Projektowanie uniwersalne i profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie uniwersalne i profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością"

Transkrypt

1 Projektowanie uniwersalne i profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością Prowadzenie: Magdalena Dunaj Instytut Kształcenia Aktywnego Niepełnosprawność: podejście analityczne I -podąża za ustaleniami medycyny (medykalizacja niepełnosprawności, profesjonalizacja pomocy ) -uwaga skierowana na deficyty, zaburzenia u jednostki -jednostka niezdolna do pełnienia ról i funkcji społecznych -jednostka zależna od sprawnych fizycznie -niepełnosprawność to tragedia osobista -niepełnosprawność jest problemem na poziomie jednostkowym (psychosomatycznym) -uwaga skupiona na indywidualnym ograniczeniu sprawności -wiedza i praktyka medyczna określają metody leczenia -osoby niepełnosprawne ukrywane w ośrodkach odosobnienia żeby nie stanowiły ciężaru dla społeczeństwa -determinizm -narzucanie psychologicznej wyobraźni opartej na domysłach pełnosprawnych jak to jest żyć z niepełnosprawnością -wychowanie przez profesjonalistów osoby niepełnosprawnej do właściwego wypełniania przypisanej jej społecznie roli osoby niepełnosprawnej -pomijanie subiektywnych odczuć osoby niepełnosprawnej - Dobrze przystosowana osoba niepełnosprawna żyje zgodnie z oczekiwaniami ludzi pełnosprawnych, okazując się dzielną, pogodną i wdzięczną, gdy niesie się jej pomoc. A znów niepełnosprawni są natychmiast krytykowania, gdy grają niezgodnie z rolą, gdy są asertywni lub się czegoś domagają. (cyt. za: C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, przekł. P. Morawski, Warszawa 2008, s. 14)

2 podejście analityczne II Paul Hunt (1966) Stigma: The experience of disability: Problem niepełnosprawności dotyczy nie tylko upośledzenia funkcji organizmu i skutków jakie powoduje ono u nas jako jednostek, ale co bardziej istotne problem ten dotyczy naszych relacji z normalnymi ludźmi. 1 The Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) /Związek Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji/ w swoim manifeście Foundamental Principles of Disability (1976) wskazuje na społeczeństwo jako przyczynę upośledzania osób niepełnosprawnych fizycznie: Z naszej perspektywy to społeczeństwo upośledza osoby niepełnosprawne fizycznie. Niepełnosprawność jest czymś nadbudowanym nad naszymi ułomnościami przez fakt, że jesteśmy niepotrzebnie izolowani i wykluczeni z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niepełnosprawni są zatem dyskryminowaną grupą w społeczeństwie. 2 Przyczyną odsuwania osób niepełnosprawnych od normalności jest kwestionowanie przez nich powszechnie uznanych wartości społecznych i uaktywnianie lęków normalnego społeczeństwa. Niepełnosprawni są postrzegani jako bezużyteczni ponieważ nie mogą oni angażować się w działalność głównego nurtu ekonomicznego. Konsekwencją nieudanego dopasowania się do normalności jest odsunięcia jako inny. Nowa perspektywa ujmowania niepełnosprawności perspektywa relacyjna zwraca uwagę na mechanizmy rządzące szeroko rozpowszechnionym procesem wykluczania społecznego. podejście systemowe Definicje UPIAS Uszkodzenie (upośledzenie): całkowity albo częściowy brak kończyny lub ułomność kończyny, narządu lub funkcjonowania organizmu. 1 cyt. za: C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, przekł. P. Morawski, Warszawa 2008, s. 16, s Tamże.

3 Niepełnosprawność: niekorzyści lub ograniczenia aktywności spowodowane współczesną organizacją społeczeństwa, które nie bierze pod uwagę ludzi niepełnosprawnych fizycznie, wykluczając ich z udziału w głównym nurcie życia społecznego. Model medyczny vs. Model społeczny Model medyczny (przyczyna wewnętrzna) jednostka jest niepełnosprawna ponieważ jest zaburzona Model społeczny (przyczyna zewnętrzna) jednostka jest niepełnosprawna ponieważ działają na nią bariery społeczne i mechanizmy dyskryminacji Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia WHO Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym; Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka; Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Argumenty krytyczne -bazowanie na definicjach medycznych, biofizjologiczne kategorie normalności -nie uwzględnianie wpływu społecznych kryteriów normalności -nie bierze pod uwagę relatywizmu społecznego i kulturowego w porządkowaniu ról społecznych -niesprawność jest definiowana jako przyczyna zarówno niepełnosprawności jak i ograniczenia w pełnieniu ról społecznych a to uprzywilejowuje medycynę, rehabilitację, edukację i... specjalistów

4 -przedstawia środowisko jako neutralne, nie bierze pod uwagę stopnia w jakim upośledzające bariery społeczne, kulturowe i ekonomiczne decydują o społecznym wykluczeniu osób niepełnosprawnych Nowa definicja WHO Niepełnosprawność to efekt złożonych związków między stanem zdrowia jednostki i cechami jej osoby (wiek, płeć, wykształcenie) a czynnikami zewnętrznymi, reprezentującymi warunki, w których jednostka żyje. Cztery prawa systemu KOHERENCJA: zachowanie systemu ulegnie zmianie jeśli dodamy lub odejmiemy elementy składowe EMERGENCJA: interakcje między elementami systemu generują własności, których nie jesteśmy w stanie zaobserwować ani zmierzyć, sumując elementy składowe ADAPTACJA: system jest użyteczny (ma cel albo wartość przystosowawczą) WZMOCNIENIE: między elementami systemu zachodzą relacje przyczynowe (pętle sprzężenia zwrotnego) Cztery zasady modelu systemowego -unikatowość osoby - traktowanie każdej osoby niepełnosprawnej i sytuacji, w której ona się znajduje, jako jedynych w swoim rodzaju -unikatowość potrzeb - nieprzyjmowanie przedwczesnych lub ogólnych założeń co do potrzeb osób niepełnosprawnych -unikatowość strategii - wykorzystywanie strategii dostosowanych do konkretnej sytuacji, w której znajduje się osoba niepełnosprawna -unikatowość rozwiązań - uwzględnianie zasady lokalnej racjonalności, zgodnie z którą każde zachowanie niezależnie od tego, jak bardzo odbiega od naszych oczekiwań ma sens z perspektywy osoby, która je realizuje Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 6 września 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja nie stanowi

5 wyłącznie postulatu przestrzegania praw i wolności obywatelskich wobec osób niepełnosprawnych, jest bowiem aktem normatywnym wywołującym skutki prawne, a co za tym idzie, stanowi element polskiego porządku prawnego. W zakresie regulacji prawnych dokument jest jedynym aktem prawnym tak kompleksowo ujmującym tę problematykę. Z punktu widzenia źródeł prawa dokument ten jest aktem o mocy powszechnie obowiązującej, który po procesie ratyfikacji stanowi część krajowego porządku prawnego. W tym też zakresie stosowanie postanowień Konwencji nie może odbywać się w sposób fakultatywny. Organy władzy publicznej po ratyfikowaniu dokumentu zobowiązane są do realizacji jego postanowień wprost. 3 -Konwencja to pierwszy w polskim porządku prawnym dokument kompleksowo regulujący status prawny osób z dysfunkcjami zdrowia -Celem Konwencji jest wspieranie oraz ochrona praw osób z dysfunkcjami, w szczególności przez umożliwienie im równego dostępu do życia publicznego -Preambuła Konwencji zawiera definicje niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej, dyskryminacji i komunikacji -Konwencja wprowadza zasady: poszanowania przyrodzonej godności osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, poszanowania niezależności jednostki, niedyskryminacji, równości szans, pełnego i skutecznego udziału w społeczeństwie, integracji społecznej oraz poszanowanie rozwijających się zdolności niepełnosprawnych dzieci i ich prawa do zachowania tożsamości. Artykuł 1 Celem niniejszej konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. 3 Małgorzata Szreniawska, Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania, Nr III/2012(4), s. 11.

6 Artykuł 2 Komunikacja obejmuje języki, wyświetlanie tekstu, alfabet Braille'a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę, dostępne multimedia, jak i sposoby, środki i formy komunikowania się na piśmie, przy pomocy słuchu, języka uproszczonego, lektora oraz formy wspomagające (augmentatywne) i alternatywne, w tym dostępną technologię informacyjno-komunikacyjną. Język obejmuje język mówiony i język migowy oraz inne formy przekazu niewerbalnego. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność oznacza jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania z lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia. Artykuł 2 Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Uniwersalne projektowanie oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Projektowanie Uniwersalne Uniwersalne projektowanie oznacza orientację na to, by włączać w proces projektowania jak najwięcej cech, które czynią przedmiot lub obiekt przyjaznym dla użytkownika. W tym sensie projektowanie uniwersalne stanowi rodzaj agregatora, w którym koncentrują się cechy

7 dobrych użytkowych rozwiązań w zakresie projektowania przestrzeni i przedmiotów, przefiltrowane przez sieć potrzeb tak zwanych ekstremalnych użytkowników (extreme users). U podłoża idei uniwersalnego projektowania leży przekonanie, że przestrzeń i przedmioty, które potrafią sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników, będą użyteczne i dostępne dla wszystkich pozostałych. 4 Siedem reguł projektowania uniwersalnego -Równe szanse dla wszystkich (equitable use), -Elastyczność w użyciu (flexibility in use), -Prostota i intuicyjność w użyciu (simple, intuitive use), -Postrzegalność informacji (perceptible information), -Tolerancja błędu (tolerance for error), -Niewielki wysiłek fizyczny podczas użycia (low physical effort), -Rozmiar i przestrzeń wystarczające do użycia (size and space for approach and use). 4 cyt za: Maciej Błaszak, Łukasz Przybylski, Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 55.

8 Dostępność Możliwość korzystania z otaczającej nas przestrzeni to nie przywilej, ale prawo każdego z nas. Głuchy - czyli kto? Termin głuchota można rozumieć na co najmniej trzy sposoby: medycznie, społecznie i antropologicznie. W pierwszym znaczeniu terminu tego używa się na określenie jednostki chorobowej często nieuleczalnej. Tak rozumiana głuchota pojawia się w opracowaniach dotyczących etiologii choroby, jej postępów i metod leczenia. W drugim znaczeniu głuchota to rodzaj niepełnosprawności, który uniemożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Taki sens tego terminu dominuje w pracach poświęconych różnym rodzajom rehabilitacji: społecznej, zawodowej, zdrowotnej. W trzecim znaczeniu głuchota jest rodzajem tożsamości, pozytywnej samoidentyfikacji ufundowanej na mówieniu w języku migowym. Ten ostatni sposób rozumienia terminu głuchota sprzyja podejmowaniu badań nie tylko nad językiem migowym, ale także nad kwestiami dyskryminacji, równouprawnienia i emancypacji osób głuchych. Rozważaniom tym towarzyszą postulaty określania osób głuchych jako grupy

9 etnicznej oraz próby definiowania, kim jest osoba głucha i czym jest kultura głuchych. Głuchota nie jest zjawiskiem czysto teoretycznym, ale przede wszystkim społecznym. Terminy głucha społeczność (ang. deaf community), kultura głuchych (ang. deaf culture) i niemające polskiego odpowiednika angielskiego deafhood odnoszą się do grup głuchych użytkowników języka migowego istniejących na całym świecie. Głuchota medycznie Nauki medyczne zajmują się zdrowiem czyli SPRAWNOŚCIĄ zarówno jeśli chodzi o budowę danej części ciała jak i funkcjonowanie.w tej perspektywie głuchota jest jednym z rodzajów uszkodzenia słuchu. Zgodnie z taką medyczną definicją w Polsce jest 696,5 tys. (313 tys. mężczyzn i 383,5 tys. kobiet) osób z uszkodzeniami i chorobami narządu słuchu. (GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2009r.) Wg klasyfikacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia): Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, która w Polsce obowiązuje od 1996r. występują następujące typy głuchoty: -Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) -Głuchota przewodzeniowa obustronna -Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej -Głuchota przewodzeniowa, nie określona -Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna -Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej -Inne określone postacie głuchoty -Ubytek słuchu, nie określony po stronie przeciwnej -Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nie określona -Głuchota ototoksyczna -Głuchota starcza -Nagła głuchota idiopatyczna -Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej -Inne określone postacie głuchoty -Ubytek słuchu, nie określony

10 W medycynie do wyróżnianiu różnych rodzajów głuchoty stosuje się najczęściej kryteria związane z anatomiczną lokalizacją niesprawności albo etiologią. Inny podział w zależności od stopnia utraty słuchu mierzonego w decybelach stosuje Międzynarodowe Biuro Audiofonologii (BIAP - Bureau International d'audiophonologie) Ubytek słuchu w decybelach Powyżej 20 do 40 Powyżej 40 do 70 Powyżej 70 do 90 Powyżej 90 Uszkodzenie słuchu w stopniach Lekkim Umiarkowanym Znacznym Głębokim Można jeszcze zastanawiać się nad czasem powstania głuchoty i wtedy mamy głuchotę: -prelingwalną powstała zanim dana osoba zdążyła nauczyć się mówić (do 2 roku życia) -interlingwalną powstała gdy dana osoba już zaczęła mówić ale jeszcze nie do końca (3-5 lat) -postlingwalną powstała gdy dana osoba już nauczyła się mówić (po 5 tym roku życia) Najważniejsze z medycznego punktu widzenia są dwie sprawy: 1. głuchoty nie można wyleczyć, ale można w różny sposób wspomagać słyszenie w Polsce 385,3 tyś osób korzysta z aparatu słuchowego (GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2009r.) 2. głęboki niedosłuch czyli właśnie GŁUCHOTA ma OGROMNE konsekwencje dla społecznego funkcjonowania jednostki Konsekwencje utraty słuchu zależą od wielu czynników: -wiek, w jakim nastąpiła utarta słuchu -rodzaj (przewodzeniowy, odbiorczy) i stopień utraty słuchu -protezowanie słuchowe -umiejętność wykorzystania posiadanych resztek słuchu -czynniki środowiskowe okresu dzieciństwa (rodzice słyszący czy głusi? czy w dzieciństwie była intensywna rewalidacja przez rodziców, poradnię, inna?) -czynniki środowiskowe wieku szkolnego (szkoła specjalna czy masowa? szkoła z internatem? czas wolny spędzany razem z dziećmi głuchymi?)

11 -aktualne warunki rodzinne (małżonek słyszący czy głuchy? dzieci słyszące czy głuche? znajomi? rodzina?) -podstawowy sposób porozumiewania się z otoczeniem (mowa, czytanie z ust, język migowy, pismo, gestykulacja, kombinacja tych elementów?) -cechy osobowości (inteligencja, czy chce się integrować ze słyszącymi) Wpływ na funkcjonowanie Poziom niedosłuchu Wpływ na funkcjonowanie Niedosłuch na poziomie 25 db poziom Trudności z usłyszeniem niektórych dźwięku emitowany przez szmer liści przy spółgłosek mogą się pojawiać błędy łagodnym wietrze, szept z odległości powyżej językowe. Trudności ze słyszeniem na 5 metrów Niedosłuch na poziomie 40 db poziom dźwięku emitowany przez darcie papieru, szmery w mieszkaniu Niedosłuch na poziomie od 50 do 70 db poziom dźwięku emitowany przez normalna rozmowę, wnętrze głośnej restauracji Niedosłuch na poziomie db poziom dźwięku emitowany przez głośną muzykę w pomieszczeniach, klakson, telefon, motocykl, włączony blender (z odległości 1 m) Niedosłuch powyżej 91 db poziom dźwięku odległość. Trudności ze słyszeniem w hałasie Trudności ze słyszeniem dźwięków cichej mowy. Trudności ze śledzeniem toku wypowiedzi zwłaszcza w sytuacji grupowej - dlatego może sprawiać wrażenie nieuważnej. Trudności w nauce związane z opóźnieniami w rozwoju języka Trudności ze słyszeniem normalnej rozmowy. Trudności ze śledzeniem toku wypowiedzi - dlatego może sprawiać wrażenie nieuważnej. Popełnianie błędów w wymowie. Konieczność bycia bliżej niż 2 m do źródła dźwięku, żeby dobrze słyszeć. Trudności w nauce związane z opóźnieniami w rozwoju języka Nie słyszy w ogóle mowy. Ich mowa może być trudna do zrozumienia. Trudności w nauce związane z opóźnieniami w rozwoju języka. Mogą w ogóle nie być świadomi, że osoba mówiąca mówi są niewrażliwi na komunikację werbalną. Nie słyszą dźwięków mowy ani innych

12 emitowany przez motocykl bez tłumika, wybuch petardy czy kosiarkę spalinową (z odległości 1 m) dźwięków. Bardzo trudno im zrozumieć mowę. Trudności w nauce związane z opóźnieniami w rozwoju języka. Nie posługują się w ogóle mową werbalną albo artykułują pojedyncze dźwięki. Uczą się poprzez pomoce wizualne albo za pomocą języka migowego. Mogą w ogóle nie być świadomi, że osoba mówiąca mówi są niewrażliwi na komunikację werbalną. Głuchota społecznie Z drugiej jednak strony bardzo łatwo daje się zauważyć, że... Konwencja Praw osób Niepełnosprawnych (ONZ, ), Art. 1 Do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. Skoro zatem nikt nie może być dyskryminowany a niektórzy mogą mieć ograniczenia to mamy ZASADĘ RACJONALNEGO DOSTOSOWANIA Konwencja Praw osób Niepełnosprawnych (ONZ, ), Art. 2 Racjonalne dostosowanie oznacza konieczne i stosowne modyfikacje i adaptacje niepociągające za sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień, które to modyfikacje i adaptacje są niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości egzekwowania i korzystania z wszystkich praw człowieka i fundamentalnych swobód. Oczywiście natychmiast rodzi się pytanie o to w jaki sposób racjonalnie dostosowywać. Żeby z kolei udzielić odpowiedzi na to pytanie trzeba wcześniej WŁAŚCIWIE zdiagnozować bariery, na jakie napotyka osoba niepełnosprawna i co więcej rozstrzygnąć czy

13 odpowiedzialność za powstanie tej bariery leży po stronie społeczeństwa czy samej osoby niepełnosprawnej. Skalę trudności we WŁAŚCIWYM identyfikowaniu barier bardzo dobrze ilustruje przykład edukacji osób G/głuchych. Głuchota w pedagogice Pedagogiczne pomysły na uczenie Głuchych na przestrzeni lat oscylowały wokół dwóch pomysłów: GŁUCHYCH trzeba uczyć z wykorzystaniem języka mówionego (bariera po stronie osoby niepełnosprawnej) GŁUCHYCH trzeba uczyć z wykorzystaniem języka migowego (bariera po stronie społeczeństwa) 1. Nauczanie w języku mówionym Nauczanie za pomocą języka mówionego NIEZMIENNIE nie przynosiło żadnych efektów pedagogicznych. Dlatego zaczęły pojawiać się różne alternatywne formy komunikacji: -język narodowy mówiony - głośna mowa -język narodowy artykułowany - wyraźna artykulacja bez użycia głosu -znaki migowe daktylograficzne - alfabet palcowy i znaki liczb pismo -fonogesty - umowne układy rąk i palców wspomagające artykulację -znaki migowe ideograficzne i daktylograficzne w systemie językowo migowym pełnym (język migany z końcówkami) -znaki migowe ideograficzne i daktylograficzne w systemie językowo migowym użytkowym (język migany bez końcówek lub z końcówkami stosowanymi wybiórczo) -mimika i pantomimika stanowiąca integralna część znaków migowych -zachowania kinetyczne nie będące konwencjonalnymi znakami migowymi - mowa ciała Głuchota społecznie Pułapka perspektywy społecznej polega na przyjęciu perspektywy społecznej czyli większościowej. W przypadku edukacji osób G/głuchych model funkcjonalny właściwie uległ wyczerpaniu i nie przyniósł oczekiwanych efektów. Dlaczego?

14 Bo barierą nie jest głuchota ale.. komunikacja (język). Innymi słowy: nie mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną ale obcokrajowcem! W szaleńczej gonitwie za foniczną sprawnością nie rozpoznany pozostaje pewien istotny szczegół. Mowa foniczna nie jest tożsama z językiem. Umiejętność mowy fonicznej nie oznacza umiejętności posługiwania się językiem. Uszkodzenie słuchu nie narusza potencjału umysłowego dziecka, ale w przypadku nieodpowiednich metod kształcenia potencjał ten bywa niewykorzystany. Psycholingwiści zgodnie twierdzą, że języka pierwszego nie można nauczyć. Rehabilitacja polegająca na żmudnej pracy nad artykulacją lub wyuczenie na pamięć list wyrazów bądź zdań nie jest w stanie zastąpić naturalnego sposobu przyswajania języka. Agramatyzm języka, który jest opisywany w literaturze jako następstwo głuchoty, jest konsekwencją stosowania nieodpowiednich metod, które uniemożliwiają głuchym dzieciom zanurzenia w języku. 5 Głuchota antropologicznie Zmiana, która się dokonuje obecnie (za sprawą badań lingwistycznych) ma charakter rewolucyjny. Przyjęcie nowej perspektywy, którą można ująć w stwierdzeniu: JĘZYK NIE JEST TOŻSAMY Z MOWĄ WERBALNĄ, przybliża nas (ludzi) do poznania jednej z największych tajemnic ludzkości: jak to się stało, że posługujemy się językiem? O co chodzi z tym językiem? Prof. Renata Grzegorczykowa wyróżnia następujące cechy języka, które decydują o tym, że jest on niezbędnym czynnikiem kształtowania kultury: 1. za jego pomocą przekazuje się kulturę 2. za jego pomocą TWORZY się kulturę bo język umożliwia tworzenie abstrakcyjnych pojęć poprzez: -wyróżnianie klas przedmiotów (np. kot, pies, gęś można zawrzeć w jednej klasie zwierzęta) -dzięki temu, że wyróżniamy klasy możemy analizować zjawiska (np. czym różnią się zwierzęta od ludzi?) 5 Maria Wiśniewska, Język pierwszy dziecka głuchego w: Edukacja niesłyszących. Publikacja konferencyjna, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2011, str. 149

15 -dzięki temu można przywoływać zjawiska nieobecne (przeszłość, przyszłość itd.) -dzięki językowi możemy magazynować w pamięci fakty oderwane do namacalnego konkretnego doświadczenia -za pomocą języka można dokonywać jeszcze innych bardziej skomplikowanych operacji umysłowych 6 Walka o język Najstarsze świadectwa historyczne (np. dialog Platona pt. Kratylos) mówią o tym, że Głusi istnieli i posługiwali się językiem migowym ich własnym językiem. Nie był to jakiś uproszczony system komunikacji w języku narodowym (np. polskim, greckim itd.) ale po prostu odrębny język. Tylko, że dopiero w latach 60-ych XX w. językoznawcy naukowo opisali język migowy (amerykański) i wykazali tym samym, że jest on PRAWDZIWYM językiem. Skoro tak, to Głusi zaczęli domagać się tak jak inne mniejszości językowe prawa do kształcenia i komunikowania w swoim języku. Ta swoista walka o język to pierwszy etap tworzenia się zjawiska, które określić można Kulturą Głuchych. Językoznawcy są zgodni co do jednego języka (jakiegokolwiek) nie można się nauczyć trzeba się w języku zanurzyć (nie od dzisiaj wiadomo, że najlepiej uczy się języka w kraju, w którym tym językiem się mówi). Osoby Głuche NIE MOGĄ zanurzyć się w języku mówionym bo go NIE SŁYSZĄ ale MOGĄ zanurzyć się w języku migowym bo go WIDZĄ. Głuchota antropologicznie W perspektywie antropologicznej możliwe jest przyjęcie następujących założeń: - język migowy jest jednym z wielu języków, którymi posługują się ludzie na Ziemi - użytkownicy języka migowego stanowią mniejszość językową - głuchota nie jest chorobą ale rodzajem tożsamości, sposobem bycia, życia i funkcjonowania w świecie -każda osoba Głucha powinna mieć prawo do swobodnego posługiwania się i rozwijania języka migowego jako języka PIERWSZEGO 6 Opr. na podst. R. Grzegorczykowa Rola języka w tworzeniu kultury umysłowej w: Język a Kultura, tom 1: Podstawowe pojęcia i problemy, pod red. Janusza Anusiewicza i Jerzego Bartmińskiego, Wiedza o Kulturze, Wrocław, 1991

16 We wskazanych przez Paddy Ladd'a głównych tezach Głuchego dyskursu dominują te dotyczące języka migowego: -język migowy jest darem społeczności Głuchych, w którym wyrazić można wszystko czego wyrazić się nie da w języku mówionym -specyfika języka migowego polega też na tym, że może on być stosowany ponadnarodowo czego nie można powiedzieć o językach mówionych -tym samym Głusi stają się prototypowymi obywatelami świata -niemigający słyszący są osobami upośledzonymi z uwagi na miganie -język migowy jest ofiarowany słyszącym jako dar i jeżeli przyjmą ten dar to ich życie stanie się pełniejsze i bogatsze 7 Bariery edukacja -problem późnego nabywania pierwszego języka -analfabetyzm (bardzo słaba znajomość języka polskiego w piśmie) -dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych -ograniczona liczba zawodów, w jakich mogą się kształcić głuche osoby -w praktyce brak finansowania tłumaczy w szkołach policealnych i na kursach zawodowych -brak wizualnych pomocy naukowych w szczególności materiałów w języku migowym -nieprzygotowanie nauczycieli do nauczania w języku migowym -język migowy traktowany jako środek pomocniczy w edukacji Bariery praca -nieświadomość lekarzy medycyny pracy i specjalistów ds. bhp -brak tłumaczy języka migowego w procesach rekrutacji i szkolenia pracowników -brak dedykowanego poradnictwa zawodowego i innych usług rynku pracy -trudności w komunikowaniu się z pracodawcą i współpracownikami -niskie i/lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe -dyskryminacja 7 Ladd, Paddy. Understending deaf culture. In search of Deafhood. Clevedon: Multilingual Matters Limited, 2002., str. 111

17 Bariery usługi -brak tłumaczy języka migowego (biura podróży, muzea, prywatne przychodnie lekarskie, stacje benzynowe, bankach...itd.) -Domofony -próby ograniczania dostępu do prawa jazdy -brak informacji wizualnej na przystankach i dworcach wyłącznie komunikaty dźwiękowe

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji

Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Małgorzata Czajkowska-Kisil Tekst opracowany na V seminarium specjalistyczne pt. Niepełnosprawność wzrokowa, wzorkowo-słuchowa i niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Raport na temat barier występujących na styku osoba Głucha potencjalny pracodawca

Raport na temat barier występujących na styku osoba Głucha potencjalny pracodawca Raport na temat barier występujących na styku osoba Głucha potencjalny pracodawca Autorzy: Krzysztof Kowal Wojciech Stadnicki Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uszkodzenie słuchu a poziom komunikacji...

Bardziej szczegółowo

Edukacja głuchych. materiały konferencyjne

Edukacja głuchych. materiały konferencyjne Edukacja głuchych materiały konferencyjne Warszawa, 20 marca 2014 Spis treści Wstęp..2 Anna Mazurczk Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji... 5 Małgorzata Januszewicz,

Bardziej szczegółowo

Pracownik z niepełnosprawnością

Pracownik z niepełnosprawnością Pracownik z niepełnosprawnością FUNDACJA FUGA MUNDI ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin tel./fax 081 534 82 90 ffm@ffm.pl www.ffm.pl Publikacja stanowi część projektu pt. Mapa Drogowa do Pracy, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Warszawa, 2014 Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność intelektualna Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Częstochowa 2014 Recenzent Maciej Tanaś Redaktor naczelny Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Remigiusz J. Kijak

Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Remigiusz J. Kijak Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Remigiusz J. Kijak Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych A/RES/61/106 13 December 2006 Resolution adopted by the General Assembly 61/06 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Tłumaczenie z języka angielskiego) Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE W INTEGRACJI. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną

ŻYCIE W INTEGRACJI. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną ŻYCIE W INTEGRACJI Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŻYCIE W INTEGRACJI Stargardzki

Bardziej szczegółowo

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami.

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami. 1 Copyright by: Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, Kraków 2014 Copyright by: Bartosz Kosiński Far Beyond Business, Kraków 2014 ISBN 978-83-63278-30-4 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny www.pzg.org.pl. Materiały przygotowali: Piotr Tomaszewski Michał Garncarek Paweł Rosik Michał Jaromin

Wydawca: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny www.pzg.org.pl. Materiały przygotowali: Piotr Tomaszewski Michał Garncarek Paweł Rosik Michał Jaromin Wydawca: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny www.pzg.org.pl Materiały przygotowali: Piotr Tomaszewski Michał Garncarek Paweł Rosik Michał Jaromin Na zdjęciach prezentują: Paweł Rosik Tomasz Świderski

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Małymi krokami do wielkich celów

Małymi krokami do wielkich celów Małymi krokami do wielkich celów Menedżer projektu: Katarzyna Łuczak Redakcja: Maria Białek Opracowanie listy publikacji: Małgorzata Książek Opracowanie listy instytucji: Małgorzata Książek, Bożena Więckowska

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do szkoły podstawowej. Maria Lorek, Lidia Wollman. klasa 1. część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Podręcznik do szkoły podstawowej. Maria Lorek, Lidia Wollman. klasa 1. część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nasz Podręcznik do szkoły podstawowej Maria Lorek, Lidia Wollman klasa 1 część 1 Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet,

Bardziej szczegółowo

PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM

PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM 1 2 PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Szczepankowskiej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r. ę ę ö Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Dziecko jako obywatel ramy teoretyczne... 5 Wprowadzenie: wyobrażenie dziecka... 5 Perspektywa dzieci próba

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo