Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, Warszawa tel. (22) DZC/AS/475/12. Warszawa, dn. 02 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/475/12. Warszawa, dn. 02 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, Warszawa tel. (22) DZC/AS/475/12 Warszawa, dn. 02 sierpnia 2012 r. Do wszystkich firm zainteresowanych złożeniem oferty dla Banku Dotyczy: wyboru wykonawcy szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich Szanowni Państwo, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert z dnia 25 lipca 2012 r. (sygn. DZC/AS/458/12) w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów: Pytanie 1. W umowie, która została załączona do wiadomości jest jeden paragraf zamieszczony poniżej, który budzi nasze poważne wątpliwości. W praktyce daje on możliwość wykorzystania przez Bank bez żadnych ograniczeń Know- How, praw autorskich co naraża wykonawcę na poważne straty finansowe. proszę o udzielenie odpowiedzi czy jest możliwość zmiany tego zapisu? Dotyczy 3 ust. 2. Jest to standardowy zapis w umowach w przypadku szkoleń dofinansowanych przez PARP. Bank nie wykorzystywał i nie ma intencji wykorzystania Know-How swoich parterów bez wynagrodzenia. Nie istnieje możliwość negocjacji umowy przesłanej jako Załącznik nr 5 do Zaproszenia. Pytanie 2. Jakie jest oczekiwanie co do konkretnego efektu poszkoleniowego? jakie kompetencje powinny być rozwijane u uczestników w powiązaniu z celami biznesowymi. Projekt dotyczy rozwoju kompetencji menadżerskich. To jakie konkretnie kompetencje będą rozwijane i jaki ma być efekt poszkoleniowy zostanie ustalone przez wykonawcę i Bank po przeprowadzeniu przez wykonawcę analizy potrzeb szkoleniowych. 1

2 Pytanie 3. Na jakiej podstawie powstał taki dobór kompetencji do rozwoju - np. zdiagnozowane trudności, planowe działania rozwojowe, planowane lub realizowane zmiany w firmie. Kompetencje do rozwoju zostaną określone po przeprowadzonej przez wykonawcę analizie potrzeb. Pytanie 4. Jaki jest planowany zakres czasowy szkoleń? (ile dni szkoleniowych? Czy to są pojedyncze szkolenia czy ma to przyjąć formę akademii menedżera?) Bank planuje szkolenie trwające 2 dni. Jest ono jednym z działań w ramach Akademii Menadżera realizowanej w Banku od 2011 roku. Pytanie 5. Jakie obszary kompetencyjne były tematem już odbytych przez uczestników szkoleń. W ciągu ostatnich 10 miesięcy wszyscy uczestnicy brali udział w szkoleniu Coaching & feedback. Pytanie 6. Czy funkcjonuje system monitorowania rozwoju kompetencji wewnątrz firmy? W chwili obecnej Bank nie korzysta z takiego systemu. Pytanie 7. Krótka charakterystyka odbiorców szkoleń potrzeby, miejsce w strukturze organizacyjnej, ewentualna specyfika zadań. Odbiorcy szkolenia to menadżerowie z różnym doświadczeniem i stażem menadżerskim. Są wśród nich dyrektorzy z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim, kierujący wieloma zespołami, jak również menadżerowie kierujący zespołami pracowniczymi liczącymi od kilku do kilkunastu osób. Pytanie 8. Czy zamawiający dopuszcza możliwość polegania oferenta na potencjale i zasobach innych podmiotów i na jakich warunkach? Bank planuje podpisać umowę z jednym kontrahentem. Określenie sposobu i formy współpracy wykonawcy z trenerami leży po stronie wykonawcy. Pytanie 9. Jaka kwota przewidziana jest na realizację usługi? Bank nie ujawnia wysokości budżetu przewidzianego na realizację usług szkoleniowych. Pytanie 10. Jak Bank Millennium definiuje kompetencje menadżerskie? Które z nich są dla Banku najważniejsze i które chciałby rozwijać u uczestników szkoleń? 2

3 Kompetencje do rozwoju w trakcie trwania tego projektu zostaną określone po analizie potrzeb przeprowadzonej przez wykonawcę. Pytanie 11. Czy jest przewidziana ilość dni szkoleniowych na jedną grupę, jeżeli tak to ile ich jest? Jeżeli nie, to rozumiem, że pozostawiają tą decyzje Państwo oferentom? Jednak tutaj widzimy mały problem, ponieważ można zrobić program szkoleniowy jednodniowy i ogólnie przedstawić zakres tematyczny, a można też zrobić program 4- dniowy lub więcej i dokładniej zająć się poruszanymi tematami - co wydaje się lepsze, jednak droższe. Będę wdzięczny za wskazówki co do ilości dni na jedną grupę. Bank planuje szkolenie trwające 2 dni. Jest ono jednym z działań w ramach Akademii Menadżera realizowanej w Banku od 2011 roku. Bank nie wyklucza podjęcia kolejnych działań szkoleniowych w tym zakresie. Pytanie 12. Ile dni szkoleniowych dla każdej grupy powinno obejmować szkolenie? 2 dni. Pytanie 13. Czy całe szkolenie dla każdej grupy ma być przeprowadzone jednorazowo, np. 2 dni jeden po drugim, lub czy szkolenie może być rozłożone w czasie, np. 1 dzień + 1 dzień + 1 dzień (z kilkutygodniowym odstępem pomiędzy modułami)? Bank jest otwarty zarówno na formułę 2 dni - jeden po drugim, jak i 1 dzień + 1 dzień z przerwą między modułami. Pytanie 14. Czy elementem badania potrzeb szkoleniowych może być jakiś rodzaj oceny kompetencji managerskich, np. feedback 360 stopni? Bank nie wyklucza na tym etapie żadnego narzędzia służącego do analizy potrzeb szkoleniowych. Pytanie 15. W jakiego typu szkoleniach managerskich brały udział osoby, do których skierowany jest projekt? W ciągu ostatnich 10 miesięcy wszyscy uczestnicy brali udział w szkoleniu,,coaching & feedback. Pytanie 16. Czy były to cykle szkoleniowe i czy był ustalony podział na grupy odbiorców? Było to szkolenie trwające 2 dni. Realizowane było w wielu grupach, nie było między nimi żadnego formalnego podziału, jeśli chodzi o program. Pytanie 17. Jakie są różnice pomiędzy grupami odbiorców ze względu na potrzeby (poziom zaawansowania)? 3

4 Odbiorcy szkolenia to menadżerowie z różnym doświadczeniem i stażem menadżerskim. Są wśród nich dyrektorzy z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim, kierujący wieloma zespołami jak również menadżerowie kierujący zespołami pracowniczymi liczącymi od kilku do kilkunastu osób. Pytanie 18. O jakiej formie szkolenia mówimy: 1-dniowe, 2-dniowe czy cykle? 2 dni. Pytanie 19. Czy w Banku stosowana jest jakaś forma badania profilu osobowego - np. Insights Discovery i czy wszyscy mieli wykonane analizy profilu, jeśli nie to jakie grupy miały, a jakie nie? Kilkanaście osób miało badania Insights Discovery. Nie ma jednego badania, które zostało wykonane na wszystkich osobach dedykowanych do szkolenia. Pytanie 20. Czy grupa anglojęzyczna miała już jakieś szkolenia, jeśli tak to jakie i o jakim poziomie zaawansowania mówimy? W ciągu ostatnich 10 miesięcy wszyscy uczestnicy brali udział w szkoleniu,,coaching & feedback. Pytanie 21. Do której godziny dnia r. należy składać oferty? Oferty można składać do końca dnia. Pytanie 22. Jaki jest czas trwania przewidzianego do realizacji szkolenia (ile godzin, ile dni 1 szkolenie dla 1 grupy?) Bank planuje szkolenie trwające 2 dni. 8 godzin jednostek dydaktycznych po 45 minut. Pytanie 23. Rozumiemy, iż w ramach projektu przewidziane są różne szkolenia rozwijające kompetencje kadry kierowniczej. Jakie kompetencje u kadry menedżerskiej pragną Państwo przede wszystkim doskonalić w obszarze szkoleń z zapytania ofertowego? W zapytaniu powołują się Państwo na zgodność programu zaproponowanego przez Oferenta z zakresem merytorycznym oraz potrzebami Banku serdecznie prosimy o doprecyzowanie zakresu teoretycznego oraz potrzeb banku w zakresie kompetencji menedżerskich Kompetencje do rozwoju w trakcie trwania tego projektu zostaną określone po analizie potrzeb przeprowadzonej przez wykonawcę. Pytanie 24. Powołując się na punkt 6 załącznika nr 1 do zapytania, serdecznie prosimy o informację, czy w poszczególnych grupach szkoleniowych będą brać udział uczestnicy, zgodnie z przyjętym przez Państwa podziałem (tj. grupa szkoleniowa będzie składać się wyłącznie z dyrektorów departamentów lub dyrektorów regionalnych lub kierowników średniego szczebla Banku lub dyrektorów i kierowników średniego szczebla zatrudnionych w spółkach zależnych) czy też grupy szkoleniowe będą mieszane? 4

5 Skład grup szkoleniowych nie będzie uzależniony od stanowisk zajmowanych uczestników. Może wystąpić sytuacja, gdy w jednej grupie będą tylko osoby pełniące funkcje Dyrektora. Pytanie 25. Jako kryterium oceny dot. Zawartości merytorycznej będą Państwo oceniać jakość materiałów szkoleniowych czy do oferty należy załączyć ich próbkę? Tak. Pytanie 26. Jaki miałby być cel i zakres merytoryczny warsztatu dla Zarządu Banku? Przedstawienie głównych założeń szkolenia, które będą już wynikiem analizy potrzeb przeprowadzonej przez wykonawcę oraz uzyskanie zwiększonego zaangażowania Zarządu we wdrożenie projektu. Pytanie 27. Na jakich kompetencjach menedżerskich najbardziej Państwu zależy? Kompetencje do rozwoju w trakcie trwania tego projektu zostaną określone po analizie potrzeb przeprowadzonej przez wykonawcę. Pytanie 28. Czy w Banku funkcjonuje model kompetencji menedżerskich, wg którego są oceniane osoby zarządzające? Jeśli tak, to w jaki sposób? (np. ocena 180/360 stopni)? jakiego efektu oczekuje się po szkoleniach? W Banku funkcjonują różne modele oceny w poszczególnych obszarach. Natomiast kompetencje do rozwoju w trakcie trwania tego projektu oraz oczekiwany efekt zostaną określone po analizie potrzeb przeprowadzonej przez wykonawcę. Pytanie 29. O jak głębokim badaniu potrzeb szkoleniowych Państwo myśleli? Na ile ono ma dotyczyć każdego z osobna menedżera a na ile być badaniem reprezentatywnej grupę? Jaką metodę ewaluacji Państwo planują? Bank jest otwarty na różne metody badania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji. Oczekujemy na propozycje Oferentów w tym zakresie. Pytanie 30. Czy zależy Państwu na cyklu szkoleń dla każdej grupy docelowej, czy pojedynczych szkoleniach? Bank planuje szkolenie trwające 2 dni. Jest to jedno z działań w ramach Akademii Menadżera realizowanej w Banku od 2011 roku. Bank nie wyklucza podejmowania kolejnych działań szkoleniowych w tym obszarze. Pytanie 31. Czy i jeśli tak to na ile chcą Państwo o zróżnicowanie tematyki na poszczególne grupy menedżerskie: dyrektorzy Centrali, dyrektorzy regionów, kierownicy itp., Bank jest otwarty na przygotowanie różnych tematów dla różnych grup menadżerów. 5

6 Pytanie 32. Dla tych poszczególnych grup: czy cykle szkoleń, czy pojedyncze szkolenia? Bank planuje szkolenie trwające 2 dni. Pytanie 33. Jakie działania rozwojowe były dotychczas podejmowane dla tych grup? W ciągu ostatnich 10 miesięcy wszyscy uczestnicy brali udział w szkoleniu,,coaching & feedback. Pytanie 34. Jak oceniają Państwo poziom zaawansowania grup menedżerskich? Czy dysponują Państwo oceną typu 360 stopni lub wynikami DC? Poziom zaawansowania menadżerów jest bardzo różny. Dla części osób (niewielka grupa) jest ocena typu 360 stopni. Pytanie 35. Które z kompetencji managerskich chcecie Państwo rozwijać w ramach projektu? Umiejętności i kompetencje do rozwoju w trakcie trwania tego projektu zostaną określone po analizie potrzeb przeprowadzonej przez wykonawcę. Pytanie 36. Jakie są cele warsztatu dla Zarządu? Czy chodzi o przedstawienie założeń projektu, przeprowadzenie samplingu, ustalenie oczekiwań odnośnie efektów szkolenia? Tak oraz doadtkowo wsparcie,,wdrożenia warsztatów szkoleniowych dla pozostałych menadżerów. Pytanie 37. Ile dni szkoleniowych przewidujecie Państwo na przeszkolenie jednej grupy? 2 dni. Pytanie 38. Czy brana jest pod uwagę możliwość przeprowadzenia dłuższych (niż 2 dni) procesów rozwojowych dla każdej z grup szkoleniowych? Bank planuje szkolenie trwające 2 dni. Jest to jedno z działań w ramach Akademii Menadżera realizowanej w Banku od 2011 roku. Bank nie wyklucza podejmowania kolejnych działań szkoleniowych w tym obszarze. Pytanie 39. Czy przewidujecie Państwo konieczność przygotowania kilku programów szkoleniowych, aby dostosować szkolenie do potrzeb uczestników? Czy mają one być zawarte w treści oferty (w pliku nazwa Oferenta_program)? Ile programów szkoleń należy przedstawić w ofercie? Bank rozważa przygotowanie kilku programów szkoleniowych. Proszę je przedstawić w ofercie. Nie ma minimalnej ani maksymalnej wymaganej przez Bank liczby programów szkoleniowych. 6

7 Pytanie 40. Nie jest dla nas jasne znaczenie Par. 3, ust. 2 umowy. Czy zapisy w nim zawarte oznaczają, że firma szkoleniowa przekaże majątkowe prawa autorskie do programów szkoleń, materiałów i nie będzie mogła z tych utworów korzystać przy realizacji szkoleń na rzecz innych klientów? Nie. Bank nie ma takich intencji. Jest to standardowy zapis w umowach w przypadku szkoleń dofinansowanych przez PARP. Pytanie 41. Jakie konkretne umiejętności chcieliby Państwo rozwijać biorąc pod uwagę cel szkolenia i poszczególne grupy docelowe? Umiejętności i kompetencje do rozwoju w trakcie trwania tego projektu zostaną określone po analizie potrzeb przeprowadzonej przez wykonawcę. Pytanie 42. Z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie menedżerowie Banku? Każdy z menadżerów ma indywidualne wyzwania. Pytanie 43. Czy była prowadzona analiza potrzeb (badanie)? A jeśli tak, to czy zostaną udostępnione wyniki tej analizy? Od wykonawcy oczekujemy analizy potrzeb szkoleniowych. Pytanie 44. Ile szkoleń dla jednej grupy zamierzają Państwo przeprowadzić? Bank planuje szkolenie trwające 2 dni. Jest to jedno z działań w ramach Akademii Menadżera realizowanej w Banku od 2011 roku. Bank nie wyklucza podejmowania kolejnych działań szkoleniowych w tym obszarze. Pytanie 45. Z czego wynika potrzeba szkoleń menedżerskich? Z zapotrzebowania zgłaszanego przez Zarząd, HR, jak i samych menadżerów. Pytanie 46. Biorąc pod uwagę bieżące problemy - jakie obszary umiejętności menedżerskich wymagają wzmocnienia w pierwszej kolejności? Grupa jest na tyle zróżnicowana, że trudno jest wskazać takie obszary. Pytanie 47. Jakie doświadczenie menedżerskie posiadają uczestnicy projektu? 7

8 Odbiorcy szkolenia to menadżerowie z różnym doświadczeniem i stażem menadżerskim. Są wśród nich dyrektorzy z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim, kierujący wieloma zespołami jak również menadżerowie kierujący zespołami pracowniczymi liczącymi od kilku do kilkunastu osób. Pytanie 48. Jaki jest minimalny i maksymalny staż pracy w Banku Millennium uczestników projektu? Wśród uczestników projektu są osoby pracujące w Banku zarówno kilkanaście lat, jak i kilka miesięcy. Pytanie 49. W jakich szkoleniach dotychczas uczestnicy projektu brali udział i kiedy to było (prosimy o podanie konkretnych dat - w latach kiedy szkolenia miały miejsce)? W ciągu ostatnich 10 miesięcy wszyscy uczestnicy brali udział w szkoleniu,,coaching & feedback. Wcześniej większość menagerów z co najmniej kilkuletnim stażem brała udział w różnych szkoleniach menadżerskich. Dla każdej osoby byłby to inny zestaw szkoleń. Pytanie 50. Czy jako zamawiający jesteście Państwo otwarci na nowe (innowacyjne) metody prowadzenia szkoleń, zwiększające efektywność? Tak. Pytanie 51. Czy dopuszczacie Państwo wykorzystanie podczas tego projektu dodatkowych narzędzi zwiększających poziom świadomości menedżerów i kształtujących ich zachowania takich jak Extended DISC lub Insight Discovery? Tak. Pytanie 52. Czy w firmie funkcjonuje system ocen pracowniczych? Tak. Pytanie 53. Czy Bank posiada opis kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach menedżerskich? Tak, natomiast punktem wyjścia do realizacji tego projektu jest analiza potrzeb przeprowadzona przez wykonawcę. Z poważaniem, /-/ Jerzy Krala Dyrektor Departamentu Zakupów Centralnych Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, wpisany pod nr KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości ,00 złotych. 8

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/580/11 Warszawa, dnia 19 października 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi zestawienie uwag

Karta Usługi zestawienie uwag Karta Usługi zestawienie uwag 1. Czy system ten będzie wspierał finansowo bezpośrednio osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, któremu przyszły pracodawca gwarantuje zatrudnienie po kursie w celu jego np.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 3 lipca 2015 r. Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02 1 Pytanie nr 1 Czy istnieje możliwość przesłania przez Państwa wersji edytowalnej załączników? Odpowiedź Zlecający

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Informacje ogólne Celem przygotowywanego przez Państwa Wniosku

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach Warszawa, 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo