S OWO BURMISTRZA MIASTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWO BURMISTRZA MIASTA"

Transkrypt

1 S OWO BURMISTRZA MIASTA Mamy wiosnê! Kalendarzow¹, astronomiczn¹ i w rzeczywistoœci. Zima, mróz i œnieg tak oczekiwany w okresie Bo ego Narodzenia dokuczy³ i uprzykrzy³ siê chyba wszystkim. Niespotykane od wielu lat zwa³y œniegu stopnia³y niepostrze enie nie powoduj¹c szkód powodziowych. Niewielkie wezbrania wody w rejonie ul. Ludowej i ul. Wiejskiej, dziêki aktywnoœci mieszkañców i przygotowaniu worków na piasek i piasku, pozwoli³y uchroniæ nieruchomoœci przed zalaniem wod¹. Szczêœliwie wiosenne zagro enie powodzi¹ mamy poza sob¹. Wszystkim s³u bom miejskim i powiatowym, s³u bom z Ochotniczej Stra y Po arnej i zawodowym, a tak e indywidualnym osobom bardzo dziêkujê za udzia³ w ochronie przeciwpowodziowej. Znikaj¹cy œnieg ods³oni³ nagromadzone w œniegu brudy i nieczystoœci. Przyszed³ czas na wiosenne porz¹dki i na przypomnienie w³aœcicielom psów o obowi¹zku sprz¹tania po nich odchodów - stra miejska bêdzie egzekwowaæ od w³aœcicieli wyprowadzanych pupili posiadanie woreczków na psie odchody. W³aœcicielom posesji przypominam o obowi¹zku zamiatania chodników przyleg³ych do ich posesji zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Uprz¹tnijmy na Œwiêta Wielkanocne swoje posesje, niech nie szpec¹ naszego miasta - s³u by miejskie zadbaj¹ o porz¹dek w miejscach publicznych. Okres zimowy nie sprzyja³ prowadzeniu robót inwestycyjnych, trwa³y jedynie prace budowlane na budowie miejskiej biblioteki. W marcu rozpoczêto prace budowlane przy rozbudowie Szko³y Podstawowej Nr 1 i Miejskiego Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Kopernika, a tak e przy remoncie i dobudowie przedszkola Nr 1. Wznowione bêd¹ prace przy modernizacji sieci ciep³owniczej PEC i obwodnicy miasta, bêd¹cej czêœci¹ autostrady A-2. Œnie na zima podobnie jak w ca³ej Polsce tak i w naszym mieœcie poch³onê³a znaczne œrodki finansowe na bie ¹ce utrzymanie przejezdnoœci miasta - wydaje siê ju dziœ, e zabezpieczone œrodki finansowe na zimowe utrzymanie miasta i zamiatanie ulic, bêd¹ niewystarczaj¹ce. Przed nami Œwiêta Wielkanocne - prze yjmy je w atmosferze wewnêtrznej odnowy, poprawy wzajemnych relacji i radoœci, z nadziej¹ na w³asne zmartwychwstanie i prze ycie œwi¹t w gronie najbli szej rodziny. 13 kwietnia bêdziemy po raz drugi obchodziæ Dzieñ Katyñski - program obchodów bêdzie bardzo ciekawy - warto przybli yæ sobie skale tego ludobójstwa na polskiej inteligencji dokonanym przez NKWD. Wszystkim kwietniowym solenizantom: Gra ynom, Jankom, Wojciechom, Markom oraz pozosta³ym, sk³adam serdeczne zyczenia. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki MIÑSK NA STAREJ FOTOGRAFII Œwiêto 7. Pu³ku U³anów Lubelskich. Na ul. Warszawskiej defiluje 1 szwadron. 23 marca 1924r. Fot. z arch. Muzeum Ziemi Miñskiej MIM 4/2010 3

2 4 MIM 4/2010

3 Oferta Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego na 2010 rok MIEJSKA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, MIÑSK MAZOWIECKI TEL Wszystkie osoby zainteresowane œwiadczeniami Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego z siedzib¹ przy ul. Wyszyñskiego 30A w Miñsku Mazowieckim zapraszamy na dy ury specjalistów, którzy udzielaj¹ bezp³atnych porad codziennie w godzinach : PONIEDZIA EK - pedagog WTOREK - psycholog ŒRODA - specjalista ds. narkomanii CZWARTEK - porady z zakresu pomocy prawno - spo³ecznej PI TEK - prawnik Ponadto w Miñskim Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym kontynuowane bêd¹ w 2010 roku zajêcia w nastêpuj¹cych grupach terapeutycznych: SOBOTA , NIEDZIELA Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz Grupa dla cz³onków rodzin z problemem alkoholowym Terminy spotkañ: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa pog³êbionej psychoterapii "Mój problem" - dla osób uzale nionych i wspó³uzale nionych Cykl warsztatów uzupe³niaj¹cych program zapobiegania nawrotom Terminy spotkañ: IV, V, 19-20VI, VII, VIII,18-19.IX, X, XI, 18-19XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa dla m³odzie y eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) Terminy spotkañ: V, IX, X Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzale nieñ i instruktor terapii uzale nieñ z Ca³odobowego Oddzia³u Terapii Uzale nieñ od Alkoholu w ukowie. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim informuje o dzia³alnoœci na terenie miasta M³odzie owego Klubu Socjoterapeutycznego Port prowadzonego przez Fundacjê Spó³dzielczy Fundusz Oœwiaty Wiejskiej przy ul. Ma³ej 6, zaprasza on m³odzie w wieku lat od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Ponadto od wrzeœnia b.r. dzia³aj¹ we wszystkich Szko³ach Podstawowych i Gimnazjach na terenie miasta Miñsk Mazowiecki œwietlice opiekuñczo wychowawcze, gdzie prowadzone s¹ zajêcia terapeutyczne, profilaktyczne, rozwijaj¹ce zdolnoœci i zainteresowania dzieci, w tym gry i zabawy edukacyjne. Œwietlice te zapewniaj¹ dzieciom do ywianie i pomoc w nauce. Karolina ysiak Inspektor ds. profilaktyki uzale nieñ MIM 4/2010 5

4 Barwy seriali Kiedy w niedzielne popo³udnia 1984 roku na ekranach telewizorów pojawia³y siê ciemnoskóre postaci w dybach, z g³êbokim tonem afrykañskich bêbnów w tle ruch na ulicach i uliczkach polskich miast i wsi zamiera³. I chyba nie by³o osoby, która nie by³aby zorientowana, na jakim etapie psychicznego gnêbienia jasnoskórej niewolnicy jest jej pan i w³adca, okrutny i przebieg³y Leoncio. W polskiej telewizji by³ to prawdziwy prze- ³om : mimo, e mieliœmy œwietne w³asne seriale jak choæby Wojna domowa czy Czterdziestolatek losy brazylijskiej niewolnicy przyku³y uwagê widzów na wiele odcinków. Przyku³y? Ba, wrêcz zaku³y ich w telewizyjne dyby. I nie by³ to tylko efekt odmiennoœci tematu, egzotyki, smaku innego œwiata. By³a to pierwsza oznaka, e polski widz, podobnie jak brazylijski czy amerykañski z³apie bakcyla mydlanych oper, wówczas w Polsce zupe³nie nieznanych. Bo komu przysz³oby do g³owy, e mo na ogl¹daæ dwieœcie, trzysta czy szeœæset odcinków jednego serialu? Chocia, przecie w polskim radio ca³ymi latami emitowano s³uchowiska W Jezioranach i Matysiakowie. Po Niewolnicy Isaurze, telenoweli nakrêconej wed³ug powieœci Bernardo Guimaraesa, przysz³a kolej na Dynastiê z wredn¹ Alexis i inne tasiemce, ciesz¹ce siê równie ogromnym powodzeniem polskiego widza. Ka dy z nich stawia³ na niebotycznych wy ynach popularnoœci aktorów graj¹cych g³ówne role. Z punktu widzenia zainteresowania wizyta pary aktorów graj¹cych Isaurê i Leoncia by³a w Polsce niemal wydarzeniem narodowym i zaskoczy³a samych Brazylijczyków. Bo przecie w brazylijskich i portugalskich domach telenowela ju wtedy by³a chlebem powszednim. O Ameryce ju nie wspomnê. Jednak do pierwszej polskiej telenoweli by³o jeszcze bardzo daleko. "Ale jak ju pójdzie, to ju pójdzie", tak zjawisko lawiny t³umaczy³ turystom nad Czarnym Stawem pewien toprowiec. Pocz¹tkowo ma³a sitcomowa kuleczka na pocz¹tku lat 90.tych ros³a i ros³a, by, w ostatnich latach przybraæ formê prawdziwej serialowej lawiny tytu³ów, bohaterów, postaci i aktorów, którzy w ci¹gu " ycia" jednej telenoweli b³yskawicznie trafili na ok³adki wszystkich kolorówek. W zbiorowej œwiadomoœci widza zaistnia³y tak e nazwiska autorów i scenarzystów owych telenoweli, a wœród nich w krótkim czasie zab³ys³a gwiazda Ilony epkowskiej. Nic wiêc dziwnego, ze gdy we wtorkowy wieczór do Czytelni Biblioteki Miejskiej wesz³a, zdecydowanym krokiem, spóÿniona królowa polskich seriali zapewne niektórzy liczyli, e teraz powieje wielkim(?) serialowym œwiatem, plotkami zza kamery, przewidywaniami, co bêdzie w entym odcinku, a dlaczego by³o tak a nie inaczej w Klanie, M jak mi³oœæ, Na dobre i na z³e, Barwach szczêœcia i innych produkcjach Ilony epkowskiej. Nic z tego. Pisarka, aktorka, scenarzystka i producentka, kobieta sukcesu i jedna z najbardziej wp³ywowych kobiet polskiej rzeczywistoœci, nie tylko telewizyjnej, st¹pa twardo po ziemi. W jej wypowiedziach nie ma sentymentalizmu, ckliwoœci ani filozoficzno-egzystencjalnych dylematów; nie wywleka pora ek i nie przecenia sukcesów; nie ods³ania tajemnic kuchni pracy scenarzysty, nie wypowiada zbêdnych s³ów, jeœli o czymœ mówi, wali prosto z mostu, jeœli mówiæ nie chce lub nie mo e ( co na jedno wychodzi), tak e mówi bez ogródek. Tak, któryœ z bohaterów M jak Mi³oœæ umrze nagle. Mo e powiedzieæ w którym odcinku? Tak, powie: po 420, na koniec odcinka. Seriale? Jest ich za du o, owszem stara siê ogl¹daæ nowe, parê odcinków, eby siê zorientowaæ, co jest grane, ale z regu³y nie ogl¹da. Tyle seriali naraz, o ju przestaje mieæ sens. Aktorzy? Casting to te jej specjalnoœæ. Jednych odtwórców broni, chwali, o tych, co spisuj¹ siê gorzej po prostu nie mówi. Tak, wycofa³a swoje nazwisko z tej i tej produkcji. Dlaczego? Bo jej scenariusz zosta³ zmieniony do niepoznania. Owszem, napisa³a ju scenariusze do dwóch filmów, komedii. Co dalej? Jeszcze nie wie. ycie prywatne? Nie s¹dzi³a, e coœ siê jeszcze zmieni, ale tak, zmieni³o siê. A we dwoje zawsze ³atwiej. Czy jest szczêœliwa? Tak, mo e tak powiedzieæ. Na pytania odpowiada albo krótko albo rozwija temat, ale zawsze dobitnym g³osem, zdecydowanym tonem. Tu nie ma miejsca ani czasu na paplaninê. Zreszt¹- uprzedza- ma zapalenie oskrzeli, wiêc mo e kaszleæ przy mówieniu. Dariusz Mól tym razem mia³ wyj¹tkowo trudne zadanie. 6 MIM 4/2010

5 Ilona epkowska to nie rozmówca-czaruœ, który prêdzej czy póÿniej uwodzi publicznoœæ, bawi siê w s³owne gry z prowadz¹cym, podchwytuje nowe w¹tki rozmowy, wtr¹ca dygresje. Wywo³uje œmiech czy zmusza do refleksji. Nie u³atwia rozmowy, nie przejmuje inicjatywy. Zadanie tym trudniejsze, e Pan Darek stara³ siê nie powielaæ pytañ zawartych w ksi¹ ce, która niedawno siê ukaza³a nak³adem Wydawnictwa Prószyñski i Ska ( jak epkowska. Z Ilon¹ epkowsk¹ rozmawia Andrzej Opa³a). Zreszt¹ autor owego wywiadu-rzeki, równie obecny na wtorkowym spotkaniu musia³ napotkaæ na podobne trudnoœci przy pisaniu ksi¹ ki. Z jego wypowiedzi na temat swej pracy ze scenarzystk¹ nie specjalnie wy³ania siê Ilona epkowska prywatnie, w domu, przy szklance herbaty czy w ogrodzie. Choæ przy kuchni - tak. To jedyny moment, w którym królowa polskich seriali jakby ³agodnieje, zwalnia nawet tempo mówienia, prawie zalotnie wymienia po kolei potrawy, które przygotowa- ³a dla przyjació³ z okazji doktoratu syna swego partnera. To ja bawi, umie gotowaæ, robi mnóstwo przetworów. Kiedy? Wstaje na przyk³ad o 4 rano i robi. A poza tym przy tym dobrze siê myœli. Ale tylko myœli, bo ju pisanie scenariuszy to ciê - ka praca. Tak jak praca przy produkcji. A wczeœniej jeszcze trzeba to wymyœliæ. Co bêdzie robiæ na emeryturze? Dom, w którym mieszka jest bardzo du y. Podobnie jak ogród. Zatem o to, co bêdzie robiæ siê nie martwi. I chyba ma racjê. Jestem przekonana, ze nawet jeœli jutro Ilona epkowska powiedzia³aby "stop", nie piszê wiêcej scenariuszy i nie wyprodukujê ju adnego serialu to i tak pojutrze znajdzie sobie w polskiej rzeczywistoœci, nie tylko telewizyjnej, miejsce równie mocne jak to, które zajmuje w tej chwili. Królowa polskich seriali? Ktoœ powiedzia³ - raczej caryca! Lub inaczej: jedna z najbardziej wp³ywowych kobiet w Polsce. I by³a w Czytelni MBP w Miñsku Mazowieckim. Mimo zapalenia oskrzeli. El bieta Sieradziñska Fot. z arh. MBP MIM 4/2010 7

6 Komenda Hufca "MAZOWSZE" w Miñsku Mazowieckim Apel do wszystkich, którym los Rzeczypospolitej nie jest obojêtny! Informujemy, e istnieje Ruch Przyjació³ Harcerstwa! Jest on ruchem spo³ecznym, apolitycznym, zrzeszaj¹cym osoby, które doceniaj¹ rolê prawdziwego harcerstwa w kszta³towaniu przysz³ego dojrza³ego spo³eczeñstwa. Doceniaj¹, chc¹ pomagaæ. Ten ruch ma swój pocz¹tek w latach miêdzywojennych ubieg³ego stulecia. Ale nigdy nie by³ tak potrzebny jak teraz, w czasie niebezpiecznego rozpadu ³adu moralnego. Harcerstwo jest jedn¹ z organizacji, która mo e wiele dokonaæ. To z harcerstwa wyrastali najdzielniejsi bohaterowie ostatniej wojny. Harcerstwo mo e tak organizowaæ czas m³odzie y, aby z nudów nie wkracza³a w niebezpieczne rewiry ycia, mimo telewizyjnych i bilbordowych zachêt! Harcerstwo ma atrakcyjny program na miarê wspó³czesnych potrzeb m³odzie- y, na odrodzenie patriotyzmu! Jesteœmy w roku stulecia powstania tej organizacji, która prawie przez cale stulecie nie zawiod³a mimo, e w naszej ojczyÿnie prze y³a ró ne koleje losu. Dzisiaj realizuje siê autentyczny Ruch Odrodzenia Harcerstwa. Szukamy przyjació³. Potrzebna jest pomoc doœwiadczonych instruktorów, chêtnych do wspó³pracy nauczycieli i dyrektorów szkó³, którzy wierz¹, e harcerstwo jest silne tradycj¹. To oni po nas bêd¹ rz¹dzili gospodark¹, polityk¹ i opiek¹ socjaln¹ - krajem! Musimy byæ œwiadomi wspó³odpowiedzialnoœci za wychowanie m³odego pokolenia. I w tej sprawie wiele do powiedzenia mo e mieæ Ruch Przyjació³ Harcerstwa! Do Ruchu Przyjació³ Harcerstwa gor¹co zapraszamy przedstawicieli ycia spo³ecznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego. Administracjê samorz¹dow¹, rodziców, seniorów harcerskich, przedstawicieli Policji, Wojska Polskiego, Stra y Po arnej, przedstawicieli Zwi¹zków Wyznaniowych, Organizacji Pozarz¹dowych, Zwi¹zków Strzeleckich, PTTK, Towarzystwa Przyjació³ 7 Pu³ku U³anów Lubelskich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Animatorów Kultury, Muzealników, cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego. Wszystkich, którzy maj¹ dobr¹ wolê niesienia pomocy w akcji poprawy etyki spo³eczeñstwa. Jesteœcie po prostu potrzebni! Dlatego spotkajmy siê na I Sejmiku Ruchu Przyjació³ Harcerstwa w Miejskim Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim 23 kwietnia (pi¹tek) w dniu œw. Jerzego, patrona wszystkich skautów. Plan Sejmiku: od godz zbieramy siê w holu pa³acu Promocja ksi¹ ki pt. "Z dziejów Harcerstwa w Miñsku Mazowieckim" autorstwa druhów: Mirona Krajewskiego, Stanis³awa Fija³kowskiego, Zbigniewa Tokarskiego, oraz promocja lokalnych wydawnictw harcerskich na stulecie organizacji. godz przywitanie przyby³ych uczestników i zaproszenie do Sali Konferencyjnej, nastêpnie referaty na wa ne tematy, takie jak: "Harcerskie wspomnienia", "Harcerstwo silne tradycj¹ i nowoczesne w formie" oraz dyskusja pod has³em "Dok¹d zmierzamy" Serdecznie zaprasza: Komendant Sejmiku, senior ZHP, druh Miron Krajewski Fot. z arch. KH ZHP 8 MIM 4/2010

7 Œwiêto Pu³kowe Towarzystwo Pamiêci 7. Pu³ku U³anów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Miñsku Mazowieckim nale y do najstarszych w Polsce stowarzyszeñ kultywuj¹cych tradycje pu³ków kawalerii Drugiej Rzeczpospolitej. Za³o- yciel Towarzystwa i pierwszy prezes - Pan Krzysztof Szczypiorski, rejestracji s¹dowej organizacji dokona³ ju w 1989 roku. Towarzystwo od pocz¹tku istnienia w³¹czy³o siê w organizacjê Œwi¹t Pu³kowych wspólnie z Ko³em o³nierzy 7. Pu³ku U³anów. Towarzystwo Pamiêci mia³o zaszczyt wystawiaæ poczty u³añskie na pogrzebach ostatnich u³anów 7. Pu³ku. Tegoroczne Œwiêto Pu³kowe Towarzystwo zorganizowa³o z rozmachem, a by³o to mo liwe dziêki wsparciu W³adz Miasta, Muzeum Ziemi Miñskiej, Miejskiego Domu Kultury ( Pani dyrektor Zofia Markowska ma kulturaln¹ i niezawodn¹ ekipê), Miejskiej Orkiestry Dêtej, Chóru Uniwersytetu Radoœæ Trzeciego Wieku, a tak e 14 Dru yny Harcerskiej z Ptaków i Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego. Obchody odby³y siê 21 marca b.r., a rozpoczê³a je uroczysta Msza Œw. w Koœciele p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny, dawnym Koœciele garnizonowym 7. Pu³ku U³anów. Uroczyst¹ sumê uœwietni³y pieœni chóru pod kierownictwem Pani Jolanty Kowalczyk. Drugim punktem programu by³a inscenizacja wydarzenia sprzed 89 lat. 23 marca 1921 roku w Kraœniku Marsza³ek Józef Pi³sudski odznaczy³ 7. Pu³k U³anów Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy, za zas³ugi w walce o niepodleg³oœæ Ojczyzny w latach Sztandar dla 7. Pu³ku U³anów ufundowa³o spo³eczeñstwo Ziemi Lubelskiej, sztandar zosta³ poœwiêcony i uroczyœcie wrêczony w przeddzieñ dekoracji Orderem Virtuti Militari w Kraœniku, gdzie wówczas stacjonowa³ Pu³k. Do Miñska Mazowieckiego Pu³k przyby³ w czerwcu 1921 roku i tu stacjonowa³ do wrzeœnia 1939 roku. Œwiêto Pu³kowe ustalono na 23 marca, w rocznicê dekoracji Orderem Virtuti Militari. Podczas inscenizacji Miejsk¹ Orkiestr¹ Fotorelacja z uroczystoœci znajduje siê na II stronie ok³adki gazety. Dêt¹ dyrygowa³ Pan Marcin Œl¹zak. Orkiestra brawurowo zagra³a Marsz 7. Pu³k U³anów, ale to nikogo nie mo e dziwiæ, gdy w orkiestrze gra³ Pan Marian Grzanka, który jest synem u³ana Tadeusza Grzanki trêbacza 7. Pu³ku. Inscenizacjê zakoñczy³a defilada, któr¹ jak przed 89 laty odebra³ Marsza³ek Józef Pi³sudski. Rolê Marsza³ka doskonale zagra³ Pan Janusz Kuligowski, do niedawna Prezes Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego, a obecnie cz³onek Zarz¹du. Inscenizacjê znakomitym komentarzem opatrzy³ Pan Andrzej Orze- ³owski, honorowy cz³onek Towarzystwa Pamiêci 7. Pu³ku U³anów. Trzecim punktem by³o zwiedzanie dawnych koszar 7 Pu³ku U³anów Lubelskich, obecnie jednostki andarmerii Woj- skowej. Przed budynkiem sztabu m³odzi u³ani - Jakub Rokicki i Przemys³aw Fedorowicz, wykonali mistrzowski pokaz musztry paradnej. Goœcie, których ojcowie i dziadowie s³u yli tutaj, a tak e liczne przyby³e delegacje Stowarzyszeñ kultywuj¹cych tradycje innych Pu³ków Kawalerii przed³u yli czas przeznaczony na ten punkt programu. Ostatni punkt - spotkanie uczestników w Kasynie Wojskowym odby³o siê z opóÿnieniem. Otworzy³ je Prezes Towarzystwa Pamiêci 7. Pu³ku U³anów Pan Andrzej Osiñski krótkim przemówieniem i toastem. W Kasynie uczestnicy wys³uchali piosenek u³añskich w œwietnym wykonaniu dzieci ze Szko³y Podstawowej z Wiœniewa, która nosi imiê 7. Pu³ku U³anów. Z okazji tegorocznego Œwiêta Muzeum Ziemi Miñskiej wyda³o pami¹tkow¹ pocztówkê. Jerzy Konowrocki Fot. Anna Kuligowska, Piotr Konowrocki. MIM 4/2010 9

8 WSPOMNIENIE O PIOTRZE SIANKOWSKIM "Nie odchodzi siê tak naprawdê i zupe³nie bo mimo wszystko - pozostaje siê w czyjejœ pamiêci i czyimœ czekaniu " W dniu 19 grudnia 2009 roku zmar³ nagle i niespodziewanie Piotr Siankowski. Mia³ zaledwie 45 lat. Pozostawi³ onê Krystynê i dwoje dzieci - Joannê i Patryka. Pozostawi³ równie w ogromnym alu liczne grono przyjació³, kolegów i wspó³pracowników. Urodzony 21 marca 1964 roku w Warszawie. W sporcie od 30 lat. Od roku 1979 cz³onek, zawodnik, dzia³acz LZS w Mieni. Pi³karz, sêdzia, pasjonat tenisa sto³owego, Cz³onek Zarz¹du OZPN. By³ motorem napêdowym budowy boiska do pi³ki no nej i stworzenia dru yny pi³karskiej LZS "Mgie³ka" Mienia. Posiada³ umiejêtnoœci mobilizacji i koordynacji zasobów ludzkich oraz wykorzystania ich do dzia³alnoœci sportowej. Od 1983 roku Prezes LZS "Mgie³ka" Mienia. Organizator wielu gminnych turniejów pi³karskich w tym o puchar Naczelnika Gminy. Dwukrotny zdobywca tego Pucharu. Wyró niony dyplomem przez naczelnika Gminy za dzia³alnoœæ sportow¹. Równie w latach 80 -tych, pracuj¹c w Pañstwowych Zak³adach teletransmisyjnych "TELKOM" PZT w Warszawie, za³o- y³ wspólnie z panem Markiem Królikiem Zak³adow¹ Ligê Pi³karskich Pi¹tek. Od 1987 roku Mieszkaniec Miñska Mazowieckiego. Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ sportow¹ i samorz¹dow¹. W Radny Rady Miejskiej II kadencji w Miñsku Mazowieckim. Od 1997 roku do chwili obecnej, czyli pe³ne trzy piêcioletnie kadencje, by³ Prezesem Miejskiego Klubu Sportowego "MAZOVIA" w Miñsku Mazowieckim. Na styczeñ przygotowywa³ Walne Zgromadzenie, gdzie zamierza³ zakoñczyæ sw¹ d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ na tym stanowisku. Zawodowo - Inspektor ds. Sportu w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Miñsku Mazowieckim. Wykwalifikowany instruktor dyscypliny sportu o specjalnoœci pi³ka no na. W latach za³o- yciel i prezes Klubu Biegacza "Amator" w Miñsku Mazowieckim. Przez czternaœcie lat Dyrektor Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Mazowiecka Piêtnastka", do chwili obecnej ciesz¹cego siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ nie tylko wœród biegaczy polskich, lecz tak e zagranicznych. Dziêki jego niezmordowanym staraniom rozpoczê³a siê rozbudowa obiektu Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji o salê sportow¹. Kapitalne remonty zdewastowanych szatni pi³karskich w starej czêœci budynku wykona³ metod¹ sponsoringow¹. Pomys³odawca i wykonawca wielu popularnych imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie y szkolnej na terenie miasta - Czwartki z MOSiR-em, Biegi Prze³ajowe "Powitanie Wiosny" "Olimpiady Przedszkoli", "Ligii Tenisa Sto³owego Miñskich Zak³adów Pracy", niezliczonej iloœci imprez biegowych i pi³karskich. Przez kilka lat z ramienia Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji oraz MKS "Mazovii" organizowa³ pó³kolonie letnie i zimowe o profilu sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i m³odzie- y szkolnej o najni szym statusie materialnym. Uzyska³ za sw¹ dzia- ³alnoœæ wiele pochwa³ z Kuratorium Oœwiaty w Warszawie. Organizator i wspó³or- ganizator wielu presti owych imprez, miedzy innymi dwukrotnie rozgrywany mecz Oldboje Mazovii Miñsk Mazowiecki kontra Or³y Górskiego. W MKS "Mazovia" pomimo borykania siê z problemami finansowymi i kadrowymi uda³o mu siê kilkukrotnie awansowaæ do IV ligi mazowieckiej. W oczach pi³karzy by³ wspania³ym cz³owiekiem i organizatorem, koleg¹ i przyjacielem. Posiada³ siln¹ pozycjê w œrodowisku pi³karskim na terenie Mazowsza. Za jego spraw¹ MKS Mazovia zosta³a powiêkszona o kolejn¹ sekcjê sportow¹ - sekcjê warcabów 100 polowych. Odznaczony "Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ OZPN", "Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ MZPN", "Br¹zowym Krzy em" za zas³ugi dla sportu "Zas³u ony dla Kultury Fizycznej", "Honorow¹ Odznak¹ Zas³u onego dla Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki". Sport i rekreacja w mieœcie straci³y wiele wraz z jego odejœciem. Po Piotrze pozosta³a pustka. Dyrektor MOSiR Robert Smuga Fot. z arch Urzêdu Miasta 10 MIM 4/2010

9 XII M ODZIE OWE MISTRZOSTWA EUROPY W WARCABACH POLOWYCH W MIÑSKU MAZOWIECKIM Zwi¹zek Warcabowy na zlecenie Europejskiej Konfederacji Warcabowej jest organizatorem XII M³odzie owych Mistrzostw Europy w warcabach 100-polowych, które odbêd¹ siê w Miñsku Mazowieckim w Zespole Szkó³ nr 1 przy ul. Budowlanej 4 w dniach od 31 lipca do 07 sierpnia 2010 roku. W mistrzostwach przewidujemy udzia³ oko³o 300 zawodników z oko³o 15 krajów Europy. Zawodnicy to dzieci i m³odzie w wieku od 10 do 19 lat. Zawodnikom towarzyszyæ bêdzie oko³o 50 trenerów, sêdziów i dzia³aczy. M³odzie owe Mistrzostwa Europy organizowane s¹ zgodnie z przepisami Europejskiej Konfederacji Warcabowej i umo liwiaj¹ wy³onienie najlepszych zawodników w kategorii orlików (nadziei olimpijskich), m³odzików, m³odszych juniorów i juniorów z podzia³em na kategorie dziewcz¹t i ch³opców. ¹cznie daje to 8 kategorii (8 tytu³ów mistrza Europy). Mistrzostwa rozgrywane s¹ na dystansie 3 godzin na zawodnika na rozegranie ca³ej partii. Dodatkowo rozgrywa siê drugie mistrzostwa w blitza (5 minut na zawodnika na rozegranie ca³ej partii). Prowadzone s¹ tak e klasyfikacje dru ynowe w obydwu turniejach. Ca³e mistrzostwa trwaj¹ 7 dni. Pucharami i medalami nagradza siê po trzech najlepszych zawodników w ka dej kategorii i trzy najlepsze reprezentacje. ¹cznie daje to 54 puchary i 162 medale. Organizator (w tym przypadku Polski Zwi¹zek Warcabowy) zobowi¹zany jest do zapewnienia na w³asny koszt zakwaterowania i wy ywienia dla mistrzów w swoich kategoriach - reprezentantów ka dej federacji oraz 10 sêdziów. Razem jest to oko³o 100 uczestników. Organizacja mistrzostw s³u y sprawdzeniu umiejêtnoœci zawodników i sprawdzeniu metod szkolenia oraz jest sprawdzianem dla organizatorów, dzia³aczy i sêdziów. Celem mistrzostw jest wy³onienie najlepszych zawodników w Europie, sprawdzian umiejêtnoœci, nawi¹zanie wspó³pracy z innymi warcabowymi federacjami narodowymi, promocja Miñska Mazowieckiego, Mazowsza i Polski oraz warcabów jako formy spêdzania wolnego czasu. Osob¹ odpowiedzialn¹ jest Tadeusz Kosobudzki - Prezes Polskiego Zwi¹zku Warcabowego. Zawody cheerleaders w Szkole Podstawowej Nr 5 13 marca 2010r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim odby³y siê VII Powiatowe Zawody Cheerleders, organizowane w ramach kalendarza zawodów Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Udzia³ wziê³o 12 zespo³ów. Wystêpom dziewcz¹t towarzyszy³y wielkie emocje, równie ze strony kibiców. W czasie obrad jury wyst¹pi³y m³ode gimnastyczki Zuzanna Pyszel, Zuzanna Szewczyk z pokazem akrobatycznym, który wzbudzi³ du y zachwyt. Fundatorem nagród by³ Powiatowy i Miejski Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim. Kategoria szkó³ podstawowych I miejsce - SP nr 5 Miñsk Mazowiecki op. Ma³gorzata Pyszel II miejsce - SP Ruda op. Bo ena Wi¹cek III miejsce - SP nr 2 Miñsk Mazowiecki op. Beata Szymkowicz IV miejsce - SP nr 6 Miñsk Mazowiecki V miejsce - SP nr 1 Miñsk Mazowiecki Kategoria szkó³ gimnazjalnych I miejsce - Gimnazjum w Dêbem Wielkim op. Magdalena Uzarska II miejsce - Gimnazjum nr 3 Miñsk Mazowiecki op. Agnieszka Bartnicka - Maguza III miejsce - Gimnazjum w Jakubowie IV miejsce - Gimnazjum w Zamieniu Kategoria szko³y œrednie I miejsce - GILO w Miñsku Mazowieckim op. Anna Gryz II miejsce - ZSZ nr 2 w Miñsku Mazowieckim Dyr. SP Nr5 Ewa Szczerba Fot. z arch SP Nr5 MIM 4/

10 IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji SZACHY W dniu 06 marca 2010r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. "D¹brówki" w Miñsku Maz. odby³y siê III Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szko³y Podstawowej nr 2 im. D¹brówki w Miñsku Mazowieckim. Wziê³o w nim udzia³ 106 zawodników ze szkó³ podstawowych z województwa mazowieckiego. Otwarcia turnieju dokona³ Dyrektor Szko- ³y S³awomir Domañski wraz z organizatorem Andrzejem Koseskim i sêdzi¹ g³ównym Krzysztofem Parolem, ycz¹c wszystkim zawodnikom udanych zawodów i jak najwiêkszej iloœci wygranych. W turnieju zwyciê y³ Aleksy Kozakow zdobywaj¹c 6,5 punktów. Kolejne miejsca z tak¹ sam¹ iloœci¹ szeœciu pkt. zajêli: Weronika Górska, Wac³aw Jasinowicz, Damian Koseski, Pola Parol, Micha³ Szulejko. Jednoczeœnie prowadzone by³y odrêbne klasyfikacje z podzia³em na klasy I-III, IV- VI ch³opców i dziewcz¹t. W kategorii klas IV- VI dziewcz¹t I miejsce wywalczy³a Kamila Koseska (SP 2 Miñsk Maz), drugie Dominika Tkaczyk (Warszawa), a trzecie Anna Pyza (Celestynów). W kategorii klas IV- VI ch³opców na I pozycji uplasowa³ siê Wac³aw Jasinowicz (Otwock) przed Damianem Koseskim (SP 2 Miñsk Maz.) i Dominikiem Stosio (Otwock). W kategorii klas I-III dziewcz¹t I miejsce wywalczy³a Weronika Górska (Warszawa), nastêpne miejsce zajê³a Pola Parol ( SP 5 Miñsk Maz.) i Weronika Tkaczyk (Warszawa) W kategorii klas I-III ch³opców I miejsce wywalczy³ Aleksy Kozakow (Warszawa) przed Micha³em Szulejko (Otwock) oraz Miko³ajem Brodowskim (Otwock). Miano najlepszych zawodników SP 2 zdobyli: Damian Koseski, Jakub Kazikowski, Kamila Koseska i Jakub Wo³osiewicz. Natomiast w najm³odszej kategorii, dzieci do 7 lat prym wiód³ Aleksander Pisarczyk, przed Juliuszem Kopciñskim i Dorot¹ Nowick¹. Dodatkow¹ atrakcj¹ tego dnia by³ wspania³y wystêp zespo³u " DUET" prowadzonego przez pani¹ Anetê Senktas. Dzieci przyby³y z rodzicami i opiekunami, gra przynios³a im wiele wra eñ, du o uœmiechu i radoœci. Ka de dziecko otrzyma³o s³odki poczêstunek, a dla najlepszych by³y puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez MOSiR, Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim, Miñskie Towarzystwo Szachowe, Towarzystwo Przyjació³ Miñska Mazowieckiego oraz Radê Rodziców SP 2 im. D¹brówki w Miñsku Mazowieckim. Wszystkim uczestnikom i przyby³ym goœciom serdecznie dziêkujemy i zapraszamy w przysz³ym roku. opracowa³: Andrzej Koseski, MTSZ Fot. z arch MTSZ 12 MIM 4/2010

11 IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji WARCABY Na starcie VI Dru ynowych Mistrzostw Szkó³ Podstawowych w warcabach 100- polowych stanê³o ok. 60 zawodników z 4 szkó³ z terenu miasta. Wyj¹tkowo mistrzostwa odby³y siê w Sali sportowej obiektu AQUAPARK w Miñsku Mazowieckim. Po uroczystym otwarciu, którego dokonali Prezes Polskiego Zwi¹zku Warcabowego Tadeusz Kosobudzki oraz Dyrektor MO- SiR Robert Smuga zawodnicy rozpoczêli gry. Kilkadziesi¹t rozegranych pojedynków przynios³o nie lada niespodziankê - niepokonana do tej pory Szko³a Pi¹tka ust¹pi- ³a Kopernikowi. Mo na to jednak wyt³umaczyæ faktem, i dru yna Szko³y z Ma³opolskiej zosta³a os³abiona ze wzglêdu na wyjazd czo³owych zawodników na M³odzie owe Mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych odbywaj¹ce siê w Miejskiej Górce k/rawicza. Mo na te jednak przypuszczaæ, e dzieci z SP 1 wziê³y siê ostro do warcabowych treningów i st¹d niespodziewana wygrana. Kolejne jesienne Mistrzostwa poka ¹ nam ca³¹ warcabow¹ prawdê Sk³ad zwyciêskiej dru yny z SP nr 1, trenuj¹cej na co dzieñ pod czujnym okiem Pani Stanis³awy Ci¹æki to: yszkow- ska Julia, Fanselow Jakub, Krzy anowska Oliwia, Bujalski Przemys³aw, Ostrowska Klaudia, Zieliñski Filip, Gajda Magdalena, Zgódka Alan, Izabella Kurek, Jakub Piasecki, Aleksandra Derlatka oraz Karol Sowa. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe medale i dyplomy z r¹k organizatorów, a SP 1 wróci- ³a dodatkowo z ogromnym pucharem. Mi- ³ym akcentem by³y nagrody w postaci wejœciówek na basen dla wygranej dru yny. BADMINTON 28 Marca 2010 w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 2 MOSiR przeprowadzi³ VII turniej badmintona tegorocznego cyklu. Tym razem na starcie pojawi³o siê 15 seniorów, 4 juniorów i 7 dzieci- w sumie 26 uczestników. Po wielu emocjonuj¹cych pojedynkach dosz³o do tradycyjnego ju fina³u seniorów pomiêdzy Norbertem Wiech¹ i Wojtkiem Pi¹tkiem. By³a to ju pi¹ta konfrontacja tych zawodników. Wszystkie dotychczasowe by³y wyrównane i zaciête ale zawsze w koñcu triumfowa³ Norbert. Tym razem równie dosz³o do trzeciego decyduj¹cego seta, w którym wreszcie Wojtek minimalnie pokona³ rywala (21:15, 21:14, 21:18). Wyniki: Wiecha Norbert- Gierat Dariusz 15:4, 15:9, WoŸnica Cezary- Wasilonek Bogdan 15:9, 15:7, Brzeszczyñski Artur- Dêbski Dariusz 17:15, 15:7, Pi¹tek Wojciech- Wróblewski Ireneusz 11:15, 15:11, 15:9. Wyniki pó³fina³ów: Wiecha WoŸnica 15:6, 15:9, Pi¹tek Brzeszczyñski 21:16, 21:16. Mecz o 3 miejsce stoczyli Cezary WoŸnica i Artur Brzeszczyñski 16:14, 15:9. Juniorzy grali systemem ka dy z ka dym o zwyciêstwie decydowa³a ró nica setów miêdzy trzema pierwszymi zawodnikami. Pierwsze miejsce wywalczy³ Krawczyk Wiktor, za nim Kowalczyk Kamil, Ola Gruszczyñska i Krzyœ Kosut. Turniej dzieci zakoñczy³ siê fina³em Wróblewska Kasia Iza Gierat 15:7 i 15:4. Pierwsza w rankingu ostatecznie uplasowa³a siê Wróblewska Kasia, za ni¹ Gierat Iza, Ca³ka Mateusz, Cecotka Natalia, Pi¹tek Kacper, Krawczyk B³a ej i Misterkiewicz Gabrysia. Grand Prix dobiega koñca serdecznie zapraszamy na Mistrzostwa Miñska Mazowieckiego w badmintonie 25.IV 2010r w Szkole Podstawowej nr 2. Stadion MOSiR ul. Sportowa Miñsk Mazowiecki tel: (025) Aquapark Miejski ul. Wyszyñskiego 56 tel: (025) Korty MOSiR ul. Wyszyñskiego 30A tel: Dyrektor MOSiR Robert Smuga MIM 4/

12 ŒWIÊTO POLSKIEJ LITERATURY DZIECIÊCEJ W KOPERNIKU 3. marca w piêkny s³oneczny, aczkolwiek jeszcze doœæ ch³odny dzieñ zimowy w Miejskiej Szkole Artystycznej w Miñsku Mazowieckim odby³ siê I Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy. Inicjatorkami owego "œwiêta literatury dzieciêcej" by³y nauczycielki klas I - III Szko³y Podstawowej nr 1 im. Miko³aja Kopernika w Miñsku Mazowiecki, panie El bieta Gajda, Beata Jerzak i Ewa Zagórska. Wspiera³y je w przygotowaniach oraz samym przebiegu konkursu polonistka z SP1, pani Ma³gorzata Szczêsna oraz bibliotekarka pani Bo ena Polkowska. Impreza nie mog³aby siê obejœæ bez pomocy pana Tomasza Zalewskiego, nauczyciela muzyki w SP1, który zaj¹³ siê obs³ug¹ techniczn¹. W sk³ad jury konkursu weszli: pani Teresa Sêktas - Chanke, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miñsku Mazowieckim, pani Renata Baku³a, wicedyrektor Szkó³ Salezjañskich w Miñsku Mazowieckim, pani Hanna Wielgo³aska, polonistka z Gimnazjum Miejskiego nr1 im. Genera³a Andersa w Miñsku Mazowieckim, pani Beata Duszczyk, lektor Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim. Goœciem specjalnym i jednoczeœnie przewodnicz¹cym jury by³ znany aktor teatralny, telewizyjny i filmowy pan Pawe³ Królikowski. Na zaproszenie organizatorów konkursu odpowiedzia³o 20 szkó³ podstawowych powiatu miñskiego, i zg³osi³o do wspó³zawodnictwa 39 recytatorów. Podobnie jak w innych konkursach recytatorskich zadaniem uczestników by³o wyg³oszenie z pamiêci jednego utworu poetyckiego i fragmentu prozy w ci¹gu piêciu minut. Dzieci mia³y do dyspozycji szerok¹ gamê utworów polskich poetów i prozaików pisz¹cych dla najm³odszych. Ich uznaniem cieszy³y siê teksty: Brzechwy, Tuwima, Fredry, Jurgielewiczowej, Janczarskiego, Chotomskiej, czyli klasyka polskiej literatury dzieciêcej, co zapewne bardzo cieszy niejednego polonistê. Konkurs przebiega³ w dwóch turach. Najpierw swoje umiejêtnoœci zaprezentowali m³odsi recytatorzy, po czym nast¹pi³a krótka przerwa, podczas której wszyscy zebrani w Miejskiej Szkole Artystycznej mogli skosztowaæ przygotowanych dla nich s³odkoœci. Po przerwie do rywalizacji przyst¹pili uczniowie klas IV - VI. Wyniki zosta³y og³oszone po oko³o czterech godzinach przes³uchañ. W grupie klas m³odszych zwyciê y³ Mateusz Sandomierski ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Sulejówku, II miejsce zajê³a Magda Gadomska, uczennica Szko³y Podstawowej w Dropiu, III miejsce przypad³o Michalinie Smoleñskiej ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim, wyró - niono Laurê Kulback¹ ze Szko³y Podstawowej w Starej Niedzia³ce oraz Mariê Pi¹tkowsk¹ ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim. Dominik WoŸniak ze szko³y Podstawowej nr 2 w Miñsku Mazowieckim to zdobywca I miejsca w grupie klas IV- VI, II miejsce zajê³a Kinga Pawlikowska ze Szko³y Podstawowej w Ka³uszynie, III zaœ Martyna Pietrzyk ze Szko³y Podstawowej w Stanis³awowie. Wyró nienia w tej grupie przypad³y Paulinie Staniszewskiej ze Szko³y Podstawowej w Ceg³owie, Rados³awowi KuŸmie ze Szko³y Podstawowej w adzyniu oraz Krzysztofowi Krusiewiczowi ze Szko³y 14 MIM 4/2010

13 Podstawowej w Hucie Miñskiej. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi¹ kowe, natomiast zdobywcy I miejsc dodatkowo statuetki zwyciêzcy konkursu. Pozostali uczestnicy opuœcili mury Miejskiej Szko³y Artystycznej z dyplomem za udzia³ w konkursie oraz drobnym upominkiem w postaci przemi³ego pluszaka. Ktoœ móg³by zapytaæ, po co organizowaæ kolejny konkurs recytatorski, skoro s¹ a trzy podobne na terenie powiatu. Odpowiedzi¹ niech bêdzie wymieniona powy ej liczba szkó³ zg³oszonych do rywalizacji oraz iloœæ recytatorów. Ponadto czy nie lepiej, jeœli nasi wychowankowie mog¹ skorzystaæ z wiêkszej iloœci mo liwoœci do zaprezentowania swoich umiejêtnoœci, a dodatkowo maj¹ w czym wybieraæ? Ka dy konkurs równie ma swoj¹ specyfikê, nie wszystkie przebiegaj¹ zawsze tak samo. Owszem istnieje pewien schemat, wed³ug którego przeprowadza siê podobne imprezy, ale to chyba nic z³ego, jeœli siê z niego korzysta. Jest jeszcze inny powód, który œwiadczy o celowoœci podobnych przedsiêwziêæ. To wiele ciep³ych, mi³ych i yczliwych s³ów przekazanych jury oraz organizatorom przez rodziców i opiekunów uczestników konkursu. Jeœli zaœ konkurs pos³u y promowaniu Szko³y Podstawowej nr1 im. Miko³aja Kopernika w Miñsku Mazowieckim, tym bardziej warto go organizowaæ. Ka demu jest przyjemnie, kiedy jego dzia³anie spotka siê z aprobat¹, yczliwoœci¹ i uznaniem œrodowiska. Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ wszystkim szko³om, które przyjê³y zaproszenie do konkursu, poniewa w ten sposób upewni³y ich w celowoœci podejmowania podobnych inicjatyw. S³owa podziêkowania kierujemy równie w stronê dyrekcji Miejskiej Szko³y Artystycznej, która u yczy³a nam swoich goœcinnych progów do przeprowadzenia konkursu. Ogromne podziêkowania nale ¹ siê sponsorom imprezy, panu Tomaszowi Paudynie - dyrektorowi Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim, Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim oraz rodzicom, których dzieci uczêszczaj¹ do naszej szko- ³y, a postanowili pozostaæ anonimowi. Opracowa³y: Ma³gorzata Szczêsna i Bo ena Polkowska Fot. z arch. SP Nr1 Dreptakowe wieœci Stoczek ukowski r. przywita³ biegaczy prawdziw¹ zimow¹ pogod¹.tradycyjny ³ukowski bieg na 11 km odby³ siê w bardzo trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Miñski Klub Biegacza Dreptakwystawi³ siln¹ dwunastoosobow¹ dru ynê. W kategori open nasz biegacz Sebastian Reczek uplasowa³siê na 9 miejcu, a w swojej grupie wiekowej by³ 4. W swoich grupach wiekowych Marcin Sujak by³ 12, W³adys³aw Judka 7, Miros³aw Sujak 12, S³awomir Toporowski 25, Jerzy Nurek 11, Andrzej Madziar 13. W tym samym terminie w Warszawie w Biegu Wedla uczestniczy³ Krzysztof Michalak wraz z synem i dwiema córkami. W biegu na 5,5kmKrzysztof Michalak uplasowa³ siê na 12 miescu, a na dystansie 1800m Dawid by³ 11, a jego dwie siostry w dobrym czasie te ukoñczy³y bieg r. w Wi¹zownej odby³ siê pierwszy w tym sezonie pó³ maraton oraz bieg na 5 km i na 1 km. Na wszystkich dystansach pobiegli nasi biegacze. W biegach uczestniczy- ³o oko³o 1250 biegaczy. Najszybciej z Dreptaków trasê pó³ maratonu przebieg³ Sebastian Reczek plasuj¹c siê na 75 miejscu, a Zbigniew Koper by³ 104. W swoich grupach wiekowych W³adys³aw Judka by³ 19, Janusz Wieczorek 74, Leszek Wójcicki 148, Jerzy Nurek 28, Andrzej Madziar 37. W biegu na 5 km El bieta Wójcicka by³a 4, Krzysztof Michalak 3, S³awomir Ptak 8. W biegu na 1000 m uczestniczy³ Dawid Michalak z siostr¹ Ani¹ plasuj¹c siê na 22 i 23 miejscu. Marzec rozpocz¹³ siê dla Dreptaków Biegiem Kazików na dystansie 10 km w Radomiu.W biegu tym uczestniczy³ S³awomir Ptak, który w silnej stawce biegaczy uplasowa³ siê na 11 miejscu. W Falenicy i odby³y siê kolejne edycje biegów górskich. W bardzo trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych biegacze Dreptaka byli bardzo widoczni odby³ siê ostatni z cyklu biegów górskich. Aby zostaæ sklasyfikowany trzeba by³o uczestniczyæ w trzech biegach. Zawodnicy Dreptaka w swoich grupach wiekowych zajmowali czo- ³owe miejsca. Na dystansie m Marcin Sujak by³ pierwszy, Sebastian Reczek 2. W³ads³aw Judka 7, Leszek Wójcicki 8, Miros³aw Sujak 5,Maciej Kowalczyk 12, Janusz Wieczorek 9, Jerzy Nurek 6. Na dystansie 5 km w grupach wiekowych pierwsze miejsca zajeli Jolanta Bartnik i Krzysztof Michalak. W biegu na 3km Filip Wieczorek uplasowa³ siê na 2 pozycji, a Dawid Michalak by³ 3. Na szczególne s³owa uznania zas³uguj¹ nasi nowi biegacze Jolanta Bartnik i Marcin Sujak którzy bieg¹c pierwszy raz w biegach górskich uplasowali siê na pierwszch miejscach r. w przeddzieñ warszawskiego pó³ maratou pobieg³a sztafeta 5,5 km. MKB Dreptak wystawi³ dwie sile sztafety. Z ca³ego kraju pobieg³o 208 sztafet. Pierwsza sztafeta w sk³adzie - Sebastian Reczek, Maciej Kowalczk, Krzsztof Michalak, S³awomir Zduñczyk, Sujak Marcin zajê³a w silnej stawce krajowych biegaczy 6 miejsce. Na s³owa uznania zas³uguje czas uzyskany przez Sebastiana Reczka W chwili obecnej jest on najszybszym Dreptakiem. Druga sztafeta w sk³adzie Janusz Wieczorek, Maciej Wieczorek, Leszek Wójcicki, S³awomir Toporowski, Jolanta Bartnik uplasowa³a siê na 48 miejscu r. w Warszawie 3529 biegaczy uczestniczy³o w Warszawskim Pó³maratonie. Bieg wygra³ biegacz z Nairobi w czasie 1h 02min 53sek. Z Dreptaków S³awoir Ptak by³ 58, Zbigniew Koper 84, S³awomir Zduñczyk 318, W³adys³aw Judka 325, Miros³aw Sujak 490, Janusz Wieczorek 917, Leszek Wójcicki W bardzo dobrej formie bieg ukoñczy³ najstarszy Dreptak Andrzej Madziar. Mija trzeci miesi¹c sezonu biegowego, a Dreptacy uczestniczyli ju w 22 imprezach biegowych. Aktywnnoœæ miñskich biegaczy du a i godna naœladowania. Zapraszamy do biegania z Dreptakiem Jerzy Nurek Fot. z arch. MKB Dreptak MIM 4/

14 KOLEJNY UDANY DZIEÑ PATRONA W MIÑSKIEJ JEDYNCE Ju po raz szósty odby³y siê zapocz¹tkowane z okazji 90 - lecia Szko³y Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim konkursy poœwiêcone patronowi szko³y, a tak- e Turniej Wiedzy o yciu i Pracy Miko- ³aja Kopernika oraz o Astronomii. Wziê- ³y w nich udzia³ szko³y podstawowe województwa mazowieckiego, które ³¹czy wspólny patron - Miko³aj Kopernik. Zaproszono tak e do udzia³u uczniów miñskich placówek. Organizacji przedsiêwziêcia podjê³y siê panie: Ma³gorzata Szczêsna, Bo ena Polkowska i Monika Soko³owska, a wspiera³a je p. Agnieszka Wodziñska. W listopadzie zosta³y rozes³ane zaproszenia do konkursu literackiego na wiersz o Miko³aju Koperniku oraz plastycznego na temat W kosmosie. Odpowiedzia- ³o na nie prawie trzystu uczniów z jedenastu szkó³. W zwi¹zku z tym organizatorzy pragnêli doceniæ jak najwiêksz¹ iloœæ autorów prac. Prace literackie m³odszych uczniów odznacza³y siê dzieciêcym urokiem, a czasem i wdziêczn¹ nieporadnoœci¹. I miejsce zdoby³a Zuzanna Korzeñ (SP1 Legionowo), II miejsce zajê³y Laura Wasielewska (SP2 osice) i Oliwia Seweryn (SP1 Miñsk Mazowiecki), III miejsce przypad³o Rafa³owi Kasce (SP2 osice) i Adrianowi Maguzie (SP1 Miñsk Mazowiecki). Wœród prac uczniów klas IV - VI nie wszystkie by³y powa ne, zdarza³y siê pere³ki uœmiechu. Wiêkszoœæ prezentowa³a jednak wysoki poziom. Przyznano wiêcej nagród i wyró nieñ. I miejsce zdobyli Kacper Jaroszewski (SP1 Legionowo) oraz Przemek Zalewski (SP2 Miñsk Maz.), II miejsce Magda Kryska (SP1 Miñsk Maz.), Wiktoria Sowa (SP2 Miñsk Maz.), Joanna Tarasiuk (SP2 osice), a III miejsce Sara Majewska (SP1 Legionowo), Jakub Terlikowski i Piotr Brzezicki (SP2 osice). Jako pok³osie rywalizacji powsta³ tomik wierszy, który otrzymali laureaci. Du o wiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs plastyczny. Wszystkie prace zas³ugiwa³y na wyró nienie, niektóre wykonane by³y ciekawymi technikami, inne fascynowa³y ujêciem tematu lub kolorystyk¹, wiêc oceniaj¹cy stanêli przed bardzo trudnym zadaniem, aby nagrodziæ najlepszych. W grupie klas m³odszych I miejsce zajêli Natalia Zaniuk (SP2 osice), Paula Majewska, Bart³omiej Sadurski (SP1 Miñsk Maz.), II miejsce Dominika Barszczewska (SP1 Legionowo), Natalia Bartnicka (SP5 Miñsk Maz.), III miejsce Jan Tabo³a (SP2 osice), Kamila Ksiê opolska, Weronika Rudzka (SP1 Miñsk Maz.. Wœród klas starszych I miejsce zdobyli Kacper Jaroszewski (SP1 Legionowo), Edyta Ostaszewska (SP Serock), Martyna Zaniuk (SP2 osice), II miejsce Katarzyna Adamowicz (SP2 osice), Natalia Oryszewska (SP Serock), III miejsce Magdalena Dziewulska (SP5 Miñsk Maz.), Maksymilian Wasiluk (SP2 osice). Prace laureatów zosta³y wywieszone na gazetce w hollu szko³y. Przygotowania do VI Turnieju Wiedzy o yciu i Pracy Miko³aja Kopernika oraz o Astronomii tak e rozpoczê³y siê du o wczeœniej. W styczniu mia³y miejsce eliminacje szkolne. W Miñskim Koperniku ka da z klas wybiera³a reprezentantów, którzy musieli wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ podczas testu. I miejsce zajê³y najm³odsze uczestniczki eliminacji, uczennice klasy IVA: Julia Antosiewicz, Magdalena Gajda, Magdalena Popis i to one reprezentowa³y szko³ê podczas turnieju wojewódzkiego. Wreszcie nasta³ wielki dzieñ - 19 lutego 2010 r. W progi naszej szko³y zawitali goœcie ze Szko³y Podstawowej im. Miko³aja Kopernika w Serocku, w osicach, w Legionowie, w Miñsku Maz. oraz im. D¹brówki w Miñsku Maz. Niestety, niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne nie pozwoli³y przybyæ uczestnikom z odleglejszych miejscowoœci. Po przywitaniu przez organizatorów dru yny przyst¹pi³y do rywalizacji. Wszystkich czeka³y trzy rundy zadañ. Podczas turnieju uczniowie zmagali siê z pytaniami dotycz¹cymi ycia i pracy astronoma, ale najwiêcej k³opotu sprawi³y te, z dziedziny astronomii (bo kto pamiêta, jak siê nazywa pierwszy cz³owiek, który postawi³ stopê na Ksiê ycu?, albo ile ksiê- yców ma Wenus?). Tak e decyzja, czy wybraæ pytanie ³atwiejsze, ale za mniejsz¹ iloœæ punktów, czy cenniejsze, ale i trudniejsze, nie by³a prosta. Oby³o siê bez dogrywki, ale ró nice miêdzy dru ynami z po- 16 MIM 4/2010

15 szczególnych szkó³ by³y minimalne, zawodnicy walczyli do koñca i dopiero ostatnie pytania zadecydowa³y o kolejnoœci miejsc. Zwyciê y³a dru yna ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Miñsku Mazowieckim (w sk³adzie: Alicja Sadowska, Magdalena Pi¹tek, Micha³ Gumowski), po raz pierwszy bior¹ca udzia³ w turnieju. II miejsce zaj¹³ beniaminek wœród pi¹to- i szóstoklasistów - czwartoklasistki ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim: Julia Antosiewicz, Magdalena Gajda, Magdalena Popis. III miejsce zajê³a pierwszy raz startuj¹ca w Turnieju dru yna ze Szko³y Podstawowej im. Miko³aja Kopernika z Serocka w sk³adzie: Ola Matuszewska, Natalia Oryszewska, Edyta Ostaszewska. Wprowadzeniem sztandaru i odœpiewaniem hymnu szko³y rozpoczê³a siê oficjalna czêœæ obchodów Œwiêta Patrona. Otworzy³ j¹ dyrektor p. Tomasz Ciechañski, który przywita³ wszystkich przyby³ych. Delegacja m³odzie y z³o y³a kwiaty pod pomnikiem Miko³aja Kopernika. Uczniowie klas VIB i klasy VB pod kierunkiem wychowawczyñ p. Anny Was¹ nik i p. Ma³gorzaty Szczêsnej przygotowali krótki program artystyczny, w którym przybli yli postaæ wielkiego polskiego astronoma - Miko³aja Kopernika. Patrz¹c na uczniów w strojach "z epoki" widzowie mogli poczuæ siê, jakby pobierali nauki ponad piêæset lat temu, zw³aszcza, e dekoracja, wykonana przez p. Agnieszkê Kaczmarczyk, przedstawia³a toruñskie, renesansowe kamieniczki i krakowskie sukiennice. Dla wielu uczestników uroczystoœci najbardziej wyczekiwan¹ czêœci¹ obchodów by³o wrêczenie dyplomów i nagród uczestnikom VI Turnieju Wiedzy o yciu i Pracy Miko³aja Kopernika oraz o Astronomii, a tak e laureatom konkursów literackiego i plastycznego. Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 1 w Miñsku Mazowieckim oraz organizatorzy VI edycji konkursów poœwiêconych Miko- ³ajowi Kopernikowi dziêkuj¹ uczestnikom oraz opiekunom, którzy zaanga owali siê w przygotowanie prac plastycznych i literackich oraz zawodników do turnieju. S¹ pe³ni podziwu dla wiedzy, jak¹ wykazali uczestnicy VI Turnieju Wiedzy o yciu i Pracy Miko³aja Kopernika. Organizatorzy zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w nastêpnej edycji konkursów, która odbêdzie siê ju w przysz³ym roku. Nauczycielskie nadzieje Ju sta³o siê tradycj¹, e wraz z rozpoczêciem Wielkiego Postu grupa nauczycieli z miñskich i okolicznych szkó³ zbiera siê na wspólnej modlitwie. 6 marca o godzinie rozpocz¹³ siê Dzieñ Skupienia dla Nauczycieli. W tym roku ponownie swoje drzwi otworzyli im ksiê a Salezjanie w Miñsku Mazowieckim. Na pocz¹tku wszystkich zebranych przywita³ ksi¹dz dyrektor Ryszard WoŸniak, przekazuj¹c s³owo wstêpne w którym yczy³ owocnej modlitwy oraz wytrwania w ciszy i skupieniu. Po krótkim wstêpie przyszed³ czas na pierwszy wa ny punkt spotkania. "Wiara, któr¹ kocham, to nadzieja", tym cytatem francuskiego poety swoj¹ konferencjê rozpocz¹³ prowadz¹cy dzieñ skupienia ksi¹dz Robert Pawlak - ojciec duchowny Seminarium Diecezji Warszawsko - Praskiej. Cytat by³ wprowadzeniem do wypowiedzi na temat nadziei i jej roli w yciu duchowym, jak równie w pracy nauczycielskiej. Ksi¹dz Robert chcia³ uœwiadomiæ nauczycielom, e nadzieja jest bardzo wa na. Przytaczaj¹c wstrz¹saj¹ce historie z ycia s. Joanny Grodzickiej, Tima Guenard'a oraz brata Karola de Foucauld opisane w ich ksi¹ - kach, umacnia³ w nauczycielach poczucie, e bez nadziei i wiary du o ciê ej jest znosiæ trudnoœci w yciu. Doœwiadczenie przeciwnoœci losu i próba ich pokonania, zmagania siê z nim, prowadz¹ ka dego z nas do odnalezienia wartoœci samego siebie - wartoœci najg³êbszej. Dziêki niej nauczyciel staje siê œwiadkiem nadziei dla swoich uczniów. Jest to niezwykle trudne i wymaga wielu wyrzeczeñ oraz si³y wewnêtrznej, a tak e modlitwy. Ale "odnaleÿæ nadziejê to zadanie na ca³e ycie", jak mówi³ ksi¹dz Robert Pawlak, koñcz¹c swoj¹ konferencjê. W dalszej czêœci spotkania uczestnicy dnia skupienia udali siê do kaplicy, aby odprawiæ Drogê Krzy ow¹ i pozostaæ na Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Ka dy w ciszy i skupieniu, zadumaniu rozmawia³ z Panem Bogiem na swój w³asny sposób. Obok w specjalnie przygotowanych salkach na osoby chc¹ce pojednaæ siê z Bogiem czekali ksiê a. Po takim duchowym przygotowaniu i oczyszczeniu sumienia "czêœæ dla duszy" koñczy³a Msza Œwiêta, której przewodniczy³ ksi¹dz Robert a koncelebrowa³ ksi¹dz Artur Staniszewski z Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii. Po mszy nadszed³ czas na podziêkowania, przede wszystkim prowadz¹cemu dzieñ kupienia ksiêdzu Robertowi, który w dowodzie wdziêcznoœci otrzyma³ ksi¹ kê P. Zuchniewicza i pami¹tkowy dyplom z podpisami nauczycieli. A ka dy z uczestnicz¹cych nauczycieli w podziêce za zaproszenie otrzyma³ od ksiêdza Roberta obrazek z modlitw¹ brata Karola de Foucauld'a oraz sentencjê o nadziei z Pisma Œwiêtego. Ostatnim punktem spotkania by³a "czêœæ dla cia³a", czyli s³odki poczêstunek - chwila na krótkie refleksje, luÿne rozmowy, odrobinê œmiechu. Tak od kilku lat dziêki chêci i wytrwa³oœci nauczycieli nawi¹za³a siê ma³a wspólnota pedagogów, którzy z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na kolejny dzieñ skupienia. Edyta Kuæ - nauczyciel Publicznej Salezjañskiej Szko³y Podstawowej im. D. Savio w Miñsku Mazowieckim Fot z arch. SSP Opracowa³y: Ma³gorzata Szczêsna i Bo ena Polkowska MIM 4/

16 SECESYJNE ROZKOSZE SALONOWE Muzeum Ziemi Miñskiej w Miñsku Mazowieckim wraz z Sopockim Domem Aukcyjnym przy wspó³pracy z Galeri¹ 32, Antykwariatem Antyk-Styl i Antykwariatem Atticus oraz dziêki uprzejmoœci Kolekcjonerów prywatnych zorganizowa³o wystawê poœwiêcon¹ sztuce secesyjnej. We wtorkowy wieczór, 2. marca, w goœcinnych progach zabytkowego dworku, pojawili siê liczni goœcie gotowi prze- yæ obiecywane przekornym tytu³em secesyjne rozkosze salonowe. Wernisa zgromadzi³ t³umnie przyby³ych rozentuzjazmowanych goœci. Sprzyja³a temu doskona³a atmosfera, wynikaj¹ca z obcowania ze wspania³¹ sztuk¹, dobra aran acja ekspozycji, oraz mi³y dla ucha koncert fortepianowy w wykonaniu dwóch Pianistek. Zwiedzaj¹cy mieli do dyspozycji cztery sale poœwiêcone Belle Epoque. W pierwszej na uwagê zas³ugiwa³y, eksponowane w gablotach, wspania³e ksi¹ - ki, a wœród nich takie pozycje jak "Duma o hetmanie" Stefana eromskiego, zawieraj¹ca reprodukcje wg rysunków Edwarda Okunia; piêknie ilustrowana pozycja "Fairy Tales" Hansa Christiana Andersena oraz wspania³a niemieckojêzyczna encyklopedia anatomiczna. Zaprezentowano tak- e pocztówki, wœród których uwagê zwraca³y te z fotografiami dzieci ostatniego Cara Rosji Miko³aja II Romanowa. Poœrodku sali, muzeum z dum¹ pokaza³o interesuj¹cy przyk³ad rozwoju ówczesnej techniki - wiedeñski aparat fotograficzny z I æwierci XX wieku. Na œcianach zaœ zawis³y ciekawe czeskie makaty pluszowe z ornamentami o charakterze secesyjnym. Gdy zwiedzaj¹cy skierowali swe kroki ku sali, gdzie rozbrzmiewa³a piêkna muzyka fortepianowa, mogli zobaczyæ dobre przyk³ady mebli secesyjnych - imponuj¹cy kredens, pensjonarkê oraz biureczko. Wœród mebli doskonale prezentowa³a siê porcelana secesyjna, jak choæby wazon Wilhelma Zsolnay, czy paterka wytwórni M.R. Krause ze Œwidnicy oraz naœladuj¹cy form¹ ryby, fajansowy serwis proj. Adolfa Müllera. Zaprezentowane zosta³y tak e ciekawe wyroby z br¹zu, mosi¹dzu, a wœród nich akcesoria biurkowe, ramki na fotografie, czy niezwykle urodziwe vide poche Gustawa Gürschnera oraz bardzo ciekawy przyk³ad rzeÿby Fotorelacjê z wystawy zamieszczamy na IV str. ok³adki gazety. przedstawiaj¹cej personifikacjê wiatru, z pracowni Braci opieñskich. Celem tej sali by³o stworzenie klimatu wnêtrza z ok roku. W nastêpnym pomieszczeniu na goœci czeka³y bogate i niezwykle piêkne, a tak e wyj¹tkowe pod wzglêdem kolekcjonerskim przyk³ady sreber, mebli i szkie³ secesyjnych. Godna podziwu i zapamiêtania by³a srebrna patera wiedeñska z warsztatu Edwarda Friedmanna z pe³noplastycznym wizerunkiem kobiety a tak e para koszyczków z³otnika Gustawa Gustawowicza Klingerta. Dwie gabloty pe³ne szkie³ imponowa³y zawartoœci¹, której nie powstydzi- ³oby siê adne z europejskich muzeów. Eksponaty wyj¹tkowej klasy a wœród nich wyroby firmy Tiffany jak piêkny komplet biurkowy o wzorze winoroœli, czy iryzuj¹ce wazoniki favrile. Pojawi³y siê tak e, w znacz¹cej iloœci, przyk³ady wazonów ze szk³a warstwowego Émila Gallé, a wœród nich prawdziwy gigant mierz¹cy ponad 50 cm, imponuj¹cy urod¹, wartoœci¹, bêd¹cy przedmiotem po ¹dania niejednego kolekcjonera. Na wystawie zosta³y zaprezentowane niezwykle rzadkie szk³a firmy Baccarat, Delatte a tak e wyroby firm Loetz, Kralik, Harrach, czy Pallme König. Przys³owiow¹ wisienk¹ na torcie okaza³y siê byæ tak e rzadkie i cenne przyk³ady mebli intarsjowanych z Nancy, pochodz¹ce z pracowni wspomnianego ju Émila Gallé. Na ekspozycji znalaz³y siê tak e ciekawe, intryguj¹ce giêtk¹ form¹ meble firmy Thonet, a wœród nich piêkny parawan kominkowy. Rozkoszy wizualnej dope³nia³y wspania³e patery, ardiniery, a wœród nich olbrzymia patera firmy Norblin Buch Werner, czy intryguj¹ca subteln¹ form¹ i piêknym iryzuj¹cym szk³em patera projektu Alberta Meyera dla firmy WMF. Obiekty wytworzone w tej e firmie mia³y liczne przedstawicielstwo na niniejszej wystawie w formie ozdobnych plakiet z wizerunkami kobiet. Na wystawie znalaz³y siê tak e przyk³ady zastawy sto³owej - secesyjne w dekoracji sztuæce firmy Fraget. Ciekawostk¹ by³a prezentowana maska porcelanowa "Topielica z Sekwany" Gebrüder Heubach. W ostatniej sali czeka³a, zw³aszcza na eñsk¹ czêœæ zwiedzaj¹cych, prawdziwa uczta dla oka - kolekcja strojów secesyjnych, zarówno odzie y wierzchniej jak bielizny, akcesoriów zwi¹zanych z mod¹ - bi uterii, klamer i grzebieni oraz dodatków jak buciki, rêkawiczki, mufki, torebki, czy wachlarz ze strusiego pióra. Szczególn¹ uwagê zwraca³a wspania³a peleryna balowa Sortie de bal oraz komplet zimowy dla dzieci z gronostajowego futra. W klimat epoki pozwala³y przenieœæ siê, dope³niaj¹ce wystawê, chromolitografie z mod¹ secesyjn¹ pochodz¹ce z paryskiego Moniteur de la mode oraz doskona³e akwarele René Reinicke. Relacjê z wystawy, pokazanej nastêpnego dnia w Kurierze Mazowieckim, przygotowali goszcz¹cy na wystawie Przedstawiciele TVP Warszawa. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, w którym znalaz³y siê opisy 304 obiektów prezentowanych na ekspozycji. Gdy "Secesyjne rozkosze salonowe" dobiegn¹ koñca, czêœæ z przedmiotów, wypo yczonych przez galerie sztuki, bêdzie przeznaczona do sprzeda y w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego w Warszawie. Wystawa czynna bêdzie do 30 kwietnia 2010 Marta Michalska - Kurczyñska Fot. Adam uczak Muzeum Ziemi Miñskiej, ul. Okrzei Miñsk Mazowiecki tel , Przedruk za zgod¹ autora ze strony 18 MIM 4/2010

17 MIM 4/

18 LUTY I MARZEC 2010 W MIEJSKIM DOMU KULTURY Warsztaty G³os i teatr W ostatnie dwa weekendy lutego 17 nauczycieli z powiatu miñskiego mia³o okazjê zadbaæ o g³os i poszerzyæ w³asne umiejêtnoœci i kompetencje uczestnicz¹c w warsztatach teatralnych. Zajêcia (warsztatowe i teoretyczne) obejmowa³y 25 godz. dydaktycznych z zakresu emisji g³osu, s³owa wierszem, s³owa proz¹, dykcji, sceny (ruch i przestrzeñ), budowy scenariusza, elementarnych zadañ aktorskich, scenografii i pracy z wychowankami nad rol¹. Warsztaty prowadzili wybitni zawodowi aktorzy z Krakowa: Katarzyna Nowak i Jan Korwin Kochanowski. Zwieñczeniem czterodniowego szkolenia by³y - wystawione przez uczestników - cztery oryginalne w swej interpretacji mini spektakle (muzyczne i dramatyczne). Uczestnicy warsztatów okazywali ogromne zadowolenie z udzia³u w zajêciach oraz chêæ ich kontynuacji. Œladami Fryderyka Chopina Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w miñskim pa³acu odby³ siê koncert pianisty Ignacego Jêdrzeja Lisieckiego oraz wystawa pt,,plakat chopinowski''. Zapraszamy do zapoznania siê z fotorelacj¹. Wystêp kabaretu Dno Bajkowe spektakle teatralne w MDK Zapraszamy wszystkie dzieci na cykl przedstawieñ teatralnych o nazwie Bajkolandia. Co miesi¹c pa³acow¹ scenê odwiedzaj¹ profesjonalne teatry i prezentuj¹ interesuj¹ce bajki. Spektakle maj¹ zawsze charakter edukacyjny i interaktywny. W marcu goœciliœmy artystów scen krakowskich z przedstawieniem,,kot w butach'', a oto terminy nastêpnych bajek: (sobota) -,,Przygody Janka i z³ej czarownicy'' (Teatr Lalek Pinokio) (sobota) -,,Magiczny miód'' (Teatr Igraszka) Marcowe konkursy Marzec w MDK up³yn¹³ pod znakiem konkursów. Zaciête rywalizacje rozpocz¹³ czterodniowy konkurs teatralny,,zmagania o Pa³acow¹ Maskê''. W tym roku 500 uczestników podzielonych na 36 zespo³ów ubiega³o siê o zaszczytne trofea w postaci Pa³acowych Masek. Wœród podstawówek najlepsze okaza³y siê,,kryszta³ki'' ze SP Nr 2. Obok nich na podium stan¹³ zespó³,,akademia Dziewczêca'' reprezentuj¹cy Halinów oraz,,nelki'' 20 MIM 4/2010

19 z Siennicy. W kategorii gimnazja i licea pierwsze miejsce zdoby³ zespó³,,do Rzeczy'' z Dobrego, drugie przypad³o grupie,,bez nazwy'' z liceum im. PMS, zaœ trzecie wywalczy- ³a,,Kot³ownia'' z,,ekonomika''. Wœród przedszkolaków najlepsza okaza³a siê,,weso³a gromadka'' z PM Nr 6. Dodatkowo jury wyró ni³o nastêpuj¹ce zespo³y:,,kó³ko teatralne'' z SP w Janowie,,,Mechanik Show'' z ZSZ Nr 2 w Miñsku Mazowieckim,,,Gafa'' z GOK w Dobrem i,,pod Spodem'' z GM Nr 2. Recytatorzy mogli zaprezentowaæ siê w dwóch konkursach.: eliminacjach powiatowych do 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz XXXIII edycji Warszawskiej Syrenki. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Fotorelacjê z Pa³acowej Maski zamieszczamy na III str. ok³adki gazety. Opis obyczajów 3 W pi¹tek, 12 marca, wszyscy fani teatru mieli okazjê obejrzeæ wyj¹tkowy przedpremierowy pokaz spektaklu pt,,o pó³nocy przyby³em do Widawy czyli Opis obyczajów 3''. Przedstawienie wyre yserowa³ Miko³aj Grabowski. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ udzia³ znanych i lubianych aktorów. Na pa³acowej scenie wyst¹pili: Iwona Bielska, Urszula Popiel, Magdalena Boczarska,Wojciech B³ach, Oskar Hamerski, Andrzej Konopka oraz Olga Mys³owska. Pa³acowa sala pêka³a w szwach. Wystawa pokonkursowa prac dzieci dotycz¹cych stra y po arnej. Kwiecieñ w MDK (czwartek) Wernisa Aneri Weiss, godz , wstêp wolny (sobota) Bajkolandia:,,Przygody Janka i z³ej czarownicy'', godz , bilet 10 z³ (p³ac¹ tylko dzieci) Wystawa karykatury (sobota) 5. rocznica œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim, Proboszcz Parafii pw. Œwiêtego Antoniego z Padwy zapraszaj¹ na nadzwyczajny koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej,,Sonata im. Bogumi³a epeckiego Miejsce: Koœció³ pw. Œwiêtego Antoniego w Miñsku Mazowieckim, godz , wstêp wolny (sobota, niedziela) Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Miñskiego w Szachach Turniej zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej Nr 5 w Miñsku Mazowieckim. Pocz¹tek o godz (wtorek) Têczowe Nutki - przegl¹d piosenki przedszkolnej, godz Opracowa³y: Katarzyna Lewczyñska, Monika Pszkit MIM 4/

20 SEKCJE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY Zrób coœ z wolnym czasem! Nudzisz siê? Chcesz rozwijaæ swoje umiejêtnoœci? Pragniesz twórczo spêdzaæ wolny czas? Zapisz siê na sekcje w Miejskim Domu Kultury. Proponujemy zajêcia o ró - nej tematyce adresowane do dzieci i doros³ych. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (25) Zapraszamy wszystkich chc¹cych rozwijaæ swoje zainteresowania i umiejêtnoœci do uczestnictwa w nowych sekcjach Miejskiego Domu Kultury. W II pó³roczu proponujemy: Batik, zajêcia ceramiczne, taniec folk, taniec hip-hop, zajêcia wokalno-instrumentalne, teatr, plastykê, literaturê, taniec towarzyski, balet, fotografiê, szachy, (chór) M³odzie owy Zespó³ Patriotyczny. Zapisy pod numerem tel.: (25) Miejski Dom Kultury ul. Warszawska Miñsk Mazowiecki Dyrektor Sekretariat (025) Zespó³ Promocji (025) , Pracownia Plastyczna (025) MIM 4/2010

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Listopad okaza³ siê najcieplejszym miesi¹cem w ci¹gu ostatnich lat, a pocz¹tek grudnia te by³ ³agodny. Taka pogoda sprzyja³a prowadzeniu prac budowlanych, jak równie minimalizowa³a

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (478) 2 maja 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl GABINET

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości W 1918 r. po 123 latach zaborów pañstwo polskie odrodzi³o siê i uzyska³o niepodleg³oœæ. Jesieni¹ 1918 r. dobiega³a koñca I wojna œwiatowa, która przynios³a klêskê wszystkim

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 214 maj 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ Najnowsze informacje z Miasta i Gminy Historia Lubomierskiej œwi¹tyni Wiele ciekawostek Zapraszamy do lektury! 2 SAMORZ DOWE

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo