OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI 11/WN/R-66/TK/09/11 ADRES NIERUCHOMOŚCI: WŁAŚCICIEL: Warszawa, ul. Konstancińska 2; miejsca parkingowe podziemne; KW nr WA2M/ /9 (garaż A); KW nr WA2M/ /5 (garaż B); KW nr WA2M/ /3 (grunt). Edbud Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie Tomasz Kotrasiński WARSZAWA, 22 WRZEŚNIA 2011 r. Niniejszy operat szacunkowy został wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Wyceny (MSW) International Valuation Standards Committee (IVSC) 9 th ed

2 2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI 1. Przedmiot wyceny: Miejsca parkingowe w parkingu podziemnym położne w Warszawie, ul. Konstancińska 2, KW nr WA2M/ /9 (garaż A), KW nr WA2M/ /5 (garaż B), KW nr WA2M/ /3 (grunt). 2. Zakres wyceny: Oszacowanie wartości prawa własności pomieszczeń budynku, w zakresie miejsc parkingowych w lokalu garażowym podziemnym (udziały w lokalu garażowym związane z miejscami parkingowymi), w aktualnym na dzień szacowania stanie techniczno-użytkowym wraz z odpowiednimi częściami wspólnymi budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu. 3. Właściciel/Zamawiający: EDBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. 4. Cel wyceny: Oszacowanie wartości miejsc parkingowych podziemny, w aktualnym na dzień szacowania stanie techniczno-użytkowym, dla ich sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawa wyceny: Wartość rynkowa nieruchomości (WR) przy przyjęciu optymalnego sposobu wykorzystania, jako tożsamego z aktualnym sposobem. 6. Zastosowane podejścia i metody: podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej; 7. Daty istotne dla wyceny: Data sporządzenia wyceny: r. Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny: r. Data na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny: r. 8. Wyniki wyceny: Garaż Numer miejsca Pow ierzchnia [m2] Poziom/Piętro Wartość garaż A garaż B 10A 12, zł 49A 12, zł 41B 12, zł 106,106A zł 85 12, zł 30 12, zł Tomasz Kotrasiński Niniejszy operat szacunkowy został wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Wyceny (MSW) International Valuation Standards Committee (IVSC) 9 th ed

3 3 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1.1 Określenie przedmiotu i zakresu wyceny Przedmiot wyceny: miejsca postojowe w budynku zlokalizowanym w Warszawie, dzielnica Mokotów, ul. Konstancińska 2 (KW nr WA2M/ /9 (garaż A), KW nr WA2M/ /5 (garaż B), KW nr WA2M/ /3 (grunt)), w zakresie miejsc parkingowych w lokalu garażowym podziemnym (działy w lokalu garażowym, odpowiadające odpowiednim miejscom postojowym w garażu), w aktualnym na dzień szacowania stanie techniczno-użytkowym wraz z odpowiednimi częściami wspólnymi budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu. 1.2 Cel wyceny Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego opracowania w określonym powyżej zakresie, dla potrzeb sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. 1.3 Podstawy sporządzenia operatu szacunkowego Podstawa formalna Umowa zawarta pomiędzy Edbud S.A. w upadłości a RealExperts.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Podstawy materialnoprawne Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16/1964 poz. 93 z późn. zm.); Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednol. Dz.U. nr 102/2010, poz. 651); Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednol. Dz.U. nr 124/2001, poz. 136 z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 717 z pózn. zm.); Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednol. Dz.U. nr 100/2000 poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednol. Dz.U. nr 207/2003 poz późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednol. Dz.U. nr 101/2002, poz. 926);

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38/2001 poz. 454) Źródła danych merytorycznych Wgląd do KW nr WA2M/ /9 (garaż A), KW nr WA2M/ /5 (garaż B), KW nr WA2M/ /3 (grunt). Ze względu na specyfikę wyceny - wycenę w stanie techniczno-użytkowym deweloperskim - wizji lokalnej miejsc postojowych i lokali mieszkalnych nie dokonywano. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. ST. Warszawy, uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy (Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z późniejszymi zmianami). Baza Cen Transakcyjnych Nieruchomości w posiadaniu autora operatu Podstawy metodologiczne International Valuation Standards, 9 th ed., wyd. IVSC, London 2007; Międzynarodowe standardy wyceny IVSC, PFSRM, Warszawa 2005; Europejskie standardy wyceny 2000, PFSRM, Warszawa 2001; Wycena nieruchomości wydanie polskie, PFSRM, Warszawa 2000; Daty istotne dla wyceny nieruchomości Data sporządzenia wyceny: r. Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny: r. Data na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny: r. 1.4 Zastosowany sposób wyceny Wskazanie rodzaju określanej wartości W niniejszej wycenie określono wartość rynkową nieruchomości (WR). Przyjęty sposób wykorzystania: przy przyjęciu optymalnego sposobu wykorzystania jako samodzielne lokale spełniające funkcję pomocniczą pomieszczenia gospodarcze towarzyszące lokalom mieszkalnym. Przyjęta definicja wartości rynkowej nieruchomości (uogn art 151): Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, 2) upłynął czas

5 niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. 5 Dookreślenie i wyjaśnienie definicji wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny IVSC: MSW : Wartość rynkowa to szacowana kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za składnik mienia, zakładając, że strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są od siebie niezależne, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej oraz upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku. MSW Wartość rynkowa przedstawia wartość wymienną lub kwotę, którą można uzyskać w dniu wyceny za składnik mienia sprzedawany na (wolnym) rynku w okolicznościach spełniających wymogi definicji wartości rynkowej. W celu określenia wartości rynkowej, rzeczoznawca majątkowy powinien w pierwszej kolejności określić sposób optymalnego wykorzystania lub najbardziej prawdopodobne wykorzystanie składnika mienia (zob. Międzynarodowe Standardy Wyceny [MSW], rozdz. Ogólne pojęcia i zasady wyceny, pkt 6.3, 6.4, 6.5). Wykorzystanie to może stanowić kontynuację dotychczasowego sposobu korzystania ze składnika mienia lub też jego alternatywny sposób użytkowania. Wyboru dokonuje się na podstawie informacji rynkowych Sposób optymalnego wykorzystania (SOW). Najbardziej prawdopodobne wykorzystanie składnika mienia, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, finansowo wykonalne i dające najwyższą wartość wycenianego składnika mienia Wybór podejścia, metody i techniki szacowania Wartość rynkową nieruchomości (WR) określono przy zastosowaniu podejścia porównawczego, tj. podejściem identyfikującym wartość nieruchomości przez porównanie do cen transakcyjnych otrzymywanych za podobne nieruchomości na wolnym rynku obrotu nieruchomościami. Uwzględniając dostępność i strukturę danych transakcyjnych, dla określenia wartości nieruchomości zastosowano metodę korygowania ceny średniej Oświadczenia o zgodności z prawem i MSW Niniejszy operat szacunkowy został wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Wyceny (MSW) International Valuation Standards Committee (IVSC) 9 th ed Autor niniejszego operatu szacunkowego oświadcza, że: zgodnie z najlepszą wiedzą autora fakty przedstawione w niniejszym operacie szacunkowym są poprawne;

6 6 analizy i wnioski są ograniczone jedynie zawartymi w niniejszym operacie szacunkowym założeniami i warunkami; autor niniejszego operatu szacunkowego nie ma interesu prawnego ani faktycznego w odniesieniu do przedmiotu wyceny; autora niniejszego operatu szacunkowego nie łączą żadne szczególne stosunki prawne ani faktyczne z zamawiającym ani z podmiotami sprawującymi kontrolę nad przedmiotem wyceny; wynagrodzenie autora niniejszego operatu szacunkowego ani przedsiębiorcy wykonującego niniejszy operat szacunkowy nie jest zależne od jakiegokolwiek aspektu tego operatu szacunkowego, w szczególności od określonej w niniejszym operacie szacunkowym wartości przedmiotu wyceny; wycena przedmiotu oszacowania przedstawiona w niniejszym operacie szacunkowym została wykonana zgodnie z kodeksem etyki oraz z MSW; autor niniejszego operatu szacunkowego, jako rzeczoznawca majątkowy spełnił warunki odnośnie wykształcenia zawodowego; autor niniejszego operatu szacunkowego jako rzeczoznawca majątkowy ma doświadczenie w odniesieniu do rynku lokalizacji oraz rodzaju szacowanej nieruchomości; wizja lokalna nieruchomości ze względu na specyfikę wyceny (wycena lokali w stanie deweloperskim i miejsc postojowych) jako nie dostarczająca żadnej użytecznej informacji w sprawie stanu technicznego lokali/powierzchni nie została przeprowadzona; nikt, poza osobami wymienionymi w operacie szacunkowym, nie udzielił autorowi niniejszego operatu szacunkowego profesjonalnej pomocy przy jego sporządzaniu.

7 7 2. OPIS SZACOWANEJ NIERUCHOMOŚCI 2.1. Opis formalny szacowanej nieruchomości Szacowane pomieszczenia zlokalizowane są w Warszawie, w budynku zlokalizowanym przy ulicy Konstancińskiej 2. Z geodezyjnego punktu widzenia nieruchomość w której znajdują się szacowane pomieszczenia stanowi dz. ew. nr: 6 o powierzchni m 2 w obrębie geodezyjnym Rysunek 1Fragment mapy ewidencyjnej Powierzchnie poszczególnych miejsc postojowych wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej przedstawiono poniżej. Miejsca te są przedmiotem zawartych pomiędzy zamawiającym a osobami fizycznymi umów przedwstępnych

8 8 Zgodnie z księgami wieczystymi udział przypadający firmie Edbud S.A. w prawie własności miejsc postojowych w garażu B wynosi 6250/156690, a w garażu A / Zgodnie z odpisem z KW dla budynku udział Edbud S.A.w nieruchomości wynosi 9980/ Zamawiający nie przedstawił żadnej dokumentacji która byłaby podstawą do zmiany wartości udziałów w Księdze Wieczystej. Stan prawny całości został określony na podstawie wglądu do odpisu KW z dnia r. KW WA2M/ /3 Numer księgi wieczystej oraz oznaczenie Sądu Dział I-O Oznaczenie nieruchomości Garaż Numer miejsca Pow ierzchnia [m2] Poziom/Piętro garaż A garaż B 10A 12,2-1 49A 12,2-1 41B 12, ,106A , ,5-2 Księga wieczysta KW WA2M/ /3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych Grunt oddany w wieczyste użytkowanie i budynek stanowiący odrębną nieruchomość Położenie: m. st. Warszawa, Mokotów, ul. Konstancińska 2 Działka nr: 6 Obręb: Sposób korzystania: B- tereny mieszkaniowe Budynek: Konstancińska 2 Liczba kondygnacji 13 Liczba samodzielnych lokali: 160 Powierzchnia użytkowa budynku: m2 Przeznaczenie budynku: budynek mieszkalny Odrębność: tak Dział I-Sp Spis praw związanych z własnością Dział II Własność Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 17 czerwca 2093 roku i budynek o pow. 912m2, stanowiący odrębną nieruchomość przeznaczony na cele handlowe właściciel: gmina Warszawa-Centrum wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. udział: 9980 / Edbud S.A., Warszawa roszczenia wynikające z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży prawo użytkowania o treści szczegółowo określonej w par. 2 oświadczenia o ustanowieniu prawa użytkowania z dnia 18 kwietnia 2007r. sporządzonego przez Agnieszkę Tulczyńską - Ożga notariusza w warszawie za rep a nr 1937/2007 na rzecz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji W M. St. Warszawie Stoen S.A., 2a Sp. Z O.O. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Telekomunikacja Polska S.A. Aster City Cable Sp. Z O.O. Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oddział gazownia warszawska prawa i roszczenia majątkowe wynikające z umów zobowiązujących do wybudowania budynku mieszkalnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przedwstępnej sprzedaży bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania, którego zakres wykonywania ogranicza się do prawa korzystania z pasa gruntu o szerokości 3 metrów nad tra-

9 9 są przebiegu sieci i pod stacją trafo w celu dokonania przeglądu, kontroli, konserwacji, remontu, modernizacji, dostępu do układu pomiarowego a także rozbudowy sieci polegającej na ułożeniu następnych kabli w tym pasie gruntu na rzecz RWE Stoen zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie jako zarząd ustawowy w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity dz. u. z 2000 roku, nr 80, poz. 903 z późn. zm.). każdoczenem właścicielom lokali usługowych wymienionych w KW przysługuje bezterminowe i nieodpłatne uprawnienie do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części wspólnej budynku - pomieszczenia rampy oznaczonej na załączniku nr 1 do umowy ustanowienia tego prawa kolorami, a także z części elewacji oraz dachu budynku od strony ulicy powsińskiej i w narożniku budynku ulic Konstancińskiej i Bonifacego zajętych pod szyldy świetlne - szyldy te są objęte dokumentacją powykonawczą budynku, a także pod szyldy nad wejściem do pasażu od strony ulicy Powsińskiej i od strony ulicy Konstancińskiej. podmiot uprawniony wykonywać będzie swe prawo własnym staraniem, ponosząc przy tym we własnym zakresie wszelkie koszty z tego wynikające. ponadto, wszystkie urządzenia i instalacje techniczne o ile obsługują wyłącznie daną część budynku, to jest lokale użytkowe lub lokale mieszkalne, traktowane będą jako elementy składowe danych lokali, a nie jako części wspólne budynku; wszelkie koszty związane z ich utrzymaniem, remontami i modernizacją pokrywać będą wyłącznie właściciele takich lokali. każdoczesnym właścicielom lokali usytuowanych na i (pierwszej) kondygnacji budynku o numerach u1, u2, u4, u6, u7, u8, u9, u16 przysługuje bezterminowe i nieodpłatne uprawnienie do korzystania z wyłączeniem osób trzecich - z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa z części wspólnych budynku - elewacji odpowiednio od strony ulicy Bonifacego, konstancińskiej i powsińskiej, na potrzeby szyldów informacyjnych i banerów reklamowych w zakresie prowadzonych w tych lokalach usług, w obrębie kubatury każdego z tych lokali, powyższy zakres oznacza, że zainstalowane szyldy i banery nie mogą wykraczać poza kubaturę danego lokalu i nie mogą w treści dotyczyć usług nie świadczonych w danym lokalu lub przez podmioty nie dysponujące danym lokalem; powyższe uprawnienie nie uchybia obowiązkom do uzyskania określonych zgód lub pozwoleń administracyjnych, o ile są one wymagalne na podstawie odpowiednich przepisów prawa. podmiot uprawniony wykonywać będzie swe prawo własnym staraniem, ponosząc przy tym we własnym zakresie wszelkie koszty z tego wynikające. ponadto, wszystkie urządzenia i instalacje techniczne o ile obsługują wyłącznie daną część budynku, to jest lokale użytkowe lub lokale mieszkalne, traktowane będą jako elementy składowe danych lokali, a nie jako części wspólne budynku; wszelkie koszty związane z ich utrzymaniem, remontami i modernizacją pokrywać będą wyłącznie właściciele takich lokali. podmiot uprawniony wykonywać będzie swe prawo własnym staraniem, ponosząc przy tym we własnym zakresie wszelkie koszty z tego wynikające. ponadto, wszystkie urządzenia i instalacje techniczne o ile obsługują wyłącznie daną część budynku, to jest lokale użytkowe lub lokale mieszkalne, traktowane będą jako elementy składowe danych lokali, a nie jako części wspólne budynku; wszelkie koszty związane z ich utrzymaniem, remontami i modernizacją pokrywać będą wyłącznie właściciele takich lokali. każdoczesnym właścicielom wszystkich lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 135 oraz lokali garażowych oznaczonych literami a, b, c, oraz lokalu u28 - przysługuje bezterminowe i nieodpłatne uprawnienie do korzystania z wyłączeniem osób trzecich - z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa - z części wspólnych budynku oznaczonych kolorem żółtym na załączniku nr 1 do aktu notarialnego rep. a nr 4322/2008 z dnia r. sporządzonego przez Jerzego Olszewskiego notariusza w warszawie - stanowiącego podstawę ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej. podmiot uprawniony wykonywać będzie swe prawo własnym staraniem, ponosząc przy tym we własnym zakresie wszelkie koszty z tego wynikające. ponadto, wszystkie urządzenia i instalacje techniczne o ile obsługują wyłącznie daną część budynku, to jest lokale użytkowe lub lokale mieszkalne, traktowane będą jako elementy

10 10 składowe danych lokali, a nie jako części wspólne budynku; wszelkie koszty związane z ich utrzymaniem, remontami i modernizacją pokrywać będą wyłącznie właściciele takich lokali. ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału wynoszącego 9980/ części w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika Edbud spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na wniosek wierzyciela wskazanego w podrubryce a prowadzonej przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym dla warszawy Mokotowa w warszawie marka Pawła Gralińskiego pod Sygn akt km 1876/10 na podstawie tytułu wykonawczego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sądu okręgowego w warszawie z dnia 15 stycznia 2010 roku sygn. akt xvi gnc 1122/09 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 02 marca 2010 roku udział nr 1 wynoszący 9980/ części w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Dział IV Hipoteki ujawnia się przyłączenie wierzyciela wskazanego w podrubryce do egzekucji z udziału wynoszącego 9980/ części w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość wszczętej w sprawie o sygn. akt 1876/10 a ujawnionej pod numerem wpisu 21.wierzycieleami są zarówno osoby prawne jak i fizyczne Brak wpisów KW WA2M/ /9 Numer księgi wieczystej oraz oznaczenie Sądu Dział I-O Oznaczenie nieruchomości Dział I-Sp Spis praw związanych z własnością Dział II Własność Księga wieczysta KW WA2M/ /9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych lokal stanowiący odrębną nieruchomość Położenie: m. st. Warszawa, Mokotów, ul. Konstancińska 2 Numer lokalu: Garaż A Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny Rodzaj izb: Garaż wielostanowiskowy Liczba izb: 60 Rodzaj izb: komórka lokatorska Liczba izb: 13 Kondygnacja :-1 Przyłączenie, numer księgi: WA2M/ /3 Odrębność: tak Obszar: 761,9 m2 Udział związany z własnością lokalu: 76190/ Numer księgi wieczystej: WA2M/ /3 numer udziału w prawie : 139 wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. udział: 2440 / Edbud S.A., warszawa regon: prawo do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części tego lokalu oznaczonej jako stanowisko postojowe o kolejnych numerach należących do właścicieli wydzielonych lokali Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia Dział IV Hipoteki ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym dla warszawy Mokotowa w warszawie w sprawie km 539/10 z udziału nr 31 wynoszącym 2440/76190 należącym do dłużnika Edbud S.A. w warszawie z wniosku wierzyciela Dariusza Wronowskiego na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez sąd rejonowy dla m.st. warszawy vii wydział pracy i ubezpieczeń społecznych sygn. akt VII np 743/09 z dnia r. sąd rejonowy dla m. st. warszawy dnia 12 stycznia 2011 r. ogłosił upadłość dłużnika Edbud S.A. z siedzibą w warszawie, obejmującą likwidację majątku upadłego, mocą postanowienia w sprawie o sygn. akt X GU 466/10 Hipoteki osób fizycznych będących właścicielami miejsc postojowych współobciążające tę księgę.

11 11 KW WA2M/ /5 Numer księgi wieczystej oraz oznaczenie Sądu Dział I-O Oznaczenie nieruchomości Dział I-Sp Spis praw związanych z własnością Dział II Własność Księga wieczysta KW WA2M/ /5 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych lokal stanowiący odrębną nieruchomość Położenie: m. st. Warszawa, Mokotów, ul. Konstancińska 2 Numer lokalu: Garaż A Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny Rodzaj izb: Garaż wielostanowiskowy Liczba izb: 1 Rodzaj izb: komórka lokatorska Liczba izb: 1 Kondygnacja :-1 Przyłączenie, numer księgi: WA2M/ /3 Odrębność: tak Obszar: 1566/9 m 2 Udział związany z własnością lokalu: / Numer księgi wieczystej: WA2M/ /3 numer udziału w prawie : 142 wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. udział: 6250 / Edbud S.A., Warszawa prawo do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części tego lokalu oznaczonej jako stanowisko postojowe o kolejnych numerach należących do właścicieli wydzielonych lokali Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia Dział IV Hipoteki ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym dla warszawy Mokotowa w warszawie w sprawie km 539/10 z udziału nr 31 wynoszącym 2440/76190 należącym do dłużnika Edbud S.A. w warszawie z wniosku wierzyciela Dariusza Wronowskiego na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez sąd rejonowy dla m.st. warszawy vii wydział pracy i ubezpieczeń społecznych sygn. akt VII np 743/09 z dnia r. sąd rejonowy dla m. st. warszawy dnia 12 stycznia 2011 r. ogłosił upadłość dłużnika Edbud S.A. z siedzibą w warszawie, obejmującą likwidację majątku upadłego, mocą postanowienia w sprawie o sygn. akt X GU 466/10 Hipoteki osób fizycznych będących właścicielami miejsc postojowych współobciążające tę księgę Opis funkcjonalny nieruchomości Lokalizacja i komunikacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Mokotów-Sadyba, obręb , przy ul. Konstancińskiej 2. Wyceniana nieruchomość położona jest w odległości ok. 30 m od jednej z głównych ulic Warszawy, ul. Powsińskiej i o ok. 6 km od centrum Warszawy (wszystkie odległości zmierzone zostały w liniach prostych). Budynek w którym znajdują się szacowane pomieszczenia jest budynkiem mieszkalnym, 13-kondygnacyjnym, posadowionym na terenie oznaczonym jako działka nr: 6.

12 12 Rysunek 3 Ogólna lokalizacja przedmiotowej nieruchomości. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią tereny usługowohandlowe oraz mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne. Otoczenie nieruchomości: od strony wschodniej nieruchomość graniczy z bazarkiem przy ul. Powsińskiej; od strony zachodniej graniczy z zabudową wielorodzinną; od strony północnej nieruchomość graniczy z centrum handlowym Sadyba Best Mall; od strony południowej graniczy z ul. Św. Bonifacego Uregulowania planistyczne dla nieruchomości Dla analizowanego obszaru nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. St. Warszawy, uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy (Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z późniejszymi zmianami) przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem: C/UH.20 tereny wielofunkcyjne z dopuszczeniem funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 (strefa miejska). Obszar planistyczny, położenia nieruchomości przedstawia poniższy fragment rysunku studium:

13 13 Rysunek 4 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z zapisami Studium, dla przedmiotowych działek oznaczonych symbolem C/UH.20 istnieją następujące ustalenia: ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: o administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnopolskim, o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, dopuszcza się lokalizowanie: o innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi, o na terenach C/UH - obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m 2. Maksymalna wysokość zabudowań to 20 m, a wskaźnik intensywności zabudowy wynosi Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość wyposażony jest we wszelkie konieczne urządzenia infrastruktury technicznej dla funkcji wynikającej z przeznaczenia zabudowy nieruchomości energia elektryczna, instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja gazowa, ogrzewanie c.o Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości. Nieruchomość zarówno sposobem zabudowy jak i dostępną infrastrukturą techniczną pozwala na niezakłócone korzystanie z nieruchomości. Tendencje rozwojo-

14 we otoczenia nieruchomości uznać należy jako stabilne, szczególnie w zakresie lokalizacji oraz rodzaju zabudowy w skład której wchodzą miejsca parkingowe Stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji w miejscu położenia nieruchomości. Lokalizacja sprawia, że stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji należy, biorąc pod uwagę rodzaj nieruchomości, do optymalnych Stan i dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania nieruchomości Omawiane pomieszczenia znajdują się w stanie typowym. 14

15 15 III. OKREŚLENIE WARTOŚCI LOKALU PODEJŚCIEM PORÓWNAWCZYM 3.1. Procedura szacowania Do analizy wartości ceny jednostkowej wartości szacowanego lokalu zastosowano podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. Analizę przeprowadzono wg metodyki przewidzianej dla ww. metody: ustalono wagi dla cech rynkowych w analogii do znanych rynków podobnych z uwzględnieniem preferencji uczestników rynku; ustalono zakresy współczynników korekcyjnych dla poszczególnych cech rynkowych i określono cechy rynkowe oraz współczynniki korygujące dla poszczególnych cech. Dla wyeliminowania wpływu pojedynczych transakcji współczynniki korekcyjne określono w stosunku do pułapu dolnego i górnego cen określonego jako rozpiętość rynku średnia(x)±1,96*σ (odchylenie standardowe), obejmujące ok. 95% rozpiętości rynku. określono wartość współczynnika korekcyjnego dla nieruchomości; określono wartość 1 m 2 powierzchni dla nieruchomości szacowanej i wartość nieruchomości szacowanej Analiza rynku ze względu na cechy rynkowe Analiza transakcji i korelacji pomiędzy cechami rynkowymi i uzyskiwanymi cenami jednostkowymi dla lokali rynku położenia nieruchomości szacowanej pozwalają określić istotne dla szacowania cechy rynkowe nieruchomości i ich wpływ (wagę): lokalizacja: odgrywa mniejszą rolę na stosunkowo małym obszarowo rynku Zależność mniej wyraźna. Przyjęta waga cechy: 13,5%. stan techniczno-funkcjonalny budynku: najwyższe ceny uzyskują powierzchnie nowe lub w budynkach wyremontowanych i zmodernizowanych niedawno, nie wymagające istotnych nakładów inwestycyjnych i konserwacyjnych oraz związanych z tym wydatków wspólnoty, o wysokim standardzie wykończenia i funkcjonalności. Zależność bardzo wyraźna. Przyjęta waga cechy: 33,1%. stan techniczno-wykończeniowy lokalu: wyższą ceną uzyskują lokale nowe lub niedawno remontowane o wysokim standardzie wykończenia, najniższe ceny uzyskują lokale zdewastowane, przeznaczone do generalnego remontu z wymianą instalacji i stolarki oraz lokale do wykończenia. Zależność dość wyraźna. Przyjęta waga cechy: 15,9%.

16 funkcjonalność lokalu: najwyższe ceny uzyskują lokale z dodatkowymi funkcjonalnościami (tarasy, komórki lokatorskie itp.), wyższe ceny uzyskują lokale w pełni funkcjonalne i ustawne, najniższe z pomieszczeniami w amfiladzie, ciemnymi kuchniami, nieustawne, z niewygodnym wejściem. Zależność dość wyraźna. Przyjęta waga cechy: 17,5%. lokalizacja na piętrze: najwyższe ceny uzyskują mieszkania zlokalizowane na piętrach I. i II., najniższe na piętrach wyższych niż IV. i na parterze oraz, niezależnie od wysokości budynku, piętra zlokalizowane bezpośrednio na najwyższej kondygnacji, bezpośrednio pod dachem. Zależność mało wyraźna. Przyjęta waga cechy: 5,4%. wielkość lokalu: spadek ceny jednostkowej wraz z wielkością powierzchni lokalu. Zależność przeciętnie wyraźna. Przyjęta waga cechy: 14,7%. Powyżej określone udziały względne wag cech rynkowych ilustruje poniższy graf: 16 Lokalizacja budynku 13,5% Wielkość lokalu 14,7% Stan techniczny budynku 33,1% Lokalizacja na piętrze 5,4% Funkcjonalność lokalu 17,5% Waga cechy Stan techniczny lokalu 15,9% Określone wagi cech rynkowych dla analizowanej populacji stanowić będą podstawę przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości szacowanej metodą korygowania ceny średniej. Analizę wykonano dla małych obszarów na poziomie MSI i rynków lokalnych w promieniu 1 km. Ze względu na bardzo dużą spójność i jednolitość topologiczną, obejmującą blisko położone lokalizacje w jednej okolicy, oraz funkcjonalną zabudowy, czynniki szczegółowe dotyczące położenia i lokalizacji szczegółowej grają na tak zarysowanym rynku lokalnym małą rolę. Decydujące znaczenie dla wartości lokali ma głównie stan techniczny budynku i lokalu oraz funkcjonalność lokalu, pewną mniejszą rolę odgrywają także lokalizacja lokalu na piętrze i wielkość lokalu. Analizę rynku i określenie wpływu przeanalizowanych cech rynkowych wykonano na bazie ok opisanych szczegółowo budynków w Warszawie, na bazie ok transakcji dotyczących lokali mieszkalnych.

17 17 Lokalizację budynków i transakcji uwzględnionych w analizie przedstawia poniższa mapka: Rysunek 2 Mapa transakcji lokali stanowiących podstawę analizy rynku 3.3. Baza transakcyjna stanowiąca podstawę oszacowania Jako bazę transakcyjną wykorzystano transakcje w budynkach zlokalizowanych w promieniu do 1 km od nieruchomości szacowanej.

18 Częstość Warszawa, ul. Konstancińska 2 miejsca parkingowe 18 Lokalizację budynków, w których zanotowano transakcje przedstawia poniższa mapa: Rozkład zaobserwowanych na rynku lokalnym, dotyczących lokali mieszkalnych na wolnym rynku wtórnym, obrazuje poniższy graf, dla 47 lokalizacji (adresów) transakcji odniesienia: 0,65 0,60 0,55 0,50 Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=7483,94; σ=1151,08) Dominanta (D) zł Mediana (Me) zł Średnia (μ) zł 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł cena lokalu mieszkalnego w zł/m2

19 Określenie stopni i wartości cech rynkowych W związku z powyższym określa się determinanty (wartości cech) rynkowe dla nieruchomości najlepszej, najgorszej i nieruchomości szacowanej zgodnie z poniższą tabelą (przyjmując za podstawę lokal o typowej funkcjonalności dla budynku): Wartości cech rynkowych L.p. Cechy rynkowe Waga cechy Min. Max. Szacowana 1. Lokalizacja budynku 13,5% Lokalizacja najbardziej oddalona od centrum = 1/3 Lokalizacja najbliżej centrum = 3/3 Lokalizacja pośrednia = 2/5 budynek w b. słabym stanie budynek w b. dobrym stanie budynek w b. dobrym stanie 2. Stan techniczny budynku 33,1% technicznym, wymagające remontu technicznym, wymienione instalacje i technicznym, wymienione instalacje i instalacji i remontu dachu oraz przeprowadzona termomodernizacja przeprowadzona termomodernizacja termomodernizacji =1/5 lub budynek nowszy = 5/5 lub budynek nowszy = 5/5 lokal w b. słabym stanie technicznym, lokal b. dobrze utrzymany, 3. Stan techniczny lokalu 15,9% elementy wykończenia wewnętrznego przeprowadzony remont, wymienione lokal w stanie deweloperskim, do silnie zużyte, materiały niskiej okna i drzwi, materiały wykończenia = 0/5 jakości, lokal do remontu lub wykończeniowe b. dobrej jakości = wykończenia = 1/5 5/5 4. Funkcjonalność lokalu 17,5% lokal bez dodatkowych lokal z dodatkowymi lokal o typowej funkcjonalności = funkcjonalności i powierzchni funkcjonalnościami i pow. 2/3 przynależnych =1/3 przynależnymi = 3/3 5. Lokalizacja na piętrze 5,4% parter i piętra wyższe = 1/3 I. i II. piętro = 3/3 piętra pośrednie = 2/3 6. Wielkość lokalu 14,7% większe pow. > 80 m2 = 1/3 małe pow. < 35 m2 = 3/3 pow. średnia > 35 m2 i < 80 m Określenie wartości 1 m 2 p.u. lokalu W związku z powyższym określa się wagę i wartości współczynników korygujących dla zakresu minimum, maksimum i nieruchomości szacowanej, zgodnie z poniższą tabelą (dla lokali stanowiących bazę transakcyjną): Uwzględniając wyżej określone parametry wartość współczynnika korekcyjnego stawki wartości 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu wyniesie: L.p. Cechy rynkowe Waga cechy L.p. Parametr Wartość 1 Średnia cen zł/m2 2 Mediana cen zł/m2 4 Odchylenie standardowe zł/m2 5 Pułap dolny cen (x-1,96*σ) zł/m2 6 Pułap górny cen (x-1,96*σ) zł/m2 7 Rozstęp cenowy (DC) zł/m2 8 Pułap dolny / C. średnia 0,699 9 Pułap górny / C. średnia 1,301 Wartości współczynników korygujących Min. Max. Szacowana 1 Lokalizacja budynku 13,5% 1 / 3 = 0,094 0,175 = 3 / 3 2 / 3 = 0,135 2 Stan techniczny budynku 33,1% 1 / 5 = 0,231 0,431 = 5 / 5 5 / 5 = 0,431 3 Stan techniczny lokalu 15,9% 1 / 5 = 0,111 0,206 = 5 / 5 0 / 5 = 0,087 4 Funkcjonalność lokalu 17,5% 1 / 3 = 0,122 0,228 = 3 / 3 2 / 3 = 0,175 5 Lokalizacja na piętrze 5,4% 1 / 3 = 0,038 0,070 = 1 / 1 2 / 3 = 0,054 6 Wielkość lokalu 14,7% 2 / 3 = 0,102 0,191 = 2 / 2 2 / 3 = 0,147 Suma: 100,0% 0,699 1,302 1,028

20 Density Cumulative relative frequency Density Cumulative relative frequency Warszawa, ul. Konstancińska 2 miejsca parkingowe Określenie wartości lokalu Uwzględniając wyżej określone parametry współczynnika korekcyjnego stawka wartości 1 m 2 powierzchni użytkowej (przyjmując za podstawę lokal o typowej funkcjonalności dla budynku) wyniesie: Wartość średnia 1 m zł Wartość poprawki 1,028 Wartość 1 m2 p.u. lokalu zł 3.7. Wartość miejsca postojowego i komórek lokatorskich Dla określenia wartości garażu zlokalizowanego na nieruchomości przyjęto do analizy ceny miejsc postojowych na terenie Warszawy z lat (łącznie 493 transakcje miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi). Uwzględniając powyższe uzyskano rozkład cen całkowitych dla miejsc garażowych w garażach podziemnych (dla wyceny miejsc garażowych) oraz dla 1 m 2 powierzchni podziemnej (dla wyceny komórek): Histograms Cumulative distributions 0, , , , , , , , , Cena 1 miejsca garażowego w zł 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Cena 1 miejsca garażowego w zł Cena 1 miejsca garażowego w zł Normal(23896,6661;10125,1206) Cena 1 miejsca garażowego w zł Normal(23896,6661;10125,1206) Histograms Cumulative distributions 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0, zł/m2 powierzchni podziemnej 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, zł/m2 powierzchni podziemnej zł/m2 powierzchni podziemnej Log-normal(6,8006;0,5269) zł/m2 powierzchni podziemnej Log-normal(6,8006;0,5269)

21 Cumulative relative frequency Cumulative relative frequency Cumulative relative frequency Cumulative relative frequency Warszawa, ul. Konstancińska 2 miejsca parkingowe Dla wyceny miejsc garażowych (w zł/szt.) i komórek lokatorskich (w zł/m 2 ) wykorzystane zostaną dystrybuanty rozkładów wartości, przedstawione poniżej: 21 Cumulative distributions 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Cena 1 miejsca garażowego w zł Cumulative distributions 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, zł/m2 powierzchni podziemnej Normal(23896,6661;10125,1206) Log-normal(6,8006;0,5269) Ceny miejsc garażowych, stanowiących składnik towarzyszący nieruchomości lokalowej stanowią korelat cen nieruchomości głównych, plasując się względnie na tych samych poziomach cenowych. W związku z tym względna pozycja ceny miejsca garażowego empirycznie zaobserwowanym rozkładzie cen miejsc garażowych (kwantyl) odpowiadać będzie względnej pozycji wartości lokalu w rozkładzie cen lokali. Dystrybuanta rozkładu cen lokali wykorzystana do odczytania odpowiadającej względnej wartości cen miejsc garażowych i komórek lokatorskich dla całego zakresu i zakresu 5-85 percentyli przedstawiają poniższe wykresy: Empirical cumulative distribution (zł/m2) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, zł/m2 z m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego Empirical cumulative distribution (zł/m2) 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, zł/m2 z m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego Uzyskane wyniki wyceny wykazują, że poziom ceny jednostkowej dla lokalu na poziomie średnim zł/m 2 pow. użytkowej stanowi ok. 42-percentyl cenowy. Uwzględniając ww. ustalenie można określić na podstawie rozkładu cen miejsc garażowych odpowiadające sobie poziomy cenowe dla 42-percentylu: dla miejsc garażowych: zł/szt. dla komórek lokatorskich: 800 zł/m 2.

22 Zestawienie wyników oszacowania Uwzględniając powyższe wyliczenia wyniki oszacowania zestawione zostały, z uwzględnieniem typów powierzchni i ich agregacji funkcjonalnej w poniższej tabeli: Garaż Numer miejsca Pow ierzchnia [m2] Poziom/Piętro Wartość garaż A garaż B 10A 12, zł 49A 12, zł 41B 12, zł 106,106A zł 85 12, zł 30 12, zł

23 23 IV. WYNIKI OSZACOWANIA Uwzględniając powyższe analizy wartość przedmiotu oszacowania, tj. prawa własności miejsc parkingowych w parkingu podziemnym położnych w Warszawie, ul. Konstancińska 2, KW nr WA2M/ /9 (garaż A), KW nr WA2M/ /5 (garaż B), KW nr WA2M/ /3 (grunt), wynosi (w zaokrągleniu do pełnych zł): Garaż Numer miejsca Pow ierzchnia [m2] Poziom/Piętro Wartość garaż A garaż B 10A 12, zł 49A 12, zł 41B 12, zł 106,106A zł 85 12, zł 30 12, zł Tomasz Kotrasiński Niniejszy operat szacunkowy został wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Wyceny (MSW) International Valuation Standards Committee (IVSC) 9 th ed

24 24 ANEKS OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA WARTOŚCI DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAŻY 1. Określenie charakterystyki sprzedaży wymuszonej dla nieruchomości Zgodnie z celem wyceny (sprzedaż w postępowaniu upadłościowym) niezbędne jest uwzględnienie ograniczeń wpływających na tryb i możliwości nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia, w ramach ewentualnej sprzedaży w warunkach odbiegających od standardowych tzw. sprzedaż wymuszona. Przyjęte orientacyjne parametry realizacji wartości w trybie sprzedaży wymuszonej: sprzedaż szacowanej nieruchomości w stanie aktualnym; sprzedaż w trybie publicznego przetargu ofertowego; zakładany efektywny okres sprzedaży: zazwyczaj 2/3-krotnie krótszy. Warunki sprzedaży w ww. trybie z sposób istotny odbiegają od warunków określonych w definicji określania wartości rynkowej nieruchomości. Różnice sprzedaży nieruchomości szacowanej w trybie sprzedaży wymuszonej w stosunku do sprzedaży nieruchomości przy braku ograniczeń określonych dla warunków określenia wartości rynkowej nieruchomości dotyczą: efektywnego czasu ekspozycji nieruchomości na rynku, co powoduje, że efektywny czas ekspozycji nieruchomości na rynku jest często znacznie krótszy niż średni. zwiększonej presji dotyczącej determinacji sprzedającego nieruchomość, wyrażonej zwiększeniem oczekiwanej pewności sprzedaży nieruchomości w założonym czasie ekspozycji nieruchomości na rynku (oczekiwanie, że założony czas ekspozycji nieruchomości będzie czasem maksymalnym w którym sprzedana zostanie nieruchomość, a nie średnim niezbędnym dla sprzedaży nieruchomości właściwym dla rynku); presji i ograniczeń trybu ekspozycji, negocjacji i sprzedaży wynikających z ograniczeń nakładanych przez procedury prawne. presji i oczekiwań potencjalnych nabywców nieruchomości, którzy ze względu na świadomość ww. uwarunkowań oczekują nadzwyczajnej premii efektywności kupna nieruchomości w warunkach wymuszonych. Ustawodawca zdając sobie sprawę ze zmniejszonej efektywności sprzedaży wymuszonej, np. w trybie licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika (mającej bardzo wyraźne cechy sprzedaży wymuszonej)

25 25 wprowadził obniżenia ceny wywoławczej w stosunku do ceny oszacowania na poziomie: dla nieruchomości: do ¾ dla I. licytacji i do ⅔ dla drugiej licytacji, dla ruchomości: do ¾ dla I. licytacji i do ½ dla drugiej licytacji oraz w upadłości w drodze licytacji publicznej dla ruchomości: do ½. Zaobserwowana praktyka pokazuje, że efektywność egzekucji komorniczej, nawet przy ww. opustach jest dość niska, a wiele przetargów komorniczych nie dochodzi do skutku z braku oferentów. Powyżej określone ograniczenia sprzedaży nieruchomości szacowanej, wynikające z sytuacji sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, stanowić będą podstawę do określenia jej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży (WRW). 2. Metodyka określenia WRW w zależności od okresu ekspozycji nieruchomości na rynku, założonego prawdopodobieństwa sprzedaży nieruchomości i ceną dla sprzedaży wymuszonej Dla określenia wpływu skrócenia okresu ekspozycji nieruchomości na rynku na spodziewaną cenę jej sprzedaży przyjęto następujące założenia: popyt na nieruchomość jest proporcjonalny do okresu efektywnej ekspozycji nieruchomości na rynku, a stosunek %-owych odchyleń standardowych dla różnych okresów ekspozycji zmienia się zgodnie z pierwiastkiem z odwrotności stosunków tych okresów (zgodnie rozkładem Poissona); stosunek %-owych odchyleń standardowych wynikający z popytu dla różnych okresów ekspozycji nieruchomości na rynku cechował będzie w tej samej proporcji %-owe odchylenia standardowe opisujące rozrzut cenowy transakcji dla tych okresów ekspozycji; %-owe odchylenie standardowe określone dla danego okresu ekspozycji nieruchomości na rynku cechować będzie spodziewany rozrzut transakcji dla danego okresu ekspozycji z zachowaniem rozkładu normalnego (co pozwala na określenie relacji cena-prawdopodobieństwo sprzedaży nieruchomości dla założonego stopnia pewności sprzedaży); Powyżej wyprowadzona metodyka pozwala na określenie zależności pomiędzy założoną pewnością sprzedaży nieruchomości w okresie ekspozycji (mierzoną prawdopodobieństwem sukcesu) a %-ową ceną nieruchomości w stosunku do wartości rynkowej, przy założeniu normalnego rozkładu cen z wyżej określonym %-owym odchyleniem standardowym transakcji. 3. Przyjęte parametry wartości dla sprzedaży wymuszonej Posiadając wyżej wyprowadzony model określenia wartości sprzedaży wymuszonej nieruchomości ze względu na czas ekspozycji nieruchomości na rynku i stopień pewności sprzedaży nieruchomości w założonym czasie, można określić spodziewaną wartość nieruchomości przy sprzedaży wymuszonej.

26 Dla liczbowego ujęcia wartości rynkowej nieruchomości dla sprzedaży wymuszonej konieczne jest przyjęcie parametrów dotyczących: współczynnika skrócenia czasu ekspozycji (WSE); %-owego rezydualnego (resztkowego) odchylenia standardowego cechującego rozrzut cen na rynku lokalnym (%ROS); założonego stopnia pewności sprzedaży nieruchomości w założonym okresie jej ekspozycji na rynku. a) Współczynnik skrócenia czasu ekspozycji (WSE) Dla potrzeb niniejszej analizy przyjęto średni efektywny okres ekspozycji nieruchomości na rynku pozwalający na realizację wartości rynkowej (WR) nieruchomości typu szacowanej: 9-12 miesięcy, co przy przyjętym dla trybu sprzedaży nieruchomości okresie ekspozycji nieruchomości na rynku (założonym okresie sprzedaży) wynoszącym dla okresu sprzedaży: dla okresu sprzedaży ok. 6/9 miesięcy: WSE = 3/6/9/12 1/2; 26 b) %-owe rezydualne odchylenie standardowe cen (%ROS) Uwzględniając zróżnicowanie cenowe rynku lokalnego, wynikające ze zróżnicowania stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów transakcyjnych z empirycznym zróżnicowaniem (%EOS) wyrażonym współczynnikiem zmienności (ok. 24% dla danych modelowych), zróżnicowanie rezydualne %ROS przyjęte zostanie zgodnie z poniższą tabelą: Typ zróżnicowania rynku Empiryczne zróżnicowanie rynku %EOS Rezydualne zróżnicowanie rynku %ROS Rynek skrajnie niezróżnicowany < 5% < 5% Rynek bardzo mało zróżnicowany 5% - 10% 5% - 6% Rynek mało zróżnicowany 10% - 20% 6% - 9% Rynek przeciętnie zróżnicowany 20% - 30% 9% - 11% Rynek silnie zróżnicowany 30% - 45% 11% - 13% Rynek bardzo silnie zróżnicowany 45% - 60% 13% - 15% Rynek skrajnie zróżnicowany > 60% > 15% lub, zgodnie z uzyskaną dokładnością oszacowania uzyskaną w podejściu porównawczym przyjmuje się niższą wartość współczynnika zmienności. Uwzględniając powyższe rezydualne zróżnicowanie rynku %ROS przyjęte zostanie na poziomie wynoszącym 9%. c) Stopień pewności dokonania transakcji w okresie ekspozycji nieruchomości na rynku Uwzględniając okoliczności związane ze specyfiką sprzedaży nieruchomości w trybie otwartego przetargu ofertowego, z wnoszonym wadium, należy przyjąć, że

27 Skrócenie okresu ekspozycji 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% WRW/WR Warszawa, ul. Konstancińska 2 miejsca parkingowe sprzedający zakłada wysoki stopień pewności sprzedaży określony na poziomie 95% (co oznacza ok. 10-krotne zwiększenie pewności dokonania transakcji w stosunku do założeń typowych), co przyjęte zostanie do obliczeń. 4. Określenie wartości współczynnika dla wymuszonej sprzedaży WRW/WR Uwzględniając powyższe określić można spodziewaną zależność pomiędzy wartością dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości a skróceniem okresu ekspozycji na rynku współczynnik WRW/WR, co przedstawia poniższy graf : 27 Zależność współczynnika WRW/WR od współczynnika skrócenia okresu ekspozycji (WSE) i zróżnicowania rynku (%ROS) 90%-100% 80%-90% 70%-80% 60%-70% 50%-60% 100% 90% 80% 70% 60% 40%-50% 50% 40% 30%-40% 20%-30% 10%-20% 30% 20% 10% 0% 5/12 7/12 3/4 0%-10% 1/12 1/4 Skrócenie okresu ekspozycji Zróżnicowanie rynku (%ROS) Uwzględniając parametry przyjęte dla określenia wsp. WRW/WR, dla parametrów %-owego rezydualnego standardowego odchylenia cen %ROS = 10% i stopnia pewności dokonania transakcji na poziomie 95%, dla poszczególnych wartości współczynnika skrócenia okresu ekspozycji WSE, można określić wartość dla wymuszonej sprzedaży, zgodnie z poniższą tabelą: WRW / WR Zróżnicowanie rynku - rezydentne odchylenie standardowe (%ROS) 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 1/12 72% 66% 60% 54% 49% 43% 37% 32% 26% 20% 15% 1/6 80% 76% 72% 68% 64% 60% 56% 52% 48% 44% 40% 1/4 84% 80% 77% 74% 70% 67% 64% 61% 57% 54% 51% 1/3 86% 83% 80% 77% 74% 72% 69% 66% 63% 60% 57% 5/12 87% 85% 82% 80% 77% 75% 72% 69% 67% 64% 62% 1/2 88% 86% 84% 81% 79% 77% 74% 72% 70% 67% 65% 7/12 89% 87% 85% 83% 81% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 2/3 90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 3/4 91% 89% 87% 85% 83% 81% 79% 77% 75% 73% 72% WRW/WR (1/2;8%; 95%) = 79%;

28 Uwzględniając powyższe analizy wartość współczynnika WRW/WR obrazującego efektywność dla wymuszonej sprzedaży wyniesie 79% w stosunku do określonej w operacie szacunkowym wartości rynkowej nieruchomości. 28

29 29 V. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego opracowania oszacowana została w postaci wolnej od obciążeń hipotecznych, ciążących ew. na nieruchomości. Oszacowana wartość nieruchomości nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) jaki należy się ewentualnie od transakcji sprzedaży nieruchomości ani innych podatków i opłat związanych z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości. Wartość szacowanej nieruchomości dokonana została na dzień wyceny i może ulec zmianie w wyniku zmiany relacji popytowo-podażowych na rynku nieruchomości oraz stanu technicznego i prawnego nieruchomości oraz jej otoczenia. Opracowanie niniejsze może być wykorzystywane do celu, dla którego zostało sporządzone, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników mających wpływ na wartość nieruchomości. Wykorzystanie niniejszego opracowania po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia nie rodzi dla autora żadnych skutków prawnych. Niniejsze opracowanie nie stanowi ekspertyzy technicznej, budowlanej, geotechnicznej, toksykologicznej lub środowiskowej nieruchomości lub obiektów budowlanych. Opracowanie niniejsze wykonane zostało wyłącznie dla celów określonych w pkt i do wykorzystania wyłącznie przez zamawiającego wycenę określonego w pkt Wykorzystanie niniejszego opracowania dla celów innych niż określone w pkt. 1.2., bądź przez osoby trzecie albo wobec osób trzecich bez zgody autora jest zabronione i nie rodzi dla niego żadnych skutków prawnych. Opracowanie niniejsze wykonane zostało przy założeniu prawdziwości dokumentów i informacji uzyskanych od w toku czynności szacowania. Autor w dobrej wierze wykorzystuje te dane, informacje i dokumenty, które uzyskane zostały od Zamawiającego niniejsze opracowanie lub właściciela (resp. użytkownika wieczystego), na które powołał się w niniejszym operacie szacunkowym i nie bierze odpowiedzialności ich za prawdziwość i kompletność oraz za zatajone wady prawne mające wpływ na wartość nieruchomości. Autor zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie nie może być opublikowane w całości lub w części w jakimkolwiek opracowaniu bez zgody autora i bez uzgodnienia formy i treści takiej publikacji, o ile taka publikacja nie wynika wprost z celu wykonania niniejszego opracowania lub przepisów prawa. Przed skopiowaniem całości lub jakiejkolwiek części niniejszego opracowania lub odwołaniem się do niego w jakimkolwiek piśmie, dokumencie lub oświadczeniu albo włączeniu lub dołączeniu całości lub jakiejkolwiek części niniejszego opracowania do jakiegokolwiek pisma, dokumentu lub oświadczenia albo przed ujawnieniem treści niniejszego opracowania jakiejkolwiek stronie trzeciej, wymagana jest pisemna zgoda autora, o ile takie skopiowanie, odwołanie lub ujawnienie treści nie wynika wprost z celu wykonania opracowania lub przepisów prawa. Taka zgoda jest wymagana również, jeśli autor nie jest wymieniony z imienia i nazwiska lub jeśli część niniejszego opracowania będzie połączona z innym opracowaniem. Wg informacji i dokumentów uzyskanych przez autora niniejszego opracowania na dzień szacowania dla nieruchomości nie występują ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, które eliminują możliwość przyjęcie nieruchomości na zabezpieczenie, tj. zajęcie nieruchomości w trybie egzekucji, zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych lub roszczeń w postępowaniu karnym, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego.

OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI 13/WN/R-66/TK/09/11/P ADRES NIERUCHOMOŚCI: WŁAŚCICIEL: Warszawa, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 20; Lokal mieszkalny nr 27 oraz miejsca parkingowe i komórki

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI 9/WN/R-66/TK/09/11 ADRES NIERUCHOMOŚCI: WŁAŚCICIEL: Warszawa, ul. Beli Bartoka 8; Lokale mieszkalne nr 47, 106, 87 oraz miejsca parkingowe nr 133, 116, 119, 78, 110,

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym Warszawa, Bemowo, ul. Oławska 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie Ul. Piękna 46, 00 672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13.

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14.

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 9 2015-06-03 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy Regulaminu

1 Podstawy Regulaminu Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2008 z dnia 29.01.2008 r. Ramowy regulamin realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym

Bardziej szczegółowo

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, LOKALI MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOWĆ WAŁBRZYSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. - lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piętrze, o powierzchni użytkowej 63,07 m z

WYKAZ. - lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piętrze, o powierzchni użytkowej 63,07 m z Wersja archiwalna Wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu, które powstaną w wyniku budowy budynku wielomieszkaniowego przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. zaprasza do udziału w negocjacjach ofertowych mających na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Willowej Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania zadania inwestycyjnego, zasad wnoszenia wkładów i rozliczeń z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne..1 Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. C H E Ł M S K A NR 2 7 D z i a ł k a n r 7 o p o w i e r z c h n i 390 m ² w o b r ę

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" Spółka Akcyjna w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Położenie nieruchomości: Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014 There are no translations available LOKALE MIESZKALNE Badaniem został objęty lokalny rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w zakresie transakcji przeprowadzonych na ryku pierwotnym, z przynależnym

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie MEMORANDUM INFORMACYJNE Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie SPIS TREŚCI 1. ZAKRES MEMORANDUM 2 2. INFORMACJE OGÓLNE...2 3. INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT FS HOLDING S.A....3 4. STATUS PRAWNY

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. określenia wartości nieruchomości położonej w Pokrzywnicy, obręb 28, KW nr OS1U/00032552/3, działka nr 240

OPERAT SZACUNKOWY. określenia wartości nieruchomości położonej w Pokrzywnicy, obręb 28, KW nr OS1U/00032552/3, działka nr 240 Sygnatura operatu szacunkowego Egzemplarz nr WN GK 31 TK 09 13 8 OPERAT SZACUNKOWY określenia wartości nieruchomości położonej w Pokrzywnicy, obręb 28, KW nr OS1U/00032552/3, działka nr 240 Pieczęć firmowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Problemy praktyczne związane z wyceną nieruchomości

Problemy praktyczne związane z wyceną nieruchomości Tomasz Kotrasiński, Wojtek Nurek Problemy praktyczne związane z wyceną nieruchomości 5 grudnia 2013, Poznań SPECYFIKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU I INNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Masowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE BIECZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 (gmina Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: I PIĘTRO: 1. Lokal użytkowy (świetlica

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Łomża 18-400, Pl. Pocztowy 1 Przedmiot wynajmu: LOKALE UŻYTKOWE Cztery lokale użytkowe położone na II piętrze budynku głównego o łącznej powierzchni użytkowej 150,47 m 2,w tym: Lokal I powierzchnia 69,51

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 1460/15 #DKU

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A N C W R. 02-796 Warszawa ul. Bronikowskiego 27 tel. 0-601 256 376 fax 22 649 16 18 NIP 522 001 36 16; email kancelariancwr@go2.

K A N C E L A R I A N C W R. 02-796 Warszawa ul. Bronikowskiego 27 tel. 0-601 256 376 fax 22 649 16 18 NIP 522 001 36 16; email kancelariancwr@go2. K A N C E L A R I A N C W R 02-796 Warszawa ul. Bronikowskiego 27 tel. 0-601 256 376 fax 22 649 16 18 NIP 522 001 36 16; email kancelariancwr@go2.pl OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Page 1 of 1 20111225 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej WA6M/00422923/9 Typ księgi wieczystej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo