Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie nr 82 /2015 z dnia r. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PLESZEWIE czerwiec, 2015 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 - ZAKRES UJAWNIANYCH INFORMACJI... 6 ROZDZIAŁ 3 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UJAWNIANYCH INFORMACJI... 7 ROZDZIAŁ 4 - CZĘSTOTLIWOŚĆ, FORMA I MIEJSCA UJAWNIANIA INFORMACJI ROZDZIAŁ 5 - ZASADY WERYFIKACJI UJAWNIANYCH INFORMACJI ROZDZIAŁ 6 - WERYFIKACJA POLITYKI INFORMACYJNEJ ROZDZIAŁ 7 - ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI UDZIAŁOWCOM ORAZ KLIENTOM... 15

3 ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE 1 CEL Celem niniejszej Polityki Informacyjnej jest ustalenie szczegółowych reguł dotyczących: zakresu, częstotliwości, miejsc oraz formy ujawniania przez Bank informacji w celu realizacji polityki informacyjnej Banku poprzez udostępnianie osobom zewnętrznym, w szczególności klientom Banku oraz uczestnikom rynków finansowych, aktualnej i wiarygodnej informacji na temat Banku, umożliwiającej pełną ocenę jego stabilności finansowej, jak również wypełnienia postanowień prawnych wynikających z. postanowień regulacji, o których mowa w Niniejsza regulacja stanowi wprowadzenie zapisów: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniających rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR), 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (CRDIV), 3) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 575/2013, zwane dalej Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 1423/2013, 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 5) Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu w zakresie w jakim ta uchwała nie jest sprzeczna z przepisami wymienionymi w pkt. 1 i 3, 6) Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego, 7) Rekomendacji nadzorczych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji M.

4 3 SKRÓTY I DEFINICJE 1. Ilekroć w dalszej treści niniejszej Polityki informacyjnej użyte są poniższe skróty, oznaczają one: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Pleszewie, 2) Zarząd Banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie, 3) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pleszewie, 4) Polityka Informacyjna niniejsza regulacja Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Pleszewie. 2. Ilekroć w dalszej treści niniejszej Polityki Informacyjnej użyte są poniższe określenia, oznaczają one: 1) informacja istotna informacja, której pominięcie lub nieprawidłowość może zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję klienta opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, 2) informacja zastrzeżona informacja, której podanie do wiadomości publicznej osłabiłoby pozycję konkurencyjną Banku. Mogą to być informacje dotyczące produktów lub systemów, których ujawnienie konkurencji obniżyłoby opłacalność inwestycji Banku w te produkty lub systemy, 3) informacja poufna informacja w przypadku której Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności, 4) MŚP przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, przy czym za przedsiębiorstwo uznaje się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej; obejmuje to w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne prowadzące działalność rzemieślniczą lub inne rodzaje działalności, oraz spółki cywilne lub stowarzyszenia regularnie prowadzące działalność gospodarczą. 3. Pozostałe, użyte w niniejszej Polityce Informacyjnej definicje zostały wyjaśnione w odrębnych procedurach wewnętrznych Banku dotyczących obszaru zarządzania ryzykiem i obszaru adekwatności kapitałowej.

5 4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY Przedmiotem niniejszej Polityki Informacyjnej jest proces ujawniania przez Bank informacji wynikających z postanowień regulacji, o których mowa w 2 którego zasady ustala Zarząd Banku, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 5 ZAKRES PODMIOTOWY 1. Za realizację obowiązków wynikających z niniejszej Polityki Informacyjnej odpowiadają pracownicy komórek organizacyjnych Banku wykonujących zadania związane z pomiarem i monitoringiem ryzyk oraz z portfelem kredytowym tj. Zespół Zarządzania Ryzykami. 2. Osobą w Banku odpowiedzialną za koordynację procesu weryfikacji danych przygotowywanych przez odpowiedzialne merytorycznie komórki organizacyjne Banku jest Główny Księgowy. 3. Informację do ujawnienia sporządza Zespół Zarządzania Ryzykami. 4. Każdy pracownik, który zauważy sytuacje odbiegające bądź sprzeczne z przepisami niniejszej Polityki Informacyjnej, zobowiązany jest zgłosić to swojemu przełożonemu. 6 ZADANIA ORGANÓW BANKU W ZAKRESIE POLITYKI INFORMACYJNEJ 1. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwaloną przez Zarząd Banku Politykę Informacyjną. 2. Zarząd Banku: 1) odpowiada za kształtowanie zasad polityki informacyjnej, regulującej w szczególności: a) zakres ujawnianych informacji, b) częstotliwość ujawniania informacji, c) formy i miejsca ujawniania, d) zasady zatwierdzania i weryfikacji ujawnianych informacji, e) zasady weryfikacji polityki informacyjnej, 2) zatwierdza każdorazowo informację do ujawnienia.

6 ROZDZIAŁ 2 - ZAKRES UJAWNIANYCH INFORMACJI 7 1. Bank może pominąć jedną lub kilka informacji, jeżeli nie uzna ich za istotne z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 435 ust. 2 lit. c), art. 437 i art. 450 Rozporządzenia CRR, 2. Bank może pominąć jedną lub kilka informacji, jeżeli uzna je za zastrzeżone, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 437 i 450 Rozporządzenia CRR. 3. W przypadku skorzystania przez Bank z postanowień ust. 1 i 2, Bank podaje przyczynę odstąpienia od obowiązku ujawniania informacji oraz, gdy jest możliwe, ujawnia informacje o ogólniejszym charakterze z tego zakresu Bank ujawnia wybrane informacje z zakresu: 1) podstawowych informacji o Banku, 2) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem, 3) zakresu stosowania, 4) funduszy własnych, 5) wymogów kapitałowych, 6) ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, 7) buforów kapitałowych, 8) wskaźników globalnego znaczenia systemowego, 9) korekt z tytułu ryzyka kredytowego, 10) aktywów wolnych od obciążeń, 11) ekspozycji na ryzyko rynkowe, 12) ryzyka operacyjnego, 13) ekspozycji w papiery kapitałowe nieuwzględnionych w portfelu handlowym, 14) ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym, 15) polityki w zakresie wynagrodzeń 16) dźwigni finansowej

7 ROZDZIAŁ 3 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UJAWNIANYCH INFORMACJI 9 PODSTAWOWE INFORMACJE O BANKU 1. Podstawowe informacje o Banku obejmują: 1) nazwa i adres firmy, 2) numer KRS 3) numer statystyczny REGON, 4) numer identyfikacji podatkowej NIP 10 CELE I STRATEGIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1. Informacje w zakresie celów i strategii zarządzania ryzykiem obejmują: 1) strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 2) strukturę i organizację odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem w Banku lub inne odpowiednie rozwiązania w tym względzie, 3) zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka, 4) strategie w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategie i procesy monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko, 5) oświadczenie organu zarządzającego na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku, dającego pewność że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku, 6) oświadczenie organu zarządzającego na temat ryzyka, przedstawiające ogólny profil ryzyka związanego ze strategią działalności. Przedmiotowe oświadczenie zawiera kluczowe wskaźniki i dane liczbowe. 2. Ponadto w zakresie systemu zarządzania Bank ujawnia: 1) liczbę stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego, 2) politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej, 3) strategię w zakresie różnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego, jego celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz zakresu, w jakim te cele i zadania zostały zrealizowane, 4) informację o funkcjonujących w Banku komitetach ds. ryzyka oraz liczbę posiedzeń tych komitetów, 5) opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego.

8 11 ZAKRES STOSOWANIA Bank zamieszcza informację, że nie posiada podmiotów zależnych, w związku z powyższym nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. 12 FUNDUSZE WŁASNE 1. W odniesieniu do funduszy własnych, Bank ujawnia następujące informacje 1) pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych Tier I, pozycji Tier II, jak również filtrów i odliczeń stosowanych na mocy przepisów art , 36, 56, 66 oraz 79 Rozporządzenia CRR w odniesieniu do funduszy własnych Banku oraz bilansu w zbadanym sprawozdaniu finansowym Banku, 2) opis głównych cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I i instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II emitowanych przez Bank, 3) pełne warunki dotyczące wszystkich instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II, 4) oddzielne informacje na temat charakteru i kwot następujących pozycji: a) każdego filtru ostrożnościowego stosowanego zgodnie z art Rozporządzenia CRR, b) każdego odliczenia dokonanego zgodnie z art. 36,56 oraz 66, Rozporządzenia CRR, c) pozycji nieodliczonych zgodnie z art. 47, 48, 56,66 oraz 79 Rozporządzenia CRR, 5) opis wszystkich ograniczeń zastosowanych do obliczania funduszy własnych zgodnie z rozporządzeniem CRR oraz instrumentów, filtrów ostrożnościowych i odliczeń, do których te ograniczenia mają zastosowanie. 2. Bank ujawnia informacje, o których mowa w ust. 1 zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/ Informacje w zakresie uzgodnienia pozycji funduszy własnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) w odniesieniu do zbadanego sprawozdania finansowego, Bank ujawnia z zastosowaniem metodyki opisanej w Załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1423/ WYMOGI KAPITAŁOWE 1. W zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych, Bank ujawnia następujące informacje: 1) skrótowy opis metody stosowanej przez Bank do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności Banku, 2) na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego rezultaty stosowanego przez Bank wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE,

9 3) kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 Rozporządzenia CRR 8% kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112, 4) wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c), 5) wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł III rozdziały 2, 3 i 4 Rozporządzenia CRR oraz ujawnione oddzielnie. 14 EKSPOZYCJA NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA Bank ujawnia informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, o których mowa w art. 439 Rozporządzenia CRR. 15 BUFORY KAPITAŁOWE Bank ujawnia informacje dotyczące buforów kapitałowych, o których mowa w art. 440 Rozporządzenia CRR. 16 WSKAŹNIKI GLOBALNEGO ZNACZENIA SYSTEMOWEGO Bank zamieszcza informację, że nie posiada statusu globalnej instytucji o znaczeniu systemowym, w związku z czym przedmiotowe wskaźniki jego nie dotyczą. 17 KOREKTY Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO 1. W zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia, Bank ujawnia następujące informacje: 1) stosowane w rachunkowości definicje pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości, 2) opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego, 3) całkowitą kwotę ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględniania skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnią kwotę ekspozycji w danym okresie z podziałem na różne kategorie ekspozycji, 4) rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach, 5) rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach,

10 6) zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach, 7) w podziale na istotne branże lub typy kontrahenta kwotę: a) ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, przedstawione oddzielnie, b) korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego, c) narzutów związanych z korektami z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego w badanym okresie sprawozdawczym, 8) kwotę ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, podane oddzielnie, z podziałem na ważne obszary geograficzne, w tym w miarę możliwości kwoty korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe związane z każdym obszarem geograficznym, 9) uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji o utraconej wartości, przedstawione oddzielnie. Informacje te obejmują: a) opis rodzaju korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe, b) salda początkowe, c) kwoty wpisane w ciężar korekt o ryzyko kredytowe w danym okresie sprawozdawczym, d) kwoty odpisane lub rozwiązane z tytułu szacowanych możliwych strat na ekspozycjach w danym okresie sprawozdawczym, wszystkie inne korekty, w tym korekty wynikające z różnic kursowych, połączeń przedsiębiorstw, przejęć i zbyć jednostek zależnych oraz transfery między korektami o ryzyko kredytowe, e) salda końcowe 2. Korekty o szczególne ryzyko kredytowe i kwoty odzyskane wykazywane bezpośrednio w rachunku zysków i strat ujawnia się oddzielnie. 18 AKTYWA WOLNE OD OBCIĄŻEŃ Bank ujawnia informację o aktywach wolnych od obciążeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami technicznymi EUNB. 19 KORZYSTANIE Z ECAI Bank nie korzysta z ocen wiarygodności kredytowej sporządzanych przez zewnętrzne podmioty.

11 20 EKSPOZYCJE NA RYZYKO RYNKOWE Bank oblicza swoje wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z przepisami art. 92 ust. 3 lit. b) i c) Rozporządzenia CRR w związku z czym ujawnia te wymogi oddzielnie dla każdego rodzaju ryzyka, o którym mowa w tych przepisach. 21 RYZYKO OPERACYJNE 1. W zakresie ryzyka operacyjnego Bank ujawnia informacje: 1) metody oceny wymogów w zakresie funduszy własnych dla ryzyka operacyjnego, do których kwalifikuje się Bank, opis metod określonych w art. 312 ust. 2 Rozporządzenia CRR, 2) o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązujących w Banku zasadach w tym zakresie), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości 3) o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku według uznania Banku. 22 EKSPOZYCJE W PAPIERACH KAPITAŁOWYCH NIEUWZGLĘDNIONYCH W PORTFELU HANDLOWYM 1. W odniesieniu do ekspozycji w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym Bank ujawnia następujące informacje: 1) zróżnicowanie miedzy ekspozycjami pod względem ich celów, w tym w zakresie zysków kapitałowych oraz celów strategicznych, a także przegląd stosowanych technik rachunkowości oraz metod wyceny, w tym zasadnicze założenia i praktyki mające wpływ na wycenę oraz wszystkie znaczące zmiany tych praktyk, 2) wartość księgową, wartość godziwą oraz - w przypadku ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego porównanie z ceną rynkową, jeśli zasadniczo rożni się od wartości godziwej, 3) rodzaje, charakter oraz kwoty ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego ekspozycji w niepublicznych papierach kapitałowych w wystarczająco zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji, 4) zrealizowane zyski lub straty z tytułu sprzedaży i likwidacji w danym okresie w ujęciu skumulowanym 5) całkowitą wartość niezrealizowanych zysków lub strat, łączne niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny oraz wszelkie takie kwoty ujęte w funduszach własnych podstawowych lub dodatkowych.

12 23 EKSPOZYCJA NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ PRZYPISANE POZYCJOM NIEUWZGLĘDNIONYM W PORTFELU HANDLOWYM 1. W przypadku ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym Bank ujawnia następujące informacje: 1) Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia (w tym założenia dotyczące przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej, 2) Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosowanego wskaźnika używanego do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną przez kierownictwo instytucji, z podziałem na poszczególne waluty. Bank nie posiada takich ekspozycji. 24 EKSPOZYCJE NA POZYCJE SEKURYTYZACYJNE 25 POLITYKA W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ 1. W odniesieniu do polityki i praktyk instytucji w zakresie wynagrodzeń dla kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, Bank ujawnia następujące informacje: 1) informacje dotyczące procesu decyzyjnego stosowanego przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, a także liczbę posiedzeń organizowanych w danym roku obrachunkowym przez organ zarządzający pełniący nadzór nad wynagrodzeniami, w tym w stosowanych przypadkach informacje na temat składu i zakresu zadań komisji ds. wynagrodzeń, konsultanta zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, oraz roli odpowiednich zainteresowanych stron, 2) informacje na temat powiązania między wynagrodzeniem a wynikami, 3) najważniejsze informacje na temat cech charakterystycznych systemu wynagrodzeń, w tym informacje na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień, 4) stosunek stałych składników wynagradzania do składników zmiennych, ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. g) dyrektywy 36/2013, 5) informacje na temat kryteriów dotyczących osiąganych wyników, stanowiących podstawę uprawnień do akcji, opcji na akcje lub zmiennych elementów wynagradzania, 6) główne parametry oraz uzasadnienie wszelkiego rodzaju systemu elementów zmiennych i wszelkich innych świadczeń niepieniężnych,

13 7) zagregowane informacje dotyczące wynagrodzenia, z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa, 8) zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zawierające następujące dane: a) wysokość wynagrodzeń za dany rok obrachunkowy z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących, b) wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy, c) wysokość wynagradzania z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące, d) wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznaną w danym roku obrachunkowym, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki, e) płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w danym roku obrachunkowym oraz liczba beneficjentów takich płatności, f) kwoty płatności związanych z odprawą dokonane w danym roku obrachunkowym, liczba beneficjentów takich płatności oraz wysokość najwyższej takiej płatności na rzecz jednej osoby, 9) liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym, 10) na żądanie państwa członkowskiego lub właściwego organu łączne wynagrodzenie w podziale na każdego członka organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla. 26 DŹWIGNIA FINANSOWA 1. Bank ujawnia następujące informacje na temat swojego wskaźnika dźwigni obliczonego zgodnie z art. 429 Rozporządzenia CRR oraz zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej: 1) Wskaźnik dźwigni oraz sposób, w jaki Bank zastosował art. 499 ust. 2 i 3 Rozporządzenia CRR, 2) Podział miary ekspozycji całkowitej, jak również uzgodnienie miary ekspozycji całkowitej ze stosowanymi informacjami ujawnianymi w publikowanych sprawozdaniach finansowych, 3) W stosownych przypadkach kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429 ust. 11 Rozporządzenia CRR, 4) Opis procedur stosowanych w celu zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej, 5) Opis czynników, które miały wpływ na wskaźniki dźwigni w okresie, którego dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni. 2. Informacje, o których mowa w 26 Bank będzie ujawniać po przyjęciu stosownych wykonawczych standardów technicznych przez Komisję (UE).

14 3. Do czasu przyjęcia wykonawczych standardów technicznych Bank ujawnia poziom wskaźnika dźwigni na koniec roku obrachunkowego. ROZDZIAŁ 4 - CZĘSTOTLIWOŚĆ, FORMA I MIEJSCA UJAWNIANIA INFORMACJI Bank raz do roku ujawnia pisemną Informację z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera dane określone w od 8 do 26 niniejszej Polityki Informacyjnej. 3. Informacje ujawniane są nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego Banku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 4. W przypadku poszerzenia skali działalności, Bank rozważy możliwość częstszego ujawniania informacji ilościowych w odniesieniu do funduszy własnych i adekwatności kapitałowej oraz informacji dotyczących profilu ryzyka i innych pozycji narażonych na częste zmiany. 5. Informacje ujawniane są w języku polskim i w walucie polskiej. 28 W miejscu wykonywania czynności bankowych Bank zamieszcza informację, iż Polityka Informacyjna oraz informacje podlegające ujawnianiu dostępne są w formie papierowej w Centrali Banku u Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz w Oddziałach Banku u Dyrektorów Oddziałów. Niniejsza Polityka Informacyjna jest również udostępniona na stronie internetowej Banku: ROZDZIAŁ 5 - ZASADY WERYFIKACJI UJAWNIANYCH INFORMACJI Za ujawnianie informacji odpowiada Kierownik ZZR, przy współpracy Głównego Księgowego. 2. Ujawniane informacje za rok obrotowy, w części nieobjętej badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają weryfikacji przez Głównego Księgowego. 3. Weryfikacja ujawnianych informacji prowadzona jest w szczególności pod kątem kompletności informacji w zakresie adekwatności kapitałowej, zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz prawidłowości prezentowanych informacji.

15 30 1. Zakres ujawnianych informacji podlega weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego, w którym Bank działa. 2. W przypadku zmiany stosowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych, Bank dokonuje weryfikacji zakresu informacji podlegającej ujawnianiu. 3. W przypadku planowanego osiągnięcia znaczącej skali działalności handlowej, Bank przed zwiększeniem skali działalności handlowej dokonuje weryfikacji zakresu informacji podlegającej ujawnianiu. 4. Zakres ujawnianych informacji podlega weryfikacji w przypadku zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, czy też innych przepisów w przedmiotowej sprawie. ROZDZIAŁ 6 - WERYFIKACJA POLITYKI INFORMACYJNEJ Komórki organizacyjne Banku, odpowiedzialne za sporządzanie informacji podlegających ujawnianiu zgodnie z zasadami Polityki Informacyjnej, są zobowiązane do przekazywania do Kierownika ZZR informacji, które powodują lub mogą powodować konieczność weryfikacji Polityki Informacyjnej. 2. Weryfikacja Polityki Informacyjnej przeprowadzana jest przez Kierownika ZZR z własnej inicjatywy lub w związku z informacjami otrzymywanymi od komórek organizacyjnych Banku. 3. Zmiany Polityki Informacyjnej wymagają Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 4. Weryfikacji podlega w szczególności częstotliwość publikowania informacji, miejsce ich ujawnienia oraz zakres informacji polegającej ujawnianiu. 5. Weryfikacja służy ocenie, czy dzięki ujawnianym informacjom uczestnicy rynku otrzymują kompleksowy obraz profilu ryzyka Banku. Bank ocenia powyższe także na podstawie skali skarg i wniosków. ROZDZIAŁ 7 - ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI UDZIAŁOWCOM ORAZ KLIENTOM 32 Udzielenie odpowiedzi na pytania, udziałowców i klientów, dotyczące informacji podlegających ujawnianiu, dokonywane są z zachowaniem formy pisemnej w terminie 30 dni roboczych od otrzymania zapytania.

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy dokument określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji

Bardziej szczegółowo

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku EURO BANK SA na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Dane identyfikujące Bank... 4 1.2 Podstawa ujawnienia... 4 1.3 Okres

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 26 września 2012 roku Wstęp...2 1. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykiem...3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Wrocław, 31 marca 2015 r. I. Wprowadzenie... 2 II. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem... 2

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2012 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.3.2014 C(2014) 1332 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2010 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2010 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2011 Zarządu BS w Łasinie z dnia 03.06.2011r. Załącznik nr 2 do Zasad polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Łasinie Informacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE 14.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/3 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 27 lipca 2011 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo