S OWO BURMISTRZA MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWO BURMISTRZA MIASTA"

Transkrypt

1 S OWO BURMISTRZA MIASTA Mamy wiosnê! Kalendarzow¹, astronomiczn¹ i w rzeczywistoœci. Zima, mróz i œnieg tak oczekiwany w okresie Bo ego Narodzenia dokuczy³ i uprzykrzy³ siê chyba wszystkim. Niespotykane od wielu lat zwa³y œniegu stopnia³y niepostrze enie nie powoduj¹c szkód powodziowych. Niewielkie wezbrania wody w rejonie ul. Ludowej i ul. Wiejskiej, dziêki aktywnoœci mieszkañców i przygotowaniu worków na piasek i piasku, pozwoli³y uchroniæ nieruchomoœci przed zalaniem wod¹. Szczêœliwie wiosenne zagro enie powodzi¹ mamy poza sob¹. Wszystkim s³u bom miejskim i powiatowym, s³u bom z Ochotniczej Stra y Po arnej i zawodowym, a tak e indywidualnym osobom bardzo dziêkujê za udzia³ w ochronie przeciwpowodziowej. Znikaj¹cy œnieg ods³oni³ nagromadzone w œniegu brudy i nieczystoœci. Przyszed³ czas na wiosenne porz¹dki i na przypomnienie w³aœcicielom psów o obowi¹zku sprz¹tania po nich odchodów - stra miejska bêdzie egzekwowaæ od w³aœcicieli wyprowadzanych pupili posiadanie woreczków na psie odchody. W³aœcicielom posesji przypominam o obowi¹zku zamiatania chodników przyleg³ych do ich posesji zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Uprz¹tnijmy na Œwiêta Wielkanocne swoje posesje, niech nie szpec¹ naszego miasta - s³u by miejskie zadbaj¹ o porz¹dek w miejscach publicznych. Okres zimowy nie sprzyja³ prowadzeniu robót inwestycyjnych, trwa³y jedynie prace budowlane na budowie miejskiej biblioteki. W marcu rozpoczêto prace budowlane przy rozbudowie Szko³y Podstawowej Nr 1 i Miejskiego Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Kopernika, a tak e przy remoncie i dobudowie przedszkola Nr 1. Wznowione bêd¹ prace przy modernizacji sieci ciep³owniczej PEC i obwodnicy miasta, bêd¹cej czêœci¹ autostrady A-2. Œnie na zima podobnie jak w ca³ej Polsce tak i w naszym mieœcie poch³onê³a znaczne œrodki finansowe na bie ¹ce utrzymanie przejezdnoœci miasta - wydaje siê ju dziœ, e zabezpieczone œrodki finansowe na zimowe utrzymanie miasta i zamiatanie ulic, bêd¹ niewystarczaj¹ce. Przed nami Œwiêta Wielkanocne - prze yjmy je w atmosferze wewnêtrznej odnowy, poprawy wzajemnych relacji i radoœci, z nadziej¹ na w³asne zmartwychwstanie i prze ycie œwi¹t w gronie najbli szej rodziny. 13 kwietnia bêdziemy po raz drugi obchodziæ Dzieñ Katyñski - program obchodów bêdzie bardzo ciekawy - warto przybli yæ sobie skale tego ludobójstwa na polskiej inteligencji dokonanym przez NKWD. Wszystkim kwietniowym solenizantom: Gra ynom, Jankom, Wojciechom, Markom oraz pozosta³ym, sk³adam serdeczne zyczenia. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki MIÑSK NA STAREJ FOTOGRAFII Œwiêto 7. Pu³ku U³anów Lubelskich. Na ul. Warszawskiej defiluje 1 szwadron. 23 marca 1924r. Fot. z arch. Muzeum Ziemi Miñskiej MIM 4/2010 3

2 4 MIM 4/2010

3 Oferta Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego na 2010 rok MIEJSKA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, MIÑSK MAZOWIECKI TEL Wszystkie osoby zainteresowane œwiadczeniami Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego z siedzib¹ przy ul. Wyszyñskiego 30A w Miñsku Mazowieckim zapraszamy na dy ury specjalistów, którzy udzielaj¹ bezp³atnych porad codziennie w godzinach : PONIEDZIA EK - pedagog WTOREK - psycholog ŒRODA - specjalista ds. narkomanii CZWARTEK - porady z zakresu pomocy prawno - spo³ecznej PI TEK - prawnik Ponadto w Miñskim Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym kontynuowane bêd¹ w 2010 roku zajêcia w nastêpuj¹cych grupach terapeutycznych: SOBOTA , NIEDZIELA Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz Grupa dla cz³onków rodzin z problemem alkoholowym Terminy spotkañ: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa pog³êbionej psychoterapii "Mój problem" - dla osób uzale nionych i wspó³uzale nionych Cykl warsztatów uzupe³niaj¹cych program zapobiegania nawrotom Terminy spotkañ: IV, V, 19-20VI, VII, VIII,18-19.IX, X, XI, 18-19XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa dla m³odzie y eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) Terminy spotkañ: V, IX, X Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzale nieñ i instruktor terapii uzale nieñ z Ca³odobowego Oddzia³u Terapii Uzale nieñ od Alkoholu w ukowie. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim informuje o dzia³alnoœci na terenie miasta M³odzie owego Klubu Socjoterapeutycznego Port prowadzonego przez Fundacjê Spó³dzielczy Fundusz Oœwiaty Wiejskiej przy ul. Ma³ej 6, zaprasza on m³odzie w wieku lat od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Ponadto od wrzeœnia b.r. dzia³aj¹ we wszystkich Szko³ach Podstawowych i Gimnazjach na terenie miasta Miñsk Mazowiecki œwietlice opiekuñczo wychowawcze, gdzie prowadzone s¹ zajêcia terapeutyczne, profilaktyczne, rozwijaj¹ce zdolnoœci i zainteresowania dzieci, w tym gry i zabawy edukacyjne. Œwietlice te zapewniaj¹ dzieciom do ywianie i pomoc w nauce. Karolina ysiak Inspektor ds. profilaktyki uzale nieñ MIM 4/2010 5

4 Barwy seriali Kiedy w niedzielne popo³udnia 1984 roku na ekranach telewizorów pojawia³y siê ciemnoskóre postaci w dybach, z g³êbokim tonem afrykañskich bêbnów w tle ruch na ulicach i uliczkach polskich miast i wsi zamiera³. I chyba nie by³o osoby, która nie by³aby zorientowana, na jakim etapie psychicznego gnêbienia jasnoskórej niewolnicy jest jej pan i w³adca, okrutny i przebieg³y Leoncio. W polskiej telewizji by³ to prawdziwy prze- ³om : mimo, e mieliœmy œwietne w³asne seriale jak choæby Wojna domowa czy Czterdziestolatek losy brazylijskiej niewolnicy przyku³y uwagê widzów na wiele odcinków. Przyku³y? Ba, wrêcz zaku³y ich w telewizyjne dyby. I nie by³ to tylko efekt odmiennoœci tematu, egzotyki, smaku innego œwiata. By³a to pierwsza oznaka, e polski widz, podobnie jak brazylijski czy amerykañski z³apie bakcyla mydlanych oper, wówczas w Polsce zupe³nie nieznanych. Bo komu przysz³oby do g³owy, e mo na ogl¹daæ dwieœcie, trzysta czy szeœæset odcinków jednego serialu? Chocia, przecie w polskim radio ca³ymi latami emitowano s³uchowiska W Jezioranach i Matysiakowie. Po Niewolnicy Isaurze, telenoweli nakrêconej wed³ug powieœci Bernardo Guimaraesa, przysz³a kolej na Dynastiê z wredn¹ Alexis i inne tasiemce, ciesz¹ce siê równie ogromnym powodzeniem polskiego widza. Ka dy z nich stawia³ na niebotycznych wy ynach popularnoœci aktorów graj¹cych g³ówne role. Z punktu widzenia zainteresowania wizyta pary aktorów graj¹cych Isaurê i Leoncia by³a w Polsce niemal wydarzeniem narodowym i zaskoczy³a samych Brazylijczyków. Bo przecie w brazylijskich i portugalskich domach telenowela ju wtedy by³a chlebem powszednim. O Ameryce ju nie wspomnê. Jednak do pierwszej polskiej telenoweli by³o jeszcze bardzo daleko. "Ale jak ju pójdzie, to ju pójdzie", tak zjawisko lawiny t³umaczy³ turystom nad Czarnym Stawem pewien toprowiec. Pocz¹tkowo ma³a sitcomowa kuleczka na pocz¹tku lat 90.tych ros³a i ros³a, by, w ostatnich latach przybraæ formê prawdziwej serialowej lawiny tytu³ów, bohaterów, postaci i aktorów, którzy w ci¹gu " ycia" jednej telenoweli b³yskawicznie trafili na ok³adki wszystkich kolorówek. W zbiorowej œwiadomoœci widza zaistnia³y tak e nazwiska autorów i scenarzystów owych telenoweli, a wœród nich w krótkim czasie zab³ys³a gwiazda Ilony epkowskiej. Nic wiêc dziwnego, ze gdy we wtorkowy wieczór do Czytelni Biblioteki Miejskiej wesz³a, zdecydowanym krokiem, spóÿniona królowa polskich seriali zapewne niektórzy liczyli, e teraz powieje wielkim(?) serialowym œwiatem, plotkami zza kamery, przewidywaniami, co bêdzie w entym odcinku, a dlaczego by³o tak a nie inaczej w Klanie, M jak mi³oœæ, Na dobre i na z³e, Barwach szczêœcia i innych produkcjach Ilony epkowskiej. Nic z tego. Pisarka, aktorka, scenarzystka i producentka, kobieta sukcesu i jedna z najbardziej wp³ywowych kobiet polskiej rzeczywistoœci, nie tylko telewizyjnej, st¹pa twardo po ziemi. W jej wypowiedziach nie ma sentymentalizmu, ckliwoœci ani filozoficzno-egzystencjalnych dylematów; nie wywleka pora ek i nie przecenia sukcesów; nie ods³ania tajemnic kuchni pracy scenarzysty, nie wypowiada zbêdnych s³ów, jeœli o czymœ mówi, wali prosto z mostu, jeœli mówiæ nie chce lub nie mo e ( co na jedno wychodzi), tak e mówi bez ogródek. Tak, któryœ z bohaterów M jak Mi³oœæ umrze nagle. Mo e powiedzieæ w którym odcinku? Tak, powie: po 420, na koniec odcinka. Seriale? Jest ich za du o, owszem stara siê ogl¹daæ nowe, parê odcinków, eby siê zorientowaæ, co jest grane, ale z regu³y nie ogl¹da. Tyle seriali naraz, o ju przestaje mieæ sens. Aktorzy? Casting to te jej specjalnoœæ. Jednych odtwórców broni, chwali, o tych, co spisuj¹ siê gorzej po prostu nie mówi. Tak, wycofa³a swoje nazwisko z tej i tej produkcji. Dlaczego? Bo jej scenariusz zosta³ zmieniony do niepoznania. Owszem, napisa³a ju scenariusze do dwóch filmów, komedii. Co dalej? Jeszcze nie wie. ycie prywatne? Nie s¹dzi³a, e coœ siê jeszcze zmieni, ale tak, zmieni³o siê. A we dwoje zawsze ³atwiej. Czy jest szczêœliwa? Tak, mo e tak powiedzieæ. Na pytania odpowiada albo krótko albo rozwija temat, ale zawsze dobitnym g³osem, zdecydowanym tonem. Tu nie ma miejsca ani czasu na paplaninê. Zreszt¹- uprzedza- ma zapalenie oskrzeli, wiêc mo e kaszleæ przy mówieniu. Dariusz Mól tym razem mia³ wyj¹tkowo trudne zadanie. 6 MIM 4/2010

5 Ilona epkowska to nie rozmówca-czaruœ, który prêdzej czy póÿniej uwodzi publicznoœæ, bawi siê w s³owne gry z prowadz¹cym, podchwytuje nowe w¹tki rozmowy, wtr¹ca dygresje. Wywo³uje œmiech czy zmusza do refleksji. Nie u³atwia rozmowy, nie przejmuje inicjatywy. Zadanie tym trudniejsze, e Pan Darek stara³ siê nie powielaæ pytañ zawartych w ksi¹ ce, która niedawno siê ukaza³a nak³adem Wydawnictwa Prószyñski i Ska ( jak epkowska. Z Ilon¹ epkowsk¹ rozmawia Andrzej Opa³a). Zreszt¹ autor owego wywiadu-rzeki, równie obecny na wtorkowym spotkaniu musia³ napotkaæ na podobne trudnoœci przy pisaniu ksi¹ ki. Z jego wypowiedzi na temat swej pracy ze scenarzystk¹ nie specjalnie wy³ania siê Ilona epkowska prywatnie, w domu, przy szklance herbaty czy w ogrodzie. Choæ przy kuchni - tak. To jedyny moment, w którym królowa polskich seriali jakby ³agodnieje, zwalnia nawet tempo mówienia, prawie zalotnie wymienia po kolei potrawy, które przygotowa- ³a dla przyjació³ z okazji doktoratu syna swego partnera. To ja bawi, umie gotowaæ, robi mnóstwo przetworów. Kiedy? Wstaje na przyk³ad o 4 rano i robi. A poza tym przy tym dobrze siê myœli. Ale tylko myœli, bo ju pisanie scenariuszy to ciê - ka praca. Tak jak praca przy produkcji. A wczeœniej jeszcze trzeba to wymyœliæ. Co bêdzie robiæ na emeryturze? Dom, w którym mieszka jest bardzo du y. Podobnie jak ogród. Zatem o to, co bêdzie robiæ siê nie martwi. I chyba ma racjê. Jestem przekonana, ze nawet jeœli jutro Ilona epkowska powiedzia³aby "stop", nie piszê wiêcej scenariuszy i nie wyprodukujê ju adnego serialu to i tak pojutrze znajdzie sobie w polskiej rzeczywistoœci, nie tylko telewizyjnej, miejsce równie mocne jak to, które zajmuje w tej chwili. Królowa polskich seriali? Ktoœ powiedzia³ - raczej caryca! Lub inaczej: jedna z najbardziej wp³ywowych kobiet w Polsce. I by³a w Czytelni MBP w Miñsku Mazowieckim. Mimo zapalenia oskrzeli. El bieta Sieradziñska Fot. z arh. MBP MIM 4/2010 7

6 Komenda Hufca "MAZOWSZE" w Miñsku Mazowieckim Apel do wszystkich, którym los Rzeczypospolitej nie jest obojêtny! Informujemy, e istnieje Ruch Przyjació³ Harcerstwa! Jest on ruchem spo³ecznym, apolitycznym, zrzeszaj¹cym osoby, które doceniaj¹ rolê prawdziwego harcerstwa w kszta³towaniu przysz³ego dojrza³ego spo³eczeñstwa. Doceniaj¹, chc¹ pomagaæ. Ten ruch ma swój pocz¹tek w latach miêdzywojennych ubieg³ego stulecia. Ale nigdy nie by³ tak potrzebny jak teraz, w czasie niebezpiecznego rozpadu ³adu moralnego. Harcerstwo jest jedn¹ z organizacji, która mo e wiele dokonaæ. To z harcerstwa wyrastali najdzielniejsi bohaterowie ostatniej wojny. Harcerstwo mo e tak organizowaæ czas m³odzie y, aby z nudów nie wkracza³a w niebezpieczne rewiry ycia, mimo telewizyjnych i bilbordowych zachêt! Harcerstwo ma atrakcyjny program na miarê wspó³czesnych potrzeb m³odzie- y, na odrodzenie patriotyzmu! Jesteœmy w roku stulecia powstania tej organizacji, która prawie przez cale stulecie nie zawiod³a mimo, e w naszej ojczyÿnie prze y³a ró ne koleje losu. Dzisiaj realizuje siê autentyczny Ruch Odrodzenia Harcerstwa. Szukamy przyjació³. Potrzebna jest pomoc doœwiadczonych instruktorów, chêtnych do wspó³pracy nauczycieli i dyrektorów szkó³, którzy wierz¹, e harcerstwo jest silne tradycj¹. To oni po nas bêd¹ rz¹dzili gospodark¹, polityk¹ i opiek¹ socjaln¹ - krajem! Musimy byæ œwiadomi wspó³odpowiedzialnoœci za wychowanie m³odego pokolenia. I w tej sprawie wiele do powiedzenia mo e mieæ Ruch Przyjació³ Harcerstwa! Do Ruchu Przyjació³ Harcerstwa gor¹co zapraszamy przedstawicieli ycia spo³ecznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego. Administracjê samorz¹dow¹, rodziców, seniorów harcerskich, przedstawicieli Policji, Wojska Polskiego, Stra y Po arnej, przedstawicieli Zwi¹zków Wyznaniowych, Organizacji Pozarz¹dowych, Zwi¹zków Strzeleckich, PTTK, Towarzystwa Przyjació³ 7 Pu³ku U³anów Lubelskich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Animatorów Kultury, Muzealników, cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego. Wszystkich, którzy maj¹ dobr¹ wolê niesienia pomocy w akcji poprawy etyki spo³eczeñstwa. Jesteœcie po prostu potrzebni! Dlatego spotkajmy siê na I Sejmiku Ruchu Przyjació³ Harcerstwa w Miejskim Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim 23 kwietnia (pi¹tek) w dniu œw. Jerzego, patrona wszystkich skautów. Plan Sejmiku: od godz zbieramy siê w holu pa³acu Promocja ksi¹ ki pt. "Z dziejów Harcerstwa w Miñsku Mazowieckim" autorstwa druhów: Mirona Krajewskiego, Stanis³awa Fija³kowskiego, Zbigniewa Tokarskiego, oraz promocja lokalnych wydawnictw harcerskich na stulecie organizacji. godz przywitanie przyby³ych uczestników i zaproszenie do Sali Konferencyjnej, nastêpnie referaty na wa ne tematy, takie jak: "Harcerskie wspomnienia", "Harcerstwo silne tradycj¹ i nowoczesne w formie" oraz dyskusja pod has³em "Dok¹d zmierzamy" Serdecznie zaprasza: Komendant Sejmiku, senior ZHP, druh Miron Krajewski Fot. z arch. KH ZHP 8 MIM 4/2010

7 Œwiêto Pu³kowe Towarzystwo Pamiêci 7. Pu³ku U³anów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Miñsku Mazowieckim nale y do najstarszych w Polsce stowarzyszeñ kultywuj¹cych tradycje pu³ków kawalerii Drugiej Rzeczpospolitej. Za³o- yciel Towarzystwa i pierwszy prezes - Pan Krzysztof Szczypiorski, rejestracji s¹dowej organizacji dokona³ ju w 1989 roku. Towarzystwo od pocz¹tku istnienia w³¹czy³o siê w organizacjê Œwi¹t Pu³kowych wspólnie z Ko³em o³nierzy 7. Pu³ku U³anów. Towarzystwo Pamiêci mia³o zaszczyt wystawiaæ poczty u³añskie na pogrzebach ostatnich u³anów 7. Pu³ku. Tegoroczne Œwiêto Pu³kowe Towarzystwo zorganizowa³o z rozmachem, a by³o to mo liwe dziêki wsparciu W³adz Miasta, Muzeum Ziemi Miñskiej, Miejskiego Domu Kultury ( Pani dyrektor Zofia Markowska ma kulturaln¹ i niezawodn¹ ekipê), Miejskiej Orkiestry Dêtej, Chóru Uniwersytetu Radoœæ Trzeciego Wieku, a tak e 14 Dru yny Harcerskiej z Ptaków i Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego. Obchody odby³y siê 21 marca b.r., a rozpoczê³a je uroczysta Msza Œw. w Koœciele p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny, dawnym Koœciele garnizonowym 7. Pu³ku U³anów. Uroczyst¹ sumê uœwietni³y pieœni chóru pod kierownictwem Pani Jolanty Kowalczyk. Drugim punktem programu by³a inscenizacja wydarzenia sprzed 89 lat. 23 marca 1921 roku w Kraœniku Marsza³ek Józef Pi³sudski odznaczy³ 7. Pu³k U³anów Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy, za zas³ugi w walce o niepodleg³oœæ Ojczyzny w latach Sztandar dla 7. Pu³ku U³anów ufundowa³o spo³eczeñstwo Ziemi Lubelskiej, sztandar zosta³ poœwiêcony i uroczyœcie wrêczony w przeddzieñ dekoracji Orderem Virtuti Militari w Kraœniku, gdzie wówczas stacjonowa³ Pu³k. Do Miñska Mazowieckiego Pu³k przyby³ w czerwcu 1921 roku i tu stacjonowa³ do wrzeœnia 1939 roku. Œwiêto Pu³kowe ustalono na 23 marca, w rocznicê dekoracji Orderem Virtuti Militari. Podczas inscenizacji Miejsk¹ Orkiestr¹ Fotorelacja z uroczystoœci znajduje siê na II stronie ok³adki gazety. Dêt¹ dyrygowa³ Pan Marcin Œl¹zak. Orkiestra brawurowo zagra³a Marsz 7. Pu³k U³anów, ale to nikogo nie mo e dziwiæ, gdy w orkiestrze gra³ Pan Marian Grzanka, który jest synem u³ana Tadeusza Grzanki trêbacza 7. Pu³ku. Inscenizacjê zakoñczy³a defilada, któr¹ jak przed 89 laty odebra³ Marsza³ek Józef Pi³sudski. Rolê Marsza³ka doskonale zagra³ Pan Janusz Kuligowski, do niedawna Prezes Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego, a obecnie cz³onek Zarz¹du. Inscenizacjê znakomitym komentarzem opatrzy³ Pan Andrzej Orze- ³owski, honorowy cz³onek Towarzystwa Pamiêci 7. Pu³ku U³anów. Trzecim punktem by³o zwiedzanie dawnych koszar 7 Pu³ku U³anów Lubelskich, obecnie jednostki andarmerii Woj- skowej. Przed budynkiem sztabu m³odzi u³ani - Jakub Rokicki i Przemys³aw Fedorowicz, wykonali mistrzowski pokaz musztry paradnej. Goœcie, których ojcowie i dziadowie s³u yli tutaj, a tak e liczne przyby³e delegacje Stowarzyszeñ kultywuj¹cych tradycje innych Pu³ków Kawalerii przed³u yli czas przeznaczony na ten punkt programu. Ostatni punkt - spotkanie uczestników w Kasynie Wojskowym odby³o siê z opóÿnieniem. Otworzy³ je Prezes Towarzystwa Pamiêci 7. Pu³ku U³anów Pan Andrzej Osiñski krótkim przemówieniem i toastem. W Kasynie uczestnicy wys³uchali piosenek u³añskich w œwietnym wykonaniu dzieci ze Szko³y Podstawowej z Wiœniewa, która nosi imiê 7. Pu³ku U³anów. Z okazji tegorocznego Œwiêta Muzeum Ziemi Miñskiej wyda³o pami¹tkow¹ pocztówkê. Jerzy Konowrocki Fot. Anna Kuligowska, Piotr Konowrocki. MIM 4/2010 9

8 WSPOMNIENIE O PIOTRZE SIANKOWSKIM "Nie odchodzi siê tak naprawdê i zupe³nie bo mimo wszystko - pozostaje siê w czyjejœ pamiêci i czyimœ czekaniu " W dniu 19 grudnia 2009 roku zmar³ nagle i niespodziewanie Piotr Siankowski. Mia³ zaledwie 45 lat. Pozostawi³ onê Krystynê i dwoje dzieci - Joannê i Patryka. Pozostawi³ równie w ogromnym alu liczne grono przyjació³, kolegów i wspó³pracowników. Urodzony 21 marca 1964 roku w Warszawie. W sporcie od 30 lat. Od roku 1979 cz³onek, zawodnik, dzia³acz LZS w Mieni. Pi³karz, sêdzia, pasjonat tenisa sto³owego, Cz³onek Zarz¹du OZPN. By³ motorem napêdowym budowy boiska do pi³ki no nej i stworzenia dru yny pi³karskiej LZS "Mgie³ka" Mienia. Posiada³ umiejêtnoœci mobilizacji i koordynacji zasobów ludzkich oraz wykorzystania ich do dzia³alnoœci sportowej. Od 1983 roku Prezes LZS "Mgie³ka" Mienia. Organizator wielu gminnych turniejów pi³karskich w tym o puchar Naczelnika Gminy. Dwukrotny zdobywca tego Pucharu. Wyró niony dyplomem przez naczelnika Gminy za dzia³alnoœæ sportow¹. Równie w latach 80 -tych, pracuj¹c w Pañstwowych Zak³adach teletransmisyjnych "TELKOM" PZT w Warszawie, za³o- y³ wspólnie z panem Markiem Królikiem Zak³adow¹ Ligê Pi³karskich Pi¹tek. Od 1987 roku Mieszkaniec Miñska Mazowieckiego. Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ sportow¹ i samorz¹dow¹. W Radny Rady Miejskiej II kadencji w Miñsku Mazowieckim. Od 1997 roku do chwili obecnej, czyli pe³ne trzy piêcioletnie kadencje, by³ Prezesem Miejskiego Klubu Sportowego "MAZOVIA" w Miñsku Mazowieckim. Na styczeñ przygotowywa³ Walne Zgromadzenie, gdzie zamierza³ zakoñczyæ sw¹ d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ na tym stanowisku. Zawodowo - Inspektor ds. Sportu w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Miñsku Mazowieckim. Wykwalifikowany instruktor dyscypliny sportu o specjalnoœci pi³ka no na. W latach za³o- yciel i prezes Klubu Biegacza "Amator" w Miñsku Mazowieckim. Przez czternaœcie lat Dyrektor Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Mazowiecka Piêtnastka", do chwili obecnej ciesz¹cego siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ nie tylko wœród biegaczy polskich, lecz tak e zagranicznych. Dziêki jego niezmordowanym staraniom rozpoczê³a siê rozbudowa obiektu Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji o salê sportow¹. Kapitalne remonty zdewastowanych szatni pi³karskich w starej czêœci budynku wykona³ metod¹ sponsoringow¹. Pomys³odawca i wykonawca wielu popularnych imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie y szkolnej na terenie miasta - Czwartki z MOSiR-em, Biegi Prze³ajowe "Powitanie Wiosny" "Olimpiady Przedszkoli", "Ligii Tenisa Sto³owego Miñskich Zak³adów Pracy", niezliczonej iloœci imprez biegowych i pi³karskich. Przez kilka lat z ramienia Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji oraz MKS "Mazovii" organizowa³ pó³kolonie letnie i zimowe o profilu sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i m³odzie- y szkolnej o najni szym statusie materialnym. Uzyska³ za sw¹ dzia- ³alnoœæ wiele pochwa³ z Kuratorium Oœwiaty w Warszawie. Organizator i wspó³or- ganizator wielu presti owych imprez, miedzy innymi dwukrotnie rozgrywany mecz Oldboje Mazovii Miñsk Mazowiecki kontra Or³y Górskiego. W MKS "Mazovia" pomimo borykania siê z problemami finansowymi i kadrowymi uda³o mu siê kilkukrotnie awansowaæ do IV ligi mazowieckiej. W oczach pi³karzy by³ wspania³ym cz³owiekiem i organizatorem, koleg¹ i przyjacielem. Posiada³ siln¹ pozycjê w œrodowisku pi³karskim na terenie Mazowsza. Za jego spraw¹ MKS Mazovia zosta³a powiêkszona o kolejn¹ sekcjê sportow¹ - sekcjê warcabów 100 polowych. Odznaczony "Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ OZPN", "Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ MZPN", "Br¹zowym Krzy em" za zas³ugi dla sportu "Zas³u ony dla Kultury Fizycznej", "Honorow¹ Odznak¹ Zas³u onego dla Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki". Sport i rekreacja w mieœcie straci³y wiele wraz z jego odejœciem. Po Piotrze pozosta³a pustka. Dyrektor MOSiR Robert Smuga Fot. z arch Urzêdu Miasta 10 MIM 4/2010

9 XII M ODZIE OWE MISTRZOSTWA EUROPY W WARCABACH POLOWYCH W MIÑSKU MAZOWIECKIM Zwi¹zek Warcabowy na zlecenie Europejskiej Konfederacji Warcabowej jest organizatorem XII M³odzie owych Mistrzostw Europy w warcabach 100-polowych, które odbêd¹ siê w Miñsku Mazowieckim w Zespole Szkó³ nr 1 przy ul. Budowlanej 4 w dniach od 31 lipca do 07 sierpnia 2010 roku. W mistrzostwach przewidujemy udzia³ oko³o 300 zawodników z oko³o 15 krajów Europy. Zawodnicy to dzieci i m³odzie w wieku od 10 do 19 lat. Zawodnikom towarzyszyæ bêdzie oko³o 50 trenerów, sêdziów i dzia³aczy. M³odzie owe Mistrzostwa Europy organizowane s¹ zgodnie z przepisami Europejskiej Konfederacji Warcabowej i umo liwiaj¹ wy³onienie najlepszych zawodników w kategorii orlików (nadziei olimpijskich), m³odzików, m³odszych juniorów i juniorów z podzia³em na kategorie dziewcz¹t i ch³opców. ¹cznie daje to 8 kategorii (8 tytu³ów mistrza Europy). Mistrzostwa rozgrywane s¹ na dystansie 3 godzin na zawodnika na rozegranie ca³ej partii. Dodatkowo rozgrywa siê drugie mistrzostwa w blitza (5 minut na zawodnika na rozegranie ca³ej partii). Prowadzone s¹ tak e klasyfikacje dru ynowe w obydwu turniejach. Ca³e mistrzostwa trwaj¹ 7 dni. Pucharami i medalami nagradza siê po trzech najlepszych zawodników w ka dej kategorii i trzy najlepsze reprezentacje. ¹cznie daje to 54 puchary i 162 medale. Organizator (w tym przypadku Polski Zwi¹zek Warcabowy) zobowi¹zany jest do zapewnienia na w³asny koszt zakwaterowania i wy ywienia dla mistrzów w swoich kategoriach - reprezentantów ka dej federacji oraz 10 sêdziów. Razem jest to oko³o 100 uczestników. Organizacja mistrzostw s³u y sprawdzeniu umiejêtnoœci zawodników i sprawdzeniu metod szkolenia oraz jest sprawdzianem dla organizatorów, dzia³aczy i sêdziów. Celem mistrzostw jest wy³onienie najlepszych zawodników w Europie, sprawdzian umiejêtnoœci, nawi¹zanie wspó³pracy z innymi warcabowymi federacjami narodowymi, promocja Miñska Mazowieckiego, Mazowsza i Polski oraz warcabów jako formy spêdzania wolnego czasu. Osob¹ odpowiedzialn¹ jest Tadeusz Kosobudzki - Prezes Polskiego Zwi¹zku Warcabowego. Zawody cheerleaders w Szkole Podstawowej Nr 5 13 marca 2010r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim odby³y siê VII Powiatowe Zawody Cheerleders, organizowane w ramach kalendarza zawodów Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Udzia³ wziê³o 12 zespo³ów. Wystêpom dziewcz¹t towarzyszy³y wielkie emocje, równie ze strony kibiców. W czasie obrad jury wyst¹pi³y m³ode gimnastyczki Zuzanna Pyszel, Zuzanna Szewczyk z pokazem akrobatycznym, który wzbudzi³ du y zachwyt. Fundatorem nagród by³ Powiatowy i Miejski Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim. Kategoria szkó³ podstawowych I miejsce - SP nr 5 Miñsk Mazowiecki op. Ma³gorzata Pyszel II miejsce - SP Ruda op. Bo ena Wi¹cek III miejsce - SP nr 2 Miñsk Mazowiecki op. Beata Szymkowicz IV miejsce - SP nr 6 Miñsk Mazowiecki V miejsce - SP nr 1 Miñsk Mazowiecki Kategoria szkó³ gimnazjalnych I miejsce - Gimnazjum w Dêbem Wielkim op. Magdalena Uzarska II miejsce - Gimnazjum nr 3 Miñsk Mazowiecki op. Agnieszka Bartnicka - Maguza III miejsce - Gimnazjum w Jakubowie IV miejsce - Gimnazjum w Zamieniu Kategoria szko³y œrednie I miejsce - GILO w Miñsku Mazowieckim op. Anna Gryz II miejsce - ZSZ nr 2 w Miñsku Mazowieckim Dyr. SP Nr5 Ewa Szczerba Fot. z arch SP Nr5 MIM 4/

10 IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji SZACHY W dniu 06 marca 2010r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. "D¹brówki" w Miñsku Maz. odby³y siê III Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szko³y Podstawowej nr 2 im. D¹brówki w Miñsku Mazowieckim. Wziê³o w nim udzia³ 106 zawodników ze szkó³ podstawowych z województwa mazowieckiego. Otwarcia turnieju dokona³ Dyrektor Szko- ³y S³awomir Domañski wraz z organizatorem Andrzejem Koseskim i sêdzi¹ g³ównym Krzysztofem Parolem, ycz¹c wszystkim zawodnikom udanych zawodów i jak najwiêkszej iloœci wygranych. W turnieju zwyciê y³ Aleksy Kozakow zdobywaj¹c 6,5 punktów. Kolejne miejsca z tak¹ sam¹ iloœci¹ szeœciu pkt. zajêli: Weronika Górska, Wac³aw Jasinowicz, Damian Koseski, Pola Parol, Micha³ Szulejko. Jednoczeœnie prowadzone by³y odrêbne klasyfikacje z podzia³em na klasy I-III, IV- VI ch³opców i dziewcz¹t. W kategorii klas IV- VI dziewcz¹t I miejsce wywalczy³a Kamila Koseska (SP 2 Miñsk Maz), drugie Dominika Tkaczyk (Warszawa), a trzecie Anna Pyza (Celestynów). W kategorii klas IV- VI ch³opców na I pozycji uplasowa³ siê Wac³aw Jasinowicz (Otwock) przed Damianem Koseskim (SP 2 Miñsk Maz.) i Dominikiem Stosio (Otwock). W kategorii klas I-III dziewcz¹t I miejsce wywalczy³a Weronika Górska (Warszawa), nastêpne miejsce zajê³a Pola Parol ( SP 5 Miñsk Maz.) i Weronika Tkaczyk (Warszawa) W kategorii klas I-III ch³opców I miejsce wywalczy³ Aleksy Kozakow (Warszawa) przed Micha³em Szulejko (Otwock) oraz Miko³ajem Brodowskim (Otwock). Miano najlepszych zawodników SP 2 zdobyli: Damian Koseski, Jakub Kazikowski, Kamila Koseska i Jakub Wo³osiewicz. Natomiast w najm³odszej kategorii, dzieci do 7 lat prym wiód³ Aleksander Pisarczyk, przed Juliuszem Kopciñskim i Dorot¹ Nowick¹. Dodatkow¹ atrakcj¹ tego dnia by³ wspania³y wystêp zespo³u " DUET" prowadzonego przez pani¹ Anetê Senktas. Dzieci przyby³y z rodzicami i opiekunami, gra przynios³a im wiele wra eñ, du o uœmiechu i radoœci. Ka de dziecko otrzyma³o s³odki poczêstunek, a dla najlepszych by³y puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez MOSiR, Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim, Miñskie Towarzystwo Szachowe, Towarzystwo Przyjació³ Miñska Mazowieckiego oraz Radê Rodziców SP 2 im. D¹brówki w Miñsku Mazowieckim. Wszystkim uczestnikom i przyby³ym goœciom serdecznie dziêkujemy i zapraszamy w przysz³ym roku. opracowa³: Andrzej Koseski, MTSZ Fot. z arch MTSZ 12 MIM 4/2010

11 IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji WARCABY Na starcie VI Dru ynowych Mistrzostw Szkó³ Podstawowych w warcabach 100- polowych stanê³o ok. 60 zawodników z 4 szkó³ z terenu miasta. Wyj¹tkowo mistrzostwa odby³y siê w Sali sportowej obiektu AQUAPARK w Miñsku Mazowieckim. Po uroczystym otwarciu, którego dokonali Prezes Polskiego Zwi¹zku Warcabowego Tadeusz Kosobudzki oraz Dyrektor MO- SiR Robert Smuga zawodnicy rozpoczêli gry. Kilkadziesi¹t rozegranych pojedynków przynios³o nie lada niespodziankê - niepokonana do tej pory Szko³a Pi¹tka ust¹pi- ³a Kopernikowi. Mo na to jednak wyt³umaczyæ faktem, i dru yna Szko³y z Ma³opolskiej zosta³a os³abiona ze wzglêdu na wyjazd czo³owych zawodników na M³odzie owe Mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych odbywaj¹ce siê w Miejskiej Górce k/rawicza. Mo na te jednak przypuszczaæ, e dzieci z SP 1 wziê³y siê ostro do warcabowych treningów i st¹d niespodziewana wygrana. Kolejne jesienne Mistrzostwa poka ¹ nam ca³¹ warcabow¹ prawdê Sk³ad zwyciêskiej dru yny z SP nr 1, trenuj¹cej na co dzieñ pod czujnym okiem Pani Stanis³awy Ci¹æki to: yszkow- ska Julia, Fanselow Jakub, Krzy anowska Oliwia, Bujalski Przemys³aw, Ostrowska Klaudia, Zieliñski Filip, Gajda Magdalena, Zgódka Alan, Izabella Kurek, Jakub Piasecki, Aleksandra Derlatka oraz Karol Sowa. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe medale i dyplomy z r¹k organizatorów, a SP 1 wróci- ³a dodatkowo z ogromnym pucharem. Mi- ³ym akcentem by³y nagrody w postaci wejœciówek na basen dla wygranej dru yny. BADMINTON 28 Marca 2010 w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 2 MOSiR przeprowadzi³ VII turniej badmintona tegorocznego cyklu. Tym razem na starcie pojawi³o siê 15 seniorów, 4 juniorów i 7 dzieci- w sumie 26 uczestników. Po wielu emocjonuj¹cych pojedynkach dosz³o do tradycyjnego ju fina³u seniorów pomiêdzy Norbertem Wiech¹ i Wojtkiem Pi¹tkiem. By³a to ju pi¹ta konfrontacja tych zawodników. Wszystkie dotychczasowe by³y wyrównane i zaciête ale zawsze w koñcu triumfowa³ Norbert. Tym razem równie dosz³o do trzeciego decyduj¹cego seta, w którym wreszcie Wojtek minimalnie pokona³ rywala (21:15, 21:14, 21:18). Wyniki: Wiecha Norbert- Gierat Dariusz 15:4, 15:9, WoŸnica Cezary- Wasilonek Bogdan 15:9, 15:7, Brzeszczyñski Artur- Dêbski Dariusz 17:15, 15:7, Pi¹tek Wojciech- Wróblewski Ireneusz 11:15, 15:11, 15:9. Wyniki pó³fina³ów: Wiecha WoŸnica 15:6, 15:9, Pi¹tek Brzeszczyñski 21:16, 21:16. Mecz o 3 miejsce stoczyli Cezary WoŸnica i Artur Brzeszczyñski 16:14, 15:9. Juniorzy grali systemem ka dy z ka dym o zwyciêstwie decydowa³a ró nica setów miêdzy trzema pierwszymi zawodnikami. Pierwsze miejsce wywalczy³ Krawczyk Wiktor, za nim Kowalczyk Kamil, Ola Gruszczyñska i Krzyœ Kosut. Turniej dzieci zakoñczy³ siê fina³em Wróblewska Kasia Iza Gierat 15:7 i 15:4. Pierwsza w rankingu ostatecznie uplasowa³a siê Wróblewska Kasia, za ni¹ Gierat Iza, Ca³ka Mateusz, Cecotka Natalia, Pi¹tek Kacper, Krawczyk B³a ej i Misterkiewicz Gabrysia. Grand Prix dobiega koñca serdecznie zapraszamy na Mistrzostwa Miñska Mazowieckiego w badmintonie 25.IV 2010r w Szkole Podstawowej nr 2. Stadion MOSiR ul. Sportowa Miñsk Mazowiecki tel: (025) Aquapark Miejski ul. Wyszyñskiego 56 tel: (025) Korty MOSiR ul. Wyszyñskiego 30A tel: Dyrektor MOSiR Robert Smuga MIM 4/

12 ŒWIÊTO POLSKIEJ LITERATURY DZIECIÊCEJ W KOPERNIKU 3. marca w piêkny s³oneczny, aczkolwiek jeszcze doœæ ch³odny dzieñ zimowy w Miejskiej Szkole Artystycznej w Miñsku Mazowieckim odby³ siê I Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy. Inicjatorkami owego "œwiêta literatury dzieciêcej" by³y nauczycielki klas I - III Szko³y Podstawowej nr 1 im. Miko³aja Kopernika w Miñsku Mazowiecki, panie El bieta Gajda, Beata Jerzak i Ewa Zagórska. Wspiera³y je w przygotowaniach oraz samym przebiegu konkursu polonistka z SP1, pani Ma³gorzata Szczêsna oraz bibliotekarka pani Bo ena Polkowska. Impreza nie mog³aby siê obejœæ bez pomocy pana Tomasza Zalewskiego, nauczyciela muzyki w SP1, który zaj¹³ siê obs³ug¹ techniczn¹. W sk³ad jury konkursu weszli: pani Teresa Sêktas - Chanke, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miñsku Mazowieckim, pani Renata Baku³a, wicedyrektor Szkó³ Salezjañskich w Miñsku Mazowieckim, pani Hanna Wielgo³aska, polonistka z Gimnazjum Miejskiego nr1 im. Genera³a Andersa w Miñsku Mazowieckim, pani Beata Duszczyk, lektor Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim. Goœciem specjalnym i jednoczeœnie przewodnicz¹cym jury by³ znany aktor teatralny, telewizyjny i filmowy pan Pawe³ Królikowski. Na zaproszenie organizatorów konkursu odpowiedzia³o 20 szkó³ podstawowych powiatu miñskiego, i zg³osi³o do wspó³zawodnictwa 39 recytatorów. Podobnie jak w innych konkursach recytatorskich zadaniem uczestników by³o wyg³oszenie z pamiêci jednego utworu poetyckiego i fragmentu prozy w ci¹gu piêciu minut. Dzieci mia³y do dyspozycji szerok¹ gamê utworów polskich poetów i prozaików pisz¹cych dla najm³odszych. Ich uznaniem cieszy³y siê teksty: Brzechwy, Tuwima, Fredry, Jurgielewiczowej, Janczarskiego, Chotomskiej, czyli klasyka polskiej literatury dzieciêcej, co zapewne bardzo cieszy niejednego polonistê. Konkurs przebiega³ w dwóch turach. Najpierw swoje umiejêtnoœci zaprezentowali m³odsi recytatorzy, po czym nast¹pi³a krótka przerwa, podczas której wszyscy zebrani w Miejskiej Szkole Artystycznej mogli skosztowaæ przygotowanych dla nich s³odkoœci. Po przerwie do rywalizacji przyst¹pili uczniowie klas IV - VI. Wyniki zosta³y og³oszone po oko³o czterech godzinach przes³uchañ. W grupie klas m³odszych zwyciê y³ Mateusz Sandomierski ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Sulejówku, II miejsce zajê³a Magda Gadomska, uczennica Szko³y Podstawowej w Dropiu, III miejsce przypad³o Michalinie Smoleñskiej ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim, wyró - niono Laurê Kulback¹ ze Szko³y Podstawowej w Starej Niedzia³ce oraz Mariê Pi¹tkowsk¹ ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim. Dominik WoŸniak ze szko³y Podstawowej nr 2 w Miñsku Mazowieckim to zdobywca I miejsca w grupie klas IV- VI, II miejsce zajê³a Kinga Pawlikowska ze Szko³y Podstawowej w Ka³uszynie, III zaœ Martyna Pietrzyk ze Szko³y Podstawowej w Stanis³awowie. Wyró nienia w tej grupie przypad³y Paulinie Staniszewskiej ze Szko³y Podstawowej w Ceg³owie, Rados³awowi KuŸmie ze Szko³y Podstawowej w adzyniu oraz Krzysztofowi Krusiewiczowi ze Szko³y 14 MIM 4/2010

13 Podstawowej w Hucie Miñskiej. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi¹ kowe, natomiast zdobywcy I miejsc dodatkowo statuetki zwyciêzcy konkursu. Pozostali uczestnicy opuœcili mury Miejskiej Szko³y Artystycznej z dyplomem za udzia³ w konkursie oraz drobnym upominkiem w postaci przemi³ego pluszaka. Ktoœ móg³by zapytaæ, po co organizowaæ kolejny konkurs recytatorski, skoro s¹ a trzy podobne na terenie powiatu. Odpowiedzi¹ niech bêdzie wymieniona powy ej liczba szkó³ zg³oszonych do rywalizacji oraz iloœæ recytatorów. Ponadto czy nie lepiej, jeœli nasi wychowankowie mog¹ skorzystaæ z wiêkszej iloœci mo liwoœci do zaprezentowania swoich umiejêtnoœci, a dodatkowo maj¹ w czym wybieraæ? Ka dy konkurs równie ma swoj¹ specyfikê, nie wszystkie przebiegaj¹ zawsze tak samo. Owszem istnieje pewien schemat, wed³ug którego przeprowadza siê podobne imprezy, ale to chyba nic z³ego, jeœli siê z niego korzysta. Jest jeszcze inny powód, który œwiadczy o celowoœci podobnych przedsiêwziêæ. To wiele ciep³ych, mi³ych i yczliwych s³ów przekazanych jury oraz organizatorom przez rodziców i opiekunów uczestników konkursu. Jeœli zaœ konkurs pos³u y promowaniu Szko³y Podstawowej nr1 im. Miko³aja Kopernika w Miñsku Mazowieckim, tym bardziej warto go organizowaæ. Ka demu jest przyjemnie, kiedy jego dzia³anie spotka siê z aprobat¹, yczliwoœci¹ i uznaniem œrodowiska. Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ wszystkim szko³om, które przyjê³y zaproszenie do konkursu, poniewa w ten sposób upewni³y ich w celowoœci podejmowania podobnych inicjatyw. S³owa podziêkowania kierujemy równie w stronê dyrekcji Miejskiej Szko³y Artystycznej, która u yczy³a nam swoich goœcinnych progów do przeprowadzenia konkursu. Ogromne podziêkowania nale ¹ siê sponsorom imprezy, panu Tomaszowi Paudynie - dyrektorowi Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim, Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim oraz rodzicom, których dzieci uczêszczaj¹ do naszej szko- ³y, a postanowili pozostaæ anonimowi. Opracowa³y: Ma³gorzata Szczêsna i Bo ena Polkowska Fot. z arch. SP Nr1 Dreptakowe wieœci Stoczek ukowski r. przywita³ biegaczy prawdziw¹ zimow¹ pogod¹.tradycyjny ³ukowski bieg na 11 km odby³ siê w bardzo trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Miñski Klub Biegacza Dreptakwystawi³ siln¹ dwunastoosobow¹ dru ynê. W kategori open nasz biegacz Sebastian Reczek uplasowa³siê na 9 miejcu, a w swojej grupie wiekowej by³ 4. W swoich grupach wiekowych Marcin Sujak by³ 12, W³adys³aw Judka 7, Miros³aw Sujak 12, S³awomir Toporowski 25, Jerzy Nurek 11, Andrzej Madziar 13. W tym samym terminie w Warszawie w Biegu Wedla uczestniczy³ Krzysztof Michalak wraz z synem i dwiema córkami. W biegu na 5,5kmKrzysztof Michalak uplasowa³ siê na 12 miescu, a na dystansie 1800m Dawid by³ 11, a jego dwie siostry w dobrym czasie te ukoñczy³y bieg r. w Wi¹zownej odby³ siê pierwszy w tym sezonie pó³ maraton oraz bieg na 5 km i na 1 km. Na wszystkich dystansach pobiegli nasi biegacze. W biegach uczestniczy- ³o oko³o 1250 biegaczy. Najszybciej z Dreptaków trasê pó³ maratonu przebieg³ Sebastian Reczek plasuj¹c siê na 75 miejscu, a Zbigniew Koper by³ 104. W swoich grupach wiekowych W³adys³aw Judka by³ 19, Janusz Wieczorek 74, Leszek Wójcicki 148, Jerzy Nurek 28, Andrzej Madziar 37. W biegu na 5 km El bieta Wójcicka by³a 4, Krzysztof Michalak 3, S³awomir Ptak 8. W biegu na 1000 m uczestniczy³ Dawid Michalak z siostr¹ Ani¹ plasuj¹c siê na 22 i 23 miejscu. Marzec rozpocz¹³ siê dla Dreptaków Biegiem Kazików na dystansie 10 km w Radomiu.W biegu tym uczestniczy³ S³awomir Ptak, który w silnej stawce biegaczy uplasowa³ siê na 11 miejscu. W Falenicy i odby³y siê kolejne edycje biegów górskich. W bardzo trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych biegacze Dreptaka byli bardzo widoczni odby³ siê ostatni z cyklu biegów górskich. Aby zostaæ sklasyfikowany trzeba by³o uczestniczyæ w trzech biegach. Zawodnicy Dreptaka w swoich grupach wiekowych zajmowali czo- ³owe miejsca. Na dystansie m Marcin Sujak by³ pierwszy, Sebastian Reczek 2. W³ads³aw Judka 7, Leszek Wójcicki 8, Miros³aw Sujak 5,Maciej Kowalczyk 12, Janusz Wieczorek 9, Jerzy Nurek 6. Na dystansie 5 km w grupach wiekowych pierwsze miejsca zajeli Jolanta Bartnik i Krzysztof Michalak. W biegu na 3km Filip Wieczorek uplasowa³ siê na 2 pozycji, a Dawid Michalak by³ 3. Na szczególne s³owa uznania zas³uguj¹ nasi nowi biegacze Jolanta Bartnik i Marcin Sujak którzy bieg¹c pierwszy raz w biegach górskich uplasowali siê na pierwszch miejscach r. w przeddzieñ warszawskiego pó³ maratou pobieg³a sztafeta 5,5 km. MKB Dreptak wystawi³ dwie sile sztafety. Z ca³ego kraju pobieg³o 208 sztafet. Pierwsza sztafeta w sk³adzie - Sebastian Reczek, Maciej Kowalczk, Krzsztof Michalak, S³awomir Zduñczyk, Sujak Marcin zajê³a w silnej stawce krajowych biegaczy 6 miejsce. Na s³owa uznania zas³uguje czas uzyskany przez Sebastiana Reczka W chwili obecnej jest on najszybszym Dreptakiem. Druga sztafeta w sk³adzie Janusz Wieczorek, Maciej Wieczorek, Leszek Wójcicki, S³awomir Toporowski, Jolanta Bartnik uplasowa³a siê na 48 miejscu r. w Warszawie 3529 biegaczy uczestniczy³o w Warszawskim Pó³maratonie. Bieg wygra³ biegacz z Nairobi w czasie 1h 02min 53sek. Z Dreptaków S³awoir Ptak by³ 58, Zbigniew Koper 84, S³awomir Zduñczyk 318, W³adys³aw Judka 325, Miros³aw Sujak 490, Janusz Wieczorek 917, Leszek Wójcicki W bardzo dobrej formie bieg ukoñczy³ najstarszy Dreptak Andrzej Madziar. Mija trzeci miesi¹c sezonu biegowego, a Dreptacy uczestniczyli ju w 22 imprezach biegowych. Aktywnnoœæ miñskich biegaczy du a i godna naœladowania. Zapraszamy do biegania z Dreptakiem Jerzy Nurek Fot. z arch. MKB Dreptak MIM 4/

14 KOLEJNY UDANY DZIEÑ PATRONA W MIÑSKIEJ JEDYNCE Ju po raz szósty odby³y siê zapocz¹tkowane z okazji 90 - lecia Szko³y Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim konkursy poœwiêcone patronowi szko³y, a tak- e Turniej Wiedzy o yciu i Pracy Miko- ³aja Kopernika oraz o Astronomii. Wziê- ³y w nich udzia³ szko³y podstawowe województwa mazowieckiego, które ³¹czy wspólny patron - Miko³aj Kopernik. Zaproszono tak e do udzia³u uczniów miñskich placówek. Organizacji przedsiêwziêcia podjê³y siê panie: Ma³gorzata Szczêsna, Bo ena Polkowska i Monika Soko³owska, a wspiera³a je p. Agnieszka Wodziñska. W listopadzie zosta³y rozes³ane zaproszenia do konkursu literackiego na wiersz o Miko³aju Koperniku oraz plastycznego na temat W kosmosie. Odpowiedzia- ³o na nie prawie trzystu uczniów z jedenastu szkó³. W zwi¹zku z tym organizatorzy pragnêli doceniæ jak najwiêksz¹ iloœæ autorów prac. Prace literackie m³odszych uczniów odznacza³y siê dzieciêcym urokiem, a czasem i wdziêczn¹ nieporadnoœci¹. I miejsce zdoby³a Zuzanna Korzeñ (SP1 Legionowo), II miejsce zajê³y Laura Wasielewska (SP2 osice) i Oliwia Seweryn (SP1 Miñsk Mazowiecki), III miejsce przypad³o Rafa³owi Kasce (SP2 osice) i Adrianowi Maguzie (SP1 Miñsk Mazowiecki). Wœród prac uczniów klas IV - VI nie wszystkie by³y powa ne, zdarza³y siê pere³ki uœmiechu. Wiêkszoœæ prezentowa³a jednak wysoki poziom. Przyznano wiêcej nagród i wyró nieñ. I miejsce zdobyli Kacper Jaroszewski (SP1 Legionowo) oraz Przemek Zalewski (SP2 Miñsk Maz.), II miejsce Magda Kryska (SP1 Miñsk Maz.), Wiktoria Sowa (SP2 Miñsk Maz.), Joanna Tarasiuk (SP2 osice), a III miejsce Sara Majewska (SP1 Legionowo), Jakub Terlikowski i Piotr Brzezicki (SP2 osice). Jako pok³osie rywalizacji powsta³ tomik wierszy, który otrzymali laureaci. Du o wiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs plastyczny. Wszystkie prace zas³ugiwa³y na wyró nienie, niektóre wykonane by³y ciekawymi technikami, inne fascynowa³y ujêciem tematu lub kolorystyk¹, wiêc oceniaj¹cy stanêli przed bardzo trudnym zadaniem, aby nagrodziæ najlepszych. W grupie klas m³odszych I miejsce zajêli Natalia Zaniuk (SP2 osice), Paula Majewska, Bart³omiej Sadurski (SP1 Miñsk Maz.), II miejsce Dominika Barszczewska (SP1 Legionowo), Natalia Bartnicka (SP5 Miñsk Maz.), III miejsce Jan Tabo³a (SP2 osice), Kamila Ksiê opolska, Weronika Rudzka (SP1 Miñsk Maz.. Wœród klas starszych I miejsce zdobyli Kacper Jaroszewski (SP1 Legionowo), Edyta Ostaszewska (SP Serock), Martyna Zaniuk (SP2 osice), II miejsce Katarzyna Adamowicz (SP2 osice), Natalia Oryszewska (SP Serock), III miejsce Magdalena Dziewulska (SP5 Miñsk Maz.), Maksymilian Wasiluk (SP2 osice). Prace laureatów zosta³y wywieszone na gazetce w hollu szko³y. Przygotowania do VI Turnieju Wiedzy o yciu i Pracy Miko³aja Kopernika oraz o Astronomii tak e rozpoczê³y siê du o wczeœniej. W styczniu mia³y miejsce eliminacje szkolne. W Miñskim Koperniku ka da z klas wybiera³a reprezentantów, którzy musieli wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ podczas testu. I miejsce zajê³y najm³odsze uczestniczki eliminacji, uczennice klasy IVA: Julia Antosiewicz, Magdalena Gajda, Magdalena Popis i to one reprezentowa³y szko³ê podczas turnieju wojewódzkiego. Wreszcie nasta³ wielki dzieñ - 19 lutego 2010 r. W progi naszej szko³y zawitali goœcie ze Szko³y Podstawowej im. Miko³aja Kopernika w Serocku, w osicach, w Legionowie, w Miñsku Maz. oraz im. D¹brówki w Miñsku Maz. Niestety, niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne nie pozwoli³y przybyæ uczestnikom z odleglejszych miejscowoœci. Po przywitaniu przez organizatorów dru yny przyst¹pi³y do rywalizacji. Wszystkich czeka³y trzy rundy zadañ. Podczas turnieju uczniowie zmagali siê z pytaniami dotycz¹cymi ycia i pracy astronoma, ale najwiêcej k³opotu sprawi³y te, z dziedziny astronomii (bo kto pamiêta, jak siê nazywa pierwszy cz³owiek, który postawi³ stopê na Ksiê ycu?, albo ile ksiê- yców ma Wenus?). Tak e decyzja, czy wybraæ pytanie ³atwiejsze, ale za mniejsz¹ iloœæ punktów, czy cenniejsze, ale i trudniejsze, nie by³a prosta. Oby³o siê bez dogrywki, ale ró nice miêdzy dru ynami z po- 16 MIM 4/2010

15 szczególnych szkó³ by³y minimalne, zawodnicy walczyli do koñca i dopiero ostatnie pytania zadecydowa³y o kolejnoœci miejsc. Zwyciê y³a dru yna ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Miñsku Mazowieckim (w sk³adzie: Alicja Sadowska, Magdalena Pi¹tek, Micha³ Gumowski), po raz pierwszy bior¹ca udzia³ w turnieju. II miejsce zaj¹³ beniaminek wœród pi¹to- i szóstoklasistów - czwartoklasistki ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim: Julia Antosiewicz, Magdalena Gajda, Magdalena Popis. III miejsce zajê³a pierwszy raz startuj¹ca w Turnieju dru yna ze Szko³y Podstawowej im. Miko³aja Kopernika z Serocka w sk³adzie: Ola Matuszewska, Natalia Oryszewska, Edyta Ostaszewska. Wprowadzeniem sztandaru i odœpiewaniem hymnu szko³y rozpoczê³a siê oficjalna czêœæ obchodów Œwiêta Patrona. Otworzy³ j¹ dyrektor p. Tomasz Ciechañski, który przywita³ wszystkich przyby³ych. Delegacja m³odzie y z³o y³a kwiaty pod pomnikiem Miko³aja Kopernika. Uczniowie klas VIB i klasy VB pod kierunkiem wychowawczyñ p. Anny Was¹ nik i p. Ma³gorzaty Szczêsnej przygotowali krótki program artystyczny, w którym przybli yli postaæ wielkiego polskiego astronoma - Miko³aja Kopernika. Patrz¹c na uczniów w strojach "z epoki" widzowie mogli poczuæ siê, jakby pobierali nauki ponad piêæset lat temu, zw³aszcza, e dekoracja, wykonana przez p. Agnieszkê Kaczmarczyk, przedstawia³a toruñskie, renesansowe kamieniczki i krakowskie sukiennice. Dla wielu uczestników uroczystoœci najbardziej wyczekiwan¹ czêœci¹ obchodów by³o wrêczenie dyplomów i nagród uczestnikom VI Turnieju Wiedzy o yciu i Pracy Miko³aja Kopernika oraz o Astronomii, a tak e laureatom konkursów literackiego i plastycznego. Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim oraz organizatorzy VI edycji konkursów poœwiêconych Miko- ³ajowi Kopernikowi dziêkuj¹ uczestnikom oraz opiekunom, którzy zaanga owali siê w przygotowanie prac plastycznych i literackich oraz zawodników do turnieju. S¹ pe³ni podziwu dla wiedzy, jak¹ wykazali uczestnicy VI Turnieju Wiedzy o yciu i Pracy Miko³aja Kopernika. Organizatorzy zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w nastêpnej edycji konkursów, która odbêdzie siê ju w przysz³ym roku. Nauczycielskie nadzieje Ju sta³o siê tradycj¹, e wraz z rozpoczêciem Wielkiego Postu grupa nauczycieli z miñskich i okolicznych szkó³ zbiera siê na wspólnej modlitwie. 6 marca o godzinie rozpocz¹³ siê Dzieñ Skupienia dla Nauczycieli. W tym roku ponownie swoje drzwi otworzyli im ksiê a Salezjanie w Miñsku Mazowieckim. Na pocz¹tku wszystkich zebranych przywita³ ksi¹dz dyrektor Ryszard WoŸniak, przekazuj¹c s³owo wstêpne w którym yczy³ owocnej modlitwy oraz wytrwania w ciszy i skupieniu. Po krótkim wstêpie przyszed³ czas na pierwszy wa ny punkt spotkania. "Wiara, któr¹ kocham, to nadzieja", tym cytatem francuskiego poety swoj¹ konferencjê rozpocz¹³ prowadz¹cy dzieñ skupienia ksi¹dz Robert Pawlak - ojciec duchowny Seminarium Diecezji Warszawsko - Praskiej. Cytat by³ wprowadzeniem do wypowiedzi na temat nadziei i jej roli w yciu duchowym, jak równie w pracy nauczycielskiej. Ksi¹dz Robert chcia³ uœwiadomiæ nauczycielom, e nadzieja jest bardzo wa na. Przytaczaj¹c wstrz¹saj¹ce historie z ycia s. Joanny Grodzickiej, Tima Guenard'a oraz brata Karola de Foucauld opisane w ich ksi¹ - kach, umacnia³ w nauczycielach poczucie, e bez nadziei i wiary du o ciê ej jest znosiæ trudnoœci w yciu. Doœwiadczenie przeciwnoœci losu i próba ich pokonania, zmagania siê z nim, prowadz¹ ka dego z nas do odnalezienia wartoœci samego siebie - wartoœci najg³êbszej. Dziêki niej nauczyciel staje siê œwiadkiem nadziei dla swoich uczniów. Jest to niezwykle trudne i wymaga wielu wyrzeczeñ oraz si³y wewnêtrznej, a tak e modlitwy. Ale "odnaleÿæ nadziejê to zadanie na ca³e ycie", jak mówi³ ksi¹dz Robert Pawlak, koñcz¹c swoj¹ konferencjê. W dalszej czêœci spotkania uczestnicy dnia skupienia udali siê do kaplicy, aby odprawiæ Drogê Krzy ow¹ i pozostaæ na Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Ka dy w ciszy i skupieniu, zadumaniu rozmawia³ z Panem Bogiem na swój w³asny sposób. Obok w specjalnie przygotowanych salkach na osoby chc¹ce pojednaæ siê z Bogiem czekali ksiê a. Po takim duchowym przygotowaniu i oczyszczeniu sumienia "czêœæ dla duszy" koñczy³a Msza Œwiêta, której przewodniczy³ ksi¹dz Robert a koncelebrowa³ ksi¹dz Artur Staniszewski z Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii. Po mszy nadszed³ czas na podziêkowania, przede wszystkim prowadz¹cemu dzieñ kupienia ksiêdzu Robertowi, który w dowodzie wdziêcznoœci otrzyma³ ksi¹ kê P. Zuchniewicza i pami¹tkowy dyplom z podpisami nauczycieli. A ka dy z uczestnicz¹cych nauczycieli w podziêce za zaproszenie otrzyma³ od ksiêdza Roberta obrazek z modlitw¹ brata Karola de Foucauld'a oraz sentencjê o nadziei z Pisma Œwiêtego. Ostatnim punktem spotkania by³a "czêœæ dla cia³a", czyli s³odki poczêstunek - chwila na krótkie refleksje, luÿne rozmowy, odrobinê œmiechu. Tak od kilku lat dziêki chêci i wytrwa³oœci nauczycieli nawi¹za³a siê ma³a wspólnota pedagogów, którzy z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na kolejny dzieñ skupienia. Edyta Kuæ - nauczyciel Publicznej Salezjañskiej Szko³y Podstawowej im. D. Savio w Miñsku Mazowieckim Fot z arch. SSP Opracowa³y: Ma³gorzata Szczêsna i Bo ena Polkowska MIM 4/

16 SECESYJNE ROZKOSZE SALONOWE Muzeum Ziemi Miñskiej w Miñsku Mazowieckim wraz z Sopockim Domem Aukcyjnym przy wspó³pracy z Galeri¹ 32, Antykwariatem Antyk-Styl i Antykwariatem Atticus oraz dziêki uprzejmoœci Kolekcjonerów prywatnych zorganizowa³o wystawê poœwiêcon¹ sztuce secesyjnej. We wtorkowy wieczór, 2. marca, w goœcinnych progach zabytkowego dworku, pojawili siê liczni goœcie gotowi prze- yæ obiecywane przekornym tytu³em secesyjne rozkosze salonowe. Wernisa zgromadzi³ t³umnie przyby³ych rozentuzjazmowanych goœci. Sprzyja³a temu doskona³a atmosfera, wynikaj¹ca z obcowania ze wspania³¹ sztuk¹, dobra aran acja ekspozycji, oraz mi³y dla ucha koncert fortepianowy w wykonaniu dwóch Pianistek. Zwiedzaj¹cy mieli do dyspozycji cztery sale poœwiêcone Belle Epoque. W pierwszej na uwagê zas³ugiwa³y, eksponowane w gablotach, wspania³e ksi¹ - ki, a wœród nich takie pozycje jak "Duma o hetmanie" Stefana eromskiego, zawieraj¹ca reprodukcje wg rysunków Edwarda Okunia; piêknie ilustrowana pozycja "Fairy Tales" Hansa Christiana Andersena oraz wspania³a niemieckojêzyczna encyklopedia anatomiczna. Zaprezentowano tak- e pocztówki, wœród których uwagê zwraca³y te z fotografiami dzieci ostatniego Cara Rosji Miko³aja II Romanowa. Poœrodku sali, muzeum z dum¹ pokaza³o interesuj¹cy przyk³ad rozwoju ówczesnej techniki - wiedeñski aparat fotograficzny z I æwierci XX wieku. Na œcianach zaœ zawis³y ciekawe czeskie makaty pluszowe z ornamentami o charakterze secesyjnym. Gdy zwiedzaj¹cy skierowali swe kroki ku sali, gdzie rozbrzmiewa³a piêkna muzyka fortepianowa, mogli zobaczyæ dobre przyk³ady mebli secesyjnych - imponuj¹cy kredens, pensjonarkê oraz biureczko. Wœród mebli doskonale prezentowa³a siê porcelana secesyjna, jak choæby wazon Wilhelma Zsolnay, czy paterka wytwórni M.R. Krause ze Œwidnicy oraz naœladuj¹cy form¹ ryby, fajansowy serwis proj. Adolfa Müllera. Zaprezentowane zosta³y tak e ciekawe wyroby z br¹zu, mosi¹dzu, a wœród nich akcesoria biurkowe, ramki na fotografie, czy niezwykle urodziwe vide poche Gustawa Gürschnera oraz bardzo ciekawy przyk³ad rzeÿby Fotorelacjê z wystawy zamieszczamy na IV str. ok³adki gazety. przedstawiaj¹cej personifikacjê wiatru, z pracowni Braci opieñskich. Celem tej sali by³o stworzenie klimatu wnêtrza z ok roku. W nastêpnym pomieszczeniu na goœci czeka³y bogate i niezwykle piêkne, a tak e wyj¹tkowe pod wzglêdem kolekcjonerskim przyk³ady sreber, mebli i szkie³ secesyjnych. Godna podziwu i zapamiêtania by³a srebrna patera wiedeñska z warsztatu Edwarda Friedmanna z pe³noplastycznym wizerunkiem kobiety a tak e para koszyczków z³otnika Gustawa Gustawowicza Klingerta. Dwie gabloty pe³ne szkie³ imponowa³y zawartoœci¹, której nie powstydzi- ³oby siê adne z europejskich muzeów. Eksponaty wyj¹tkowej klasy a wœród nich wyroby firmy Tiffany jak piêkny komplet biurkowy o wzorze winoroœli, czy iryzuj¹ce wazoniki favrile. Pojawi³y siê tak e, w znacz¹cej iloœci, przyk³ady wazonów ze szk³a warstwowego Émila Gallé, a wœród nich prawdziwy gigant mierz¹cy ponad 50 cm, imponuj¹cy urod¹, wartoœci¹, bêd¹cy przedmiotem po ¹dania niejednego kolekcjonera. Na wystawie zosta³y zaprezentowane niezwykle rzadkie szk³a firmy Baccarat, Delatte a tak e wyroby firm Loetz, Kralik, Harrach, czy Pallme König. Przys³owiow¹ wisienk¹ na torcie okaza³y siê byæ tak e rzadkie i cenne przyk³ady mebli intarsjowanych z Nancy, pochodz¹ce z pracowni wspomnianego ju Émila Gallé. Na ekspozycji znalaz³y siê tak e ciekawe, intryguj¹ce giêtk¹ form¹ meble firmy Thonet, a wœród nich piêkny parawan kominkowy. Rozkoszy wizualnej dope³nia³y wspania³e patery, ardiniery, a wœród nich olbrzymia patera firmy Norblin Buch Werner, czy intryguj¹ca subteln¹ form¹ i piêknym iryzuj¹cym szk³em patera projektu Alberta Meyera dla firmy WMF. Obiekty wytworzone w tej e firmie mia³y liczne przedstawicielstwo na niniejszej wystawie w formie ozdobnych plakiet z wizerunkami kobiet. Na wystawie znalaz³y siê tak e przyk³ady zastawy sto³owej - secesyjne w dekoracji sztuæce firmy Fraget. Ciekawostk¹ by³a prezentowana maska porcelanowa "Topielica z Sekwany" Gebrüder Heubach. W ostatniej sali czeka³a, zw³aszcza na eñsk¹ czêœæ zwiedzaj¹cych, prawdziwa uczta dla oka - kolekcja strojów secesyjnych, zarówno odzie y wierzchniej jak bielizny, akcesoriów zwi¹zanych z mod¹ - bi uterii, klamer i grzebieni oraz dodatków jak buciki, rêkawiczki, mufki, torebki, czy wachlarz ze strusiego pióra. Szczególn¹ uwagê zwraca³a wspania³a peleryna balowa Sortie de bal oraz komplet zimowy dla dzieci z gronostajowego futra. W klimat epoki pozwala³y przenieœæ siê, dope³niaj¹ce wystawê, chromolitografie z mod¹ secesyjn¹ pochodz¹ce z paryskiego Moniteur de la mode oraz doskona³e akwarele René Reinicke. Relacjê z wystawy, pokazanej nastêpnego dnia w Kurierze Mazowieckim, przygotowali goszcz¹cy na wystawie Przedstawiciele TVP Warszawa. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, w którym znalaz³y siê opisy 304 obiektów prezentowanych na ekspozycji. Gdy "Secesyjne rozkosze salonowe" dobiegn¹ koñca, czêœæ z przedmiotów, wypo yczonych przez galerie sztuki, bêdzie przeznaczona do sprzeda y w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego w Warszawie. Wystawa czynna bêdzie do 30 kwietnia 2010 Marta Michalska - Kurczyñska Fot. Adam uczak Muzeum Ziemi Miñskiej, ul. Okrzei Miñsk Mazowiecki tel , Przedruk za zgod¹ autora ze strony 18 MIM 4/2010

17 MIM 4/

18 LUTY I MARZEC 2010 W MIEJSKIM DOMU KULTURY Warsztaty G³os i teatr W ostatnie dwa weekendy lutego 17 nauczycieli z powiatu miñskiego mia³o okazjê zadbaæ o g³os i poszerzyæ w³asne umiejêtnoœci i kompetencje uczestnicz¹c w warsztatach teatralnych. Zajêcia (warsztatowe i teoretyczne) obejmowa³y 25 godz. dydaktycznych z zakresu emisji g³osu, s³owa wierszem, s³owa proz¹, dykcji, sceny (ruch i przestrzeñ), budowy scenariusza, elementarnych zadañ aktorskich, scenografii i pracy z wychowankami nad rol¹. Warsztaty prowadzili wybitni zawodowi aktorzy z Krakowa: Katarzyna Nowak i Jan Korwin Kochanowski. Zwieñczeniem czterodniowego szkolenia by³y - wystawione przez uczestników - cztery oryginalne w swej interpretacji mini spektakle (muzyczne i dramatyczne). Uczestnicy warsztatów okazywali ogromne zadowolenie z udzia³u w zajêciach oraz chêæ ich kontynuacji. Œladami Fryderyka Chopina Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w miñskim pa³acu odby³ siê koncert pianisty Ignacego Jêdrzeja Lisieckiego oraz wystawa pt,,plakat chopinowski''. Zapraszamy do zapoznania siê z fotorelacj¹. Wystêp kabaretu Dno Bajkowe spektakle teatralne w MDK Zapraszamy wszystkie dzieci na cykl przedstawieñ teatralnych o nazwie Bajkolandia. Co miesi¹c pa³acow¹ scenê odwiedzaj¹ profesjonalne teatry i prezentuj¹ interesuj¹ce bajki. Spektakle maj¹ zawsze charakter edukacyjny i interaktywny. W marcu goœciliœmy artystów scen krakowskich z przedstawieniem,,kot w butach'', a oto terminy nastêpnych bajek: (sobota) -,,Przygody Janka i z³ej czarownicy'' (Teatr Lalek Pinokio) (sobota) -,,Magiczny miód'' (Teatr Igraszka) Marcowe konkursy Marzec w MDK up³yn¹³ pod znakiem konkursów. Zaciête rywalizacje rozpocz¹³ czterodniowy konkurs teatralny,,zmagania o Pa³acow¹ Maskê''. W tym roku 500 uczestników podzielonych na 36 zespo³ów ubiega³o siê o zaszczytne trofea w postaci Pa³acowych Masek. Wœród podstawówek najlepsze okaza³y siê,,kryszta³ki'' ze SP Nr 2. Obok nich na podium stan¹³ zespó³,,akademia Dziewczêca'' reprezentuj¹cy Halinów oraz,,nelki'' 20 MIM 4/2010

19 z Siennicy. W kategorii gimnazja i licea pierwsze miejsce zdoby³ zespó³,,do Rzeczy'' z Dobrego, drugie przypad³o grupie,,bez nazwy'' z liceum im. PMS, zaœ trzecie wywalczy- ³a,,Kot³ownia'' z,,ekonomika''. Wœród przedszkolaków najlepsza okaza³a siê,,weso³a gromadka'' z PM Nr 6. Dodatkowo jury wyró ni³o nastêpuj¹ce zespo³y:,,kó³ko teatralne'' z SP w Janowie,,,Mechanik Show'' z ZSZ Nr 2 w Miñsku Mazowieckim,,,Gafa'' z GOK w Dobrem i,,pod Spodem'' z GM Nr 2. Recytatorzy mogli zaprezentowaæ siê w dwóch konkursach.: eliminacjach powiatowych do 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz XXXIII edycji Warszawskiej Syrenki. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Fotorelacjê z Pa³acowej Maski zamieszczamy na III str. ok³adki gazety. Opis obyczajów 3 W pi¹tek, 12 marca, wszyscy fani teatru mieli okazjê obejrzeæ wyj¹tkowy przedpremierowy pokaz spektaklu pt,,o pó³nocy przyby³em do Widawy czyli Opis obyczajów 3''. Przedstawienie wyre yserowa³ Miko³aj Grabowski. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ udzia³ znanych i lubianych aktorów. Na pa³acowej scenie wyst¹pili: Iwona Bielska, Urszula Popiel, Magdalena Boczarska,Wojciech B³ach, Oskar Hamerski, Andrzej Konopka oraz Olga Mys³owska. Pa³acowa sala pêka³a w szwach. Wystawa pokonkursowa prac dzieci dotycz¹cych stra y po arnej. Kwiecieñ w MDK (czwartek) Wernisa Aneri Weiss, godz , wstêp wolny (sobota) Bajkolandia:,,Przygody Janka i z³ej czarownicy'', godz , bilet 10 z³ (p³ac¹ tylko dzieci) Wystawa karykatury (sobota) 5. rocznica œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim, Proboszcz Parafii pw. Œwiêtego Antoniego z Padwy zapraszaj¹ na nadzwyczajny koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej,,Sonata im. Bogumi³a epeckiego Miejsce: Koœció³ pw. Œwiêtego Antoniego w Miñsku Mazowieckim, godz , wstêp wolny (sobota, niedziela) Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Miñskiego w Szachach Turniej zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej Nr 5 w Miñsku Mazowieckim. Pocz¹tek o godz (wtorek) Têczowe Nutki - przegl¹d piosenki przedszkolnej, godz Opracowa³y: Katarzyna Lewczyñska, Monika Pszkit MIM 4/

20 SEKCJE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY Zrób coœ z wolnym czasem! Nudzisz siê? Chcesz rozwijaæ swoje umiejêtnoœci? Pragniesz twórczo spêdzaæ wolny czas? Zapisz siê na sekcje w Miejskim Domu Kultury. Proponujemy zajêcia o ró - nej tematyce adresowane do dzieci i doros³ych. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (25) Zapraszamy wszystkich chc¹cych rozwijaæ swoje zainteresowania i umiejêtnoœci do uczestnictwa w nowych sekcjach Miejskiego Domu Kultury. W II pó³roczu proponujemy: Batik, zajêcia ceramiczne, taniec folk, taniec hip-hop, zajêcia wokalno-instrumentalne, teatr, plastykê, literaturê, taniec towarzyski, balet, fotografiê, szachy, (chór) M³odzie owy Zespó³ Patriotyczny. Zapisy pod numerem tel.: (25) Miejski Dom Kultury ul. Warszawska Miñsk Mazowiecki Dyrektor Sekretariat (025) Zespó³ Promocji (025) , Pracownia Plastyczna (025) MIM 4/2010

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 Lp. Nazwa Imprezy Rozpoczęcie zawodów 1 Liga piłki siatkowej kobiet- 08.01 II runda rozp. 2 Liga piłki siatkowej mężczyzn- II runda 08.01 rozp. Organizatorzy 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 15.02.2010r.

Zielona Góra, 15.02.2010r. Zielona Góra, 15.2.21r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAKUPU NA ROK 21 USŁUG Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Napisano dnia: 2015-09-22 18:48:43 Stadion Miejski w Lwówku Śląskim jest etatowym gospodarzem Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół.

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001.

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Z inicjatywy trenerów i zawodników rozwiązanej sekcji LA GKS Tychy, przy pomocy medalistki olimpijskiej Lucyny Kałek i dyrektor MOSiR Tychy Małgorzaty

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym Wydzia Zdrowia i Polityki Spo ecznej uczestniczy we wspólnej akcji informacyjnej,,doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym, którπ organizuje we wspó pracy z Samorzπdem Doradców

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ZAPRASZA do uczestnictwa Pod PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA Bieg poświęcony pamięci zmarłej reprezentantki Polski w piłce siatkowej byłej uczennicy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Towarzystwo Kultury Teatralnej 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Warszawa 2016 Regulamin I. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń!

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Pałac Ostrogskich, w którym mieści się Muzeum Fryderyka Chopina, jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI Ubezpieczenia Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatyczno-ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka"

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: ALE-Bombka przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka" CEL KONKURSU: >twórcze wykorzystanie wolnego czasu, >kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej, >inspirowanie twórczych działań plastyczno-manualnych. KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 w RADOMSKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 w RADOMSKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007 OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 w RADOMSKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007 Lp. Konkurs, turnieje sportowe, itp. Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko ucznia Klasa

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo