Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji"

Transkrypt

1 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/213 z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma. Tomaszów Mazowiecki, lipiec 215

2 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem art. 435 Rozporządzenia... 3 III. Zakres stosowania art IV. Fundusze własne art V. Wymogi kapitałowe art VI. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta art VII. Bufory kapitałowe art VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art IX. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego art X. Aktywa wolne od obciążeń art XI. Korzystanie z ECAI art XII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe art XIII. Ekspozycja na ryzyko operacyjne art XIV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym art XV. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym art XVI. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne art XVII. Polityka w zakresie wynagrodzeń art XVIII. Dźwignia finansowa art XIX. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego art XX. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego art XXI. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego XXII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr

3 I. Wstęp 1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/213 z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej Rozporządzeniem ) w Części Ósmej dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej Ujawnieniem według stanu na 31 grudnia 214 r. 2. Bank w zakresie ujawnianych informacji: 1) Nie stosuje pominięcia informacji uznanych za nieistotne - informacje nieistotne to w opinii Banku informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, 2) Nie stosuje pominięcia informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne Bank uznaje informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Bank uznaje informacje za poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności. 3. W przypadku pominięcia informacja o tym jest podawana w treści Ujawnienia. 4. Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w tysiącach złotych. II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem art. 435 Rozporządzenia 1. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie z Ogólną Strategią zarządzania ryzykami w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku. Strategia jest zgodna z założeniami Strategii działania Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim na lata i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji, przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku. 2. Ogólna Strategia zarządzania ryzykami w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim jest powiązana również z innymi regulacjami o charakterze strategicznym, np. Strategią zarządzania ryzykiem kapitałowym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim, Planami finansowymi, a także Politykami/Instrukcjami w zakresie zarządzania ryzykami. 3. Ogólna Strategia zarządzania ryzykami opisuje sposób zarządzania ryzykami w Banku, kryteria uznawania ryzyk za istotne, zasady funkcjonowania systemu limitów oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić zawarte są w Polityce kapitałowej na lata

4 4. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym. 5. Informacja dotycząca art ust. 1 lit a-d Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów zarządzania tymi rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. 6. Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez Art. 453 ust.1 lit.e zawarte jest w Załączniku nr Informacja na temat ryzyka, zgodna z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest w Załączniku nr 3 8. W zakresie art. 435 ust 2 Bank informuje, że: 1) Jeden Członek Zarządu Banku pełni jedno, dwóch członków Zarządu Banku po dwa stanowiska dyrektorskie. Ośmiu Członków Rady Nadzorczej Banku pełni po dwa stanowiska dyrektorskie (w tym sześciu prowadzi własną działalność - w większości rolniczą). Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć stanowisko zajmowane w organie Banku (odpowiednio Zarządzie albo Radzie Nadzorczej) lub organach innych podmiotów. 2) Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Regulaminu działania Rady Nadzorczej biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z Instrukcją oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz Zarządu. Członków Rady Nadzorczej powołuje Grupa Członkowska zgodnie z Regulaminem działania Grupy Członkowskiej, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata, Ocenę następczą dokonuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Polityką oceny kwalifikacji kandydatów do Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej. 3) Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 4) Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka. 4

5 5) Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest sformalizowany i objęty odpowiednią Instrukcją sporządzania informacji zarządczej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim, definiującą: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwość podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. III. Zakres stosowania art. 436 Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych IV. Fundusze własne art Zapewniając bezpieczeństwo ekonomiczne, Bank utrzymuje fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. 2. Fundusze własne Banku obejmują: 1) kapitał Tier I w którym wyróżnia się: a) kapitał podstawowy Tier I (CET 1), składający się z następujących pozycji: funduszu zasobowego tworzonego z podziału wypracowanego zysku netto oraz udziałów członkowskich funduszu rezerwowego tworzonego z podziału zysku netto, funduszu ogólnego ryzyka bankowego na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, korekt okresu przejściowego dotyczących funduszu udziałowego netto tj. funduszu udziałowego na poziomie zgodnym z zleceniami Komisji Nadzoru Finansowego tzn. bez uwzględnienia udziałów wyemitowanych po r.,sukcesywnie amortyzowanego w okresach dziennych według następujących stawek amortyzacji: 2% w 214 r. po 1% w latach r. 1% jednorazowo r. b) kapitał podstawowy Tier I pomniejsza się o następujące pozycje: straty za bieżący rok obrachunkowy, wartości niematerialne i prawne netto, znaczne inwestycje w podmioty sektora finansowego (znaczna inwestycja - posiadana przez Bank kwota instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmiot i zaliczanych przez ten podmiot do kapitału podstawowego Tier I większa lub równa 1% łącznej kwoty instrumentów wyemitowanych i zaliczanych przez ten podmiot do kapitału podstawowego Tier I, -nieznaczne inwestycje w podmioty sektora finansowego (nieznaczna inwestycja - posiadana przez Bank kwota instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmiot i zaliczanych przez niego do kapitałów Tier I i/lub Tier II nie przekraczające 1% kapitału podstawowego Tier I tego podmiotu) w kwocie ustalonej jako część nadwyżki ponad 1% kapitału podstawowego TierI Banku, obliczonej proporcjonalnie jako udział instrumentów zaliczanych przez ten podmiot do Tier I do całości 5

6 zaangażowania Banku w instrumenty finansowe tego podmiotu i zaliczane do jego kapitału Tier I i/lub Tier II, -kwotę odliczeń od kapitału Tier II, w wartości przekraczającej wartość kapitału c) kapitał dodatkowy Tier I (AT 1) Bank nie posiada pozycji, które zaliczałby do AT 1, 2) kapitał Tier II który składa się z następujących pozycji: a) instrumenty kapitałowe spełniające warunki opisane w art.63crr b) pożyczek podporządkowanych, spełniających warunki określone w CRR, pomniejszanych na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 2% ich kwoty nominalnej; c) innych przejściowych korekt (na zasadzie praw nabytych), do których Bank zalicza kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych, d) kapitał podstawowy Tier II pomniejsza się o nieznaczne inwestycje w podmioty sektora finansowego w kwocie ustalonej jako część nadwyżki ponad 1% kapitału podstawowego Tier I Banku, obliczonej proporcjonalnie jako udział instrumentów zaliczanych przez ten podmiot do TierI, do całości zaangażowania Banku w instrumenty finansowe tego podmiotu i zaliczane do jego kapitału TierI i/lub Tier II e) rezerwa na ryzyko ogólne Zgodnie z zapisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1423/213 z dnia 2 grudnia 213 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/213 poniżej zaprezentowano strukturę funduszy własnych w oparciu o załącznik nr 6 do ww rozporządzenia. W celu przejrzystości danych zawartych w poniższej tabeli zakres ujawnień ograniczono do pozycji niezerowych jednocześnie zachowując numerację zgodną z Załącznikiem nr 6 rozporzadzenia. 3. Struktura funduszy na dzień 31 grudnia 214r KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: INSTRUMENTY I KAPITAŁY REZERWOWE 1.Instrumenty kapitałowe i związane z nimi ażio emisyjne 1 29,73 3.Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe rezerwy kapitałowe) ,34 6.Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 16 49,7 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: KOREKTY REGULACYJNE 8.Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna) Kwota w dniu ujawnienia - 62,91 28.Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym TIER 1-62,91 29.Kapitał podstawowy Tier I ,16 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: INSTRUMENTY 36.Kapitał dodatkowy TIER I przed korektami regulacyjnymi - KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: KOREKTY REGULACYJNE 43.Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym TIER I - 44.Kapitał dodatkowy TIER I Kapitał TIER I (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I+kapitał ,16 dodatkowy Tier I) KAPITAŁ TIER II: INSTRUMENTY I REZERWY 6

7 46.Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 1, 58.Kapitał Tier II 1, 59.Łączny kapitał (łączny kapitał = Tier I + Tier II) 16 86,16 6.Aktywa ważone ryzykiem razem ,86 WSPÓŁCZYNNIKI I BUFORY KAPITAŁOWE 61.Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 13,85 62.Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 13,85 63.Kapitał łączny (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 13,94 V. Wymogi kapitałowe art Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadza proces oceny adekwatności kapitału (ICAAP) zgodnie z procedurami zatwierdzanymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku podlegającym przeglądom i weryfikacji co najmniej raz w roku. Jego istotą jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania banku sprowadzającego się do utrzymania rozmiarów działalności obarczonych ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy. W ramach ICAAP podejmowane są działania: 1) Identyfikacja wszystkich ryzyk występujących w działalności banku i określenie ich istotności, 2) Oszacowanie i alokacja kapitału na ryzyka, 3) Agregacja i wyliczenie całkowitego wymogu kapitałowego, 4) Monitoring i kontrola ryzyka oraz kapitału wewnętrznego 2. Za ryzyka istotne z definicji bank uznaje te ryzyka, które są objęte wymogiem w ramach Filaru I 1) Ryzyko kredytowe wymóg obliczany według metody standardowej, 2) Ryzyko operacyjne wymóg obliczany według metody wskaźnika bazowego 3) Ryzyko rynkowe w działalności banku ogranicza się do ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej i jest wykazywane w ryzykach Filaru II 3. Dodatkowo bank wylicza wewnętrzny wymóg kapitałowy na poszczególne ryzyka uznane za istotne w ramach Filaru II 1) Kredytowe (jeśli wymóg regulacyjny okaże się niewystarczający) 2) Koncentracji 3) Operacyjne (jeśli wymóg regulacyjny okaże się niewystarczający) 4) Stopy procentowej w księdze bankowej 5) Płynności 6) Biznesowe (strategiczne, wyniku finansowego, otoczenia ekonomicznego, regulacyjne, konkurencji, cyklu gospodarczego) 7) Modeli Uznane za istotne ryzyko braku zgodności bank pokrywa wewnętrznym w wymogiem w ramach ryzyko operacyjnego Kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka Filaru II uznane za istotne obliczany jest jako koszt lub utracony przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji) który może się pojawić w sytuacji nieoczekiwanej. Koszty lub utracone przychody wyliczane są na podstawie testów warunków skrajnych przeprowadzanych dla ryzyk istotnych. 4. Bank raz w roku w ramach przeglądu zarządczego weryfikuje istotność ryzyk uznanych 7

8 obecnie za nieistotne i przypadku zakwalifikowania ich do istotnych będą podlegać kwartalnej analizie z zakresu oceny wewnętrznej adekwatności kapitałowej w ramach procesu ICAAP. 5. Regulacyjne i wewnętrzne wymogi kapitałowe Rodzaj ryzyka Alokacja kapitału według wymagań dla Filaru I Alokacja kapitału według wymagań dla Filaru II Alokacja kapitału według wymagań dla Filaru I i II Ryzyko kredytowe 9 232,15, 9 232,15 Ryzyko rynkowe,,, Ryzyko operacyjne 1 778,98, 1 778,98 Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego: X,, koncentracja "dużych" zaangażowań X,, koncentracji w sektor gospodarki X,, koncentracji przyjętych form zabezpieczenia X,, koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument finansowy X,, koncentracji geograficznej X,, Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej X,, Ryzyko płynności X,, Ryzyko kapitałowe, z tego: X,, ryzyko koncentracji funduszu udziałowego X,, ryzyko koncentracji dużych udziałów X,, Ryzyko biznesowe X 49,52 49,52 Ryzyko modeli X,, Pozostałe ryzyka, z tego: X,, ryzyko utraty reputacji X,, ryzyko transferowe X,, ryzyko rezydualne X,, Wymóg kapitałowy RAZEM 11 11, 13 49, ,65 Fundusze własne 16 86,16 Współczynnik wypłacalności [%] 11,69% Wewnętrzny współczynnik wypłacalności [%] 11,63% 6. Rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 213/36/UE nie dotyczy 8

9 7. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 Rozporządzenia 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112 L.p. Klasa ekspozycji Wymóg kapitałowy 1. Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 2 Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz 386 lokalnych 3 Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 44 4 Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju 5 Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych 6 Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorstw Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 13 Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową 14 Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania 15 Ekspozycje kapitałowe Inne pozycje 448 Razem Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c); L.p. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 1. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. nie dotyczy 2. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. ryzyko walutowe nie dotyczy VI. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta art. 439 Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego VII. Bufory kapitałowe art. 44 Nie dotyczy VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art. 441 Nie dotyczy 9

10 IX. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego art Należności przeterminowane to należności przeterminowane o ponad 9 dni, dla których przeterminowana kwota przekracza 5 zł w przypadku klasy ekspozycji detalicznych oraz 3 złotych w przypadku pozostałych klas ekspozycji. Definicja ta stosowana jest dla celów rachunkowości i dla wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. 2. (z rozpoznaną utratą wartości) to ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do grupy zagrożone, w tym do kategorii poniżej standardu, wątpliwe, i stracone. Definicja ta stosowana jest dla celów rachunkowości. 3. Wysokość rezerw celowych od ekspozycji kredytowych nalicza się w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U z późn. zm.) oraz zasady określone w procedurze wewnętrznej w sprawie tworzenia rezerw celowych. Podstawę tworzenia rezerw w Banku pomniejsza się o nierozliczone prowizje. 4. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, gdyż działa na terenie jednolitym pod względem ekonomicznym i gospodarczym określonym w Statucie Banku i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 5. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień roku, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią kwotę ekspozycji w okresie od roku do roku w podziale na klasy przedstawia poniższe zestawienie. Lp. 1. Wyszczególnienie Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych Stan na dzień r. w zł Średnia kwota w okresie od r. do r Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

11 8. Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 13. Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową 14. Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania Ekspozycje kapitałowe Inne pozycje RAZEM Struktura zaangażowania brutto Banku wobec poszczególnych sektorów lub według typu kontrahenta w rozbiciu na klasy ekspozycji. 1) Strukturę zaangażowania brutto Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta według stanu na dzień roku przedstawia poniższa tabela. Lp. Typ kontrahenta Wartość w zł Banki Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego Pomocnicze instytucje finansowe , zł, zł, zł, zł 11

12 4. Instytucje ubezpieczeniowe, zł Razem zaangażowanie w sektorze finansowym ) Strukturę zaangażowania brutto Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ kontrahenta oraz w podziale na branże według stanu na dzień roku przedstawia poniższa tabela. Lp. Typ kontrahenta Wartość w zł Przedsiębiorstwa i spółki państwowe Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne Rolnicy indywidualni, zł

13 6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym ) Strukturę zaangażowania brutto Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie należności według stanu na dzień roku przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Wartość w zł Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym ) Strukturę zaangażowania brutto Banku w poszczególnych branżach w rozbiciu na kategorie należności według stanu na dzień roku przedstawia poniższa tabela. Lp. Branże Wartość w zł 1. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo 3. Górnictwo 4. Przetwórstwo przemysłowe

14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny Hotele i restauracje Transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

15 Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 17. Organizacje i zespoły eksterytorialne 18. Inne Razem zaangażowanie Strukturę ekspozycji według podmiotów i okresów zapadalności na dzień roku przedstawia poniższa tabela. (tys. zł) 15

16 Typ podmiotu do 1 miesiąca 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy Sektor finansowy Sektor niefinansowy Budżet Razem Typ podmiotu 1-3 lat 3-5 lat 5-1 lat 1-2 lat pow 2 lat Sektor finansowy Sektor niefinansowy Budżet Razem Struktura należności z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowane, według stanów na dzień i r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Kategorie należności Kredyty w rachunku bieżącym Pozostałe kredyty i inne Kredyty przeterminowane Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki Kredyty pod obserwacją Kredyty przeterminowane Rezerwy celowe Korekta wartości

17 Odsetki 1 3. Kredyty zagrożone Kredyty przeterminowane Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki RAZEM NALEŻNOŚCI X. Aktywa wolne od obciążeń art. 443 Do czasu opracowania regulacyjnych standardów technicznych obowiązek ujawnienia nie dotyczy Banku XI. Korzystanie z ECAI art. 444 Nie dotyczy. XII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe art. 445 L.p. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 1. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. nie dotyczy 2. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. ryzyko walutowe nie dotyczy XIII. Ekspozycja na ryzyko operacyjne art Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metodą wskaźnika bazowego (art Rozporządzenia ). Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień wynosi tys. zł. W celu wyznaczenia dodatkowego wymogu kapitałowego Bank wyznacza różnicę pomiędzy 2-krotnościa poniesionych strat operacyjnych pomniejszonych o tzw. straty odzyskane, a wyliczonym zgodnie z zasadami dla Filaru I regulacyjnym wymogiem kapitałowym na ryzyko operacyjne. Jeśli różnica jest wartością ujemną Bank uznaje regulacyjny wymóg za wystarczający, jeśli dodatnią to tworzony jest dodatkowy wymóg kapitałowy w kwocie stanowiącej 8% opisanej wyżej dodatniej różnicy. 2. Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego - zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego w 214 roku podane są w poniższej tabeli w 17

18 L.p. Kategoria Ilość zdarzeń Straty potencjalne 1. Oszustwa wewnętrzne 2 Oszustwa zewnętrzne Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo w miejscu pracy 4 Klienci, produkty i praktyka biznesowa Uszkodzenia aktywów 6 Zakłócenia działalności i błędy systemów Dokonywanie transakcji i zarządzanie procesami 1 Suma Ogółem straty potencjalne w roku 214 wyniosły 263 tys. zł., straty odzyskane 11 tys. zł. co przekłada się na straty netto w wysokości 162 tys. zł. 3. W 214 roku nie stwierdzono istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego, stanowiących zagrożenie dla funkcjonowania Banku. 4. Bank realizuje proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach tego procesu identyfikuje się zdarzenia ryzyka operacyjnego i dokonuje się ewidencjonowania i analizy przyczyn występowania zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym. W przypadku konieczności podejmowane są działania ograniczające ryzyko obejmujące zmianę procesów wewnętrznych banku, organizacji wewnętrznej, sposobu dokonywania kontroli wewnętrznej, a także organizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników. W celu ograniczania ryzyka operacyjnego Bank stosuje ubezpieczenia oraz tworzy plany awaryjne i plany zachowania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych. XIV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym art. 447 Bank stosuje zasady (politykę) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów, zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 213 roku poz. 33, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 21 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. U. z 213 roku poz. 329), w tym: zasady ujmowania w kapitale własnym skutków wyceny pozycji bilansowych. Wykaz papierów kapitałowych w aktywach banku (tys. zł) Lp. Nazwa instrumentu finansowego Wartość godziwa Wartość bilansowa na dzień r 1 Instrumenty będące przedmiotem obrotu giełdowego 2 Niepubliczne papiery kapitałowe 3 Akcje SGB Banku S.A Bankowe Papiery Wartościowe SGB Banku S.A

19 Bank posiada wyłącznie instrumenty finansowe SGB Banku S.A., które mają charakter strategiczny wynikający z przynależności Banku do Zrzeszenia SGB. Wartość bilansowa została wyceniona według ceny nabycia zgodnie z par. 36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 21 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. W 214 roku Bank nie posiadał papierów kapitałowych do zbycia, nie było zrealizowanych zysków ani strat z tytułu sprzedaży i likwidacji, w ujęciu skumulowanym, ekspozycji nieuwzględnionych w portfelu handlowym, nie wystąpiły również niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny. XV. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym art Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia (w tym założenia dotyczące przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej; Przez ryzyko stopy procentowej rozumie się niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na sytuację finansową banku. Celem strategicznym polityki Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej jest minimalizacja ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian zewnętrznych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na sytuację finansową Banku oraz zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy procentowej, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym ryzykiem mających na celu eliminację zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmiany stóp procentowych, a przez to na różny poziom zmian przychodów i kosztów, co w konsekwencji ma pozwolić utrzymać zdolność do wywiązywania się w sposób optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych, jak i pozabilansowych, przy zapewnieniu pożądanego wyniku finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów. Strategia Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oparta jest m.in. na następujących zasadach: 1) do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej, 2) badaniu i ocenie podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku, 3) zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania i ryzykiem bazowym, 4) Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów. Analiza luki polega na określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na zmiany stopy procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach czasowych, uwzględniających pierwszy możliwy termin zmian (przeszacowania) stóp procentowych. Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat dla Banku; narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych w poszczególnych terminach. 19

20 Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są: 1) co miesiąc Zarządowi Banku; 2) co pół roku Radzie Nadzorczej Banku. 2. Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosownego wskaźnika używanego przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej, wyniki testów warunków skrajnych. Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych. W ramach ryzyka stopy procentowej przeprowadzane są testy warunków skrajnych: 1) ryzyko przeszacowania - wpływ zmiany stóp procentowych o 2 pb. na planowany wynik odsetkowy netto - limit maxymalny 35% - na ,84%, 2) ryzyko bazowe - wpływ zmiany rynkowych stóp procentowych o maksymalną rozpiętość pomiędzy średnią stawką WIBOR 1M a stopą redyskonta weksli z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień analizy na wynik odsetkowy Banku limit maxymalny 7% - na ,25%, 3) wrażliwość pozycji niskooprocentowanych (poniżej 2%) w Banku na spadek stóp procentowych - według stanu na r w przypadku zmaterializowania się założeń Bank byłby narażony na ryzyko w stopniu wysokim, 4) wrażliwość pozycji oprocentowanych % w Banku na wzrost stóp procentowych według stanu na w przypadku wzrostu o 2 pb stopień narażenia Banku na ryzyko niski. XVI. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne art. 449 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim nie posiada ekspozycji sekurytyzacyjnych. XVII. Polityka w zakresie wynagrodzeń art Polityka wynagrodzeń (w 214 roku obowiązywała Polityka zmiennych składników wynagrodzeń zgodna z Uchwałą KNF nr 258/211) przygotowywana jest przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku. Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń w 214 roku jeden raz. Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. 2. Zgodnie z Uchwałą KNF do osób zajmujących stanowiska kierownicze bank zaliczył osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku tj: 1) Prezesa Zarządu 2) Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych 3) Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Handlowych 3. Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze składa się z wynagrodzenia stałego wynagrodzenie zasadnicze i premia uznaniowa oraz wynagrodzenia zmiennego dodatkowa 2

21 regulaminowa premia roczna. Do wynagrodzeń zmiennych nie zalicza się nagród jubileuszowych, odpraw rentowych, odpraw emerytalnych, a także innych świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów ustawowych. 4. Dodatkowa regulaminowa premia roczna przyznawana jest na podstawie oceny efektów pracy Członka Zarządu Banku dokonanej przez Rade Nadzorczą (na podstawie kryteriów opisanych w pkt 6) najpóźniej do końca II kwartału roku następującego po okresie oceny. 5. Wynagrodzenia osób objętych polityką wynagrodzeń (Polityką zmiennych składników wynagrodzeń) są zależne od:. 1) jakości portfela kredytowego 2) realizacji planu finansowego Banku 3) osiągnięcia planowanego współczynnika wypłacalności 6. Kryteria stosowanych przy pomiarze wyników to 1) utrzymanie udziału jakości portfela kredytowego, mierzonym procentowym udziałem kredytów zagrożonych (suma ekspozycji zakwalifikowana do 2, 3 i 4 grupy ryzyka) w portfelu kredytów udzielonych podmiotom niefinansowym na poziomie nie wyższym niż 3%. 2) pozytywna ocena realizacji planu finansowego banku przy czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację planu finansowego, gdy osiągnięty w danym roku wynik finansowy nie jest niższy niż 8% planowanego wyniku. 3) osiągnięcie planowanego współczynnika wypłacalności w wielkości nie mniej niż 9% zaplanowanego Oceny dokonywane są dwuetapowo. tj. w momencie przyznania premii oraz w momencie uruchomienia części odroczonej. Podstawą oceny dokonanej w: 1) 213 roku są efekty pracy członka Zarządu w 212 roku, 2) 214 roku są efekty pracy członka Zarządu w latach 212 i 213, 3) w kolejnych latach efekty pracy członka Zarządu za 3 lata poprzedzające dokonywanie oceny. Premia roczna ustalana jest w wysokości 6 % rocznego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wyniku finansowego netto łącznie dla wszystkich członków Zarządu PBS z zastrzeżeniem, że wysokość premii nie może być większa niż 2 % osiągniętego w danym roku przez członka Zarządu wynagrodzenia zasadniczego (w odniesieniu do 1 członka Zarządu). Jeśli w roku podlegającym ocenie suma bilansowa Banku nie przekracza kwoty 5 mln PLN lub dynamika portfela kredytowego Banku rok do roku nie przekracza 12 %, wypłata premii rocznej następuje jednorazowo, jeśli żaden z warunków nie zostanie spełniony, 6 % premii rocznej wypłacane jest niezwłocznie po przyznaniu, pozostała część odraczana jest na okres trzech lat i wypłacana w trzech równych ratach z dołu. 7. Stosunek stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. g) dyrektywy36/213 - składnik zmienny nie przekracza 1 % stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby 8. Bank nie stosuje polityki odraczania płatności i wynagrodzenia w postaci nabywania uprawnień do papierów wartościowych, a także innych świadczeń niepieniężnych. 21

22 9. Zagregowane informacje ilościowe dotyczące wynagrodzenia, z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa Zarząd Zarządzanie bankiem Zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka Zarząd 3 osoby Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne Liczba osób uzyskujących odprawy Wartość odpraw Najwyższa wypłata odprawy 11. Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym: dla wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 5 EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR Nie dotyczy XVIII. Dźwignia finansowa art. 451 Bank nie posiada odrębnych zasad zarzadzania ryzykiem nadmiernej dźwigni, gdyż zostało ono określone jako nieistotne. Wynika to z faktu, że bank stosuje metodę standardową dla wyznaczania aktywów ważonych ryzykiem, stąd odpowiedni poziom współczynnika wypłacalności zapewnia również odpowiedni poziom wskaźnika dźwigni finansowej. Ponadto bank posiada stabilne fundusze własne, nie ma portfela handlowego (wyłącznie instrumenty finansowe SGB Banku S.A. o charakterze strategicznym), co powoduje, że ryzyko dźwigni finansowej ma niski wymiar jakościowy i ilościowy XIX. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego art. 452 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim nie stosuje metody IRB w ryzyku kredytowym XX. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego art Bank nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych. 22

23 2. Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi. W ramach procedur regulujących kwestie Bank wprowadził Instrukcję wyceny zabezpieczeń i aktualizacji ich wartości, Instrukcję monitoringu zabezpieczeń, Instrukcję restrukturyzacji wierzytelności oraz Zasady zabezpieczania wierzytelności. Zabezpieczenie ma na celu zapewnienie Bankowi zwrotu przysługującej mu w stosunku do klienta wierzytelności, w razie gdyby nie dokonał on spłaty tej wierzytelności w terminie ustalonym w umowie. Zabezpieczenie winno być ustanowione nie wcześniej niż data zawarcia umowy, na podstawie której zaciągane jest zobowiązanie klienta. Bank dokonuje oceny realności wartości przyjętych zabezpieczeń w stosunku do zaangażowania kredytowego oraz ich koryguje i aktualizuje w zależności od stopnia adekwatności zabezpieczeń. Podejmując decyzję o przyjęciu prawnej formy zabezpieczenia kredytu Bank dąży do uzyskania pełnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych. Zabezpieczenie podlega wycenie w momencie rozpatrywania wniosku kredytowego oraz w trakcie trwania umowy kredytowej. 3. Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez daną instytucję Bank stosuje w szczególności następujące formy zabezpieczeń 1) weksel własny in blanco; 2) poręczenie wekslowe (awal); 3) poręczenie cywilne; 4) gwarancja bankowa; 5) przelew (cesja) wierzytelności; 6) przewłaszczenie na zabezpieczenie; 7) zastaw rejestrowy; 8) zastaw finansowy; 9) kaucja; 1)blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; 11)hipoteka; 12)ubezpieczenie na życie Kredytobiorców zgodnie z podpisaną umową przez Bank. Bank może również stosować inne zabezpieczenia, przewidziane przepisami prawa oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym, i stosować przy ich ustanawianiu i wykonywaniu wzory pism niewymienione w załącznikach do instrukcji, pod warunkiem zaakceptowania ich treści przez Zarząd Banku. Bank ustala zabezpieczenia w porozumieniu z ustanawiającym biorąc pod uwagę między innymi: 1) rodzaj i wysokość zobowiązania oraz okres na jaki środki zostają przekazane; 2) status prawny ustanawiającego; 3) sytuację finansową i gospodarczą ustanawiającego oraz podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub organizacyjnie; 4) istnienie powiązań organizacyjnych lub gospodarczych pomiędzy kredytobiorcą a ustanawiającym będącym osobą trzecią; 5) typowe oraz indywidualne ryzyko związane z przekazaniem środków; 6) cechy danego zabezpieczenia wynikające z dotyczących go przepisów prawa oraz umów o ustanowienie zabezpieczenia (np. sposób ustanowienia zabezpieczenia, przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikającej z zabezpieczenia, sposób realizacji uprawnień Banku); 7) przewidywany nakład pracy Banku oraz związane z ustanowieniem zabezpieczenia koszty Banku oraz klientów Banku; 8) realną możliwość oraz długość przewidywanego terminu pełnego zaspokojenia roszczeń Banku z przyjętego zabezpieczenia; 9) istniejące już obciążenia na rzeczy mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia (w przypadku zabezpieczeń rzeczowych) oraz zadłużenie ustanawiającego (w przypadku zabezpieczenia osobistego); 1)rynkową wartość zabezpieczenia; 23

24 11)realną możliwość zaspokojenia się Banku z proponowanych zabezpieczeń w trakcie postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego. 4. Główne rodzaje gwarantów i kontrahentów kredytowych instrumentów pochodnych oraz ich wiarygodność kredytowa Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych 5. Informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach podjętych działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego. W celu ograniczenia oraz dywersyfikacji ryzyka kredytowego Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim wprowadził procedury dotyczące zarzadzania ryzykiem koncentracji zaangażowań, w ramach których określił limity zaangażowań wobec: 1) podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, gdy żaden z nich nie jest podmiotem powiązanym z bankiem (Art. 71 pkt 1). 395CRR 25% funduszy własnych 2) innego banku krajowego, instytucji kredytowej, banku zagranicznego lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie składających się co najmniej z jednego banku krajowego, instytucji kredytowej lub banku zagranicznego (Art 71pkt 1a Prawa Bankowego) 395CRR 1% funduszy własnych 3) członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników zajmujących kierownicze stanowiska 25% kapitałów Tier I, Ponadto Bank określił limity ostrożnościowe zaangażowań w: 1) pojedyncze podmioty lub podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie, 2) jednorodny instrument finansowy (na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym) 3) rodzaje zabezpieczania 4) podmioty tej samej branży Szczegółowe wartości limitów w ramach poszczególnych grup koncentracji oraz wykorzystanie obowiązujących limitów na dzień r. przedstawiono w Załączniku nr 3. XXI. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego Nie dotyczy XXII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego Nie dotyczy 24

25 Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli podejmowanego ryzyka. W tym celu w Banku funkcjonuje system zarządzania ryzykami. 1. Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o opracowane w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne strategie i procedury. Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykami w Banku należy: 1) dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu, 2) stosowanie działań redukujących ryzyko i jego skutki, 3) pomiar i monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, 4) szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie zidentyfikowanego ryzyka. 2. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 1) ryzyko kredytowe, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko koncentracji, 6) ryzyko kapitałowe, 7) ryzyko braku zgodności 8) ryzyko biznesowe. Ryzyko kredytowe Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i ilości portfela kredytowego, równocześnie cechującego się dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągania długofalowych zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego, w Banku badaniu poddaje się czynniki ryzyka zmian makroekonomicznych oraz ryzyka rezydualnego. 25

26 Ryzyko płynności Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest utrzymanie płynności bieżącej Banku, rozwijanie działalności handlowej oraz inwestycyjnej w granicach zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, przy założeniu zachowania bezpieczeństwa finansowego Banku, postanowień nadzorczych rekomendacji oraz norm płynności i adekwatności kapitałowej, zwiększenie potencjału operacyjnego na rynku międzybankowym w celu efektywnego zarządzania kapitałem i płynnością Banku, w tym zapobiegania stratom w wyniku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem płynności oraz wykorzystania możliwości osiągnięcia zysku w ramach przyjętych założeń i limitów oraz wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zagrożenia płynności. Ryzyko stopy procentowej Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających realizacji planu finansowego i adekwatności kapitałowej Banku, utrzymanie profilu ryzyka stopy procentowej w Banku na poziomie nie wyższym niż akceptowany oraz prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach prawidłowego zarządzania aktywami i pasywami. Ryzyko operacyjne Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest osiągnięcie możliwie najwyższych standardów zarządzania ryzykiem poprzez optymalizację efektywności gospodarowania tj. zapobieganie i minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizacja kosztów, jak również zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego niezależne, utrzymanie bezpieczeństwa Banku i jego zasobów na akceptowalnym poziomie. Ryzyko koncentracji Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji jest dążenie do poprawy wskaźników koncentracji, w celu utrzymywania ich na poziomie nie przekraczającym ustalonych limitów, utrzymanie profilu ryzyka koncentracji w Banku na poziomie nie wyższym niż akceptowany, prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka koncentracji w ramach prawidłowego zarządzania aktywami i pasywami oraz wyznaczenie limitów nie zezwalających na zaangażowanie powyżej akceptowanego poziomu ryzyka. 26

27 Ryzyko kapitałowe Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kapitałowym jest utrzymywanie optymalnego wyniku finansowego w kolejnych latach i przekazywanie go na fundusz zasobowy, sukcesywne zwiększanie funduszy własnych oraz utrzymywanie ich na poziomie zabezpieczającym zidentyfikowane ryzyka istotne, występujące w działalności Banku oraz utrzymanie udziału funduszu udziałowego w funduszach ogółem na poziomie nieprzekraczającym limitu 2%. Ryzyko braku zgodności Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności jest ograniczenie strat finansowych i niefinansowych, spowodowanych brakiem zgodności przepisów wewnętrznych Banku z regulacjami zewnętrznymi lub nie przestrzeganiem wewnętrznych regulacji bankowych oraz ograniczanie występowania ryzyka prawnego oraz ryzyka operacyjnego, stanowiących podstawę występowania ryzyka braku zgodności. Ryzyko biznesowe Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym jest kontynuowanie działalności z założeniem zrównoważonego rozwoju, monitorowanie zaangażowania Banku w instrumenty finansowe mogące nieść za sobą ryzyko dla działalności, prowadzenie działań mających na celu prawidłowe zarządzanie aktywami i pasywami w celu ustalenia optymalnego wyniku finansowego oraz zabezpieczenie ryzyka cyklu gospodarczego jak również opracowywanie planu finansowego biorącego pod uwagę zarządzanie wszystkimi istotnymi ryzykami. 1. Strukturę i organizację odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i zadań lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie Rada Nadzorcza zatwierdza strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem obejmujące m. in. specyfikę i profil działalności oraz możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku, dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykami w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. 27

28 Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii oraz procedur dotyczących zarządzania ryzykami, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykami, odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykami, w tym ryzyka braku zgodności, systemu kontroli wewnętrznej i dokonania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad efektywnością tych procesów, wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank, zatwierdza rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość dostosowaną do akceptowalnego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka. Zespół ds. ryzyk i analiz dokonuje identyfikacji, pomiaru, limitowania, monitorowania i raportowania wszystkich rodzajów ryzyk występujących w Banku, oraz opracowuje i aktualizuje regulacje wewnętrzne Banku pod kątem poszczególnych rodzajów ryzyka. Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank Zespół Audytu Wewnętrznego dostarcza informacji na temat jakości i poprawności realizowanych w Banku zadań wykonywanych przez każdego pracownika oraz przestrzegania przepisów prawa, wewnętrznych regulacji i procedur. Komórka braku zgodności - podstawowym celem pracy Komórki jest minimalizacja ryzyka sankcji prawnych lub regulacyjnych, strat finansowych lub utraty reputacji, które może ponieść organizacja, jako wynik niedostosowania się do przepisów prawa, wytycznych regulatora, czy też ogólnie przyjętych praktyk postępowania i standardów etycznych w działalności biznesowej oraz wewnętrznych polityk i procedur Banku Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń. 2. Zakres i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest sformalizowany w Instrukcji sporządzania Informacji zarządczej w Powiatowym Banku Spółdzielczym 28

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.214 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 115 /V/215 z dnia 26.5.215 roku

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku EURO BANK SA na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Dane identyfikujące Bank... 4 1.2 Podstawa ujawnienia... 4 1.3 Okres

Bardziej szczegółowo

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 26 września 2012 roku Wstęp...2 1. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykiem...3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2010 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2010 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2011 Zarządu BS w Łasinie z dnia 03.06.2011r. Załącznik nr 2 do Zasad polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Łasinie Informacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Wrocław, 31 marca 2015 r. I. Wprowadzenie... 2 II. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem... 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU (F (FILAR III) III) GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2012 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 27 lipca 2011 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3)

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. BNP Paribas Bank Polska SA... 2 2.1. Ekspozycja ważona ryzykiem na ryzyko kredytowe (Filar

Bardziej szczegółowo