SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny

2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego Im. M. Konopnickiej W Legionowie I. Uwagi wstępne Program profilaktyki szkolnej to ogól działań profilaktycznych oraz działań interwencyjnych mających na celu chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo- profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach wystąpienia wszelkich procesów patologicznych mogących zaistnieć w procesie dorastania / uzależnień, zaburzeń zachowania, zaburzeń osobowości /. Zadaniem szkolnej profilaktyki jest również reagowanie w sytuacjach,gdy rozpoznano, iż podejmowane są zachowania ryzykowne. Oddziaływania profilaktyczne maja szczególne znaczenie u młodego człowieka w wieku dojrzewania, u którego zagrożeniem może być nie tylko otaczający go świat, ale również on sam. Szkolny program profilaktyki jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły. Jest on spójny ze Statutem Liceum, Regulaminem oraz Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania WSO. Jest ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia poprzez : kształtowanie właściwej postawy ucznia poznawanie i przestrzeganie norm społecznych przeciwdziałanie agresji i przemocy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią Obiektem działań programu jest całe środowisko szkolne. Szkolny program profilaktyki adresowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców Oddzielnie opracowane zostały procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeń niewłaściwymi zachowaniami młodzieży.

3 II. Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkole Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109). Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535). Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198). Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10,poz. 55). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179,poz.1485) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 51, poz.458). W szkole prowadzona jest profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa: Profilaktyka pierwszorzędowa oparta jest na diagnozie ucznia i jego środowiska szkolnego oraz rodzinnego. Skierowana jest do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest rozpoznanie potrzeb uczniów, znalezieniu tych, którzy wymagają pomocy oraz promocja zdrowego stylu życia. Działaniom prewencyjnym objęci zostaną uczniowie z grup niskiego ryzyka. realizatorami tych działań będą wszyscy nauczyciele wspierani przez specjalistów. Profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do grup podwyższonego ryzyka. Celem jej działań jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych. Pomoc będzie organizowana przez a i a szkolnego, poradnię iczno iczną oraz inne specjalistyczne agendy. III. Cele programu profilaktycznego Przygotowanie młodego człowieka do dokonywania takich wyborów, aby nie szkodziły ani jemu samemu, ani innym Zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniów i kształtowanie ważnych umiejętności społecznych Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, podczas zajęć i organizowanych przez szkolę wycieczek Wyrobienie szacunku dla norm społecznych i obyczajowych Kształtowanie właściwej postawy obywatelskiej i moralnej Propagowanie postawy poszanowania godności i indywidualności ucznia Kształtowanie osobowości ucznia, jego postawy i odpowiedzialnych wyborów

4 Zapoznanie z systemem wartości reprezentowanym przez uczniów, nauczycieli i rodziców Stworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego Promowanie zdrowego stylu życia Zapobieganie uzależnieniom- narkomanii, nikotynizmowi, alkoholizmowi, dopalaczom Stworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego Wzrost świadomości w zakresie rodzajów i aspektów agresji i przemocy Udzielenie informacji o instytucjach, organizacjach, osobach wspierających i pomagających w rozwiązywaniu problemu, z którym zgłasza się uczeń do wychowawcy, nauczyciela, kadry kierowniczej szkoły, a, a IV. Czynniki ryzyka objęte programem profilaktycznym Szkolny program profilaktyki oparty jest na analizie przeprowadzonych w latach ubiegłych diagnozach problemów wychowawczych szkoły oraz przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym ewaluacji niektórych elementów programu wychowawczego. Analiza środowiska szkolnego, środowiska lokalnego dowiodła obecność następujących czynników ryzyka : Wagary-obniżająca się z każdym rokiem frekwencja Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące negatywne wzorce zachowań: palenie papierosów, stosowanie używek Destrukcyjne działania grup rówieśniczych i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne promujące zachowania agresywne, mobbing Wczesna inicjacja seksualna Zachowania przestępcze Niski poziom kultury osobistej, wulgaryzmy w stosunku do siebie i do dorosłych Słabe wyniki w nauce, brak motywacji do nauki, brak wsparcia ze strony rodziny Niskie poczucie własnej wartości, minimalizacja wartości etycznych maksymalizacja wartości materialnych, komercjalizacja życia Szkodliwość oddziaływania mediów oraz ich wpływ na agresję młodego pokolenia, w tym Internetu i gier komputerowych Brak wiedzy o działaniach substancji psychoaktywnych i konsekwencji ich zażywania Brak celów życiowych- nikłe wzorce rodzinne Niewydolność wychowawcza rodziców Przyczynami zachowań ryzykownych są; bezrobocie wśród rodziców i niski poziom zabezpieczenia osobistych potrzeb materialnych ich dzieci, brak współpracy ze szkołą, słabe relacje niektórych rodziców z własnymi dziećmi oraz niewydolność wychowawcza rodziców.

5 V. Czynniki chroniące i osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka Silna więź emocjonalna z rodziną, prawidłowa opieka dorosłych Zainteresowanie postępami w nauce swych dzieci, budzenie świadomości poznawczej Respektowanie norm i wartości społecznych-konsekwencja w wychowaniu, szacunek dla tradycji, autorytety Praktyki religijne-rozwój sfery duchowej, wysoki poziom wartości moralnych Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność poznawcza Działalność uczniów w kołach zainteresowań oraz organizacjach pozaszkolnych Konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety Propagowanie wartościowych form spędzania czasu wolnego VI. Zadania dla poszczególnych organów szkoły realizatorów działań profilaktycznych Rada Pedagogiczna Określa zadania w zakresie profilaktyki Dokonuje analizy działalności profilaktycznej zgodnie ze sprawozdaniem a szkolnego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Dyrektor i wicedyrektorzy Liceum Monitorują prace wychowawców klas, a i a szkolnego Monitorują realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki Diagnozują wspólnie z zespołem wychowawczym oczekiwania rodziców w zakresie profilaktyki Pedagog szkolny Realizuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów i rodziców z udziałem nauczycieli Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy iczno-icznej Organizuje i prowadzi różne formy pomocy iczno-icznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

6 Wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; Planuje i koordynuje zadania realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi wywiadówki profilaktyczne w ramach wspierania rodziców przez szkołę Prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych Jest głównym koordynatorem wszystkich działań w zakresie realizacji szkolnego programu profilaktyki- koordynatorem ds. bezpieczeństwa Psycholog szkolny Prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; Diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy icznoicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; Organizuje i prowadzi wraz z iem szkolnym różne formy pomocy iczno-icznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; Zapewnia uczniom doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; Wspiera wychowawców klas, zespoły wychowawcze oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz poradnictwo dla uczniów zgłaszających problemy Diagnozuje możliwości intelektualne i predyspozycje osobowościowe uczniów Wspiera uczniów szczególnie tych mniej zdolnych Jest mediatorem w konfliktach nauczyciel-uczeń Nauczyciele-wychowawcy Doskonalą swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie działań profilaktycznych Realizują zadania programu profilaktyki we współpracy z iem, iem, rodzicami Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP

7 Klub AJA Zgłaszają zespołowi wychowawczemu analizę bieżącego, trudnego problemu Organizują dla uczniów zajęcia dodatkowe w ramach art.42 Karty Nauczyciela Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie Budują własny autorytet w klasie Organizuje zajęcia pozalekcyjne /kółko teatralne, kabaret, redagowanie gazetki szkolnej / Wspiera rozwój indywidualnych zainteresowań poznawczych oraz pasji Rodzice Aktywnie współpracują ze szkołą Korzystają ze specjalistycznych form pomocy i wsparcia a i a szkolnego Uczestniczą w wywiadówkach profilaktycznych oraz innych formach pomocy oferowanych przez szkołę Biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki Zacieśniają współpracę ze środowiskiem lokalnym PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Zadania Formy i narzędzia realizacji Realizatorzy Terminy Diagnozowanie środowiska szkolnego i rodzinnego ucznia Profilaktyka pierwszorzędowa Przeprowadzanie ankiet i analiza ich wyników-arkusz diagnozy wstępnej ucznia Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy Obserwacja zachowań uczniów na lekcjach i przerwach- dyżury nauczycieli Wywiady z rodzicami, rozmowy z uczniami, Współpraca z OSP Analiza dokumentacji ucznia /opinie, orzeczenia PPP/ wychowawcy IX-X

8 Realizacja pomocy icznoicznej Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów/ teatr, koła zainteresowań Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów mających opóźnienia programowe lub niepowodzenia szkolne Zajęcia specjalistyczne : korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi zawartymi w opiniach i orzeczeniach PPP oraz innych dokumentach wpływających do szkoły Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania utrudniających funkcjonowanie społeczne Doradztwo zawodowe związane z wyborem dalszego kształcenia lub planowania kariery zawodowej Porady i konsultacje mające na celu doraźna pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub zdrowotnej, skierowanie do specjalisty Klub AJA nauczyciele Profilaktyka pracy z klasą 1. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym Zapoznanie uczniów i rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, statutem szkoły, regulaminem uczniowskim, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programem wychowawczym szkoły, progr. wychowawczym i progr. profilaktyki Zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, promowania i klasyfikowania. Rozpoznanie uczniów z grup ryzyka /częste nieobecności w szkole, złe wyniki w nauce lub ich nagłe pogorszenie się, niepokojące zachowania w szkole, agresja /-systematyczne sprawdzanie frekwencji i rozliczanie / Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i inne problemy wychowawcy nauczyciele przedmiotów wychowawcy IX IX 2. Budowanie pozytywnych relacji w grupie klasowej Wyjazdy integracyjne klas I Organizowanie spotkań klasy z iem, iem Realizacja programów profilaktycznych wychowawca IX-X

9 Profilaktyka pracy z uczniem 1. Indywidualna pomoc uczniowi Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu jego niepowodzeń szkolnych, w razie potrzeby kierowanie do a lub a Prowadzenie rozmów o charakterze wychowawczym, dyscyplinującym i terapeutycznym Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych lub rówieśniczych Wspieranie ucznia w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, niwelowanie napięć i stresów Wyławianie uczniów zagrożonych patologią Utworzenie grupy wsparcia dla uczniów nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych-zajęcia socjoterapeutyczne Organizowanie specjalistycznej pomocy wychowawca 2.Opieka nad uczniem zdolnym Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, pomoc w rozwijaniu zainteresowań nauczyciele przedmiotów Profilaktyka uzależnień /prof. bezpośrednia / Nikotynizm Alkoholizm Narkomania Dopalacze HIV/AIDS Uczniowie są świadomi tragicznych następstw Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych nastawionych na przekazywanie informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i mechanizmach powstawania uzależnienia. Organizowanie Szkolnego Dnia Profilaktyki Uzależnień spotkania ze specjalistami : policja, prawo, artyści, koncerty muzyczne, zdrowy styl życia, spotkania z ludźmi poddającymi się terapii, Udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych Wdrażanie zajęć warsztatowych dot. zapobiegania mobbingowi, agresji oraz innych zachowań przemocowych Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dot. nikotynizmowi, alkoholizmowi Godz. wychowawcze poświęcone uzależnieniom i asertywności Programy profilaktyczne :rak piersi, HPV, cewa moczowa, HIV/AIDS, anoreksja, bulimia- Filmy edukacyjne prezentacje multimedialne Akcja informacyjna na temat dopalaczy specjaliści UM Legionowo wychowawcy specjaliści Stowarzyszenia Pozytywni w tęczy SANEPID październik listopad

10 uzależnień i faktycznego zagrożenia dla zdrowia i życia jakie stwarza używanie dopalaczy Diagnoza zagrożenia związanego z dopalaczami Wywiadówki dla rodziców-wskazywanie rodzicom konkretnych stron internetowych, na których mogą znaleźć inf. na temat szkodliwości dopalaczy Zwrócenie uwagi na skutki zażywania dopalaczy/śpiączka, zawały serca, uszkodzenie wątroby, psychoza, stany lekowe, paniki/ pielęgniarka szkol K R Policji grudzień 1. W zakresie profilaktyki niespecyficznej Informowanie, kontrolowanie oraz egzekwowanie respektowania norm społecznych przez uczniów Uświadomienie młodym ludziom ich praw, obowiązków i odpowiedzialności za czyny oraz skutków łamania prawa : w szkole, na ulicy i na drodzespotkania z przedstawicielami prawa wychowawcy Komenda Rejonowa Policji 1x w semestrze XII Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz poszanowania godności innego człowieka, Eliminowanie wulgaryzmów. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za stan i wygląd szkoły oraz jej otoczenia SU 2. Promocja zdrowego stylu życia Prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym: uczenie się sposobów radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów. Sportowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, promowanie sportów zimowych, alternatywne formy spędzania czasu wolnego : koło teatralne, gazetka szkolna Zapoznanie z problematyką zdrowego odżywiania-problem anoreksji /dziew./ Promowanie racjonalnego korzystania z siłowni/ chłopcy/ nauczyciele wf klub AJA wszyscy nauczyciele 3. Stwarzanie przyjaznego klimatu wspierającego Budowanie zdrowych relacji między nauczycielami i uczniami. Traktowanie ucznia z życzliwością i szacunkiem Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nadmiernym napięciem emocjonalnym i stresem.

11 zdrowie psychiczne. Stymulowanie oczekiwań poznawczych i społecznych, aby zapobiec utrwalonym zachowaniom patologicznym-(apatii, bierności, uległości, izolacji, agresji), budowanie poczucia własnej wartości. Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej :werbalnej i niewerbalnejjako elementów funkcjonowania każdego człowieka. Wdrażanie umiejętności prospołecznych elementy treningu TZA Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy Pogadanki na godz. wychowawczych-uświadomienie,że Internet i telefonia komórkowa nie zapewnia anonimowości i bezkarności Spotkania z policją nt roli prawa i odpowiedzialności młodych ludzi za swoje czyny wychowawcy Rzecznik prasowy KP Bezpieczeństwo w szkole Egzekwowanie noszenia legitymacji szkolnych przez wszystkich uczniów Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw i w czasie imprez szkolnych Zakaz opuszczania przez uczniów budynku szkolnego w czasie trwania zajęć i przerw śródlekcyjnych wszyscy nauczyciele Współpraca z rodzicami Zapoznanie rodziców z programem profilaktyki szkoły Budowanie dobrej współpracy z rodzicami w dziedzinie oddziaływań wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli (zebrania, dni otwarte, rozmowy indywidualne, wywiady środowiskowe). Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów. Organizowanie pomocy specjalistycznej dla rozwiązania problemów zdrowotnych, icznych lub socjalnych ucznia i jego rodziny Zapraszanie rodziców do wspólnego organizowania imprez szkolnych Organizowanie wywiadówek profilaktycznych dla rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły Zaangażowanie rodziców w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań i wychowawcy 1x w semestrze

12 środków zaradczych w celu rozwiązywania bieżących problemów uczniów Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz szkoły i rodziny Starostwo Powiatowe w Legionowie Urząd Miasta w Legionowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sąd Rejonowy w Legionowie-kuratorzy Wydziału Rodzinnego Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Raszyńska 8/10, Warszawa Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego Policja Wydział d.s. Nieletnich, Straż Miejska Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej SANEPID Uwagi końcowe 1. Elementami spójnymi ze szkolnym Programem Profilaktyki są : Program Wychowawczy Szkoły Plany wychowawcze na poziomach klas I, II, III Plan pracy a szkolnego Plan pracy a szkolnego

13 Ewaluacja programu profilaktyki 1. Program profilaktyki jest dokumentem otwartym i może ulegać pewnym modyfikacjom na przestrzeni lat wraz ze zmieniająca się rzeczywistością. Uczestnicy odbiorcy programu / nauczyciele, uczniowie, rodzice /będą mogli wprowadzać do niego własne elementy, usprawniające jego realizację 2. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji /raz w roku /.Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli będą służyć doskonaleniu pracy, wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy ewaluacji programu profilaktyki dokonuje się na podstawie systematycznych obserwacji procesu wychowawczego. 3. Opracowany program będzie realizowany w ciągu czterech lat. Wnioski z ewaluacji będą przedstawiane Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 4. Program profilaktyki może być realizowany na poszczególnych przedmiotach oraz godzinach wychowawczych. Pozwala na włączenie do jego realizacji innych programów profilaktycznych oraz kompetentnych osób, włączających się w proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. 5. Sposoby i środki ewaluacji programu Obserwacja zachowań uczniów prowadzona przez a, a i nauczycieli Obserwacja postępów w nauce i zachowaniu Analiza frekwencji na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych Ocena samopoczucia ucznia w szkole Ocena pracy wychowawczej 6. Narzędzia ewaluacji Ankieta Obserwacja Analiza dokumentacji szkolnej Rozmowa Wywiad Hospitacje prowadzone przez Dyrekcje szkoły

14 Program profilaktyki został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2010r. /Uchwała Nr 11/ Program wchodzi w życie 1 września 2010r. Na spotkaniach z Rodzicami 8 września 2010r z programem profilaktyki zapoznano Rady Oddziałowe klas i Rodziców uczniów klas pierwszych za pośrednictwem wychowawców na zebraniach klasowych. Program został znowelizowany w dniu 17 listopada 2010r. o treści dotyczące dopalaczy i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 12/2010/11 Program został znowelizowany w dniu 12 września 2012r. w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy iczno-icznej i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 13/2012/13.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 Program profilaktyczny na rok 2013/2014 Strona 1 Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli rodziców jest zgodny z: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE NA LATA 2014-2018 I. Wstęp Program profilaktyki obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady Rodziców Michał Lenkiewicz SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2015-2016 opracowany w oparciu o Program Pięcioletni szkoły z uwzględnieniem kierunków w oświacie i wniosków z ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie Podstawa prawna; 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 23.XII.2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2014/2015 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2014/2015 2 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie I. PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum Nr 1 w Raszynie oraz o następujące

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY L Podstawa prawna: > Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. I Program został opracowany w oparciu o: akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Celem głównym niniejszego programu jest: Kształtowanie pozytywnych postaw i zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy.

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyczny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2011-2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi szkoły. Powstał na podstawie diagnozy problemów

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH Rok szkolny 2015/2016 1 I. Podstawa prawna 1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Główne założenia szkolnego programu profilaktyki: 1. Szkolny program profilaktyki ma za zadanie: a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W GDAŃSKU PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Profilaktyka-to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO W CHEŁMIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO W CHEŁMIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO W CHEŁMIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Plan pracy pedagoga szkolnego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego w roku szkolnym 2015 / 2016 CELE PROGRAMU CEL OGÓLNY: Wychowanie do dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne CELE OPERACYJNE: uczniowie mają świadomość i

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 35 im.mariana Piechala w Łodzi

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 35 im.mariana Piechala w Łodzi SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ III. CEL I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI IV. PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I. WSTĘP WYCHOWANIE A PROFILAKTYKA W SZKOLE Działalność edukacyjna naszej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga skrzydła. H.Carter 1 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA W GARWOLINIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA W GARWOLINIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA W GARWOLINIE WSTĘP Wiek życia uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego obejmuje okres dojrzewania, który stanowi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie 2013/2014 Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół Nr 68 w Warszawie na rok 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie 2013/2014 Strona 1 z 11 Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół Nr 68 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU Spis treści: I. Wstęp II. Diagnoza środowiska szkolnego III. Cele programu IV. Harmonogram działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WAŁBRZYCHU Program obejmuje lata: IX 2015 VIII 2018 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały Rady Rodziców z dnia 10 września 2015r. w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14 marca 2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH V LICEUM

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauki umiejętności stają się użytecznymi, gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane Stanisław

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. w roku szkolnym 2010/2011

PLAN PRACY PEDAGOGA. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. w roku szkolnym 2010/2011 PLAN PRACY PEDAGOGA w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie w roku szkolnym 2010/2011 Lp. Działy programowe Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Działalność diagnostyczna Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo