ROZDZIAŁ 19 KOMUNIKACJA BANKÓW CENTRALNYCH Z OTOCZENIEM A REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA PRZYKŁADZIE NBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 19 KOMUNIKACJA BANKÓW CENTRALNYCH Z OTOCZENIEM A REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA PRZYKŁADZIE NBP"

Transkrypt

1 Marian Noga ROZDZIAŁ 19 KOMUNIKACJA BANKÓW CENTRALNYCH Z OTOCZENIEM A REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA PRZYKŁADZIE NBP Wprowadzenie Banki centralne na świecie realizują praktycznie podobną misję stabilizacji pieniądza krajowego, co w praktyce oznacza stabilizację cen, ograniczanie i przeciwdziałanie inflacji oraz prowadzenie określonej polityki pieniężnej i wspieranie stabilności systemu finansowego w kraju. Przez długi okres banki centralne i władze monetarne kreowały swój wizerunek jako instytucji zamkniętych dla świata zewnętrznego, mimo iż posiadały duży zasób informacji o tym świecie. Od początku lat 90-tych XX wieku gdy w bankach centralnych zaczęła rozpowszechniać się strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), zmienił się sposób komunikowania władz monetarnych z rynkami finansowymi i społeczeństwem na bardziej otwarty. Na pewno było to związane również z większą formalną i faktyczną niezależnością banków centralnych. Początkowo sądzono, że koszty przejrzystości (transparentności) banku centralnego są wyższe niż korzyści z niej płynące. Dopiero kryzysy finansowe w Argentynie, Japonii, Rosji i w innych krajach pokazały, że korzyści płynące z transparentności banków centralnych są większe od kosztów przejrzystości prowadzenia polityki pieniężnej i wspierania stabilności systemu finansowego przez banki centralne na świecie. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja komunikacji z otoczeniem polskich władz monetarnych, czyli konstytucyjnego organu NBP Rady Polityki Pieniężnej oraz próba oceny skuteczności tej komunikacji w świetle realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Behawioralny model banku centralnego. Na rysunku 1 przedstawiam model banku centralnego, który łączy w sobie autonomię, polegającą na określaniu celów i ich realizację według kompetencji ustawowych oraz odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań np. przez Konstytucję i przejrzystość tych działań. Wymienione tutaj trzy komponenty: autonomia, transparentność i odpowiedzialność składają się na wiarygodność banku centralnego i budują jego prestiż i reputację.

2 214 Marian Noga Rysunek 1. Behawioralny model nowoczesnego i niezależnego banku Autonomia Wiarygodność Reputacja i prestiż Transparentność Odpowiedzialność Źródło: Code of priciples and Best Practices in Central Bank Communication. CEMLA Central Bank Communication Group. March 2004 Celem niniejszego opracowania jest próba oceny skuteczności komunikowania się polskich władz monetarnych z otoczeniem. Spróbujmy więc, używając do tego behawioralnego modelu nowoczesnego banku centralnego i jego składowych, przedstawić poglądy, występujące w literaturze przedmiotu właśnie na ten temat. Zacznijmy od niezależności krajowych banków centralnych. Dla państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej, problem ten reguluje Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), który dał podstawy Unii Gospodarczej i Walutowej. Do Traktatu dołączony jest Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Kraje, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 roku muszą dostosować swoje ustawodawstwo do Traktatu i Statutu. Według tych dokumentów unijnych niezależność banków centralnych jest rozpatrywana jako: a). niezależność funkcjonalna b). niezależność instytucjonalna c). niezależność personalna d). niezależność finansowa [1] Ad a). Niezależność banku centralnego nie jest celem samym w sobie, lecz służy osiągnięciu celu, który powinien być jasno określony i nadrzędny względem innych. Niezależność funkcjonalna wymaga, aby główny cel każdego krajowego banku centralnego był jednoznaczny i prawnie nienaruszalny oraz by zapewnione były środki i instrumenty niezbędne do osiągnięcia przez bank centralny wspomnianego celu w sposób niezależny od innych organów władzy. Określony w Traktacie wymóg niezależności banku centralnego odzwierciedla powszechnie akceptowany pogląd, że głównemu celowi utrzymania stabilności cen najlepiej służy w pełni niezależna instytucja, której mandat został precyzyjnie zdefiniowany. Niezależność banku centralnego jest w pełni zgodna z jego odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, która stanowi ważny czynnik umacniający zaufanie do niezależnego statusu krajowego banku centralnego. Pociąga ona również za sobą przejrzystość działania i konieczność prowadzenia dialogu ze stronami trzecimi. [1, s. 64]. Ad b). Zasada niezależności instytucjonalnej została wyraźnie określona w art. 108 Traktatu i art. 7 Statutu. Oba te artykuły zabraniają krajowym bankom centralnym i członkom ich organów decyzyjnych zwracania się o instrukcje lub ich przyjmowanie od instytucji lub organów wspólnotowych, rządów państw członkowskich lub innych organów. Ponadto zabraniają instytucjom i organom wspólnotowym oraz rządom państw członkowskich dążyć do wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych krajowych banków centralnych,

3 Komunikacja banków centralnych z otoczeniem a realizacja polityki pieniężnej których decyzje mogą wpływać na realizację zadań krajowych banków centralnych, związanych z ich uczestnictwem w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC). Bez względu na to, czy krajowy bank centralny jest zorganizowany jako bank państwowy, specjalny podmiot prawa publicznego czy jako zwykła spółka decyzyjna, istnieje ryzyko, że korzystając z prawa własności, określony właściciel może wywierać wpływ na procesy decyzyjne banku centralnego. Taki wpływ właściciela naruszyłby niezależność banku centralnego i dlatego powinien być prawnie ograniczony. Dlatego też w/w artykuły Traktatu i Statutu zabraniają osobom trzecim w stosunku do krajowych banków centralnych: -wydawania dyspozycji -zatwierdzania, zawieszania lub odraczania decyzji -podważania decyzji ze względów prawnych -uczestniczenia w organach decyzyjnych banku centralnego z prawem głosu -konsultowania ex ante decyzji banku centralnego -zwalniania z obowiązków członków organów decyzyjnych banku centralnego [1,s.65-66]. Ad c). Zawarte w Statucie postanowienia dotyczące stabilności zatrudnienia członków organów decyzyjnych krajowych banków centralnych w większym stopniu gwarantuje niezależność banku centralnego. Art. 14 ust. 2 Statutu stanowi, że statuty krajowych banków centralnych powinny w szczególności zapewnić minimalny pięcioletni okres kadencji Prezesa. Chroni on również przed arbitralną decyzją o odwołaniu Prezesa oraz zapewnia, że może on być usunięty ze stanowiska jedynie w przypadku, gdy nie spełnia warunków koniecznych do wykonywania swoich funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia. Jednocześnie zapewniona jest możliwość wniesienia odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Statuty krajowych banków centralnych muszą być zgodne z w/w postanowieniami Traktatu i Statutu w następujących obszarach: - minimalny okres kadencji Prezesa (5 lat) - podstawy odwołania Prezesa (tylko art. 14 ust. 2 Statutu) - stabilność zatrudnienia innych niż prezesów członków organów decyzyjnych banków centralnych (ustawodawstwo unijne wychodzi z założenia, iż jeśli te same zasady, gwarantujące stabilność zatrudnienia Prezesów nie miałyby również zastosowania do innych członków organów decyzyjnych krajowych banków centralnych, zagrożona zostałaby niezależność personalna) - prawo do rewizji sądowej - zabezpieczenie przed konfliktem interesów członków organów decyzyjnych - w przypadku ustawy zmieniającej statut krajowego banku centralnego akt prawny, wprowadzający zmiany, powinien zagwarantować nieusuwalność Prezesa i innych członków organów decyzyjnych, którzy być może będą musieli zastąpić Prezesa [1,s.66-67]. Ad d). Nawet jeśli pod względem funkcjonalnym, instytucjonalnym i personalnym krajowy bank centralny jest w pełni niezależny, jego ogólna niezależność byłaby zagrożona, gdyby nie mógł on autonomicznie korzystać z wystarczających środków finansowych, niezbędnych do realizacji swojego mandatu. Państwo członkowskie nie może dopuścić do tego, aby krajowemu bankowi centralnemu zabrakło zasobów finansowych na realizację swojej misji. Finansowa niezależność banku centralnego zabrania osobom trzecim wpływać na: - ustalanie budżetu BC - ustalanie zasad rachunkowości w BC - podziału zysków, ustalania poziomu kapitału i rezerw finansowych - odpowiedzialność finansową za organy nadzoru, które są poza BC [1, s ]. Przejdźmy obecnie do przeanalizowania pojęcia przejrzystości lub transparentności w

4 216 Marian Noga działaniu banku centralnego. Zgodnie z propozycją EBC transparentność (przejrzystość) banku centralnego oznacza informowanie społeczeństwa i rynków finansowych w sposób otwarty, regularny i zrozumiały o celach, strategii działania, podejmowanych decyzji, precedensach, jak również o dokonywanych ocenach sytuacji [2]. Według tego samego źródła o braku przejrzystości można mówić wtedy, gdy dostęp do pożądanych informacji jest ograniczony, gdy ich rodzaj i zasoby są nieodpowiednie oraz gdy informacje nie są odpowiednio odbierane, źle interpretowane, niejasne, zbyt późno udostępnione. Obecnie panuje przekonanie, że odpowiednia komunikacja z rynkami finansowymi i społeczeństwem jest warunkiem sukcesu banku centralnego, realizującego określoną politykę pieniężną. Współcześnie kryteriami oceniającymi przejrzystość banku centralnego to: dostępność do pełnego zasobu informacji, określony czas dostępu, adekwatność informacji, jakość i wiarygodność upublicznionych informacji przez bank centralny [3]. Banki centralne wypracowały kanały regularnej komunikacji z otoczeniem (rynkami finansowymi, rządem, społeczeństwem). Szczegółowo te kanały omówię w ostatnie części opracowania. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów transparentności polityki monetarnej banku centralnego. Po pierwsze, może zdarzyć się w praktyce gospodarczej, że przejrzystość i otwartość prowadzonej polityki monetarnej ograniczy zdolność banku centralnego np. w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym, atakom spekulacyjnym na walutę krajową, czy po prostu w zarządzaniu oczekiwaniami inflacyjnymi przedmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. Dlatego też zazwyczaj polityka banku centralnego prowadzona jest w sposób niejednoznaczny, co często określa się jako konstruktywna niejednoznaczność (ang. constructive ambiguity) [4]. Jeżeli bank centralny posiada precyzyjną wiedzę o gospodarce i fakty te już potwierdziły się, to mówienie o tym nic rynkom nie daje, gdyż prawdopodobnie one już to uwzględniły w podjętych decyzjach. Teraz rynki tworzą nowe koncepcje decyzji i chcą poznać sposób myślenia banku centralnego. Po drugie, ludzie generalnie wolą rzeczy proste, które dają się łatwo zrozumieć, nauczyć, stosować. Zasada taka określona jako zasada prostoty i łatwości, zwana zasadą KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) jest wyraźnie przeciwstawna nadmiernie rosnącej transparentności, co utrudnia bankom centralnym realizować wyznaczone cele [5]. Po trzecie, częścią racjonalnej polityki informacyjnej banków centralnych jest unikanie szumu informacyjnego. Warto zadać sobie pytanie czy w powodzi informacji i nowych danych wszystkie rzeczywiście są potrzebne, wnoszą konkretną wiedzę, a częstotliwość ich podawania jest uzasadniona. Po czwarte, komunikaty banku centralnego nie mogą być sprzeczne, powinny uwzględniać oczekiwania i potrzeby otoczenia i przede wszystkim powinny być przydatne otoczeniu. Wtedy jakość informacji banku centralnego będzie oceniona pozytywnie, co buduje prestiż i reputację danego banku centralnego. W literaturze przedmiotu przeprowadza się analizę kosztów-korzyści dla poziomu transparentności banku centralnego. Według P. Sotomskiej-Krzysztofik i O. Szczepańskiej wybór optymalnego poziomu transparentności banku centralnego powinien uwzględniać następujące elementy: - po stronie korzyści: 1. wzrost wiarygodności banku centralnego 2. ograniczenie niepewności na rynku, sprzyjające jego stabilności 3. bodźce do ulepszenia analiz prowadzonych w banku centralnym - po stronie kosztów

5 Komunikacja banków centralnych z otoczeniem a realizacja polityki pieniężnej koszty związane z niespójnością celów banku centralnego i społeczeństwa, co może poprzez przejrzystość - wpływać niekorzystnie na skuteczność polityki banku centralnego, która zmierza do ściśle określonych celów 2. koszty wynikające z poświęcenia dodatkowych zasobów na przygotowanie danych, materiałów i raportów oraz publicznych wystąpień i innych form komunikacji ze społeczeństwem 3. koszty weryfikacji polityki banku centralnego, które mogą przyczynić się do ograniczenia skuteczności prowadzonej polityki oraz okresowo wpływać negatywnie na wiarygodność banku centralnego [3]. Przejrzystość banku centralnego w kwestiach dotyczących obszaru stabilności finansowej. Analizując przejrzystość banków centralnych, warto zwrócić uwagę na to, że w literaturze przedmiotu prezentuje się tutaj przede wszystkim badania dotyczące przejrzystości banków centralnych w zakresie polityki monetarnej. Prezentowany artykuł poświęcony jest komunikacji banku centralnego z otoczeniem i problemom polityki informacyjnej i komunikacyjnej banku centralnego. Badając ten problem nie możemy pominąć kwestii przejrzystości banku centralnego, dotyczącego obszaru stabilności finansowej. Stabilność finansowa to sytuacja, w której mechanizm oceny, alokacji środków ekonomicznych i zarządzanie ryzykiem finansowym (ryzykiem kredytowym, płynności, rynkowym itp.) działa wystarczająco dobrze, aby przyczynić się do sprawnego funkcjonowania gospodarki [9]. Również stabilność finansową określa się jako brak zagrożenia wystąpienia kryzysu finansowego, przez który rozumie się pojawienie się silnych zakłóceń w systemie pośrednictwa finansowego, powodujących zaburzenia w realnej sferze gospodarki [10]. Ze względu na szczególną rolę systemu finansowego w gospodarce w każdym państwie, obszar ten budzi duże zainteresowanie władz publicznych. Szczególną uwagę zwraca się na sektor bankowy zarówno z powodu zakresu ryzyka, koncentrującego się w bankach, jak i ze względu na dominującą rolę, jaką banki odgrywają w finansowaniu gospodarki. Zakres działań państwa na rzecz utrzymania stabilności finansowej jest bardzo szeroki. Działania zmierzające do zapewnienia stabilności systemu finansowego w każdym państwie można podzielić na 3 podstawowe kategorie: działania i rozwiązania regulacyjne oraz instytucjonalne, określające podstawowe, specyficzne dla sektora finansowego reguły gry rynkowej i zapobiegające podejmowaniu przez podmioty tego sektora nadmiernego ryzyka, działania zaradcze w przypadku stwierdzenia nadmiernego ryzyka systemowego w tym sektorze. Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), ryzykiem systemowym jest zagrożenie, które poważnie osłabia funkcjonowanie całego systemu finansowego i w ostateczności powoduje jego całkowite załamanie, działania zmierzające do rozwiązania sytuacji kryzysowych o charakterze systemowym [11]. W ramach działań, zapobiegających podejmowaniu nadmiernego ryzyka przez podmioty finansowe, władze publiczne tworzą system przepisów prawnych i regulacji, ograniczających zakres i sposoby działań, które mogą podejmować te podmioty. Ponadto władze publiczne tworzą system wyspecjalizowanych instytucji, mających za zadanie nadzór nad przestrzeganiem reguł gry, określonych przez przepisy i regulacje oraz takich, które mają podejmować działania na wypadek pojawienia się ryzyka systemowego lub sytuacji kryzysowej. System wyspecjalizowanych instytucji tworzy tzw. system bezpieczeństwa finansowego (safety net), który jest najbardziej rozbudowany w przypadku systemu

6 218 Marian Noga bankowego. Jedną z instytucji systemu bezpieczeństwa finansowego jest bank centralny [11]. Jaka jest rola banku centralnego w safety net? Moim zdaniem, przede wszystkim, informacyjna. Uczestnicy rynku nie dysponują pełną informacją na temat zachowań swoich konkurentów i możliwych konsekwencji zachodzących procesów, będących wynikiem działań, prowadzonych przez indywidualne podmioty. Polityka informacyjna banku centralnego powinna dostarczyć wszystkim uczestnikom rynku informacji, określających skalę możliwych zagrożeń i eo ipso, zwiększyć prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku. W ten sposób, polityka informacyjna banku centralnego staje się ważnym instrumentem zachowania stabilności systemu finansowego [3]. Pierwszym bankiem centralnym, który opublikował raport o stabilności finansowej był Bank Anglii (1996 rok). NBP opracowuje raporty o takim charakterze od 2000 roku, przy czym pierwsze z nich miały charakter wewnętrzny. Pierwszy raport NBP o stabilności systemu finansowego dla wszystkich uczestników rynku ukazał się w 2003 roku. Obecnie NBP co roku publikuje: 1) opracowanie roczne Raport o stabilności systemu finansowego ; 2) opracowanie półroczne Przegląd stabilności systemu finansowego ; 3) roczny raport Rozwój systemu finansowego w Polsce. Publikacje z zakresu stabilności finansowej, przedstawia również Komisja Nadzoru Bankowego. Wszystkie te publikacje muszą przekazywać informacje o stabilności finansowej państwa w taki sposób, aby nie przyczyniać się do paniki na rynku, ale skłaniać do ostrożności. Przedstawiając z kolei intencje władz publicznych należy ograniczyć możliwość wystąpienia tzw. pokusy nadużycia. Pokusa nadużycia (ang. moral hazard) oznacza osłabienie dyscypliny rynkowej, polegające na podejmowaniu przez podmioty nadmiernego ryzyka w celu maksymalizacji zysku, które są przekonane, że ewentualne negatywne skutki tych działań zostaną złagodzone przez pomoc finansową ze strony instytucji publicznych [3]. Model komunikowania się Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z otoczeniem. Zapisy Konstytucji i odpowiednich ustaw jednoznacznie określają misję Narodowego Banku Polskiego i jego konstytucyjnych organów, w tym RPP. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o NBP w art. 3 określa, że podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP [6]. Współcześnie banki centralne przez stabilność cen rozumieją inflację na tyle niską, aby nie wywierała ona negatywnego wpływu na inwestycje, oszczędności i inne ważne decyzje podejmowane przez uczestników życia gospodarczego. Zapewnienie tak rozumianej stabilności cen jest podstawowym sposobem, w jaki bank centralny przyczynia się swoimi decyzjami do osiągnięcia wysokiego i trwałego wzrostu gospodarczego. Banki centralne traktują stabilność cen symetrycznie, co oznacza, że reagują zarówno na zagrożenia inflacyjne jak i deflacyjne. RPP opiera politykę pieniężną na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że taka strategia jest skutecznym sposobem zapewnienia stabilności cen. Po sprowadzeniu inflacji do niskiego poziomu, począwszy od 2004 roku RPP przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym podziałem odchyleń o szerokości +1 punkt procentowy. Horyzontem jego obowiązywania może być wejście Polski do ERM II. System płynnego kursu nie wyklucza prowadzenia interwencji na rynku walutowym, gdyby okazało się to niezbędne do realizacji celu inflacyjnego [7]. W realizacji strategii BCI, potrzebna jest przejrzysta działalność władz monetarnych.

7 Komunikacja banków centralnych z otoczeniem a realizacja polityki pieniężnej RPP w toku swojej działalności wykształciła następujące kanały komunikacji z otoczeniem: 1. publikowanie komunikatów po każdym decyzyjnym posiedzeniu RPP; 2. konferencje prasowe po każdym decyzyjnym posiedzeniu RPP; 3. publikowanie w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku raportów o inflacji; 4. publikowanie w każdym roku do końca września Założeń polityki pieniężnej na następny rok; 5. do końca maja każdego roku publikowanie Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej za rok poprzedni; 6. do końca września każdego roku publikowanie Opinii RPP do projektu Ustawy budżetowej na następny rok; 7. wywiady członków RPP dla mediów, spotkania członków RPP z analitykami rynkowymi; 8. udział członków RPP w seminariach naukowych, krajowych i zagranicznych. Wszystkie w/w uchwały RPP natychmiast po uchwaleniu są zamieszczane na stronie internetowej NBP. Wydawać by się mogło, że tak duża liczba kanałów komunikowania się RPP z rynkami finansowymi i społeczeństwem zwiększa transparentność NBP i RPP i powinna być pozytywnie oceniana przez otoczenie. Banki, analitycy rynków finansowych zgłaszają różnego rodzaju uwagi do dokumentów publikowanych przez RPP. Najwięcej uwag zgłaszanych jest do Komunikatów po posiedzeniach decyzyjnych RPP i do Raportów o inflacji [8]. RPP jest najbardziej zainteresowana zwiększeniem wiarygodności, prestiżu i reputacji polskich władz monetarnych. Dlatego też już w styczniowym Raporcie o inflacji z 2007 roku zmieniono 3 rozdział tego raportu, który poświęcony jest polityce pieniężnej. RPP zapowiedziała, że w kolejnych Raportach o inflacji będzie publikować tzw. minutes, czyli omówienie dyskusji jaka toczyła się na posiedzeniach RPP, pomiędzy publikacjami raportów. Również od maja 2007 roku RPP pragnie w około 3 tygodnie po posiedzeniu RPP publikować minutes z tego posiedzenia. Moim zdaniem jest to istotny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości działania polskich władz monetarnych, które starają się realizować swoją misję utrzymania inflacji jak najbliżej bezpośredniego celu inflacyjnego, czyli 2,5%. BIBLIOGRAFIA: 1. Raport o konwergencji. Europejski Bank Centralny, Frankfurt am Mein, Maj P. Sotomska-Krzysztofik, O. Szczepańska: Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego. NBP DAMS, Materiały i Studia Zeszyt nr 200, Warszawa, styczeń 2006r. 4. E.G. Corrigan: Future Priorities in Banking and Finance. Remarks before the 62 nd Annual Mid-Winter Meeting of the New York State Bankers Association, January 25, 1990; FRBNY Quartely Review/ Winter 1989/ F.S. Mishkin: Can Central Bank Transparency Go To Far? Materiał na konferencję Banku Rezerwy Australii The Future of Inflation Targeting, 9-10 August Ustawa o Narodowym Banku Polskim, 29 sierpnia 1997 rok. 7. Założenia polityki pieniężnej na 2007 rok. Narodowy Bank Polski, RPP Warszawa, wrzesień Wpływ polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na rozwój banków w 2005 roku. Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory And Practice. Washington 2006 IFM.

8 220 Marian Noga 10. Raport o stabilności systemu finansowego (czerwiec 2001 grudzień 2002), Warszawa 2003 NBP. 11. J. Osiński, Stabilność finansowa w Polsce aspekty systemu [w:] Polski system bankowy stan i perspektywy. Bank i Kredyt nr 11-12/2005.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w: Konstytucji RP; ustawie o Narodowym Banku Polskim; ustawie Prawo bankowe. NBP pełni trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Paulina Tyniec-Piszcz. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne

Paulina Tyniec-Piszcz. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne KLUCZOWE ZAGADNIENIA PRAWNE ASPEKTY WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO KRYTERIA KONWERGENCJI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat NBP:

Podstawowe informacje na temat NBP: Działalność NBP Podstawowe informacje na temat NBP: Co to jest NBP? Narodowy Bank Polski jest to bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Adam Glapiński (od 21 czerwca 2016r.). Rok założenia 1945

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Ład korporacyjny w bankach po kryzysie Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Corporate governance w BRE Banku Wiesław Thor BRE Bank Wzrost znaczenia corporate governance odpowiedzią na kryzys 2007 r. Przejawy kryzys

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Warunki uzyskania zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji *

Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * 9.8.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 289/93 P8_TA(2014)0062 Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGŁASZANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ PRZEZ BANK BGŻ BNP Paribas SA

ZASADY OGŁASZANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ PRZEZ BANK BGŻ BNP Paribas SA ZASADY OGŁASZANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ PRZEZ BANK BGŻ BNP Paribas SA WARSZAWA 2015 1/5 1. Słownik 1.1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: a. Bank - Bank BGŻ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wiele definicji, np.:

Wiele definicji, np.: KRYZYS FINANSOWY Wiele definicji, np.: - zaburzenie funkcjonowania rynków finansowych, któremu towarzyszą zazwyczaj spadek cen aktywów oraz upadłości dłużników i pośredników, co powoduje niezdolność rynków

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Pasłęk, styczeń 2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Informacje podlegające ogłaszaniu lub udostępnianiu...

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie Załącznik do Uchwały Nr LIX/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie z dnia 05 listopada 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie Cieszyn, 2015 I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25 marca 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian podejścia do niezależności pod koniec XX wieku

Kierunki zmian podejścia do niezależności pod koniec XX wieku Definicja niezależności banku centralnego Kierunki zmian podejścia do niezależności pod koniec XX wieku Brak jednolitości pojęcia Metaforyczne podejście The Economist M. Friedman V. Grilli Najbardziej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

Grupa DNB Bank Polska S.A. Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej. Warszawa, grudzień 2014 roku

Grupa DNB Bank Polska S.A. Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej. Warszawa, grudzień 2014 roku Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, grudzień 2014 roku Wprowadzenie Poniższy materiał prezentuje polską wersję językową aktualnie obowiązujących Zasad polityki informacyjnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących finansowania systemu gwarantowania depozytów (CON/2010/64) Wprowadzenie i podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Mandat Komitetu ds. Audytu

Mandat Komitetu ds. Audytu EBC-JAWNE Mandat Komitetu ds. Audytu Komitet wysokiego szczebla ds. audytu ustanowiony przez Radę Prezesów zgodnie z art. 9a regulaminu EBC umacnia istniejące mechanizmy kontroli na płaszczyźnie wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian zasad dotyczących rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (CON/2010/32)

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 225/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 18.12 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 54/2015 z dnia 22.12.2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej Załącznik do Uchwały Nr 1/062016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia 13.05.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 3/03/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro

Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro NA TLE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Z DEROGACJĄ DR MARCIN OLSZAK DEPARTAMENT PRAWNY NARODOWY BANK POLSKI DR MAREK PORZYCKI

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2013/5)

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2013/5) PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2013/5) Wprowadzenie i podstawa prawna W dniu 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 4/DBF/2016 Rady Nadzorczej BSR w Krakowie z dnia 26.01.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Styczeń 2016 Spis treści I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 2 sierpnia 2006 r. wydana na wniosek Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Narodowym Banku Polskim (CON/2006/39)

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 16.12.2016r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WISZNICACH Wisznice, 2016 Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej STABILIZACJA KURSU WALUTOWEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STREFY EURO Joanna Stryjek, SGH Wejście

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZA 2015 ROK

RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZA 2015 ROK RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZA 2015 ROK LUTY 2016 RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁECKIM BANKU

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 176/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 27.05.2015 r. oraz Uchwały Nr 36/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 17.06.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wybór optymalnego kursu centralnego w ramach ERM II w kontekście zastąpienia złotego przez wspólną walutę. Marcin Konarski

Wybór optymalnego kursu centralnego w ramach ERM II w kontekście zastąpienia złotego przez wspólną walutę. Marcin Konarski Wybór optymalnego kursu centralnego w ramach ERM II w kontekście zastąpienia złotego przez wspólną walutę Marcin Konarski EURO jako waluta międzynarodowa 1. Walutą euro posługuje się dziś około 330 milionów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego dr Grzegorz Tchorek Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Narodowy Bank Polski Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Poglądy wyrażone przez autora nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Sucha Beskidzka, marzec 2016r. Wstęp Na podstawie 27 Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data Temat Godziny Wykładowca

Data Temat Godziny Wykładowca Harmonogram zajęć w ramach Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO (IV edycja) organizowanych przez Uniwersytet Opolski przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego (zajęcia odbywać się

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 27/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gilowicach dotycząca adekwatności

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/41/2014 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 10.12.2014 POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

FM Bank PBP S.A. Spis treści

FM Bank PBP S.A. Spis treści Polityka Informacyjna FM Bank PBP S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Tekst obowiązujący od dn. 31.12.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻORACH POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r.

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. PL ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo