SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny

2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego Im. M. Konopnickiej W Legionowie I. Uwagi wstępne Program profilaktyki szkolnej to ogól działań profilaktycznych oraz działań interwencyjnych mających na celu chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo- profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach wystąpienia wszelkich procesów patologicznych mogących zaistnieć w procesie dorastania / uzależnień, zaburzeń zachowania, zaburzeń osobowości /. Zadaniem szkolnej profilaktyki jest również reagowanie w sytuacjach,gdy rozpoznano, iż podejmowane są zachowania ryzykowne. Oddziaływania profilaktyczne maja szczególne znaczenie u młodego człowieka w wieku dojrzewania, u którego zagrożeniem może być nie tylko otaczający go świat, ale również on sam. Szkolny program profilaktyki jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły. Jest on spójny ze Statutem Liceum, Regulaminem oraz Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania WSO. Jest ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia poprzez : kształtowanie właściwej postawy ucznia poznawanie i przestrzeganie norm społecznych przeciwdziałanie agresji i przemocy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią Obiektem działań programu jest całe środowisko szkolne. Szkolny program profilaktyki adresowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców Oddzielnie opracowane zostały procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeń niewłaściwymi zachowaniami młodzieży.

3 II. Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkole Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109). Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535). Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198). Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10,poz. 55). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179,poz.1485) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 51, poz.458). W szkole prowadzona jest profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa: Profilaktyka pierwszorzędowa oparta jest na diagnozie ucznia i jego środowiska szkolnego oraz rodzinnego. Skierowana jest do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest rozpoznanie potrzeb uczniów, znalezieniu tych, którzy wymagają pomocy oraz promocja zdrowego stylu życia. Działaniom prewencyjnym objęci zostaną uczniowie z grup niskiego ryzyka. realizatorami tych działań będą wszyscy nauczyciele wspierani przez specjalistów. Profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do grup podwyższonego ryzyka. Celem jej działań jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych. Pomoc będzie organizowana przez a i a szkolnego, poradnię iczno iczną oraz inne specjalistyczne agendy. III. Cele programu profilaktycznego Przygotowanie młodego człowieka do dokonywania takich wyborów, aby nie szkodziły ani jemu samemu, ani innym Zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniów i kształtowanie ważnych umiejętności społecznych Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, podczas zajęć i organizowanych przez szkolę wycieczek Wyrobienie szacunku dla norm społecznych i obyczajowych Kształtowanie właściwej postawy obywatelskiej i moralnej Propagowanie postawy poszanowania godności i indywidualności ucznia Kształtowanie osobowości ucznia, jego postawy i odpowiedzialnych wyborów

4 Zapoznanie z systemem wartości reprezentowanym przez uczniów, nauczycieli i rodziców Stworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego Promowanie zdrowego stylu życia Zapobieganie uzależnieniom- narkomanii, nikotynizmowi, alkoholizmowi, dopalaczom Stworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego Wzrost świadomości w zakresie rodzajów i aspektów agresji i przemocy Udzielenie informacji o instytucjach, organizacjach, osobach wspierających i pomagających w rozwiązywaniu problemu, z którym zgłasza się uczeń do wychowawcy, nauczyciela, kadry kierowniczej szkoły, a, a IV. Czynniki ryzyka objęte programem profilaktycznym Szkolny program profilaktyki oparty jest na analizie przeprowadzonych w latach ubiegłych diagnozach problemów wychowawczych szkoły oraz przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym ewaluacji niektórych elementów programu wychowawczego. Analiza środowiska szkolnego, środowiska lokalnego dowiodła obecność następujących czynników ryzyka : Wagary-obniżająca się z każdym rokiem frekwencja Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące negatywne wzorce zachowań: palenie papierosów, stosowanie używek Destrukcyjne działania grup rówieśniczych i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne promujące zachowania agresywne, mobbing Wczesna inicjacja seksualna Zachowania przestępcze Niski poziom kultury osobistej, wulgaryzmy w stosunku do siebie i do dorosłych Słabe wyniki w nauce, brak motywacji do nauki, brak wsparcia ze strony rodziny Niskie poczucie własnej wartości, minimalizacja wartości etycznych maksymalizacja wartości materialnych, komercjalizacja życia Szkodliwość oddziaływania mediów oraz ich wpływ na agresję młodego pokolenia, w tym Internetu i gier komputerowych Brak wiedzy o działaniach substancji psychoaktywnych i konsekwencji ich zażywania Brak celów życiowych- nikłe wzorce rodzinne Niewydolność wychowawcza rodziców Przyczynami zachowań ryzykownych są; bezrobocie wśród rodziców i niski poziom zabezpieczenia osobistych potrzeb materialnych ich dzieci, brak współpracy ze szkołą, słabe relacje niektórych rodziców z własnymi dziećmi oraz niewydolność wychowawcza rodziców.

5 V. Czynniki chroniące i osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka Silna więź emocjonalna z rodziną, prawidłowa opieka dorosłych Zainteresowanie postępami w nauce swych dzieci, budzenie świadomości poznawczej Respektowanie norm i wartości społecznych-konsekwencja w wychowaniu, szacunek dla tradycji, autorytety Praktyki religijne-rozwój sfery duchowej, wysoki poziom wartości moralnych Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność poznawcza Działalność uczniów w kołach zainteresowań oraz organizacjach pozaszkolnych Konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety Propagowanie wartościowych form spędzania czasu wolnego VI. Zadania dla poszczególnych organów szkoły realizatorów działań profilaktycznych Rada Pedagogiczna Określa zadania w zakresie profilaktyki Dokonuje analizy działalności profilaktycznej zgodnie ze sprawozdaniem a szkolnego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Dyrektor i wicedyrektorzy Liceum Monitorują prace wychowawców klas, a i a szkolnego Monitorują realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki Diagnozują wspólnie z zespołem wychowawczym oczekiwania rodziców w zakresie profilaktyki Pedagog szkolny Realizuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów i rodziców z udziałem nauczycieli Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy iczno-icznej Organizuje i prowadzi różne formy pomocy iczno-icznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

6 Wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; Planuje i koordynuje zadania realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi wywiadówki profilaktyczne w ramach wspierania rodziców przez szkołę Prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych Jest głównym koordynatorem wszystkich działań w zakresie realizacji szkolnego programu profilaktyki- koordynatorem ds. bezpieczeństwa Psycholog szkolny Prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; Diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy icznoicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; Organizuje i prowadzi wraz z iem szkolnym różne formy pomocy iczno-icznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; Zapewnia uczniom doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; Wspiera wychowawców klas, zespoły wychowawcze oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz poradnictwo dla uczniów zgłaszających problemy Diagnozuje możliwości intelektualne i predyspozycje osobowościowe uczniów Wspiera uczniów szczególnie tych mniej zdolnych Jest mediatorem w konfliktach nauczyciel-uczeń Nauczyciele-wychowawcy Doskonalą swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie działań profilaktycznych Realizują zadania programu profilaktyki we współpracy z iem, iem, rodzicami Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP

7 Klub AJA Zgłaszają zespołowi wychowawczemu analizę bieżącego, trudnego problemu Organizują dla uczniów zajęcia dodatkowe w ramach art.42 Karty Nauczyciela Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie Budują własny autorytet w klasie Organizuje zajęcia pozalekcyjne /kółko teatralne, kabaret, redagowanie gazetki szkolnej / Wspiera rozwój indywidualnych zainteresowań poznawczych oraz pasji Rodzice Aktywnie współpracują ze szkołą Korzystają ze specjalistycznych form pomocy i wsparcia a i a szkolnego Uczestniczą w wywiadówkach profilaktycznych oraz innych formach pomocy oferowanych przez szkołę Biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki Zacieśniają współpracę ze środowiskiem lokalnym PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Zadania Formy i narzędzia realizacji Realizatorzy Terminy Diagnozowanie środowiska szkolnego i rodzinnego ucznia Profilaktyka pierwszorzędowa Przeprowadzanie ankiet i analiza ich wyników-arkusz diagnozy wstępnej ucznia Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy Obserwacja zachowań uczniów na lekcjach i przerwach- dyżury nauczycieli Wywiady z rodzicami, rozmowy z uczniami, Współpraca z OSP Analiza dokumentacji ucznia /opinie, orzeczenia PPP/ wychowawcy IX-X

8 Realizacja pomocy icznoicznej Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów/ teatr, koła zainteresowań Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów mających opóźnienia programowe lub niepowodzenia szkolne Zajęcia specjalistyczne : korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi zawartymi w opiniach i orzeczeniach PPP oraz innych dokumentach wpływających do szkoły Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania utrudniających funkcjonowanie społeczne Doradztwo zawodowe związane z wyborem dalszego kształcenia lub planowania kariery zawodowej Porady i konsultacje mające na celu doraźna pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub zdrowotnej, skierowanie do specjalisty Klub AJA nauczyciele Profilaktyka pracy z klasą 1. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym Zapoznanie uczniów i rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, statutem szkoły, regulaminem uczniowskim, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programem wychowawczym szkoły, progr. wychowawczym i progr. profilaktyki Zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, promowania i klasyfikowania. Rozpoznanie uczniów z grup ryzyka /częste nieobecności w szkole, złe wyniki w nauce lub ich nagłe pogorszenie się, niepokojące zachowania w szkole, agresja /-systematyczne sprawdzanie frekwencji i rozliczanie / Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i inne problemy wychowawcy nauczyciele przedmiotów wychowawcy IX IX 2. Budowanie pozytywnych relacji w grupie klasowej Wyjazdy integracyjne klas I Organizowanie spotkań klasy z iem, iem Realizacja programów profilaktycznych wychowawca IX-X

9 Profilaktyka pracy z uczniem 1. Indywidualna pomoc uczniowi Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu jego niepowodzeń szkolnych, w razie potrzeby kierowanie do a lub a Prowadzenie rozmów o charakterze wychowawczym, dyscyplinującym i terapeutycznym Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych lub rówieśniczych Wspieranie ucznia w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, niwelowanie napięć i stresów Wyławianie uczniów zagrożonych patologią Utworzenie grupy wsparcia dla uczniów nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych-zajęcia socjoterapeutyczne Organizowanie specjalistycznej pomocy wychowawca 2.Opieka nad uczniem zdolnym Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, pomoc w rozwijaniu zainteresowań nauczyciele przedmiotów Profilaktyka uzależnień /prof. bezpośrednia / Nikotynizm Alkoholizm Narkomania Dopalacze HIV/AIDS Uczniowie są świadomi tragicznych następstw Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych nastawionych na przekazywanie informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i mechanizmach powstawania uzależnienia. Organizowanie Szkolnego Dnia Profilaktyki Uzależnień spotkania ze specjalistami : policja, prawo, artyści, koncerty muzyczne, zdrowy styl życia, spotkania z ludźmi poddającymi się terapii, Udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych Wdrażanie zajęć warsztatowych dot. zapobiegania mobbingowi, agresji oraz innych zachowań przemocowych Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dot. nikotynizmowi, alkoholizmowi Godz. wychowawcze poświęcone uzależnieniom i asertywności Programy profilaktyczne :rak piersi, HPV, cewa moczowa, HIV/AIDS, anoreksja, bulimia- Filmy edukacyjne prezentacje multimedialne Akcja informacyjna na temat dopalaczy specjaliści UM Legionowo wychowawcy specjaliści Stowarzyszenia Pozytywni w tęczy SANEPID październik listopad

10 uzależnień i faktycznego zagrożenia dla zdrowia i życia jakie stwarza używanie dopalaczy Diagnoza zagrożenia związanego z dopalaczami Wywiadówki dla rodziców-wskazywanie rodzicom konkretnych stron internetowych, na których mogą znaleźć inf. na temat szkodliwości dopalaczy Zwrócenie uwagi na skutki zażywania dopalaczy/śpiączka, zawały serca, uszkodzenie wątroby, psychoza, stany lekowe, paniki/ pielęgniarka szkol K R Policji grudzień 1. W zakresie profilaktyki niespecyficznej Informowanie, kontrolowanie oraz egzekwowanie respektowania norm społecznych przez uczniów Uświadomienie młodym ludziom ich praw, obowiązków i odpowiedzialności za czyny oraz skutków łamania prawa : w szkole, na ulicy i na drodzespotkania z przedstawicielami prawa wychowawcy Komenda Rejonowa Policji 1x w semestrze XII Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz poszanowania godności innego człowieka, Eliminowanie wulgaryzmów. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za stan i wygląd szkoły oraz jej otoczenia SU 2. Promocja zdrowego stylu życia Prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym: uczenie się sposobów radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów. Sportowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, promowanie sportów zimowych, alternatywne formy spędzania czasu wolnego : koło teatralne, gazetka szkolna Zapoznanie z problematyką zdrowego odżywiania-problem anoreksji /dziew./ Promowanie racjonalnego korzystania z siłowni/ chłopcy/ nauczyciele wf klub AJA wszyscy nauczyciele 3. Stwarzanie przyjaznego klimatu wspierającego Budowanie zdrowych relacji między nauczycielami i uczniami. Traktowanie ucznia z życzliwością i szacunkiem Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nadmiernym napięciem emocjonalnym i stresem.

11 zdrowie psychiczne. Stymulowanie oczekiwań poznawczych i społecznych, aby zapobiec utrwalonym zachowaniom patologicznym-(apatii, bierności, uległości, izolacji, agresji), budowanie poczucia własnej wartości. Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej :werbalnej i niewerbalnejjako elementów funkcjonowania każdego człowieka. Wdrażanie umiejętności prospołecznych elementy treningu TZA Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy Pogadanki na godz. wychowawczych-uświadomienie,że Internet i telefonia komórkowa nie zapewnia anonimowości i bezkarności Spotkania z policją nt roli prawa i odpowiedzialności młodych ludzi za swoje czyny wychowawcy Rzecznik prasowy KP Bezpieczeństwo w szkole Egzekwowanie noszenia legitymacji szkolnych przez wszystkich uczniów Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw i w czasie imprez szkolnych Zakaz opuszczania przez uczniów budynku szkolnego w czasie trwania zajęć i przerw śródlekcyjnych wszyscy nauczyciele Współpraca z rodzicami Zapoznanie rodziców z programem profilaktyki szkoły Budowanie dobrej współpracy z rodzicami w dziedzinie oddziaływań wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli (zebrania, dni otwarte, rozmowy indywidualne, wywiady środowiskowe). Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów. Organizowanie pomocy specjalistycznej dla rozwiązania problemów zdrowotnych, icznych lub socjalnych ucznia i jego rodziny Zapraszanie rodziców do wspólnego organizowania imprez szkolnych Organizowanie wywiadówek profilaktycznych dla rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły Zaangażowanie rodziców w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań i wychowawcy 1x w semestrze

12 środków zaradczych w celu rozwiązywania bieżących problemów uczniów Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz szkoły i rodziny Starostwo Powiatowe w Legionowie Urząd Miasta w Legionowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sąd Rejonowy w Legionowie-kuratorzy Wydziału Rodzinnego Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Raszyńska 8/10, Warszawa Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego Policja Wydział d.s. Nieletnich, Straż Miejska Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej SANEPID Uwagi końcowe 1. Elementami spójnymi ze szkolnym Programem Profilaktyki są : Program Wychowawczy Szkoły Plany wychowawcze na poziomach klas I, II, III Plan pracy a szkolnego Plan pracy a szkolnego

13 Ewaluacja programu profilaktyki 1. Program profilaktyki jest dokumentem otwartym i może ulegać pewnym modyfikacjom na przestrzeni lat wraz ze zmieniająca się rzeczywistością. Uczestnicy odbiorcy programu / nauczyciele, uczniowie, rodzice /będą mogli wprowadzać do niego własne elementy, usprawniające jego realizację 2. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji /raz w roku /.Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli będą służyć doskonaleniu pracy, wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy ewaluacji programu profilaktyki dokonuje się na podstawie systematycznych obserwacji procesu wychowawczego. 3. Opracowany program będzie realizowany w ciągu czterech lat. Wnioski z ewaluacji będą przedstawiane Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 4. Program profilaktyki może być realizowany na poszczególnych przedmiotach oraz godzinach wychowawczych. Pozwala na włączenie do jego realizacji innych programów profilaktycznych oraz kompetentnych osób, włączających się w proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. 5. Sposoby i środki ewaluacji programu Obserwacja zachowań uczniów prowadzona przez a, a i nauczycieli Obserwacja postępów w nauce i zachowaniu Analiza frekwencji na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych Ocena samopoczucia ucznia w szkole Ocena pracy wychowawczej 6. Narzędzia ewaluacji Ankieta Obserwacja Analiza dokumentacji szkolnej Rozmowa Wywiad Hospitacje prowadzone przez Dyrekcje szkoły

14 Program profilaktyki został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2010r. /Uchwała Nr 11/ Program wchodzi w życie 1 września 2010r. Na spotkaniach z Rodzicami 8 września 2010r z programem profilaktyki zapoznano Rady Oddziałowe klas i Rodziców uczniów klas pierwszych za pośrednictwem wychowawców na zebraniach klasowych. Program został znowelizowany w dniu 17 listopada 2010r. o treści dotyczące dopalaczy i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 12/2010/11 Program został znowelizowany w dniu 12 września 2012r. w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy iczno-icznej i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 13/2012/13.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo