Jacques tłum. Wanda Stryła Red. MARCINIAK Witold, SZULC Andrzej TIXA Serge, tłum. Joanna Józefowicz-Pacuła HEPP Wolfgang, DEBRUNNER Hans, Red. Tadeusz Szymon Gaździk Wyższa Szkoła Pedag. w Łodzi, PZWL 2008 Państ. Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Medycyna Praktyczna, Wydanie 1, Kraków Medyczne Górnicki, Wrocław Lekarskie PZWL Warszawa Medyczne Górnicki Warszawa : Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL

13 1 16 Reumatologia kliniczna Mały atlas anatomiczny Red. ZIMMERMAN-GÓRSKA Irena ALEKSANDROWICZ Ryszard Warszawa - Lekarskie PZWL Warszawa: Lekarskie PZWL 17 Medycyna fizykalna Starburzyńska PWN 18 Bioetyka: wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych Mepham, B. Wyd. Nauk. PWN 3) Instytut Humanistyczny Lp Tytuł Autor Ilość 1 Nowy słownik pedagogiczny Okoń W. Akademickie 2 2 Psychologia dla pracowników socjalnych Sutton Carole Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 3 Depresja i próby samobójcze młodzieży Carr A. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 4 Słownik psychologii Reber Emily Wydaw. Nauk. Scholar 1 1 Młodzież a subkultury Jędrzejowski Marek Akademickie Żak 6 Metody twórczej resocjalizacji Konopczyński, Marek Akademickie Żak 7 Przemoc w rodzinie Mazur J. Akademickie Żak 8 Mobbing w szkole Dambach Karl E. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 9 Przestępczość wśród młodzieży Palmer E. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne Antypedagogika Hubertus von Schoenebeck Jacek Santorski 11 Anoreksja i bulimia psychiczna Józefik B. Wydaw. Uniwer. Jagiellońskiego 2 2 2

14 2 12 Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu Gawędki, J. Wydaw. Naukowe PWN 13 Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (red.) Reinecke Mark A., Clark David A. Gdańskie Psychologiczne 14 Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne Hammen Constance Gdańskie Psychologiczne 1 Uzależnienia Degenhardt Louisa, Hall Wayne, Teesson Maree Gdańskie Psychologiczne 16 Perwersje seksualne. Podejście psychoanalityczne Bonnet Gerard Gdańskie Psychologiczne Słownik ekonomii Black, J. Wyd. Nauk. PWN 1 18 Słownik idiomów polskich Drabik, L., Sobol, E., Stankiewicz, A. Wyd. Nauk. PWN 1 19 Wielki słownik poprawnej polszczyzny T. 1-2 Wyd. Nauk. PWN 1 20 Słownik porównań Bańko, M. Wyd. Nauk. PWN 1 21 Słownik wyrazów bliskoznacznych Wyd. Nauk. PWN 1 22 Wielki słownik etymologiczno historyczny języka polskiego Długosz-Kurczabowa, K. Wyd. Nauk. PWN 1 23 Konflikty współczesnego świata Wyd. Nauk. PWN 2 24 Diagnoza w resocjalizacji Wysoka, E Wyd. Nauk. PWN 2 2 Ochrona środowiska przyrodniczego Dobrzyńska, B., Dobrzyński, G., Kiełczewski, D. Wyd. Nauk. PWN 3 26 Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej Wyd. Nauk. PWN 2 27 Psychologia terroryzmu Organ, J. Wyd. Nauk. PWN 3 28 Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski Warzyńczyk, J, Bartwicka,H., Kulpina,V., Małek, E.: Wyd. Nauk. PWN 1

15 29 Bezrobocie Kwiatkowski, E. Wyd. Nauk. PWN 30 Koniec z nędzą Sachs, J Wyd. Nauk. PWN 31 Nowoczesna bankowość Hefferan, S. Wyd. Nauk. PWN 32 Ekologia krótkie wykłady Mackenzie A. PWN 33 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1- Wydaw. Akademickie Żak 1 34 Geografia świata. T. 1-3 Wydaw. Nauk. PWN 1 3 Trzepot skrzydeł Grochola K. Wydaw. Literackie 1 36 Tektonika uczuć Eric-Emmanuel Schmitt Wydaw. Znak 1 37 Nazywam się czerwień Orhan Pamuk Wydaw. Literackie 1 38 Urania Jean-Marie Gustave Le PIW 1 Clezio 39 Jak z obrazka Jodi Picoult Prószyński i S-ka 1 40 W imię miłości Jodi Picoult Prószyński i S-ka 1 41 Kochanki i królowie. Władza kobiet Benedetta Craveri W.A.B Złodziejka książek Markus Zusak Nasza Księgarnia 1 43 Słownik finansów i bankowości Wyd. Nauk. PWN 1 44 Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa R.Rosa Wyd. Naukowe Akademii 7 Podlaskiej 4 Bieda R.Lister Wyd. Naukowe PWN Sic 46 Alkohol a młodzież P.Anderson B.Baumberg Wyd. Parpa 3 47 Anatomia sekty A.Zwoliński Wyd. Polwen 2 48 Anatomia faszyzmu R.Paxton Wyd. Rebis 2 49 Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem B.Lewis Wyd. Dialog 2 islamu 0 Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej K.Bialobrzeska S.Kanula Wyd. Akapit 1 Ubóstwo Wyd Szk Gł.Hand. 2 Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej J.Zabielska Wyd. Kul 3 Wizje dobrego państwa. Idee i teorie A.Lisowska Wyd. Marszałek A.Jabłońska 4 Sekty N.Luca Inst. Wyd. PAX 2

16 Córka Galileusza. Rzecz o wierze i miłości D.Sobel Wyd. Rebis 1 6 Powiat między zbiorowością a wspólnotą A.Tucholska Wyd. Naukowe Scholar 3 7 Filtrowanie informacji Abramowicz W. Akademia Ekon., Poznań 1 4) Instytut Politechniczny Lp. Tytuł Autor Ilość 1 Elementy teorii projektowania. Szymczak Cz WNPWN, Warszawa 2 ABC MS Office 2007 PL. Adam Jaronicki Helion 3 3 Bioinformatyka i ewolucja molekularna Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood PWN 4 4 Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych Lechosław Hącia Politechniki Poznańskiej, Poznań Fundamentowanie- projektowanie i wykonawstwo, t. 1 i 2. Dembicki E. Arkady, Warszawa 6 Fundamentowanie. Z. Grabowski i in. WPW, Warszawa 7 Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Cz. Rybak i in. DWE, Wrocław 8 Fundamenty bezpośrednie-wzory, tablice, przykłady. Motak E. Arkady, Warszawa 9 Geodezja I Jerzy Ząbek Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Geodezja I Andrzej Jagielski P.W.STABILL 11 Hydraulika i hydrologia 12 Hydraulika i hydrologia. J. Sobota B. Jaworowska, A. Szuster, B. Utrysko Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 13 Idee chemii kwantowej Lucjan Piela PWN 14 Infrastruktura transportu drogowego K. Towpik, A. Gołaszewski, J. Kukulski Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1 Infrastruktura transportu kolejowego Kazimierz Towpik Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 16 Konstrukcje betonowe. Przykłady obliczeń statystycznych. Kalikst Grabiec PWN 17 Konstrukcje metalowe, cz. 1 i 2 Łubiński M., Żółtowski W. Arkady, Warszawa

17 18 Konstrukcje stalowe, cz. 1 i 2 Bogucki W. Arkady, Warszawa 19 Konstrukcje żelbetonowe, tom I,II, III Włodzimierz Starosolski PWN 20 Konstrukcje żelbetonowe, tom I-IV Jerzy Ksobiak, Wiesław Stachurski Arkady, Warszawa 21 Kosztorysowanie i Normowanie Zdzisław Zabielski, Jacek Zabielski WSIP 22 Laboratoryjne badania gruntów. E. Myślińska PWN, Warszawa 23 Matematyka dla studentów studiów zawodowych Lechosław Hącia Gniezno PWSZ 24 Mechanika Budowli J. Rakowski Politechniki Poznańskiej 2 Mechanika budowli w zadaniach. Układy statystycznie wyznaczalne. Cywiński Z. PWN, Warszawa 26 Mechanika klasyczna, T. 1 i 2 John R. Taylor PWN 27 Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, t 1 i 2 Gawęcki A., Politechniki Poznańskiej, Poznań Mechanika ogólna T1 Statystyka i kinematyka, 28 T2 Dynamika Leyko J. PWN, Warszawa 29 Mechanika plynow w przykladach. S. Burka Naukowe PWN, Warszawa 30 Mechanizacja budownictwa Zbigniew Jan Wasilewski WPW 31 Mechanizacja budownictwa Zbigniew Jan Wasilewski Oficyna Politechniki Warszawskiej 32 Metody doświadczalne fizyki ciała stałego Oleś Andrzej Wydawnictwa Naukowo- Techniczne 4 33 Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat Białynicki-Birula Iwo, Białynicka-Birula Iwona PWN 34 MS Office 2000 i 2002/XP. Tworzenie własnych aplikacji w VBA. Maciej Łoś Helion 3 Nanotechnologie R.W. Kelsall (red.), I.W. Hamley (red.), M. Geoghegan (red.) PWN 36 Nezawodność Konstrukcji Budowlanych, Skrypt Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i 37 żelbetonowych 38 Szczepan Woliński, Krystyna Wróbel Politechnika Rzeszowska, Rzeszów K. Grabiec, J. Bogucka, T. Grabiec-Mizera Arkady, Warszawa Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich oznaczania. W. Kostrzewski WPP, Wyd. IV, Poznań

18 39 Podstawy elektrodynamiki David J. Griffiths PWN 40 Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetonowych A. Łapko, B. Ch. Jensen Arkady 41 Projektowanie elementów żelbetonowych Małgorzata Murkowska 42 Projektowanie konstrukcji żelbetonowych 43 Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych Politechniki Poznańskiej, Poznań M. Kamiński, J. Pedziwiatr, D. Styś DWE, Wrocław Boretti Z., Bogucki W., Gajowniczek S., Hryniewiecka W. Arkady, Warszawa 44 Technologia robót budowlanych Andrzej Stefański, Janusz Walczak Arkady, Warszawa 4 Technologia robót budowlanych Władysław Lenkiewicza PWN, Warszawa 46 Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, Jan Stankowski, Wojciech Hilczer PWN 47 Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń. M. Obrycki, S. Pisarczyk WPW, Warszawa 48 Wytrzymałość materiałów Piechnik S. Politechniki Krakowskiej, Kraków 49 Wytrzymałość materiałów Jakubowicz A., Orłoś Z. WNT, Warszawa 0 Wytrzymałość materiałów, tom I Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś WNT 1 Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami Bujko Andrzej Wydawnictwa Naukowo- Techniczne 2 Zarys geotechniki. Wiłun Z. WKŁ 3 Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, wyd. 7 Z. G. Grabowski, A. Iwanczewska Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 4 Teoria Maszyn Elektrycznych W. Latek wyd. II, WNT Warszawa 4 Maszyny Elektryczne M. Plamitzer wyd. VII, WNT Warszawa 4 Wydwnictwo BTC, 6 Silniki Elektryczne w praktyce Elektronika J. Przepiórkowski Warszawa 4 7 Maszyny Elektryczne W. Karwacki Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 4 8 Maszyny Elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi T. Glinka Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 3 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 9 Mikromaszyny Elektryczne R Sochocki Warszaw 4

19 60 Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Prentice Hall T. Wildi Pearson International Edition, New Jersey 2 61 Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych Markiewicz H. WNT, Warszawa 62 Poradnik inżyniera elektryka, tom 3 WNT, Warszawa 3 63 Elektrownie D.Laudyn, M.Pawlik, F.Strzelczyk WNT, W-wa 3 64 Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze Praca zbiorowa Oficyna Wydawnicza Politechniki. Warszawskiej, Warszawa 3 6 Jakość energii elektrycznej Z. Kowalski 66 Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 3 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia Jabłoński W WNT, Warszawa 3 67 Energetyka wiatrowa.aktualne możliwości wykorzystania Tomasz Boczar Wyd. PAK 68 Układy cyfrowe Barry Wilkinson Wyd. WKŁ, Warszawa 69 Podstawy elektroniki półprzewodnikowej Jan Hennel WNT; Warszawa 70 Podstawy elektroniki ( Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół zawodowych C. Dehler, B.Grin Wyd. REA; Warszawa 71 Analogowe układy eletroniczne Józef Boksa Wyd. BTC Warszawa 72 Wyświetlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych Rafał Baranowski Wyd. BTC Legionowo 2 73 LabView w praktyce Marcin Chruściel Wyd. BTC Legionowo 3 74 Eagle, pierwsze kroki Henryk Wieczorek Wyd. BTC Warszawa 3 7 Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR- przykłady Andrzej Pawluczuk Wyd. BTC Warszawa 3 76 Mikroklocki. Mikroprocesory dla początkujących Jacek Andrzej Michalski Wyd. BTC Warszawa 3 77 Mikrokontrolery 801 w praktyce Tomasz Starecki Wyd. BTC Warszawa 78 Pod maska SPICE. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych Andrzej Dobrowolski Wyd. BTC Warszawa 79 Programowanie mikrokontrolerów 801 w języku C w praktyce Jacek Bogusz Wyd. BTC Warszawa 3 80 Programowanie mikrokontrolerów 801 w języku C, pierwsze kroki Jacek Majewski Wyd. BTC Warszawa 3

20 81 Protel 99SE, pierwsze kroki Marek Smyczek Wyd. BTC Warszawa 3 82 Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach 83 Układy elektroniczne. Część II - Układy analogowe nieliniowe i impulsowe Mirosław Rusek, Jerzy Pasierbiński WNT Jerzy Baranowski, Grzegorz Czajkowski Wyd. Naukowo-Techniczne 3 84 Podstawy miernictwa Janusz Piotrowski Wyd. Naukowo-Techniczne Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej Janusz Szafran, Andrzej Wiszniewski WNT Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych Tadeusz J. Sobczyk WNT Mineralogia i petrografia dla inzynierów budownictwa i drogownictwa Geologia inzynierska w inzynierii środowiska. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementów budowlanych. Maria Plewa Małgorzata Labus POLITECHNIKA LUBELSKA, 200 POLITECHNIKA KRAKOWSKA,1999 wyd.1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Przewodnik do petrografii. Praca zbiorowa. AGH, Geologia dynamiczna Włodzimierz Mizerski PWN, Mała encyklopedia gruntoznawstwa. Elżbieta Myslińska Bel Studio Sp. z o.o., Pracownia chemiczna. Technika Laboratoryjna WSiP 94 Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Lidia Hodyniecka, Tadeusz Kapuściński POLITECHNIKA ŚLĄSKA Chemia nieorganiczna. Lech Pajdowski PWN, 1999 L. Czarnecki, T.Broniewski, 96 Chemia w budownictwie. O.Henning, Arkady Warszawa 97 Podstawy chemii nieograniczonej t 2. Bielański Adam PWN, Podstawy chemii nieograniczonej t 1. Bielański Adam PWN, AutoCAD 2008 i 2008 PL Andrzej Pikoń 09/ AutoCAD 2008.Pierwsze kroki Andrzej Pikoń 07/ Autodesk Inventor PL/+. Metodyka Projektowania (seria CAD) Andrzej Jaskólski MIKOM, Warszawa wyd. 1 - dodruk 2 Fortran. Praktyka programowania ( seria-biblioteka Programisty) Dariusz Chrobak MIKOM, Warszawa 2003

21 3 Europejski XCertyfikat Umiejętności Komputerowych. T. 1-7 (seria-ecdl) 4 Wytrzymałość materiałów. Tom I i II MIKOM, Warszawa wyd. III zmienione Dyląg Zdzisław, Jakubowicz Antoni, Orłoś Zbigniew Wydanie 2007 Napęd hydrostatyczny. T.1:Elementy Stryczek Stefan Wyd.Naukowo-Techniczne 6 Napęd hydrostatyczny. T.2:Układy Stryczek Stefan Wyd.Naukowo-Techniczne 7 Napęd i sterowanie pneumatyczne Szenajch Wiesław Wyd.Naukowo-Techniczne 8 Doładowanie silników. Pojazdy samochodowe. wyd. 2 rozszerzone Janusz Mysłowski Komunikacji i Łączności, W-wa 3 9 Elektroniczne sterowanie skrzynką biegów EGS. Informatory techniczne Bosch. Praca zbiorowa. Komunikacji i Łączności, W-wa 3 1 Zbiór ćwiczeń. AutoDesk Inventor 11 Stasiak F. Expert Books 111 Podstawy techniki świetlnej Żagań W. Ofic. Wydaw. Politechn.Warszaws. 112 Laboratorium fotometrii I kolorymetrii Czyżewski D. Ofic. Wydaw. Politechn.Warszaws. 113 Roboty i Budowle Ziemne KNR Konstrukcje Budowlane KNR Nawierzchnie na drogach i ulicach KNR Roboty remontowe budowlane KNR

22 Rozdział C OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cenę oferty należy podawać w załączniku do "FORMULARZA OFERTOWEGO" tj. w Załączniku 2: Cena oferty. 2. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 3. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie formularza cenowego dostarczonego wykonawcom. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji przy zastosowaniu norm polskich oraz przenoszących je norm obowiązujących w państwach należących do Unii Europejskiej. 4. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania zamówienia bezpośrednio wynikającego ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a którego wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przykładowo: podatek VAT, koszty dostarczenia książek do siedziby zamawiającego, itp.. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku. 7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. 8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 11. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej przez zamawiającego, wykonawca powinien się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie przed upływem terminu, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 12. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

23 ROZDZIAŁ D UMOWA WZÓR Zawarta w dniu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, mającą siedzibę przy ul. Podchorążych, Piła reprezentowaną przez: prof. dr hab. Kazimierza Pająka Rektora Sylwestra Sieradzkiego Kanclerza zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a mającą siedzibę w, reprezentowana przez: zwanym w dalszej części umowy Dostawcą została zawarta umowa o następującej treści: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w ramach procedury: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą Zakup i dostawa książek została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający kupuje od Dostawcy pozycje książkowe, zgodnie z wykazem podanym w Rozdziale B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot zamówienia określony w 1 w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. 2. Dostawca dostarczy Przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt. 3 Za dostarczenie Przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:... ) 4 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie dni od daty jej dostarczenia. 2. W przypadku nieterminowej płatności Dostawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekwowania z wynagrodzenia należnego Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 1. Zamawiającemu w razie nie wywiązania się przez Dostawcę z terminów określonych w 2 ust. 1, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wypowiedzenie. 2. Za nie wywiązanie się przez Dostawcę z terminów określonych w 2 ust. 1 Zamawiający naliczy odsetki ustawowe liczone od wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 za każdy dzień opóźnienia. 3. Żądanie zapłaty na rzecz Zamawiającego przez Dostawcę odsetek ustawowych, nie pozbawia Zleceniodawcy prawa wypowiedzenia Umowy. 6 Zmiana postanowień niniejszej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy jest niedopuszczalne. 7 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

24 8 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz z późn. zmian.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznikami do niniejszej umowy jest: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta Dostawcy. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

25 Rozdział E STANDARDOWE FORMULARZE FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć wykonawcy) strona z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY NA "......" Wykonawca: 1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: Numer telefonu: Numer Faxu: Adres Numer konta bankowego : Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa... (podpis, pieczęć) Data :...

26 ZAŁĄCZNIK 1: "Oświadczenia Wykonawcy" FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć wykonawcy) strona z ogólnej liczby stron Oświadczenia wykonawcy 1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt w terminie określonym w SIWZ. 6. Oświadczamy, że udzielimy odroczonego terminu płatności w ilości... dni od daty otrzymania faktury VAT. 7. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym "FORMULARZU OFERTOWYM" są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 9. Do niniejszych "Oświadczeń wykonawcy" dołączone są dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie A.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa... (podpis, pieczęć) Data :...

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy AG-2240-05-07 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10 tel. 067/352-26-00, fax. 067/352-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy AG-2240-23-06 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10 tel. 067/352-26-00, fax. 067/352-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 21300-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 5 stycznia 2017r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na świadczenie usług pielęgniarskich Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający: Prowadzący postępowanie : Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi 93-030 Łódź, ul. Bednarska 15 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pl. J.Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na:

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup wapna palonego mielonego CPV 14121200-7 PKWiU 26.52.10-33.00 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki - Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Rzeszów ul. Załęska 7a

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Rzeszów ul. Załęska 7a DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 35 322 Rzeszów ul. Załęska 7a SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA: ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na dostawę wyrobów ciastkarskich Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 23 marca 2016r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Szpitala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy : DPS.A.ZP.7.2016 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo