STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO DO 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO DO 2015 ROKU"

Transkrypt

1 RADA I ZARZĄD POWIATU LEGIONOWSKIEGO STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO DO 2015 ROKU Legionowo, wrzesień 2004 r.

2 Instytucje współtworzące Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Urząd Gminy w Jabłonnie Urząd Miejski w Legionowie Urząd Gminy w Nieporęcie Urząd Miasta i Gminy w Serocku Urząd Gminy w Wieliszewie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnie Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych w Legionowie Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieporęcie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Serocku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliszewie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie Dom Dziennego Pobytu w Legionowie Warsztat Terapii Zajęciowej w Legionowie Ogrodniczy Dom Kultury w Jabłonnie Ośrodek Kultury w Chotomowie Ośrodek Kultury w Skierdach Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie Ośrodek Kultury w Serocku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Sąd Rejonowy w Legionowie Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas w Wieliszewie Organizacje pozarządowe: TPD, KKWR, CARITAS.

3 Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 I. ANALIZA I OCENA ROZWOJU SPOŁECZNEGO POWIATU LEGIONOWSKIEGO 1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA ZASOBY INSTYTUCJONALNE POWIATU LEGIONOWSKIEGO I ICH ROLA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodki Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu Warsztat Terapii Zajęciowej Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiatowy Urząd Pracy Dom Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zadania ustawowe PCPR Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych. Pomoc dziecku i rodzinie Prowadzenie domów pomocy społecznej i kierowanie do nich osób Pomoc osobom niepełnosprawnym Pomoc repatriantom Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Inne instytucje i placówki Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w Powiecie Legionowskim w sferze pomocy społecznej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej Inne organizacje i stowarzyszenia DIAGNOZA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W POWIECIE LEGIONOWSKIM Problem bezrobocia Problematyka niepełnosprawności i długotrwałej choroby Problem ubóstwa Problem bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu dzieci Problem uzależnień Problem przestępczości Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2002 r. na terenie podległym KPP w Legionowie Przestępczość nieletnich Przemoc w rodzinie

5 4. TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Charakterystyka ogólna rodzin Wydatki na pomoc społeczną Rodziny z dziećmi Rodziny niepełne Rodziny emerytów i rencistów II. PERSPEKTYWA ROZWOJU SPOŁECZNEGO POWIATU LEGIONOWSKIEGO 1. MOCNE I SŁABE STRONY POWIATU LEGIONOWSKIEGO W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ SYNTEZA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I OKREŚLENIE KIERUNKÓW ICH ROZWIĄZYWANIA Przeciwdziałanie bezrobociu Przeciwdziałanie ubóstwu Kompensowanie niepełnosprawności i długotrwałej choroby Przeciwdziałanie bezradności Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie przestępczości WIZJA POWIATU LEGIONOWSKIEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIAT LEGIONOWSKI SPEŁNIAJĄCY NORMY EUROPEJSKIEJ KARTY SPOŁECZNEJ PCPR JAKO GŁÓWNY ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W POWIECIE LEGIONOWSKIM W 2015 ROKU INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁTWORZĄCE ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE SZANSE I ZAGROŻENIA W REALIZACJI STRATEGII

6 SPIS TABEL I RYSUNKÓW Plan Powiatu Legionowskiego.... Powierzchnia i ludność gmin Powiatu Legionowskiego.... Pracujący według wybranych sekcji w 2001 r.... Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Powiecie Legionowskim wg wieku z podziałem na gminy... Ruch naturalny i migracje ludności z podziałem na gminy.... Przyrost naturalny i saldo migracji w Powiecie Legionowskim w 2001 r.... Prognozowana liczba ludności Powiatu Legionowskiego.... Stan zatrudnienia w Ośrodkach Pomocy Społecznej w 2003 r.... Skład KRPA w poszczególnych gminach Powiatu Legionowskiego w 2002 r.... Liczba osób objętych pomocą KRPA i osób kierowanych na przymusowe leczenie z podziałem na gminy w 2002 r.... Działalność KRPA z uwzględnieniem rodzaju udzielonych porad w 2002 r. w poszczególnych gminach Powiatu Legionowskiego.... Udział bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w 2002 r.... Liczba rodzin zastępczych i kwota przekazanej pomocy pieniężnej w Powiecie Legionowskim w 2002 r.... Liczba wychowanków rodzin zastępczych i kwota udzielonej im pomocy pieniężnej w 2002 r.... Liczba dzieci skierowanych przez PCPR do placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Legionowskim nadzorowanych przez PCPR z podziałem na typy.... Podział środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Powiecie Legionowskim w 2003 r.... Procentowy podział środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2003 r.... Udział środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną w 2003 r.... Liczba i zakres udzielonych porad przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie w roku szkolnym 2002/ Lokalne organizacje i stowarzyszenia w Powiecie Legionowskim.... Powody przyznania pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Legionowskim.... Udział rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu bezrobocia w Powiecie Legionowskim w 2002 r. w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą OPS z podziałem na gminy.... Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Legionowie w poszczególnych latach.... Zmiany stopy bezrobocia w Powiecie Legionowskim w latach Bezrobocie w poszczególnych gminach Powiatu Legionowskiego (mapka).... Bezrobocie w Powiecie Legionowskim wg gmin.... Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Legionowie według czasu pozostawania bez pracy w 2001 r.... Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Legionowie według wykształcenia w 2001 r.... Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Legionowie według wieku

7 SPIS TREŚCI Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Legionowie według stażu pracy.... Liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności i wieku dla osób do 16-go roku życia w 2002 r.... Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, wykształcenia i zatrudnienia osobom powyżej 16-go roku życia.... Udział rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej choroby w Powiecie Legionowskim w 2002 r. w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą OPS z podziałem na gminy.... Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo w rodzinie.... Udział rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu ubóstwa w Powiecie Legionowskim w 2002 r. w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą OPS z podziałem na gminy... Rejony biedy w Powiecie Legionowskim (mapka).... Polityka mieszkaniowa gmin Powiatu Legionowskiego.... Liczba rodzi objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych w Powiecie Legionowskim z podziałem na gminy.... Udział rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu bezradności w Powiecie Legionowskim w 2002 r. w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą OPS z podziałem na gminy... Udział rodzin bezradnych-niepełnych w Powiecie Legionowskim w 2002 r. w stosunku do wszystkich rodzi bezradnych korzystających z pomocy OPS z podziałem na gminy. Udział rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu alkoholizmu w Powiecie Legionowskim w 2002 r. w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą OPS z podziałem na gminy.... Dynamika wszczętych postępowań i wskaźnik wykrywalności w Powiecie Legionowskim z podziałem na gminy.... Interwencje policyjne w Powiecie Legionowskim (mapka).... Wykrywalność przestępstw w poszczególnych powiatach pierścienia podwarszawskiego i Komendy Stołecznej Policji w 2002 r.... Wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu w poszczególnych powiatach pierścienia podwarszawskiego i Komendy Stołecznej Policji w 2002 r.... Liczba kradzieży samochodów w poszczególnych powiatach pierścienia podwarszawskiego w 2002 r.... Liczba interwencji domowych w Powiecie Legionowskim w 2002 r. z podziałem na gminy.... Typy rodzin objętych pomocą społeczną w Powiecie Legionowskim.... Liczba osób objętych pomocą społeczną w Powiecie Legionowskim w stosunku do liczby mieszkańców w procentach z podziałem na gminy.... Udział rodzin ze względu na ilość osób w rodzinie wśród wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej w powiecie Legionowskim w 2002 r.... Udział rodzin ze względu na ilość osób w rodzinie wśród wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych gminach w 2002 r.... Udział wydatków na pomoc społeczną w budżetach gmin w porównaniu z liczbą mieszkańców w 2002 r.... Udział rodzin korzystających z pomocy społecznej w Powiecie Legionowskim w stosunku do liczby wszystkich rodzin z dziećmi z uwzględnieniem liczby dzieci w rodzinie w 2002 r

8 8

9 WPROWADZENIE Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Legionowskiego do 2015 roku. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który pozwala na określenie długookresowych celów działania i rozwoju w oparciu o analizę zasobów i problemów społecznych, w celu zbudowania zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Powiecie Legionowskim. Zapewnia korzystną egzystencję mieszkańcom powiatu i odpowiada na wyzwania przyszłości. Dokument ten powinien być podstawowym aktem decyzyjnym dla organów samorządu terytorialnego na szczeblach gminy i powiatu, określającym perspektywę działania i współpracy w kierunku rozwiązywania palących problemów społecznych i zapobiegania marginalizacji mieszkańców powiatu. Powstające programy pomocy społecznej, dotyczące wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka będą uzupełnieniem niniejszej strategii. Podstawą realizacji strategii jest zasada solidaryzmu społecznego, tworzącego wspólnotę skonkretyzowanych działań: administracji samorządowej, administracji rządowej, organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej. Strategia wyraża wolę społeczności lokalnych do realizacji przyjętych zadań, gdyż przy jej opracowaniu uwzględniono opinię szerokiego grona reprezentantów różnego typu instytucji i organizacji społecznych. Powstanie Powiatu Legionowskiego stworzyło szansę bardziej kompleksowego podejścia do problematyki społecznej i rozwiązywania problemów w tej sferze. Podstawowym celem oddziaływań w sferze społecznej na każdym szczeblu, a zwłaszcza powiatowym, powinno być uzupełnianie wysiłków jednostek i rodzin, dążących do zaspokojenia własnych potrzeb. W takim ujęciu, tworzenie standardu opartego na poszanowaniu praw człowieka winno być podstawą podejmowanych działań w dziedzinie społecznej pod warunkiem zgody i akceptacji ich podmiotu. Obowiązująca obecnie ustawa o pomocy społecznej wyznacza działaniom na rzecz pomocy społecznej następujące kierunki: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia; zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

10 zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; doprowadzenie w miarę możliwości do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Nakłada także na samorząd powiatowy obowiązek opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przyjęcie tego dokumentu do realizacji w drodze uchwały Rady Powiatu umożliwi nie tylko budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej, ale również pozwoli na pozyskanie środków z budżetu państwa i z funduszy europejskich na realizację poszczególnych zadań określonych w strategii. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Legionowskiego do roku 2015 określa cele oraz przyjmuje takie kierunki działania, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia określonej wizji powiatu: Kształtowanie Powiatu Legionowskiego jako nowoczesnego rejonu Mazowsza atrakcyjnego do inwestowania, zamieszkania i wypoczynku, zapewniającego bezpieczeństwo ludzi i mienia, dbającego o środowisko przyrodnicze przy wykorzystaniu korzystnego położenia geograficznego, a zwłaszcza walorów Zalewu Zegrzyńskiego. Z punktu widzenia: Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Legionowskiego, bardzo istotne znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, także socjalnego. Dlatego, w podjętej przez powiat długofalowej polityce w stosunku do dzieci jak i rodzin, nie może zabraknąć kierowania się zasadami: podmiotowości, pomocniczości i interwencji. Zasada podmiotowości jest szczególnie ważna z punktu widzenia roli pełnionej przez jednostki i rodziny w systemie pomocy rodzinie i dziecku. Zasada pomocniczości zaś powinna być propagowana przez samorządy przy współudziale organizacji pozarządowych w sytuacjach codziennych, kiedy to trudności odczuwane przez obywateli przewyższają możliwości ich samodzielnego pokonania. Interwencja w rodzinie powinna mieć miejsce szczególnie w sytuacjach łamania prawa najmniejszych i najsłabszych obywateli. Władze publiczne, przekonane o tym, że dobro rodziny stanowi wartość niezastąpioną i nieodzowną we wspólnocie obywateli, winny czynić wszystko, co możliwe, celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy gospodarczej, społecznej, pedagogicznej, politycznej, kulturalnej niezbędnej do tego, ażeby rodziny mogły w sposób ludzki sprostać odpowiedzialnym zadaniom (Familiaris Consortio nr 45). Niniejsza strategia daje podstawę tworzenia i opracowania lokalnych oraz powiatowych programów społecznych, wspólnych przedsięwzięć i planów w oparciu o wykorzystanie środków publicznych, z budżetów samorządów, a także po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pozyskania środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 To dokument otwarty, który powinien być uzupełniany o nowe treści, pomysły i sposoby rozwiązywania problemów. Jego uchwalenie nie zamyka prac, lecz otwiera kolejną fazę polegającą na opracowywaniu programów operacyjnych oraz weryfikację i aktualizację celów i priorytetów rozwoju. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ I CELU STRATEGII Podstawą utworzenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest przyjęcie następujących założeń: Powiat Legionowski dysponuje określonymi zasobami niezbędnymi do rozwiązania głównych problemów społecznych. Niektóre zasoby powinny zostać wzmocnione, aby osiągnąć lepszą efektywność podejmowanych działań. Udzielana pomoc stanie się bardziej efektywna, jeśli podmioty działań: instytucje pomocowe i adresaci pomocy, działać będą w zintegrowany sposób. Samorząd powiatowy, na podstawie dokonanej diagnozy będzie w stanie określić główne kierunki rozwoju niezbędne dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Na podstawie powyższych założeń, opracowano cel niniejszej strategii, którym jest: STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ I WYZNACZENIE KIERUNKÓW JEGO ROZWOJU. Do osiągnięcia powyższego celu, w pierwszej części niniejszego opracowania konieczne będzie określenie zasobów instytucjonalnych, materialnych i osobowych, jakimi dysponuje Powiat Legionowski. Następnie, zdiagnozowanie głównych problemów występujących w powiecie. W drugiej części, zostaną określone kierunki rozwoju w obrębie głównych problemów społecznych. Granica powiatu Granice gmin Drogi główne Rzeki Miasta i główne wsie 11

12 Część pierwsza ANALIZA I OCENA ROZWOJU SPOŁECZNEGO POWIATU LEGIONOWSKIEGO

13 1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA Liczba mieszkańców Powiatu Legionowskiego według danych z GUS na dzień r. wynosiła mieszkańców. Spośród pięciu gmin powiatu: Jabłonny, Legionowa, Nieporętu, Serocka i Wieliszewa, największa liczba ludności zamieszkuje Legionowo, a najmniejsza Wieliszew. Powierzchnię i liczbę ludności w poszczególnych gminach powiatu przedstawia poniższa tabela: Powierzchnia i ludność gmin Powiatu Legionowskiego. (stan na dzień r. źródło GUS) Ludność Gmina Powierzchnia w km 2 ogółem na 1 km 2 Jabłonna Legionowo Nieporęt Serock Wieliszew Powiat Mieszkańcy powiatu zatrudnieni są głównie w przemyśle (ok. 23%), handlu (12%), budownictwie (8%) i transporcie (4%). Ogółem Pracujący według wybranych sekcji w 2001 r. (Stan na 31.XII.2001 r. Źródło GUS.) przetwórstwo przemysłowe W tym w działach budownictwo handel i usługi transport, gospodarka magazynowa i łączność Wśród wszystkich mieszkańców powiatu, płeć rozkłada się równomiernie. Mieszkańcami są głównie osoby w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, co stanowi korzyść ale i niesie ze sobą zagrożenia związane z większym ryzykiem bezrobocia. Niekorzystnym zjawiskiem występującym w powiecie jest zagęszczenie mieszkańców wynoszące 230 os./km 2 w stosunku do średniej w województwie mazowieckim, która wynosi 143 os./km 2. W Powiecie Legionowskim utrzymuje się bardzo mały poziom przyrostu naturalnego z zarysowującą się tendencją spadkową. Struktura wieku mieszkańców poszczególnych gmin kształtuje się następująco: 13

14 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Powiecie Legionowskim wg wieku z podziałem na gminy. (stan na dzień r.) Wiek [lat] Jabłonna Legionowo Nieporęt Serock Wieliszew Powiat Pow Ogółem Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Powiecie Legionowskim wg wieku z podziałm na gminy (stan na r.) Jabłonna Legionowo 5000 Nieporęt 0 pow. 65 Serock Wieliszew Jabłonna Legionow o Nieporęt Serock Wieliszew Z analizy wieku mieszkańców poszczególnych gmin wynika, że w Legionowie zamieszkuje duża liczba dzieci i młodzieży, szczególnie w wieku od 0-6 lat. Jest to istotne z punktu widzenia zapewnienia im odpowiednich warunków rozwoju i zaspokojenia potrzeb. Gmina Ruch naturalny i migracje ludności z podziałem na gminy. (stan na dzień r. Źródło: GUS) Małżeństwa zawarte Przyrost naturalny Napływ (zameldowania na pobyt stały) Odpływ (wymeldowania z pobytu stałego) Saldo migracji w liczbach bezwzględnych Jabłonna Legionowo Nieporęt Serock Wieliszew Powiat Przyrost naturalny w powiecie przedstawia następujący wykres:

15 800 Przyrost naturalny i saldo migracji w Powiecie Legionowskim w 2001 r Jabłonna Legionow o Nieporęt Serock Wieliszew Pow iat Przyrost naturalny Saldo m igracji Szacunkową prognozę demograficzną dla powiatu na lata w oparciu o wyniki przeprowadzonej symulacji przez GUS, prezentuje poniższy wykres: 96,0 w tyś. 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 88, Prognozowana liczba ludnosci Powiatu Legionowskiego 89,5 90, ,5 94, W ciągu 12 lat realizacji powyższej strategii można przyjąć, że do Powiatu Legionowskiego, wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym będą napływać ciągle nowi mieszkańcy. W 2015 roku powiat może liczyć nawet ponad 94 tys. ludności. lata 15

16 2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POWIATU LEGIONOWSKIEGO I ICH ROLA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Na zasoby instytucjonalne Powiatu Legionowskiego składają się zarówno instytucje publiczne jak i organizacje pozarządowe. Do instytucji publicznych należą m.in.: Ośrodki Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu Warsztat Terapii Zajęciowej Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiatowy Urząd Pracy Dom Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Inne instytucje i placówki (policja, sąd, ośrodki kultury, spółdzielcze kluby osiedlowe, gminne świetlice). Do głównych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu należą: TPD KKWR Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Poniżej, omówione zostaną publiczne instytucje pomocy społecznej. 2.1 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek pomocy społecznej jest głównym ogniwem skupiającym tych obywateli, którzy samodzielnie nie mogą sobie poradzić w problemach życiowych. Mają oni prawo do świadczeń pomocy społecznej w formie pracy socjalnej. Świadczenia pieniężne przysługują zaś osobom i rodzinom spełniającym warunki i kryteria określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64 poz. 593). Prowadzenie i utrzymywanie przez każdą gminę ośrodka pomocy społecznej należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym samorządu i wynika z powyższej ustawy, która reguluje zadania z zakresu pomocy społecznej i zasady przyznawania pomocy. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

17 rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Większość zadań realizuje gmina w ramach tzw. zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Należą do nich: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, praca socjalna, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Do zadań własnych gminy należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

18 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę obejmują: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa. W każdej z gmin Powiatu Legionowskiego funkcjonuje jeden ośrodek pomocy społecznej. Nie wszystkie ośrodki mieszczą się w odrębnych budynkach. Osobny budynek mają OPS-y w Legionowie i Wieliszewie. Poszczególne ośrodki różni także liczba pracowników i stopień wyposażenia w sprzęt komputerowy. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie pracują w sekcjach 2-5 osobowych, z których każda posiada własny pokój do przyjęć interesantów. Jeśli w rozmowie z klientem niezbędne jest zachowanie szczególnej atmosfery, pracownicy mają do dyspozycji dodatkowy pokój na parterze budynku lub salę konferencyjną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie posiada oddzielne stanowiska do rozmów z klientami, co wzbudza atmosferę prywatności i zaufania. Dysponuje dwoma stanowiskami komputerowymi i kserografem służącym do obsługi klientów. Pilną potrzebą jest zakup jednego zestawu komputerowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku dysponuje 3 pokojami, z których w jednym pracuje 3 pracowników socjalnych. Niestety nie ma specjalnego pokoju do przyjęć interesantów. Ośrodek jest z kolei wystarczająco wyposażony w sprzęt biurowy i komputery.

19 Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi, etaty w pomocy społecznej powinny być przydzielane na podstawie liczby mieszkańców 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Jednak w ośrodku pomocy nie może być mniej niż trzech. Niestety, we wszystkich gminach powiatu na jednego pracownika socjalnego przypada wielokrotnie więcej mieszkańców. Natomiast, w gminie Wieliszew jest tylko dwóch pracowników socjalnych. Stan zatrudnienia we wszystkich ośrodkach przedstawia poniższa tabela: Stan zatrudnienia w Ośrodkach Pomocy Społecznej w 2003 r. (Źródło: OPS-y) Gmina Liczba pracowników socjalnych Liczba podopiecznych przypadających na 1-go pracownika Jabłonna Legionowo Nieporęt Serock Wieliszew Wszystkie ośrodki pomocy społecznej w 2002 roku zatrudniały łącznie 31 pracowników socjalnych. Wśród nich było: 3 specjalistów pracy socjalnej, 16 starszych pracowników socjalnych i 12 pracowników socjalnych. Jedna osoba posiadała specjalizację I stopnia. Można powiedzieć, że kadra pomocy społecznej w powiecie jest wykwalifikowana. Najkorzystniejsza sytuacja pod względem zatrudnienia przedstawia się w gminie Legionowo. Dodatkowo, w legionowskim OPS specjalista pracy socjalnej prowadzi poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie. Powołano także dwóch koordynatorów, którzy organizują wolontariat. Wolontariusze działają na rzecz dzieci z rodzin problemowych i osób starszych. W pozostałych gminach, ośrodki pomocy społecznej nie zatrudniają koordynatorów, specjalistów i nie współpracują z wolontariuszami. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie wskazane byłoby zatrudnienie psychoterapeuty, psychologa i prawnika. Specjaliści wspomagaliby mieszkańców w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, które przerastają ich możliwości. Przy GOPS w Nieporęcie od kwietnia 1999 roku funkcjonuje Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych. Członkowie klubu uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych i ceramiki. Utworzono też Ośrodek Rehabilitacji Psychofizycznej dla osób uzależnionych. Zajęcia prowadzi instruktor terapii uzależnień, który współpracował w 2002 roku z 98 osobami. Największą bolączką wszystkich ośrodków pomocy społecznej jest brak środków finansowych na realizację zadań ustawowych i podejmowanie nowych projektów. W obawie o brak wsparcia finansowego ze strony samorządu gminnego i wojewódzkiego, kierownicy nie podejmują się nowych zadań. Deklarują, podejmowanie działań zachowawczych o utrzymanie obecnego stanu osobowego i finansowego w ośrodkach. Zakładając jednak, że środki finansowe byłyby wystarczające dla podjęcia przez ośrodki pomocy społecznej nowych przedsięwzięć, w poszczególnych gminach zostałyby utworzone następujące placówki:

20 w gminie Jabłonna Warsztat Terapii Zajęciowej i Dom Dziennego Pobytu, w gminie Wieliszew - Dom Dziennego Pobytu, w gminie Nieporęt Dom Dziennego Pobytu i ogniska wychowawcze dla dzieci w Rynii i Nieporęcie, w Legionowie Klub Integracji Społecznej dla osób psychicznie chorych, Zespół Leczenia Domowego dla osób chorych psychicznie, mieszkania chronione oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W Serocku nie planuje się powołania nowych instytucji. W Legionowie brak odpowiedniej bazy lokalowej okazał się główną trudnością w utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy. Stało się jednak możliwe przez 2 lata, przy wsparciu wojewody mazowieckiego, realizowanie programu specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych. Program nie mógł być kontynuowany ze względu na brak środków na ten cel. 2.2 DOM DZIENNEGO POBYTU Od 1991 roku, w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu jako ośrodek wsparcia dla mieszkańców Legionowa. Zajmuje parter obiektu wolnostojącego i zatrudnia 5 osób (3,5 etatu). Jego działalność opiera się na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Placówka zapewnia opiekę i zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w miarę możliwości: zdrowotnych, kulturalnych i społecznych. Organizuje zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz udostępnia urządzenia i środki do utrzymania higieny osobistej. Obejmuje pomocą 85 osób, z których 60 - stanowią niepełnosprawni. Pozostali podopieczni to osoby starsze, bezradne i długotrwale bezrobotne. Źródłem finansowania domu dziennego pobytu jest dotacja ujmowana corocznie w planach budżetu gminy oraz środki pochodzące z częściowej odpłatności podopiecznych. Placówka zaspokaja potrzeby mieszkańców Legionowa adekwatnie do możliwości finansowych gminy i zapotrzebowania. 2.3 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą, warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja powyższego celu powinna odbywać się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

21 umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Terapia powinna być realizowana na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się: formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności, formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji, osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji. Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony 14 maja 1996 roku na terenie Legionowa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wojewódzkim Ośrodkiem d/s Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Siedzibą placówki od 1996 roku jest pomieszczenie w bloku osiedlowym o powierzchni 250 m², wynajmowane w ramach trójstronnej umowy zawartej na okres 10 lat, pomiędzy OPS w Legionowie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Legionowie. Od 1999 roku działalność warsztatu finansowana jest ze środków PFRON, które przekazywane są dla powiatu. Celem działalności placówki jest prowadzenie terapii przez pracę i ruch, która ma z kolei doprowadzić do podniesienia sprawności psychofizycznej uczestników, poprawy ich samoobsługi i funkcjonowania społecznego. Uczestnictwo niepełnosprawnych w warsztacie powinno także zintegrować społeczność lokalną. Podopiecznymi placówki są osoby niepełnosprawne z orzeczonym umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności. Większość, stanowią absolwenci klas życia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Legionowie. Od 1999 roku w warsztacie rehabilitację uzyskuje 34 mieszkańców Legionowa i jedna z gminy Wieliszew. W 2002 roku tylko jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa w zajęciach. Od 1999 roku program terapii obejmuje zajęcia warsztatowe w ramach siedmiu pracowni tematycznych, w których uczestniczy po pięciu podopiecznych. Zajęcia prowadzone są w następujących pracowniach: krawieckiej, rękodzieła artystycznego, plastycznej, introligatorskiej, kserograficznej, kulinarnej, pielęgnacji roślin.

22 W ramach zajęć w poszczególnych pracowniach, uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności samoobsługi i samodzielności oraz wdrażać się do treningu ekonomicznego w zakresie robienia zakupów. W stosunku do każdego podopiecznego realizowane są indywidualne programy terapii. Instruktorzy utrzymują kontakt z rodzinami uczestników, współorganizując imprezy kulturalne i rekreacyjnosportowe. W placówce prowadzona jest także: rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia, zajęcia logopedyczne i treningi psychologiczne z zakresu uspołeczniania. W latach kwota dotacji dla warsztatu nie uległa zmianie. W przeliczeniu na 1 uczestnika wynosiła 1173 zł miesięcznie. Ustalona została uchwałą zarządu PFRON. Jednak, od stycznia 2003 roku fundusz zmniejszył dotację prawie o 5%. Liczba osób pracujących w placówce stanowi obecnie 13,5 etatu. Struktura pracowników przedstawia się następująco: kierownik, księgowy, instruktorzy terapii, pielęgniarka, pracownik socjalny, psycholog, psychiatra, sprzątaczka, kierowca i rehabilitant. Jeden warsztat terapii zajęciowej nie wyczerpuje potrzeb, które w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w powiecie są ogromne. Zwłaszcza, gdy uczestnictwem objęci są tylko mieszkańcy Legionowa. 2.4 KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych zostały utworzone w każdej z gmin Powiatu Legionowskiego. Prawne regulacje działań zapewnia im Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.) oraz zarządzenia i uchwały rad poszczególnych gmin. Zabezpieczenie finansowe podejmowanych działań pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń na handel alkoholem. Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany ich spożywania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działających w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci

23 uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy, promocji, podawania i sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji i polityki społecznej, uchwalanego corocznie przez radę gminy. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta), może powołać pełnomocnika. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzą zakłady lecznictwa odwykowego i zakłady opieki zdrowotnej. Poddanie się leczeniu jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa. Zgodnie z powoływaną ustawą, członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci następstwami nadużywania alkoholu, mogą liczyć na pomoc w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Za te świadczenia od wymienionych osób nie pobiera się opłat. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i publicznych poradniach specjalistycznych oraz placówkach opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, mogą zostać skierowane przez członków komisji na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Sąd może (na wniosek komisji lub prokuratora) zobowiązywać je do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego albo zarządzić obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie (wyjątkowo do 6 tygodni). Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. Organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców i powiatu, mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Szczegóły ich powoływania określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wchodzą przedstawiciele różnych zawodów i specjaliści. Należą do nich: policjanci, lekarze, pedagodzy, pracownicy

24 samorządowi, a w gminie Legionowo - nawet działacz ruchu AA. Najliczniejsza komisja w gminie Nieporęt liczy 9 osób, natomiast najmniej liczna w gminie Wieliszew - 4 osoby. Wszyscy uczestnicy korzystają corocznie z ofert szkoleniowych. Skład komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z podziałem na poszczególne gminy Powiatu Legionowskiego w 2002 r. przedstawia poniższa tabela: Gmina Skład KRPA w poszczególnych gminach Powiatu Legionowskiego w 2002 r. (Źródło: Urzędy Gmin) Liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Legionowo 8 Jabłonna 5 Wieliszew 6 Serock 4 Nieporęt 9 Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pracownik samorządowy, pedagog, kurator zawodowy, pracownik socjalny, ksiądz, policjant, specjalista organizacji pozarządowej PARPA i działacz AA. Pracownik samorządowy (2), lekarz, pracownik org. PARPA i pedagog. Lekarz, pracownik socjalny, pracownik samorządowy (2), policjant i ksiądz. Pedagog, policjant, pracownik org. PARPA, kierownik OPS. Lekarze, psycholog, policjant, pracownicy samorządowi, wolontariusz. W 2002 roku komisje udzieliły łącznie 471 porad osobom uzależnionym od alkoholu i czterem osobom podejrzanym o uzależnienie od narkotyków. W przypadku 22 osób, skierowano do Sądu Rejonowego w Legionowie wnioski o przymusowe leczenie uzależnienia. Największą liczbę porad udzielono w gminie Nieporęt, gdzie w Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje największa liczba specjalistów. Liczba osób objętych pomocą KRPA i osób kierowanych na przymusowe leczenie z podziałem na gminy w 2002 r. (Źródło: Urzędy Gmin) Gmina Liczba osób objętych pomocą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z podziałem na uzależnienia od: alkoholu narkotyków Liczba osób kierowanych na przymusowe leczenie Legionowo Jabłonna Wieliszew Serock Nieporęt W ramach udzielanej pomocy najczęściej przeprowadzano rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu, udzielano wsparcia współuzależnionym, a także dostarczano informacji na temat: możliwości leczenia w placówkach odwykowych, mittingów AA oraz terapii. Przeprowadzono także wywiady

25 środowiskowe z udziałem policji i skierowano apele do sprzedawców napojów alkoholowych o nie sprzedawanie alkoholu osobom niepełnoletnim lub będącym w stanie nietrzeźwym. W gminie Wieliszew, psycholog zatrudniony dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej przeprowadził łącznie 49 porad psychologicznych, w tym 34 diagnozy stwierdzające uzależnienie od alkoholu. W ramach prowadzonej wśród dzieci i młodzieży profilaktyki, członkowie komisji organizują ciekawe spektakle teatralne, warsztaty, konkursy, imprezy sportowe, a także wypoczynek letni i zimowy. Wspierają finansowo działalność funkcjonujących w gminach środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. Bogatą ofertę profilaktyczną opracowała i zrealizowała w 2002 roku gmina Wieliszew. W gminie Nieporęt szczególnie ważnym działaniem z zakresu profilaktyki było dokonanie diagnozy wśród młodzieży szkolnej dotyczącej problematyki uzależnień i niepożądanych zachowań. Dzięki informacjom uzyskanym z przeprowadzonej ankiety członkowie komisji, pedagodzy i rodzice mogli zorientować się w rozmiarach uzależnień i poglądach młodych ludzi na temat spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Zgromadzona wiedza pozwoliła szczególnie na dotarcie z programami profilaktycznymi do dzieci i młodzieży z tych szkół, w których dane zjawiska uzależnień występują. Na terenie Legionowa w 2002 roku podobną diagnozę, dotyczącą występowania uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej, sporządziła Pracownia Badań Społecznych w Sopocie. Jednak, z uwagi na wysoki koszt, działania te nie były kontynuowane. Wyniki badań wskazały na narastające zjawisko uzależnień wśród młodzieży szkolnej. W Legionowie oprócz przeprowadzonej diagnozy, szczególnie duży nacisk położono na pomoc uzależnionym osobom i ich rodzinom. W celu udzielenia kompleksowej pomocy mieszkańcom, utworzono wiele punktów udzielających informacji i wsparcia. Działalność poszczególnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2002 roku z uwzględnieniem udzielonych porad, pokazuje poniższa tabela:

26 gmina Legionowo c.d. Działalność KRPA z uwzględnieniem rodzaju udzielonych porad w 2002 r. w poszczególnych gminach Powiatu Legionowskiego. (Źródło : Urzędy Gmin) Formy działalności finansowane z funduszów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rodzaj udzielonych porad Legionowo 1/ Punkt Konsultacyjny Przemoc w rodzinie 1/ Porady psychologiczne i prawne dla ul. 3 Maja 24. ofiar przemocy rodzinnej. 2/ Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży z Zachowaniami 2/ Wsparcie, konsultacje i udzielanie Ryzykownymi (HIV/AIDS) Siedziba Przychodni informacji o możliwościach leczenia. Promocji Zdrowia Medica Monitor, ul. Reymonta 5 3/ Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi, ul. 3/ Terapia indywidualna i grupowa dla 3 Maja 24 osób uzależnionych 4/ Program profilaktyczno-wychowawczy Przyjaciel Dzieci i Młodzieży, sale gimnastyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 26 i Liceum Salezjańskiego przy ul. Broniewskiego 7 oraz budynek Poradni dla osób z problemami alkoholowymi przy ul. 3 Maja 24. 5/ Dofinansowanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD, Ośrodka Mediacji Pomocy Rodzinie TPD ul. 3 Maja 35, Centrum oraz Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas DWP ul. POW 20, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego na koloniach. Jabłonna 1/ Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego. 2/ Programy profilaktyczne w szkołach, środowiskowych ogniskach wychowawczych TPD, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia programów profilaktycznych. i współuzależnionych. 4/ Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 2/ Profilaktyka uzależnień.

27 Działalność KRPA z uwzględnieniem rodzaju udzielonych porad w 2002 r. w poszczególnych gminach Powiatu Legionowskiego. (Źródło : Urzędy Gmin) gmina Wieliszew Wieliszew c.d. Formy działalności finansowane z funduszów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1/ Prowadzenie dwóch Punktów Porad Psychologicznych w Janówku i Wieliszewie. 2/ Dofinansowanie działalności dwóch środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. 3/ Przeprowadzenie warsztatów integracyjnoprofilaktycznych oraz profilaktyczno- -pantomimicznych. 4/ Zorganizowanie spektakli teatralnych pt.: Kto następny do piekła i Sińce uczuć. 5/ Zorganizowanie programu estradowego pt.: Hugo i przyjaciele. 6/ Sfinansowanie dowiezienia i przywiezienia dzieci na kolonie w Zakopanem. 7/ Zorganizowanie szkolenia dla pedagogów zatrudnionych w środowiskowym ognisku wychowawczym TPD, psychologa i przewodniczącej GKRPA. 8/ Współudział w organizacji konkursu pt.: Poznajmy się bliżej z Komendą Powiatową Policji. 9/ Zorganizowanie imprez sportowych finału turniejów tenisa stołowego, Święta latawca, międzygminnych zawodów sprawnościowych. 10/ Zakup książek profilaktycznych dla dzieci ze szkoły podstawowej. 11/ Zorganizowanie spektaklów teatralnych dla dzieci pt.: Dzień wagarowicza i Ostatnia lekcja chemii. 13/ Zakup do szkół zestawu kaset video dotyczących uzależnień, wczesnego macierzyństwa, przemocy i agresji. 14/ Program profilaktyczny organizowany we wszystkich szkołach z terenu gminy pt.: Spójrz inaczej. 15/ Przekazanie zakupionych materiałów informacyjnych ośrodkom zdrowia. 16/ Zamieszczenie w gazetce Nasza Gmina artykułów poświęconych problematyce uzależnień, redagowanych przez członka GKRPA. Rodzaj udzielonych porad 1/ Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. 2/ Profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży. 3/ Integracja międzyrówieśnicza. 4/ Informacja o zagrożeniach wynikających z uzależnień i przemocy w rodzinie. 5/ Działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie uzależnień. 7/ Działalność profilaktycznoedukacyjna. 16/ Działalność propagandowa i edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy.

28 Działalność KRPA z uwzględnieniem rodzaju udzielonych porad w 2002 r. w poszczególnych gminach Powiatu Legionowskiego. (Źródło : Urzędy Gmin) gmina Serock Nieporęt Formy działalności finansowane z funduszów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1/ Zorganizowanie siedmiu spotkań pedagogów z rodzicami w szkołach w zakresie przeciwdziałania przemocy. 2/ Zorganizowanie spektakli teatralnych w szkołach dotyczących uzależnień i przemocy. 3/ Sfinansowanie dwóch szkoleń w formie warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli z zakresu socjoterapii. 4/ Zorganizowanie trzech wyjazdów edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych do Ośrodka Leczenia Narkomanów MONAR. 5/ Sfinansowanie pobytu 20 dzieci na koloniach socjoterapeutycznych. 6/ Finansowanie Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych. 7/ Prowadzenie 2 punktów konsultacyjnych: dla ofiar przemocy domowej i dla osób uzależnionych. Rodzaj udzielonych porad 2/ Działalność edukacyjna. 3/ Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie tematyki uzależnień. 6/ Pomoc wychowawcza, opiekuńcza i edukacyjna dla dzieci i młodzieży 7/ Poradnictwo. 1/ Dokonanie diagnozy zjawisk mobbingu i uzależnień 1/ Rozeznanie rozmiarów uzależnień wśród dzieci i młodzieży z siedmiu szkół. Określenie i niekorzystnych zachowań przez młodych ludzi poziomu stresu towarzyszącego młodzieży szkolnej. nauce oraz stopnia radzenia sobie z emocjami i wpływu mediów na ich psychikę. Opracowanie cyklu zajęć i warsztatów z dziećmi, nauczycielami i rodzicami na podstawie przeprowadzonej diagnozy. 2/ Zorganizowanie dla 33 dzieci kolonii z programem profilaktycznym. 3/ Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci, młodzieży, pedagogów i rodziców w gimnazjach o tematyce uzależnień od narkotyków przy współpracy Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i dzieciom KARAN. 4/ Zorganizowanie cyklu warsztatów dla pedagogów przy współpracy Studium Profilaktyki i Edukacji PAIDEIA. Program zajęć obejmował wiedzę dotyczącą środków uzależniających oraz sekt. 5/ Dofinansowanie działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Zegrzu Pd. 3/ Dokształcanie kadry pedagogicznej, rodziców i dzieci w dziedzinie uzależnień. 5/ Profilaktyka uzależnień. Na 2003 rok członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legionowie zaplanowali w ramach poszczególnych zadań rozszerzenie działalności, a w szczególności: zorganizowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w Poradni dla osób z problemem alkoholowym poprzez wprowadzenie programów dla grup Nawrotów choroby alkoholowej i osób współuzależnionych, zwiększenie liczby dyżurów w punkcie konsultacyjnym: Przemoc w rodzinie, zatrudnienie prawnika i wyposażenie punktu w komputer,

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 5 września 2008 roku S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

Bardziej szczegółowo

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ 474/ 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.11.2013r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Dział I Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Załącznik do Uchwały Nr XII/100/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 lutego 2012 r. S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Dział I. Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach. UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo