Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ASKO KRZYSZTOF SIKORSKI & JUSTYNA SIKORSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [GD.VII NS-REJ.KRS/13648/9/345] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. ASKO KRZYSZTOF SIKORSKI & JUSTYNA SI- KORSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWI- DZYN miejscowość KWIDZYN 2. miejscowość KWI- DZYN ulica SZTUMSKA nr domu 13 kod pocztowy poczta KWIDZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNACZO- NY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2009 Z DNIA W SPRAWIE PRZE- KSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW KRZYSZTOFA SIKORSKIE- GO I JUSTYNĘ SIKORSKĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE ART KSH. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SI- KORSKI 2. KRZYSZTOF NIE 8. NIE 2 1. SIKORSKA 2. JUSTYNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMO- DZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SIKORSKI 2. KRZYSZTOF SIKORSKA 2. JUSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELE- KOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z PRODUKCJA KOMPUTE- RÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Poz BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK SPÓŁKA JAWNA J.BUCZYŃSKA, M.MAZUREK. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/16775/9/419] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK SPÓŁKA JAW- NA J.BUCZYŃSKA, M.MAZUREK 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WY- SZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WY- SZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica GEO- DETÓW nr lokalu 76 kod pocztowy poczta WYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ZMIANA PAR. 2 UST. 1 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUCZYŃSKA 2. JO- LANTA RENATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MAZUREK 2. MARZENNA EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZEN- TOWANIA SPÓLKI SAMODZIELNIE DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPI- SÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BUCZYŃSKA 2. JOLANTA RENATA MAZU- REK 2. MARZENNA EWA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FO- TOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI AR- TYSTYCZNEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Poz BIURO OBROTU NIERUCHOMO- ŚCIAMI B2B STOLARSKI & PASCHALSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/13610/9/174] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI B2B STOLARSKI & PASCHALSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość DZIEKANÓW LEŚNY 2. miejscowość DZIEKANÓW LEŚNY ulica KOLEJOWA nr domu 224 kod pocztowy poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PASCHALSKI 2. LECH STANI- SŁAW NIE 8. NIE 2 1. STOLAR- SKI 2. JANUSZ JAROSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PASCHALSKI 2. LECH STANISŁAW STOLARSKI 2. JANUSZ JA- ROSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Poz PPHU IMPERIUM XXL A.SZCZEPA- NOWSKI, A.SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/16576/9/618] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP PPHU IM- PERIUM XXL A.SZCZEPANOWSKI, A.SZCZEPA- NOWSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOW- SKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONO- WO 2. miejscowość LEGIONOWO ulica KRÓLO- WEJ JADWIGI nr domu 10 nr lokalu 116 kod pocztowy poczta LEGIONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA R. - PAR. 5 I ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW: 5 NA 3, 6 NA 4, 7 NA 5, 8 NA 6, 9 NA 7, 11 NA 8, 12 NA 9, 13 NA 10, 14 NA 11, 15 NA 12, 16 NA 13, 17 NA 14, 18 NA 15, 19 NA 16, 20 NA 17 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA R. - PAR. 2 UST. 3 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ PPHU IMPERIUM XXL A.SZCZEPANOWSKI, A.SZCZEPA- NOWSKA S.C. NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ; WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ARTUR SZCZEPANOWSKI, NR EW.3239, ORGAN: WÓJT GMINY JABŁONNA, AGNIESZKA SZCZEPANOWSKA, NR EW.3238, OR- GAN: WÓJT GMINY JABŁONNA. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPANOWSKI 2. ARTUR SE- BASTIAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZCZEPANOWSKA 2. AGNIESZKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SZCZE- PANOWSKI 2. ARTUR SEBASTIAN SZCZEPANOWSKA 2. AGNIESZKA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Poz WARSZAWSKI INSTYTUT PSY- CHOTERAPII M. KRATERSKA, M. RAJEWSKA, B. KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/27579/9/899] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. WARSZAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII M. KRATERSKA, M. RAJEWSKA, B. KOŻUCH SPÓŁ- KA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 54 nr lokalu 27 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA Z DNIA 31 LIPCA 2009 ROKU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DRZEWIECKA KRA- TERSKA 2. MARTA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. RAJEWSKA 2. MATYLDA MAR- TA NIE 8. NIE 3 1. KOŻUCH 2. BARBARA SABINA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZILNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DRZEWIECKA KRATERSKA 2. MARTA RAJEWSKA 2. MATYLDA MARTA KOŻUCH 2. BARBARA SABINA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GA- ZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I PO- ZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WY- CHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z SZKOŁY PODSTAWOWE A GIMNAZJA B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE C LI- CEA PROFILOWANE A TECHNIKA B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIA- JĄCE DO PRACY Z SZKOŁY POLICEAL- NE A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NA- UCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH B SZKOŁY WYŻSZE Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I RE- KREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FOR- MY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Z PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NA- UKI JAZDY I PILOTAŻU A NAUKA JĘ- ZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAKTY- KA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKO- WEGO C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH D DZIAŁALNOŚĆ PARA- MEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PO- MOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZA- PEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWA- NIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNY- MI Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWA- TEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PO- MOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Z POZOSTAŁA POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A DZIA- ŁALNOŚĆ BIBLIOTEK Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH PO- PRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPOR- TEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PO- PRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIOR- STWO HANDLOWO USŁUGOWE DOMINANTA LILIA I ANDRZEJ ŁYSIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/10578/9/994] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HAN- DLOWO USŁUGOWE DOMINANTA LILIA I AN- DRZEJ ŁYSIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIO- GÓRSKI gmina SZKLARSKA PORĘBA miejscowość SZKLARSKA PORĘBA 2. miejscowość SZKLARSKA PORĘBA ulica 1-GO MAJA nr domu 16 kod pocztowy poczta SZKLARSKA PORĘBA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁYSIAK 2. ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ŁYSIAK 2. LILIA WANDA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŁY- SIAK 2. ANDRZEJ ŁYSIAK 2. LI- LIA WANDA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGA- TORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z NA- PRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘ- TU TRANSPORTOWEGO Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIA- KÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW AL- KOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIEN- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO- WANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TU- RYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZA- KWATEROWANIA Z POLA KEMPINGO- WE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEM- PINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GA- STRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGO- TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 36

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNI- KÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZE- WODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TU- RYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BU- DYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZA- GOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOL- NE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTY- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ AR- TYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA c) Spółki partnerskie Poz DMK PROJEKT; DAŁEK, KOWAL- CZYK; INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA; SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/21173/9/663] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka partnerska 3. DMK PROJEKT; DAŁEK, KOWALCZYK; INŻYNIE- ROWIE BUDOWNICTWA; SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica TROJAŃSKA nr domu 7 nr lokalu 31 D kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KANCELARIA NOTARIALNA TADE- USZ SOJKA - NOTARIUSZ UL. ŚRÓDZIEMNO- MORSKA 11 LOK.3, WARSZAWA REP. A NR 4070/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. DAŁEK 2. STANI- SŁAW ROBERT NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KOWALCZYK 2. MACIEJ PIOTR NIE 5. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDYNIE NASTĘPUJĄCY PARTNERZY: STANI- SŁAW DAŁEK I MACIEJ KOWALCZYK. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. DAŁEK 2. STA- NISŁAW ROBERT KOWAL- CZYK 2. MACIEJ PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU d) Spółki komandytowe Poz DALANOWSKA 24B PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/24623/9/776] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. DALANOWSKA 24B PRESTIGE PM ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KOLEKTORSKA nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NO- TARIALNY Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU, NOTA- RIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTA- RIALNA WARSZAWA, REP. A NUMER 2765/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PRESTIGE INWESTY- CJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. OSOBY REREZENTUJĄE KOMPLEMENTARIU- SZA: KATARZYNA DOROTA GANCARZ - PREZES ZARZĄDU (ZARZĄD JEDNOOSOBOWY), PIOTR TOMASZ PUCHAŁA - PROKURENT SAMOISTNY, RADOSŁAW SŁOMKA - PROKURENT SAMOIST- NY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTA- RIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZA- KRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIA- ŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PRESTI- GE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. SŁOMKA 2. RADOSŁAW PROKURA SAMOISTNA 2 1. PU- CHAŁA 2. PIOTR TOMASZ PRO- KURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBO- TY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HUR- TOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZ- NY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGO- WY ZAKWATEROWANIE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz EC DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23060/9/180] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ WIKTOR WĄ- GRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWO- MIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WAR- SZAWA REP. A NR 11538/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 1 ŚCIĄ NIE 2 1. PAY- ROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - ZOFIA SZYMAŃSKA JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT IN- WESTYCYJNY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM 37 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE HANDEL HURTOWY I DETA- LICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz EC DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23004/9/858] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ WIKTOR WĄ- GRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWO- MIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WAR- SZAWA REP. A NR 11550/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 4 ŚCIĄ NIE 2 1. PAY- ROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDY- NIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 4 ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - ZOFIA SZY- MAŃSKA JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIO- NY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EC DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOM- PUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE IN- FORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IN- FORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTU- RY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJO- WE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z AD- MINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKA- CJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIA- ŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/18136/9/72] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE 2. miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica SŁOWACKIEGO nr domu 33 kod pocztowy poczta CZECHO- WICE-DZIEDZICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 24 CZERW- CA 2009 R. REPERTORIUM A NUMER 2867/2009 ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10 LIPCA 2009 R. REPERTORIUM A NUMER 3281/2009 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA Z KANCELA- RII NOTARIALNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZI- CACH (43-502) PRZY UL. NARUTOWICZA 79- PAR. 8 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HEWALEX SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZA- CJI 9. NIE 2 1. SKIBA 2. LESZEK ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ -SPÓŁKA O FIRMIE HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, GDZIE W PRZY- PADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W INNYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLE- MENTARIUSZA Z UWAGI NA JEDNOOSOBOWY ZARZĄD JEST PREZES ZARZĄDU- LESZEK SKIBA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWA- NIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WY- POSAŻENIA Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Poz PRO-THERM NOWICKI SPÓŁKA KO- MANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/14089/9/495] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandy- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 38

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) towa 3. PRO-THERM NOWICKI SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica ZAKRZOWSKA nr domu 21 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie CZERWCA 2009 R., PRZED NOTARIUSZ ADAMIŁĄ CZYNIEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11, REP. A NR 2790/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KO- MANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 582 KSH UCHWA- ŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. AKT NO- TARIALNY REP. A NR 2786/2009. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRO-THERM MI- KORSKI, NOWICKI SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWICKI 2. RADOSŁAW JACEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. MIKORSKI 2. SZYMON PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NOWICKI 2. RADO- SŁAW JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUK- CJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BU- DOWLANEJ Z PRODUKCJA GRZEJNI- KÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNI- KÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIEL- CZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEK- TRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z PRODUKCJA SPRZĘTU IN- STALACYJNEGO Z PRODUKCJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NA- PĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH Z PRODUKCJA URZĄ- DZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓL- NEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRODUKCJA URZĄ- DZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW ME- DYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALO- WYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z WYTWARZANIE I ZAOPATRY- WANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I PO- WIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZA- NIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERA- NIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPA- DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPA- DÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI Z ROBOTY BU- DOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELE- KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZ- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TE- RENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEK- TRONICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTY- WANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWE- GO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJ- NEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE- WYSPECJALIZOWANA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZ- KAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE- RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MA- SZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Poz SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23015/9/580] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTY- CYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NO- TARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELARIA NO- TARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁCZYŃ- SKIEGO 4, WARSZAWA REP. A NR 11563/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMITH DEVELOP- MENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PAYROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - PAWEŁ SZYMAŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SMITH DEVELOPMENT PRO- JEKT INWESTYCYJNY NR 7 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOM- PUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA 39 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23006/9/660] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FOLRY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELA- RIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALE- NA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁ- CZYŃSKIEGO 4, WARSZAWA REP. A NR 11573/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMITH DEVELOP- MENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PAYROLL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWE- STYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - PAWEŁ SZYMAŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SMITH DEVELOPMENT PRO- JEKT INWESTYCYJNY NR 9 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/9789/9/550] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO- MANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POD- KARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZE- SZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica BIESIADNA nr domu 7 kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. ZAMKOWA 9, REP. A NR 8675/2009 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. ŻUKOWSKI 2. JERZY JEREMI TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ŻUKOWSKI 2. TOMASZ WIESŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIO- NE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZEN- TACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PER- FUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWA- NA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKRE- ACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ME- DYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 40

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 163/2014 (4542) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 200396. KALMAT G. MATYSIAK, M. KALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000519988. SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: 18.08.2014.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 76405. APTEKI RODZINNE PAWEŁ KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000507118. SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 23.04.2014. [BI.XII NS-REJ.KRS/3729/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 268649. A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000526831. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2014. [KR.XII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze d) Spółki komandytowe Poz. 295136. CATPOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000530874. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 2743. DK STEEL DARIUSZ KOSTYRA I TADE- USZ ZINOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000445996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 04.01.2013.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52553. HRMEDICA, A. STRADZA, J. JUSZCZYŃSKA- -PAPROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000503207. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 120174. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000464212. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 49301. ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 67148. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488.

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488. MSiG 116/2004 (1952) A S INDEKS INDEKS J A AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-6200/2004] - s. 8, poz. 6490. ATEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 62501. AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo