Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ASKO KRZYSZTOF SIKORSKI & JUSTYNA SIKORSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [GD.VII NS-REJ.KRS/13648/9/345] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. ASKO KRZYSZTOF SIKORSKI & JUSTYNA SI- KORSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWI- DZYN miejscowość KWIDZYN 2. miejscowość KWI- DZYN ulica SZTUMSKA nr domu 13 kod pocztowy poczta KWIDZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNACZO- NY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2009 Z DNIA W SPRAWIE PRZE- KSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW KRZYSZTOFA SIKORSKIE- GO I JUSTYNĘ SIKORSKĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE ART KSH. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SI- KORSKI 2. KRZYSZTOF NIE 8. NIE 2 1. SIKORSKA 2. JUSTYNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMO- DZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SIKORSKI 2. KRZYSZTOF SIKORSKA 2. JUSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELE- KOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z PRODUKCJA KOMPUTE- RÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Poz BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK SPÓŁKA JAWNA J.BUCZYŃSKA, M.MAZUREK. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/16775/9/419] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK SPÓŁKA JAW- NA J.BUCZYŃSKA, M.MAZUREK 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WY- SZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WY- SZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica GEO- DETÓW nr lokalu 76 kod pocztowy poczta WYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ZMIANA PAR. 2 UST. 1 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUCZYŃSKA 2. JO- LANTA RENATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MAZUREK 2. MARZENNA EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZEN- TOWANIA SPÓLKI SAMODZIELNIE DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPI- SÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BUCZYŃSKA 2. JOLANTA RENATA MAZU- REK 2. MARZENNA EWA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FO- TOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI AR- TYSTYCZNEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Poz BIURO OBROTU NIERUCHOMO- ŚCIAMI B2B STOLARSKI & PASCHALSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/13610/9/174] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI B2B STOLARSKI & PASCHALSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość DZIEKANÓW LEŚNY 2. miejscowość DZIEKANÓW LEŚNY ulica KOLEJOWA nr domu 224 kod pocztowy poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PASCHALSKI 2. LECH STANI- SŁAW NIE 8. NIE 2 1. STOLAR- SKI 2. JANUSZ JAROSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PASCHALSKI 2. LECH STANISŁAW STOLARSKI 2. JANUSZ JA- ROSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Poz PPHU IMPERIUM XXL A.SZCZEPA- NOWSKI, A.SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/16576/9/618] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP PPHU IM- PERIUM XXL A.SZCZEPANOWSKI, A.SZCZEPA- NOWSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOW- SKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONO- WO 2. miejscowość LEGIONOWO ulica KRÓLO- WEJ JADWIGI nr domu 10 nr lokalu 116 kod pocztowy poczta LEGIONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA R. - PAR. 5 I ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW: 5 NA 3, 6 NA 4, 7 NA 5, 8 NA 6, 9 NA 7, 11 NA 8, 12 NA 9, 13 NA 10, 14 NA 11, 15 NA 12, 16 NA 13, 17 NA 14, 18 NA 15, 19 NA 16, 20 NA 17 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA R. - PAR. 2 UST. 3 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ PPHU IMPERIUM XXL A.SZCZEPANOWSKI, A.SZCZEPA- NOWSKA S.C. NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ; WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ARTUR SZCZEPANOWSKI, NR EW.3239, ORGAN: WÓJT GMINY JABŁONNA, AGNIESZKA SZCZEPANOWSKA, NR EW.3238, OR- GAN: WÓJT GMINY JABŁONNA. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPANOWSKI 2. ARTUR SE- BASTIAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZCZEPANOWSKA 2. AGNIESZKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SZCZE- PANOWSKI 2. ARTUR SEBASTIAN SZCZEPANOWSKA 2. AGNIESZKA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Poz WARSZAWSKI INSTYTUT PSY- CHOTERAPII M. KRATERSKA, M. RAJEWSKA, B. KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/27579/9/899] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. WARSZAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII M. KRATERSKA, M. RAJEWSKA, B. KOŻUCH SPÓŁ- KA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 54 nr lokalu 27 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA Z DNIA 31 LIPCA 2009 ROKU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DRZEWIECKA KRA- TERSKA 2. MARTA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. RAJEWSKA 2. MATYLDA MAR- TA NIE 8. NIE 3 1. KOŻUCH 2. BARBARA SABINA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZILNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DRZEWIECKA KRATERSKA 2. MARTA RAJEWSKA 2. MATYLDA MARTA KOŻUCH 2. BARBARA SABINA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GA- ZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I PO- ZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WY- CHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z SZKOŁY PODSTAWOWE A GIMNAZJA B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE C LI- CEA PROFILOWANE A TECHNIKA B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIA- JĄCE DO PRACY Z SZKOŁY POLICEAL- NE A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NA- UCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH B SZKOŁY WYŻSZE Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I RE- KREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FOR- MY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Z PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NA- UKI JAZDY I PILOTAŻU A NAUKA JĘ- ZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAKTY- KA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKO- WEGO C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH D DZIAŁALNOŚĆ PARA- MEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PO- MOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZA- PEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWA- NIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNY- MI Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWA- TEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PO- MOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Z POZOSTAŁA POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A DZIA- ŁALNOŚĆ BIBLIOTEK Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH PO- PRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPOR- TEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PO- PRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIOR- STWO HANDLOWO USŁUGOWE DOMINANTA LILIA I ANDRZEJ ŁYSIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/10578/9/994] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HAN- DLOWO USŁUGOWE DOMINANTA LILIA I AN- DRZEJ ŁYSIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIO- GÓRSKI gmina SZKLARSKA PORĘBA miejscowość SZKLARSKA PORĘBA 2. miejscowość SZKLARSKA PORĘBA ulica 1-GO MAJA nr domu 16 kod pocztowy poczta SZKLARSKA PORĘBA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁYSIAK 2. ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ŁYSIAK 2. LILIA WANDA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŁY- SIAK 2. ANDRZEJ ŁYSIAK 2. LI- LIA WANDA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGA- TORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z NA- PRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘ- TU TRANSPORTOWEGO Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIA- KÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW AL- KOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIEN- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO- WANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TU- RYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZA- KWATEROWANIA Z POLA KEMPINGO- WE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEM- PINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GA- STRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGO- TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 36

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNI- KÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZE- WODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TU- RYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BU- DYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZA- GOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOL- NE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTY- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ AR- TYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA c) Spółki partnerskie Poz DMK PROJEKT; DAŁEK, KOWAL- CZYK; INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA; SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/21173/9/663] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka partnerska 3. DMK PROJEKT; DAŁEK, KOWALCZYK; INŻYNIE- ROWIE BUDOWNICTWA; SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica TROJAŃSKA nr domu 7 nr lokalu 31 D kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KANCELARIA NOTARIALNA TADE- USZ SOJKA - NOTARIUSZ UL. ŚRÓDZIEMNO- MORSKA 11 LOK.3, WARSZAWA REP. A NR 4070/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. DAŁEK 2. STANI- SŁAW ROBERT NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KOWALCZYK 2. MACIEJ PIOTR NIE 5. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDYNIE NASTĘPUJĄCY PARTNERZY: STANI- SŁAW DAŁEK I MACIEJ KOWALCZYK. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. DAŁEK 2. STA- NISŁAW ROBERT KOWAL- CZYK 2. MACIEJ PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU d) Spółki komandytowe Poz DALANOWSKA 24B PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/24623/9/776] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. DALANOWSKA 24B PRESTIGE PM ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KOLEKTORSKA nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NO- TARIALNY Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU, NOTA- RIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTA- RIALNA WARSZAWA, REP. A NUMER 2765/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PRESTIGE INWESTY- CJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. OSOBY REREZENTUJĄE KOMPLEMENTARIU- SZA: KATARZYNA DOROTA GANCARZ - PREZES ZARZĄDU (ZARZĄD JEDNOOSOBOWY), PIOTR TOMASZ PUCHAŁA - PROKURENT SAMOISTNY, RADOSŁAW SŁOMKA - PROKURENT SAMOIST- NY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTA- RIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZA- KRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIA- ŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PRESTI- GE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. SŁOMKA 2. RADOSŁAW PROKURA SAMOISTNA 2 1. PU- CHAŁA 2. PIOTR TOMASZ PRO- KURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBO- TY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HUR- TOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZ- NY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGO- WY ZAKWATEROWANIE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz EC DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23060/9/180] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ WIKTOR WĄ- GRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWO- MIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WAR- SZAWA REP. A NR 11538/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 1 ŚCIĄ NIE 2 1. PAY- ROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - ZOFIA SZYMAŃSKA JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT IN- WESTYCYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM 37 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE HANDEL HURTOWY I DETA- LICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz EC DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23004/9/858] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ WIKTOR WĄ- GRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWO- MIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WAR- SZAWA REP. A NR 11550/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 4 ŚCIĄ NIE 2 1. PAY- ROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDY- NIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 4 ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - ZOFIA SZY- MAŃSKA JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIO- NY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOM- PUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE IN- FORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IN- FORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTU- RY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJO- WE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z AD- MINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKA- CJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIA- ŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/18136/9/72] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE 2. miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica SŁOWACKIEGO nr domu 33 kod pocztowy poczta CZECHO- WICE-DZIEDZICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 24 CZERW- CA 2009 R. REPERTORIUM A NUMER 2867/2009 ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10 LIPCA 2009 R. REPERTORIUM A NUMER 3281/2009 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA Z KANCELA- RII NOTARIALNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZI- CACH (43-502) PRZY UL. NARUTOWICZA 79- PAR. 8 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HEWALEX SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZA- CJI 9. NIE 2 1. SKIBA 2. LESZEK ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ -SPÓŁKA O FIRMIE HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, GDZIE W PRZY- PADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W INNYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLE- MENTARIUSZA Z UWAGI NA JEDNOOSOBOWY ZARZĄD JEST PREZES ZARZĄDU- LESZEK SKIBA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWA- NIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WY- POSAŻENIA Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Poz PRO-THERM NOWICKI SPÓŁKA KO- MANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/14089/9/495] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandy- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 38

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) towa 3. PRO-THERM NOWICKI SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica ZAKRZOWSKA nr domu 21 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie CZERWCA 2009 R., PRZED NOTARIUSZ ADAMIŁĄ CZYNIEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11, REP. A NR 2790/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KO- MANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 582 KSH UCHWA- ŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. AKT NO- TARIALNY REP. A NR 2786/2009. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRO-THERM MI- KORSKI, NOWICKI SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWICKI 2. RADOSŁAW JACEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. MIKORSKI 2. SZYMON PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NOWICKI 2. RADO- SŁAW JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUK- CJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BU- DOWLANEJ Z PRODUKCJA GRZEJNI- KÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNI- KÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIEL- CZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEK- TRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z PRODUKCJA SPRZĘTU IN- STALACYJNEGO Z PRODUKCJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NA- PĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH Z PRODUKCJA URZĄ- DZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓL- NEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRODUKCJA URZĄ- DZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW ME- DYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALO- WYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z WYTWARZANIE I ZAOPATRY- WANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I PO- WIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZA- NIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERA- NIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPA- DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPA- DÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI Z ROBOTY BU- DOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELE- KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZ- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TE- RENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEK- TRONICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTY- WANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWE- GO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJ- NEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE- WYSPECJALIZOWANA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZ- KAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE- RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MA- SZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Poz SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23015/9/580] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NO- TARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELARIA NO- TARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁCZYŃ- SKIEGO 4, WARSZAWA REP. A NR 11563/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMITH DEVELOP- MENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PAYROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - PAWEŁ SZYMAŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SMITH DEVELOPMENT PRO- JEKT INWESTYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOM- PUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA 39 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23006/9/660] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELA- RIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALE- NA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁ- CZYŃSKIEGO 4, WARSZAWA REP. A NR 11573/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMITH DEVELOP- MENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PAYROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - PAWEŁ SZYMAŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SMITH DEVELOPMENT PRO- JEKT INWESTYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/9789/9/550] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO- MANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POD- KARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZE- SZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica BIESIADNA nr domu 7 kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. ZAMKOWA 9, REP. A NR 8675/2009 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. ŻUKOWSKI 2. JERZY JEREMI TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ŻUKOWSKI 2. TOMASZ WIESŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIO- NE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZEN- TACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PER- FUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWA- NA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKRE- ACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ME- DYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 40

9 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTRO- MEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄ- CA TRANSPORT PRZEŁADUNEK TO- WARÓW C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKO- WYCH WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ A DZIAŁALNOŚĆ FIZJO- TERAPEUTYCZNA D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSME- TYCZNE Z POZOSTAŁA POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPE- CJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA IN- STRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPU- TERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJ- NA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW NAPRAWA I KONSERWA- CJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DO- MOWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z LEASING FINANSOWY Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA REKLAMA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTO- WEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJ- NYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WY- ŁĄCZENIEM ODZIEŻY Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10279/9/92] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLI- WICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE ulica ZYGMUNTA STA- REGO nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ PRZE- MYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 5837/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KŁOSZEWSKA 2. ANNA MARTA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZUMAK 2. LESZEK MARIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WY- KOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCH- NIEJ Z PRODUKCJA BIELIZNY Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODAT- KÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA WYRO- BÓW FUTRZARSKICH Z PRODUKCJA PO- ZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ Z WYPRA- WA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PO- DOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUK- CJA WYROBÓW RYMARSKICH Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZA- NYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PO- ZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH PO- ZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLA- NE Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WY- ROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK- STYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB IN- TERNET Z TRANSPORT DROGOWY TO- WARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄ- ZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYN- KACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z PO- ZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTA- WIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz AREA DEVELOPMENT SPÓŁKA SĄD REJONOWY W KIELCACH, X STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/6505/9/963] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną 41 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO odpowiedzialnością 3. AREA DEVELOPMENT ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZY- SKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica ŚW. LE- ONARDA nr domu 16 nr lokalu 9 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - REP. A 4677/2009, NOTARIUSZ ZDZISŁAWA KOSIŃSKA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONAR- DA 16/7. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUTKIEWICZ 2. ZBIGNIEW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WAKSMUNDZKI 2. LESZEK WOJ- CIECH UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. TAK 3 1. KRASZEW- SKI 2. ZBIGNIEW MARIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. WALCZYK 2. LESZEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE 5 1. SMOLARCZYK 2. KRZYSZTOF JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KALETA 2. ZBI- GNIEW ROMAN PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności RE- ALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH ROZBIÓRKA I PRZYGO- TOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WOD- NO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTA- LACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DO- RADZTWO TECHNICZNE Poz AUTO MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/10693/9/732] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AUTO MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica PISKORSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 LIPCA 2009 R., REP. A NR 9187/2009, NOTARIUSZ DO- BROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIŚKIEWICZ 2. PRZEMYSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DRĘŻEK 2. KAZIMIERZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. GRZELAK 2. DOMINIKA MAŁGORZATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIŚKIEWICZ 2. PRZEMYSŁAW PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE 2 1. DRĘŻEK 2. KAZIMIERZ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI B POZOSTAŁE BA- DANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONE- TEK Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ PO- MOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PO- RZĄDKU W BUDYNKACH Z POZOSTA- ŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz B-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD- MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/16174/9/412] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. B-DYSTRYBUCJA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ŚW. TERESY OD DZIE- CIĄTKA JEZUS nr domu 180 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ RADO- SŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5114/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KONARSKA 2. EWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KONARSKI 2. MICHAŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBO- WIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPI- SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KONARSKA 2. EWA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KONARSKI 2. MI- CHAŁ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW IN- FORMACJI Z PRODUKCJA KOMPUTE- RÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓL- NEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZE- ZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁO- WYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BU- DOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄ- DZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZ- NYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONA- MI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONAL- NA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓ- KIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 42

11 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) Poz BIO BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.IX NS-REJ.KRS/12232/9/143] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BIO BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina JUTROSIN miejscowość GRĄB- KOWO 2. miejscowość GRĄBKOWO nr domu 73 kod pocztowy poczta JUTROSIN kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 4648/2009, NOTARIUSZ BARBARA WĄSIK, KANCELARIA NOTARALNA W MILICZU. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIENI SĄ: PREZES I WICEPREZESI SAMODZIEL- NIE, BADŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRO- KURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POPIOŁEK 2. WIESŁAW JAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I RO- ŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZA- JĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZE- NIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELO- LETNIE Z UPRAWA WINOGRON Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCO- WYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLET- NICH Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁAL- NOŚĆ MIESZANA) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z ŁO- WIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOW- NYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POD- STAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZ- KÓW AZOTOWYCH Z PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WY- TWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPA- DÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZETWARZA- NIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ODZYSK SUROW- CÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZA- NE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻY- NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHOD- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWY- SPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWO- ZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZO- WYCH B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW A MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZO- WYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJO- WE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKO- WE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIO- TECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA- ŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Poz D AUCY FROZEN FOODS POLAND ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/20944/9/838] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. D AUCY FROZEN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica TYTO- NIOWA nr domu 22 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 16764/2009, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KAN- CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JE- ROZOLIMSKIE 133 LOK. 43 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. UNION FERMIERE MORBIHANNAISE UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI , - ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SAMO- DZIELNIE SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOZERA 2. KAZIMIERZ STE- FAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JANNEZ 2. JEAN-MICHEL YVES 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MAUVIEL 2. JEAN 5. CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. ETIENNE 2. JEAN-MARC JACQUES 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORU- PIAKÓW I MIĘCZAKÓW PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHO- DZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIA- ŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRO- DUKCJA NAPOJÓW SPRZEDAŻ HURTO- WA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Poz DEMUTH SIGMA SPÓŁKA SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [GD.VII NS-REJ.KRS/10457/9/850] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DEMUTH SIGMA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica GRUN- WALDZKA nr domu 211 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ MARIA DAMBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃ- SKU PRZY UL. CHLEBNICKIEJ 45/46/3, REPERTO- RIUM A 10638/2009 Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DEMUTH 2. CARSTEN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTU- JE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIEL- NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RACZKOWSKI 2. KRZYSZTOF BOGUSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OF- FICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRA- COWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZ- NA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Poz DRTUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/7365/9/758] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DRTUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIA- ŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIA- ŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica WY- SZYŃSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 75 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN JOANNY NIEŚCIEROWICZ W BIAŁYMSTO- KU, REP. A NR 3440/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANCZEWSKI 2. MARCIN (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKO- ŚCI (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DRĄGOWSKI 2. GRZEGORZ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANCZEWSKI 2. MAR- CIN CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DRĄGOWSKI 2. GRZEGORZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGA- TORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPA- DÓW NIEBEZPIECZNYCH, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z OB- RÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIE- BEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻY- TYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATE- RIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PE- RYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKO- MUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER- NET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFOR- MATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLO- GII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HO- STING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPU- TERY Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘ- TU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Poz ENVIRO- TECH SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWI- CACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KA.VIII NS-REJ.KRS/19894/9/974] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ENVIRO- TECH SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UNI- WERSYTECKA nr domu 13 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA ADAMA RO- BAKA W KATOWICACH PRZY UL. UNIWERSYTEC- KIEJ 13, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP. A NR 5885/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻYGLICKA 2. IZABELLA KATA- RZYNA UDZIAŁÓW O WY- SOKOŚCI PO 50 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁ- KI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ- DU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIELIŃSKI 2. JANUSZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ZBIE- RANIE ODPADÓW PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW OD- ZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYTWARZANIE, PRZESYŁA- NIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEK- TRYCZNĄ WYTWARZANIE PALIW GAZO- WYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GA- ZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM WY- TWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WOD- NĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTU- RY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZ- NA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ESTEREL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/28183/9/481] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ESTEREL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica STANIEWICKA nr domu 18 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. E.PLATER 20 LOK. 8, REP. A NR 3043/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZMILEWSKI 2. ANDRZEJ REMIGIUSZ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 2.200, - ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ZACHAR- SKI 2. PAWEŁ MICHAŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400, - ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. STAŃCZUK 2. WŁODZI- MIERZ ROMAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700, - ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. STANKIEWICZ 2. ARTUR RYSZARD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 700, - ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZMILEW- SKI 2. ANDRZEJ REMIGIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZACHARSKI 2. PAWEŁ MICHAŁ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. STAŃCZUK 2. WŁODZIMIERZ ROMAN CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY- MI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WYKONYWANE NA ZLECENIE Poz FARIMEX POLSKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/24156/9/437] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FARIMEX POLSKA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MATUSZEWSKA nr domu 14 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - IRMINA KATARZYNA TA- LACHA - NOTARIUSZ W ŁOMIANKACH, REP. A /2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FARIMEX SA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUCHANI 2. FARZAD 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FU- TRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPE- CJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTA- ŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CE- RAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLE- NIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PO- ZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTE- RÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 18 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 44

13 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMA- CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK- STYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGA- RÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB IN- TERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPO- WĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNI- KÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRA- CY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Poz FINLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/9499/9/568] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FINLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica ŁABĘDZIA nr domu 38 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. FINLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW 3. miejscowość TCZEW ulica KUBUSIA PUCHATKA nr domu 5 nr lokalu 12 kod pocztowy poczta TCZEW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIAL- NY Z DNIA 1 LIPCA 2009 R., REP. A NR 4212/2009, NOTARIUSZ ELŻBIETA GÓRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABOWSKI 2. TO- MASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -RE- PREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRABOWSKI 2. TOMASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CE- MENTU I GIPSU Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW Z PRO- DUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRY- BUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE HANDEL HURTOWY, Z WY- ŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATE- ROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TU- RYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZA- KWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z POZOSTAŁE POŚRED- NICTWO PIENIĘŻNE Z LEASING FINAN- SOWY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OB- SŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIA- ŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGO- WA I DORADZTWO PODATKOWE DO- RADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Poz GPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/4632/9/682] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GPC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIEL- CE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica KARBOŃSKA nr domu 3 nr lokalu 21 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - REP. A 5996/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUDZKI 2. PIOTR ROMAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RUDZKI 2. PIOTR ROMAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Poz GREEN TREE PROJEKT NR 10 ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/24437/9/499] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GREEN TREE PROJEKT NR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FLORY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA R., NOTARIUSZ WIKTOR WĄ- GRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWO- MIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WAR- SZAWA, REP. A NR 12598/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMITH & SCOTT IN- TERNATIONAL LTD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GREEN TREE ENTERPRISE LTD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZYMAŃSKI 2. PA- WEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO 45 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz GREENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/17674/9/988] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GREENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIA- SECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość NOWA IWICZNA 2. miejscowość NOWA IWICZNA ulica ZIMOWA nr domu 7 nr lokalu 35 kod pocztowy poczta PIASECZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK, KANCELARIA NO- TARIALNA W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 6825/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOPACZ 2. MICHAŁ UDZIAŁÓW, 5000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ŁU- KASIK 2. PIOTR TOMASZ UDZIAŁÓW, 5000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. WIŚNIEW- SKI 2. PIOTR ADAM UDZIA- ŁÓW, 5000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. ZARZĄD JED- NOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZA- RZĄDU ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁON- KIEM ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIŚNIEWSKI 2. PIOTR ADAM WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁUKASIK 2. PIOTR TOMASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KOPACZ 2. MI- CHAŁ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTA- ŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH HAN- DEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z AD- MINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE- NIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI NA- PRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I AR- TYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz HIRIA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/11220/9/949] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. HIRIA SYSTEMS SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica RELAKSOWA nr domu 4 nr lokalu 45 kod pocztowy poczta LU- BLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie CZERWCA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 2802/2009; NOTARIUSZ BEATA SŁOWIKOW- SKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TYMUSZ 2. SŁAWOMIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. 34; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMO- DZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TYMUSZ 2. SŁAWOMIR PREZES ZARZĄ- DU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPU- TERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALO- WANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWA- RZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK- TRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJ- NYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIE- RANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIA- NIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA TELE- KOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKO- WO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINI- STRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAPRA- WA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA Poz HLYP PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/26556/9/983] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. HLYP PARTNERS SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica WSPÓLNA nr domu 54 A nr lokalu 13 A kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ DARIUSZ JABŁOŃ- SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2521/2009 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SYRYCZYK 2. PA- WEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MAG- DZIAK 2. ŁUKASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. KARP 2. YEVGEN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. KOWAL- CZYK 2. HUBERT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. - W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 46

15 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- OSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KARP 2. YEVGEN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOWALCZYK 2. HUBERT CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SYRYCZYK 2. PAWEŁ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. MAGDZIAK 2. ŁUKASZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KA- MIENIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MA- TERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BU- DOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET B MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TO- WARÓW Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz INDUSTRIE.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/19932/9/347] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. INDUSTRIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość PO- ZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica KÓRNICKA nr domu 5 (DS 3) nr lokalu 16 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIAL- NA PAULINA JABŁOŃSKA IZABELA PODSIA- DŁOWSKA-SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, POZNAŃ, REPERTORIUM A NUMER 8036/2009, ZMIENIONY AKTEM NOTA- RIALNYM Z DNIA , NOTARIUSZ PAULI- NA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA IZABELA PODSIADŁOW- SKA-SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, POZNAŃ, REPERTORIUM A NUMER 8883/2009, ZMIENIONO: 6 PKT 1 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PASZKIEWICZ 2. RADOSŁAW JAN UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 250,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIEGANDT 2. PIOTR KRZYSZTOF UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 1 400,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZA- RZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBO- WO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PASZKIEWICZ 2. RADOSŁAW JAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GA- ZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I PO- ZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁE- GO OPROGRAMOWANIA Z DRUKOWA- NIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWA- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPU- TEROWYCH Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz INTER POLISH SERWIS SPÓŁKA SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/9917/9/703] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. INTER POLISH SERWIS ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina MIĘDZYRZEC PODLASKI miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI 2. miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI ulica ŻELAZNA nr domu 1 A kod pocztowy poczta MIĘDZYRZEC PODLASKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ PIOTR CHO- MIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZY- RZECU PODLASKIM, REP. A NR 1421/2009; R., NOTARIUSZ PIOTR CHOMIUK, KAN- CELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYRZECU PODLA- SKIM, REP. A NR 3978/ ZMIENIONO 13 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TODRYK 2. ALEKSY UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KAWALIOWA 2. IRINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. WASILNIAK 2. WASILI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. KOTOW 2. WADIM UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI - WO- BEC JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - UPRAW- NIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KAWALIOWA 2. IRINA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJ- NYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUK- TÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DO- MOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIE- PRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTO- WA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKA- CYJNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOM- PUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTO- WA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMU- NIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZY- STYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WY- POSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUK- TÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWY- SPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZ- NA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ 47 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW PRZEŁADUNEK TOWARÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z WYŻYWIENIEM Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Poz IOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/13500/9/752] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. IOC SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica WYZWOLENIA nr domu 29a nr lokalu 11 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., EWA OSYPIŃSKA-BALCE- RZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA 492/2 REP. A NR 5326/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARANOWSKA 2. IRENA KRYSTYNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. BARANOWSKI 2. HENRYK LEON UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE 3 1. BA- RANOWSKA 2. OLIMPIA UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BARANOWSKI 2. HENRYK LEON VICE-PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BARANOWSKA 2. OLIMPIA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BARANOWSKA 2. IRENA KRYSTYNA VICE-PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYT- KU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTO- WA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETY- KÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA B MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE Z POZOSTA- ŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z AD- MINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Poz JBD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIV NS-REJ.KRS/19592/9/869] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. JBD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIA- SECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIA- SECZNO 2. miejscowość PIASECZNO ulica GEN.OKULICKIEGO nr domu 7/9 kod pocztowy poczta PIASECZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ BEATA BRYDAK KAN- CELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE UL. PUŁAWSKA NR 45 LOK. 48, REPERTORIUM A 1667/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BHARDWAJ 2. JATIN (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO KAŻ- DY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BHARDWAJ 2. JATIN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKA- LIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRO- DUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA SZKŁA I WY- ROBÓW ZE SZKŁA PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU PO- WSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUK- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRO- DUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA ME- BLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALO- WANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZ- NE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODAT- KOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYN- KU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMA- NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODA- ROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OB- SŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [KR.XI NS-REJ.KRS/13099/9/745] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. JM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica MROZOWA nr domu 5 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R.; NOTARIUSZ ROMUALDA FIREK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONKACH PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZED- WIOŚNIE 87; REP. A NR 1605/2009 ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAW- NEJ I UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE FIRMY HANDLOWEJ JM SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ PROSTAK, JANUSZ RO- ŻEK W TRYBIE ART. 55 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWEJ JM SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ PROSTAK, JANUSZ ROŻEK Z DNIA R. OBJĘTA AKTEM NOTARIALNY NOTARIUSZA RO- MUALDY FIREK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONKACH PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZED- MIEŚCIE 87; REP. A NR 1605/209 PRub. Podmioty, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 48

17 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) z których powstała spółka 1 1. FIRMA HANDLOWA JM SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ PROSTAK, JA- NUSZ ROŻEK 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRO- STAK 2. MICHAŁ WOJCIECH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. ROŻEK 2. JANUSZ STANISŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PROSTAK 2. MICHAŁ WOJCIECH CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ROŻEK 2. JANUSZ STANI- SŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLO- WYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPO- JÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWA- GĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE- JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KA- WY, KAKAO I PRZYPRAW Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH D PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Poz KANCELARIA FINANSOWO KSIĘ- GOWA SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/19962/9/310] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. KANCELARIA FINAN- SOWO KSIĘGOWA SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. PO- ZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica ZACISZE nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta PO- ZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ HANNA GRAJZER, UL. SIENKIEWICZA 21/3A, POZNAŃ, NR REP. A 5825/2009. Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SYBILSKI 2. PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI USTA- WOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MAGDALENĄ SYBIL- SKĄ 6. NIE 2 1. SYBILSKA 2. MAGDALENA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 5.000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNO- ŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z PAWŁEM SY- BILSKIM 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SYBILSKI 2. PAWEŁ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SYBILSKA 2. MAGDALENA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Poz KONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/26360/9/696] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. KONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica GRÓJECKA nr domu 186 nr lokalu 508 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMO- WA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU R. PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM KOREWICKIM, KANCELARIA NOTARIALNA AN- DRZEJ KOREWICKI, WARSZAWA, UL. WY- BRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, REPERTO- RIUM A NR 5422/2009 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DYMECKI 2. WOJCIECH ROBERT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DYMECKI 2. WOJCIECH ROBERT PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DYMECKA 2. BEATA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I RO- ŚLIN BULWIASTYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH Z UPRAWA POZOSTA- ŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW Z UPRAWA ROŚLIN PRZY- PRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLET- NICH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z HAN- DEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PA- LIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MA- TERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DO- MOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWO- CÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTO- WA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JA- DALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNI- CZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZY- PRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORU- PIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTO- WA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIE- ŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KO- SMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZE- GARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DO- MOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA 49 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWE- GO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJ- NEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE- WYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNO- ŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DO- MOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZO- NA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WY- ROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TAR- GOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z PO- ZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TOWA- RÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DO- STARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZE- WNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSO- WY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELA- NIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKA- SA I BIURA KREDYTOWE Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRA- WIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZ- RYWKOWA I REKREACYJNA Z PRA- NIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNI- CZYCH I FUTRZARSKICH Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz KONSTRUKCJE STALOWE MW ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KO- SZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KO.IX NS-REJ.KRS/4674/9/768] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. KONSTRUKCJE STALO- WE MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHOD- NIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina DAR- ŁOWO miejscowość DARŁOWO 2. miejscowość DARŁOWO ulica CONRADA nr domu 1 kod pocztowy poczta DARŁOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA- WARTA W DNIU 29 CZERWCA 2009 R. W KANCE- LARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE PRZED NO- TARIUSZEM MIROSŁAWEM PRACZEM ZA NUME- REM REPERTORIUM A 4135/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOJNIUSZ 2. MA- REK ZDZISŁAW UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MAZUREK 2. PIOTR UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZGODNIE Z 15 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, ZARZĄD JEST JEDNO LUB WIE- LOOSOBOWY, ZGODNIE Z UST 4 SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOJ- NIUSZ 2. MAREK ZDZISŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁ- TOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI ODLEWNICTWO METALI PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW ME- TALOWYCH Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; ME- TALURGIA PROSZKÓW OBRÓBKA ME- TALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OB- RÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZE- ZNACZENIA PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZY- RZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH; PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZE- ZNACZENIA PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁO- WYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻY- NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZ- BIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- DOWĘ POZOSTAŁE SPECJALISTYCZ- NE ROBOTY BUDOWLANE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI DORADZTWO ZWIĄZA- NE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DO- RADZTWO TECHNICZNE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Poz LUXURY EXPLORER TRAVEL NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONO- WY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/27283/9/511] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. LUXURY EXPLORER TRAVEL NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZA- WA 2. miejscowość WARSZAWA ulica OLKUSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z R., SPORZĄ- DZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA SZA- NIAWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ NO- TARIUSZ ZBIGNIEW SZANIAWSKI, UL. LWOW- SKA 2 LOK. 4, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2470/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LUND 2. ERIK CHRISTIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŚLI ZA- RZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁON- KÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ INNI CZŁONKO- WIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LUND 2. ERIK CHRISTIAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZE- WODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO- WANIA RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 50

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) Poz MALE-AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/19460/9/3] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MALE-AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość PO- ZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica J. CHOCI- SZEWSKIEGO nr domu 41 nr lokalu 6 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie SIERPNIA 2009 R. DR MICHAŁ IŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/6, REP. A NR 2899/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GAWRONIK 2. ALEKSANDER UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 3.800,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. ALEKSANDRA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. WOŹNIAK 2. KRYSTIAN JACEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ- DU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAWRONIK 2. ALEKSAN- DER PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZA- NE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NA- GRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNI- KACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz MARIBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/23283/9/227] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MARIBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE nr domu 43 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA AN- DRZEJ KOREWICKI, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZ- KOWSKIE 31/33, WARSZAWA, REP. A NR 4674/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. MARIBOR SP. Z O.O. RE- PREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄ- DU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIMMER- MANN 2. HENRYK JERZY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOB- NYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz MARSTRAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/23288/9/232] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MARSTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE nr domu 43 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA AN- DRZEJ KOREWICKI, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZ- KOWSKIE 31/33, WARSZAWA, REP. A NR 4682/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. MARSTRAND SP. Z O.O. REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZA- RZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIM- MERMANN 2. HENRYK JERZY 5. PREZES ZARZĄ- DU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOB- NYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz MAVEN BUSINESS SOLUTIONS ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY PO- ZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/18174/9/554] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MAVEN BUSINESS SO- LUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica ŻMIGRODZKA nr domu 41 nr lokalu 49 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1484/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAROSZYŃSKI 2. PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIZMUR 2. BARTŁOMIEJ ANDRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSO- BOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WI- ZMUR 2. BARTŁOMIEJ ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JAROSZYŃSKI 2. PIOTR CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE DZIAŁALNOŚĆ PRAW- NICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZ- TWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZ- NE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 51 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKO- WA I REKREACYJNA POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz MEDIPARTNER.PL SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/15459/9/7] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MEDIPARTNER.PL ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WRO- CŁAW ulica WŁOŚCIAŃSKA nr domu 19E nr lokalu 3 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 625/2009, NOTA- RIUSZ JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA, KAN- CELARIA NOTARIALNA S.C. JOANNA GAWRON- -JEDLIKOWSKA, BEATA GNIEWEK WRO- CŁAW, UL. OŁAWSKA 17/II Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NARUNIEC 2. WOJ- CIECH TOMASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TY- SIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KRUKOW- SKI 2. PAWEŁ ALEKSANDER UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁ- KI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NARU- NIEC 2. WOJCIECH TOMASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRUKOWSKI 2. PAWEŁ ALEKSANDER WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWA- NIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FIL- MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TE- LEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WI- DEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMA- CYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJA- LISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Poz MTT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/18590/9/996] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MTT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość PO- ZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica PAŁUCKA nr domu 26 A kod pocztowy poczta PO- ZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 10217/2009, NOTA- RIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIAL- NA W POZNANIU Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PONIATOWSKI 2. PIOTR ALEK- SANDER UDZIAŁY O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁON- KÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PONIATOWSKI 2. PIOTR ALEK- SANDER PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIER- CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WOD- NO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOW- LANYCH Z TYNKOWANIE Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BU- DOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJA- LISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z HOTELE I PO- DOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC PO- LA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZOSTAŁE ZAKWA- TEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW- NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU- KACJĘ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MA- SZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZ- NYCH I KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA- ŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZ- NYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNI- ROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREW- NA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PAR- KIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRODUKCJA ME- BLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DE- TALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KON- SERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEK- STYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 52

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:46:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:46:52 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2016 godz. 20:46:52 Numer KRS: 0000362676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:16:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:16:16 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2013 godz. 14:16:16 Numer KRS: 0000450532 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 11:03:29 Numer KRS: 0000507684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:19:04 Numer KRS: 0000478144 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2017 godz. 23:03:03 Numer KRS: 0000481936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 14:25:51 Numer KRS: 0000113160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:42:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:42:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 00:42:04 Numer KRS: 0000436117 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 10:09:33 Numer KRS: 0000472456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:58:43 Numer KRS: 0000395898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2017 godz. 06:19:39 Numer KRS: 0000445986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2016 godz. 21:09:17 Numer KRS: 0000303885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:07:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:07:02 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2016 godz. 21:07:02 Numer KRS: 0000237101 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 05:25:53 Numer KRS: 0000486962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 17:05:19 Numer KRS: 0000275711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:26 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2014 godz. 23:43:26 Numer KRS: 0000142794 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.10.2014 godz. 10:43:35 Numer KRS: 0000526853

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.10.2014 godz. 10:43:35 Numer KRS: 0000526853 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2014 godz. 10:43:35 Numer KRS: 0000526853 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 06:11:30 Numer KRS: 0000268002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:49:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:49:20 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.11.2016 godz. 04:49:20 Numer KRS: 0000321464 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2017 godz. 13:37:11 Numer KRS: 0000450384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:56:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:56:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 23:56:12 Numer KRS: 0000497431 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:27:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:27:13 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 21:27:13 Numer KRS: 0000530029 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:46:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:46:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2016 godz. 11:46:47 Numer KRS: 0000445747 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 18:09:16 Numer KRS: 0000245331 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo