Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji"

Transkrypt

1 Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, Gdańsk biuro: ul. Świętokrzyska 69 lok. 2, Gdańsk tel./fax (58) Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej/nożnej o nawierzchni asfaltowej położonym przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych ul. Morska 77 w dzielnicy Obręby i nr ewidencyjne działek: 271/12, 309/12 KM 50, obręb Gdynia 523/144, 524/144 KM 51, obręb Gdynia Nazwa tomu: INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Branża: architektoniczno-konstrukcyjna Kod CPV: Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: Projektant/ Opracował inż. Bartłomiej Figur POM/0087/POOK/07 spec. konstrukcyjno-budowlana Nr sprawy: 435/JB/2013 Nr archiwalny: 21/2013 Data opracowania: r. Nr tomu: I Nr teczki: - Nr egz.: Projektowanie i doradztwo techniczne 1

2 Stadium projektu Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany S P I S D O K U M E N T A C J I Lp. Nr tomu Nr teczki Branża Części składowe dokumentacji / Nazwa opracowania 1. I - INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2. II - 3. III - 4. IV - PROJEKT BUDOWLANO- Nr archiwalny 21/2013 WYKONAWCZY Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej/nożnej o nawierzchni asfaltowej położonym przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych ul. Morska 77 w dzielnicy architektonicznokonstrukcyjna architektonicznokonstrukcyjna architektonicznokonstrukcyjna architektonicznokonstrukcyjna PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Projektowanie i doradztwo techniczne 2

3 SPIS ZAWARTOŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 4 I. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LOKALIZACJA DZIAŁKI STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, DANE LICZBOWE I UKŁAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWE INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE INNE UWAGI 8 II. DOKUMENATCJA FOTOGRAFICZNA 9 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 19 Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000 Rys. 2 Plan sytuacyjny 1:500 Projektowanie i doradztwo techniczne 3

4 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 435/JB/2013 zawartej w dniu r. pomiędzy Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, Gdynia, a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem dokumentacji projektowej jest projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku wielofunkcyjnym położonym przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, ul. Morska 77 w dzielnicy. Celem niniejszego opracowania jest opis stanu istniejącego zagospodarowania i układu przestrzenno-funkcjonalnego działek, na których zlokalizowane jest boisko, określenie rozwiązań techniczno-materiałowych, stanu technicznego istniejącej nawierzchni i urządzeń oraz ich wykorzystania do projektowanej funkcji sportowej boiska MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA [1]. Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie przeprowadzonej dn r. [2]. Mapa do celów informacyjnych, z dn r. skala 1:500 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni [3]. Wypisy z rejestru gruntów, z dn r. [4]. Geodezyjne uzupełniające pomiary sytuacyjne i wysokościowe przeprowadzone w dn r. [5]. Opracowanie p.n. Geotechniczne warunki posadowienia boiska przy ul. Morskiej w Gdyni, grudzień 2013r. [6]. Przepisy i normy związane RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA Planowana inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną oraz koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni z betonu asfaltowego. Założenie przedsięwzięcia polega na przywróceniu funkcji sportowej boiska wielofunkcyjnego poprzez prace nawierzchniowe oraz montaż nowych urządzeń wyposażenia. W ramach prac towarzyszących przewiduje się uporządkowanie i umocnienie istniejącej skarpy zlokalizowanej przy boisku od strony południowo-zachodniej OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5.1. LOKALIZACJA DZIAŁKI Teren inwestycji znajduje się na nieruchomościach gruntowych: działki nr 271/12, 309/12 KM 50 i działki nr 523/144, 524/144 KM 51, obręb Gdynia, zlokalizowane w dzielnicy, rejon ulicy Morska 77. Działki są własnością Gminy Miasta Gdynia, nr KW odpowiednio: GD1Y/ /2 działki 271/12, 309/12; GD1Y/ /7 działki 523/144, 524/144. Dla wyżej wymienionych działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, DANE LICZBOWE I UKŁAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY Istniejące boisko o wymiarach ~18,05 x 44,02m i powierzchni ~795m 2 zajmuje znaczną część działki: 271/12 i niewielką część działki 523/144 (Fot.1 i 2). Oś podłużna boiska przebiega równolegle do ulicy Morskiej. W chwili obecnej boisko pełni funkcję boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. W rejonie przedsięwzięcia inwestycyjnego znajduje się zabudowa budynkami użyteczności publicznej: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (od strony wschodniej) oraz Zespół Szkół Mechanicznych (od strony zachodniej). Boisko znajduje się pomiędzy dwoma innymi boiskami, które urządzono na tarasach terenu wznoszącego się w kierunku południowo-zachodnim. Wzdłuż krawędzi podłużnych boiska znajdują się skarpy tarasów. Od strony boiska Zespołu Szkół Mechanicznych znajdującego się na tarasie górnym, zlokalizowana jest skarpa o wys. ~3,0 do 3,8m i nachyleniu ~1:1,8. Projektowanie i doradztwo techniczne 4

5 Na skarpie znajdują się elementy betonowe (gruz betonowy - pozostałości ogrodzenia: słupki żelbetowe wraz z fundamentami) stanowiące jej prowizoryczne umocnienie. Skarpa porośnięta jest drzewostanem. U jej podstawy od strony przedmiotowego boiska znajduje się betonowy cokół oporowy (Fot.3 i 9). Na przeciwskarpie od strony boiska na górnym tarasie znajduje się murek z wkopanych na sztorc obrzeży betonowych (Fot.6). Skarpa znajduje się na wcześniej wymienionych działkach oraz na działkach 309/12 i 524/144. Skarpę przeznaczono do umocnienia. Od strony boiska zlokalizowanego na dolnym tarasie (przy ulicy Morskiej) znajduje się skarpa, u podstawy której przebiega wewnętrzna droga dojazdowa. Na jej koronie, wzdłuż krawędzi bocznej boiska, rośnie szpaler drzew (Fot.4). Na tej skarpie nie przewiduje się prac umacniających. Boisko ze wszystkich stron odgrodzone jest ogrodzeniem stalowym z siatką bez podmurówki. Wzdłuż krawędzi bocznych boiska (równoległe do ulicy Morskiej) znajduje się ogrodzenie o wys.~1,6m (Fot.3 i 4). Wzdłuż linii końcowych boiska znajduje się ogrodzenie o tej samej konstrukcji podwyższone do wys.~3,1m (Fot.8 i 11). W ogrodzeniu od strony północnozachodniej znajduje się furtka (Fot.11). W narożniku ogrodzenia od strony zachodniej zlokalizowany jest wylot rury odwadniającej teren Zespołu Szkół Mechanicznych (działki 309/12), (Fot.12). Wizja w terenie wykazała, że położone na górnym tarasie drogi oraz boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych nie posiadają układu kanalizacji deszczowej, a woda opadowa z terenów utwardzonych oraz dachu budynku szkoły odprowadzona jest na przyległy teren zielony. Znaczna część wody opadowej odprowadzona jest rurą na teren przedmiotowego boiska. Z uwagi na brak uregulowania spływu wody opadowej, zalewana jest północna część boiska, na której widoczne są negatywne skutki działania wody na stan nawierzchni boiska (wg pkt ). W sąsiedztwie rury znajduje się prowizoryczny murek oporowy wykonany z obrzeży chodnikowych (Fot.12a). Na boisko prowadzą schody terenowe (betonowe) zlokalizowane we wschodnim narożniku boiska (Fot.7). Szczegółowy pomiar wysokościowy nawierzchni wykazał różnicę poziomu równy ~0,35m (19,98 do 20,33m n.p.m.) ze spadkiem płyty boiska w kierunku narożnika wschodniego. Teren zielony wokół boiska waha się od 17,5m n.p.m. (droga) do 23,8m n.p.m. (korona skarpy górnego tarasu) ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWE Na cele projektu wykonano dokumentację geotechniczną [5], w której określono istniejące warunki gruntowo-wodne posadowienia boiska. Pod istniejącą nawierzchnią boiska określoną w p , do głębokości 1,8 m występują nasypy zbudowane z żużla, piasku próchniczego piasku drobnego. Poniżej zalegają grunty niespoiste w postaci piasków drobnych średniozagęszczonych. W zbadanym podłożu gruntowym nie stwierdzono występowania wody gruntowej INWENTARYZACJA ZIELENI Na cele projektu została wykonana inwentaryzacja zieleni w postaci drzew i krzewów. Zestawienie drzew z określeniem gatunku, ilości pni, obwodu mierzonego na wysokości 1,3m, oraz stanu zdrowotnego, zawarto w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie drzew Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska il. pni Obwód [cm] Stan zdrowotny 1 Salix alba Wierzba biała Acer platanoides Klon pospolity Salix alba Wierzba biała pochyła 4 Acer platanoides Klon pospolity Populus tremula Topola osika 1 81 pochyła Populus alba Topola biała Acer negundo Klon jesionolistny dziupla 1 93 u podstawy pnia 10 Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus alba 1 95 Topola biała Acer platanoides Klon pospolity Uwagi Projektowanie i doradztwo techniczne 5

6 Populus alba Topola biała , Populus tremula Topola osika Acer platanoides Klon pospolity Acer negundo Klon jesionolistny Sorbus aria Jarząb mączny Acer platanoides Klon pospolity Sorbus aria Jarząb mączny Acer platanoides Klon pospolity Sorbus aria Jarząb mączny Acer platanoides Klon pospolity Sorbus aria Jarząb mączny Poza drzewami inwentaryzowano krzewy i narośla dzikiej roślinności w postaci: K1 - narośla (samosiejki): klon pospolity (Acer platanoides), topola osika (Populus tremula) o łącznej pow.~30m 2. K2 - krzewy: róża pomarszczona (Rosa rugosa) o pow.~7,5m 2. W zakresie inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew, natomiast w ramach prac porządkowych skarpy górnego tarasu planuje się wykarczowanie narośli (K1) oraz wykopanie pniaka pozostałego po wyciętym drzewie ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE Nawierzchnia boiska Nawierzchnia utwardzona o konstrukcji, wg [5]: - warstwa wierzchnia (użytkowa): beton asfaltowy, gr. ~8cm. Brak podbudowy. Nawierzchnia ograniczona jest obrzeżem betonowym. Stan techniczny: lokalne znaczne ubytki nawierzchni z asfaltobetonu częściowo wypełnione zaprawą betonową (Fot.13 i 14). Nawierzchnia boiska jest silnie zawilgocona, na znacznej powierzchni pokryta mchem oraz zarośnięta trawą w miejscach szwów roboczych pasm betonu asfaltowego (Fot.15). Na powierzchni boiska widoczne są spękania i wybrzuszenia nawierzchni spowodowane niszczącym działaniem wód opadowych (penetracja w szczeliny i wynoszenie nawierzchni podczas mrozów, Fot.16) oraz nadbiegów korzeniowych (penetracja korzeni drzew zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie boiska, Fot.17). Negatywne skutki nieuregulowanej gospodarki wody opadowej widoczne są również w postaci zapadniętych krawędzi boiska (obrzeże betonowe wraz z nawierzchnią, Fot.18) szczególnie wzdłuż północno-zachodniej krawędzi boiska. Na nawierzchni widoczne malowanie linii do gry w piłkę siatkówką i pozostałość malowania linii do gry w piłkę ręczną. Do wykonania: Lokalne rozbiórki istniejącej nawierzchni i obrzeży betonowych. Nowa nawierzchnia poliuretanowa boiska. Wykonanie malowania linii boisk do gry w piłkę ręczną oraz gry w koszykówkę. Projektowanie i doradztwo techniczne 6

7 Wyposażenie Bramki do gry w piłkę ręczną (Fot.8) Boisko wyposażone jest w jedną stalową bramkę do gry w piłkę ręczną i pozostałość po drugiej bramce. Bramka nr 1 od strony Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych Wymiary: 2,0x3,0m Konstrukcja: Stalowa, spawana, profile o przekroju rurowym okrągłym - φ38mm oraz φ42mm. Bramka kotwiona do podłoża za pomocą obejm z prętów stalowych. Stan techniczny: Niezadowalający. Korozja powierzchniowa. Brak siatek. Do wykonania: Demontaż. Bramka nr 2 od strony Zespołu Szkół Mechanicznych Wymiary: 2,0x3,0m Konstrukcja: tak jak bramka nr 1. Stan techniczny: Z bramki pozostała tylko dolna rama kotwiona do podłoża za pomocą obejm stalowych. Do wykonania: Demontaż. Kosze do gry w koszykówkę (Fot.9) Boisko wyposażone jest w dwa stalowe kosze do koszykówki z tablicą ze sklejki. Konstrukcja: Stalowa, spawana. Słupy stalowe o przekroju kwadratowym 100x100mm z wysięgnikiem z rury o przekroju kwadratowym 80x80mm. Tablica ze sklejki przykręcana do mocowania w postaci 2 kątowników. Obręcz stalowa bez siatki. Słupy kosza osadzone w fundamentach. Stan techniczny: Niezadowalający. Korozja powierzchniowa elementów stalowych. Zdeformowane obręcze stalowe. Brak siatek. Niestandardowy wymiar tablic. Do wykonania: Demontaż wraz z fundamentami. Gniazda montażowe słupków do gry w piłkę siatkową(fot.10) W nawierzchni płyty boiska pozostały gniazda montażowe słupków do gry w piłkę siatkową. Konstrukcja: tuleja aluminiowa 80x80mm obsadzona w płycie boiska w fundamencie betonowym. Stan techniczny: Dobry. Brak pokryw tulei. Do wykonania: Demontaż tulei. Ogrodzenie Ogrodzenie od strony tarasu górnego, (Fot.3): Konstrukcja: Stalowa bez podmurówki. Słupki stalowe o wys.~1,4m, z rur okrągłych φ76,1 mm, gr. ścianki 4,0mm, od góry zaślepione elementem z płaskowników gr. 9mm szt.13, w rozstawie ok. 3,0m. Stan techniczny: Brak siatki stalowej, korozja powierzchniowa słupków. Do wykonania: Demontaż wraz z fundamentami. Ogrodzenie od strony tarasu dolnego, (Fot.4): Konstrukcja: Stalowa z siatką bez podmurówki. Słupki stalowe o wys.~1,6m, z rur okrągłych φ76,1 mm, gr. ścianki 4,0mm, od góry zaślepione elementem z płaskowników gr. 9mm szt.13, w rozstawie ok. 2,9-3,3m. Wypełnienie przęseł stanowi siatka stalowa, pleciona ślimakowa o oczkach 45x45mm o gr. drutu 2,8mm, 3 druty naciągowe o gr. 5mm, druty napinające. Stan techniczny: Nieciągłości drutu naciągowego, deformacje siatki, powierzchniowa korozja słupków. Do wykonania: Demontaż wraz z fundamentami. Ogrodzenie od strony Zespołu Szkół Mechanicznych, (Fot.5 i 11): Konstrukcja: Stalowa z siatką bez podmurówki. Konstrukcja taka jak w przypadku ogrodzenia od strony tarasu dolnego podwyższona o ok. 1,5m. Słupki stalowe o wys.~3,1m, część dolna z rur okrągłych φ76,1 mm, gr. ścianki 4,0mm, część górna z rur okrągłych ~φ57mm szt.7 w rozstawie ok. 3,3m plus jeden słupek o wys.~1,6m przy furtce. Wypełnienie przęseł stanowi siatka stalowa, pleciona ślimakowa o oczkach 45x45mm o gr. drutu 2,8mm, 4 druty naciągowe o gr. 3,6mm. W ciągu ogrodzenia znajduje się furtka o wys. 1,5m o konstrukcji stalowej w postaci ramy spawanej z kątowników 50x50x5mm, wypełnionej szczeblinami pionowymi z prętów φ12. Furtka otwierana w obie strony. Stan techniczny: Nieciągłości drutu naciągowego, miejscowe deformacje siatki, powierzchniowa korozja słupków i furtki. Do wykonania: Demontaż wraz z fundamentami. Projektowanie i doradztwo techniczne 7

8 6.0. INNE UWAGI Ogrodzenie od strony Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, (Fot.8): Konstrukcja: Stalowa z siatką bez podmurówki. Konstrukcja jak wyżej. Słupki stalowe o wys.~3,1m szt.7 w rozstawie ok. 3,3m. Wypełnienie przęseł jak wyżej. Stan techniczny: Nieciągłości drutu naciągowego, miejscowe deformacje siatki, powierzchniowa korozja słupków. Do wykonania: Demontaż wraz z fundamentami. Projekt zakłada montaż piłkochwytów za liniami końcowymi boiska w miejscu istniejącego ogrodzenia oraz odtworzenie ogrodzenia wzdłuż krawędzi bocznych boiska. Zgodnie z mapą do celów informacyjnych wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni bezpośrednio pod nawierzchnią istniejącego boiska nie występują sieci uzbrojenia terenu. Od strony Zespołu Szkół Mechanicznych przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Za ogrodzeniem wzdłuż krawędzi końcowej boiska przy budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych znajduje się sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym. Projektowanie i doradztwo techniczne 8

9 II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 Widok boiska od strony południowo-wschodniej Fot.2 Widok boiska od strony półudniowo-zachodniej Projektowanie i doradztwo techniczne 9

10 Fot.3 Widok na skarpę górnego tarasu Fot.4 Widok na skarpę od strony tarasu dolnego Projektowanie i doradztwo techniczne 10

11 Fot.5 Widok boiska z górnego tarasu Fot.6 Korona skarpy od strony głównego tarasu Projektowanie i doradztwo techniczne 11

12 Fot.7 Schody terenowe prowadzące na boisko Fot.8 Bramka do piłki ręcznej Projektowanie i doradztwo techniczne 12

13 Fot.9 Konstrukcja kosza Fot.10 Gniazda montażowe słupków do siatkówki Projektowanie i doradztwo techniczne 13

14 Fot.11 Furtka w ogrodzeniu Fot.12 Wylot rury odwadniającej z działki 309/12 Projektowanie i doradztwo techniczne 14

15 21/ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku Fot.12a Murek oporowy z obrzeży chodnikowych Fot.13 Ubytek w nawierzchni wypełniony zaprawą betonową (prace naprawcze) Projektowanie i doradztwo techniczne 15

16 Fot.14 Ubytek w nawierzchni wypełniony zaprawą betonową (prace naprawcze) Fot.15 Zarośnięte szwy robocze pasm betonu asfaltowego Projektowanie i doradztwo techniczne 16

17 Fot.16 Zniszczona nawierzchnia w wyniku nieuregulowanej gospodarki wodami opadowymi Fot.17 Uszkodzenia nawierzchni nadbiegami korzeniowymi drzewa Projektowanie i doradztwo techniczne 17

18 Fot.18 Zapadnięty narożnik boiska (przemieszczenie obrzeża i pęknięcie nawierzchni) Projektowanie i doradztwo techniczne 18

19 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000 Rys. 2 Plan sytuacyjny 1:500 Projektowanie i doradztwo techniczne 19

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Projekt wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Wilczopolu PROJEKT BUDOWLANY

Projekt wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Wilczopolu PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. Nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WILCZOPOLU ADRES INWESTYCJI: Wilczopole

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH BIURO PROJEKTOWE: AS-Bud Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec ul. Łokietka 162B 38-300 Gorlice NIP 738-100-00-57 Tel/fax +48 (18) 352-71-62 kom. 500 082 571 www. asbud.gorlice.net e-mail : as_bud@vp.pl

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I ARCHITEKT KRAJOBRAZU DR INŻ. KINGA ZINOWIECCIEPLIK WARSZAWA UL. BLATONA M7 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I ZESZYT INWESTOR NR UMOWY OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zadania Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie przy ul.11 Listopada, położonej na działce oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, 64-100 LESZNO Tel.- fax 0 65 526 83 77, NIP 697-107-83-38, R : 410022 malgosiakubiak@poczta.onet.pl Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO B-852 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE INWESTOR: Gmina Miasto Darłowo z siedzibą w Urzędzie Miasta Darłowo pl. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO ul. Starobojarska 20/13 tel. kom. 728 335 277 15-073 Białystok e-mail: biuro@architektmanko.pl NIP 2910754304 strona internetowa: REGON 200301400 www.architektmanko.pl PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Data opracowania - maj 2009 r.

Data opracowania - maj 2009 r. em box 14-200 IŁAWA, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 Wiesław Malec egz. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI

Bardziej szczegółowo

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2) mgr inż. Zenon Kokoszka ul. Borowiacka 7 84-200 Wejherowo upr. nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/03 Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Bardziej szczegółowo

BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW.

BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. ŚCIEŻKI ZDROWIA Z URZĄDZENIAMI DO REKREACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamień Krajeński nr. str. 1 egz. nr. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: Branża: Stadium: MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli PROJEKT BUDOWLANY Umowa nr 13/A/NI/2013 Pracownia Projektowa Qlala Opracowanie branżowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań

Bardziej szczegółowo

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski inwestycja nr ewidencyjne działek objętych opracowaniem: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I PLACU ZABAW PRZY DOMU DZIECKA W BNINIE PRZY ULICY BŁAŻEJOWSKIEJ 63

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE EGZ. Nr 1 OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o art. ust.1 Prawa Budowlanego Temat : BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo